Motion till riksdagen
2022/23:1741
av Laila Naraghi (S)

Rätt till förskola på obekväma arbetstider


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I ett modernt samhälle bör det finnas tillgänglig barnomsorg av god kvalitet på de tider när föräldrarna faktiskt arbetar.

Rätten till barnomsorg regleras i skollagen. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska barnet erbjudas avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året. En mycket bra lag som gör att föräldrar kan yrkesarbeta samtidigt som de är småbarns­föräldrar.

Dock gäller det inte alla föräldrar eller yrken i praktiken då det i alltför många kommuner inte erbjuds omsorg på kvällar, nätter och helger. Detta gör att man ute­stänger många främst ensamstående föräldrar.

I de flesta av våra serviceyrken inom sjukvård och kommunalomsorg, affär, hotell och restaurang med flera så är många schemalagda även på obekväma arbetstider, såsom kvällar, nätter och helger. Detsamma gäller inom kultursektorn där till exempel skådespelare, sångare, tekniker med flera arbetar sena kvällar och helger. En del kommuner erbjuder annan barnomsorg men i ett flertal kommuner erbjuds ingen omsorg alls dessa tider.

Någon rättighet till barnomsorg på obekväm arbetstid finns inte. Det är fastställt i en dom i Regeringsrätten 2007. I korthet menar man att kommunen har skyldighet att anordna barnomsorg till sådana tider som passar de flesta förvärvsarbetande föräldrar. Någon skyldighet att anpassa barnomsorgen till föräldrars önskemål (till exempel på natten) finns inte i skollagen. Föräldrar har ingen rättighet till barnomsorg på kvällar, nätter och helger, men i skollagen står att kommunerna ska sträva efter att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

De regler som gäller idag innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla barnomsorg för förvärvsarbetande och studerande föräldrar på dagtid vardagar. Det är kommunen som tar ställning till om man kan tillmötesgå de krav/förväntningar som föräldrar har. Lagen säger att barnomsorg på obekväm arbetstid bör erbjudas från och med att barnet fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. I dagens samhälle borde det finnas barnomsorg på de tider då föräldrar förvärvsarbetar.

 

 

Laila Naraghi (S)