Näringsutskottets betänkande

2022/23:NU7

 

Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal. Genom lagändringen anpassas den svenska konkurrensrätten till EU-rätten när det gäller samarbeten i olika handelsled.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:21 Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:21.

 

Stockholm den 15 december 2022

På näringsutskottets vägnar

Elisabeth Thand Ringqvist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Elisabeth Thand Ringqvist (C), Mats Green (M), Monica Haider (S), Jessica Stegrud (SD), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Marianne Fundahn (S), Isak From (S), Kjell Jansson (M), Birger Lahti (V), Eric Palmqvist (SD), Elin Söderberg (MP), Louise Eklund (L), Josef Fransson (SD), Aida Birinxhiku (S), Daniel Vencu Velasquez Castro (S), Mattias Eriksson Falk (SD) och Lili André (KD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas proposition 2022/23:21 Ändrade konkurrens­regler för vertikala avtal. Inga motioner har väckts med anledning av pro­po­sitionen.

I bilaga 1 finns en förteckning över de förslag som behandlas i detta betänkande och i bilaga 2 finns regeringens lagförslag.

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om grupp­undantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal.

 

Propositionen

I propositionen lämnas förslag till att anpassa den svenska konkurrensrätten till EU-rätten när det gäller samarbeten mellan företag i olika handelsled. Det handlar om samarbeten exempelvis mellan en tillverkare och en detaljist – s.k. vertikala avtal. Förslaget innebär att lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal anpassas till en ny EU-förordning på området. Den nya förordningen innehåller bl.a. uppdaterade regler om vilka typer av vertikala konkurrensbegränsande avtal som kan omfattas av s.k. gruppundantag. Innebörden av ett gruppundantag är att vissa typer av avtal generellt undantas från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Den nya förordningen ersätter en tidigare förordning som upphörde att gälla den 31 maj 2022.

Syftet med förslaget i propositionen är att samma regler ska gälla för bedömningen av konkurrensbegränsande vertikala avtal, oavsett om svensk kon­kurrens­rätt eller EU:s konkurrensrätt är tillämplig i det enskilda fallet.

Av propositionen framgår att lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan art att ett yttrande från Lagrådet inte varit nödvändigt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2023. Äldre föreskrifter föreslås gälla till utgången av maj 2023 för avtal som var i kraft den 1 februari 2023 och som vid den tidpunkten inte uppfyllde villkoren för gruppundantag enligt de nya föreskrifterna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag. Propositionen tillstyrks därmed.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:21 Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag