Utrikesutskottets betänkande

2022/23:UU12

 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2022

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen lägger 2022/23:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022 till handlingarna.

 

 

Behandlade förslag

Redogörelse 2022/23:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

OSSE PF

Bilaga
Förteckning över behandlade förslag

Redogörelsen

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Redogörelse 2022/23:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022

Riksdagen lägger redogörelse 2022/23:OSSE1 till handlingarna.

 

Stockholm den 1 juni 2023

På utrikesutskottets vägnar

Aron Emilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Aron Emilsson (SD), Morgan Johansson (S), Magdalena Thuresson (M), Alexandra Völker (S), Markus Wiechel (SD), Olle Thorell (S), Linnéa Wickman (S), Joar Forssell (L), Ann-Sofie Alm (M), Håkan Svenneling (V), Magnus Berntsson (KD), Kerstin Lundgren (C), John E Weinerhall (M), Jacob Risberg (MP), Johan Büser (S), Katarina Tolgfors (M) och Gustaf Göthberg (M).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar i detta betänkande redogörelse 2022/23:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022.

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

I redogörelse 2022/23:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022 redogör riksdagens delegation till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) för verksamheten inom den parlamentariska församlingen samt den svenska delegationens arbete inom OSSE:s parlamentariska församling under 2022.

Den 17 november 2022 informerade Margareta Cederfelt (M) utskottet om sitt uppdrag som president för OSSE:s parlamentariska församling (OSSEPF). Den 8 december 2022 informerade delegationens ordförande Björn Söder (SD) och vice ordförande Johan Büser (S) om sitt deltagande och arbete i församlingen. 

 

Utskottets överväganden

OSSE PF

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger redogörelse 2022/23:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022 till handlingarna.

Redogörelsen

Av redogörelsen framgår att OSSE:s parlamentariska församlings årliga vintermöte hölls i hybridformat den 24–25 februari 2022. Det ständiga utskottet och särskilda representanter medverkade på plats i Wien i Österrike och resterande deltagare via videolänk. Sessionen inleddes med en tyst minut för offren i Ukraina och efterföljande möten avhandlade regionens och organisationens utmaningar med särskild tonvikt på Rysslands krig i Ukraina. Det slogs även fast att invasionen är ett fundamentalt brott mot Helsingfors­slutakten och Minskavtalet.

Det årliga sommarmötet hölls i Birmingham i Storbritannien den 2–6 juli och samlade över 200 parlamentariker från Europa, Asien och Nordamerika. Sessionen präglades återigen av Rysslands invasionskrig av Ukraina. Efter sista mötet i plenum antog församlingen Birminghamdeklarationen som fördömde den ryska invasionen och bl.a. uppmanade Ryssland att omedelbart dra sig tillbaka från Ukrainas internationellt erkända territorium. Vidare framhålls att Margareta Cederfelt (M) omvaldes till president för församlingen och Johan Büser (S) återvaldes till rapportör för utskottet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Församlingens årliga höstmöte hölls i Warszawa i Polen den 18–19 november. Mötet samlade 170 ledamöter från 46 medlemsländer. Den första sessionen fokuserade på kriget i Ukraina, den andra hanterade ekonomiska och miljömässiga frågor och den tredje handlade om frågor om mänskliga rättigheter och den humanitära aspekten i tider av kris.

Under 2022 observerade församlingen parlamentsvalet i Ungern, de allmänna valen i Serbien, Bosnien och Hercegovina samt mellanårsvalen i USA. Den svenska delegationen deltog i samtliga observationer.

Sammanfattningsvis fokuserade arbetet i OSSE:s parlamentariska församling under 2022 på att stödja Ukraina och man verkade för att få se ett slut på kriget.

 

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar inledningsvis att OSSE är världens största regionala säkerhetsorganisation med 57 deltagande stater i Europa, Kaukasien, Centralasien och Nordamerika. OSSE verkar för att främja säkerhet och stabilitet i regionen utifrån en brett definierad syn på säkerhet som omfattar tre dimensioner: en säkerhetspolitisk, en ekonomisk och miljömässig samt en som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Organisationens särskilda styrka ligger bl.a. i dess breda krets av deltagande stater, den konfliktförebyggande verksamheten, det breda spektrumet av institutioner och instrument som medger snabb och flexibel konflikthantering samt den utbredda fältnärvaron. Utskottet uppskattar därför den roll som OSSE:s parlamentariska församling har i att informera parlamenten i medlemsstaterna om sitt arbete. Den europeiska säkerhetsordningen är till stor del kodifierad i OSSE:s grunddokument som slår fast OSSE:s principer och de deltagande staternas politiska åtaganden. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina visar på ett förakt för folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen samt för FN-stadgans mest grundläggande regler. Därtill har landet utmanat OSSE genom att blockera budgeten. Utskottet vill understryka vikten av att Sverige fortsätter att aktivt stödja OSSE och verkar för att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen som har utmanats till följd av Rysslands krig gentemot Ukraina.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Redogörelsen

Redogörelse 2022/23:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022.