Motion till riksdagen
2022/23:1701
av Lina Nordquist (L)

Friare vardag genom säkrad förvaring av elrullstolar


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att säkra vardagen för människor med behov av elrullstol/permobil och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt i eget boende. Bostads­anpassning ger människor just denna möjlighet, men en dom från Högsta förvaltnings­domstolen (den 23 december 2020, målnummer 4637–19) ställer till det rejält för människor som fått en elrullstol/permobil utskriven som hjälpmedel.

Hälften av flerbostadshusen i Sverige saknar hiss. Personer med elrullstol behöver därför ofta använda ett fristående rullstolsgarage som placeras utomhus och förankras i marken. Av propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag (prop. 2017/18:80) framgår att bidrag ska kunna beviljas för ”enklare förråd för rullstol eller andra viktiga hjälpmedel”. Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom kommer flyttbara sådana förråd inte längre att komma ifråga som bostadsanpassning. Människor hamnar nu i kläm. Hjälpmedelscentraler kräver nämligen förvaringsmöjlighet ”i låsbart och frostfritt utrymme med laddningsmöjligheter” för att den som fått en elrullstol för­skriven ska kunna kvittera ut den.

Jag anser att det bör övervägas vilka åtgärder som måste vidtas för att människor som får en elrullstol förskriven även ska kunna förvara hjälpmedlet. Utan åtgärder, inga garage. Utan garage, inga rullstolar. Med anledning av ovanstående yrkar jag på att riksdagen ställer sig bakom att åtgärder bör vidtas för att säkra vardagen för människor med behov av elrullstol. En möjlighet är att lagen om bostadsanpassningsbidrag förtydligas.

 

 

Lina Nordquist (L)