Motion till riksdagen
2022/23:1772
av Jytte Guteland m.fl. (S)

Stärkt finansiering av och kvalitet på högre utbildning


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur högskolan ska finansieras för en fortsatt utbyggnad med höga kvalitetskrav och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för en reformering av utbildningsfinansieringen i syfte att finansieringen per student ska öka, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

På nittiotalet introducerades ett produktivitetsavdrag inom offentlig förvaltning som inneburit kraftigt reducerade anslag till svensk statlig förvaltning. De årliga nedskärning­arna har inneburit att svenska universitet idag har sju miljarder lägre anslag än de annars skulle haft. Fackförbundet ST har vittnat om att nedskärningarna kraftigt försämrat verk­samhetens kvalitet samt arbetsmiljön för svenska universitetslärare och forskare. För att återställa universitetens förmåga att tillgodose högkvalitativ utbildning och forskning bör förutsättningarna studeras för en reformering av utbildningsfinansieringen i syfte att finansieringen per student ska öka.

 

 

Jytte Guteland (S)

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

Mattias Vepsä (S)

Kadir Kasirga (S)