Motion till riksdagen
2022/23:1777
av Jytte Guteland m.fl. (S)

Förtydligande av partipolitiska studentföreningars rätt att nyttja universitetens lokaler


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att rätten att nyttja universitetens lokaler för partipolitiska studentföreningar med demokratisk värdegrund förtydligas i högskoleförordningen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I enlighet med 1 kap. 13 § i högskoleförordningen har studentföreningar rätt att nyttja universitetets lokaler för sammankomst med syften som anges i paragrafen såvida de bygger på en demokratisk värdegrund samt är skapade av och för studenter. I enlighet med nämnda paragraf ska studentföreningar enbart kunna nekas om de till exempel utgör ett hot för andra studenter.

Trots detta nekas partipolitiska studentföreningar vid flera lärosäten i landet rätten att använda lokalerna. Detta är något som dels går emot vad som anges i högskole­förordningen, dels något som motverkar studenters rätt att engagera sig partipolitiskt. En väsentlig del i det demokratiska samtalet är alla individers rätt att engagera sig politiskt.

För att motverka att studentföreningar på enskilda lärosäten stängs ute bör rätten att nyttja universitetets lokaler för partipolitiska studentföreningar med demokratisk värde­grund förtydligas i högskoleförordningen. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Jytte Guteland (S)

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

Mattias Vepsä (S)

Kadir Kasirga (S)