Motion till riksdagen
2022/23:1719
av Johan Andersson m.fl. (S)

Skyddad yrkestitel för barnskötare


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda förutsättningarna för att införa skyddad yrkestitel för barnskötare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personalens utbildning är en viktig faktor för kvaliteten på förskolan. Det är oerhört viktigt att även barnskötarna som arbetar i förskolan med den sociala omsorgen och pedagogiska verksamheten har pedagogisk utbildning på gymnasial nivå. Detta för att arbete med barn är ett kvalificerat arbete som kräver kunskaper om barns olika behov, deras lärande och utveckling. Den största yrkesgruppen inom förskolan är barnskötarna och barnskötarnas yrkesroll finns likt förskollärarna beskriven i förskolans läroplan. Exempelvis står det i läroplanen för förskolan att arbetslaget, dvs. även barnskötarna, ska: ”kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål”. Detta är ett av många exempel på hur barnskötarna likt förskol­lärarna aktivt arbetar med att förskolans verksamhet ska leva upp till läroplanen, både avseende barnens sociala omsorg och utveckling samt lärandet och andra mål som finns beskrivna i läroplanen.

Idag kan både den som har gymnasial pedagogisk utbildning som t.ex. gymnasiets barn- och fritidsprogram samt den som saknar liknande pedagogisk utbildning tituleras barnskötare. Liksom den som arbetat inom förskolans värld i decennier och tillförskaffat sig kunskaper och erfarenheter genom yrkeserfarenhet som i allra högsta grad värda att validera jämställs i titulatur med den som precis gått ut gymnasiet och studerat ett helt annat program än t.ex. barn- och fritidsprogrammet. Det behövs tydlighet och nationell enhetlighet i vad det innebär att vara ”barnskötare”, vilka kvalifikationer och kunskaper som krävs för att kunna bära den titulaturen. Därför är det viktigt att det tillsätts en utredning om att införa skyddad yrkestitel som barnskötare. Om det blir en skyddad yrkestitel för barnskötare blir det enklare att säkerställa en enhetlig kompetensnivå inom förskolan, vilket också är viktigt utifrån likvärdighetsperspektivet, att alla barn får gå i förskolor där det finns både högskoleutbildade förskollärare och barnskötare med gymnasial utbildning i pedagogiskt arbete.

 

 

Johan Andersson (S)

Mirja Räihä (S)

Paula Holmqvist (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Jessica Rodén (S)

Jennie Nilsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Marianne Fundahn (S)

Zara Leghissa (S)