Motion till riksdagen
2022/23:1794
av Magnus Jacobsson (KD)

Infrastrukturen i östra Stockholm


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad infrastruktur i östra Stockholm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stockholm är en viktig del av Sverige, och Stockholm fungerar som en av våra stora tillväxtmotorer. Samtidigt ser vi hur Miljöpartiet har blockerat Stockholms utveckling avseende förbättrad infrastruktur vilket hämmar Stockholms möjlighet att utvecklas samtidigt som det försvårar person- och godstransporterna genom staden.

För att både underlätta genomfartstrafiken och förbättra trafiken inom Stockholm är det viktigt att Tvärbanan Sickla–Ropsten–Solan kommer till stånd samt att man bygger ut den östliga förbindelsen. Då detta är dyra projekt måste man troligtvis finansiera detta med bl a bompeng där trafikanterna är med och betalar för investeringen.

Samtidigt kan inte infrastrukturen i Stockholm halka efter då det försämrar förut­sättningarna för ekonomisk utveckling i hela Mälardalen. Regeringen bör därför se över hur man kan påskynda en utbyggnad av Tvärbanan Sickla–Ropsten–Solan och den östliga förbindelsen.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)