Motion till riksdagen
2022/23:1793
av Magnus Jacobsson (KD)

Infrastruktur på västkusten


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att prioritera upp tåginfrastrukturen längs västkusten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en stor potential i att stärka infrastrukturen längs den svenska västkusten och upp mot Oslo. Detta har visats i rapporten The Megaregion of Western Scandinavia som presenterades av OECD våren 2018. Transporterna mellan Sverige och Norge är många och mycket viktiga för båda länderna. Norge är en av Sveriges viktigaste handels­partners, och Göteborgs hamn är Norges viktigaste hamn. Det är i dag väginfra­strukturen som är den i särklass viktigaste förbindelsen mellan länderna. Europavägen E6 används varje dag av i genomsnitt 50 000 personer för att korsa gränsen, och av 2 500 lastbilar. Järnvägsnätet är bristfälligt både norrut och söderut från Göteborg och det leder till att godstrafiken på järnväg successivt förlorat konkurrenskraft gentemot lastbilstrafiken. Det tar i dag dubbelt så lång tid för ett godståg mellan Oslo och Göteborg som för en lastbil. För persontrafiken gäller liknande förhållanden.

I ovan nämnda OECD-rapport konstateras det att nuvarande restider och brist på lämplig transportinfrastruktur hindrar ytterligare ekonomisk integration i denna region som i övrigt har mycket stor potential. I rapporten konstateras att två lika stora städer som binds samman genom ett välutvecklat transportnät kan ge samma positiva effekter avseende tillgång på arbetskraft med olika kompetenser och större lokal marknad som en fördubbling av befolkningsstorleken i en stad ger. Western Scandinavia, alltså Osloområdet, Västra Götalandsregionen, Halland och Skåne, har denna potential. Nu krävs en infrastruktur som förverkligar den. Regeringen bör därför utreda möjligheten att snarast prioritera upp tåginfrastrukturen längs västkusten för att möjliggöra snabbtåg mellan Köpenhamn och Oslo, via Malmö, Göteborg och Uddevalla.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)