Motion till riksdagen
2022/23:1700
av Lina Nordquist (L)

Politik för minskat matsvinn


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att samordna och centralisera arbetet för minskat matsvinn och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av tydliga uppföljningsbara mål för minskat matsvinn och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av strategiska åtgärder för cirkulär matanvändning och minskat matsvinn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Matsvinnet måste minska. Det skulle spara pengar och värna klimat och miljö. Ett led i detta är att samordna och centralisera arbetet för minskat matsvinn mellan olika myndig­heter och aktörer. Därtill behövs nationella mål för att minska matsvinnet i hela livs­medelskedjan – alltifrån livsmedelstillverkning till grossister, leverantörer, butiker, restauranger, storkök och privathushåll.

Sverige bör även utveckla en strategi för hållbarhet och cirkularitet i livsmedels­kedjan. Ett stort antal åtgärder kan tillsammans främja hållbar och cirkulär matanvänd­ning. En större del av både vegetabiliska och animaliska produkter bör komma till nytta. Skördebortfall och restprodukter kan i högre grad utgöra jordförbättring eller djurfoder eller nå konsumenter. Många produktgrupper skulle kunna livstidsförlängas genom kallare förvaring – kyltemperaturen bör därför i vissa fall sänkas. Bäst-före-märkning bör i högre grad ersättas med märkningen ”minst hållbar till”.

Sveriges cirkulära strategi bör inkludera främjandet av entreprenörsskap och entre­prenörer med fokus på cirkulära livsmedelskedjor och bör även innefatta konsument­kunskap för vuxna och skolelever om matbedömning, mathantering och tillvaratagande av överbliven mat, åtgärder för minskad förbränning av matavfall, kloka förpackningar, försäljning av rester och produkter med kort datum samt främjande av välgörenhets­initiativ som minskar svinn. Det livsmedelssvinn som uppstår bör slutligen i högre utsträckning materialåtervinnas till biogas, kompost och liknande.

 

 

Lina Nordquist (L)