Socialutskottets betänkande

2022/23:SoU7

 

Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och de rekommendationer som riktas till regeringen i rapporten Statens insatser för att säkra skyddsutrustning – krishantering till ett högt pris.

Behandlade förslag

Skrivelse 2022/23:19 Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin

Bilaga
Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin

Riksdagen lägger skrivelse 2022/23:19 till handlingarna.

 

Stockholm den 7 februari 2023

På socialutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Linda Lindberg (SD), Johan Hultberg (M), Yasmine Bladelius (S), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Mikael Dahlqvist (S), Jesper Skalberg Karlsson (M), Anna-Lena Blomkvist (SD), Malin Höglund (M), Karin Rågsjö (V), Johnny Svedin (SD), Ulrika Westerlund (MP), Lina Nordquist (L), Karin Sundin (S), Dzenan Cisija (S), Dan Hovskär (KD) och Christofer Bergenblock (C).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Riksdagen överlämnade Riksrevisionens rapport Statens insatser för att säkra skyddsutrustning – krishantering till ett högt pris (RiR 2022:10) till regeringen den 17 maj 2022. Regeringen återkom till riksdagen med skrivelsen Riksrevi­sionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin (skr. 2022/23:19) den 10 november 2022. I betänkandet behandlar utskottet skrivelsen.

Vid utskottssammanträdet den 1 december 2022 informerade riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare om Riksrevisionens rapport.

Utskottets överväganden

Statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

 

Skrivelsen

Riksrevisionens iakttagelser

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen och myndigheterna inte har säkrat regionernas och kommunernas tillgång till personlig skydds­utrustning på ett effektivt sätt under coronapandemin.

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till regeringen:

       Förtydliga förväntningarna på myndigheternas förmåga att agera proaktivt i den statliga krisberedskapen och vid kriser.

       Ge Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att tillsam­mans se över sina respektive uppdrag i syfte att skapa förutsättningar för en effektiv samverkan vid en kris.

       Säkerställ att Socialstyrelsen ges möjlighet att inhämta information om regionernas och kommunernas beredskapslager av sjukvårdsmateriel.

       Förtydliga i vilka lägen Socialstyrelsen ska bistå med resurser till regioner och kommuner.

       Överväg att ge Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Försvarets materielverk, skapa en funktion för nationella inköp av sjukvårdsproduk­ter, såsom skyddsutrustning, som kan träda in och säkerställa hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens behov av sådana produkter i händelse av globala bristsituationer eller kriser.

Riksrevisionen lämnar även rekommendationer till Socialstyrelsen om ett stärkt stöd till den kommunala hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens beredskap.

Regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer delvis i Riksrevisionens övergripande iakttagelser.

Regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser

Riksrevisionens granskning utgör enligt regeringen ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att säkra den nationella tillgången till skyddsutrust­ning och annan sjukvårdsmateriel samt läkemedel.

Regeringen redogör i skrivelsen för ett antal vidtagna åtgärder. Regeringen bedömer att de initiativ som har tagits ligger i linje med Riksrevisionens re­kommendationer. Arbetet med en stärkt försörjningsberedskap är en priori­terad fråga, och regeringen avser att noga följa det arbete som har påbörjats samt att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att stärka försörjningsbered­skapen.

I och med skrivelsen anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbe­handlad.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser. Utskottet anser vidare i likhet med regeringen att Riksrevisionens granskning utgör ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att säkra den nationella tillgången till skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel samt läkemedel. Avslutningsvis välkomnar utskottet att regeringen avser att noga följa det arbete som har påbörjats, samt att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

Regeringens skrivelse 2022/23:19 Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin.