Motion till riksdagen
2022/23:1720
av Eva Lindh (S)

Översyn offentlighets- och sekretesslagen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av offentlighets- och sekretesslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden. En uppgift om den enskilde kan enbart röjas, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Bestämmelserna är till för att skydda individens integritet och begränsar vilka som får ta del av personliga förhållan­den och uppgifter. Det är viktigt.

Samtidigt finns det ett behov av nära samverkan mellan olika myndigheter för människor med stora och sammansatta behov. För att socialtjänsten, hälso- och sjuk­vården, polis och andra berörda myndigheter ska kunna sätta in insatser och ge stöd på ett bättre och mer samordnat sätt behöver samverkan öka. Samverkan förutsätter att kunna dela uppgifter för att kunna arbeta kring den enskildes bästa.

När det gäller utsatta barn kan ibland omsorgen om barnets bästa förhindras på grund av att hänsyn tagits till att närstående kan lida men. Som flera instanser pekat på har begreppet men en mycket och allt för vidsträckt innebörd. Det kan handla om att ge stöd till ett barn som är utsatt för grova övergrepp i hemmet men där föräldrarna vägrar insatser och flyttar mellan kommuner för att försvåra insyn. Det kan handla om personer som var för sig känner oro för en ungdom i en utsatt situation men som har begränsade kunskaper om den unges situation, där en samlad bild kan innebära att rätt stöd ges för att förhindra att den unge hamnar i kriminalitet. Det finns med andra ord ett otal exempel där offentlighets- och sekretesslagen kan försvåra samverkan.

 

 

Eva Lindh (S)