Motion till riksdagen
2022/23:1733
av Kalle Olsson m.fl. (S)

Kooperativ företagsrådgivning


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kooperativa företag är viktiga aktörer för att hela Sverige ska leva. Det gäller allt från landets livsmedels- och energiförsörjning till den kooperativa butiken eller macken som ofta är navet i det lokala samhället. Det sjuder av verksamhet i landet och koopera­tionens potential är stor. Vi ser till exempel att andelen kooperativa bygemenskaper ökar samtidigt som kooperationen kan spela en ännu större roll till exempel med kooperativ välfärd och genom medarbetarövertagande i den generationsväxling som nu pågår i landet. Idag omsätter de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige nära 500 miljarder kronor årligen och har cirka 100 000 anställda där det förra motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP. Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet, men deras potential är än större.

En rapport från paraplyorganisationen Svensk Kooperation visar att det under de senaste 11 åren har startats i genomsnitt 400 nya företag per år i en rad olika branscher. Denna tillväxt har skett trots att det fortfarande finns stor okunskap om företagsformen. Rapporten Nya kooperativa företag 2008–2018 – siffror, fakta och trender visar också att kooperativa företag under de känsliga första tre åren har en överlevnadsgrad på 90 procent. Det är en högre överlevnadsgrad än alla andra företagsformer. Internationella studier bekräftar bilden att kooperativa och ömsesidiga företag klarar lågkonjunkturer och svängningar i ekonomin bättre än andra företag.

Sverige tillhör den globala toppen när det gäller kreativitet och innovation. Tröskeln för att starta nya verksamheter blir allt lägre. Startups är ett sådant exempel. De kännetecknas bland annat av att flera personer eller bolag vill gå in och utveckla en produkt eller tjänst tillsammans med ambitionen att växa snabbt. Den kooperativa företagsformen passar väl in när flera vill dela på arbetet och ägandet för att styra och dela risker gemensamt. Men kunskapen hos unga kring hur man bildar kooperativa företag är idag mycket låg och efterfrågan på rådgivning är stor. Därför är en viktig förutsättning för sektorns tillväxt att den rådgivande organisationen Coompanion ges goda, och långsiktiga, förutsättningar.

Coompanion ger rådgivning till färska och blivande kooperativa och ekonomiska föreningar och får för det arbetet stöd av Tillväxtverket. Trots den ökade efterfrågan har resurserna till Coompanion minskat radikalt över tid. Det är högst förvånande och beklagligt. Inte minst då den förordning som styr Tillväxtverket slår fast att verket ska främja en hållbar näringslivsutveckling i hela landet. En aspekt av ett hållbart näringsliv torde vara att det finns en diversitet av företagsformer. Utifrån detta och med tanke på de kooperativa och ömsesidiga företagens frammarsch och potential bör därför en översyn göras för att säkra en resursfördelning som gynnar en rådgivning till hela landet och kring alla företagsformer, inklusive det kooperativa företagets ekonomiska förening.

 

 

Kalle Olsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Johan Andersson (S)

Teresa Carvalho (S)