Motion till riksdagen
2022/23:1729
av Eva Lindh m.fl. (S)

Utveckling av Finsamlagstiftningen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidareutveckla samverkan mellan huvudmän samt se över möjligheten att utveckla Finsamlagstiftningen att kunna omfatta fler områden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Finsamlagstiftningen innebär att Samordningsförbunden genom strukturerad samverkan mellan fyra myndigheter (kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkrings­kassan) kan ge samlat stöd för arbetslivsinriktad rehabilitering. Samordningsförbunden har sen Finsamlagstiftningen började gälla 1 januari 2004 etablerat sig i stora delar av landet. Med en strukturerad samverkan mellan dessa myndigheter ges personer med behov av rehabiliteringsinsatser ökade möjlighet att komma vidare till ett bättre och tryggare liv.

Många gånger är samverkan ett hinder för att ge människor det stöd och den hjälp som de behöver. För att möta människors och samhällets utmaningar bör vi utöka möjligheter till samordning och kunna arbeta över organisations- och myndighets­gränserna där så behövs. Hur vi valt att organisera våra myndigheter och verksamheter bör inte påverka kvaliteten på välfärdens verksamheter.

Samordningsförbunden, Finsam, har som uppdrag att gemensamt mellan olika huvudmän samordna och stödja rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16 och 64 år. Det är en viktig verksamhet som redan gör stor skillnad både för myndigheternas gemensamma ansträngningar och i förlängningen för många med samordnade behov. Samordningsförbunden har visat hur verkningsfullt det är när myndigheter går samman och kan ge människor stöd att gå vidare och få ett tryggare och bättre liv. Det skulle vara önskvärt att utveckla arbetssättet vidare för att kunna arbeta på fler sätt, gälla fler insatser samt se över möjligheten att utöka området för Finsam.

Det finns upplevda hinder för att denna samordning ska kunna utvecklas. De hindren behöver undanröjas för att vi ska kunna gå vidare med denna viktiga samordning. Alla vinner på en väl samordnad process, både samhället i stort och inte minst den enskilde. För att underlätta för samverkan mellan huvudmän och utveckla Samordningsförbunden är det angeläget att se över lagstiftningar och regelverk i enlighet med det som anförs i motionen.

 

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)