Konstitutionsutskottets betänkande

2022/23:KU37

 

Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. och i begravningslagen.

De föreslagna ändringarna syftar till att förenkla och effektivisera det förfarande som används för att fastställa och fördela avgifterna. Bland annat ska begravningsavgiften fördelas mellan huvudmännen enligt en fördelning som Kammarkollegiet fastställer för varje år.

Ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. föreslås träda i kraft den 1 september 2023 och tillämpas i fråga om begravningsavgifter och förskott som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2024. Ändringen i begravningslagen föreslås träda i kraft den 1 september 2023 och tillämpas första gången i fråga om den avgiftssats som fastställs för 2024.

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:108 Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. 

2. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:108 punkterna 1 och 2.

 

Stockholm den 8 juni 2023

På konstitutionsutskottets vägnar

Ida Karkiainen

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ida Karkiainen (S), Erik Ottoson (M), Mirja Räihä (S), Ulrik Nilsson (M), Per-Arne Håkansson (S), Malin Danielsson (L), Amalia Rud Pedersen (S), Susanne Nordström (M), Jessica Wetterling (V), Malin Björk (C), Lars Engsund (M), Jan Riise (MP), Lars Johnsson (M), Lars Andersson (SD), Peter Hedberg (S), Victoria Tiblom (SD) och Camilla Brodin (KD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2022/23:108 Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan. I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om proposition.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lag­förslag finns i bilaga 2.

Inga följdmotioner har väckts med anledning av förslagen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen ändringar av bestämmelserna som reglerar hur begravningsavgiften ska fastställas och fördelas mellan de huvudmän inom Svenska kyrkan som bedriver begravningsverksamhet. Ändringarna syftar till att förenkla och effektivisera det förfarande som används för att fastställa och fördela avgifterna. Regeringen föreslår bl.a. att begravnings­avgiften ska fördelas mellan huvudmännen enligt en fördelning som Kammar­kollegiet fastställer för varje år.

Ändringar föreslås i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. och i begravnings­lagen (1990:1144).

Ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. föreslås träda i kraft den 1 september 2023 och tillämpas i fråga om begravningsavgifter och förskott på dessa som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2024. Ändringarna i begravningslagen föreslås träda i kraft den 1 september 2023 och tillämpas i fråga om den avgiftssats som fastställs för 2024.

 

Utskottets överväganden

Fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets ut­debitering av skatt, m.m. och i begravningslagen, som syftar till förenkling och effektivisering av förfarandet för att fastställa och fördela begravningsavgifterna.

 

Propositionen

Begravningsverksamheten finansieras av en särskild begravningsavgift. Alla personer som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar förvärvs­inkomst för kommunal inkomstskatt ska betala begravningsavgift (9 kap. 1 och 3 §§ begravningslagen [1990:1144]). Avgiften tas ut i samband med den årliga inkomstbeskattningen med en viss procentsats av den beskattningsbara inkomsten för kommunal inkomstskatt. Skatteverket bestämmer storleken på begravningsavgiften i sina beslut om slutlig skatt. Begravningsavgiften beräknas med ledning av den avgiftssats som gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som har lämnats för huvudmännen inom Svenska kyrkan eller den kommun som avgiften ska betalas till (56 kap. 6 och 8 §§ skatte­förfarandelagen [2011:1244]).

Begravningsavgiften ska betalas till huvudmännen inom Svenska kyrkan eller, om den avgiftsskyldige är folkbokförd i en kommun som är begravnings­huvudman, till den kommunen (9 kap. 2 § första stycket begravningslagen). I Stockholms kommun och Tranås kommun ansvarar respektive kommun för begravningsverksamheten. I övriga Sverige bedrivs begravningsverksamheten av huvudmännen inom Svenska kyrkan, dvs. av en församling eller en kyrklig samfällighet. Sedan 2017 tillämpas en enhetlig avgiftssats för alla områden där Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten (prop. 2012/13:120).

Avgiftssatsen är den procentsats med vilken begravningsavgift tas ut. Avgiftssatsen ska bestämmas på grundval av huvudmännens beräknade kostnader för begravningsverksamheten och de sammanlagda beskattnings­bara förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga på det sätt som anges i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. (utdebiteringslagen). I den lagen finns också bestämmelser om beräkning och utbetalning av begravningsavgiften till huvudmännen. Kammarkollegiet har i uppdrag att bestämma avgiftssatsen för begravningsavgiften som finansierar Svenska kyrkans begravnings­verksamhet. Kammarkollegiet bestämmer dels en enhetlig avgiftssats, dels hur stor andel av den totala begravningsavgiften som ska betalas ut till respektive huvudman. Huvudmannens andel av begravningsavgiften ska motsvara huvudmannens andel av den beräknade kostnaden för all begravnings­verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkan.

Den nu gällande processen för att fastställa och betala ut begravnings­avgiften är komplicerad och består enligt propositionen sammanfattningsvis av flera olika händelseförlopp, som delvis överlappar varandra. Exempelvis påbörjas utbetalningen av för­skott till huvudmännen innan de avgiftsskyldiga deklarerar den inkomst som utgör avgiftsunderlag. Begravningsavgiftens storlek kan vidare fastställas först när beskattningen av inkomstunderlaget är avslutad. Det inträffar i slutet av året efter förskottet betalades ut, vilket inne­bär att slutavräkningsbeloppet (skillnaden mellan förskott och den slutliga begravningsavgiften) inte kan betalas förrän det andra året efter året då för­skottet betalades ut och det tredje året efter att avgiftssatsen och huvud­mannens andel fastställdes (se tabell i prop. s. 14).

Regeringen föreslår att Skatteverket ska betala ut förskott och slut­avräkningsbelopp till de huvudmän inom Svenska kyrkan som bedriver begravningsverksamhet enligt de uppgifter om andelen som Kammarkollegiet har lämnat för det år när förskott respektive avgift betalas ut.

Förslaget innebär att förskott och slutavräkningsbelopp kommer att betalas ut enligt samma grundprincip. Om de andelar som gäller för respektive utbetalningsår läggs till grund för fördelningen kommer utbetalda belopp att tillfalla de huvudmän som faktiskt bedriver begravningsverksamhet när medlen betalas ut. Administrationen kommer vidare att minska för huvud­männen och Skatteverket. Dessutom uppkommer en administrativ lättnad i förfarandet, eftersom Skatteverket kommer att kunna tillämpa samma fördelningsnyckel för utbetalningar som görs under samma år, oavsett om det är fråga om förskott eller slutavräkning, enligt propositionen. Förslaget innebär vidare att huvudmännen får full täckning för sina budgeterade nettokostnader för verksamhetsårets begravningsverksamhet genom förskott och slutavräkningsbelopp som betalas ut under det året. Att summan av dessa utbetalningar täcker begravningsverksamhetens nettokostnad säkerställs genom att den avgiftssats som används för att ta ut förskottet fastställs utifrån de budgeterade nettokostnader som huvudmännen rapporterat för verksamhetsåret, inklusive det avräkningsbelopp som beräknas tillfalla eller belasta huvudmännen under det året.

I propositionen föreslås även en reglering av hur eventuella underskott vid slutavräkningen ska fördelas. Om begravningsavgiften är lägre än det förskott som har betalats ut andra året före avgiftsåret, ska mellanskillnaden enligt förslaget räknas av mot varje huvudmans del av de totala avgiftsintäkterna med ett belopp som motsvarar huvudmannens andel av de totala kostnaderna för begravningsverksamheten under avgiftsåret.

I propositionen föreslås vidare att slutavräkningen för samtliga huvudmän inom Svenska kyrkan ska beaktas när avgiftssatsen fastställs. Kammar­kollegiet ska således beakta det beräknade avräkningsbeloppet för all begravningsverksamhet som bedrivs av huvudmännen inom Svenska kyrkan när avgiftssatsen fastställs. Det beräknade slutavräkningsbeloppet ska inte längre tas med i huvudmannens särredovisning av intäkter och kostnader. Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna uppgift till Kammar­kollegiet om det beräknade avräkningsbeloppet för samtliga huvudmän det följande beskattningsåret. Enligt propositionen är det tillräckligt att det sammanlagda slutavräkningsbeloppet beaktas för att avgiftssatsen ska bli korrekt. De enskilda huvudmännens redovisning av budgeterade kostnader och intäkter skulle därmed inte behöva omfatta någon uppgift om deras beräknade slutavräkning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2023. De nya bestämmelserna i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. föreslås tillämpas första gången i fråga om begravningsavgifter och förskott som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2024. De nya bestämmelserna i begravningslagen föreslås tillämpas första gången i fråga om den avgiftssats som fastställs för 2024.

Utskottets ställningstagande

Utskottet instämmer i regeringens bedömningar och föreslår att riksdagen antar lagförslagen i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:108 Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag