Motion till riksdagen
2022/23:1690
av Eric Westroth (SD)

Välfärdspengar


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en utredning om möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år betalas det ut medel från vår gemensamma välfärd i form av ekonomiskt bistånd till individer och familjer med otillräckliga egna inkomster för egen försörjning. Här ligger det i samhällets intresse att dessa medel används till just sådana nödvändiga varor som de är avsedda för.

Primärt borde medel från dessa system användas för möjlighet till bostad, nödvändiga livsmedel och övriga varor såsom kläder, hygienartiklar samt andra produkter som är nödvändiga för inte bara överlevnad, utan även en dräglig tillvaro i övrigt.

Däremot finns det också varor och ändamål till vilka medel från välfärdssystemet inte borde kunna användas. Exempel på dessa varor kan vara narkotika, alkohol, tobak, semesterresor samt även möjligheten att överföra medel från välfärdssystemet till utländska konton, för exempelvis försörjning av personer som befinner sig utomlands utan övrig koppling till Sverige eller för att finansiera utländska kriminella nätverk eller terrornätverk.

Därför borde en utredning tillsättas för att ta fram sätt för hur man praktiskt skulle kunna begränsa användningen av de medel som betalas ut från det svenska offentliga välfärdssystemet, för att tillse att dessa används för avsedda varor och ändamål.

 

 

Eric Westroth (SD)