Finansutskottets betänkande

2022/23:FiU16

 

Rätt till betalkonto i fler banker

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens lagförslag. För svenska kreditinstitut gäller en skyldighet enligt betaltjänstlagen att till­handahålla ett betalkonto med grundläggande funktioner till konsumenter. Förslagen i propositionen innebär att skyldigheten att tillhandahålla ett betalkonto med grundläggande funktioner också ska omfattar filialer till utländska banker.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:10 Rätt till betalkonto i fler banker.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Rätt till betalkonto i fler banker

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Rätt till betalkonto i fler banker

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:10.

 

Stockholm den 1 december 2022

På finansutskottets vägnar

Edward Riedl

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Edward Riedl (M), Mikael Damberg (S), Oscar Sjöstedt (SD), Dennis Dioukarev (SD), Björn Wiechel (S), Jan Ericson (M), Charlotte Quensel (SD), Adnan Dibrani (S), Ida Drougge (M), Ali Esbati (V), Hans Eklind (KD), Martin Ådahl (C), David Perez (SD), Janine Alm Ericson (MP), Carl B Hamilton (L), Joakim Sandell (S) och Hanna Westerén (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2022/23:10 Rätt till betal­konto i fler banker. I propositionen föreslås att skyldigheten att till­handahålla ett betalkonto med grundläggande funktioner ska omfatta också filialer till utländska banker.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

 

Utskottets överväganden

Rätt till betalkonto i fler banker

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i betaltjänstlagen. Ändringarna innebär att skyldigheten att tillhandahålla ett betal­konto med grundläggande funktioner också omfattar filialer till utländska kreditinstitut.

 

Propositionen

Betalkonto med grundläggande funktioner

För svenska kreditinstitut gäller en skyldighet enligt betaltjänstlagen att till­handahålla ett betalkonto med grundläggande funktioner till konsumenter. Det innebär att kreditinstitut inte får vägra en konsument som är lagligen bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att öppna ett betal­konto med sådana grundläggande funktioner som institutet tillhandahåller andra konsumenter. Med grundläggande funktioner avses bl.a. tjänster för att öppna, ha och avsluta ett betalkonto.

Rätten till ett betalkonto med grundläggande funktioner gäller inte om det skulle strida mot lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) eller om det finns särskilda skäl mot att tillhandahålla konsumenten ett betalkonto, exempelvis om kontot kan antas användas för olagliga ändamål.

Bestämmelserna i betaltjänstlagen genomför det s.k. betalkontodirektivet som trädde i kraft 2014.

Det är Finansinspektionen som utövar näringsrättslig tillsyn över att kreditinstituten och betaltjänstleverantörerna följer bestämmelserna om till­gång till ett betalkonto med grundläggande funktioner. Allmänna reklamations­­­­nämnden prövar tvister mellan konsumenter och kreditinstitut eller betaltjänst­leverantörer som gäller tillgång till eller byte av betalkonto.

Rätt till betalkonto i fler banker

Regeringen föreslår att skyldigheten att tillhandahålla ett betalkonto med grund­läggande funktioner också ska omfatta filialer till utländska kredit­institut.

Regeringen konstaterar att kreditinstituten är centrala för samhällets grund­läggande infrastruktur. Den som inte har tillgång till ett betalkonto med grund­läggande funktioner hamnar i ett utanförskap som försvårar för an­ställning, köp eller hyra av bostad, betalningar, sparande, studier, konsumtion och kontakter med det allmänna. Tillgången till ett betalkonto med grundläggande funktioner är enligt regeringen därför avgörande för del­aktigheten i samhället, inte minst för personer – asylsökande, utländsk arbetskraft och utländska studenter – som inte har etablerat sig i samhället. Det gäller också dem som flyr från kriget i Ukraina. För att rätten till ett betalkonto ska fylla sin funktion behöver ett tillräckligt antal kreditinstitut tillhandahålla detta slag av tjänster.

För utländska företag gäller lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i tillämpliga delar. Det innebär t.ex. att en filial till ett utländskt kreditinstitut omfattas av bestämmelserna om konsumentskydd i denna lag. Det synsättet återspeglas enligt regeringen inte i betal­tjänstlagen om tillgång till ett betalkonto med grundläggande funktioner. Filialer till utländska kreditinstitut omfattas inte av skyldigheten att tillhandahålla ett betal­konto med grundläggande funktioner. En sådan ordning får enligt regeringen ses mot bakgrund av att den svenska bankmarknaden vid tid­punkten för genomförandet av betalkontodirektivet dominerades av fyra svenska kreditinstitut (Nordea Bank AB, Swedbank AB, SEB AB och Svenska Handelsbanken AB).

Regeringen konstaterar att det sedan betalkontodirektivet genomfördes har skett en struktur­omvandling på den svenska bankmarknaden, framför allt på grund av att Nordea har flyttat sitt säte från Sverige till Finland. Struktur­omvandlingen återspeglas t.ex. i bestämmelserna om skyldigheter för vissa kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster, som i dagsläget omfattar de sex största kreditinstituten i Sverige, varav fyra svenska kreditinstitut (Swedbank AB, SEB AB, Svenska Handelsbanken AB och Länsförsäkringar AB) och två filialer till utländska kreditinstitut (Nordea Bank OY/AB och Danske Bank AS).

Nordea och Danske Bank omfattas visserligen i hemlandet av nationella bestämmelser som genomför betalkontodirektivet, men det framstår enligt regeringen som otillfredsställande att två av de största kreditinstituten på den svenska bankmarknaden inte omfattas av svensk konsument­skydds­lagstiftning i fråga om en grundläggande rättighet.

Dokumentationskrav för betaltjänstleverantörer

Finansinspektionen har i rapporten Redovisning av betalkontodirektivets genom­förande i Sverige den 16 december 2020 (dnr 20-28029) bl.a. upp­märksammat att kredit­instituten inte har en samlad bild över antalet avslag på ansökningar om betalkonto med grundläggande funktioner, vilket försvårar en utvärdering av bestämmelserna i betal­tjänstlagen. Enligt betalkontodirektivet ska medlemsstaterna vartannat år ge kommissionen viss information, bl.a. om andelen ansökningar som fått avslag. På grundval av informationen ska kommissionen vartannat år utvärdera till­ämpningen av betalkontodirektivet och genomföra en översyn.

Regeringen konstaterar att det är viktigt att bestämmelserna om tillgång till ett betalkonto med grundläggande funktioner kan utvärderas. Enligt reger­ingen kan Finansinspektionen meddela föreskrifter om att betaltjänst­leverantörerna ska lämna de uppgifter som avses enligt de aktuella bestämmelserna i betal­konto­direktivet. Något uttryckligt dokumentationskrav för betaltjänst­leverantörer behöver enligt regeringen därför inte införas i betaltjänstlagen.

Ikraftträdande

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens förslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:10 Rätt till betalkonto i fler banker:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag