Finansutskottets betänkande

2022/23:FiU19

 

Några frågor om försäkring och tjänstepension

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i försäkringsrörelselagen, lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. och lagen om tjänstepensionsföretag.

Ändringen i försäkringsrörelselagen innebär att Finansinspektionen ska tillämpa de bestämmelser som gäller ifall tillsynen i ett tredjeland inte är likvärdig med den tillsyn som föreskrivs i EU-regleringen, om Europeiska kommissionen inte har bedömt att tillsynen som utövas i tredjelandet är likvärdig.

Det föreslås även att tillsynsmyndigheten för pensionsstiftelser och personalstiftelser (länsstyrelsen) inte längre ska vara skyldig att underrätta Finansinspektionen om anmälningar om tillsyn som görs av en personalstiftelse, utan endast om anmälningar från pensionsstiftelser. Det förtydligas att begränsningarna för pensionsstiftelser för investeringar i tillgångar som har getts ut av arbetsgivaren enbart ska gälla för pensionsstiftelser som tryggar en enda arbetsgivares utfästelser om pension.

Vidare föreslås att regeringen i händelse av krig eller krigsfara ska få meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna i lagen om tjänstepensionsföretag, en möjlighet som redan i dag finns i fråga om försäkringsrörelselagen. Därutöver föreslås vissa förtydliganden och rättelser i försäkringsrörelselagen och i lagen om tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

 

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:47 Några frågor om försäkring och tjänstepension.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Några frågor om försäkring och tjänstepension

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Några frågor om försäkring och tjänstepension

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

2. lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.,

3. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

4. lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:47 punkterna 1–4.

 

Stockholm den 23 februari 2023

På finansutskottets vägnar

Edward Riedl

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Edward Riedl (M), Mikael Damberg (S), Oscar Sjöstedt (SD), Gunilla Carlsson (S), Dennis Dioukarev (SD), Björn Wiechel (S), Jan Ericson (M), Ingela Nylund Watz (S), Charlotte Quensel (SD), Adnan Dibrani (S), Ida Drougge (M), Hans Eklind (KD), Martin Ådahl (C), David Perez (SD), Janine Alm Ericson (MP), Carl B Hamilton (L) och Ida Gabrielsson (V).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2022/23:47 Några frågor om försäkring och tjänstepension.

Förslaget innehåller en ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett tredjeland. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska tillämpa de bestämmelser som gäller ifall tillsynen i ett tredjeland inte är likvärdig med den tillsyn som föreskrivs i EU-regleringen, om Europeiska kommissionen inte har bedömt att tillsynen som utövas i tredjelandet är likvärdig.

Det föreslås även att tillsynsmyndigheten för pensionsstiftelser och personalstiftelser (länsstyrelsen) inte längre ska vara skyldig att underrätta Finansinspektionen om anmälningar om tillsyn som görs av en personalstiftelse, utan endast om anmälningar från pensionsstiftelser. Det förtydligas att begränsningarna för pensionsstiftelser för investeringar i tillgångar som har getts ut av arbetsgivaren enbart ska gälla för pensionsstiftelser som tryggar en enda arbetsgivares utfästelser om pension.

I propositionen föreslås också att regeringen i händelse av krig eller krigsfara ska få meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna i lagen om tjänstepensionsföretag, en möjlighet som redan i dag finns i fråga om försäkringsrörelselagen. Därutöver föreslås vissa förtydliganden och rättelser i försäkringsrörelselagen och i lagen om tjänstepensionsföretag.

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslaget har granskats av Lagrådet.

Bakgrund

Europeiska kommissionen har i en skrivelse av den 25 februari 2022 ställt frågor om genomförandet i svensk rätt av vissa bestämmelser i Europa­parlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), kallat Solvens II-direktivet. Frågorna rör tillsyn på gruppnivå över de försäkringsföretag som är verksamma i Sverige och som har moderbolag med hemvist i tredjeland (Fi2022/01307). I Finansdepartementets svar till kommissionen den 4 maj 2022 anges att det svenska genomförandet av Solvens II-direktivet i denna del inte helt ligger i linje med unionsrätten. Av svaret framgår även att man avser att justera detta genom en lagändring. I promemorian Några frågor om försäkring och tjänstepension, som har tagits fram inom Finansdepartementet, lämnas förslag till en sådan lagändring.

I promemorian föreslås även vissa ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och i lagen (1999:890) om försäkrings-verksamhet under krig eller krigsfara m.m. samt vissa förtydliganden och rättelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Utskottets överväganden

Några frågor om försäkring och tjänstepension

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagen om tryggan­de av pensionsstiftelse m.m., lagen om försäkrings­verksamhet under krig eller krigsfara m.m., försäkringsrörelselagen och lagen om tjänstepensionsföretag. Förslagen innebär bl.a. att genomförandet i svensk rätt av artikel 260.4 i Solvens II-direktivet blir förenligt med direktivet. I de övriga lagarna görs några förtyd­liganden och rättelser.

 

Propositionen

Grupptillsyn över ett försäkringsföretag när tillsynen i ett tredjeland inte har bedömts likvärdig

Den svenska lagstiftningen bör ändras för att den ska vara förenlig med Solvens II-direktivet

Reglerna i Solvens II-direktivet om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför EES har i svensk rätt i huvudsak genomförts genom bestämmelser i försäkringsrörelselagen (19 kap. 65–73 §§). Finansinspek­tionen ska, om kommissionen inte har antagit någon delegerad akt i frågan, kontrollera om den tillsyn som utövas av en tillsynsmyndighet i tredjeland är likvärdig med den grupptillsyn som föreskrivs i Solvens II-direktivet (19 kap. 66 § första stycket försäkringsrörelselagen, som genomför artikel 260.1 i Solvens II-direktivet).

I 19 kap. 67 § första stycket försäkringsrörelselagen anges bl.a. att Finansinspektionen ska samråda med berörda behöriga myndigheter innan den beslutar i frågan om likvärdighet. Inspektionen ska också före ställningstagandet rådfråga Europeiska försäkrings- och tjänstepensions­myndigheten (Eiopa). I andra stycket i paragrafen, som genomför artikel 260.4 i Solvens II-direktivet, anges att 71 och 72 §§ ska tillämpas om Europeiska kommissionen har bedömt att tillsynen inte är likvärdig. I de paragraferna, som genomför artikel 262 i direktivet, finns bestämmelser om vad som gäller om tillsynen i tredjeland inte bedöms vara likvärdig med den grupptillsyn som föreskrivs i direktivet.

Regeringen konstaterar att genomförandet i svensk rätt av artikel 260.4 i Solvens II-direktivet i bestämmelsen i 19 kap. 67 § andra stycket försäkringsrörelselagen inte är förenligt med direktivet. Den svenska bestämmelsen är utformad på ett sätt som leder till att tillämpningen av artikel 262, som genomförs i 19 kap. 71 och 72 §§ samma lag, är beroende av att kommissionen har meddelat ett beslut om att tillsynsordningen i ett tredjeland inte är likvärdig. Kommissionen har emellertid inte möjlighet att fatta något sådant beslut. Som framgår ovan kan kommissionen enbart anta en delegerad akt om att tillsynen i ett tredjeland är likvärdig med den grupptillsyn som föreskrivs i Solvens II-direktivet. Bestämmelsen i 19 kap. 67 § andra stycket försäkringsrörelselagen bör därför ändras så att den bygger på förutsättningen att kommissionen inte har antagit någon delegerad akt om att tillsynen som utövas i ett tredjeland på gruppnivå över ett försäkringsföretag är likvärdig. Det innebär att bestämmelsen utformas i enlighet med artikel 260.4 i Solvens II-direktivet.

Regeringen föreslår därför att om Europeiska kommissionen inte har bedömt att tillsynen som utövas i ett tredjeland på gruppnivå över ett försäkringsföretag är likvärdig med den tillsyn som föreskrivs i Solvens II-direktivet, ska Finansinspektionen tillämpa de bestämmelser i försäkrings­rörelselagen som gäller om tillsynen i ett tredjeland inte har bedömts likvärdig.

Förtydliganden och rättelser i försäkringsrörelselagen och i lagen om tjänstepensionsföretag

Regeringen föreslår att bestämmelsen i försäkringsrörelselagen om att ett försäkringsföretag under vissa förutsättningar kan få undantag från vissa bestämmelser i den lagen ska tydliggöras på så sätt att undantag inte ska få medges om företagets verksamhet omfattar försäkrings- eller återförsäkringsrisker som täcker kredit- och borgensförbindelser. En felaktig hänvisning i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om förutsättningar för tillstånd att driva försäkringsrörelse ska rättas. En hänvisning i bestämmelserna i lagen om tjänstepensionsföretag om förutsättningar för tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som inte tillför något utöver det som redan följer av en annan hänvisning i de bestämmelserna ska tas bort.

Ändringar i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Regeringen föreslår att tillsynsmyndigheten bara ska vara skyldig att under­rätta Finansinspektionen om anmälningar från styrelsen för en pensions­stiftelse, och inte om anmälningar från en personalstiftelse. Begränsningarna i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. för investeringar i tillgångar som getts ut av arbetsgivaren, eller av ett företag i en grupp av emittenter eller låntagare med inbördes anknytning som arbetsgivaren ingår i, ska enbart gälla pensionsstiftelser som tryggar en enda arbetsgivares utfästelser om pension.

Föreskrifter om tjänstepensionsföretag i händelse av krig eller krigsfara

Regeringen föreslår att regeringen i händelse av krig eller krigsfara ska få meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna i lagen om tjänste­pensionsföretag. Finansinspektionen ska få medge dispens från bestämmelser i lagen om tjänstepensionsföretag eller från föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 april 2023 och bedömer att det inte behövs några övergångsbestämmelser.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen bör anta regeringens lagförslag av de skäl som anförs i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:47 Några frågor om försäkring och tjänstepension:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag