Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2022/23:MJU3

 

En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i miljöbalken.

Förslaget innebär att det införs ett nytt brott i miljöbalken med beteckningen otillåten fartygsåtervinning. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Syftet är att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt fartygsåtervinningsförordningen att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelse av förordningen.

Utskottet föreslår en mindre rättelse i 17 kap. 3 § miljöbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:4 En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygs­återvinning.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken med den ändringen att 17 kap. 3 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:4.

 

Stockholm den 1 december 2022

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Emma Nohrén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Nohrén (MP), Martin Kinnunen (SD), Anna-Caren Sätherberg (S), John Widegren (M), Joakim Järrebring (S), Staffan Eklöf (SD), Helena Storckenfeldt (M), Tomas Kronståhl (S), Jytte Guteland (S), Marléne Lund Kopparklint (M), Kajsa Fredholm (V), Stina Larsson (C), Beatrice Timgren (SD), Elin Nilsson (L), Björn Tidland (SD), Sofia Skönnbrink (S) och Dan Hovskär (KD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2022/23:4 En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2. Lagförslaget har granskats av Lagrådet förutom den föreslagna ändringen i 17 kap. 3 § miljöbalken. Denna ändring är författningsteknisk och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Det har inte väckts några följdmotioner med anledning av propositionen.

På grund av ett uppenbart förbiseende är regeringens lagförslag ofullständigt. Utskottet föreslår därför att lagförslaget rättas enligt utskottets förslag i bilaga 3.

Bakgrund

Promemorian Sanktioner för överträdelse av fartygsåtervinningsförordningen, som tagits fram inom Regeringskansliet, innehåller förslag som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt fartygsåtervinningsförordningen.[1] I mars 2022 överlämnade regeringen proposition 2021/22:167 Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning till riksdagen. Mot bakgrund av att Lagrådet vid sin granskning hade framfört synpunkter på bestämmelsen om otillåten fartygsåtervinning lades inte något sådant förslag i propositionen. I denna proposition har straffbestämmelsen om otillåten fartygsåtervinning formulerats om. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt fartygsåtervinnings­förordningen att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen.

Det föreslås att en fartygsägare ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år om han eller hon inte fullgör skyldigheten i fartygsåtervinnings­förordningen att se till att fartyg som ska återvinnas endast återvinns vid sådana fartygsåtervinningsanläggningar som enligt förordningen ska användas för att återvinna fartyget. Brottet ska benämnas otillåten fartygsåtervinning. Även försök till uppsåtligt brott kriminaliseras.

Egendom som har varit föremål för otillåten fartygsåtervinning eller försök till sådant uppsåtligt brott ska också få förklaras förverkad om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen ska dess värde helt eller delvis få förklaras förverkat.

Den svenska domsrätten föreslås dessutom utvidgas så att svensk domstol ska vara behörig att döma över otillåten fartygsåtervinning även i de fall domsrätt inte följer av brottsbalken.

Det föreslås slutligen att en felaktig hänvisning i en bestämmelse i 17 kap. miljöbalken ska rättas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Utskottets överväganden

En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken. Förslaget innebär att det införs ett nytt brott i miljöbalken med beteckningen otillåten fartygsåtervinning.

 

Bakgrund

Fartyg innehåller stora mängder ämnen och material som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön och ett uttjänt fartyg utgör därför i allmänhet farligt avfall. Uttjänta fartyg återvinns i de flesta fall med miljömässigt osunda och osäkra metoder som får betydande följder för miljö och hälsa. För att åstadkomma en säker och miljöriktig hantering av det avfall som uttjänta fartyg utgör har det ansetts nödvändigt med ett internationellt regelverk. Baselkonventionen[2] reglerar transporter av såväl farligt avfall som annat avfall över nationsgränser samt annan hantering av sådant avfall. EU har ratificerat Baselkonventionen och uppfyller skyldigheterna i konventionen genom avfallstransportförordningen[3]. Baselkonventionen och avfallstransportförord­ningen har bedömts otillräckliga och inte anpassade till särdragen hos fartyg och internationell sjöfart. Därför antogs i maj 2009 den s.k. Hongkongkonven­tionen[4] av Internationella sjöfartsorganisationen. När konventionen träder i kraft får parterna endast låta återvinna stora fartyg på återvinnings­anläggningar som uppfyller kraven i konventionen. Sverige har undertecknat men inte ratificerat konventionen. I syfte att bl.a. underlätta ratificeringen av Hongkongkonventionen antogs i november 2013 fartygsåtervinnings­förordningen. Av förordningen följer bl.a. att medlemsstaterna ska fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att den genomförs.

Propositionen

I propositionen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt fartygsåtervinnings­förordningen att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen.

Regeringen föreslår att en fartygsägare som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör skyldigheten i fartygsåtervinningsförordningen att se till att fartyg som ska återvinnas endast återvinns vid sådana fartygsåtervinnings­anläggningar som enligt förordningen ska användas för att återvinna fartyget ska dömas för otillåten fartygsåtervinning. Regeringen föreslår vidare att straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Även försök till uppsåtligt brott ska vara straffbart. Det ska dock inte dömas till ansvar för otillåten fartygsåtervinning om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt straffbestämmelsen om miljöbrott.

I propositionen föreslår regeringen vidare att egendom som har varit föremål för otillåten fartygsåtervinning och är avfall ska få förklaras förverkad om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen ska dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

Därutöver föreslår regeringen att svensk domstol ska vara behörig att döma över otillåten fartygsåtervinning även när domsrätt inte följer av brottsbalken.

I propositionen föreslås även att en rättelse ska göras i 17 kap. 3 § första stycket 3 miljöbalken så att hänvisningen i paragrafen rätteligen görs till 4 kap. 6 § andra stycket i stället för tredje stycket.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

I propositionen föreslås en ändring i 17 kap. 3 § miljöbalken. I regeringens lagförslag har sista stycket i denna paragraf fallit bort och bör således läggas till. Utskottet tillstyrker därmed proposition 2022/23:4 med den ändring som framgår av bilaga 3.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:4 En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken

 

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

 

17 kap.

3 §

Regeringen får för ett visst fall förbehålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte omfattas av kravet på prövning enligt 1 §, om

1. verksamheten i betraktande av de intressen som denna balk enligt 1 kap. 1 § ska främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag,

2. verksamheten utanför ett område som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § kan antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom området, eller

3. verksamheten omfattas av 4 kap. 6 § tredje stycket.

3. verksamheten omfattas av 4 kap. 6 § andra stycket.

Rätten till förbehåll enligt första stycket 2 gäller enbart verksamhet som är tillståndspliktig enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.

Om ett mål eller ärende enligt denna balk pågår om tillståndsprövning av verksamheten, ska regeringen omedelbart lämna besked om förbehållet till den tillståndsprövande mark- och miljödomstolen eller myndigheten.


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG.

[2] Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (SÖ 1991:22).

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.

[4] Den internationella konventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning.