Motion till riksdagen
2022/23:1797
av Magnus Jacobsson (KD)

Järnvägarna i Fyrbodal


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över järnvägarna i Fyrbodal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fyrbodal ligger på gränsen mellan Norge, Värmland och Göteborgsregionen. Det är ett fantastiskt område som har goda förutsättningar att utvecklas. Inom Fyrbodal finns både hav, fjäll, skogar, sjöar och mindre samhällen och större städer. Fyrbodal har stor potential för skogsbruk, jordbruk, industri, handel och turism, men alla dessa verk­samheter kräver ett fungerande trafiksystem.

Tyvärr kan vi konstatera att järnvägen från Göteborg till Oslo via Dalsland inte har rustats upp till den standard som krävs för att detta spår skall bli ett attraktivt järnvägs­stråk.

På samma sätt har inte dubbelspåret mellan Göteborg och Uddevalla byggts ut och det saknas både resurser och planering för att bygga ut sträckan Uddevalla–Strömstad (samt på sikt även en förbindelse via Svinesund till Norge).

Inte heller Lysekilsbanan har underhållits trots att det finns företag som vill använda banan och militären har signalerat att detta kan vara en viktig anläggning för transporter av militärt stöd vid ofärd. Man har inte heller utvecklat triangelspåret mellan Uddevalla, Trollhättan (samt en station vid NÄL) och Göteborg. Det finns inte heller någon planering för att underlätta för godståg som kommer via Bohusbanan att ansluta till Göteborgs hamn.

Tittar man i Västra Götalands regionala trafikplan samt i den tidigare regeringens beslut avseende den nationella infrastrukturplanen sker inga större förbättringar av infrastrukturen i detta område.

Fyrbodal behöver bättre infrastruktur om man skall klara av att dra nytta av att man ligger mellan tre arbetsmarknadsregioner (Oslo, Göteborg, Karlstad). Regeringen behöver se över den nationella infrastrukturplanen så att även Fyrbodal kan utvecklas på ett bra sätt.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)