Motion till riksdagen
2022/23:1661
av Rickard Nordin (C)

Öppenhet kring lokala partiers finansiering


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga kraven på öppenhet kring partiers finansiering till att involvera partier på både kommunal och regional nivå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att stärka demokratin och medborgares insyn i vilka intressen som eventuellt finansierar politiska partier finns en lagstiftning för partier i riksdagen. Den senaste valrörelsen visar att den lagstiftningen har en del övrigt att önska och att det kan behöva ses över.

Det som däremot otvetydigt behöver ses över är att den nuvarande lagstiftningen endast gäller på nationell nivå. I takt med att fler lokala partier tar plats i fullmäktige­församlingar i både kommuner och regioner har medborgarnas insyn i hur partierna finansieras minskat.

Att ha öppenhet och tydlighet kring varifrån finansiering kommer är viktigt för ett demokratiskt och öppet samhälle. I en annan motion har exempelvis tydlighet kring lotteriverksamhet och dess avsändare tagits upp. Lokala partier kan vitalisera demokratin, men det får inte ske till priset av minskad insyn och möjligheter till olämplig påverkan genom tvivelaktiga ekonomiska donationer. Insynen behöver därför öka betydligt i även hur lokala partier finansieras. En översyn och vidgning av lagstiftningen via en utredning vore därför lämplig.

 

 

Rickard Nordin (C)