Åtgärder i gränsnära områden

BETÄNKANDE AV

 

UTREDNINGEN OM

 

EFFEKTIVARE POLISIÄRA

 

ÅTGÄRDER I GRÄNSNÄRA OMRÅDEN

SOU 2021:92

Åtgärder i gränsnära områden

Betänkande av

Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden

Stockholm 2021

SOU 2021:92

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN 978-91-525-0273-0 (tryck)

ISBN 978-91-525-0274-7 (pdf)

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Mikael Damberg

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden (dir. 2020:23). Den 10 juni 2021 beslutade regeringen att förlänga utredningstiden (dir. 2021:43).

Justitierådet Stefan Reimer förordnades som särskild utredare från och med den 5 mars 2020.

Till sakkunniga förordnades från och med den 17 april 2020 kansli- råden Håkan Sellman och Oskar Jöberger samt rättssakkunnige Marcus Westman. Som experter att biträda utredningen förordnades samma dag advokaten Johanna Björkman, juristen Ida Forss, Polis- myndigheten, verksjuristen Daniel Gottberg, Tullverket, polisinspek- tören Sofie Hogen, Polismyndigheten, verksjuristen Helen Johansson, Kustbevakningen, numera utvecklingschefen Eric Nordberg, Polis- myndigheten och datarådet Agneta Runmarker, Integritetsskydds- myndigheten. Den 2 november 2020 entledigades Marcus Westman som sakkunnig och samma dag förordnades i stället rättssakkunniga Carolina Wiger som sakkunnig.

Hovrättsassessorn Johanna Helevirta har varit sekreterare i utred- ningen sedan den 9 mars 2020.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Åtgärder i gräns- nära områden SOU 2021:92. Utredningens arbete har bedrivits i nära samråd mellan den särskilde utredaren och utredningens experter och sakkunniga. Deras bidrag med kunskap och erfarenheter inom aktu- ella rättsområden har varit mycket värdefullt. Experterna och de sak- kunniga har ställt sig bakom huvuddragen i utredningens övervägan- den och förslag. Betänkandet har därför formulerats i vi-form. Skilda uppfattningar beträffande enskilda förslag och bedömningar kan förekomma utan att detta har kommit till särskilt uttryck.

Utredningens uppdrag är med detta slutfört.

Stockholm i november 2021

Stefan Reimer

/Johanna Helevirta

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

17

Summary ..........................................................................

29

1

Författningsförslag.....................................................

41

1.1Förslag till lag (2023:xx) med särskilda bestämmelser

om polisiära befogenheter i gränsnära områden ...................

41

1.2Förslag till lag om ändring i kamerabevakningslagen

(2018:1200)..............................................................................

46

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område.........................................................

47

1.4Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1694)

om Tullverkets behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område.........................................................

48

1.5Förslag till förordning (2023:xx) med särskilda

 

bestämmelser om polisiära befogenheter i gränsnära

 

 

områden ...................................................................................

49

2

Utredningens uppdrag och arbete................................

51

2.1

Utredningens uppdrag............................................................

51

2.2

Utredningens arbete ...............................................................

52

2.3

Avgränsningar .........................................................................

53

5

Innehåll

SOU 2021:92

Nuvarande reglering

 

3

Det EU-rättsliga samarbetet ........................................

57

3.1

Schengensamarbetet ...............................................................

57

3.2

Den fria personrörligheten och rörlighetsdirektivet..............

58

3.3

Kodexen om Schengengränserna eller EU:s gränskodex .....

59

 

3.3.1

Passage av yttre gräns .............................................

60

 

3.3.2

Passage av inre gräns ...............................................

62

 

3.3.3

Tillfälligt återinförd gränskontroll .........................

63

 

3.3.4

Särskilt om artikel 23 i EU:s gränskodex...............

64

 

3.3.5

EU-domstolens praxis ............................................

65

3.4Tillfälligt återinförda gränskontroller inom Schengen och kommissionens rekommendationer om sådana

gränskontroller .......................................................................

68

3.5Kommissionens rekommendationer om proportionella

 

poliskontroller och polissamarbete .......................................

69

3.6

Kompensatoriska åtgärder .....................................................

71

4

Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter ..............

73

4.1

Enskildas grundläggande fri- och rättigheter........................

73

4.2

Regeringsformen och allmänna principer .............................

73

4.3

Europakonventionen ..............................................................

76

4.4

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna..................

80

5

Något om tvångsmedel ...............................................

81

5.1

Inledning .................................................................................

81

5.2

Husrannsakan .........................................................................

82

 

5.2.1

Husrannsakan enligt rättegångsbalken ..................

82

 

5.2.2

Husrannsakan enligt viss speciallagstiftning .........

84

5.3

Kroppsvisitation .....................................................................

85

 

5.3.1

Kroppsvisitation enligt rättegångsbalken ..............

85

 

5.3.2

Kroppsvisitation enligt viss speciallagstiftning .....

86

6

SOU 2021:92

Innehåll

5.4

Beslag och elektroniska informationsbärare .........................

87

5.5

Särskilt om tvångsmedel i underrättelseverksamhet .................

89

6

Polisens befogenheter enligt polislagen .......................

95

6.1

Inledning..................................................................................

95

6.2

Bestämmelsen i 8 § polislagen ................................................

95

6.3Användning av våld, omhändertaganden,

avlägsnanden m.m. ..................................................................

96

6.4 Kroppsvisitation......................................................................

97

6.5Särskilda befogenheter till husrannsakan och liknande

 

åtgärder

..................................................................................

100

6.6

Särskilt om uppgifter från transportföretag ........................

105

6.7

Särskilt om identitetskontroller ...........................................

106

7

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter .........

109

7.1

Tullverkets befogenheter......................................................

109

 

7.1.1

Befogenheter vid yttre gräns.................................

109

 

7.1.2

Befogenheter vid inre gräns ..................................

112

 

7.1.3

Rätten att inhämta vissa passageraruppgifter.......

113

 

7.1.4

Punktskattekontroller ...........................................

114

7.2

Kustbevakningens befogenheter ..........................................

115

8

Personkontroll enligt utlänningslagen ........................

119

8.1

Utlänningslagstiftningen ......................................................

119

8.2

Villkor för inresa, vistelse och arbete i Sverige ...................

119

8.3

Gränskontroll och inre utlänningskontroll .........................

123

 

8.3.1

In- och utresekontroll ...........................................

123

8.3.2Kontroll- och tvångsåtgärder vid in-

 

och utresekontroll .................................................

124

8.3.3

Inre utlänningskontroll .........................................

128

8.3.4

Omhändertagande och förvar...............................

133

7

Innehåll

SOU 2021:92

9

Dataskyddsregleringen..............................................

135

9.1

Inledning ...............................................................................

135

9.2

Allmänna principer för behandling av personuppgifter .....

136

9.3

Dataskyddsdirektivet ...........................................................

138

9.4

Brottsdatalagen .....................................................................

139

9.5

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen..................

151

9.6

Polisens brottsdatalag...........................................................

151

9.7

Tullverkets brottsdatalag .....................................................

157

9.8

Kustbevakningens brottsdatalag..........................................

159

9.9Lagen om Säkerhetspolisens behandling

 

av personuppgifter ................................................................

160

9.10

Utlänningsdatalagen .............................................................

162

9.11

Kamerabevakningslagen .......................................................

163

9.12

Lagen om flygpassageraruppgifter

 

 

i brottsbekämpningen...........................................................

166

10

Förhållanden i vissa andra Schengenländer ................

171

10.1

Vårt uppdrag .........................................................................

171

10.2

Danmark................................................................................

172

10.3

Finland ..................................................................................

176

10.4

Norge ....................................................................................

180

10.5

Frankrike...............................................................................

184

10.6

Nederländerna ......................................................................

186

10.7

Tyskland................................................................................

188

8

SOU 2021:92Innehåll

Kartläggningen

 

11

Behovsbeskrivning...................................................

193

11.1

Inledning................................................................................

193

11.2

Verksamhetsbeskrivningar ...................................................

194

 

11.2.1

Polismyndigheten ..................................................

194

 

11.2.2

Tullverket ...............................................................

198

 

11.2.3

Kustbevakningen ...................................................

201

11.3

Myndigheternas behovsbeskrivningar .................................

206

 

11.3.1

Polismyndigheten ..................................................

206

 

11.3.2

Tullverket ...............................................................

223

 

11.3.3

Kustbevakningen ...................................................

226

12

Lägesbild................................................................

227

12.1

Inledning................................................................................

227

12.2

Organiserad tillgreppsbrottslighet.......................................

229

12.3

Skjutningar, vapen m.m. .......................................................

237

12.4

Narkotikabrottslighet...........................................................

239

12.5

Människohandel, människosmuggling m.m........................

241

12.6

Terrorism...............................................................................

245

12.7

Resultatet och behovet av den återinförda kontrollen

 

 

vid inre gräns .........................................................................

246

12.8

Antalet asylsökande, av- och utvisningsbeslut samt

 

 

verkställighet .........................................................................

250

Utredningens överväganden

 

13

En ny lag för gränsnära områden ...............................

255

13.1

Det finns ett reformbehov ...................................................

255

13.2

En ny lag för gränsnära områden .........................................

256

9

Innehåll

SOU 2021:92

13.3

Den nya lagens benämning, innehåll och syfte samt

 

 

förhållandet till annan lagstiftning ......................................

257

13.4

Särskilt om skillnaden mellan kontrollverksamhet

 

 

och brottsbekämpning .........................................................

260

13.5

Några avgränsningar.............................................................

264

14

Gränsnära områden..................................................

267

14.1

Inledning ...............................................................................

267

14.2

Gränsnära område – ett uttryck som inte definieras

 

 

i gällande rätt.........................................................................

267

14.3

Vad som utgör ett gränsnära område bör bestämmas

 

 

genom lag ..............................................................................

270

14.4

Utgångspunkter för definitionen ........................................

274

14.5

Samma tillämpningsområden för alla befogenheter ...........

278

14.6

Den närmare definitionen ....................................................

280

14.7

En ventil

................................................................................

292

14.8

Åtgärder utanför det gränsnära området ............................

297

14.9

En särskild reglering för tillfartsvägar .................................

298

15

Överväganden rörande kamerabevakningslagen ...........

301

15.1

Vårt uppdrag .........................................................................

301

15.2

Vissa förutsättningar för kamerabevakning ........................

301

 

15.2.1

Grundläggande förutsättningar för

 

 

 

kamerabevakning...................................................

301

 

15.2.2 Intresseavvägningen enligt 8 §..............................

302

15.3

Tidigare överväganden rörande undantag från

 

 

tillståndsplikten och kravet på intresseavvägning ..............

306

15.4

Myndigheternas behov .........................................................

309

 

15.4.1

Polismyndigheten .................................................

309

 

15.4.2

Tullverket...............................................................

312

 

15.4.3

Kustbevakningen...................................................

313

10

SOU 2021:92

Innehåll

15.5 Utredningens bedömning och överväganden......................

314

15.5.1Utredningens bedömning av den nuvarande

kamerabevakningslagen.........................................

314

15.5.2 Ett utökat undantag från kravet

 

på dokumenterad intresseavvägning.....................

317

15.5.3 Bör någon form av anmälnings-

 

eller underrättelseskyldighet införas?...................

329

15.5.4 Andra strategiskt viktiga platser...........................

337

15.5.5 Kamerabevakning inom verksamhet

 

för att kontrollera vistelserätt ...............................

338

15.5.6Upplysningskravet och undantag från denna

 

 

(15 och 16 §§).........................................................

339

 

15.5.7 Inget utökat undantag från upplysningskravet....

342

16

Utgångspunkter för överväganden rörande

 

 

personuppgiftsbehandling ........................................

345

16.1

Allmänt om dataskyddsregleringens generella karaktär .....

345

16.2

Något om begreppen personuppgifter

 

 

och personbevakning ............................................................

349

16.3

Särskilt om längsta tid för behandling av personuppgifter...

352

16.4

Polisens kameraplattform.....................................................

356

17

Överväganden rörande personuppgiftsbehandling........

357

17.1

Vårt uppdrag..........................................................................

357

17.2

Myndigheternas behov .........................................................

358

 

17.2.1

Polismyndigheten ..................................................

358

 

17.2.2

Tullverket ...............................................................

364

17.3

Utredningens bedömningar och överväganden ..................

366

 

17.3.1

Allmänna utgångspunkter.....................................

366

17.3.2Särskilda bestämmelser om bearbetning och lagring av obearbetat videomaterial

bör inte införas ......................................................

370

17.3.3En specialreglering avseende behandling

av fordonsuppgifter ...............................................

385

11

Innehåll

SOU 2021:92

17.3.4En särskild bestämmelse om viss tid

för behandling .......................................................

393

17.3.5 Ytterligare särreglering behövs inte .....................

398

17.3.6Den lagtekniska lösningen och förhållandet

 

 

till annan reglering ................................................

405

 

17.3.7 Den nya regleringen är förenlig med

 

 

 

dataskyddsdirektivet och brottsdatalagen ............

406

18

Utgångspunkter för överväganden rörande kontroll-

 

 

och tvångsåtgärder...................................................

409

18.1

Kontroller och terminologi..................................................

409

18.2

EU-rättsliga begränsningar ..................................................

411

19

Överväganden rörande åtgärder för att kontrollera

 

 

vistelserätt ..............................................................

421

19.1

Vårt uppdrag .........................................................................

421

19.2

Närmare om dagens reglering och tidigare

 

 

reformförslag ........................................................................

422

 

19.2.1 Bestämmelsen i 9 kap. 9 § .....................................

422

 

19.2.2 Möjligheten att eftersöka och omhänderta

 

 

 

identitetshandlingar ..............................................

423

 

19.2.3 Tidigare reformförslag och uttalanden

 

 

 

om räckvidden av bestämmelsen i 9 kap. 9 § .......

424

19.3

Myndigheternas behov .........................................................

430

 

19.3.1

Polismyndigheten .................................................

430

 

19.3.2

Kustbevakningen...................................................

432

19.4

Utredningens bedömningar och överväganden..................

433

 

19.4.1 Räckvidden av 9 kap. 9 § utlänningslagen............

433

 

19.4.2

Reformbehovet......................................................

436

 

19.4.3 Förutsättningarna för att kontrollera vistelserätt..

441

 

19.4.4 Ett förbud mot systematiska kontroller ..............

448

 

19.4.5 Begränsningar i intensitet och omfattning ..........

451

19.4.6Eftersökande av pass och andra

identitetshandlingar ..............................................

455

19.4.7Omhändertagande av pass och andra

identitetshandlingar................................................

463

12

SOU 2021:92

Innehåll

19.4.8Genomsökande av transportmedel för

att eftersöka personer som kan bli föremål

 

 

för kontroll ............................................................

467

 

19.4.9

Stoppande av transportmedel ...............................

468

 

19.4.10

Förhållandet till 9 kap. utlänningslagen ...............

471

 

19.4.11

Särskilt om integritetsfrågor m.m. .......................

473

20

Överväganden rörande åtgärder för att förebygga,

 

 

förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet .............

479

20.1

Vårt uppdrag..........................................................................

479

20.2

Tvångsmedel utanför förundersökningen ...........................

480

20.2.1Tvångsmedel för brottsförebyggande syften

är ovanligt...............................................................

480

20.2.2Tvångsmedel utanför förundersökning medför

 

 

särskilda problem...................................................

481

20.3

Tidigare reformförslag ..........................................................

484

20.4

Myndigheternas behov .........................................................

488

 

20.4.1

Polismyndigheten ..................................................

488

 

20.4.2

Kustbevakningen ...................................................

492

20.5

Utredningens bedömningar och överväganden ..................

494

 

20.5.1

Reformbehovet ......................................................

494

20.5.2Kroppsvisitation och genomsökande

 

av transportmedel ..................................................

502

20.5.3

Stoppande av transportmedel ...............................

515

20.5.4

Förenligheten med EU-rätten ..............................

515

20.5.5Befogenheterna ska endast tillkomma

Polismyndigheten...................................................

518

20.5.6 Ingen biträdesmöjlighet ........................................

519

20.6 Myndigheternas samverkan..................................................

525

13

Innehåll

SOU 2021:92

21

Dokumentationsskyldighet och verkställighet

 

 

av kroppsvisitation ...................................................

527

21.1

Inledning ...............................................................................

527

21.2

Dokumentationsskyldighet .................................................

527

21.3

Verkställighet av kroppsvisitation .......................................

530

22

Förslagens påverkan på andra än dem som reser

 

 

in eller ut ur landet...................................................

533

23

Ikraftträdande .........................................................

537

24

Konsekvensanalys ....................................................

539

24.1

Inledning ...............................................................................

539

24.2

Ekonomiska konsekvenser...................................................

540

 

24.2.1

Konsekvenser för staten .......................................

540

 

24.2.2

Konsekvenser för enskilda....................................

554

24.3

Konsekvenser för brottsligheten

 

 

och det brottsförebyggande arbetet ....................................

555

24.4

Andra konsekvenser som anges

 

 

i kommittéförordningen ......................................................

556

25

Författningskommentar ............................................

559

25.1

Förslaget till lag med särskilda bestämmelser

 

 

om polisiära befogenheter i gränsnära områden .................

559

25.2

Förslaget till lag om ändring i kamerabevakningslagen

 

 

(2018:1200) ...........................................................................

583

25.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1693)

 

 

om polisens behandling av personuppgifter inom

 

 

brottsdatalagens område ......................................................

584

25.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område ......................................................

585

14

SOU 2021:92

 

Innehåll

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2020:23 ...........................................

587

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2021:43 ...........................................

595

15

Sammanfattning

Uppdraget

Utredningens uppdrag har varit att överväga om främst Polismyndig- heten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden och, om så inte bedöms vara fallet, föreslå förändringar av regel- systemet.

Syftet har varit att säkerställa svenska myndigheters förmåga att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i gränsnära områden, något som ytterst kan ha betydelse för det framtida be- hovet av att ha en tillfälligt återinförd gränskontroll vid de inre grän- serna, dvs. vid gränsen mellan Sverige och andra Schengenländer.

Problembild och inriktning

Sverige har sedan november 2015 haft en tillfälligt återinförd gräns- kontroll vid de inre gränserna. Statistik visar att inresekontroller, som endast genomförs på vissa platser i landet, leder till ett relativt stort antal åtgärder, framför allt nekad inresa och avvisning. Vidare visar erfarenheterna att det sannolikt finns ett förhållandevis stort mörkertal gällande olovliga gränspassager in i landet. Samtidigt är gränsöverskridande brottslighet ett allvarligt problem som inte bara bidrar till ökad vålds-, narkotika- och tillgreppsbrottslighet inne i landet, utan också belastar samhället på andra sätt, t.ex. genom syste- matiskt missbruk av välfärdssystemet.

Som exempel kan nämnas att den organiserade tillgreppsbrotts- lighet som utförs av internationella brottsnätverk beräknas medföra stora kostnader för både enskilda och samhället då stöldgods till ett uppskattat värde om ca två miljarder kronor förs ut ur Sverige varje år. Även annan allvarlig gränsöverskridande brottslighet förekom- mer i betydande utsträckning, t.ex. människohandel samt narkotika-

17

Sammanfattning

SOU 2021:92

och vapenbrottslighet. Användning av illegal arbetskraft från andra länder är också ett alltmer uppmärksammat problem.

Det dödliga våldet har ökat i Sverige och består numera i stor ut- sträckning av skjutningar i den kriminella miljön. Narkotikamarkna- den bedöms ha en stark koppling till den ökade våldsanvändningen. Det står klart att narkotika, liksom en stor del av de vapen som an- vänds, transporteras in i Sverige över gränsen.

Den enskildes förtroende för det allmännas förmåga att upprätt- hålla tryggheten i samhället bygger bl.a. på att det klarar av att före- bygga, utreda och lagföra brott. Gränsen och de gränsnära områdena är strategiskt viktiga platser för arbetet med att bekämpa den gräns- överskridande brottsligheten och också för att kontrollera personers vistelserätt. På sådana platser förekommer stora trafikflöden som också används av kriminella aktörer, bl.a. för att transportera illegala varor och stöldgods. Platserna är också nödvändiga att passera vid inresa i landet och därmed även intressanta i arbetet med att fånga upp irreguljär migration, däribland illegal arbetskraft. Möjligheten att upptäcka sådan brottslighet eller olovlig vistelse och att vidta effektiva åtgärder är därför som störst i dessa områden.

Återinförandet av gränskontroller vid den inre gränsen är avsett som en tillfällig åtgärd och medlemsländerna har av Europeiska kom- missionen uppmanats att ge intensifierade polisiära åtgärder i gräns- områdena företräde framför införd eller förlängd gränskontroll. I flera Schengenländer finns också särskilda regelverk för åtgärder i om- råden i anslutning till de inre gränserna.

Det är vår bedömning att det nu finns starka skäl att i Sverige ge främst Polismyndigheten särskilda befogenheter i gränsnära områ- den, för att möjliggöra ett intensifierat arbete där och på så sätt för- bättra möjligheterna att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och kontrollera personers vistelserätt. Vi bedömer särskilt att möjlig- heterna att bedriva ett underrättelsebaserat arbete bör utvidgas. Vi lämnar mot den bakgrunden förslag som medför utökade möjlig- heter att använda kamerabevakning och en rätt att göra selektiva in- gripanden för att förebygga brott och för att kontrollera vistelserätt.

Utredningens förslag fokuserar främst på Polismyndighetens be- fogenheter i gränsnära områden, men gäller även Tullverkets och Säkerhetspolisens användning av kamerabevakning i brottsbekämp- ningen samt Kustbevakningens befogenheter vid inre utlännings- kontroll i gränsnära områden.

18

SOU 2021:92

Sammanfattning

Våra förslag

En ny lag för gränsnära områden

Den nya lagens geografiska tillämpningsområde

Vi föreslår att det ska införas en ny lag med särskilda bestämmelser om polisiära befogenheter i gränsnära områden. Med gränsnära om- råden avses i den nya lagen

flygplatser för kommersiell trafik mot utlandet och områden i närheten av sådana flygplatser,

hamnar för kommersiell handels- och passagerartrafik mot utlan- det och områden i närheten av sådana hamnar,

gränsövergångar som utgörs av en allmän väg mot utlandet och områden i närheten av sådana gränsövergångar,

broar och andra liknande fasta förbindelser med utlandet och om- råden i närheten av sådana förbindelser,

tågstationer för trafik direkt mot utlandet och områden i när- heten av sådana stationer, och

andra platser som omfattas av en tidsbegränsad föreskrift som meddelats med stöd av en s.k. ventilbestämmelse i lagen.

De befogenheter som regleras i den nya lagen gäller i princip endast i de gränsnära områdena. Ett ingripande som påbörjas inom ett så- dant område ska dock få fortsätta utanför området om den som det riktas mot lämnar området och ingripandet direkt fullföljs.

Lagens huvudsakliga innehåll och förhållandet till annan lagstiftning

Vi föreslår utökade befogenheter för Polismyndigheten i gränsnära områden i tre olika avseenden:

utökade möjligheter att bedriva kamerabevakning och att behandla vissa uppgifter som samlats in genom kamerabevakning,

utökade möjligheter att göra inre utlänningskontroller och nya befogenheter kopplade till sådana kontroller, samt

19

Sammanfattning

SOU 2021:92

utökade möjligheter att göra ingripanden i brottsförebyggande syfte.

I vissa delar tillkommer befogenheterna även andra brottsbekämpande myndigheter än Polismyndigheten, nämligen Kustbevakningen, Säker- hetspolisen och Tullverket.

I syfte att göra regleringen lättillgänglig och överskådlig ska de nya befogenheterna samlas i en ny lag om gränsnära områden.

Lagen ska komplettera befintlig lagstiftning. Utöver den nya lagen, som enbart gäller i gränsnära områden, kommer alltså samma regel- verk som gäller i landet i övrigt att vara tillämpligt. Lagen gäller således vid sidan av bl.a. polislagen (1984:387), rättegångsbalken och utlän- ningslagen (2005:716). I den mån lagens bestämmelser reglerar behand- ling av personuppgifter kompletterar den även övrig dataskydds- rättslig reglering.

Kamerabevakning och personuppgiftsbehandling

Teknikutvecklingen medför ständigt nya möjligheter för de brotts- bekämpande myndigheternas arbetssätt. Det framstår som en själv- klar målsättning att göra det möjligt för myndigheterna att använda sig av kamerabevakning som ett verktyg för att kunna utföra ett effektivt arbete i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

Polismyndigheten, liksom andra brottsbekämpande myndigheter, har ett stort behov av information rörande både konkreta brott och brottslig verksamhet i allmänhet. Myndigheterna behöver i olika typer av sammanhang ha möjlighet att samla in, bearbeta, analysera och lagra uppgifter av olika slag, däribland personuppgifter. Detta sker huvud- sakligen inom ramen för myndigheternas underrättelseverksamhet. En stor del av underrättelseverksamheten handlar om att analysera större informationsmängder i syfte att ta fram normalbilder och av- vikelser och därigenom hitta mönster. Information som utvinns på detta sätt kan också vara av betydelse för den verksamhet som syftar till att kontrollera utlänningars vistelserätt.

Den dataskyddsrättsliga reglering som är tillämplig i den brotts- bekämpande verksamheten ger redan i dag goda möjligheter att be- handla personuppgifter som samlats in genom kamerabevakning. Efter- som de gränsnära områdena är centrala platser för bekämpningen av

20

SOU 2021:92

Sammanfattning

gränsöverskridande brottslighet och för kontrollen av utlänningars vistelserätt är en viss särreglering för områdena ändå motiverad.

Ett nytt undantag från kamerabevakningslagens krav på en dokumenterad intresseavvägning

Enligt den nuvarande regleringen i kamerabevakningslagen (2018:1200) ska Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Säkerhets- polisen som huvudregel bedöma om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. En sådan be- dömning ska göras innan kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde påbörjas och bedömningen ska dokumenteras. Från huvud- regeln görs ett antal undantag, bl.a. för automatisk hastighetsöver- vakning och bevakning av flygplatsområden och vissa andra stations- eller hållplatsområden.

Det finns i dag ingen enhetlig reglering för de platser som enligt utredningens definition utgör gränsnära områden. I syfte att under- lätta för myndigheterna och för att undvika tillämpningssvårigheter och gränsdragningsproblem föreslår vi att de gränsnära områdena huvudsakligen ska regleras på ett och samma sätt.

Med hänsyn till de gränsnära områdenas strategiska betydelse för gränsöverskridande brottslig verksamhet och irreguljär migration be- dömer vi att det finns ett mycket starkt objektivt intresse av kamera- bevakning i dessa områden och att intresset väger tyngre än enskildas intresse av att inte bli bevakade. Vi bedömer också att behovet av att kunna bedriva kamerabevakning i dessa områden kan förväntas vara konstant över tid. Vi föreslår därför att kravet på dokumenterad in- tresseavvägning tas bort för Polismyndigheten, Tullverket, Kust- bevakningen och Säkerhetspolisen i fråga om bevakning av gränsnära områden och av vissa tillfartsvägar till dessa områden. Som tillfarts- vägar räknas allmänna vägar, eller enskilda vägar som ansluter till broar eller andra liknande fasta förbindelser med utlandet, inom 20 km från ett gränsnära område.

Förslaget förväntas underlätta och snabba på processen för myndig- heterna att starta upp kamerabevakning och minska den administra- tiva bördan.

21

Sammanfattning

SOU 2021:92

En specialreglering avseende behandling av fordonsuppgifter

Trafiken i de gränsnära områdena är en viktig informationskälla, bl.a. i arbetet med att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Vår bedömning är att de brottsbekämpande myndigheterna har ett berättigat intresse av att samla in och på andra sätt behandla upp- gifter om denna trafik med hjälp av modern kamerateknik. Använd- ningen av tekniken är, enligt vår uppfattning, en förutsättning för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt.

Något som kan vara särskilt användbart i gränsnära områden är kamerabevakning med tekniska verktyg för objektsigenkänning, t.ex. automatisk igenkänning av registreringsskyltar (ANPR, Automatic Number Plate Recognition). Sådan teknik används i dag av Tullverket som ett verktyg inom tullkontrollverksamheten, men också av Polis- myndigheten inom ramen för trafikkontrollverksamheten. Bland de fordonsuppgifter som är av intresse i det polisiära arbetet finns inte bara registreringsnummer, utan även uppgifter om t.ex. fordonsmodell, färg eller registreringsland. Fordonsuppgifter, framför allt registrerings- nummer, kan ibland hänföras till en fysisk person och uppgifterna utgör då personuppgifter. Behandlingen av uppgifterna styrs då av den dataskyddsrättsliga regleringen.

En central fråga när det kommer till behandling av personupp- gifter inom underrättelseverksamheten är hur länge uppgifterna får behandlas. Det finns inget generellt svar på den frågan i dag utan svaret beror på omständigheterna, exempelvis vad som behandlas och för vilka ändamål. Som redan nämnts ger gällande regelverk goda möjligheter till behandling, däribland lagring, av personuppgifter som samlats in genom kamerabevakning. Enligt vår bedömning av rätts- läget bör videomaterial från gränsnära områden redan i dag i regel kunna lagras i obearbetat skick i upp till två månader för syften inom den brottsbekämpande verksamheten och längre än så när behand- lingen sker för särskilda syften, exempelvis i ett underrättelseärende eller en brottsutredning.

När det gäller fordonsuppgifter som samlats in genom kamera- bevakning i ett gränsnära område anser vi dock att en något längre tids behandling av uppgifterna kan godtas. Det är fråga om uppgifter som endast indirekt kan härledas till en identifierbar person. Så länge uppgifterna inte omfattar identifierbara ansiktsbilder på förare eller passagerare utgör uppgifterna i regel inte heller känsliga personupp-

22

SOU 2021:92

Sammanfattning

gifter. Vi föreslår därför att det införs en särskild bestämmelse som innebär att uppgifter om fordon som har samlats in genom kamera- bevakning i ett gränsnära område, eller av anslutande tillfartsvägar, alltid får behandlas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tull- verket i sex månader efter det att de samlades in.

En förutsättning är att syftet med behandlingen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lag- föra brott. Bestämmelsen gäller även uppgift om tid och plats för fordonets passage av en kamera. Bestämmelsen gäller däremot aldrig uppgift i form av bild av en enskild som kan identifieras.

Bestämmelsen innebär att information om alla fordonspassager inom gränsnära områden kan samlas in och bearbetas eller analyseras. Bestämmelsen ger dock som framgått i sig ingen rätt att behandla uppgifter om identifierade enskilda individer.

Förslaget förväntas medföra bättre förutsättningar för myndig- heterna att få underlag till underrättelsebaserade ingripanden, men kommer också utgöra ett effektivt verktyg i det brottsutredande arbetet.

Inre utlänningskontroller

En ny grund för inre utlänningskontroll

Dagens bestämmelser om inre utlänningskontroll, som finns i 9 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716), förutsätter att det finns grundad an- ledning att anta att en viss person saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller att det annars finns särskild anledning till kontroll. Dessa förutsättningar är inte i första hand anpassade för en underrättelse- baserad kontrollverksamhet, även om profilbaserade kontroller kan ske i viss utsträckning.

I syfte att möjliggöra ett mer underrättelsestyrt arbete och fler selektiva kontroller föreslår vi att förutsättningarna för att utföra kontroll av utlänningars vistelserätt i gränsnära områden ska utvid- gas genom att det införs en ny grund för sådana kontroller.

Vi föreslår att Polismyndigheten och Kustbevakningen ska få göra inre utlänningskontroller i ett gränsnära område även när det finns anledning att anta att kontrollen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka att utlänningar uppehåller sig olovligen i landet.

23

Sammanfattning

SOU 2021:92

Kravet innebär att kontroller inte får ske helt slumpmässigt och inte heller vidtas på grundval av allmänna spekulationer eller antag- anden. I stället måste de grundas på faktiska omständigheter, t.ex. källinformation eller underrättelser, som visar att det typiskt sett föreligger en förhöjd risk för vistelse i strid med gällande regelverk och därför finns ett behov av att genomföra kontroller. Det som möjliggörs är alltså kontroller som riktar sig mot en viss bestämd krets av personer. Om Polismyndigheten exempelvis utifrån tidigare kontrollverksamhet eller underrättelseuppgifter har kunskap om att det vid vissa tidpunkter på en viss plats förekommer irreguljär migra- tion kan samtliga, eller en del av, de personer som passerar platsen vid den aktuella tidpunkten tas ut för genomförande kontroll med stöd av bestämmelsen. Lite förenklat kan sägas att det rör sig om bl.a. selektiva stickprovskontroller, dvs. stickprovskontroller som grun- dar sig på ett underlag eller en profil för selekteringen. Som exempel kan nämnas att vissa personer bland passagerarna på en ”riskflight” slumpvis väljs ut för en kontroll.

För att säkerställa förenligheten med EU-rätten och att kontrol- lerna inte får samma verkan som gränskontroller föreslår vi att det införs ett förbud mot systematiska kontroller. I vårt förslag till för- ordning med särskilda bestämmelser om polisiära befogenheter i gräns- nära områden anges närmare föreskrifter som behövs för att förbudet ska upprätthållas.

En möjlighet att söka efter och omhänderta pass och andra identitetshandlingar

För att kontrollverksamheten i gränsnära områden ska bli effektiv föreslår vi att kontrollrätten ska åtföljas av nya befogenheter att söka efter och omhänderta pass och andra identitetshandlingar. Sanno- likheten för att personer bär med sig sådana handlingar i gränsnära områden är hög och därmed kan åtgärderna förväntas vara effektiva.

Vi föreslår att det i den nya lagen ska införas en bestämmelse som innebär att en polisman eller en kustbevakningstjänsteman i samband med en inre utlänningskontroll i ett gränsnära område får kropps- visitera en utlänning för att eftersöka pass och andra identitetshand- lingar. Detta ska kunna få ske i den utsträckning som det är nödvän- digt för att ta reda på utlänningens identitet och rätt till vistelse i Sverige, när utlänningen inte efterkommer en begäran att visa upp

24

SOU 2021:92

Sammanfattning

pass eller andra handlingar som visar hans eller hennes identitet och rätt att uppehålla sig här. Vi föreslår också att transportmedel ska få genomsökas under samma förutsättningar och för samma ändamål.

Vi föreslår vidare att Polismyndigheten eller Kustbevakningen ska få omhänderta en utlännings pass eller andra identitetshandlingar för det fall det i samband med en inre utlänningskontroll i ett gräns- nära område inte kan klarläggas att utlänningen har rätt att vistas i Sverige eller om det råder oklarhet om utlänningens identitet. Om det senare framkommer att utlänningen har uppehållstillstånd eller rätt att vistas i landet på annan grund än att han eller hon har ansökt om uppehållstillstånd, ska handlingarna i regel återlämnas till honom eller henne. Om utlänningen får tillstånd att vistas här i landet eller lämnar det ska handlingarna också återlämnas.

En möjlighet att eftersöka personer som gömmer sig i transportmedel

För att säkerställa att kontrollverksamheten blir effektiv föreslår vi vidare att en polisman eller en kustbevakningstjänsteman ska ha rätt att, i ett gränsnära område, genomsöka ett transportmedel för att eftersöka personer som kan bli föremål för en inre utlänningskontroll. Detta får inte göras helt slumpmässigt utan åtgärden måste grundas på exempelvis underrättelser som ger skäl att misstänka att personer vid en viss tidpunkt och viss plats reser in utan tillstånd, exempelvis genom att gömma sig i stängda utrymmen i bilar eller andra trans- portmedel.

Sammantaget förväntas förslagen i denna del förbättra förutsätt- ningarna att säkra efterlevnaden av reglerna om rätt till vistelse i landet och på sikt, tillsammans med övriga lämnade förslag, minska behovet av att ha gränskontroller vid den inre gränsen. Förslagen kan också antas bidra till snabbare och effektivare verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning.

Ingripanden i brottsförebyggande syfte

I dag finns endast mycket begränsade möjligheter att vidta polisiära åtgärder i brottsförebyggande syfte. För användning av tvångsmedel krävs i regel i stället att det föreligger en misstanke om ett konkret

25

Sammanfattning

SOU 2021:92

brott. Vi bedömer att det är viktigt att utvidga polisens möjligheter att göra brottsförebyggande ingripanden i gränsnära områden.

Vi föreslår att en polisman, i ett sådant område, ska få kropps- visitera personer och genomsöka transportmedel under förutsättning att det finns anledning att anta att det behövs för att förebygga, för- hindra eller upptäcka gränsöverskridande brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet mer än ett års fängelse.

Det ska alltså vara fråga om brottslig verksamhet av det slag där själva rörelsen över gränsen utgör en central del av den brottsliga verk- samheten eller brottsupplägget. Det ska också vara fråga om brotts- lig verksamhet av viss kvalificerad art. Det krävs dock inte att miss- tanken avser något konkret brott eller någon konkret gärningsman.

Att det ska finnas anledning att anta att åtgärden behövs innebär att åtgärder inte får vidtas helt slumpmässigt och inte heller enbart grundas på allmänna spekulationer eller antaganden. Åtgärderna måste alltid grundas på faktiska omständigheter som ger skäl för åtgärden, såsom källinformation, underrättelser eller tips från utländska myn- digheter. Syftet är att möjliggöra att åtgärder kan företas i brotts- spaningssyfte och att åtgärder bl.a. genom användandet av selektiva stickprovskontroller kan riktas mot ett urval av personer som tas ut, selekteras, utifrån en matchning mot en riskprofil eller annan väl- grundad information som ger anledning till ingripandet.

Om Polismyndigheten exempelvis utifrån underrättelseuppgifter har kunskap om att skåpbilar registrerade i ett visst land som passerar gränsen vid en viss plats i stor utsträckning används i gränsöverskrid- ande brottslig verksamhet, t.ex. organiserad tillgreppsbrottslighet, kan riktade insatser göras. Åtgärder kan vidtas mot samtliga, eller en del av, de fordon som passar in på den angivna profilen utan att en konkret brottsmisstanke kan riktas mot någon som kör eller är passagerare i vart och ett av fordonen.

Genom förslagen i denna del bedömer vi att polisens möjligheter att bekämpa allvarlig gränsöverskridande brottslig verksamhet, t.ex. utförsel av stöldgods, påtagligt kan förbättras.

26

SOU 2021:92

Sammanfattning

Ekonomiska konsekvenser av förslagen

Våra förslag syftar främst till att utvidga Polismyndighetens rättsliga befogenheter i fråga om brottsbekämpande åtgärder i gränsnära om- råden och i samband med inre utlänningskontroller i sådana områden. Förslagen påverkar i vissa avseenden även andra brottsbekämpande myndigheter.

Det är mycket svårt att uppskatta vilka kostnader för invester- ingar och personal som kan uppkomma för Polismyndigheten, om de föreslagna nya befogenheterna utnyttjas fullt ut. Det är emellertid klart att det kommer att krävas tillskott av personal och betydande investeringar i ny kamerautrustning och annan teknisk utrustning om förslagen ska få avsedd effekt. I det sammanhanget måste emellertid också framhållas att det rör sig om kostnadsökningar och invester- ingar över tid, vilket innebär att kostnaderna uppkommer successivt i ett uppbyggnadsskede under ett antal år. Förslagen bedöms alltså medföra behov av att betydande ekonomiska tillskott tillförs Polis- myndigheten eller av att det vidtas betydande omprioriteringar inom ram.

Även för Tullverket (utökade möjligheter till kamerabevakning) och Integritetsskyddsmyndigheten (ökade kostnader för tillsyn) kan förslagen medföra kostnader som kan kräva antingen omprioriter- ingar inom ram eller särskilda ekonomiska tillskott.

I viss utsträckning kan det emellertid förväntas att de nya inve- steringar som krävs kan samordnas mellan de berörda brottsbekäm- pande myndigheterna.

Utredningens förslag förväntas inte innebära några kostnads- ökningar för andra myndigheter som inte kan finansieras inom ramen för befintliga anslag.

Ikraftträdande

Vi föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

27

Summary

The task

The Inquiry’s task has been to consider whether primarily the Swedish Police Authority has sufficiently effective tools in borderline areas and, if such is not deemed to be the case, to propose changes to the regulations.

The aim has been to ensure the ability of Swedish authorities to control the right of stay of aliens and to combat crime in borderline areas, something which ultimately may be of significance as regards future needs to have temporarily reintroduced border controls at the internal borders, i.e. the border between Sweden and other Schengen countries.

Problems and focus

Since November 2015, Sweden has had temporarily reintroduced border controls at the internal borders. Statistics show that controls on travel into Sweden, which are only carried out at certain places in the country, lead to a relatively large number of measures, primarily denied entry and expulsion. In addition, experience shows that there are probably a relatively large number of undetected unlawful border passages into the country. At the same time, cross-border crime is a serious problem that contributes not only to increased criminality involving violence, narcotics and theft within the country, but also imposes on society in other ways, e.g. through systematic abuse of the welfare system.

As an example, it can be mentioned that organised crime involv- ing theft as carried out by international criminal networks is estimated to result in major costs for both individuals and society, with stolen goods with an estimated value of approximately SEK 2 billion being

29

Summary

SOU 2021:92

taken out of Sweden every year. Other serious cross-border crimi- nality also occurs to a significant extent, for example, human traffick- ing as well as narcotics and weapons crimes. The use of illegal workers from other countries is also an increasingly noted problem.

Lethal violence has increased in Sweden and currently largely com- prises shootings among criminals. The narcotics market is consid- ered to be strongly connected to the increased use of violence. It is clear that narcotics, as well as a large portion of the weapons used, are transported into Sweden across the border.

The confidence of the individual in the ability of government authorities to maintain security in society is based, among other things, on its success in preventing, investigating and prosecuting crimes. The border and the borderline areas constitute strategically impor- tant places for the work of combatting cross-border crime and also controlling the right of stay of individuals. In such places there are large flows of traffic which are also used by criminals, among other things to transport illegal goods and stolen property. It is also neces- sary to pass through these places when entering the country and thus they are also of interest in the work of catching irregular migration, including illegal workers. Thus, it is in these areas that there is the greatest possibility to discover such criminality or unlawful stays and to take effective measures.

The reintroduction of border controls at the internal border is intended as a temporary measure and Member States have been en- couraged by the European Commission to give precedence to inten- sified police measures in border areas over introduced or extended border controls. In several Schengen countries there are also special regulations for measures in areas close to the internal borders.

It is our assessment that there are now strong reasons to give, primarily, the Swedish Police Authority special powers in borderline areas, to facilitate intensified activities there and thereby improve the possibilities to combat cross-border crime and control the right of stay of individuals. We make the assessment, in particular, that possi- bilities to conduct intelligence-based activities should be extended. In light of the aforesaid, we provide proposals which will result in increased possibilities to use video surveillance and a right to make selective interventions in order to prevent crime and to control the right of stay.

30

SOU 2021:92

Summary

The Inquiry’s proposals focus primarily on the powers of the Swedish Police Authority in borderline areas, but apply also to the use of video surveillance by Swedish Customs and the Swedish Security Service in combatting crime as well as the Swedish Coastguard’s powers in conjunction with internal control of aliens in borderline areas.

Our proposals

A new law for borderline areas

The geographic scope of the new law

We propose that a new law be enacted containing special provisions regarding police powers in borderline areas. In the new Act, ‘border- line areas’ means

airports for commercial traffic to abroad and areas in the vicinity of such airports,

ports for commercial goods and passenger traffic to abroad and areas in the vicinity of such ports,

border crossings that comprise a public road to abroad and areas in the vicinity of such border crossings,

bridges and other similar permanent connections to abroad and areas in the vicinity of such connections,

train stations for traffic directly to abroad and areas in the vicinity of such stations, and

other places that are subject to a time-restricted regulation issued pursuant to a so-called valve provision in the Act.

The powers regulated in the new Act apply in principle only in the borderline areas. Intervention which begins within such an area may, however, continue outside the area if the person against whom it is taken leaves the area and the intervention is proceeded immediately.

31

Summary

SOU 2021:92

The main provisions of the Act and its relation to other legislation

We propose granting enhanced powers to the Swedish Police Authority in borderline areas in three different respects:

expanded possibilities to engage in video surveillance and the pro- cessing of certain information collected in connection with video surveillance,

expanded possibilities to carry out internal controls of aliens and new powers linked to such controls, and

expanded powers to intervene in order to prevent crimes.

In certain respects, additional powers will be awarded also to other law enforcement authorities than the Swedish Police Authority, namely the Swedish Coastguard, the Swedish Security Service, and Swedish Customs.

With the aim of making the regulations easily available and com- prehensible, the new powers should be contained in a new Act regard- ing borderline areas.

The Act will complement existing legislation. In addition to the new Act, which only applies in borderline areas, the same regulations will be applicable as apply in the rest of the country. Thus, the Act will apply alongside the Police Act (1984:387), the Code of Judicial Procedure, and the Aliens Act (2005:716). Insofar as the provisions of the Act regulate the processing of personal data, it will also supple- ment other data protection law regulations.

Video surveillance and personal data processing

Technical developments are constantly giving rise to new possibili- ties for the work methods of law enforcement authorities. It appears to be an obvious objective to make it possible for the authorities to use video surveillance as a tool in order to perform work effectively in preventing crime and creating security.

The Swedish Police Authority, similarly to other law enforcement authorities, has a great need for information concerning both specific crimes and criminal activity in general. The authorities need, in dif- ferent contexts, to have the possibility to collect, process, analyse and store different types of data, including personal data. This takes place

32

SOU 2021:92

Summary

primarily within the scope of the authorities’ intelligence activities. A large part of intelligence activities deals with analysing large volumes of information with the aim of identifying normal circum- stances and deviations therefrom and thereby identifying patterns. Information which is extracted in this way can also be of importance for activity which is aimed at controlling the right of stay of aliens.

Already today, the data protection law regulations that are appli- cable to law enforcement activities provide good possibilities for pro- cessing personal data that is collected through video surveillance. Since the borderline areas constitute key locations for combatting cross- border criminality and for controlling the right of stay of aliens, certain special regulations are nevertheless justified in these areas.

A new exception from the requirement set forth in Sweden’s Video Surveillance Act regarding a documented balancing of interests

According to the current rules in Sweden’s Video Surveillance Act (2018:1200), the Swedish Police Authority, Swedish Customs, the Swedish Coastguard and the Swedish Security Service must, as a main rule, assess whether the interest in monitoring outweighs the interest of the individual in not being monitored. Such an assessment must be made before video surveillance begins at a place to which the public has access and the assessment must be documented. There are a number of exceptions to the main rule, among other things for automated speed monitoring and monitoring of airport areas and other station areas or stop areas.

There is currently no uniform regulation regarding the places which, according to the Inquiry’s definition, constitute borderline areas. With the aim of facilitating the work of the authorities and avoiding appli- cation difficulties and delineation problems, we propose that the borderline areas primarily be regulated in a single way.

Bearing in mind the strategic importance of the borderline areas for cross-border criminal activity and irregular migration, we find that there is a very strong objective interest in video surveillance in these areas, with that interest outweighing an individual’s interest in not being monitored. We also make the assessment that the need to be able to conduct video surveillance in these areas can be expected to remain constant over time. We therefore propose that the require- ment of a documented balancing of interests be removed as regards

33

Summary

SOU 2021:92

the Swedish Police Authority, Swedish Customs, the Swedish Coast- guard and the Swedish Security Service on the question of monitor- ing of borderline areas and of certain access roads to these areas. Access roads include public roads, or private roads which connect to bridges or other similar permanent connections with abroad, within 20 km from a borderline area.

The proposal is expected to simplify and accelerate the process for the authorities of commencing video surveillance and reducing the administrative burden.

Special regulation regarding processing of vehicle information

Traffic in the borderline areas constitutes an important source of information, among other things in the work of combatting cross- border criminality. It is our assessment that the law enforcement authorities have a legitimate interest in collecting and in otherwise processing data regarding this traffic with the help of modern camera technology. The use of technology is, in our opinion, a prerequisite for the work being conducted efficiently.

Video surveillance with technical tools for object recognition, e.g. automatic number plate recognition (ANPR) is a factor which may be particularly useful in borderline areas. Such technology is currently used by Swedish Customs as a tool within customs activities, but also by the Swedish Police Authority within the scope of traffic control activities. Vehicle data of interest in the police work includes not only registration numbers but also data regarding, e.g. vehicle model, colour or country of registration. Vehicle data, particularly registra- tion numbers, can sometimes be related to natural persons and in such case the data constitutes personal data. The processing of data is then governed by the data protection law regulations.

The key issue when it comes to the processing of personal data within intelligence activities is for how long the information may be processed. There is currently no general answer to the question and the answer depends on the circumstances, for example what is pro- cessed and for which purposes. As already mentioned, the current regulations provide good possibilities for processing, including stor- age of personal data which is gathered through video surveillance. In accordance with our view regarding the legal situation, video mate-

34

SOU 2021:92

Summary

rial from borderline areas might already today be stored in unpro- cessed condition for (in general) up to two months for purposes with- in law enforcement activities, and even longer when the processing takes place for particular reasons, for example in an intelligence matter or in a criminal investigation.

However, with respect to vehicle details that are collected through video surveillance in a borderline area, we believe that a somewhat longer time for processing of the data can be accepted. It’s a question of data which can be traced to an identifiable person only indirectly. As long as the information does not include identifiable facial images of drivers or passengers, generally speaking the information also does not constitute sensitive personal data. Therefore, we propose that a special provision be introduced entailing that data regarding vehicles which has been collected through video surveillance in a borderline area, or from connecting access roads, may always be processed by the Swedish Police Authority, the Swedish Security Service or Swedish Customs for six months after it was collected.

A prerequisite is that the purpose of the processing is to prevent, obstruct or discover criminal activity or to investigate or prosecute a crime. The provision also applies to information regarding time and place for the vehicle’s passage of a camera. On the other hand, the provision never applies to data in the form of images of an individual who can be identified.

The provision entails that information regarding all vehicles passing a borderline area can be collected and processed or analysed. How- ever, the provision per se does not grant any entitlement to process data regarding identified individuals.

The proposal is expected to result in improved conditions for the authorities to obtain supporting evidence for intelligence-based inter- ventions, but it will also constitute an effective tool in criminal inves- tigation work.

Internal control of aliens

A new basis for internal controls of aliens

The current provisions governing internal control of aliens, which are set forth in Chapter 9, section 9 of the Aliens Act (2005:716), pre- suppose that there is a justified reason to assume that a certain person

35

Summary

SOU 2021:92

has no right to stay in Sweden or that there is otherwise a specific reason to conduct a control. These assumptions are not primarily adapted to intelligence-based control activities, even if profile-based controls may take place to a certain extent.

With the aim of facilitating more intelligence-based activities and more selective controls, we propose that the conditions for perform- ing controls regarding the rights of aliens to stay be expanded in border- line areas through the introduction of a new basis for such controls.

We propose that the Swedish Police Authority and the Swedish Coastguard may conduct internal control of aliens in a borderline area also when there is reason to assume that the control is needed in order to prevent, obstruct or discover that aliens are staying in Sweden unlawfully.

The requirement means that controls may not be conducted en- tirely randomly or undertaken based on general speculations or as- sumptions. Instead they must be based on actual circumstances, e.g. source information or intelligence which shows that, typically speak- ing, there is an enhanced risk of a stay in violation of applicable regu- lations and therefore there is a need to conduct controls. Thus, what are facilitated are controls which are focused on a particular deter- mined group of individuals. If, for example, the Swedish Police Authority has knowledge, based on previous controls or intelligence information that irregular migration takes place at certain times at a particular place, all or some of the persons who pass through the place at the time in question may be taken out for the conduct of controls pursuant to the provision. Somewhat simply, it might be said that it involves, among other things, selective spot-checks, i.e. selective spot- checks that are based on a material or a profile for the selection. As an example, it can be mentioned that certain persons among the passen- gers on a “risk flight” may be selected randomly to be controlled.

In order to establish compatibility with EU law and to ensure that the controls do not have the same effect as border controls, we propose that a prohibition be introduced against systematic controls. In our proposal for a regulation with special provisions regarding police powers in borderline areas, detailed provisions are stated that are needed in order for the prohibition to be maintained.

36

SOU 2021:92

Summary

A possibility to search for and seize passports and other identification documents

In order for controls in borderline areas to be effective, we propose that the right to control be accompanied by new powers to search for and seize passports and other identification documents. There is a great likelihood that persons carry such documents with them in borderline areas and thus the measures are expected to be effective.

We propose that the new Act should include a provision whereby a police officer or a coastguard official is entitled to body search an alien for a passport or other identification documents in connection with an internal control of aliens in a borderline area. It should be possible to carry this out to the extent needed in order to establish the alien’s identity and right to stay in Sweden, when the alien fails to comply with a request to present a passport or other documents which show his or her identity and the right to stay here. We also propose that means of transport may be searched under the same conditions and the same purposes.

We further propose that the Swedish Police Authority or the Swedish Coastguard may seize an alien’s passport or other identifi- cation documents in the event that, in connection with an internal control of aliens in a borderline area, it cannot be established that the alien is entitled to stay in Sweden or if there is uncertainty concern- ing the alien’s identity. If it subsequently emerges that the alien has a residence permit or is entitled to stay in Sweden for another reason than that he or she has applied for a residence permit, the documents should generally be returned to him or her. If the alien receives a permit to stay in Sweden or leaves the country, the documents shall also be returned.

Possibility to search for individuals who are hiding in means of transport

In order to ensure that controls become effective, we also propose that a police officer or coastguard official shall be entitled, in a border- line area, to conduct searches of means of transport to search for individuals who may be the subject of an internal control of aliens. This may not be carried out arbitrarily, but rather the measure must be based on, for example, intelligence which provides reason to suspect

37

Summary

SOU 2021:92

that, at a particular time and a particular place, persons without a per- mit are travelling into Sweden, hidden in enclosed spaces in cars or other means of transport.

Taken together, the proposals in this regard are expected to im- prove the conditions for ensuring compliance with the rules regard- ing the right to stay in Sweden and, in the long term, together with other presented proposals, will reduce the need to conduct border con- trols at the internal border. The proposals may also be assumed to con- tribute to more rapid and effective execution of decisions regarding rejection or expulsion.

Intervention for crime-prevention purposes

At present there are only very limited possibilities to take police mea- sures for crime-prevention purposes. Generally speaking, the use of mandatory measures requires that there must be a suspicion of a spe- cific crime. We make the assessment that it is important to expand the police’s possibilities to conduct crime-prevention interventions in borderline areas.

We propose that in such an area a police officer shall be empow- ered to body search individuals and conduct searches of means of transport, provided that there is reason to assume that such is needed to prevent, obstruct or discover cross-border criminal activity which involves offences for which more than one year’s imprisonment is pre- scribed.

It therefore must involve criminal activity of the type where the actual cross-border movement constitutes a key element of the crimi- nal activity or the criminal structure. It must also be a question of criminal activity of a certain advanced nature. However, no suspicion of any specific offence or any specific perpetrator is required.

The requirement that there must be reason to assume that mea- sures are needed means that measures may not be taken simply arbi- trarily, nor based solely on general speculations or assumptions. The measures must always be based on actual circumstances which pro- vide reasons for the measures, such as source information, intelligence or tips from foreign authorities. The purpose is to enable measures to be taken for the purpose of policiary reconnaissance and, among other things, to enable measures through selective spot-checks to be

38

SOU 2021:92

Summary

focused on a selection of individuals who are taken out, selected, based on matching against a risk profile or other well-based infor- mation which provides reason for the intervention.

If, for example, the Swedish Police Authority has knowledge, based on intelligence information, that vans registered in a particular country that pass the border at a particular place have been used to a large extent in cross-border criminal activity, e.g. organised theft, focused measures can be taken. Measures may be taken against all or a num- ber of the vehicles that fit the stated profile without a concrete sus- picion of criminality being focused on any person who drives or is a passenger in any of the vehicles.

We make the assessment that, through the proposals in this regard, the police’s opportunities to combat serious cross-border criminal activity, e.g. export of stolen goods, can be significantly improved.

Economic consequences of the proposals

Our proposals are aimed primarily at expanding the legal powers of the Swedish Police Authority regarding measures to combat crime in borderline areas and in connection with internal controls of aliens in such areas. The proposals affect also other law enforcement author- ities in certain respects.

It is very difficult to estimate what costs for investments and per- sonnel might be incurred by the Swedish Police Authority if the proposed new powers are utilised in full. It is, however, clear that additional personnel and significant investments in new video surveil- lance equipment and other technical equipment will be required if the proposals are to have the intended effect. However, in this con- text it must also be emphasised that it is a question of cost increases and investments over time, which will involve costs being incurred gradually in a development phase for a number of years. Accordingly, the proposals are deemed to result in a need for significant economic contributions being made to the Swedish Police Authority or that sig- nificant changes are made in priorities within the funding frame- work.

Also as regards Swedish Customs (increased possibilities for video surveillance) and the Swedish Authority for Privacy Protection (in- creased costs regarding supervision), the proposals may lead to costs

39

Summary

SOU 2021:92

which may demand either changes in priorities within the funding framework or special financial contributions.

To a certain extent, however, it might be expected that the new investments that are required may be coordinated between the rele- vant law enforcement authorities.

The Inquiry’s proposals are not expected to entail any cost in- creases for other authorities that cannot be financed within the scope of existing funding.

Entry into force

We propose that the legislative amendments enter into force on 1 July 2023.

40

1 Författningsförslag

1.1Förslag till lag (2023:xx) med särskilda bestämmelser om polisiära befogenheter i gränsnära områden

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller särskilda bestämmelser om kontroll- och tvångsåtgärder i gränsnära områden samt om behandling av fordons- uppgifter som samlats in genom kamerabevakning i eller i anslutning till sådana områden.

2 § Med gränsnära områden avses i denna lag

1.flygplatser för kommersiell trafik mot utlandet och områden i närheten av sådana flygplatser,

2.hamnar för kommersiell handels- och passagerartrafik mot ut- landet och områden i närheten av sådana hamnar,

3.gränsövergångar som utgörs av en allmän väg mot utlandet och områden i närheten av sådana gränsövergångar,

4.broar och andra liknande fasta förbindelser med utlandet och områden i närheten av sådana förbindelser,

5.tågstationer för trafik direkt mot utlandet och områden i när- heten av sådana stationer, och

6.platser som omfattas av en föreskrift enligt 3 §.

Med gränsöverskridande brottslig verksamhet avses i denna lag brottslig verksamhet som har koppling till fler länder än Sverige.

41

Författningsförslag

SOU 2021:92

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en viss plats, som är jämförbar med en sådan plats som avses i 2 § första stycket 1–5, ska anses utgöra ett gräns- nära område vid tillämpningen av denna lag.

En föreskrift enligt första stycket får endast meddelas om det är av särskild vikt för att

1.förebygga, förhindra eller upptäcka gränsöverskridande brotts- lig verksamhet, eller

2.förebygga, förhindra eller upptäcka att utlänningar uppehåller sig olovligen i landet.

Föreskriften ska gälla för en viss tid, högst sex månader. Föreskrif- ten får förlängas med högst sex månader i taget.

Ingripanden i gränsnära områden

Åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet

4 § En polisman får, i den uträckning det är nödvändigt, i ett gräns- nära område kroppsvisitera en person när det finns anledning att anta att det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka gränsöver- skridande brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är före- skrivet mer än ett års fängelse.

5 § En polisman får, i den uträckning det är nödvändigt, i ett gräns- nära område genomsöka ett transportmedel när det finns anledning att anta att det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka gräns- överskridande brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet mer än ett års fängelse.

Åtgärder för att kontrollera rätt till vistelse i Sverige

6 § I 9 kap. 9 § första och andra styckena utlänningslagen (2005:716) finns bestämmelser om att en utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman eller kustbevakningstjänsteman över- lämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige.

42

SOU 2021:92

Författningsförslag

För en kontroll enligt 9 kap. 9 § första och andra styckena utlän- ningslagen i ett gränsnära område gäller 7–14 §§ i denna lag utöver det som föreskrivs i utlänningslagen.

7 § En polisman eller kustbevakningstjänsteman får vidta kontroll även när det finns anledning att anta att kontrollen behövs för att före- bygga, förhindra eller upptäcka att utlänningar uppehåller sig olov- ligen i landet.

Kontrollerna får inte genomföras på ett sådant sätt att de innebär en systematisk kontroll av personer.

8 § Om utlänningen inte på begäran överlämnar pass eller andra handlingar som visar hans eller hennes rätt att uppehålla sig i Sverige får en polisman eller kustbevakningstjänsteman, i den utsträckning det är nödvändigt, kroppsvisitera utlänningen för att söka efter sådana handlingar och ta reda på utlänningens identitet och rätt till vistelse i Sverige. Under samma förutsättningar och för samma ändamål får även ett transportmedel genomsökas.

9 § Om det inte kan klarläggas att utlänningen har rätt att vistas i landet eller om det råder oklarhet om utlänningens identitet, får Polis- myndigheten eller Kustbevakningen ta hand om utlänningens pass eller andra identitetshandlingar. Om det senare framkommer att utlän- ningen har uppehållstillstånd eller rätt att vistas i landet på annan grund än att han eller hon har ansökt om uppehållstillstånd, ska hand- lingarna återlämnas till honom eller henne, om det inte fortfarande råder oklarhet om identiteten. Om utlänningen får tillstånd att vistas här i landet eller lämnar det ska handlingarna också återlämnas.

10 § En polisman eller kustbevakningstjänsteman får, i den utsträck- ning det är nödvändigt, även genomsöka ett transportmedel för att eftersöka personer som kan bli föremål för kontroll.

11 § En polisman eller kustbevakningstjänsteman får stoppa ett transportmedel för att genomföra en kontroll eller för att eftersöka personer som kan bli föremål för kontroll.

43

Författningsförslag

SOU 2021:92

Gemensamma bestämmelser

12 § Bestämmelserna i 4–11 §§ får tillämpas även utanför ett gräns- nära område, om en person lämnar området innan ett ingripande har slutförts. Detta gäller dock endast om ingripandet direkt fullföljs.

13 § Kroppsvisitation enligt denna lag får inte göras mer ingående än vad som krävs med hänsyn till ändamålet med åtgärden. All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas. Om möjligt ska ett vittne närvara.

Kroppsvisitation av en enskild får inte utan synnerliga skäl genom- föras eller bevittnas av andra personer än personer av samma kön som den som ska visiteras, läkare eller legitimerade sjuksköterskor, förutom i de fall en visitation innebär att enbart ett föremål som den enskilde har med sig undersöks.

Om en visitation enligt 8 § innebär att enbart utlänningens till- hörigheter undersöks, får visitationen genomföras även av en annan anställd vid Polismyndigheten än en polisman.

Den som ska kroppsvisiteras får hållas kvar för ändamålet upp till tre timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare tre timmar. En polisman eller kustbevakningstjänsteman får ta med den som ska kroppsvisiteras till den plats där åtgärden ska genomföras.

14 § Protokoll ska föras över ingripanden enligt 4, 5 och 8–11 §§ denna lag. Av protokollet ska det framgå

1.vem som har fattat beslutet om ingripandet,

2.grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,

3.vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,

4.vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,

5.tiden för ingripandet, samt

6.vad som i övrigt har framkommit vid ingripandet.

Protokoll ska även föras över kontroller enligt 9 kap. 9 § första och andra styckena utlänningslagen (2005:716) i ett gränsnära område. Av protokollet ska grunden, tidpunkten och platsen för kontrollen samt vem eller vilka som kontrollerats och vem som utfört kontrollen framgå.

Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i första stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i övrigt

44

SOU 2021:92

Författningsförslag

den som är att anse som förman vid ingripandet eller annars den som utfört åtgärden.

Behandling av fordonsuppgifter som samlats in genom kamerabevakning

15 § Bestämmelser om förutsättningarna för att bedriva kamera- bevakning finns i kamerabevakningslagen (2018:1200).

16 § Uppgifter om fordon som har samlats in genom kamerabevak- ning i gränsnära områden och av allmänna vägar, eller enskilda vägar som ansluter till broar eller andra liknande fasta förbindelser med utlandet, inom 20 kilometer från ett gränsnära område, får alltid be- handlas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket i sex månader efter det att uppgifterna samlades in, om syftet med be- handlingen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk- samhet eller utreda eller lagföra brott. Samma sak gäller för uppgifter om tid och plats för ett fordons passage av en kamera.

Första stycket gäller inte uppgifter i form av bild av en enskild.

Rätt att meddela föreskrifter

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare före- skrifter om åtgärder enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

45

Författningsförslag

SOU 2021:92

1.2Förslag till lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

Härigenom föreskrivs att 14 c § kamerabevakningslagen (2018:1200) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 c §

 

Bestämmelserna i 14 a och 14 b §§ gäller inte vid

1. kamerabevakning som Polis-

1. kamerabevakning som Polis-

myndigheten bedriver vid auto-

myndigheten bedriver vid auto-

matisk hastighetsövervakning, och

matisk hastighetsövervakning,

2. kamerabevakning som Kust-

2. kamerabevakning som Kust-

bevakningen, Polismyndigheten,

bevakningen, Polismyndigheten,

Säkerhetspolisen eller Tullverket

Säkerhetspolisen eller Tullverket

bedriver i fall som avses i 9 § 2

bedriver i fall som avses i 9 § 2

och 6–10.

och 6–10, och

 

 

3. kamerabevakning som Kust-

 

bevakningen,

Polismyndigheten,

 

Säkerhetspolisen eller Tullverket

 

bedriver i områden som avses i 2 §

 

första stycket 1–5 lagen (2023:xx)

 

med särskilda

bestämmelser om

 

polisiära befogenheter i gränsnära

 

områden, och av allmänna vägar,

 

eller enskilda vägar som ansluter

till broar eller andra liknande fasta förbindelser med utlandet, inom 20 kilometer från ett sådant om- råde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

46

Särskilda bestämmelser om be- handling av personuppgifter finns i 1. lagen (2017:496) om inter- nationellt polisiärt samarbete och föreskrifter som regeringen har med-
delat i anslutning till den lagen, 2. lagen (2018:1180) om flyg-
passageraruppgifter i brottsbekämp- ningen och föreskrifter som reger- ingen har meddelat i anslutning till den lagen, och
3. lagen (2023:xx) med särskilda bestämmelser om polisiära befogen- heter i gränsnära områden.
Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestäm- melserna i denna lag.

SOU 2021:92

Författningsförslag

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap. 3 §

I lagen (2017:496) om inter- nationellt polisiärt samarbete och i lagen (2018:1180) om flygpassa- geraruppgifter i brottsbekämpningen samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

47

Särskilda bestämmelser om be- handling av personuppgifter finns i 1. lagen (2017:496) om inter- nationellt polisiärt samarbete och föreskrifter som regeringen har med-
delat i anslutning till den lagen, 2. lagen (2018:1180) om flyg-
passageraruppgifter i brottsbekämp- ningen och föreskrifter som reger- ingen har meddelat i anslutning till den lagen, och
3. lagen (2023:xx) med särskilda bestämmelser om polisiära befogen- heter i gränsnära områden.
Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestäm- melserna i denna lag.

Författningsförslag

SOU 2021:92

1.4Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §

I lagen (2017:496) om inter- nationellt polisiärt samarbete och i lagen (2018:1180) om flygpassage- raruppgifter i brottsbekämpningen samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det särskilda bestämmel- ser om behandling av personupp- gifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestäm- melserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

48

SOU 2021:92

Författningsförslag

1.5Förslag till förordning (2023:xx) med särskilda bestämmelser om polisiära befogenheter

i gränsnära områden

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2023:xx) med särskilda bestämmelser om polisiära befogen- heter i gränsnära områden.

2 § Kontroller med stöd av 7 § första stycket lagen (2023:xx) med särskilda bestämmelser om polisiära befogenheter i gränsnära om- råden får utföras under högst 120 timmar per månad och 6 timmar per dag i ett visst gränsnära område.

När det gäller reguljär flyg-, tåg- eller sjötrafik gäller i stället för första stycket att kontroller får utföras vid högst hälften av det totala antalet planerade ankomster och avgångar per månad på en viss linje eller sträcka.

3 § Polismyndigheten får, efter att ha hört Kustbevakningen, med- dela ytterligare föreskrifter om tillämpningen av 7 § andra stycket lagen (2023:xx) med särskilda bestämmelser om polisiära befogen- heter i gränsnära områden.

4 § Polismyndigheten får meddela sådana föreskrifter som avses i

3§ lagen (2023:xx) med särskilda bestämmelser om polisiära befogen- heter i gränsnära områden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.

49

2Utredningens uppdrag och arbete

2.1Utredningens uppdrag

Enligt direktiven (se bilaga 1) är utredningens övergripande uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Syftet är att säkerställa vår för- måga att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i sådana områden, något som ytterst kan ha betydelse för det framtida behovet av att ha en tillfälligt återinförd gränskontroll vid de inre grän- serna. I uppdraget ingår bl.a. att

analysera vilket utrymme EU:s gränskodex ger för polisiära åtgär- der på nationell nivå,

redogöra för relevanta förhållanden i ett urval av andra Schengen- stater,

kartlägga det svenska behovet av effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden,

ta ställning till om det bör göras författningsändringar för att effektivisera kontrollen av utlänningars vistelserätt och bekämp- ningen av brott i sådana områden, och

lämna nödvändiga författningsförslag.

Enligt direktiven ska utredningen särskilt överväga om det bör göras författningsändringar för att kamerabevakning ska kunna användas för att effektivisera kontrollen av utlänningars vistelserätt och bekämp- ningen av brott i gränsnära områden. Det anges att det t.ex. kan handla om ändringar som utökar möjligheterna att samla in, använda och lagra personuppgifter. Ett förslag om det ska utformas med hänsyn

51

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2021:92

till EU:s dataskyddsreglering och utifrån en väl avvägd balans mellan effektivitets- och integritetsintressen.

Utredningen ska också särskilt överväga om det, som i vissa andra Schengenstater, bör införas särskilda regler för kontrollen av utlän- ningars vistelserätt och bekämpningen av brott i gränsnära områden. Det kan handla om att det i gränsnära områden eller på vissa platser inom sådana områden ska gälla särskilda förutsättningar för när vis- telserätt får kontrolleras och för när tvångsmedel som kroppsvisita- tion och genomsökande av transportmedel får användas i brotts- förebyggande syfte. Ett villkor för ett sådant förslag anges vara att det finns ett operativt behov, föranlett av rörligheten över gränserna, som är tillräckligt starkt för att motivera det ökade intrång som kan uppkomma. Ett förslag ska vara proportionerligt samt utformat med beaktande av grundläggande legalitetskrav och så att de åtgärder som kan vidtas inte blir att betrakta som förtäckt gränskontroll. En annan övergripande utgångspunkt som anges i direktiven är att påverkan på andra än dem som reser in eller ut ur landet ska vara så liten som möjligt.

Utredningen får ta upp och lämna förslag också i andra frågor som aktualiseras med anledning av uppdraget, om detta framstår som ända- målsenligt och ryms inom tiden för uppdraget.

Utredningens förslag får också gälla även andra myndigheter än Polismyndigheten, i den utsträckning det är motiverat t.ex. med hän- syn till att de bedriver kamerabevakning eller deltar i Polismyndig- hetens verksamhet. Detta kan enligt direktiven främst vara aktuellt när det gäller Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.

2.2Utredningens arbete

Utredningen har haft såväl ett flertal sammanträden som mer infor- mella kontakter med experterna och de sakkunniga som varit förord- nade i utredningen. Vid ett tillfälle har utredningen haft ett särskilt möte med företrädare för Polismyndigheten rörande frågor om kamera- bevakning. Utredningen har vidare haft tillgång till skriftligt material framtaget inom Polismyndigheten och Tullverket rörande bl.a. statistik och lägesrapporter.

Utredningen har inhämtat upplysningar om förhållandena i Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna och Tyskland.

52

SOU 2021:92

Utredningens uppdrag och arbete

Detta har skett genom att ett frågeunderlag har skickats via de svenska ambassaderna till ansvariga myndigheter i respektive land. På grund av covid-19-pandemin har studiebesök eller studieresor inte kunnat genomföras som planerat.

Säkerhetspolisen har underhand fått tillfälle att lämna synpunkter på delar av våra överväganden och förslag.

Utredningen har haft ett möte med Svensk försäkring, försäkrings- företagens branschorganisation, som på eget initiativ lämnat syn- punkter på behovet av insatser i gränsnära områden.

2.3Avgränsningar

Det finns inledningsvis anledning att beröra några avgränsningar av utredningens arbete.

Utredningens kartläggning av behoven och eventuella framtida förslag ska enligt direktiven ta sikte på förhållandena i gränsnära om- råden. Utredningen har tolkat uppdraget så att fokus ska vara på dessa områden och inte t.ex. på hur den inre utlänningskontrollen ska kunna effektiviseras eller hur kontrollåtgärder i brottsförebyggande syfte ska få vidtas i hela landet, även om sådana åtgärder skulle kunna få verkningar även för verksamheten i och i närheten av gränsen. Fram- för allt Polismyndigheten har vid flera tillfällen framfört att den gräns- överskridande brottsliga verksamheten inte enbart kan bekämpas ge- nom åtgärder i gränsnära områden och att det är av vikt att rätt verk- tyg finns i hela verksamheten. Med hänsyn till uppdragets ramar är våra förslag dock begränsade till att avse åtgärder i eller i mycket nära anslutning till gränsnära områden.

I direktiven anges att syftet med att tillse att Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden är att säkerställa vår förmåga att dels kontrollera utlänningars vistelse- rätt, dels bekämpa brott i sådana områden. Vad gäller den brottsbekäm- pande delen har direktiven uppfattats så att det relevanta området är polisens (eller andra myndigheters) befogenheter utanför förunder- sökning. Härmed avses främst underrättelseverksamheten. Utred- ningen har därför inte gjort några överväganden rörande exempelvis rättegångsbalkens regler.

Det internationella och gränsöverskridande polisiära samarbetet är av stor vikt i arbetet mot den organiserade internationella krimi-

53

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2021:92

naliteten. Hur detta samarbete kan förbättras och stärkas i syfte att underlätta eller möjliggöra bättre kontrollverksamhet i gränsnära om- råden, eller ersätta inre gränskontroller, har dock inte behandlats av denna utredning.

54

Nuvarande reglering

3 Det EU-rättsliga samarbetet

3.1Schengensamarbetet

Den fria personrörligheten är en av grundstenarna i EU:s regelverk för den inre marknaden. Trots det tog det tid innan kontrollen av per- soner vid de inre gränserna började avskaffas. I syfte att påskynda för- verkligandet av den fria rörligheten för personer ingick Frankrike, Tyskland och Beneluxstaterna 1985 ett mellanstatligt avtal om att successivt avveckla personkontrollerna vid de gemensamma gränserna och att utveckla det polisiära och rättsliga samarbetet mellan staterna. Avtalet ingicks i gränsorten Schengen i Luxemburg och kom därför att benämnas Schengenavtalet. År 1990 undertecknades tillämpnings- konventionen till Schengenavtalet1, med bestämmelser om praktiska åtgärder för att genomföra avvecklingen av gränskontrollerna vid de inre gränserna samt övriga samarbetsåtgärder. Tillämpningskonven- tionen, eller den s.k. Schengenkonventionen, var den rättsakt som då innehöll de viktigaste reglerna för samarbetet. Schengenkonventionen började tillämpas 1995 mellan sju av de EU-länder som då hade anslutit sig till Schengenavtalet. Därefter anslöt sig flera medlemsstater, där- ibland Sverige som deltar operativt sedan den 25 mars 2001. Särskilda förklaringar har gjorts av de nordiska länderna i samband med anslut- ningen till Schengensamarbetet i syfte att bevara den nordiska pass- friheten.

Genom Amsterdamfördraget införlivades Schengensamarbetet i EU genom att det i ett särskilt protokoll till fördraget medgavs att de dåvarande Schengenstaterna fortsatte sitt samarbete på de områden som Schengenregelverket omfattar i form av ett s.k. närmare sam- arbete inom EU:s institutionella och rättsliga ramar. På samma sätt hanteras frågan i ett protokoll (nr 19) till det nu gällande fördraget

1Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Benelux- staterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna.

57

Det EU-rättsliga samarbetet

SOU 2021:92

om Europeiska unionens funktionssätt, även kallat funktionsfördraget. Den tidigare nämnda tillämpningskonventionen har numera i vissa delar upphävts och ersatts av andra rättsakter, bl.a. EU:s gränskodex (se om denna nedan).

Huvudsyftet med Schengensystemet är att upphäva gränskontrol- lerna för personer mellan de anslutande länderna, dvs. de inre gräns- kontrollerna, men också att införa kompensatoriska åtgärder, bl.a. i form av rättsligt och polisiärt samarbete länderna emellan.

I funktionsfördraget, finns en egen avdelning (V) som samlar be- stämmelser rörande rättssamarbetet inom EU. Bestämmelserna syftar ytterst till att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa med respekt för de grundläggande rättigheterna och de olika rätts- systemen och rättsliga traditionerna i medlemsstaterna (artikel 67). Bestämmelser som närmare rör gränskontroll, invandring och asyl finns i artikel 77–80 i funktionsfördraget. Bestämmelser om det straff- rättsliga och polisiära samarbetet finns främst i artikel 82–88.

Schengenländerna utgörs i dag av Belgien, Danmark, Finland, Estland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.2 Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz, som inte är medlemmar i EU, är anslutna till Schengensystemet ge- nom specialavtal.

3.2Den fria personrörligheten och rörlighetsdirektivet

Den inre marknaden, som bl.a. kännetecknas av avskaffande av han- delshinder och fri rörlighet inom hela unionen för varor, tjänster, per- soner och kapital är alltså en av de mest grundläggande och centrala delarna av EU. Den fria rörligheten för unionsmedborgare följer redan av fördragsverket och grundläggande rättsprinciper. Här kan särskilt nämnas artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionen som påbjuder avskaffandet av hinder mot den fria rörligheten för personer, och ovan nämnda artikel 67 i funktionsfördraget där det stadgas att unionen ska säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer vid de inre gränserna. Rätten till fri personrörlighet förtydligas också

2Countries, European Union https://europa.eu/european-union/about- eu/countries_en#members-of-the-schengen-border-free-area. Hämtat 2021-10-18.

58

SOU 2021:92

Det EU-rättsliga samarbetet

genom sekundärrätten där det s.k. rörlighetsdirektivet (2004/38/EG)3 är av central betydelse för den fria personrörligheten.

Av rörlighetsdirektivet följer att alla unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, oavsett deras medborgarskap, ska ha rätt att uppe- hålla sig på en annan medlemsstats territorium i högst tre månader, utan några andra villkor eller formaliteter än kravet på att inneha ett giltigt identitetskort eller pass (artikel 6.1). Innehav av pass är ett krav för så- dana familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare (artikel 6.2).

Närmare bestämmelser om bl.a. under vilka förutsättningar och hur länge uppehållsrätten gäller och vad som krävs för att den ska bestå finns i direktivet. I direktivet anges även under vilka förutsätt- ningar den fria rörligheten får begränsas, t.ex. med hänsyn till allmän ordning eller säkerhet och hälsa.

3.3Kodexen om Schengengränserna eller EU:s gränskodex

I syfte att uppnå målsättningen att upprätta ett område utan inre gränser med fri rörlighet för personer och därmed slopad person- kontroll har Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antagit förordningen (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer – även kallad kodexen om Schengen- gränserna eller EU:s gränskodex.

Av gränskodexen följer att de stater som deltar i Schengensam- arbetet bara ska ha gränskontroll vid passage av de yttre gränserna, dvs. mot stater som står utanför samarbetet (artikel 1 och 22).

EU:s gränskodex innehåller ett gemensamt regelverk för passage av inre och yttre gränser inom Schengenområdet. Gränskodexen är direkt tillämplig i Sverige och kompletteras av nationella regler i utlän- ningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). De nationella bestämmelserna får dock inte avvika från eller reglera samma förhållande som gränskodexen. Vad de kompletterande svenska be- stämmelserna innebär behandlas i avsnitt 8.

3Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedbor- gares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlems- staternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG.

59

Det EU-rättsliga samarbetet

SOU 2021:92

I förordningen definieras vad som utgör en yttre respektive en inre gräns. Med inre gränser avses medlemsstaternas gemensamma landgränser, inklusive flod- och insjögränser, medlemsstaternas flyg- platser för inrikesflyg samt medlemsstaternas kust-, flod- och insjö- hamnar för reguljära inre färjeförbindelser (artikel 2.1). Med yttre gränser avses medlemsstaternas landgränser, inklusive flod- och insjö- gränser, sjögränser samt flygplatser och flod-, kust- och insjöhamnar, såvida de inte räknas som inre gränser (artikel 2.2).

Vidare definieras gränskontroll som ”verksamhet vid en gräns, i enlighet med och för att uppnå målen i förordningen, som utan hän- syn till andra skäl enbart bedrivs som svar på en avsikt att passera gränsen eller själva passagen av den och som består av in- och utrese- kontroller och gränsövervakning” (artikel 2.10). Med in- och utrese- kontroller avses kontroller vid gränsövergångsställen för att säkerställa att personer, deras transportmedel och föremål i deras besittning kan tillåtas att resa in i medlemsstaternas territorium eller att lämna det (artikel 2.11).

I gränskodexen erinras om att bestämmelserna ska tillämpas utan att det påverkar rättigheterna för personer som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten eller rättigheterna för flyktingar och personer som ansöker om internationellt skydd, särskilt när det gäller princi- pen om non-refoulement (artikel 3).

3.3.1Passage av yttre gräns

Med yttre gränser avses som sagt medlemsstaternas land- och sjö- gränser samt flygplatser och hamnar, såvida de inte enligt gränskod- exen räknas som inre gränser. Bestämmelser om passage av de yttre gränserna och om inresevillkor finns i avdelning II i förordningen (artikel 5–21). De yttre gränserna får som huvudregel passeras endast vid av behöriga myndigheter godkända gränsövergångsställen och under fastställda öppethållandetider.

Inresevillkor för tredjelandsmedborgare finns angivna i förord- ningens artikel 6. Bland villkoren finns att personen ska vara inne- havare av en giltig resehandling som ger denne rätt att passera gränsen, i förekommande fall även giltig visering och att personen ska kunna styrka syftet med vistelsen. Personen ska också ha tillräckliga medel för sitt planerade uppehälle och ska inte finnas registrerad i Schengens

60

SOU 2021:92

Det EU-rättsliga samarbetet

informationssystem (SIS) i syfte att nekas inresa och inte heller anses utgöra en risk för någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser. En tredjelands- medborgare som inte uppfyller inresevillkoren för passage av yttre gräns ska nekas inresa. Bestämmelser om detta finns i artikel 14 i gränskodexen.

Alla personer ska underkastas en kontroll vid in- och utresa från Schengenområdet (artikel 8.2). Personer som åtnjuter rätten till fri rörlighet enligt unionsrätten underkastas dock en något mer begrän- sad kontroll bestående i huvudsak av identitetskontroll samt kontroll av giltighet av resehandlingen för gränspassage samt sökning i rele- vanta databaser, bl.a. SIS och Interpols databas över stulna och för- komna resehandlingar. Verifiering ska också ske av att personen inte anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen, inre säkerheten, folkhälsan eller internationella förbindelser i någon av medlems- staterna. Vid behov, t.ex. vid tvivel om en handlings äkthet, och om det är möjligt ska också biometriska kännetecken i pass och resehand- lingar verifieras.

För tredjelandsmedborgare gäller en mer noggrann kontroll (arti- kel 8.3). Förutom den kontroll som gäller för alla ska denna, vid in- resa, bl.a. omfatta kontroll av att inresevillkoren uppfylls, kontroll av att resehandlingen åtföljs av den visering eller det uppehållstillstånd som kan krävas och kontroll av att personen inte redan har överskridit den maximalt tillåtna längden för vistelse på medlemsstaternas terri- torium. Även kontroll av syftet med den planerade vistelsen och kontroll av att personen har tillräckliga medel för sitt uppehälle för den planerade vistelsens längd m.m. ska ske.

Även vid utresa görs kontroller av samtliga personer i syfte att fånga upp exempelvis efterlysta personer och stulna eller ogiltiga handlingar samt att kontrollera att personen inte överskridit den tillåtna tiden för vistelse.

Kontrollerna vid in- och utresa får också omfatta transportmedel och föremål som medförs av personer vid gränspassagen. Vid all kroppsvisitering och genomsökning ska den berörda medlemsstatens nationella rätt tillämpas (artikel 8.1).

Gränskontroller ska genomföras av gränskontrolltjänstemän i en- lighet med bestämmelserna i EU:s gränskodex och nationell rätt.

I gränskodexen anges särskilt att vid utförandet av gränskontrollen ska den befogenhet att inleda brottsutredningar som genom natio-

61

Det EU-rättsliga samarbetet

SOU 2021:92

nell rätt tilldelats gränskontrolltjänstemän och som ligger utanför förordningens tillämpningsområde inte påverkas (artikel 16.1 andra stycket).

EU:s gränskodex innehåller också anvisningar för gränsövervak- ning, dvs. övervakning av gränsövergångsställen utanför de fasta öppet- tiderna och övervakningen av gränser mellan gränsövergångsställen. Bestämmelserna finns i artikel 13. Det huvudsakliga syftet med gräns- övervakningen är att förhindra obehörig gränspassage, att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och att vidta åtgärder mot personer som har passerat gränsen på olagligt sätt. En person som har passerat en gräns på olagligt sätt och som inte har rätt att vistas på den berörda medlemsstatens territorium ska gripas och bli föremål för förfaranden som respekterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/ EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfar- anden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt

imedlemsstaterna. Gränsövervakningen ska utföras genom använd- ande av stationära eller rörliga enheter och kan även utföras med hjälp av tekniska och elektroniska hjälpmedel. Den ska vidare utföras på ett sätt som hindrar och avskräcker personer från att kringgå kon- trollerna vid gränsövergångsställena. Övervakningen mellan gräns- övergångsställena ska utföras på ett sätt vad gäller tider och intervall att det alltid innebär en risk för upptäckt att obehörigt passera gränsen.

Som synes innehåller personkontrollen vid de yttre gränserna ett stort mått av brottsförebyggande element.

3.3.2Passage av inre gräns

Huvudregeln enligt gränskodexen är att de inre gränserna får passeras överallt utan att någon in- eller utresekontroll genomförs, oavsett personens nationalitet (artikel 22). Detta innebär att in- och utrese- kontroller är förbjudna vid de inre gränserna, men av gränskodexen följer att även åtgärder som har samma verkan som sådana kontroller är förbjudna (artikel 23 a). För en tredjelandsmedborgare innebär detta alltså att han eller hon får röra sig fritt mellan medlemsstaterna när den yttre gränsen väl är passerad. Detta så länge deras visum gäller, eller om visum inte behövs, under tre månader per sexmånadersperiod (artikel 6).

62

SOU 2021:92

Det EU-rättsliga samarbetet

I gränskodexen ges medlemsstaterna dock en möjlighet att under vissa förhållanden tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre grän- serna.

3.3.3Tillfälligt återinförd gränskontroll

Medlemsstaternas möjlighet att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna regleras i artikel 25–35. En grundläggande förut- sättning för ett sådant återinförande är att det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en med- lemsstat. I sådana fall får medlemsstaten alltså återinföra gräns- kontroll vid hela gränsen eller vid vissa avsnitt.

Möjligheten att återinföra gränskontroll utgör en exceptionell åt- gärd och är begränsad både i omfattning och tid. Omfattningen och varaktigheten av det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna får aldrig överskrida vad som är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet och ska endast återinföras som en sista utväg (artikel 25). Den är dessutom föremål för övervakning på unionsnivå genom att medlemsstaterna åläggs en skyldighet att med- dela övriga medlemsstater och kommissionen om åtgärden, bl.a. upp- gift om skälen för åtgärden samt planerad omfattning och varaktighet (artikel 27). Som huvudregel ska meddelande ske innan åtgärden vidtas.

När en medlemsstat beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroll vid en eller flera av dess inre gränser, eller beslutar att förlänga en sådan åtgärd, ska den bedöma i vilken utsträckning en sådan åtgärd på ett adekvat sätt kan avhjälpa hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten samt om åtgärden står i proportion till hotet (artikel 26). Vid en sådan bedömning ska medlemsstaten särskilt be- akta den sannolika effekten av eventuella hot mot den allmänna ord- ningen eller inre säkerheten och den sannolika effekten av en sådan åtgärd på fri rörlighet för personer inom området utan inre gräns- kontroll.

Under vissa särskilda förhållanden kan rådet också rekommendera att en eller flera medlemsstater beslutar att återinföra gränskontroll vid alla eller vissa delar av sina inre gränser (artikel 29). En sådan rekommendation förutsätter att det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten inom området utan

63

Det EU-rättsliga samarbetet

SOU 2021:92

inre gränskontroll till följd av ihållande allvarliga brister avseende kontrollen av de gemensamma yttre gränserna.

När gränskontroller vid de inre gränserna återinförs gäller gräns- kodexens bestämmelser om passage av yttre gränser och inresevillkor även där.

Av 6 kap. 5 § utlänningsförordningen följer att det är regeringen som får besluta om att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna. Detta efter en framställan om en sådan åtgärd från Riks- polischefen eller chefen för Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten, respektive säkerhetspolischefen eller biträdande säkerhetspolischefen. Om det krävs ett omedelbart ingripande får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen besluta att sådan gränskon- troll får införas. Regeringen ska då omedelbart underrättas om detta och snarast pröva om gränskontrollen ska bestå.

3.3.4Särskilt om artikel 23 i EU:s gränskodex

Genom artikel 72 i funktionsfördraget och artikel 23 i EU:s gräns- kodex bekräftas att avskaffandet av gränskontroller vid de inre grän- serna inte påverkar medlemsstaternas befogenheter att på det natio- nella territoriet upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten.

I artikel 23 i gränskodexen anges således att avsaknaden av gräns- kontroll vid de inre gränserna inte ska påverka utövandet av polisiära befogenheter av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlig- het med nationell rätt. Detta gäller även i gränsområden, förutsatt att utövandet av dessa befogenheter inte har samma verkan som in- och utresekontroller.

I förordningen anges att utövandet av polisiära befogenheter sär- skilt inte ska anses motsvara in- och utresekontroller när åtgärderna

inte syftar till gränskontroll,

bygger på allmän polisinformation och poliserfarenhet när det gäller eventuella hot mot den allmänna säkerheten och särskilt syftar till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet,

utformas och utförs på ett sätt som klart skiljer sig från systema- tiska personkontroller vid de yttre gränserna,

utförs som stickprovskontroller.

64

SOU 2021:92

Det EU-rättsliga samarbetet

Vidare ska avsaknaden av gränskontroll vid de inre gränserna inte påverka säkerhetskontroller av personer i hamnar eller på flygplatser, under förutsättning att dessa kontroller utförs av behöriga myndig- heter och även utförs på personer som reser inom en medlemsstat. Det ska inte heller påverka möjligheten för en medlemsstat att ge- nom lagstiftning föreskriva en skyldighet att inneha eller bära på sig dokument och handlingar eller en skyldighet för tredjelandsmedbor- gare att anmäla sin närvaro på dess territorium i enlighet med be- stämmelser i Schengenkonventionen4.

EU-domstolen har i flera fall slagit fast att den uppräkning som görs i nuvarande artikel 23 inte är någon uttömmande lista över de villkor som de polisiära åtgärderna ska uppfylla för att inte anses ha samma verkan som in- och utresekontroller. Inte heller innehåller bestämmelsen någon uttömmande uppräkning av de syften som får eftersträvas med de polisiära åtgärderna.5 Det är alltså inte endast åt- gärder som listas där som bör betraktas som möjliga polisiära åtgärder i gränsområden.

3.3.5EU-domstolens praxis

EU-domstolen har i ett antal avgöranden haft anledning att pröva om medlemsstaters polisiära åtgärder i gränsområden i vissa fall är att betrakta som förtäckta gränskontroller av de slag som enligt unions- rätten är förbjudna.

Ide förenade målen Melki och Abdeli, C-188/10 och C-189/10, EU:C:2010:363, prövade EU-domstolen frågan om artikel 67 i funk- tionsfördraget, i vilken det föreskrivs att det inte ska förekomma någon kontroll av personer vid de inre gränserna, och artiklarna 20 och 21

iden då gällande kodexen för Schengengränserna (förordning EG nr 562/2006) utgjorde hinder mot viss nationell lagstiftning i Frankrike. Enligt den aktuella lagstiftningen var det tillåtet för polisen att i ett område mellan medlemsstatens landgräns till andra stater som är parter i Schengenkonventionen och en linje som går 20 km från denna gräns genomföra identitetskontroller i syfte att kontrollera

4Artikel 22 i Konventionen om tillämpningen av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om grad- vis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (Schengenkonventionen).

5Se bl.a. EU-domstolens dom i målet Adil mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, C-278/12 PPU, EU:C:2012:508, punkt 65, samt i målet A mot Staatsanwaltschaft Offenburg, C-9/16, EU:C:2017:483, punkt 48.

65

Det EU-rättsliga samarbetet

SOU 2021:92

efterlevnaden av lagens krav på att inneha, medföra och kunna visa upp identitets- och andra föreskrivna handlingar.

Domstolen konstaterade att de kontroller som föreskrevs i den nationella lagstiftningen inte utfördes vid gränsen eller gränspassagen och inte heller förutsatte att den kontrollerade personen faktiskt passerar någon gräns. Kontrollerna utgjorde därmed inte förbjudna in- och utresekontroller utan kontroller som omfattades av den då gällande förordningens artikel 21 (i huvudsak motsvarande nuvarande artikel 23 i EU:s gränskodex). Nästa fråga att ta ställning till var så- ledes om kontrollerna kunde anses ha samma verkan som in- och utresekontroller och därigenom vara förbjudna.

Domstolen fann utrett att de aktuella kontrollerna inte hade samma syfte som gränskontroller utan syftade till att kontrollera om den be- rörda personen uppfyller lagens krav på att inneha, medföra och kunna visa upp identitets- och andra föreskrivna handlingar. Domstolen konstaterade vidare att en medlemsstats möjlighet att föreskriva så- dana skyldigheter i nationell rätt enligt gränskodexen inte påverkas av avskaffandet av gränskontroller vid de inre gränserna.

Att befogenheterna var geografiskt begränsade till landets gräns- områden ansågs inte heller i sig tillräckligt för att utövandet av dessa befogenheter skulle anses ha samma verkan som in- och utresekontrol- ler. Det ansågs dock kunna utgöra en omständighet som kan tyda på att det skulle vara fråga om en verkan som är densamma som beträf- fande in- och utresekontroller. De nationella bestämmelserna med- gav också att kontroller fick utföras utan hänsyn till den kontrollerade personens beteende och utan att det förelåg särskilda omständig- heter som visar på en risk för att den allmänna ordningen störs. För att säkerställa att sådana befogenheter inte i praktiken ska få samma verkan som in- och utresekontroller slog domstolen fast att den natio- nella lagstiftningen måste innehålla nödvändiga föreskrifter som regle- rar befogenheten, bl.a. i syfte att styra utövandet av myndighetens utrymme för skönsmässig bedömning vid den praktiska använd- ningen av befogenheten. Sådana föreskrifter kunde exempelvis bestå av preciseringar eller begränsningar vad avser de föreskrivna befogen- heterna i vad avser omfattningen och frekvensen av kontroller.

Domstolen fann sammanfattningsvis att hinder mot sådan lag- stiftning och sådana åtgärder som var aktuella i fallet förelåg om kon- trollerna skedde oberoende av den kontrollerade personens bete- ende och förekomsten av särskilda omständigheter som visar på en

66

SOU 2021:92

Det EU-rättsliga samarbetet

risk för att den allmänna ordningen störs, samt utan att lagstift- ningen innehåller nödvändiga föreskrifter som reglerar denna befogen- het och säkerställer att den inte i prakten används på ett sätt som får samma verkan som in- och utresekontroller.

På samma sätt har domstolen resonerat i ett antal senare liknande fall; se Adil mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, C-278/12 PPU, EU:C:2012:508 och A mot Staatsanwaltschaft Offen- burg, C-9/16, EU:C:2017:483, se även de förenade målen C-412/17 och C-474/17, Bundesrepublik Deutschland mot Touring Tours und Travel GmbH respektive Sociedad de Transportes SA, EU:C:2018:1005.

Domstolen har som nämnts slagit fast att EU:s gränskodex, nu- varande artikel 23, inte ska anses innehålla någon uttömmande upp- räkning av de villkor som de polisiära åtgärderna ska uppfylla för att inte anses ha samma verkan som in- och utresekontroller. Inte heller innehåller bestämmelsen någon uttömmande uppräkning av de syften som får eftersträvas med de polisiära åtgärderna.

Domstolen har även framhållit att ju fler tecken som föreligger på att kontrollerna kan ha samma verkan som in- och utresekontroller i den mening som avses i nuvarande artikel 23, desto striktare måste preciseringarna och begräsningarna av medlemsstaternas utövande av sina polisiära befogenheter i gränsområden vara, och desto strik- tare måste de tillämpas, för att förhindra att de äventyrar målet att avskaffa gränskontroller vid de inre gränserna. Sådana tecken kan t.ex. ha att göra med syftet med kontrollerna inom ett gränsområde, kon- trollernas geografiska tillämpningsområde eller den åtskillnad som föreligger mellan grunden för dessa kontroller och grunden för de kontroller som utförs inom övriga delar av den berörda medlems- staten. De föreskrifter som omgärdar utövandet av befogenheterna ska vidare vara så precisa och utförliga att de möjliggör granskning av såväl behovet av att utföra kontrollerna som av de konkreta kontroll- åtgärder som godkänts.6

Utredningens slutsatser i fråga om utrymmet för polisiära åtgär- der enligt nationell rätt i gränsområden utifrån EU-domstolens praxis redovisas i avsnitt 18.2.

6Se bl.a. målet Adil, C-278/12, punkt 75–76, och målet A, C-9/16, punkt 40.

67

Det EU-rättsliga samarbetet

SOU 2021:92

3.4Tillfälligt återinförda gränskontroller inom Schengen och kommissionens rekommendationer om sådana gränskontroller

Konflikten och krisen i Syrien och på annat håll i regionen ledde år 2015 till att flyktingar och migranter började kom till Europeiska unionen i stor omfattning, vilket i sin tur ledde till att en del allvarliga brister vid EU:s yttre gränser blev uppenbara. Det visade sig även att en del medlemsstater systematiskt började släppa igenom människor i strid med Schengenreglerna och Dublinförordningen. Med anledning av situationen återinförde flera länder inom Schengenområdet gräns- kontroller vid sina inre gränser med stöd av den då gällande kodexen om Schengengränserna (förordning, EG nr 562/2006).

Även det ökade antalet terrorattacker i flera medlemsstater på senare år har motiverat flera medlemsstater att besluta om att fort- sätta med de tillfälligt återinförda gränskontrollerna. Flera länder har också kvar dessa kontroller än i dag; såsom Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Österrike. Sverige har haft en tillfälligt återinförd gräns- kontroll vid de inre gränserna sedan november 2015. Kontrollen i Sverige ska enligt regeringens senaste beslut i frågan fortsätta till och med den 11 november 2021. Flera länder har också återinfört kon- troller med anledning av coronapandemin under 2020 och 2021.

Bristerna i den yttre gränsförvaltningen och de återinförda gräns- kontrollerna har gjort att det kan ifrågasättas hur Schengenområdet för fri rörlighet fungerar och vilka fördelar det har för europeiska med- borgare och den europeiska ekonomin. Omständigheterna har också ansetts i förlängningen utgöra ett hot mot den europeiska ekonomin och den inre marknaden. Kommissionen har därför funnit det vara av avgörande vikt för EU som helhet att återställa Schengenområdet utan kontroller vid de inre gränserna. Målsättningen har varit att dels avhjälpa de brister som finns i delar av den yttre gränskontrollen, dels att ersätta lapptäcket av enskilda beslut om att återinföra gränskon- troller med en samordnad strategi med tillfälliga gränskontroller i syfte att sedan så snart som möjligt upphäva alla kontroller vid de inre gränserna. Ett ytterligare mål har varit att få slut på genomsläppningen av människor utan föreskrivna kontroller och återgå till en full tillämp- ning av Dublinreglerna. Kommissionen presenterade år 2016 i ett meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet –

68

SOU 2021:92

Det EU-rättsliga samarbetet

”Att återvända till Schengen – en färdplan”7 – en strategi för hur dessa mål skulle uppnås. Arbetet har följts upp och fortsatt.

I ett nytt meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bevarande och stärkande av Schengen den 27 september 20178 konstaterade kommissionen att de terrordåd som sedan 2015 genomförts i sju medlemsstater fortsatt hade inneburit ytterligare påfrestningar på Schengenområdet. Det konstaterades dock också att bl.a. införandet av en gemensam Europeisk gräns- och kustbevak- ning, liksom införandet av förstärkta kontroller vid de yttre grän- serna genom ändringar i gränskodexen hade lett till positiva resultat.

Som nämnts får rådet under vissa exceptionella förhållanden, som närmare anges i artikel 29 i EU:s gränskodex, rekommendera att en eller flera medlemsstater beslutar att återinföra gränskontroll vid alla eller vissa avsnitt av sina inre gränser. Som ett led i det ovan beskrivna arbetet har sådana rekommendationer lämnats riktade till bl.a. Sverige, och då gällande de inre gränserna i de svenska hamnarna i polisregio- nerna Syd och Väst samt vid Öresundsbron.9 Den senaste rekom- mendationen gällde från den 11 maj 2017 och högst sex månader fram.

3.5Kommissionens rekommendationer om proportionella poliskontroller och polissamarbete

Den 12 maj 2017 antogs kommissionens rekommendationer (EU) 2017/820 av den 12 maj 2017 om proportionella poliskontroller och polissamarbete i Schengenområdet. Kommissionen konstaterade att det i ett område utan kontroller vid de inre gränserna är nödvändigt

7Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet, Att åter- vända till Schengen – en färdplan COM/2016/0120 final.

8Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om bevarande och stärkande av Schengen den 27 september 2017 COM(2017) 570 final.

9Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/894 av den 12 maj 2016 om en rekommendation om tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet (EUT L 151, 8.6.2016, s. 8–11), Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/1989 av den 11 november 2016 om en rekommenda- tion om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omstän- digheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet (EUT L 306, 15.11.2016, s. 13–15), Rådets genomförandebeslut (EU)2017/246 av den 7 februari 2017 om en rekommendation om tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet (EUT L 36, 11.2.2017, s. 59), och Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/818 av den 11 maj 2017 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för Schengenområdets övergripande funktionssätt (EUT L 122, 13.5.2017, s. 73–75).

69

Det EU-rättsliga samarbetet

SOU 2021:92

att gemensamt ingripa mot gränsöverskridande hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i det området. För att ett sådant område ska fungera ansågs det inte tillräckligt att medlemsstaterna enhetligt tillämpade EU:s regelverk utan det ansågs förutsätta att med- lemsstaterna också utövar sina nationella polisiära befogenheter på sina territorier och då även i gränsområden. Kommissionen påpekade att bl.a. artikel 23 i EU:s gränskodex uttryckligen bekräftade att av- skaffandet av gränskontroller vid de inre gränserna inte har påverkat medlemsstaternas befogenheter att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten.

Vid tiden för dessa rekommendationer hade alltså flera medlems- länder kvar de tillfälligt återinförda gränskontrollerna.

I skälen skriver kommissionen:

(6)Under nuvarande omständigheter, med hot mot den allmänna ord- ningen eller den inre säkerheten till följd av terrorism och annan allvarlig gränsöverskridande brottslighet, och risken för sekundära förflyttningar av personer som har passerat de yttre gränserna irreguljärt, kan en inten- sifiering av poliskontroller i hela territoriet i medlemsstaterna, inbegripet i gränsområden, och genomförande av poliskontroller längs huvudtrans- portlederna, såsom motorvägar och järnvägar, anses vara nödvändigt och motiverat. Beslut om den typen av kontroller, var de ska äga rum och hur omfattande de ska vara ligger fortfarande helt och hållet i medlemssta- ternas händer, och ska alltid stå i proportion till de identifierade hoten. Sådana kontroller kan visa sig vara effektivare än kontroller vid de inre gränserna, särskilt då de är mer flexibla än statiska gränskontroller vid vissa gränsövergångsställen och lättare kan anpassas till föränderliga risker.

(7)Gränsområden kan vara utsatta för särskilda risker när det gäller gränsöverskridande brottslighet, och kan också vara mer utsatta för vissa brott som begåtts över hela territoriet såsom inbrott, fordonsstöld, olag- lig narkotikahandel, otillåten sekundär förflyttning av tredjelandsmed- borgare, smuggling av migranter eller människohandel. Risken för över- trädelser av reglerna om laglig vistelse inom territoriet kan också vara högre i gränsområden. Med beaktande av dessa risker får medlemssta- terna besluta att utföra och intensifiera poliskontroller i gränsområden, som är anpassade till de specifika riskerna i gränsområden, i den mån dessa åtgärder inte har samma verkan som in- och utresekontroller.

Kommissionen uppmuntrade särskilt användningen av modern teknik, t.ex. övervakningssystem som möjliggör automatisk nummerplåts- avläsning för brottsbekämpande ändamål för övervakning av trafik- flöden framför allt på motorvägar.

70

SOU 2021:92

Det EU-rättsliga samarbetet

Utifrån bl.a. de ovan angivna skälen rekommenderar kommissionen medlemsstaterna i huvudsak följande:

Att intensifiera poliskontrollerna i hela landet, inbegripet i gräns- områden.

Att utföra poliskontroller på de stora transportlederna, inbegripet i gränsområdena.

Anpassa poliskontrollerna i gränsområden på grundval av en kon- tinuerlig riskbedömning, samtidigt som det säkerställs att dessa poliskontroller inte syftar till gränskontroll.

Använda modern teknik för att kunna övervaka fordon och trafik- flöden.

Ge företräde för sådana poliskontroller framför tillfälligt åter- införda gränskontroller vid de inre gränserna.

Stärka det gränsöverskridande polissamarbetet genom att bl.a. ut- värdera hur möjligheterna till samarbete tillämpas och undanröja eventuella hinder för sådant samarbete.

Att tillämpa bilaterala återtagandeavtal eller överenskommelser mellan medlemsstaterna.

3.6Kompensatoriska åtgärder

För att uppnå målet att människor ska kunna resa fritt inom Schengen- området har Schengenländerna enats om gemensamma regler i ett stort antal frågor. Vissa av dessa regler, som t.ex. de i EU:s gräns- kodex, tar direkt sikte på att säkerställa den fria rörligheten av per- soner inom Schengenområdet. Andra regler handlar i stället om att motverka de negativa bieffekter som en fri rörlighet av personer kan föra med sig, i form av t.ex. gränsöverskridande brottslighet och olaglig invandring. Som exempel på sådana regler kan nämnas enhetliga regler om visum och inresekontroller mot länder utanför Schengenområdet. Här ingår emellertid också åtgärder som syftar till att stärka Schengen- ländernas operativa samarbete i frågor om bl.a. brottsbekämpning och immigrationskontroll. Dessa utgör s.k. kompensatoriska åtgärder.

De kompensatoriska åtgärder och därtill hörande rättsakter som finns på EU-nivå är relativt omfattande och det saknas anledning att

71

Det EU-rättsliga samarbetet

SOU 2021:92

i detta sammanhang redovisa för dessa närmare. Det finns dock skäl att nämna några av dem.

Europol, Europeiska unionens byrå för samarbete inom brotts- bekämpning. Syftet med Europol är att stödja och stärka med- lemsstaternas behöriga myndigheters insatser och ömsesidiga sam- arbete för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism och former av brotts- lighet som påverkar ett gemensamt intresse som omfattas av unio- nens politik.

Den europeiska gräns- och kustbevakningen utgörs av medlems- staternas nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning och återvändande samt av Europeiska gräns- och kustbevaknings- byrån, vanligen kallad Frontex. Som en integrerad del av europeiska gräns- och kustbevakningen finns ett europeiskt gränsövervak- ningssystem, Eurosur.

Schengens informationssystem (SIS), ett informationssystem som Schengenmedlemsstaterna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete samt immigrationskontroll.

Som ett led i arbetet med att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa driver EU en gemensam politik för viser- ingar för kortare tid. Arbetet har resulterat i bl.a. ett gemensamt informationssystem för viseringar (VIS), som fungerar som ett sy- stem för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna, och antag- andet av VIS-förordningen. Vidare finns en viseringskodex.

Den s.k. Dublin III-förordningen fastställer en ansvarig stat som ska pröva en utlännings asylansökan och förordningen innehåller anvisningar för detta, liksom bestämmelser om överföring och åter- tagande av sökande till den stat som enligt förordningen anses som ansvarig för prövningen av asylansökan. För en effektiv tillämp- ning av Dublinförordningen har också en elektronisk databas för fingeravtryck skapats – Eurodac.

72

4Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter

4.1Enskildas grundläggande fri- och rättigheter

Enskildas grundläggande fri- och rättigheter skyddas av bl.a. regerings- formen, Europarådets konvention 1950 angående skydd för de mänsk- liga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonven- tionen) och Sveriges internationella åtaganden. Bestämmelserna om fri- och rättigheter begränsar det allmännas möjligheter att göra in- trång i dessa och anger under vilka förutsättningar begränsningar kan anses godtagbara.

4.2Regeringsformen och allmänna principer

I 1 kap. 2 § regeringsformen finns ett s.k. program- och målsättnings- stadgande som ger uttryck för vissa särskilt viktiga mål för den sam- hälleliga verksamheten. Där uttrycks bl.a. att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Där uttrycks vidare att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Regeringsformens skydd gäller bara i förhållande till det allmänna. I regeringsformens andra kapitel regleras alla svenska medborgares grundläggande fri- och rättigheter. Utländska medborgare likställs i stor utsträckning med svenska med- borgare (se 2 kap. 25 §). Beträffande utländska medborgare finns dock ett något större utrymme för att genom lag göra begränsningar i fri- och rättigheterna.

73

Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter

SOU 2021:92

Av särskilt intresse i detta sammanhang är det grundlagsstadgade skyddet för kroppslig integritet och rörelsefrihet, liksom skyddet mot diskriminering.

Av regeringsformen följer ett förbud mot dödsstraff och ett skydd mot kroppsstraff (2 kap. 4 och 5 §§). Även i andra fall är var och en enligt 2 kap. 6 § skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp och mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. Med kropps- ligt ingrepp avses ingrepp av såväl grövre slag, såsom våld, läkarunder- sökningar eller ingrepp som sterilisering, men också mindre ingrepp som vaccinering och blodprovstagning och andra liknande företeelser som brukar betecknas med ordet kroppsbesiktning. Med kroppsvisi- tation avses undersökningar av annat än själva kroppen, dvs. någons kläder, handväska m.m.1

Skyddet i 2 kap. 6 § omfattar även undersökning av brev och hem- lig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal samt annan förtrolig kommunikation. Om den enskilde lämnar sitt medgivande till åtgär- den är bestämmelsen inte tillämplig. Vidare omfattas även betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.

Av 2 kap. 7 § följer att ingen svensk medborgare får landsförvisas och inte heller hindras att resa in i riket. Svenska medborgare har även en grundlagsskyddad frihet att förflytta sig inom Sverige och att lämna landet. Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt här får heller fråntas sitt medborgarskap. Var och en, dvs. även utländska med- borgare, är dessutom enligt 2 kap. 8 § skyddad mot frihetsberövanden.

Regeringsformen anger också att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en mino- ritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning, eller på grund av sitt kön (2 kap. 12 och 13 §§). Här finns alltså allmänna förbud mot diskriminering som gäller även i förhållande till utländska medborgare.

För användande av tvångsåtgärder mot enskilda anses mot bak- grund av de integritetsskyddande bestämmelserna i regeringsformen gälla främst fyra allmänna principer, nämligen legalitets-, ändamåls-, behovs- och proportionalitetsprinciperna.2

1Holmberg m.fl., Grundlagarna, RF, SO, RO (1 jan. 2019, version 3A, JUNO), kommentaren till 2 kap. 6 § RF.

2Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 april 2021, version suppl. 90, JUNO), kommentaren till

23kap. 16 §.

74

SOU 2021:92

Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter

Bestämmelser om i vilken utsträckning och under vilka förutsätt- ningar som de skyddade fri- och rättigheterna får begränsas finns i 2 kap. 20–25 §§ regeringsformen. Vissa av fri- och rättigheterna är absoluta medan andra kan begränsas med stöd av lag, eller i vissa fall annan författning (2 kap. 20 §). Exempelvis får skyddet mot kropps- straff inte begränsas medan begränsningar i bl.a. skyddet mot andra kroppsliga ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och intrång i för- trolig kommunikation samt skyddet för rörelsefriheten under vissa förutsättningar godtas. Att begränsningar endast kan ske genom lag ger uttryck för legalitetsprincipen. Begränsningar får dock göras en- dast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får heller aldrig gå utöver vad som är nöd- vändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsikts- bildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Detta följer av 2 kap. 21 § regeringsformen som så- ledes anknyter till de övriga ovan nämnda principerna.

Ett särskilt kvalificerat lagstiftningsförfarande gäller, med vissa undantag, när ett förslag till lag innehåller begränsningar enligt 20 § eller 25 § av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna eller ändrar rådande sådana begränsningar.3 Undantagen anges i 22 § och omfattar bl.a. förslag till lagar med begränsad giltighetstid och, såvitt gäller be- stämmelser rörande svenska medborgare, förslag till lag som enbart rör husrannsakan eller liknande intrång.

Av ändamålsprincipen följer att en myndighets befogenhet att an- vända tvångsmedel måste vara bunden till det ändamål för vilket tvångs- medlet har beslutats. Om ett tvångsmedel avsiktligen används i annat syfte än det avsedda, kan det utgöra brott i myndighetsutövning.4 Detta innebär också att det vid införandet av tvångsmedel i lagstift- ningen måste stå helt klart vad skälen för införandet är, liksom i vilket syftet befogenheten ska få tillämpas.5

Behovsprincipen innebär att en myndighet får använda ett tvångs- medel bara när det föreligger ett påtagligt behov och en mindre in-

3Holmberg m.fl., Grundlagarna (1 jan. 2019, version 3A, JUNO), kommentaren till 2 kap.

22§ RF.

4Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 april 2021, version suppl. 90, JUNO), kommentaren till

23kap. 16 §.

5Jfr Holmberg m.fl., Grundlagarna (1 jan. 2019, version 3A, JUNO), kommentaren till 2 kap.

21§ RF.

75

Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter

SOU 2021:92

gripande åtgärd inte är tillräcklig. Om flera alternativa åtgärder finns att välja på för att uppnå syftet ska alltid det väljas som innebär minsta möjliga intrång i den enskildes fri- och rättigheter. Proportio- nalitetsprincipen innebär vidare att ett tvångsmedel får tillgripas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Tvångsåtgärden ska alltså i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden.6 Proportionalitetsprincipen finns också på flera håll uttryck- ligen intagen i lag, se t.ex. 24 kap. 1 § tredje stycket och 28 kap. 3 a § rättegångsbalken samt 8 § polislagen (1984:387).

I andra kapitlet regeringsformen finns också vissa rättssäkerhets- garantier upptagna. Där föreskrivs bl.a. en rätt till domstolsprövning av frihetsberövanden och anges att en rättegång ska genomföras rätt- vist och inom skälig tid.

4.3Europakonventionen

Europakonventionen gäller sedan 1995 som lag i Sverige, se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av 2 kap. 19 § regeringsformen följer att lag eller annan föreskrift inte får med- delas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen.

De rättigheter och friheter som konventionen skyddar anges i artiklarna 2–14. Därutöver kompletteras konventionen av vissa tilläggs- protokoll. Bland de skyddsregler som konventionen innehåller kan nämnas rätten till liv, förbud mot tortyr, rätten till frihet och säkerhet, rätten till skydd för privat- och familjeliv, rätten till en rättvis rätte- gång och förbud mot diskriminering.

Artikel 5 i Europakonventionen om rätten till frihet och säkerhet bygger på principen att varje frihetsberövande måste ha stöd i lag och att det måste falla in under någon av de kategorier som uppräknas i artikeln. Bland kategorierna finns frihetsberövande efter en fällande dom från en behörig domstol, frihetsberövande på grund av anhållande eller häktning samt frihetsberövande för att förhindra obehörig in- resa in i landet eller som ett led i ett förfarande rörande utvisning

6Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 april 2021, version suppl. 90, JUNO), kommentaren till

23kap. 16 §.

76

SOU 2021:92

Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter

eller utlämning. Uppräkningen i artikeln är uttömmande varför fri- hetsberövanden på andra grunder än de där angivna strider mot kon- ventionen. Artikeln träffar just frihetsberövanden och gäller inte vid mer begränsade eller kortvariga frihetsinskränkningar som endast ut- gör inskränkningar i rörelsefriheten. Rätten att röra sig fritt regleras i fjärde tilläggsprotokollet till konventionen, i 2 §. Var gränsdragningen däremellan går är dock inte alltid helt enkelt att avgöra.7

Europadomstolen har uttalat att bedömningen av om en åtgärd utgör ett frihetsberövande ska avgöras utifrån en helhetsbedömning av situationen och att hänsyn vid denna bedömning ska tas till åtgär- dens typ, varaktighet, verkningar och verkställighetssätt.8 Även mycket kortvariga ingripanden av polis eller annan myndighet har ibland be- dömts utgöra frihetsberövanden. Här kan nämnas fallet Gillan och Quinton mot Förenade kungariket där kontroller som bl.a. omfattade en kroppsundersökning pågick i som längst en halvtimme, men där vägran att underkasta sig åtgärderna var straffbar. Europadomstolen fann att även om de ifrågavarande kontrollerna varit kortvariga så hade klagandena varit fråntagna sin rörelsefrihet fullt ut under tiden som de pågick. Beaktat inslaget av tvång i form av straffbarheten av vägran att gå med på kontrollen ansågs ett frihetsberövande enligt artikel 5 kunna vara för handen.9

Kvarhållande under en kort tid på en internationell flygplats för kontroll av identitet och personliga omständigheter ansågs av samma domstol i fallet Gahramanov mot Azerbajdzjan inte utgöra ett frihets- berövande. Domstolen lyfte i det avgörandet särskilt fram omstän- digheten att kontrollen inletts som en passkontroll utförd av gräns- bevakande myndigheter som i sin tur föranledde vidare kontroller, liksom att flygresenärer fick anses ha samtyckt till en rad säkerhets- kontroller genom att välja att resa med flyg.10

Av artikel 8 Europakonventionen följer att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Rätten till respekt för privatlivet är svårdefinierad och kan omfatta ett stort antal företeelser. Ofta innebär kränkningar av privatlivet även kränkningar av t.ex. rätten till respekt för familjeliv och hem och vice versa. Som ett led i rätten till respekt för privatlivet ingår också rätten

7Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (2015, version 5, JUNO), s. 108 ff.

8Se bl.a. Amuur mot Frankrike, dom 25.6.1996; se även Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (2015, version 5, JUNO), s. 109.

9Gillan och Quinton mot Förenade kungariket, dom 12.1.2010.

10Gahramanov mot Azerbajdzjan, dom 15.10.2013.

77

Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter

SOU 2021:92

till respekt för den personliga integriteten. En annan numera allt mer aktuell fråga är registrering av personuppgifter som också, beroende på omständigheterna, kan beröra rätten till respekt för privatlivet.

En viktig aspekt av skyddet för privatlivet är den fysiska integri- teten. Allvarliga kränkningar av den fysiska integriteten kan utgöra tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling och därför stå i strid med artikel 3 i Europakonventionen. Andra, mindre allvarliga kränkningar av den fysiska integriteten, kan däremot ibland tänkas strida mot artikel 8. Flera straffprocessuella åtgärder är sådana att de i vissa fall kan anses inkräkta på dessa rättigheter; exempelvis telefon- avlyssning, kroppsundersökning eller husrannsakan.

Skyddet enligt artikel 8 är inte absolut, men en offentlig myndig- het får inte göra inskränkningar i rättigheten annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hän- syn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. Kravet på laglighet innebär, förutom att inskränkningen måste ha stöd i inhemsk lag, att lagen måste uppfylla rimliga anspråk på rättssäker- het. Lagen måste ge skydd mot godtycke samt vara tillgänglig för all- mänheten och tillräckligt preciserad för att inskränkningarna i rimlig utsträckning ska kunna förutses. Kravet på att inskränkningen ska vara nödvändig anses innebära att det ska finnas ett angeläget samhälleligt behov av den (”pressing social need”). Vid denna bedömning har kon- ventionsstaterna en viss frihet att avgöra frågan (”margin of appre- ciation”), men inskränkningarna måste alltid vara proportionerliga.11

I det tidigare nämnda målet Gillan och Quinton mot Förenade kungariket konstaterade Europadomstolen att en kroppsundersök- ning som enligt lag kunde vidtas utan avisering eller brottsmisstanke på offentlig plats och som kunde omfatta en undersökning av den kontrollerades kläder, väskor och andra tillhörigheter, samt en under- sökning på insidan av kragar, strumpor, skor och av den kontrollera- des hår, utgjorde en klar inskränkning i rätten till respekt för privat- livet. Domstolen framhöll särskilt att vägran att låta sig kontrolleras var straffbar. Med beaktande av bl.a. att beslut om att utföra de aktu- ella kontrollerna på viss plats kunde fattas utan krav på att åtgärden skulle bedömas som nödvändig och således utan att det skedde någon proportionalitetsbedömning, samt att lagen inte ställde upp något krav

11Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (2015, version 5, JUNO), s. 370.

78

SOU 2021:92

Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter

på misstanke och att det i lagen angivna syftet med kontrollerna var brett hållen (att söka efter föremål som kan användas i samband med terrorism), ansåg domstolen att lagstiftningen inte levde upp till de krav på rättssäkerhet som konventionen ställer. Lagen ansågs lämna ett alltför stort utrymme för den enskilde polisens godtycke och ris- kerade att tillämpas på ett diskriminerande sätt. Se också Beghal mot Förenade kungariket där en person i samband med inresa i landet blivit stannad och förhörd samt hon och hennes bagage och tillhörigheter blivit genomsökta i syfte att utreda om hon på något sätt var eller hade varit medverkande till terrorism. Någon misstanke om att så var fallet förelåg inte inför kontrollen. Domstolen slog fast att befogen- heten att utföra kontrollen gick utöver vad en normal gränskontroll kunde förväntas innebära och ansågs utgöra en inskränkning i de rät- tigheter som skyddas av artikel 8. Domstolen, som framhöll att avsak- naden av krav på misstanke inte per automatik medförde att åtgärden inte var godtagbar, fann även i detta fall att lagen innehöll otillräckliga skyddsåtgärder och därmed inte ansågs uppfylla kraven i artikel 8.2.12

Artikel 8 gäller inte bara ingrepp utan ålägger också staten att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes privata sfär. Sådana positiva åtgärder kan utgöras av lagstiftning men också av skydd mot övergrepp i särskilda situationer. De krav på skyddsåtgärder som ställs på staten måste dock vara rimliga. Vad som i huvudsak kan förväntas är att staten utfärdar lagar som ger ett tillfredsställande skydd åt pri- vatliv, familjeliv, hem och korrespondens och att de rättsvårdande myndigheterna håller kontroll över att dessa lagar respekteras.13

Slutligen ska här också nämnas skyddet mot diskriminering som regleras i artikel 14. Av artikeln följer ett förbud mot diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskåd- ning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell mino- ritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Den ger uttryck för principen att lika fall ska behandlas lika. Artikeln innehåller inte något generellt förbud mot diskriminering utan tar endast sikte på diskri- minering med avseende på de fri- och rättigheter som behandlas i Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll.

12Beghal mot Förenade kungariket, dom 28.2.2019.

13Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (2015, version 5, JUNO), s. 365 f.

79

Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter

SOU 2021:92

4.4EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Enligt artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen ska EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) ha samma rättsliga värde som fördragen. Stadgan är indelad i sju kapitel, varav de sex första behandlar olika rättigheter. Det sjunde kapitlet innehåller bl.a. all- männa bestämmelser. I det första kapitlet återfinns människans vär- dighet (artikel 1), rätten till liv (artikel 2), människans rätt till fysisk och psykisk integritet (artikel 3), förbudet mot tortyr och omänsk- lig eller förnedrande behandling (artikel 4) samt förbudet mot slaveri och tvångsarbete (artikel 5).

De artiklar som tas upp i andra kapitlet, med titeln Friheter, är civila och politiska rättigheter som återfinns i Europakonventionen, men också några grundläggande sociala rättigheter. Här kan nämnas rätten till frihet och säkerhet (artikel 6) och respekten för privatlivet och familjelivet (artikel 7). Det har även tagits in ett särskilt skydd av personuppgifter (artikel 8). Vidare innehåller stadgan bestämmelser om rätt till asyl (artikel 18) och om skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning (artikel 19).

Enligt artikel 51 riktar sig bestämmelserna i stadgan till unionens institutioner, organ och byråer samt till medlemsstaterna när dessa tillämpar unionsrätten. Enligt artikel 52 måste varje begränsning i ut- övandet av de fri- och rättigheter som erkänns i stadgan vara föreskriven i lag och vara förenlig med det väsentliga innehållet i dessa fri- och rättigheter. Begränsningar får, med beaktande av proportionalitets- principen, göras endast om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller beho- vet av skydd för andra människors fri- och rättigheter. I den mån en rättighet som erkänns i stadgan motsvarar en rättighet som också garanteras i Europakonventionen ska rättigheten i stadgan ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen.

80

5 Något om tvångsmedel

5.1Inledning

Bestämmelser om brottsbekämpning inom ramen för förundersök- ningar finns i rättegångsbalken. En förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Förundersökningens syfte är bl.a. att utreda vem som kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal. Inom ramen för förundersökningen får tvångsmedel användas för att begångna brott ska kunna utredas och lagföras. Husrannsakan och kroppsvisitation utgör sådana tvångs- medel, liksom beslag.

Bestämmelserna i rättegångsbalken får inte tillämpas i brottsspa- nande syfte eller i syfte att förebygga brott. Det är alltså inte tillåtet att använda reglerna avseende dessa tvångsmedel utanför en förunder- sökning.1

Polisens brottsbekämpande arbete bedrivs i stor utsträckning inom ramen för förundersökningar. Inte sällan utgör dock polisens arbete underrättelseverksamhet. Med det avses verksamhet som innebär att polisen samlar in och bearbetar uppgifter om personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet utan att tillräcklig misstanke finns om något konkret brott. Utanför förundersökning kan såväl husrann- sakan som kroppsvisitation komma i fråga i vissa särskilda situationer, i syfte att förhindra eller förebygga brott. Regleringen i rättegångs- balken kan då inte användas som rättslig grund, eftersom någon för- undersökning inte har inletts. I stället får användningen av tvångs- medel ske med stöd av andra författningar. Bestämmelser om sådana tvångsmedel finns främst i polislagen men i viss utsträckning även i annan speciallagstiftning.

1Se Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, upplaga 4:2, 2020, s. 9 f. och där gjorda hänvisningar.

81

Något om tvångsmedel

SOU 2021:92

5.2Husrannsakan

5.2.1Husrannsakan enligt rättegångsbalken

Bestämmelser om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken. Med husrannsakan menas ett eftersökande i hus, rum eller slutet förvarings- ställe. Med hus avses inte bara bostadshus utan även andra byggna- der, t.ex. ekonomi- och uthusbyggnader, fabriker och magasin. Be- greppet rum avses omfatta även kontors- och lagerlokaler och t.ex. hytter på fartyg. Till slutet förvaringsställe räknas exempelvis en stängd bil och ett kassafack i en bank.2

En husrannsakan kan göras i syfte att söka efter föremål (reell hus- rannsakan) eller efter personer (personell husrannsakan). För såväl reell som personell husrannsakan enligt balken krävs att en förunder- sökning har inletts. Förordnande om husrannsakan meddelas enligt 28 kap. 4 § rättegångsbalken av undersökningsledare, åklagare eller i vissa fall av rätten. Enligt 28 kap. 5 § får dock en polisman som inte är undersökningsledare göra husrannsakan utan förordnande om det är fara i dröjsmål.

För samtliga fall av reell husrannsakan enligt rättegångsbalken gäller att åtgärden får vidtas för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan få be- tydelse för utredning om brottet eller om förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

För husrannsakan enligt huvudregeln i 28 kap. 1 § rättegångsbalken krävs att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Hos den som är skäligen misstänkt för brottet får husrannsakan alltid göras i något av de nyss angivna syftena. Enligt JO krävs det för skälig misstanke att det finns konkreta omständig- heter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den gärning som misstanken avser.3 Det förhållandet att en person beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen kan inte i sig anses ge grund för misstanke om brott. Inte heller en persons umgänge eller den omständigheten att en person tidigare har gjort sig skyldig till brott kan anses utgöra tillräcklig grund för skälig misstanke.4

2Fitger m.fl., Rättegångsbalken, (1 april 2021, version suppl. 90, JUNO), kommentaren till

28kap. 1 §.

3Se bl.a. JO 2009/10 s. 72 och 2019/20 s. 385.

4Jfr Ds 2020:23 En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål s. 27.

82

SOU 2021:92

Något om tvångsmedel

Vid husrannsakan hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får husrannsakan äga rum i tre angivna situationer; om brottet har begåtts hos honom eller henne, om den misstänkte har gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att syftet med åtgärden kommer att uppnås.

Enligt 28 kap. 3 § första stycket får husrannsakan också ske i lokaler som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis butiker, restauranger, eller teater- och biograflokaler.5 För beslut om sådan husrannsakan ställs lägre krav än enligt huvudregeln. Det krävs inte att brottet har viss svårhetsgrad. Inte heller krävs det att någon är skäligen misstänkt för brottet eller synnerlig anledning att anta att åtgärden leder till det avsedda resultatet. Däremot krävs även i dessa fall att det finns anled- ning att anta att ett brott har begåtts och att husrannsakan görs för något av de i 28 kap. 1 § rättegångsbalken angivna syftena.

Syftet med en personell husrannsakan enligt huvudregeln i 28 kap. 2 § rättegångsbalken ska vara att påträffa en person som ska gripas, anhållas, häktas, delges, hämtas till förhör eller till inställelse i rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Uppräk- ningen är uttömmande. Formuleringen ”ska” anhållas eller häktas torde syfta på att det – bortsett från i gripandesituationen – ska röra sig om verkställighet av ett redan meddelat beslut att anhålla eller häkta någon.6 Något krav i fråga om brottets svårhetsgrad eller brotts- misstanke finns inte.

I 28 kap. 2 a § rättegångsbalken finns en särskild bestämmelse om personell husrannsakan i transportmedel. Bestämmelsen förutsätter att någon ska gripas, anhållas eller häktas för brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år, eller försök till sådant brott. Vid sådan husrannsakan får även lådor och andra för- varingsutrymmen som kan dölja en människa och som fraktas i trans- portmedlet undersökas. Husrannsakan enligt 28 kap. 2 a § får endast göras på en plats som det finns särskild anledning att anta att den sökte kan komma att passera. Det kan exempelvis vara befogat att göra husrannsakan i anslutning till tänkbara flyktvägar från en brotts- plats.7

5Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 april 2021, version suppl. 90, JUNO), kommentaren till

28kap. 3 §.

6Se JO 1993/94 s. 66, jfr Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 april 2021, version suppl. 90, JUNO), kommentaren till 28 kap. 2 §.

7Prop. 1990/91:129 om ändringar i rättegångsbalken m.m. s. 28.

83

Något om tvångsmedel

SOU 2021:92

Husrannsakan får enligt 28 kap. 3 § andra stycket också ske i lokaler som används av kriminella grupper för ändamål som avses i 28 kap. 1 och 2 §§. Bestämmelsen kräver att lokalen har anknytning till personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet. Bevis- kravet avser enligt förarbetena såväl misstankarna om verksamheten som vilka personer som ägnar sig åt den. I förarbetena anförs dock att det inte rör sig om någon särskilt hög tröskel. Genom t.ex. spa- nings- och underrättelseverksamhet beträffande grupper som står under polisens uppsikt borde tillräckligt underlag finnas för att kunna dra den slutsatsen.8 Bestämmelsen i andra stycket gäller också utrym- men och fordon som finns i omedelbar anslutning till lokalen och brukas av dem som använder lokalen.

Bestämmelsen syftar primärt till att möjliggöra husrannsakningar i kriminella mc-gängs lokaler under mindre stränga förutsättningar än annars. Möjligheten omfattar dock även andra grupperingar, i för- arbetena nämns bl.a. grupper som ägnar sig åt brottslig verksamhet på ett mer yrkesmässigt sätt (t.ex. köp och försäljning av stöldgods) och rasistiska sammanslutningar.9 Det ställs inga krav på att någon är utpekad som misstänkt för ett konkret brott för en reell husrann- sakan enligt bestämmelsen. Det krävs dock att det förekommer anled- ning att (ett konkret) brott har förövats. För brottet ska det dessutom vara föreskrivet fängelse ett år eller mer. Det ställs alltså högre krav på brottets svårhetsgrad än enligt huvudregeln. Därutöver krävs att det finns särskild anledning att anta att ändamålet kommer att uppfyllas.

5.2.2Husrannsakan enligt viss speciallagstiftning

Bestämmelser om husrannsakan finns på flera håll i speciallagstift- ningen. En för denna utredning central lag är polislagen (1984:387) som behandlas särskilt i avsnitt 6. Bestämmelser om husrannsakan finns också i t.ex. lagen (2000:1225) om straff för smuggling (smugg- lingslagen) som tillämpas i verksamhet i gränsnära områden.

Enligt 26 § första stycket smugglingslagen har tjänstemän vid Tull- verket och Kustbevakningen, om fara är i dröjsmål, befogenhet att utan förordnande av undersökningsledare, åklagare eller rätten göra en husrannsakan. Befogenheten kan dock aldrig gå utöver polismans

8Prop. 1997/98:181 Ökade möjligheter att ingripa mot visa mc-klubbar, m.m. s. 47.

9A. prop. s. 25 ff.

84

SOU 2021:92

Något om tvångsmedel

befogenhet enligt rättegångsbalken. Enligt 26 § andra stycket får hus- rannsakan göras när det förekommer anledning att anta vissa i lagen angivna brott, även om det inte kan följa fängelse på det aktuella brottet. Befogenheten är alltså mer långtgående än enligt 28 kap. 1 § rättegångs- balken. Husrannsakan enligt den nu aktuella bestämmelsen får dock endast göras i magasin eller liknande utrymmen, och endast i förver- kandesyfte. Med ”magasin eller liknande utrymmen” avses lokaler som i princip endast används för förvaring av varor, såsom upplagsbodar och uthus.10

5.3Kroppsvisitation

5.3.1Kroppsvisitation enligt rättegångsbalken

Med kroppsvisitation avses enligt legaldefinitionen i 28 kap. 11 § tredje stycket rättegångsbalken en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig.

För att någon ska anses ha med sig ett föremål krävs att personen i fråga har egendomen under sin fysiska kontroll. En kroppsvisita- tion hindras dock inte av att någon tillfälligt ställt föremålet ifrån sig. Det saknar även betydelse om föremålet är stängt eller låst. En tum- regel för gränsdragningen mellan kroppsvisitation och husrannsakan kan enligt uttalanden i förarbetena vara att egendom som transpor- teras med handkraft kan bli föremål för kroppsvisitation, medan större saker som förflyttas endast med maskinkraft kan bli föremål för husrannsakan. Definitionen gäller även för kroppsvisitation enligt annan lagstiftning.11

Kroppsvisitation får enligt 28 kap. 11 § första stycket rättegångs- balken göras om det finns anledning att anta att brott på vilket fäng- else kan följa har begåtts. Bestämmelsen får tillämpas på den som är skäligen misstänkt för brottet. Syftet ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

10Prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. s. 170 f.

11Prop. 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m. s. 79 f.

85

Något om tvångsmedel

SOU 2021:92

Även annan än den som är skäligen misstänkt för ett brott kan kroppsvisiteras. Det krävs då enligt 28 kap. 11 § andra stycket syn- nerlig anledning att anta att eftersökta föremål kommer att anträffas.

Vem som får besluta om kroppsvisitation framgår av 28 kap. 13 § rättegångsbalken, som bl.a. hänvisar till 28 kap. 4 §. Där föreskrivs att beslut fattas av undersökningsledare, åklagare eller rätten. En polis- man som inte är undersökningsledare får dock enligt 28 kap. 13 § besluta om kroppsvisitation om det är fara i dröjsmål.

5.3.2Kroppsvisitation enligt viss speciallagstiftning

Även bestämmelser om kroppsvisitation finns på flera håll i special- lagstiftningen. Som vi tidigare nämnt behandlas bestämmelserna i polislagen i avsnitt 6. Smugglingslagen innehåller också bestämmel- ser om kroppsvisitation.

Tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen har enligt 27 § första stycket smugglingslagen i fråga om vissa brott samma befog- enhet som en polisman att besluta om kroppsvisitation utan föregå- ende beslut av undersökningsledare, åklagare eller rätten. Befogenheten kan dock aldrig gå utöver polismans befogenhet enligt rättegångs- balken.12

Enligt 27 § andra stycket smugglingslagen får en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen besluta om kroppsvisitation om det finns anledning att anta att en person i omedelbart samband med in- resa till eller utresa från landet har med sig egendom som kan tas i beslag på grund av brott enligt smugglingslagen eller bl.a. vissa brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) och vapenlagen (1996:67). Det ska finnas ett direkt samband mellan in- eller utresan och beslutet om kroppsvisitation.13

Beviskravet är lägre än i bestämmelserna om kroppsvisitation i rätte- gångsbalken. Det har tolkats så att en tjänstemans subjektiva bedöm- ning att en resande i samband med tullkontroll ser nervös ut är till- räcklig grund för att utföra en åtgärd enligt bestämmelsen.14

Enligt 27 § tredje stycket smugglingslagen får en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ingriper mot någon enligt smugglingslagen kroppsvisitera personen i anslutning till ingripan-

12Prop. 1999/2000:124 s. 173.

13A. prop. s. 173 f.

14Se bl.a. JO 1996/97 s. 273.

86

SOU 2021:92

Något om tvångsmedel

det för att ta hand om vapen eller andra farliga föremål. Det får dock bara göras i den utsträckning som det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

Enligt 28 § smugglingslagen får Tullverket i vissa situationer be- sluta om ”särskild kontroll”. En särskild kontroll innebär att varje resande som med ett visst transportmedel eller under en kortare tids- period kommer till eller reser från en viss plats får kroppsvisiteras. Kontrollen förutsätter bl.a. att det finns anledning att anta att en eller flera resande har begått eller kommer att begå grov smuggling, grov narkotikasmuggling eller försök till något sådant brott. Kontrollen förutsätter dock inte brottsmisstanke mot en viss person.15

5.4Beslag och elektroniska informationsbärare

En fråga som har kommit upp under utredningens arbete är i vilken utsträckning en polis eller annan myndighetstjänsteman får omhän- derta och tömma elektroniska informationsbärare, eller digitala medier, såsom mobiltelefoner, läsplattor, datorer m.m. som hittas i samband med en kroppsvisitation eller husrannsakan. I dag finns en sådan möj- lighet endast i samband med utredning av misstanke om brott. En förutsättning är att föremålet kan tas i beslag.

Beslag innebär att en brottsbekämpande myndighet tillfälligt tar om hand någon annans egendom. Bestämmelser om beslag finns i 27 kap. rättegångsbalken. Av 27 kap. 1 § följer att föremål som skäli- gen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag. Detsamma gäller föremål som skäligen kan antas ha betydelse för ut- redning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Vad som sägs i 27 kapitlet om föremål gäller också om skriftlig handling, i den mån inte annat är föreskrivet. Pro- portionalitetsprincipen måste alltid beaktas.

Beslag kan endast avse lösa saker. Beslag kan användas oberoende av brottets beskaffenhet, men kan endast avse föremål som är till- gängliga för en sådan åtgärd. Beslagsrätten ger alltså i sig inte befog- enhet att företa åtgärder för att söka efter föremål. Som medel att skaffa fram föremål som inte lämnas ut frivilligt kan i stället t.ex. husrannsakan eller kroppsvisitation komma i fråga.16

15Prop. 1999/2000:124 s. 176.

16Fitger m.fl., Rättegångsbalken, (1 april 2021, version suppl. 90, JUNO), kommentaren till

27kap. 1 §.

87

Något om tvångsmedel

SOU 2021:92

I 27 kap. 2 § rättegångsbalken finns förbud mot beslag av vissa skriftliga handlingar. Även elektroniska informationsbärare omfattas av förbudet.17

I rättegångsbalken finns i dag inga särskilda bestämmelser om hus- rannsakan i datorer och andra liknande informationsbärare. Det finns inte heller några regler som särskilt tar sikte på beslag av elektroniskt lagrad information.

I beslagsutredningens betänkande Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) redovisas bestämmelserna om beslag ingående. Där redovisas och diskuteras särskilt hur reglerna kan tillämpas på elektroniska informationsbärare. Av redogörelsen framgår, såvitt här är av intresse, följande.18

Enligt svensk rätt anses det tillåtet att besluta om husrannsakan på en viss plats i syfte att söka efter information som finns lagrad i en dator eller annan elektronisk informationsbärare på platsen. Det krävs då inte något särskilt beslut om husrannsakan för informations- bäraren. Ofta finns datorer och andra informationsbärare i sådana miljöer, hus, rum eller slutna förvaringsställen som inte får genom- sökas utan ett beslut om husrannsakan. I sådana fall blir det därför en sekundär fråga hur man ska se på undersökningen av själva infor- mationsbäraren. Frågan om innehållet i datorer m.m. får undersökas blir då beroende av hur beslutet om husrannsakan ska tolkas.

Det har också blivit allt vanligare att elektroniska informations- bärare är portabla och att de finns på någons person, t.ex. i en byx- eller jackficka, eller i en väska som personen bär med sig. Kläder och annat som någon bär på sig samt väskor, paket och andra föremål som någon har med sig kan undersökas med stöd av reglerna om kropps- visitation. Det har ansetts att en kroppsvisitation inte får vidtas i syfte att man ska komma åt uppgifter som finns lagrade i en mobiltelefon, eftersom det skulle strida mot ändamålet med tvångsmedlet. Där- emot kan kroppsvisitation beslutas i syfte att eftersöka en elektronisk informationsbärare som sedan kan tas i beslag. Många beslag av exem- pelvis datorer, mobiltelefoner och andra informationsbärare syftar vidare till att den utredande myndigheten ska få tillgång till den infor- mation som finns lagrad i föremålet och inte till själva föremålet i sig.

17NJA 2015 s. 631.

18Se SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov s. 163–184 och

281f. med där gjorda hänvisningar.

88

SOU 2021:92

Något om tvångsmedel

Om beslaget har föregåtts av en husrannsakan anses det beslutet

men inte ett beslut om kroppsvisitation – omfatta en möjlighet att undersöka datorer och andra informationsbärare som man påträffar. Vidare anses att föremål som tas i beslag får undersökas.

Genom husrannsakan och beslag av elektroniska informations- bärare får de brottsbekämpande myndigheterna således tillgång till elektroniskt lagrad information. I vart fall tillämpas regelverket så i praktiken, även om det kan noteras att det i litteraturen har anförts att beslaget endast skulle ge en rätt till en extern undersökning av före- målet, men inte rätt att genomsöka dess innehåll. Gällande rätt synes dock ge rätt till elektronisk lagrad information i samband med beslag.

Det finns många olika slags informationsbärare som kan bli aktu- ella för beslag. Med dagens teknik kan det t.ex. handla om en dator eller dess hårddisk, externa hårddiskar, usb-minnen, mobiltelefoner och SIM-kort. Om beslaget avser en mobiltelefon anses det allmänt att det är tillåtet att undersöka telefonen för att få tillgång till tele- fonens eller SIM-kortets samtalslogg och telefonbok samt medde- landen som kommit in vid beslagstillfället. Det har däremot ansetts förbjudet att utan ett beslut om hemlig övervakning eller avlyssning låta telefonen vara påslagen i syfte att fånga upp samtal och inkom- mande meddelanden i realtid. Detsamma gäller i fråga om surfplattor, datorer och andra elektroniska informationsbärare som kan ta emot meddelanden. Innehållet vid beslagstillfället får alltså undersökas, under förutsättning att detta inte är förbjudet enligt t.ex. beslagsförbuds- reglerna, men det anses inte tillåtet att låta informationsbäraren förbli uppkopplad mot internet i syfte att man ska kunna ta del av medde- landen som kommer in därefter. Information från exempelvis sociala medier eller mejlkonton som redan före beslagstillfället och under- sökningen hämtats hem till den enskilde datorn, telefonen osv. och sparats i dess minne får genomsökas. Sådan information är tillgänglig trots att nätverksuppkopplingen släcks.

5.5Särskilt om tvångsmedel i underrättelseverksamhet

Underrättelseverksamheten är i huvudsak oreglerad

Polismyndigheten, liksom andra brottsbekämpande myndigheter, bedriver olika former av underrättelseverksamhet. Polismyndighetens allmänna befogenhet att bedriva underrättelseverksamhet framgår av

89

Något om tvångsmedel

SOU 2021:92

2 § 1 polislagen där det anges att till myndighetens uppgifter hör att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra stör- ningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Dessa begrepp är således av central betydelse i verksamheten.

Underrättelseverksamheten är i huvudsak inriktad på att avslöja om en viss, inte närmare specificerad brottslighet har ägt rum, pågår eller kan antas komma att begås. Det rör sig alltså om misstankar om pågående brottslig verksamhet som inte kan konkretiseras eller all- männa misstankar om framtida brott. Misstankarna om brottslig verk- samhet avser fragmenterad, opreciserad och osäker information om aktiviteter som kan antas komma leda till konkreta brott. Ett över- gripande mål med underrättelseverksamheten är att förse de brotts- bekämpande myndigheterna med kunskap som kan omsättas i operativ verksamhet. I underrättelseverksamheten samlar alltså myndigheterna in, bearbetar eller analyserar uppgifter som senare kan ha betydelse för att utreda, förebygga och förhindra brott.

För att kunna bedriva underrättelseverksamhet behöver myndig- heterna kunna hämta in, bearbeta och analysera information som sedan kan förädlas till kunskap om exempelvis förutsättningar för viss brotts- lig verksamhet, brottsfenomen eller brottsupplägg. Informationen kan användas för att förebygga och förhindra brott t.ex. genom att åtgärder vidtas som försämrar förutsättningarna för brottsligheten eller minskar de av aktörerna önskade effekterna av densamma. En viktig del av den brottsbekämpande underrättelseverksamheten är också att upptäcka. Det kan vara fråga om att upptäcka ännu okänd brottslig verksamhet, nya brottsupplägg eller att identifiera tidigare okända förhållanden, individer eller aktiviteter.

Underrättelseverksamhetens karaktär är sådan att den är beroende av tillgången till information men också av att informationen kan sparas, analyseras och bearbetas.

Underrättelseverksamheten som sådan är inte uttryckligen regle- rad i några särskilda författningsbestämmelser. I lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brotts- bekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtnings- lagen), lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen) och lagen (2020:62) om hemlig data- avläsning finns vissa bestämmelser om hur information får hämtas in i underrättelseverksamhet med hjälp av hemliga tvångsmedel. Även lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll innehåller bestäm-

90

SOU 2021:92

Något om tvångsmedel

melser om tvångsmedel. Lagen har som syfte att förhindra att terro- ristdåd utförs eller planeras i Sverige och förutsätts tillämpas endast i mycket allvarliga fall. Bestämmelserna redovisas kort nedan.

I polisens och andra brottsbekämpande myndigheters register- lagstiftning finns bestämmelser om hur underrättelseinformation, oav- sett på vilket sätt denna inhämtats, får behandlas automatiserat. Inne- hållet i dessa författningar redovisas närmare i avsnitt 9.

Inhämtningslagen

Inhämtningslagen föreskriver en möjlighet för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket att i underrättelseverksamhet i hem- lighet från teleoperatörer hämta in vissa uppgifter avseende elektro- nisk kommunikation. I huvudsak motsvarar uppgifterna sådana som i förundersökning är åtkomliga genom hemlig övervakning av elek- tronisk kommunikation. Sådana uppgifter får enligt 2 § inhämtnings- lagen endast hämtas in om åtgärden är av särskild vikt för att före- bygga, förhindra eller upptäcka viss allvarlig brottslig verksamhet. Det ska vara fråga om brottslig verksamhet som innefattar brott med två års fängelse som minimistraff eller vissa i lagen särskilt uppräk- nade brott. Eventuell överskottsinformation får enligt 6 § användas för att förhindra även andra brott. Vidare får enligt 7 § inhämtade upp- gifter ligga till grund för beslut om att inleda förundersökning och, i vissa fall efter tillstånd av domstol, användas i en förundersökning. Beslut om inhämtning av uppgifter fattas enligt 3 § av åklagare. Säker- hets- och integritetsskyddsnämnden ska enligt 5 § alltid underrättas om besluten.

Preventivlagen

Preventivlagen reglerar användningen av hemlig avlyssning av elek- tronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommu- nikation, hemlig kameraövervakning och kontroll av försändelser i framför allt Säkerhetspolisens verksamhet. Tillstånd att använda tvångsmedlen får enligt 1 och 5 §§ meddelas om det finns påtaglig risk för att en person kommer att utöva viss allvarlig brottslighet och åtgärden anses vara av synnerlig vikt för att förhindra brottsligheten. Det ska vara fråga om brottslig verksamhet som innefattar vissa i

91

Något om tvångsmedel

SOU 2021:92

lagen uppräknade brott, bl.a. mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, olika typer av sabotage, uppror, högförräderi och terroristbrott. En- ligt 12 § får eventuell överskottsinformation användas för att för- hindra även andra brott, men för att informationen ska få användas för att utreda brott krävs att det rör sig om samma slags brottslighet som gör lagen tillämplig eller om annan brottslighet för vilken det är föreskrivet fängelse i tre år eller däröver. Frågor om tillstånd prövas enligt 6 § av Stockholms tingsrätt. I brådskande fall får dock enligt 6 a § åklagare ge tillstånd till att använda tvångsmedlen i avvaktan på rättens beslut. Lagen reglerar även i 16–18 §§ rätten för den som har varit utsatt för en åtgärd att, när ärendet avslutats, underrättas om åtgärden. Undantag görs emellertid, bl.a. när sekretess gäller för upp- gifterna.

Lagen om hemlig dataavläsning

Hemlig dataavläsning regleras i en särskild, tidsbegränsad, lag. Lagen reglerar möjligheten att i hemlighet med ett tekniskt hjälpmedel ta upp eller läsa av uppgifter i ett avläsningsbart informationssystem. Ett tillstånd till hemlig dataavläsning kan avse uppgifter som får hämtas in enligt andra regler om hemliga tvångsmedel. Det gäller både tvångs- medel enligt rättegångsbalken och andra lagar. Hemlig dataavläsning får därutöver användas för att hämta in uppgifter som inte är åtkom- liga med andra hemliga tvångsmedel, t.ex. vissa lagrade uppgifter och uppgifter som visar hur ett avläsningsbart informationssystem används.

Hemlig dataavläsning får inte bara användas i förundersökning utan även i underrättelseverksamhet och vid särskild utlänningskontroll. Som utgångspunkt gäller då samma krav som enligt inhämtnings- lagen, preventivlagen respektive lagen om särskild utlänningskontroll.

Lagen om särskild utlänningskontroll

Lagen om särskild utlänningskontroll reglerar bl.a. möjligheten att använda vissa tvångsmedel i rättegångsbalken mot utlänningar som har utvisats enligt lagen om särskild utlänningskontroll men där ut- visningen inte har kunnat verkställas på grund av rättsliga hinder. Förutsättningen är att det, med hänsyn till vad som är känt om utlän- ningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter, kan befaras

92

SOU 2021:92

Något om tvångsmedel

att utlänningen kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

Utlänningen får enligt 19 § lagen om särskild utlänningskontroll underkastas husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, om det är av betydelse för att utreda om utlänningen eller en organi- sation eller grupp som han eller hon tillhör eller verkar för planlägger eller förbereder terroristbrott enligt 2 § lagen om straff för terrorist- brott. Det är också tillåtet att ta fingeravtryck av utlänningen och att fotografera honom eller henne.

Enligt 20 § lagen om särskild utlänningskontroll får hemlig avlyss- ning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektro- nisk kommunikation och kvarhållande av försändelse också användas mot utlänningen.

Användningen av tvångsmedlen förutsätter att Migrationsverket, regeringen eller allmän domstol har meddelat ett generellt beslut om att tvångsmedel får användas mot utlänningen. Ett sådant beslut gäller i högst tre år. Tvångsmedel enligt 20 § får bara beslutas om det finns synnerliga skäl och tillstånd meddelas av Stockholms tingsrätt i det enskilda fallet enligt bestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken.

Lagen har nyligen setts över (se SOU 2020:16), men huvuddragen i den nuvarande regleringen föreslås gälla även i fortsättningen.

93

6Polisens befogenheter enligt polislagen

6.1Inledning

Vilka befogenheter polisen har inom ramen för en brottsutredning framgår av regler i rättegångsbalken och har berörts i avsnitt 5. Be- stämmelser om brottsbekämpning utanför förundersökningar finns i polislagen (1984:387).

6.2Bestämmelsen i 8 § polislagen

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska enligt 8 § första stycket polislagen under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås. I 8 § andra stycket föreskrivs att ett ingripande som begränsar någon av de grundläg- gande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen inte får grundas enbart på bestämmelserna i första stycket.

De principer som anges i 8 § polislagen har generell betydelse för polisarbetet. Paragrafen kan ses som ett allmänt bemyndigande för polisen att vidta de åtgärder som är försvarliga för att fullgöra dess upp- gifter, så länge det inte är fråga om att begränsa en grundlagsskyddad rättighet eller att vidta åtgärder som står i strid mot någon special- reglering. Bestämmelsen ger uttryck för proportionalitets- och behovs- principen och dessa principer ska alltså beaktas vid varje polisingri- pande.1

1Prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. s. 78 f.

95

Polisens befogenheter enligt polislagen

SOU 2021:92

6.3Användning av våld, omhändertaganden, avlägsnanden m.m.

Utöver den rätt att i vissa fall använda våld som gäller för alla enligt 24 kap. brottsbalken ger 10 § polislagen en polisman rätt att i vissa i bestämmelsen närmare angivna situationer, använda våld för att ge- nomföra en tjänsteåtgärd. En förutsättning är att andra medel är otill- räckliga och att det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Våld får över huvud taget inte tillgripas, om den aktuella tjänsteupp- giften inte har en sådan betydelse att det framstår som rimligt att den genomförs med fysiskt tvång. I bestämmelsen erinras således åter om behovs- och proportionalitetsprinciperna. Paragrafen tar sikte både på våld mot person och på våld mot egendom men får naturligtvis sin största betydelse i fråga om våld mot person.2

En enskild polisman har, enligt 11 § polislagen, möjlighet att om- händerta personer om det enligt polismannens bedömning föreligger förutsättningar för beslut om omhändertagande enligt en särskild föreskrift, t.ex. 10 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) om förvar. En ytterligare förutsättning är att polismannen bedömer att ett dröjsmål med omhändertagandet skulle innebära fara för liv eller hälsa eller någon annan fara. Ett sådant omhändertagande är tillfälligt i avvaktan på myndighetens beslut.

Polisen har i vissa fall också rätt att omhänderta personer, exem- pelvis underåriga och missbrukare, som befinner sig i ett sådant till- stånd att det föreligger överhängande fara för personens hälsa eller för att personen kommer till skada (12 och 12 a §§). Polislagen ger vidare polisen rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer vid ord- ningsstörningar eller omedelbar fara för sådana störningar samt vid brott och fara för brott (13–13 c §§).

Vid alla omhändertaganden gäller att det ska ses till att åtgärden inte orsakar den omhändertagne större olägenhet än som är oundvik- lig med hänsyn till åtgärdens syfte. Den omhändertagne får tas i för- var, dvs. sättas i arrest eller på annat sätt låsas in, endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar (17 §).

2A. prop. s. 93.

96

SOU 2021:92

Polisens befogenheter enligt polislagen

6.4Kroppsvisitation

Kroppsvisitation vid frihetsberövande eller avlägsnande (19 § första stycket)

Kroppsvisitation i samband med att någon berövas friheten eller av- lägsnas får enligt 19 § första stycket polislagen göras i två fall. Det ena fallet är när det av säkerhetsskäl är nödvändigt för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand. Syftet är att personen i fråga inte ska kunna ha med sig något föremål med vilket han eller hon kan skada sig själv eller andra. Sådan visitation görs rutinmässigt i samband med att polisen frihetsberövar någon. Det andra fallet är när kroppsvisitation behövs för att identiteten på den mot vilken ingripandet görs ska kunna fastställas.

Kroppsvisitation för att söka efter farliga föremål (19 § andra stycket 1)

I 19 § andra stycket 1 polislagen regleras kroppsvisitation för att söka efter farliga föremål för att förebygga våldsbrott. Bestämmelsen ger polisen rätt att utföra kroppsvisitation i den utsträckning som be- hövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Förverkande enligt 36 kap. 3 § brotts- balken kan beslutas om ett föremål kan befaras komma till brottslig användning. Det krävs alltså inte att ett brott har begåtts.

När 36 kap. 3 § brottsbalken ändrades till nu gällande lydelse disku- terades om polisens befogenhet att kroppsvisitera personer i de aktuella situationerna också borde utvidgas. Den frågan var dock redan före- mål för Polisberedningens överväganden, varför någon ny reglering avseende kroppsvisitation inte föreslogs. Det betonades särskilt att man befarade att regleringen skulle te sig ingripande.3

Någon sådan reglering föreslogs inte heller av Polisberedningen. Såväl Polisberedningen som departementschefen var nämligen av upp- fattningen att kroppsvisitation utgör ett så långtgående ingrepp i den enskildes integritet att risken för ett brott i sådana fall måste vara

3Prop. 1982/83:89 om ändringar i brottsbalken m.m. (förverkande av knivar m.m. till före- byggande av våldsbrott) s. 19 f.

97

Polisens befogenheter enligt polislagen

SOU 2021:92

särskilt kvalificerad. Den bestämmelse som togs in i nuvarande 23 § polislagen begränsades därför till fall då allvarlig risk för brott mot liv eller hälsa föreligger.4

Ställningstagandet omprövades dock senare, varefter det nu aktu- ella stycket lades till i 19 § år 1987. Med stöd av bestämmelsen har polisen således numera rätt att, utan att ett brott har begåtts, kropps- visitera personer för att söka efter farliga föremål, om det kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Rätten till kroppsvisitation gäller situationer där risken typiskt sett framstår som stor för att tillhyggen ska komma till användning vid våldsbrott. I de fall där risken för våldsbrott endast hänför sig till en person, är det endast den personen som får kroppsvisiteras. I vissa fall kan emellertid omständigheterna som gör att det finns anledning att befara att farliga föremål kan komma att användas vid brott vara sådana att de inte hänför sig till någon bestämd person. Så kan vara fallet när situationen ter sig allmänt hotfull och konfliktfylld som vid konfrontationer mellan rivaliserande ungdomsgrupper på allmän plats. Ett annat typfall är vissa slags offentliga evenemang där risken för våld erfarenhetsmässigt är överhängande. Polisen avses i sådana sammanhang ha befogenhet att mer rutinmässigt kontrollera huru- vida personerna på platsen bär föremål som kan skada andra. Risken för våldsanvändning måste dock alltid vara kvalificerad på det sätt som anges i 36 kap. 3 § brottsbalken.5

Bestämmelsen är utformad på så sätt att alla polismän får besluta om kroppsvisitation under angivna förutsättningar. Någon annan ord- ning var enligt departementschefen inte aktuell, då de aktuella situ- ationerna kan uppstå plötsligt och utan förvarning. Vid mer rutin- mässiga visitationer, t.ex. i samband med ett idrottsevenemang, bör dock beslutet fattas av polisman i befälsställning.6

Kroppsvisitation för att söka efter föremål som kan användas för skadegörelse (19 § andra stycket 2)

I 19 § andra stycket 2 polislagen regleras polisens möjlighet att kropps- visitera personer för att förebygga skadegörelse. Bestämmelsen inne- bär att en polisman får utföra kroppsvisitation i förebyggande syfte

4SOU 1982:63 Polislag s. 124 f. och prop. 1983/84:111 s. 121 och 136.

5Prop. 1986/87:115 om ändring i polislagen (1984:387) s. 11 f.

6A. prop. s. 12.

98

SOU 2021:92

Polisens befogenheter enligt polislagen

för att söka efter föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom. Det har inte ansetts motiverat med en lika långtgående reglering avseende kroppsvisita- tion vid skadegörelsebrott som vid kroppsvisitation enligt första punkten. Det krävs därför särskild anledning att anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig. Det innebär att det ställs krav på konkreta grunder för att den som åtgärden riktas mot kan antas bära med sig hjälpmedel avsedda att användas vid skade- görelsebrott. Någon rutinmässig kontroll motsvarande den som under vissa förutsättningar får göras enligt första punkten bör inte få före- komma i dessa fall.7 Därutöver krävs att det med hänsyn till omstän- digheterna ska kunna antas att föremålet kan förverkas enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. För förverkande enligt 36 kap. 3 § brottsbalken krävs, såvitt gäller föremål som kan användas för skadegörelse, att det ska föreligga uppenbar fara för brottslig användning. Detta utgör således ytterligare en begränsning av möjligheten att göra kroppsvisitation i aktuella fall.

Kroppsvisitation i samband med förhör (19 a §)

Enligt 19 a § polislagen får en polisman i samband med ett förhör som hålls i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens lokaler kroppsvisitera förhörspersonen, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Det rör sig alltså här om kropps- visitation i samma syfte som i ett av de fall som regleras i 19 § första stycket polislagen (se ovan).

Kroppsvisitation på viss plats (23 § andra stycket)

Enligt 23 § andra stycket polislagen får en polisman också utföra kroppsvisitation i andra situationer. Om det föreligger allvarlig risk för brott som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfat- tande förstörelse av egendom får en polisman kroppsvisitera de per- soner som uppehåller sig på den plats som omfattas av risken. Syftet med kroppsvisitationen ska vara att söka efter farliga föremål. Kravet på att risken måste vara allvarlig innebär att den ska vara särskilt kvalificerad och således mer påtaglig än vad som krävs för tillämpning

7Prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse s. 17.

99

Polisens befogenheter enligt polislagen

SOU 2021:92

enligt 23 § första stycket, som bl.a. ger polisen rätt att bereda sig tillträde till platser för att avvärja en allvarlig fara mot människors liv och hälsa (se nedan). I förarbetena nämns som exempel att polisen har fått kännedom om att ett attentat planeras mot en viss person.8

6.5Särskilda befogenheter till husrannsakan och liknande åtgärder

Husrannsakan för att fullgöra specialreglerade uppgifter (20 §)

Tillträde till slutna utrymmen (första stycket)

Enligt 20 § första stycket polislagen får en polisman, för att söka efter en person som med laga stöd ska omhändertas, bereda sig till- träde till den eftersöktes bostad eller till annat hus, rum eller ställe som tillhör eller disponeras av den eftersökte. Om det finns synner- liga skäl att anta att den eftersökte uppehåller sig hos någon annan, får undersökning göras även där. Undersökningen får också avse en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Bestämmelser om omhänder- tagande av personer finns t.ex. i utlänningslagen och lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Regeln är också tillämplig på fall där polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhänderta ett föremål. Sådana bestämmelser är mer ovanliga men finns bl.a. i 6 kap. 4 § vapen- lagen (1996:67), som reglerar omhändertagande av skjutvapen om det finns risk för missbruk och i 18 § passlagen (1978:302).9

Husrannsakan i transportmedel (andra stycket)

Enligt 20 § andra stycket får en polisman göra husrannsakan i ett transportmedel för att söka efter någon som har avvikit från en kri- minalvårdsanstalt eller en sjukvårdsinrättning, om det finns särskild anledning att anta att den eftersökte kommer att passera platsen. Bestämmelsen är, såvitt gäller personer som är intagna i en kriminal- vårdsanstalt, tillämplig endast i de fall där den intagne dömts till fäng- else i minst fyra år. För att eftersöka någon som avvikit från en anstalt

8Prop. 1983/84:111 s. 135 f. Se även Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar (15 feb- ruari 2021, version 14, JUNO), kommentaren till 23 §.

9Se prop. 1983/84:111, s. 126 och 129 samt Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar (15 februari 2021, version 14, JUNO), kommentaren till 20 §.

100

SOU 2021:92

Polisens befogenheter enligt polislagen

krävs det vidare att personen i fråga kan antas utgöra en allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet. Det kan exempelvis vara fallet om den intagne har dömts för ett allvarligt brott. Vad gäller personer som har avvikit från en sjukvårdsinrättning krävs för tillämpning av bestämmelsen att det med hänsyn till omständig- heterna finns särskilda skäl att anta att personen i fråga utgör en all- varlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet. Det kan t.ex. vara fallet om den avvikne vid tidpunkten för avvikandet befann sig i ett allvarligt sjukdomstillstånd.10

Gemensamma bestämmelser

Beslut om åtgärder enligt paragrafen ska enligt tredje stycket fattas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Endast om fara är i dröjs- mål får en polisman själv besluta om åtgärden. I fjärde stycket erinras om att polislagens bestämmelser inte är tillämpliga i de fall som om- fattas av rättegångsbalken.

Husrannsakan i fordon och båtar för att söka efter vapen eller andra farliga föremål (20 a §)

Möjligheten att enligt 20 a § polislagen göra husrannsakan i fordon för att söka efter vapen och andra farliga föremål infördes år 2006. Det hade då uppmärksammats att kriminella allt oftare förvarade och transporterade vapen i fordon, bl.a. för att minska risken för polis- ingripanden.11 Paragrafens tillämpningsområde har senare utvidgats och omfattar nu även båtar.

Paragrafen reglerar husrannsakan i fordon och båtar i förebyggande syfte och korresponderar i huvudsak med 19 § andra stycket 1 polis- lagen, som reglerar kroppsvisitation i samma syfte (se ovan). Den möj- liggör för en polisman att i den utsträckning det behövs genomsöka ett fordon eller en båt efter vapen eller andra farliga föremål, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

10Prop. 1990/91:129 s. 17 f. samt Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar (15 februari 2021, version 14, JUNO), kommentaren till 20 §.

11Prop. 2005/06:113 Ökad kontroll av vapen s. 20.

101

Polisens befogenheter enligt polislagen

SOU 2021:92

Polisens befogenhet att genomföra husrannsakan med stöd av bestämmelsen kräver inte att det finns någon misstanke om brott. Av förarbetena framgår dock att det måste finnas någon konkret omstän- dighet som ger objektivt stöd för antagandet att det i fordonet finns vapen eller andra farliga föremål. Bestämmelsen har utformats så att den inte ska möjliggöra en praktisk tillämpning som av allmänheten kan uppfattas som ett utslag av trakasserier från polisens sida.12

Husrannsakan och liknande undersökningar i nödliknande situationer (21 §)

I 21 § polislagen regleras polisens möjligheter att göra husrannsakan i nödliknande situationer. Paragrafen ger polisen befogenhet att tränga in i stängda utrymmen där det finns anledning att anta att någon har avlidit eller är medvetslös eller annars oförmögen att tillkalla hjälp. En sådan åtgärd får också vidtas när det är nödvändigt för efterspa- ning av någon som är försvunnen om denne kan antas behöva hjälp.

Vissa nödsituationer omfattas inte av paragrafen. Polisen kan då behöva falla tillbaka på bestämmelsen om nöd i 24 kap. 4 § brotts- balken. Det gäller t.ex. när polisen tränger sig in i ett stängt utrymme för att hindra någon från att begå självmord.13

Stoppande av fordon (22 §)

I 22 § polislagen ges en polisman rätt att stoppa fordon i vissa syften. Bestämmelsen infördes år 1998 med anledning av att polisens befog- enhet att stoppa fordon inte var lagreglerad utan enbart tolkningsvis kunde utläsas ur andra bestämmelser.14 Den ger polismän rätt att stoppa fordon bl.a. om det behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet genom att beröva honom eller henne friheten eller för att utföra kroppsvisitation, samt för att genomföra husrannsakan i fordonet.

12A. prop. s. 63.

13Prop. 1983/84:111 s. 125 och 129.

14Prop. 1996/97:175 Ändringar i polislagen m.m. s. 59.

102

SOU 2021:92

Polisens befogenheter enligt polislagen

Särskilda befogenheter i den skyddande och förebyggande verksamheten (23 §)

I 23 § polislagen regleras vissa särskilda befogenheter i den skyd- dande och förebyggande verksamheten. Om det av särskilda skäl kan anses föreligga en risk för att något brott, som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom, kom- mer att förövas på en viss plats får en polisman enligt 23 § första stycket vidta vissa åtgärder i syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot det. Bestämmelsen omfattar bl.a. en rätt för polisen att bereda sig tillträde till hus, rum eller annat ställe för att söka efter exempel- vis sprängämnen eller andra farliga föremål. Om det finns allvarlig risk för brott som avses i paragrafen får polisen även kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen för att söka efter farliga före- mål (23 § andra stycket).

Paragrafen kräver att det finns risk för brott av en särskild typ, nämligen brott som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. Exempel som anges i förarbetena är att ett anonymt meddelande lämnas om att en bomb har placerats på viss plats, eller att polisen får anledning att misstänka att våldsamma angrepp planeras mot en främmande statschef på besök i Sverige. Brottsrisken behöver inte vara kvalificerad, vilket hänger ihop med att bombhot ofta kan presumeras vara falska.15 Däremot ska effekterna av brottet vara allvarliga, om det skulle fullbordas.

Paragrafen tillåter inte åtgärder i allmänt förebyggande syfte utan det måste gå att peka på att det på grund av särskilda omständigheter föreligger en viss risk. Vid tillämpning av bestämmelsen får propor- tionalitetsprincipen stor betydelse – ett ingripande måste alltid till sin beskaffenhet, styrka, omfattning och varaktighet stå i rimligt förhål- lande till den fara som hotar eller föreligger. För att avvärja en all- varlig fara mot människors liv och hälsa anses mer långtgående in- grepp än annars vara tillåtna.16

En åtgärd ska enligt bestämmelsen genomföras i anslutning till den plats där det befarade brottet tros komma att förövas. Åtgärden måste alltså ha en nära geografisk anknytning till den plats där brottet tros komma att förövas. Bestämmelsen ger inte stöd för att stänga av en viss plats på grund av risk för att ett brott kan komma att begås på någon annan plats.17

15Prop. 1983/84:111 s. 134 och 136.

16Ibid.

17Prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar s. 19 samt Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar (15 februari 2021, version 14, JUNO), kommentaren till 23 §.

103

Polisens befogenheter enligt polislagen

SOU 2021:92

I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, eller vid risk för sådana störningar, får Polismyndig- heten, om det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas, förbjuda tillträde till ett visst område eller ut- rymme samt anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg (24 §).

Beslut om nu nämnda åtgärder får fattas av en enskild polisman endast i brådskande fall.

Pågående reformarbeten

I propositionen Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål (prop. 2020/21:216) föreslås införandet av en ny bestämmelse i polislagen. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska en polisman få bereda sig tillträde till ett gemensamt utrymme i eller i anslutning till ett flerbostadshus i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Huvudregeln är att beslut fattas av Polismyndigheten och endast i brådskande fall får beslutet tas av en enskild polisman på fältet.

Med stöd av bestämmelsen får gemensamma utrymmen genom- sökas, exempelvis tvättstugor, cykelrum, trappuppgångar och garage. Enskilda utrymmen, t.ex. bostadslägenheter eller privat förråd, om- fattas inte. Gemensamma utrymmen i anslutning till flerbostadshus kan bl.a. vara utrymmen i separata byggnader samt områden utom- hus, t.ex. gårdsplaner.

Det måste enligt förslaget finnas någon konkret omständighet som ger objektivt stöd för antagandet att ett vapen eller annat farligt före- mål kan komma att påträffas genom den vidtagna åtgärden.

Att befogenheten bygger på en tillämpning av 36 kap. 3 § brotts- balken innebär att den gäller i situationer där risken typiskt sett fram- står som stor att det slags föremål som får eftersökas, dvs. vapen eller andra farliga föremål, ska komma till användning vid våldsbrott. Även vid en mer allmän situation inom ett visst område eller på en viss plats, t.ex. om det förekommer upprepad allvarlig våldsanvändning mellan kriminella grupperingar, kan risken anses kvalificerad på det sätt som krävs. Ett ingripande ska dock även i sådana situationer kunna moti- veras i det enskilda fallet.

104

SOU 2021:92

Polisens befogenheter enligt polislagen

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är att ge polisen bättre möjligheter att förhindra att vapen och andra farliga föremål används vid våldsbrott som skjutningar och sprängningar.

6.6Särskilt om uppgifter från transportföretag

Med anledning av Sveriges inträde i EU 1995 upphörde i princip gräns- formaliteterna mellan Sverige och de övriga EU-staterna. Detta fick till följd att kontrollen av såväl varor som personer som kom in i landet minskade. Som kompensatorisk åtgärd införde Sverige därför 1996 en möjlighet för tullen att i den brottsbekämpande verksam- heten inhämta uppgifter från transportörer i fråga om bl.a. passagerare. Syftet var att uppnå en bättre träffsäkerhet i kontrollverksamheten med mindre störning i den legala trafiken över gränserna. År 1998 fick polisen motsvarande rätt.

Inom ramen för sin underrättelseverksamhet har Polismyndigheten och Säkerhetspolisen således rätt att från transportföretag begära upp- gifter om ankommande och avgående transporter, samt uppgifter om passagerare som avser namn, resrutt, bagage, medpassagerare och sättet för betalning och bokning. Uppgifterna kan sedan användas för att exempelvis identifiera hot mot samhället, kartlägga och lära sig strukturen av en viss organiserad brottslighet och upptäcka och av- bryta pågående brottsliga aktiviteter.18 Det krävs inte att det föreligger någon misstanke om brott, men det förutsätts att uppgifterna kan antas ha betydelse för den brottsbekämpande verksamheten. Regler- ingen finns i 25 och 26 §§ polislagen. Uppgifter bör inte begäras ut för att bekämpa rena bagatellbrott. Detta följer redan av proportionali- tetsprincipen i 8 §.19

Lufttrafikföretag som omfattas av skyldigheten att överföra upp- gifter enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brotts- bekämpningen är endast skyldiga att lämna uppgifter i enlighet med det nu sagda om de behövs i verksamhet som rör nationell säkerhet. Denna begränsning i polislagen har att göra med att lufttrafikföretag i regel har en generell skyldighet att lämna flygpassageraruppgifter till Polismyndigheten enligt den nyss nämnda lagen (se även avsnitt 9.12).

18Prop. 1996/97:175 s. 67, jfr prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen avsnitt 10.

19Prop. 1996/97:175 s. 68.

105

Polisens befogenheter enligt polislagen

SOU 2021:92

När denna skyldighet föreligger finns ingen skyldighet enligt polis- lagens bestämmelser.

Uppgifterna kan lämnas på så sätt att de görs läsbara genom termi- nalåtkomst. Härmed avses detsamma som numera normalt benämns direktåtkomst, vilket innebär att myndigheterna har möjlighet att söka direkt i trafikföretagens databaser. Polismyndigheten och Säkerhets- polisen får dock ta del av uppgifterna på detta sätt endast i den om- fattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella transporter (26 § polislagen).

Polismyndighetens behandling av de inhämtade personuppgifterna regleras i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter på brottsdatalagens område. Bestämmelserna redovisas närmare i av- snitt 9.6.

6.7Särskilt om identitetskontroller

Polismyndigheten saknar en allmän rätt att kontrollera personers identitet. Utan att detta framgår av lag får en polisman dock, om det är nödvändigt för att en tjänsteuppgift ska kunna fullgöras, tillfråga en person om hans eller hennes namn och hemvist. En sådan för- frågan anses inte i sig utgöra något intrång i någon grundlagsskyddad fri- eller rättighet.20 I de fall personen inte svarar eller lämnar vad som kan antas vara oriktiga uppgifter krävs dock lagstöd för att kon- trollera uppgifterna vidare. Rätt till sådan kontroll föreligger i vissa fall enligt polislagen.

Av 14 § polislagen följer att om en okänd person anträffas av en polisman och det finns särskild anledning att anta att han eller hon är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag ska berövas friheten, får personen omhändertas för identifiering, s.k. polisiering. Detta för- utsätter givetvis att personen vägrar att lämna uppgift om sin identi- tet eller att det finns anledning anta att lämnad uppgift är oriktig. En särskild anledning att anta att någon är efterspanad eller efterlyst kan vara att personens utseende stämmer överens med ett uppgivet sig- nalement på den efterlyste.21

Enligt 19 § polislagen kan en polisman, om det är nödvändigt, ge- nomföra en kroppsvisitation i syfte att fastställa en persons identitet

20Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar (15 februari 2021, version 14, JUNO), kom- mentaren till 14 §.

21Prop. 1983/84:111 s. 103.

106

SOU 2021:92

Polisens befogenheter enligt polislagen

i samband med ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande som utförs med stöd i lag. Det kan t.ex. bli aktuellt när någon som har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av beru- sade personer m.m. ska. föras till en vårdinrättning eller till sin bostad.

Identitetskontroll kan också förekomma i samband med fordons- stopp enligt 22 § 4 polislagen, vid t.ex. olika slags trafikkontroller. Rätten att kontrollera identitet följer då av annan lagstiftning. Den som kör ett fordon har enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488) skyldighet att på begäran överlämna körkort eller identitetshand- lingar för kontroll till bl.a. polisen.

Av 27 § polislagen framgår att det ska föras protokoll över ingri- panden som innebär att någon avvisas, avlägsnas, omhändertas eller grips. Protokoll ska också föras över husrannsakan och liknande åt- gärder enligt polislagen samt vid omhändertagande av föremål. Av protokollet ska det framgå vem eller vilka som ingripandet riktat sig mot. Bestämmelsen gäller även vid sådana åtgärder där någon rätt till identitetskontroll inte följer av lagen, t.ex. vid tillämpning av 19 § andra stycket och 20 a § polislagen (kroppsvisitation och husrann- sakan i vissa fall i förebyggande syfte). Enligt författningskommentaren till 27 § bör polisen alltid sträva efter att få fram identitetsuppgifter i samband med ett ingripande. Bestämmelsen medger dock ingen generell rätt att kroppsvisitera eller göra husrannsakan hos någon i syfte att fastställa dennes identitet.22

Det kan här nämnas att det inom ramen för en förundersökning finns särskilda möjligheter att utreda identiteten på misstänkta per- soner. Således kan den som är misstänkt för brott gripas, anhållas och häktas om personen är okänd och vägrar uppge namn och hemvist, eller om personens uppgift om detta kan antas vara osann (se 24 kap. 2, 3, 6 och 7 §§ rättegångsbalken).

Identitetskontroll sker också i samband med gränskontroll samt vid sådana inre utlänningskontroller som utförs med stöd av 9 kap. 9 § utlänningslagen.

Rätt att kontrollera identitet kan föreligga även enligt annan lag. Skyddslagen (2010:305) är ett exempel på detta.

22Prop. 1996/97:175 s. 83.

107

7Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

7.1Tullverkets befogenheter

Bestämmelser om Tullverkets befogenheter finns bl.a. i Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodex), tullagen (2016:253), tullförordningen (2016:287), lagen (1996:701) om Tull- verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (inregränslagen), lagen (2000:1225) om straff för smuggling och lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.

Därutöver ges tulltjänstemän i vissa fall samma rätt som tillkom- mer polismän att agera, och i viss författning föreskrivs även en skyl- dighet för Tullverket att bistå andra myndigheter i deras verksamhet. Exempelvis är myndigheten skyldig att hjälpa Polismyndigheten vid kontroll av personer enligt EU:s gränskodex. När sådana kontroller utförs har tulltjänstemän i regel samma befogenheter som en polis- man vad gäller rätten att utföra kroppsvisitation, ta fotografi och finger- avtryck och också omhänderta personer (se 9–10 kap. utlännings- lagen, 2005:716). Under migrationsvågen 2015 hjälpte Tullverket till med denna typ av kontroller, men annars förekommer detta sällan.

Nedan redovisas några bestämmelser av särskilt intresse för utred- ningen.

7.1.1Befogenheter vid yttre gräns

Syftet med tullkontrollen är att kontrollera om anmälningsskyldig- heten och andra villkor för in- och utförsel är uppfyllda samt att för- hindra undandragande av tull, skatt och andra avgifter. Vid en tull-

109

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

SOU 2021:92

kontroll får en tulltjänsteman kontrollera transportmedel, bagage, containrar etc. En tullkontroll är en administrativ åtgärd som inte kräver misstanke om brott. Vid gräns mot annat EU-land får en kon- troll inte göras slumpmässigt, denna begränsning gäller inte vid den yttre gränsen.

Kontrollverksamheten baseras på riskbedömningar och under- rättelseuppslag från myndighetens underrättelseverksamhet. I under- rättelseverksamheten har myndigheten bl.a. tillgång till s.k. manifest från rederier och andra transportbolag med uppgifter om boknings- uppgifter om ankommande gods m.m., samt tillgång till passagerar- uppgifter från flyg genom Polismyndighetens enhet för passagerar- information. I kontrollverksamheten använder myndigheten även sökhundar, kamerabevakning och mobil skannerutrustning för att selektera de objekt som tas ut för tullkontroll.

Tullagen innehåller precis som polislagen (1984:387) en allmän proportionalitetsprincip som gäller för tullkontroller. Således stadgas i 4 kap. 1 § att ett beslut om en kontrollåtgärd enligt tullagstiftningen får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde.

I sin kontrollverksamhet har tulltjänstemän vid genomförandet av vissa närmare angivna åtgärder – däribland omhändertagande av varor, stannade av fordon och avstängning av områden – rätt att ut- öva våld eller tvång. Dock endast i den utsträckning andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.

En förare av eller en befälhavare på ett transportmedel som om- fattas av tullövervakning, exempelvis ett transportmedel ombord på vilket det finns varor som omfattas av tullövervakning, ska stanna på uppmaning av en tulltjänsteman (4 kap. 11 §). Även en annan person än föraren eller befälhavaren ska stanna på tulltjänstemannens upp- maning, som i dessa fall endast får ges om det finns anledning att anta att personen i fråga är anmälningsskyldig enligt tullagstiftningen. En sådan uppmaning till föraren av ett fordon får enligt 4 kap. 12 § ges när

1. fordonet finns

i trakterna vid Sveriges landgräns mot ett tredjeland,

i trakterna vid Sveriges kuster,

i närheten av eller inom en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon, eller

110

SOU 2021:92

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

i närheten av eller inom en hamn, en flygplats eller ett annat område som har trafikförbindelser med ett tredjeland,

2.om tulltjänstemannen har anledning att anta att varor som står under tullövervakning transporteras med fordonet, eller

3.när fordonet är försett med interimsskyltar eller registreringsskyltar från ett tredjeland.

En uppmaning till annan än förare eller befälhavare får riktas endast till en person som anträffas på en plats enligt första stycket 1.

Med uttrycket ”i trakterna vid” avses en 15 kilometer bred zon inåt land längs Sveriges kuster. Vad som avses med ”i närheten av” tullager, hamnar, flygplatser m.m. går enligt uttalanden i lagens för- arbeten inte att definiera lika tydligt, men det är fråga om ett område som är såväl tidsmässigt som geografiskt begränsat. Den geografiska begränsningen kan enligt förarbetena t.ex. innebära att personen i fråga inte får befinna sig längre bort från en flygplats än att det med stor sannolikhet kan antas att personen kommer från flygplatsen.1 Tullverkets befogenheter i dessa delar sträcker sig således längre än att gälla just vid gränspassagen eller i dess omedelbara närhet.

Tullverket har vidare enligt bestämmelser i 4 kap. rätt att om- händerta registreringsbevis eller liknande handlingar avseende ett trans- portmedel som omfattas av tullövervakning, samt att preja ett fartyg, om det behövs för att möjliggöra kontroll och övervakning av import eller export av varor. Tullverket får också under vissa förhållanden föra ett fartyg till en plats inom det svenska tullområdet. Vidare före- ligger rätt att tillfälligt stänga av områden där transportmedel lossas eller lastas eller passagerare går ombord på eller lämnar transport- medel. I undantagsfall får Tullverket också uppehålla tåg eller hindra flygtrafik.

För bl.a. kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet en- ligt tullagstiftningen har fullgjorts får Tullverket undersöka transport- medel och andra utrymmen där varor kan förvaras, tullager, områden i hamnar eller på flygplatser där varor som står under tullövervakning förvaras och även lokaler inom sådana områden. Tullverket får även undersöka bagage och liknande som medförs av en resande till eller från EU:s tullområde eller annan person som uppmanats att stanna enligt lagens bestämmelser (4 kap. 16 §). För sådan kontroll får tull- tjänsteman även undersöka och i vissa fall öppna postförsändelser

1Prop. 2015/16:79 En ny tullag s. 186 f.

111

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

SOU 2021:92

såsom paket, brev och liknande (4 kap. 19–23 §§). I fråga om kropps- visitation hänvisar 4 kap. 16 § andra stycket tullagen till bestämmel- ser om detta i lagen om straff för smuggling.

Polismyndigheten och Kustbevakningen ska medverka i Tull- verkets kontrollverksamhet enligt tullagen. Vid sådan medverkan gäller det som enligt tullagen gäller för tjänstemän även för polisman eller kustbevakningstjänsteman (4 kap. 3 §).

7.1.2Befogenheter vid inre gräns

Den s.k. inregränslagen innehåller bestämmelser om Tullverkets be- fogenheter vid införsel eller utförsel av varor över Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Lagen gäller kontrollen av vissa i lagens 3 § särskilt uppräknade varor, bl.a. krigsmateriel, narko- tika, vapen, explosiva varor, vissa alkoholhaltiga drycker, vissa djur och barnpornografi.

Lagen föreskriver en anmälningsplikt för sådana varor som förs in i eller ut ur landet och som omfattas av ett förbud mot eller villkor för införsel som inte är uppfyllt, samt varor som förs in eller ut med stöd av tillstånd som meddelats på grund av en oriktig eller uteläm- nad uppgift (4 §). Vissa varor ska under alla förhållanden anmälas.

För att kunna kontrollera att förbud eller villkor som gäller för in- och utförsel har iakttagits samt för kontroll av bl.a. anmälnings- skyldigheten har tulltjänstemän rätt att undersöka transportmedel, containrar och andra utrymmen där varor kan förvaras vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land. Rätt föreligger också att undersöka bagage som medförs av en resande mellan EU-länder eller den som annars kan anmanas att stanna enligt lagens bestämmelser (7 §).

Var och en är enligt lagens 5 § skyldig att stanna på en tulltjänste- mans anmaning. Sådan anmaning får ges dels

den som i omedelbart samband med inresa till Sverige från ett annat EU-land eller vid utresa från Sverige till ett sådant land befinner sig i omedelbar närhet av gränspassage, om det behövs för att möjliggöra sådan kontroll som avses i 7 §, dels

den som anträffas i trakterna invid Sveriges landgräns mot ett annat EU-land, eller kuster, eller i närheten av eller inom flygplats eller annat område som har direkt trafikförbindelse med ett annat

112

SOU 2021:92

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

EU-land, om det finns anledning anta att han medför en vara som omfattas av lagens tillämpningsområde, och att han inte fullgjort sin anmälningsskyldighet. En anmaning under dessa förutsättningar får dock endast ges om det behövs för att möjliggöra kontroll en- ligt 7 § och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för detta ändamål.

Den som är skyldig att stanna är också skyldig att på begäran lämna de uppgifter och visa upp de handlingar som behövs för en sådan kontroll (6 §).

Kontroller enligt lagen får inte utformas på sådant sätt att urvalet av vad och vem som kontrolleras sker slumpmässigt (2 §). Att urvalet inte får ske slumpmässigt innebär att kontroll inte får ske enbart på grundval av att en person passerar en gräns. Någon form av misstanke, även en mycket svag sådan, måste föreligga i det enskilda fallet. Denna kan vara grundad exempelvis på iakttagelser, underrättelser, tips eller riskprofiler. Med riskprofiler avses sammanställningar av olika kri- terier eller förhållanden och metoder som har noterats vid den brotts- lighet som har upptäckts.2

Polismyndigheten och Kustbevakningen är skyldiga att medverka i kontrollverksamheten enligt inregränslagen. Vad som sägs i lagen om Tullverket och en tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan i huvud- sak också Polismyndigheten och en polisman samt Kustbevakningen och en kustbevakningstjänsteman (12 §).

Tullverket har också rätt att omhänderta varor om det behövs för att genomföra en kontroll eller t.ex. på den grunden att varan inte får föras in i eller ut ur landet. Sådana varor kan under vissa förut- sättningar även förverkas.

7.1.3Rätten att inhämta vissa passageraruppgifter

Rätten för Tullverket att inhämta vissa passageraruppgifter från transportföretag i fall då uppgifterna kan antas ha betydelse för dess brottsbekämpande verksamhet infördes år 1996. Bestämmelserna finns numera i 4 kap. 6–8 §§ tullagen samt i 15–16 §§ inregränslagen. Bestämmelserna motsvarar de i 25–26 §§ polislagen som redovisats

2Se Jeppson, lagen (1996:710) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat

land inom Europeiska unionen, 2 §, Karnov 2021-01-04 (JUNO), se även prop. 1995/96:166 s. 55–61.

113

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

SOU 2021:92

ovan (avsnitt 6.6). Regleringen innebär således en rätt för Tullverket att begära in uppgifter om ankommande och avgående transporter och uppgifter om passagerare som avser namn, resrutt, bagage och medpassagerare samt sättet för betalning och bokning. Sådan begä- ran får göras endast om uppgifterna kan antas ha betydelse för den brottsbekämpande verksamheten. Lagstiftningen ställer inga krav på i vilket format uppgifterna ska lämnas men ger myndigheten en möj- lighet att få terminalåtkomst, alltså koppla upp sig mot transportföre- tagets bokningsdator eller liknande.

Kompletterande bestämmelser finns i 4 kap. 4–9 §§ tullförord- ningen och i 3–7 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befog- enheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Om ett transportföretag inte lämnar bokningsuppgifter på Tull- verkets begäran har Tullverket möjlighet att förelägga transportföre- taget att vid vite lämna uppgifterna. Bestämmelser härom finns i 4 kap. 24 § och 7 kap. 5 § tullagen samt i 21 § inregränslagen.

Användningen av passageraruppgifter inom Tullverkets verksam- het regleras i övrigt lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Bestämmelser om per- sonuppgifter från transportföretag finns intagna i 2 kap. 10–12 §§. Bestämmelserna redovisas närmare i avsnitt 9.7.

Tullverket har också tillgång till passageraruppgifter från flyg ge- nom Polismyndighetens enhet för passagerarinformation, s.k. PNR- uppgifter (PNR står för Passenger Name Record, se vidare avsnitt 9.12).

7.1.4Punktskattekontroller

Tullverket har enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, befogenhet att kontrollera att transporter av punktskattepliktiga varor sker enligt gällande regler genom att göra s.k. punktskattekontroller. Punktskattekontroller kan utföras på väg, i postförsändelser och på lager där punktskattepliktiga varor kan förvaras. De punktskatteplik- tiga varor som omfattas av denna kontroll är alkoholvaror, tobaks- varor och energiprodukter (1 kap. 2 §). Vid kontroller på väg, s.k. transportkontroller, har en tulltjänsteman bl.a. rätt att undersöka trans- portmedel, lådor, behållare eller andra utrymmen i transportmedel, containrar eller tankar där punktskattepliktiga varor kan förvaras

114

SOU 2021:92

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

under transport. Även lokaler där punktskattepliktiga varor förvaras eller kan antas förvaras får undersökas. Varor som påträffas får också undersökas närmare och provtagning får ske. Vid genomförande av transportkontroller får Tullverket också exempelvis öppna transport- medel, containrar och andra utrymmen som är låsta eller, och bereda sig tillträde till områden som inte är tillgängliga för allmänheten (2 kap. 2–3 §§).

Förare är skyldiga att stanna på anmaning av tjänsteman vid Tull- verket och även att på begäran legitimera sig eller på annat godtag- bart sätt styrka sin identitet (2 kap. 4–5 §§).

Ett beslut om åtgärd enligt lagen får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden inne- bär för den enskilde. Lagen innehåller också ett förbud mot slump- mässiga kontroller (1 kap. 5 §). Punktskattekontrollerna kan utföras i hela landet.

7.2Kustbevakningens befogenheter

Bestämmelser om Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning och ordningshållning samt vissa allmänna befog- enheter avseende kontroll och tillsyn finns i Kustbevakningslagen (2019:32), som kompletteras av kustbevakningsförordningen (2019:83). Ytterligare befogenheter avseende kontroll och tillsyn finns i andra författningar. Här kan särskilt nämnas Kustbevakningens medverkan i utförandet av lastsäkringskontroller och tillsynen av transporter av visst farligt gods.

Särskilda bestämmelser om Kustbevakningens och kustbevaknings- tjänstemans rätt att ingripa mot brott finns i lagen om straff för smuggling och lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befog- enheter att ingripa mot rattfylleribrott. Därutöver ges kustbevaknings- tjänstemän i vissa fall samma rätt som tillkommer polismän att agera, och i viss författning föreskrivs även en skyldighet för Kustbevak- ningen att bistå andra myndigheter i deras verksamhet.

Enligt bestämmelserna i kustbevakningslagen gäller följande. Kustbevakningens verksamhet är begränsad till vissa geografiska om- råden, främst till sjöss men också delvis på land, och därför har även kustbevakningslagen ett geografiskt avgränsat tillämpningsområde (1 kap. 4–6 §§). De befogenheter som enligt kustbevakningslagen till-

115

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

SOU 2021:92

kommer kustbevakningstjänstemän får således endast tillämpas inom detta område.

Kustbevakningens verksamhet inom det brottsbekämpande om- rådet delas in i två kategorier; den direkta och den indirekta brotts- bekämpningen. Den direkta brottsbekämpningen omfattar sådan brottslighet som har en naturlig anknytning till myndighetens befint- liga sjöövervakning och på detta område har myndigheten möjlig- heter att agera självständigt. Här har Kustbevakningen bl.a. befogen- het att inleda förundersökning och vidta utredningsåtgärder, gripa misstänkta och göra husrannsakan, kroppsvisitera och hantera frågor om beslag. Här är främst fråga om sjörelaterad brottslighet, exem- pelvis brott som rör sjötrafik och sjösäkerhet, vattenförorening och miljö, fiske- och jaktlagstiftning, vrak och Sveriges maritima zoner (3 kap. 2 §).

Inom ramen för den indirekta brottsbekämpningen ges Kustbevak- ningen möjlighet att ingripa också mot brott som har en svagare kopp- ling till myndighetens befintliga kärnverksamhet och där något själv- ständigt ansvar inte föreligger. Här omfattas alltså alla typer av brott. Samma uppdelning finns i lagen i fråga om den ordningshållande verk- samheten.

Gemensamt för all brottsbekämpande verksamhet och för ordnings- hållning enligt lagen gäller följande. I 2 kap. 1 § stadgas att en kust- bevakningstjänsteman, inom ramen för den brottsbekämpande eller ordningshållande verksamheten, ska ingripa på ett sätt som är för- svarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Även kustbevakningslagen innehåller alltså en bestämmelse om pro- portionalitet vid ingripanden som gäller i hela verksamheten. Om tvång måste användas ska detta ske endast i den form och den ut- sträckning som behövs för att uppnå det avsedda resultatet.

Bland de befogenheter som följer av lagen finns att preja, borda, hålla kvar och föra fartyg till hamn. En kustbevakningstjänsteman får vidare, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd i den brottsbekämpande eller ordningshållande verk- samheten (2 kap. 4 §). Sådan rätt tillkommer under i huvudsak samma förutsättningar som en polisman har rätt att använda våld enligt 10 § polislagen. Dock är Kustbevakningens rätt att använda våld något mer begränsad.

116

SOU 2021:92

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

I samband med att en kustbevakningstjänsteman griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon har denne, liksom en polisman i motsvarande situation, rätt att genomföra en kroppsvisitation (2 kap. 5 §). Det föreligger således en rätt att genomföra en skyddsvisitation för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand, men också rätt att söka efter identitetshandlingar eller liknande för att fastställa personens identitet.

Särskilt för den indirekta brottsbekämpningen gäller följande. Innan en förundersökning har inletts får Kustbevakningen i ett enskilt fall ingripa, även om brottet inte ingår i den direkta brottsbekämpningen. Ett sådant ingripande får dock göras endast efter en förfrågan om biträde, antingen från Kustbevakningen till Polismyndigheten eller Tullverket, eller från Polismyndigheten eller Tullverket till Kust- bevakningen. En tillfrågad myndighet har rätt att neka eller avböja biträde. (4 kap. 1 §.) När sådant biträde lämnas har kustbevaknings- tjänsteman rätt att utöva delvis samma befogenheter som inom den direkta brottsbekämpningen, däribland hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder och ta hand om elektronisk kommunikations- utrustning (4 kap. 2 §). I undantagsfall kan även gripanden och be- slag aktualiseras (4 kap. 3 §).

Även efter att en förundersökning har inletts får Kustbevakningen bistå förundersökningsledaren med utredningen av brottet även om brottet inte ingår i den direkta brottsbekämpningen (4 kap. 4 §).

Vid ingripanden enligt 4 kap. 1–4 §§ har en kustbevakningstjänste- man rätt att stoppa ett fartyg eller annat transportmedel bl.a. om det finns anledning att anta att någon som befinner sig i eller på trans- portmedlet har gjort sig skyldig till brott som tjänstemannen får in- gripa mot, om det behövs för att med stöd i lag ingripa mot någon som befinner sig i eller på transportmedlet, genom att beröva honom eller henne friheten eller utsätta honom eller henne för kroppsvisita- tion eller för att utföra husrannsakan.

Kustbevakningens direkta ordningshållning omfattar uppträdande till sjöss, samt vissa störningar enligt lagen (2004:487) om sjöfartsskydd och lagen (2006:1209) om hamnskydd. Inom den direkta ordnings- hållningen får Kustbevakningen självständigt förebygga och ingripa mot störningar av ordningen. Kustbevakningen får även i ett enskilt fall, efter förfrågan om biträde, ingripa mot störningar av ordningen som inte ingår i den direkta ordningshållningen. I akuta situationer

117

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter

SOU 2021:92

vid fara för liv eller hälsa har en kustbevakningstjänsteman rätt att ingripa utan föregående godkännande.

Inom den ordningshållande verksamheten har en kustbevaknings- tjänsteman befogenhet att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer.

118

8Personkontroll enligt utlänningslagen

8.1Utlänningslagstiftningen

Som tidigare framgått finns vissa bestämmelser om rätten att resa till och vistas inom Schengenområdet i EU-rätten. Nationella bestäm- melser om villkor för att en utlänning ska få resa in i, vistas och arbeta i Sverige samt söka asyl här finns i utlänningslagen (2005:716) (UtlL), som kompletteras av utlänningsförordningen (2006:97) (UtlF). I ut- länningslagen finns också regler om avvisning och utvisning, liksom bestämmelser om såväl in- och utresekontroller, dvs. gränskontroller, som så kallad inre utlänningskontroll, dvs. kontroll av utlänningar som rest in i landet och befinner sig här. Bestämmelserna komplet- terar de regler om gränspassage som följer av EU:s gränskodex. Ut- länningslagen innehåller således villkor för inresa och vistelse, men ger också utlänningar rättigheter och innebär ett skydd mot godtycklig behandling samt ger ramar för prövningen av rätten att vistas i landet.1

8.2Villkor för inresa, vistelse och arbete i Sverige

Svenska medborgare har enligt 2 kap. 7 § 1 stycket regeringsformen en ovillkorlig rätt att resa in i landet. Bestämmelser om passkrav för svenska medborgare finns i passlagen (1978:302).

Utgångspunkten i utlänningslagen är att endast svenska medbor- gare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige och att utlänningar som huvudregel behöver ha pass och någon form av tillstånd vid inresa och vistelse här. Med utlänning avses i utlänningslagen den som inte

1Jfr prop. 1979/80:96 med förslag till ny utlänningslag, m.m. s. 27.

119

Personkontroll enligt utlänningslagen

SOU 2021:92

är svensk medborgare.2 Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-stat, dvs. en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1 kap. 3 b § UtlL).

Eftersom den generella utlänningskontrollen bygger på en ord- ning med skyldighet att ha visering, uppehållstillstånd och arbetstill- stånd är det nödvändigt att utlänningar som kommer hit eller vistas här kan legitimera sig. Detta är en förutsättning för en fungerande kontroll. Som huvudregel ska därför en utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ha pass (2 kap. 1 § UtlL).

Från passkravet görs ett flertal undantag i lagstiftningen, bl.a. rörande utlänningar som är medborgare i ett nordiskt land eller en Schengenstat. En utlänning som inte behöver ha pass ska dock på be- gäran av Polismyndigheten eller en polisman kunna visa att passfri- het gäller för honom eller henne (2 kap. 3 § UtlF). Han eller hon måste alltså på något godtagbart sätt kunna legitimera sig vid en kontroll som kan ske t.ex. vid en inresa eller vid en s.k. inre utlänningskontroll.

En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska enligt huvud- regeln förutom pass även ha Schengenvisering eller nationell visering (2 kap. 3 § UtlL). Visering innebär ett förhandstillstånd för en utlän- ning att resa in i och vistas i Sverige under en viss tid. Närmare be- stämmelser om visering finns i 3 kap. UtlL och i viseringskodexen.

Rätten till inresa och vistelse kan också grundas på ett uppehålls- tillstånd (2 kap. 4 § UtlL). Ett uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige och kan gälla under viss tid (tidsbegränsat uppehålls- tillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd). En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader ska enligt huvud- regeln i 2 kap. 5 § UtlL ha uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan beviljas för bl.a. flyktingar och alternativt skyddsbehövande, vissa anhöriga till utlänningar som vistats här varaktigt, eller på grund av arbete eller utbildning. De närmare förutsättningarna för när uppe- hållstillstånd ska eller får beviljas och vägras, samt när tillståndet ska vara permanent respektive tidsbegränsat, framgår av 5 kap. i lagen.

Något som också kan grunda rätt till vistelse i Sverige är uppe- hållsrätten. Med uppehållsrätt avses rätten för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i 3 a kap. UtlL. Kapitlet tillkom vid genomförandet av det s.k. rörlighetsdirektivet i svensk

2Sandesjö och Wikrén, Utlänningslagen med kommentarer (1 maj 2021, version 12A, JUNO), kommentaren till 1 kap. 1 §.

120

SOU 2021:92

Personkontroll enligt utlänningslagen

rätt. Uppehållsrätten är som huvudregel beroende av att vissa i lagen angivna villkor är uppfyllda. En EES-medborgare, och dennes familje- medlem, som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har enligt huvudregeln permanent uppehållsrätt, vilket inne- bär en rätt att vistas i Sverige utan att några särskilda villkor längre kan ställas.

En utlänning kan också under vissa förutsättningar beviljas ställ- ning som varaktigt bosatt i Sverige. Bestämmelserna om detta finns i

5a kap. UtlL och grundar sig i ett EU-direktiv.3 Den särskilda rätts- ställningen som varaktigt bosatt medför vissa rättigheter som har lik- heter med de rättigheter som tillkommer unionsmedborgare. Den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska ges permanent uppehållstillstånd (5 kap. 2 b §).

En utlänning som ska arbeta i Sverige ska också ha arbetstillstånd (2 kap. 7 § UtlL). Ett arbetstillstånd är ett tidsbegränsat tillstånd att arbeta i Sverige (6 kap. 1 § UtlL). Kravet på arbetstillstånd gäller vid sidan av kravet på tidsbegränsade tillstånd för inresa och vistelse. Den som har arbetstillstånd måste alltså även ha uppehållstillstånd eller på annan grund ha rätt att vistas i landet. Den som har permanent uppe- hållstillstånd behöver dock inte ha något arbetstillstånd. Undantag från kravet på arbetstillstånd görs även för medborgare i de nordiska länderna, liksom för EES-medborgare och deras familjemedlemmar, vilka har uppehållsrätt (2 kap. 8 c § UtlL). Ytterligare bestämmelser om arbetstillstånd finns i 6 kap. UtlL och i UtlF.

För flera av de tillstånd som nu redovisats gäller att de som huvud- regel ska ordnas före inresan. Detta gäller för visering, uppehållstill- stånd och arbetstillstånd. Från flera av kraven görs också undantag, bl.a. för utlänningar som är medborgare i ett nordiskt land eller en Schengenstat.

Återkallelse av tillstånd, avvisning och utvisning

Visum och tillstånd för arbete och vistelse kan under vissa i lagen angivna förhållanden återkallas. Bestämmelser om återkallelse av till- stånd finns i 7 kap. UtlL. Bestämmelser om upphävande och återkal- lelse av Schengenvisering finns i viseringskodexen.

3Rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.

121

Personkontroll enligt utlänningslagen

SOU 2021:92

Enligt bestämmelserna i 7 kap. kan återkallelse av tillstånd bl.a. ske i fall då en utlänning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet, eller i vissa fall om särskilda för det finns. Som ett sär- skilt skäl har i motiven framförts att utlänningen redan vid inresan visar sig sakna medel för sitt uppehälle här.4 Uppehållstillstånd får vidare i vissa fall återkallas för en utlänning som registrerats på spärr- lista i Schengens informationssystem (SIS). Ett beslut om avvisning eller utvisning av en tredjelandsmedborgare som meddelats av en stat inom EU eller av Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein gör det också möjligt att under vissa förutsättningar återkalla ett uppehålls- tillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd ska som huvudregel åter- kallas om det kan konstateras att en utlänning med sådant tillstånd inte längre är bosatt i Sverige.

En utlänning som inte har rätt att resa in respektive vistas i Sverige kan nekas inresa enligt bestämmelserna om detta i artikel 14 i EU:s gränskodex, men också avvisas eller utvisas. Bestämmelser om avvis- ning och utvisning av utlänningar finns i 8 kap. UtlL. Bestämmelser om utvisning på grund av brott finns i kapitel 8 a och vissa bestäm- melser om utvisning finns även i lagen (1991:572) om särskild utlän- ningskontroll. En utlänning som har sökt asyl i en annan medlems- stat i EU eller i Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein kan i stället överföras till det landet med stöd av Dublinförordningen.

Med avvisning avses ett beslut om avlägsnande som fattas av en administrativ myndighet i samband med en utlännings försök att resa in i Sverige eller inom tre månader efter den första ansökan efter ut- länningens ankomst till Sverige (8 kap. 5 §). Detta oavsett på vilken grund avvisningsbeslutet grundas. För avlägsnandebeslut som fattas senare än efter tre månader används termen utvisning (8 kap. 6 §). Termen utvisning används också när en domstol beslutar att en utlän- ning ska lämna landet på grund av att han eller hon har begått brott.5

Förutsättningarna för avvisning och utvisning skiljer sig åt beträf- fande utlänningar som är EES-medborgare och deras familjemed- lemmar samt andra utlänningar.

Om någon av de ovan redovisade formella förutsättningarna för passage in över Sveriges gränser brister kan avvisning ske. Bestäm-

4Prop. 1979/80:96 s. 91, jfr prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden s. 287.

5Sandesjö och Wikrén, Utlänningslagen med kommentarer (1 maj 2021, version 12A, JUNO), inledningen till 8 kap.

122

SOU 2021:92

Personkontroll enligt utlänningslagen

melser om detta finns i 8 kap. 2 och 8 §§ UtlL. En utlänning kan också utvisas på materiell grund. Bestämmelserna i 8 kap. UtlL möjliggör således även en individuell utlänningskontroll. En utlänning kan exem- pelvis avvisas eller utvisas om det kan antas att utlänningen kommer att sakna tillräckliga medel för vistelsen eller inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt under vistelsen, kan antas komma att begå brott här, när tillstånd att vistas i Sverige saknas eller med hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

Avslås eller avvisas en ansökan om uppehållstillstånd eller åter- kallas ett sådant tillstånd och befinner sig utlänningen i Sverige, ska det i regel samtidigt meddelas beslut om avvisning eller utvisning, om inte särskilda skäl talar mot det (8 kap. 16 §).

Migrationsverket har exklusiv befogenhet att besluta om avvis- ning i vissa fall. I andra fall får såväl Migrationsverket som Polismyn- digheten pröva frågan om avvisning. Att Polismyndigheten har rätt att pröva avvisningsfrågan har sin grund i att frågan om avvisning ofta aktualiseras direkt vid gränskontrollen eller aktualiseras i sam- band med s.k. inre utlänningskontroll.6 När prövningen görs av Polis- myndigheten och det bedöms vara tveksamt om en utlänning bör av- visas, ska ärendet dock lämnas över till Migrationsverket. (8 kap. 17 §). Frågor om utvisning prövas av Migrationsverket (8 kap. 18 §).

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska i vissa fall innehålla en tidsfrist inom vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet i enlighet med beslutet (tidsfrist för frivillig avresa). Ett beslut om avvisning eller utvisning kan i vissa fall också förenas med ett återreseförbud.

8.3Gränskontroll och inre utlänningskontroll

8.3.1In- och utresekontroll

Reglerna för gränspassage finns som framgått ovan i EU:s gräns- kodex och har redovisats i avsnitt 3. Av reglerna följer att de inre gränserna får passeras överallt utan att någon in- eller utresekontroll genomförs, men att alla personer ska underkastas kontroll vid in- och utresa från Schengenområdet, dvs. vid de yttre gränserna. Kontrollerna vid de yttre gränserna ser något olika ut för personer som har rätt till fri rörlighet enligt unionsrätten och tredjelandsmedborgare som inte

6Prop. 2004/05:170 s. 234.

123

Personkontroll enligt utlänningslagen

SOU 2021:92

har det. Kompletterande bestämmelser om gränskontroller finns i

9kap. UtlL. Med gränskontroller menas här in- och utresekontroller vid yttre gräns, men också vid tillfälligt återinförd gränskontroll vid inre gräns.

Den kontroll av personer som ska ske enligt gränskodexen ansvarar Polismyndigheten för. Tullverket och Kustbevakningen är enligt lag skyldiga att hjälpa Polismyndigheten vid en sådan kontroll och Kust- bevakningen ska medverka till kontrollen genom att utöva kontroll av sjötrafiken. Även Migrationsverket får i vissa fall efter överenskom- melse med Polismyndigheten hjälpa till vid kontrollen. Inresekontrol- len kan således utföras, förutom av polismän, av särskilt förordnade passkontrollanter, tulltjänstemän eller kustbevakningstjänstemän.

8.3.2Kontroll- och tvångsåtgärder vid in- och utresekontroll

Kroppsvisitation m.m.

Om det vid en inresekontroll är nödvändigt för att ta reda på utlän- ningens identitet får den tjänsteman som utför kontrollen kropps- visitera utlänningen och också undersöka det bagage, handväskor eller liknande som personen för med sig (9 kap. 2 § UtlL). Sådan kon- troll får också ske för att ta reda på utlänningens resväg till Sverige om den är av betydelse för bedömningen av rätten att resa in och vistas här i landet. I samband med inresekontrollen får även bagageutrym- men och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel undersökas i syfte att förhindra att en utlänning reser in i landet i strid med bestämmelserna i gränskodexen.

Möjligheten till denna typ av kontroll är inte avsedd att tillämpas rutinmässigt utan det måste enligt uttalanden i lagens förarbeten finnas någon anledning att anta att utlänningen underlåter att t.ex. visa upp medförda identitetshandlingar. Om anledning saknas att ifrågasätta de uppgifter utlänningen lämnar och resväg och identitetshandlingar ska visitation alltså inte ske.7 På samma sätt krävs det enligt uttalan- den i förarbetena att det finns en rimlig anledning till undersökning av transportmedel, t.ex. att polisen har fått skäl att misstänka att ut- länningar vid en viss tidpunkt och en viss plats försöker ta sig in illegalt genom att exempelvis gömma sig i bagageutrymmen på bilar.8

7Prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. s. 101.

8Prop. 1981/82:146 om ändring i utlänningslagen (1980:376), m.m. s. 67.

124

SOU 2021:92

Personkontroll enligt utlänningslagen

I bestämmelsen erinras om att kroppsvisitation inte får göras mer ingående än vad som krävs med hänsyn till ändamålet med åtgärden och att all den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas.

Omhändertagande av pass m.m.

Utlänningslagen innehåller också bestämmelser om rätten att om- händerta pass eller annan identitetshandling. Rätten gäller vid inrese- kontrollen om utlänningen i samband med denna ansöker om uppe- hållstillstånd. Rätten föreligger också senare när sådan ansökan görs och även i avvaktan på verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning (9 kap. 4 och 5 §§). Reglerna syftar till att förhindra att iden- titetshandlingar förstörs eller försvinner under processens gång. Polismyndigheten har även rätt att i vissa fall omhänderta biljetter för resan från Sverige i väntan på att utlänningen får tillstånd att vistas här eller lämnar det (9 kap. 6 §).

Fotografering och fingeravtrycksupptagning

Gällande lagstiftning ålägger en utlänning en skyldighet att i ett fler- tal situationer låta myndigheterna fotografera honom eller henne och ta fingeravtryck.

Enligt 9 kap. 8 § UtlL får Migrationsverket eller Polismyndigheten fotografera en utlänning och ta dennes fingeravtryck, om 1) han eller hon inte kan styrka sin identitet när han eller hon kommer till Sverige,

2)han eller hon ansöker om uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, 3) det finns grund för att besluta om förvar, eller 4) om varken utlänningens identitet eller rätt att vistas i Sverige kan klarläggas vid en kontroll enligt 9 kap. 9 § samma lag. Om personen i fråga söker asyl, dvs. ansöker om uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, ska fingeravtryck tas enligt artikel 9 i Eurodacförordningen. Enligt artikel 14 i samma för- ordning ska fingeravtryck vidare tas på tredjelandsmedborgare som gripits i samband med att de olagligen passerat en yttre gräns. I samt- liga nu nämnda fall får fingeravtryck dock bara tas om personen har fyllt 14 år.

Migrationsverket får, enligt 15 § utlänningsdatalagen (2016:27), föra separata register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd

125

Personkontroll enligt utlänningslagen

SOU 2021:92

av 9 kap. 8 § UtlL. Paragrafen reglerar uttömmande för vilka ändamål uppgifterna får behandlas. Registren får enligt bestämmelsen bl.a. an- vändas vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där utlän- ningen åberopar att han eller hon är flykting, alternativt skydds- behövande eller övrig skyddsbehövande, i ärenden om avvisning och utvisning samt i testverksamhet. Uppgifter om fingeravtryck får vidare behandlas om det behövs för att Migrationsverket ska kunna kon- trollera fingeravtryck som verket tagit mot det fingeravtrycks- och signalementsregister som Polismyndigheten för enligt 5 kap. 11 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brotts- datalagens område.

Vid en gränskontroll får vidare fotografi eller fingeravtryck tas för att kunna kontrollera att en innehavare av ett uppehållstillstånds- kort är samma person som kortet har utfärdats för (9 kap. 8 b §).

Enligt 9 kap. 8 c § UtlL är en utlänning vid inrese- eller utrese- kontroll skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och av resehandlingens äkthet. En sådan kon- troll får utföras om det råder tvivel om resehandlingens äkthet eller innehavarens identitet och skyldigheten gäller under förutsättning att utlänningen är innehavare av en resehandling som är försedd med ett lagringsmedium som innehåller motsvarande biometriska känne- tecken. Även den som har Schengenvisering är i vissa fall skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck i syfte att låta kontrol- lera hans eller hennes identitet och viseringens äkthet (9 kap. 8 d §).

En utlänning är vid en in- eller utresekontroll även skyldig att låta en polisman, eller annan behörig tjänsteman, eller Migrationsverket fotografera honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck för att genom en sökning i Schengens informationssystem identifiera utlänningen om identiteten inte kan fastställas på annat sätt (9 kap. 8 f §).

Fotografi och fingeravtryck kan också tas i samband med att en utlänning ansöker om uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller bevis om sådan status eller bevis för gränsarbetare (9 kap. 8 a och e §§).

I viseringskodexen finns det bestämmelser om fotografering och fingeravtrycksupptagning i samband med att en tredjelandsmedbor- gare ansöker om en Schengenvisering. Ansökan om sådan visering prövas i vissa fall av de myndigheter som ansvarar för personkontroll vid de yttre gränserna (artikel 4 viseringskodexen). Fingeravtryck tas på viseringssökande från tolv års ålder.

126

SOU 2021:92

Personkontroll enligt utlänningslagen

Beslut om att ta fotografi eller fingeravtryck enligt 9 kap. 8 § UtlL fattas enligt 6 kap. 14 § UtlF av den befattningshavare som ansvarar för att utredning genomförs i ett ärende som rör uppehållstillstånd, avvisning eller utvisning eller av den som har till uppgift att fatta be- slut om förvar.

De fotografier och fingeravtryck som tas med stöd av 9 kap.

8b–d §§ får endast användas i de syften som anges där och uppgifterna får inte lagras. När en kontroll har genomförts ska således det foto- grafi och de fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart för- störas. Det gäller också de biometriska data som tagits fram i sam- band med kontrollen.

Skyldighet att kvarstanna

I samband med en in- eller utresekontroll enligt EU:s gränskodex är en utlänning enligt 9 kap. 11 § skyldig att stanna kvar för utredning. Skyldigheten gäller dock inte längre än nödvändigt och inte i något fall längre än sex timmar, förutsatt att beslut om förvar inte med- delats. En polisman får hålla kvar en utlänning som vägrar att stanna kvar.

Transportörers kontroll- och uppgiftsskyldighet enligt utlänningslagen

En transportör har enligt utlänningslagens bestämmelser en skyldig- het att kontrollera att en utlänning, som transportören transporterar till Sverige direkt från en stat som inte omfattas av Schengenkonven- tionen, innehar pass och de tillstånd som krävs för att resa in i landet (9 kap. 3 § UtlL). I vissa fall ska det även kontrolleras att utlänningen har medel för sin hemresa. Tanken är att transportören vid kontrol- len ska kunna upptäcka avsaknad av eller uppenbart falska handlingar. Det ställs dock inte krav på någon mer ingående kontroll som kräver expertkunskap i fråga om förfalskningar och transportörerna ska inte heller göra någon egen bedömning av huruvida en utlänning har skyddsbehov.9

Enligt 9 kap. 3 a § ska en transportör som luftvägen ska transportera passagerare till Sverige direkt från en stat som inte tillhör Europeiska

9Prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. s. 58 f. och 76.

127

Personkontroll enligt utlänningslagen

SOU 2021:92

unionen och inte heller har slutit avtal om samarbete enligt Schengen- konventionen med konventionsstaterna, på begäran av Polismyndi- gheten överföra uppgifter om de ankommande passagerarna så snart incheckning avslutats. Bland de uppgifter som ska lämnas finns namn, medborgarskap, födelsedatum och nummer på och typ av resehand- ling samt gränsövergångsställe för inresa. Enligt motivuttalanden bör uppgifterna kunna begäras om de kan antas ha betydelse för person- kontrollverksamheten, dvs. för att kontrollera invandringen men även för att förebygga och bekämpa därmed förknippad brottslighet.10

Uppgifterna ska samlas in av transportören och sedan elektroniskt, eller annars på annat lämpligt sätt, överföras till Polismyndigheten (9 kap. 3 b §). Inom 24 timmar efter det att transportmedlet har an- länt till gränsövergångsstället ska transportörens som samlat in och överfört uppgifterna radera dessa (9 kap. 3 d §).

Transportörens kontroll- och uppgiftsskyldighet är avgiftssank- tionerad (19 kap. 5 och 5 a §§).

Bestämmelser om behandlingen av de uppgifter som överförts till Polismyndigheten enligt 3 b § finns i lagen (2006:444) om passagerar- register.

Bestämmelserna om transportörers uppgiftsskyldighet genomför direktivet 2004/82/EG om skyldighet för transportörer att lämna upp- gifter om passagerare (det s.k. API-direktivet) som bl.a. syftar till att förbättra gränskontrollerna och bekämpa olaglig invandring genom att transportörer översänder förhandsuppgifter om passagerare till behöriga nationella myndigheter. API står för Advance Passenger Information.

8.3.3Inre utlänningskontroll

Att gränskontrollerna vid de inre gränserna inom Schengenområdet har avskaffats hindrar inte förekomsten av andra typer av person- kontroller, förutsatt att dessa inte har samma verkan som inrese- eller utresekontroller. Detta framgår av artikel 23 i gränskodexen. Som exempel anges där bl.a. kontroller som syftar till att bekämpa gräns- överskridande brottslighet samt stickprovskontroller. En annan typ av tillåten personkontroll är den så kallade inre utlänningskontrollen.

10Prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier s. 38.

128

SOU 2021:92

Personkontroll enligt utlänningslagen

Den innebär en kontroll av en utlänning som finns inne i landet i syftet att kontrollera utlänningens rätt att uppehålla sig på medlems- statens territorium. Bestämmelser om inre utlänningskontroller fast- ställs genom nationell lagstiftning.

Det är i första hand Polismyndigheten som ansvarar för den inre utlänningskontrollen i Sverige. Kustbevakningen ska dock medverka genom en självständig kontroll av och i anslutning till sjötrafiken, t.ex. på kobbar och skär, eller i anslutning till hamn. Även i annat fall får Kustbevakningen biträda Polismyndigheten vid inre utlännings- kontroll, dvs. oavsett var en sådan kontroll äger rum.

I Sverige regleras inre utlänningskontroller i 9 kap. 9 § UtlL. Kon- trollen syftar till att fastställa utlänningens identitet och rätt att vistas i Sverige. Vid en sådan kontroll är utlänningen skyldig att på begäran överlämna pass eller andra handlingar, som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. De andra handlingar som avses är ex- empelvis visering, arbetstillstånd eller andra identitetshandlingar än pass. Den som inte har sådana handlingar med sig är också skyldig, som ett led i den inre utlänningskontrollen, att efter kallelse av Migrations- verket eller Polismyndigheten komma till verket eller myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet. Om utlänningen inte gör det, får han eller hon hämtas genom Polismyndighetens försorg. Om det på grund av utlänningens personliga förhållanden eller av någon annan anledning kan antas att denne inte skulle följa kallelsen, får han eller hon hämtas utan föregående kallelse. Möjligheten till hämtning är avsedd att tillämpas restriktivt.11

I motiven till bestämmelsen förtydligas att bestämmelsen inte inne- bär en skyldighet för utlänningar att ständigt bära passet med sig under vistelsen här.12

En förutsättning för att en inre utlänningskontroll ska få vidtas är att det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anled- ning till kontroll. I specialmotiveringen till bestämmelsen i 9 § kon- staterades att JO i några ärenden om utlänningskontroll år 1980 och 1981 framhållit att ”enbart det förhållandet att en person har ett ut- seende som uppfattas som utländskt inte kan ge tillräcklig anledning att hejda vederbörande på gatan och inleda utlänningskontroll”. Lag- stiftaren anförde dock att utlänningens uppträdande eller umgänge

11Prop. 1981/82:146 s. 66.

12Prop. 1988/89:86 s. 172.

129

Personkontroll enligt utlänningslagen

SOU 2021:92

emellertid ibland kan ge anledning till misstanke att han inte har rätt att uppehålla sig här och att kontroll i sådana fall kan ske.13

Inre utlänningskontroller kan ske på hela det svenska territoriet och ska inte vara begränsade till t.ex. kontroller i gränsområden.

Av Polismyndighetens statistik över antalet genomförda inre utlän- ningskontroller mellan åren 2010 och 2020 kan man utläsa att antalet kontroller stadigt minskat, med undantag för 2017 där en ökning från året innan tillfälligt skedde. År 2010 genomfördes sammanlagt 33 630 kontroller i landet, 2012 var antalet 42 467 och 2014 26 428. Från 2015 har antalet stadigt minskat från 23 652 kontroller till 10 855 kon- troller 2020.14 Denna minskning har sannolikt sin förklaring i arbetet med de tillfälligt återinförda inre gränskontrollerna som både kan antas ha minskat behovet av inre utlänningskontroller och krävt polisiära resurser.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens inre utlänningskontroll (RPSFS 2011:4, FAP 273-1) ges närmare anvisningar om hur bestämmelserna om inre utlänningskontroll ska tillämpas.

Enligt föreskrifterna ska den inre utlänningskontrollen inriktas mot att 1) övervaka att utlänningar inte vistas eller arbetar här i landet utan att uppfylla föreskrivna villkor, och 2) efterspana utlänningar för vilka det finns ett beslut om avvisning eller utvisning som ska verkställas (3 §).

Av föreskrifterna framgår att kontrollen, utöver en uppmaning till utlänningen att visa upp pass eller andra handlingar, också inbegriper t.ex. frågor till utlänningen och kontroller i dataregister.

I föreskrifterna påpekas att de allmänna principerna för polisingri- panden som anges i 8 § polislagen (1984:387) gäller även vid inre ut- länningskontroller. Detta innebär att kontrollerna ska genomföras med minsta möjliga intrång i utlänningens frihet och integritet och att de olägenheter som kan följa av kontrollen står i proportion till syftet med kontrollen (jfr 8 § första stycket polislagen). Vidare anges att när en utlänning kontrolleras är det viktigt att han eller hon behandlas

13A. prop. s. 172 f.

14Statistik gränspolisverksamhet, Polismyndigheten https://polisen.se/om-polisen/polisens- arbete/granspolisen/statistik-granspolisverksamhet/. Hämtat 2021-08-10.

130

SOU 2021:92

Personkontroll enligt utlänningslagen

med humanitet och värdighet. När det gäller en utlänning under 18 år bör särskilt beaktas vad hänsyn till dennes bästa kräver.

Angående rekvisiten grundad anledning att anta och särskild anled- ning till kontroll i 9 kap. 9 § UtlL anges i de allmänna råden till 5 § i föreskrifterna följande:

Bestämmelsen innehåller två situationer när inre utlänningskontroll får genomföras. Rekvisitet grundad anledning att anta bör uppfattas så, att en inre utlänningskontroll får företas endast efter en helhetsbedömning av föreliggande objektiva omständigheter grundade på den enskilde polis- mannens iakttagelser, spaningsuppgifter, underrättelseuppslag, tips eller annan tillförlitlig information. Utlänningens uppträdande och umgänge kan vara en omständighet som i vissa fall kan ge anledning att anta att han eller hon inte har rätt att uppehålla sig i landet. Inre utlänningskontroll får inte genomföras enbart på grund av att en person har ett utseende som uppfattas som utländskt eller på grund av hans eller hennes språk eller namn.

Kriminalunderrättelser eller annan information kan utgöra underlag för polismyndigheten att sammanställa välgrundade profiler. Sådana profiler kan, ensamma eller tillsammans med andra omständigheter, motivera kon- troll av en utlänning under förutsättning att de ger grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig i landet.

Rekvisitet ”annars finns särskild anledning till kontroll” bör kunna tillämpas när det finns anledning att kontrollera identiteten på en utlän- ning i samband med t.ex. ett frihetsberövande eller en brottsutredning. Vid fordons- och förarkontroll kan inre utlänningskontroll ske i sam- band med att förarens identitet och rätt att framföra fordonet kon- trolleras. Vid en sådan kontroll bör även en passagerare i ett fordon bli föremål för inre utlänningskontroll om det föreligger objektiva omstän- digheter som ger grundad anledning till kontroll.

Av 2 och 6 §§ följer att utlänningen ska informeras om skälen för och syftet med kontrollen samt att kontrollen ska dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå grunden, tidpunkten och platsen för kontrollen, vem eller vilka som kontrollerats och vem som utfört kon- trollen. Dokumentationen ska ordnas på ett sådant sätt att det i efter- hand lätt går att få fram uppgifterna. Om det vid kontrollen kommer fram nya uppgifter rörande utlänningens namn, födelsetid, medbor- garskap eller annan relevant information ska detta antecknas och be- rörda myndigheter underrättas.

I 4 § i föreskrifterna anges att inre utlänningskontroll ska bedrivas över hela det svenska territoriet och vara en integrerad del av Polis-

131

Personkontroll enligt utlänningslagen

SOU 2021:92

myndighetens olika verksamhetsgrenar. Det lyfts särskilt fram att kon- trollerna är en viktig kompensatorisk åtgärd för avskaffandet av de inre gränskontrollerna i Schengenområdet och att utförandet av kon- troller är av betydelse för att upprätthålla den fria rörligheten för personer där.

Övriga kontroll- och tvångsåtgärder vid inre utlänningskontroll

Skyldighet att kvarstanna

På samma sätt som vid en in- eller utresekontroll är en utlänning skyl- dig att stanna kvar för utredning i samband med kallelse eller hämtning som beslutats enligt 9 kap. 9 §. Skyldigheten gäller inte heller i detta fall längre än nödvändigt och inte i något fall längre än sex timmar, förutsatt att beslut om förvar inte meddelats. En polisman får hålla kvar en utlänning som vägrar att stanna kvar.

Fotografering och fingeravtrycksupptagning

Vid en inre utlänningskontroll får vidare, på samma sätt som vid en gränskontroll, fotografi eller fingeravtryck tas för att kunna kontrol- lera att en innehavare av ett uppehållstillståndskort är samma person som kortet har utfärdats för (9 kap. 8 b §), eller för att genom en sök- ning i Schengens informationssystem identifiera utlänningen om iden- titeten inte kan fastställas på annat sätt (9 kap. 8 f §).

Av vad som ovan sagts om bestämmelsen i 9 kap. 8 § UtlL följer vidare att Polismyndigheten får fotografera en utlänning och ta dennes fingeravtryck även i samband med en inre utlänningskontroll om ut- länningen då ansöker om asyl (dvs. uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande) eller om det finns grund för att besluta om förvar. Sådana åtgärder får sedan den 20 juli 2021 enligt bestämmelsen också vidtas om varken utlän- ningens identitet eller rätt att vistas i Sverige kan klarläggas vid kon- trollen (9 kap. 8 § första stycket 4).

132

SOU 2021:92

Personkontroll enligt utlänningslagen

8.3.4Omhändertagande och förvar

Bestämmelser om förvar avseende utlänningar finns i 10 kap. UtlL. En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar bl.a. om dennes iden- titet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon där- efter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet som han eller hon uppger är riktig, och utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå (så kallat identitetsförvar, 10 kap. 1 § första stycket). Förvar kan också aktualiseras om det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att stanna i Sverige ska kunna genomföras (så kallat utredningsförvar, 10 kap. 1 § andra stycket 1), eller om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas (så kallat sannolik- hetsförvar, 10 kap. 1 § andra stycket 2).

Möjligheterna att ta barn, dvs. personer som inte fyllt 18 år, i för- var regleras i 10 kap. 2–3 §§ och är betydligt snävare än vad som gäller beträffande vuxna. I 10 kap. 4–5 § finns det bestämmelser om begräns- ningar för hur länge vuxna respektive barn får hållas i förvar.

En utlänning kan under vissa förhållanden som närmare anges i

10 kapitlet i stället för att hållas i förvar ställas under uppsikt. En ut- länning får vidare, enligt 9 kap. 12 § UtlL, omhändertas om det är nöd- vändigt för att verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning ska kunna förberedas eller genomföras. Ett sådant omhändertagande får pågå under högst 24 timmar, eller om det finns särskilda skäl högst

48timmar.

I Dublinförordningen finns också vissa bestämmelser om förvar.

133

9 Dataskyddsregleringen

9.1Inledning

Under 2016 genomfördes inom EU en dataskyddsreform. Resultaten av reformen blev i huvudsak två rättsakter. Den ena är Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per- sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upp- hävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den vedertagna förkortningen för förordningen är GDPR. Här benämns den dock dataskyddsförordningen. Den andra rättsakten är Europa- parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndig- heters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, ut- reda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, här kallat dataskyddsdirektivet.

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige. Den inne- håller dock vissa bestämmelser som tillåter eller förutsätter komplet- terande eller avvikande nationell lagstiftning. Sådana kompletterande bestämmelser finns främst i lagen (2018:218) med kompletterande be- stämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen), men även i flera andra s.k. registerförfattningar som gäller särskilt i viss verksamhet eller viss myndighet.

Dataskyddsförordningen, som är generellt tillämplig på automati- serad behandling av personuppgifter och viss annan strukturerad in- formation, gäller inte när dataskyddsdirektivet är tillämpligt. Data- skyddsdirektivet har huvudsakligen genomförts i svensk rätt genom en ramlag, brottsdatalagen (2018:1177), tillsammans med brottsdata- förordningen (2018:1202) som genomför vissa detaljbestämmelser i

135

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

direktivet. Gränsen mellan när dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen gäller regleras i den sistnämnda lagen.

Brottsdatalagen gäller huvudsakligen för myndigheter i rättskedjan när de behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller verkställa straffrättsliga påföljder. För dessa myndigheter finns också särskild registerlagstiftning som kompletterar den generella regleringen.

Den reform som på detta sätt har skett har inte inneburit att vi fått nya regelverk på områden som tidigare varit oreglerade eller haft en helt annan innebörd. Inom EU gällde dessförinnan Europaparlamen- tets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter som i Sverige var genomförd genom personuppgiftslagen (1998:204). Detta äldre direktiv byggde på samma allmänna principer för behandling av personuppgifter som de nu gällande rättsakterna gör. I viss mån kan således äldre praxis fort- farande vara vägledande. Reformen har dock inneburit att tidigare gäl- lande lagstiftning, såsom personuppgiftslagen och äldre registerförfatt- ningar såsom polisdatalagen (2010:361) m.fl. strukturerats om och ersatts.

I detta avsnitt redogörs för den dataskyddsrättsliga regleringen i de delar som är av särskilt intresse för utredningens överväganden i avsnitt 15–17. I huvudsak tar framställningen sikte på bestämmel- serna i brottsdatalagen och de registerförfattningar som gäller för Polismyndighetens, Tullverkets och Kustbevakningens behandling av personuppgifter på brottsdatalagens område. Även den reglering som gäller för Säkerhetspolisen och som inte grundar sig på EU-rätten behandlas kort.

9.2Allmänna principer för behandling av personuppgifter

Såväl dataskyddsförordningen (artikel 5) som dataskyddsdirektivet (artikel 4) slår fast ett antal allmänna principer som ska gälla för be- handling av personuppgifter. De principer det gäller är följande.

Principen om laglighet, korrekthet och öppenhet. Principen innebär att personuppgifter ska behandlas på ett lagligt och korrekt sätt i för-

136

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

hållande till den registrerade. På vilket sätt det är lagligt och korrekt att behandla personuppgifter framgår av den generella dataskydds- regleringen och kompletterande nationell lagstiftning. Principen om laglighet kan sägas utgöra en hänvisning till de rättsliga grunderna.

Såvitt avser principen om korrekthet kan det enligt regeringens uttalanden i förarbetena till dataskyddslagen vid en jämförelse med andra språkversioner av dataskyddsförordningen ifrågasättas om den svenska termen korrekt motsvarar avsikten med bestämmelsen. I den danska språkversionen anges i stället att uppgifterna ska behandlas rimeligt. På motsvarande sätt används i den engelska språkversionen termen fairly, vilket betyder rättvist, skäligt eller rimligt. I den franska språkversionen används termen loyale, vilken har motsvarande be- tydelse som engelskans fairly. I den tyska språkversionen används ut- trycket Treu und Glauben, vilket brukar översättas med god tro eller tro och heder. Alla dessa termer indikerar enligt regeringens mening, tydligare än den svenska termen korrekt, att en intresseavvägning ska göras. I det enskilda fallet kan det således t.ex. vara oförenligt med principen om korrekthet att vidta en viss behandlingsåtgärd, även om denna i och för sig skulle kunna anses vara rättsligt grundad, nämligen om behandlingen är oskälig i förhållande till den registrerade.1

Personuppgifter ska vidare behandlas på ett öppet sätt i förhållande till den registrerade. Det bör alltså vara klart och tydligt för fysiska personer hur personuppgifter som rör dem behandlas.

Principen om ändamålsbegränsning innebär att personuppgifter endast får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte behandlas på ett sätt som står i strid med dessa ända- mål. Ändamålet måste bestämmas redan när en personuppgift behand- las för första gången. Regeringen har uttalat att principen om att ända- målen ska vara berättigade innebär en direkt koppling till de rättsliga grunderna. Ett ändamål som inte är berättigat i förhållande till den tillämpliga rättsliga grunden är således inte förenligt med principen.2 Sådana författningsbestämmelser som anger för vilka ändamål person- uppgifter får behandlas i en viss verksamhet måste av naturliga skäl vara generellt utformade för att kunna fungera i en verksamhet över tid. Att som grund för behandling av personuppgifter i ett visst fall endast ange ett sådant generellt ändamål uppfyller inte kraven på att

1Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag s. 47.

2Bl.a. prop. 2017/18:105 s. 47 och prop. 2017/18:232 Brottsdatalag s. 121.

137

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

särskilt ändamål. I de enskilda fallen måste ändamålet alltså ytter- ligare preciseras.3

Personuppgifter som samlas in och behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Detta följer av principen om uppgiftsminimering. Ovidkommande uppgifter får inte behandlas och det följer också av denna princip av uppgifter inte får behandlas i större omfattning än vad som är nödvändigt i förhållande till ändamålet.

Principen om korrekthet innebär att de personuppgifter som be- handlas måste vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. Om fel- aktiga uppgifter upptäcks måste åtgärder vidtas för rättelse eller rader- ing så snart som möjligt.

Enligt principen om lagringsminimering får personuppgifter inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. När det inte längre är nödvändigt med identifiering ska alltså uppgiften antingen avidentifieras eller raderas. Hur länge en per- sonuppgift behöver behandlas beror i varje enskilt fall på ändamålet med behandlingen.

Principen om integritet och konfidentialitet innebär att personupp- gifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten be- handling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Principen om ansvarsskyldighet innebär slutligen att det är den per- sonuppgiftsansvarige som ska ansvara för och kunna visa att princi- perna efterlevs.

9.3Dataskyddsdirektivet

Våren 2016 antogs dataskyddsdirektivet. Av artikel 1.1 framgår att direktivet innehåller bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personupp- gifter i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Även sådan personuppgifts- behandling som utförs hos behöriga myndigheter för att skydda mot, förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten ingår i

3Prop. 2017/18:232 s. 115 och 123 f.

138

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

tillämpningsområdet. Syftet med direktivet är, enligt artikel 1.2, att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, sär- skilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Ytterligare ett syfte är att säkerställa att det utbyte av personuppgifter som krävs inom unio- nen mellan behöriga myndigheter varken begränsas eller förbjuds av skäl som rör skyddet för fysiska personer med avseende på behand- lingen av personuppgifter. Medlemsstaterna får, enligt artikel 1.3, före- skriva starkare skyddsåtgärder för skyddet av den registrerades rättig- heter och friheter än de som har fastställts i direktivet. Direktivet är således ett s.k. minimidirektiv.

9.4Brottsdatalagen

Dataskyddsdirektivet har som sagt huvudsakligen genomförts i svensk rätt genom en ramlag, brottsdatalagen (2018:1177). Lagen komplet- teras av en förordning – brottsdataförordningen (2018:1202) – som genomför vissa detaljbestämmelser i direktivet.

I lagens första paragraf anges lagens syfte. Syftet med lagen är att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter och att säkerställa att behöriga myndigheter kan behandla och utbyta personuppgifter med varandra på ett ändamålsenligt sätt. Regleringen har således dubbla syften. Att fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter ska skyddas vid behandling av personuppgifter är en central målsätt- ning för regleringen. Samtidigt är vissa intrång i den personliga integ- riteten nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra sina upp- gifter och för att brottsoffer ska kunna få sin rätt tillgodosedd. Olika intressen ställs alltså mot varandra. Regeringen har framhållit att den omständigheten att en lags syfte uttryckligen anges kan få relevans i rättstillämpningen genom att det ger vägledning för tolkningen av de materiella bestämmelserna i lagen.4

Av 1 kap. 3 § brottsdatalagen framgår att lagen gäller vid bl.a. så- dan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automati- serad. Enligt 1 kap. 2 § gäller lagen vid behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Den gäller också vid behandling

4Prop. 2017/18:232 s. 82.

139

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

av personuppgifter som en behörig myndighet utför i syfte att upp- rätthålla allmän ordning och säkerhet. Med behörig myndighet avses, enligt 1 kap. 6 §, bl.a. en myndighet som har till uppgift att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätthålla allmän ord- ning och säkerhet, när myndigheten behandlar personuppgifter för ett sådant syfte. Brottsdatalagen gäller dock inte vid Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter som rör nationell säkerhet eller om Polismyndigheten har övertagit en arbetsuppgift som rör nationell säkerhet från Säkerhetspolisen. Detta framgår av 1 kap. 4 §.

Det framgår således inte direkt av lagen vilka som är behöriga myn- digheter. Det avgörande är i vilket syfte myndigheten behandlar per- sonuppgifterna och att behandlingen sker i syftena brottsbekämpning, lagföring, straffverkställighet eller upprätthållande av allmän ordning och säkerhet. Om en myndighet, exempelvis Polismyndigheten, be- handlar personuppgifter i andra syften ska dataskyddsförordningen i stället tillämpas.

Det är bl.a. Polismyndighetens och andra myndigheters under- rättelseverksamhet som avses när formuleringen förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet används. Med underrättelseverk- samhet avses arbete med insamling, bearbetning och analys av infor- mation i syfte att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet när det ännu inte finns misstankar om att ett visst konkret brott har begåtts. Om det finns misstankar om ett konkret brott kan personuppgifter behandlas för att utreda brottet. Även behandling av överskottsinfor- mation med stöd av 27 kap. 23 a § rättegångsbalken omfattas, om syftet med behandlingen är att förhindra brott. Med att utreda brott avses framför allt att genomföra förundersökning enligt 23 kap. rättegångs- balken. Med brott avses ett konkret brott. Det kan vara fråga om såväl brott som bevisligen har begåtts som brott som det enbart finns miss- tankar om. Misstankarna behöver inte vara riktade mot någon bestämd person. Om misstankarna enbart avser icke-preciserad brottslighet, är det i stället fråga om underrättelseverksamhet.5

Spaningsverksamhet som inte är kopplad till brottsutredande verk- samhet är normalt underrättelsestyrd, exempelvis när spaning bedrivs för att kartlägga droghandel, prostitution eller någon annan typ av

5A. prop. s. 430.

140

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

lokal brottslighet. Sådan spaningsverksamhet bedrivs framför allt av Polismyndigheten och omfattas av lagens tillämpningsområde.6

Lagen gäller även vid behandling av personuppgifter i syfte att upp- rätthålla allmän ordning och säkerhet. Härmed avses bl.a. behandling av personuppgifter i samband med ingripanden enligt 13–13 c §§ polis- lagen (1984:387).

Eftersom det är syftet med behandlingen av personuppgifter i det enskilda fallet som styr om lagen är tillämplig eller inte kan en behörig myndighets behandling av samma uppgift antingen styras av ramlagens eller dataskyddsförordningens regler. Det kan också vara så att en del av myndighetens verksamhet faller under ramlagens tillämpnings- område medan andra delar faller utanför. Lagen ska exempelvis inte tillämpas vid sådan kontrollverksamhet som vissa myndigheter som också har ett brottsbekämpande uppdrag utför med stöd av sina kon- trollbefogenheter, t.ex. vid gränskontroll, utlänningskontroll eller tull- kontroll. Här kan en del svåra gränsdragningsfrågor uppstå. Exempel- vis gränskontroll kan ha olika syften. Frågor som rör migration, asyl, medborgarskap och liknande ligger utanför ramlagens tillämpnings- område. I den mån kontrollverksamheten utförs i brottsbekämpande syfte är dock lagen tillämplig.7

Med behandling av personuppgifter avses enligt 1 kap. 6 § en åtgärd eller kombination av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det görs automati- serat eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämnande, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering, sammanföring, begränsning, radering eller förstöring. Så snart person- uppgifter hanteras på något sätt är det alltså fråga om behandling som omfattas av lagens bestämmelser.

Av 1 kap. 5 § brottsdatalagen framgår att avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning gäller i stället för bestämmelserna i den lagen. Brottsdatalagen kompletteras också med särskilda register- författningar som gäller för den personuppgiftsbehandling som utförs av olika myndigheter inom rättsväsendet. Dessa författningar gäller utöver brottsdatalagen och innehåller enbart bestämmelser som inne- bär preciseringar, undantag eller avvikelser från den lagen. Avvikelser

6A. prop. s. 93.

7A. prop. s. 109 ff.

141

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

kan också finnas i t.ex. rättegångsbalken och offentlighets- och sekre- tesslagen (2009:400).

Grundläggande krav på behandlingen

I andra kapitlet anges de grundläggande kraven på behandlingen av personuppgifter inom lagens tillämpningsområde. Bestämmelserna i kapitlet ger uttryck för de flesta av de ovan redovisade allmänna prin- ciperna. I 2 kap. 1 § anges att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att en behörig myndighet ska kunna utföra sin upp- gift att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, ut- reda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätt- hålla allmän ordning och säkerhet. Uppgiften ska ha stöd i unionsrätten eller nationell rätt. Bestämmelsen bildar den yttre ramen för när be- handling av personuppgifter är tillåten enligt lagen. I myndigheternas registerförfattningar finns mer detaljerade bestämmelser om rättslig grund.

Nödvändighetsrekvisitet i bestämmelsen innebär att personupp- giftsbehandlingen ska behövas för att uppgiften ska gå att fullgöra på ett effektivt sätt. I kravet på nödvändighet ligger också att person- uppgifter inte får behandlas om syftet med behandlingen kan uppnås med andra medel, t.ex. genom att uppgifterna anonymiseras.8

I 2 kap. 3 § brottsdatalagen föreskrivs att personuppgifter får be- handlas bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ända- mål och att det ska framgå för vilket ändamål uppgifterna behandlas (principen om ändamålsbegränsning).

I förarbetena till brottsdatalagen lyftes det fram att vad som i data- skyddsrättlig mening är tillåtna rättsliga grunder för behandling och vad som är renodlade ändamålsbestämmelser ibland hade blandats samman. Det hade, med den lagstiftning som gällde vid den tiden, funnits en risk för att tillämparen blandade samman ändamål med rättslig grund och godtog ett i författning bestämt allmänt ändamål som ett särskilt och tillräckligt preciserat ändamål och med hänvis- ning till ett sådant ansåg att kravet på att det ska finnas särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål för behandlingen var upp-

8A. prop. s. 117.

142

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

fyllt. I den nya lagen gjordes därför tydligare skillnad mellan bestäm- melser om rättslig grund och ändamålsbestämmelser.9

Ändamålet ska enligt förarbetsuttalandena inte blandas ihop med den rättsliga grunden för behandling. Ändamålet ska vara mer kon- kret. Att ändamålet ska vara särskilt innebär vidare att det måste vara tillräckligt preciserat för att det ska kunna avgöras om de personupp- gifter som behandlas är adekvata och relevanta för ändamålet med be- handlingen eller om för många personuppgifter behandlas. Bestäm- melsen tar sikte på ändamålet i det enskilda fallet som kan vara t.ex. förundersökningen om ett visst brott eller ett pågående underrättelse- arbete om viss, närmare angiven, brottslig verksamhet. Det finns inget hinder mot att ange flera parallella ändamål.

Regeringen har uttalat att kravet på att ändamålet ska vara berät- tigat innebär en koppling till de rättsliga grunderna. Behandling får således inte ske för ett ändamål som inte är berättigat i förhållande till den rättsliga grunden. Ändamålet måste bestämmas redan när upp- giften behandlas första gången, eftersom det är i förhållandet till det som det sedan kan prövas om personuppgifterna som behandlas är adekvata och relevanta samt i vilken omfattning personuppgifter be- höver behandlas (2 kap. 8 §). Kravet gäller för all behandling, det räcker alltså inte med att det finns ett särskilt, uttryckligt angivet och berättigat ändamål för insamling av uppgifter, det måste finnas på samma sätt för all efterföljande behandling.

I 2 kap. 4 § regleras förutsättningarna för att personuppgifter ska få behandlas för ett nytt ändamål inom lagens tillämpningsområde. Av bestämmelsen följer att det alltid måste finnas en rättslig grund för att behandla personuppgifterna för det nya ändamålet samt att det ska vara nödvändigt och proportionerligt att personuppgifterna behandlas för det nya ändamålet. Med nödvändigt avses även här att det är fråga om att det ska behövas snarare än att något som absolut fordras. Behandling för nya ändamål kan exempelvis vara nödvändig om det i en förundersökning finns uppgifter som avslöjar planer på en fritagning av en häktad och uppgiften därför behöver lämnas till Kriminalvården. För att kravet på proportionalitet ska vara uppfyllt ska skälen för att behandla uppgifterna för det nya ändamålet väga tyngre än det intrång som behandlingen innebär för enskilda.10 Någon pröv- ning av om behandlingen för det nya ändamålet är förenlig med det

9A. prop. s. 115 och 120 ff.

10A. prop. s. 442.

143

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen behandlades behöver dock inte göras.

Av 2 kap. 22 § brottsdatalagen följer vidare att innan personupp- gifter som behandlas med stöd av den lagen behandlas för ett ända- mål utanför lagens tillämpningsområde ska det säkerställas att det är nödvändigt och proportionerligt att personuppgifterna behandlas för det ändamålet. Bestämmelsen aktualiseras när t.ex. en myndighet be- handlar personuppgifter i sin brottsbekämpande verksamhet men be- höver lämna över uppgifterna till en annan enhet inom myndigheten som bedriver verksamhet utanför brottsdatalagens tillämpnings- område. Vid behandling för att lämna ut personuppgifter för sådana ändamål ska dataskyddsförordningen tillämpas i stället för denna lag. Bestämmelsen föreskriver en prövning av nödvändighet och propor- tionalitet som går utöver den prövning av behandlingen som alltså ska göras med utgångspunkt i dataskyddsförordningens bestämmel- ser.11 Någon prövning av nödvändighet och proportionalitet behöver inte göras i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller förordning.

Av 2 kap. 6 § brottsdatalagen framgår att personuppgifter ska be- handlas författningsenligt och på ett korrekt sätt (principerna om lag- lighet och korrekthet). De personuppgifter som behandlas ska, enligt 2 kap. 8 § brottsdatalagen, vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen. Fler personuppgifter får inte heller behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen (principen om uppgiftsminimering).

Bestämmelserna i 2 kap. 11–14 §§ reglerar i vilken utsträckning känsliga personuppgifter får behandlas. Utgångspunkten är att person- uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa, sexualliv eller sexuell läggning inte får behandlas. Vad som kan utgöra känsliga personuppgifter redovisas närmare i avsnitt 16.2.

Biometriska och genetiska uppgifter får behandlas endast om det är särskilt föreskrivet och det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Biometriska uppgifter är exempelvis fingeravtryck och dna-profiler. I de särskilda registerförfattningarna finns bestämmel- ser om i vilken utsträckning sådana uppgifter får behandlas.

Enligt 2 kap. 14 § är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

11A. prop. s. 451.

144

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

Även från denna regel görs undantag i de särskilda registerförfatt- ningarna som gäller för brottsbekämpande myndigheter.

Personuppgifter får inte, enligt 2 kap. 17 §, behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med be- handlingen (principen om lagringsminimering). Det som avses är ända- målet i det enskilda fallet. Ibland behandlas personuppgifter för flera olika ändamål. Att det inte längre finns behov av att behandla person- uppgiften för ett visst ändamål medför inte att behandlingen av den måste upphöra för alla andra ändamål samtidigt. Å andra sidan inne- bär det förhållandet att personuppgiften fortfarande behövs för ett visst ändamål inte att den får fortsätta att behandlas för alla ändamål lika länge. Behovet av att fortsätta att behandla uppgifterna måste prövas kontinuerligt. Om det är tillräckligt att behandla avidentifie- rade uppgifter är det inte längre tillåtet att behandla personuppgif- terna. Om det inte är föreskrivet i lag eller annan författning när en viss kategori av personuppgifter inte längre får behandlas för ända- mål inom brottsdatalagens tillämpningsområde, ska den personupp- giftsansvarige årligen se över behovet av att fortsätta behandla per- sonuppgifterna. Detta framgår av 2 kap. 18 §.

Mer detaljerade regler om tider för behandling finns i myndig- heternas registerlagstiftning.

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter

Brottsdatalagens 3 kap. reglerar den personuppgiftsansvariges skyl- digheter. Av 3 kap. 1 § framgår att den personuppgiftsansvarige är an- svarig för all behandling av personuppgifter som utförs under dennes ledning eller på dennes vägnar. Den personuppgiftsansvarige ska vidare, enligt 3 kap. 2 §, genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgär- der, säkerställa och kunna visa att behandlingen av personuppgifter är författningsenlig och att den registrerades rättigheter skyddas (prin- cipen om ansvarsskyldighet).

I 3 kap. 3 och 4 §§ finns bestämmelser om inbyggt dataskydd respektive dataskydd som standard. Genom inbyggt dataskydd ska den personuppgiftsansvarige, när medlen för behandlingen bestäms och vid behandlingen, med hjälp av lämpliga tekniska och organisa- toriska åtgärder se till att nödvändiga skyddsåtgärder integreras i be- handlingen. Av förarbetena framgår att bestämmelsen även innebär

145

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

att den personuppgiftsansvarige ska vidta åtgärder för att säkerställa bl.a. principerna om uppgifts- och lagringsminimering. Integrering av skyddsåtgärder kan avse funktioner för autentisering, t.ex. lösen- ord, möjlighet att använda kryptering vid kommunikation över inter- net och på mobila enheter, funktioner för loggning och säkerhets- kopiering.12

Dataskydd som standard innebär att den personuppgiftsansvarige ska se till att det i automatiserade behandlingssystem som regel inte är möjligt att behandla andra personuppgifter än de som är nödvän- diga för varje särskilt angivet ändamål med behandlingen. Detta medför att systemet automatiskt styr användaren mot att arbeta integritets- säkert. Grundinställningarna ska vara satta så att inte mer information än nödvändigt samlas in eller visas. Med automatiserade behandlings- system avses särskilt för verksamheten utformade eller anpassade behandlingssystem där personuppgifter behandlas mer eller mindre strukturerat, t.ex. olika typer av register och databaser. Den person- uppgiftsansvarige är skyldig att införa dataskydd som standard oav- sett vilken behandling det rör sig om eller vad kostnaderna uppgår till.13

Den personuppgiftsansvarige ska vidare, enligt 3 kap. 6 §, se till att tillgången till personuppgifter begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. I 3 kap. 5 § finns också en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att säkerställa att det i automatiserade behandlingssystem förs loggar över personuppgifts- behandling i den utsträckning det är särskilt föreskrivet. Av 3 kap. 4 § brottsdataförordningen framgår vad denna skyldighet närmare omfattar.

I 3 kap. 7 § första stycket brottsdatalagen finns bestämmelser om konsekvensbedömningar. Om en ny typ av behandling eller bety- dande förändringar av redan pågående behandling kan antas medföra särskild risk för intrång i den registrerades personliga integritet ska den personuppgiftsansvarige bedöma konsekvenserna för skyddet av personuppgifter. Vid riskbedömningen bör bl.a. användningen av ny teknik och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ända- mål beaktas.

Som exempel på riskfylld behandling som bör föranleda konse- kvensbedömningar anger regeringen inrättandet av storskaliga register som innehåller känsliga personuppgifter eller vissa former av profi-

12A. prop. s. 454.

13A. prop. s. 454 f.

146

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

lering. Bedömningen ska göras innan behandlingen påbörjas eller för- ändringen genomförs. Konsekvensbedömningarna bör omfatta rele- vanta system och processer för behandling men inte enskilda fall.14

I förarbetena till kamerabevakningslagen gör regeringen bedöm- ningen att exempelvis Polismyndigheten bör kunna ta fram en kon- sekvensbedömning som kan användas vid ett stort antal bevaknings- situationer.15 Av 3 kap. 8 § brottsdataförordningen framgår att konsekvensbedömningar ska dokumenteras relativt ingående och vilka uppgifter en sådan dokumentation ska innehålla.

Enligt 3 kap. 7 § andra stycket brottsdatalagen ska den personupp- giftsansvarige samråda med tillsynsmyndigheten i god tid innan be- handlingen påbörjas eller betydande förändringar genomförs, om konsekvensbedömningen visar att det finns särskild risk för intrång i registrerades personliga integritet eller om typen av behandling inne- bär särskild risk för intrång (s.k. förhandssamråd).

Genom 3 kap. 9 § andra stycket brottsdataförordningen förtyd- ligas att vid bedömningen av om typen av behandling innebär sådan risk att förhandssamråd ska äga rum ska ny teknik, nya rutiner eller nya förfaranden särskilt beaktas.

I förarbetena till brottsdatalagen uttalades följande.16 Samråd blir främst aktuellt när den personuppgiftsansvarige har gjort en konse- kvensbedömning som visar att behandlingen innebär en särskild risk för intrång i registrerades personliga integritet. Vid samrådet bör den personuppgiftsansvarige redovisa vilka åtgärder som planeras för att minska risken. Det kan vara svårt för den personuppgiftsansvarige att på egen hand avgöra vilka åtgärder som är tillräckliga. Regeringen ute- sluter dock inte att vidtagna åtgärder från den personuppgiftsansva- riges sida kan befria från samrådsskyldigheten. I vilken utsträckning samråd inte bör krävas, för att den personuppgiftsansvarige har vid- tagit åtgärder som minskat risken för intrång till en godtagbar nivå, har överlämnats åt rättstillämpningen att avgöra.

Om samråd aktualiseras på grund av att typen av behandling i sig innebär särskild risk för intrång i registrerades personliga integritet är resultatet av konsekvensbedömningen inte avgörande för om sam- råd med tillsynsmyndigheten ska äga rum.

14A. prop. s. 456.

15Prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag s. 73.

16Prop. 2017/18:232 s. 184.

147

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

Enligt 3 kap. 8 § brottsdatalagen ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, särskilt mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller annan oavsiktlig skada (principen om integritet och konfidentialitet).

Skydd mot obehörig eller otillåten behandling innebär att obehöriga personer ska vägras åtkomst till utrustning som används vid behand- ling, att obehörig läsning, kopiering, ändring eller radering av data- medier ska förhindras och att obehörig registrering av personupp- gifter och obehörig kännedom om, ändring eller radering av lagrade personuppgifter ska förhindras. Åtgärder ska också vidtas i syfte att säkerställa att personer som är behöriga att använda ett it-system endast har tillgång till personuppgifter som omfattas av deras behörighet. Som exempel på organisatoriska säkerhetsåtgärder nämns i författnings- kommentaren fastställandet av en säkerhetspolicy, kontroller och upp- följning av säkerheten, utbildning i datasäkerhet och information om vikten av att följa gällande säkerhetsrutiner.17

Den personuppgiftsansvarige ska slutligen, enligt 3 kap. 3 § brotts- dataförordningen, föra förteckning över de kategorier av personupp- giftsbehandlingar som denne ansvarar för. Förteckningen ska för varje kategori av behandling innehålla uppgifter om bl.a. den rättsliga grun- den och ändamålen, vilka kategorier av tjänstemän som har tillgång till personuppgifterna och vilka kategorier av mottagare uppgifterna kan komma att lämnas ut till. Ytterligare uppgifter som ska finnas i förteckningen är vilka kategorier av registrerade som berörs av be- handlingen samt – om det är möjligt – tidsfristerna för hur länge personuppgifter får behandlas och en allmän beskrivning av vilka säkerhetsåtgärder som har vidtagits.

Enskildas rättigheter

Brottsdatalagens 4 kap. innehåller bestämmelser om enskildas rättig- heter. Av 4 kap. 1 § framgår att viss allmän information ska göras till- gänglig för den registrerade. Det handlar exempelvis om den person- uppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter samt information om kategorier av ändamål för behandlingen, rätten att begära information, rättelse eller radering och möjligheten att lämna

17A. prop. s. 457.

148

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

in klagomål till tillsynsmyndigheten. Enligt förarbetena kan informa- tionen göras tillgänglig på t.ex. den behöriga myndighetens webb- plats.18

Av 4 kap. 2 § framgår att den personuppgiftsansvarige i ett enskilt fall ska lämna viss information till den registrerade, om det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sina rättigheter. Av förarbe- tena framgår att det är fråga om personrelaterad information som på den personuppgiftsansvariges eget initiativ ska lämnas till den registre- rade. Där framgår också att det normalt bör krävas att det är fråga om överträdelser av regelverket som kan föranleda skadeståndsansvar, allvarlig kritik eller ingripande från tillsynsmyndigheten eller någon liknande reaktion för att informationsskyldigheten ska inträda.19

Den personuppgiftsansvarige ska, enligt 4 kap. 3 §, till den som begär det utan onödigt dröjsmål lämna skriftligt besked om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas (s.k. register- utdrag). Om sådana uppgifter behandlas, ska sökanden få del av dem och få viss i bestämmelsen uppräknad information. Därutöver finns i 4 kapitlet bestämmelser om den personuppgiftsansvariges skyldig- het att på begäran av den registrerade rätta eller komplettera person- uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ända- målet med behandlingen samt i vissa angivna situationer radera personuppgifter.

Tillsyn, sanktionsavgifter och skadestånd

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är huvud- saklig tillsynsmyndighet enligt den generella dataskyddsregleringen.20 Enligt 5 kap. 2 § brottsdatalagen ska tillsynsmyndigheten utöva all- män tillsyn över personuppgiftsbehandling inom lagens tillämpnings- område och handlägga klagomål från registrerade. Av 5 kap. 5–7 §§ framgår vilka befogenheter tillsynsmyndigheten har i tillsynsverksam- heten.

Undersökningsbefogenheterna består bl.a. i att tillsynsmyndig- heten har rätt att av personuppgiftsansvariga få tillgång till alla per- sonuppgifter som behandlas, upplysningar om och dokumentation av behandlingen av personuppgifter samt säkerhets- och skyddsåtgärder,

18A. prop. s. 465.

19A. prop. s. 465 f.

202 a § förordningen (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten.

149

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

tillträde till lokaler som den personuppgiftsansvarige disponerar samt tillgång till utrustning och andra medel för behandling av personupp- gifter.

De förebyggande befogenheterna innebär bl.a. att om tillsynsmyn- digheten bedömer att det finns risk för att personuppgifter kan komma att behandlas i strid med lag eller annan författning, ska myndig- heten genom råd, rekommendationer eller påpekanden försöka förmå den personuppgiftsansvarige att vidta åtgärder för att motverka den risken. Tillsynsmyndigheten får också utfärda en skriftlig varning för att en planerad eller pågående behandling av personuppgifter riskerar att stå i strid med lag eller annan författning.

Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behand- las i strid med lag eller annan författning eller att den personuppgifts- ansvarige på något annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, får tillsyns- myndigheten utnyttja vissa korrigerande befogenheter. Dessa består bl.a. i att genom råd, rekommendationer eller påpekanden försöka förmå den personuppgiftsansvarige att vidta åtgärder för att behand- lingen ska bli författningsenlig, att förelägga den personuppgifts- ansvarige att vidta åtgärder, att förbjuda fortsatt behandling om bris- ten är allvarlig eller att besluta om en administrativ sanktionsavgift.

Av 6 kap. 1 § brottsdatalagen framgår att en sanktionsavgift får tas ut av en personuppgiftsansvarig vid överträdelse av någon av brotts- datalagens bestämmelser om bl.a. rättsliga grunder eller ändamål, be- handling för nya ändamål, uppgiftsminimering och lagringsminimering. Sådan avgift får även tas ut bl.a. om den personuppgiftsansvarige inte har använt sig av inbyggt dataskydd eller dataskydd som standard, be- gränsat tillgången till personuppgifter, gjort en konsekvensbedöm- ning, genomfört ett förhandssamråd eller vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. En sanktionsavgift får också tas ut om en personuppgiftsansvarig inte följer tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande eller förbud.

Av 6 kap. 3 § framgår att sanktionsavgifter vid överträdelser av bestämmelserna om begränsning av tillgången till personuppgifter, om konsekvensbedömning eller förhandssamråd eller dokumentation av personuppgiftsincidenter ska bestämmas till högst 5 000 000 kro- nor. Vid överträdelser av övriga sanktionerade bestämmelser ska av- giften bestämmas till högst 10 000 000 kronor. Utöver sanktionsavgif- terna kan även skadestånd komma i fråga.

150

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

Enligt 7 kap. 1 § ska den personuppgiftsansvarige ersätta den regi- strerade för den skada och kränkning av den personliga integriteten som behandling av personuppgifter i strid med den lagen, eller före- skrifter som har meddelats i anslutning till den, har orsakat.

9.5Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

Dataskyddsförordningen började tillämpas den 25 maj 2018. Mate- riellt är bestämmelserna i dataskyddsförordningen och dataskydds- direktivet respektive brottsdatalagen till stora delar överensstämmande. Bestämmelserna redovisas därför inte närmare i detta sammanhang.

Precis som brottsdatalagen gäller dataskyddsförordningen bl.a. sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automa- tiserad (artikel 2.1). Av artikel 2.2.d framgår att förordningen inte gäller för sådan behandling av personuppgifter som behöriga myndig- heter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, i vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säker- heten (jfr artikel 1.1 i dataskyddsdirektivet).

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige. Den inne- håller dock vissa bestämmelser som tillåter eller förutsätter komplet- terande eller avvikande nationell lagstiftning. Sådana kompletterande bestämmelser finns främst i dataskyddslagen, men även i flera andra s.k. registerförfattningar som gäller särskilt i viss verksamhet eller viss myndighet.

Dataskyddslagen kompletteras av förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt föreskrifter från Integritetsskyddsmyndigheten som publiceras i myn- dighetens författningssamling.

9.6Polisens brottsdatalag

Lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag) gäller utöver brotts- datalagen bl.a. vid Polismyndighetens behandling av personuppgifter om uppgifterna behandlas i syfte att förebygga, förhindra eller upp- täcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verkställa upp- börd eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Delar av lagen

151

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

gäller även Ekobrottsmyndighetens behandling av personuppgifter i syfte att utreda brott om det inte är fråga om åklagarverksamhet och Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i frågor som inte rör nationell säkerhet, om uppgifterna behandlas i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lag- föra brott. Lagen gäller alltså för polisens personuppgiftsbehandling inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten, men innehål- ler endast preciseringar, undantag eller avvikelser från brottsdatalagen. Polisens brottsdatalag måste därför läsas tillsammans med regleringen i brottsdatalagen och tolkas i ljuset av sistnämnda.21

I lagens 2 och 3 §§ anges i vilken omfattning annan lagstiftning rörande behandling av personuppgifter har företräde.

I lagens inledande kapitel finns allmänna bestämmelser om be- handling av personuppgifter. Kapitel 3 innehåller bestämmelser om gemensamt tillgängliga uppgifter, bl.a. under vilka förutsättningar upp- gifter får göras gemensamt tillgängliga i polisens datasystem och hur sökningar får göras bland sådana uppgifter. I 4 kap. finns bestämmelser om längsta tid för behandling av personuppgifter. Särskilda bestäm- melser finns för personuppgifter som behandlas i register över dna- profiler, fingeravtrycks- och signalementsregister, penningtvätts- register, det internationella registret och tillträdesförbudsregistret, liksom för Polismyndighetens behandling av personuppgifter för forensiska ändamål i lagens 5 och 6 kap. Lagen innehåller slutligen bestämmelser om administrativa sanktionsavgifter, skadestånd och överklagande i 7 kap. Bestämmelserna i 2–4 kap. redovisas närmare nedan.

Grundläggande krav på behandlingen

I lagens 2 kap. 1 § anges de tillåtna rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter inom lagens tillämpningsområde. Bestämmelsen gäller i stället för 2 kap. 1 § första stycket brottsdatalagen. Således får uppgifterna behandlas om det är nödvändigt för att Polismyndig- heten, Ekobrottsmyndigheten eller Säkerhetspolisen ska kunna utföra följande uppgifter:

21Prop. 2017/18:269 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning s. 291.

152

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

1.förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,

2.utreda eller lagföra brott,

3.verkställa uppbörd,

4.upprätthålla allmän ordning och säkerhet, eller

5.fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Första, andra och fjärde ledet har samma innebörd som den som redo- visats i samband med 2 kap. 1 § brottsdatalagen ovan i avsnitt 9.4. Punkten tre tar främst sikte på polisens uppbörd av böter, och femte punkten tar sikte på behandling som krävs för att genomföra för- pliktelser som syftar till att främja utländsk brottsbekämpande verk- samhet.

Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behand- las på någon av dessa grunder för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen. Bestämmelserna redovisas ovan i avsnitt 9.4.

Biometriska uppgifter är känsliga personuppgifter och får enligt 2 kap. 12 § brottsdatalagen behandlas endast om det är särskilt före- skrivet och om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behand- lingen. Polisens brottsdatalag innehåller en sådan särskild föreskrift som ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen rätt att behandla bio- metriska uppgifter om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen (2 kap. 4 §). Kravet på absolut nödvändighet innebär att behovet måste prövas särskilt noga. Paragrafen möjliggör använd- ning av särskild teknisk behandling för att bekräfta unik identifiering av en person. Det innebär att t.ex. fingeravtryck, ansiktsgeometri, röstigenkänning eller rörelsemönster får användas för att identifiera en person.22 Lagen gör vidare i 2 kap. 5–6 §§ vissa undantag från det i brottsdatalagen föreskrivna sökförbudet.

Lagen anger under vilka förutsättningar personuppgifter får läm- nas ut till Interpol, Europol eller utländska staters myndigheter samt vissa organisationer. Lagen innehåller också bestämmelser om utläm- nande av uppgifter mellan vissa nationella myndigheter. Således har exempelvis Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kust- bevakningen, trots vissa sekretessbestämmelser, rätt att ta del av vissa personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga om uppgif- terna behövs för ett syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen; i

22A. prop. s. 296.

153

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

huvudsak i den brottsbekämpande verksamheten (2 kap. 9–10 §§ polisens brottsdatalag). Personuppgifterna får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt. Direktåtkomst får endast tillåtas i den uträckning som särskilt anges i lagen (2 kap. 12 §).

Särskilt om personuppgifter från transportföretag

I 2 kap. 13–14 §§ anges hur och i vilka syften personuppgifter som tillhandahålls av transportföretag enligt 25 § polislagen får behand- las. Av 13 § framgår att sådana personuppgifter endast får behandlas för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt för att utreda eller lagföra brott. Det framgår också att personupp- gifterna endast i ett enskilt fall får behandlas för nya ändamål 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen. Ett exempel kan vara att ett brott upp- täcks och att uppgifterna behövs för att utreda och lagföra brottet. Det kan också vara så att uppgifterna behövs i ett underrättelse- ärende.23 Vidare framgår av 14 § att vid terminalåtkomst enligt 26 § polislagen får personuppgifterna inte ändras eller bearbetas på annat sätt. Polismyndigheten kan exempelvis inte föra över en hel uppgifts- samling till sina egna it-system för att bearbeta, ändra och lagra per- sonuppgifterna där.24

Gemensamt tillgängliga uppgifter

Polisens brottsdatalag gör skillnad mellan behandlingen av gemen- samt tillgängliga uppgifter och behandlingen av uppgifter som inte gör eller har gjorts gemensamt tillgängliga. En sådan skillnad gjordes redan i polisdatalagen och i förarbetena till den lagen utvecklades när uppgifter skulle höra till den ena eller andra kategorin.25

Sammanfattningsvis är det avgörande för bedömningen av om per- sonuppgifter är att anse som gemensamt tillgängliga eller inte om upp- gifterna är åtkomliga för en bestämd och begränsad personkrets i stunden och över tid. Om avsikten är att uppgifterna ska vara åtkom- liga för en i förväg obestämd krets av anställda inom polisen, får upp-

23A. prop. s. 299.

24A. prop. s. 299 f.

25Prop. 2009/10:85 Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet s. 334 f.

154

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

gifterna alltid anses vara gemensamt tillgängliga. Uppgifter som en annan brottsbekämpande myndighet har tillgång till genom direkt- åtkomst är vidare alltid gemensamt tillgängliga. Om uppgifterna å andra sidan lagras på ett sådant sätt att endast en viss person har till- gång till dem, kan uppgifterna normalt inte anses gemensamt tillgäng- liga. Detta gäller även om syftet är att uppgifterna senare ska lagras så att andra får tillgång till dem. Det är alltså först när insamlade upp- gifter görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer i den brottsbekäm- pande verksamheten som bestämmelserna om gemensam tillgängliga uppgifter ska tillämpas.

I vad mån uppgifter som är tillgängliga enbart för en bestämd krets av personer är att anse som gemensamt tillgängliga får bedömas med hänsyn till främst hur många personer som har tillgång till uppgifterna. Enligt uttalanden i förarbetena till polisdatalagen kan en tumregel vara att uppgifterna är att anse som gemensamt tillgängliga om antalet deltagare i en viss grupp med tillgång till uppgifterna överstiger ett tiotal. Även den tid under vilken uppgifter avses bli behandlade kan ha betydelse för frågan eftersom de personer som över tid får tillgång till uppgifterna kan vara många även om det inte vid varje given tid- punkt överstiger ett mindre antal.

Särskilda bestämmelser om gemensamt tillgängliga uppgifter finns i 3 kap. polisens brottsdatalag. När personuppgifter görs gemensamt tillgängliga anses det typiskt sett innebära ökade risker för intrång i den personliga integriteten. Därför har det ansetts behöva anges i lag vilka slag av personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga. I 3 kap. 2 § finns en uttömmande uppräkning och det är alltså inte tillåtet att göra personuppgifter gemensamt tillgängliga i andra fall.26 Uppräkningen omfattar bl.a. uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet av viss kvalificerad art, uppgifter som behövs för övervakningen av grovt kriminella personer och uppgifter som förekommer i vissa ärenden, t.ex. ärenden om utredning av eller lagföring för brott eller ärenden om kontaktförbud.

Kapitlet innehåller också bestämmelser om när personuppgifterna ska följas av särskilda upplysningar, t.ex. om uppgiften rör en person som inte är misstänkt, samt bestämmelser som innebär begränsningar i möjligheterna till sökningar i uppgifterna. I 3 kap. 7 § anges vilka andra myndigheter som kan medges direktåtkomst till uppgifter som

26Prop. 2017/18:269 s. 300 f. med hänvisning till prop. 2009/10:85 s. 336 f.

155

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

gjorts gemensamt tillgängliga och under vilka förutsättningar detta kan ske.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas

Av 2 kap. 17 § första stycket brottsdatalagen framgår det att person- uppgifter inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvän- digt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Polisens brotts- datalag innehåller därutöver närmare bestämmelser för längsta tid som personuppgifter får behandlas i 4 kap., samt bestämmelser om längsta tid för behandling i olika register som Polismyndigheten enligt lagen har rätt att föra i 5 och 6 kap., som register över dna-profiler, eller fingeravtrycks- och signalementsregister.

Bestämmelserna om hur länge personuppgifterna får behandlas gäller automatiserad behandling och är relativt detaljerade. Bestäm- melserna i 4 kap. ser olika ut bl.a. beroende på om uppgifterna gjorts gemensamt tillgängliga i polisens datasystem eller inte. För person- uppgifter som inte gjorts gemensamt tillgängliga och som inte ingår i något särskilt register gäller som huvudregel att dessa inte får be- handlas längre än ett år efter att ärendet avslutats, om uppgifterna behandlats i ett ärende, eller annars ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången (4 kap. 2 §). Den tillåtna längsta tiden för behandling beror alltså på om personuppgifterna behandlas inom ramen för ett ärende eller inte. I motiven till polisdatalagen angavs att begreppet ärende där hade en särskild innebörd som kan avvika från den gängse innebörden av begreppet i den då gällande förvaltnings- lagen (1986:223). Med ärende avsågs en serie åtgärder som är avsedda att leda fram till ett bestämt slut. Särskilda underrättelseprojekt kunde t.ex. omfattas. Underrättelseprojekt med en obestämd varaktighet, exempelvis ett projekt som syftar till att fortlöpande undersöka ung- domsbrottsligheten på en viss ort, ansågs dock inte som ett ärende i den mening som avsågs i paragrafen.27 Ingenting tyder på att begreppet har någon annan innebörd i dag.

För personuppgifter som gjorts gemensamt tillgängliga och som inte ingår i något särskilt reglerat register gäller i flera fall längre tider för rätten till behandling än för uppgifter som inte gjorts gemensamt tillgängliga. Inom denna grupp finns flera särskilda fall reglerade och

27Prop. 2009/10:85 s. 328.

156

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

tiderna för längsta behandling kan variera från i huvudsak ett år till tio år.

Bestämmelserna i 4 kap. innebär också att personuppgifterna inte får arkiveras digitalt. All automatiserad behandling av uppgifterna ska i princip upphöra när den angivna tidsfristen har löpt ut. Det innebär att uppgifterna som huvudregel ska raderas.

9.7Tullverkets brottsdatalag

Lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (Tullverkets brottsdatalag) är uppbyggd på i huvudsak samma sätt som polisens brottdatalag. Lagen innehåller förutom allmänna och grundläggande bestämmelser om behandling ett kapitel om gemensamt tillgängliga uppgifter, ett kapitel om längsta tid för behandling av personuppgifter och ett kapitel med bestäm- melser om sanktionsavgifter, skadestånd och rätten till överklagande. Lagen gäller utöver brottsdatalagen när Tullverket i egenskap av be- hörig myndighet behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, för- hindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa uppbörd. I Tullverkets övriga verksamhet gäller lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, som kompletterar dataskyddsförordningen.

Enligt lagens 2 kap. 1 § får Tullverket behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra följande upp- gifter:

förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,

utreda eller lagföra brott,

verkställa uppbörd, eller

fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

För behandling av uppgifter för nya ändamål gäller samma förutsätt- ningar som enligt polisens brottsdatalag.

Lagen ger Tullverket rätt att behandla biometriska uppgifter om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Vidare görs samma undantag som i polisens brottsdatalag från sökförbudet i brottsdatalagen i 2 kap. 4–5 §§.

157

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

Lagen anger under vilka förutsättningar personuppgifter får läm- nas ut till Interpol, Europol eller utländska staters myndigheter samt vissa organisationer. Lagen innehåller också bestämmelser om utläm- nande av uppgifter mellan vissa nationella myndigheter. Bestämmel- serna överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelser i polisens brottsdatalag (se ovan).

I2 kap. 10–12 §§ finns bestämmelser om behandling av person- uppgifter som tillhandahållits av transportföretag enligt 15 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett an- nat land inom Europeiska unionen eller 4 kap. 6 § tullagen (2016:253).

Enligt 2 kap. 10 § får personuppgifter som har lämnats till Tull- verket enligt de nämnda bestämmelserna behandlas endast för att planera kontroller och välja ut kontrollobjekt för att förebygga, för- hindra eller upptäcka brottslig verksamhet, eller utreda eller lagföra brott. Det innebär att arbetet inriktas på att få fram kontrollobjekt för vilka det råder förhöjd risk för smuggling eller andra brott. Om det vid den behandling som görs, eller vid kontroll vid ankomsten till Sverige, uppkommer skäl att behandla personuppgifterna för ett nytt ändamål får det enligt 10 § andra stycket bara göras om förut- sättningarna för behandling för nya ändamål i 2 kap. 4 eller 22 §§ brottsdatalagen är uppfyllda i det enskilda fallet. Ett typiskt exempel är enligt uttalanden i förarbetena att ett brott upptäcks när någon har tagits ut för en kontroll och att uppgifterna behövs för att utreda och lagföra brottet. Det kan också visa sig att vissa av uppgifterna behövs

iett underrättelseärende, t.ex. för kartläggning av nya smugglings- metoder.28

Av 11 § framgår att vid terminalåtkomst får personuppgifterna inte ändras eller bearbetas på annat sätt. Tullverket kan exempelvis inte föra över en hel uppgiftssamling till sina egna it-system för att bearbeta, ändra och lagra personuppgifterna där.29

I2 kap. 12 § finns bestämmelser om i vilka fall identitetsbeteck- ningar såsom namn, personnummer och samordningsnummer får användas som sökbegrepp vid sökning i sådana personuppgifter som lämnats till Tullverket enligt 10 § första stycket. Sådana sökbegrepp får användas bara om uppgifterna avser en person som är eller har varit misstänkt för brott eller kan antas ha samband med viss brotts-

28Prop. 2017/18:269 s. 322 f.

29A. prop.

158

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

lig verksamhet eller som övervakas på grund av misstanke om att personen kan komma att utöva brottslig verksamhet.

På samma sätt som polisens brottsdatalag innehåller tullverkets brottsdatalag närmare bestämmelser för längsta tid som personupp- gifter får behandlas i vissa fall. Bestämmelserna är i huvudsak lika- lydande. I 4 kap. 3 § anges dock särskilt att personuppgifter som med stöd av 15 § inregränslagen eller 4 kap. 6 § tullagen tillhandahålls på annat sätt än genom terminalåtkomst, omedelbart ska förstöras om de visar sig sakna betydelse för att utföra en uppgift som syftar till att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, eller utreda eller lagföra brott. Detta gäller också vid behandling av personupp- gifter som ingår i en strukturerad samling personuppgifter, t.ex. mani- fest från transportföretag som kommer in till Tullverket i pappers- form, med t.ex. post eller fax.30

9.8Kustbevakningens brottsdatalag

Även lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av person- uppgifter inom brottsdatalagens område (Kustbevakningens brotts- datalag) är uppbyggd på i huvudsak samma sätt som polisens brottdata- lag. Lagen innehåller förutom allmänna och grundläggande bestämmelser om behandling ett kapitel om gemensamt tillgängliga uppgifter, ett kapitel om längsta tid för behandling av personuppgifter och ett kapitel med bestämmelser om sanktionsavgifter, skadestånd och rätten till överklagande. Lagen gäller utöver brottsdatalagen när Kustbevak- ningen i egenskap av behörig myndighet behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Enligt lagens 2 kap. 1 § får Kustbevakningen behandla personupp- gifter om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra följande uppgifter:

förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,

utreda eller lagföra brott,

upprätthålla allmän ordning och säkerhet, eller

fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

30A. prop. s. 327 f.

159

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

För behandling av uppgifter för nya ändamål gäller samma förutsätt- ningar som enligt polisens brottsdatalag (2 kap. 2 §).

Vad gäller behandling av känsliga personuppgifter görs vissa undan- tag från sökförbudet som följer av brottsdatalagen även i denna lag (2 kap. 4–5 §§).

På samma sätt som polisens brottsdatalag och Tullverkets brotts- datalag anger lagen under vilka förutsättningar personuppgifter får lämnas ut till Interpol, Europol eller utländska staters myndigheter samt vissa organisationer. Lagen innehåller också bestämmelser om utlämnande av uppgifter mellan vissa nationella myndigheter. Bestäm- melserna överensstämmer med motsvarande reglering i de nyss nämnda lagarna.

På samma sätt som polisens brottsdatalag innehåller Kustbevak- ningens brottsdatalag närmare bestämmelser för längsta tid som per- sonuppgifter får behandlas i vissa fall. Bestämmelserna är i huvudsak likalydande.

9.9Lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Till Säkerhetspolisens huvuduppgifter hör att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott mot rikets säkerhet och terrorbrott och att utreda och beivra sådana brott. Säker- hetspolisen ansvarar vidare för personskyddet av den centrala stats- ledningen. De uppgifterna avser nationell säkerhet. Säkerhetspolisen har även andra uppgifter som avser nationell säkerhet eller som har mycket nära samband med sådan verksamhet.

Viss personuppgiftsbehandling undantas från både dataskydds- förordningens och dataskyddsdirektivets tillämpningsområde. Det gäller bl.a. personuppgiftsbehandling i verksamhet som inte omfattas av unionsrätten, däribland området nationell säkerhet. Således gäller inte heller brottsdatalagen vid Säkerhetspolisens behandling av per- sonuppgifter som rör nationell säkerhet eller om Polismyndigheten har övertagit en arbetsuppgift som rör nationell säkerhet från Säker- hetspolisen (1 kap. 4 § brottsdatalagen).

Merparten av Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter ligger härigenom utanför brottsdatalagens tillämpningsområde. I stället gäller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av person-

160

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

uppgifter (Säkerhetspolisens datalag) vid behandling av personupp- gifter som rör nationell säkerhet i Säkerhetspolisens brottsbekäm- pande och lagförande verksamhet. Lagen är subsidiär till annan lag- stiftning, finns det andra och avvikande regler på annat håll är det alltså dessa regler som gäller i stället (1 kap. 4 §). När Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter som inte rör nationell säkerhet i syfte att bekämpa och lagföra brott, ska myndigheten däremot tillämpa brotts- datalagen och polisens brottsdatalag.

Enligt 2 kap. 1 § i lagen får Säkerhetspolisen behandla person- uppgifter om det är nödvändigt för att

förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som inne- fattar brott mot Sveriges säkerhet, terrorbrott, eller tryckfrihets- brott och yttrandefrihetsbrott med rasistiska eller främlingsfient- liga motiv

utreda eller lagföra nyss nämnda brott, eller, efter särskilt beslut, annat brott,

fullgöra uppgifter i samband med personskydd av den centrala stats- ledningen och andra som regeringen eller Säkerhetspolisen bestäm- mer, enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), eller enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen,

fullgöra någon annan uppgift som rör nationell säkerhet och som anges i lag eller förordning eller särskilt beslut av regeringen, eller

fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

På samma sätt som de ovan redovisade regelverken innehåller Säker- hetspolisens datalag allmänna och grundläggande bestämmelser om behandling, liksom bestämmelser om gemensamt tillgängliga upp- gifter och om längsta tid för behandling av personuppgifter. Vidare innehåller den bl.a. bestämmelser om skyldigheter för den personupp- giftsansvarige, om enskildas rättigheter, om tillsyn, skadestånd, över- klagande och överföring av personuppgifter till tredjeland. Bestämmel- serna överensstämmer i stora delar med brottsdatalagens bestämmelser och andra brottsbekämpande myndigheters särskilda brottsdatalagar. Säkerhetspolisens verksamhet och arbetsmetoder skiljer sig dock i viss utsträckning från Polismyndighetens, bl.a. eftersom tyngdpunk- ten för Säkerhetspolisen ligger på att förebygga och förhindra brott. I vissa avseenden är därför regleringen anpassad utifrån detta.

161

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

9.10Utlänningsdatalagen

Utlänningsdatalagen (2016:27) är en särskild registerförfattning som syftar till att ge Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyn- digheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamåls- enligt sätt i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskaps- lagstiftningen och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. Lagen gäller vid behandling av personuppgifter bl.a. i Migrationsverkets och Polismyndighetens verksamheter som rör utlänningars in- och utresa i Sverige, vistelse här samt andra utlänningsrättsliga frågor (2–3 §§).

Lagen gäller endast helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier (4 §). Utan- för lagens tillämpningsområde faller därmed helt manuell behandling av personuppgifter som inte ingår i någon sådan samling.31

Lagen kompletterar dataskyddsförordningen och om inte annat an- ges är även bestämmelserna i dataskyddslagen tillämpliga vid behand- lingen av uppgifterna. I 5 § anges vissa undantag från lagens tillämp- ningsområde, bl.a. gäller den inte när personuppgifter behandlas med stöd av lagen (2006:444) om passagerarregister eller viseringskodexen.

Enligt 11 § får personuppgifter behandlas om det behövs för

handläggning av ärenden eller en myndighets biträde i sådana ären- den i verksamhet som avses i 2 och 3 §§,

kontroll av utlänning i samband med inresa och utresa samt kon- troll under vistelsen i Sverige,

utförande av arbetsuppgifter som gäller mottagande och bosätt- ning av asylsökande och andra utlänningar,

framställning av statistik,

utförande av testverksamhet, eller

fullgörande av en rättslig skyldighet att registrera eller på annat sätt dokumentera en personuppgift.

31Prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag s. 109.

162

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

Migrationsverket får även behandla personuppgifter om det behövs för återsökning i avgöranden, rättsutredningar m.m. samt återsök- ning av information som rör förhållanden i andra länder (12 §). Per- sonuppgifter får också behandlas i vissa fall när det är nödvändigt för att tillhandahålla information till vissa myndigheter (13 §).

Utlänningsdatalagen innehåller vidare bestämmelser om under vilka förhållanden känsliga personuppgifter får behandlas (14 §), samt särskilda bestämmelser om Migrationsverkets register över finger- avtryck och fotografier (15 §, jfr 9 kap. 8 § utlänningslagen, 2005:716). Bestämmelsen i 15 § reglerar uttömmande för vilka ändamål upp- gifter om fingeravtryck och fotografier som har tagits med stöd av 9 kap. 8 § utlänningslagen får behandlas och ändamålen är mer be- gränsade än övrigt enligt lagen.

Enligt 16 § ska tillgången till personuppgifterna begränsas till det som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsupp- gifter. Lagen föreskriver vidare vissa begränsningar i rätten att utföra sökningar bland uppgifterna (17 och 18 §§).

Slutligen innehåller lagen även vissa bestämmelser om den person- uppgiftsansvariges skyldigheter, om rätten att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter samt om möjligheten för andra myn- digheter och länder att få direktåtkomst eller annan tillgång till upp- gifterna.

9.11Kamerabevakningslagen

I kamerabevakningslagen (2018:1200) regleras förutsättningarna för viss kamerabevakning som bedrivs öppet (3–5 §§). Av 2 § framgår att lagens syfte är att tillgodose behovet av kamerabevakning för be- rättigade ändamål och att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning. Avsikten med lagen är alltså att reglera kamerabevakning på ett sätt som inne- bär en lämplig balans mellan nyttan med kamerabevakning och skyddet av den personliga integriteten.32

Kamerabevakningslagen innehåller endast de bestämmelser som särskilt behövs för kamerabevakning och som utgör undantag från och kompletteringar till annan dataskyddslagstiftning. Lagen är subsi- diär i förhållande till dataskyddsförordningen, dataskyddslagen med

32Prop. 2017/18:231 s. 135.

163

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

tillhörande och kompletterande föreskrifter samt brottsdatalagen med tillhörande föreskrifter och andra föreskrifter som genomför data- skyddsdirektivet (6 §). Detsamma gäller i förhållande till föreskrifter om behandling av personuppgifter som inte omfattas av förordningen eller brottsdatalagen.

Lagens 3 § innehåller en definition av begreppet kamerabevakning. Med kamerabevakning avses enligt 3 § 1 att en tv-kamera, ett annat optisk-elektroniskt instrument eller en därmed jämförbar utrustning, utan att manövreras på platsen, används på ett sätt som innebär var- aktig eller regelbundet upprepad personbevakning.

Med platsen menas den plats där utrustningen finns. Utrustningen kan finnas antingen på en fast plats, t.ex. på en fasad, på en inomhus- vägg, i ett tak eller på en stolpe, eller på en rörlig plats, t.ex. på eller i ett fordon, ett fartyg eller en drönare eller ett annat luftfartyg. Med att utrustningen används utan att manövreras på platsen avses att den fortlöpande hanteringen av utrustningen sker på ett ställe som är klart åtskilt från den plats där utrustningen finns. Endast det för- hållandet att utrustningen sätts igång på stället eller fungerar med inbyggd automatik innebär inte att den manövreras på platsen. Ut- rustning som finns i användarens omedelbara närhet och som fort- löpande styrs av användaren är manövrerad på platsen. Lagen omfat- tar därför inte exempelvis handhållna eller kroppsburna kameror.33

En ytterligare förutsättning för lagens tillämpning är att kamera- bevakningen används på ett sådant sätt som gör det möjligt att iden- tifiera personer som blir föremål för bevakningen, dvs. innebär per- sonbevakning. Det förutsätts också att bevakningen pågår under en viss tid eller med vissa regelbundna intervaller.34

Lagen gäller även i fråga om ljudupptagning som sker i anslutning till kamerabevakningen, liksom vid användning av tekniska anord- ningar som används för att behandla bild- och ljudmaterial, exempel- vis för att lagra inspelad film (3 § 2 och 3).

Som huvudregel krävs tillstånd till kamerabevakning om bevak- ningen ska bedrivas av en myndighet eller annan än myndighet vid utförande av en uppgift av allmänt intresse och av en plats dit all- mänheten har tillträde (7 §). Till platser dit allmänheten har tillträde räknas exempelvis gator, torg och parker, men också transportmedel

33A. prop. s. 136 f.

34Ibid.

164

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

som används för allmänna kommunikationer eller evenemang dit vem som helst kan lösa en biljett.35

Ett särskilt avsnitt i lagen behandlar förutsättningarna för vissa myndigheters kamerabevakning; närmare bestämt Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket (se 14 a–d §§). Något tillstånd till kamerabevakning krävs inte, sedan den 1 januari 2020, vid bevakning som bedrivs av nämnda myndigheter (9 § första stycket 1). Syftet med att ta bort tillståndskravet för dessa myndig- heter var bl.a. lyfta bort hinder för en effektiv brottsbekämpning.36

Att dessa myndigheters kamerabevakning undantas från kravet på tillstånd innebär dock inte att den är oreglerad. En förutsättning för att myndigheterna ska få bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde är enligt 14 a § att intresset av sådan bevak- ning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vad som ska beaktas vid bedömningen av dessa intressen framgår av 8 § andra och tredje stycket.

Enligt 14 b § ska myndigheterna som huvudregel bedöma om för- utsättningarna i 14 a § är uppfyllda innan de påbörjar bevakningen. Från denna huvudregel görs vissa undantag.

Förutsättningarna för tillstånd, när sådant krävs, framgår av 8 §. Enligt första stycket ska tillstånd till kamerabevakning ges om in- tresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad (den s.k. överviktsprincipen). För att bevaknings- intresset ska kunna väga tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad är en första förutsättning att det finns en rättslig grund för kamerabevakningen i den tillämpliga personuppgiftsregleringen, i första hand dataskyddsförordningen eller brottsdatalagen. Därut- över ska en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet göras. Det räcker att intresset av kamerabevakning väger över det mot- stående intresset för att tillstånd ska ges.37

Av 8 § andra stycket, som alltså även gäller vid bedömningen av intresset av kamerabevakning när denna utförs av Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket, framgår vidare vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen. Regleringen rörande intresseavvägningen redovisas närmare i avsnitt 15.

35A. prop. s. 59.

36Prop. 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande s. 1.

37Prop. 2017/18:231 s. 142.

165

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

Genom regleringen i 8 § har de ändamål som särskilt ska beaktas vid bedömningen av bevakningsintresset utökats och förtydligats jäm- fört med tidigare gällande reglering. Av förarbetena framgår att syftet med förändringarna var att generellt förbättra möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning. Regeringen menade att detta var sär- skilt betydelsefullt för sådan kamerabevakning som används i brotts- bekämpande syfte och för att skapa tryggare offentliga miljöer. Reger- ingen uttalade också principiellt att kameratekniken inte längre ska ses som en åtgärd som kan tas till först om andra tänkbara åtgärder inte gett resultat, utan som ett naturligt hjälpmedel i det brottsbekäm- pande arbetet.38

Kamerabevakningslagen innehåller även bestämmelser om bl.a. upplysning om kamerabevakning, om enskildas rätt till information samt om tillsyn och sanktionsavgifter. Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som utövar tillsyn över kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen.39

9.12Lagen om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myndigheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analysera s.k. PNR-uppgifter. PNR är en förkortning av den eng- elska benämningen Passenger Name Record och avser uppgifter som passagerare lämnar vid bokning av flygresor och vid incheckning, t.ex. namn, resedatum, resväg, bagageinformation och betalningssätt. Uppgifterna kan t.ex. användas för att sålla ut tidigare okända passa- gerare som skulle kunna vara intressanta för myndigheterna att kon- trollera. PNR-uppgifterna kan även användas i samband med brotts- utredningar eller för att analysera och fastställa misstänkta rese- och beteendemönster.

Det s.k. PNR-direktivet40 utgör ett unionsgemensamt regelverk för insamling och användning av PNR-uppgifter i viss brottsbekäm- pande verksamhet. PNR-direktivet har genomförts i svensk rätt ge-

38Prop. 2017/18:231 s. 64 f.

393 § förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och 2 § förordning (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten.

40Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2016/681 om användning av passageraruppgifts- samlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terrorist- brott och annan allvarlig brottslighet.

166

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

nom lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämp- ningen. Lagen har företräde framför polisens brottsdatalag när det gäller behandlingen av uppgifterna (1 kap. 3 § brottsdatalagen). Lagen innehåller bestämmelser om lufttrafikföretags skyldigheter att över- föra PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation vid Polis- myndigheten, samt om behandling av PNR-uppgifter i verksamhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terrorist- brottslighet eller annan allvarlig brottslighet. Lagen är avsedd att både tillgodose behovet av tillgång till PNR-uppgifter i sådan verksamhet och skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandlingen av uppgifterna.

Lagen föreskriver att det vid Polismyndigheten ska finnas en enhet för passagerarinformation som ska ansvara för att samla in, bevara och i övrigt behandla PNR-uppgifter. Enheten ska också ansvara för att överföra PNR-information till behöriga mottagare och tredje- länder (1 kap. 4 §).

PNR-information får endast behandlas i syfte att förebygga, för- hindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrott eller annan all- varlig brottslighet. Undantag gäller i verksamhet som rör nationell säkerhet och i vissa fall för behandling av PNR-information för att förhindra, utreda eller lagföra annan brottslighet hos behöriga myn- digheter (1 kap. 5 §). Lagen förbjuder vidare behandling av PNR- uppgifter som utgör känsliga personuppgifter.

I lagens 2 kap. finns bestämmelser om lufttrafikföretagens skyl- digheter. Där stadgas att lufttrafikföretagen, inför varje flygning som ankommer till eller avgår från Sverige, ska elektroniskt överföra så- dana PNR-uppgifter som lagen gäller till enheten för passagerarinfor- mation. Till skillnad från passagerarinformation som kan inhämtas med stöd av 25 § polislagens bestämmelser behövs alltså inte någon begäran.

Alla flygningar mellan Sverige och ett annat land omfattas, oav- sett om det är fråga om ett annat EU-land eller ett land utanför EU, och även för det fall att det endast är fråga om en mellanlandning på svensk mark. Inrikesflygningar omfattas däremot inte.

Lagens 3 kap. innehåller detaljerade bestämmelser om behandlingen av PNR-uppgifter, tillåtna ändamål för sådan behandling, tillgång till uppgifterna och om bevaring. PNR-uppgifter som har överförts ska bevaras i en databas vid enheten för passagerarinformation som an- svarar för behandlingen av informationen i Sverige. Polismyndig-

167

Dataskyddsregleringen

SOU 2021:92

heten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personupp- gifter som utförs vid enheten för passagerarinformation.

Enheten för passagerarinformation får enligt regleringen behandla PNR-uppgifter bl.a. för att göra en förhandsbedömning av passage- rare före deras beräknade ankomst till eller avresa från Sverige i syfte att välja ut personer som behöver utredas ytterligare av behöriga myn- digheter eller Europol, på grund av att dessa personer kan vara in- blandade i terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet (3 kap. 4 §). Uppgifterna får också behandlas för att göra analyser för att uppdatera eller skapa nya kriterier som ska användas vid förhands- bedömningar.

Vid en förhandsbedömning får PNR-uppgifter, enligt 3 kap. 5 §, jämföras med register; exempelvis spanings- eller misstankeregister, belastningsregister, SIS-registret (Schengens informationssystem) eller Interpols databas över kända internationella brottslingar. Det ska vara fråga om register eller andra uppgiftssamlingar som är relevanta för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terrorist- brottslighet eller annan allvarlig brottslighet. Vidare får PNR-upp- gifter behandlas enligt på förhand utformade och fastställda kriterier, s.k. profilering. Uppgifterna får alltså jämföras med sådana i förväg bestämda profiler som kan ge anledning att kontrollera en viss person. En profil är i detta sammanhang en icke personanknuten företeelse och kan omfatta uppgifter om exempelvis avreseort, resrutt, betal- ningssätt, bokningsrutin, bagage m.m. Kriterierna kan användas för att leta efter mönster som kan indikera att en person är av intresse för vidare kontroller. Sådana kriterier ska vara riktade, proportionella och avgränsade och får inte grundas på känsliga personuppgifter.41

PNR-uppgifter ska bevaras i fem år från det att de kommit in och därefter förstöras. Efter sex månader ska uppgifterna dock behörig- hetsbegränsas om de kan användas för att identifiera en person. Detta innebär att uppgifterna fortfarande finns kvar i databasen men är otillgängliga för en användare som saknar särskild behörighet till dem.

Lagen innehåller också bestämmelser om när överföring av PNR- information ska ske från enheten för passagerarinformation till andra behöriga myndigheter, andra medlemsstater, Europol och tredjeland, samt bestämmelser om behöriga myndigheters behandling av mot-

41Prop. 2017/18:234 s. 145.

168

SOU 2021:92

Dataskyddsregleringen

tagen PNR-information, sanktionsavgifter, enskildas rättigheter och om tillsyn.

Behöriga svenska myndigheter är Polismyndigheten, Säkerhets- polisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Försvarsmakten.42

Lagen kompletteras med en förordning, förordning (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.

423 § förordningen (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.

169

10Förhållanden i vissa andra Schengenländer

10.1Vårt uppdrag

Enligt utredningens direktiv ingår i uppdraget att redogöra för rele- vanta förhållanden i ett urval av andra Schengenstater. Det anges vara av intresse både vilka åtgärder som myndigheterna i dessa stater för- fogar över och hur verksamheten bedrivs operativt. Utredningen har valt ut ett mindre antal länder att rikta sig mot i denna del. Dessa länder är Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna och Tyskland.

Uppgifter har i första hand inhämtats genom att ett frågeunderlag har skickats via de svenska ambassaderna till ansvariga myndigheter i de utvalda länderna. Frågorna har främst varit inriktade på

vilka polisiära befogenheter myndigheterna i respektive land för- fogar över i sina gränsområden inom ramen för den brottsbekäm- pande verksamheten och för att kontrollera utlänningars vistelse- rätt,

om någon särskild reglering införts i gränsområden och hur denna i sådana fall ser ut och tillämpas, samt

om någon särskild teknik, t.ex. kamerabevakning, används i verk- samheterna.

De svar utredningen har fått har varierat i omfattning. I ett fall (Danmark) har några svar på frågeunderlaget inte gått att få alls med hänvisning till det pressade läget med anledning av covid-19-pandemin under 2020 och 2021. Informationen i de svar som har kommit in har i vissa fall kompletterats med information från berörda myndig- heters hemsidor och information från ländernas rättsdatabaser m.m.

171

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

Eftersom uppdraget även omfattade att redogöra för hur verksam- heten bedrivs operativt hade utredningen inledningsvis också som ambition att göra studiebesök i vissa av de utvalda länderna. Med an- ledning av den ovan nämnda pandemin införde dock flera länder, där- ibland Sverige, reserestriktioner och rekommendationer som inneburit att sådana besök inte har kunnat genomföras. Detta har medfört att

viinte kunnat få någon närmare kunskap om hur verksamheten i de andra länderna i praktiken bedrivs operativt.

Nedan redovisas vad som framkommit genom de undersökningar som gjorts land för land.

10.2Danmark

Kontroll av vistelserätt och åtgärder inom brottsbekämpningen

I Danmark är det polisen som ansvarar för såväl gränskontrollen som kontrollen av utlänningars vistelserätt, liksom för huvuddelen av den brottsbekämpande verksamheten.

Rätten att kontrollera utlänningars vistelserätt regleras i utlännings- lagen (udlændingeloven, LBK nr 1513 af 22/10/2020). I lagens § 38 finns bestämmelser om kontrollen av utlänningars inresa, vistelse, utresa m.m. Av bestämmelsens sjätte stycke följer att polisen, på grund- val av information och erfarenheter om olovlig vistelse eller faktiska omständigheter, som skapar en ”begrundet formodning” om olovlig vistelse, eller för att förhindra olovlig vistelse, får stoppa och kon- trollera personer efter inresa i landet för att fastställa deras identitet, nationalitet eller vistelserätt. Bestämmelsen tycks vara tillämplig i hela landet.

Närmare bestämmelser om utlänningskontroller finns i Bekendt- gørelse om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse (BEK nr 640 af 12/05/2015). Där anges särskilda bestämmelser för kontroller som sker med stöd av § 38, stk. 6, i gränsnära områden. Med kontroll i gräns- nära områden menas enligt § 1 kontroller

på flygplatser vid ankomster från ett annat Schengenland,

i hamnar vid färjeankomster från ett annat Schengenland,

172

SOU 2021:92

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

på tåg inom 30 minuter efter inresa från ett annat Schengenland eller till en station efter inresan, om denna station inte nås inom 30 minuter, eller

på en väg i ett område om 20 km från gränsen till ett annat Schengen- land.

Rätten att utföra kontroller i gränsnära områden är enligt § 2 begrän- sad så att kontroller endast får ske i begränsad utsträckning enligt följande.

Kontroller på flygplatser får utföras högst 7 gånger i veckan vid ankomster från samma flygbolag och vid högst en tredjedel av ett flygbolags totala ankomster per månad.

Kontroller i en hamn får utföras högst 7 gånger i veckan vid an- komster från samma färjeföretag och vid högst en tredjedel av ett färjeföretags totala ankomster per månad.

Kontroller på tåg får utföras på högst 20 tåg om dagen och högst 3 tåg per sträcka.

Kontroller på väg får utföras högst 90 timmar i månaden och högst 6 timmar om dagen på samma väg.

Vid kontrollerna kan endast en del av flygets, tågets eller färjans passagerare eller de passerande transportmedlen kontrolleras.

Justitieministern kan i särskilda fall, om det sker en betydande ökning av antalet fall av olovlig vistelse, eller om en sådan ökning kan förväntas inom kort tid, besluta att avvika från de ovan angivna begränsning- arna för en period på upp till fyra veckor (§ 3).

Vilka befogenheter att använda tvångs- och kontrollmedel polisen har i brottsbekämpningen framgår bl.a. av den danska polislagen (politi- loven, LBK nr 1270 af 29/11/2019) och retsplejeloven (LBK nr 1445 af 29/09/2020).

I departementspromemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23) finns en närmare redo- görelse för när husrannsakan och kroppsvisitation kan genomföras enligt dansk rätt. Av redogörelsen framgår följande rörande det som i Sverige har kommit att kallas visitationszoner.1

1Ds 2020:23 s. 55 f. med där gjorda hänvisningar.

173

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

Den danska polisen har enligt 6 § politiloven en möjlighet att under vissa förutsättningar införa s.k. visitationszoner. En visitations- zon ger polisen möjlighet att på en geografiskt avgränsad yta på stick- provsbasis undersöka personer och föremål i syfte att förebygga all- varlig brottslighet genom att kontrollera om någon innehar vapen.

För att en plats ska kunna omfattas av ett beslut om visitations- zon krävs att det i enlighet med 1 § knivloven är förbjudet att bära kniv m.m. på platsen. Förutom allmän plats omfattar förbudet i 1 § knivloven även skolor (”uddannelsessteder”) och liknande platser. Bostäder och andra privata utrymmen omfattas dock inte och kan således inte omfattas av ett beslut om visitationszon.

Införande av en visitationszon får ske om det finns grund därtill (”hvis der er grund til det”) för att förebygga straffbara handlingar som innebär fara för personers liv, hälsa eller välfärd. Det innebär enligt förarbetena att det ska föreligga en ökad risk för att någon på den aktu- ella platsen ska begå sådana straffbara handlingar. Om sådan risk före- ligger ska polisen avgöra utifrån en samlad bedömning av konkreta uppgifter. Det kan röra sig om upplysningar om planerade straffbara handlingar. Det kan också vara tillräckligt att det på den aktuella platsen nyligen har begåtts straffbara handlingar som innebär fara för enskilda personers liv, hälsa eller välfärd. Vid bedömningen av om tidigare inträffade straffbara handlingar innebär ökad risk för nya brott av den aktuella typen och det därför finns grund för beslut en- ligt bestämmelsen, ska karaktären och omfattningen av tidigare brott beaktas. Endast ett allvarligt brott, exempelvis ett väpnat rån, kan ut- göra grund för beslut. Även mindre allvarliga överträdelser mot t.ex. vapenlagstiftningen kan dock vara tillräckligt, om överträdelserna är flera till antalet. Under alla omständigheter ska det i normalfallet finnas ett tidsmässigt samband mellan ett beslut och tidigare brottslighet på platsen.

I bestämmelsen uppställs också vissa formella krav. Således ska be- slut om införande av en visitationszon fattas av ”politidirektøren” eller den som denne bemyndigar. Enligt förarbetena förutsätts att beslut alltid fattas på chefsnivå (”ledelsesniveau”). Något domstolsbeslut krävs dock inte. Vidare ska ett beslut alltid vara såväl tidsmässigt som geografiskt avgränsat. Platsen för visitationszonen beslutas utifrån de omständigheter som har föranlett polisens bedömning att det före- ligger ökad risk för straffbara handlingar. Beslutet kan begränsas till den plats där de handlingar som riskbedömningen bygger på är be-

174

SOU 2021:92

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

gångna. Det behöver emellertid inte alltid vara fallet. Tidigare hand- lingar kan nämligen vara av sådan karaktär att de ger grund för beslut om visitationszon på andra platser. Det kan t.ex. vara fallet när det rör sig om uppgörelser mellan kriminella gäng.

Inom en visitationszon får således polisen på stickprovsbasis vidta tvångsåtgärder, dock endast i syfte att kontrollera om någon innehar vapen. Det är den enskilde polismannen på plats som avgör om och i sådana fall vem eller vad som ska undersökas. Någon konkret miss- tanke om vapeninnehav krävs inte.

De åtgärder som får vidtas inom en visitationszon är ”legemsbesig- tigelse” samt undersökning av kläder och andra föremål, inbegripet fordon, som innehas av personer som befinner sig inom området. Ett parkerat fordon får således inte undersökas om dess innehavare inte befinner sig på den aktuella platsen.

Kamerabevakning

Dansk polis använder också kamerabevakning och ANPR-teknik (Automtic Number Plate Recognition) bl.a. för att bevaka trafik över gränsen. Användningen av ANPR-teknik regleras i Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) (BEK nr 1080 af 20/09/2017). Följande framgår av bekendt- gørelsen och danska polismyndighetens hemsida om deras använd- ning av ANPR-teknik.2

Danska polisen har utrustat 70 polisbilar med mobil kamera. Där- utöver finns stationära kameror på 48 platser runt om i landet. Det primära syftet med användningen av ANPR-teknik är att bekämpa gränsöverskridande och allvarlig kriminalitet, men tekniken används också bl.a. för att öka trafiksäkerheten.

Danska polisen använder både fasta och mobila kameror som tar bilder på passerande fordon. De uppgifter som polisen samlar in lagras i antingen en hit-del eller en no-hit-del i systemet.

Hit-delen innehåller upplysningar om fordon som är registrerade på en s.k. hotlista (bevakningslista). I denna lista finns data från flera olika register som polisen för. Polisen kan under vissa förutsättningar också registrera ett fordon manuellt på bevakningslistan. Listan kan

2Automatisk Nummerpladegenkendelse, Politi https://politi.dk/faerdsel/politiets- faerdselskontroller/automatisk-nummerpladegenkendelse. Hämtat 2021-07-23.

175

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

innehålla uppgifter om registreringsnummer på t.ex. bilar som av olika skäl har körförbud, är efterlysta eller är knutna till personer eller företag som på olika sätt är knutna till misstänkt brottslighet. Vad som kan registreras på bevakningslistan framgår av ovan nämnd bekendtgørelse.

Om ett fordon ger en träff på bevakningslistan får polisen ett med- delande om detta. Om det är en mobil kamera som t.ex. sitter i en polisbil kan åtgärd vidtas omgående. Om det är en stationär kamera på en plats utan bemanning meddelas träffen till aktuellt polisområde. Systemet lagrar en bild av fordonet och nummerskylten under en be- gränsad tidsperiod så att avläsningen därefter kan verifieras.

Uppgifter i hit-delen av systemet bevaras i tre månader, ett år eller två år beroende på vilken grund de blivit registrerade på bevaknings- listan.

No-hit-delen innehåller upplysningar om fordon som passerar kamerorna men som inte förekommer i några register sedan tidigare. Huvudregeln för uppgifter i denna del av systemet är att uppgifterna raderas efter 24 timmar. Detta gäller dock inte om uppgifterna regi- strerats som ett led i en riktad polisinsats. I sådana fall kan uppgifterna bevaras i 30 dagar. En riktad polisinsats kan t.ex. röra stöldbrott i ett visst område.

I extraordinära situationer, t.ex. vid terrorangrepp, kan bestämmel- serna om radering frångås. Detta kräver då beslut av rikspolischefen.

10.3Finland

Kontroll av vistelserätt och åtgärder inom brottsbekämpningen

Finska inrikesministeriet har uppgett att det i Finland inte har in- förts någon särskild reglering rörande personkontroll i gränsområden med anledning av den upphävda gränskontrollen vid gränsen mot andra Schengenländer. Finska myndigheter har heller inga särskilda befogenheter som endast gäller i sådana områden.

I Finland ansvarar en särskild myndighet – Gränsbevakningsväsendet

för gränsövervakning vid landgränserna och på havsområdet, för gränskontroller av persontrafiken vid landgränsens övergångsställen, i hamnarna och på flygstationerna samt för viss räddningsverksamhet. Gränsbevakningsväsendet sköter bl.a. polisuppgifter och svarar för tullövervakningen vid de gränsövergångsställen där Tullverket inte

176

SOU 2021:92

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

har verksamhet. I och med anslutningen till Europeiska unionen och Schengenavtalet har verksamheten koncentrerats till den s.k. yttre gränsen.

Gränsbevakningsväsendet får verka på andra platser i landet, dock endast om det behövs för att slutföra en lagstadgad uppgift, ge hand- räckning eller ge assistans till en annan finsk myndighet.

I Gränsbevakningsväsendets uppgifter ingår även bekämpning av gränsöverskridande brottslighet. Gränsbevakningsväsendet har viss behörighet att bedriva förundersöknings, bl.a. vid misstänkt människo- smuggling och människohandel, riksgränsbrott, ratt- och roder- fylleri, förfalskningar, fiske- och jaktbrott samt naturskyddsbrott.

Gränsbevakningsväsendets uppgifter och befogenheter regleras i Gränsbevakningslagen (15.7.2005/578) och lagen om brottsbekämp- ning inom Gränsbevakningsväsendet (30.1.2018/108). Förutsätt- ningar för polisen att använda tvångsmedel finns i bl.a. polislagen (22.7.2011/872) och tvångsmedelslagen (22.7.2011/806).

I de erhållna svaren framhålls att även när gränskontroller vid den inre gränsen inte är återinförda är det möjligt att genomföra riktade kontroller i syfte att bekämpa brott vid gränsen. Gränsbevaknings- väsendet har ett utvecklat samarbete med den finländska polisen och Tullen i frågor som rör brottsbekämpning, bl.a. gällande underrät- telseverksamhet, brottsanalys och bearbetning av PNR-information (PNR står för Passenger Name Record). Samarbetet grundas på lag (lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevaknings- väsendet, 11.9.2009/ 687). Med utgångspunkt i detta samarbete kan personer som reser med eventuella kriminella avsikter identifieras, information om kriminella rörelser över gränser samlas och riktade kontroller göras i syfte att bekämpa brott. Samarbetsformen går under namnet PTG-samarbetet. PTG-samarbetet syftar till att främja myn- digheternas samarbete så, att de uppgifter som har att göra med den inre säkerheten kan skötas effektivt och smidigt. Den brottsunder- rättelse som sker i form av PTG-samarbete hänför sig särskilt till allvarlig och gränsöverskridande brottslighet.

Av lämnade uppgifter framgår vidare att tillfälliga polisiära åtgär- der i gränsområden kan förekomma enligt följande och alltid utförs i enlighet med förutsättningarna i gränskodexen:

177

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

tillfälliga och insatsbaserade kontroller som grundas på riskbedöm- ningar och underrättelser och utförs i gränsområden och inlandet,

kontroller som baseras på riskbedömningar och profilbaserade kontroller som riktar sig till vissa individer eller grupper av män- niskor,

kontroll av vissa misstänkta individer baserade på brottsutredning eller som utförs i brottsförebyggande syfte, och

icke-upprepade kontroller baserade på insatser relaterade till större händelser (vanligtvis har tillfälligt återinförande av kontroller vid de inre gränserna då genomförts).

Bestämmelser om rätten att resa in i och vistas i Finland finns, för- utom i gränskodexen, i utlänningslagen (30.4.2004/301). Bestämmel- ser om kontroll av vistelserätt och övervakning av utlänningar finns i 7 kapitlet. I 129 a § tredje stycket anges att

Övervakningen av utlänningar ska grunda sig på övervakningsmyndig- hetens allmänna uppgifter om och erfarenhet i fråga om olaglig inresa och vistelse. En övervakningsåtgärd ska grunda sig på uppgifter om obser- vationer som gjorts eller tips- eller analysuppgifter som erhållits. En över- vakningsåtgärd får inte enbart eller i avgörande grad grunda sig på en persons verkliga eller antagna etniska ursprung.

Gränsbevakningsväsendet kan utföra övervakning av utlänningar var som helst i landet. I 129 b § behandlas rätten att utföra kontroller, bestämmelsens första och andra stycket lyder:

Om det för övervakningen av utlänningar är motiverat att utreda en ut- lännings identitet, medborgarskap, rätt att vistas i landet eller rätt att arbeta, har polisen och gränsbevakningsväsendet rätt att

1)av den som övervakas få uppgifter och kontrollera behövliga hand- lingar om personens identitet och medborgarskap samt om personens rätt att vistas i landet och rätt att arbeta,

2)få tillträde till en lokal som omfattas av offentlig frid enligt 24 kap. 3 § i strafflagen eller till en annan plats, en lokal eller ett fordon som allmän- heten inte har tillträde till och som inte används för boende av permanent natur, för att utföra en i 1 punkten avsedd kontroll,

3)stoppa ett fordon för att utföra en i 1 punkten avsedd kontroll av per- sonerna i bilen,

178

SOU 2021:92

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

4)av arbetsgivare som har anställt utlänningar få uppgifter om de an- ställda utlänningarna och om grunderna för deras rätt att arbeta och av uppdragsgivare som avses i 86 b § få uppgifter enligt vilka de har fullgjort sina förpliktelser enligt 86 a § 1 och 2 mom.

Den som utför en kontroll enligt 1 mom. ska under kontrollens gång om möjligt upplysa den som direkt berörs av kontrollen om kontrollens ändamål, hur den görs och om fortsatta åtgärder. Kontrollen ska utföras så att den övervakade eller innehavaren av en lokal som kontrolleras inte orsakas oskälig olägenhet.

Bestämmelserna är desamma i hela landet, men det framhålls i svaren att kontrollerna alltid måste vara förenliga med artikel 23 i gräns- kodexen.

Kamerabevakning

Finska myndigheter använder sig av kamerabevakning vid gränsöver- gångar.

Stöd för att bedriva sådan teknisk bevakning finns i 4 kap. 1 § polis- lagen. Med teknisk övervakning avses fortlöpande eller upprepat iakt- tagande eller fortlöpande eller upprepad avlyssning av fordon, fordons- förare, fotgängare eller allmänheten med hjälp av en teknisk anordning samt automatisk upptagning av ljud eller bild.

Efter att på förhand ha informerat om saken får polisen företa teknisk övervakning på allmän plats eller väg, för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott, identifiering av personer som är misstänkta för brott samt för bevakning av särskilda övervakningsobjekt.

För genomförande av gränskontroller har Gränsbevakningsväsen- det också rätt att i närheten av gränsen, på finskt havsområde samt på gränsövergångsställen och i deras omedelbara närhet företa sådan teknisk övervakning (29 § gränsbevakningslagen).

Inom ramen för den dataskyddsrättsliga regleringen tar finska myndigheter fram s.k. dataskyddsbeskrivningar för olika typer av per- sonuppgiftsbehandling. Av Gränsbevakningsväsendets dataskydds- beskrivning för dess register för gränsbevakningsverksamheten fram- går att personuppgifter som behandlas vid gränskontroll samt för upprätthållande av gränssäkerheten och gränsordningen ska raderas senast 5 år från det att den sista uppgiften antecknades. För upptag- ningar från sådan teknisk övervakning som avses i 29 § i gränsbevak-

179

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

ningslagen gäller dock att dessa som huvudregel ska raderas senast sex månader från det att upptagningen uppkom. Uppgifterna får dock i samtliga fall fortfarande bevaras, om de behövs med tanke på utred- ning eller övervakning eller av någon annan grundad anledning, eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till Gränsbevakningsväsendets personal har. Behovet av fortsatt bevarande av personuppgifterna ska bedömas minst vart femte år.3

10.4Norge

Kontroll av vistelserätt och åtgärder inom brottsbekämpningen

I Norge har polisen det huvudsakliga ansvaret för att bedriva gräns- övervakning samt utföra in- och utresekontroller i enlighet med gräns- lagen (lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer, LOV- 2018-04-20-8). Samarbete ska ske med andra myndigheter som har uppdrag som berör denna verksamhet.

Norska justis- och beredskapsdepartementet har framfört att det i Norge inte finns någon särskild reglering för gränsnära områden där särskilda befogenheter eller tekniska metoder tillämpas.

Enligt utlänningslagen (lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, utlendingsloven, LOV-2008-05-15-35) kan polisen utföra s.k. ”allmän utlänningskontroll”. Förutsättningarna anges i lagens § 21:

I forbindelse med håndheving av bestemmelsene om utlendingers inn- reise og opphold i riket kan politiet stanse en person og kreve legitima- sjon når det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsbor- ger, og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll. Ved slik kontroll må utlendingen vise legitimasjon og om nødvendig gi opplysninger for å bringe identiteten og lovligheten av oppholdet i riket på det rene. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av kontrollen, her- under om adgangen til å ta kopi av dokumenter.

Förutsättningarna är samma i hela landet. Om en utlänning vid en sådan kontroll inte medverkar till att klarlägga identiteten eller rätten till vistelse får polisen hålla kvar utlänningen eller ta med honom eller henne till polisstationen (§ 21 a). Justis- och beredskapsdepartementet

3Dataskyddsbeskrivning, Gränsbevakningsväsendet, https://raja.fi/sv/dataskyddsbeskrivningar. Hämtat 2020-12-04.

180

SOU 2021:92

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

eller polismyndigheten kan bestämma om tillfällig intensifiering av kontrollerna.

Vilka befogenheter att använda tvångs- och kontrollmedel polisen har i brottsbekämpningen framgår bl.a. av den norska polislagen (politiloven, LOV-1995-08-04-53) och straffeprosessloven (LOV- 1981-05-22-25).

I departementspromemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23) finns en närmare redo- görelse för när husrannsakan och kroppsvisitation kan genomföras enligt norsk rätt.4 Av redogörelsen framgår att polisen enligt 7 a § politiloven har en befogenhet att ”visitera” personer och fordon på allmän plats när det finns grund för att undersöka om någon besitter eller förvarar vapen eller andra farliga föremål. Sådan undersökning får endast företas för att förhindra straffbara handlingar som kränker någons liv, hälsa eller frihet och bara i situationer eller på platser där sådana handlingar erfarenhetsmässigt förekommer (första stycket a), eller i situationer eller på platser där det finns grund att anta att någon planerar eller förbereder sådana handlingar (första stycket b). För tillämpning av bestämmelsen krävs omständigheter som ger objek- tivt stöd för antagandet att någon bär eller förvarar vapen. Någon sannolikhetsövervikt krävs emellertid inte.

Bestämmelsen i första stycket punkten a tillåter visitation på stick- provsbasis i situationer eller på platser där våld erfarenhetsmässigt utövas. Den kan t.ex. tillämpas om det under en period har uppstått bråk utanför ett visst uteställe. Bestämmelsen kan också tillämpas i konfliktsituationer som genererar en konkret risk för våldsutövning, exempelvis vid konfrontationer mellan rivaliserande gäng.

Bestämmelsen i första stycket punkten b tar sikte på tillfällen där polisen har möjlighet att förhandsplanera en visitation. För att be- stämmelsen ska bli tillämplig krävs att polisen har information som ger grund att anta att närmare angivna straffbara handlingar planeras eller förbereds. Omständigheter som kan föranleda beslut om visita- tion kan exempelvis vara trovärdig underrättelseinformation om en förestående konfrontation i förening med personers och fordons rörelsemönster och positioner.

Vem eller vad som ska visiteras beslutas utifrån tillgänglig infor- mation om t.ex. vilka personer som ingår i aktuell miljö, vem som utgör potentiell fara i den aktuella situationen och vilket slags fordon

4Se Ds 2020:23 s. 57 ff. och där gjorda hänvisningar.

181

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

som förväntas användas. Beslut enligt bestämmelsen fattas av polis- mästaren eller den han eller hon bemyndigar.

Kamerabevakning

Vad gäller kamerabevakning finns i polislagen (politiloven, LOV- 1995-08-04-53) en särskild bestämmelse som ger polisen möjlighet att använda sig av kamerabevakning i sin verksamhet. I § 6 a anges att polisen kan använda kamerabevakning när det är nödvändigt för att genomföra de uppgifter som åligger myndigheten enligt samma lag. Med kameraövervakning menas kontinuerlig eller regelbunden upp- repad övervakning av personer med hjälp av en fjärrstyrd eller auto- matiskt fungerande övervakningskamera eller annan liknande fast utrustning (mobila kameror omfattas alltså inte). Med kameraöver- vakning avses både övervakning med och utan möjlighet att spela in ljud- och bildmaterial. I bestämmelsen anges vidare att kameraöver- vakning endast kan användas om intresset av övervakning överväger den registrerades integritetsintressen.

Någon närmare information om polisens användning av kamera- teknik eller behandling av personuppgifter insamlade genom sådan teknik har utredningen inte fått eller kunnat hitta.

Även den norska tullmyndigheten kan använda kamerateknik i sin verksamhet. Bestämmelser om detta finns bl.a. i tullagen (lov om toll og vareførsel, tolloven, LOV-2007-12-21-119) § 13-12:

(1)Ved planlegging, målretting og gjennomføring av kontroller kan toll- myndighetene innhente, lagre, sammenstille og bruke nødvendige personopplysninger, herunder helseopplysninger, jf. Personvernforord- ningen artikkel 9 nr. 1, og opplysninger som nevnt i personvernforord- ningen artikkel 10. For samme formål kan grensekryssende trafikk på landeveien og fergeterminaler med utenlands trafikk overvåkes av toll- myndighetene ved bruk av skiltgjenkjenningssystem.

(2)Kildene for personopplysningene kan være anonyme. Det er ikke krav om at personopplysningene er fullstendige og verifiserte. Toll- myndighetene må innen fire måneder avklare om ikke-verifiserte person- opplysninger er korrekte og relevante.

(3)Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødven- dig ut fra formålet med behandlingen. Personopplysninger knyttet til resultatene av analyser av varer og substanser, kan lagres i inntil fem år eller inntil rettskraftig dom foreligger. Opplysninger innhentet ved

182

SOU 2021:92

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

skiltgjenkjenningssystem, kan lagres inntil seks måneder etter at opp- lysningene er innhentet.

(4)Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av reglene i denne paragraf.

Som framgår av första stycket i bestämmelsen kan tullmyndigheten alltså använda sig av ANPR-teknik för att övervaka gränsöverskrid- ande trafik på vägar och i färjeterminaler. Uppgift om alla fordon som passerar samlas in och får lagras i upp till sex månader, oavsett om uppgiften ger träff mot någon bevakningslista eller liknande eller inte. Systemet har av lagstiftaren ansetts vara förenligt med artikel 8 i Europakonventionen och den norska grundlagen.

Tidigare raderades alla uppgifter efter senast en timme. Begräns- ningen följde av att det tillåtna ändamålet med insamlingen då endast var att utföra löpande fysiska kontroller av trafiken på platsen. Lag- stiftaren ansåg efter en tid att tekniken vid gränsen kunde användas på ett bättre sätt om tullmyndigheten gavs utökade möjligheter att lagra informationen. Informationen kunde då alltså även ligga till grund för att planera framtida kontroller och välja ut aktuella kon- trollobjekt. Detta ansågs effektivisera kontrollverksamheten genom att leda till mer träffsäkra kontroller. Det skulle också leda till att färre personer som inte brutit mot t.ex. införselreglerna blev utsatta för kontroll.

Vid införandet av sexmånadersgränsen diskuterades lagringstiden, bl.a. då Datatilsynet (tillsynsmyndigheten, Norges motsvarighet till Integritetsskyddsmyndigheten) framfört att det var för lång tid med hänsyn till den stora mängd uppgifter som det är fråga om. Lagstifta- ren ansåg dock att tullmyndigheten, som hade framfört att det fanns behov av lagring i upp till ett år, hade motiverat sitt behov och att en lagring över en inte allt för kort tid var nödvändig om uppgifterna skulle kunna användas även till att planera framtida insatser. För detta krävdes nämligen tid att utföra analyser av materialet (t.ex. mönster- analys och liknande) som kunde visa både en normalbild och avvikel- ser. Lagstiftare jämförde också med de lagringstider som följde av PNR-direktivet enligt vilken personuppgifter får lagras i fem år, men där viss behörighetsbegräsning sker efter sex månader.5

Norska tullmyndigheten använder fast ANPR-teknik vid flera gränsövergångar. Därtill används vissa mobila kameror vid landsgrän-

5Prop. 1 LS (2016–2017) kapitel 13.

183

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

sen och färjeterminaler. Kamerorna samlar in uppgift om passerande fordon och dess registreringsnummer, men även andra upplysningar som tid och plats för passagen av kameran. De samlar inte in uppgift om personer i fordonet och inte heller information om ägare. Upp- giften om registreringsnumret jämförs med motsvarande Trafikverkets register (som innehåller upplysning om t.ex. fordon med körförbud och liknande) och mot tullmyndighetens register över objekt som är aktuella för kontroll (underrättelseregister).

10.5Frankrike

Artikel 78-2 punkt 9 i den franska straffprocesslagen (Code de procédure pénale) föreskriver möjligheten att utföra särskilda iden- titetskontroller på personer i gränsområden. Med gränsområden avses området mellan Frankrikes landgräns till andra Schengenstater och en linje som går vid 20 km innanför denna gräns. Bestämmelserna har varit aktuella för prövning i EU-domstolen i de förenade målen Melki och Abdeli, C-188/10 och C-189/10 (EU:C:2010:363).

De angivna kontrollerna är begränsade till att endast få utföras under högst 12 timmar på samma plats, de får inte innebära en syste- matisk kontroll av personer som är närvarande eller är i rörelse på området och de utförs för att förebygga och utreda överträdelser eller brott kopplade till gränsöverskridande brottslighet och för att kontrollera efterlevnaden av skyldigheten att inneha, medföra och visa upp identitetshandlingar och andra handlingar som föreskrivs i lag.

Samma kontroller är också föreskrivna

i områden som är tillgängliga för allmänheten i hamnar, flygplatser och järnvägs- eller busstationer som är öppna för internationell trafik och som utsetts genom förordning och runt dessa stationer,

på tåg i internationell trafik, under tiden som tåget förflyttar sig från gränsen till den första anhalten även om denna ligger mer än 20 km från gränsen, eller på specialtåg där denna kontroll även kan ske mellan denna anhalt och en anhalt som ligger inom 50 km från densamma (dessa linjer och hållplatser anges i särskild förordning), och

184

SOU 2021:92

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

på motorvägsavsnitt som börjar inom 20 km-sträckan och där den första betalstationen för vägtull ligger mer än 20 km från gränsen. Kontroller kan göras på parkeringsplatser fram till den första betalstationen för vägtull som ligger bortom 20 km-gränsen, vid platsen för denna vägtull och på de angränsande parkeringsområ- dena (de berörda betalstationerna anges i särskild förordning).

Utöver detta kan, enligt artikel 78-2 punkt 10 i straffprocesslagen, identitetskontroller utföras inom en radie av 10 km runt gränsöver- gångsställen som utgörs av hamnar och flygplatser och som anges i särskild förordning. Hittills har denna typ av kontroll endast förordnats att gälla i hamnar. Lagen föreskriver möjligheten att utföra identitets- kontroll av var och en som befinner sig på platsen, för att förebygga och utreda överträdelser kopplade till gränsöverskridande brottslighet samt för att kontrollera efterlevnaden av skyldigheterna att inneha, medföra och visa upp identitetshandlingar och andra handlingar som föreskrivs i lag. Även i dessa områden får kontrollerna utföras under högst 12 timmar på samma plats och de får inte utföras systematiskt. Om ett motorvägsavsnitt börjar inom 10 km-sträckan men den första betalstationen för vägtull ligger mer än 10 km från platsen får kon- troller utföras vid den första betalstationen.

Identitetskontroller kan i vissa fall leda vidare till en kontroll av utlänningens rätt till vistelse enligt artikel L611-1 i lagen om utlän- ningarnas inresa och vistelse och asylrätten (Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, CESEDA). Sistnämnda lag föreskriver också möjligheten att genomföra en översiktlig inspek- tion av fordon. Denna typ av kontroll riktar sig endast till andra for- don än fordon i privat bruk (med en kapacitet på mer än nio platser), för att kontrollera efterlevnaden av skyldigheterna att inneha, med- föra och visa upp dokument som visar rätten till trafik och vistelse och för att utreda överträdelser av regler för inresa och vistelse. Kon- trollerna får göras inom gränsområdet, dvs. inom 20 km mellan Frankrike och en annan Schengenstat (artiklarna 611-8 och 611-9).

Straffprocesslagen tillåter också, var som helst i territoriet och där- med även i gränsområdena, att identitetskontroller utförs bl.a. när det finns anledning att misstänka att ett konkret brott har begåtts eller kommer att begås, om en person är eftersökt av rättsliga myn- digheter, på begäran av åklagare eller när det behövs för att förhindra störningar av den allmänna ordningen.

185

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

Utredningen har inte kunnat ta del av någon information om franska myndigheters användning av kamerabevakning i gränsnära områden.

10.6Nederländerna

Kontroll av vistelserätt och åtgärder inom brottsbekämpningen

I Nederländerna ansvarar en särskild myndighet för gränskontrollen och personkontroll vid och i närheten av gränserna; De Koninklijke Marechaussee (Kungliga militärpolisen).

I myndighetens verksamhet ingår även bekämpning av gränsöver- skridande brottslighet. Verksamheten bedrivs bl.a. genom kontroll- verksamhet och övervakning av den yttre gränsen, främst vid flyg- platser, hamnar och längs kusten, men även genom vissa kontroller vid de inre gränserna. Sistnämnda kontroller genomförs främst genom rörliga utlänningskontroller. Myndigheten utför också vissa polisiära uppgifter i samband med gränsövervakningen, bl.a. deltar de i utred- ningar rörande människosmuggling och s.k. trafficking.

Grunden för Kungliga militärpolisens befogenheter att utföra ut- länningskontroller vid den inre gränsen finns i artikel 50 i den neder- ländska utlänningslagen (Vreemdelingenwet) och i utlänningsförord- ningen (Vreemdelingenbesluit).

Av EU-domstolens dom i målet Adil mot Minister voor Immi- gratie, Integratie in Asiel, C-278/12 PPU, EU:C:2012:508, framgår att det i artikel 50.1 i utlänningslagen anges att de tjänstemän som ansvarar för gränsbevakning och de tjänstemän som ansvarar för kon- troll av utlänningar får kvarhålla personer för att fastställa deras iden- titet, nationalitet och rätt att uppehålla sig i landet, antingen på grund- val av fakta och omständigheter som objektivt sett ger upphov till skälig misstanke om illegal vistelse, eller i syfte att bekämpa illegal vistelse efter gränspassage.

Närmare föreskrifter om sådana kontroller finns i utlänningsför- ordningen. I artikel 4.17 a i förordningen anges enligt domen följande.

1.Befogenheten enligt artikel 50.1 i [utlänningslagen] att, i syfte att be- kämpa illegal vistelse efter gränspassage, kvarhålla personer för att fast- ställa deras identitet, medborgarskap och rätt att uppehålla sig i landet, får endast utövas i samband med kontroll av utlänningar

a.på flygplatser när flygningar ankommer från Schengenområdet,

b.på tåg under högst trettio minuter efter det att landgränsen mot Belgien eller Tyskland har passerats eller, om tåget ännu inte har

186

SOU 2021:92

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

nått den andra stationen efter passerandet av gränsen, senast då tåget når den andra stationen efter passerandet av gränsen,

c. på vägar och vattenvägar inom ett område som sträcker sig tjugo kilometer in i landet från landgränsen mot Belgien eller Tyskland.

2.Den i punkt 1 åsyftade kontrollen utförs på grundval av information eller erfarenhet avseende illegal vistelse efter gränspassage. Kontrollen kan därutöver i viss begränsad utsträckning utföras i syfte att erhålla in- formation om sådan illegal vistelse.

3.Den i punkt 1 a åsyftade kontrollen får utföras högst sju gånger per vecka för flygningar på samma linje, och får avse högst en tredjedel av det totala antalet planerade flygningar per månad på den linjen. Vid en sådan kontroll får endast en del av passagerarna på en flygning bli före- mål för identitetskontroll.

4.Den i punkt 1 b åsyftade kontrollen får under en och samma dag ut- föras på högst två tåg per sträcka och på högst åtta tåg totalt, och i högst två vagnar per tåg.

5.Den i punkt 1 c åsyftade kontrollen får på en och samma väg eller vatten- väg utföras under högst nittio timmar per månad och högst sex timmar per dag. Vid en sådan kontroll får endast en del av de förbipasserande trans- portmedlen stoppas.

Annat har inte framkommit än att detta alltjämt är innehållet i neder- ländsk rätt.

Enligt uppgift från Kungliga militärpolisen anges i lagen också att intensiteten och frekvensen av kontrollerna under vissa särskilda för- hållanden kan öka. Även polisen kan bedriva denna typ kontrollverk- samhet men gör det i mindre utsträckning.

I samband med kontrollerna kan enligt uppgift fokus läggas på brott som är sammankopplade med irreguljär migration, t.ex. människo- smuggling eller identitetsbedrägerier.

Även om den kontrollverksamhet som nu beskrivits har sin grund i utlänningsrätten utgör kontrollerna vid de inre gränserna alltså också en del i den brottsbekämpande verksamheten. De mobila kontroller som utförs kallas MTV-kontroller, vilket i dag står för Mobiel Toezicht Veiligheid (Mobile Monitoring Security). Kontrollerna har även stöd i polislagen. Kontrollerna riktas mot personer som reser till Neder- länderna från ett annat Schengenland och innebär, förutom kontroll av identitet och vistelserätt, också kontroll av bl.a. resedokument brottsregister. Kontrollerna får endast utföras innanför gränserna.

187

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

Kamerabevakning

I fråga om kamerabevakning beskriver Kungliga militärpolisen att myndigheten använder kamerasystemet @migoboras i kontrollverk- samheten. Systemet kan övervaka trafikflöden på motorvägar och signalera särskilda ”måltavlor” eller bevakningar baserade på ”non- personal car-characteristics”. Som det får förstås skannas alltså som huvudregel endast trafikflöden och uppgift om exempelvis bilmodell, färg osv., inte information som kan utgöra personuppgifter. Utifrån de insamlade uppgifterna larmar systemet när ett intressant fordon passerar och fordonet tas då ut för kontroll. Enligt uppgift lagras ingen information i systemet.

Myndigheten uppger att det går att lägga en bevakning i systemet från en ”watchlist” och att systemet kan avläsa registreringsskyltar och signalera vid träff. Inte heller informationen om passage vid träff efter en sådan bevakning sparas.

10.7Tyskland

Även i Tyskland finns en särskild reglering gällande identitetskon- troller i närheten av gränsen. Av den beskrivning utredningen fått till sig framgår huvudsakligen följande.

I Tyskland har den federala polisen befogenhet att genomföra identitetskontroller i gränsnära områden. Kontrollerna går under en beteckning som kan översättas dold eller beslöjad spaning (Schleier- fahndungen). Beteckningen tar sikte på att kontrollerna får utföras i ett område som en ”slöja” innanför gränsen. Området som kontrol- lerna kan göras på sträcker sig 30 km in från gränsen.

Möjligheten att genomföra dessa kontroller är reglerad i § 23 i lagen för den federala polisen (Bundespolizeigesetz) med hänvisning till

§12 för en katalog över ytterligare förutsättningar. Genom lagregeln har den federala polisen rätt att inom det angivna området utföra identitetskontroller för att förebygga eller hindra olaglig inresa i landet eller för att förebygga brott i den mening som avses i 12 § punkt 1, led 1–4; bl.a. brott mot säkerheten vid gränsen brott passlagen, uppe- hållslagen eller asyllagen eller olovlig inresa eller införsel.

I praktiken innebär kontrollerna exempelvis kontroll av legitima- tion av resande på buss eller tåg, men poliskontroller kan också upp- rättas på vägar eller i städer som ligger inom det avgränsade området.

188

SOU 2021:92

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

En identitetskontroll får inte enbart genomföras baserat på den kontrollerades utseende utan det måste finnas någon grund för att en viss individ kontrolleras. En sådan grund kan vara att polisen har fått information om att någon som saknar juridisk rätt att vistas i Tyskland har tagit sig över gränsen, eller att en individ som miss- tänks för brott tros befinna sig på ett specifikt tåg eller liknande. I så- dana fall kan kontroller av alla i den aktuella tågvagnen eller på platsen genomföras.

Polisen har inte skyldighet att ange grunden för kontrollen i sam- band med att den genomförs, men beslutet kan överklagas och ifråga- sättas på plats varför det är viktigt att rätten att utföra kontrollen är säkerställd.

Skulle kontrollen visa på en oegentlighet eller visa att den kontrol- lerade saknar giltig handling kan ytterligare åtgärder vidtas, såsom genomsökning av egendom, insamling av fingeravtryck eller att perso- nen fotograferas. Så sker dock inte rutinmässigt utan enbart på före- kommen anledning. Polisen har även möjlighet att gripa eller sätta personer i förvar eller häkte. För alla dessa åtgärder krävs dock ytter- ligare lagstöd i exempelvis de tyska motsvarigheterna till svenska brotts- och rättegångsbalkarna.

Av EU-domstolens dom i målet A mot Staatsanwaltschaft Offen- burg, C/16, EU:C:2017:483, framgår att förbundspolisen för att ge- nomföra identifieringen kan vidta nödvändiga åtgärder. Förbunds- polisen kan särskilt gripa den aktuella personen, förhöra sig om dennes identitet och kräva att vederbörande överlämnar sina identitetshand- lingar för kontroll. Vid en kontroll av gränstrafiken kan förbunds- polisen även begära att personen lämnar över handlingar som styrker vederbörandes rätt att passera gränsen. Om personens identitet eller rätt att passera gränsen inte kan fastställas på annat sätt eller endast med stora svårigheter, kan vederbörande gripas och tas med till polis- stationen. Under nu nämnda omständigheter kan personen och de före- mål som denne bär med sig undersökas, i syfte att fastställa veder- börandes identitet. Annat har inte framkommit än att lagen alltjämt har denna innebörd.

Kontrollmöjligheterna har funnits sedan en längre tid och redan före avskaffande av EU:s inre gränser och gränskodexen, men har på senare tid vuxit i betydelse. Omfattningen av kontrollverksamheten är behovsstyrd. Vid omfattande kriminalitet ökar kontrollerna vanligt- vis i intensitet. Behovet av kontroller är inte begränsat av den natio-

189

Förhållanden i vissa andra Schengenländer

SOU 2021:92

nella situationen i området utan hänsyn kan också tas till omständig- heter i andra länder.

Kontroller kan genomföras både av inåtgående och utåtgående trafik. Exempelvis genomförs många kontroller på inresande trafik i närheten till gränsen till Tjeckien på grund av narkotikasmuggling in i Tyskland över den rutten, och på utresande trafik nära den polska gränsen på grund av utförsel av stöldgods där.

Utöver de identitetskontroller som nu nämnts finns på region- nivå ytterligare befogenheter att vidta identitetskontroller på t.ex. motorvägar, europavägar, hamnar, bensinstationer osv. i syfte att be- kämpa gränsöverskridande brottslighet eller bekämpa illegal inresa eller vistelse. I vissa fall får då även föremål som personen bär med sig undersökas. I olika regioner har myndigheterna olika befogen- heter; på vissa platser får kontroller utföras utan särskilda skäl, på andra krävs att viss brottslighet kan antas eller befaras.

Någon information om tyska myndigheters användning av kamera- bevakning eller behandling av personuppgifter har utredningen inte kunnat ta del av.

190

Kartläggningen

11 Behovsbeskrivning

11.1Inledning

En av utredningens uppgifter är att kartlägga behovet av effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden. I detta avsnitt presenteras denna kartläggning. Kartläggningen har genomförts i huvudsak genom att Polismyndigheten, men också Tullverket och Kustbevakningen, genom de experter som varit förordnade i utredningen har fått be- svara ett frågeunderlag.

Frågorna har varit inriktade dels på myndigheternas brottsbekäm- pande verksamhet, dels arbetet med kontroll av utlänningars vistelse- rätt i de gränsnära områdena. Frågorna har särskilt tagit sikte på vilka brister som upplevs inom dessa verksamhetsområden samt på om det finns några särskilda åtgärder som hade underlättat eller effektiviserat arbetet i de gränsnära områdena. Ett avsnitt har också handlat om myn- digheternas behov kopplade till möjligheten att bedriva kamerabevak- ning i dessa områden. Svaren har lämnats skriftligt och har också diskuterats muntligt vid utredningens sammanträden. Underlaget har vidare kompletterats med ett antal rapporter från Polismyndigheten och andra myndigheter, samt med information som utredningen fått vid särskilt möte hos Polismyndigheten.

Utredningen har under kartläggningen valt att inte särskilt definiera begreppet gränsnära områden för att inte några behov eller centrala platser redan i det skedet skulle falla utanför definitionen och därmed inte omfattas av undersökningen. I stället efterfrågades vilka behov som ansågs föreligga i gränsnära områden mer allmänt och om beho- ven såg lika ut i alla gränsnära områden eller om de på något sätt skiljde sig åt mellan olika platser. Begreppet gränsnära områden motsvarar i detta avsnitt alltså inte den definition som föreslås i avsnitt 14.6.

I nästa avsnitt ges en lägesbild baserad på nyss nämnda rapporter. I det följande ges en kort beskrivning av de tre myndigheternas verk-

193

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

samhetsområden och därefter redovisas de behov som myndigheterna fört fram i kartläggningen. Närmare beskrivna behov och behov som definierats av myndigheterna under arbetets gång finns också redo- visade i samband med utredningens överväganden i avsnitt 14–20.

11.2Verksamhetsbeskrivningar

11.2.1Polismyndigheten

Polismyndighetens uppdrag

Polismyndighetens verksamhet regleras i polislagen (1984:387). I 1 § anges att polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp, allt som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet.

Uttrycket ”upprätthålla allmän ordning och säkerhet” avses här omfatta hela den egentliga polisverksamheten. Det tar alltså inte bara sikte på polisens verksamhet för att hindra brott och andra störningar utan också på exempelvis dess brottsutredande verksamhet. Uttrycket borde i första hand vara att uppfatta så att polisen har skyldighet och befogenhet att söka förebygga, förhindra och vidta åtgärder mot över- trädelser av straffsanktionerade normer över i princip hela fältet, under förutsättning att överträdelserna faller under allmänt åtal. Polisen har också i stor utsträckning befogenhet att ingripa mot andra störningar än straffbelagda handlingar.

Eftersom detta är en mycket stor uppgift måste polisen i praktiken prioritera mellan olika insatser på detta område. Det är också så att flera samhällsorgan med specialuppgifter har getts brottsförebyggande och brottsförhindrande uppgifter på särskilda områden, t.ex. Tull- verket, Kustbevakningen och Skatteverket. Några undantag från vad som faller inom polisens ansvarsområde har inte gjorts i sådana fall, men det är naturligt att polisens insatser i praktiken måste anpassas till vad som sker inom andra myndigheters verksamhet.1 På vissa om- råden kan ansvaret för brottsbekämpningen anses vara delat.

Polismyndighetens uppgifter regleras närmare i 2 § polislagen. Upp- räkningen är inte uttömmande. Av bestämmelsen framgår att en av

1Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar (15 februari 2021, version 14, JUNO), kom- mentaren till 1 §.

194

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

uppgifterna är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verk- samhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säker- heten (punkt 1). I ett bredare perspektiv kan man säga att allt arbete inom Polismyndigheten har ett brottsförebyggande syfte. Bestäm- melsen tar dock här sikte på den brottsförebyggande verksamheten i egentlig mening, dvs. den delen av verksamheten som är riktad till personer som inte är föremål för rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Ett exempel på sådan verksamhet är förebyggande ungdoms- verksamhet.2 Ett annat exempel är arbete med att kartlägga och för- söka komma till rätta med problem och företeelser som kan ge upp- hov till brott eller ordningsstörningar.3

Till polisens uppgifter hör vidare att övervaka den allmänna ord- ningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat (punkt 2). Här avses alltså polisens övervakningsverksamhet. Den kan delas upp i allmän övervakning och trafikövervakning. Den allmänna övervak- ningen bedrivs i olika former, t.ex. genom områdesövervakning och speciell övervakning. Områdesövervakningen syftar till att övervaka områden och platser där frekvensen av brott och störningar av olika slag är särskilt påtaglig. Inom ramen för områdesövervakningen in- riktas verksamheten främst på att se till att gatufriden upprätthålls och att ingripa mot lagöverträdelser och andra ordningsstörningar. Den speciella övervakningen omfattar bl.a. gränsövervakning och till- syn av skydds- och kontrollområden.4

I Polismyndighetens uppgifter ingår vidare att utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal (punkt 3). När det gäller utred- ningsverksamheten är det av värde att skilja mellan sådant arbete som kan hänföras till förundersökningen i ett brottmål och sådant arbete som inte kan göra det. För förundersökningen finns ett regelverk i rättegångsbalken medan den andra delen – underrättelseverksamheten

i huvudsak är oreglerad.5 Så fort det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, dvs. när det finns en misstanke om ett konkret brott, ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § rättegångsbalken).

Underrättelseverksamheten är i stället i huvudsak inriktad på att avslöja om en viss, inte närmare specificerad brottslighet har ägt rum, pågår eller kan antas komma att begås. Det rör sig alltså om miss-

2Prop. 1983/84:111 s. 56.

3Berg, Polislagen (1984:387) 2 §, Karnov, 2019-04-01 (JUNO).

4Berggren och Munck, Polislagen, En kommentar (15 februari 2021, version 14, JUNO), kommentaren till 2 §.

5Ibid.

195

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

tankar om pågående brottslig verksamhet som inte kan konkretiseras eller allmänna misstankar om framtida brott. Det handlar också om att upptäcka tidigare okänd brottslig verksamhet eller okända brotts- företeelser och fenomen. Misstankarna om brottslig verksamhet i underrättelsearbetet avser fragmenterad, opreciserad och osäker infor- mation om aktiviteter som kan antas komma leda till konkreta brott. Ett övergripande mål med underrättelseverksamheten är att förse de brottsbekämpande myndigheterna med kunskap som kan omsättas i operativ verksamhet. I underrättelseverksamheten samlar alltså myn- digheterna in, bearbetar eller analyserar uppgifter som senare kan ha betydelse för att utreda, förebygga och förhindra brott.

Slutligen hör hjälpande verksamhet till Polismyndighetens upp- gifter, t.ex. hjälpåtgärder vid olyckor, liksom viss verksamhet som följer av särskilda bestämmelser (punkt 4 och 5).

Polismyndigheten är den myndighet som ansvarar för gränskon- troll och således för kontroll av personer enligt EU:s gränskodex.

Igränspolisverksamheten ingår också att utföra inre utlänningskon- troll och att verkställa Migrationsverkets och domstolars beslut om avvisning eller utvisning.

Polismyndigheten och kamerabevakning

Polisen bedriver kamerabevakning på ett antal offentliga platser i landet med både fasta, tillfälliga och andra mobila kameralösningar som exempelvis drönare. Det kan röra sig om kontinuerlig bevakning av vissa gator och torg men också tillfällig bevakning i samband med festivaler, fotbollsmatcher och andra evenemang.

Syftet med bevakningen är normalt att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och att i efterhand kunna utreda eller lagföra brott. Vid demonstrationer och liknande kan syftet även vara att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Kamerorna ger också polisen bättre förutsättningar att effektivt leda och fördela sina resurser och kan bidra till att öka tryggheten i samhället. Kamera- teknik används också som ett verktyg i polisbilar. Det är då bl.a. fråga om kameror med ANPR-teknik (Automatic Number Plate Recog- nition) som läser av registreringsnummer på passerande fordon och jämför informationen mot ett antal register.

196

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

På vissa större gränsövergångsställen använder gränspolisen i dag kameror för att övervaka flöden vid yttre gräns, exempelvis för att se varifrån en passagerare anländer.

Poliser i yttre tjänst i vissa regioner har i dag kroppskameror som kan spela in bild och ljud. Kamerorna kan bidra till att minska våld och hot mot polisen samt öka tryggheten för de personer som blir föremål för ett ingripande. Dessutom kamerabevakas flera av polisens lokaler.

Särskilt om verksamheten i gränsnära områden

Polismyndigheten har framfört att det polisiära arbetet som sker i dag i gränsnära områden och som fokuserar på den gränsöverskrid- ande brottsligheten i huvudsak är reaktivt och inte i önskvärd ut- sträckning kan bedrivas brottsförebyggande. Anledningarna till detta anges vara flera, men arbetets resurskrävande karaktär samt avsakna- den av underlag för mer strategiskt och resurseffektivt arbete lyfts fram som några. Vidare är möjligheterna att stoppa och kontrollera fordon och personer utifrån allmän polisinformation och polisiär erfarenhet inte tillräckliga för att bedriva brottsförebyggande arbete i den utsträckning som behövs.

Arbetet i gränsnära områden med att bekämpa brott skiljer sig inte nämnvärt från sådant arbete i övriga landet även om vissa riktade in- satser, exempelvis mot viss typ av brottslighet, förekommer (sådant arbete utförs bl.a. av s.k. RÖK-grupper, gränspolisens rörliga kontroll- grupper). Således förekommer i huvudsak insatser utifrån tips. In- satser kan också grunda sig på information från utländsk polis, eller utföras i samarbete med utländsk polis. Vidare kan kontroll av rese- och identitetshandlingar generera underrättelseuppslag (vid träff i register) som tillsammans med övriga observationer m.m. kan ge upp- hov till misstanke om brott. Viss selektering av exempelvis avgångar eller fartyg kan ske med hjälp av uppgifter från flygtrafikföretag och andra transportföretag.

I vissa gränsområden eller gränsnära områden baseras arbetet i huvudsak på underrättelsesamarbete med utländsk polis eller tull, t.ex. vid gränsen mot Norge och vid gränsen mot Danmark (Öresunds- bron).

197

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

Underrättelseverksamheten anges vara av central betydelse i arbe- tet i gränsnära områden. Närheten till gränsen gör att brottsligheten präglas av snabba förändringar varför underrättelseinformation spelar en avgörande roll i arbetet med att upptäcka, förebygga och förhindra brottslig verksamhet i dessa områden.

Vid den yttre gränskontrollen och den tillfälligt återinförda gräns- kontrollen vid inre gräns kontrolleras individers rätt till inresa i Sverige. Den yttre gränskontrollen sker under fastställda öppettider vid fastställda gränsövergångsställen för yttre gräns på flygplatser och i hamnar.6 Den återinförda gränskontrollen vid inre gräns sker när resurs finns, på av Polismyndigheten beslutade platser, bl.a. vid vissa flygplatser, hamnar, tågstationer samt vid Lernacken. Den återinförda kontrollen sker endast vid inresa.

Kontroll av vistelserätt inne i landet sker genom de inre utlännings- kontrollerna som genomförs när det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt at uppehålla sig här i landet, eller om det annars finns särskild anledning till kontroll (jfr 9 kap. 9 § utlännings- lagen, 2005:716). Polismyndigheten har framfört att sådana kontroller i dag ofta genomförs i samband med arbetsplatsinspektioner, ingri- panden vid brott, trafikkontroller och fordonstopp.

11.2.2Tullverket

Tullverkets uppdrag

Tullverket är en av Sveriges uppbördsmyndigheter och har till upp- gift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Myndigheten har också en viktig uppgift i att bekämpa viss typ av brottslighet, bl.a. genom att kontrollera hela varuflödet in i och ut ur landet och se till att in- och utförselrestriktioner följs. Myndigheten har därmed även en viktig del i samhällets gränsskydd. Här berörs främst Tullverkets brottsbekäm- pande verksamhet. Denna verksamhet bedrivs i huvudsak vid gränsen.

Tullverket ska genom sin brottsbekämpande verksamhet före- bygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Detta gäller både avseende varor som det finns förbud mot, t.ex. narkotika, och avseende s.k. restriktionsvaror såsom alkohol, tobak, vapen och läkemedel. Inom ramen för detta arbete ska Tullverket bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet. Myndigheten har i

6Se Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen (PMFS 2015:5, FAP 272-2).

198

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

detta syfte egna förundersökningsledare och s.k. tullåklagare. Tull- verket ska enligt instruktionen för myndigheten även delta i det myn- dighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brotts- ligheten.

I Tullverkets regleringsbrev för 2021 anges att Tullverket ska öka ambitionsnivån vad gäller att förhindra smuggling av narkotika, vapen och explosiva varor. Även storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska förhindras. Insatserna ska balanseras mot myn- dighetens ansvar inom samtliga risk- och restriktionsområden.

Tullverket utför också kontroller för att säkerställa att varor som importeras uppfyller gällande produktsäkerhetskrav i syfte att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd samt att motverka snedvridning av konkurrensen. I syfte att försvåra penningtvätt och finansiering av terrorism utför Tullverket även kontroller vid den yttre gränsen för att se till att anmälningsplikten gällande in- och utförsel av kontanta medel efterlevs.

Tullverkets uppdrag kan sammanfattas med att myndighetens verk- samhet, till övervägande del, är kopplad till när varor, legala som ille- gala, passerar den svenska gränsen. Tullverkets kontrollverksamhet bidrar också till skyddet av EU:s yttre gräns och att säkra den inre marknadens integritet eftersom de varor som förs in i Sverige från tredje land övergår i fri omsättning inom EU.

Tullverkets kontrollverksamhet organiseras utifrån en nationell Kontrollavdelning som ansvarar för tullklarering och kontroll av dekla- rations- och anmälningsskyldighet och restriktioner, såväl vid gränsen som inne i landet. En nationell Tullkriminalavdelning hanterar för- undersökningsverksamheten. Under denna avdelning finns ett it- och teknikcentrum som ansvarar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och it-forensik. De tidigare kompetenscentren har ersatts med en geografisk indelning i fyra områden: Syd, Väst, Öst och Nord. Det finns även en Underrättelseavdelning som hanterar underrättelse- och riskanalys, nationell desk, det nationella selekteringscentret, samt in- hämtningsverksamheten.

Tullverkets kontrollverksamhet baseras på riskbedömningar och underrättelseuppslag från myndighetens underrättelseverksamhet. I underrättelseverksamheten har myndigheten bl.a. tillgång till bok- ningsuppgifter om ankommande gods, transportmedel m.m. från rede- rier och andra operatörer, s.k. manifest, samt tillgång till passagerar-

199

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

uppgifter från flyg genom Polismyndighetens enhet för passagerar- information.

Tullverkets kontrollverksamhet görs i olika trafikflöden som res- ande, post- och kurirförsändelser, transportmedel på väg samt flyg- och sjötransporter. Tullverket kontrollerar i dag fler varor vid in- försel till Sverige jämfört med utförsel från landet eftersom det finns fler restriktioner kopplade till införsel, oavsett om det rör sig om inre eller yttre gräns. Utförselreglerade varor är t.ex. krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Tullkontroller består dels av informationskontroller dels av fysiska kontroller. En informationskontroll är en tullkontroll där riktigheten av lämnade uppgifter samt regelefterlevnad stäms av mot handlingar eller annan information som finns tillgänglig i interna eller externa it-system. Informationskontrollerna inkluderar dokument- och klarer- ingskontroller. Fysiska kontroller syftar till att säkerställa att anmäl- nings- och deklarationsskyldigheten är uppfylld och kan innefatta undersökning av transportmedel, bagage och andra varor som personer för med sig eller bär på sig.

Tullverket har också befogenhet att göra punktskattekontroller, både vid gränsen och inne i landet. Utöver detta samverkar Tullverket med andra myndigheter och deltar i bl.a. myndighetsgemensamma operativa insatser, kontrolloperationer, underrättelsesamverkan, myn- dighetssamverkan mot organiserad brottslighet och samverkansrådet mot terrorism.

Tullverket är även skyldig att hjälpa Polismyndigheten vid kon- troll av personer enligt EU:s gränskodex. När sådana kontroller ut- förs har tulltjänstemän i regel samma befogenheter som en polisman vad gäller rätten att utföra kroppsvisitation, ta fotografi och finger- avtryck och också omhänderta personer (se 9–10 kap. utlännings- lagen). Under migrationsvågen 2015 hjälpte Tullverket till med denna typ av kontroller, men annars förekommer detta sällan.

Tullverket och kamerabevakning

Tullverket använder kameror för att förebygga, förhindra och upp- täcka brott. Kamerorna är ett komplement till tulltjänstemännens verktyg för urval och selektering och ska öka möjligheterna att hindra illegala varor från att komma in i Sverige. Tullverket bedriver i dags-

200

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

läget permanent kamerabevakning vid sju gränsövergångar; Lernacken, Helsingborgs hamn, Värtahamnen i Stockholm, Haparanda, Trelle- borgs hamn, Verkö hamn i Karlskrona och Norviks hamn i Nynäs- hamn. Utöver permanent kamerabevakning har Tullverket även till- gång till mobila kameror som kan sättas upp och användas när gränsskyddspersonal är på en viss plats.

ITullverkets permanenta kamerabevakningslösning läses registre- ringsnummer automatiskt av på passerande fordon. Med hjälp av ANPR-teknik. I nästa steg sker en automatisk registerslagning på registreringsnumret mot registrerade uppgifter om fordon som miss- tänks förekomma i brottslig verksamhet, eller som kan sättas i sam- band med sådan verksamhet och som faller inom ramen för Tullverkets befogenheter. Vid matchning, dvs. träff, meddelas tulltjänstemännen vid aktuell gränsövergång i realtid via ett radiokommunikationssystem och aktuellt fordon kan tas ut för tullkontroll. I denna lösning lagras inga uppgifter utöver avidentifierad statistik om antal fordon som passerat, matchningar och tidpunkt för matchningarna. I den mobila kameralösningen meddelas tulltjänstemännen i stället om matchning till en mobil dator; inga uppgifter lagras.

Tullverket bedriver även kamerabevakning på vissa flygplatser i landet. Kamerabevakningen innebär både realtidsövervakning och lag- ring av visst material från kamerabevakningen i fjorton dagar.

11.2.3Kustbevakningen

Kustbevakningens uppdrag

Kustbevakningen är en myndighet med ett brett uppdrag avseende sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Myndigheten ska även samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinfor- mation till berörda myndigheter. Kustbevakningen har inom ramen för sjöövervakningen till uppgift att självständigt ansvara för eller biträda en annan myndighet med brottsbekämpning och ordnings- hållning i enlighet med kustbevakningslagen (2019:32) och annan författning. Kustbevakningen har även inom ramen för sjöövervak- ningen till uppgift att bedriva kontroll och tillsyn i enlighet med vad som framgår av särskild författningsreglering eller författningsenliga överenskommelser med andra myndigheter.

201

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

Kustbevakningen ska enligt vad som framgår av myndighetens instruktion delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.7 I myndighetens uppdrag ingår också att medverka i internationella samarbeten för att utveckla gräns- kontroll, brottsbekämpning till sjöss, annan sjöövervakning och miljö- räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen har även del i övervakningen av fisket, sjöräddningsarbetet och visst säkerhetsarbete till havs. Myn- digheten bidrar även genom att förmedla sjöinformation till andra myndigheter och bidra till situationsmedvetenhet.

Bestämmelser om Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning och ordningshållning samt vissa allmänna befogen- heter avseende kontroll och tillsyn finns i Kustbevakningslagen, som kompletteras av kustbevakningsförordningen (2019:83). Ytterligare befogenheter avseende kontroll och tillsyn finns i andra författningar. Särskilda bestämmelser om Kustbevakningens och kustbevaknings- tjänstemans rätt att ingripa mot brott finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling och lagen (2008:322) om Tullverkets och Kust- bevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Därut- över ges kustbevakningstjänstemän i vissa fall samma rätt som till- kommer polismän att agera, och i viss författning föreskrivs även en skyldighet för Kustbevakningen att bistå andra myndigheter i deras verksamhet.

Vad gäller sådan brottslighet som står i fokus för denna utredning omfattas den endast i begränsad omfattning av Kustbevakningens direkta brottsbekämpning som i huvudsak är inriktad på sjötrafik- relaterade brott, fiskebrott och utsläpp. Kustbevakningen kan där- emot efter en förfrågan i ett enskilt fall biträda Polismyndigheten eller Tullverket. Kustbevakningen kan vid ett biträde t.ex. hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder avseende brottslighet som inte omfattas av den direkta brottsbekämpningen.

Kustbevakningen är, på samma sätt som Tullverket, skyldig att hjälpa Polismyndigheten vid kontroll av personer enligt EU:s gräns- kodex. Kustbevakningen ska medverka i kontrollverksamheten genom att utöva kontroll av sjötrafiken.

Kustbevakningen ska enligt 9 kap. 9 § andra stycket utlännings- lagen medverka i Polismyndighetens verksamhet med inre utlännings- kontroller genom kontroll av och i anslutning till sjötrafiken. Även i annat fall får Kustbevakningen biträda Polismyndigheten vid inre

7Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen.

202

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

utlänningskontroll, dvs. oavsett var en sådan kontroll äger rum (9 kap. 9 § andra stycket utlänningslagen).

Kustbevakningen bedriver även underrättelsearbete, huvudsakligen genom Underrättelsesektionens arbete. Underrättelsesektionen arbe- tar med brottlighet kopplad till den maritima miljön. Arbetsområdet är brett, liksom Kustbevakningens uppdrag, men de ärenden som hand- läggarna främst jobbar med rör smugglingsbrott avseende narkotika, punktskattebrott alkohol och tobak, fiske samt plundring av lag- skyddade vrak. Ofta bidrar Kustbevakningen till andra myndigheters ärenden med den unika kompetens som finns i myndigheten. Under- rättelser rörande personer kopplat till flyktingsmuggling eller illegal närvaro i Sverige, som inkommer till underrättelsesektionen är få till antalet.

Genom det samarbete mellan myndigheter som finns inom sats- ningen mot den organiserade brottsligheten deltar Kustbevakningen i det arbete som bedrivs vid ett antal regionala underrättelsecenter. Kustbevakningen delar och får information och underrättelser inom detta nätverk som rör gränsnära områden. Man har regelbundna sam- verkanskonferenser med Polismyndigheten och Tullverket där främst polisen delger den nationella lägesbild som är aktuell i gränsnära om- råden.

Kustbevakningen använder i dag inte kameror i gränsnära områ- den på motsvarande sätt som Tullverket eller Polismyndigheten. Kust- bevakningen använder däremot kameror i sin verksamhet bl.a. för sjösäkerhet eller annan säkerhet för egna fartyget och besättningen.

Inom Kustbevakningen pågår dock ett arbete med att undersöka möjligheterna att i större utsträckning använda kameror, exempelvis drönare, i sin verksamhet. Det är svårt att förutse hur kamerabevak- ning i gränsnära områden som metod i Kustbevakningens verksamhet kommer användas längre fram.

Särskilt om verksamheten i gränsnära områden

Kustbevakningen utför gränsövervakning till sjöss med hjälp av rör- liga enheter såsom fartyg och flygplan mellan de officiella gränsöver- gångsställena. In- och utresekontroller sker som huvudregel först när fartyget ankommer hamn (gränsövergångsställe) även om det finns möjlighet att vidta in- och utresekontroller också till sjöss. Detta

203

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

hänger delvis samman med bl.a. att förutsättningarna för vistelse på sjöterritoriet skiljer sig från det som gäller för landterritoriet och att utländska fartyg har rätt till vad som kallas oskadlig genomfart, vid vilken möjligheterna för myndigheten att agera är starkt begränsade. När sådana kontroller utförs har kustbevakningstjänstemän i regel samma befogenheter som en polisman vad gäller rätten att utföra kroppsvisitation, ta fotografi och fingeravtryck och också omhän- derta personer. Kustbevakningen och Polismyndigheten har i en över- enskommelse närmare redogjort för samarbetet gällande gränskontroll- verksamheten.

Kustbevakningen är, som nämnts ovan, enligt 9 kap. 9 § andra stycket utlänningslagen skyldig att medverka i Polismyndighetens verksamhet att utföra inre utlänningskontroller genom att utföra sådana kontroller av och i anslutning till sjötrafiken, t.ex. på kobbar och skär, eller i anslutning till hamn. Kustbevakningen får även i annat fall biträda Polismyndigheten vid sådana kontroller. Kustbevak- ningen har således en framträdande roll vad gäller personkontrollen till sjöss.

Vad gäller de inre utlänningskontrollerna kan Kustbevakningen alltså utföra dessa på personer i sjötrafiken, men också när exempel- vis en båt påträffas för ankar eller där de personer som ska kontrol- leras befinner sig i land på en ö, i en hamn eller vistas ombord på ett fartyg eller en båt eller i direkt anslutning till en hamn. Situationen ska dock vara sådan att det typiskt sett finns ett samband med sjö- trafiken och det ska framstå som mer naturligt att myndigheten agerar som ett led i sin övervakning av sjötrafiken än att polisen till- kallas för att genomföra kontrollen.8 Om utlänningen vid en kon- troll saknar t.ex. pass eller annan identitetshandling kontaktas Polis- myndigheten som tar över ärendet. Detsamma gäller om det uppstår andra tvivel kring utlänningens identitet eller av något annat skäl finns frågetecken kring hans eller hennes rätt att vistas i landet.

Enligt bestämmelser i bilaga VI i EU:s gränskodex har befälhavare på fartyg skyldighet att upprätta en förteckning över besättningen och eventuella passagerare som ska ges in till behörig myndighet innan fartygets ankomst till hamn. Utöver dessa uppgifter ska även tidpunkt för fartygens anlöp och avgång från hamn anges. I Sverige är det Kust- bevakningen som ansvarar för att ta emot och granska sådana för-

8Prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen s. 180 f.

204

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

handsanmälningar (se 6 kap. 9 § utlänningsförordningen, 2006:97). Kontrollen innebär bl.a. en registerkontroll mot SIS (Schengens informationssystem). Kustbevakningen utför också kontroller om- bord på fartyg som syftar till att kontrollera att den information som lämnats till myndigheten är korrekt. Vidare genomförs även viss pro- filering av besättningslistorna. Kustbevakningen mottar även anmäl- ningar enligt reglerna för sjöfartsskydd.

Enligt Kustbevakningens årsredovisning för 2019 mottogs sam- manlagt 25 528 fartygsanmälningar och myndigheten genomförde 770 fysiska kontroller ombord på handelsfartyg. De fysiska kontrol- lerna ombord bedöms i huvudsak vara kontroller av förhandsanmälan för gränskontroll men kan också avse in- och utresekontroller samt i viss mån kontroll mot sjöfartsskyddet.

Kustbevakningen ska även medverka i Tullverkets kontrollverk- samhet genom att utöva tullkontroll av sjötrafiken (4 kap. 2 § tull- förordningen, 2016:287). Kustbevakningen kan i övriga fall biträda Tullverket om det behövs för att verket ska kunna vidta en kontroll- åtgärd. Kustbevakningen är därutöver skyldig att medverka i kontroll- verksamheten enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Efter en begäran om biträde från Tullverket kan Kustbevakningen och kustbevakningstjänsteman vidta kontrollåtgärder.

Kustbevakningen genomför ombordkontroller på handelsfartyg och fritidsbåtar till sjöss och bidrar till Tullverkets verksamhet ge- nom att utöva kontroll av varor och gods i hamnar. Kustbevakning- ens tullkontroller utförs ibland i samband med annan kontrollverk- samhet. Kustbevakningen kontrollerar även ett urval av objekt baserat på underrättelser och riskanalyser. Totalt har Kustbevakningen under 2020 genomfört kontrollvisitationer på 395 fartyg. Kontrollvisitatio- nerna förbereds och genomförs delvis i samverkan med Tullverket.

Då Tullverket inte förfogar över egna fartyg, flyg eller dykresurser använder sig Tullverket av Kustbevakningen som sin maritima platt- form. Samverkan mellan Tullverket och Kustbevakningen regleras i en gemensam överenskommelse avseende samarbete för tullkontroll. Överenskommelsen har under 2020 förnyats med särskilt fokus på att vårda och utveckla samverkan samt att tydliggöra roller och be- grepp för att på bästa sätt ta tillvara myndigheternas samlade för- måga och kompetens.

205

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

Myndigheterna stödjer varandra och samverkar i informations- utbyte inom ramen för respektive myndighets uppdrag. Genom kon- tinuerligt informationsutbyte verkar myndigheterna för en gemensam maritim hot- och lägesbild. Myndigheterna verkar även för samord- nade riskanalyser av sjötrafiken och av hamnarna.

Kustbevakningen bidrar även till Polismyndighetens och andra myndigheters arbete genom att exempelvis förmedla sjöinformation och på så vis bidra till situationsmedvetenhet till sjöss.

Kustbevakningen utför vidare en del andra åtgärder inom ramen för kontroll och tillsyn i hamnar eller på fartyg t.ex. kontroll av farligt gods, lastsäkringskontroller, fisketillsyn samt bemanning och be- hörighetskontroller.

11.3Myndigheternas behovsbeskrivningar

11.3.1Polismyndigheten

Betydelsen av effektiva åtgärder i gränsnära områden och på andra strategiskt viktiga platser

Polismyndigheten har framfört att den gränsöverskridande brotts- ligheten i dagsläget utgör ett stort problem som myndigheten bedö- mer sig ha behov av bättre förutsättningar för att bekämpa effektivt och framgångsrikt. När det gäller denna typ av brottslighet är grän- sen och de gränsnära områdena av naturliga skäl av intresse. Ett effek- tivt arbete i sådana områden kan ha en preventiv verkan. Om risken för ingripanden redan i anslutning till inresa och utresa är hög kan Sverige bedömas som ett mindre attraktivt mål för viss kriminell verk- samhet.

Ett effektivt arbete i gränsområden kan också bidra till att i ett tidigt skede hindra eller upptäcka brott eller brottslig verksamhet och därigenom minska brottsligheten inne i landet. Att kunna arbeta effek- tivt och verkningsfullt i dessa områden ses därför som prioriterat i arbetet mot den gränsöverskridande brottsligheten.

Polismyndigheten har också fört fram att även andra strategiskt viktiga platser, exempelvis knutpunkter i vägnätet och större trafik- leder, också är av stor betydelse för det brottsbekämpande arbetet.

Polismyndigheten har lyft fram att myndigheten genom under- rättelsearbete ofta har kännedom om vilka gränspassager och andra

206

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

strategiskt viktiga platser som vid en given tidpunkt kan vara av be- tydelse i arbetet mot organiserad gränsöverskridande brottslighet. Platserna har till utredningen beskrivits utgöra kanaliserande terräng i betydelsen att de utgör områden eller platser som på grund av sin geografiska profil eller funktion och utformning tvingar aktörer till att passera dem för att uppnå sitt syfte.

Som exempel har angetts att en utländsk kriminell aktör avser begå brottslig verksamhet i Sverige. För att göra det behöver indivi- den ta sig in i och ut ur landet. Detta kan endast ske genom en gräns- passage, ofta vid en gränsövergång, t.ex. en flygplats, hamn eller via Öresundsbron. Det mest resurseffektiva är därför att söka efter per- sonen vid en eller flera gränsövergångar. När personen väl är inne i landet är arbetet svårare och man har hela landets yta att genomsöka.

Vad gäller andra strategiskt viktiga platser har det anförts att t.ex. vissa vägavsnitt är kritiska för att kunna ta sig snabbt mellan olika delar av Sverige. För att snabbast möjligt byta från en europaväg till en annan finns ett fåtal nödvändiga knutpunkter där sådana byten kan ske. Knutpunkterna utgör därför en yta där det är hög sanno- likhet för att en aktör av intresse kommer passera i de fall denne ska ta sig snabbt genom landet.

Det är alltså i passagerarflöden på ovan beskrivna platser och om- råden som irreguljär migration, illegala varor, kriminella aktörer och stöldgods förekommer och möjligheterna till upptäckt är som störst. Myndigheterna har redan i dag i viss utsträckning tillgång till trans- portörsuppgifter och bokningsuppgifter på inkommande och utgående transporter. Exempel på sådan information är transportörsuppgifter som kan samlas in med stöd av polislagen eller sådana passagerarupp- gifter (PNR-uppgifter, Passenger Name Record) som polisen får enligt bestämmelserna i lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. Redan i dag sker viss selektering av avgångar och fartyg i gränsöverskridande trafik med hjälp av sådana uppgifter.

Det internationella samarbetet innebär också att man har viss in- formation om vad som är på väg in till landet.

Underrättelsearbetet tar även i övrigt i stor utsträckning sikte på organiserad brottslighet som ofta är av gränsöverskridande karaktär. På dessa platser och i dessa områden finns det således förutsättningar för mer träffsäkra insatser eftersom tid och plats för åtgärder är lättare att förutse. Det är på dessa platser och i dessa områden som polisen har störst möjlighet att vidta effektiva polisiära åtgärder som kan

207

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

bidra till att upprätthålla den allmänna ordningen och inre säkerheten och samtidigt göra Sverige till ett mindre attraktivt mål för interna- tionella brottsnätverk.9

Delar av de behov som Polismyndigheten framfört är kopplade till underrättelsearbetet och möjligheterna att inom ramen för detta arbete få tillgång till information. Detta gäller frågor som rör kamera- bevakning, som behandlas särskilt nedan, men även andra behov har lyfts fram. Polismyndigheten har framhållit att en grundläggande för- utsättning för att kunna förebygga och förhindra gränsöverskridande brottslig verksamhet är att denna verksamhet kan upptäckas. I det arbetet behöver myndigheten få tillgång till bättre underlag än vad de har i dag. I underrättelseverksamheten är det inte med nödvändig- het ett enskilt konkret brott som står i fokus utan ”den större bilden”, dvs. de strukturer som skapar förutsättningar för brottslig verksam- het. För att upptäcka strukturella företeelser krävs det att myndig- heten har möjlighet att genom olika källor samla in en större mängd data och behandla det referensmaterialet över en längre tid än vad som bedöms vara möjligt i dag.

Sådana data behövs för att kunna upptäcka och analysera rörelse- mönster hos de som bedriver brottslig verksamhet med tillräckligt god säkerhet för att t.ex. preciserade polisiära insatser ska kunna vidtas.

Polismyndigheten har framfört att om kriminella mönster kan upptäckas och internationella kriminella aktörer förhindras från att få fotfäste i Sverige kan det i förlängningen leda till såväl att enskilda besparas lidande som att samhället får minskade kostnader och poli- siära resurser frigörs till andra områden där det finns behov. Polis- myndigheten har också framfört att en ökad förmåga att t.ex. utföra riktade insatser i syfte att kontrollera internationella kriminella aktö- rer i samband med eller nära anslutning till inresa (och därigenom få vistelserätten prövad) även skulle möjliggöra att fler personer kan avvisas eller utvisas innan de hinner begå några brott i Sverige. Detta skulle bidra till att göra Sverige till ett mindre attraktivt land för gränsöverskridande brottslighet, t.ex. internationella stöldligor.

9Polismyndigheten (2018) Redovisning av regeringsuppdrag Uppdrag till Polismyndigheten om användningen av poliskontroller i områden nära inre gräns (Ju2018/01291/L4), Polismyn- digheten (2018) Förslag på åtgärder för att bryta utvecklingen när det gäller allmän ordning och säkerhet framför allt med koppling till utsatta områden, dnr A598.518/2018, Polismyn- digheten, Tullverket och Kustbevakningen (2020) Slutredovisning av regeringsuppdrag Upp- drag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige (Ju2018/00991/PO).

208

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

Behov rörande kamerabevakning

Allmänt om nyttan av kamerabevakning

Kamerabevakning och rörligt bildmaterial spelar en allt viktigare roll i det polisiära uppdraget såväl i Sverige som utomlands. Kameror och kamerateknik används och kan användas i alla tidsskalor, dvs. före, under och efter en inträffad händelse och inom alla polisiära inrikt- ningar, bl.a. brottsförebyggande, utredande och operativ verksamhet samt i underrättelseverksamheten. Polismyndigheten ser således en stor nytta av att använda kamerateknik inom hela myndighetens upp- drag och verksamhet.

Polismyndigheten har framfört att inspelat kameramaterial hit- tills varit helt avgörande i utredningar rörande bl.a. skottlossningar, sprängattacker, terrorbrott, sexualbrott, stölder, narkotikabrott, brott vid allmänna sammankomster och mycket mer. Kamerabevakning kan även bidra till att skapa en lägesbild inom territoriet. Med den snabba tekniska utvecklingen öppnar sig också nya möjligheter att använda sig av information i det brottsförebyggande arbetet.

Vad gäller kontrollverksamhet kan kameror med tillhörande video- analys utgöra ett viktigt verktyg för att effektivisera arbetet mot gräns- överskridande brottslighet. Med sådan teknik går det bl.a. att minska antalet kontroller med bibehållen eller högre träffsäkerhet. Kamera- tekniken kan t.ex. användas till att upptäcka mönster eller larma när kända människosmugglare anländer, såväl vid inresa som vid vistelse och utresa. Kamerorna kan aldrig ersätta en gränskontroll men kan fungera som ett viktigt komplement. Utifrån detta synsätt har Polis- myndigheten till utredningen beskrivit sitt behov av bevakning i gräns- nära områden i ett något bredare perspektiv.

Sammantaget har Polismyndigheten beskrivit behovet av ett system av kameror på olika platser av strategiskt intresse inom territoriet, såväl fasta som rörliga, som tillsammans kan användas för att före- bygga, förhindra och upptäcka brott och brottslig verksamhet. I detta system ska olika slags information kunna inhämtas, bearbetas, analy- seras och lagras. När informationen bearbetats och gett svar på ställda frågor delges uppgifterna verksamheten. Informationen i ett sådant system skulle kunna användas för att besvara ett stort antal frågor i flera olika verksamhetsled. Informationen kan bl.a. ge svar på

209

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

hur normalbilden på en viss plats ser ut och vad som avviker från denna bild (upptäcka),

hur brottsliga aktörers rörelsemönster ser ut och vilka nya aktö- rer som följer detta mönster (upptäcka/förhindra),

var polisiära insatser behöver sättas in i förebyggande syfte (före- bygga),

var en brottsmisstänkt person rört sig i tiden före och efter ett visst brott eller vilka som befunnit sig på en viss brottsplats (lag- föra),

var en eftersökt person eller ett eftersökt fordon befinner sig (lag- föra).

Informationen som ett sådant system skulle ge kan alltså användas som stöd för beslut på såväl operativ som strategisk nivå. Myndig- heten ser olika behov kopplade till såväl insamling som lagring av information i förhållande till vad den i det enskilda fallet ska användas till. Kamerabevakning ses sammantaget som en central och nödvän- dig källa för inhämtning av information, vid sidan av andra källor såsom PNR-uppgifter, uppgifter som fås genom hemliga tvångsmedel, tips och annat.

Vad särskilt gäller polisverksamhet i gränsnära områden har det an- förts att kameror med tillhörande videoanalys kan utgöra ett viktigt verktyg för att effektivisera arbetet mot gränsöverskridande brottslig- het. Med sådan teknik, kombinerat med en rätt att utföra stickprovs- kontroller eller selektiva kontroller, kan man exempelvis genomföra kontroller i större utsträckning än i dag och med högre träffsäkerhet. Kamerasystem kan också användas för att upptäcka mönster eller larma när kända brottsliga aktörer anländer till landet eller rör sig i det gränsnära området.

En möjlighet till ökad användning av kameratekniken anses sam- mantaget kunna bidra till att effektivisera polisens arbete i betydande utsträckning och skulle möjliggöra kartläggning, åtgärder, utredning och lagföring på ett helt nytt sätt. Teknikutvecklingen går i dag väl- digt snabbt och nya sätt att använda kamerateknik uppstår. Det är därför viktigt att det regelverk som styr användningen inte endast är tillämplig på användning av sådan teknik som redan är känd.

210

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

I dagsläget är Polismyndigheten i stort behov av underrättelsesam- verkan och samarbete med myndigheter i andra länder såsom Danmark och Norge där kamerabevakning används i större utsträckning bl.a. vid gränsövergångar. Denna samverkan riskerar dock att bli relativt ensidig då Polismyndigheten till stor del saknar motsvarande rätts- liga förutsättningar och tekniska förmåga för bevakningen vid gränsen och inne i landet. Svensk polis har således inte samma möjlighet att fånga upp och meddela grannländernas myndigheter vid exempelvis utresa av misstänkta fordon.

Platser där kamerabevakning måste kunna ske

När det gäller möjligheterna till kamerabevakning har Polismyndig- heten fört fram behov av att inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten kunna bedriva kamerabevakning vid och i närheten av gränsövergångar och i andra gränsnära områden, t.ex. hamnar eller vägar som korsar gränsen. Det är inte ovanligt att de brottsliga nät- verken använder sig av sistnämnda platser som i regel är mindre hårt bevakade för att resa in i landet eller föra in personer eller gods här.

Polismyndigheten har också starkt betonat att andra strategiskt viktiga platser, såsom exempelvis knutpunkter i vägnätet och större trafikleder, också behöver kamerabevakas och att information från sådan bevakning kan ge myndigheten avgörande information i arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Platserna har beskrivits som kanaliserande terräng i betydelsen att de utgör områden eller platser som på grund av geografisk profil eller genom sin funktion och utformning tvingar aktörer till att passera där för att uppnå ett visst syfte. Även andra platser har pekats ut som strategiskt viktiga, exempelvis vissa rastplatser och pendlarparkeringar.

Vissa av ovan nämnda platser är av lika stort intresse över tid, t.ex. de större gränsövergångarna, medan andra platser kan vara intressanta att bevaka under en kortare period eller vid en viss bestämd tidpunkt. Myndigheten har framhållit att behovet av att bedriva kamerabevak- ning kan uppstå i princip var som helst längs med gränssträckningen och att det inte alltid är möjligt att på förhand förutse vilka platser som är av intresse. Vidare är det Polismyndighetens erfarenhet att kri- minella aktörer är snabba med att anpassa sig varför nya platser av intresse kan uppstå med mycket kort varsel. För att möta de behov

211

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

som finns inom ramen för brottsbekämpningen måste möjligheterna till användning av kamerateknik vara flexibla och bevakning möjlig- göras på fler platser än de som i dag träffas av 8 § andra stycket och 14 c och d §§ kamerabevakningslagen (2018:1200).

Polismyndigheten har uppgett att även om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet är det inte alltid möjligt att på förhand säga att gränsnära områden eller andra strategiskt viktiga platser som sådana är särskilt brottsutsatta eller att det finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller egendom just på den platsen. Kamerabevakning på en eller flera sådana platser behövs dock för att förhindra och förebygga redan känd brottslig verksamhet eller för att upptäcka ny typ av brotts- lighet, modus (tillvägagångssätt) eller aktörer inblandade i den brotts- liga verksamheten. Det kan också behövas för att utreda och lagföra brott.

Det handlar inte heller alltid om brottslighet eller brott som ut- förs på platsen eller platserna myndigheten önskar bevaka. Bevak- ningen kan i stället utgöra ett led i att bekämpa allvarlig brottslighet, som kan vara gränsöverskridande, som utförs på andra platser inne i landet.

Bevakningen förutsätts kunna bidra till att arbetet i bl.a. gräns- områden kan bedrivas mer fokuserat, strukturerat och effektivt. Ut- ifrån insamlat material skulle bättre analyser och situationsbilder kunna tas fram och ligga till grund för planering av insatser med rätt resur- ser och kompetens. Information från knutpunkter i nätverket skulle exempelvis kunna visa att ett visst misstänkt fordon är på väg mot en viss gränsövergång eller ge annan intressant information om brotts- liga aktörers aktiviteter och rörelsemönster.

Ett praktiskt exempel på hur kamerabevakning kan användas vid en gränsövergång är följande. En person är efterlyst av svensk polis för brott som begåtts här och personen är kopplad till ett eller flera fordon. Personen bevakas i samarbete med ett eller flera grannländer. Personen hittas genom en träff i en ANPR-kamera i Danmark och svensk polis underrättas. Dansk polis kan se tid för utpassage till Sverige. Underrättelsen gör att polisen här kan förbereda en operativ åtgärd vid Öresundsbron. En motsvarande ANPR-kamera vid den svenska gränsövergången hade kunnat underlätta denna åtgärd ytter- ligare. Den hade också kunnat ge information att föra vidare till grannlandet.

212

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

Det finns exempel där underrättelser rörande misstänkt brotts- lighet från grannlandet kommit till svensk polis kännedom för sent och kontroll vid inresa därför inte gjorts. En kamera med ANPR- teknik hade säkrat en sådan åtgärd och också minskat beroendet av information från utlandet. I dagsläget saknar svenska myndigheter i stort sett förutsättningar för att följa fordon efter inresa i den be- märkelsen att fortsatta rörelser i landet inte kamerabevakas.

Kamerabevakning kan i dag också ersätta resurskrävande spanings- arbete där syftet är att inhämta uppgifter om färdsätt, bekräfta någons identitet, få signalement osv. Polisen kan t.ex. genom PNR-upp- gifter ha fått information om att personer kopplade till något brotts- ligt nätverk anländer till svensk gränsövergång med flyg vid en viss tid. Med stöd av kamerabevakning i ankomsthallen kan identitet fast- ställas och aktuellt signalement (såsom klädsel m.m.) noteras. Med stöd av ytterligare en kamera kring gränsövergången kan fortsatt trans- port iakttas och transportmedel och registreringsnummer fastställas. Den nya informationen kan användas i fortsatt kartläggning och be- vakning av nätverket, liksom vid operativa åtgärder.

Polismyndigheten har framfört att de omständigheter som enligt

8§ andra stycket kamerabevakningslagen särskilt ska beaktas vid den intresseavvägning som enligt huvudregeln ska göras uppfattas så att de inte lämnar utrymme för kamerabevakning av t.ex. knutpunkter och större kommunikationsleder i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslighet. Det framstår enligt myndighetens uppfattning också som osäkert om andra områden i närheten av gränsen, utöver själva gränsövergången, utgör sådana områden som avses i 8 § andra stycket. Polismyndigheten menar att lagen behöver förtydligas eller ändras för att möta de framförda behoven. Polismyndigheten har också framfört att undantag från intresseavvägningen för fler platser, t.ex. hamnar, hade underlättat och effektiviserat genomförandet av myn- dighetens uppdrag. Vad myndigheten närmare anfört kring ändrings- behoven framgår av avsnitt 15.4.1.

Behovet av att kunna bearbeta och lagra insamlad information

Flera av de ovan framförda exemplen på användning av kamerabevak- ning bygger på förutsättningen att insamlad information får bevaras över tid samt bearbetas och analyseras. På samma sätt som uppgifter

213

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

från transportörer om passagerare behövs inom ramen för underrät- telseverksamheten behövs den information som kan samlas in genom kamerateknik för att kunna förebygga och förhindra, men fram- för allt för att upptäcka, gränsöverskridande brottslig verksamhet. Det räcker i detta avseende inte att ta del av materialet från kamera- bevakningen i realtid utan materialet måste bearbetas och lagras, ibland under en längre tid.

Exempel på bearbetning är sortering och klassificering. Ett annat exempel på bearbetning är analys av olika slag. Ett användningsområde där kameratekniken är av mycket stor betydelse är just underrättelse- analysen. Om information inhämtas under en längre tid på en viss plats och denna information får sparas kan den t.ex. användas till att hitta mönsterupprepningar inom viss brottslig verksamhet (mönster- analys). Den tidsram som behövs skiftar beroende på vilken typ av brottslighet det rör sig om. Inom en typ av brottslig verksamhet kan mönster upprepas inom kortare tidsintervaller, några veckor eller någon eller några månader, medan mönstret för en annan typ går i cykler upp- emot ett år. Genom bearbetning kan också normalbilder och avvikelser från denna tas fram och nya brottsfenomen upptäckas. Exempelvis skulle en sådan analys kunna upptäcka en avvikelse i form av en falsk registreringsskylt. Det filmade materialet kan vidare behandlas genom att slagningar görs mot olika register, t.ex. samlat underrättelsemate- rial, misstankeregister och SIS för en effektiv användning av upp- gifterna (jämförelseanalys).

På samma sätt som transportörsuppgifterna kan informationen från kamerabevakningen också användas för att t.ex. kartlägga brottslig verksamhet. Informationen kan således vara avgörande för att upp- täcka brottslig verksamhet men kan också därefter användas för en fortsatt kartläggning av denna verksamhet, förutsatt att den får lagras och analyseras. Informationen kan ge svar på exempelvis vilka perso- ner som är aktiva i ett visst brottsnätverk (nätverks- eller länkanalys) eller visa aktiviteter inom ett sådant nätverk. Denna underrättelse- analys möjliggör förvarning i syfte att kunna sätta in förebyggande eller förhindrande insatser i rätt tid och på rätt plats. För vissa delar av arbetet, såsom mönsteranalysen, krävs omfattande insamling och bevarande av data även om denna data inte vid insamlingstidpunkten kan kopplas till kriminell verksamhet. För andra delar, såsom kart- läggningen av vissa aktörer eller nätverk behöver endast data samlas som kan kopplas till känd brottslig verksamhet.

214

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

För att kunna genomföra analys av ovan nämnda slag behöver myn- digheten kunna använda olika tekniker för automatiserad bildanalys, t.ex. ANPR, objektsigenkänning eller ansiktsigenkänning. Utan så- dana tekniska hjälpmedel kan den omfattande analys som krävs inte genomföras. En rådande bild är att kamerabevakning med använd- ning av tekniker för automatiserad bildanalys ökar integritetsintrånget. Användningen av sådan teknik kan dock i många fall vara avgörande för att kunna motivera insamling av större mängder information. Utan sådana verktyg blir nämligen nyttan av information minimal efter- som det krävs enorma resurser för att bearbeta informationen manuellt.

Automatiserad bildanalys utgör också en integritetsskyddande åt- gärd i den bemärkelsen att allt material inte behöver gås igenom manu- ellt. Vidare är det så att ju mer information man kan få ut av insamlat material, desto mer träffsäkra åtgärder kan man vidta och därmed minskas risken för kontrollåtgärder och andra ingripanden riktas mot fel (oskyldiga) personer.

Följande exempel belyser hur insamlat material som sparats över tid kan användas. Polisen har kännedom om ett fordon som kan kopp- las till ett känt brottsnätverk som misstänks föra in narkotika till Sverige. Mot bakgrund av brottsmisstankarna stoppas fordonet flera gånger vid gränsen men aldrig med någon narkotika i bilen. Under- rättelseuppgifter leder till slutsatsen att fordonet sannolikt är följebil till narkotikatransporten. Genom en analys av insamlat kameramate- rial bakåt i tiden skulle man kunna jämföra med tidigare kända resor som gjorts med fordonet och därvid upptäcka det fordon som san- nolikt transporterar in narkotikan. Vid nästa resa kan därmed ett in- gripande göras mot den misstänkta narkotikatransporten. Exemplet visar tydligt behovet att lagra och kunna bearbeta även information avseende trafik som vid insamlingstillfället inte kan kopplas till känd brottslig verksamhet. Genom kamerabevakning kombinerat med an- vändning av olika slag av bildanalys kan även andra mönster, systema- tisk falskskyltning av bilar m.m. kartläggas och upptäckas. En analys av insamlat material kan också vara av stor vikt i arbetet med att ta fram sårbarhetsanalyser.

Ett syfte med lagringen av de insamlade uppgifterna över tid har angetts vara att kunna använda informationen, däribland insamlade personuppgifter, som ett verktyg i att skapa utgångspunkter för selek- tiva kontroller och för att upptäcka och ta fram nya sådana utgångs- punkter. Det man avser här är främst profiler på individnivå som tar

215

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

sikte på kön och ålder, utreseland, inresesätt, val av fordon osv., men också profiler som pekar ut resmönster och tillvägagångssätt. Det kan exempelvis vara känt att vita skåpbilar registrerade i ett visst land och passerar någon viss gränsövergång i stor utsträckning är involverade i internationell organiserad stöldbrottslighet. Kunskap om sådana pro- filer kan föranleda åtgärd mot personer eller fordon som matchar profilen.

Polismyndigheten ser ett behov av att kunna bevara insamlad in- formation i upp till ett års tid. De närmare framförda behoven av för- fattningsändringar berörs i avsnitt 17.2.1.

Särskilt om kamerabevakning för kontroll av vistelserätt

Polismyndigheten har vidare fört fram att det finns ett behov av att kunna använda kamerabevakning som ett verktyg även i arbetet med att kontrollera utlänningars vistelserätt. Exempelvis kan det finnas platser i närheten av t.ex. flygplatser och hamnar som fungerar som pick-up platser för personer som kommit in i landet men saknar rätt att vistas här, exempelvis illegal arbetskraft. Kamerabevakning av så- dana platser skulle kunna effektivisera kontrollverksamheten.

Vidare kan tekniska lösningar, exempelvis den ANPR-teknik som man ser nytta av i den brottsbekämpande verksamheten också fun- gera som ett signalsystem inom kontrollverksamheten. Genom an- vändningen av sådan teknik kan bevakningar läggas in på kända fordon som bedriver mer eller mindre organiserad trafik med svart arbetskraft in till landet. Genom det tekniska stödet kan fordonet upptäckas vid gränsövergångar eller i gränsnära områden även om de avviker från det kända resmönstret och åtgärder vidtas på rätt plats vid rätt tillfälle.

Kamerabevakning med användning av teknik för ansiktsigenkän- ning är ett annat sätt som redan används i viss utsträckning i gräns- kontroller. Rörliga kameror med bildanalysverktyg kan vidare användas för att identifiera efterlysta personer i samband med inre utlännings- kontroller.

Enligt Polismyndigheten är det inte tillräckligt tydligt att ända- mål som syftar till att kontrollera utlänningars vistelserätt omfattas av

8§ andra stycket 3 kamerabevakningslagen. Polismyndigheten menar att lagen behöver förtydligas i detta avseende, se närmare om vad som anförts i avsnitt 15.4.1.

216

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

Utökade möjligheter att göra ingripanden

Den brottsbekämpande verksamheten

Inom ramen för den mer operativa delen av den brottsbekämpande verksamheten tar behoven främst sikte på utökade möjligheter att göra ingripanden, främst i form av kroppsvisitation och husrannsakan, men också identitetskontroller. Ett behov som är särskilt framträdande är möjligheten att utföra systematiska kontroller eller slumpmässiga stickprovskontroller av personer och fordon i gränsnära områden.

Att kunna göra ingripanden mot personer, fordon och bagage utan skälig misstanke om brott anses utgöra en viktig del i arbetet med att förebygga, upptäcka, förhindra och försvåra olika kriminella aktörers verksamhet, däribland de internationella brottsnätverkens verksamhet. Sådana ingripanden anges vara av stor vikt särskilt i gräns- nära områden, där ingripanden förutses kunna göras på ett mer resurs- effektivt och träffsäkert sätt än i övriga landet. Polismyndigheten har som tidigare nämnts också fört fram behovet av att kunna vidta åt- gärder på andra strategiskt viktiga platser, alltså på andra sådana plat- ser som ovan beskrivits som kanaliserande terräng. Sådana möjligheter skulle ytterligare öka polisens möjligheter att bekämpa den gräns- överskridande brottsligheten.

Polismyndigheten har till utredningen framfört att behovet av att kunna kontrollera passagerarflöden vid såväl in- som utresa i syfte att eftersöka stöldgods är särskilt framträdande. Behovet grundar sig i den växande problematiken med internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Polismyndigheten har uttryckt ett stort behov av att kunna genomsöka utrymmen i lastbilar och personbilar även i fall där misstanken inte når upp till vad som krävs för en hus- rannsakan enligt rättegångsbalken, men då omständigheterna ändå gör att det finns en anledning att utföra en kontroll, dvs. genom s.k. selektiva kontroller. Med selektiva kontroller avses här kontroller där den person eller det fordon som kontrolleras har valts ut på grund av någon eller några särskilda omständigheter. Det har framförts att så- dana åtgärder hade kunnat vara baserade på grundval av välgrundad underrättelseinformation avseende bl.a. brottsfenomen, fenomen- baserade profiler eller robust allmän information och polisiär erfar- enhet.

Ett exempel är det fallet att underrättelseinformation visar att en viss avskild allmän väg ska användas för en illegal vapentransport en

217

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

viss dag. Ett annat att informationen visar att skåpbilar registrerade i ett visst land som passerar gränsen vid en viss plats i stor utsträck- ning används i gränsöverskridande brottslighet. Det kan också vara fråga om underrättelser från ett annat land som visar att ett visst transportslag eller en viss biluthyrningsfirma är av intresse i fråga om kontroller och åtgärder. Även bokningsinformation och passagerar- uppgifter kan indikera att vissa kategorier av resenärer eller resesäll- skap behöver kontrolleras. Polismyndigheten har i dessa situationer i dagsläget inte någon möjlighet att genomföra särskilda insatser rik- tade mot t.ex. en viss typ av transportmedel i syfte att kontrollera eller visitera förare och passagerare eller söka igenom fordon. I stället be- höver en misstanke om ett konkret brott byggas för att detta ska få ske.

Ett behov av utökade möjligheter att kunna utföra identitetskon- troller utan konkret misstanke om brott eller brottslighet har också framförts. Polismyndigheten har i den delen framhållit att en identi- tetskontroll är en väsentligt mindre ingripande åtgärd än exempelvis en kroppsvisitation, vilket skulle kunna vara en alternativ åtgärd för att uppnå samma syfte. En sådan kontroll, där slagning kan ske mot olika system, kan ge värdefull information som kan ge ytterligare underlag för ett beslut om det finns skäl för vidare åtgärder eller inte. Identitetskontroller har också ett stort värde för underrättelseverk- samheten. I dag kan förare av fordon kontrolleras med stöd av be- stämmelser i körkortslagen. Samma möjlighet finns inte beträffande passagerare i fordon och någon rätt att kontrollera fotgängare finns inte.

Regeringen gav i februari 2018 Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utifrån sina respektive befogenheter utveckla samverkan i syfte att öka förmågan att bekämpa tillgrepps- brott som begås av internationella brottsnätverk i Sverige. Som en del av det uppdraget har myndigheterna, utifrån gemensamma under- rättelsebaserade lägesbilder och gemensamma utsättningar, förbättrat det operativa samarbetet. Respektive myndighet arbetar alltjämt uti- från sina respektive befogenheter vilket gör att samtliga eller i vart fall flera myndigheter ofta behöver vara på plats samtidigt för att nå framgång i insatserna. Myndigheterna har bl.a. i region Syd och i Stockholm genomfört s.k. TKP-insatser (TKP står för Tull Kust Polis) under hösten 2019 samt under 2020. Arbetsmetoden har visat sig vara ett effektivt verktyg i den brottsbekämpande verksamheten. Se mer om denna samverkan i avsnitt 12.2.

218

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

Erfarenheterna från denna samverkan visar att myndigheternas samlade befogenheter ofta behövs för att förebygga, förhindra och upptäcka organiserad gränsöverskridande brottslighet. Enligt Polis- myndighetens mening skulle därför utökade befogenheter för polisen att vidta kontroller i gränsnära områden, utan krav på konkret brotts- misstanke, väsentligen öka rättsväsendets möjligheter att förebygga, förhindra och upptäcka organiserad gränsöverskridande brottslighet. Detta har uppgetts vara av stor vikt även med hänsyn till att behoven av att göra ingripanden även finns i sådana regioner som har lägre polisiär personaltäthet, eller saknar de möjligheter till myndighets- samverkan som finns i de större regionerna. Även i dessa regioner finns omfattande gränssträckning som ska täckas upp.

Slutligen har myndigheten framhållit att slumpmässiga stickprovs- kontroller kan ha stor betydelse även för underrättelseverksamheten på det sättet att information som framkommer vid kontrollerna antas kunna bidra till att exempelvis mer träffsäkra profiler kan tas fram och ännu okänd gränsöverskridande brottslighet kunna upptäckas och förhindras.

De tillfälligt återinförda gränskontrollerna vid inre gräns har i viss mån tillfälligt minskat behovet av utökade befogenheter inom ramen för brottsbekämpningen, eftersom gränskontrollerna möjliggör vissa kontroller som annars inte får göras. De återinförda gränskontrollerna vid inre gräns anges ha i viss mån försvårat för gränsöverskridande brottslighet att fritt röra sig mellan marknader för stöld och avsätt- ningsytor för stöldgods. Gällande viss brottslighet har kontrollerna utgjort ett närmast absolut hinder (exempelvis rattfylleribrott mellan Danmark och Sverige). De återinförda kontrollerna vid inre gräns upplevs i dag vidare ha en avskräckande effekt mot irreguljär migration och illegala gränsövergångar. Gränskontroller riktas dock i regel mot ingående trafik och påverkar därför inte möjligheten att upptäcka brott vid utresa. Det framhålls dock att Polismyndigheten oaktat de återinförda gränskontrollerna upplever ett behov av utökade polisiära befogenheter, både inom den brottsbekämpande verksamheten och i samband med kontroller av vistelserätten. När de återinförda gräns- kontrollerna vid inre gräns upphör förväntas behoven öka markant.

219

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

Kontroll av vistelserätt

Inre utlänningskontroller har som syfte att kontrollera en utlännings rätt till vistelse i landet och därigenom upprätthålla de regelverk som gäller för såväl tillfällig som mer varaktig vistelse i Sverige. I de fall en utlänning inte uppfyller villkoren kan denne avvisas. En del av dessa villkor är hänförliga till brottsbekämpning och därför har kontrol- lerna även en effekt för arbetet med t.ex. gränsöverskridande brotts- lighet och terrorism.

Ett behov som har framförts till utredningen, och även i tidigare sammanhang, är en effektivisering av de inre utlänningskontrollerna. Dessa kontroller anses inte utgöra ett effektivt verktyg så som regel- verket i dag är utformat. Skälet till detta är att polisen saknar relevanta befogenheter i samband med kontrollerna samt att kontroller endast får göras om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller det annars finns särskild anledning till kontroll.

Polismyndigheten har angett att utformningen av bestämmelsen om inre utlänningskontroll bedöms utgöra hinder för mer selektiva kontroller, eller stickprovskontroller som hade kunnat effektivisera kontrollerna.

Polismyndigheten ser behov av att ha befogenhet att kunna stoppa och kontrollera inte bara enstaka personer baserat på misstanke utan ett antal individer i t.ex. ett passagerarflöde i ankommande eller av- gående trafik från andra Schengenländer där flighten bedömts vara en riskflight. Det kan också vara fråga om att stoppa och kontrollera en viss typ av fordon i ett trafikflöde, exempelvis när underrättelse- information ger vid handen att en viss typ av fordon eller fordon till- hörande ett visst företag, är involverade i transport av illegal arbets- kraft. Detta i syfte att i gränsnära områden få till effektivare kon- troller av rätten till vistelse, vilket på ett effektivt sätt skulle kunna minska illegala vistelser i landet. Det skulle även kunna bidra till att förebygga, förhindra och begränsa gränsöverskridande brottslig verk- samhet.

Polismyndigheten har ett behov av att i syfte att bekämpa olovlig vistelse ha tillgång till en lagreglering som stödjer stickprovskontroller i gränsnära områden. Kontrollrätten bör utformas utifrån väl definie- rade begränsningar i fråga om selektering och omfattning för att stick- provskontrollerna inte ska vara av en alltför ingripande karaktär. Effek-

220

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

tiviteten av stickprovskontrollerna skulle vara att Polismyndigheten skulle kunna upptäcka nya mönster och trender samt ge möjlighet att verifiera eller falsifiera antaganden som ligger till grund för inre ut- länningskontroller som bygger på underrättelser och framarbetade profiler. Det skulle även som en biprodukt kunna bidra med under- lag till brottsbekämpning.

De tillfälligt återinförda gränskontrollerna vid inre gräns visar att effektiviteten påtagligt har höjts när selektiva kontroller och stick- provskontroller kunnat genomföras. Regeringen har vid flera omgångar förlängt beslutet om att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns efter en bedömning om att ett hot mot allmänna ordningen och inre säkerheten föreligger. Sådana återinförda gränskontroller utförs inte regelmässigt vid alla de platser där polisen har rätt till det utan andelen personer som kontrolleras och hur kontrollerna genomförs varierar, till skillnad från vad som gäller vid som de yttre gränskon- trollerna. Polismyndigheten genomför en kontinuerlig riskanalys och bedömning av situationen vid de inre gränserna mot andra Schengen- stater för att möta hoten mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Det är med stöd av en analys av situationen och flödet av personer över de inre gränserna som Polismyndigheten avgör vilka platser som ska omfattas. Därefter är det Polismyndighetens regioner som planerar när och hur kontrollerna ska genomföras. Ett tydligt resultat med hög träffprocent vid genomförande av kontrollerna har uppnåtts.

När de tillfälligt återinförda gränskontrollerna vid inre gräns hävs ser Polismyndigheten ett behov av motsvarande möjligheter att arbeta selektivt samt att genomföra stickprovskontroller för att kontrollen över vilka personer som reser in i och befinner sig i landet ska kunna fortsätta att vara effektiv.

Polismyndigheten har också framfört ett behov av att vid sådana stickprovskontroller eller selektiva kontroller – liksom vid de inre utlänningskontroller som sker enligt nuvarande lagstiftning – ha befogenhet att genomföra husrannsakan i fordon, genomsöka bagage och kroppsvisitera personer för att eftersöka uppgifter och identitets- handlingar som är av relevans för kontrollen av vistelserätten. Det har också framförts ett behov av att det vid en inre utlänningskon- troll ges möjlighet att omhänderta handlingar.

Nu nämnda behov är tidigare framförda till Återvändandeutred- ningen och utredda, se Återvändandeutredningens betänkande Klar-

221

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

lagd identitet (SOU 2017:93). Återvändandeutredningens förslag i dessa delar har dock ännu inte lett till några författningsändringar. Förslagen bereds för närvarande fortsatt i Regeringskansliet. Enligt Polismyndigheten kvarstår behoven i hela landet och det anges vara angeläget att ändringar kommer till stånd.

Polismyndigheten har framfört att utökade befogenheter av nu redovisat slag skulle medföra flera vinster. Förutom att effektivisera utlänningskontrollerna skulle det också bidra till att fler identitets- dokument framkommer och identiteter fastställs, vilket i sin tur skulle effektivisera polisens arbete med verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut (avlägsnandebeslut). För att kunna verkställa ett av- lägsnandebeslut måste man fastställa identiteten på utlänningen och få fram en identitetshandling (oftast passhandling). Polismyndigheten förutser också att nämnda befogenheter skulle kunna bidra till den brottsutredande verksamheten, t.ex. skulle hälerier och tillgreppsbrott, som kan vara vanligt förekommande i de gränsnära områdena, kunna uppdagas.

De tillfälligt återinförda gränskontrollerna vid inre gräns har så- klart stor påverkan på behoven i fråga om kontroll av vistelserätten. Kontrollerna vid inre gräns upplevs som sagt ha en stor avskräckande effekt mot illegal migration och illegala gränsövergångar. Det har dock även i denna del anförts att behoven som framförts föreligger även i den situation som är i dag, dvs. där kontroll kan ske vid inre gräns. När de återinförda gränskontrollerna vid inre gräns upphör förväntas behoven öka markant.

Övriga framförda behov

Polismyndigheten har framhållit att en utökad tillgång till passagerar- uppgifter som Polismyndigheten får från flygtrafikföretag (PNR- uppgifter) och andra transportföretag gällande ankommande och av- gående flyg och transporter hade utgjort ett viktigt led i arbetet med att upptäcka kriminella mönster och förebygga brottslig verksam- het. Behovet av att få tillgång till PNR-uppgifter från färjetrafiken har särskilt lyfts fram, men behovet gäller även tåg- och busstrafiken. Även behovet av en utökad möjlighet att behandla sådana uppgifter över tid har förts fram.

222

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

Polismyndigheten har också framfört att det hade varit av stor nytta om regleringen i 25 § polislagen beträffande andra transportörer än flygtrafikföretag hade ändrats så att skyldigheten att lämna passa- geraruppgifter inte var beroende av en begäran från myndigheten. Vidare att det är en brist att lagstiftningen inte ställer krav på andra transportföretag än lufttrafikföretag i fråga om hur uppgifterna ska lämnas, alltså i vilket format.

Polismyndigheten har vidare framfört att det i fråga om kontrollen av utlänningars vistelserätt finns behov av att få möjlighet att kunna omhänderta och tömma digitala media – såsom exempelvis mobil- telefoner – i syfte att utreda identitet, medborgarskap och brott. Detta behov har framförts även i samband med tidigare lagstiftningsärenden och även i redovisningen av det tidigare regeringsuppdraget om an- vändningen av poliskontroller i områden nära inre gräns.10 Återvänd- andeutredningen redogjorde för detta i sitt betänkande Klarlagd iden- titet (SOU 2017:93) men lämnade inte något förslag i den frågan. Polismyndigheten hade där anfört att en sådan befogenhet var särskilt viktig i fall då utlänningen saknar handlingar och vägrar medverka till en utredning. Det anfördes också att Säkerhetspolisen instämt i att det fanns ett sådant behov.11

I sitt remissvar över betänkandet framförde Polismyndigheten att frågan om hanteringen av digitala media var såväl angelägen som bråd- skande och att den bör utredas.12

Till utredningen har också nämnts att tömningar av digitala media såsom GPS-utrustning är av intresse för polisens underrättelseverk- samhet. Sådana undersökningar hade t.ex. kunnat avslöja förpro- grammerade rutter som används för in- och utförsel av illegala varor och stöldgods.

11.3.2Tullverket

Behov rörande kamerabevakning

Underrättelseverksamhet består som framgått i att inhämta, bearbeta och analysera information om externa aktörer och fenomen i syfte att skapa underrättelser med framtidsperspektiv. En av de viktigaste

10Polismyndigheten (2018) Redovisning av regeringsuppdrag (Ju2018/01291/L4).

11SOU 2017:93 Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlännings- kontroller och missbruk av identitetshandlingar s. 117.

12Polismyndighetens remissvar 2018-03-26 över betänkandet Klarlagd identitet, SOU 2017:93, Ju2017/10042/EMA.

223

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

uppgifterna för underrättelseverksamheten inom Tullverket är att identifiera vilka kriterier som kan motivera att en viss person eller ett visst fordon tas ut för kontroll.

Genom att identifiera riskprofiler och kartlägga bl.a. resmönster, betalningssätt, ålder, vilka som reser i sällskap samt transport- och varuflöden ökar möjligheterna att kunna avslöja brott och att upp- täcka nya smugglingsmetoder. Detta arbete görs inom underrättelse- verksamheten bl.a. med hjälp av transportföretagens uppgifter som Tullverket har rätt att begära in enligt 4 kap. 6 § tullagen (2016:253) och 15 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (inregränslagen). En avgörande del i detta arbete är att ha kunskap om vad som utgör normalbilden för aktuellt trafikflöde för att kunna identifiera risk- profiler och kriterier.

Ett annat viktigt verktyg i arbetet med selekteringen av vilka per- soner eller fordon som ska tas ut för kontroll är kameror. Som fram- gått ovan bedriver Tullverket kamerabevakning vid flera gränsområ- den och använder då kameror med ANPR-teknik. Inom Tullverket har det under den tid som utredningen arbetat pågått ett internt arbete med att undersöka utvecklingsmöjligheter med kamerabevak- ningen och att utvärdera behovet av bl.a. lagring av uppgifter.

Inom det interna arbetet har Tullverket identifierat behov av att kunna lagra uppgifter om samtliga fordon som passerar gränsen (registreringsnummer, nationalitet, tidpunkt och aktuell gränsöver- gång). Behovet finns inom alla verksamhetsgrenar – underrättelse- verksamheten, kontrollverksamheten och utredningsverksamheten. Myndigheten bedömer att det finns behov av att kunna lagra upp- gifterna i inledningsvis sex månader, men därefter i upp till fyra och ett halvt år med strikt behörighetsbegränsning (på motsvarande sätt som gäller för PNR-uppgifter). Detta hade kunnat underlätta Tull- verkets arbete med framtagandet av riskprofiler och kriterier. En vik- tig del i arbetet med riskprofiler och kriterier för dessa är nämligen att kunna se och förstå hur normalbilden av trafik- och resandeflöden ser ut för att i detta också kunna upptäcka avvikelser. Omvänt be- hövs normalbilden för att se om en riskprofil och dess kriterier är till- räckligt unika eller för allmängiltiga. Möjligheter till mer omfattande lagring av uppgifter för analys skulle leda till att riskprofilerna blir skarpare och att urvalet för kontroll skulle kunna ske utifrån mer välgrundade och säkrare bedömningar.

224

SOU 2021:92

Behovsbeskrivning

Det finns också behov av att kunna lägga bevakning på vissa typer av objekt i kamerasystemet, exempelvis på bilmodell, färg på en bil och gärna även nationalitet på fordonet. Sådana bevakningar hade varit effektiva i situationer när det finns underrättelseuppslag om kom- mande smuggling i ett visst fordon men registreringsnumret är okänt. För minskad felmarginal finns också behov av att kamerasystemet ska kunna göra automatiska slagningar mot andra register såsom Transportstyrelsens vägtrafikregister (VTR) och Polismyndighetens Allmänna spaningsregister (ASP).

Tullverket har vidare bedömt att kamerautrustade drönare hade varit ett effektivt verktyg i myndighetens brottsbekämpande verk- samhet. Även detta gäller alla tre verksamhetsgrenar. Drönare hade exempelvis kunnat användas för underrättelsespaning på vissa platser där det är mycket svårt att spana med personal på plats på grund av vaksamheten och misstänksamheten hos personer som vistas där, eller för rekognosering av platser för tillslag. I flera av de fall där drönare hade kunnat användas skulle enligt myndighetens bedömning kamera- bevakningslagen kunna bli tillämplig då det skulle kunna anses vara fråga om varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning.

I dagsläget ser Tullverket upplysningskravet i 15 § kamerabevak- ningslagen som ett hinder mot en effektiv användning av sådana drö- nare i den brottsbekämpande verksamheten. Kravet innebär att upplys- ning om kamerabevakning måste lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. I praktiken innebär kravet att skyltar måste sättas upp runt det område som ska filmas från drönaren. Jäm- fört med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen omfattas inte Tull- verket av undantaget på upplysningskravet som följer av 16 § första stycket 2 som gäller vid kamerabevakning som bedrivs i brådskande fall från ett luftfartyg (t.ex. drönare), om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott. Tullverket vill omfattas av undan- taget från upplysningsskyldigheten på samma sätt som Polismyndig- heten och Säkerhetspolisen. Tullverket menar dock att det även finns behov av att utvidga bestämmelsens tillämpningsområde så att drönare kan användas i fler situationer än i brådskande fall rörande allvarlig brottslighet.

225

Behovsbeskrivning

SOU 2021:92

Behov av transportörsuppgifter

Tullverket har framfört att myndigheten, på samma sätt som Polis- myndigheten, hade haft stor nytta av att den tidigare nämnda regler- ingen beträffande andra transportörer än flygtrafikföretag hade ändrats så att skyldigheten att lämna passageraruppgifter inte var beroende av en begäran från myndigheten. Kravet på begäran innebär en begräns- ning i verksamheten. Även Tullverket upplever det vidare som en stor brist att lagstiftningen inte ställer krav på andra transportföretag än lufttrafikföretag i fråga om hur uppgifterna ska lämnas, alltså i vilket format.

Många transportföretag registrerar passagerares födelsetid. Upp- gift om födelsetid ingår inte i de uppgifter som Tullverket med stöd av aktuella regler kan begära att få in. Tillgång till uppgift om passa- gerares födelsetid skulle innebära en större säkerhet i bedömningar och urval för kontroll.

Tullverket behöver slutligen också kunna lagra de uppgifter som myndigheten tar emot under längre tiden än vad som är möjligt i dag för behov främst inom underrättelseverksamheten.

11.3.3Kustbevakningen

Kustbevakningens kärnverksamhet ligger i stora delar utanför de centrala frågorna för denna utredning. Myndigheten har därmed inte heller i sina svar framhållit några särskilda behov på de områden som frågeunderlaget har rört. Kustbevakningen har dock framfört att det, i den mån Polismyndigheten eller Tullverket ges utökade befogen- heter, är viktigt att överväga om motsvarande behov även finns gäl- lande Kustbevakningen för att myndigheten ska kunna bedriva effektiv verksamhet till sjöss, självständigt eller som biträde till annan myn- dighet. Vidare att det är viktigt att Kustbevakningen vid biträde till framför allt Polismyndigheten har god tillgång till expertstöd och beslutsstöd från Polismyndigheten.

226

12 Lägesbild

12.1Inledning

Gränskontroller och inre utlänningskontroller syftar i första hand till att upprätthålla de regelverk som gäller för såväl tillfällig som mer var- aktig vistelse i Sverige. Kontrollerna har dock också en brottsföre- byggande och brottsbekämpande funktion och utgör en viktig del i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Samma gäller för den kontrollverksamhet som bedrivs enligt tullregelverket vid Sveriges gränser. Det finns ingen definition av gränsöverskridande brottslighet i svensk rätt.

Enligt Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet är ett brott gränsöverskridande till sin natur om a) brottet begås i mer än en stat, b) om brottet begås i en stat, men en betydande del av förberedelserna, planeringen, ledningen eller kon- trollen sker i en annan stat, c) om brottet begås i en stat men en organi- serad brottslig sammanslutning som bedriver kriminell verksamhet i mer än en stat är delaktig, eller d) om brottet begås i en stat men har betydande följder i en annan stat (artikel 3.2).

I det följande avses med begreppet brottslighet som på olika sätt har koppling till fler länder än Sverige. Denna internationella brotts- lighet är i dag i stor utsträckning organiserad och de inblandade aktö- rerna agerar ofta i nätverk eller organisationer.

Den gränsöverskridande brottsligheten består inte endast av en typ av brottslighet utan omfattar exempelvis internationell organi- serad tillgreppsbrottslighet, införsel av skjutvapen och sprängmedel, narkotikabrottslighet, människohandel, människosmuggling och pen- ningtvätt. De som utför brottsligheten kommer in i landet via flyg, färja eller bil och brottsligheten begås av såväl svenska som utländska medborgare; även om vissa brott är sådana att de definitionsmässigt en- bart kan begås av andra än svenska medborgare, exempelvis brott mot

227

Lägesbild

SOU 2021:92

inrese- och uppehållsbestämmelserna i utlänningslagen (2005:716). I många fall begås brottslighet av gränsöverskridande natur till följd av en ökad digitalisering endast i den digitala miljön genom penning- transaktioner över gränserna eller s.k. komplex cyberbrottslighet.

Den organiserade brottsligheten beskrivs av de brottsbekämpande myndigheterna som komplex och har liknats vid ett isberg. Genom att synlig brottslighet, såsom inbrott och andra stölder, bedrägerier, smuggling m.m. bekämpas kan enligt Polismyndigheten i många fall finansiering som möjliggör grövre brottslighet som vapenbrott, pen- ningtvätt, människosmuggling eller terrorism försvåras eller för- hindras.1

Polismyndigheten har framfört att den gränsöverskridande brotts- ligheten i dagsläget utgör ett stort problem som de brottsbekämpande myndigheterna upplever sig ha begränsade möjligheter att hantera. Något som anses vara av stor vikt i kampen mot den gränsöverskri- dande brottsligheten är kontrollen över vilka personer som vistas i landet. Frågan om irreguljär migration eller olovlig vistelse är alltså inte bara av betydelse för att upprätthålla de utlänningsrättsliga regel- verken utan också en faktor i arbetet mot den organiserade gräns- överskridande brottsliga verksamheten i stort.

Att ta fram en lägesbild över gränsöverskridande brottslighet eller statistik över hur många som olovligen vistas i Sverige är dock inte en enkel uppgift. Gränsöverskridande brottslighet kan som sagt bestå av en rad olika typer av enskilda brott, t.ex. stöld eller vapenbrott. Statistik över sådan brottslighet är i regel inte uppdelad på ett sådant sätt att man kan utläsa i vilken omfattning brottsligheten haft en gräns- överskridande karaktär. För att klargöra detta krävs närmare studier av underlaget. Sådana undersökningar har inte rymts inom de tids- ramar som utredningen haft att förhålla sig till. Vad gäller olovlig vistelse kan viss ledning hittas i statistik över antalet avslag på asyl- ansökningar eller ansökningar om uppehållstillstånd jämfört med ut- fallet i verkställighetsärenden, men inte heller här blir bilden komplett eftersom det ligger i sakens natur att inte alla som uppehåller sig i landet olovligen anmält sin närvaro till myndigheterna.

Europol, som är Europeiska unionens byrå för brottsbekämpning, utarbetar bl.a. regelbundet rapporter som erbjuder analyser av brotts- lighet och terrorism inom EU. En sådan är EU:s hotbildsbedömning

1Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen (2020) Slutredovisning av regeringsuppdrag (Ju2018/00991/PO) s. 6 f.

228

SOU 2021:92

Lägesbild

avseende den grova organiserade brottsligheten (Socta) som identi- fierar och utvärderar framväxande hot och beskriver strukturen för organiserade kriminella grupper och hur de fungerar samt de viktigaste typerna av brottslighet som drabbar EU. I den senaste rapporten från 2017 identifieras åtta prioriterade brottsområden: cyberbrottslighet, narkotikabrottslighet, människosmuggling, organiserad tillgrepps- brottslighet, människohandel, penningtvätt, dokumentbedrägerier samt näthandel med olagliga varor och tjänster.

För att få en bild av situationen i Sverige i dag har utredningen tagit del av ett flertal rapporter och lägesbilder över den organiserade brottsligheten sammanställda av svenska myndigheter. Vi har också tagit del av svenska myndigheters statistik gällande ansökningar om asyl eller uppehållstillstånd, verkställighetsärenden, inre utlännings- kontroller, beslag m.m. Underlaget redovisas nedan för att ge en bild av hur situationen ser ut i dag och vilken utveckling som kan förväntas framöver.

Det kan redan här påpekas att delar av den statistik som framställ- ningen bygger på är i någon mån osäker. Statistiken bygger exempel- vis i vissa delar på uppgifter som med tiden kan revideras utifrån nya kända omständigheter och i andra delar finns osäkerhet i siffrorna beroende på t.ex. brister i myndigheternas ärendehanteringssystem. Framställningen gör därför inte anspråk på att ge ett fullständigt och robust statistiskt underlag, utan ska läsas som en mer allmän läges- beskrivning.

I de följande avsnitten görs nedslag avseende vissa särskilda brotts- typer och andra frågor av intresse för utredningens frågeställningar. Inte heller i detta avseende är framställningen fullständig. Även andra frågor kan vara av intresse för myndigheternas arbete i gränsnära om- råden. Det som berörs nedan har dock framstått som områden av särskilt intresse.

12.2Organiserad tillgreppsbrottslighet

Sedan en mängd- och seriebrottssatsning inleddes 2011 har Rikskri- minalpolisens underrättelsesekti