Motion till riksdagen
2022/23:1674
av Rickard Nordin och Ulrika Heie (båda C)

Förbättrad situation för personer i behov av ledar- eller assistanshund


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra för personer med ledar- eller assistanshund och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidga Diskrimineringsombudsmannens informationsuppdrag kring personer med ledar- och assistanshund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en mängd olika utmaningar för den som idag använder sig av assistans- eller ledarhund i Sverige. Många blir utestängda från olika typer av miljöer, trots att hunden är ett hjälpmedel för att hantera vardagen. På många platser ses det istället som ett husdjur och ägarna får inte möjlighet att komma in på olika platser dit de rimligtvis bör kunna ha tillträde.

Innan sommaren fick Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att öka informations­spridningen till restauranger och butiker kring vilka regler som gäller och hur diskrimi­nering ska kunna förebyggas och motverkas. Att uppdraget främst gäller restauranger och butiker är dock alltför snävt. Problemen finns på betydligt fler håll i samhället. Uppdraget bör därför vidgas.

I våra nordiska grannländer är andelen ledarhundsekipage högre relativt sett. En anledning skulle kunna vara att lagstiftningen är skarpare och rättigheterna att ha med ledarhund större. Det är därför motiverat att undersöka vad skillnaderna mellan länderna är och varför det i Sverige är färre ledarhundar, trots att det är ett utmärkt hjälpmedel. Det bör i samma utredning undersökas varför det inte är fler fall av diskriminering kring assistans- och ledarhundar som de facto går till domstol. Enligt uppgift finns det åtskilliga anmälningar till DO, men inget har ännu tagits upp i domstol.

Assistans- och ledarhundar är ett utmärkt hjälpmedel för den som behöver. Det skapar en ökad frihet och skapar möjligheter att röra sig i samhället på ett sätt som annars vore omöjligt. De möjligheterna bör stärkas och tas till vara.

 

 

Rickard Nordin (C)

Ulrika Heie (C)