Motion till riksdagen
2022/23:1726
av Eva Lindh m.fl. (S)

Civilsamhällets roll för äldres hälsa


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad strategi för att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vårt land blir allt fler äldre och många äldre är friska längre. Hälsan är generellt god bland våra äldre, om man jämför med andra länder. Ofrivillig ensamhet är dock ett växande problem och ungefär var tredje äldre person är ensam mot sin vilja. De äldre som känner stor ensamhet har större risk att drabbas av fysiska eller psykiska sjukdomar. Bland de som är mellan 65 och 80 år är den ojämförligt viktigaste faktorn för livskvalitet den psykiska hälsan.

Social gemenskap är en viktig faktor för att förebygga psykisk ohälsa hos oss alla. Studier visar att stödsamtal hjälper bättre än läkemedel och dessutom ger färre biverk­ningar. Det finns rapporter som visar att deltagande i sociala aktiviteter motverkar depressioner, har en läkande effekt samt innebär att färre insjuknar i depression och bättre psykisk och fysisk hälsa.

För att investera i det friska behövs fortsatta satsningar inom välfärdsområdet men också på civilsamhället. En satsning behövs inom fler områden för att bryta äldres ensamhet genom förbättrade förutsättningar för föreningslivet att möta äldres ensamhet. Civilsamhället är en ovärderlig kraft i vårt samhälle och ger våra äldre en stimulans och ett utbud som inte välfärdssamhället enbart kan stå för. En samlad strategi behövs för att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället.

 

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)