Skatteutskottets betänkande

2022/23:SkU3

 

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag för att kunna genomföra rådets direktiv (EU) 2021/514 av den 22 mars 2021 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Förslaget innebär att svenska plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om vad de personer tjänar som använder plattformarna för att sälja varor eller tjänster. Uppgifterna ska rapporteras till skattemyndigheten i det land där plattforms­operatören har sin hemvist.

Utöver direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning genomförs även OECD:s motsvarande modellregler. De ska tillämpas vid informationsutbyte mellan Sverige och tredjeländer om samma typ av upp­gifter enligt ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar.

I direktivet finns vidare bestämmelser som syftar till att ytterligare förbättra det redan väl fungerande administrativa samarbetet på direktbeskattningens område mellan medlemsstater.

Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om gemensamma revisioner föreslås dock träda i kraft först den 1 januari 2024.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå motionsyrkandena.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet.

Två yrkanden i en följdmotion.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

Undantag för vissa säljare och utvärdering av förslaget

Reservation

Undantag för vissa säljare och utvärdering av förslaget, punkt 2 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet,

2. lag om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar,

3. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

4. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

6. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

7. lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

8. lag om ändring i lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

9. lag om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet,

10. lag om ändring i lagen (2022:1073) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

11. lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:6 punkterna 1–11.

 

2.

Undantag för vissa säljare och utvärdering av förslaget

Riksdagen avslår motion

2022/23:39 av Per Söderlund m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

 

Reservation (SD)

Stockholm den 24 november 2022

På skatteutskottets vägnar

Niklas Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Niklas Karlsson (S), Boriana Åberg (M), Hanna Westerén (S), Eric Westroth (SD), Fredrik Ahlstedt (M), David Lång (SD), Mathias Tegnér (S), Marie Nicholson (M), Ilona Szatmári Waldau (V), Cecilia Engström (KD), Helena Lindahl (C), Yasmine Eriksson (SD), Cecilia Rönn (L), Sofie Eriksson (S), Peder Björk (S), Mattias Eriksson Falk (SD) och Marielle Lahti (MP).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2022/23:6 Rappor­tering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

I ärendet har väckts en motion, 2022/23:39, som återges i bilaga 1.

Bakgrund

Europeiska kommissionen presenterade i februari 2020 en färdplan för ett förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (nedan DAC). Kommissionen aviserade bl.a. att förslaget kommer att innehålla bestämmelser som innebär att operatörer av digitala plattformar åläggs en rapporteringsskyldighet när det gäller uppgifter om säljare på plattformarna.

Kommissionen presenterade därefter den 15 juli 2020 ett paket för rättvis och enkel beskattning för att stödja EU:s återhämtning efter covid-19-pandemin. Paketet innehåller bl.a. ett förslag om ändring av rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Det består av ytterligare två delar: en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin och en del om god skatteförvaltning inom och utanför EU. Rådets direktiv (EU) 2021/514 av den 22 mars 2021 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 7) antogs den 22 mars 2021.

OECD:s modellregler för rapportering av plattformsoperatörer när det gäller säljare i delnings- och gigekonomin (DPI MR) var utgångspunkten för det nya utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar som togs in genom den sjätte ändringen av DAC (DAC 7). Inom OECD har det tagits fram en modell för ett multilateralt avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar (DPI MCAA). DPI MCAA innebär att DPI MR ska genomföras och tillämpas i de avtalsslutande staterna och jurisdiktionerna och att upplysningarna sedan ska utbytas automatiskt mellan behöriga myndigheter i staterna och jurisdiktionerna. Ingen stat eller jurisdiktion har ännu undertecknat DPI MCAA.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen i huvudsak de förslag som behövs för att genomföra rådets direktiv (EU) 2021/514 av den 22 mars 2021 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Förslaget innebär att svenska plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om vad de personer tjänar som använder plattformarna för att sälja varor eller tjänster. Uppgifterna ska rapporteras till skattemyndigheten i det land där plattforms­operatören har sin hemvist. Uppgifterna ska lämnas om både säljare som har sin hemvist i den medlemsstat där uppgifterna ska rapporteras och säljare som har sin hemvist i andra medlemsstater. Om en operatör i ett land utanför EU bedriver en verksamhet med viss anknytning till EU måste den registrera sig i en medlemsstat (t.ex. Sverige) i EU och lämna uppgifter till den behöriga myndigheten i det landet.

Utöver direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning genomförs även OECD:s motsvarande modellregler. De ska tillämpas vid informationsutbyte mellan Sverige och tredjeländer om samma typ av upp­gifter enligt ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar. I Sverige ska plattformsoperatörerna lämna uppgifter om alla rapporterings­pliktiga säljare, dvs. sådana som har sin hemvist i Sverige, en annan medlems­stat i EU eller ett tredjeland. Uppgifterna ska sedan överföras av Skatteverket till andra medlemsstater och tredjeländer med vilka det finns ett gällande avtal om sådant utbyte.

I direktivet finns vidare bestämmelser som syftar till att ytterligare förbättra det redan väl fungerande administrativa samarbetet på direktskatteområdet mellan medlemsstater. Exempelvis införs en ny form av revision som kan utföras gemensamt mellan myndigheter i olika medlemsstater, s.k. gemen­samma revisioner. Det befintliga automatiska informationsutbytet utvidgas också till att även omfatta royaltyer. Antalet kategorier av inkomster och kapital som måste finnas tillgängliga för utbyte med andra medlemsstater utökas. Även kvaliteten på uppgifterna och möjligheten att identifiera vem uppgifterna avser ska förbättras genom direktivet. Ytterligare ett exempel på ändringar är att det kommer att bli möjligt att stoppa utflödet av data till medlemsstater eller andra länder som inte kan upprätthålla sekretessen eller informationssäkerheten för de uppgifter som tas emot.

Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om gemensamma revisioner föreslås dock träda i kraft först den 1 januari 2024.

Utskottets överväganden

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag om rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktbeskattningens område.

 

Propositionen

Allmänna utgångspunkter

Regeringen föreslår att direktivet samt OECD:s modellregler och modell för avtal mellan behöriga myndigheter när det gäller plattformsoperatörers rapportering av säljare och internationellt informationsutbyte av dessa uppgifter ska genomföras som ett enhetligt regelsystem i svensk rätt.

Enligt förslaget ska uppgifter hämtas in och lämnas till Skatteverket av rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer när det gäller alla säljare, oavsett i vilken stat eller jurisdiktion säljaren har sin hemvist. Detta gäller även om säljaren har sin hemvist i Sverige. Regeringen föreslår därför att en ny lag om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet ska införas. Vidare föreslås att en ny lag om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar ska införas. Nämnda lag ska enligt förslaget tillämpas både om informationsutbytet sker med andra medlems­stater på grund av direktivet eller med andra stater och jurisdiktioner på grund av ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter. I skatteförfarandelagen ska införas ett nytt kapitel om rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers skyldighet att lämna kontrolluppgifter om säljare till Skatteverket. I samma lag ska också införas ett nytt kapitel om plattformsavgifter som, i form av en ny särskild avgift, kan tas ut av rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer som inte fullgör sina skyldigheter.

Rapporteringsskyldig plattformsoperatör

Plattform

Med begreppet plattform avses någon form av programvara som gör det möjligt för säljare att interagera med andra användare på plattformen i syfte att bedriva s.k. berörda verksamheter (se nedan). I direktivet omfattar definitionen dels all programvara, däribland en webbplats eller en del därav och applikationer, inbegripet mobila applikationer som är tillgängliga för användare och som gör det möjligt för säljare att vara anslutna till andra användare för att bedriva en berörd verksamhet, direkt eller indirekt, med avseende på sådana användare. Detta omfattar även arrangemang för inkassering och betalning av ersättning med avseende på berörd verksamhet. Begreppet plattform omfattar inte en programvara som utan några ytterligare åtgärder inom ramen för en berörd verksamhet endast möjliggör antingen hantering av betalningar i samband med en berörd verksamhet, användares listning av eller reklam för en berörd verksamhet och omdirigering eller överföring av användare till en plattform. Begreppet plattform omfattar således inte en programvara som enbart möjliggör t.ex. betalningstjänster.

Plattformsoperatör

Med begreppet plattformsoperatör avses någon som tillhandahåller en sådan plattform som omfattas av definitionen av plattform ovan.

För att en plattformsoperatör ska vara rapporteringsskyldig krävs det att den antingen har sin skatterättsliga hemvist i en medlemsstat eller att den är registrerad i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, har sin plats för företagsledning (inbegripet den faktiska företagsledningen) i en medlemsstat eller har ett fast driftställe i en medlemsstat. Om inget av de nu nämnda villkoren är uppfyllt är en plattformsoperatör ändå rapporteringsskyldig om den förmedlar berörda verksamheter i någon medlemsstat (dvs. plattforms­operatörer utanför EU).

Uppgifter om rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer och automatiskt utbyte av upplysningar

Enligt förslaget ska rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer förutom sed­vanliga kontrolluppgifter med identifikationsuppgifter lämna uppgifter om vilken anknytning till Sverige som gör att plattformsoperatören är rappor­teringsskyldig. Vidare föreslås att rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om de övertagit ansvaret att lämna uppgifter om rappor­teringspliktiga säljare från en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör.

Uppgifterna ska enligt förslaget bli föremål för automatiskt utbyte av upplysningar mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Utbyte ska även ske med andra stater med vilka Sverige har ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte om inkomster som erhållits genom digitala plattformar.

Rapporteringspliktig säljare

Med rapporteringspliktig säljare avses enligt direktivet en aktiv säljare, som inte är en undantagen säljare, som har sin hemvist i en medlemsstat i EU eller som har hyrt ut fast egendom som är belägen i en medlemsstat i EU. Detta innebär att även personer som har sin hemvist i det land där rapporteringen sker omfattas av rapporteringsplikten. Således ska plattformsoperatörer som är rapporteringsskyldiga i Sverige även lämna uppgifter om säljare som har sin hemvist i Sverige eller hyr ut fast egendom som är belägen i Sverige trots att personen inte har hemvist i Sverige.

Begreppet rapporteringspliktig säljare bör enligt regeringen inte begränsas till säljare som har sin hemvist i medlemsstater i EU och vissa andra stater och jurisdiktioner. Skälet för detta är att kunna genomföra direktivet och OECD:s modellregler för rapportering av plattformsoperatörer när det gäller säljare i delnings- och gigekonomin (DPI MR) enhetligt i svensk lagstiftning. Det är nämligen ännu inte känt med vilka stater och jurisdiktioner Sveriges behöriga myndigheter kommer att ingå avtal om att genomföra och tillämpa DPI MR och utbyta upplysningar. Begreppet rapporteringspliktig säljare bör därför enligt regeringen definieras som en aktiv säljare som inte är en undantagen säljare. Med säljare avses en användare av en plattform som vid något tillfälle under den rapporteringspliktiga perioden är registrerad på plattformen och utför en berörd verksamhet.

Berörd verksamhet

Med berörda verksamheter avses enligt förslaget verksamheter som en säljare utför mot betalning och som innefattar uthyrning av fast egendom, personliga tjänster, försäljning av varor, och uthyrning av transportmedel.

Undantagen säljare

För att minska mängden onödiga efterlevnadskostnader för säljare som ägnar sig åt fastighetsuthyrning, såsom hotellkedjor och researrangörer, finns ett tröskelvärde om ett visst antal uthyrningar per förtecknad egendom, över vilket rapporteringsskyldigheten enligt förslaget inte ska vara tillämplig. Det finns även ett undantag från kontrolluppgiftsskyldigheten för säljare med en begränsad verksamhet på plattformen och säljare för vilken plattforms­operatören har förmedlat försäljning av varor vid färre än 30 tillfällen och för vilken den totala ersättning som betalats ut eller tillgodoräknats inte överstigit 2 000 euro under den rapporteringspliktiga perioden. Det sistnämnda undan­taget syftar exempelvis på fysiska personer som säljer personlig egendom i begränsad utsträckning. Vidare finns det ett undantag för säljare som är myndighetsenheter och enheter vars andelar är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad. Dessa säljare undantas därför enligt förslaget från rapporteringsplikten.

Uppgifter om rapporteringspliktiga säljare och automatiskt utbyte av upplysningar

De uppgifter som rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer rapporterar till en relevant behörig myndighet ska enligt förslaget bli föremål för automatiskt utbyte av upplysningar mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Utbyte ska även ske med andra stater med vilka Sverige har ett gällande avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte om inkomster som erhållits genom digitala plattformar. Utbytet omfattar en viss uppsättning grundläggande uppgifter, bl.a.:

      identifikationskoden för finansiellt konto, om den finns tillgänglig för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören

      namnet på innehavaren av det finansiella konto till vilket ersättning betalats ut eller tillgodoräknats om det skiljer sig från namnet på den rapporteringspliktiga säljaren

      samtliga stater eller jurisdiktioner i vilka den rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist

      den sammanlagda ersättning som har betalats ut eller tillgodoräknats för varje berörd verksamhet under en viss tidsperiod.

Förfaranden för kundkännedom

Enligt direktivet ska rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer vidta åtgärder för kundkännedom när det gäller säljare på plattformen. Sådana åtgärder innefattar insamling av uppgifter om säljare, t.ex. uppgifter om skatte­registreringsnummer, kontroll av dessa uppgifter och fastställande av säljares hemvist. En säljares hemvist kan t.ex. vara i den medlemsstat där säljaren har sin primära adress eller i den medlemsstat som har utfärdat skatteregistrerings­numret.

Regeringen föreslår därför att bestämmelser om vilka förfaranden för kundkännedom som en rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska tillämpa för att identifiera rapporteringspliktiga säljare ska tas in i ett eget kapitel i lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet. Regeringen föreslår vidare att bestämmelser om när en säljare ska anses ha hemvist i en viss stat eller jurisdiktion i stället ska tas in i definitionen och förklaringen av begreppet hemvist. Särskilda bestämmelser om den förlängda tidsfrist för att genomföra förfarandet för kundkännedom som gäller för säljare som redan var registrerade på plattformen den 1 januari 2023 ska enligt förslaget tas in i form av övergångsbestämmelser.

Anmälningsskyldighet för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer

Regeringen föreslår att bestämmelser ska tas in i den nya lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet om att en plattformsoperatör som uppfyller kriterierna för att vara en rapporterings­skyldig plattformsoperatör på grund av skattskyldighet eller annan anknytning till Sverige snarast men senast inom två månader efter att kriterierna uppfylls ska anmäla till Skatteverket att den uppfyller kriterierna. En plattforms­operatör som uppfyller kriterierna om skattskyldighet eller någon annan anknytning till både Sverige och en annan medlemsstat i EU ska enligt förslaget snarast men senast inom två månader efter att kriterierna uppfyllts meddela Skatteverket om i vilken medlemsstat operatören valt att fullgöra rapporteringskraven. Plattformsoperatören ska även meddela de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstater där kriterierna är uppfyllda.

Undantag från rapporteringsskyldighet

I direktivet definieras begreppet undantagen plattformsoperatör som en platt­formsoperatör som på förhand och årligen på ett tillfredsställande sätt har visat att plattformens hela företagsmodell är av sådant slag att den inte har rappor­teringspliktiga säljare.

Regeringen föreslår därför att bestämmelser ska tas in i den nya lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet, om att en plattformsoperatör som anser sig vara en undantagen plattformsoperatör under en viss rapporteringspliktig period kan ansöka om detta hos Skatteverket senast före utgången av kalenderåret före den rapporteringspliktiga perioden. Plattformsoperatören ska tillsammans med ansökan ge in underlag för att visa att plattformens hela företagsmodell är av sådant slag att den inte har rappor­teringspliktiga säljare. Vidare föreslås att Skatteverket ska återkalla beslutet om undantag från rapporteringsskyldigheten om plattformsoperatören inte längre uppfyller villkoren för att vara undantagen.

Plattformsavgift

Direktivet föreskriver att medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits när det gäller obliga­toriskt automatiskt utbyte av upplysningar som rapporteras av plattforms­operatörer och att medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att sanktionerna tillämpas. Även i DPI MR anges att stater och jurisdiktioner förväntas införa effektiva regler för att motverka överträdelser av regelverket och att detta kan inkludera böter eller andra påföljder.

Regeringen föreslår därför att en plattformsavgift på 2 500 kronor ska tas ut om det klart framgår att den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören antingen inte har lämnat föreskrivna uppgifter i rätt tid, eller inte har inhämtat, kontrollerat eller bevarat handlingar, uppgifter och annan dokumentation i enlighet med de skyldigheter som föreskrivs när det gäller en aktiv säljare. En andra plattformsavgift på 5 000 kronor tas ut om det klart framgår att den som ska lämna uppgifter om en rapporteringspliktig säljare eller inhämta, kontrollera eller bevara handlingar i enlighet med de skyldigheter som föreskrivs inte har fullgjort dessa skyldigheter senast den 31 mars det kalenderår kontrolluppgiften ska lämnas till Skatteverket, eller skulle ha lämnats till Skatteverket om säljaren hade varit rapporteringspliktig. Under samma förutsättningar som gäller för att ta ut den andra plattformsavgiften ska även en tredje plattformsavgift på 5 000 kronor kunna tas ut. Det gäller dock inte om uppgifterna har lämnats, inhämtats, kontrollerats och bevarats innan Skatteverket tagit kontakt med den rapporteringsskyldiga plattforms­operatören med anledning av en utredning om en andra plattformsavgift. En plattformsavgift får inte tas ut om skyldigheterna delvis fullgjorts inom respektive gällande tidsfrist och bristerna endast är av mindre betydelse eller om plattformsoperatören på eget initiativ därefter har fullgjort skyldigheterna.

Andra ändringar i direktivet om administrativt samarbete

Automatiskt utbyte av uppgifter om royaltyer

Eftersom det bedöms som viktigt att medlemsstaterna utbyter upplysningar om inkomst som härrör från immateriella rättigheter föreslås att en ny punkt om royaltyer läggs till i artikel 8.1 första stycket i direktivet 2003/49/EG (4) om administrativt samarbete (DAC). Regeringen föreslår därför att en ändring ska göras i lagen om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning på så sätt att de nuvarande fem kategorierna av inkomster och tillgångar som det ska utbytas upplysningar om automatiskt utökas med nämnda kategori.

Gemensam revision

Det har enligt regeringen konstaterats att det behövs förbättringar i det admi­nistrativa samarbetet för att säkerställa ökad rättssäkerhet. Mot denna bakgrund kompletteras DAC med en ny artikel 12a som innehåller en bestämmelse om en ny form av administrativt samarbete, s.k. gemensamma revisioner. Artikeln innehåller ett antal bestämmelser som klargör den ram och de huvudprinciper som ska gälla när medlemsstaternas behöriga myndigheter väljer att utföra en gemensam revision. Gemensamma revisioner ska fungera som ett extra verktyg som finns tillgängligt för administrativt samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om beskattning. De kompletterar den befintliga ram som föreskriver att det är möjligt för tjänstemän från en annan medlemsstat att närvara vid förvaltningsmyndigheters kontor och delta i administrativa utredningar och samtidiga kontroller.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I direktivet föreskrivs att medlemsstaterna ska tillämpa de bestämmelser som antas i enlighet med direktivet fr.o.m. den 1 januari 2023. I direktivet görs dock ett undantag när det gäller bestämmelserna om gemensamma revisioner. Regeringen föreslår därför att lagarna i huvudsak ska träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om gemensamma revisioner i lagen om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska dock träda i kraft den 1 januari 2024. Äldre föreskrifter i lagen gäller fortfarande för sådana ärenden om administrativt samarbete som har inletts före ikraftträdandet.

Regeringen gör bedömningen att ikraftträdandet inte behöver skjutas fram eftersom det införs flera övergångsbestämmelser. Dessa innebär bl.a. att för säljare som redan var registrerade på plattformen den 1 januari 2023, ska förfarandet för kundkännedom genomföras senast den 31 december 2025 och om ingen rapporteringspliktig säljare har identifierats eller skulle ha identifierats före utgången av januari 2024 ska uppgifter om den säljaren lämnas först under januari 2025.

Utskottets ställningstagande

För att kunna genomföra rådets direktiv om rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar, och också vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på skatteområdet, har regeringen lämnat en rad förslag. Direktivet och modellreglerna innebär i korthet att svenska plattformsoperatörer under vissa förutsättningar ska lämna uppgifter om de säljare som använder plattformarna. Uppgifterna ska därefter bli föremål för automatiskt informationsutbyte.

Syftet med de föreslagna bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och automatiskt informationsutbyte när det gäller inkomster som genereras på digitala plattformar är att öka transparensen på skatteområdet och därigenom motverka skatteundandragande och skatteflykt och också att förbättra det administrativa samarbetet mellan medlemsstater.

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag och tillstyrker därför propositionen.

Undantag för vissa säljare och utvärdering av förslaget

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslagen om att undanta försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner och om en utvärdering av förslaget inom en treårsperiod.

Jämför reservationen (SD).

Motionen

I kommittémotion 2022/23:39 av Per Söderlund m.fl. (SD) yrkande 1 föreslås att riksdagen tillkännager för regeringen att försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner ska undantas. Motionärerna anför att förslaget är en administrativt betungande åtgärd för plattformsoperatörerna, vars data många gånger inte kommer att leda till någon åtgärd från Skatteverkets sida. Att hämta in mer information än nödvändigt påverkar den personliga integriteten för privatpersoner. Det är lämpligt att undanta rapportering av försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner eftersom dissonansen mellan svensk rätt och rapporteringskraven riskerar att leda till ökad rättsosäkerhet för enskilda. Motionärerna anför vidare att syftet med förslaget inte var att omfatta privatpersoner utan att uppnå korrekt beskattning av kommersiell verksamhet. Vidare är en ökad cirkularitet positivt från ett miljö- och klimatperspektiv, och därmed något som inte bör försvåras genom en ökad börda för plattformar som möjliggör handel med begagnade varor.

Vidare föreslår motionärerna i yrkande 2 att riksdagen tillkännager för regeringen att den ska utvärdera åtgärdernas effektivitet och träffsäkerhet efter det att direktivet har genomförts. Motionärerna anför att regeringens förslag är en långtgående och administrativt betungande åtgärd som berör mängder av data som inte handlar om beskattning och därmed med stor sannolikhet kommer att träffa aktörer som inte borde omfattas. Förslagets effektivitet kan ifrågasättas. I detta fall är det enligt motionärerna viktigt att utvärdera förslaget efter genomförandet och analysera om information som rapporteras enligt detta regelverk även omfattas av andra rapporteringsplikter. Motionärerna föreslår därför att det inom en treårsperiod ska göras en utvärdering i syfte att klargöra huruvida systemet fungerar som det var tänkt och har gett önskad effekt och träffsäkerhet.

Utskottets ställningstagande

När det gäller frågan om att undanta privatpersoners försäljning av begagnade varor konstaterar utskottet att det i direktivet inte görs någon åtskillnad mellan privatpersoners försäljning av varor och en yrkesmässig försäljning av varor. Motionsyrkandet är därmed inte förenligt med direktivet.

Utskottet är därför inte berett att förorda ett undantag på det sätt som föreslagits.

Utskottet konstaterar vidare att det i direktivet finns bestämmelser om att medlemsstaterna ska undersöka och utvärdera hur det administrativa sam­arbetet enligt direktivet fungerar samt lämna upplysningar och utvärderingar till kommissionen. Regeringen har också anfört att den avser att följa hur tillämpningen av regelverket fungerar även i förhållande till andra stater och jurisdiktioner än EU:s medlemsstater.

Utskottet ser därför inte något behov av att nu rikta ett tillkännagivande till regeringen om en utvärdering av förslaget inom en treårsperiod.

Utskottet avstyrker därmed motionsförslagen.

Reservation

 

Undantag för vissa säljare och utvärdering av förslaget, punkt 2 (SD)

av Eric Westroth (SD), David Lång (SD), Yasmine Eriksson (SD) och Mattias Eriksson Falk (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2022/23:39 av Per Söderlund m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

 

 

Ställningstagande

Regeringens förslag är en administrativt betungande åtgärd för plattforms­operatörerna, vars data många gånger inte kommer att leda till någon åtgärd från Skatteverkets sida. Att hämta in mer information än nödvändigt påverkar den personliga integriteten för privatpersoner. Det är lämpligt att undanta rapportering av försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner eftersom dissonansen mellan svensk rätt och rapporteringskraven riskerar att leda till ökad rättsosäkerhet för enskilda. Syftet med förslaget var att uppnå korrekt beskattning av kommersiell verksamhet, inte att omfatta privat­personer. Vidare är en ökad cirkularitet positivt från ett miljö- och klimat­perspektiv, och därmed något som inte bör försvåras genom en ökad börda för plattformar som möjliggör handel med begagnade varor. Vi föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen att försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner ska undantas.

Förslaget är vidare en långtgående och administrativt betungande åtgärd som berör mängder av data som inte handlar om beskattning och därmed med stor sannolikhet kommer att träffa aktörer som inte borde omfattas. Vi anser att förslagets effektivitet kan ifrågasättas. I detta fall är det viktigt att utvärdera förslaget efter genomförandet och analysera om information som rapporteras enligt detta regelverk även omfattas av andra rapporteringsplikter. Vi föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen att det inom en treårsperiod ska göras en utvärdering i syfte att klargöra huruvida systemet fungerar som det var tänkt och har gett önskad effekt och träffsäkerhet.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:1073) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följdmotionen

2022/23:39 av Per Söderlund m.fl. (SD):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera effektivitet och träffsäkerhet av åtgärderna efter implementering av direktivet och tillkännager detta för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag