Kulturutskottets betänkande

2022/23:KrU1

 

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2023 inom utgiftsområde 17, som uppgår till ca 16,7 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som har förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden, ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, medelstilldelning för 2023 för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB samt om justerad inriktning för Forum för levande historia. Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 januari 2023. Samtliga motionsförslag som behandlas i betänkandet avstyrks.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (S, V, C, MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet avstår från ställningstagande när det gäller budgetbeslutet och redovisar istället sina överväganden i särskilda yttranden.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:1 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Cirka 30 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2022/23.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Budgetprocessen i riksdagen

Betänkandets disposition

Utskottets överväganden

Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17

Statens budget inom utgiftsområde 17

Kulturområdesövergripande verksamhet

Teater, dans och musik

Litteraturen, läsandet och språket

Bildkonst, arkitektur, form och design

Konstnärernas villkor

Arkiv

Kulturmiljö

Museer och utställningar

Trossamfund

Film

Medier

Ungdomspolitik

Politik för det civila samhället

Folkbildning

Spelmarknaden

Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Justerad inriktning för Forum för levande historia

Särskilda yttranden

1.Statens budget inom utgiftsområde 17, punkt 1 (S)

2.Statens budget inom utgiftsområde 17, punkt 1 (V)

3.Statens budget inom utgiftsområde 17, punkt 1 (C)

4.Statens budget inom utgiftsområde 17, punkt 1 (MP)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Motioner från allmänna motionstiden 2022/23

Bilaga 2
Regeringens och motionärernas anslagsförslag

Bilaga 3
Regeringens förslag till beställningsbemyndiganden

Bilaga 4
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

Statens budget inom utgiftsområde 17

a) Anslagen för 2023

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 enligt regeringens förslag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:1 utgiftsområde 17 punkt 8 och avslår motionerna

2022/23:129 av Anna Wallentheim (S) yrkandena 1 och 2,

2022/23:130 av Anna Wallentheim (S),

2022/23:132 av Lars Isacsson (S),

2022/23:181 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 11,

2022/23:677 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) yrkande 3,

2022/23:1224 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 3,

2022/23:1274 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2022/23:1447 av Isak From m.fl. (S),

2022/23:1473 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 2,

2022/23:1542 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S) yrkande 1,

2022/23:1543 av Linus Sköld m.fl. (S),

2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 4, 5, 13, 14, 18, 20, 29, 30, 35 och 36,

2022/23:2095 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 13,

2022/23:2097 av Amanda Lind m.fl. (MP),

2022/23:2176 av Amanda Lind (MP) yrkande 4,

2022/23:2200 av Catarina Deremar m.fl. (C),

2022/23:2267 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 9 och

2022/23:2282 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkandena 2, 3 och 7.

 

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att

1. för 2023 besluta att Kungliga Dramatiska teatern AB får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i ett nytt övermaskineri som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor,

2. för 2023 besluta att Stiftelsen Nordiska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i huvudbyggnaden som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 77 300 000 kronor,

3. för 2023 besluta att Stiftelsen Skansen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för underhåll och utveckling av fastigheter och kulturhistoriska byggnader samt tillgänglighetsanpassning som uppgår till högst 80 000 000 kronor,

4. för 2023 besluta att Stiftelsen Tekniska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i byggnationen av en ny visualiseringsdom som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 95 000 000 kronor,

5. under 2023 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:1 utgiftsområde 17 punkterna 2–5 och 9.

 

2.

Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

a) Lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

 

b) Medelstilldelning för 2023 till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2023 från public service-kontot till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:1 utgiftsområde 17 punkt 7.

 

3.

Justerad inriktning för Forum för levande historia

Riksdagen godkänner regeringens förslag att Forum för levande historias uppdrag ska omfatta frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och intolerans med utgångspunkt i Förintelsen, kommunistiska regimers och andras brott mot mänskligheten i historien.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

 

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Stockholm den 13 december 2022

På kulturutskottets vägnar

Amanda Lind

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Amanda Lind (MP)*, Bo Broman (SD), Lawen Redar (S)*, Kristina Axén Olin (M), Lars Mejern Larsson (S)*, Jonas Andersson (SD), Peter Ollén (M), Vasiliki Tsouplaki (V)*, Roland Utbult (KD), Catarina Deremar (C)*, Carl Nordblom (M), Carita Boulwén (SD) och Martin Melin (L).

* Avstår från ställningstagande under punkt 1, se särskilda yttranden.

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens budgetproposition 2022/23:1 i de delar som gäller utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och ett antal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2022/23. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 4. Motionsförslagen finns också i bilaga 1.

I bilaga 2 finns en sammanställning av regeringens förslag till anslag för 2023 samt de avvikelser från dessa som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet föreslår i sina respektive budgetmotioner. I bilaga 3 finns en sammanställning av regeringens förslag till beställningsbemyndiganden.

Under beredningen av ärendet har kulturminister Parisa Liljestrand och socialminister Jakob Forssmed informerat utskottet om förslagen i budgetpropositionen.

Budgetprocessen i riksdagen

Rambeslutsprocessen

Budgetprocessen innebär bl.a. att riksdagen i ett första steg genom ett beslut fastställer en utgiftsram för varje utgiftsområde. Utgiftsramen anger det belopp som utgiftsområdets anslag högst får uppgå till (11 kap. 18 § tredje stycket riksdagsordningen).

Finansutskottet har föreslagit att riksdagen ska ställa sig bakom den utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2023 som regeringen föreslagit (bet. 2022/23:FiU1). Regeringen har föreslagit att utgiftsramen för utgiftsområde 17 ska bestämmas till 16 667 948 000 kronor (prop. 2022/23:1). Riksdagen väntas den 13 december 2022, efter att detta betänkande justerats, fatta beslut med anledning av finansutskottets förslag. Kulturutskottets ställningstagande i detta betänkande till hur anslagen för utgiftsområdet ska fördelas inom utgiftsområdesramen bygger på förutsättningen att riksdagen fastställer ramen för utgiftsområde 17 i enlighet med finansutskottets förslag.

Riksdagens ställningstagande till anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområdet ska göras genom ett enda beslut (11 kap. 18 § fjärde stycket riksdagsordningen).

Uppföljning av regeringens resultatredovisning

Enligt 10 kap. 3 § budgetlagen (2011:203) ska regeringen i budget-propositionen lämna en redovisning av de resultat som har uppnåtts i verksamheten i förhållande till de mål som riksdagen har beslutat.

I utskottens uppgifter ingår att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut (4 kap. 8 § regeringsformen). Som en del i utskottens uppföljning ingår att behandla den resultatinformation som regeringen presenterar. Riksdagen har beslutat om riktlinjer för bl.a. den löpande uppföljningen av regeringens resultatredovisning (framst. 2005/06:RS3, bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06: 333–335).

Utskottet har mot den bakgrunden gått igenom regeringens resultat-redovisning för utgiftsområde 17 i budgetpropositionen. Genomgången är ett underlag för utskottets behandling av budgetpropositionen och för den fortsatta mål- och resultatdialogen med regeringen.

Betänkandets disposition

Betänkandet har disponerats så att regeringens resultatredovisning behandlas först. I det avsnittet tar utskottet också upp de tillkännagivanden som redovisas i budgetpropositionen inom utgiftsområde 17. Därefter behandlar utskottet de förslag i budgetpropositionen och de motionsförslag som gäller statens budget inom utgiftsområde 17. Slutligen behandlas regeringens övriga förslag i budgetpropositionen.

 

Utskottets överväganden

Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17

Propositionen

I enlighet med kraven i budgetlagen lämnar regeringen i propositionen en resultatredovisning i förhållande till de mål som riksdagen beslutat om. Inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid finns följande mål för olika områden:

      Mål för den nationella kulturpolitiken (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145)

      Mål för politiken för litteratur och läsfrämjande (prop. 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU4, rskr. 2013/14:117)

      Mål för en nationell språkpolitik (prop. 2005/06:2, bet. 2005/06:KrU4, rskr. 2005/06:89)

      Mål för statliga insatser till stöd för den kommunala kulturskolan (prop. 2017/18:164, bet. 2017/18:KrU9, rskr. 2017/18:312)

      Mål för arkitektur-, form- och designpolitiken (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316)

      Mål för den statliga arkivverksamheten (prop. 1989/90:72, bet. 1989/90:KrU29, rskr. 1989/90:307)

      Mål för det statliga kulturmiljöarbetet (prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273)

      Mål för det statliga stödet till trossamfund (prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45)

      Mål för filmpolitiken (prop. 2015/16:132, bet. 2015/16:KrU11, rskr. 2015/16:289)

      Mål för medieområdet (prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96)

      Mål för ungdomspolitiken (prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354)

      Mål för politiken för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195)

      Mål för den statliga idrottspolitiken (prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243)

      Mål för friluftslivspolitiken (prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37–38)

      Mål för folkbildningspolitiken (prop. 2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8, rskr. 2013/14:379)

      Mål för spelmarknaden (prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:94).

 

Efter ett val som inneburit ett regeringsskifte ska budgetpropositionen överlämnas till riksdagen inom tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt. Det har därför inte varit möjligt för regeringen att ge den redovisning av resultat som enligt budgetlagen (2011:203) ska ingå i budgetpropositionen ett innehåll som fullt ut återspeglar regeringens politik. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17 har trots detta till stor del samma struktur som tidigare år med en inledande beskrivning av de kulturpolitiska målen samt de nationella mål som riksdagen beslutat för övriga områden inom utgiftsområde 17. Därefter följer en sammanfattande resultatbedömning för kulturområdet.

Regeringen lyfter i sin sammanfattande bedömning fram förhållandet att pandemins effekter fortsätter att påverka kultursektorn och att det är svårt att överblicka omfattningen av effekterna i sin helhet. Regeringen understryker att barn och unga har varit en av prioriteringarna i fördelningen av återstartsmedlen under 2022. Enligt regeringen har även den utökade digitala tillgängligheten till museernas föremål och verksamhet gynnat barns och ungas rätt till kultur. Regeringen betonar även särskilt insatserna på kulturmiljöområdet, stöden till enskilda konstnärer samt Statens kulturråds internationella insatser för konstnärlig frihet.

Mer detaljerade resultatredovisningar återfinns under avsnitten för respektive verksamhetsområde. De olika avsnitten inleds med att redovisa de aktuella nationella mål som finns samt vilka bedömningsgrunder och resultatindikatorer som är aktuella. Därefter följer regeringens redovisning av uppnådda resultat med hjälp av relevant statistik och mer kvalitativa bedömningar av effekterna av olika insatser. Avslutningsvis följer en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen för respektive område.

Regeringens hantering av riksdagens tillkännagivanden

I budgetpropositionen för 2023 redovisar regeringen för utgiftsområde 17 behandlingen av tre tillkännagivanden, varav samtliga anses vara slutbehandlade. I följande avsnitt redovisas regeringens redogörelse för hur dessa har blivit tillgodosedda.

Riksdagen tillkännagav i april 2018 för regeringen att denna borde vidareutveckla Skapande skola (bet. 2017/18: KrU6 punkt 8, rskr. 2017/18:214). Enligt riksdagens tillkännagivande söker vissa mindre kommuner inte de medel som finns i samma utsträckning som större kommuner. På motsvarande sätt söker friskolor i mindre utsträckning stöd än kommunala skolor. Riksdagen menade att orsakerna till detta bör analyseras för att reformen långsiktigt ska kunna nå ännu fler barn och ungdomar och regeringen uppmanades att vidta lämpliga åtgärder. Statens kulturråd fick mot bakgrund av tillkännagivandet i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av hur bidraget till Skapande skola kan utvecklas i syfte att nå fler och nya grupper av barn och unga. Resultatet av uppdraget redovisades till regeringen i slutet av 2019. Av översynen framgår det bl.a. att skolhuvudmän inte känner till bidragets syfte samt att mindre skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, tar del av bidraget i lägre utsträckning för att de i regel saknar personell kapacitet och administrativa resurser.

I enlighet med Statens kulturråds översyn gjorde regeringen bedömningen att målgruppen för bidraget bör begränsas till att enbart omfatta förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer. Regeringen har även förstärkt anslaget till Skapande skola med 25 miljoner kronor årligen t.o.m. 2023 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17 avsnitt 4.6 s. 38). Enligt regeringen har Statens kulturråd genomfört riktade informationsinsatser. Regeringen har även gjort det möjligt för skolhuvudmän att söka bidraget i samverkan. Villkoren för bidraget har även blivit tydligare och kravet på en handlingsplan har också tagits bort. Regeringen bedömer mot denna bakgrund att tillkännagivandet är tillgodosett och slutbehandlat.

Riksdagen tillkännagav även i maj 2017 för regeringen att den borde utreda förutsättningarna för statliga museer att kunna donera föremål genom gåvor även utanför det allmänna museiväsendet (bet. 2016/17:KrU9 punkt 3, rskr. 2016/17:281). Regeringen har därefter beslutat om en ny förordning (2017:564) om statliga museers förfogande över museiföremål. Enligt förordningen får de statliga museerna genom gåva överlåta museiföremål som har ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde till annan offentlig verksamhet, till museer utanför det allmänna museiväsendet och till ideell kulturarvsverksamhet. Regeringen bedömde i proposition 2017/18:1, utg.omr. 17 att riksdagens tillkännagivande därmed var slutbehandlat.

Riksdagen delade emellertid inte denna bedömning och beslutade i december 2017 om ett nytt tillkännagivande med samma lydelse (bet. 2017/18:KrU1 punkt 9, rskr. 2017/18:91). Med anledning därav gav regeringen den 11 november 2021 i uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utreda behov och konsekvenser av utökade möjligheter för statliga museer att även donera föremål med mer än ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde genom gåvor till mottagare utanför det allmänna museiväsendet, respektive föremål med ett begränsat kulturhistoriskt värde till en större mångfald av mottagare än vad lagen i dag gör gällande.

Riksantikvarieämbetet lämnade sin redovisning den 31 mars 2022 (Ku2022/00744) och enligt rapporten finns det inget omedelbart behov av åtgärden. Om ett statligt museum vill överföra ett värdefullt föremål, eller en samling, som gåva till en mottagare utanför det allmänna museiväsendet finns i dag möjligheten att göra detta genom en framställan till regeringen. Regeringen avser därmed inte att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av tillkännagivandena och anser därmed att de är slutbehandlade.

Utskottets bedömning

Utskottet har tidigare formulerat tre teman för sin granskning av regeringens resultatredovisning till riksdagen inom utgiftsområde 17 (bet. 2019/20:KrU1):

      god transparens

      ändamålsenliga bedömningsgrunder

      uppföljningsbara mål.

Utskottet har förståelse för att det som en följd av snäva tidsramar inte har varit möjligt för regeringen att ge årets resultatredovisning ett sedvanligt innehåll. Med tanke på förutsättningarna är det därför glädjande att de flesta av de förbättringar som utskottet tidigare noterat kvarstår eller tillämpas mer konsekvent i årets redovisning. Strukturen och rubriksättningen är i det stora hela mer enhetliga än förra året och avspeglar i hög grad de aktuella bedömningsgrunderna. Utskottet har samtidigt förståelse för att bedömningsgrunderna ibland kan vara svåra att använda som styckesindelning utan viss anpassning.

Det är även positivt att resultatredovisningen lyfter fram effekter och uppnådda resultat till förmån för beskrivningar av åtgärder och anslagstilldelning. Utskottet vill ändå ge vissa exempel på där det fortfarande finns möjligheter att förbättra regeringens resultatredovisning och analyser av måluppfyllelsen för utgiftsområdet.

För vissa avsnitt som t.ex. Kulturområdesövergripande verksamhet är bedömningsgrunderna strikt använda som underrubriker. Inom ett flertal andra områden ligger visserligen bedömningsgrunderna till grund för styckesindelningen men bedömningsgrunderna har ofta formulerats om och utgör ibland huvudrubrik och ibland underrubrik. Avsnitten Kulturmiljö, Film och Medier är vidare områden där redovisningens struktur tydligare skulle kunna avspegla valda bedömningsgrunder. Avsnittet Politikens inriktning saknas vidare i avsnitten Bildkonst, arkitektur, form och design, Arkiv, Kulturmiljö, Museer och utställningar och Film. Det förhållandet minskar läsarens möjligheter att förstå sambandet mellan redovisade resultat och förslag på kommande åtgärder.

Utskottet konstaterar även att användningen av statistik och diagram med längre tidsserier skiljer sig åt mellan olika avsnitt. Användningen av statistik är, liksom tidigare, mest utvecklad inom avsnittet Ungdomspolitik (bet. 2021/22:KrU1). I det avsnittet åtföljs t.ex. varje bedömningsgrund av en egen likalydande rubrik och en tidsserie över hur den aktuella indikatorn har utvecklats de senaste åren. De valda indikatorerna är alla möjliga att kvantifiera med hjälp av tillgänglig statistik vilket onekligen underlättar bedömningen av resultatutvecklingen. Utskottet har även tidigare påpekat att fler bedömningsgrunder har potential att vara kvantifierbara och att utvecklingen bör redovisas i diagram och tabeller med om möjligt minst tioåriga tidsserier (bet. 2021/22:KrU1).

Utskottet skulle vidare välkomna en sammanfattande resultatredovisning som omfattar samtliga områden inom utgiftsområde 17.

Utskottet delar regeringens bedömning att ovan redovisade tillkännagivanden är att anse som slutbehandlade.

Statens budget inom utgiftsområde 17

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt regeringens förslag och lämnar de bemyndiganden som regeringen har begärt. Motionärernas alternativa förslag till statens budget för 2023 inom utgiftsområde 17 och övriga här behandlade motionsyrkanden avslås.

Jämför särskilt yttrande 1 (S), 2 (V), 3 (C) och 4 (MP).

Allmänt om regeringens och motionärernas budgetförslag för 2023

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid består av 15 områden och 50 anslag. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2023 att utgiftsramen för utgiftsområdet ska uppgå till 16 667 948 000 kronor. Socialdemokraterna föreslår en utgiftsram som överstiger regeringens med 600 000 000 kronor, Vänsterpartiet föreslår en utgiftsram som överstiger regeringens med 1 702 400 000 kronor, Centerpartiet föreslår en utgiftsram som understiger regeringens med 47 888 000 kronor och Miljöpartiet föreslår en utgiftsram som överstiger regeringens med 2 817 000 000 kronor.

Kulturområdesövergripande verksamhet

1:1 Statens kulturråd

Anslaget får användas för Statens kulturråds förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 73 714 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 3 020 000 kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsade medel för genomförande av det globala kulturpolitiska mötet inom ramen för International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies (IFACCA) upphör. Anslaget räknas upp med 493 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 71 187 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 3 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag med syftet att påbörja arbetet med införandet av scenkonstgaranti för alla elever.

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 148 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete. Anslaget får användas för utgifter för administration, uppföljning och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 2 100 582 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 119 500 000 kronor till följd av förslag i proposition 2021/22:86 samt ytterligare en höjning med 530 500 000 kronor enligt ett utskottsinitiativ vid behandlingen av densamma (bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:142).

Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 918 500 000 kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsade medel för bl.a. bidrag till kulturskolan, till folkbiblioteken genom tillskottet till stärkta bibliotek och stöd för särskilda behov inom kulturområdet upphör.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 532 082 000 kronor för 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 miljoner kronor 2024–2026.

Motionerna

Lawen Redar m.fl. (S) föreslår i kommittémotion 2022/23:2054 yrkandena 1, 2 i denna del, 4 och 5 att anslaget ska ökas med 150 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser 100 miljoner kronor för bidrag till kulturskolan samt 50 miljoner kronor för att säkra kulturens återstart. Alla barns möjligheter att delta i kulturskolan lyfts även fram i motion 2022/23:1542 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S) yrkande 1.

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 530 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser stöd till kommunerna med 300 miljoner kronor i syfte att sänka avgifterna för kulturskolans verksamhet. Motionärerna föreslår även ett ökat stöd till biblioteken med 175 miljoner kronor, ökat stöd till det ideella kulturlivet med 10 miljoner kronor, 30 miljoner kronor i ökat stöd till kulturallianserna och 15 miljoner kronor för stöd till lokala kulturprojekt.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 792 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Detta till förmån för bl.a. satsningar enligt återstartsutredningens förslag samt utökat bidrag till kulturskolan och folkbiblioteken. Arbetet för KKN (kulturella och kreativa näringar) förstärks, liksom stödet till ideella kulturverksamheter, allianserna och nationella minoriteters kultur. Fristadssystemet utökas för att fler hotade journalister, konstnärer och författare ska kunna verka fritt i Sverige stärks i en orolig omvärld. Liknande förslag framställs i kommittémotion 2022/23:1473 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 2 och 2022/23:2176 yrkande 4 av Amanda Lind m.fl. (MP).

1:3 Skapande skola

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Skapande skola för elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer. Anslaget får även användas för statsbidrag till andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan. Anslaget får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 199 964 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ska ökas med 1,5 miljoner kronor fr.o.m. 2023 till följd av att en tidsbegränsad neddragning upphör.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 201 464 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionen

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Anslaget får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 45 153 000 kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 45 153 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionen

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 1 miljon kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser uppdrag till Riksantikvarieämbetet att genomföra kartläggning och dokumentation av romers och resandes bosättningar i Sverige.

1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till icke-statliga kulturlokaler för ändring, tillbyggnad och handikappanpassning av sådana lokaler.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 9 852 000 kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 9 852 000 kronor för 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 miljoner kronor 2024–2025.

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till regionala och lokala kulturverksamheter inom följande områden:

      professionell teater-, dans- och musikverksamhet

      museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete

      bibliotek-, läs- och litteraturfrämjande verksamhet

      professionell bild- och formverksamhet

      regional enskild arkivverksamhet

      filmkulturell verksamhet

      främjande av hemslöjd.

Anslaget får användas för utgifter för tidsbegränsade utvecklingsinsatser samt för bidrag till det civila samhället och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner. Anslaget får även användas för Kungl. bibliotekets genomförande av det samlade ansvaret för statens stöd och samordning inom biblioteksväsendet. Anslaget får även användas för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet samt för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 1 721 723 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 25 miljoner kronor till följd av förslag i proposition 2021/22:86 samt ytterligare en höjning av anslaget med 15 miljoner kronor enligt ett utskottsinitiativ vid behandlingen av densamma (bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:142). Anslaget räknas upp med 19 212 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 1 700 935 000 kronor för 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 45 miljoner kronor 2024–2025.

Motionen

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

1:7 Myndigheten för kulturanalys

Anslaget får användas för Myndigheten för kulturanalys förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 18 436 000 kronor. Anslaget räknas upp med 223 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 18 659 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionen

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 67 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Teater, dans och musik

2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Kungliga Operan AB, Kungliga Dramatiska teatern AB, Riksteatern (ideell förening), Stiftelsen Dansens hus, Stiftelsen Drottningholms Slottsteater, Unga Klara och Voksenåsen AS. Anslaget får även användas för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 1 131 630 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 5 miljoner kronor till följd av förslag i proposition 2021/22:86 samt ytterligare en höjning med 4,5 miljoner kronor enligt ett utskottsinitiativ vid behandlingen av densamma (bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:142).

Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 3,7 miljoner kronor fr.o.m. 2023 för omprioriteringar inom utgiftsområdet. Anslaget räknas upp med 12 857 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 1 131 287 000 kronor till anslaget för 2023.

Regeringen beräknar att anslaget för 2023 ska fördelas enligt följande:

      Operan med 512 067 000 kronor

      Dramaten med 257 892 000 kronor

      Riksteatern med 293 715 000 kronor

      Dansens hus med 25 503 000 kronor

      Drottningholms slottsteater med 14 958 000 kronor

      Unga Klara med 15 831 000 kronor

      Voksenåsen med 11 321 000 kronor

Regeringen föreslår även att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Kungliga Dramatiska teatern AB får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i ett nytt övermaskineri som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 miljoner kronor.

Motionerna

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 3 857 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 3 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser bl.a. en förstärkning av finansieringen av Unga Klara.

2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till det fria kulturlivet, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa andra aktörer av kulturpolitiskt intresse inom teater, dans och musik. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 301 614 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 50 miljoner kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsade medel till fria aktörer inom scenkonst och musik upphör.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 251 614 000 kronor under 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår även att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 183 miljoner kronor 2024.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 55 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser återstartstöd efter coronapandemin med 50 miljoner kronor samt ett särskilt stöd på 5 miljoner kronor för anskaffande av lokaler till danskonst.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser att stärka bl.a. livemusikens och den fria kulturens förutsättningar genom förlängda återstartsstöd.

2:3 Statens musikverk

Anslaget får användas för Statens musikverks förvaltningsutgifter och för utgifter för statsbidrag till musiklivet. Anslaget får även användas för utgifter som uppkommer till följd av att Stiftelsen Svenska rikskonserter avvecklas, så som pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 97 355 000 kronor. Anslaget räknas upp med 1 166 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 98 521 000 kronor till anslaget för 2023.

Motionerna

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 350 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Litteraturen, läsandet och språket

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och ett litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Anslaget får användas för utgifter för administration, uppföljning, främjande och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 205 735 000 kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 205 735 000 kronor för 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 45 miljoner kronor 20242025.

3:2 Myndigheten för tillgängliga medier

Anslaget får användas för Myndigheten för tillgängliga mediers förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 128 474 000 kronor. Anslaget räknas upp med 1 889 000 kronor till följd av pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att anslaget ska ökas med 3 miljoner kronor 2023 och 2024 för myndighetens ökade kostnader till följd av genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 133 363 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionen

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 567 000 kronor i förhållande till regeringens förslag

med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

3:3 Institutet för språk och folkminnen

Anslaget får användas för Institutet för språk och folkminnens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till terminologiskt arbete.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 72 251 000 kronor. Anslaget räknas upp med 1 750 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 74 001 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionen

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 525 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Bildkonst, arkitektur, form och design

4:1 Statens konstråd

Anslaget får användas för Statens konstråds förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 11 078 000 kronor. Anslaget räknas upp med 269 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 11 347 000 kronor till anslaget för 2023.

Motionerna

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 81 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Genom en förstärkning av Statens konstråd avser motionärerna att stärka konstnärernas arbetsmarknad då enprocentregeln vid byggnation bättre kan tillämpas. Liknande förslag framställs i motion 2022/23:2267 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 9.

4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslaget får användas för Statens konstråds utgifter för konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 42 947 000 kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 42 947 000 kronor till anslaget för 2023.

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslaget får användas för Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, rikshemslöjdskonsulenternas verksamhet och för projekt inom hemslöjdsområdet.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 11 805 000 kronor. Anslaget räknas upp med 39 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 11 844 000 kronor till anslaget för 2023.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 3 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser att ge nämnden ökade möjligheter att ge stöd till såväl yrkesverksamma som den ideella sektorn.

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 12 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 2 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Medlen avser återstartsstöd.

4:4 Bidrag till bild- och formområdet

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till organisationer inom bild- och formområdet, utställare, konsthantverkskooperativ samt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder. Anslaget får även användas för statsbidrag till folkparkerna och vissa samlingslokalhållande organisationer för konstförvärv.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 61 069 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 15 miljoner kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsade medel till fria aktörer inom bild och form upphör.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 46 069 000 kronor till anslaget för 2023.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 miljoner kronor 2024.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 15 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor för att kunna fasa ut pandemistöden stegvis och med 5 miljoner kronor för att se till att MU-avtalet efterföljs.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 22 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Medlen avser återstartsstöd.

Konstnärernas villkor

5:1 Konstnärsnämnden

Anslaget får användas för Konstnärsnämndens förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 23 444 000 kronor. Anslaget räknas upp med 258 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 23 702 000 kronor för 2023 till anslaget

Motionen

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 77 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag och ersättningar till konstnärer och upphovsmän inom bild-, form-, musik-, teater-, dans-, ord- och filmområdet. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten, inklusive för det särskilda beslutsorganet Kulturbryggan.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 799 830 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 200 miljoner kronor enligt ett utskottsinitiativ (bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:142).

Regeringen föreslår att anslaget ska ökas med 3,7 miljoner kronor fr.o.m. 2023 för en höjning av biblioteksersättningen. Vidare föreslås att anslaget ska ökas med 40 miljoner kronor 2023 för höjda ersättningar och bidrag till konstnärer. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 75 miljoner kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsade medel upphör.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 568 530 000 kronor för 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag som uppgår till högst 250 miljoner kronor för 2024–2033.

Motionerna

Lawen Redar m.fl. (S) föreslår i kommittémotion 2022/23:2054 yrkandena 1, 2 i denna del, 13 och 14 att anslaget ska ökas med 40 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Medlen tillförs för kulturens återstart i syfte att fortsatt mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och skydda kulturverksamhet och konstnärer genom Konstnärsnämnden och Författarfonden.

I partimotion 2022/23:1274 föreslår Nooshi Dadgostar m.fl. (V) att anslaget ska ökas med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna vill se en ökning av den individuella visningsersättningen.

Arkiv

6:1 Riksarkivet

Anslaget får användas för Riksarkivets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film samt för statsbidrag till enskilda arkiv.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 467 946 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 23 502 000 kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsade medel, för att i första hand täcka underskott i verksamhet inom myndigheten som helt finansieras med avgiftsintäkter, upphör. Anslaget räknas upp med 10 558 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 455 002 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 3 167 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Kulturmiljö

7:1 Riksantikvarieämbetet

Anslaget får användas för Riksantikvarieämbetets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet, till utgifter för statsbidrag till löner för arbetsledare inom ramen för kulturarvs-it samt för det svenska bidraget till Europeana.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 286 384 000 kronor. Anslaget räknas upp med 5 451 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 291 835 000 kronor till anslaget för 2023.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 8,7 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser ett särskilt sökbart stöd på totalt 5 miljoner kronor för museer, institutioner och organisationer som arbetar med återförandet av samiska föremål och kvarlevor. Ökningen avser vidare en höjning på 3,7 miljoner kronor för att täcka myndighetens ökade kostnader för arkeologiska fynd.

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 1 635 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningarna avser att påbörja en flerårig och storskalig satsning på digitalisering av kulturarvet, samt att anslå ytterligare medel för vård och upprustning av fysiska kulturarvsmiljöer.

7:2 Bidrag till kulturmiljövård

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till kulturmiljövård. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 276 042 000 kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 276 042 000 kronor till anslaget för 2023.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 90 miljoner kronor 2024–2026.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser att förstärka länsstyrelsernas möjligheter att skydda, bevara och tillgängliggöra kulturmiljöer och kulturarv.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser att bl.a. ge ideella kulturarvsföreningar utökade möjligheter att bidra till vård och upprustning av fysiska kulturarvsmiljöer. Liknande förslag framställs i kommittémotion 2022/23:2282 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkandena 3 och 7.

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning

Anslaget får användas för utgifter för kyrkoantikvarisk ersättning enligt kulturmiljölagen (1988:950) i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Den kyrkoantikvariska ersättningen får användas till kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser, och ska fördelas av Svenska kyrkan efter samråd med myndigheter inom kulturmiljöområdet.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 460 miljoner kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 460 miljoner kronor till anslaget för 2023.

Motionen

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 20 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till arbetslivsmuseer.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 8 miljoner kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 8 miljoner kronor till anslaget för 2023.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 2 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 3 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Museer och utställningar

8:1 Centrala museer: Myndigheter

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter för följande centrala museer som är myndigheter: Statens historiska museer, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens centrum för arkitektur och design, Statens försvarshistoriska museer och Moderna museet. Anslaget får även användas av nämnda myndigheter för utgifter för statsbidrag till ändamål inom museiområdet.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 1 451 114 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med ca 84 miljoner kronor fr.o.m. 2023 till följd av att ca 99 miljoner kronor tidsbegränsade medel för fri entré och medel för renoveringen av Botanhuset vid Naturhistoriska riksmuseet upphör och att anslaget ökas med 15 miljoner kronor fr.o.m. 2023 för att bygga upp verksamheten Sveriges museum om Förintelsen vid Statens historiska museer. Anslaget räknas upp med 38 616 000 i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 1 406 004 000 kronor till anslaget för 2023.

Regeringen beräknar att anslaget för 2023 ska fördelas enligt följande:

      Statens historiska museer med 204 726 000 kronor

      Nationalmuseum med 239 557 000 kronor

      Naturhistoriska riksmuseet med 203 172 000 kronor

      Statens museer för världskultur med 196 675 000 kronor

      Statens maritima och transporthistoriska museer med 194 202 000 kronor

      Statens centrum för arkitektur och design med 65 376 000 kronor

      Statens försvarshistoriska museer med 135 507 000 kronor

      Moderna museet med 166 789 000 kronor.

Under 2021 uppgick intäkterna för uppdragsverksamheten vid Vasamuseet till ca 53 miljoner kronor, dvs. en minskning med ca 61 procent jämfört med 2020, för den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Statens historiska museer till ca 123 miljoner kronor, dvs. en minskning med ca 20 procent jämfört med 2020 och för Cosmonovas uppdragsverksamhet vid Naturhistoriska riksmuseet till ca 7,6 miljoner kronor, dvs. en ökning med ca 49 procent jämfört med 2020.

Motionerna

Lawen Redar m.fl. (S) föreslår i kommittémotion 2022/23:2054 yrkandena 1 och 18 att anslaget ska ökas med 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för att förlänga satsningen fri entré på statliga museer.

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 130 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag, varav. 40 miljoner kronor syftar till att åstadkomma förbättrade möjligheter att bevara museernas samlingar och 90 miljoner kronor för att behålla fri entré på statliga museer.

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 11 585 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 90 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för att möjliggöra att fri entré på statliga museer behålls. Liknande förslag framställs i kommittémotion 2022/23:2282 yrkande 2 av Amanda Lind m.fl. (MP).

8:2 Centrala museer: Stiftelser

Anslaget får användas för statsbidrag till följande centrala museer som är stiftelser: Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets museum.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 305 214 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 16 500 000 kronor till följd av förslag i proposition 2021/22:86 (bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:142).

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 15 miljoner kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsade medel till Stiftelsen Skansen upphör.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 273 714 000 kronor till anslaget för 2023.

Regeringen beräknar att anslaget för 2023 ska fördelas enligt följande:

      Stiftelsen Nordiska museet 124 854 000 kronor

      Stiftelsen Skansen 78 011 000 kronor

      Stiftelsen Tekniska museet 51 317 000 kronor

      Stiftelsen Arbetets museum 19 532 000 kronor.

Under 2021 uppgick avgiftsintäkterna för de fyra museerna till ca 178 miljoner kronor, dvs. en ökning med ca 43 procent jämfört med 2020. Av detta belopp svarade Stiftelsen Skansen för ca 110 miljoner kronor, vilket är en ökning med ca 57 procent jämfört med 2020.

Regeringen föreslår även att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Stiftelsen Nordiska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i huvudbyggnaden som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 77,3 miljoner kronor.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Stiftelsen Skansen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för underhåll och utveckling av fastigheter och kulturhistoriska byggnader samt tillgänglighetsanpassning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Stiftelsen Tekniska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i byggnationen av en ny visualiseringsdom som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 95 miljoner kronor.

Motionerna

Lawen Redar m.fl. (S) föreslår i kommittémotion 2022/23:2054 yrkandena 1 och 20 att anslaget ska ökas med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser ökat stöd till Stiftelsen Skansen.

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 37,7 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser att möjliggöra för Stiftelsen Tekniska museet att erbjuda barn i skolåldern, 7–19 år, fri entré samt att utvidga sin turnéverksamhet.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

8:3 Bidrag till vissa museer

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till museer och liknande institutioner.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 83 718 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 4 miljoner kronor till följd av förslag i proposition 2021/22:86 (bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:142).

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 79 718 000 kronor till anslaget för 2023.

Regeringen beräknar att anslaget för 2023 ska fördelas enligt följande:

      Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet 10 454 000 kronor

      Sveriges Fängelsemuseum 1 500 000 kronor

      Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 4 189 000 kronor

      Stiftelsen Thielska galleriet 6 144 000 kronor

      Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 19 025 000 kronor

      Nobelprismuseet 4 952 000 kronor

      Föreningen Svensk form 4 713 000 kronor

      Röhsska museet 502 000 kronor

      Riksförbundet Sveriges museer 1 500 000 kronor

      Stiftelsen Strindbergsmuseet 581 000 kronor

      Stiftelsen Judiska museet i Stockholm 3 601 000 kronor

      Bildmuseet 743 000 kronor

      Zornsamlingarna 204 000 kronor

      Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde 12 410 000 kronor

      Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum 1 500 000 kronor

      Form/Design Center 3 000 000 kronor

      Gamla Uppsala museum 4 700 000 kronor.

Motionen

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

8:4 Forum för levande historia

Anslaget får användas för Forum för levande historias förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för såväl prissumma som omkostnader för prisutdelning, avseende ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till den fond som inrättats av Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance, fr.o.m. 2013 benämnt International Holocaust Remembrance Alliance.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 50 175 000 kronor. Anslaget räknas upp med 582 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 50 757 000 kronor till anslaget för 2023.

Regeringen föreslår vidare en justerad inriktning för Forum för levande historia – se avsnittet Justerad inriktning för Forum för levande historia.

Motionerna

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 175 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Medlen ska gå till att möjliggöra ett förstärkt arbete bl.a. för demokrati och mot rasism, antisemitism och liknande former av fientlighet och hatbrott.

8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

Anslaget får användas för utgifter för utställningsgarantier. Anslaget får även användas för utgifter för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 80 000 kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 80 000 kronor till anslaget för 2023.

99:1 Digitalisering och uppordning på kulturarvsinstitutioner

(förslag om nytt anslag)

Motionen

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att 65 miljoner kronor avsätts till ett nytt anslag för att möjliggöra digitalisering hos kulturarvsinstitutionerna.

Trossamfund

9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund

Anslaget får användas för Myndigheten för stöd till trossamfunds förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 16 327 000 kronor. Anslaget räknas upp med 273 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 16 600 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionen

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 82 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

9:2 Stöd till trossamfund

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till trossamfund. Anslaget får användas för utgifter för Skatteverkets avgiftshjälp.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 90 429 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 8 510 000 kronor efter beslut till följd av förslag i proposition 2021/22:99 (bet. 2021/22:FiU21, rskr. 2021/22:402).

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 81 919 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionen

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 20 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. 

Film

10:1 Filmstöd

Anslaget får användas för statsbidrag till utveckling, produktion, visning och spridning av film samt till filmkulturell verksamhet.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 628 444 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor till följd av förslag i proposition 2021/22:86 samt ytterligare en höjning av anslaget med 10 miljoner kronor enligt ett utskottsinitiativ vid behandlingen av densamma (bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:142).

Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 55 miljoner kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsad förstärkning av filmstödet upphör.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 553 444 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 27 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna avvisar regeringens borttagande av pandemistöden och vill i stället se en stegvis nedtrappning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 55 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna vill permanenta det tillfälliga återhämtningsstödet för film.

Medier

11:1 Sändningar av TV Finland

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Sverigefinska Riksförbundet för sändningar av TV Finland.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 9 721 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 50 000 kronor fr.o.m. 2023 för omprioriteringar inom utgiftsområdet.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 9 671 000 kronor för 2023 till anslaget.

11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

Anslaget får användas för utgifter för förmedling av forskningsresultat om svensk och internationell medieutveckling, för sammanställning av mediestatistik och för dokumentation av ägar- och marknadsförhållanden på den svenska mediemarknaden av Nordiskt informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom).

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 3 471 000 kronor. Anslaget räknas upp med 17 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 3 488 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionen

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 5 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 483 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ska ökas med 50 000 kronor fr.o.m. 2023 för ökade kostnader för Sveriges avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 533 000 kronor för 2023 till anslaget.

11:4 Statens medieråd

Anslaget får användas för Statens medieråds förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 24 144 000 kronor. Anslaget räknas upp med 257 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 24 401 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 77 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Detta för att kunna vidareutveckla arbetet med MIK (medie- och informationskunnighet).

11:5 Stöd till taltidningar

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till taltidningar. Anslaget får även användas för vissa förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 47 856 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ska ökas med 600 000 kronor 2023 till följd av att tidigare omprioriteringar från anslaget upphör.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 48 456 000 kronor för 2023 till anslaget

Ungdomspolitik

12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Anslaget får användas för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 59 053 000 kronor. Anslaget räknas upp med 637 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 59 690 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 191 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 105 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Medlen avser bl.a. ett stärkt stöd till civilsamhället och utvecklat arbete mot hot och hat.

12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till ungdomsorganisationer. Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag och visst övrigt stöd till nationell och internationell ungdomsverksamhet för ungdomspolitikens genomförande. Anslaget får användas för sådana administrativa utgifter som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 340 680 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 50 miljoner kronor efter beslut till följd av förslag i proposition 2021/22:113 (bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:171).

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 50 miljoner kronor 2023 för en förstärkning av statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Det finansieras genom en neddragning av satsningen på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Regeringen föreslår vidare att anslaget minskas med 50 miljoner kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsade medel upphör.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 290 680 000 kronor för 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag som uppgår till högst 262 miljoner kronor 2024.

Motionerna

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna avvisar regeringens förslag till ökning av anslaget.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna vill höja och permanenta stödet som en del i Civilsamhälleslyftet

12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

Anslaget får användas för utgifter för särskilda insatser inom ungdomspolitiken. Anslaget får användas för sådana administrativa utgifter som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 22 miljoner kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 22 miljoner kronor för 2023 till anslaget.

Politik för det civila samhället

13:1 Stöd till idrotten

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till idrotten. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till specialidrott inom gymnasieskolan, kunskapsstöd och forskning samt insatser mot dopning.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 2 786 811 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med dels 300 miljoner kronor efter beslut till följd av förslag i proposition 2021/22:113 (bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:171), dels 120 miljoner kronor efter beslut till följd av förslag i proposition 2021/22:86 (bet. 2021/22:FiU16, rskr. 2021/22:142).

Regeringen föreslår att anslaget ska ökas med 125 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor fr.o.m. 2023 för en satsning på brottsförebyggande arbete och 25 miljoner kronor 2023 inom ramen för ett äldrelyft. Regeringen föreslår även att anslaget ska minskas med 275 miljoner kronor 2023.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 2 091 811 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Lawen Redar m.fl. (S) föreslår i kommittémotion 2022/23:2054 yrkandena 1, 29 och 30 att anslaget ska ökas med 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för ytterligare insatser för ungas idrottande. Även i motion 2022/23:129 yrkandena 1 och 2 av Anna Wallentheim (S) påtalar motionären att stödet till svensk idrott bör fortsätta vara starkt och att kompensation bör ges på grund av ökade kostnader. Liknande synpunkter framförs i motionerna 2022/23:130 av Anna Wallentheim (S) och 2022/23:132 av Lars Isacsson (S).

I partimotion 2022/23:1274 föreslår Nooshi Dadgostar m.fl. (V) att anslaget ska ökas med 40 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna vill införa en avgiftsfri idrottsskola för alla barn i åldersgruppen 6–12 år. Stödet är till för att täcka kostnader för planering, hyra av idrottsyta/lokal, utrustning, marknadsföring och eventuellt ledararvode. Ett liknande yrkande framförs i kommittémotion 2022/23:1224 yrkande 3 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V).

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med sammanlagt 15 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna föreslår en ökning med 110 miljoner kronor som en del i Centerpartiets civilsamhällessatsning, en minskning med 25 miljoner kronor för att finansiera andra prioriterade reformer och en minskning med 100 miljoner kronor till följd av att regeringens föreslagna förstärkningar på motsvarande belopp avvisas.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 175 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag som en del i Civilsamhälleslyftet. Motionärerna vill stärka insatserna för att alla barn och unga tidigt i livet ska få möjlighet till rörelse och idrott som ett naturligt inslag i deras uppväxt.

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar för organisationernas information, rådgivning, utvecklingsarbete och arbete gällande ansökningar om statligt stöd.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 112 164 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 60 miljoner kronor efter beslut till följd av förslag i betänkande 2021/22:FiU16 (rskr. 2021/22:142).

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 52 164 000 kronor för 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 miljoner kronor 2024–2026.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna framhåller att fungerande och ändamålsenliga föreningslokaler är centrala för utvecklingen av kultur, föreningsliv och lokaldemokrati.

I kommittémotion 2022/23:2200 föreslår Catarina Deremar m.fl. (C) att anslaget ska ökas med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag som en del av Centerpartiets civilsamhällessatsning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag som en del av Civilsamhälleslyftet.

13:3 Stöd till friluftsorganisationer

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till friluftsorganisationer.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 97 785 000 kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 97 785 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna vill att förutsättningarna för friluftslivet ska säkras och utvecklas så att fler får möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Medlen är en del av Civilsamhälleslyftet. Liknande förslag föreslås i kommittémotion 2022/23:2095 yrkande 13 av Amanda Lind m.fl. MP).

13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer i enlighet med lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 15 miljoner kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 15 miljoner kronor för 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 miljoner kronor 2024.

13:5 Insatser för den ideella sektorn

Anslaget får användas för utgifter för bidrag till forskning samt annan kunskapsutveckling som avser det civila samhället. Anslaget får även användas för utgifter för uppföljning och annan verksamhet för genomförandet av politiken för det civila samhället samt för sådana administrativa utgifter som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 228 758 000 kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 25 miljoner kronor efter beslut till följd av förslag i betänkande 2021/22:KrU1 (rskr. 2021/22:85), 100 miljoner kronor efter beslut till följd av förslag i proposition 2021/22:99 (bet. 2021/22:FiU21, rskr. 2021/22:402) och 80 miljoner kronor efter beslut till följd av förslag i proposition 2021/22:113 (bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:171).

Regeringen föreslår att anslaget ska ökas med 75 miljoner kronor 2023–2025 kronor för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 123 758 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med sammanlagt 55 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna föreslår en minskning med 75 miljoner kronor för att finansiera andra prioriterade reformer, inklusive Centerpartiets civilsamhällessatsning och en ökning med 20 miljoner kronor som en del av Centerpartiets civilsamhällessatsning.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att anslaget ska ökas med 200 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag som en del av Civilsamhälleslyftet. Även i partimotion 2022/23:181 yrkande 11 av Märta Stenevi m.fl. (MP) framhålls vikten av att stärka civilsamhällets förutsättningar.

Folkbildning

14:1 Bidrag till folkbildningen

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till folkbildningen. Anslaget får även användas för statsbidrag till Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Genève samt för utgifter för statsbidrag i form av det särskilda verksamhetsstödet till SISU Idrottsutbildarna. Vidare får anslaget användas för utgifter för utvärdering av folkbildningen samt för utgifter avseende bidrag till teckenspråkstolkutbildning.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 4 829 783 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 492 miljoner kronor fr.o.m. 2023.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 4 337 783 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Lawen Redar m.fl. (S) föreslår i kommittémotion 2022/23:2054 yrkandena 1, 35 och 36 att anslaget ska ökas med 200 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för fler folkhögskoleplatser. Motionärerna påtalar att folkhögskolan som utbildningsform är unik eftersom den når deltagare som andra utbildningsformer inte når och stöder deltagarna att komma vidare till arbete och fortsatta studier. Liknande synpunkter förs fram i motionerna 2022/23:677 yrkande 3 av Johanna Haraldsson m.fl. (S), 2022/23:1447 av Isak From m.fl. (S) och 2022/23:1543 av Linus Sköld m.fl. (S).

I partimotion 2022/23:1274 föreslår Nooshi Dadgostar m.fl. (V) att anslaget ska ökas med sammanlagt 560 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna påtalar att folkbildningsanslaget inte har någon pris- och löneomräkning och därför har urholkats över tid, att folkhögskolan inte har ingått i Lärarlyftet, samt att en allt större andel av deltagarna är i behov av särskilt stöd. Med hänsyn härtill vill motionärerna se ett förstärkt bidrag per årsplats och föreslår en ökning med 160 miljoner kronor. Motionärerna påtalar vidare att det under coronapandemin satsades på fler platser hos folkbildningen, samt att arbetslösheten fortfarande är hög och att folkhögskolan är bra på att nå dem med kort utbildning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Motionärerna anser därför att stödet till folkbildningen borde kvarstå och föreslår en ökning med 400 miljoner kronor.

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska ökas med 85 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag som en del av Centerpartiets civilsamhällessatsning. Medlen är primärt ämnade att gå till folkhögskolornas viktiga verksamhet.

Amanda Lind m.fl. (MP) föreslår i kommittémotion 2022/23:2097 att stödet till folkbildningen ska värnas och att anslaget ska ökas med 700 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

14:2 Bidrag till tolkutbildning

Anslaget får användas för statsbidrag till tolkutbildning. Anslaget får i begränsad omfattning även användas för utgifter för administration, utveckling, validering, utvärdering och rekryteringsfrämjande insatser.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 60 331 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 11,5 miljoner kronor 2023.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 48 831 000 kronor 2023 till anslaget.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 miljoner kronor 2024–2028.

14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen

Anslaget får användas för utgifter för att genomföra insatser för att stärka kunskaper i svenska, om samhället och främja deltagande i samhällslivet för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i anläggningsboende samt för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 110 miljoner kronor, vilket inkluderar en ökning av anslaget med 50 miljoner kronor efter beslut till följd av förslag i proposition 2021/22:252 (bet. 2021/22:FiU48, rskr. 2021/22:437).

Regeringen föreslår att anslaget ska ökas med 30 miljoner kronor i förhållande till vad den förra regeringen aviserade 2022 för 2023 för att fortsatt möjliggöra insatsen Svenska från dag ett, bl.a. för flyktingar från Ukraina.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 30 miljoner kronor för 2023 till anslaget.

Motionerna

Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår i partimotion 2022/23:1274 att anslaget ska ökas med 120 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna vill fortsatt att studieförbunden ska erbjuda svenska från dag ett och avvisar en sänkning av stödet på 30 miljoner kronor i förhållande till 2022. Motionärerna vill också att det fortsatt ska finnas medel till de riktade insatserna till föräldralediga och för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I kommittémotion 2022/23:2097 föreslår Amanda Lind m.fl. (MP) att anslaget ska ökas med 30 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. 

14:4 Särskilt utbildningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för särskilt utbildningsstöd som ges till folkhögskolor och universitet och högskolor samt för analyser av och utveckling av folkhögskolornas och lärosätenas lärmiljöer. Anslaget får även användas för statsbidrag för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 202 158 000 kronor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 202 158 000 kronor för 2023 till anslaget.

Spelmarknaden

15:1 Spelinspektionen

Anslaget får användas för Spelinspektionens förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 77 376 000 kronor. Anslaget räknas upp med 956 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 78 332 000 kronor för 2023 till anslaget.

Motionen

Catarina Deremar m.fl. (C) föreslår i kommittémotion 2022/23:2200 att anslaget ska minskas med 287 000 kronor i förhållande till regeringens förslag med anledning av en justerad pris- och löneomräkning.

Utskottets ställningstagande till anslagsfördelning och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Utskottet finner regeringens förslag om anslag för 2023 väl avvägt. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag till medelsanvisning för utgiftsområde 17. De motionsförslag som behandlas i sammanhanget avstyrks. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.


Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Riksdagen godkänner vidare regeringens förslag till medelsfördelning för 2023 från public service-kontot till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

 

Propositionen

Lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

I Kammarkollegiets återrapportering av utvecklingen på public service-kontot (Ku2022/00572) framkommer att det vid årets slut kommer att finnas ett överskott på public service-kontot. Överskottet beror delvis på att den sänkning som gjordes av avgiften 2021 och även 2022 ännu inte slagit igenom på kontot. Det är inte heller känt hur stor effekt som konsekvenserna av pandemin haft på avgiftsintäkterna för 2021. Överskottet kan av dessa skäl förväntas minska något i samband med den slutliga avräkning för 2021 års avgifter som genomförs i mars 2023. Trots detta bör ytterligare en justering av avgiften genomföras för att undvika ett alltför stort överskott på kontot. Regeringen föreslår att taket för full avgift justeras från 1,87 till 1,75 inkomstbasbelopp. I förslaget har hänsyn tagits till den osäkerhet som råder gällande hur mycket överskottet på kontot kommer att minska i samband med avräkningen i början av 2023. Tilldelningen till public service-bolagen påverkas inte av avgiftsjusteringen. I det fall det skulle uppstå ett underskott på public service-kontot avser regeringen att återkomma till riksdagen.

Regeringen föreslår att public service-avgift ska betalas med 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten, upp till en inkomst som motsvarar 1,75 inkomstbasbelopp för beskattningsåret. Den föreslagna sänkningen förutsätter en ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Medelsfördelning för 2023 till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Regeringen föreslår att de tre programföretagen för 2023 tilldelas sammanlagt 9 087 500 000 kronor från public service-kontot. Enligt förslaget ska de samlade medlen fördelas med 3 265 400 000 kronor till Sveriges Radio AB, med 5 349 800 000 kronor till Sveriges Television AB och med 472 300 000 kronor till Sveriges Utbildningsradio AB.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare betonat vikten av att intäkterna från public serviceavgiften i så hög grad som möjligt bör följa tilldelningen av medel till programföretagen samt att avgiften bör justeras om det blir för stora skillnader mellan hur mycket medel som kommer in i systemet i relation till beslut om medelstilldelning till programföretagen (bet. 2018/19:KrU2, bet. 2018/19:KrU14 och bet. 2019/20:KrU11). Därmed välkomnar utskottet att regeringen återigen balanserar tillgångarna på public service-kontot genom att föreslå en sänkning av public service-avgiften.

Enligt lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst fattar riksdagen fr.o.m. tillståndsperioden 2020–2025 beslut om tilldelning av avgiftsmedel för hela perioden. Syftet är att ge programföretagen tydliga och stabila planeringsförutsättningar. Enligt riksdagens beslut ska medelstilldelningen till respektive företag höjas med 2 procent per år under tillståndsperioden 2020–2025 (prop. 2018/19:136, bet. 2019/20:KrU2, rskr. 2019/20:20).

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om sänkt public service-avgift genom ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Utskottet tillstyrker vidare regeringens förslag till medelsfördelning till programföretagen för 2023.


Justerad inriktning för Forum för levande historia

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner att Forum för levande historias uppdrag ska omfatta frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och intolerans med utgångspunkt i Förintelsen, kommunistiska regimers och andras brott mot mänskligheten i historien.

 

Propositionen

Riksdagen har tidigare fastslagit att Forum för levande historia (FLH) ska arbeta med frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen (prop. 2001/02:01 utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:72) samt att myndighetens uppdrag innefattar upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten (prop. 2008/09:01 utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:93).

Inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen har emellertid föranlett Regeringskansliet att närmare utreda konsekvenserna för FLH. En särskild utredare gavs därför uppdraget att utreda konsekvenserna för Forum för levande historia av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen (Ku 2021:A). Utredningen föreslog vissa förändringar och preciseringar av myndighetens uppgifter.

Enligt utredningen bör FLH bl.a. ha ett uppdrag som tydligare betonar myndighetens demokratifrämjande verksamhet snarare än att informera om Förintelsen, en uppgift som riskerar att överlappa med verksamhet hos museet. Regeringen delar utredarens bedömning att uppdraget bör justeras och även ta sin utgångspunkt i andra brott mot mänskligheten i historien. Regeringen delar utredningens bedömning att FLH bör fördjupa kunskaper om antisemitism, antiziganism, rasism och intolerans.

Regeringen föreslår en justerad inriktning för Forum för levande historia. Forum för levande historias uppdrag ska omfatta frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och intolerans med utgångspunkt i Förintelsen, kommunistiska regimers och andras brott mot mänskligheten i historien.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att Forum för levande historias uppdrag bör justeras och även ta sin utgångspunkt i andra brott mot mänskligheten i historien. Därmed tillstyrker utskottet regeringens förslag till justerad inriktning för Forum för levande historia.

 

 

 

Särskilda yttranden

 

1.

Statens budget inom utgiftsområde 17, punkt 1 (S)

 

Lawen Redar (S) och Lars Mejern Larsson (S) anför:

 

Finansutskottet föreslog den 12 december 2022 att riksdagen skulle fastställa utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2023 till 16 667 948 000 kronor (bet. 2022/23:FiU1). Då vi förutsätter att detta även blir riksdagens beslut och då Socialdemokraterna har en högre ambition och annan inriktning än regeringen på utgiftsområde 17 väljer vi att avstå från ställningstagande. Därmed lägger vi fram ett särskilt yttrande som redovisar den inriktning på utgiftsområdet som Socialdemokraterna förordar. Socialdemokraternas budgetalternativ bör ses som ett sammanhållet paket där inte någon eller några delar kan brytas ut och behandlas isolerat. Socialdemokraternas samlade förslag när det gäller statens budget för 2023 finns i partimotion 2022/23:2074. Förslaget om anslag inom utgiftsområde 17 läggs fram i kommittémotion 2022/23:2054.

Vi lever i en orolig tid. Rysslands hänsynslösa krig i Ukraina har stöpt om det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde, samtidigt som Putins energikrig prövar både ekonomin och sammanhållningen i Europas länder. I Sverige pressas hushåll och företag både av hög inflation och ökande räntor. Reallönerna urholkas och den ekonomiska verkligheten tränger sig in i människors vardag. Därtill står Sverige inför en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet. Det svåra ekonomiska läget sätter ljuset på behovet av ett tryggt samhälle, där välfärden levererar i hela Sverige och där vi möter tuffa tider tillsammans. 

Dessvärre möter inte regeringens budgetproposition för 2023 den situation Sverige står inför. Budgetpropositionen är ett pärlband av löftesbrott som tydligt visar att Sverigedemokraterna och regeringspartierna saknar verklighetsförankrade lösningar på samhällsproblemen. Det duger inte. Nu krävs en ansvarsfull politik som sätter välfärden och kampen mot samhällsproblemen främst, och som rustar Sverige och svenska folket för att möta tuffare ekonomiska tider. Vi måste stoppa våldet och bryta nyrekryteringen till den grova organiserade brottsligheten. Här kan det civila samhället vara till hjälp. Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och säkra välfärdens finansiering så att det inte är barnen i skolan, patienterna i vården och de äldre i äldreomsorgen som får betala priset för lågkonjunkturen. Vi behöver öka takten i klimatomställningen och bygga ett hållbart samhälle, samtidigt som vi skapar gröna jobb i hela Sverige. Socialdemokraterna har lagt fram en budgetmotion som det går att lita på – med rejäla investeringar för att skydda välfärden, hushållens ekonomi och för att öka tryggheten i hela Sverige. För vi vet att vårt Sverige kan bättre.

Kulturövergripande verksamhet

Socialdemokraterna föreslår en höjning av anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete med sammanlagt 150 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av ökningen ska 50 miljoner kronor gå till att säkra kulturens återstart. Syftet är att fortsätta mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Resterande 100 miljoner kronor ska gå till kulturskolan. Vi menar att kulturskolan bör behålla utvecklingsbidraget på nivån 200 miljoner kronor även under 2023.

Konstnärernas villkor

Vi föreslår en ökning av anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer med 40 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Medlen tillförs till kulturens återstart i syfte att fortsätta mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och skydda kulturverksamhet och konstnärer genom Konstnärsnämnden och Författarfonden. Det finns, anser vi. ett tydligt behov av stöd för att stimulera till återhämtning och säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom sektorn.

Museer och utställningar

Socialdemokraterna vill att satsningen på fri entré på statliga museer ska förlängas och förstärkas, inte avbrytas. Reformen möjliggjorde för många fler grupper att ta del av vårt gemensamma kulturarv, inte minst lockade fri entré grupper som aldrig tidigare besökt museum, t.ex. barnfamiljer med låga inkomster. Vi föreslår därför att fri entré på statliga museer förlängs och att anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter ökas med 100 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Vi föreslår vidare en ökning av anslaget 8:2 Centrala museer: Stiftelser med 10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Medlen bör gå till Stiftelsen Skansen vars hus är i stort behov av underhåll. 

Politik för det civila samhället

Vi ser ett fortsatt behov av ytterligare insatser för ungas idrottande och föreslår därför att anslaget 13:1 Stöd till idrotten förstärks med 100 miljoner kronor i jämförelse med regeringens förslag.

Folkbildning

Socialdemokraterna vill öka anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen med 200 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för fler folkhögskoleplatser. Folkbildningen har en särställning som en bred arena för utbildning, bildning och delaktighet. Vi anser att folkhögskolan är unik också som utbildningsform eftersom den når deltagare som andra utbildningsformer inte når och stödjer deltagarna att komma vidare till arbete och fortsatta studier. Folkhögskolan erbjuder därmed en andra och en annan chans till utbildning.

 

 

 

2.

Statens budget inom utgiftsområde 17, punkt 1 (V)

 

Vasiliki Tsouplaki (V) anför:

 

Finansutskottet föreslog den 12 december 2022 att riksdagen skulle fastställa utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2023 till 16 667 948 000 kronor (bet. 2022/23:FiU1). Då jag förutsätter att detta även blir riksdagens beslut och då Vänsterpartiet har en högre ambition och annan inriktning än regeringen på utgiftsområde 17 väljer jag att avstå från ställningstagande. Därmed lägger jag fram ett särskilt yttrande som redovisar den inriktning på utgiftsområdet som Vänsterpartiet förordar.

Sverigedemokraternas och regeringens budgetproposition präglas av en chockerande passivitet inför såväl stora strukturella samhällsproblem som effekterna av den pågående kostnadskrisen. Vänsterpartiet presenterar i sin budgetmotion en helt annan inriktning. Den ekonomiska politiken ska inriktas mot full sysselsättning och ekonomisk jämlikhet. Bördorna för de snabba prishöjningarna måste fördelas rättvist, med särskild hänsyn till de hushåll som har små marginaler. Samtidigt måste klimatomställningsarbetet accelereras betydligt för att vi ska nå våra klimatmål. Välfärdssektorn har under lång tid varit underfinansierad. Samhället behöver förnya sitt åtagande att säkerställa en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för de som söker sig till förskolan, sjukvården, skolan och äldreomsorgen och för de som redan arbetar där. För Vänsterpartiet är det vidare en självklarhet att resurserna som är avsatta för att finansiera den gemensamma välfärden ska gå till utbildning, vård och omsorg och inte till kommersiella bolag som etablerat sig i sektorn. Vi prioriterar i vårt samlade budgetförslag att anvisa betydande resurser till välfärdssatsningar via generella statsbidrag. Tillsammans med våra satsningar på klimatområdet påverkar detta i praktiken direkt eller indirekt alla utgiftsområden.

Vänsterpartiets budgetalternativ bör ses som ett sammanhållet paket där inte någon eller några delar kan brytas ut och behandlas isolerat. Vänsterpartiets samlade förslag när det gäller statens budget för 2023 finns i partimotion 2022/23:1299. Förslaget om anslag inom utgiftsområde 17 läggs fram i partimotion 2022/23:1274.

Kulturövergripande verksamhet

Vänsterpartiet föreslår en höjning av anslaget 1:1 Statens Kulturråd med 3 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Medlen ska gå till att påbörja arbetet med införandet av scenkonstgaranti för alla elever liknande den norska skolesekken.

Vänsterpartiet föreslår vidare att anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete ökas med sammanlagt 530 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av ökningen ska 300 miljoner kronor gå till att möjliggöra för barn från alla familjer, oavsett ekonomi, att delta i kulturskolans verksamhet. Vidare ska 175 miljoner kronor ges för ökade resurser för att kunna genomföra den nationella biblioteksstrategin, 30 miljoner kronor för ett ökat stöd till kulturallianserna, 15 miljoner kronor för stöd till lokala kulturprojekt och 10 miljoner kronor avsätts för en förstärkning av stödet till det ideella kulturlivet.

Vänsterpartiet föreslår dessutom att anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ökas med 1 miljon kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser ett uppdrag till Riksantikvarieämbetet för att genomföra en kartläggning och dokumentation av romers och resandes bosättningar, i syfte att synliggöra dem som en viktig del av vårt svenska kulturarv. 

Teater, dans och musik

Vänsterpartiet föreslår en höjning av anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål med sammanlagt 55 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av ökningen ska 50 miljoner kronor gå till fortsatt återstartstöd efter coronapandemin och 5 miljoner kronor till anskaffande av lokaler till danskonst. Vänsterpartiet vill ha ett speciellt riktat stöd för lokaler till dansen då behovet i dag är stort men utbudet är litet.

Bildkonst, arkitektur, form och design

Vänsterpartiet anser att anslaget 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor ska öka med 3 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Hemslöjden har länge påvisat en resursbrist och Vänsterpartiet vill att nämnden ska ha möjlighet att öka sitt stöd till såväl yrkesverksamma som till den ideella sektorn.

Vänsterpartiet föreslår vidare en höjning av anslaget 4:4 Bidrag till bild- och formområdet med sammanlagt 15 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av ökningen ska 10 miljoner kronor gå till att stegvis fasa ut pandemistöden och 5 miljoner kronor för att se till att MU-avtalet efterföljs.

Konstnärernas villkor

Vänsterpartiet anser att anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ska öka med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för en ökning av den individuella visningsersättningen.

Kulturmiljö

Vänsterpartiet föreslår en höjning av anslaget 7:1 Riksantikvarieämbetet med sammanlagt 8,7 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser dels ett särskilt sökbart stöd på 5 miljoner kronor för museer, institutioner och organisationer som arbetar med återförandet av samiska föremål och kvarlevor, dels en höjning med 3,7 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader runt arkeologiska fynd som uppkommit under senare år.

Vänsterpartiet föreslår vidare en höjning av anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser att förstärka länsstyrelsernas möjlighet att skydda, bevara och tillgängliggöra kulturmiljöer och kulturarv.

För en uppräkning av bidraget till arbetslivsmuseerna anser Vänsterpartiet att anslaget 7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer ska öka med 2 miljoner kronor i jämförelse med regeringens förslag.

Museer och utställningar

Vänsterpartiet föreslår en höjning av anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter med sammanlagt 130 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av dessa medel ska 40 miljoner kronor gå till att förbättra arbetet med att bevara samlingarna då många museer har flaggat för stora problem, vilket innebär en stor risk för vårt gemensamma kulturarv. Resterande 90 miljoner kronor ska gå till att behålla fri entré på statliga museer.

Vänsterpartiet föreslår vidare en ökning av anslaget 8:2 Centrala museer: Stiftelser med 37,7 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Medlen ska gå till Tekniska museet för att kunna erbjuda barn i skolåldern, 7–19 år, fri entré och för att kunna utvidga sin turnéverksamhet. På så sätt kan man möjliggöra för barn och unga i hela landet att utveckla ett ökat teknikintresse.

Film

Vänsterpartiet avvisar regeringens borttagande av pandemistöden och vill i stället se en stegvis nedtrappning. Vänsterpartiet föreslår därför en ökning av anslaget 10:1 Filmstöd med 27 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Politik för det civila samhället

Vänsterpartiet föreslår att en avgiftsfri idrottsskola införs för alla barn i åldersgruppen 6–12 år och att anslaget 13:1 Stöd till idrotten därför förstärks med 40 miljoner konor i jämförelse med regeringens förslag. Stödet är till för att täcka kostnader för planering, hyra av idrottsyta/lokal, utrustning, marknadsföring och eventuellt ledararvode.

Vänsterpartiet konstaterar att många förenings- och samlingslokaler är eftersatta och att de föreningsdrivna mötesplatserna på mindre orter och på landsbygden är garanten för att det ska finna ett kulturutbud och en nod för lokal utveckling. Vänsterpartiet föreslår därför en ökning av anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler med 50 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Folkbildning

Vänsterpartiet vill öka anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen med sammanlagt 560 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av dessa medel bör 160 miljoner kronor gå till ett förstärkt bidrag per årsplats till folkhögskolan, detta för att folkbildningsanslaget inte har någon pris- och löneomräkning och därför har urholkats över tid och dessutom inte heller har ingått i Lärarlyftet. Resterande 400 miljoner kronor bör avsättas till att behålla de platser som satsades under coronapandemin.

Vänsterpartiet föreslår vidare en ökning av anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen med sammanlagt 120 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Studieförbunden kommer fortsatt att behöva stöd för att kunna erbjuda svenska från dag ett och Vänsterpartiet avvisar därför regeringens sänkning av stödet med 30 miljoner kronor. Vänsterpartiet vill också att det fortsatt ska finnas medel till de riktade insatserna till föräldralediga och för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Nytt anslag

Vänsterpartiet föreslår ett treårigt projekt för att möjliggöra digitalisering hos kulturarvsinstitutionerna. För att samlingarna ska kunna bevaras krävs ett stort jobb med digitalisering, och det ekonomiska utrymmet saknas på många håll. Vänsterpartiet föreslår därför ett nytt anslag som uppgår till 65 miljoner kronor (anslaget 99:1).

 

 

 

3.

Statens budget inom utgiftsområde 17, punkt 1 (C)

 

Catarina Deremar (C) anför:

 

Finansutskottet föreslog den 12 december 2022 att riksdagen skulle fastställa utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2023 till 16 667 948 000 kronor (bet. 2022/23:FiU1). Då jag förutsätter att detta även blir riksdagens beslut och då Centerpartiet har en annan inriktning än regeringen på utgiftsområde 17 väljer jag att avstå från ställningstagande. Därmed lägger jag fram ett särskilt yttrande som redovisar den inriktning på utgiftsområdet som Centerpartiet förordar. Centerpartiets budgetalternativ bör ses som ett sammanhållet paket där inte någon eller några delar kan brytas ut och behandlas isolerat. Centerpartiets samlade förslag när det gäller statens budget för 2023 finns i partimotion 2022/23:2180. Förslaget om anslag inom utgiftsområde 17 läggs fram i kommittémotion 2022/23:2200.

Kulturövergripande verksamhet

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 1:1 Statens Kulturråd med 148 000 kronor och anslaget 1:7 Myndigheten för kulturanalys med 67 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Teater, dans och musik

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner med 3 857 000 kronor och anslaget 2:3 Statens musikverk med 350 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Litteraturen, läsandet och språket

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 3:2 Myndigheten för tillgängliga medier med 567 000 kronor och anslaget 3:3 Institutet för språk och folkminnen med 525 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Bildkonst, arkitektur, form och design

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 4:1 Statens konstråd med 81 000 kronor och anslaget 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor med 12 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Konstnärernas villkor

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 5:1 Konstnärsnämnden med 77 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Arkiv

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 6:1 Riksarkivet med 3 167 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Kulturmiljö

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 7:1 Riksantikvarieämbetet med 1 635 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Museer och utställningar

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter med 11 585 000 kronor och anslaget 8:4 Forum för levande historia med 175 000 kronor i förhållande till regeringens förslag, båda anslagen till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Trossamfund

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund med 82 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Medier

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen med 5 000 kronor och anslaget 11:4 Statens medieråd med 77 000 kronor i förhållande till regeringens förslag, båda anslagen till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Ungdomspolitik

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med 191 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

Centerpartiet avvisar regeringens förslag till ökning av anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet och föreslår därmed att anslaget ska minskas med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Politik för det civila samhället

Centerpartiet föreslår att anslaget 13:1 Stöd till idrotten ska minskas med sammanlagt 15 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Centerpartiet vill dels ha en ökning av anslaget med 110 miljoner kronor som en del i Centerpartiets civilsamhällessatsning, dels en minskning med 25 miljoner kronor för att finansiera andra prioriterade reformer inklusive Centerpartiets civilsamhällessatsning, dels en minskning med 100 miljoner kronor till följd av att regeringens föreslagna förstärkningar på motsvarande belopp avvisas.

Centerpartiet föreslår vidare en ökning av anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler med 10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag som en del av Centerpartiets civilsamhällessatsning.

Dessutom föreslår Centern en minskning av anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn med sammanlagt 55 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Beloppet avser dels en minskning med 75 miljoner kronor för att finansiera andra prioriterade reformer inklusive Centerpartiets civilsamhällessatsning, dels en ökning med 20 miljoner kronor som en del av Centerpartiets civilsamhällessatsning.

Folkbildning

Som en del av Centerpartiets civilsamhällessatsning föreslås anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen öka med 85 miljoner kronor. Resurserna är primärt ämnade att gå till folkhögskolornas viktiga verksamhet.

Spelmarknaden

Centerpartiet föreslår en neddragning av anslaget 15:1 Spelinspektionen med 287 000 kronor i förhållande till regeringens förslag till följd av en sänkning av pris- och löneomräkningen.

 

 

 

4.

Statens budget inom utgiftsområde 17, punkt 1 (MP)

 

Amanda Lind (MP) anför:

 

Sverige präglas av höga energipriser, inflation, klimatkris och en kraftig förlust av biologisk mångfald, vilket skapar stora parallella utmaningar. Samtidigt pågår ett krig i Europa, svältkatastrofer och extrem fattigdom runt om i världen. Miljöpartiets budget för 2023 visar att det går att tänka nytt. Vi kan nå våra klimatmål trots tuffa ekonomiska tider och en osäker omvärld, samtidigt som vi ökar jämlikheten, stärker jämställdheten och tar tag i våra stora välfärdsutmaningar. Vi vill bygga ett nytt grönt folkhem.

Regeringens politik och budgetproposition går tyvärr i helt motsatt riktning. Över en tredjedel av reformutrymmet läggs på ökade fossila subventioner, med ökade utsläpp som följd. De stärker inte välfärden utan utarmar centrala verksamheter för utbildning och vård.

Coronapandemin slog hårt mot kulturen. Återstartsutredningen pekade på behov av långsiktiga stöd för återhämtning. Miljöpartiet vill genomföra en storskalig och långsiktig satsning på kulturens återstart och bygga tillbaka ett starkare kulturliv som fler har tillgång till – i hela landet.

Finansutskottet föreslog den 12 december 2022 att riksdagen skulle fastställa utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2023 till 16 667 948 000 kronor (bet. 2022/23:FiU1). Då jag förutsätter att detta även blir riksdagens beslut och då Miljöpartiet har en högre ambition och annan inriktning än regeringen på utgiftsområde 17 väljer jag att avstå från ställningstagande. Därmed lägger jag fram ett särskilt yttrande som redovisar den inriktning på utgiftsområdet som Miljöpartiet förordar. Miljöpartiets budgetalternativ bör ses som ett sammanhållet paket där inte någon eller några delar kan brytas ut och behandlas isolerat. Miljöpartiets samlade förslag när det gäller statens budget för 2023 finns i partimotion 2022/23:2275. Förslaget om anslag inom utgiftsområde 17 läggs fram i kommittémotion 2022/23:2097.

Kulturövergripande verksamhet

Miljöpartiet föreslår en höjning av anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete med 792 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag till förmån för bl.a. satsningar enligt Återstartsutredningens förslag samt utökat och permanentat bidrag till kulturskolan och folkbiblioteken. Arbetet för KKN (kulturella och kreativa näringar) förstärks, liksom stödet till ideella kulturverksamheter, allianserna och nationella minoriteters kultur. Fristadssystemet utökas för att fler hotade journalister, konstnärer och författare ska kunna verka fritt i Sverige stärks i en orolig omvärld. 

Miljöpartiet vill vidare öka och permanenta anslagen 1:3 Skapande skola och 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet med 100 miljoner kronor var i förhållande till regeringens förslag. Det sistnämnda anslaget avser bl.a. en förstärkning av de anslag som fördelas enligt kultursamverkansmodellen.

Teater, dans och musik

Miljöpartiet föreslår en höjning av anslaget 2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner med 3 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen avser bl.a. en förstärkning av finansieringen av Unga Klara.

Miljöpartiet vill vidare öka anslagen 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål och 2:3 Statens musikverk med 50 respektive 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I fråga om anslaget 2:2 avser ökningen en förstärkning av bl.a. livemusikens och den fria kulturens förutsättningar genom förlängda återstartsstöd.

Bildkonst, arkitektur, form och design

Miljöpartiet föreslår en höjning av anslaget 4:1 Statens konstråd med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Genom en förstärkning av Statens konstråd stärker vi konstnärernas arbetsmarknad då enprocentregeln vid byggnation bättre kan tillämpas.

Miljöpartiet vill vidare öka anslagen 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor och 4:4 Bidrag till bild- och formområdet med 2 respektive 22 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Medlen avser återstartsstöd.

Arkiv

Miljöpartiet föreslår en höjning av anslaget 6:1 Riksarkivet med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Kulturmiljö

Miljöpartiet vill öka anslagen 7:1 Riksantikvarieämbetet och 7:2 Bidrag till kulturmiljövård med 100 respektive 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningarna avser att påbörja en flerårig och storskalig satsning på digitalisering av kulturarvet, samt att anslå ytterligare medel för vård och upprustning av fysiska kulturarvsmiljöer.

Miljöpartiet föreslår vidare en höjning av anslagen 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning och 7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer med 20 respektive 3 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Museer och utställningar

Miljöpartiet vill öka anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter med 90 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Ökningen ska möjliggöra att behålla och permanenta fri entré på statliga museer.

Miljöpartiet föreslår vidare en höjning av anslagen 8:2 Centrala museer: Stiftelser, 8:3 Bidrag till vissa museer och 8:4 Forum för levande historia med 10, 5 respektive 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Det sistnämnda för att möjliggöra ett förstärkt arbete bl. a. för demokrati och mot rasism, antisemitism bl. a. för demokrati och mot rasism, antisemitism och liknande former av fientlighet och hatbrott.

Trossamfund

Miljöpartiet vill öka anslaget 9:2 Stöd till trossamfund med 20 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Film

Miljöpartiet vill permanenta det tillfälliga återhämtningsstödet för film och föreslår därför en ökning av anslaget 10:1 Filmstöd med 55 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Medier

Miljöpartiet föreslår en höjning av anslaget 11:4 Statens medieråd med 5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Detta för att kunna vidareutveckla arbetet med MIK (medie- och informationskunnighet).

Ungdomspolitik

Miljöpartiet vill öka anslagen 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet med 105 respektive 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Den sistnämnda ökningen är för att höja och permanenta stödet som en del i Civilsamhälleslyftet.

Politik för det civila samhället

För att alla barn och unga tidigt i livet ska få möjlighet till rörelse och idrott som ett naturligt inslag i deras uppväxt vill Miljöpartiet höja anslaget 13:1 Stöd till idrotten med 175 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Medlen ska gå till ett brett utbud av fritidsaktiviteter som viktigt för att ta vara på alla barns intresse, stärka folkhälsan i alla åldrar och arbeta förebyggande mot segregation och utanförskap. Alla ska kunna delta på sina villkor oavsett bakgrund och funktionsvariation, och stödet till parasporten bör stärkas. Vi vill också stärka det nationella arbetet med idrottsanläggningar samt inrätta en anläggningsfond.

Miljöpartiet föreslår vidare en höjning av anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler med 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Friluftslivets förutsättningar behöver enligt Miljöpartiet säkras och utvecklas så att fler får möjlighet till ett aktivt friluftsliv och Miljöpartiet vill därför att anslaget 13:3 Stöd till friluftsorganisationer ska öka med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Miljöpartiet vill vidare öka anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn med 200 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag som en del av Civilsamhälleslyftet.

Folkbildning

Miljöpartiet anser att stödet till folkbildningen ska värnas och att anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen därför ska öka med 700 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Miljöpartiet anser vidare att anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen ska öka med 30 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 utgiftsområde 17:

1.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (avsnitt 2.1 och 14.6.6).

2.Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Kungliga Dramatiska teatern AB får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i ett nytt övermaskineri som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor (avsnitt 5.6.1).

3.Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Stiftelsen Nordiska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i huvudbyggnaden som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 77 300 000 kronor (avsnitt 11.6.2).

4.Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Stiftelsen Skansen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för underhåll och utveckling av fastigheter och kulturhistoriska byggnader samt tillgänglighetsanpassning som uppgår till högst 80 000 000 kronor (avsnitt 11.6.2).

5.Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2023 besluta att Stiftelsen Tekniska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i byggnationen av en ny visualiseringsdom som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 95 000 000 kronor (avsnitt 11.6.2).

6.Riksdagen godkänner att Forum för levande historias uppdrag ska omfatta frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och intolerans med utgångspunkt i Förintelsen, kommunistiska regimers och andras brott mot mänskligheten i historien (avsnitt 11.6.4).

7.Riksdagen godkänner medelstilldelningen för 2023 från public service-kontot till Sveriges Radio AB med 3 265 400 000 kronor, till Sveriges Television AB med 5 349 800 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 472 300 000 kronor (avsnitt 14.6.6).

8.Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt tabell 1.1.

9.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.

Motioner från allmänna motionstiden 2022/23

2022/23:129 av Anna Wallentheim (S):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödet till svensk idrott ska vara fortsatt starkt och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ha föreningslivet i åtanke när statlig ekonomisk kompensation ges på grund av ökade kostnader och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:130 av Anna Wallentheim (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler barn, unga och vuxna bör komma i rörelse och få utöva idrott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2022/23:132 av Lars Isacsson (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tillgänglig idrott och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:181 av Märta Stenevi m.fl. (MP):

11.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka civilsamhällets förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:677 av Johanna Haraldsson m.fl. (S):

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningar för deltagande i folkhögskoleutbildning och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:1224 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V):

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att införa avgiftsfri idrottsskola och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:1274 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V):

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2022/23:1447 av Isak From m.fl. (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa folkhögskolornas viktiga uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:1473 av Amanda Lind m.fl. (MP):

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka och vidareutveckla det statliga stödet till kulturskolan och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:1542 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att vidta åtgärder som tryggar alla barn rika och jämlika möjligheter att delta i kulturskolan och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:1543 av Linus Sköld m.fl. (S):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja ambitionerna med folkbildningen och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S):

1.Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återstart för kulturen och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kulturskolan och tillkännager detta för regeringen.

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teater, dans och musik och tillkännager detta för regeringen.

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konstnärernas villkor och tillkännager detta för regeringen.

14.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bidrag till konstnärer och tillkännager detta för regeringen.

18.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri entré på vissa statliga museer och tillkännager detta för regeringen.

20.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Skansen och tillkännager detta för regeringen.

29.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om idrottspolitik och tillkännager detta för regeringen.

30.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ungas idrott och tillkännager detta för regeringen.

35.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkbildning och tillkännager detta för regeringen.

36.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkhögskoleplatser och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:2095 av Amanda Lind m.fl. (MP):

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka anslaget till friluftslivsorganisationerna och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:2097 av Amanda Lind m.fl. (MP):

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell A i motionen.

2022/23:2176 av Amanda Lind (MP):

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en långsiktig återhämtningsplan för kulturen efter pandemin och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:2200 av Catarina Deremar m.fl. (C):

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2022/23:2267 av Katarina Luhr m.fl. (MP):

9.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka politiken för gestaltad livsmiljö, bl.a. genom fler regionala noder och ytterligare medel till Statens konstråd, och tillkännager detta för regeringen.

2022/23:2282 av Amanda Lind m.fl. (MP):

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanenta reformen om fri entré till statliga museer och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en upprustning av det fysiska kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.

7.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stötta ideella kulturarvsverksamheter och tillkännager detta för regeringen.

 

 

 


Bilaga 2

Regeringens och motionärernas anslagsförslag

Anslag för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tusental kronor

Anslag

Regeringens

Förslag

Avvikelse från regeringen

 

 

S

V

C

MP

1:1

Statens kulturråd

71 187

±0

3 000

−148

±0

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

532 082

150 000

530 000

±0

792 000

1:3

Skapande skola

201 464

±0

±0

±0

100 000

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

45 153

±0

1 000

±0

±0

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9 852

±0

±0

±0

±0

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 700 935

±0

±0

±0

100 000

1:7

Myndigheten för kulturanalys

18 659

±0

±0

−67

±0

2:1

Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner

1 131 287

±0

±0

−3 857

3 000

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

251 614

±0

55 000

±0

50 000

2:3

Statens musikverk

98 521

±0

±0

−350

5 000

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

205 735

±0

±0

±0

±0

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

133 363

±0

±0

−567

±0

3:3

Institutet för språk och folkminnen

74 001

±0

±0

−525

±0

4:1

Statens konstråd

11 347

±0

±0

−81

5 000

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

42 947

±0

±0

±0

±0

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 844

±0

3 000

−12

2 000

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

46 069

±0

15 000

±0

22 000

5:1

Konstnärsnämnden

23 702

±0

±0

−77

±0

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

568 530

40 000

5 000

±0

±0

6:1

Riksarkivet

455 002

±0

±0

−3 167

10 000

7:1

Riksantikvarieämbetet

291 835

±0

8 700

−1 635

100 000

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

276 042

±0

50 000

±0

5 000

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

±0

±0

±0

20 000

7:4

Bidrag till arbetslivsmuseer

8 000

±0

2 000

±0

3 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

1 406 004

100 000

130 000

−11 585

90 000

8:2

Centrala museer: Stiftelser

273 714

10 000

37 700

±0

10 000

8:3

Bidrag till vissa museer

79 718

±0

±0

±0

5 000

8:4

Forum för levande historia

50 757

±0

±0

−175

5 000

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

80

±0

±0

±0

±0

9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund

16 600

±0

±0

−82

±0

9:2

Stöd till trossamfund

81 919

±0

±0

±0

20 000

10:1

Filmstöd

553 444

±0

27 000

±0

55 000

11:1

Sändningar av TV Finland

9 671

±0

±0

±0

±0

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

3 488

±0

±0

−5

±0

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

533

±0

±0

±0

±0

11:4

Statens medieråd

24 401

±0

±0

−77

5 000

11:5

Stöd till taltidningar

48 456

±0

±0

±0

±0

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

59 690

±0

±0

−191

105 000

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

290 680

±0

±0

−50 000

50 000

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

22 000

±0

±0

±0

±0

13:1

Stöd till idrotten

2 091 811

100 000

40 000

−15 000

175 000

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

52 164

±0

50 000

10 000

100 000

13:3

Stöd till friluftsorganisationer

97 785

±0

±0

±0

50 000

13:4

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

±0

±0

±0

±0

13:5

Insatser för den ideella sektorn

123 758

±0

±0

−55 000

200 000

14:1

Bidrag till folkbildningen

4 337 783

200 000

560 000

85 000

700 000

14:2

Bidrag till tolkutbildning

48 831

±0

±0

±0

±0

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

30 000

±0

120 000

±0

30 000

14:4

Särskilt utbildningsstöd

202 158

±0

±0

±0

±0

15:1

Spelinspektionen

78 332

±0

±0

−287

±0

Förslag till anslag utöver regeringens förslag

 

 

 

 

 

99:1

Digitaliseringssatsning för kulturarvsinstitutioner

±0

±0

65 000

±0

±0

Summa för utgiftsområdet

16 667 948

600 000

1 702 400

−47 888

2 817 000


Bilaga 3

Regeringens förslag till beställningsbemyndiganden

Det har inte väckts några motioner med anledning av regeringens förslag till beställningsbemyndiganden.

Beställningsbemyndiganden för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

 

Tusental kronor

Anslag

Regeringens förslag

Tidsperiod

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

200 000

2024–2026

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

11 000

2024–2025

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

45 000

2024–2025

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

183 000

2024

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

45 000

2024–2025

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

35 000

2024

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

250 000

2024–2033

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

90 000

2024–2026

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

262 000

2024

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

40 000

2024–2026

13:4

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

2024

14:2

Bidrag till tolkutbildning

120 000

2024–2028

 

Bilaga 4

Regeringens lagförslag