Motion till riksdagen
2022/23:1687
av Eric Westroth (SD)

Driftsstöd till icke-statliga flygplatser


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda ett utökat och förutsägbart driftsstöd till de icke statligt ägda flygplatserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett stort och glesbefolkat land. Vi är EU:s 3:e största land, samtidigt som vi är EU:s näst mest glesbefolkade land. Denna kombination gör att det finns ett stort behov av flygtransporter i Sverige, till skillnad från många andra länder som är såväl mindre som mer tätbefolkade.

Tidigare tog staten ett större ansvar när det gällde att hålla en infrastruktur med flyg­platser i Sverige. Tyvärr har staten under åren avyttrat flera flygplatser, varav många har hamnat i sina respektive och många gånger motvilliga kommuners och regioners ägo. Staten har dock behållit de mest frekvent trafikerade och mest lönsamma flygplatserna i sin egen ägo och kan därför lite slarvigt säga att man ”plockat russinen ur kakan”.

Det borde dock ankomma på staten att man kan ha en fungerande flyginfrastruktur och tillgänglighet för hela landet och man bör därför utreda hur man på bästa och mest effektiva sätt finansiellt kan stödja de icke statligt ägda flygplatserna.

 

 

Eric Westroth (SD)