Motion till riksdagen
2022/23:1791
av Ulrika Heindorff m.fl. (M)

Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att undersöka möjligheten till en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att en eventuell HH-förbindelse ska ingå i en sådan översyn och de utredningar som redan gjorts ska tas till vara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Öresundsregionen bor 4,1 miljoner människor[1] och regionen har vuxit med över 320 000 invånare på 10 år. Sverige är beroende av Öresundsregionen som stark tillväxtmotor, och tillväxten förutsätter bättre integration i hela regionen.

Öresundsregionen är en viktig tillväxtregion i Skandinavien och infrastrukturen spelar en avgörande roll. Sedan Öresundsbron öppnade år 2000 har Sverige och Danmark växt sig starkare som en region där integrationen koncentrerats kring Köpenhamn och sydvästra Skåne.

Många goda argument talar för behovet av en ny fast förbindelse mellan oss och vårt grannland Danmark. HH-förbindelsen, Europaspåret och Öresundsmetron är de alternativ som diskuterats. Mellan Helsingborg och Helsingör är avståndet som kortast och där möts två av Sveriges viktigaste järnvägar, Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg och i förlängningen Oslo samt Skånebanan som knyter samman västra och östra Skåne, med anslutning till stambanan mot Stockholm–Malmö.

När man pratar om denna fasta förbindelse avses en väg- och tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör. HH-förbindelsen är ett välutrett förslag, som granskats på längden och tvären i närmare 70 rapporter under de senaste 20 åren.[2]

I en dansk-svensk viljeförklaring har tre regioner och 79 kommuner enats om att verka för att denna fasta förbindelse ska byggas så snart som möjligt.

Enligt den dansk-svenska strategiska analysen uppnås en teoretisk restidsbesparing för vägförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör på 24 minuter jämfört med dagens färjetrafik. För kollektivresor med järnvägsförbindelsen uppskattar strategisk analys en motsvarande restidsbesparing på 16–17 minuter.

Med kortare restider mellan tätbefolkade områden följer en ökad arbetsmarknadsintegration, större bostadsmarknad och bättre tillgång till såväl utbildning och forskning som kultur och nöjen. Detta har en positiv inverkan även på de norra delarna av regionen och upp i Halland och Småland. Enligt beräkningar från Region Skåne skulle en fast HH-förbindelse ge cirka 110 000 fler personer i norra Skåne och södra Halland en utökad lättillgänglig arbetsmarknad och dessutom ha positiva effekter för de företag som verkar i området.

En ny fast förbindelse blir en viktig del i ett robust och hållbart transportsystem. Coronapandemin visade tydligt på behovet av stärkt nationell beredskap och hur vi långsiktigt planerar vårt lands infrastruktur är viktigt. Inte minst säkerhetsmässigt med det förändrade världsläget efter Rysslands invasion av Ukraina i vår närhet. Därför är det också viktigt att se en andra landförbindelse som en minskning av vår sårbarhet. Den fasta förbindelsen kommer bidra till att eliminera flaskhalsproblem och förhindrar trafikproppar såväl inom regionen som till och från den. Den gynnar således både den regionala tillväxten och hela Sveriges handel med omvärlden. Det råder redan stor konsensus bland de berörda kommunerna och regionerna om att en fast förbindelse måste byggas.

Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör har utretts gemensamt på statlig nivå av Trafikverket i Sverige och Vejdirektoratet i Danmark sedan 2018. Utredningen, som benämns en strategisk analys, innehåller en järnvägsförbindelse för persontåg och en vägförbindelse. Den strategiska analysen blev klar i början av 2021.[3]  

Med hänsyn till ovan sagda bör möjligheterna till ytterligare en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige undersökas med redan genomförda utredningar kring tänkbara förbindelser som grund.

 

 

Ulrika Heindorff (M)

Lars Püss (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helena Storckenfeldt (M)

 


[1] https://www.oresundsinstituttet.org/fakta-oresundsregionen-har-41-miljoner-invanare/.

[2] https://hh-gruppen.org/wp-content/uploads/sites/152/2021/10/hh-forbindelse_broschyr.pdf.

[3] http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1523339/FULLTEXT02.pdf.