Motion till riksdagen
2022/23:1780
av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Sekretesslagstiftning


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en översyn av sekretesslagstiftningen i syfte att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter vid kontakter med unga som riskerar att hamna i kriminalitet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

De senaste åren har Sverige sett en ny typ av grov brottslighet där företrädesvis unga män brukat mycket grovt våld, ofta med skjutvapen, inom ramen för organiserade kriminella gäng. Skjutningar och sprängningar av det här slaget är inte bara grova våldsbrott, de tär också på tilliten och tryggheten i samhället. Enligt polisens kartlägg­ningar bor i dag mer än en halv miljon svenskar i områden som är särskilt utsatta och där denna typ av kriminella gäng har stort inflytande över lokalsamhället.

Dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön sker till exempel enligt Brottsföre­byggande rådet, Brå, mer än åtta gånger så ofta, relaterat till befolkningens storlek, i socialt utsatta områden.

Den tidigare S-ledda regeringen skärpte ett 70-tal straff, bland annat för misshandel, mord, vapenbrott och narkotikabrott. Polisen har fått nya befogenheter att ingripa och vi är på god väg att nå målet om 10 000 fler polisanställda. Allt detta är bra, men vi vet att om vi på riktigt ska kunna knäcka gängen så krävs det att vi även stoppar nyrekryteringen. Då krävs både allmänna insatser för att rusta upp dessa områden och ge unga personer som växer upp där både andra framtidsutsikter och möjlighet till ett jobb, men också förbättrad hjälp till dem som redan är på väg att hamna snett.

Polis, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och föräldrar har ofta sett tecknen på att någon är på väg att hamna fel. Ett hinder är dock att dagens sekretesslagstiftning ofta sätter käppar i hjulet för dem att dela information med varandra. Det är viktigt att det finns en sekretesslagstiftning som skyddar den personliga integriteten vid våra kontakter med myndigheter. I dag finns det dock situationer när den försvårar för oss att ge hjälp till unga som riskerar att sugas upp i kriminella gäng eller på annat vis hamna snett.

Här finns ett behov av en bred översyn, helst i form av en parlamentarisk utredning, där vi gemensamt kan finna förslag till revideringar av lagstiftningen som både bevarar integriteten för den enskilde och samtidigt gör det lättare att utbyta information mellan myndigheter.

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

Sofia Amloh (S)