En ny rymdlag

BETÄNKANDE AV

 

RYMDLAGSUTREDNINGEN

SOU 2021:91

En ny rymdlag

Betänkande av Rymdlagsutredningen

Stockholm 2021

SOU 2021:91

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN 978-91-525-0269-3 (tryck)

ISBN 978-91-525-0270-9 (pdf)

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Matilda Ernkrans

Regeringen beslutade den 2 april 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av rymdlagen och vid behov den anslut- ande rymdförordningen (dir. 2020:34).

Lagmannen Göran Lundahl förordnades till särskild utredare den

16 september 2020. Som utredningssekreterare anställdes hovrätts- assessorn Anja Nordfeldt den 16 september 2020 och f.d. ställföre- trädande generaldirektören Thorwald Larsson den 1 oktober 2020.

Kanslirådet Christelle Bourquin, Försvarsdepartementet, ämnes- rådet Ola Engdahl, Utrikesdepartementet, departementssekrete- raren Elin Hagerlid, Utrikesdepartementet, rättssakkunniga Marie Häggkvist, Justitiedepartementet och kanslirådet Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, förordnades som sakkunniga i utredningen den 4 november 2020. Som experter att biträda utredningen förord- nades samma dag verksjuristen Fredrik Hugo, Säkerhetspolisen, ställ- företrädande generaldirektören Christer Nilsson, Rymdstyrelsen, överstelöjtnanten Patrik Perers, Försvarsmakten, och förste forskaren Torbjörn Sundberg, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Utredningen är formellt ett uppdrag för Göran Lundahl som sär- skild utredare. Arbetet har emellertid bedrivits i nära samråd med sak- kunniga och experter och betänkandet har därför avfattats med an- vändning av vi-form.

Utredningen, som har antagit namnet Rymdlagsutredningen (U 2020:03), överlämnar härmed betänkandet En ny rymdlag (SOU 2021:91).

Utredningens arbete är härmed slutfört. Lund i november 2021

Göran Lundahl

/Anja Nordfeldt

Thorwald Larsson

Innehåll

Förkortningslista ................................................................

15

Sammanfattning ................................................................

19

Summary ..........................................................................

29

1

Författningsförslag.....................................................

39

1.1

Förslag till lag (2022:000) om rymdverksamhet ...................

39

1.2

Förslag till förordning (2022:000) om rymdverksamhet......

49

1.3

Förslag till lag om ändring i brottsbalken .............................

54

1.4Förslag till lag om ändring i offentlighets-

 

och sekretesslagen (2009:400)................................................

56

2

Utredningens uppdrag och arbete................................

59

2.1

Utredningens uppdrag............................................................

59

2.2

Utredningens arbete ...............................................................

60

3

Rymdverksamhet .......................................................

61

3.1

Rymdverksamhet ....................................................................

61

 

3.1.1

Inledning ..................................................................

61

 

3.1.2

Rymdverksamhet i dag ............................................

62

 

3.1.3

Rymdverksamhet i framtiden .................................

64

3.2

Rymdverksamheten är internationell.....................................

65

 

3.2.1

Inledning ..................................................................

65

 

3.2.2

Institutionell rymdverksamhet ...............................

66

5

Innehåll

SOU 2021:91

3.2.3Säkerhets- och försvarspolitisk

rymdverksamhet......................................................

68

3.2.4Internationellt och multilateralt samarbete

 

 

om nyttjandet av rymden........................................

69

 

3.2.5

Europeiskt rymdsamarbete.....................................

70

 

3.2.6

Kommersiell rymdverksamhet ...............................

76

3.3

Svensk rymdverksamhet.........................................................

78

 

3.3.1

Den svenska rymdstrategin ....................................

79

 

3.3.2

Svensk rymdverksamhet i dag ................................

79

 

3.3.3

Svensk rymdverksamhet i framtiden......................

81

4

Regleringen på rymdområdet ......................................

83

4.1

Inledning .................................................................................

83

4.2

Internationell rymdrätt ..........................................................

84

 

4.2.1

Rymdfördraget ........................................................

84

 

4.2.2

Ansvarskonventionen .............................................

85

 

4.2.3

Registreringskonventionen.....................................

85

 

4.2.4

Räddningsavtalet .....................................................

86

 

4.2.5

Månavtalet ...............................................................

86

4.3

Internationella riktlinjer och rekommendationer ................

87

 

4.3.1

LTS-riktlinjerna.......................................................

87

 

4.3.2

Space debris mitigation guidelines .........................

88

 

4.3.3

Haagkoden...............................................................

88

 

4.3.4

Missilteknologikontrollregimen.............................

89

 

4.3.5

Wassenaar-arrangemanget ......................................

89

4.4

Nationell rätt ..........................................................................

89

 

4.4.1

Rymdlagstiftningen.................................................

89

 

4.4.2

PDA-regelverket .....................................................

91

4.5

Modellagen..............................................................................

92

5

En ny lag om rymdverksamhet.....................................

93

5.1

Inledning .................................................................................

93

5.2

Några olika utgångspunkter...................................................

94

 

5.2.1

Omfattningen av en ny rymdlagstiftning ..............

94

6

SOU 2021:91

Innehåll

5.2.2Förändringar i omvärlden och avvägningen

 

 

mellan olika intressen ..............................................

95

 

5.2.3

Verksamheten i dag och i framtiden.......................

96

5.3

Behov av en ny lag...................................................................

97

5.4

Lagens syfte.............................................................................

98

5.5Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets-

och försvarspolitiska intressen .............................................

100

5.5.1

Ett ökat fokus på säkerhetsfrågor ........................

100

5.5.2

Skydd för Sveriges säkerhet

 

 

enligt säkerhetsskyddslagen ..................................

102

5.5.3Säkerställande av Sveriges säkerhet

 

 

i rymdverksamhet ..................................................

105

6

Den nya lagens tillämpningsområde ..........................

111

6.1

Inledning................................................................................

111

6.2

Regleringen på området........................................................

112

 

6.2.1

Internationell rymdrätt .........................................

112

 

6.2.2

Nuvarande nationell rätt .......................................

113

 

6.2.3

Utblick ...................................................................

114

 

6.2.4

Modellagen.............................................................

120

6.3

Gränsdragningen mot luftfartsregleringen..........................

121

 

6.3.1

Inledning ................................................................

121

 

6.3.2

Gällande reglering av luftrummet.........................

121

6.3.3Pågående översyn av regleringen

 

 

av luftrummet ........................................................

123

6.4

Lagteknisk utformning av tillämpningsområdet.................

124

6.5

Verksamhet som omfattas av lagen......................................

125

 

6.5.1

Definitionen av rymdverksamhet .........................

126

 

6.5.2

Undantaget för mottagande av signaler ...............

132

6.5.3Behov av gränsdragning mot

 

 

annan verksamhet ..................................................

133

 

6.5.4

Rymdverksamhet...................................................

140

6.6

Territorium och farkoster som omfattas av lagen ..............

141

6.7

Rättssubjekt som omfattas av lagen.....................................

142

7

Innehåll

SOU 2021:91

7

Tillstånd för rymdverksamhet ....................................

145

7.1

Inledning ...............................................................................

145

7.2

Regleringen på området .......................................................

146

 

7.2.1

Internationell rymdrätt.........................................

146

 

7.2.2

Nuvarande nationell rätt.......................................

146

 

7.2.3

Utblick...................................................................

147

 

7.2.4

Modellagen ............................................................

152

7.3

Tillstånd att bedriva rymdverksamhet.................................

154

7.3.1Verksamhet som ska omfattas

 

av tillståndsplikt ....................................................

154

7.3.2

Ett differentierat tillståndsförfarande..................

157

7.3.3

Olika tillståndstyper .............................................

161

7.3.4

Tillståndsgivande organ ........................................

169

7.3.5

Samråd i tillståndsärenden ....................................

174

7.3.6

Allmänna villkor för tillstånd ...............................

181

7.3.7

Särskilda villkor för tillstånd ................................

190

7.3.8

Tillståndsansökan..................................................

193

7.3.9

Villkor i tillståndsbeslut........................................

201

7.4 Tillstånd att överlåta rymdverksamhet................................

205

7.4.1Behov av att reglera överlåtelse

av rymdverksamhet ...............................................

205

7.4.2Medgivande krävs av tillståndsmyndigheten

 

för överlåtelse av tillstånd .....................................

206

7.4.3

Samråd i överlåtelseärenden..................................

209

7.5Behövs svenskt tillstånd vid svenskt deltagande

 

i internationella samarbeten? ...............................................

210

8

Registrering av rymdföremål......................................

215

8.1

Inledning ...............................................................................

215

8.2

Regleringen på området .......................................................

215

 

8.2.1

Internationell rymdrätt.........................................

215

 

8.2.2

Nuvarande nationell rätt.......................................

216

 

8.2.3

Utblick...................................................................

217

 

8.2.4

Modellagen ............................................................

218

8

SOU 2021:91Innehåll

8.3

Utformning av ett registreringsförfarande..........................

219

 

8.3.1

Nuvarande registreringsförfarande ......................

219

 

8.3.2

Nationellt register .................................................

220

 

8.3.3

Förenta nationernas register .................................

221

8.4

Uppgifter i registret över rymdföremål...............................

223

 

8.4.1

Uppgifter som registret ska innehålla ..................

223

 

8.4.2

Föreskriftsrätt för Rymdstyrelsen........................

225

 

8.4.3

Underrättelse till Rymdstyrelsen .........................

226

9

Tillsyn

....................................................................

227

9.1

Inledning................................................................................

227

9.2

Regleringen på området........................................................

228

 

9.2.1

Internationell rymdrätt .........................................

228

 

9.2.2

Nuvarande nationell rätt .......................................

228

 

9.2.3

Utblick ...................................................................

228

 

9.2.4

Modellagen.............................................................

230

9.3

Tillsynsförfarandet................................................................

231

 

9.3.1

Nuvarande tillsyn ..................................................

231

 

9.3.2

Utgångspunkter för tillsyn ...................................

232

 

9.3.3

Behov av en utökad och tydligare tillsyn .............

233

 

9.3.4

Tillsynsområde och tillsynsmyndighet ................

234

 

9.3.5

Tillsynsmyndighetens uppdrag.............................

238

 

9.3.6

Bistånd av annan myndighet .................................

239

 

9.3.7

Avgifter ..................................................................

241

9.4

Tillsynsmyndighetens befogenheter....................................

242

 

9.4.1

Rätt till upplysningar.............................................

242

 

9.4.2

Inspektionsrätt ......................................................

243

 

9.4.3

Föreläggande..........................................................

244

9.5

Ingripanden ...........................................................................

246

 

9.5.1

Inledning ................................................................

246

 

9.5.2

Återkallelse och ändring av tillstånd ....................

247

 

9.5.3

Varning...................................................................

250

 

9.5.4

Anmärkning ...........................................................

250

 

9.5.5

Tillfälligt beslut......................................................

251

 

9.5.6

Sanktionsavgift ......................................................

253

9

Innehåll

SOU 2021:91

9.5.7Begäran om prövning av återkallelse, ändring

 

av tillstånd eller tillfälligt beslut ...........................

254

9.5.8

Kommunikation ....................................................

255

9.6 Straffsanktion .......................................................................

256

9.6.1Överträdelser ska straffsanktioneras

 

 

i den nya lagen .......................................................

256

 

9.6.2

Utformningen av straffbestämmelsen .................

257

10

Skadestånd och försäkring ........................................

263

10.1

Inledning ...............................................................................

263

10.2

Regleringen på området .......................................................

263

 

10.2.1

Internationell rymdrätt.........................................

263

 

10.2.2

Nuvarande nationell rätt.......................................

266

 

10.2.3

Utblick...................................................................

266

 

10.2.4

Modellagen ............................................................

272

10.3

Skadestånd.............................................................................

274

 

10.3.1

Reformbehovet......................................................

274

10.3.2Sveriges internationella ansvar

för rymdverksamhet..............................................

275

10.3.3Föreligger redan strikt ansvar för skador orsakade av rymdverksamhet enligt svensk

 

rätt? ........................................................................

277

10.3.4 Skada på jorden och luftfartyg under flygning....

279

10.3.5

Skada i rymden ......................................................

288

10.3.6

Regressrätt .............................................................

289

10.3.7Beloppsbegränsning avseende

 

 

ersättningsansvaret................................................

293

10.4

Försäkring .............................................................................

296

 

10.4.1

Försäkringsskyldighet...........................................

296

 

10.4.2

Undantag från försäkringsskyldigheten ..............

302

11

Rymdmiljö och rymdskrot .........................................

307

11.1

Inledning ...............................................................................

307

11.2

Långsiktigt hållbar rymdverksamhet...................................

307

10

SOU 2021:91Innehåll

11.3

Regleringen på området........................................................

308

 

11.3.1

Internationell rymdrätt .........................................

308

 

11.3.2

Nuvarande nationell rätt .......................................

313

 

11.3.3

Utblick ...................................................................

313

 

11.3.4

Modellagen.............................................................

315

11.4

Rymdverksamhet ska vara långsiktigt hållbar .....................

316

 

11.4.1 En miljöbestämmelse bör införas i rymdlagen ....

316

 

11.4.2

25 årsregeln avseende rymdskrot..........................

318

11.5

Villkoren för rymdverksamhet beaktar

 

 

de internationella riktlinjerna ...............................................

319

11.5.1Rymdverksamhetens miljöpåverkan på jorden

 

 

och i rymden ..........................................................

319

 

11.5.2 Farkoster med kärnkraft i rymden .......................

322

 

11.5.3

Rymdskrot .............................................................

322

12

Säkerhetsföreskrifter för Esrange...............................

325

12.1

Inledning................................................................................

325

12.2

Säkerhetsföreskrifter avseende tillträdesförbud .................

327

 

12.2.1

Gällande rätt ..........................................................

327

 

12.2.2

Bakgrunden till säkerhetsföreskrifterna...............

327

12.2.3Länsstyrelsen har rätt att besluta

 

 

om föreskrifterna...................................................

328

 

12.2.4 Det föreligger inte någon normkonflikt ..............

329

12.3

Behov av verksamhetsanknutna säkerhetsföreskrifter .......

329

13

Kommersiell bemannad rymdfart...............................

331

13.1

Inledning................................................................................

331

13.2

Kommersiell bemannad rymdfart i dag ...............................

331

13.3

Kommersiell bemannad rymdfart i framtiden.....................

333

13.4

Kommersiell bemannad rymdfart i Sverige .........................

335

13.5

Regleringen på området........................................................

335

 

13.5.1

Den svenska regleringen .......................................

335

 

13.5.2

Utblick ...................................................................

339

11

Innehåll

SOU 2021:91

13.6

Behov av kompletterande reglering för kommersiell

 

 

bemannad rymdfart ..............................................................

343

14

Överklagande ..........................................................

347

14.1

Inledning ...............................................................................

347

14.2

Beslut i tillståndsärenden .....................................................

348

 

14.2.1 Tillståndsärenden ska kunna överklagas

 

 

 

av sökanden ...........................................................

348

 

14.2.2

En särskild överklaganderätt

 

 

 

för samrådsmyndigheterna ...................................

350

14.3

Beslut i tillsynsärenden ........................................................

352

14.4

Instansordningen..................................................................

353

 

14.4.1

Inledning................................................................

353

 

14.4.2 En ordning med olika överprövningsinstanser ...

355

14.5

Överlämnande av vissa mål till regeringen..........................

357

14.6

Beslutsmyndighetens rätt att överklaga ..............................

359

15

Sekretessfrågor........................................................

361

15.1

Inledning ...............................................................................

361

15.2

Sekretess till skydd för tillsynsverksamhet.........................

361

15.3

Sekretess till skydd för enskild i Rymdstyrelsens

 

 

tillstånds- och tillsynsverksamhet .......................................

362

15.4

Primär sekretess som kan gälla i tillstånds-

 

 

och tillsynsverksamhet .........................................................

363

15.5

Sekretessbrytande bestämmelser

 

 

för samrådsmyndigheterna...................................................

364

 

15.5.1 Behov av sekretessbrytande bestämmelser

 

 

 

för samrådsmyndigheterna ...................................

364

 

15.5.2

Intresseavvägning ..................................................

366

12

SOU 2021:91

Innehåll

15.6 Uppgiftsskyldighet för Rymdstyrelsen ...............................

367

15.6.1Behov av sekretessbrytande bestämmelser

för Rymdstyrelsen .................................................

367

15.6.2En bestämmelse om uppgiftsskyldighet

 

 

bör införas i lag ......................................................

368

 

15.6.3 Sekretesskydd för de utlämnade uppgifterna ......

369

16

Konsekvenser..........................................................

371

16.1

Inledning................................................................................

371

16.2

Utgångspunkter och övergripande överväganden ..............

371

16.3

Sondraketer omfattas av lagen..............................................

375

 

16.3.1

Rymdstyrelsen .......................................................

375

 

16.3.2

Samrådsmyndigheterna .........................................

375

 

16.3.3

Övriga myndigheter ..............................................

376

16.4

Statliga aktörer omfattas av lagen ........................................

376

 

16.4.1

Rymdstyrelsen .......................................................

377

 

16.4.2

Samrådsmyndigheterna .........................................

377

 

16.4.3

Övriga myndigheter ..............................................

377

16.5

Ett utbyggt tillstånds- och tillsynsförfarande .....................

378

 

16.5.1

Rymdstyrelsen .......................................................

378

 

16.5.2

Samrådsmyndigheterna .........................................

379

 

16.5.3

Övriga myndigheter ..............................................

379

 

16.5.4

Regeringen och rättsväsendet ...............................

380

 

16.5.5

Enskilda sökande ...................................................

381

16.6

Krav på långsiktig hållbarhet ................................................

381

16.7

Reglerad samverkan för Sveriges säkerhet...........................

382

 

16.7.1

Rymdstyrelsen .......................................................

382

 

16.7.2

Samrådsmyndigheterna .........................................

383

16.8

Övriga konsekvenser ............................................................

383

17

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ................

385

17.1

Ikraftträdande .......................................................................

385

17.2

Övergångsbestämmelser.......................................................

385

 

17.2.1 Bestämmelserna om tillstånd och tillsyn..............

385

13

Innehåll

SOU 2021:91

 

17.2.2

Straffbestämmelsen ...............................................

387

 

17.2.3

Skadeståndsbestämmelserna.................................

388

 

17.2.4

Överklagandebestämmelserna..............................

388

18

Författningskommentar ............................................

389

18.1

Förslaget till lag (2022:000) om rymdverksamhet ..............

389

18.2

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken........................

425

18.3

Förslaget till lag om ändring i offentlighets-

 

 

och sekretesslagen (2009:400) .............................................

427

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2020:34...........................................

429

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2020:96...........................................

441

Bilaga 3

Kommittédirektiv 2021:53...........................................

443

Bilaga 4 Aktörer som deltog i hearing som anordnades

 

 

av Rymdforum den 5 november 2020 .........................

445

14

Förkortningslista

CAA

Civil Aviation Authority

COPOUS

Committee on the Peaceful

 

Uses of Outer Space

COSPAR

Committee on Space Research

dir.

direktiv

EASA

European Union Aviation

 

Safety Agency

EGNOS

European Geostationary

 

Navigation Overlay Service

ESA

European Space Agency

ESRO

European Space Research

 

Organisation

EU

Europeiska unionen

Eumetsat

European Organisation for the

 

Exploitation of Meteorological

 

Satellites

FAA

Federal Aviation Administration

FAI

Fédération Aéronautique

 

Internationale

f./ff.

följande sida/sidor

FN

Förenta nationerna

FOI

Totalförsvarets

 

forskningsinstitut

GEO

Geostationary Equatorial Orbit

GNSS

Global Navigation Satellite

 

System

 

15

Förkortningslista

SOU 2021:91

GPS

Global Positioning System

HFD

Högsta förvaltningsdomstolen

IADC

Inter-Agency Space Debris

 

Coordination Committee

IAEA

International Atomic Energy

 

Agency

ICAO

International Civil Aviation

 

Organization

ISP

Inspektionen för strategiska

 

produkter

ISS

International Space Station

ITU

Internationella teleunionen

LEO

Low Earth Orbit

LTS

Guidelines for the Long-term

 

Sustainability of Outer Space

 

Activities

MSB

Myndigheten för samhällsskydd

 

och beredskap

MTCR

Missilteknologikontrollregimen

Nasa

National Aeronautics and Space

 

Administration

NJA

Nytt juridiskt arkiv

OSF

offentlighets- och sekretess-

 

förordningen (2009:641)

OSL

offentlighets- och sekretess-

 

lagen (2009:400)

PDA

produkter med dubbla använd-

 

ningsområden

prop.

Regeringens proposition

RF

regeringsformen

Riksåklagaren

SDG

Sustainable Development Goals

skr.

Regeringens skrivelse

16

SOU 2021:91

Förkortningslista

SMHI

Sveriges meteorologiska

 

och hydrologiska institut

SOU

Statens offentliga utredningar

SSA

Space Situational Awareness

SST

Space Surveillance Tracking

Sveriges överenskommelser

 

med främmande makter

UNOOSA

United Nations Office for Outer

 

Space Affairs

17

Sammanfattning

Uppdraget

Vi har i enlighet med vårt uppdrag gjort en översyn av rymdlagen från 1982 och den anslutande rymdförordningen. En översyn av rymd- lagstiftningen motiveras av flera olika skäl, bland annat den tekniska utvecklingen sedan rymdlagens tillkomst, ökningen av icke-statliga aktörer inom rymdområdet samt förändringar i omvärlden som inne- bär ett ökat fokus på frågor om Sveriges säkerhet. Den nuvarande rymdlagen innehåller endast ett fåtal bestämmelser av övergripande karaktär och det finns behov av ett utökat regelverk som också är mer förutsägbart och tydligt. Motsvarande lagstiftningsarbete har genom- förts på senare tid i andra europeiska länder.

I betänkandet lämnar vi ett antal förslag som syftar till att åstad- komma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säker- hetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för näringsliv och forskning. Förslagen innebär i huvudsak att det införs en ny rymdlag som omfattar statliga aktörer samt verksamhet med sondraketer, ett utvecklat tillstånds- och tillsynsförfarande samt bestämmelser om skadestånd, försäkring och skydd för rymdmiljön. Vidare innehåller lagen ett flertal regleringar som syftar till att säker- ställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvars- politiska intressen på rymdområdet.

Utgångspunkter

Vår utgångspunkt har varit att en ny rymdlagstiftning bör motsvara det ansvar och de förpliktelser som följer av de internationella regler som Sverige har åtagit sig att följa. Eftersom de internationella överens- kommelserna endast hanterar förhållanden stater emellan, bör den

19

Sammanfattning

SOU 2021:91

svenska rymdlagstiftningen också säkerställa att privaträttsliga verk- samhetsutövare åläggs skyldigheter som motsvarar den svenska statens internationella åtaganden.

Utvecklingen på rymdområdet har gått från ett fåtal rymdnationer där staten var involverad i all rymdverksamhet, till ett ökande antal nationer där privata aktörer är delaktiga och en alltmer tekniskt avan- cerad verksamhet. En utgångspunkt för en ny rymdlagstiftning är därför att såväl tillstånds- som tillsynsregleringen ska vara utformad för att kunna hantera ett större antal ärenden.

En utgångspunkt är också att en ny rymdlag bör säkerställa att rymdverksamhet kan bedrivas utan att Sveriges säkerhet äventyras eller att verksamheten kommer i konflikt med säkerhets-, försvars- eller utrikespolitiska intressen.

En ny rymdlag

Mot bakgrund av de reformbehov som finns på rymdområdet och att den nuvarande rymdlagen är relativt fragmentarisk föreslår vi att en ny rymdlag ska införas och att den nuvarande lagen ska upphävas. Lagen ska, liksom den nuvarande lagen, benämnas lagen om rymd- verksamhet och kompletteras med en förordning.

En central målsättning med lagen är att främja svensk rymdverksam- het för att stärka forskning, utveckling och industrins innovations- och konkurrenskraft samt för att tillgodose samhällets behov av rymdrela- terad kunskap och teknik. Samtidigt är det väsentligt att lagen säker- ställer Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspoli- tiska intressen.

Lagens tillämpningsområde

Rymdverksamhet innefattar aktiviteter som har tydliga gränssnitt gentemot luftfartsverksamhet. Det finns emellertid inte någon sam- manhållen reglering av verksamheterna, såsom i vissa andra länder, utan de hanteras i olika regelverk. Eftersom rymdverksamhet även fortsättningsvis föreslås vara tillståndspliktigt – och en överträdelse av tillståndsplikten är straffsanktionerad – har vi funnit starka skäl för att lagens tillämpningsområde ska vara tydligare avgränsat mot luftverksamheten än den nu gällande lagen. Behovet av en tydlig av-

20

SOU 2021:91

Sammanfattning

gränsning gör sig särskilt gällande eftersom aktiviteten i luftrummet på hög höjd har ökat och kan förväntas öka ytterligare. Vi föreslår därför att begreppen rymdföremål och rymdverksamhet definieras i lagen samt att tillämpningsområdet knyts till dessa definitioner. Häri- genom åstadkoms en klar och tydlig reglering avseende vilken verk- samhet som omfattas av lagen.

Den nya rymdlagen ska gälla för rymdverksamhet som bedrivs från svenskt territorium, men också för rymdverksamhet som be- drivs utanför svenskt territorium från en farkost som är registrerad i Sverige eller av en svensk medborgare eller en juridisk person med säte i Sverige. Lagen ska inte bara gälla för rymdverksamhet som bedrivs av privata aktörer, utan även statliga aktörer. Sondraketverk- samhet, som är undantagen gällande rymdlagstiftning, kan enligt vårt förslag utgöra rymdverksamhet och omfattas alltså av den nya lagen. Avgränsningarna av tillämpningsområdet är en följd av Sveriges åtaganden enligt den internationella rymdrätten.

Mottagande av signaler från rymden omfattas emellertid inte av lagen eftersom det inte är en verksamhet som utförs i rymden utan på jorden. Utsändning av signaler för kommunikation med ett rymd- föremål för att påverka dess position eller funktion faller däremot inom lagens tillämpningsområde.

Tillstånd för rymdverksamhet

Verksamhet som utgör rymdverksamhet, såväl statlig som privat, ska vara tillståndspliktig. Regeringen föreslås emellertid få föreskriva undantag från tillståndsplikt för rymdverksamhet som bedrivs av svenska staten. Ett sådant undantag bör tillämpas mycket restriktivt och främst bli aktuellt för myndigheter inom försvars- och säker- hetsområdet. Vi föreslår att myndigheter under försvarsdepartementet ska få ett sådant undantag.

Vi föreslår att Rymdstyrelsen ska pröva frågor om tillstånd. Den som ska inneha tillstånd är den som bedriver eller har för avsikt att bedriva rymdverksamhet och ansvarar för eller har ett bestämmande inflytande över verksamheten (verksamhetsutövaren). Tillstånds- myndigheten ska i ärenden om tillstånd samråda med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter i frågor

21

Sammanfattning

SOU 2021:91

om Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvars- politiska intressen.

Enligt vårt förslag ska det finnas olika tillstånd för olika typer av verk- samhet. Tillståndstyperna är utsändning av rymdföremål, manövrering eller annan påverkan av rymdföremål, återföring av rymdföremål, aktivitet eller annan påverkan på andra himlakroppar än jorden samt annan verksamhet som utförs i rymden än de ovan angivna. Ett skäl för olika tillståndsförfaranden är att tillståndsprocessen blir snabbare och mer effektiv. Detta gör sig särskilt gällande eftersom antalet tillståndsärenden med stor sannolikhet kommer att öka framöver. Antalet tillståndspliktiga aktörer ökar dels genom att verksamhet med sondraketer och att verksamhet som utförs av statliga aktörer ska omfattas av tillståndsplikt, dels på grund av nya innovationer tillsam- mans med en snabb teknikspridning och nya aktörer. Därtill kommer regeringens uttalade satsning avseende satellitutsändningar från Esrange. Ett annat skäl för att differentiera tillståndsförfarandet är att olika verksamheter aktualiserar olika villkor för tillstånd och olika grader av tillsyn. Ytterligare ett skäl är att de olika verksamheterna innebär olika åtaganden enligt rymdrätten vad avser bland annat ansvarsfrågor.

Vi föreslår att lagen ställer upp tydliga villkor över vad som krävs för att tillstånd ska beviljas. Villkoren kan anpassas till varje särskild tillståndstyp genom föreskrifter. För att handläggningen av en till- ståndsansökan ska ske på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt föreslår vi även en reglering av vilka uppgifter som en ansökan ska innehålla. Vidare föreslås att ett tillstånd kan förenas med vissa sär- skilt angivna villkor för att anpassa att den enskilda verksamheten bedrivs på ett lämpligt och säkert sätt. Ytterligare ett förslag är att det krävs tillstånd om rymdverksamheten överlåts till en annan verk- samhetsutövare. Den föreslagna regleringen om tillstånd medför en tydlighet och förutsägbarhet för såväl den som ansöker om tillstånd, som den som utfärdar det och att enhetliga krav ställs på verksam- hetsutövarna. Det är vidare en förutsättning för att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

22

SOU 2021:91

Sammanfattning

Registrering av rymdföremål

För att uppfylla våra internationella förpliktelser föreslår vi en re- glering kring registrering av rymdföremål. Rymdstyrelsen föreslås föra ett nationellt register över rymdföremål och anmäla till Förenta nationerna uppgifter från registret.

Tillsyn m.m.

För att tillsyn över rymdverksamhet ska kunna utövas på ett kraftfullt, effektivt och rättssäkert sätt bör tillsynen utökas och tydliggöras. Vi föreslår därför en reglering beträffande tillsynsmyndighetens upp- drag och befogenheter, men också avseende ingripandeåtgärder och administrativa sanktioner.

Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen samt tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där rymdverksamhet bedrivs. Vidare ska tillsynsmyndigheten få meddela förelägganden som kan förenas med vite. Det ska finnas både mildare och strängare sanktioner så att ingripandet kan vara i proportion i förhållande till bristerna och över- trädelserna. Vi föreslår att en återkallelse av tillståndet är den strängaste ingripandeåtgärden som endast får göras vid allvarliga överträdelser då inga andra åtgärder är tillräckligt ingripande. Ett tillstånd bör inte återkallas om ändamålet med återkallelsen lika väl kan tillgodoses genom att tillståndsvillkoren ändras. I stället för att återkalla tillståndet kan en varning meddelas, om det är en tillräckligt ingripande åtgärd. Vid mindre allvarliga överträdelser kan en anmärkning meddelas.

I vissa fall bör en verksamhet upphöra omedelbart eller en plane- rad verksamhet inte genomföras. Det kan vara fråga om en överträ- delse eller en brist i verksamheten som innebär en säkerhetsrisk eller att en händelse inträffat som berör Sveriges säkerhet eller andra ut- rikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Tillsynsmyndigheten ska i sådana situationer kunna meddela att ett tillståndsbeslut tills vidare inte ska gälla. Ett sådant tillfälligt beslut ska gälla omedelbart.

Den straffbestämmelse som finns i den nuvarande rymdlagen före- slås överföras till den nya lagen.

Rymdstyrelsen ska vara tillsynsmyndighet. En statlig aktör som har meddelats undantag från tillståndsplikt är inte föremål för till- syn, men ska hålla regeringen underrättad om den bedrivna verksam-

23

Sammanfattning

SOU 2021:91

heten. Rymdstyrelsen ska kunna få bistånd vid tillsynen av Försvars- makten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter. Dessa myndigheter ska också kunna initiera en prövning om åter- kallelse, tillfälligt beslut eller ändring av tillståndet. Kronofogdemyndig- heten eller Polismyndigheten ska, i den utsträckning det behövs, biträda med verkställighet av beslut vad gäller tillgång till handlingar samt in- spektion av utrymmen där rymdverksamhet bedrivs.

Skadestånd och försäkring

Den nu gällande rymdlagen saknar bestämmelser om skadestånds- ansvar. Vi föreslår därför att det införs en skadeståndsreglering i den nya rymdlagen som tydliggör att verksamhetsutövaren ska vara strikt ansvarig för skada som rymdföremålet orsakat personer eller egendom på jorden eller på luftfartyg under flygning. Bestämmelsen motsvarar det strikta ansvar som Sverige har enligt internationella överenskom- melser, men föreskriver även ansvar för skada som rymdföremålet or- sakat svenska medborgare, svenskt territorium eller svenska luftfartyg. Ansvaret ska inte gälla om den skadelidande uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan, eller deltagit i den verk- samhet som orsakat skadan.

Vi föreslår att den nuvarande regressrätten för staten även ska gälla framöver så att staten har möjlighet att kräva ersättning för skade- stånd som staten betalt på grund av åtaganden enligt internationella överenskommelser. Den ersättning som ska utges på grund av strikt ansvar eller regressansvar ska emellertid uppgå till högst 600 miljo- ner kronor. Beloppsbegränsningen ska inte gälla om skadan har or- sakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

För att säkerställa att verksamhetsutövaren kan ersätta uppkom- men skada föreslår vi bestämmelser om försäkringsskyldighet. Lagen innehåller därför ett krav på ansvarsförsäkring eller annan ekono- misk säkerhet som ska täcka det strikta ansvaret eller regressansvaret upp till ett belopp om 600 miljoner kronor. Tillståndsmyndigheten ska kunna besluta om ett lägre belopp, om det är lämpligt med hän- syn till verksamheten.

Försäkringsskyldigheten ska inte gälla för den som omfattas av det statliga försäkringssystemet. Det ska även finnas möjlighet till undantag från försäkringsskyldigheten om en annan aktör som del-

24

SOU 2021:91

Sammanfattning

tar i rymdverksamheten har en ansvarsförsäkring eller har ställt en säkerhet som täcker det strikta ansvaret eller regressansvaret.

Rymdmiljö och rymdskrot

Rymdskrot är i dag ett omfattande rymdmiljöproblem. Det är därför av vikt att rymdverksamheten inte bidrar till ytterligare rymdskrot. Vi föreslår därför, i linje med rymdfördraget och de internationella riktlinjer och rekommendationer som finns om långsiktigt hållbart nyttjande av rymden, att det införs en miljöbestämmelse i den nya lagen. Rymdverksamhet ska bedrivas på sätt som är långsiktigt håll- bart för miljön och nyttjandet av rymden och verksamhetsutövaren ska sträva efter att verksamheten inte ger upphov till rymdskrot eller leder till skadlig miljöpåverkan. Vidare föreslår vi att det införs en bestämmelse i den nya rymdförordningen om att verksamhetsutövaren bör säkerställa att ett rymdföremål i rymden, senast 25 år efter att verksamheten avslutades, överförs till atmosfären eller en omlopps- bana där det inte kan orsaka skada för annan verksamhet.

Säkerhetsföreskrifter för Esrange

Länsstyrelsen i Norrbottens län utfärdar säkerhetsföreskrifter för Esrange i form av tillträdesförbud med stöd av ordningslagen (1993:1617) samt förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Enligt vår bedömning föreligger det inte någon norm- konflikt på området. Vi anser att den nuvarande ordningen beträff- ande länsstyrelsens föreskriftsrätt avseende tillträdesförbud är lämplig och föreslår därför inte någon annan reglering.

Kommersiell bemannad rymdfart

Det pågår en internationell utveckling driven av privata aktörer mot att erbjuda tjänster på området kommersiell bemannad rymdfart, så kallad rymdturism. När det gäller kommersiell bemannad rymdfart är vårt uppdrag att, som underlag för regeringens framtida överväg-

25

Sammanfattning

SOU 2021:91

anden, identifiera inom vilka områden kompletterande reglering kan behövas för att sådan verksamhet ska kunna bedrivas i Sverige.

Vertikal utsändning av bemannade rymdkapslar, som kan jäm- ställas med sondraketutsändningar, omfattas av den nya rymdlagen. Detsamma gäller en utsändning av en bemannad kapsel från ett svenskt flygplan. En förutsättning är emellertid att utsändningarna utgör rymdverksamhet i lagens mening. Rymdverksamhet – oavsett om den är bemannad eller inte – är tillståndspliktig och omfattas av vissa villkor som kan anpassas till den särskilda verksamheten såväl genom föreskrifter som i enskilda tillståndsbeslut.

Kommersiell bemannad rymdfart genom horisontell utsändning har hitintills skett på höjder som inte utgör rymdverksamhet enligt den nya lagen. Denna verksamhet faller i stället under luftfartslag- stiftningen. Vår bedömning är att bemannad rymdfart genom hori- sontell utsändning, som oftast sker från flygplatser, bör kunna han- teras enligt luftfartslagstiftningen. Denna lagstiftning är anpassad för bemannade flygningar och innehåller säkerhetskrav för såväl far- koster som anläggningar och personal.

För att bemannad vertikal rymdfart från svenskt territorium ska kunna genomföras krävs enligt vår bedömning ett utvecklat regelverk. Motsvarande säkerhetsföreskrifter och andra regelverk som finns för flygplatser och verksamhet i luftrummet, och som gäller för bemannad horisontell rymdfart, behöver utarbetas för bemannade vertikala ut- sändningar från en svensk rymdbas. Eftersom kommersiell bemannad rymdfart bör regleras enhetligt oavsett om det rör sig om vertikal eller horisontell utsändning talar övervägande skäl för att ett sådant regelverk bör utarbetas inom ramen för luftfartsregleringen.

Överklagande

Vi föreslår att beslut i tillståndsärenden ska få överklagas av sökan- den i ärendet och att beslut i tillsynsärenden ska få överklagas av till- ståndshavaren. Beslut om tillfälligt förbud föreslås få överklagas särskilt. Eftersom tillståndsprocessen kan ha inslag som föranleder överväg- anden kring Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen föreslår vi en särskild överklaganderätt för Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strate- giska produkter (samrådsmyndigheterna). Dessa intressen motiverar

26

SOU 2021:91

Sammanfattning

också vårt förslag om en ordning med olika överprövningsinstanser. Sökanden i tillståndsärenden ska överklaga beslut till allmän förvalt- ningsdomstol. Denna ordning gäller även för tillståndshavare som ska överklaga beslut i tillsynsärenden. Samrådsmyndigheterna ska emellertid överklaga beslut till regeringen. Om ett mål hos allmän förvaltningsdomstol innehåller frågor som rör Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen, föreslås domstolen överlämna målet till regeringen för prövning. Detsamma föreslås gälla om samrådsmyndigheterna begär att målet av sådan an- ledning ska överlämnas till regeringen.

Sekretessfrågor

För att Rymdstyrelsen ska kunna pröva frågor om tillstånd och ut- öva tillsyn på ett effektivt och rättssäkert sätt är det av avgörande betydelse att myndigheten får tillgång till information som kan ha be- tydelse för bedömningar om Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Vi föreslår därför att det införs sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400) för Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Inspektio- nen för strategiska produkter inom ramen för tillstånds- och tillsyns- ärenden enligt rymdlagen, så att myndigheterna – när det är lämpligt – kan lämna sekretessreglerade uppgifter till Rymdstyrelsen.

Av samma skäl föreslår vi en sekretessbrytande bestämmelse, i form av en uppgiftsskyldighet, för Rymdstyrelsen i förhållande till Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Inspektionen för strategiska produkter.

Konsekvenser

Vår sammantagna bedömning är att den nya lagen kommer att främja svensk rymdverksamhet som strategisk tillgång för utveckling av kunskapssamhället, samtidigt som den bidrar till att skapa en ökad internationell attraktionskraft för svensk högteknologisk verksam- het och bättre förutsättningar för svensk industri och teknikutveck- ling. Att forskning, utveckling och industrins innovations- och kon- kurrenskraft stärks förväntas medföra positiva samhällsekonomiska effekter. Rymdinfrastrukturen tillhandahåller samhällsviktiga tjänster

27

Sammanfattning

SOU 2021:91

och lagen kommer enligt vår bedömning att tillgodose samhällets behov av rymdrelaterad kunskap och teknik. Vidare kommer lagen att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen genom att omfattningen av tillståndsplikten, tillstånds- och tillsynsprocesserna samt överklagandereglerna har ut- formats med beaktande av dessa intressen.

Förslagen som vi lämnar bedöms, åtminstone inledningsvis, rym- mas inom befintliga anslag för Rymdstyrelsen, samrådsmyndigheterna och övriga myndigheter som berörs av förslagen. På sikt förväntas emellertid ärendetillströmningen öka och det kan då finnas anledning att återkomma i frågan om anslagsökning då behövs.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Den nya rymdlagen med anslutande förordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Vi föreslår övergångsbestämmelser som innebär att de ärenden om tillstånd och tillsyn som har inletts före ikraft- trädandet, men ännu inte har avgjorts, ska handläggas enligt äldre före- skrifter.

28

Summary

The Remit

In accordance with our remit, we carried out a review of the Space Activities Act of 1982 and its related Space Activities Decree. A review of Sweden’s space activities legislation is warranted for many different reasons, including the technology development since the Space Activities Act came into existence, the rise in non-state actors in the space sector, and changes in the world around us which have led to a greater focus on Sweden’s national security. The current Space Activities Act contains only a few provisions of a horizontal nature and an expanded, more predictable, and plainer regulatory framework is needed. Other European countries have carried out equivalent work on their legislation recently.

In this report we submit a number of proposals which aim to achieve a regulation of space activities that is sustainable in the long term, that is in line with international regulatory frameworks and national security needs, and that provides predictability and good foundations for the business community and for research. In essence, the proposals mean the introduction of a new Space Activities Act covering state actors and activities with sounding rockets, expanded permit and supervision arrangements, and provisions governing damages, insurance, and protection of the space environment. Fur- thermore, the proposed Act contains several provisions which aim to safeguard Sweden’s national security and foreign, security, and defence policy interests in general for the space sector.

29

Summary

SOU 2021:91

Starting points

Our starting point has been that any new space activities legislation should fulfil Sweden’s responsibilities and obligations arising from the international rules that Sweden has undertaken to comply with. Since these international agreements only deal with relations between states, Sweden’s space activities legislation should also ensure that obligations equivalent to the Swedish state’s international obligations are also imposed on operators under private law.

The space sector has grown from a few space-faring nations where the state was involved in all space activities, to an increasing number of nations where private actors are involved, and in addition these activities have become increasingly technologically advanced. Therefore, a starting point for new space activities legislation must be that both permit and supervision rules are designed to be capable of handling a larger number of cases.

Another starting point is that a new Space Activities Act should ensure that space activities can be conducted without jeopardising Sweden’s national security or the activity coming into conflict with security, defence, or foreign policy interests.

A new Space Activities Act

In view of the need for reform in the space sector and the fact that the current Space Activities Act is relatively fragmented, we propose the introduction of a new Space Activities Act and the repeal of the current Act. Like the current Act, this new Act would be titled lagen om rymdverksamhet (the Space Activities Act) and be supplemented by a förordning (Space Activities Decree).

A key objective of the proposed new Act is to promote Swedish space activities in order to strengthen Sweden’s research and develop- ment and industrial innovation and competitiveness, and to satisfy the community’s needs for space-related knowledge and technologies. At the same time, it is essential that the new Act safeguards Sweden’s national security and other foreign, security, and defence policy in- terests.

30

SOU 2021:91

Summary

The scope of the new Act

Space activities include activities that have clear interfaces with aviation activities. However, there is no coherent regulatory frame- work for these activities, as there is in some other countries. Instead, they are dealt with in separate regulatory frameworks. Since it is pro- posed that even in the future space activities will require a permit – and a failure to comply with the permit obligation can result in criminal penalties – we have identified compelling reasons for demarcating the scope of the new Act in relation to aviation activities more clearly than is the case in the current Act. The need for clear demarcation is particularly important given that high-altitude operations has increased and can be expected to increase further. We therefore propose that the terms ‘space object’ and ‘space activity’ be defined in the Act and its applicability is tied to these definitions. This will provide clear and unambiguous regulation concerning which activities are covered by the Act.

The new Space Act is to apply to space activities conducted from Swedish territory, but also to space activities conducted outside Swedish territory from a craft registered in Sweden, or space activities con- ducted by a Swedish citizen, or a legal person established in Sweden. The Act is not only to apply to space activities conducted by private actors, but also by state actors. According to our proposal, sounding rocket activities, which are exempt from current space legislation, can constitute a space activity and thus be covered by the new Act. The limitations on the scope of the Act ensue from Sweden’s com- mitments under international space law.

However, the reception of signals from space is not covered by the Act because it is not an activity conducted in space but on Earth. However, the transmission of signals for communication with a space object to change its position or function falls within the scope of the Act.

Permits for space activities

Activities that constitute space activities, state or private, must require a permit. However, it is proposed that in the new Act, the Swedish Government may provide for an exemption from the permit require- ment for space activities conducted by the Swedish state. Such an

31

Summary

SOU 2021:91

exemption should be applied very restrictively and should primarily be applicable to authorities in the defence and security sector. We pro- pose that authorities under the Ministry of Defence should get such an exemption.

We propose that the Swedish National Space Agency examines applications for permits. The holder of the permit is to be the person or company who conducts or intends to conduct space activities and is responsible for or has a controlling influence over the activity (the operator). In permit cases, the regulatory authority is to consult with the Swedish Armed Forces, the Swedish Security Service and the Inspectorate of Strategic Products on questions concerning Sweden’s national security or other foreign, security or defence policy interests.

According to our proposal, there are to be different permits for different types of space activities. These are permits for the launching of space objects, manoeuvring or other interaction with space objects, the re-entry of space objects, an activity or other interaction with celestial bodies other than the Earth, and other activities conducted in space other than those mentioned above. One reason for different permit procedures is to make the permit process faster and more efficient. This is particularly relevant given that the number of per- mit cases will most likely rise in the future. The number of operators requiring a permit will increase in part as a result of activities in- volving sounding rockets and that activities conducted by state actors will require a permit; and in part due to innovations in concert with a rapid spread of technology and new actors. In addition, there is the Swedish Government’s declared commitment to launching satellites from the Esrange Space Center (hereinafter Esrange). Another reason for differentiating the permit procedure is that different activities prompt different conditions on permits and different degrees of super- vision. Another reason is that different activities involve different obli- gations under space law with respect to questions of liability, among other things.

We propose that the Act sets outs clear conditions over what is required for a permit to be granted. The conditions may be adapted to each specific permit type by means of regulations. So that processing applications for permits can be carried out in an efficient, uniform and legally certain way, we also propose regulating what information an application must contain. Furthermore, it is proposed that a permit may be subject to certain specific conditions to adapt the individual

32

SOU 2021:91

Summary

activity so that it is conducted in an appropriate and secure way. Another proposal is that a permit is required if space activities are transferred to another operator. The proposed permit regime pro- vides clarity and predictability for both the applicant and the issuing authority and means that uniform requirements are imposed on the operators. It is also fundamental to safeguarding Sweden’s national security and other foreign, security, and defence policy interests.

Registration of space objects

In order to meet our international obligations, we propose regula- tion governing the registration of space objects. It is proposed that the Swedish National Space Agency maintains a national register of space objects and reports data from the register to the United Nations.

Supervision and more

To perform supervision of space activities in a robust, efficient, and legally certain way, the supervision should be expanded and clarified compared to current regulation. We are therefore proposing regula- tion governing the mission and powers of the regulatory authority, but also governing intervention measures and administrative sanctions.

The regulatory authority must have the right to obtain, on request, the information and the documents necessary for supervision along with access to areas, premises and other spaces where space activities are conducted. In addition, the regulatory authority must be allowed to issue orders which can be accompanied by a fine for non-compli- ance. There should be both milder and stricter sanctions so that the intervention can be proportionate to the nature of the deficiencies and breaches. We propose that revoking the permit be the most stringent intervention measure and that this measure can only be taken in the event of serious breaches and where no other measures constitute sufficient intervention. A permit should not be revoked if the purpose of revoking it can be equally well served by changing the conditions of the permit. Instead of revoking the permit, a warn- ing may be issued, provided that it is a measure constituting suffi- cient intervention. In the case of minor breaches, a notification may be issued.

33

Summary

SOU 2021:91

In some cases, an activity should cease immediately, or a planned activity should not be carried out. Such a case could be a breach by or a deficiency in the activity that entails a security risk or that an incident affecting Sweden’s national security or other foreign, security or defence policy interests has occurred. In such situations, the regu- latory authority must be able to notify the activity that its permit is invalid until further notice. Such a temporary decision is to apply immediately.

It is proposed that the penal provision contained in the current Space Activities Act be transferred into the new Act.

The Swedish National Space Agency is to be the regulatory au- thority. A state operator that has been granted an exemption from the permit requirement is not subject to supervision but must keep the Swedish Government informed about the activity it conducts. In exercising supervision, the Swedish National Space Agency must be able to receive assistance from the Swedish Armed Forces, the Swedish Security Service, and the Inspectorate of Strategic Products. These authorities must also be able to initiate a permit revocation case and make temporary decisions or amendments to permits. To the extent necessary, the Swedish Enforcement Authority or the Swedish Police Authority must assist with the enforcement of decisions concerning access to documents and the inspection of spaces where space activi- ties are conducted.

Damages and insurance

The Space Activities Act currently in force does not provide for tortious liability. We therefore propose that the new Space Act introduces a damages regime which makes it clear that the operator has strict liability for damage caused by the space object to persons or pro- perty on Earth or on aircraft during flight. The provision corresponds to the strict liability that Sweden has under international agreements, but also provides for tortious liability for damage caused by a space object to Swedish citizens, Swedish territory or Swedish aircraft. This liability shall not apply if the injured party has contributed to the damage intentionally or through gross negligence. Nor shall it apply if the injured party has participated in the activity that caused the damage.

34

SOU 2021:91

Summary

We propose that the current right of recourse for the state should continue to apply so that the state is able to claim compensation for damages paid by the state consequent on its obligations under inter- national agreements. However, the amount of compensation paid under strict liability or recourse liability shall not exceed SEK 600 million. The amount limit shall not apply if the damage has been caused inten- tionally or through gross negligence.

To ensure that the operator can compensate damage suffered, we propose provisions governing insurance obligations. The Act there- fore contains a requirement for third-party liability insurance or some other financial guarantee to cover strict liability or recourse liability up to an amount of SEK 600 million. The regulatory authority is able to decide on a lower amount if appropriate in consideration of the activity.

The third-party liability insurance obligation shall not apply to a person covered by the state insurance scheme. An exemption from the third-party liability insurance obligation must also be possible if another actor participating in the space activity already has third-party liability insurance or has furnished a guarantee covering the strict liability or recourse liability amount.

Space environment and space debris

Space debris is a major problem today. It is therefore important that space activities do not contribute additional space debris. We there- fore propose, in line with the Outer Space Treaty and the inter- national guidelines and recommendations on the long-term sus- tainability of outer space activities, that an environmental provision be included in the new Act. Space activities must be conducted in ways that are sustainable with respect to the environment and the utilisation of space and the operator must strive to ensure that the activity does not give rise to space debris or lead to harmful environ- mental impacts. Furthermore, we propose that a provision be included in the new Space Activities Decree to the effect that the operator should ensure that a space object in space is transferred to the atmo- sphere or to an orbit where it cannot cause damage to other space activities within 25 years of the end of the activity.

35

Summary

SOU 2021:91

Commercial manned space travel

There is an ongoing international trend driven by private actors to- wards offering services in the field of commercial manned space travel, i.e. space tourism. As far as commercial manned space travel is con- cerned, our task was to identify the areas in which supplementary regu- lation may be needed for such activities to be conducted in Sweden as the basis for the Swedish Government’s future consideration.

Vertical launching of manned space capsules, which can be com- pared to sounding rocket launches, is covered by the new Space Activities Act. The same applies to the launching of a manned cap- sule from a Swedish aircraft. However, such launches must consti- tute space activities within the meaning of the Act. Space activities, whether manned or not, require a permit and are subject to certain conditions which can be adapted to the specific activity by means of regulations as well as individual permit decisions.

Commercial manned space travel through horizontal launching has so far been at altitudes that do not constitute space activities under the new Act. These activities are instead subject to Sweden’s aviation legislation. Our assessment is that it should be possible to deal with manned space travel through horizontal launching, which is most often from airports, under Sweden’s aviation legislation. This legislation is adapted for manned flights and provides for safety re- quirements for crafts as well as installations and personnel.

It is our assessment that an elaborated regulatory framework would need to be implemented in order to operate manned vertical space travel from Swedish territory. Corresponding safety regulations and other provisions that exist for airports and airspace activities, and which apply to manned horizontal space travel, would need to be framed for manned vertical launches from a Swedish spaceport. Since commercial manned space travel should be regulated uniformly, whether vertically or horizontally launched, there are overriding rea- sons why such a regulatory framework ought to be developed within the framework of Sweden’s aviation regulation.

36

SOU 2021:91

Summary

Appeal

We propose that decisions in permit cases may be appealed by the applicant in the case, and that decisions in supervision cases may be appealed by the permit holder. It is proposed that a decision on a temporary ban may be appealed separately. Since the permit process may have elements prompting considerations related to Sweden’s national security or other foreign, security, and defence policy interests, we propose a special right of appeal for the Swedish Armed Forces, Swedish Security Service and the Inspectorate for Strategic Products (the consultation authorities). These interests also motivate our pro- posal for a system involving separate review bodies. The applicant in a permit case can appeal the decision to an administrative court. This system also applies to permit holders who intend to appeal decisions handed down in supervision cases. However, the consultation author- ities can appeal decisions to the Swedish Government. If a case before an administrative court contains matters pertaining to Sweden’s na- tional security or other foreign, security, and defence policy interests, it is proposed that the court declines the case and submits it to the Swedish Government for examination. The same is proposed when the consultation authorities request that the case be submitted to the Swedish Government for such a reason.

Secrecy

In order for the Swedish National Space Agency to be able to exa- mine applications for permits and exercise supervision in an efficient and legally certain manner, it is crucial that the authority has access to information that may be relevant for assessments of Sweden’s national security or other foreign, security or defence policy interests. We therefore propose the introduction of information disclosure provisions in the Public Access to Information and Secrecy Act (SFS 2009:400) for the Swedish Security Service, the Swedish Armed Forces and the Inspectorate of Strategic Products covering permit and supervision cases under the Space Activities Act, so that the au- thorities – where appropriate – can submit classified information to the Swedish National Space Agency.

37

Summary

SOU 2021:91

For the same reasons, we propose an information disclosure pro- vision in the form of a reporting requirement for the Swedish Natio- nal Space Agency in relation to the Swedish Security Service, the Swedish Armed Forces and the Inspectorate of Strategic Products.

Impact

Our overall assessment is that the new Act will promote Swedish space activities as a strategic asset for the development of the know- ledge society, while at the same time helping to increase the inter- national appeal of Swedish high-tech industries and create better conditions for Swedish industry and technology development. The strengthening of research, development and industrial innovation and competitiveness is anticipated to have positive socio-economic effects. Space infrastructure provides essential services to the community, and, in our assessment, the Act will meet the needs of the com- munity for space-related knowledge and technology. Furthermore, the Act will safeguard Sweden’s national security and other foreign, security, and defence policy interests by ensuring that the scope of the permit requirement, the permit and supervisory processes, and the rules of appeal have been designed with these interests in mind.

The proposals that we are submitting are assessed, at least initially, as being within the scope of the existing appropriations to the Swedish National Space Agency, the consultation authorities, and the other authorities affected by these proposals. In the long run, however, an increase in the number of permit cases is anticipated in which case there may be reason to return to the question of whether an increase in appropriations is needed.

Entry into force and transitional provisions

It is proposed that the new Space Activities Act and associated new Space Activities Decree enter into force on 1 January 2023. We pro- pose transitional provisions whereby permit and supervision cases ini- tiated before the entry into force of the new Act, but not yet deter- mined, are to be dealt with under the earlier provisions.

38

1 Författningsförslag

1.1Förslag till lag (2022:000) om rymdverksamhet

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens syfte

1 § Syftet med denna lag är att främja svensk rymdverksamhet för att stärka forskning, utveckling och industrins innovations- och kon- kurrenskraft samt för att tillgodose samhällets behov av rymdrela- terad kunskap och teknik. Lagens syfte är också att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller för rymdverksamhet som bedrivs från svenskt territorium. Lagen gäller också för rymdverksamhet som bedrivs utanför svenskt territorium från farkost som är registrerad i Sverige eller av en svensk medborgare eller en juridisk person med säte i Sverige.

39

Författningsförslag

SOU 2021:91

Definitioner

3 § I denna lag har nedanstående begrepp följande betydelse.

Rymdverksamhet

1.Utsändning av rymdföremål,

2.manövrering eller annan påverkan av rymdföremål,

3.återföring av rymdföremål,

4.aktivitet eller påverkan på annan himlakropp än jorden, och

5.annan verksamhet som utförs i rymden än de som anges i punk- terna 1–4.

Rymdföremål

Ett föremål, bestående av nyttolast och sondraket eller bärraket in- klusive delar av dessa, som ska sändas ut, sänds ut eller har sänts ut till en höjd som överstiger 100 kilometer över havsytans nivå.

Verksamhetsutövare

Den som bedriver, eller har för avsikt att bedriva, rymdverksamhet och ansvarar för, eller har ett bestämmande inflytande över, verksam- heten.

2 kap. Tillstånd Krav på tillstånd

1 § Tillstånd krävs för att bedriva rymdverksamhet.

Tillståndsmyndighet

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska pröva frågor om tillstånd att bedriva rymdverksamhet.

40

SOU 2021:91

Författningsförslag

Villkor för tillstånd

3 § Tillstånd att bedriva rymdverksamhet ska beviljas, under förut- sättning att

1.verksamhetsutövaren har en ändamålsenlig ekonomisk och tek- nisk plan för hur verksamheten ska bedrivas,

2.verksamhetsutövaren uppfyller de krav på ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet som anges i 4 kap. 5 och 6 §§,

3.verksamheten ska bedrivas med beaktande av allmän och en- skild säkerhet,

4.verksamheten ska bedrivas på sätt som är långsiktigt hållbart för miljön för att minimera uppkomst av rymdskrot och annan skad- lig miljöpåverkan,

5.verksamhetsutövaren har en ändamålsenlig plan för hur verk- samheten ska avslutas,

6.verksamheten inte är olämplig med hänsyn till Sveriges säker- het eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen,

7.verksamheten är förenlig med Sveriges internationella förplikt-

elser,

8.verksamheten ska bedrivas med beaktande av reglerna om export- kontroll, och

9.verksamheten ska bedrivas med beaktande av den internatio- nella teleunionens regler.

Villkor i tillståndsbeslut

4 § Tillstånd att bedriva rymdverksamhet kan förenas med villkor om

1.att uppkomst av fara för allmän och enskild säkerhet ska und- vikas,

2.att verksamheten ska bedrivas på sätt som är långsiktigt hållbart för att minimera uppkomst av rymdskrot och annan skadlig miljö- påverkan,

3.att ägarförändringar i verksamheten, som innebär att en ny ägare innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller minst tio pro- cent av rösterna, anmäls till den myndighet som utövar tillsyn över verksamheten,

4.krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller andra ut- rikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen,

41

Författningsförslag

SOU 2021:91

5.att verksamhetsutövaren har beviljats tillstånd att använda radio- sändare samt registrerat frekvenser och banposition inom den inter- nationella teleunionen innan rymdverksamheten påbörjas, eller

6.att verksamhetsutövaren har beviljats tillstånd för annan typ av rymdverksamhet innan verksamheten påbörjas.

Överlåtelse av tillstånd

5 § Om verksamhetsutövaren avser att överlåta det bestämmande inflytandet över rymdverksamheten ska denne anmäla detta till till- ståndsmyndigheten.

Tillståndet att bedriva rymdverksamhet får överlåtas efter medgiv- ande från tillståndsmyndigheten. Ett sådant medgivande ska lämnas om

1.förvärvaren uppfyller de villkor som ställs på en verksamhets- utövare enligt 3 § och föreskrifter som har meddelats i anslutning till bestämmelsen,

2.den överlåtna verksamheten uppfyller de villkor som gällde då tillståndet för verksamheten meddelades, och

3.överlåtelsen inte är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Samråd

6 § Tillståndsmyndigheten ska samråda med de myndigheter som regeringen bestämmer i frågor om Sveriges säkerhet eller andra ut- rikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen i ärenden om till- stånd att bedriva rymdverksamhet eller överlåtelse av sådant tillstånd.

Uppgiftsskyldighet

7 § Tillståndsmyndigheten ska på begäran av de myndigheter som regeringen bestämmer lämna uppgifter i ärenden om tillstånd att be- driva rymdverksamhet eller överlåtelse av sådant tillstånd.

42

SOU 2021:91

Författningsförslag

Registrering av rymdföremål

8 § Register ska föras över rymdföremål av den myndighet reger- ingen bestämmer.

Föreskrifter

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillstånds- plikt enligt 1 § för rymdverksamhet som bedrivs av staten. Den som meddelats undantag från tillståndsplikt ska anmäla verksamheten till regeringen.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter och i det enskilda fallet besluta om att för beviljande av tillstånd att bedriva rymdverksamhet krävs avtal om ansvarsfördelning med annan stat.

Regeringen får även meddela föreskrifter och i det enskilda fallet besluta om att för medgivande till överlåtelse av ett tillstånd att be- driva rymdverksamhet till utländsk verksamhetsutövare krävs avtal om ersättningsansvar med verksamhetsutövarens stat.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.ytterligare villkor för beviljande av tillstånd att bedriva rymd- verksamhet än de som anges i 3 §, och

2.vilka uppgifter en ansökan om tillstånd ska innehålla.

3 kap. Tillsyn m.m.

Tillsynsområde och tillsynsmyndighet

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över rymdverksamhet.

2 § Den som meddelats undantag från tillståndsplikt ska hålla reger- ingen underrättad om den bedrivna verksamheten.

43

Författningsförslag

SOU 2021:91

Tillsynsmyndighetens uppdrag

3 § Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och tillståndsbeslutet följs.

Tillsynsmyndighetens befogenheter

Rätt till upplysningar och inspektion

4 § För att fullgöra sitt uppdrag enligt 3 § har tillsynsmyndigheten rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen samt få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där rymdverksamhet bedrivs.

Föreläggande

5 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen samt tillståndsbeslutet ska följas.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Ingripanden

Återkallelse av tillstånd och ändring av tillståndsvillkor

6 § Ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet får återkallas eller till- ståndsvillkor ändras, om

1.tillståndshavaren har åsidosatt villkor i tillståndsbeslutet,

2.tillståndshavaren har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,

3.tillståndshavaren bedriver rymdverksamhet som är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen, eller

4.tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

44

SOU 2021:91

Författningsförslag

Varning

7 § I stället för att återkalla tillståndet enligt 6 § 1 och 2 får tillsyns- myndigheten meddela en skriftlig varning, om det är en tillräckligt ingripande åtgärd.

Anmärkning

8 § Om en överträdelse eller förseelse enligt 6 § 1 och 2 är mindre allvarlig får tillsynsmyndigheten meddela en anmärkning.

Tillfälligt beslut

9 § Tillsynsmyndigheten får meddela att ett beslut om tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller överlåtelse av sådant tillstånd tills vidare inte ska gälla.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart.

Straffbestämmelse

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverk- samhet utan tillstånd eller åsidosätter villkor i tillståndsbeslutet, ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Avgifter

11 § Tillsynsmyndigheten får ta ut avgift för tillsynen av tillstånds- havaren.

Uppgiftsskyldighet

12 § Tillsynsmyndigheten ska på begäran av de myndigheter reger- ingen bestämmer lämna uppgifter i ärenden om återkallelse av till- stånd, ändring av tillståndsvillkor eller tillfälligt beslut.

45

Författningsförslag

SOU 2021:91

Föreskrifter

13 § Regeringen får meddela föreskrifter om att tillsynsmyndigheten

1.får begära hjälp av en annan myndighet vid tillsynen, och

2.på begäran av vissa andra myndigheter ska pröva om det finns skäl att återkalla tillstånd, ändra tillståndsvillkor eller meddela till- fälligt beslut.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för tillsyn.

4 kap. Skadestånd och försäkring

Skadestånd

Ansvar

1 § Verksamhetsutövaren ska ersätta skada som ett rymdföremål orsakar personer eller egendom på jorden eller på luftfartyg under flygning, även om verksamhetsutövaren inte har vållat skadan.

Ansvaret i första stycket gäller inte om den skadelidande

1.uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till ska- dan, eller

2.deltagit i den rymdverksamhet som orsakat skadan.

2 § I skadeståndslagen (1972:207) finns bestämmelser som ska tillämpas avseende verksamhetsutövarens ansvar för skada i andra fall än som anges i 1 § första stycket.

Regressrätt

3 § Staten kan kräva ersättning för sådant skadestånd som staten betalt på grund av åtaganden enligt internationella överenskommelser.

46

SOU 2021:91

Författningsförslag

Beloppsbegränsning

4 § Den ersättning som ska utges enligt 1 eller 3 § uppgår till högst 600 miljoner kronor.

Begränsningen enligt första stycket gäller inte om skadan har or- sakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Försäkring m.m.

5 § Verksamhetsutövaren ska ha en ansvarsförsäkring eller ställt en annan ekonomisk säkerhet som vid varje tidpunkt täcker det ansvar som följer av 1 eller 3 § upp till ett belopp om 600 miljoner kronor.

Tillståndsmyndigheten får besluta om

1.ett lägre belopp än det som anges i första stycket, om det är lämpligt med hänsyn till verksamheten, eller

2.att skyldigheten i första stycket inte gäller om någon annan har en ansvarsförsäkring eller ställt en annan ekonomisk säkerhet som täcker verksamhetsutövarens ansvar.

6 § Skyldigheten i 5 § första stycket gäller inte den som omfattas av det statliga försäkringssystemet.

5 kap. Miljöskydd

1 § Rymdverksamhet ska bedrivas på sätt som är långsiktigt håll- bart för miljön och nyttjandet av rymden. Verksamhetsutövaren ska sträva efter att verksamheten inte ger upphov till rymdskrot eller leder till skadlig miljöpåverkan på jorden, i atmosfären eller i rymden, inklusive andra himlakroppar än jorden.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om miljöskydd och rymdskrot.

6 kap. Överklagande

1 § Beslut i ärenden om tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller överlåtelse av sådant tillstånd enligt 2 kap. får överklagas av sökan- den i ärendet.

47

Författningsförslag

SOU 2021:91

Beslut i ärenden om föreläggande enligt 3 kap. 5 §, återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor enligt 3 kap. 6 §, varning enligt 3 kap. 7 §, anmärkning enligt 3 kap. 8 §, tillfälligt beslut enligt 3 kap. 9 § och avgift enligt 3 kap. 11 §, får överklagas av tillstånds- havaren. Beslut om tillfälligt beslut får överklagas särskilt.

Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter får överklaga beslut om

1.tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller överlåtelse av sådant tillstånd,

2.villkor i ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller att ett sådant tillstånd inte har förenats med villkor,

3.att inte återkalla tillstånd att bedriva rymdverksamhet, eller

4.att inte meddela tillfälligt beslut.

2 § Beslut som överklagas med stöd av 1 § första och andra styckena överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslutsmyndigheten är motpart i domstolen. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som överklagas med stöd av 1 § tredje stycket överklagas till regeringen.

Om ett mål som anhängiggjorts hos allmän förvaltningsdomstol innehåller frågor om Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen, ska domstolen med eget yttrande överlämna målet till regeringen för prövning. Detsamma gäller om Försvarsmakten, Säkerhetspolisen eller Inspektionen för strategiska produkter begär att målet av sådan anledning ska överlämnas till reger- ingen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2.Genom lagen upphävs lagen (1982:963) om rymdverksamhet.

3.Ärenden om tillstånd och tillsyn som har inletts före ikraftträd- andet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

48

SOU 2021:91

Författningsförslag

1.2Förslag till förordning (2022:000) om rymdverksamhet

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpning av denna förordning

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2022:000) om rymdverksamhet.

Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen om rymdverksamhet.

Tillstånd

Undantag från tillståndsplikt

2 § Myndigheter som hör till försvarsdepartementet ska inte om- fattas av tillståndsplikt enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:000) om rymd- verksamhet.

Tillståndsmyndighet

3 § Rymdstyrelsen prövar frågor om tillstånd att bedriva rymd- verksamhet och överlåtelse av sådant tillstånd enligt lagen (2022:000) om rymdverksamhet.

Tillståndstyper

4 § Ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet kan avse någon av de verksamheter som anges i punkterna 1–5 i definitionen av rymdverk- samhet i 1 kap. 3 § lagen (2022:000) om rymdverksamhet.

49

Författningsförslag

SOU 2021:91

Tillståndsansökan

5 § En ansökan om tillstånd att bedriva rymdverksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:000) om rymdverksamhet ska innehålla,

1.uppgifter om verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, per- son- eller organisationsnummer och person- eller registreringsbevis,

2.om verksamhetsutövaren är en juridisk person, uppgifter om ägare till denne som direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller minst tio procent av rösterna,

3.en redogörelse för verksamhetsutövarens kompetens och tidi- gare erfarenheter av att bedriva rymdverksamhet,

4.en beskrivning av den planerade verksamheten och dess syfte, mål och varaktighet,

5.en beskrivning av rymdföremålets delar och ägarförhållandena till dessa,

6.en beskrivning av vilka aktörer verksamhetsutövaren samarbetar med för att bedriva verksamheten,

7.en beskrivning av den ekonomiska planen för hur verksam- heten ska bedrivas,

8.en beskrivning av den tekniska planen för hur verksamheten ska bedrivas,

9.en bedömning av riskerna med verksamheten för allmän och enskild säkerhet,

10.en beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas för att vara långsiktigt hållbar och för att minimera uppkomst av rymdskrot samt annan skadlig miljöpåverkan,

11.en beskrivning av hur verksamheten ska avslutas,

12.en beskrivning av att verksamheten är förenlig med Sveriges internationella förpliktelser,

13.en beskrivning av hur verksamhetsutövaren beaktat reglerna om exportkontroll,

14.en beskrivning av hur verksamhetsutövaren beaktat den inter- nationella teleunionens regler,

15.avtal om ansvarsförsäkring eller intyg om annan ekonomisk säkerhet enligt 4 kap. 5 § lagen om rymdverksamhet, om det krävs,

16.tillstånd för annan typ av rymdverksamhet som har samband med den verksamhet som ansökan avser, om det krävs, och

17.andra tillstånd och avtal som är av betydelse för verksamheten.

50

SOU 2021:91

Författningsförslag

Samråd

6 § Rymdstyrelsen ska samråda med Försvarsmakten, Säkerhets- polisen och Inspektionen för strategiska produkter i ärenden om till- stånd att bedriva rymdverksamhet eller överlåtelse av sådant tillstånd.

Avsikten med samråden är att klarlägga om ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller ett medgivande till överlåtelse av sådant till- stånd kan vara olämpligt med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen, och om det bör förenas med villkor med hänsyn till dessa intressen.

7 § Rymdstyrelsen ska på begäran av Försvarsmakten, Säkerhets- polisen eller Inspektionen för strategiska produkter lämna uppgifter i ärenden om tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller överlåtelse av sådant tillstånd och i ärenden om återkallelse av tillstånd, ändring av tillståndsvillkor eller tillfälligt beslut.

Föreskrifter

8 § Rymdstyrelsen får meddela föreskrifter om

1.ytterligare villkor för beviljande av tillstånd att bedriva rymd- verksamhet än de som anges i 2 kap. 3 § lagen (2022:000) om rymd- verksamhet, och

2.ytterligare uppgifter en ansökan om tillstånd ska innehålla än de som anges i 5 §.

Registrering av rymdföremål

Nationellt register

9 § Rymdstyrelsen ska föra register över rymdföremål enligt lagen (2022:000) om rymdverksamhet.

10 § Registret som avses i 2 kap. 8 § lagen (2022:000) om rymd- verksamhet ska innehålla uppgifter om

1.utsändande stat eller stater,

2.beteckning eller registernummer på rymdföremålet,

3.dag och område eller plats för utsändande,

51

Författningsförslag

SOU 2021:91

4.grundläggande parametrar för omloppsbanan, inklusive omlopps- tid, banplanets lutning, apogeum och perigeum, och

5.rymdföremålets allmänna användning.

11 § Verksamhetsutövaren ska efter verksamhetens genomförande, utan onödigt dröjsmål, underrätta Rymdstyrelsen om de uppgifter som anges i 10 § och om förändringar av dessa som inte är av ringa betydelse.

Förenta nationernas register

12 § Rymdstyrelsen ska till Förenta nationerna anmäla

1.de uppgifter från registret som anges i 10 § angående de rymd- föremål för vilka Sverige är utsändande stat enligt konventionen den 14 januari 1975 om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden, och

2.om ett anmält rymdföremål inte längre är registrerat.

Om förutom Sverige, en annan stat också är utsändande stat en- ligt den i första stycket nämnda konventionen, ska Sverige göra an- mälan till Förenta nationerna i enlighet med första stycket, om inte annat har avtalats med den andra staten.

Underrättelserna ska göras utan onödigt dröjsmål till Förenta nationernas generalsekreterare genom Utrikesdepartementet.

Föreskrifter

13 § Rymdstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare upp- gifter som registret som avses i 2 kap. 8 § lagen (2022:000) om rymd- verksamhet ska innehålla.

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

14 § Rymdstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2022:000) om rymdverksamhet.

52

SOU 2021:91

Författningsförslag

Bistånd vid tillsyn

15 § Rymdstyrelsen får vid behov begära hjälp vid tillsynen av För- svarsmakten, Säkerhetspolisen, Inspektionen för strategiska produkter eller annan berörd myndighet.

Kronofogdemyndigheten eller Polismyndigheten ska i den utsträck- ning det behövs biträda med verkställighet av beslut enligt 3 kap. 4 § lagen (2022:000) om rymdverksamhet.

Begäran om prövning av vissa ingripanden

16 § Rymdstyrelsen ska på begäran av Försvarsmakten, Säkerhets- polisen eller Inspektionen för strategiska produkter pröva om det finns skäl att återkalla tillstånd, ändra tillståndsvillkor eller meddela tillfälligt beslut enligt 3 kap. 6 eller 9 § lagen (2022:000) om rymd- verksamhet.

Miljöskydd

Rymdskrot

17 § Verksamhetsutövaren bör säkerställa att ett rymdföremål i rymden, senast 25 år efter att verksamheten avslutades, överförs till atmosfären eller en omloppsbana där det inte kan orsaka skada för annan verksamhet.

Föreskrifter

18 § Rymdstyrelsen får meddela föreskrifter om miljöskydd och rymdskrot.

1.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

2.Genom förordningen upphävs förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet.

53

Författningsförslag

SOU 2021:91

1.3Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken att 2 kap. 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2020/21:204

Föreslagen lydelse

2 kap.

4 §

Särskilda bestämmelser om svensk domstols behörighet att döma över vissa brott som har begåtts utanför Sverige finns i

1.29 kap. 13 § miljöbalken,

2.14 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

3.10 kap. 10 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

4.5 § lagen (1982:963) om

rymdverksamhet,

 

 

 

5.

51 a § jaktlagen (1987:259),

4.

51 a § jaktlagen (1987:259),

6.

17 § lagen (1992:1140) om

5.

17 § lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon,

Sveriges ekonomiska zon,

7.

49 § fiskelagen (1993:787),

6.

49 § fiskelagen (1993:787),

8.

5 § lagen (1995:732) om

7.

5 §

lagen (1995:732) om

skydd för gravfriden vid vraket

skydd för gravfriden vid vraket

efter passagerarfartyget Estonia,

efter passagerarfartyget Estonia,

9.

6 § lagen (2002:444) om

8.

6 §

lagen (2002:444) om

straff för finansiering av särskilt

straff för finansiering av särskilt

allvarlig brottslighet i vissa fall,

allvarlig brottslighet i vissa fall,

10. 9 § lagen (2010:299) om

9.

9 §

lagen (2010:299) om

straff

för offentlig uppmaning,

straff

för

offentlig uppmaning,

rekrytering och utbildning avse-

rekrytering och utbildning avse-

ende

terroristbrott och annan

ende

terroristbrott och annan

särskilt allvarlig brottslighet,

särskilt allvarlig brottslighet,

11. 13 kap. 11 § luftfartslagen

10. 13 kap. 11 § luftfartslagen

(2010:500),

(2010:500),

12. 17 kap. 2 § radio- och tv-

11. 17 kap. 2 § radio- och tv-

lagen (2010:696),

lagen (2010:696),

13. 2 § lagen (2012:179) om

12. 2 § lagen (2012:179) om

straff för olovlig befattning med

straff för olovlig befattning med

klusterammunition, och

klusterammunition, och

54

f) 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
g) 8 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner, eller
h) 3 kap. 10 § lagen (2022:000) om rymdverksamhet.

SOU 2021:91

Författningsförslag

14.17 § lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott.

13.17 § lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott.

5 §

I de fall som avses i 3 § 2, 3 och 5 är svensk domstol behörig endast om gärningen är straffbar även enligt lagen på gärningsorten (dubbel straffbarhet). Om brottet har begåtts på flera staters område är kravet på dubbel straffbarhet uppfyllt om gärningen är straffbar enligt lagen på någon av gärningsorterna. Det får inte dömas till på- följd som är strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen på gärningsorten.

Första stycket gäller inte

1.om brottet har begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område där en avdelning av Försvarsmakten befann sig,

2.om brottet har begåtts vid tjänstgöringen av någon som är an- ställd av en svensk myndighet för att delta i en internationell militär insats eller i internationell civil krishantering,

3.brott för vilket det lindrigaste straff som är föreskrivet enligt svensk lag är fängelse i fyra år eller mer, och

4.brott som avses i

a)4 kap. 1 a och 4 c §§ och 16 kap. 10 a § första stycket 1 och sjätte stycket eller försök till sådana brott,

b)4 kap. 4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c § eller försök till sådant brott,

c)6 kap. 1–6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4–6, 8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

d)14 kap. 6 § eller försök till sådant brott,

e)22 kap. 6 a och 6 b §§,

f) 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, eller

g) 8 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

55

Författningsförslag

SOU 2021:91

1.4Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att det ska införas två nya paragrafer, 15 kap. 3 b § och 18 kap. 4 b §, med följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 kap.

3 b §

Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller Inspektionen för strategiska produkter lämnar uppgift som avses där till Rymd- styrelsen, om uppgiften avser

1. frågan om ett tillstånd att be- driva rymdverksamhet eller ett medgivande till överlåtelse av så- dant tillstånd enligt 2 kap. lagen (2022:000) om rymdverksamhet, kan vara olämpligt med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvars- politiska intressen,

2. behovet av att förena ett så- dant tillstånd med villkor med hän- syn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvars- politiska intressen, eller

3. frågan om det finns skäl att återkalla tillstånd, ändra tillstånds- villkor eller meddela tillfälligt beslut enligt 3 kap. 6 eller 9 § lagen om rymdverksamhet.

56

SOU 2021:91

Författningsförslag

En uppgift får lämnas endast om intresset av att uppgiften läm- nas har företräde framför det in- tresse som sekretessen ska skydda.

18 kap.

4 b §

Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Säkerhetspolisen lämnar uppgift som avses där till Rymd- styrelsen, om uppgiften avser

1. frågan om ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller ett medgivande till överlåtelse av så- dant tillstånd enligt 2 kap. lagen (2022:000) om rymdverksamhet, kan vara olämpligt med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvars- politiska intressen,

2. behovet av att förena ett så- dant tillstånd med villkor med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller för- svarspolitiska intressen, eller

3. frågan om det finns skäl att återkalla tillstånd, ändra tillstånds- villkor eller meddela tillfälligt be- slut enligt 3 kap. 6 eller 9 § lagen om rymdverksamhet.

En uppgift får lämnas endast om intresset av att uppgiften läm- nas har företräde framför det in- tresse som sekretessen ska skydda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

57

2Utredningens uppdrag och arbete

2.1Utredningens uppdrag

Regeringen beslutade den 2 april 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av rymdlagen och vid behov den anslut- ande rymdförordningen (dir. 2020:34). Syftet med översynen var att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsätt- ningar för företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet.

Utredaren ska bland annat ta ställning till om det i rymdlagen bör införas bestämmelser om vilka krav som ska gälla för att få tillstånd till rymdverksamhet och om staten bör omfattas av tillståndsplikt. Utredaren ska också undersöka om det är lämpligt att i rymdlagen införa bestämmelser om skydd för rymdmiljön och förebyggande av uppkomsten av rymdskrot. Utredaren ska vid översynen ta hänsyn till Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen och folkrättsliga förpliktelser samt bedöma om skydd för Sveriges säker- het bör regleras i rymdlagen. Slutligen ska utredaren identifiera på vilka områden kompletterande reglering kan behövas för att kom- mersiell bemannad rymdfart ska kunna bedrivas.

Genom tilläggsdirektiv den 17 september 2020 (dir. 2020:96) och den 1 juli 2021 (dir. 2021:53) förlängdes utredningstiden först till den 17 september 2021 och därefter till den 17 november 2021. Kommitté- direktiven finns bifogade till betänkandet i bilaga 1–3.

59

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2021:91

2.2Utredningens arbete

Utredningsarbetet påbörjades i september 2020 och har därefter bedri- vits på sedvanligt sätt med regelbundna sammanträden med sakkunniga och experter. Vi har haft sammanlagt sju protokollförda utrednings- sammanträden, varav alla utom slutsammanträdet har genomförts digi- talt på grund av den rådande covid-19-pandemin. Därutöver har vi haft särskilda möten med vissa sakkunniga och experter för att för- djupa oss i vissa specifika frågor.

Vi har genomfört samråd med Chalmers tekniska högskola, För- svarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Inspek- tionen för strategiska produkter, Institutet för rymdfysik, Kungliga Tekniska högskolan, Lantmäteriet, Luftfartsverket, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Myndigheten för sam- hällsskydd och beredskap, Polarforskningssekretariatet, Post- och telestyrelsen, Rymdstyrelsen, Sametinget, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Svenska rymdaktiebolaget, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut och Transportstyrelsen. I samband med samrådet med Svenska rymdaktiebolaget besökte vi rymdbasen Esrange.

I syfte att inhämta synpunkter från relevanta branschorganisa- tioner och andra berörda aktörer anordnade Rymdforum, som är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om svensk rymd- verksamhet och öka informationsflödet mellan olika aktörer i rymd- branschen, på utredningens uppdrag en digital hearing. De aktörer som deltog i hearingen framgår av bilaga 4. I avsikt att undersöka mark- naden för ansvarsförsäkringar har utredningen genom Svensk Försäk- ring, som är försäkringsföretagens branschorganisation, bjudit in de försäkringsbolag som är medlemmar i branschorganisationen till ett digitalt möte. Förutom Svensk Försäkring deltog försäkringsbolaget If i mötet. Därtill har vi haft ett särskilt möte med Ovzon AB och Ses Astra AB.

Vi har även haft kontakt med Direktinvesteringsutredningen (dir. 2019:50), som har utrett frågor som vårt arbete har anknytning till, samt doktoranden Scarlet Wagner, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, som forskar kring frågor om internationellt ansvar i rym- den. Vidare har vi haft kontakt med representanter för Arbets- och näringsministeriet i Finland för att höra om det finska lagstiftnings- arbetet i anledning av den nya finska rymdlagen som trädde i kraft 2018.

60

3 Rymdverksamhet

I detta kapitel ges en beskrivning av rymdverksamheten som bak- grund till betänkandets förslag. Inledningsvis görs i avsnitt 3.1 en sammanfattning av rymdverksamheten följt av en internationell ut- blick i avsnitt 3.2, inklusive tillväxten av kommersiell rymdverksamhet. Avslutningsvis beskrivs i avsnitt 3.3 svensk rymdverksamhet.

3.1Rymdverksamhet

3.1.1Inledning

Det finns ingen global definition av rymdverksamhet. Det finns heller inte någon definition av vad rymden är eller var rymden börjar. I de tidiga traktaten som etablerades för att reglera aktiviteterna i rymden användes begreppet ”yttre rymden” (eng. outer space), vilket även är det uttryckssätt den nu gällande svenska rymdlagen använder. Det uttryckssättet anses numera vara daterat av flera skäl, kanske framför allt för att rymdverksamheten i dag omfattar en stor bredd av verksamheter. Rymdverksamhet kan vara allt från satelliter i lägsta möjliga omloppsbana nära jorden till sonder som Voyager 1 och Voyager 2 som båda lämnat vårt solsystem och nu befinner sig i den interstellära rymden. Numera används endast uttrycket rymden.

Rymdverksamhet omfattar vanligen utsändning av ett föremål till rymden för att där bedriva någon form av verksamhet. Det kan vara olika verksamheter som aktiviteter i omloppsbana eller landning och vidare aktiviteter på en himlakropp. Även om det är verksamheten i rymden som är det centrala så inbegrips alltid utsändningen i rymd- verksamheten, det vill säga bärraketen och utsändningen från det att bärraketen startar till någon form av stabilt läge efter det att en eller flera rymdföremål är avlevererade i avsedda banor.

61

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

Bärraketen startar vanligtvis vertikalt från en särskild ramp på land eller från ett fartyg, men olika försök att lyfta upp bärraketen med ett flygplan (eller ballong) för att starta själva rymdfärden från hög höjd (horisontell utsändning) har pågått under lång tid. Frågan om när en utsändning till rymden kan anses påbörjad behandlas i avsnitt 6.5.1.

Under senare år har intresset för suborbitala flygningar ökat. Det är flygningar längre ut än den så kallade Karmanlinjen, dvs. där atmo- sfären är så tunn att den inte ger lyftkraft åt ett traditionellt flygplan. Karmanlinjen varierar mellan 70 och 100 kilometer över havsytans nivå och den definieras av att över den linjen måste en farkost färdas med omloppshastigheten för den aktuella höjden för att kunna full- följa ett varv runt jorden. Suborbitala flygningar karakteriseras av att de har lägre hastigheter än vad som krävs för omloppsbana. Be- greppet översätts ibland med ”kastbanefärd” vilket bättre beskriver att det snarare handlar om en ballistisk projektil. Farkosten ges en hastighet och riktning ut i rymden i avsikt att den ska återvända från rymden och landa på en förutbestämd plats.

Suborbitala flygningar sker av olika skäl. Ett skäl är att testa bär- raketer, ett annat är att flyga turister till rymden som en del av upp- levelseindustrin. Ett tredje, mera framtidsorienterat skäl, kan vara att transportera gods eller personer långa sträckor på kort tid som ett alternativ till interkontinentala flygningar.

3.1.2Rymdverksamhet i dag

Verksamheterna i rymden kan sammanfattningsvis beskrivas som forskning i och om rymden, forskning från rymden samt tillämp- ningsområden på jorden med hjälp av infrastrukturen i rymden. Forskning i och om rymden är ofta naturvetenskaplig för att förstå våra livsbetingelser i största allmänhet. Forskning från rymden avser studier av jorden från rymden och inkluderar flera olika forsknings- discipliner. Det kan handla om att studera atmosfären, haven, polerna och skogen ur ett klimatforskningsperspektiv, att studera urbani- seringen, att studera förändringen av landskapet och risker för natur- katastrofer eller att studera folkvandringar.

62

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

Nyttigheterna till följd av rymdens infrastruktur har ökat över tid, både i omfattning och i betydelse. Utvecklingen har gått från enklare förmedling av TV via geostationära satelliter som växte fram under 1980-talet till avancerade tjänster som rutinmässigt använder satelliter inom en rad olika samhällssegment utöver kommunikation, exempelvis försvar, nyhetsförmedling och vid räddningsaktioner. Ett sådant exempel är att röntgenbilder tagna på sjukhus i Sverige ana- lyseras av svenska radiologer i Australien. Genom att utnyttja tids- skillnaderna kan man dessutom effektivisera arbetet.

Rymdinfrastrukturen levererar rymddata för många olika tillämp- ningar och inte sällan i kombination med annan data. Med rymddata avses information som mäts eller på annat sätt genereras på satelliter och annan infrastruktur i rymden. Tidigare refererades det ibland till satellitbilder men i dag är tillämpningarna så mångfasetterade att ”bild” kan bli missvisande.

De äldsta och mest kända tillämpningarna av rymddata är väder- prognoser och satellitnavigering. Att data kommer från rymden tänker

vinormalt inte på. Få reflekterar till exempel över att våra mobiltele- foner fångar upp navigationssignaler från det amerikanska GPS- systemet, det ryska Glonass eller det europeiska Galileo för att visa på skärmen var vi befinner oss. Det finns många andra exempel på tillämpningar. Ett är att lantbrukare använder satellitnavigation i kom- bination med både rymddata och mätningar på marken för att an- passa gödning och bekämpningsmedel efter hur det växer på åkern. Gödning och bekämpning fördelas sedan med mer eller mindre själv- körande maskiner som också styrs med hjälp av rymddata. Isbryt- ningen i Östersjön är ytterligare ett exempel på en samhällsnytta som effektiviserats med hjälp av rymddata. Följden har blivit lägre kostnader för isbrytningen och väsentligt lägre bränslekostnader för och mindre utsläpp från den handelsflotta som nyttjar isrännorna.

Rymddata används också för att övervaka parametrar som på- verkar klimatet. De olika internationella klimatavtalen, allt sedan Kyotoprotokollet, behöver rymddata för att följa upp efterlevnaden och konsekvenserna. Här spelar det europeiska Copernicusprogram- met, som är ett program för jordobservation och då främst klimat- och miljöövervakning, en betydande roll, se avsnitt 3.2.5. Copernicus omfattar en betydande infrastruktur med satelliter, och data därifrån kan också användas för andra syften samtidigt och i kombination

63

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

med annan rymddata. Här finns det stora förväntningar på kom- mersiella tillämpningar till nytta för tillväxten i Europa.

3.1.3Rymdverksamhet i framtiden

Rymdverksamhetens utveckling har präglats av den teknikutveck- ling och de framsteg som uppnåtts via olika forskningsprojekt. Så kommer det sannolikt att vara framöver också. De olika affärsmodeller som utvecklas och testas i olika sammanhang världen över kan komma att påverka rymdverksamheten lika mycket eller mer än vad forsk- ningen gör.

Teknikutvecklingen har lett till enklare och billigare satelliter som i större utsträckning kan anpassas till enskilda uppdrag. I stället för att bygga satelliter i teknikens absoluta framkant byggs det nu- mera satelliter med beprövad teknik, anpassade för att lösa bestämda uppgifter. Enklare och mindre satelliter har lockat entreprenörer att utveckla bärraketer designade för att sända ut mindre satelliter i speci- ficerade banor till lägre kostnad. Tillgängligheten på rymdsystem har ökat och är numera sådan att de ingår i allt fler affärsmodeller inom olika marknadssegment.

Ett växande segment sedan några år tillbaka är konstellationer av mindre satelliter som tillsammans täcker ett större område, speciellt som utsändningen är ett kostsamt moment i rymdprojekten. Tillämp- ningsområdena är flera men några är mer utvecklade, som kom- munikation, 5G och internetaccess samt övervakning av exempelvis trafik, råvaror och växtlighet. En omskriven konstellation är Starlink, ett initiativ av Space-X för att etablera internetaccess runt hela jorden. Projektet är uppdelat i flera steg med ett stort antal planerade satel- liter, siffran 40 000 satelliter i mitten av 2020-talet har nämnts. I augusti 2021 hade Space-X sänt ut över 1 600 satelliter.

I november 2014 landade Philae på kometen 67P/Churyuman- Gerasimenko. Händelsen var kulmen på ett projekt som drevs av ESA (European Space Agency), som är en europeisk, mellanstatlig organisation, som inrättades år 1975 av ett tiotal medlemsländer, se avsnitt 3.2.5. Projektet inleddes tio år tidigare med att Rosettasonden skickades upp i februari 2004, med Philae ombord. Projektet blev uppmärksammat, inte minst för de tekniska framstegen, och har på- skyndat utvecklingen av verksamhet på andra himlakroppar. Olika

64

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

aktörer i flera länder diskuterar nu projektutveckling i avsikt att landa på andra himlakroppar än jorden för att utvinna råvaror och mine- raler. Förhoppningarna är att kunna bygga farkoster, tillverka bränsle och på sikt leva fortvarigt på andra himlakroppar och inte utgå från jorden för längre resor i rymden. Det amerikanska projektet Artemis kan ses i detta perspektiv. Med en bas på månen ska Nasa tillsam- mans med internationella partners, bland dem ESA, utforska månen och förbereda sig för att sända astronauter till Mars.

Människan har varit i rymden sedan Jurij Gagarin fullbordade ett varv runt jorden 1961. De långvariga vistelserna har varit på någon av rymdstationerna och de längsta vistelserna har varit på ryska Mir. Den kanske mest kända rymdstationen är ISS (International Space Station) som har finansiering till och med 2024. Olika lösningar har diskuterats för ISS framtid, inklusive att privatisera rymdstationen.

Önskan att göra rymdresor är inte unik för entusiaster och pro- fessionella rymdfarare. På 1960-talet spekulerades det om rymdhotell i början av 2000-talet. Så har det inte blivit men det är uppenbart att det är många som önskar se jorden utifrån. Rymdturism är delvis redan här, eller i vart fall nära förestående, och kommer sannolikt att växa framöver, frågan är bara med vilken tillväxttakt.

Meteoriter och andra objekt faller regelbundet mot jorden men de flesta förgasas i atmosfären. En del stenar och metallklumpar faller dock ner. Det finns också stora objekt som skulle kunna ställa till med rejäla skador om de träffade jorden. Både Nasa och ESA har diskuterat projekt för att utveckla sonder med vilka man skulle kunna påverka banorna för dessa objekt så att de med större sannolikhet passerar jorden.

3.2Rymdverksamheten är internationell

3.2.1Inledning

Rymdverksamheten är internationell ur flera aspekter. En viktig princip är att rymden är en global allmänning som ska vara tillgänglig för alla. Ingen ska kunna äga en himlakropp eller andelar på någon annan himlakropp än jorden. Utforskningen av rymden är kostsam samtidigt som det är en angelägenhet för alla och den bedrivs därför huvudsakligen av statliga institutioner med statliga medel. Det är

65

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

också grunden till att länder går samman och delar kostnader. Sam- tidigt är den växande kommersiella marknaden global.

USA är fortsatt den ledande rymdnationen och den statliga rymd- budgeten är lika stor som övriga rymdnationers sammanlagda budgetar. Andra stora rymdnationer i dag är Kina, Ryssland, Indien och Japan. Bland stora rymdnationer nämns ofta även den europeiska rymd- organisationen ESA som då får representera Europas samlade för- måga i rymden. Gemensamt för de uppräknade länderna, förutom att de har egna satelliter och egen utsändningsförmåga, är att de bi- drar till andra länders förmågor till rymdverksamhet. Ytterligare länder med egen utsändningsförmåga är Iran, Israel, Ukraina, Sydkorea och Nordkorea. Dessa länder bedriver huvudsakligen egen rymdverk- samhet och bidrar inte på samma sätt till uppbyggnaden av andra länders rymdverksamhet. Till länder med egen utsändningsverk- samhet kan också räknas Nya Zeeland där det amerikanska företaget Rocket Lab har byggt en utsändningsramp tillsammans med ett hel- ägt, lokalt dotterbolag. Eftersom basen är finansierad av Rocket Lab blir verksamheten utpräglat kommersiell.

3.2.2Institutionell rymdverksamhet

Den institutionella rymdverksamheten är fortsatt grunden för mer- parten av all rymdverksamhet. Utvecklingen har karakteriserats av två drivkrafter sedan 1950-talet, nämligen världspolitik och utforsk- ning. Den politiska drivkraften illustreras bäst med rymdkapplöp- ningen mellan USA och Sovjetunionen på 1960-talet, i syfte att visa vem som var starkast mätt i teknisk och ekonomisk kompetens. Rymdverksamheten har, och har alltid haft, betydande inslag av nationella utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Utforskningen av rymden drivs i grunden av samma krafter som tidigare drivit människan att utforska vad som i sin tid varit jordens svåråtkomliga partier; vad som finns vid horisonten, havens djup, kontinenternas inre landområden och polartrakterna. Människan har alltid velat förstå vad som finns bortom det i samtiden kända. Detsamma gäller för rymden och de mera kostsamma utforsknings- projekten genomförs i samverkan mellan olika länders institutioner för forskning och teknikutveckling.

66

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

Att forskningen söker svar på naturvetenskapliga frågor är grund- läggande samhällsnytta. Rymdverksamheten har samtidigt utveck- lats till att vara en infrastruktur för ett otal tillämpningar och tjänster för institutionella användare. Även detta genererar betydande sam- hällsnytta för både civilsamhället och försvarssektorn.

När det amerikanska satellitnavigeringssystemet GPS för cirka

20år sedan gjordes tillgängligt för allmänheten öppnades en ny mark- nad för tillämpningar som använder rymddata. Men positionering och navigering med hjälp av satelliter är fortsatt en kritisk förmåga för institutionella behov för försvaret och för att bygga infrastruktur som vägar, broar, tunnlar och järnvägar samt för transporter som nyttjar infrastrukturen inklusive flyg och sjöfart. Navigationssatel- literna tillhandahåller också exakt tid vilket utnyttjats av så skilda exempel som frekvenshållning i elnät och tidsstämpling av finansiella transaktioner. Satellitnavigering är av sådan betydelse att EU har eta- blerat systemet Galileo, Ryssland systemet Glonass och Kina syste- met BeiDou. Betydelsen av satellitnavigering illustreras också av att det i Storbritannien diskuteras att etablera ett nationellt satellitnavi- geringssystem när man inte längre är en del av EU:s Galileo-system.

Rymdinfrastrukturen genererar också data som används rutin- mässigt i ett otal samhällsnyttiga tillämpningar inom framför allt forskning och övervakning av miljö- och klimatparametrar. En viktig politisk uppgift är i många länder att ha kontroll över infrastrukturen i rymden och säkerställa att den inte utsätts för störning eller skada.

En säkerhetspolitisk aspekt av rymdverksamheten är att försvara tillgången till rymden och samhällsnyttiga rymddata. En annan aspekt är att använda infrastrukturen i rymden för säkerhets- och försvars- politiska ändamål.

Internationellt samarbete på rymdområdet är viktigt för att säker- ställa att rymden är fortsatt tillgänglig för alla. Det är angeläget att motverka kapprustning och konflikt i rymden och säkerställa att rym- den används på ett sätt som är säkert och långsiktigt hållbart. Detta gäller inte minst insatser för att minska risken för kollisioner och motverka att mängden rymdskrot ökar, vilket i sin tur kan leda till att rymden blir mindre användbar eller rent av oanvändbar i framtiden.

67

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

3.2.3Säkerhets- och försvarspolitisk rymdverksamhet

Knappt en femtedel av alla aktiva satelliter är militära och endast en liten del av dem är för försvarsrelaterad forskning och teknikutveck- ling. De främsta användningsområdena är spaning, övervakning samt kommunikation från rymden. I spaning och övervakning ingår satel- liter som skapar bilder av jorden eller rymden med optiska eller radaralstrande tekniker samt signalspaning. Som militära satelliter räknas också de flesta satellitnavigeringssystemen som amerikanska GPS, ryska Glonass och kinesiska BeiDou (Omvärldsanalys Rymd 2020, Fokus på försvar och säkerhet, FOI-R--5077--SE). Det euro- peiska Galileo är det enda civilt utvecklade satellitnavigeringssystemet hittills.

Ofta används satelliter både av civila och militära användare parallellt. Framför allt när det gäller satelliter som levererar bilder av jorden respektive kommunikationstjänster kan det vara svårt att dela in dem i civila eller militära. Civila samhällsfunktioner får ibland data av militära satelliter likväl som försvarssektorn köper rymddata av kommersiella satellitägare. Det går därför inte att skilja på militära och civila satelliter eller ens definiera en satellit som primärt civil eller primärt militär. All verksamhet i rymden betraktas därför, i prak- tiken, som verksamhet med dubbel användning.

Ytterligare ett exempel på när civila och militära användare kan samverka till stora delar är frågan om en rymdlägesbild, dvs. en lägesbild av objekten i rymden. Aktiva som passiva satelliter och det mesta av allt rymdskrot kartläggs med hjälp av olika data. En viktig sensorteknik är att med radar från jorden etablera bilder av objekten och deras banor i rymden. Det finns också satelliter som samlar data om andra objekt i rymden. Det huvudsakliga civila syftet är att und- vika kollision mellan satelliter samt mellan satellit och rymdskrot. Militära användare önskar därtill veta vilka aktiva satelliter som pas- serar över deras territorium och varför. Behovet av en sådan bild ökar i takt med antalet satelliter och beroendet av rymddata ökar sam- tidigt som mängden rymdskrot ökar. Det har av dessa skäl diskuterats någon form av trafikövervakning eller rent av trafikledning i rymden.

USA är fortsatt ledande när det gäller framtagandet av en rymd- lägesbild och amerikanska data om banparametrar för rymdobjekt delas öppet. Grunden för europeisk satellitdrift är öppna data och

68

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

kollisonsvarningar från amerikanska källor. Europeiska kommissionen har tagit initiativ till uppbyggnaden av en europeisk lägesbild av rymden.

3.2.4Internationellt och multilateralt samarbete om nyttjandet av rymden

Det multilaterala FN-samarbetet på rymdområdet, framför allt inom UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) och COPOUS (Committee On the Peaceful Uses of Outer Space), handlar om alla aspekter av vad man ska få göra i rymden och på himlakropparna samt hur det bör gå till.

COPOUS etablerades 1958 med stöd av UNOOSA. Sverige var en av de 18 ursprungliga medlemsländerna i COPUOS. I dag har kommittén 95 medlemsstater. COPUOS har två underkommittéer, den vetenskaplig-tekniska (Scientific and Technical Sub-Committee, STSC) och den juridiska (Legal Sub-Committee, LSC). COPUOS är FN:s forum för att utveckla internationell rymdrätt. Det är där som de befintliga fem rymdtraktaten framförhandlats, samt principer på fem områden som därefter antagits av FN:s generalförsamling.

Sedan månavtalet antogs 1979 har inte COPUOS beslutat om några ytterligare bindande avtal. Samtidigt har rymdverksamheten expanderat väsentligt. Antalet objekt i omloppsbana ökar, till exem- pel genom så kallade mega-konstellationer av hundratals eller tusentals satelliter. Även antalet aktörer på rymdområdet, både statliga och privata, ökar. Samverkan mellan forskning och teknikutveckling har också lett till att det inom kort kommer att vara rutin att landa på olika himlakroppar. Intresset från att samla prover har övergått till experiment om att utvinna råvaror från himlakropparna för att kon- struera nyttigheter. I framtiden kanske vi bygger farkoster, hämtar bränsle till farkoster eller bygger boplatser med material utvunnet på andra himlakroppar än jorden. Allt detta innebär nya utmaningar som understryker behovet av multilateralt samarbete för att reglera rymdverksamheten, inklusive verksamhet på andra himlakroppar än jorden.

För att hantera några av dessa utmaningar har COPUOS på senare år tagit fram frivilliga riktlinjer för att hantera och minska rymdskrot (Space Debris Mitigation Guidelines, 2007) och riktlinjer för långsiktigt hållbar rymdverksamhet (Guidelines for the Long- Term Sustainability of Outer Space Activities, LTS, 2019). Dessa

69

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

riktlinjer är viktiga framsteg för rymddiplomatin och innebär poli- tiska åtaganden för medlemsländerna att implementera dem i så stor utsträckning som möjligt.

I det multilaterala arbetet hanteras också rymdfrågor från ett ned- rustnings- och säkerhetspolitiskt perspektiv. Detta separeras från arbetet i COPUOS och diskuteras i FN:s generalförsamlings första utskott och Nedrustningskonferensen (Conference on Disarmament). Dessa diskussioner handlar bland annat om förslag på bindande avtal för att förhindra kapprustning i rymden och åtgärder för att skapa transparens, förtroende och normer för ansvarsfullt uppträdande i rymden. Nedrustningskonferensen, som har mandat att förhandla fram nya bindande avtal på nedrustningsområdet, har dock inte kom- mit framåt i sitt arbete sedan 1996 på grund av att medlemsstaterna inte kunnat enas om ett arbetsprogram.

3.2.5Europeiskt rymdsamarbete

Europeiska länder har samarbetat sedan 1960-talet och redan 1975 valde ett tiotal länder att upprätta den mellanstatliga europeiska rymd- organisationen ESA. Det skedde genom en sammanslagning av de tidigare europeiska samarbetsorganen ESRO (European Space Research Organisation) och ELDO (European Launcher Development Orga- nisation). Att länderna gick samman i ESA för att samla intellektuella och finansiella resurser var för att skapa ett självständigt och kon- kurrenskraftigt Europa inom rymdområdet. Sverige var en av grund- arna av ESA genom det tidigare engagemanget i ESRO.

ESA

ESA:s syfte är enligt ESA:s konvention1 att tillhandahålla och främja samarbete mellan Europas stater inom rymdforskning, teknologi- utveckling och rymdtillämpningar. Konventionen betonar att det ska vara ”för uteslutande fredliga ändamål” men det finns ingen gemen- sam tolkning inom ESA av vad det betyder.

1ESA SP-1300, Convention for the establishment of a European Space Agency, 6th edition, 2005, ISBN 92-9092-397-0, SÖ 1976:53.

70

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

Konventionen anger att ESA ska utarbeta och genomföra en långsiktig europeisk rymdpolitik, samordna medlemsländernas poli- tik gentemot andra nationella och internationella organisationer, samordna medlemsländernas nationella program till ett europeiskt och genomföra gemensamma projekt samt utarbeta en för program- men ägnad industripolitik. Detta är formuleringar som togs fram långt innan EU hade hävdat någon befogenhet inom rymdområdet. Vissa av formuleringarna har lett till att samtalen om samarbetet mellan ESA och Europeiska kommissionen blivit komplicerade.

ESA omfattar för närvarande 22 medlemsländer.2 Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien är de fyra största bidragsgivarna till ESA. Deras bidrag utgör cirka 70 procent av de totala bidragen. Sveriges bidrag utgör 1,8 procent av ESA:s budget för 2021.

Flera av ESA:s projekt genomförs i samarbete med andra rymd- organ eller institutioner över hela världen. ESA:s program har inrikt- ning mot forskning och teknikutveckling. När ett satellitprojekt inom något av programområdena har demonstrerats och är redo för tillämpning överlämnas såväl demonstrationsprojektet som ansvaret för eventuella efterföljare till annan lämplig organisation. Exempel på detta är samarbeten med EU om satellitnavigering (Galileo och EGNOS) samt jordobservation (Copernicus). Samarbeten har på motsvarande sätt lett till att det bildats europeiska användar- eller driftorganisationer för exploatering av resultaten, till exempel Eumetsat för meteorologi och Eutelsat för telekommunikation.

ESA har också ramavtal med länder i och utanför Europa. ESA har sedan starten ett långsiktigt samarbetsavtal med Kanada, som deltar i enskilda program på samma sätt som medlemsländerna. De rymdintresserade EU-länder som ännu inte är medlemmar av ESA, som Lettland, Litauen och Slovakien, har också avtal med ESA om samarbete.

Med USA och Ryssland finns överenskommelser om bredare samarbetsområden och gemensamma utvecklingsprojekt för större forskningsprojekt. Den internationella rymdstationen, ISS, är ett exempel på ett större internationellt samarbete där ESA samarbetar med Japan, Kanada, Ryssland och USA.

2ESA:s medlemsländer 2021: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

71

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

ESA:s forskning och teknikutveckling samlar projekten i två olika typer av program, obligatoriska respektive frivilliga. Alla medlems- länder deltar i de obligatoriska programmen med ekonomiska bidrag baserade på relativ storlek. För varje projekt i de frivilliga program- men etablerar deltagande länder en programdeklaration, vilket i prak- tiken är ett mellanstatligt avtal. I programdeklarationerna definieras bland annat syftet och eventuella villkor för genomförandet. Genom programdeklarationen förbinder sig deltagande länder att finansiera sin valda andel av projektet. ESA tillämpar ett ”georetursystem” som innebär att de pengar medlemsländerna bidrar med i ett ESA-pro- gram kommer tillbaka som utvecklingsuppdrag till aktörer, oftast företag, i respektive land. Omkring 85 procent av bidragen kommer tillbaka till länderna i form av utvecklingskontrakt och resten går till ESA:s indirekta kostnader. Ett incitament för medlemsländerna att delta i de frivilliga programmen är förväntningarna på det egna landets industriella deltagande i teknikutvecklingen.

Uppföljningen av programdeklarationerna och eventuella beslut om förändringar bereds i kommittéer och programstyrelser inom ESA. ESA:s högsta beslutande instans är rådet och Sveriges leda- möter i rådet utses av regeringen. Rymdstyrelsens generaldirektör utser de svenska delegaterna till underliggande kommittéer och pro- gramstyrelser.

Vid behov håller ESA:s råd möten på ministernivå. Sådana möten hålls vanligen vart tredje år. Det gäller då oftast den mer långsiktiga inriktningen av ESA:s verksamhet. Rådsmöten på ministernivå har samma legala status som ordinarie rådsmöten på tjänstemannanivå.

ESA:s budget för 2021 uppgår till 6,5 miljarder euro varav cirka 4,5 miljarder euro är medlemsländernas bidrag och 1,5 miljarder euro kommer från EU:s budget. Resten kommer till knappt hälften från Eumetsat som samarbetar med ESA om utveckling av framtida satel- liter och till drygt hälften från tredjepartsuppdrag, dvs. projekt- ledning åt enskilda medlemsstaters rymdprogram, åt organisationer som Eutelsat och liknande externa uppdrag.

72

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

Europeiska unionen (EU)

I och med Lissabonfördraget3 (artikel 189) fick EU delad kompetens inom rymdområdet och därmed mandat att spela en större roll inom europeisk rymdverksamhet. Fördraget, som trädde i kraft i decem- ber 2009, var i den delen en naturlig fortsättning på ett engagemang för rymdverksamhet som växt fram under lång tid. I juni 1998 kom den första av flera EU-resolutioner4 som inkluderade rymdverk- samhet. EU-resolutionerna hade sin motsvarighet på ESA-sidan5 och syftade till att stärka samverkan mellan EU och ESA så att stat- liga investeringar i rymdsystem skulle bli mer effektiva för använd- arna, industrin och de relaterade europeiska politikområdena. Ambi- tionen var att EU och ESA skulle komplettera varandra. Utgångspunk- ten för EU var, och är, att rymdteknik är ett effektivt verktyg för genomförande av unionens politik inom olika sektorer som transport och infrastruktur (satellitnavigering) samt miljö, klimat och lantbruk (jordobservation).

Artikel 189 avser att förstärka Europas kompetens på rymdområ- det och bekräftar den strategiska betydelsen av rymden för EU. Enligt Lissabonfördraget skulle EU också etablera en strategi för rymdverksamheten vilken antogs 2016.6

Inom EU bereds rymdfrågor huvudsakligen av en särskild råds- arbetsgrupp för rymdfrågor som bemannas av forsknings- och rymd- rådet vid Sveriges ständiga representation till EU. EU har fokus på två stora program, GNSS (Global Navigation Satellite Systems) som består av två underprogram, Galileo och EGNOS, och på Copernicus. Copernicus sker i samverkan mellan EU och ESA. GNSS är numera helt finansierat via EU-budgeten. Det började som ett initiativ inom ESA som utvecklade det på egen hand under 1990-talet. När GNSS- projektet närmade sig driftsfasen, strax innan millennieskiftet, in- leddes ett samarbete med EU.

3Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upp- rättandet av Europeiska gemenskapen.

4Rådets resolutioner: 1998-06-22 om önskad samverkan mellan Europeiska rymdorganisa- tionen och Europeiska gemenskapen OJ C 224 s. 1; 1999-12-02 om utarbetande av en sam- ordnad europeisk strategi för rymden OJ C 375, s. 1; 2000-11-16 om en europeisk strategi för rymden OJ C 371, s. 2.

5ESA:s resolutioner: 1998-06-23: ESA/C/CXXXVI/Res.1(Final), 1999-05-11:

ESA/C-M/CXLI/Res.1(Final); ESA/C(2000)67; ESA/C-M/CXLVIII/Res.1(Final); 2001-11-15: ESA/C-M/CLIV/Res.1(Final); ESA/C-M/Res.3(Final).

6Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En rymdstrategi för Europa, COM(2016)705 Final, Bryssel 2016-10-26.

73

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

EU intresserar sig också för andra tillämpningar av infrastruk- turen i rymden. Ett ökat behov av lägesbild av rymden (Space Situa- tional Awareness, SSA) har lett till en särskild konsortiebildning för rymdobjekts övervakning (Space Surveillance and Tracking, SST) som etablerades 2014. Rymdstyrelsen utredde frågan om svenskt deltagande under 2018. Myndigheten kom till slutsatsen att Sverige skulle avvakta med en ansökan tills det finns en svensk SST-förmåga i drift.7

Europeiska kommissionen har i samarbete med ESA inlett ett arbete kring ett särskilt satellitbaserat kommunikationssystem för statliga aktörer, benämnt Govsatcom.

Vidare har det åttonde ramprogrammet, Horisont 2020 (2014– 2020), haft särskilda medel allokerade inom temat rymd för utveck- ling av teknik och tillämpningar. Det nionde ramprogrammet, Hori- sont Europa (2021–2027) har inget särskilt tema för rymdteknik eller rymdforskning. Det finns ett så kallat kluster som hanterar digi- talisering, industriell konkurrenskraft och rymdteknik medan tillämp- ningar som använder rymdteknik, till exempel klimat- och miljö- forskning hanteras inom andra delar av programmet.

EU:s flerårsbudget för 2021–2027 inkluderar rymdverksamhet dels som en del av forskning och teknikutveckling inom rampro- grammet Horisont Europa, dels som särskilda rymdprogram för den operativa verksamheten. I flerårsbudgeten har man allokerat 13,2 mil- jarder euro för EU:s operativa rymdprogram, dvs. de två flaggskepps- programmen GNSS och Copernicus samt programmen för rymd- skrotsövervakning och satellitkommunikation för statliga aktörer.

För genomförandet av EU:s rymdprogram finns en ny rymdför- ordning8 som sammanför de olika rymdprogrammen i syfte att effek- tivisera det operativa arbetet. Den innebär bland annat att den exi- sterande EU-myndigheten, GSA (European GNSS Agency) i Prag, får ett utvidgat mandat. Rymdmyndigheten kommer att förutom Galileo och EGNOS också hantera Copernicus och tillkommande operativ rymdverksamhet. GSA-myndigheten får också ett nytt namn, European Union Agency for the Space Programme.

7Bedömning av om Sverige ska ansöka om deltagande i det europeiska konsortiet för rymd- övervakning (EU SST) enligt uppdrag i Rymdstyrelsens regleringsbrev för 2017, Dnr:309/16 av den 2017-04-03.

8Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/696 av den 28 april 2021 om inrättandet av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå.

74

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

Samarbetet mellan ESA och EU

ESA och EU har under många år haft en uttalad ambition att sam- verka, men av olika anledningar har man haft svårt att hitta formerna för ett effektivare samarbete. En orsak kan vara skillnaden i hur organisationerna är uppbyggda vilket inbegriper hur de är finan- sierade och arbetar. EU är en överstatlig organisation baserad på ett fördrag som grund för de förordningar och resolutioner som bygger upp en helhet. Till det legala ramverket hör en fastlagd budget över sju år. ESA är en mellanstatlig organisation byggd på en konvention och under den finns flera mellanstatliga avtal som definierar enskilda projekt inklusive finansiering. Varje projekt i ESA har således en egen oberoende budget.

De två organisationerna har likartade mål men det finns skillnader

iarbetsmetodik för att uppnå målen. EU-resolutionerna är i allmän- het något tydligare med att rymdverksamheten måste bidra till eko- nomisk tillväxt och vara arbetsskapande, medan ESA i stället lyfter fram behovet av en stark europeisk rymdindustri. ESA har också ett nära samarbete med industrin.

I ESA har varje medlemsland en röst och för projekt inom de frivilliga programområden där en delmängd av medlemsländerna deltar så har varje deltagande land en röst. Det ska jämföras med att EU har viktade röstetal.

EU-resolutionerna är tydligare när det gäller att frigöra synergierna mellan civil och militär användning samt att de säkerhetspolitiska aspekterna beaktas där så tillämpligt. Här är ESA mera vagt i formu- leringarna, rimligen utifrån medlemsländernas olika tolkning av kon- ventionens ”fredliga ändamål”.

EU och ESA ingick ett ramavtal9 som trädde i kraft i maj 2004. Ramavtalet och därmed samarbetet tar sin utgångspunkt i ESA:s och EU:s komplementära intressen; ESA som utvecklare och EU som användare av rymdteknik. Enligt ramavtalet ska det hållas så kallade

”Space Council” (rymdråd), dvs. gemensamma möten mellan EU:s råd och ESA:s råd på ministernivå, för att övervaka samarbetet mellan

ESA och EU. ”Space Council” kan inte ta några formella beslut eller binda medlemsländerna, utan ska ge riktlinjer, råd och rekommen- dationer vad gäller samarbetet enligt ramavtalet. Redan år 2000 hade

9Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska rymdorganisationen OJ L 261, 2004, s. 64.

75

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

EU:s råd och ESA:s råd på ministernivå antagit varsin likartad reso- lution som grund för en gemensam rymdstrategi. Det resulterade i en gemensam europeisk rymdpolicy, ESP10, som antogs 2007 och omfattade Galileo, EGNOS och Copernicus.

Rymdrådet som inrättades 2004 möttes sju gånger under perio- den 2004–2010 men har därefter inte samlats förrän i november 2020, då rymdministrarna i ESA:s respektive EU:s medlemsländer träffades för att diskutera övergripande strategiska frågor.

3.2.6Kommersiell rymdverksamhet

Rymdverksamheten har utvecklats sedan mitten på 1900-talet, från att i praktiken varit en angelägenhet för enbart stater till att i dag vara en verksamhet med en växande andel privata aktörer. Utvecklings- takten går särskilt snabbt i USA, men även andra länder dras med i utvecklingen. Det amerikanska privata företaget Space-X har till exempel fler satelliter i rymden än den amerikanska staten.

Såväl Europeiska kommissionen som regeringarna i flera euro- peiska länder har tagit initiativ för att stimulera privata investeringar i rymdverksamheten; särskilt Storbritannien, som ökade ambitionerna i ett första steg efter millennieskiftet och därefter ytterligare ett steg som följd av Brexit. Det finns en stark tilltro till rymdverksamhetens bidrag till såväl ekonomisk tillväxt som samhällsutvecklingen i stort.

Kommunikation via satellit har varit den största kommersiella delen av rymdverksamheten de senaste 40–50 åren. Satelliter har sänt TV över hela jorden sedan mitten av 1960-talet och geostationära satelliter har gjort att vi kan se direktsända nyheter eller sport- och kulturevenemang från hela världen. Satelliter används också för att leverera bredband och telefoni till platser där andra lösningar inte kan konkurrera. I dag är det också rutin för många verksamheter att kommunicera via satellit och det finns exempel på militära, företags- mässiga och medicinska tillämpningar.

Satellitnavigering är inte enbart en allmän samhällsnytta, utan det är också en hörnsten i flera kommersiella tillämpningar. Positionering med hjälp av satellitsignaler har blivit var mans sätt att enkelt finna vägen, och det används exempelvis för att hjälpa synskadade och

10Se Rådets not 10037/07 av den 25 maj 2007 (1.6) om Resolution om den europeiska rymd- politiken som godkändes på det fjärde rymdrådet den 22 maj 2007.

76

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

effektivisera transporter av gods och människor. Positionering och navigering används också av spelmarknaden och nöjesindustrin på olika sätt, exempelvis ”geocaching” som blev populärt för några år sedan. Positioneringssignaler kombineras med satellitbilder av olika slag för en rad kommersiella tillämpningar, inte minst inom sjöfart samt jord- och skogsbruk.

Genom åren har företag i flera länder sålt satellitbilder av olika kvalitet på en begränsad marknad till huvudsakligen institutionella kunder. Teknikutvecklingen har nu lett till att det som tidigare var bilder numera är innehållsrika databaser med rymddata över stora områden. Att satelliterna blivit billigare att utveckla och tillverka har gjort det möjligt att anpassa dem för enskilda kunders behov. Rymd- data används av entreprenörer för att utveckla samhällsnyttiga tillämp- ningar som till exempel att mäta havstemperatur, istjocklek, utbred- ning av växtlighet till lands och havs, luftkvalitet eller marksättningar, men också för kommersiella tillämpningar som att följa tillgången på råvaror, kvaliteten på årets skörd av olika grödor och antalet bilar på konkurrentens stormarknader. Rymdverksamheten omfattar således numera en infrastruktur av stor betydelse för kommersiella entre- prenörer.

Den mest kostsamma fasen av ett rymdprojekt är utsändningen av en eller flera satelliter till rätt omloppsbana. Bärraketerna är inte bara tekniskt komplexa och dyra att utveckla, utan de kräver särskilda ramper på utvalda platser för utsändningarna. Att utsändningsför- mågan har varit en begränsande faktor har uppmärksammats av pri- vata entreprenörer som under de senaste tjugo åren utvecklat alter- nativa bärraketer. I dag finns det ett fåtal kommersiellt utvecklade bärraketer anpassade för olika behov. Det pågår ett intensivt utveck- lingsarbete i framför allt USA, men också i några länder i Europa. Inom några år finns det sannolikt ett större urval av anpassade bärraketer och därmed större konkurrens på marknaden för utsändningar.

Före millennieskiftet fanns det ett fåtal statligt finansierade bär- raketer som erbjöd kommersiell utsändning som en extra tjänst. Med statligt finansierade menas att alla utvecklingskostnaderna var garanterade av respektive lands regering som köpte nationella utsänd- ningar, inte sällan för militära tillämpningar. Företagen som utveck- lade bärraketerna sålde utsändningar till andra kunder enligt mark- nadsprissättning, i princip täckningsbidrag. Utsändningarna av externa kunders satelliter kunde antingen ske genom försäljning av en speci-

77

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

ficerad tjänst eller som ”piggy back”, det vill säga att låta en satellit åka med en fullbetalande kund. Den fullt betalande kunden bestäm- mer när och hur utsändningen genomförs.

Under 2000-talet har entreprenörer i USA erbjudit amerikanska staten utsändningstjänster till konkurrensmässigt fördelaktiga priser, exempelvis genom bolagen Space-X och Blue Origin. Amerikanska staten har accepterat erbjudandet genom att lova att köpa utsänd- ningar om erbjudanden realiseras. Entreprenörerna har utvecklat bärraketerna och står för utvecklingsriskerna mot att de får tillbaka utvecklingskostnaderna när staten köper utsändningstjänster. Staten står alltså fortfarande för en betydande del av utvecklingskostnaderna, men utan den gamla typen av garantier och till lägre kostnad för skattebetalarna.

Utsändningstjänsterna har också blivit mindre kostsamma och det har växt fram en marknad för alternativt utvecklade bärraketer. I dag finns det ett flertal entreprenörer som utvecklar bärraketer an- passade till ett specifikt marknadssegment. Den allmänna bedöm- ningen är att inom kort kommer det att finnas bärraketer på mark- naden med sådan teknisk prestanda att Svenska rymdaktiebolaget (Rymdbolaget) kan erbjuda utsändningstjänster från Esrange.

Utvecklingen av kommersiell rymdverksamhet har lett till nya marknader som å ena sidan tillhandahåller bärraketer och satelliter och å andra sidan utvecklar nyttigheter och tjänster som använder rymddata. Rymdverksamheten är nu en tydlig del av innovations- systemet och av stor betydelse för ekonomisk tillväxt.

3.3Svensk rymdverksamhet

Svensk rymdverksamhet står på en stabil grund med internationellt konkurrenskraftig rymdindustri och starka forskningsmiljöer inom både grundforskning och tillämpad forskning. En förklaring till detta kan vara att verksamheten hållits ihop genom åren med nära sam- arbeten mellan de inblandade aktörerna; forskarna, industrierna och slutanvändarna.

Sverige har en jämförelsevis stor och framgångsrik rymdverksamhet. Svenska forskargrupper har tilldelats flera prestigefyllda och utveck- lande uppdrag i stora internationella rymdprojekt, inte minst genom ESA. Sverige har varit medlem i ESA sedan grundandet och deltar i

78

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

en stor del av ESA:s frivilliga program där svenska företag, men även institutioner, får teknikutvecklingsuppdrag. De största svenska sats- ningarna har under åren varit inom områdena jordobservation, tele- kommunikation och bärraketer. Svensk industri är leverantörer av både satelliter, undersystem och apparater till den rymdburna delen av projekt där kraven på prestanda är hög.

3.3.1Den svenska rymdstrategin

I maj 2018 överlämnade regeringen skrivelsen En strategi för svensk rymdverksamhet (skr. 2017/18:259) till riksdagen. Skrivelsen behand- lar rymdverksamhet i betydelsen samhällsverksamhet med koppling till rymden vilket är en vidare mening än vad som behandlas i detta betänkande. Regeringens strategi omfattar såväl rymdforskning, rymdindustri och satelliter som verksamheter som möjliggörs genom nyttjande av rymdens infrastruktur och data. I strategin används be- greppet rymdsystem som ett samlingsnamn för instrument, utrust- ningar och satelliter som placeras i rymden för att utföra tjänster och leverera rymddata till användare på jorden. I detta begrepp inklu- deras också den markbaserade infrastruktur som används för att styra och kommunicera med satelliter.

Strategin betonar att rymdverksamhet bör bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv där nyttan för samhället står i centrum och Sveriges säkerhet säkerställs. Verksamheten bör baseras på en stark rymd- industri och rymdforskning av hög kvalitet så att Sverige kan fort- sätta vara en stark rymdnation. Därför bör svenskt deltagande i inter- nationella samarbeten, framför allt det europeiska samarbetet inom ESA och EU, vara förutsägbart på lång sikt. Vidare bör svensk rymd- verksamhet bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och rymden bör hållas fri från konflikter så att svensk tillgång till rymden säkras. Synergier mellan civil och militär rymdverksamhet lyfts fram som viktiga i strategin.

3.3.2Svensk rymdverksamhet i dag

Sverige har en etablerad rymdindustri som många gånger ligger långt framme med sin tekniska kompetens. Det finns konkurrenskraftiga svenska leverantörer såväl av komponenter och delsystem till större

79

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

europeiska satellitföretag som av kompletta satelliter till slutanvändare. I Sverige bedrivs internationellt framgångsrik rymdforskning, vilket framgår av de utvärderingar av olika forskningsområden som Rymd- styrelsen har låtit genomföra.

Svensk verksamhet i rymden har haft ett visst fokus på forskning. Svensk rymdindustri, under ledning av Rymdbolaget, har utvecklat sex svenskbyggda satelliter åt svenska forskargrupper sedan år 1986. Rymdbolaget har haft tillstånd till rymdverksamhet enligt svenska regler och satelliterna har sänts upp med bärraketer från USA, Kina och Ryssland. Därtill byggde Institutet för rymdfysik (IRF) en så kallad nanosatellit, dvs. en satellit som är så liten att den ryms i ett handbagage på flyget. Nanosatelliten var en del av ett forsknings- projekt och den sändes ut år 2000 till rymden från USA.

Förutom nämnda forskningssatelliter har regeringen gett till- stånd till sex geostationära kommunikationssatelliter. Det började år 1989 med Tele-X och den senaste var Sirius 6 som sändes upp till rymden från Kazakstan år 2012. Verksamhets huvudman var Nordiska Satellitaktiebolaget (NSAB) som från år 2005 bytte namn till SES Sirius och sedan år 2010 är helägt av SES Astra i Luxemburg.

År 2012 tog Rymdstyrelsen initiativ till ett nationellt småsatellit- program för forskningssatelliter. En första utlysning för ett pilot- projekt resulterade i en satellit som planeras att sända upp under första halvåret 2022 för att under två års tid mäta på nattlysande moln. Satelliten har byggts av OHB Sweden, Omnisys Instruments och ÅAC Clyde Space.

På Esrange, som är Sveriges rymdbas, bedrivs i huvudsak två olika verksamheter som inte behöver tillstånd enligt den gällande rymd- lagen. Den ena verksamheten omfattar kommersiell drift av satelliter på uppdrag av satellitägarna, dvs. man kontrollerar att satelliterna är i rätt banor, laddar upp kommando och annan mjukvara till satellit- erna samt laddar ner data från satelliterna. Den andra verksamheten är ett samhällsuppdrag som omfattar utsändning av ballonger och utsändning av sondraketer för forskning och teknikutveckling.

80

SOU 2021:91

Rymdverksamhet

3.3.3Svensk rymdverksamhet i framtiden

Vilken utveckling den svenska rymdverksamheten kommer att ha framöver är en komplex fråga som är beroende av ett flertal olika faktorer. I det följande redogör vi för några utvecklingstendenser.

Esrange kommer med största sannolikhet att vara en central del av svensk rymdverksamhet också framöver och utgångspunkten är sannolikt att uppdraget även fortsättningsvis är tvådelat, dels kom- mersiellt, dels ett samhällsuppdrag. Den kommersiella delen av basen kommer rimligen att utvecklas av marknadskrafterna, främst enligt principerna inom segmentet satellitdrift. Uppdragsdelen av verk- samheten kommer även fortsättningsvis att vara beroende av utveck- lingen för internationell rymdverksamhet, både den institutionella och den kommersiella delen.

Utveckling av testverksamhet på Esrange har kommit långt och omfattar raketmotorer och raketsteg. Det finns en vilja att utveckla verksamheten till att omfatta utsändning av bärraketer för att placera satelliter i omloppsbana. För det fall detta realiseras innebär det en stor förändring av verksamheten som påverkar svensk rymdverk- samhet betydligt och som i viss mån omdefinierar Sverige som rymd- nation i andra nationers ögon.

Svensk rymdforskning får anses hävda sig mycket väl inter- nationellt och inget talar för att detta kommer att förändras. Svenska forskargruppers deltagande i internationella projekt har lett till att svenskutvecklade instrument är placerade på andra nationers satel- liter. I dag styrs dessa av satellitägaren, motiverat av principen att det kan bara finnas en kapten på farkosten. I takt med att instrument och satelliter utvecklas kan det i framtiden handla om att instrument skiljs från satelliten och manövrerar fritt i rymden. Det ter sig då naturligt att den forskargrupp som utvecklat instrumentet också har fortsatt ansvar för det sedan det sänts ut i rymden, vilket skulle kunna vara en förändring som påverkar svenska intressen.

Det finns också svenska företag med ambitioner att bygga far- koster som kan landa på andra himlakroppar. Det företag som kom- mit längst har ansökt om tillstånd att skicka ut en första testsatellit. En sådan verksamhet, som i förlängningen tekniskt sett skulle kunna leda till utvinning av mineraler på andra himlakroppar än jorden, är något nytt inom svensk rymdverksamhet.

81

Rymdverksamhet

SOU 2021:91

Den ökande mängden rymdskrot och avsaknaden av gemensamma, internationella regler leder till förhoppningar om en kommersiell efterfråga på tjänster för att plocka ner rymdskrot. Det finns ett svenskt företag i dag som har en central roll i ett ESA-projekt med syfte att plocka ner uttjänta raketsteg. En sådan verksamhet skulle innebära ett behov av att kunna kontrollera vad som plockas ner och hur det återförs till jorden.

Det byggs också nya satelliter av svenska företag för kommer- siella ändamål. Konkurrensen är hård och vi ser allt oftare att så kallade start-ups går samman med såväl etablerade som nyetablerade företag. Inte minst efterfrågan på rymddata för olika tillämpningar talar för att intresset av att nyttja satelliter kommer att öka. På en mer utvecklad kommersiell marknad är det också sannolikt att över- låtelse av satelliter ökar i omfattning. I dag sker det i begränsad om- fattning men det har ökat över tid.

Ytterligare ett område som är under utveckling är kommersiell, bemannad rymdfart. Svenska företag och intressenter har också varit involverade i projekt för att sända upp rymdflygplan med turister från svenska flygplatser.

82

4 Regleringen på rymdområdet

4.1Inledning

I detta kapitel gör vi en översiktlig redogörelse av regleringen på rymdområdet. Sverige har ratificerat fyra av de fem traktat1 som finns på rymdområdet. De traktat som Sverige har anslutit sig till är rymdfördraget2, ansvarskonventionen3, registreringskonventionen4 och räddningsavtalet5. Det femte traktatet – månavtalet6 – har Sverige, i likhet med stora rymdnationer som USA, Storbritannien, Kina, Ryssland och Japan, inte ratificerat. Utöver traktaterna har FN:s generalförsamling antagit ett antal principförklaringar och frivilliga normer för rymdverksamhet i form av resolutioner.

De bindande traktaterna på rymdområdet beskrivs i avsnitt 4.2 och de icke-bindande riktlinjerna och rekommendationerna i av- snitt 4.3. I avsnitt 4.4 berörs kort den nationella rymdlagstiftningen och i avsnitt 4.5 modellagen. Varje kapitel i betänkandet kommer sedan att inledas med en beskrivning av den internationella och nationella regleringen av det sakområde som behandlas i kapitlet. I det sammanhanget kommer även att redogöras för modellagens rekommendationer för aktuellt område.

1I betänkandet kommer vi att använda begreppet traktat för sådana överenskommelser som binder Sverige (jfr 10 kap. regeringsformen).

2Fördraget den 27 januari 1967 innehållande principer för staternas uppträdande vid utforsk- ande och utnyttjandet av yttre rymden, däri inbegripet månen och övriga himlakroppar, SÖ 1967:7.

3Konventionen den 29 mars 1972 om internationellt ansvar för skada som orsakas av rymd- föremål, SÖ 1976:35.

4Konventionen den 14 januari 1975 om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden, SÖ 1976:43.

5Avtalet om räddning och återsändande av rymdfarare samt återlämnande av föremål, som sänts ut i yttre rymden, SÖ 1969:37.

6Avtalet om staters aktiviteter på månen och andra himlakroppar, resolution 34/68 antagen av FN den 5 december 1979.

83

Regleringen på rymdområdet

SOU 2021:91

4.2Internationell rymdrätt

4.2.1Rymdfördraget

Rymdfördraget från 1967, som ratificerades av Sverige samma år, är det centrala rymdtraktatet och innehåller principiella bestämmelser om staternas uppträdande vid utforskandet och utnyttjandet av yttre rymden. Begreppet yttre rymden i fördraget omfattar även månen och övriga himlakroppar. De grundläggande principerna som kom- mer till uttryck i rymdfördragets bestämmelser innebär att yttre rymden fritt får utforskas och utnyttjas av alla stater i enlighet med folkrätten, att ingen stat får hävda suveränitet över den samt att verksamhetens syfte ska vara att upprätthålla internationell fred och säkerhet och att främja internationellt samarbete (artikel 1–3).

I artikel 6 föreskrivs att de fördragsslutande staterna bär inter- nationellt ansvar för såväl statlig som icke-statlig verksamhet i yttre rymden. Ansvaret innefattar att se till att sådan verksamhet sker i överensstämmelse med bestämmelserna i fördraget. Vidare föreskrivs

iartikeln en skyldighet att kräva tillstånd för icke-statlig rymdverk- samhet och att sådan verksamhet ska övervakas av vederbörande stat. Slutligen stadgas det i artikeln att när verksamhet bedrivs av en inter- nationell organisation i yttre rymden åvilar ansvaret för efterlev- naden av fördraget såväl den internationella organisationen som de fördragsslutande stater som är medlemmar av organisationen.

Enligt artikel 7 är en fördragsslutande stat som sänder ut föremål

iyttre rymden, eller medverkar till utsändandet, eller från vars om- råde eller anordningar utskjutning äger rum, internationellt ansvarig för den skada som föremålet orsakar annan fördragsslutande stat på jorden, i luftrummet eller i yttre rymden. Av artikel 8 framgår att registerstaten behåller domsrätt och kontroll över ett rymdföremål då det befinner sig i yttre rymden och att äganderätten till föremålet inte påverkas av utsändandet. I ansvarskonventionen finns det mer detaljerade bestämmelser om ansvar för skador som orsakas av rymd- föremål, se avsnitt 4.2.2.

Rymdfördraget innehåller också krav på att forskning och studier av rymden ska ske så att skadlig nedsmutsning av yttre rymden och ogynnsamma förändringar i jordens omgivningar undviks (artikel 9).

I artikel 4 finns förbud mot att utplacera kärnvapen eller andra massförstörelsevapen i omloppsbana runt jorden eller på himla- kroppar eller stationera dem på annat sätt i yttre rymden. Artikeln

84

SOU 2021:91

Regleringen på rymdområdet

innehåller också förbud mot att upprätta militära baser på himla- kropparna. Fördragsslutande stater åläggs i artikel 5 att lämna bistånd åt rymdfarare i händelse av en nödsituation. Denna förpliktelse har närmare preciserats i räddningsavtalet, se avsnitt 4.2.4.

4.2.2Ansvarskonventionen

Ansvarskonventionen från 1972, som ratificerades av Sverige 1976, innehåller en närmare precisering av ansvaret för skador som orsakas av rymdföremål. Konventionen reglerar emellertid endast skador som kan göras folkrättsligt gällande. Skador som drabbar en stats eget territorium eller egna medborgare omfattas inte av ansvarskonven- tionen.

Huvudprinciperna för staternas ansvar finns i artikel 2 och 3. I artikel 2 föreskrivs ett strikt ansvar för utsändande stat för skada som dess rymdföremål orsakat på jordens yta eller på luftfartyg under flygning. Begreppet utsändande stat definieras i konventionen som stat som sänder ut ett rymdföremål eller medverkar vid utsänd- andet av ett rymdföremål eller stat från vars område eller anord- ningar ett rymdföremål sänds ut. I artikel 3 regleras ansvar för skada på en annan utsändande stats rymdföremål i rymden. Ansvar före- ligger endast om skadan beror på fel eller försummelse. Enligt kon- ventionen är flera utsändande stater solidariskt ansvariga för en skada som drabbar tredje stat (artikel 4 och 5).

Av artikel 9 framgår att krav på ersättning för skada ska fram- ställas hos en utsändande stat på diplomatisk väg.

4.2.3Registreringskonventionen

Registreringskonventionen från 1975, som ratificerades av Sverige 1976, innehåller regler om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden. Syftet med konventionen är att underlätta identifiering av rymdföremål.

Enligt artikel 2 i registreringskonventionen ska utsändande stat registrera ett rymdföremål som sänds ut i kretslopp runt jorden eller därbortom. Utsändande stat ska också underrätta FN:s generalsekre- terare om att det finns ett register. Om det finns två eller flera utsändande stater för ett rymdföremål ska de gemensamt avgöra

85

Regleringen på rymdområdet

SOU 2021:91

vilken av dem som ska registrera föremålet. Enligt artikel 3 ska FN:s generalsekreterare föra en förteckning i vilken de uppgifter som de registerförande staterna lämnat ska föras in.

4.2.4Räddningsavtalet

Räddningsavtalet från 1968, som ratificerades av Sverige 1969, preci- serar rymdfördragets reglering avseende rymdfarare. En stat ska under- rätta den utsändande staten och FN om rymdfarare har drabbats av en olycka eller är i nödläge eller har gjort en nödlandning på statens område eller på öppna havet. Staterna ska också hjälpa rymdfarare som landat på deras territorium och skyndsamt återsända rymd- fararna till den utsändande staten. På motsvarande sätt ska den ut- sändande staten underrättas om rymdföremål eller delar av sådana som landat på en stats område och de ska återsändas på begäran.

Avtalet har inte någon större betydelse för utformningen av en nationell rymdlag.

4.2.5Månavtalet

Månavtalet från 1979 preciserar rymdfördragets bestämmelser vad gäller utnyttjande av månen och övriga himlakroppar. Syftet med avtalet är att säkerställa att utnyttjandet av himlakropparna äger rum i mänsklighetens gemensamma intresse och att de endast utnyttjas för fredliga ändamål. Även om staterna kan verka var som helst på månen och inrätta baser på månen, kan inte en eller flera stater erövra månen eller områden på den eller förklara att naturresurser på månen ska utgöra deras egendom. I avtalet utgår man ifrån frihet för veten- skaplig forskning och tillåter att prov insamlas från månen och att de används för andra ändamål. I avtalet fästs uppmärksamhet även vid skydd av omgivningen och det ges möjlighet att inrätta särskilda skyddsområden på betydelsefulla områden. De fördragsslutande stat- erna har förbundit sig att inrätta en internationell ordning för att administrera utnyttjandet av månens naturresurser när sådan verk- samhet blir aktuell.

Betydligt färre stater har anslutit sig till månavtalet än till FN:s andra rymdöverenskommelser och ingen av de betydande rymdstat- erna är part i avtalet. Som nämnts tidigare har Sverige inte anslutit

86

SOU 2021:91

Regleringen på rymdområdet

sig till avtalet. Principerna i månavtalet har dock återigen tagits upp i den internationella debatten, då intresset för att utnyttja rymdens naturresurser har ökat.

4.3Internationella riktlinjer och rekommendationer

4.3.1LTS-riktlinjerna

Utöver de rättsligt bindande åtagandena som beskrivits i avsnitt 4.2 finns även frivilliga riktlinjer och rekommendationer i olika former. Under 2019 antog FN 21 nya internationella riktlinjer för ett lång- siktigt hållbart nyttjande av rymden, de så kallade LTS-riktlinjerna. Riktlinjerna är den senaste större överenskommelsen7 om gemen- samma principer om rymdverksamhet som utarbetats inom ramen för FN. LTS-riktlinjerna har förhandlats fram och antagits med kon- sensus i FN:s Rymdkommitté, COPUOS, där Sverige är medlem. Riktlinjerna är inte juridiskt bindande, men de ska tillämpas i enlig- het med redan befintliga internationella normer, principer och över- enskommelser på rymdområdet. Eftersom Sverige varit delaktig i framtagandet av rekommendationerna är det rimligt att Sverige strävar efter att efterleva dem. Riktlinjerna anses av många vara det största enskilda framsteget inom rymddiplomatin sedan rymdtraktaten för- handlades fram.

Syftet med riktlinjerna är att de ska utgöra ett stöd för länder och internationella organisationer när de bedriver rymdfart samt utformar regler och rutiner för den verksamheten. Förhoppningen är att rikt- linjerna ska bidra positivt till ett hållbart och säkert utnyttjande av rymden och att nya aktörer ska uppmuntras till ett ansvarsfullt bete- ende. Riktlinjerna är indelade i fyra kategorier:

A.Policyfrågor och framtagande av nationell reglering av rymdverk- samhet.

B.Operativa frågor riktade mot rymdsäkerhet.

C.Internationellt samarbete.

D.Vetenskaplig forskning och teknikutveckling.

7I betänkandet avses med begreppet överenskommelse såväl sådana som binder respektive som inte binder Sverige. Exempel på bindande överenskommelser är traktat och exempel på icke-bindande överenskommelser är rekommendationer och riktlinjer.

87

Regleringen på rymdområdet

SOU 2021:91

I arbetet med en nationell lag bör hänsyn tas till LTS-riktlinjerna. Enligt riktlinjerna har nationella regler traditionellt handlat om frågor om säkerhet, ansvar, tillförlitlighet och kostnader, men framöver bör staterna överväga nationella regler som förbättrar den långsiktiga hållbarheten för verksamhet i den yttre rymden (se LTS-riktlinjerna, A.1.4).

Därtill bör även beaktas bestämmelserna i FN:s generalförsam- lings resolution om rekommendationer för utarbetandet av nationell rymdlagstiftning (68/74) samt rekommendationerna i Space debris mitigation guidelines, som är riktlinjer angående hur stater bör mini- mera uppkomsten av rymdskrot (se LTS-riktlinjerna, A.1.3 och A.2.2).

4.3.2Space debris mitigation guidelines

Space debris mitigation guidelines består av sju riktlinjer som har antagits av FN:s generalförsamling (resolution 62/217) år 2010 i av- sikt att de ska implementeras i nationell lagstiftning. De utgör en etablerad standard bland många rymdnationer när det gäller att mini- mera mängden rymdskrot och på så sätt minska påverkan på rymd- miljön.

4.3.3Haagkoden

Sverige är ansluten till den s.k. Haagkoden (även benämnd som upp- förandekoden) mot spridning av ballistiska robotar (the Hague Code of Conduct against ballistic missile proliferation, HCoC). Koden syftar till att motverka spridningen av ballistiska robotar i världen. Anslutna stater åtar sig att vidta förtroendeskapande insynsåtgärder genom årliga rapporter om landets verksamhet avseende ballistiska robotar och rymdraketer samt att bjuda in observatörer till sina rymd- raketbaser. Vidare ska föranmälan av avfyrningar av ballistiska robotar och utsändning av bärraketer ske. De anslutna staterna tolkar dessa åtaganden olika när det gäller frågan om utsändningar av sondraketer ska föranmälas eller inte.

88

SOU 2021:91

Regleringen på rymdområdet

4.3.4Missilteknologikontrollregimen

Sverige är anslutet till Missile Technology Control Regime (MTCR) som på svenska benämns missilteknologikontrollregimen. Regimen är ett internationellt samarbetsforum som syftar till att hindra eller begränsa spridningen av teknik för bärare av massförstörelsevapen. Anslutna länder förbinder sig att enligt vissa överenskomna riktlinjer och kontrollistor begränsa exporten av raketsystem, såväl ballistiska robotar som bärraketer och sondraketer. Regimen syftar också till att begränsa andra obemannade flygande system som till exempel kryssningsrobotar och drönare (på engelska UAV, Unmanned Aerial Vehicle). Även mindre system, delsystem, komponenter, produk- tionsteknik och kunskapsöverföring omfattas av exportkontroll en- ligt MTCR.

MTCR:s kontrollistor och riktlinjer är införlivade i PDA-förord- ningen8, se avsnitt 4.4.2. Inspektionen för strategiska produkter ansvarar för exportkontrollen avseende de produkter som upptas i MTCR.

4.3.5Wassenaar-arrangemanget

Wassenaar-arrangemanget är likt MTCR en icke-bindande internatio- nell exportkontrollregim för transparens och ansvarstagande vid export av tekniker med dubbla användningar. Sverige har förbundit sig att inte exportera sådan teknik eller varor som är upptagna i de kontrollistor som tagits fram gemensamt av de 42 anslutna länderna. Inspektionen för strategiska produkter ansvarar för exportkontrollen avseende de produkter som upptas i Wassenaar-arrangemanget.

4.4Nationell rätt

4.4.1Rymdlagstiftningen

Förutom de internationella traktat som Sverige har ratificerat finns det nationella författningar som reglerar rymdverksamhet. Dessa är lagen (1982:963) om rymdverksamhet och förordningen (1982:1069)

8Europaparlamentets och Rådet förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upp- rättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning).

89

Regleringen på rymdområdet

SOU 2021:91

om rymdverksamhet. Författningarna innehåller bestämmelser om svensk jurisdiktion över rymdverksamhet, tillstånd för icke-statlig rymdverksamhet, statens regressrätt, tillsyn över rymdverksamhet samt registrering av rymdföremål.

Enligt 1 § första stycket rymdlagen gäller lagen verksamhet i yttre rymden (rymdverksamhet). I 1 § andra stycket föreskrivs att för- utom sådan verksamhet som helt äger rum i yttre rymden räknas till rymdverksamhet också utsändning av rymdföremål samt alla åtgärder för att manövrera eller på annat sätt påverka utsända rymdföremål. Av tredje stycket samma paragraf framgår att det inte är rymdverk- samhet att enbart ta emot signaler eller information i annan form från föremål i yttre rymden eller att sända upp sondraketer.

I 2 § rymdlagen anges att utan tillstånd får rymdverksamhet inte bedrivas från svenskt territorium av någon annan än svenska staten och att en svensk fysisk eller juridisk person inte heller får bedriva rymdverksamhet någon annanstans utan tillstånd. Av 3 § första stycket rymdlagen framgår att tillstånd till rymdverksamhet meddelas av regeringen. Enligt 1 § rymdförordningen ska en ansökan om till- stånd ges in till Rymdstyrelsen, som ska höra Post- och telestyrelsen eller andra statliga verk eller myndigheter som berörs av ansök- ningen. Rymdstyrelsen ska med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Ett tillstånd får enligt 3 § andra stycket rymdlagen be- gränsas på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt och det får också förenas med de villkor som är påkallade med hän- syn till kontrollen av verksamheten eller av andra skäl.

Enligt 4 § rymdförordningen ska Rymdstyrelsen föra register över de rymdföremål för vilka Sverige är att anse som utsändande stat enligt registreringskonventionen.

Rymdstyrelsen utövar enligt 3 § andra stycket rymdlagen och 2 § rymdförordningen kontroll över verksamheten. Ett tillstånd får en- ligt 4 § rymdlagen återkallas, om villkoren för tillståndet åsidosätts eller om det annars finns synnerliga skäl till det. Regeringen beslutar om återkallelse av tillstånd. I avvaktan på att frågan om återkallelse avgörs slutligt får tillståndet återkallas intermistiskt. I 5 § rymdlagen straffbeläggs att utan erforderligt tillstånd bedriva rymdverksamhet eller att åsidosätta villkor som har uppställts som förutsättning för tillstånd.

90

SOU 2021:91

Regleringen på rymdområdet

I 6 § rymdlagen regleras statens regressrätt och där föreskrivs att om svenska staten på grund av åtaganden i internationella överens- kommelser fått ersätta skador som har uppstått till följd av sådan rymdverksamhet som har bedrivits av någon annan än svenska staten, ska den som har bedrivit rymdverksamheten ersätta staten vad den har utgett på grund av nämnda åtaganden, såvida det inte finns sär- skilda skäl som talar mot det.

4.4.2PDA-regelverket

Produkter med dubbla användningsområden (PDA) har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på sådana produkter kan vara olika slags material, kemikalier, verktygs- maskiner, värmeväxlare, ventiler, pumpar samt vissa konsulttjänster och konstruktionsritningar. För EU-länderna finns ett gemensamt regelverk för produkter med dubbla användningsområden i PDA- förordningen.9 Bilaga I till förordningen utgör en lista med de pro- dukter och den teknik som kräver exporttillstånd. Vid export från ett EU-land av produkter med dubbla användningsområden som är angivna i bilaga I till förordningen krävs alltid tillstånd. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU.

EU:s exportkontroll baseras bland annat på arbetet inom export- kontrollregimerna, bland annat ovannämnda MTCR och Wassenar- arrangemanget, som är internationella samarbetsforum gällande pro- dukter med koppling till missilteknik respektive konventionell krigs- föring. Inom exportkontrollregimerna framarbetas listor över vilka produkter som ska vara tillståndspliktiga. Kontrollistorna i de olika regimerna har tagits in i bilaga I till PDA-förordningen, vilket inne- bär att dessa är direkt tillämpliga och gäller som svensk lag.

Sverige har även kompletterande nationell lagstiftning på området, som lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla an- vändningsområden och av tekniskt bistånd med anslutande förord- ning samt föreskrifter från Inspektionen för strategiska produkter om ansökan om exporttillstånd.

9Europaparlamentets och Rådet förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tek- niskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning).

91

Regleringen på rymdområdet

SOU 2021:91

Rymdverksamhet kan även omfattas av lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Ansvarig myndighet för att pröva frågor om export- tillstånd för produkter med dubbla användningsområden och krigs- materiel är Inspektionen för strategiska produkter.

4.5Modellagen

International Law Association (ILA) godkände år 2012 riktlinjer som modell för nationell rymdlagstiftning (Sofia Guidelines for a Model Law on National Space Legislation), den så kallade modellagen (Resolution 6/2012 of the 75th ILA Conference on 30 August 2012). Lagen grundar sig på ett samarbetsprojekt under ledning av Kölns luftfarts- och rymdrättsinstitution och Tysklands rymdstyrelse. Som resultat av projektet bestämdes att byggstenarna för en natio- nell rymdlag ska vara tillståndspliktig rymdverksamhet, övervakning, registrering av rymdföremål, regressrätt för staten samt försäkring.

Modellagen innehåller riktlinjer i form av författningsförslag samt kommentarer för hur en nationell rymdlagstiftning kan utformas. Vi kommer att redogöra för modellagens riktlinjer och kommentarer när vi behandlar de olika sakområdena.

92

5 En ny lag om rymdverksamhet

5.1Inledning

Av utredningsdirektiven framgår att en översyn av lagstiftningen om rymdverksamhet motiveras av en rad olika skäl. Särskilt framhåller direktiven den tekniska utvecklingen sedan den nu gällande rymd- lagens tillkomst på 1980-talet, ökningen av icke-statliga aktörer inom rymdområdet samt förändringar i omvärlden. Andra aspekter som lyfts fram är att det förekommit motsvarande lagstiftningsarbete i andra länder på senare tid samt att det finns ett behov av ett förut- sägbart och tydligt regelverk.

Utredningen har under sitt arbete genomfört ett omfattande sam- råd med myndigheter, med universitet och högskolor samt med olika företrädare för rymdindustrin. Vid dessa samråd har det i viss mån framkommit ytterligare reformönskemål som komplement till vad som uttryckligen anges i våra direktiv.

Kapitlet inleds med ett avsnitt om det reformbehov som finns för en ny rymdlag och vilka utgångspunkter som finns att beakta i arbetet med att se över lagstiftningen, se avsnitt 5.2. Därefter behandlas i avsnitt 5.3 frågan om en ny lag ska införas eller om det är tillräckligt att införa nya bestämmelser i den nuvarande lagen. I avsnitt 5.4 behandlas syftet för lagen och slutligen i avsnitt 5.5 behandlas frågor om Sveriges säkerhet samt andra utrikes-, säkerhets- och försvars- politiska intressen i förhållande till den nya lagen.

93

En ny lag om rymdverksamhet

SOU 2021:91

5.2Några olika utgångspunkter

5.2.1Omfattningen av en ny rymdlagstiftning

Den nuvarande rymdlagen har funnits på plats i närmare 40 år och har på ett ändamålsenligt sätt reglerat rymdverksamheten. Jämfört med senare framtagen lagstiftning i bland annat grannländerna Danmark och Finland samt med de modellagar som finns på området framstår dock den svenska lagstiftningen som relativt rapsodisk.

Vår utgångspunkt är att en ny rymdlagstiftning bör till sitt inne- håll motsvara det ansvar och de förpliktelser som följer av de inter- nationella regler som Sverige har åtagit sig att följa. Det inskränker sig inte endast till de olika folkrättsligt bindande bestämmelserna, utan omfattar även sådana icke formellt bindande riktlinjer som vi ställt oss bakom, exempelvis på miljöområdet. Det är vår bedömning att det undantag för sondraketverksamhet som finns i den nuvarande rymdlagen inte undantas på samma sätt i den internationella rätten. En konsekvens av den ovannämnda utgångspunkten är följaktligen att även sondraketverksamhet ska omfattas av den nationella rymd- lagstiftningen.

Med utgångspunkten att det internationella regelverket hanterar förhållanden stater emellan är det också en viktig uppgift för en nationell lagstiftning att säkerställa att privaträttsliga subjekt åläggs skyldigheter – och rättigheter – som motsvarar den svenska statens internationella åtaganden. Sverige som nation måste också ha ett regelverk som är utformat så att det underlättar kontroll av efter- levnaden och en möjlighet att i efterhand utkräva ansvar för det fall Sverige skulle ställas till svars för en skada som orsakats av någon privat aktör som Sverige är ansvarig för.

Den nuvarande rymdlagen reglerar verksamhet i rymden. Till skill- nad från lagstiftning i vissa andra länder finns det alltså ingen sam- manhållen reglering av luftfart och rymdverksamhet. I rymdlagen regleras inte heller sådana aktiviteter som sker på marken, exempel- vis vilka krav som ska ställas för att etablera en utsändningsplats eller hur verksamheten där ska bedrivas. Vår utgångspunkt är att en ny rymdlag ska behålla den avgränsning som finns i dag, även om detta kan komma att behöva omprövas i framtiden, se särskilt kapitel 13 om kommersiell bemannad rymdfart. Den utgångspunkten innebär att även fortsättningsvis kommer Transportstyrelsens och Luftfarts-

94

SOU 2021:91

En ny lag om rymdverksamhet

verkets verksamhet och regelverk att vara av stor betydelse även för rymdverksamheten och regleringen där.

Ytterligare en utgångspunkt har varit att eftersom rymdverksam- het har varit och föreslås vara tillståndspliktig och då en överträdelse av tillståndsplikten är straffsanktionerad finns det starka skäl som talar för att lagens tillämpningsområde bör vara tydligt avgränsat. Behovet av en tydlig avgränsning accentueras ytterligare av att akti- viteten i luftrummet på hög höjd har ökat och kan förväntas öka ytterligare, samtidigt som rymdverksamhet och luftfart hanteras i olika regelverk. En svårighet vid avgränsningen av verksamhet i rymden är givetvis att det inte har gått att nå enighet om en internationell defi- nition av det begreppet och att de internationella traktaten i enlighet med det saknar en sådan avgränsning.

5.2.2Förändringar i omvärlden och avvägningen mellan olika intressen

Som utredningsdirektiven framhåller sker förändringar på rymdområ- det i snabb takt. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) konsta- terar i sin omvärldsanalys att rymdområdet växer globalt för varje år, investeringarna – privata och statliga – ökar, antalet rymdnationer ökar och gränserna för vad som är tekniskt möjligt flyttas länge och längre ut i rymden. Efterhand som rymddomänen växer blir beroen- det av rymden större, både civilt och militärt (Omvärldsanalys Rymd 2020, FOI-R-5077-SE, januari 2021).

Bilden som FOI redovisar i sin rapport har bekräftats för utred- ningen i ett flertal samråd. Ett område som lyfts fram redan i den rymdstrategi som antogs år 2018 var att statlig rymdverksamhet skulle bidra till att öka Sveriges säkerhet genom att bidra till att Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen uppfylls och att den nationella militära förmågan stärks (En strategi för svensk rymd- verksamhet, skr. 2017/18:259). FOI konstaterar också i sin rapport att den omständigheten att regeringen har beslutat att Sverige ska genomföra satellitutsändningar från Esrange medför att Sverige måste ta ett större ansvar för sin rymdverksamhet och att det är nödvändigt att förstå sambandet mellan sådan verksamhet och säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska frågor. Den frågeställningen lyfts även i utred- ningens direktiv.

95

En ny lag om rymdverksamhet

SOU 2021:91

Det har således varit en utgångspunkt att en ny rymdlag måste säkerställa att rymdverksamhet kan bedrivas utan att Sveriges säker- het äventyras eller att verksamheten kommer i konflikt med utrikes- säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Omfattningen av tillstånds- plikten, utformningen av tillstånds- och tillsynsprocessen samt möj- ligheten att överpröva beslut har utformats med detta för ögonen.

I det sammanhanget kan det vara värt att notera att det numera får anses vara en allmän princip att regeringen normalt inte bör fatta beslut i enskilda ärenden utan överlåta detta till lämplig förvaltnings- myndighet. Samtidigt kan beslut i enskilda ärenden i vissa fall få över- gripande politiska konsekvenser, vilket kräver avvägningar som lämp- ligen även fortsättningsvis hanteras av regeringen. Beslutsprocessen och överprövningsreglerna i rymdlagen är utformad utifrån sådana avvägningar.

En ordning som i en tillståndsprocess ska beakta olika komplexa intressen riskerar självfallet att bli tungrodd. Häremot måste vägas det legitima intresset hos potentiella verksamhetsutövare att få en snabb och enkel tillståndsprocess som ställer upp tydliga tillstånds- kriterier. Utvecklingen i omvärlden och den ökade förekomsten av privata aktörer ställer nya krav på lagstiftningen jämfört med tidi- gare. För att Sverige som land ska kunna attrahera företag, inve- steringar och forskning behöver regelverket vara förutsägbart och de krav som ställs upp tydliga och transparenta.

Ytterligare en aspekt är att verksamheten i rymden är föremål för en snabb teknisk utveckling, vilket också innebär att olika tillstånds- krävande aktiviteter kan se mycket olika ut i framtiden. Vi har för- sökt att i utformningen av tillståndsprocessen även ta hänsyn till dessa aspekter, främst genom mer utvecklade tillståndskriterier och villkor samt genom en diversifierad tillståndsprocess beroende på vilken verksamhet som utövaren avser att bedriva.

5.2.3Verksamheten i dag och i framtiden

Tillståndsprövningen hanteras i dag av regeringen och är mycket begränsad till sin omfattning – sammantaget något eller några ären- den om året. Det kan givetvis hävdas att den nuvarande lagstiftningen till sin form och innehåll är väl avpassad för den nuvarande verksam- hetens omfattning. Samtidigt är det tydligt att rymdverksamheten

96

SOU 2021:91

En ny lag om rymdverksamhet

och därmed hanteringen av tillståndsärenden kommer att öka fram- över. Som ovan nämnts bidrar såväl den tekniska utvecklingen som en allmänt ökad expansion till den utvecklingen, men även till exem- pel Sveriges ambition att utöka Esranges kapacitet till att omfatta satellitutsändningar.

Det är emellertid en vansklig fråga att bedöma hur stor ökningen av antalet ärenden kommer att bli och när en sådan ökning kommer att inträffa. Vid framtagandet av en ny rymdlagstiftning har vi emeller- tid haft som utgångspunkt att denna ska vara utformad för att klara ett betydligt större ärendeinflöde från såväl statliga som privata aktörer. Såväl tillståndsprocessen som tillsynsregleringen men även regelverket i övrigt är utformat utifrån den utgångspunkten.

5.3Behov av en ny lag

Vår bedömning: Det bör införas en ny lag med tillhörande för- ordning om rymdverksamhet. Lagen bör, liksom den nuvarande lagen, benämnas lagen om rymdverksamhet. Den nuvarande lagen om rymdverksamhet med tillhörande förordning bör därför upp- hävas.

Skälen för bedömningen: Den nuvarande lagen (1982:963) om rymd- verksamhet (rymdlagen) och den anslutande förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet (rymdförordningen) är mot bakgrund av den utveckling som skett de senaste 40 åren i behov av en översyn för att skapa en långsiktigt hållbar reglering som beaktar internationella regelverk och säkerhets- och utrikespolitiska intressen. Den svenska rymdlagstiftningen innehåller i dag endast ett fåtal bestämmelser och dessa är av övergripande karaktär. Mot bakgrund av de reform- behov som vi redogjort för i avsnitt 5.2 har lagen enligt vår bedöm- ning behov av ett flertal nya bestämmelser och en ny systematik. Exempelvis bör lagens tillämpningsområde samt frågor om tillstånd och tillsyn regleras tydligare än i dagens lagstiftning. Därtill avser vi att föreslå ytterligare reglering på områden som den nuvarande rymd- lagen inte reglerar, till exempel bestämmelser om skadestånd och skydd för rymdmiljön. Att införa sådana relativt omfattande föränd- ringar i den nuvarande rymdlagen skulle enligt vår uppfattning inte vara en ändamålsenlig lösning. Vi anser därför att en ny lag om rymd-

97

En ny lag om rymdverksamhet

SOU 2021:91

verksamhet bör införas och att den nuvarande lagen bör upphävas. Den nya lagen bör kompletteras av en förordning eftersom vissa mer detaljerade frågor inte bör tas in i lagen utan regleras i förordning.

Vi anser att den nuvarande lagen har ett lämpligt namn som återspeglar lagens innehåll. Frågan är om det finns något ännu bättre namn. Ett alternativ är att benämna lagen rymdlagen. Namnet är kort och kärnfullt och är dessutom det kortnamn som används för nuvarande lag. En nackdel är emellertid att begreppet rymd kan föra tankarna till volym och innehåll. Ett annat alternativ är lagen om verksamhet i yttre rymden, jfr namnen för den danska lagen och det norska lagförslaget, för att betona att lagen handlar om verksamhet i den yttre rymden och bland annat hänför sig till rymdtraktatens förpliktelser vad gäller utforskande och utnyttjande av yttre rymden. Enligt vår mening kan emellertid begreppet yttre rymden ifråga- sättas eftersom det väcker frågor om det finns någon del av rymden som betecknas på något annat sätt, vilket det enligt uppgift inte finns. Dessutom menar vi att ett något kortare namn är att föredra och att den nuvarande benämningen – lagen om rymdverksamhet – är enkelt och tydligt. Den nya lagen bör därför, liksom den nuvarande lagen, benämnas lagen om rymdverksamhet och förordningen bör följaktligen benämnas förordningen om rymdverksamhet.

5.4Lagens syfte

Vårt förslag: Den nya lagens syfte ska vara att främja svensk rymd- verksamhet för att stärka forskning, utveckling och industrins inno- vations- och konkurrenskraft samt för att tillgodose samhällets behov av rymdrelaterad kunskap och teknik. Lagens syfte ska också vara att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Skälen för förslaget: Bestämmelser om syftet med en reglering sak- nar normalt egentligt materiellt innehåll och är i stället en slags dekla- ration av de bakomliggande och övergripande målen med regleringen. Ett uttryckligt fastslående av lagens syfte har emellertid inte enbart en symbolisk eller informativ betydelse. Att uttryckligen ange syftet med en reglering kan få relevans i rättstillämpningen genom att det ger vägledning för tolkningen av de materiella bestämmelserna i lagen.

98

SOU 2021:91

En ny lag om rymdverksamhet

Det finns därför skäl att införa en bestämmelse som anger den nya lagens syfte.

Svensk rymdforskning och forskning inom rymdfysik håller hög kvalitet internationellt sett och i Sverige finns också flera företag i framkant inom rymdverksamhet. Hög kompetens, erfarenhet och kvalitet inom till exempel instrumentutveckling, kommersiell rymd- teknik, deltagande i rymdprojekt och publicering av forsknings- resultat är avgörande för svensk konkurrenskraft inom rymdverk- samheten. Sverige har också en unik rymdbas – Esrange – som är en viktig nationell och internationell resurs för forskning, utveckling, demonstration, testverksamhet och annan rymdrelaterad verksamhet. Regeringen har även nyligen beslutat om en satsning i denna infra- struktur för att utveckla en förmåga att sända upp satelliter i rymden (Budgetpropositionen för 2021, prop. 2020/21:1, utg. omr. 16 och Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Rymdstyrelsen, 17 decem- ber 2020, U2020/06608 och U2020/06670).

Svensk rymdverksamhet är alltså en strategisk tillgång för utveck- ling av kunskapssamhället, samtidigt som den bidrar till att skapa en ökad internationell attraktionskraft för svensk högteknologisk verk- samhet och bättre förutsättningar för svensk industri och teknik- utveckling. Att svensk rymdverksamhet bedrivs på ett sätt som främjar forskning, utveckling och innovation samt stärker svensk konkurrens- kraft är därför en central målsättning för den nya rymdlagen.

Rymddata och rymdverksamhet påverkar många delar av sam- hället och rymdinfrastrukturen tillhandahåller samhällsviktiga tjänster såsom telekommunikation, navigering, väderleksprognoser, jord- observation, finansiella transaktioner och informationsinhämtning. Teknik från rymdverksamhet kan också användas för att lösa sam- hällsutmaningar, till exempel i arbetet med de globala hållbarhets- målen och vid miljö- och klimatövervakning. Rymdverksamhet ska därför också bedrivas så att den kan tillgodose samhällets behov av rymdrelaterad kunskap och teknik.

Verksamheten i rymden har tydligare blivit ett redskap för staters säkerhets- och försvarspolitik och utgör i allt fler länder en integrerad del av försvaret. Att rymdverksamheten har utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska dimensioner blir påtagligt när fler aktörer engagerar sig i rymden. Vid bedrivande av svensk rymdverksamhet är det därför av vikt att Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och för- svarspolitiska intressen säkerställs.

99

En ny lag om rymdverksamhet

SOU 2021:91

Det finns skäl att införa en bestämmelse där det tydligt framgår att regleringen har dubbla syften. En central målsättning med lagen är att främja svensk rymdverksamhet för att stärka forskning, ut- veckling och industrins innovations- och konkurrenskraft samt för att tillgodose samhällets behov av rymdrelaterad kunskap och tek- nik. Samtidigt är det väsentligt att lagen säkerställer Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen, se av- snitt 5.5. Syftesbestämmelsen bör därför ge uttryck för en väl avvägd balans mellan dessa intressen. Vi anser därför att en bestämmelse om lagens syfte som tydliggör denna dubbla målsättning ska införas i den nya lagen.

5.5Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen

5.5.1Ett ökat fokus på säkerhetsfrågor

Våra kommittédirektiv framhåller att rymdverksamheten allt tydligare har blivit ett redskap för staters säkerhets- och försvarspolitik och att verksamheten i allt fler länder utgör en integrerad del av försvaret. Vi har därför fått i uppdrag att bedöma om bestämmelser till skydd för Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvars- politiska intressen bör föras in i rymdlagen eftersom det i dag saknas sådana bestämmelser.

Den upplevda och faktiska hotnivån i rymden har sedan en tid tillbaka ökat enligt ovannämnda omvärldsanalys från FOI. Detta beror enligt rapporten bland annat på större geopolitiska motsättningar och en ökad maktkamp mellan företrädare för konkurrerande ideo- logiska och politiska system som resulterat i en kapplöpning för att dominera rymden och härigenom visa sin nationella styrka. Militärt har synen på rymden skiftat från en understödjande roll till att den har ett eget strategiskt värde (Omvärldsanalys Rymd 2020, s. 13).

Säkerhetsfrågor står generellt högt på regeringens agenda och de senaste åren har det skett lagstiftningsarbete på flera olika områden för att skydda Sveriges säkerhet. I den nationella rymdstrategin, som togs fram 2018, betonar regeringen vikten av att Sveriges säkerhet säkerställs och anför att ett strategiskt mål bör vara att statlig rymd- verksamhet ska medverka till att öka Sveriges säkerhet genom att bidra till att Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen

100

SOU 2021:91

En ny lag om rymdverksamhet

uppfylls och att den nationella militära förmågan stärks. Regeringen anger vidare i skrivelsen att Esrange är en viktig nationell och euro- peisk strategisk resurs för nationell och internationell forskning, ut- veckling och annan rymdverksamhet och att rymdbasen bör vara öppen för internationella samarbeten, men med hänsyn tagen till Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen (skr. 2017/18:259, s. 12 ff. och 20).

I och med att frågor om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen behandlades i den nationella rymdstrategin har medveten- heten om dessa aspekter ökat den senaste tiden och har också kon- kretiserats i efterföljande regeringsuppdrag och regeringsbeslut. Rymdstyrelsen redovisade i juni 2020 ett regeringsuppdrag om att beskriva och analysera de utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekterna av en utvecklad förmåga att vid Esrange sända upp satel- liter till omloppsbana. Rymdstyrelsen har i uppdraget samrått med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, FOI, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Inspektionen för strategiska produkter. Uppdraget redovisades i en öppen del och en säkerhetsskyddsklassi- ficerad del. Rymdstyrelsen konstaterade i den öppna delen av rap- porten att olika institutioner i Sveriges ställs inför större och delvis nya utmaningar inom såväl internationell säkerhetspolitik som natio- nell utrikes- och försvarspolitik och att det kommer att behöva etableras beredskap och processer för att hantera dessa utmaningar. Vidare framhöll Rymdstyrelsen att en utökad förmåga på Esrange kan bli en utrikes-, säkerhets- och försvarspolitisk belastning om inte vissa åtgärder genomförs parallellt med utvecklingen på Esrange (Rymdstyrelsen, Beskrivning och analys av utrikes-, säkerhets- och för- svarspolitiska aspekter av en utökad förmåga vid Esrange, den 10 juni 2020, dnr. 55/20, bilaga 2 s. 3 f. och 30 f.).

Regeringen framhåller också hänsynstagande till Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen i samband med beslutet att investera i utvecklingen av forskningsinfrastrukturen vid Esrange som nämnts ovan (se till exempel Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Rymdstyrelsen, 17 december 2020, U2020/06608 och U2020/06670).

Regeringen fattade den 10 december 2020 beslut om inrättande av ett nationellt cybersäkerhetscenter. Syftet med centrumet är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot. Regeringen har gett fyra myndigheter – Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhälls-

101

En ny lag om rymdverksamhet

SOU 2021:91

skydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen – i uppdrag att inrätta centret (Uppdrag om fördjupad samverkan inom cybersäkerhets- området genom ett nationellt cybersäkerhetscenter, den 10 december 2020, Fö2019/01330). Arbetet görs i nära samverkan med Post- och tele- styrelsen, Polismyndigheten samt Försvarets materielverk. Verksam- heten i centrumet ska utvecklas stegvis fram till 2023.

Slutligen kan nämnas att den 1 mars 2021 trädde en ny bestäm- melse i Rymdstyrelsens instruktion i kraft om att myndigheten i sin verksamhet ska beakta Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvars- politiska intressen (1 § tredje stycket förordningen [2007:1115] med instruktion för Rymdstyrelsen)

Sammanfattningsvis har alltså fokus på frågor om Sveriges säker- het och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen ökat med anledning av den växande verksamheten i rymden. Innan

vibehandlar frågan om bestämmelser som skyddar dessa intressen bör föras in i rymdlagen, ska vi beröra säkerhetsskyddslagen (2018:585) som trädde i kraft i april 2019 för att stärka säkerhetsskyddet i Sverige.

5.5.2Skydd för Sveriges säkerhet enligt säkerhetsskyddslagen

Om rymdverksamhet har betydelse för Sveriges säkerhet är säker- hetsskyddslagen tillämplig. Säkerhetsskydd innebär bland annat före- byggande åtgärder för att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verk- samheten (1 kap. 2 § första stycket). Med uttrycket säkerhetskänslig verksamhet avses verksamhet som är av betydelse för Sveriges säker- het eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (1 kap. 1 §). Bedömningen av om en verksamhet är säkerhetskänslig i säkerhetsskyddslagens mening görs av verksamhetsutövaren som ska dokumentera verksamhetens behov av säkerhetsskydd och planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs (2 kap. 1 §).

Säkerhetsskyddet omfattar inte bara skydd av säkerhetskänslig verksamhet, utan även skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgif- ter. En uppgift är säkerhetsskyddsklassificerad om den rör säkerhets- känslig verksamhet och därför omfattas av sekretess enligt offentlig- hets- och sekretesslagen (2009:400), eller skulle ha omfattats av sekre- tess om den lagen hade varit tillämplig (1 kap. 2 § andra stycket). Det

102

SOU 2021:91

En ny lag om rymdverksamhet

andra ledet i bestämmelsen tar sikte på enskilda verksamhetsutövare som normalt inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagens regler. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i olika säkerhets- skyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet. Det finns fyra olika säkerhetsskydds- klasser: kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada, hemlig vid en allvarlig skada, konfidentiell vid en inte obetydlig skada och begränsat hemlig vid endast ringa skada (2 kap. 5 §).

I säkerhetsskyddslagen finns också nya bestämmelser, som trädde i kraft den 1 januari 2021, som handlar om överlåtelse av säkerhets- känslig verksamhet. En verksamhetsutövare som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet är skyldig att göra en särskild säkerhetsskydds- bedömning och lämplighetsprövning. Den särskilda säkerhetsskydds- bedömningen innebär att identifiera vilka säkerhetsskyddsklassi- ficerade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som förvärvaren kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren därefter pröva om överlåtelsen är lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt. Om denna prövning leder till bedömningen att överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt får överlåtelsen inte genomföras. Om lämp- lighetsprövningen i stället leder till bedömningen att överlåtelsen inte är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, ska verksamhetsutövaren samråda med en samrådsmyndighet. Samrådsskyldighet gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i publika aktiebolag. Samrådsmyndig- heten får förelägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att upp- fylla sina skyldigheter enligt lagen och ytterst besluta att en överlåt- else inte får genomföras (2 kap. 7–11 §§ säkerhetsskyddslagen1).

Enligt 2 kap. 9 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) är För- svarsmakten samrådsmyndighet för Fortifikationsverket, Försvars- högskolan, de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet samt enskilda överlåtare inom området för försvarsmateriel och Säker- hetspolisen är samrådsmyndighet för övriga överlåtare. Av 2 kap. 9 a § säkerhetsskyddsförordningen framgår att samrådsmyndigheterna ska samverka med varandra i syfte att åstadkomma en effektiv och

14 kap. 13–17 §§ säkerhetsskyddslagen enligt förslagen i Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (prop. 2020/21:194).

103

En ny lag om rymdverksamhet

SOU 2021:91

enhetlig hantering av samrådsärenden och att vid behov ska samråds- myndigheterna även samverka med vissa andra angivna myndigheter, bland annat Inspektionen för strategiska produkter.

För att undvika överlappande prövningar av överlåtelser utifrån utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska aspekter, finns i 2 kap. 9 b § säkerhetsskyddsförordningen bestämmelser om undantag från skyl- digheten att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämp- lighetsprövning samt att samråda. Undantaget gäller för överlåtelser som kräver tillstånd enligt lagen om krigsmateriel eller lagen om kon- troll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller överlåtelser av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Vidare gäller undan- taget för överlåtelser mellan två myndigheter under försvarsdeparte- mentet eller vid samverkan på försvarsunderrättelseområdet.

Genom vissa inträffade händelser de senaste åren har det fram- kommit att verksamhetsutövare av stor betydelse för Sveriges säker- het har haft ett eftersatt säkerhetsskydd, bland annat i samband med att verksamhet exponerats för utomstående aktörer. Mot bakgrund av detta har regeringen i propositionen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (prop. 2020/21:194), föreslagit ändringar i säkerhetsskydds- lagen i syfte att stärka skyddet för Sveriges säkerhet.

Förslagen innebär bland annat att verksamheterna inför upp- handlingar, avtal och samarbeten där en extern aktör kan få tillgång till särskilt skyddsvärd verksamhet eller information, ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal med den aktören och i vissa fall samråda med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheterna får också rätt att stoppa såväl planerade som pågående sådana förfaranden som bedöms olämp- liga från säkerhetsskyddssynpunkt. Tillsynsmyndigheterna föreslås också få nya tillsynsbefogenheter, till exempel rätt att inhämta den information som behövs för tillsynen, och möjlighet att besluta om sanktionsavgifter mot den som inte följer säkerhetsskyddslagstift- ningens krav. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

104

SOU 2021:91

En ny lag om rymdverksamhet

5.5.3Säkerställande av Sveriges säkerhet i rymdverksamhet

Vår bedömning: Den nya lagen bör säkerställa Sveriges säkerhet samt andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Skälen för bedömningen

Det finns behov av att införa bestämmelser om Sveriges säkerhet i den nya lagen

Den internationella säkerhetspolitiska utvecklingen – med ökade mot- sättningar och en upptrappad maktkamp i rymden – samt det förhåll- andet att Esrange snart förväntas få en förmåga till satellitutsänd- ningar, innebär enligt vår mening att det är angeläget att säkerställa att de skyddsbehov som finns på rymdområdet tillgodoses. Under våra samråd med myndigheter inom säkerhets- och försvarsområdet har det framkommit att den svenska rymdverksamheten i dag i hög grad är dimensionerad efter forskning och teknikutveckling och att utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitiska aspekter behöver säker- ställas i större utsträckning. Avsaknaden av lagstiftning på området har framhållits som en brist. Det har vidare påpekats att en utökad förmåga vid Esrange kommer att betraktas av omvärlden som att Sverige stärker sin position som rymdnation med en militär förmåga. Detta oavsett om Sverige gör utfästelser om att avsikten endast är att samarbeta med utländska civila aktörer eller om några satellit- utsändningar aldrig genomförs. Eftersom rymdsystem generellt har dubbla användningsområden är det svårt att dela upp verksamheten i civil respektive militär verksamhet. Även om svensk rymdverksam- het i dag inte präglas av något nära samarbete mellan civila och militära tillämpningar, så kommer svensk rymdförmåga att betraktas och värderas av andra länder utifrån deras egna ambitioner och för- mågor, vilket påverkar Sveriges utrikes-, säkerhets-, och försvars- politik (se Rymdstyrelsen, Beskrivning och analys av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekter av en utökad förmåga vid Esrange, s. 3 f.).

Det är därför av central betydelse att Sverige kan beakta konse- kvenser för utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik av samarbeten och samverkan med utländska aktörer på rymdområdet. Likaså är det väsentligt att Sverige kan bedöma aktuella teknologier och kun- skaper utifrån dessa aspekter. Enligt vår uppfattning finns det därför

105

En ny lag om rymdverksamhet

SOU 2021:91

ett tydligt behov av att införa bestämmelser om skydd för Sveriges säkerhet i den nya rymdlagen.

Innebörden av begreppet Sveriges säkerhet

I svensk nationell lagstiftning används ofta uttrycken Sveriges säker- het eller rikets säkerhet.2 Uttrycket rikets säkerhet har under de senaste åren utmönstrats ur flera författningar till förmån för ut- trycket Sveriges säkerhet. Justeringen är endast språklig och innebär ingen ändring av betydelsen. Innebörden av uttrycket Sveriges säker- het har diskuterats i flera lagstiftningsärenden. Regeringen har ut- tryckt att det finns en viss osäkerhet kring uttryckets innebörd och att förklaringen till det delvis är att de förhållanden som är av bety- delse för Sveriges säkerhet kan förändras över tid, bland annat i takt med samhällsutvecklingen. Innebörden av uttrycket måste därför be- dömas i det ljuset, vilket medför ett fokus på skydd av grundlägg- ande samhällsfunktioner.

Frågan om innebörden av uttrycket Sveriges säkerhet behandlades utförligt i förarbetena till säkerhetsskyddslagen. Regeringen uttalade att uttrycket tar sikte på förhållanden av grundläggande betydelse för Sverige och avser såväl militär som civil verksamhet. Enligt reger- ingen bör utgångspunkten för bedömningen vara uppdelningen i Sveriges yttre och inre säkerhet. Sveriges yttre säkerhet kan delas in i territoriell suveränitet och politisk självständighet. En viktig faktor är den nationella försvarsförmågan av Sveriges territorium där Försvars- makten har huvudansvaret. Sveriges politiska självständighet handlar om att upprätthålla förmågan att förebygga och avvärja brott enligt framför allt spionerilagstiftningen. Säkerhetspolisen har huvudansvaret för denna uppgift. Sveriges inre säkerhet rör påverkan på förmågan att upprätthålla och säkerställa Sveriges statsidé avseende funktion, handlingsfrihet och oberoende. Även skydd mot påverkan på natio- nellt samhällsviktig verksamhet, såsom elektroniska kommunikationer och finansiella tjänster, liksom skydd mot skada på Sveriges ekonomi kan bedömas röra Sveriges säkerhet (Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag, prop. 2017/18:89, s. 41 f.

2Se till exempel 19 kap. brottsbalken, 15 kap. offentlighets- och sekretesslagen och säkerhets- skyddslagen.

106

SOU 2021:91En ny lag om rymdverksamhet

och 133, se även Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd, PMFS 2019:2).

Enligt vår uppfattning bör uttrycket Sveriges säkerhet i rymd- lagen ha samma innebörd som i säkerhetsskyddslagen.

Det finns också behov av att införa bestämmelser om Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen i den nya lagen

Om uttrycket Sveriges säkerhet anses ha samma innebörd som i säkerhetsskyddslagen kommer inte samtliga utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekter som kan göra sig gällande vid rymdverk- samhet att omfattas av lagen. Den nya synen på rymd och rymdverk- samhet som beskrivits under avsnitt 5.5.1 innebär att rymdfrågorna måste hanteras ur ett helhetsperspektiv. Många gånger skär rymd- frågorna över departements-, myndighets- och organisationsgränser och det är därför inte tillräckligt att frågorna bara beaktas utifrån Sveriges säkerhet såsom uttrycket fastställs i säkerhetsskyddslagen, utan hänsyn måste också tas till andra intressen inom utrikes-, säker- hets- och försvarspolitiken. Det har exempelvis tydligt framkommit vid våra samråd med myndigheter inom säkerhets- och försvars- området att det är väsentligt att hänsyn kan tas till vilka utländska aktörer som vill nyttja Esrange för utsändningar eller som annat sam- arbete eller handelstransaktioner sker med. Detta är viktigt inte bara från en säkerhets- och försvarspolitisk dimension, utan också från en utrikespolitisk sådan, eftersom det i förlängningen kan påverka Sveriges relationer och samarbeten med andra länder. Vi anser därför att det uttryckligen bör framgå av lagen att inte bara Sveriges säker- het ska säkerställas i samband med rymdverksamhet, utan även andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Sammanfattningsvis anser vi att det bör finnas krav på att vid bedrivande av rymdverksamhet ska hänsyn tas till Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen och att bestämmelser som säkerställer dessa intressen bör föras in i den nya rymdlagen.

107

En ny lag om rymdverksamhet

SOU 2021:91

Ett förfarande för att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen i rymdverksamhet

Nästa fråga att ta ställning till är hur ett förfarande för att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen inom rymdverksamhet ska utformas.

Liknande frågor om skydd för Sveriges säkerhet har den senaste tiden varit aktuell i olika lagstiftningsarbeten, bland annat i samband med de regler som trädde i kraft den 1 januari 2020 om skydd för Sveriges säkerhet vid användning av radiosändare i lagen om elek- tronisk kommunikation, slutbetänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87), slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) och propositionen Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (prop. 2020/21:13) som resulterat i kompletteringar av säkerhets- skyddslagen som trädde i kraft den 1 januari 2021.

Ett säkerställande av Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säker- hets- och försvarspolitiska intressen kan aktualiseras i alla kategorier av rymdverksamhet och i olika skeden av den. Enligt vår bedömning är det först och främst lämpligt att integrera denna prövning med tillståndsgivningen för verksamheten för att möjliggöra en gransk- ning utifrån ovannämnda intressen i varje enskilt tillståndsärende. Frågor om olämpliga samarbeten bör fångas upp i ett tidigt skede och bör därför aktualiseras redan i tillståndsprocessen. I många ären- den kommer frågor om Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska aspekter inte att vara aktuella, medan i andra ärenden kan det vara fråga om mer omfattande bedömningar. I den fortlöpande kontrollen av den tillståndspliktiga verksamheten är det också väsentligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Det kan exempelvis fram- komma i tillsynsförfarandet att en pågående rymdverksamhet är olämplig med hänsyn till dessa intressen och att en återkallelse av tillståndet eller en annan sanktion därför bör övervägas. Likaså kan dessa intressen beaktas vid utformandet av överklagandereglerna.

En utgångspunkt för de fortsatta övervägandena om vilka bestäm- melser som ska införas i den nya lagen och hur dessa ska utformas, är alltså att frågan om att säkerställa och värna Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen ska genom- syra regelverket. Hur detta bör ske kommer närmare att behandlas

108

SOU 2021:91

En ny lag om rymdverksamhet

framöver i samband med att frågor om tillstånd, tillsyn och över- klagande behandlas i kap. 7, 9 och 14.

109

6Den nya lagens tillämpningsområde

6.1Inledning

Hur den nya lagens tillämpningsområde ska definieras är en fråga som skär igenom stora delar av utredningsuppdraget. Frågan har central betydelse för frågorna om tillstånd och tillsyn, men även för ansvars- frågan. För att kunna fastställa ett väl avvägt tillämpningsområde för lagen kommer därför dessa sistnämnda områden att beröras i detta kapitel, men de kommer även att behandlas mer ingående i kapitel 7–10.

I detta kapitel behandlar vi den nya lagens tillämpningsområde utifrån frågorna vad ska lagen gälla för, vem ska omfattas av lagen och var ska lagen gälla. Innan vi påbörjar analysen av dessa frågor redogör vi för regleringen på området i internationell rymdrätt, i vår nuvarande nationella rätt, i vissa länder som lämpar sig för jämförelse och i modellagen, se avsnitt 6.2. Denna bakgrund behövs för att vi ska kunna analysera vad en ny lag måste innehålla på grund av våra internationella åtaganden och om den nuvarande rymdlagen behöver förtydligas eller utvidgas. En internationell utblick i komparativt syfte är av värde för att få inspiration från andra länder som har moderna rymdlagstiftningar, inte minst från våra nordiska grannländer som har en liknande lagstiftningstradition som Sverige. Samtidigt kan det vara av värde att jämföra med länder som har kapacitet för utsänd- ning av satelliter till rymden, vilket inte Finland eller Danmark har. Likaså kan inspiration hämtas från modellagen som innehåller rikt- linjer i form av författningsförslag samt kommentarer för hur en nationell rymdlagstiftning kan utformas.

I avsnitt 6.3 redogör vi för gränsdragningsfrågor i förhållande till regleringen av den civila luftfarten. Därefter presenterar vi några all- männa utgångspunkter för den lagtekniska utformningen av tillämp- ningsområdet, se avsnitt 6.4. I avsnitt 6.5–6.7 överväger vi frågorna

111

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

om vilken verksamhet (vad), vilka territorier (var) och vilka rätts- subjekt (vem) som ska omfattas av den nya lagen.

6.2Regleringen på området

6.2.1Internationell rymdrätt

Utgångspunkten för våra överväganden om lagens tillämpningsområde är reglerna i internationell rymdrätt. Sverige är genom att vara part i de rymdtraktat som vi redogjort för i avsnitt 4.2 skyldig att genom- föra bestämmelsernas reglering av rymdverksamhet i nationell lag. Denna skyldighet framhålls vidare i LTS-riktlinjerna som berör lång- siktig hållbarhet i rymdverksamhet och vad staterna bör tänka på vid antagande och revidering av nationell lagstiftning, se avsnitt 4.3.1.

De juridiskt bindande traktaterna sätter en miniminivå för om- fattningen av nationell rymdlagstiftning. Sverige kan sedan, om be- hov finns och det är lämpligt, välja att gå längre och införa mer omfattande och detaljerad reglering.

Med hänsyn till den nationella lagstiftningen finns väsentliga bestämmelser i artikel 6–8 i rymdfördraget som reglerar bland annat internationellt ansvar, krav på tillstånd och tillsyn samt jurisdiktion (domsrätt) och äganderätt, se avsnitt 4.2.1.

Enligt registreringskonventionen är utsändande stat skyldig att registrera ett rymdföremål som sänds ut i kretslopp runt jorden eller längre ut i rymden (artikel 2.1), liksom utsändande stat enligt an- svarskonventionen har strikt ansvar för skada på jordens yta eller på luftfartyg under flygning som orsakas av rymdföremål (artikel 2). Begreppet utsändande stat definieras i såväl ansvarskonventionen som registreringskonventionen som stat som sänder ut ett rymd- föremål eller medverkar vid utsändandet av ett rymdföremål eller stat från vars område eller anordningar ett rymdföremål sänds ut. Med uttrycket utsändande i ansvarskonventionen avses även försök till utsändande, vilket är en skillnad mot registreringskonventionen där försök till utsändande inte innefattas i definitionen av utsänd- ande stat. Konventionsbestämmelserna innebär att det kan finnas flera stater som betraktas som utsändande stater och har förpliktelser som följer av detta. Vi återkommer till dessa bestämmelser när frågor om tillstånd, registrering, tillsyn och skadestånd behandlas i kapitel 7–10.

112

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

Begreppet rymdverksamhet definieras inte i rymdtraktaten. En- ligt artikel 1.d i ansvarskonventionen och artikel 1.b i registrerings- konventionen ska i uttrycket rymdföremål inkluderas föremålets beståndsdelar, bärraket och delar av den. Någon närmare definition än så av rymdföremål finns inte i rymdtraktaten.

6.2.2Nuvarande nationell rätt

Enligt 1 § första stycket i den nu gällande rymdlagen gäller lagen verksamhet i yttre rymden (rymdverksamhet). Enligt förarbetena finns det inte någon bestämd gräns mellan luftrummet runt jorden och den yttre rymden och frågan är internationellt omtvistad. Till den yttre rymden räknas i överensstämmelse med rymdfördraget månen och andra himlakroppar (Regeringens proposition om lag om rymdverksamhet, prop. 1981/82:226, s. 9 f. och 14).

I 1 § andra stycket rymdlagen föreskrivs att förutom sådan verk- samhet som helt äger rum i yttre rymden räknas till rymdverksamhet också utsändning av rymdföremål samt alla åtgärder för att manövrera eller på annat sätt påverka utsända rymdföremål.

Av 1 § tredje stycket rymdlagen framgår att det inte är rymdverk- samhet att enbart ta emot signaler eller information i annan form från föremål i yttre rymden eller att sända upp sondraketer. I för- arbetena anges att mottagandet av radio eller TV-sändningar eller annan information som förmedlats via satellit inte utgör rymdverk- samhet. Inte heller utsändning av sondraketer är rymdverksamhet, eftersom enligt förarbetena har sådan utsändning internationellt sett inte ansetts utgöra rymdverksamhet trots att sådana raketer når ut i det som anses höra till yttre rymden (prop. 1981/82:226 s. 9 och 14).

I 2 § rymdlagen anges att utan tillstånd får rymdverksamhet inte bedrivas från svenskt territorium av någon annan än svenska staten och att svensk fysisk eller juridisk person inte heller får bedriva rymdverksamhet någon annanstans utan tillstånd. Enligt förarbetena måste rymdfördraget anses innefatta en förpliktelse att underkasta svenska fysiska och juridiska personer tillståndstvång oavsett var de bedriver verksamheten. Skälen är enligt förarbetena att det inte skulle stå i god överensstämmelse med fördragets anda och syfte om de fördragsslutande staterna begränsade sitt ansvar enbart till verksam- het från det egna territoriet samt att annars skulle fysiska och juridiska

113

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

personer i en fördragsslutande stat kunna kringgå tillståndstvånget genom att förlägga verksamheten utanför en konventionsstats område (prop. 1981/82:226 s. 7).

6.2.3Utblick

Finland

Finland har en ny rymdlag, Lag om rymdverksamhet, som trädde

ikraft 2018. Den kompletteras av två förordningar, dels Arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet från 2018, dels Försvarsministeriets förordning om övervakningen av Försvars- maktens rymdverksamhet från 2019.

Den finska lagen tillämpas enligt 1 § första och andra stycket på rymdverksamhet som bedrivs på eller från Finlands territorium samt på rymdverksamhet som bedrivs utanför Finlands territorium om verksamheten bedrivs på en farkost som är registrerad i Finland, eller av en finsk medborgare eller en juridisk person med säte i Finland. Lagen innehåller även ett gränssnitt mot luftfart genom att det före- skrivs i 1 § tredje stycket att på rymdföremål som rör sig i finskt luftrum tillämpas bestämmelserna om civil luftfart i tillämpliga delar.

I 4 § 1 definieras rymdverksamhet som utsändande av ett rymd- föremål i rymden, opererande av ett rymdföremål och annat bestäm- mande inflytande över det i rymden samt ett rymdföremåls åter- bördande och återvändande till jorden. Rymdföremål definieras i 4 § 2 som ett föremål som är utsänt eller som avses bli utsänt i rymden, inbegripet delar av ett sådant föremål, och varje anläggning som har använts eller avses bli använt för att sända ut ett föremål i rymden, inbegripet delar av en sådan anläggning.

Av förarbetena till den finska rymdlagen framgår att utgångs- punkten vid fastställandet av tillämpningsområdet har varit att inte införa några begränsningar i tillämpningsområdet jämfört med modellagen i avsikt att säkerställa en heltäckande statlig övervakning av rymdverksamheten (Regeringens proposition till riksdagen om god- kännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut

iyttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen, RP 157/2017 rd, s. 35).

114

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

När det gäller definitionen av begreppet rymdverksamhet konsta- teras i förarbetena att rymdverksamhet inte definieras i FN:s rymd- traktat, men att i praktiken betraktas rymdverksamhet som åtgärder med vilkas hjälp man kan komma ut i rymden eller med vilkas hjälp rymden kan undersökas eller användas från rymden. Opererande är enligt förarbetena alla åtgärder som hänför sig till att placera ett rymdföremål i omloppsbana eller till dess flygförhållanden eller rör- elser i rymden, till exempel korrigering av rymdföremålets bana. Med annat bestämmande inflytande avses annan inverkan på rymd- föremålet, till exempel reaktion på kollisionsvarningar. Det under- stryks vidare att det inte förutsätts att föremål som sänts ut i rymden stannar i omloppsbana runt jorden. I samband med detta berörs frågan om sondraketer och flygningar till gränsen för rymden (suborbitala flygningar) är rymdverksamhet och det anges att frågan debatteras internationellt, men att samförstånd ännu inte nåtts. Det betonas i förarbetena att lagens tillämpningsområde även omfattar misslyckade utsändningar (RP 157/2017 rd, s. 37 f.).

Begreppet rymdföremål har enligt förarbetena getts en vid defini- tion som täcker även delar och bärraket. Däremot ska lagen inte tillämpas på tillverkare av enskilda delar eller programvara till ett rymdföremål. Föremålet behöver inte vara i funktionsdugligt skick för att omfattas av lagens tillämpningsområde (RP 157/2017 rd, s. 38).

Danmark

Danmarks rymdlag, Lov nr. 409 af 11 maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum, trädde i kraft 2016. Den kompletteras av en förordning; Bekendtgørelse nr 1116 af 3 juni om krav ved godkendelse af aktiviteter i det ydre rum m.v.

Den danska lagen är enligt 2 § tillämplig på rymdverksamhet som utförs i den danska staten. Lagen gäller också rymdverksamhet som utförs utanför den danska staten på ett danskt fartyg eller inrättning eller av danska operatörer.

I lagen definieras rymdverksamhet (rumaktivitet) som utsändning av rymdföremål till den yttre rymden, drift, kontroll och återföring av rymdföremål till jorden samt andra verksamheter som har en väsentlig koppling till detta (4 § 1). Rymdföremål (rumgenstand) defi- nieras som föremål som har sänts ut eller är avsedda att sändas ut till

115

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

den yttre rymden, inklusive dess enskilda delar, och anordningar som har använts eller är avsedda att användas för att sända ut ett föremål till den yttre rymden (4 § 2). I lagen definieras yttre rymden (ydre rum) som den del av rymden som ligger över 100 kilometer över havsytans nivå (4 § 4). Danmark har genom definitionen av yttre rymden gjort ett nedslag i en fråga som har diskuterats i COPUOS under fyrtio år.

Av förarbetena till den danska rymdlagen framgår att lagen gäller för rymdföremål som sänds ut till höjder över 100 kilometer. I för- arbetena anges att denna gräns har fastställts i lagen för att skapa klarhet i vilken verksamhet som omfattas av lagen och har inte någon betydelse för den folkrättsliga definitionen av vad som avses med den yttre rymden (Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum, 2015/1 LSF 128, s. 14).

Norge

Norges rymdlag, Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk terri- torium m.m. ut i verdensrommet, är från 1969 och tämligen kortfattad. I lagen finns inga definitioner eller bestämmelser om registrering eller ansvarsfrågor och enligt Norges rymdstyrelse (Norsk Romsenter) kan Norge inte uppfylla de förpliktelser som anges i rymdtraktaten (NRS-rapport, januari 2017). Den norska regeringen har därför till- satt en utredning för att föreslå en ny rymdlag. Utredningen läm- nade den 15 januari 2019 rapporten Rett i bane – Utredning fra utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet til å foreslå ny lov om aktivitet i verdensrommet. I rapporten föreslås en ny norsk rymdlag, Lov om aktivitet i verdensrommet (romloven). Enligt uppgift från Nærings- og fiskeridepartementet i Norge har det ännu inte ut- arbetats någon proposition till en ny norsk rymdlag. Förslaget i rapporten är emellertid detaljerat och tar upp frågor som är centrala för nationell rymdlagstiftning. Vi har därför i vår utblick valt att redovisa det norska lagförslaget från rapporten, som är att jämställa med ett svenskt betänkande.

Enligt 2 § i det norska lagförslaget ska lagen för rymdverksamhet gälla på norskt territorium, Svalbard, Jan Mayen och de norska bilanden samt för rymdverksamhet utanför norskt territorium om verksam- heten utförs på ett norskt fartyg eller inrättning eller av en norsk

116

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

medborgare eller juridisk person som är etablerad i Norge. Av be- stämmelsen framgår vidare att departementet får meddela föreskrif- ter om tillämpningen av lagen på utländska fartyg eller inrättningar utanför norskt territorium, om internationell rätt tillåter det.

Med rymdverksamhet (romaktivitet) avses enligt 1 § utsändning av rymdföremål i rymden, drift av rymdföremål i rymden, återföring av rymdföremål från rymden och annan aktivitet med väsentlig koppling till detta. Rymdföremål (romgjenstand) definieras som varje föremål eller del av ett föremål som används i rymdverksamhet (3 §).

Det norska förslaget innehåller inte någon definition av begrep- pet yttre rymden. I rapporten om det norska förslaget till en ny rymdlag anger utredningen att om det införs en sådan definition i norsk rätt så riskerar denna att vara i strid med en framtida definition i internationell rätt (Rett i bane, s. 47).

Belgien

Den belgiska lagen om rymdverksamhet, La Loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux, trädde i kraft 2005. Lagen kompletteras av en för- ordning.

Lagen gäller enligt artikel 2 § 1 för utsändning, flygverksamhet och vägledning av rymdföremål som utförs av fysiska eller juridiska personer i de zoner som är under den belgiska statens jurisdiktion eller kontroll, eller för användning av installationer, personlig eller fast egendom som ägs av belgiska staten eller som är under dess juris- diktion eller dess kontroll. Enligt artikelns § 2 kan lagen gälla för verksamhet som avses under § 1 och som utförs av fysiska eller juri- diska personer med belgisk nationalitet, oavsett plats för verksam- heten, om det föreskrivs i en internationell överenskommelse.

Med rymdföremål (space object) avses enligt artikel 3.1 ”(a) any object launched or intended to be launched, on an orbital trajectory around the Earth or to a destination beyond the earth orbit; (b) any device whose purpose is to launch an object on a trajectory as men- tioned under (a), even when such a device is operated without payload for the sole purpose of its development and validation phase;

(c)any constitutive element of an object as mentioned under (a) of (b)”.

117

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

Nederländerna

Nederländernas rymdlag, Wet ruimtevaartactiviteiten, trädde i kraft 2008. Lagen kompletteras av flera förskrifter som innehåller mer detaljerade bestämmelser.

Enligt kapitel 1, sektion 2 i den nederländska lagen gäller lagen för rymdaktiviteter som utförs i eller från Nederländerna eller på ett nederländskt fartyg eller nederländskt flygplan. Genom beslut i rådet kan lagen förklaras helt eller delvis tillämplig på: a. utsedda rymd- aktiviteter som utförs av en nederländsk fysisk eller juridisk person på eller från en stats territorium som inte är part i rymdfördraget eller på eller från ett fartyg eller flygplan som faller under jurisdik- tionen för en stat som inte är part i rymdfördraget; b. organisering av rymdaktiviteter av en fysisk eller juridisk person från Nederländerna.

I kapitel 1, sektion 1 b och c definieras rymdverksamhet (space activities) som ”the launch, the flight operation or the guidance of space objects in outer space” samt rymdföremål (space object) som ”any object launched or destined to be launched into outer space”.

Frankrike

Den franska rymdlagen, LOI nr 2008–518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, trädde i kraft 2008. Den franska rymdfartsmyn- digheten (CNES) har utarbetat ett detaljerat regelverk med före- skrifter och riktlinjer. Bakgrunden är i huvudsak den franska utsänd- ningsbasen Guyana Space Center som ligger i Franska Guyana. Basen används för institutionella utsändningar av Frankrike, ESA och EU, men även för utsändningar med privata verksamhetsutövare.

Enligt artikel 2 i den franska rymdlagen gäller lagen både rymd- verksamhet som bedrivs från franskt territorium eller anläggningar under fransk jurisdiktion, oavsett operatörens nationalitet, samt rymd- verksamhet som bedrivs utanför franskt territorium av franska med- borgare och juridiska personer som är baserade i Frankrike. Av arti- keln följer vidare att tillstånd krävs om en aktör avser att sända ut eller återföra ett rymdföremål eller avser att säkerställa kontrollen av ett sådant föremål när det befinner sig i yttre rymden.

118

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

Storbritannien

Den nya brittiska rymdlagen, Space Industry Act, från 2018 omfattar rymdverksamhet och suborbital verksamhet som bedrivs från Stor- britannien (avsnitt 1.1). Den äldre brittiska rymdlagen, Outer Space Act, från 1986, gäller emellertid fortfarande för rymdverksamhet som bedrivs utanför brittiskt territorium och som utförs av brittiska medborgare och juridiska personer som lyder under brittisk lag (av- snitt 2.1 och 2.2).

Begreppet rymdverksamhet (space activity) definieras i Space Industry Act som ”a) launching or procuring the launch or the return to earth of a space object or of an aircraft carrying a space object,

b)operating a space object, or c) any activity in outer space” (av- snitt 1.4). Begreppet suborbital verksamhet (sub-orbital activity) defi- nieras som ”launching, procuring the launch of, operating or procuring the return to earth of – a) a craft to which subsection (5) applies – a rocket or other craft that is capable of operating above the strato- sphere or a balloon that is capable of reaching the stratosphere carrying crew or Passengers – b) or an aircraft carrying such a craft, but does not include space activity” (avsnitt 1.4 och 1.5).

Nya Zeeland

Nya Zeelands rymdlag, Outer Space and High-Altitude Activities Act, från 2017 är, den första lagen om rymdverksamhet på Nya Zeeland. Bakgrunden till lagen är att amerikanska företaget Rocket Lab önskade att etablera en kommersiell utsändningsbas från Nya Zeeland. Lagen är, precis som den brittiska lagen, omfångsrik sett utifrån antal be- stämmelser och bygger på den engelska Common-Law traditionen, som avviker från nordisk lagstiftningstradition. Lagen är emellertid ett exempel på ett mindre land som i sin lagstiftning tar höjd för en framtida mer utvecklad utsändningsverksamhet.

Lagen gäller för rymdverksamhet som utförs på Nya Zeeland samt av medborgare i Nya Zeeland och juridiska personer som lyder under nyzeeländsk lag (del 2, samt del 1 punkten 4). Lagen gäller också för ”höghöjdsverksamhet” som avser höjder över bland annat ”flyg-nivå 60 000”, det vill säga 60 000 fot (del 2, avsnitt 6 samt del 1 punkten 4).

119

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

Men rymdföremål (space object) avses enligt del 1 punkten 4; ”(a) a launch vehicle that is launched, or is intended to be launched, into outer space; or (b)a payload that is carried or launched, or intended to be carried or launched, by a launch vehicle into outer space; or (c)the launch vehicle and the payload (if any) carried by the launch vehicle; or (d)any component part of the launch vehicle or payload, even if—(i)the part does not reach, or is not intended to reach, outer space; or (ii)the part results from the separation of a payload or payloads from a launch vehicle after launch”.

6.2.4Modellagen

Som vi redogjort för i avsnitt 4.5 har International Law Association tagit fram riktlinjer som modell för nationell rymdlagstiftning; Sofia Guidelines for a Model Law on National Space Legislation, nedan be- nämnd modellagen.

I artikel 1 i modellagen föreslås följande författningstext avseende tillämpningsområdet; ”Denna lag är tillämplig på rymdverksamhet som bedrivs av medborgare i XY eller av juridiska personer som är registrerade i XY och på rymdverksamhet som bedrivs från XY:s territorium eller ombord på fartyg eller luftfartyg registrerade i XY”.

Modellagen innehåller i artikel 2 förslag på definitioner avseende bland annat begreppen rymdverksamhet och rymdföremål. Begreppet rymdverksamhet (space activity) avser utsändande, drift, manövrerande och återsändande av rymdföremål till, i och från yttre rymden samt annan verksamhet som är nödvändig för utsändande, drift, manöv- rerande och återsändande av rymdföremål till, i och från yttre rym- den. Begreppet rymdföremål (space object) avser ett föremål som sänts ut eller är avsett att sändas ut i yttre rymden inbegripet be- ståndsdelar av ett rymdföremål liksom också dess bärraket och delar av den.

I kommentaren till artikel 2 anges beträffande begreppet rymd- verksamhet att definitionen följer gällande internationell rymdlag- stiftning och praxis. Det framhålls också att det finns fog för att lägga till i definitionen det förhållandet att verksamhet på en höjd av 100 kilometer över havsytan är att betrakta som rymdverksamhet. Angående begreppet rymdföremål anförs det i kommentaren att defi-

120

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

nitionen följer gällande praxis och inbegriper definitionen i regi- streringskonventionen och ansvarskonventionen.

6.3Gränsdragningen mot luftfartsregleringen

6.3.1Inledning

Den tekniska utveckling som skett sedan rymdlagens tillkomst har förändrat rymdverksamheten och i dag bedrivs det omfattande tek- nikutveckling för att göra till exempel horisontella utsändningar av bärraketer. Horisontella utsändningar har också varit utgångsläget för rymdturism. Att flygplan eller andra luftfarkoster lyfter upp bärraketer eller rymdfarkoster för att avfyras från hög höjd innebär att regel- verken för luftrummet och rymdverksamheten aktualiseras för samma färd och måste samverka.

En svårighet är att etablera ett gränssnitt mellan rymdlagstift- ningen och luftfartslagstiftningen. Sverige har, liksom andra stater inom den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO (Inter- national Civil Aviation Organization), exklusiv suveränitet över sitt territoriella luftrum (artikel 1 i Chicagokonventionen1). Rymden är däremot en global allmänning som är fritt tillgänglig för alla. Sverige arbetar aktivt i olika internationella organ för att rymden fortsatt ska hållas tillgänglig för alla. Som utvecklas nedan är gränsdragningsfrågan komplicerad men väsentlig, se avsnitt 6.5.3.

6.3.2Gällande reglering av luftrummet

Luftfarten är till sin karaktär internationell och mycket av den svenska luftfarten styrs därför av internationella regler. Den centrala konventionen på området är Chicagokonventionen som togs fram av ett femtiotal stater 1944 och blev grunden till den ovannämnda internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, som i dag är ett FN-organ. ICAO har som uppgift att främja utvecklingen av inter- nationell civil luftfart, särskilt genom att ta fram internationella stan- darder och rekommendationer på luftfartens område. Sverige har varit

1Konventionen den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart (Chicagokonven- tionen), SÖ 1946:2.

121

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

med i arbetet sedan 1946 och organisationen har i dag 193 medlems- stater.

Det finns flera viktiga EU-förordningar på luftfartens område, se 2 § förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område. Den som särskilt kan nämnas är Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfarts- området och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfarts- säkerhet.

Den nationella regleringen på området finns i en rad specialför- fattningar, varav den viktigaste är luftfartslagen (2010:500) och dess anslutande förordning; luftfartsförordningen (2010:770). Utform- ningen av den svenska luftfartslagstiftningen och tillämpningen av den är beroende av beslut som fattas inom olika internationella organ och myndigheter som ICAO, EU och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (European Union Aviation Safety Agency, EASA).

EASA:s grundförordning, den ovan nämnda Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139, är ett av få ställen i luft- fartsregleringen som nämner rymdverksamhet och då i samband med flygtrafikledning, dvs. hur flyget använder sig av infrastrukturen i rymden. Det främsta exemplet på det är nyttjandet av navigations- signaler från satelliter.

Luftrummet delas in i kontrollerat respektive okontrollerat luft- rum. Det kontrollerade luftrummet går upp till 20 kilometers höjd (66 000 fot) medan det okontrollerade luftrummet inte har någon övre gräns. Över Sverige finns en svensk flyginformationsregion som Sverige ansvarar för. Luftrummet över Sverige – den svenska flyg- informationsregionen – är kontrollerat mellan 3–20 kilometer. Över vissa områden, till exempel flygplatser, kan det vara kontrollerat på lägre höjder. Den internationella regleringen avser endast det kon- trollerade luftrummet.

Flygtrafikledningen ansvarar för det kontrollerade luftrummet. Flygningar i det okontrollerade luftrummet, dvs. högre än 20 kilo- meter, bör anmälas till flygtrafikledningen, även om det inte görs någon kontroll av eventuella aktiviteter i det luftrummet.

122

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

Det kontrollerade luftrummet ska förstås som tunnlar med väl definierad höjd och bredd över kontinenterna. Över internationellt vatten gäller ICAO:s grundregelverk2. Farkoster som kommer in i kontrollerat luftrum ska ha klarering från ansvarig flygtrafikledning, vilket för statliga flygplatser och militär luftfart är Luftfartsverket, oavsett om de kommer nerifrån (utsändning), uppifrån eller från sidan (återinträde).

När det gäller sondraketverksamheten i Sverige har Transportstyr- elsen definierat ett restriktionsområde över Esrange. När en sondraket ska sändas ut från Esrange anmäler Rymdbolaget det till Luftfarts- verket i Stockholm som aktiverar restriktionsområdet. Det betyder att trafikledningen i praktiken avlyser civil flygtrafik i restriktions- området. I den situationen krävs ingen annan klarering vid utsändning eller återinträde. På så sätt kan olika verksamheter samverka inom samma luftrum.

6.3.3Pågående översyn av regleringen av luftrummet

Inom såväl ICAO som EASA har behovet av en utförligare inter- nationell respektive europeisk reglering av högre höjder än de som används av civil luftfart i dag varit under diskussion. Med ”högre höjder” (higher airspace) avses den del av luftrummet som överstiger

60000 fot (18 kilometer). Inom EASA finns en nytillsatt arbetsgrupp EHAO Task Force (European Higher Aerospace Operations Task Force) som sedan hösten 2020 arbetar med att ta fram standarder och riktlinjer för denna del av luftrummet. Sverige representeras av Transportstyrelsen.

Inom både ICAO och EASA har diskussionen gällt om det är möjligt eller önskvärt att reglera höjder till den så kallade Karman- linjen. I debatten brukar man utgå från att Karmanlinjen går mellan

70och 100 kilometer.

Det pågår också arbeten inom EU; ECHO (European concept for higher airspace operations) är ett tvåårigt projekt, från november 2020 till oktober 2022, i syfte att analysera efterfrågan och kraven på kontroll av de högre luftlagren. Projektet är EU-finansierat och leds av Eurocontrol i samverkan med flygindustrin. Avsikten är att pro-

2Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken (SERA-förordningen), avsnitt 1.

123

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

jektets resultat ska bidra till det fortsatta arbetet med regelverken inom EASA och ICAO.

På höjder över cirka 25–35 kilometer är det inte möjligt att flyga med dagens flygplan. Nya standarder och regelverk avser framför allt horisontell utsändning av rymdfarkoster, både bärraketer med satel- liter och rymdflygplan med turister. Drönare och andra höghöjds- plattformar är andra verksamheter som skulle påverkas och förhopp- ningsvis underlättas av en reglering av högre höjder.

Den tekniska utvecklingen går fort och horisontell utsändning av rymdföremål kan vara ett alternativ redan på kort sikt. Sluttester av kommersiell flygning med rymdturister har utförts under 2021 av de amerikanska företagen Virgin Galactic (horisontell utsändning) och Blue Origin (vertikal utsändning). Parallellt har amerikanska Space- X sålt en vertikal utsändning med sin bärraket Falcon till en privat- person. Denne var, tillsammans med ytterligare tre personer i en likadan kapsel som Nasa använder för astronauter till ISS, i omlopps- bana runt jorden i tre dagar. Utvecklingen av kommersiell bemannad rymdfart pågår även i Europa och Virgin Galactic har tecknat avtal med italienska aktörer. Även interkontinentala transporter av gods och personer förväntas ha nytta av horisontell utsändning. I samrådet med Transportstyrelsen framkom att det är viktigt att den typ av farkoster och aktiviteter som bland annat Virgin Galactic nu eta- blerar på olika platser i världen blir föremål för reglering.

6.4Lagteknisk utformning av tillämpningsområdet

Vårt förslag: Lagens tillämpningsområde ska knytas till definitionen av rymdverksamhet.

Skälen för förslaget: I den nuvarande rymdlagen knyts lagens tillämp- ningsområde till definitionen av rymdverksamhet eftersom lagen gäller för rymdverksamhet. Denna lagstiftningsteknik används även i de andra nordiska rymdlagarna. Vi anser att även den nya lagen bör ha denna ordning.

I den nuvarande rymdlagen faller viss verksamhet – utsändning av sondraketer – utanför tillämpningsområdet genom att lagen anger att denna verksamhet inte utgör rymdverksamhet i lagens mening. Enligt vår bedömning bör den nya lagen i stället utformas lagtekniskt

124

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

på så sätt att det fastställs vilken verksamhet som utgör rymdverk- samhet och därefter anges eventuella undantag från lagens tillämp- ningsområde för viss verksamhet.

Beträffande eventuella undantag för vissa aktörer som utför rymd- verksamhet kommer sådana överväganden att göras i förhållande till om alla aktörer ska omfattas av tillståndsplikt och andra krav som lagen ställer upp eller det finns skäl att undanta särskilda aktörer från en del av lagens krav. Denna fråga kommer att behandlas i kapitlet om tillstånd, se avsnitt 7.3.1.

Enligt vår bedömning bör alltså lagens tillämpningsområde kny- tas till definitionen av rymdverksamhet. Hur denna definition ska fastställas kommer att behandlas i det följande.

6.5Verksamhet som omfattas av lagen

Vårt förslag: Lagen ska gälla för rymdverksamhet som bedrivs av såväl statliga som privata aktörer.

Med begreppet rymdverksamhet avses i lagen

1.Utsändning av rymdföremål,

2.manövrering eller annan påverkan av rymdföremål,

3.återföring av rymdföremål,

4.aktivitet eller påverkan på annan himlakropp än jorden, och

5.annan verksamhet som utförs i rymden än de som anges i punk- terna 1–4.

Med begreppet rymdföremål avses i lagen ett föremål, bestående av nyttolast och sondraket eller bärraket inklusive delar av dessa, som ska sändas ut, sänds ut eller har sänts ut till en höjd som överstiger 100 kilometer över havsytans nivå.

125

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

6.5.1Definitionen av rymdverksamhet

Utgångspunkter

Som vi utvecklat i avsnitt 5.2 är en utgångspunkt för en ny svensk rymdlag att den på ett så tydligt och förutsägbart sätt som möjligt reglerar den rymdverksamhet som finns i dag, men samtidigt är håll- bar över tid och därför även hanterar en framtida utveckling, både vad avser ökade volymer och nya aktiviteter i rymden.

Ytterligare en utgångspunkt är, som vi nämnt i avsnitt 5.2.1, att vår nationella lagstiftning ska omfatta sådan verksamhet som om- fattas av våra internationella åtaganden. Eftersom rymdfördraget inte närmare definierar vad som utgör rymdverksamhet går det inte att av traktatet få någon närmare ledning kring eventuella avgräns- ningsfrågor. Vi återkommer till dessa frågeställningar i kapitel 10 om skadestånd.

Av det sagda följer att inom begreppet rymdverksamhet innefattas en mängd skilda aktiviteter och verksamheter. Det finns ett värde i att i rimlig utsträckning särskilja dessa olika aktiviteter och verksam- heter, dels eftersom detta bidrar till att tydliggöra innehållet, dels eftersom det finns en koppling till hur tillstånd hanteras, se kapitel 7.

Utsändning av rymdföremål

Enligt den nuvarande svenska rymdlagen är rymdverksamhet sådan verksamhet som helt äger rum i yttre rymden, utsändning av rymd- föremål samt alla åtgärder för att manövrera eller på annat sätt på- verka utsända rymdföremål, men inte mottagande av signaler eller information i annan form från föremål i yttre rymden eller utsänd- ning av sondraketer, se avsnitt 6.2.2. Det har inte framkommit något som talar för att en ny rymdlag inte bör reglera den verksamhet som i dag faller inom rymdlagens tillämpningsområde. Det sagda innebär att även framgent bör det utgöra rymdverksamhet att sända ut rymd- föremål till rymden.

En gränsdragningsfråga att ta ställning till är när utsändningen till rymden börjar och verksamheten alltså utgör rymdverksamhet. Enligt vår uppfattning påbörjas utsändningen när rymdföremålet har avskilts från utsändningsrampen. Om rymdföremålet sänds ut från en far- kost, till exempel ett fartyg eller ett flygplan, påbörjas utsändningen

126

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

när föremålet har separerats från utsändningsfarkosten. Utsändnings- farkosten ska i sådana fall betraktas som en utsändningsramp. Det krävs också att avsikten är att rymdföremålet ska sändas ut till en höjd över 100 kilometer över havsytans nivå. Däremot krävs inte att utsändningen lyckas på så sätt att rymdföremålet når denna höjd för att det ska anses vara rymdverksamhet, utan även utsändningar som misslyckas bör omfattas av lagen. Misslyckade utsändningar är för- enade med en större risk för skador och det är därför väsentligt att även dessa omfattas av lagen, särskilt ansvarsbestämmelserna, jfr ansvarskonventionens reglering om strikt ansvar för skada som rymd- föremål orsakat på jordens yta (artikel 2). I begreppet utsändning innefattas den manövrering av rymdföremålet som krävs för att föra upp rymdföremålet till rymden.

En annan gränsdragningsfråga är när utsändningen ska anses vara avslutad. Enligt vår mening upphör utsändningen när bärraketen levererat nyttolasten i en omloppsbana. Om bärraketen och dess steg också ska ligga i omloppsbana behövs – beroende på om raketen är aktiv eller passiv – ett manövreringstillstånd eller ett tillstånd för annan verksamhet, men om bärraketen ska återföras till jorden be- hövs ett återföringstillstånd. Om utsändningen inte syftar till att något ska placeras i omloppsbana, till exempel en utsändning av en sondraket, anser vi att utsändningen upphör när raketen och dess nyttolast har återvänt till jorden.

Verksamhet med sondraketer

En form av utsändning till rymden som bedrivs från svenskt terri- torium är i dag undantagen, nämligen verksamhet med sondraketer. Skälet för att sådan verksamhet faller utanför lagens tillämpnings- område är enligt förarbetena att sådan verksamhet internationellt sett inte har ansetts utgöra rymdverksamhet trots att sådana raketer når ut i det som anses höra till rymden (prop. 1981/82:226, s. 9 och 14).

Enligt vår bedömning finns det stöd i internationell rymdrätt för att verksamhet med sondraketer utgör rymdverksamhet. Uppfatt- ningen att rymdfördraget och ansvarskonventionen innefattar sond- raketer som når höga höjder är utbredd och det har även framhållits i de samråd vi har genomfört (se till exempel promemorian Den svenska rymdlagen – Fakta och analys av rymdlagstiftningen ur Rymd-

127

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

styrelsens perspektiv, 29 juni 2017, dnr 207/17, s. 13). Vi delar denna bedömning. Eftersom verksamheten därmed kan omfattas av våra internationella åtaganden bör den också som utgångspunkt omfattas av den svenska rymdlagen.

Verksamhet med sondraketer utförs på höjder mellan 70 och 700 kilometer. Sondraketer inom så kallade studentprojekt sänds ut till höjder mellan 70 och 90 kilometer, en annan grupp av sondraketer sänds ut till höjder mellan 110 och 130 kilometer och en tredje grupp mellan 250 och 700 kilometer. En sondraket sänds rakt upp och faller sedan rakt ner för att landa på ett i förväg definierat nedlagsområde. De sondraketer som når de högre höjderna passerar flera omlopps- banor med satelliter. En risk med verksamheten är att endast ett fåtal sondraketer har någon form av styrning varför förberedelserna är kritiska. Enligt vår uppfattning finns det därför behov av att verk- samhet med sondraketer omfattas av legala krav avseende tillstånd, tillsyn och skadestånd, men även avseende skydd för miljö och nationell säkerhet.

Under våra samråd har dessutom flera aktörer ifrågasatt det nu- varande undantaget och påpekat att om utsändning av sondraketer exkluderas från rymdlagens tillämpningsområde faller en stor och viktig del av verksamheten vid Esrange utanför tillståndspliktig rymd- verksamhet eftersom sondraketer för närvarande är den enda utsänd- ningsverksamhet som sker från Esrange. Sverige kan därmed vara ansvarig enligt rymdtraktaten för verksamhet som exkluderats från den svenska rymdlagen. Så länge sondraketverksamhet endast sker i statlig regi i Sverige är inte ansvarsfrågan ett större praktiskt pro- blem. Men att fortsatt exkludera sådan verksamhet från lagen skulle innebära att Sverige kan gå miste om näringsverksamhet eftersom det finns risk för att privata aktörer inte kommer att investera i sådan verksamhet om den inte är reglerad i lag.

Sammantaget anser vi därför att verksamhet med sondraketer ska omfattas av den nya rymdlagstiftningen.

Manövrering eller annan påverkan av rymdföremål

Den nya lagen bör också, i likhet den nuvarande lagen, omfatta manövrering eller annan påverkan av rymdföremål. I begreppet in- begrips alla åtgärder som hänför sig till att styra eller på annat sätt

128

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

påverka ett rymdföremål när det befinner sig i rymden. Sådan påver- kan kan ske genom kommunikation på olika sätt från jorden eller från rymden. Vanligast i dag är radiokommunikation mellan mark- station3 och satellit. Manövrering och annan påverkan kan också ske med optisk teknik vilket förmodligen blir vanligare mellan satelliter. Påverkan behöver inte vara resultatet av direkt kommunikation utan kan också vara resultatet av omborddatorernas algoritmer som leder till att satelliten kan agera självständigt.

Återföring av rymdföremål

Frågan om återförande av rymdföremål var inte aktuell vid tillkomsten av den nuvarande rymdlagen. Som den lagen är utformad skulle i och för sig troligen ett återförande av rymdföremål från rymden om- fattas av begreppet rymdverksamhet, eftersom en sådan aktivitet innefattar den manövrering av rymdföremålet som krävs för att föra rymdföremålet till jorden. Numera har dock frågan om återförande av rymdföremål fått stor aktualitet, dels på grund av den tekniska utvecklingen som ökat möjligheterna, dels utifrån de miljöaspekter som numera gör sig gällande i rymdmiljön. Om det i framtiden genomförs aktiviteter för att återföra rymdföremål kommer sådan verksamhet att omfattas av Sveriges internationella förpliktelser i rymdfördraget. I en ny rymdlag bör det därför tydligt framgå att sådan verksamhet omfattas av den svenska lagstiftningen.

Återföringen av ett rymdföremål påbörjas när föremålet styrs bort från en omloppsbana i syfte att föras tillbaka till jorden. Före- målet kan också hämtas i en omloppsbana av ett annat rymdföremål i nämnda syfte. Återföringen avslutas när föremålet landar på jorden.

Begreppet rymdföremål

I den nuvarande svenska rymdlagen definieras inte vad som avses med ett rymdföremål. I förarbetena anges att som rymdföremål räk- nas utan tvekan föremål som ska placeras i bana runt jorden eller i banor runt andra himlakroppar (prop. 1981/82:226, s. 9 och 14). Som angetts i avsnitt 6.2.1 ska enligt ansvarskonventionen och registrerings-

3I lagen om elektronisk kommunikation används begreppet jordstation. Vi bedömer begreppen som synonymer och kommer att använda oss av begreppet markstation.

129

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

konventionen i uttrycket rymdföremål inkluderas föremålets bestånds- delar, bärraket och delar av den. I modellagen, som anger i kommen- taren att definitionen av rymdföremål återspeglar gällande praxis och inkluderar definitionen i registreringskonventionen och ansvarskon- ventionen, inkluderas rymdföremålets beståndsdelar såväl som dess bärraket och delar av den.

Eftersom begreppet rymdföremål används i de internationella traktaten med vissa definitioner bör begreppet även definieras natio- nellt på ett tydligare sätt än i dag, då det endast finns vissa uttalanden i lagens förarbeten. En definition av begreppet i den nya lagen bidrar också till att avgränsa lagens och rymdverksamhetens omfattning, vilket syftar till en större tydlighet och förutsägbarhet. Detta är särskilt angeläget eftersom utgångspunkten är att rymdverksamhet ska vara tillståndspliktig.

Ett rymdföremål kan vara en satellit eller en annan typ av farkost som exempelvis rymdsond, landare eller en kombination av far- koster. Det kan också vara fråga om en så kallad ”dummy” som är en icke fungerande farkost vars huvudsakliga syfte är att utgöra en last för att kunna göra ett realistiskt test av en bärraket. Dessa föremål kallas nyttolast (se vidare i avsnitt 7.3.3 vad som avses med begrep- pet nyttolast).

I begreppet rymdföremål inbegrips även den bärraket eller sond- raket som används eller har använts för att sända ut nyttolasten till rymden. Så länge som nyttolasten är integrerad med sondraketen eller bärraketen utgör det ett enda rymdföremål. När nyttolasten har skiljts från raketen för att exempelvis läggas i omloppsbana så är nytto- lasten ett självständigt rymdföremål.

I enlighet med ansvarskonventionen och registreringskonven- tionen bör även delar av rymdföremålet omfattas av begreppet. Enskilda delar som har lossnat från nyttolasten, bärraketen eller sondraketen kan orsaka skador och det är därför av vikt att de om- fattas av regleringen. Exempelvis kan delar från ett rymdföremål oavsiktligt lossna i samband med utsändning eller i samband med att nyttolasten separeras från bärraketen. Ett annat exempel är att delar av ett rymdföremål kan lossna till följd av en kollision med ett annat föremål i rymden. Den som har ansvar för rymdföremålet ansvarar även för enskilda lösa delar som kommer från föremålet.

130

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

Begreppet rymdföremål omfattar inte sådan kringutrustning som används vid utsändning av rymdföremål, dvs. utsändningsramper på marken eller motsvarande hjälpmedel för fartyg eller flygplan.

Att notera är att en leverantörs tillverkning av satelliter eller andra rymdföremål eller delar till sådana föremål inte är rymdverksamhet i lagens mening. På motsvarande sätt är inte mjukvara, program eller operativsystem, som behövs för att manövrera rymdföremål, rymd- verksamhet.

För att omfattas av begreppet rymdföremål krävs, som utvecklas nedan, även att föremålet ska sändas ut, sänds ut eller har sänts ut till en höjd som överstiger 100 kilometer över havsytans nivå.

Aktivitet eller påverkan på himlakropp

Den nuvarande lagen omfattar även verksamhet som helt äger rum i yttre rymden, exempelvis verksamhet på en rymdstation eller på månen (se prop. 1981/82:226, s. 14). Det har framkommit av sam- råden att landning eller andra aktiviteter på himlakroppar är sådan verksamhet som vi kommer att se mer av framöver. Utvinning och provtagning av mineraler på himlakroppar är ett exempel på en akti- vitet som kan bli intressant också för svenska aktörer. Den nya lagen bör därför – i likhet med den nuvarande – omfatta även sådana akti- viteter. Eftersom jorden också är en himlakropp bör det av lagtexten framgå att det är en annan himlakropp än jorden som avses.

Annan verksamhet i rymden

Det är svårt att förutse framtida verksamhet i rymden och vår strävan är att lagen ska vara hållbar över tid. Vi föreslår därför att lagen också ska vara tillämplig för andra verksamheter som utförs i rymden än utsändning, manövrering och återföring av rymdföremål samt aktivi- teter på himlakroppar.

Även satelliter som ligger i omloppsbana och som inte kan manövreras eller på annat sätt påverkas bör utgöra rymdverksamhet. Skäl för detta är att syftet med verksamheten bör kunna kontrolleras, men även att sådana satelliter kan överlåtas till en annan verksam- hetsutövare, se avsnitt 7.4. Sådan verksamhet är inte en del av utsänd- ningen, eftersom denna upphör när satelliten är levererad till om-

131

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

loppsbana, och inte heller en del av en återföring, eftersom dessa satelliter oftast lämnas i en omloppsbana för att brinna upp i atmo- sfären. Denna verksamhet bör därför falla in under punkten annan verksamhet i rymden än utsändning, manövrering och återföring av rymdföremål samt aktivitet på himlakropp.

6.5.2Undantaget för mottagande av signaler

Den nuvarande rymdlagen anger uttryckligen att det inte är rymd- verksamhet i lagens mening att enbart ta emot signaler eller infor- mation i annan form från föremål i yttre rymden. Undantaget hänför sig till verksamhet på jorden som utnyttjar infrastrukturen i rymden. Det kan vara fråga om signaler från navigationssatelliter som utnytt- jas av mobiltelefoner, men även professionell utrustning för navi- gering, positionsbestämning och tidsstämpling. Hit räknas också signaler för kommunikation för TV, radio och internet. Ett annat exempel är mottagandet av jordobservationsdata som används i olika tillämpningar på jorden. Undantaget omfattar också radioteleskop som lyssnar efter signaler från rymden och andra antenner som tar emot signaler från rymden i forskningssyfte.

Vid en jämförelse med de andra nordiska länderna kan vi konsta- tera att frågan inte särskilt regleras i deras respektive rymdlagstift- ning och inte heller i modellagen. Vår uppfattning är att mottagande av signaler inte omfattas av den ovan föreslagna definitionen av rymd- verksamhet eftersom det inte är en verksamhet som utförs i rymden utan på jorden. Det finns därmed inte behov av ett särskilt undantag för mottagande av signaler eller information i annan form från före- mål i rymden.

Det bör emellertid i sammanhanget framhållas att dessa överväg- anden inte gäller utsändning av signaler för kommunikation med ett rymdföremål för att påverka dess position och funktion. Utsändning av signaler till ett rymdföremål faller inom lagens tillämpningsområde eftersom det utgör manövrering eller annan påverkan av ett rymd- föremål i rymden och därmed är att beteckna som rymdverksamhet.

Säkerhetspolisen har uppmärksammat utredningen på att vissa typer av mottagande av signaler från rymden är problematiska utifrån aspekten Sveriges säkerhet och att det därför är angeläget att överväga om även denna verksamhet ska omfattas av någon form av

132

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

tillståndsplikt. Det saknas emellertid förutsättningar för att låta mot- tagande av signaler från rymden omfattas av definitionen av rymd- verksamhet. Frågan om hur sådan verksamhet kan omfattas av till- ståndsplikt får i stället ses över i särskild ordning.

6.5.3Behov av gränsdragning mot annan verksamhet

Behov av tydlig gränsdragning

Rymdverksamhet som den definieras i avsnitt 6.5.1 innefattar aktivi- teter som har tydliga gränssnitt gentemot annan verksamhet. En ut- sändning av rymdföremål till rymden sker genom luftrummet, vilket även gäller för återföring av rymdföremål till jorden. Såväl utsänd- ning som manövrering av rymdföremål kräver radiofrekvenser och dessa ska hanteras enligt såväl ett nationellt som ett internationellt regelverk, se avsnitt 7.3.6.

Osäkerheten om vilken verksamhet som är att anse som rymd- verksamhet enligt nu gällande lagstiftning framgår redan av förarbet- ena till rymdlagen (prop. 1981/82:226, s. 12). Gränsdragningen har emellertid hittills inte vållat några större praktiska problem. När det gäller gränsdragningen mot luftfarten beror det delvis på att det för närvarande endast förekommer begränsad verksamhet i den övre delen av luftrummet upp mot sådana höjder att en gränsdragningsproble- matik kan komma i fråga. Vår bedömning är emellertid att sådan verk- samhet, till exempel suborbitala flygningar samt tester av raketsteg och motorer i suborbitala banor, framöver kommer att öka i omfatt- ning. Området är föremål för en omfattande teknisk utveckling och det finns kommersiella intressen för flygningar på hög höjd. Det pågår testflygningar för att på kort sikt flyga turister till åtminstone 80–110 kilometers höjd, ofta benämnt rymdturism, se avsnitt 6.3.3. Horisontella utsändningar kommer sannolikt att utgöra en betyd- ande del av denna verksamhet och verksamheten är till stor del för- lagd till befintliga flygplatser, civila såväl som militära. Det kan inte uteslutas att den här verksamheten utvecklas till att också omfatta suborbitala flygningar mellan två avlägsna platser för att transportera gods eller passagerare. Vertikala utsändningar inom området rymd- turism har flera likheter med befintlig rymdverksamhet. Verksamhet med horisontella utsändningar är däremot i praktiken att jämställa med dagens trafikflyg, även om den sker på allt högre höjd, och detta

133

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

bör enligt vår mening regleras av luftfartsregler. Därmed ökar be- hovet av en tydlig gränsdragning mellan regelverken för luftfart och rymdverksamhet. Vid våra samråd med Luftfartsverket och Transport- styrelsen har detta också lyfts fram som en önskvärd åtgärd.

Härtill kommer att vi föreslår att verksamhet och aktörer som i dag inte omfattas av rymdlagstiftningen ska omfattas av tillstånds- prövning (se avsnitt 6.5.1 och 7.3.1) samt regeringens inriktnings- beslut om en utökad verksamhet från Esrange. Att sondraketverk- samhet föreslås omfattas av den nya lagstiftningen innebär också ett krav på tydlig gränsdragning, eftersom sådana raketer sänds ut på varierande höjd, alltifrån 70 till 700 kilometer. Sammantaget är vår bedömning också att antalet tillståndspliktiga ärenden kommer att öka framöver, se vidare avsnitt 7.3.4. Följden av en sådan utveckling blir att det kommer att ställas högre krav på förutsägbarhet och tyd- lighet och frågan om rymdlagens tillämpningsområde blir än mer kritisk.

Utan en klar gräns för lagstiftningens tillämpningsområde är det svårt, både för verksamhetsutövaren och tillståndsgivaren, att veta för vilken verksamhet som lagen ställer krav på tillstånd och kon- troll. En klar och tydlig nationell avgränsning av vad som utgör rymd- verksamhet enligt lagen är dessutom väsentlig för att verksamhets- utövaren ska ha klart för sig vilken verksamhet som omfattas av tillståndsplikt, inte minst eftersom lagen innehåller ett straffansvar för att bedriva rymdverksamhet utan tillstånd och detta även vid oaktsamhet. Om det finns uppenbara avvägningsfrågor vid bedöm- ningen av om viss verksamhet är tillståndspliktig, och avsaknaden av tillstånd är straffbart, riskerar detta att strida mot den straffrättsliga legalitetsprincipen samt rättssäkerhetsöverväganden i övrigt. Det är också väsentligt för Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarsvars- politiska intressen att Sverige utövar kontroll över den verksamhet som bedrivs under Sverige ansvar. Det finns alltså enligt vår mening ett stort behov av att tydliggöra den nya lagens tillämpningsområde.

Frågan om var rymden börjar är internationellt omdiskuterad och inte bara av teoretisk betydelse. En stat har full jurisdiktion i luft- rummet över sitt territorium och kan därmed neka luftfart från annan stat i detta område, medan så inte är fallet i rymden över en stats territorium (jfr artikel 1 i rymdfördraget).

134

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

Gränsen mellan luftrummet och rymden är inte definierad i inter- nationell rätt och frågan har diskuterats i FN:s rymdkommitté COPUOS under cirka fyrtio år. Försöken att nå enighet i frågan har emellertid misslyckats. Med undantag för ett par länder, Danmark och Kazakstan, saknas även nationella definitioner av rymden.

I den allmänna debatten hörs röster för att gränsen mellan luft- rummet och rymden bör gå vid den så kallade Karmanlinjen. Över Karmanlinjen är luften för tunn för att ge lyftkraft åt ett konven- tionellt flygplan och därmed blir det orbitala flygningar. Detta har ansetts ske vid cirka 100 kilometer ovanför havsytan, men eftersom atmosfären tunnas ut alltmer desto högre över jordytan man befin- ner sig finns det inte någon tydlig övre gräns för atmosfären.4

Det finns således olika uppfattningar på vetenskaplig grund om var rymden börjar och frågan har också en politisk laddning. Som nyss nämnts finns det ingen internationell samstämmighet och his- toriskt har det funnits olika uppfattningar mellan öst och väst om behovet av en definition (jfr prop. 1981/82:226, s. 9 f.). Även om en nationell definition skulle kunna skapa viss klarhet avseende lagens tillämpningsområde riskerar den samtidigt att föregripa en folkrätts- lig definition eller i vart fall definiera Sveriges position folkrättsligt på ett sätt som inte är önskvärt. En definition av rymden i svensk lagstiftning kan också få betydelse i fråga om den internationella synen på var gränsen för svenskt territorium går, vilket i sin tur kan få betydelse för Sveriges relationer med andra länder såväl försvars- politiskt som utrikespolitiskt.

Härtill kommer att det inte är okomplicerat om Sverige, som bedriver rymdverksamhet från Esrange, uttrycker en ensidig uppfatt- ning om var rymden börjar som skiljer sig från inställningen i grann- länderna i det absoluta närområdet, dvs. Norge och Finland.

Sammantaget är det därför inte lämpligt att i en svensk rymdlag- stiftning införa en nationell definition av rymden.

4Atmosfärens olika lager, Kunskapsbanken SMHI, https://www.smhi.se/kunskapsbanken/- meteorologi/atmosfarens-olika-lager, läst den 22 oktober 2021.

135

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

Tillämpningsområdet bör avgränsas genom definitionen av rymdföremål

Frågan är då om tillämpningsområdet för lagen kan avgränsas på annat lämpligt sätt. Vi har därför undersökt hur frågan om gräns- dragningen mellan luftfart och rymdverksamhet har hanterats i andra länders lagstiftningar.

Vare sig den finska eller nederländska rymdlagen, modellagen eller det norska lagförslaget tydliggör vad som avses med rymdverksam- het i detta avseende. Det norska betänkandet behandlar frågan om det bör införas en definition av rymden och om denna bör uttryckas som en fast gräns, men den norska utredningen kommer fram till att det inte finns något större behov av en sådan definition eftersom det knappt förekommer någon verksamhet på höjder mellan 80 och 110 kilometer. I stället föreslår utredningen att i den mån verksam- het bedrivs i detta område får det göras en skönsmässig bedömning av om lagen är tillämplig med ledning av förarbetsuttalanden (Rett i bane, s. 47). I den finska propositionen kommenteras frågan endast med ett konstaterande att det internationellt debatteras om flyg- ningar till gränsen för rymden (suborbitala flygningar) är rymdverk- samhet, men att internationellt samförstånd i frågan ännu inte har nåtts (RP 157/2017 rd, s. 38).

I Storbritannien omfattar rymdlagen även höghöjdsverksamhet och myndigheten för luftfart (the Civil Aviation Agency) är utsedd att vara tillståndsgivande myndighet (the regulator) för i praktiken all rymdfart. Kompetenser för rymdverksamhet flyttas från rymdmyn- digheten (UK Space Agency) i syfte att etablera endast en myndig- het som bedömer om en ansökan som rör utsändning till gräns- området utgör luftfart eller rymdverksamhet. Även Nya Zeelands rymdlag omfattar höghöjdsverksamhet. Enligt uppgift har man inte heller i Frankrike fastställt var gränsen mellan luftfart och rymden går och bedömningar görs i varje enskilt fall. På motsvarande sätt finns det inte heller i Italien en fastlagd gräns och den italienska luft- fartsmyndigheten utfärdar tillstånd för bedrivande av utsändnings- anläggning och för de utsändningar av föremål som sker från denna.

Den belgiska rymdlagen har i linje med registreringskonventionens tillämpningsområde avgränsat lagens tillämpningsområde till att avse rymdföremål som sänds ut till en omloppsbana runt jorden eller bortanför denna. En fördel med en sådan avgränsning skulle vara att

136

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

den nya lagens tillämpningsområde skulle vara i samklang med regi- streringskonventionens tillämpningsområde, se kapitel 8.

I dag ligger de låga omloppsbanorna på cirka 400 kilometers höjd. Den internationella rymdstationen (ISS) befinner sig på denna höjd. Det finns endast ett mindre antal satelliter i lägre omloppsbana än 400 kilometer, och under höjden 300 kilometer är luftmotståndet i atmosfären så stort att satelliterna inte kan hålla sig i en omlopps- bana utan nästintill kontinuerlig framdrivning. De flesta satelliterna i låg bana (LEO) ligger i intervallet 550–1100 kilometer. Framöver kan emellertid teknikutvecklingen leda till att fler satelliter ligger i lägre banor. Höjden 155 kilometer anges emellertid ofta som den lägsta möj- liga höjden för en omloppsbana. Under denna höjd är luftmotståndet så påtagligt att det är svårt att kompensera för det och utan fram- drivning kommer föremålen att bromsas upp och brinna upp i atmo- sfären på några få varv, dvs. inom få timmar.

Som vi tidigare nämnt finns det en allmän debatt om att verksam- het som utförs på höjder i vart fall runt 100 kilometer över havet – vid Karmanlinjen – sker i rymden. Fédération Aéronautique Inter- nationale (FAI)5 anger 100 kilometer över havsytan som en arbets- definition för att skilja mellan rymd- och luftfart. USA:s flygvapen och Nasa definierar i stället gränsen vid 80 kilometer (50 miles), vilket är i linje med senare tids forskning om Karmanlinjen (se till exempel Paul Voosen, Outer space may have just gotten a bit closer, 24 juli 2018).

Ett problem med en avgränsning av rymdföremål till sådana före- mål som sänds ut till omloppsbana runt jorden eller bortanför denna, är således att verksamhet som tydligt och klart sker i rymden inte skulle komma att omfattas av den svenska lagstiftningen samtidigt som verksamheten skulle falla inom tillämpningsområdet för flera rymdtraktat. Som nämnts tidigare måste utgångspunkten för den svenska lagstiftningen vara att den ska omfatta sådant som Sverige är internationellt ansvarigt för som utsändande stat. En avgränsning i enlighet med registreringskonventionen är inte heller tillräckligt tydlig med hänsyn tagen till den teknikutveckling som beskrivits ovan för att vara beständig över tid. Eftersom gränsdragningen syftar till att tydliggöra omfattningen av tillståndsplikt och tillsynsansvar

5FAI är en internationell organisation vars främsta syfte är att främja aeronautisk och astro- nautisk verksamhet. Organisationen bildades 1905 i Paris av representanter för flygorganisa- tionen från Belgien, Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Schweiz och USA. I dag uppgår medlemsantalet till 100 nationella flygsportorganisationer, fördelade över hela världen. Organisationens högkvarter finns i Schweiz.

137

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

samt då det finns straffbestämmelser kopplade till ansvaret är detta också ett problem. Vi anser därför att det inte är lämpligt att avgränsa den nya rymdlagens tillämpningsområde i enlighet med registrerings- konventionen.

I Österrike har lagstiftaren valt att i luftfartsregleringen fastställa att gränsen för luftrummet är ”den höjd där luftfartyg inte längre kan röra sig på grund av aerodynamisk lyftkraft, utan bara på grund av Keplers kraft”. Härigenom fastställs en indirekt gräns för rymden (3 § 5 Luftverkehrsregeln 2014 – LVR 2014, BGBI. II Nr. 297/2014).

Australien har valt en annan lösning där den australiensiska rymd- lagen föreskriver att med utsändning av rymdföremål avses att sända ut föremål till ett område bortom 100 kilometer ovanför den genom- snittliga havsytans nivå och med återföring av rymdföremål avses att återföra föremål till jorden från ett område bortom 100 kilometer ovanför den genomsnittliga havsytans nivå (Space Activities Act 1998, part 2.8). Med denna lösning uppnås ett tydligt avgränsat tillämp- ningsområde utan att rymden som sådan definieras.

Den australiensiska lösningen har den fördelen att samtidigt som lagens tillämpningsområde anges klart och tydligt, så undviks en definition av rymden, vilket – som har utvecklats ovan – inte är en lämplig lösning. Vilken verksamhet som är tillståndspliktig och före- mål för statlig kontroll blir klart och förutsägbart och legalitets- principen och olika aktörers krav på tydliga och förutsägbara regler kan därmed säkerställas. Gränsen mot luftfartens regelverk blir också tydligt, eftersom det är höjden som ett föremål når, eller avser att nå, som avgör klassificeringen.

Vår uppfattning är därför att definitionen av rymdföremål bör ange att det är fråga om ett föremål som ska sändas ut, sänds ut eller har sänts ut till en viss höjd. Härigenom åstadkoms att begreppen utsändning av rymdföremål, manövrering eller annan påverkan av rymdföremål samt återföring av rymdföremål får en klar och tydlig innebörd vad gäller vilken höjd verksamheten ska bedrivas på för att omfattas av rymdlagen. En sådan avgränsning är också väsentlig i förhållande till den befintliga verksamheten på Esrange, eftersom det annars skulle vara oklart vilka utsändningar som omfattas av till- ståndsplikt och vilka som inte gör det. Hur begreppet rymdföremål vidare ska definieras behandlas i avsnitt 6.5.1.

138

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

En farhåga som har lyfts under utredningens arbete är att Sverige, genom att knyta avgränsningen av lagens tillämpningsområde till före- mål som sänds ut eller avses att sändas ut på viss höjd, indirekt skulle ge uttryck för en uppfattning om en definition av rymden vilket skulle kunna få oönskade konsekvenser. Det finns därför skäl att framhålla att bestämmelsen inte ska ges den innebörden eller tolk- ningen. Avgränsningen av rymdföremål till föremål som sänds ut till viss höjd bygger på nationella, lagtekniska skäl, som blir särskilt angelägna eftersom Sverige redan i dag bedriver utsändning av sond- raketer till höjder runt Karmanlinjen. Behovet framträder särskilt tydligt när det gäller tillstånd till utsändningar, men även när det gäller tillstånd till manövrering och återsändning. Däremot är inte behovet av gränsdragning lika tydligt gällande för andra tillstånds- pliktiga aktiviteter, dvs. aktivitet eller påverkan på annan himlakropp än jorden samt annan verksamhet i rymden. I dessa avseenden finns inte heller någon koppling till definitionen av rymdföremål, vilket också innebär att det saknas en koppling till en viss definierad höjd. Av skäl som utvecklats ovan har vi inte ansett det lämpligt att Sverige nationellt definierar var rymden börjar.

När det gäller frågan om vilken höjd som bör väljas i definitionen kan det inledningsvis vara värt att nämna att det finns pågående arbeten inom EASA angående frågan om en reglering av luftrummet från det nuvarande reglerade området och upp till Karmanlinjen, se avsnitt 6.3.3. Som tidigare nämnts anses Karmanlinjen gå vid ungefär 70 till 100 kilometer över havsytan. I modellagen anges höjden 100 kilo- meter ovanför havsnivån som verksamhet i rymden och det synes också finnas en relativt stor internationell samstämmighet inom forskarsamhället om den gränsdragningen. Det framstår därför som lämpligt att definiera ett rymdföremål som ett föremål som ska sän- das ut, sänds ut eller har sänts ut till en höjd som överstiger 100 kilo- meter över havsytans nivå.

Med begreppet rymdföremål avses således inte bara föremål som har sänts ut till en höjd som överstiger 100 kilometer över havsytans nivå utan även sådana föremål som är på väg till detta område. Ett exempel är om utsändningen misslyckas och rymdföremålet inte når höjden 100 kilometer utan orsakar skada i luftrummet eller på jorden. Det är då av vikt att rymdföremålet omfattas av lagen. Som vi redo- gjort för i avsnitt 6.5.1 är vår bedömning att utsändningen påbörjas när rymdföremålet har avskilts från utsändningsrampen.

139

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

Den föreslagna definitionen innebär att delar av den sondraket- verksamhet som nu bedrivs vid Esrange kommer att falla inom defi- nitionen av rymdföremål och delar kommer att falla utanför. Som utvecklats ovan motiveras gränsdragningen av kravet på legalitet och förutsägbarhet vid tillståndsprocessen. Eftersom de internationella traktaten inte innehåller motsvarande gränsdragning utan omfattar verksamhet i rymden kan det inte uteslutas att en utsändning som faller utanför den svenska tillståndsplikten aktualiserar Sveriges skade- ståndsansvar enligt internationella överenskommelser. Detta gäller emellertid även för sådan verksamhet som vi föreslår ska kunna undantas från tillståndsplikten, se avsnitt 7.3.1.

6.5.4Rymdverksamhet

Genom de ovan föreslagna definitionerna av rymdverksamhet och rymdföremål framgår på ett tydligt sätt vilken verksamhet som kom- mer att omfattas av den nya lagen. Bland annat kommer utsändning av rymdföremål till höjder över 100 kilometer över havsytans nivå att omfattas av lagen. Exempel på sådan verksamhet är utsändning av satelliter för att lägga dem i omloppsbana runt jorden eller andra himlakroppar samt vertikala utsändningar av satelliter och sondraketer som når höjder över 100 kilometer över havsytan. Andra exempel på verksamhet som kommer att omfattas av lagen är suborbital verk- samhet under förutsättning att den sker på höjder som överstiger 100 kilometer över havsytan, till exempel tester av raketsteg och motorer samt suborbitala flygningar. Lagen omfattar också manövrering och påverkan av rymdföremål som befinner sig i rymden, återföring av rymdföremål från höjder över 100 kilometer över havsytan samt aktivitet eller påverkan på annan himlakropp än jorden. Slutligen omfattas även annan verksamhet som utförs i rymden.

Verksamhet som inte utgör rymdverksamhet och därmed inte kommer att omfattas av lagen är utsändning, manövrering eller åter- föring av rymdföremål som sker på lägre höjd än 100 kilometer över havsytan. Det handlar exempelvis om verksamhet med ballonger samt vertikala tester med utsändning av raketmotorer och raketsteg på låga höjder om ett par kilometer, men även verksamhet med så kallade studentraketer, sondraketer och suborbitala flygningar om de sker på lägre höjd än 100 kilometer över havsytan. Denna verk-

140

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

samhet sker i det reglerade luftrummet och omfattas därmed av lag- stiftningen på det området, se avsnitt 6.3.2.

I artikel 6 i rymdfördraget föreskrivs att de fördragsslutande stat- erna bär internationellt ansvar för såväl statlig som icke-statlig verk- samhet i yttre rymden. Lagen bör därför enligt vår mening gälla för verksamhet som utförs såväl av statliga som privata aktörer. Däremot återkommer vi till frågan om alla statliga aktörer bör omfattas av lagens samtliga bestämmelser, särskilt vad avser tillstånd och tillsyn, se vidare i avsnitt 7.3.1 och 9.3.4.

6.6Territorium och farkoster som omfattas av lagen

Vårt förslag: Lagen ska gälla för rymdverksamhet som bedrivs från svenskt territorium samt från farkost som är registrerad i Sverige men befinner sig utanför svenskt territorium.

Skälen för förslaget: Som framgår av redogörelsen i avsnitt 4.2.1 för artikel 7 i rymdfördraget ska en fördragsslutande stat från vars om- råde eller anordningar utskjutning av föremål äger rum, vara inter- nationellt ansvarig för den skada som föremålet orsakar annan för- dragsslutande stat på jorden, i luftrummet eller i yttre rymden. Av detta följer framför allt att Sverige enligt rymdfördraget är ansvarig för rymdverksamhet som bedrivs från svenskt territorium. En för- dragsslutande stat ansvarar även för utskjutning av föremål från sina ”anordningar”, vilket vi tolkar som fartyg, flygplan och andra luft- fartyg.

Utsändning av rymdföremål sker redan i dag från fartyg och flyg- plan från olika länder. Eftersom utsändningssystem för rymdföre- mål från olika farkoster är ett område som är föremål för utveckling, är det av vikt att den nya lagen omfattar även rymdverksamhet som utförs på svenska farkoster, oberoende av om de befinner sig inom eller utom svenskt territorium. Det innebär att utförs det rymdverk- samhet från farkoster som är registrerade i Sverige omfattas de av lagens tillämpningsområde om de befinner sig inom en annan stats territorium eller på internationellt vatten eller i internationellt luftrum.

Den nya lagen bör således gälla för rymdverksamhet som bedrivs från svenskt territorium samt från farkost som är registrerad i Sverige men befinner sig utanför svenskt territorium.

141

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

6.7Rättssubjekt som omfattas av lagen

Vårt förslag: Lagen ska gälla för rymdverksamhet som bedrivs utanför svenskt territorium av svensk medborgare eller juridisk person med säte i Sverige.

Skälen för förslaget: I artikel 6 och 7 i rymdfördraget anges inte något explicit om den fördragsslutande statens ansvar för sina sub- jekt, det vill säga fysiska och juridiska personer som är knutna till staten genom medborgarskap eller registrering, se avsnitt 4.2. I arti- kel 6 i rymdfördraget anges i den engelska versionen att ”States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space […]”. Frågan hur uttrycket ”national activities” ska tolkas har emellertid gett upphov till olika uppfattningar inter- nationellt, men den utbredda uppfattningen är att uttrycket ska tolkas i betydelsen att det är den verksamhet som staten har jurisdiktion över. I så fall är staten ansvarig för både verksamhet som utförs inom dess eget territorium och verksamhet som utförs av dess egna med- borgare och juridiska personer (jfr bland annat Rett i bane, s. 55 med där gjorda hänvisningar).

Förarbetena till rymdlagen behandlar frågan om Sveriges skyldig- het enligt rymdfördraget för svenska subjekt. Enligt förarbetena torde en konventionsstat vara ansvarig inte bara för rymdverksamhet från eget territorium utan också för sådan rymdverksamhet som dess subjekt bedriver på annan plats. Det skulle nämligen inte stå i god överensstämmelse med rymdfördragets anda och syfte, om de för- dragsslutande staterna begränsade sitt ansvar enbart till verksamhet från det egna territoriet. Förarbetena påpekar vidare att med en så- dan avgränsning skulle tillstånd inte krävas för verksamhet som per- soner eller företag från en fördragsslutande stat utövade i rymden, till exempel på en rymdplattform, samt skulle fysiska och juridiska personer i en fördragsslutande stat kunna kringgå tillståndstvånget genom att förlägga verksamheten utanför en konventionsstats om- råde (prop. 1981/82:226, s. 7 f.).

Av den jämförelse vi har gjort av våra grannländers rymdlagar i avsnitt 6.2.3 framgår att tillämpningsområdet i allmänhet angetts som rymdverksamhet som bedrivs från statens territorium eller på en farkost registrerad i staten, eller av en medborgare i staten eller en juridisk person som är registrerad i staten. Modellagen utgår också

142

SOU 2021:91

Den nya lagens tillämpningsområde

från dessa två principer baserade på territorialitet och nationalitet (artikel 1), jfr även FN:s generalförsamlings resolution om rekom- mendationer för utarbetandet av nationell lagstiftning (68/74), punk- ten 2.

Det är vår bedömning att traktaten innebär att en fördragsslut- ande stat är ansvarig för sådan rymdverksamhet som dess subjekt bedriver utomlands. Denna tolkning överensstämmer med den finska lagens förarbeten där det anges att Finland kan betraktas som ansva- rig stat med stöd av FN:s rymdöverenskommelser om en finsk aktör ansvarar för rymdverksamheten och skaffar utsändning eller ope- rerande utomlands (RP 157/2017 rd, s. 36).

En del stater begränsar dock tillämpningen av sina nationella rymd- lagar när det gäller medborgarskap, se avsnitt 6.2.3. I Belgien tillämpas lagen på belgiska fysiska och juridiska personer som utför rymdverk- samhet utanför Belgien endast om det föreskrivs i en internationell överenskommelse. I Nederländerna krävs beslut i rådet om lagen ska vara tillämplig på rymdverksamhet som utförs av en nederländsk fysisk eller juridisk person.

Utgångspunkten för den svenska lagen bör enligt vår mening vara att tillämpningsområdet ska omfatta samtliga situationer när svenska fysiska och juridiska personer utför rymdverksamhet utomlands, så att en heltäckande statlig kontroll av verksamheten säkerställs och Sverige kan uppfylla sina internationella förpliktelser. Den nuvarande svenska rymdlagen omfattar svenska fysiska och juridiska personer som bedriver rymdverksamhet utanför svenskt territorium. Det inne- bär att svenska medborgare och juridiska personer med säte i Sverige omfattas av lagens tillämpningsområde om de bedriver rymdverk- samhet utomlands. Lagen har alltså extraterritoriell tillämplighet på så sätt att den fastslår skyldigheter för svenska subjekt utanför Sverige. I dessa fall kan svenska verksamhetsutövare vara skyldiga att iaktta flera staters lagstiftning när de bedriver rymdverksamhet utomlands.

Idag sker detta när en svensk satellitägare anskaffar utsändning utom- lands eller manövrerar satelliten med hjälp av en utländsk operatör. Det finns i dag ett tiotal registrerade svenska tillstånd för bedrivande av rymdverksamhet, vilket rör satelliter som har sänts ut från utlandet.

En svensk medborgare som är anställd hos en utländsk organi- sation som bedriver rymdverksamhet omfattas emellertid inte av lagens tillämpningsområde när han eller hon under sin anställning deltar i

143

Den nya lagens tillämpningsområde

SOU 2021:91

organisationens rymdverksamhet. Det följer av att organisationen som är verksamhetsutövare inte är svensk.

Sammanfattningsvis föreslår vi att den nya lagen bör gälla för rymdverksamhet som bedrivs av svenska medborgare och juridiska personer med säte i Sverige, om verksamheten bedrivs utomlands.

144

7 Tillstånd för rymdverksamhet

7.1Inledning

I kapitel 6 behandlades den nya lagens tillämpningsområde utifrån frågorna om vilken verksamhet (vad), vilka territorier (var) och vilka rättssubjekt (vem) lagen ska gälla för. I detta kapitel kommer vi att behandla frågor om tillstånd för att bedriva rymdverksamhet. I detta ligger även frågor om överlåtelse av rymdverksamhet.

Inledningsvis redogör vi för regleringen på området i internatio- nell rymdrätt, i vår nuvarande nationella rätt, i vissa länder som lämpar sig för jämförelse och i modellagen, se avsnitt 7.2. I avsnitt 7.3 behandlas vilken verksamhet som ska omfattas av tillståndsplikt, om tillståndsförfarandet ska vara differentierat, de olika tillståndstyp- erna, vem som ska pröva frågor om tillstånd och vilka myndigheter som ska vara delaktiga i handläggningen av tillståndsärenden. I av- snittet finns också överväganden angående vilka villkor som ska vara uppfyllda för att tillstånd ska beviljas, vad en tillståndsansökan ska innehålla för uppgifter och om tillståndsbeslut kan förenas med vill- kor. Därefter behandlas i avsnitt 7.4 tillstånd för överlåtelse av rymd- verksamhet. Slutligen berörs i avsnitt 7.5 vad som gäller i fråga om tillståndsplikt vid svenskt deltagande i internationella samarbetsprojekt beträffande rymdverksamhet.

145

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

7.2Regleringen på området

7.2.1Internationell rymdrätt

Tillstånd

Enligt artikel 6 i rymdfördraget ansvarar en fördragsslutande stat internationellt för sin rymdverksamhet, såväl statlig som icke-statlig, och för icke-statlig verksamhet krävs tillstånd från staten. Vare sig rymdfördraget eller de övriga traktaten reglerar emellertid specifikt vilka krav som ska ställas på en verksamhetsutövare för att tillstånd ska beviljas.

Överlåtelse av rymdverksamhet

Överlåtelse av rymdverksamhet eller rymdföremål regleras inte i de internationella rymdtraktaten.

7.2.2Nuvarande nationell rätt

Tillstånd

I 2 § rymdlagen anges att utan tillstånd får rymdverksamhet inte bedrivas från svenskt territorium av någon annan än svenska staten och att en svensk fysisk eller juridisk person inte heller får bedriva rymdverksamhet någon annanstans utan tillstånd. Av 3 § första stycket rymdlagen framgår att tillstånd till rymdverksamhet meddelas av regeringen. Enligt 1 § rymdförordningen ska en ansökan om tillstånd vara skriftlig och ges in till Rymdstyrelsen, som ska höra Post- och telestyrelsen eller andra statliga verk eller myndigheter som berörs av ansökningen. Rymdstyrelsen ska med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

Ett tillstånd får enligt 3 § andra stycket rymdlagen begränsas på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt och det får också förenas med de villkor som är påkallade med hänsyn till kontrollen av verksamheten eller av andra skäl.

146

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

Överlåtelse av rymdverksamhet

Överlåtelse av rymdverksamhet eller rymdföremål regleras inte i den nuvarande rymdlagen.

7.2.3Utblick

Finland

Tillstånd

Enligt 5 § första stycket i den finska lagen får rymdverksamhet be- drivas endast om arbets- och näringsministeriet på förhand har be- viljat tillstånd till verksamheten. Tillstånd kan enligt bestämmelsen beviljas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får förenas med sådana villkor som behövs med tanke på säkert bedrivande och över- vakning av rymdverksamheten.

Villkoren för att få tillstånd för rymdverksamhet regleras i 5 § andra stycket i lagen. För att tillstånd ska beviljas förutsätts att

1.verksamhetsutövaren är tillförlitlig och har behövlig teknisk sak- kunskap och ekonomiska förutsättningar för att bedriva rymd- verksamhet,

2.verksamhetsutövaren har lämnat ministeriet en bedömning av risk- erna med rymdverksamheten och enligt bedömningen inte med- för verksamheten någon särskild fara för människor eller egen- dom eller allmän säkerhet,

3.verksamhetsutövaren strävar efter att förhindra uppkomsten av rymdskrot och skadliga konsekvenser för miljön på jordens yta, i atmosfären och i rymden,

4.verksamhetsutövaren har en plan för avslutande av rymdverksam- heten och åtgärder i anslutning därtill,

5.rymdverksamheten inte strider mot nationella säkerhetsintressen, Finlands internationella förpliktelser eller Finlands utrikespolitiska intressen,

6.verksamhetsutövaren uppfyller kraven på försäkring,

7.verksamhetsutövaren iakttar Internationella teleunionens gällande regler,

147

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

8.verksamhetsutövaren visar att de gällande bestämmelserna om exportkontroll iakttas.

Enligt 1 § i den finska förordningen om rymdverksamhet ska verk- samhetsutövaren lämna in en skriftlig tillståndsansökan till arbets- och näringsministeriet senast sex månader före den planerade upp- sändningen av ett rymdföremål, eller tre månader före anskaffningen av ett rymdföremål i en omloppsbana.

Av 2 § första stycket i den finska förordningen framgår vilka ytterligare uppgifter som verksamhetsutövaren ska lämna i sin till- ståndsansökan för bedömningen av om förutsättningar för bevilj- ande av tillstånd finns. Exempel på sådana uppgifter är tekniska detaljer om rymdverksamheten, en beskrivning av den eftersträvade verksamheten, rymdföremålets uppskattade operativa livslängd och en utredning om sådana ägare av verksamhetsutövaren som har minst 10 procents ägarandel eller rösträtt.

Enligt 2 § andra stycket förordningen ska verksamhetsutövaren i sin tillståndsansökan bedöma den risk för person- och sakskador som rymdverksamheten kan orsaka på jordens yta, i luften och i rymden samt risken för fara för den allmänna säkerheten. I riskbedömningen ska beskrivas de tester och andra åtgärder som genomförts på rymd- föremålet för att säkerställa dess säkerhet och hållbarhet.

Enligt 3 § i lagen tillämpas inte bestämmelserna om tillståndsplikt på rymdverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten. I förarbetena till den finska lagen påpekas att även om det inte är ett krav enligt rymdfördraget att statliga aktörer har tillstånd för att bedriva rymd- verksamhet så föreslås att statliga verksamhetsutövare ska söka till- stånd, vilket motsvarar lagstiftningen i Danmark och Österrike. Ordningen säkerställer genomskådlighet och informationsutbyte inom den finska rymdverksamheten samt att tillsynsmyndighetens kunnande och enhetliga praxis utvecklas (RP 157/2017 rd, s. 39).

Överlåtelse av rymdverksamhet

Överlåtelse av rymdföremål och rymdverksamhet regleras i 11 §. Enligt första stycket får det faktiska bestämmande inflytandet över ett rymdföremål och rymdverksamhet överföras på en annan verk- samhetsutövare eller ägare endast om arbets- och näringsministeriet

148

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

har godkänt överlåtelsen på förhand och de förutsättningar för till- stånd som anges i lagen är uppfyllda. Beslutet om godkännande får förenas med behövliga villkor för säkert bedrivande och övervakning av rymdverksamheten. Av andra stycket framgår att om det faktiska bestämmande inflytandet överförs till en verksamhetsutövare eller ägare som har säte i en annan stat, får ministeriet kräva att staten i fråga på förhand ingår ett avtal med Finland om ansvar för skador som orsakas av rymdföremålet.

Enligt 3 § tillämpas inte bestämmelserna om överlåtelse på rymd- verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten.

Danmark

Tillstånd

Enligt 5 § i den danska lagen får rymdverksamhet endast utföras efter förhandstillstånd från utbildnings- och forskningsministern. Tillståndet bedöms mot bakgrund av följande dokumentation som ska lämnas av operatören enligt 6 § första stycket.

1.Ägarförhållandena för rymdföremålet.

2.Att operatören har nödvändiga kvalifikationer, bland annat tek- niska kunskaper och finansiell förmåga i förhållande till den sökta rymdverksamheten.

3.Att den sökta rymdverksamheten utförs på ett säkerhetsmässigt betryggande sätt och lever upp till relevanta standarder och rikt- linjer.

4.Att operatören vidtagit lämpliga åtgärder i förhållande till han- tering av rymdskrot.

5.Att den sökta rymdaktiviteten utförs på ett miljömässigt betrygg- ande sätt.

6.Att den sökta rymdverksamheten inte strider mot nationella säker- hetsintressen, Danmarks internationella förpliktelser eller utrikes- politiska intressen.

7.Att operatören följer krav om försäkring eller annan säkerhet.

149

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

8.Att operatören följer gällande regler enligt internationella tele- unionen angående frekvensallokeringar och banpositioner.

Operatören ska också enligt 6 § andra stycket avlämna en förklaring om att gällande regler om exportkontroll har följts.

Utbildnings- och forskningsministern kan emellertid enligt 18 § medge dispens för statliga aktörer beträffande tillståndskravet. I för- arbetena till bestämmelsen nämns att exempelvis försvarsdeparte- mentet och statliga myndigheter som ligger under detta departement kan undantas från tillståndskravet i samband med utveckling, ut- sändning och drift av militära satelliter eller annan rymdverksamhet (2015/1 LSF 128, s. 40).

Överlåtelse av rymdverksamhet

Enligt 15 § får en överlåtelse av rymdföremål eller rymdverksamhet till andra ägare eller operatörer endast ske om utbildnings- och forskningsministern har godkänt det i förväg i enlighet med reglerna om tillstånd. Om överlåtelsen sker till en aktör som hör hemma i en annan stat kan ministern ställa krav på avtal där det framgår att denna stat övertar skadeståndsansvaret.

Norge

Tillstånd

Enligt 4 § i det norska lagförslaget får rymdverksamhet inte företas utan tillstånd från departementet. Villkoren för tillståndet framgår av 5 § och är följande.

1.Operatören ska ha nödvändig kompetens för att driva rymdverk- samhet på ett ansvarsfullt sätt, ha tillräckliga ekonomiska resurser för att driva rymdverksamhet och verksamheten ska vara försäk- rad i enlighet med 25 §.

2.Rymdverksamheten ska kunna genomföras på ett ansvarsfullt sätt, och utan onödiga eller oproportionerliga konsekvenser for miljön på jorden eller i rymden. För att dokumentera att kraven är uppfyllda ska operatören uppvisa en värdering av riskerna som

150

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

är förknippade med rymdverksamheten, en plan for systematisk styrning av riskerna vid rymdverksamheten, en miljökonsekvens- utredning och en plan for avslutning av rymdverksamheten.

3.Operatören ska följa reglerna om exportkontroll och den inter- nationella teleunionens (ITU) regler for satellitregistrering.

4.Rymdverksamheten får inte vara i strid med Norges utrikes- eller säkerhetspolitiska intressen.

Departementet kan emellertid föreskriva villkor för tillståndet som går utöver villkoren som är angivna i lagen (6 §).

Enligt 9 § kan departementet i föreskrift bland annat meddela undantag från lagens krav samt ytterligare villkor för tillstånd att utöva rymdverksamhet. I det norska betänkandet diskuteras frågan om försvarets rymdverksamhet bör omfattas av lagen. Utredningen menar att det inte finns skäl att införa ett generellt undantag för för- svarets rymdverksamhet eftersom sådan verksamhet i stor utsträck- ning även är civil och att det därför är lämpligt att verksamheten som utgångspunkt omfattas av lagen. Utredningen föreslår därför i stället en möjlighet för departementet att medge undantag från hela eller delar av lagens krav avseende tillstånd (Rett i bane, s. 59).

Överlåtelse av rymdverksamhet

Enligt 7 § kan överlåtelse av tillståndet att utöva rymdverksamhet endast ske efter samtycke från departementet. Samtycke kan bara ges om villkoren i lagen är uppfyllda. Ett samtycke från departe- mentet krävs också enligt 8 § för en överlåtelse av rymdföremål till en operatör i en annan stat. Departementet kan som villkor för samtycket kräva att det ingås ett avtal mellan Norge och den andra staten som reglerar Norges folkrättsliga skadeståndsansvar.

Nya Zeeland

Den nyzeeländska lagen utmärker sig på så sätt att den reglerar olika typer av tillstånd. Lagen innehåller utförliga bestämmelser om sex olika typer av tillstånd för att bedriva rymdverksamhet (del 2, avsnitt 1–6). Det gäller tillstånd för att sända upp bärraket respektive

151

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

nyttolast från Nya Zeeland, tillstånd för medborgare i Nya Zeeland och juridiska personer som lyder under nyzeeländsk lag att sända upp bärraket respektive nyttolast utomlands, tillstånd för att driva en utsändningsanläggning i Nya Zeeland samt tillstånd för att sända upp rymdföremål på hög höjd. Lagen gör alltså skillnad på tillstånd för att driva en utsändningsanläggning, tillstånd för att förestå en utsändning av bärraket och tillstånd för en utsändning av en nytto- last. Det är också fråga om olika tillstånd om utsändningen görs från Nya Zeeland eller från utlandet. Villkoren för de olika tillstånden är emellertid i huvudsak desamma.

Lagen innehåller även generella bestämmelser om att en över- låtelse av ett tillstånd till en ny verksamhetsutövare kräver godkän- nande av ministern och bestämmelser om tillståndsprocessen, bland annat om samråd med säkerhetsministern angående nationell säker- het (del 2, avsnitt 7).

Storbritannien

Den brittiska lagen har på samma sätt som den nyazeeländska lagen olika sorts tillstånd; ”operator licence” för att bedriva rymdverksam- het och ”spaceport licence” för att driva en rymdhamn (avsnitt 3.1 och 3.2 i Space Industry Act).

7.2.4Modellagen

Tillstånd

Artikel 3 i modellagen handlar om tillstånd. Där anges följande förslag på författningstext; ”All rymdverksamhet är tillståndspliktig. Tillstånd ska meddelas av ministern för (till exempel behörig minister eller myndighet).” I kommentaren till artikel 3 anges att i artikeln fastställs den grundläggande skyldigheten enligt artikel 6 i rymdför- draget om att all nationell rymdverksamhet är underkastad tillstånd. Enligt kommentaren kan tillstånd ges på olika sätt och avse allt från generella licenser till enskilda licenser och tillstånd.

152

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

I artikel 4 ges förlag på författningstext avseende villkor för till- stånd enligt följande;

1.Tillstånd ska beviljas på följande villkor.

a)Aktören har ekonomiska förutsättningar att bedriva rymd- verksamhet.

b)Aktören har styrkt att den är tillförlitlig och har behövlig teknisk sakkunskap.

c)Rymdverksamheten orsakar i enlighet med artikel 7 inte skada på miljön på jorden eller i yttre rymden.

d)Rymdverksamheten bedrivs i enlighet med artikel 8 på ett sätt som i största möjliga utsträckning undviker uppkomst av even- tuellt rymdskrot.

e)Rymdverksamheten är förenlig med standarder för den all- männa säkerheten.

f)Rymdverksamheten strider inte mot nationella säkerhets- intressen.

g)Rymdverksamheten strider inte mot XY:s internationella skyl- digheter och utrikespolitiska intressen.

h)Aktören har uppfyllt Internationella teleunionens reglemente vad gäller frekvenstilldelning och banposition.

i)Aktören uppfyller försäkringskrav i enlighet med vad som fastställs i artikel 12.

2.Aktören ska visa att de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda genom att överlämna lämplig dokumentation och styrkande upp- gifter (i enlighet med vad som anges i tillämpningsbestämmel- sen/-förordningen).

3.Tillståndet kan innehålla villkor och krav.

Enligt kommentaren till artikel 4 bör det framgå att en sökande ska vara tillförlitlig och ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar samt att kraven avseende utrikespolitik, nationell säkerhet, allmän säker- het, internationella teleunionens regler och försäkringsskyldighet är uppfyllda. Dessa uppgifter bör enligt kommentaren styrkas med skrift- lig dokumentation.

153

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

Överlåtelse av rymdverksamhet

Artikel 9 i modellagen rör överlåtelse av rymdverksamhet. Bestäm- melsen lyder; ”För överlåtelse av rymdverksamhet eller rymdföremål till en annan aktör krävs förhandsgodkännande av den behöriga myndigheten. Godkännande meddelas i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 4.”

Enligt kommentaren till artikel 9 kan en överlåtelse av rymdverk- samhet till en annan aktör orsaka nya problem och det måste därför säkerställas att den nya aktören uppfyller samma villkor för genom- förande av rymdverksamhet som regleras i artikel 4. En överlåtelse av rymdverksamheten ska därför godkännas av behörig myndighet. Överlåtelse av ägandeskap av rymdföremål i omloppsbanor omfattas också av bestämmelsen i artikel 9 enligt kommentaren.

7.3Tillstånd att bedriva rymdverksamhet

7.3.1Verksamhet som ska omfattas av tillståndsplikt

Vårt förslag: Verksamhet som utgör rymdverksamhet, såväl stat- lig som privat, ska vara tillståndspliktig.

Regeringen ska få föreskriva undantag från tillståndsplikt för rymdverksamhet som bedrivs av svenska staten. Den som med- delats undantag från tillståndsplikt ska anmäla verksamheten till regeringen.

Det ska regleras i förordning att myndigheter som hör till försvarsdepartementet inte ska omfattas av tillståndsplikt.

Skälen för förslaget

Statlig verksamhet ska som huvudregel vara tillståndspliktig

I dag krävs tillstånd för privata aktörer att bedriva rymdverksamhet från svenskt territorium. Vi har i uppdrag att ta ställning till om även statliga aktörer bör omfattas av tillståndsplikt. Kommittédirektiven anger att i översynen av rymdlagen ska vi utgå från att det nuvarande kravet på tillstånd ska bevaras. Detta följer även av Sveriges åtag- anden enligt rymdfördraget då det enligt artikel 6 krävs att en för-

154

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

dragsslutande stat kräver tillstånd för icke-statlig rymdverksamhet. Bestämmelsen innebär vidare, som vi konstaterat i avsnitt 6.7, att en fördragsstat inte enbart är ansvarig för rymdverksamhet som bedrivs från statens territorium, utan även för sådan verksamhet som bedrivs utanför statens territorium av statens fysiska eller juridiska personer.

Utgångspunkten bör därmed, enligt vår mening, vara att den verksamhet som Sverige är ansvarig för enligt de traktat som Sverige förbundit sig till också bör omfattas av ett tillståndsförfarande så att verksamheten kan bli föremål för statlig kontroll. Denna förutsätt- ning har vi också beaktat när vi i avsnitt 6.5 lämnat förslag på vilken verksamhet som ska anses utgöra rymdverksamhet och därmed om- fattas av lagens tillämpningsområde. Huvudregeln bör alltså vara att sådan verksamhet som utgör rymdverksamhet i lagens mening ska vara tillståndspliktig. Tillståndsplikten bör därför redan på denna grund inte begränsas till verksamhet som utförs av privata aktörer.

Ett ytterligare skäl för att statliga aktörer bör omfattas av till- ståndsplikt är att rymdverksamhet kräver stor sakkunskap, inte minst mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. Statlig rymdverksamhet bör enligt vår uppfattning också vara föremål för insyn och kontroll. Denna uppfattning har även framförts av vissa aktörer under våra samråd, som anser att det är viktigt att även statliga aktörer, som universitet, högskolor och statliga forsknings- institut, kontrolleras utifrån ett utrikes-, säkerhets- och försvarspoli- tiskt perspektiv. Slutligen menar vi att all verksamhet, oavsett om den är statlig eller privat, som utgångspunkt bör vara föremål för en- hetliga krav.

Med anledning av nämnda skäl anser vi att statliga aktörer som huvudregel bör omfattas av tillståndsplikt. I vad mån det finns skäl för att införa undantag från tillståndsplikt för vissa statliga aktörer som utför rymdverksamhet kommer emellertid att övervägas i det följande.

Möjlighet till undantag för verksamhet som bedrivs av statliga aktörer

Det kan finnas skäl att överväga om statlig tillståndsplikt bör om- fatta alla statliga aktörer. Statlig verksamhet är bred och utgör allt från verksamhet som bedrivs av universitet, högskolor och statliga forskningsinstitut till verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten. Som framgår av avsnitt 7.2.3 finns exempel på olika undantag eller

155

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

ventiler för Försvarsmakten i våra nordiska grannländers rymdlag- stiftning. Den finska lagen har ett uttryckligt undantag för Försvars- makten vad gäller bestämmelserna om tillstånd och tillsyn. I stället omfattas den finska Försvarsmakten av en särreglering; Försvars- ministeriets förordning om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet. I den danska lagen har det införts en möjlighet för departementet att medge dispens från tillståndskravet för statliga aktörer. De danska förarbetena anger försvarsdepartementet och stat- liga myndigheter som är under detta departement som exempel på myndigheter som kan vara aktuella för undantag. I det norska be- tänkandet anges att det inte finns skäl för att införa ett generellt undantag för försvarets rymdverksamhet eftersom sådan verksam- het i stor utsträckning även är civil och att det därför är lämpligt att verksamheten som utgångspunkt omfattas av lagen. Den norska utredningen föreslår därför i stället en möjlighet för departementet att i föreskrift medge undantag från lagens krav avseende tillstånd.

Frågan om undantag från tillståndsplikt gör sig enligt vår mening särskilt gällande för Försvarsmakten och andra myndigheter som lyder under försvarsdepartementet. Under våra samråd med några av de myndigheter som lyder under försvarsdepartementet samt Säker- hetspolisen har vi diskuterat behovet av och möjligheten till att införa en särreglering för vissa myndigheter inom försvars- och säkerhets- området. Det har då framkommit att det är väsentligt att Försvars- makten och andra myndigheter som hör till försvarsdepartementet har obegränsad tillgång till rymden och att det för närvarande därför är aktuellt med ett undantag från kravet på tillstånd för att bedriva rymdverksamhet för dessa myndigheter. I nuläget finns det enligt uppgift inte något behov av ett motsvarande undantag för myndig- heter inom säkerhetsområdet, men det kan komma att förändras fram- över.

Det kan i sammanhanget nämnas att bland annat Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk är undantagna krav på tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 3 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Sammantaget anser vi att det bör införas en bestämmelse i den nya lagen om att regeringen ska få föreskriva undantag från till- ståndsplikt för rymdverksamhet som bedrivs av statliga aktörer. Ett sådant undantag bör enligt vår uppfattning tillämpas mycket restrik- tivt och kommer främst att bli aktuellt för myndigheter inom för-

156

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

svars- och säkerhetsområdet. Avsikten är inte att verksamhet som bedrivs i forskningssyfte av till exempel universitet, högskolor och statliga forskningsinstitut ska undantas från tillståndsplikt. Vidare är inte heller avsikten att statligt ägda bolag ska undantas.

För närvarande torde, som nämnts ovan, ett sådant undantag endast ha bäring på sådana myndigheter som hör till försvarsdepartementet. En bestämmelse om att dessa myndigheter inte ska omfattas av till- ståndsplikt bör tas in i förordning.

Även om det finns skäl att undanta vissa myndigheter från till- ståndsplikt bör emellertid verksamheten kontrolleras i någon form. Att regeringen får erforderlig insyn i verksamhet som är undantagen från tillståndsplikt är väsentligt utifrån Sveriges åtaganden enligt rymd- fördraget och ansvarskonventionen, vad gäller Sveriges ansvar som utsändande stat, men även enligt registreringskonventionen som inne- håller krav på registrering av föremål som har sänts ut i rymden. Samtidigt bör sådana myndigheter inte bli föremål för den ordinarie tillsynsverksamheten.

Vi föreslår därför att det införs en bestämmelse i den nya lagen som föreskriver att den som bedriver verksamhet som har undan- tagits från tillståndsplikt ska anmäla verksamheten till regeringen. Genom en sådan notifikation menar vi att regeringen får insyn i vilken rymdverksamhet som pågår. Avsikten är emellertid inte att regeringen ska sätta upp villkor för verksamheten.

I avsnitt 9.3.4 föreslår vi en bestämmelse om att den som har med- delats undantag från tillståndsplikt ska hålla regeringen underrättad om den bedrivna verksamheten.

7.3.2Ett differentierat tillståndsförfarande

Vår bedömning: Tillstånd för att bedriva rymdverksamhet bör avse en särskild och avskild verksamhet som utgör rymdverksamhet.

Det bör finnas olika tillstånd för olika typer av verksamhet. Vid förändringar av verksamheten inom den beviljade tillstånds-

typen, som inte är av ringa betydelse, krävs ett kompletterande tillstånd.

157

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

Skälen för bedömningen

Inledning

Vi har i uppdrag att ta ställning till om det i rymdlagen bör införas bestämmelser om vilka krav som ska gälla för att få tillstånd till rymdverksamhet och i så fall lämna förslag på hur regleringen bör utformas. En översyn av tillståndsfrågorna motiveras i kommitté- direktiven av det ökade intresset för rymdverksamhet, särskilt från privata investerare, och att rymdverksamhet har utvecklats till en mycket komplex verksamhet som kräver stor sakkunskap. Detta ställer enligt direktiven krav på ett förutsägbart och tydligt regelverk, en smidig tillståndsprocess och enhetliga krav på verksamhetsutövarna.

Tillstånd ska avse en särskild och avskild verksamhet

En inledande fråga är om ett tillstånd enligt lagen ska utgöra ett generellt tillstånd för att bedriva rymdverksamhet eller ett särskilt tillstånd för en avskild verksamhet som utförs i rymden.

I förarbetena till den nuvarande rymdlagen anges att i en ansökan om tillstånd till rymdverksamhet måste tämligen noggrant anges vad verksamheten avses omfatta och att det är naturligt att tillståndet inte är ett öppet tillstånd att bedriva rymdverksamhet utan att till- ståndet anger en ram för verksamheten. Vidare anges att tillståndet bör begränsas i tiden och att det är lämpligt att markera att tillståndet får specificeras (prop. 1981/82:226, s. 15). Detta talar för att avsikten med tillståndsförfarandet är att ge tillstånd till en viss särskild verk- samhet i rymden och inte till att bedriva rymdverksamhet i allmänhet.

Som behandlas i kapitel 8 måste Sverige i enlighet med registrerings- konventionen föra ett register över svenska rymdföremål som sänts ut i rymden. Registret förs av Rymdstyrelsen och är publicerat på myndighetens webbplats. De svenska tillstånd som framgår av registret avser avgränsade verksamheter på det sättet att besluten innehåller en utförlig beskrivning av en viss specifik verksamhet, såsom upp- gifter om omloppsbanor och givna frekvenser. Däremot är besluten inte begränsade i tid.

Enligt vår bedömning bör de tillstånd till rymdverksamhet som utfärdas enligt den nya lagen avse en särskild och avskild verksamhet som tydligt ska beskrivas utifrån vilken typ av verksamhet som ska

158

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

utföras, till exempel utsändning av ett rymdföremål. Att få ett gene- rellt tillstånd för en viss verksamhet skulle uppenbart underlätta för de aktörer som har upprepade verksamheter inom ett område, exem- pelvis utsändningar av sondraketer. En sådan ordning gäller för att genomföra ballonguppstigningar från Esrange där Transportstyrel- sen utfärdar årliga tillstånd. I Nederländerna utfärdas också generella tillstånd på så sätt att ett tillstånd som beviljats ett företag kan om- fatta utsändningar av rymdföremål vid flera olika tillfällen. Samtidigt skiljer de krav och villkor som bör ställas upp i olika situationer som innefattas i rymdverksamhet sig åt i hög grad. Om tillstånden är generella och allt för ”öppna” skulle även den statliga insynen och kontrollen av vilken verksamhet som utförs begränsas avsevärt.

Vi anser därför att de tillstånd till rymdverksamhet som det är fråga om enligt den nya lagen, bör vara tillstånd för varje särskild verksamhet som utgör rymdverksamhet enligt den nya rymdlagen. Detta innebär att varje friflygande rymdföremål som sänds ut i rym- den utgör en verksamhet och kräver därmed ett eget tillstånd. Två satelliter som sänds ut med samma bärraket är alltså två enheter när de har separerats för att flyga fritt och kräver därmed var sitt tillstånd. På samma sätt är två sondraketer som sänds ut i tät följd för att de samverkar i ett forskningsuppdrag två friflygande enheter med var sitt tillstånd. Det är vidare fråga om ytterligare en verk- samhet – och därmed ytterligare ett tillstånd – om avsikten är att ett instrument som monterats på en satellit eller sondraket ska avskiljas i rymden för att flyga fritt. Däremot är inte varje manöver som en satellit gör en verksamhet, utan all den manövrering som krävs för att styra satelliten under dess tid i rymden utgör en verksamhet.

En ordning med olika tillstånd för olika typer av rymdverksamhet

En väsentlig fråga att ta ställning till är om det bör finnas en sorts tillstånd för all form av rymdverksamhet eller flera olika sorters till- stånd – med eventuellt olika villkor och tillståndsprocesser – bero- ende på vilket slag av rymdverksamhet som utförs.

Rymdverksamhet består ofta av olika faser, till exempel utsänd- ning av en satellit till rymden, manövrering av satelliten i omlopps- bana och återföring av satelliten till jorden. Ett förslag att överväga är att dessa faser ska bli föremål för olika tillståndsförfaranden.

159

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

Ett skäl för olika tillståndsförfaranden är att antalet tillstånds- ärenden med stor sannolikhet kommer att öka kraftigt framöver. Detta beror på att nya innovationer tillsammans med en snabb tek- nikspridning innebär att antalet aktörer – och därmed antalet satel- liter – i rymden kommer att fortsatt öka, men också våra förslag om att verksamhet med sondraketer och att verksamhet som utförs av statliga aktörer ska omfattas av tillståndsplikt. Därtill kommer regeringens uttalade satsning avseende en svensk förmåga att inom en snar framtid sända ut satelliter från Esrange. En bedömning av antalet uppskattade tillståndsärenden görs i avsnitt 7.3.4.

Ett annat skäl för att differentiera tillståndsförfarandet är att olika verksamheter kommer att aktualisera olika villkor och krav för till- ståndsgivningen och olika grader av kontroll och tillsyn. Detta skulle medföra en snabbare och mer effektiv tillståndsprocess eftersom processen kan utformas utifrån vilken verksamhet det rör sig om. Den aspekten kommer rimligen att få allt större vikt i takt med att rymdverksamheten intensifieras och diversifieras. Ytterligare ett skäl är att de olika verksamheterna innebär olika åtaganden enligt rymd- traktaten vad avser bland annat ansvarsfrågor, vilket också kan vara en anledning till att överväga olika tillståndsförfaranden med olika villkor, exempelvis utifrån vilken skaderisk verksamheten utgör.

Mot denna bakgrund anser vi att det bör införas en ordning med olika tillstånd för olika slag av rymdverksamhet.

Kompletterande tillstånd

En verksamhet som meddelats ett tillstånd kan förändras över tid, till exempel om syftet med verksamheten förändras, utsändningen av rymdföremålet senareläggs eller rymdföremålet får en annan om- loppsbana. Vid förändringar av verksamheten inom den meddelade tillståndstypen behöver verksamhetsutövaren inte ansöka om ett nytt tillstånd, men däremot krävs ett kompletterande – utvidgat – tillstånd för sådana ändringar som inte är av ringa betydelse. För det fall det rör sig om förändringar som är av den karaktären att det hänför sig till en annan tillståndstyp än den meddelade, så krävs givetvis ett nytt tillstånd för den nya typen av verksamhet.

160

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

7.3.3Olika tillståndstyper

Vårt förslag: Tillstånd ska krävas för att bedriva rymdverksamhet från svenskt territorium. Vidare ska tillstånd krävas om rymd- verksamheten ska bedrivas utanför svenskt territorium från far- kost som är registrerad i Sverige eller av en svensk medborgare eller en juridisk person med säte i Sverige.

Ett tillstånd kan avse någon av följande verksamhetstyper.

1.Utsändning av rymdföremål,

2.manövrering eller annan påverkan av rymdföremål,

3.återföring av rymdföremål,

4.aktivitet eller påverkan på annan himlakropp än jorden, och

5.annan verksamhet som utförs i rymden än de som anges i punkterna 1–4.

Med begreppet verksamhetsutövare avses i lagen den som bedri- ver, eller har för avsikt att bedriva, rymdverksamhet och ansvarar för, eller har ett bestämmande inflytande över, verksamheten.

Skälen för förslaget

Inledning

I avsnitt 7.3.2 har vi föreslagit att det bör införas en ordning med olika tillstånd för olika slag av rymdverksamhet. Nästa fråga att över- väga är vilka tillståndstyper som bör införas i den nya lagen. I defi- nitionen av vilka olika aktiviteter som utgör rymdverksamhet har vi identifierat ett antal verksamhetsområden som sinsemellan skiljer sig åt, se avsnitt 6.5. Det rör sig om utsändning av rymdföremål, manövrering eller annan påverkan av rymdföremål, återföring av rymdföremål, aktivitet eller påverkan på annan himlakropp än jorden och annan verksamhet som utförs i rymden. Gränsdragningen mellan de olika verksamheterna framgår av avsnitt 6.5.1. Att verksamhet- erna skiljer sig åt innebär att det inte alltid är samma aktörer som hanterar och ansvarar för de olika verksamheterna och att det kan behövas ställas olika krav och villkor på dessa. Det ter sig därför

161

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

naturligt att även dela upp tillstånden i motsvarande verksamhets- områden.

Gemensamt för tillståndstyperna är att tillstånd ska krävas för den som avser att bedriva rymdverksamhet från svenskt territorium. Vidare ska tillstånd krävas om verksamheten ska bedrivas utanför svenskt territorium från farkost som är registrerad i Sverige eller av en svensk medborgare eller en juridisk person med säte i Sverige, se avsnitt 6.6 och 6.7.

Det är verksamhetsutövaren som ska inneha tillstånd

Innan vi behandlar de olika tillståndstyperna bör det klargöras vem det är som ska ansöka om tillstånd till rymdverksamhet. Vi anser att det är den som bedriver eller har för avsikt att bedriva verksamheten, det vill säga verksamhetsutövaren, som ska uppfylla villkoren. Verk- samhetsutövaren kan vara såväl en fysisk som en juridisk person. En förutsättning är att denne faktiskt ansvarar för verksamheten i sin helhet eller utövar ett bestämmande inflytande över den. Verksam- hetsutövaren kan vara ägaren av satelliten eller någon annan typ av nyttolast, till exempel ett friflygande forskningsinstrument, eller ägaren av en bärraket eller en sondraket. Verksamhetsutövaren kan också vara den som på uppdrag av en ägare utför utsändningen och därmed har det bestämmande inflytandet och ansvaret över denna. Vidare kan verksamhetsutövaren vara den som ansvarar för eller har ett bestämmande inflytande över driften av satelliten.

För att det ska vara tydligt vad som avses med verksamhets- utövare anser vi att begreppet bör definieras i lagen. Vi föreslår att med begreppet verksamhetsutövare avses i lagen den som bedriver, eller har för avsikt att bedriva, rymdverksamhet och ansvarar för, eller har ett bestämmande inflytande över, verksamheten.

Begreppet nyttolast

Begreppet rymdföremål omfattar sondraket eller bärraket och den nyttolast som raketen sänder ut, inklusive delar av dessa, se av- snitt 6.5.1. Vi använder begreppet nyttolast för det föremål som, när det sänts ut i rymden, skiljs från sondraketen eller bärraketen i syfte att utföra ett uppdrag. En nyttolast är inte ett självständigt rymd-

162

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

föremål om den är integrerad på en bärraket eller sondraket, utan först när den separerats från raketen. Nyttolasten är vanligen en satellit eller rymdsond men det kan också vara en annan typ av far- kost som är självständig i sin färd eller sin omloppsbana. Exempel på sådan farkost kan vara en subsatellit eller ett enskilt instrument som frigörs från en modersatellit. Det kan också vara en landare som frigörs från en farkost för att landa på en himlakropp. En ”dummy” som fungerar som ballast för en bärraket är också ett exempel på en nyttolast som utför ett uppdrag om den separeras från raketen. En nyttolast har en verksamhetsutövare som har en avsikt med nytto- lasten, samt det bestämmande inflytandet och ansvaret över denna. Det är ofta fråga om ägaren av nyttolasten. Denne verksamhets- utövare behöver ett manövreringstillstånd eller ett tillstånd för annan verksamhet i rymden för att utföra uppdraget.

En nyttolast kan separeras, dvs. delar av en nyttolast kan frigöras och lämnas i egna banor eller manövreras oberoende av den värd- satellit den lämnat. Den frigjorda delen blir då en ny nyttolast. Vi har under våra samråd förstått att utvecklingen går mot alltmer kom- plexa farkoster. Det som vid utsändning är en enda nyttolast kan vid ett senare skede vara flera nyttolaster, dvs. delar har frigjorts från en värdsatellit för att röra sig i egna banor. De på så sätt friflygande delarna kan ha olika syften. Det kan till exempel vara en dottersatellit för teknikdemonstration eller ett forskningsinstrument. En friflyg- ande del är en självständig nyttolast oavsett om den kan manövreras eller om den lämnas som ett icke manövrerbart objekt i omlopps- bana. Om ett rymdföremål kan delas upp i flera olika nyttolaster i rymden behövs tillstånd för respektive nyttolast.

Delar och delsystem på en satellit som inte är självständiga, som till exempel omborddatorer, framdrivningssystem eller solceller, är integrerade delar av samma nyttolast. Ett forskningsinstrument som är en integrerad del av en satellit eller sond är inte heller en själv- ständig nyttolast.

Utsändningstillstånd

Utsändning av bärraket eller sondraket, inklusive nyttolast, från svenskt territorium eller svensk farkost innebär att Sverige är utsänd- ande stat enligt rymdtraktaten. Sverige är också utsändande stat om

163

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

en svensk medborgare eller juridisk person med säte i Sverige sänder ut en bärraket, sondraket eller nyttolast från utlandet.

Den som har kontroll och ansvar över en utsändning av ett rymd- föremål – en bärraket eller sondraket med en nyttolast – och kan påverka denna är utsändningsleverantören (på engelska Launch Service Provider). Utsändningsleverantören är alltså verksamhetsutövare för utsändningen och den som ska söka utsändningstillstånd. Nytto- lastens verksamhetsutövare, vilket ofta är ägaren av nyttolasten, behöver inte söka tillstånd för själva utsändningen, utan det är utsändnings- leverantören som i ansökan för utsändningstillståndet ska redogöra för vilken nyttolast som är integrerad på raketen, och sänds ut med denna, samt vilka som är ägare till nyttolasten, se avsnitt 7.3.8. Verk- samhetsutövaren för nyttolasten måste däremot ha ett manövrerings- tillstånd för nyttolasten när den skiljs åt från raketen för att läggas i omloppsbana eller utföra ett annat uppdrag, och därmed blivit ett självständigt rymdföremål. I de fall som nyttolasten inte kan manöv- reras så är det i stället fråga om ett tillstånd för annan verksamhet i rymden.

Ett svenskt utsändningstillstånd kan alltså omfatta utsändning av:

1.sondraket eller bärraket, med integrerad nyttolast, från Sverige eller svensk farkost, oavsett verksamhetsutövarens (utsändningsleve- rantörens) nationalitet eller sondraketens, bärraketens eller nytto- lastens ursprung.

2.sondraket eller bärraket, med integrerad nyttolast, från utlandet av svensk verksamhetsutövare (utsändningsleverantör), oavsett sond- raketens, bärraketens eller nyttolastens ursprung.

Sondraketer har sänts ut från svenskt territorium – Esrange – i omkring 50 år av både svenska och utländska utsändningsleverantörer. Verk- samhetsutövare är sedan många år Rymdbolaget eller tyska rymd- och flygmyndigheten DLR (Deutches Zentrum für Luft- und Raumfart). Sondraketer behöver inte tillstånd enligt den nuvarande rymdlagen.

En sondraket har normalt sett en enda nyttolast som består av ett antal experiment för forskning ombord, i normalfallet upp till tre till sex olika experiment. Dessa följer i de allra flesta fall med sond- raketen under hela dess färd. Ett experiment som är en integrerad del av sondraketen och därmed landar tillsammans med raketen på nedslagsområdet är inte friflygande och behöver därför inte ett sär-

164

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

skilt tillstånd för det uppdrag som ska utföras. Det följer av att nyttolasten inte är ett självständigt rymdföremål när det är integrerat på raketen. Däremot krävs det ett särskilt efterföljande tillstånd för ett experiment där avsikten är att det ska frigöras från sondraketen i rymden och färdas oberoende av sondraketen, eftersom experimentet då utgör ett självständigt rymdföremål. För ett sådant friflygande experiment, som inte kan manövreras, behöver nyttolastens verk- samhetsutövare tillstånd för tillståndstypen ”annan verksamhet som utförs i rymden”. För det fall det friflygande experimentet kan manövreras blir det i stället aktuellt med ett manövreringstillstånd.

Tillståndet för utsändning av en sondraket avser tiden från det att sondraketen lämnar rampen till dess att sondraketen landat på jorden. Utsändningstillståndet inkluderar således också återföringen till jorden eftersom återföringen är direkt följd av utsändningen.

Ännu har inte någon bärraket sänts ut från svenskt territorium och vi har heller inte noterat någon svensk utsändningsleverantör för bärraketer i utlandet. Men utvecklingen på Esrange innebär att det inom kort kan bli aktuellt med utsändning av bärraketer med nytto- last till omloppsbana från svenskt territorium.

Tillståndet för utsändning omfattar såväl bärraket som dess nytto- last eftersom dessa är integrerade under utsändningen och därmed betraktas som ett enda rymdföremål. Nyttolasten är en integrerad del av bärraketen under utsändningen, fram till dess att den är leve- rerad i omloppsbana och blivit en friflygande nyttolast. Utsänd- ningstillståndet avser tiden från det att bärraketen med nyttolast lämnat rampen till dess att nyttolasten är avlevererad i omloppsbana. När leveransen av nyttolasten har skett inträder bärraketen i nästa tillståndsfas. Beroende på om bärraketen ska ligga i omloppsbana – och där vara aktiv eller passiv – eller om den ska återföras till jorden, kan det vara fråga om manövreringstillstånd, tillstånd för annan verk- samhet i rymden eller återföringstillstånd. Om utsändningen inne- håller en nyttolast med svensk verksamhetsutövare krävs att denne efter leverans i omloppsbana har manövreringstillstånd eller tillstånd för annan verksamhet i rymden.

165

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

Manövreringstillstånd

Svenska verksamhetsutövare har i dag tillstånd för verksamhet i rym- den avseende satelliter som har sänts ut med utländska bärraketer från utlandet. Uppdragen har varit allt från forskning och teknik- demonstration till kommersiella syften.

Ett manövreringstillstånd ska krävas för all form av manövrering eller annan påverkan av rymdföremål. Det är vanligen fråga om manövrering av såväl raketsteg som nyttolast. I framtiden kan det gälla andra delar av bärraketen som manövreras innan de återförs till jorden. Manövreringstillståndet syftar till kontroll över vad en verk- samhetsutövare som är svensk medborgare eller svensk juridisk person gör i rymden.

Manövrering kan ske både från jorden och från rymden. Manöv- rering från jorden sker med radiokommunikation från en marksta- tion. För utsändning av radiosignaler från markstation krävs tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Manövrering från rymden kan ske både från andra satelliter och från den egna satellitens omborddator och olika former av artificiell intelligens. Tillstånd ska krävas för vad rymdföremålet gör som följd av styrkommandon, till exempel från radiokommunikation eller om- borddatorernas algoritmer.

Ett manövreringstillstånd för en nyttolast ska gälla från det att utsändande raket levererat den i en förutbestämd omloppsbana tills dess att uppdraget är slutfört enligt tillståndet. För en svensk själv- ständig enhet, i form av en subsatellit eller ett instrument, som ska lämna sin värdsatellit för friflygning, krävs svenskt manövrerings- tillstånd för perioden eller perioderna nyttolasten är friflygande eftersom den då utgör ett självständigt rymdföremål. I de perioder nyttolasten i fråga är en del av värdsatelliten som passiv passagerare, anses inte den svenska verksamhetsutövaren ha det bestämmande inflytandet över nyttolasten och tillstånd krävs därmed inte.

När en värdsatellit med flera friflygande enheter har svensk verk- samhetsutövare ska värdsatelliten, dvs. den sammansatta nyttolasten, ha ett svenskt manövreringstillstånd. Finns det en annan svensk verksamhetsutövare till någon av de självständiga enheterna ska det krävas ytterligare svenskt manövreringstillstånd för varje sådan enhet.

166

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

Manövreringstillstånd ska krävas för alla aktiviteter i omlopps- banor omkring jorden och för färder till och i omloppsbanor kring andra planeter. En farkost som sänds ut för att ge service till en eller flera satelliter i bana behöver således ett manövreringstillstånd som omfattar de planerade manövreringsaktiviteterna som krävs för att kunna utföra serviceuppdraget till var och en av satelliterna.

Om en nyttolast i form av en satellit eller ett fritt flygande instrument ska återföras till jorden behövs ett återföringstillstånd.

Återföringstillstånd

Återföringstillstånd föreslås krävas för verksamheter där ett rymd- föremål ska återföras till jorden.

En form av återföringsaktivitet är att landa och återanvända bärraketens första steg. Detta är redan rutin för Space-X i USA. Inom kort hoppas man kunna återanvända raketsteg även i Europa och Esrange har en framskjuten position för tester i detta utveck- lingsarbete. Separationen av första steget sker på cirka 70 till 90 kilo- meters höjd. Eftersom raketsteg är en del av ett rymdföremål som sänds ut till en höjd som överstiger 100 kilometer över havsytans nivå omfattas återföring av raketsteg av rymdlagen trots att verksamheten

återföringen – sker på en lägre höjd än 100 kilometer över havs- ytans nivå. Återföringen sker genom reglerat och kontrollerat luft- rum varefter landningen ska genomföras på ett kontrollerat sätt.

Två återföringsaktiviteter är i långt framskriden utveckling och kan bli aktuella inom kort. Den ena aktiviteten är att ta hand om egna rymdföremål som till exempel raketsteg eller uttjänta satelliter, så att de inte fortsätter i olika omloppsbanor i oöverskådlig tid. Den andra aktiviteten är att sända ut farkoster i syfte att hämta ner uttjänta satelliter eller raketdelar som andra lämnat kvar i rymden. Ingen av aktiviteterna förkommer i Sverige i dag, men det finns svenska före- tag som är involverade i europeiska utvecklingssamarbete för att ta fram farkoster som kan sändas ut i syfte att samla in vad andra lämnat kvar som rymdskrot.

När bärraketen avlevererat nyttolasten i omloppsbana genom en separation från ett sista raketsteg, fortsätter raketsteget i en annan bana än satelliten. Raketsteget lämnas i de flesta fall kvar utan när- mare kontroll eller manövrerbarhet och behöver därför tillstånd för

167

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

annan verksamhet i rymden. Såväl raketsteg som uttjänta satelliter är en betydande del av icke funktionella objekt i väl trafikerade banor, oftast låga jordbanor, där de utgör risk för kollision. Det kan inte uteslutas att det inom några år kan bli standard att manövrera dessa till lägre höjd för att de ska brinna upp i atmosfären. För detta behövs det ett manövreringstillstånd. Om ett raketsteg ska återföras till jorden krävs ett återföringstillstånd eftersom objektet då passerar såväl andra omloppsbanor som reglerat luftrum och ska landa säkert på jorden. För det fall ett raketsteg eller en satellit manövreras till en bana för att brinna upp i atmosfären, men i stället slår ner på jorden, så är det inte fråga om en återföring. Däremot är det av vikt att verksamhetsutövaren i tillståndsansökan beskriver riskerna kring att delar av ett rymdföremål träffar jorden för att föremålet inte helt brunnit upp i atmosfären så att tillståndsgivaren kan värdera denna risk innan tillstånd lämnas, se avsnitt 7.3.6 och 7.3.8.

Utveckling pågår också för att sända ut farkoster som kan hämta rymdskrot för att det ska brinna vid återinträdet i atmosfären eller, om det är för stort för det, för att landa det på jorden. I det sist- nämnda fallet behövs ett återföringstillstånd.

För sondraketer är återföringen till jorden en direkt följd av ut- sändningen och ingen separat aktivitet. Vi anser därför, som tidigare nämnts, att återföringen av en sondraket till jorden ska var en del av utsändningstillståndet.

Tillstånd för aktivitet på himlakropp

Ett tillstånd för aktivitet eller påverkan på annan himlakropp än jorden kan avse olika verksamheter, som till exempel utforskning för ökad förståelse av himlakropparnas historia och sammansättning. Ett annat exempel är teknikutveckling i syfte att bygga infrastruktur i rymden av material från himlakropparna. I båda fallen kommer det på kort sikt att handla om provtagning och utvinning av råvaror och mineraler, så kallad asteroidbrytning eller gruvdrift i rymden. På lite längre sikt kan det leda till kommersiell verksamhet.

Aktiviteter på andra himlakroppar är föremål för internationella diskussioner i försök att kombinera potentiella kommersiella syften med det faktum att rymden ska vara tillgänglig för alla i enlighet med rymdfördraget, se vidare i avsnitt 11.5.1. Verksamhetsutövare kan

168

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

vara allt från forskargrupper till olika typer av företag som utövar verksamhet avseende gruvdrift i rymden.

För att kunna utföra aktiviteter eller påverkan på annan himla- kropp än jorden förutsätts utsändnings- och manövreringstillstånd för att komma fram till den aktuella himlakroppen. För ett projekt som innefattar att insamlade prover från himlakroppen ska analy- seras på jorden krävs också ett återföringstillstånd för den farkost som tar proverna till jorden.

Tillstånd för annan verksamhet i rymden

En svensk verksamhetsutövare som önskar sända ut en icke manövrer- bar satellit till en viss omloppsbana utövar ett bestämmande inflyt- ande över var satelliten hamnar och vilka frekvenser den använder. Som vi redogjort för i avsnitt 6.5.1 har utsändningstillståndet för satelliten upphört när satelliten är levererad till omloppsbanan. För den efterföljande verksamheten krävs att verksamhetsutövaren har tillstånd för ”annan verksamhet i rymden”. Likaså krävs det ett sådant tillstånd för ett experiment som sänds ut i rymden med en sondraket och där avsikten är att experimentet ska frigöras från sondraketen och färdas fritt utan att manövreras eller på annat sätt påverkas.

7.3.4Tillståndsgivande organ

Vårt förslag: Frågor om tillstånd att bedriva rymdverksamhet ska prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Det ska regleras i förordning att denna myndighet är Rymd- styrelsen.

Skälen för förslaget

Inledning

En väsentlig fråga att ta ställning till är vem som ska bevilja tillstånd för att bedriva rymdverksamhet. I utformningen av en tillstånds- process gör sig i viss mån motstridiga intressen gällande. Å ena sidan finns det intresse av en snabb, smidig och förutsägbar process som

169

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

främjar forskningens och näringslivets intressen och bidrar till svensk konkurrenskraft. Å andra sidan finns det behov av att tillvarata de skyddsintressen som gör sig gällande utifrån både Sveriges inter- nationella åtaganden på rymdområdet och Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

I dag är det regeringen som ger tillstånd för rymdverksamhet efter att Rymdstyrelsen har berett ärendet och lämnat förslag till beslut. Handläggningen av tillståndsärendet på Regeringskansliet genomförs på så sätt att utbildningsdepartementet, såsom ansvarigt departe- ment för rymdfrågor, bereder underlaget från Rymdstyrelsen med berörda departement. Rymdstyrelsen utövar sedan tillsyn över verk- samheten. Motivet bakom att det är regeringen som beviljar tillstånd är enligt förarbetena till den nuvarande rymdlagen det internatio- nella ansvar som Sverige har enligt rymdfördraget för rymdverk- samhet som utövas från svenskt territorium eller av svenska subjekt, men även att frågan om tillstånd kan innefatta avgöranden som är av betydelse från utrikespolitisk synpunkt. Förarbetena öppnar emeller- tid upp för en delegering av tillståndsärenden i framtiden. Departe- mentschefen anförde att en del av ärendena kan tänkas bli av sådan art att det inte kan anses motiverat att de handläggs på regeringsnivå. Mot bakgrund av att antalet ärenden var få och att det inte fanns någon utvecklad praxis i tillståndsgivningen fanns det emellertid inte behov av en möjlighet till sådan delegering enligt departementschefen (prop. 1981/82:226 s. 10).

I våra nordiska grannländer ligger uppgiften att bevilja tillstånd för rymdverksamhet på regeringsnivå och det är det departement som ansvarar för rymdfrågor i respektive land som beviljar tillstånd.1 Enligt den danska rymdlagen finns det emellertid en möjlighet för departementet att delegera tillståndsgivningen till en statlig myndig- het (20 §).

Ett ökat antal tillståndsärenden

En faktor som är av betydelse vid bedömningen av vilket organ som bör besluta om tillstånd för rymdverksamhet är volymen av sådana ärenden. Som vi tidigare anfört kommer antalet tillståndsärenden

1I Finland är det Arbets- och näringsministeriet, i Danmark är det Uddannelses- og forsk- ningsministeren och i Norge är det Nærings- och fiskeridepartementet.

170

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

med stor sannolikhet att öka framöver. Detta beror på våra förslag om att utsändning av sondraketer bör utgöra rymdverksamhet och att statliga aktörer ska omfattas av tillståndsplikt, men även på grund av att Esrange snart förväntas få en förmåga till satellitutsändningar. Därtill kommer en allmän trend att antalet tillståndsärenden ökar som beror på nya innovationer tillsammans med en snabb teknik- spridning. Även en tillväxt av företag inom utsändningsbranschen och pressade priser för utsändning har medfört en stor ökning av antalet aktörer i rymden och en kraftig ökning av antalet satelliter i omloppsbana runt jorden. Enligt FOI finns planer på flera stora konstellationer med hundra till tiotusentals satelliter i varje konstella- tion. FOI:s bedömning är att om fem till tio år kommer antalet satel- liter att mångdubbleras gentemot dagens antal (Omvärldsanalys Rymd 2020, s. 15).

Sedan den nuvarande rymdlagens tillkomst har Rymdstyrelsen handlagt cirka ett ärende vartannat år. De senaste två åren har dock en ökning skett och för närvarande bereder Rymdstyrelsen tre ären- den. Enligt Rymdstyrelsens uppskattningar angående volymen av framtida tillståndsärenden kommer antalet ärenden att öka, särskilt om den nya rymdlagen omfattar sondraketer och Esrange får en för- måga att sända ut satelliter i omloppsbana. Enligt Rymdstyrelsen för- väntas antalet utsändningar av sondraketer vara oförändrad. Sedan 2009 har det årligen sänts ut två till tretton sondraketer (5,6 per år) och av dessa når ungefär hälften höjder över 100 kilometer. Utsänd- ningar av satelliter till omloppsbana från Esrange bedömer Rymd- styrelsen motsvara ett till fem ärenden per år. Vidare bedömer myn- digheten att övriga ärenden kommer att öka när intresset för, och tillgängligheten till, rymden ökar. Privata intressen bedöms för- anleda ett till tre ärenden per år och studentsatellitprojekt vid universi- teten ett ärende per år till ett ärende vartannat år. Rymdstyrelsens program för nationella forskningssatelliter har ambitionen att sända upp en satellit vart tredje år (Rymdstyrelsens bedömning av volymen av framtida tillståndsärenden, 15 februari 2021, dnr 2021–00017).

171

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

Tillståndsgivningen bör flyttas från regeringen till myndighet

Den allmänna trenden i lagstiftningsarbete har under lång tid varit att flytta hanteringen av enskilda ärenden från regeringen till myn- dighet. Det har ansetts att regeringen inte bör ägna sig åt besluts- fattande på individuell nivå utan att detta lämpar sig bättre för en myndighet. Syftet är att avlasta regeringen prövningen av förvalt- ningsärenden. Argumentet gör sig därför särskilt gällande för det fall att omfattningen av verksamheten framöver kommer att öka.

I ovan avsnitt har vi redogjort för en uppskattning av den för- väntade volymen av tillståndsärenden framöver. Enligt vår uppfatt- ning, grundat på den information vi fått vid våra samråd, kommer den uppskattade ökningen av antalet tillståndsärenden att ske grad- vis över tid. De första åren efter att en ny rymdlag trätt i kraft kommer därför antalet ärenden inte vara påfallande fler. Vår ambi- tion är emellertid att skapa en modern och robust rymdlag som kan uppfylla samhällets behov i många år. Det är därför av vikt att ut- forma tillståndsprocessen så att den kan anpassas till ett ökande antal tillståndsärenden i framtiden. Redan det förhållandet att antalet till- ståndsärenden med stor sannolikhet kommer att öka framöver talar för att tillstånd för rymdverksamhet bör meddelas av en myndighet.

Under våra samråd har det framkommit att myndigheter och andra aktörer ser positivt på att tillståndsgivningen flyttas från reger- ingen till en myndighet, under förutsättning att den tillståndsgiv- ande myndigheten har erforderlig kompetens för uppgiften. Det betonas under samråden att den tillståndsgivande myndigheten måste ha kunskap inom många olika områden, främst rymdfrågor, men även förmåga att hantera och analysera hemlig information relaterat till exempelvis Sveriges säkerhet eller underrättelseinformation. Även hantering av företagshemligheter kan aktualiseras. Vidare understryks vikten av att frågor om Sveriges säkerhet och utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekter beaktas i tillståndsprocessen. Antingen måste kompetens inom dessa frågor finnas inom den tillståndsgivande myn- digheten eller genom att frågorna tas om hand genom ett samråds- förfarande med andra myndigheter.

Enligt vår bedömning måste en tillståndsgivande myndighet ha goda kunskaper om svensk och internationell rymdverksamhet samt rymdrelaterad industri och forskning. Utöver detta krävs teknisk, ekonomisk, juridisk samt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitisk

172

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

kompetens för att kunna pröva tillståndsärenden. Myndigheten måste också ha personal med erfarenhet av att bedöma och hantera uppgifter enligt de krav som följer av förvaltningslagen (2017:900), tryckfrihets- förordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), säkerhets- skyddslagen och lagen (2018:558) om företagshemligheter. Eftersom myndighetens personal kommer att befatta sig med sekretessreglerad och säkerhetsskyddsklassificerad information är det nödvändigt att de har kompetens för detta, men även att det finns rutiner och fysiska förutsättningar på myndigheten för att ta om hand sådan informa- tion. Därtill ska myndigheten ha god förmåga att samverka, dels nationellt med andra myndigheter för att få tillgång till relevant information i tillståndsärenden, dels internationellt med andra länder och med internationella organ, såsom FN, EU och ESA, inom ramen för olika samarbetsprojekt. Myndigheten ska också på ett effektivt och rättssäkert sätt fatta beslut, som kan innebära svåra avvägningar mellan främjande av forskning, utveckling och innovation samt risker för Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvars- politiska intressen.

Enligt utredningens bedömning finns det inte någon myndighet som i dag har all den specifika kunskap som behövs för att fullt ut svara mot ovannämnda krav. Den myndighet som har bäst förutsätt- ning är Rymdstyrelsen. Myndigheten har enligt sin instruktion till uppgift att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymd- forskning (1 § förordningen med instruktion för Rymdstyrelsen) och företräder Sverige i internationella rymdorganisationer. Som vi nämnt tidigare ansvarar Rymdstyrelsen i dag för att bereda ärenden om tillstånd för rymdverksamhet till regeringen och lämna förslag till beslut. Rymdstyrelsen ansvarar också för att utöva kontroll över rymdverksamhet. Enligt utredningens uppfattning talar såväl Rymd- styrelsens erfarenhet av och delaktighet i den aktuella tillstånds- processen, som förhållandet att myndigheten är expertmyndighet avseende rymdfrågor och van att samverka internationellt, för att Rymdstyrelsen är lämplig som tillståndsgivande myndighet. Rymd- styrelsen hanterar redan i dag, som beredande myndighet i tillstånds- ärenden, sekretessreglerad och säkerhetskyddsklassificerad informa- tion och har personal som är säkerhetsklassad enligt säkerhetsskydds- lagen. Det som talar mot Rymdstyrelsen är att myndigheten saknar full kunskap vad gäller Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säker-

173

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

hets- och försvarspolitiska bedömningar, men också att det är en liten myndighet med endast 25 anställda vid utgången av 2020.

Det är emellertid vår bedömning att tillståndsprocessen kan ut- formas så att det genom ett samrådsförfarande är möjligt för Rymd- styrelsen att inhämta kunskap från andra myndigheter på de områ- den där egen kunskap saknas. En sådan ordning skulle avhjälpa den främsta invändningen mot att föreslå Rymdstyrelsen som tillstånds- givande myndighet. Vår uppfattning är också att Rymdstyrelsen har den grundkunskap som krävs för att kunna ansvara för tillstånds- givningen i ett initialt skede – när antalet tillståndsärenden fortfar- ande bedöms vara förhållandevis få – och att myndigheten på sikt genom kompetensutveckling och samverkan med andra myndigheter kan utvecklas i denna roll för att framöver kunna handha ett ökande antal tillståndsärenden på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

En aspekt som bör uppmärksammas är det förhållandet att Rymd- styrelsen i dag har vissa främjandeuppgifter såsom beslutande av finansiering av enskilda projekt. Principiellt kan det finnas en roll- konflikt i att vara tillståndsgivare till den verksamhet som man har främjat. Det är därför viktigt att myndigheten ser till att tillstånds- uppgifterna och främjandeuppgifterna organisatoriskt skiljs åt inom myndigheten, så att dess opartiskhet inte ifrågasätts.

Vi anser sammanfattningsvis att frågor om tillstånd att bedriva rymdverksamhet bör prövas av den myndighet som regeringen be- stämmer. Lagtekniskt föreslår vi att detta ska föreskrivas i den före- slagna lagen om rymdverksamhet och att det i den föreslagna för- ordningen om rymdverksamhet ska anges att Rymdstyrelsen ska vara den myndighet som prövar sådana tillståndsfrågor.

7.3.5Samråd i tillståndsärenden

Vårt förslag: Det ska regleras i lagen att tillståndsmyndigheten ska samråda med de myndigheter som regeringen bestämmer i frågor om Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen i ärenden om tillstånd att bedriva rymdverksamhet.

Det ska regleras i förordning att Rymdstyrelsen ska samråda med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för stra- tegiska produkter i dessa ärenden. Avsikten med samråden ska

174

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

vara att klarlägga om ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet kan vara olämpligt med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen, och om det bör förenas med villkor med hänsyn till dessa intressen.

Skälen för förslaget

En ordning med samrådsskyldighet bör införas

Enligt vårt förslag i avsnitt 7.3.4 är det Rymdstyrelsen som bör pröva frågor om tillstånd att bedriva rymdverksamhet. Rymdstyrelsen besitter emellertid inte tillräcklig kunskap beträffande frågor om Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekter. Det finns därför skäl att andra myndigheter eller organ med kompetens på området involveras i tillståndsgivningen. Sådana lösningar har även införts på andra lagstiftningsområden.

En ordning som vi övervägt är att Rymdstyrelsen får möjlighet att lämna över vissa ärenden till regeringen för prövning som utifrån ett säkerhetsperspektiv är särskilt betydelsefulla eller svårbedömda, jfr den möjlighet som Inspektionen för strategiska produkter har att på områdena för exportkontroll och krigsmateriel lämna över ett tillståndsärende till regeringen för prövning, om ärendet har prin- cipiell betydelse eller annars är av särskild vikt (4 § lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bi- stånd och 1 a § lagen om krigsmateriel). Ett skäl som talar för detta är att regeringen har det yttersta ansvaret för Sveriges säkerhet och Sverige utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Som vi anfört i av- snitt 7.3.4 finns det emellertid en strävan att avlasta regeringen pröv- ning av förvaltningsärenden, särskilt som första instans, vilket talar emot detta alternativ.

Ett annat alternativ är den ordning med ett samrådsförfarande som finns i ärenden om tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation. I 12 a § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation finns krav på att tillståndsgivande myn- dighet (Post- och telestyrelsen) samråder med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i ärenden om tillstånd att använda radiosändare i syfte att klarlägga om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet, och om det finns be-

175

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

hov av att förena ett sådant tillstånd med villkor om krav som är betydelse för Sveriges säkerhet.

Enligt vår mening är detta en bättre ordning och vi anser att det även på rymdområdet bör införas en liknande samrådsskyldighet med vissa myndigheter för att värna Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten

I fråga om vilka myndigheter som är lämpliga att ingå i ett samråds- förfarande anser vi att det främst är Säkerhetspolisen och Försvars- makten som har den kompetens som krävs inom säkerhets- och försvarsområdet. Säkerhetspolisen bedriver i egenskap av säkerhets- tjänst underrättelse- och säkerhetsarbete och ansvarar för att höja säkerhetsnivån i Sverige (1 § förordningen [2014:1103] med instruk- tion för Säkerhetspolisen). Säkerhetspolisen samverkar internatio- nellt med andra underrättelse- och säkerhetstjänster inom och utom EU. Försvarsmakten ansvarar för att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp, främja svensk säkerhet samt upptäcka och identifiera yttre hot mot Sverige (1–3 §§ förordningen [2007:1266] med instruktion för Försvarsmakten). Försvarsmakten bedriver vidare underrättelse- verksamhet till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspoli- tik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landets verksam- het (1 § lagen [2000:130] om försvarsunderrättelseverksamhet).

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen besitter således stor kunskap om förhållanden som på olika sätt kan påverka Sveriges säkerhet och är de enda myndigheterna som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige (jfr Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning, prop. 2019/20:15, s. 35). Myn- digheterna samverkar och utbyter information med sina motparter i andra länder och det finns därför förmåga och kompetens att sam- verka internationellt. Dessutom har de tillgång till, eller möjlighet att inhämta, uppgifter som behövs för att kunna bedöma om en viss rymdaktivitet är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Enligt vår mening bör därför Säkerhetspolisen och Försvarsmakten vara delaktiga i tillstånds- processen för att säkerställa Sveriges säkerhet och andra säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

176

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

Inspektionen för strategiska produkter

När det gäller de utrikespolitiska övervägandena uppkommer frågan vilket organ, utöver Utrikesdepartementet, som besitter expertkompe- tensen. Det finns inte någon myndighet under Utrikesdepartementet som har i uppgift att bevaka utrikespolitiska frågor i ett brett per- spektiv och därför har en given roll att utföra utrikespolitiska be- dömningar av en viss rymdaktivitet. En för uppgiften möjlig myn- dighet som har nämnts under våra samråd är Inspektionen för stra- tegiska produkter (ISP). Myndigheten är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen om krigsmateriel samt lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tek- niskt bistånd. Det innebär att ISP är tillståndsmyndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområ- den. ISP har även ett informations- och erfarenhetsutbyte med mot- svarande organ i andra länder och deltar i samarbete inom ramen för internationella överenskommelser om exportkontroll. Vidare ger myndigheten stöd till Regeringskansliets deltagande i bilateralt och internationellt samarbete på exportkontrollområdet (1 och 2 §§ för- ordningen [2010:1101] med instruktion för Inspektionen för stra- tegiska produkter).

Direktinvesteringsutredningen har nyligen avslutat uppdraget att lämna förslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. I upp- draget ingick att analysera vilka utländska direktinvesteringar som ska omfattas av reglerna om granskning, se utredningens slutbetänk- ande, Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87). Utredningen har i delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11) före- slagit att ISP ska vara kontaktpunkt för utbyte av uppgifter och syn- punkter kring utländska direktinvesteringar samt ansvarig myndig- het för att pröva utländska direktinvesteringar (s. 141 och 145). Regeringen beslutade den 4 juni 2020 att utse ISP till kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (Uppdrag till Inspektionen för strategiska produkter m.fl. att stärka arbetet mot utländska direkt- investeringar som kan påverka säkerhet eller allmän ordning, den 4 juni 2020, Ju2020/02166/L4, se även 2 § lagen [2020:826] med komplet-

177

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

terande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direkt- investeringar och 2 § förordningen [2020:827] med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar).

Den expertkunskap som ISP besitter rör främst kontroll av krigs- materiel och produkter med dubbla användningsområden. ISP har samtidigt stor erfarenhet av att inom sitt expertområde fatta beslut om tillstånd som innebär att väga in olika former av utrikes-, säker- hets- och försvarspolitiska värderingar. Därtill kommer att myndig- heten har erfarenhet av att bedöma känsliga tekniker och att ana- lysera ekonomisk information såsom betalningsströmmar och ägar- förhållanden. ISP har också ett väl utvecklat samarbete med andra myndigheter inom säkerhets- och försvarsområdet såsom Säkerhets- polisen och Försvarsmakten och övriga försvarsmyndigheter, och är vana vid internationell samverkan. Vidare har ISP möjlighet att på krigsmaterielområdet föreskriva villkor för att ett tillstånd ska be- viljas (13 och 14 §§ lagen om krigsmateriel). Myndigheten har därför stor erfarenhet av tillståndsprövningar och att göra utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningar, vilket enligt vår mening talar för att ISP är den myndighet som är bäst lämpad för att beakta de utrikes- politiska intressena i en tillståndsprocess, trots att myndighetens verksamhetsområde är begränsat.

Direktinvesteringsutredningen har som tidigare nämnts föreslagit att ISP ska vara ansvarig myndighet i ett kommande gransknings- system av utländska direktinvesteringar. Detta innebär att myndig- hetens kompetens av säkerhetspolitiska bedömningar fortsatt kom- mer att utvecklas med den kommande uppgiften. Det är inte heller otänkbart att det kommer att finnas ett gränssnitt mellan rymdverk- samhet och sådana utländska direktinvesteringar som kommer att omfattas av reglerna om granskning. I artikel 4 i EU-förordningen om utländska direktinvesteringar exemplifieras ett antal områden där granskning kan bli aktuell med anledning av säkerhet eller allmän ordning. Kritisk infrastruktur samt kritisk teknik och produkter med dubbla användningsområden är två områden som räknas upp i bestämmelsen. Rymden anges i bestämmelsen som exempel på sådan kritisk infrastruktur samt kritisk teknik och produkter med dubbla användningsområden där granskning kan bli aktuell. För det fall att tillståndsförfarandet för rymdverksamhet och granskningsförfaran- det för utländska direktinvesteringar kommer att överlappa i någon

178

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

del bedömer vi att det är positivt att ISP är delaktig i båda process- erna.

Sammantaget anser vi att även ISP bör vara delaktig i tillstånds- processen för rymdverksamhet för att säkerställa utrikes-, och säker- hetspolitiska intressen.

Samrådsförfarandet

Eftersom rymden är ett område där civila och militära intressen överlappar är det svårt, eller rentav omöjligt, att dra en tydlig skiljelinje mellan vad som är relevant och inte relevant ur ett utrikes-, säkerhets- och försvarsperspektiv. Detta talar för att samtliga tillstånd skulle passera expertmyndigheterna. Alternativet skulle säkerställa att alla utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekter beaktas i varje en- skilt ärende. Samtidigt riskerar en sådan process att bli arbetskräv- ande och tidsödande för det fall att antalet ärenden framöver kom- mer att öka i stor omfattning. En viktig utgångspunkt för den nya rymdlagen är som tidigare nämnts att tillståndsprocessen blir snabb, smidig och förutsägbar så att den främjar forskningens och närings- livets intressen.

Ett annat alternativ är att processen anpassas så att det vid behov finns möjlighet att tillfråga expertmyndigheterna när ett ärende som har skyddsintresse inom respektive myndighets kompetensområde bereds. En fördel med en sådan ordning är att tillståndsprocessen blir snabbare och smidigare. Detta gör sig särskilt gällande om anta- let tillståndsärenden kommer att öka avsevärt. Nackdelen med en sådan ordning är emellertid att det krävs kunskap inom säkerhets- och försvarsområdet hos den tillståndsgivande myndigheten för att identifiera i vilka situationer det behövs samråd. Som vi tidigare har konstaterat besitter inte Rymdstyrelsen i dag tillräcklig kunskap beträffande frågor om Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säker- hets- och försvarspolitiska aspekter, vilket till viss del talar emot denna ordning. Under våra samråd har det även framkommit att det inte är möjligt att skilja ut en viss kategori av ärenden som bör vara föremål för samråd. Behovet av samråd kan förekomma i alla typer av ärenden och kan dessutom variera över tid.

179

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

Som vi tidigare nämnt har det införts ett samrådsförfarande i ärenden om tillstånd till radioanvändning där Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får tillfälle att yttra sig i varje enskilt tillståndsärende. I förarbetena bedöms antalet ärenden om tillstånd vara cirka 10 000 (prop. 2019/20:15 s. 42).

En avgörande faktor för vilken ordning som får anses lämplig är enligt vår mening det uppskattade antalet tillståndsärenden. I av- snitt 7.3.4 har vi gjort en bedömning av antalet tillståndsärenden framöver och anfört att den uppskattade ökningen troligen kommer att ske succesivt. Detta innebär att de första åren efter ett ikraft- trädande av den nya rymdlagen kommer antalet tillståndsärenden fortfarande vara förhållandevis få.

Mot bakgrund av antalet uppskattade tillståndsärenden anser vi att en ordning som innebär att expertmyndigheterna granskar samt- liga tillståndsärenden inte kommer att bli så arbetskrävande och tids- ödande att den inte bör övervägas. Detta ställningstagande gäller även om antalet ärenden framöver kommer att öka. Om en sådan ordning ska kunna medföra en effektiv och ändamålsenlig hantering är det emellertid väsentligt att reglerna om samrådsskyldighet ut- formas på ett sådant sätt att tillståndsgivande myndighet och sam- rådsmyndigheterna själva kan utarbeta en lämplig ordning beträff- ande på vilket sätt samråd ska ske.

Vi anser därför att samrådsförfarandet bör utformas på så sätt att Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter får tillfälle att yttra sig i varje enskilt ärende i syfte att klarlägga om ett tillstånd kan vara olämpligt med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen eller om det bör förenas med villkor med hänsyn till dessa intressen. Genom samrådet med Försvarsmakten anses de intressen som För- svarets materielverk och Försvarets radioanstalt bevakar vara väl före- trädda.

I avsnitt 15.5 behandlas frågan om det ska införas sekretessbryt- ande bestämmelser för Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspek- tionen för strategiska produkter, så att myndigheterna – när det är lämpligt – kan lämna sekretessbelagda uppgifter till Rymdstyrelsen i tillståndsärenden. I avsnitt 15.6 behandlas frågan om det ska införas en uppgiftsskyldighet för Rymdstyrelsen i förhållande till Försvars- makten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter avseende uppgifter i sådana ärenden.

180

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

Samråd med andra berörda myndigheter

För vissa frågor kan det uppkomma behov av samråd med andra myndigheter än Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter. Det kan exempelvis vara FOI, som bedri- ver omvärldsbevakning, analys och forskning inom rymdområdet med fokus på försvars- och säkerhetsfrågor eller MSB, som ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar och samordna frågor kring skydd av kritisk infrastruktur (samhälls- viktig verksamhet). En annan myndighet som kan behöva höras är Post- och telestyrelsen, som prövar tillståndsärenden om använd- ning av radiosändare och utför satellitanmälningar för registrering hos den internationella teleunionen.

Rymdstyrelsen ska i dag vid beredningen av ett tillståndsärende höra Post- och telestyrelsen eller andra statliga verk eller myndig- heter som berörs av ansökningen (1 § förordningen om rymdverk- samhet). Enligt Rymdstyrelsen hörs i dag alltid Post- och telestyrel- sen i beredningen av ett tillståndsärende, men det kan framöver finnas ärenden då detta behov inte finns. Rymdstyrelsen har emellertid i dag inte någon praxis avseende att höra några andra myndigheter, men myndigheten har angett att ett sådant behov kan uppkomma framöver.

Vår uppfattning är att Rymdstyrelsen bör ha möjlighet att även fortsatt vända sig till de myndigheter som kan ha expertkunskaper inom ett visst område för samråd. Att en tillståndsmyndighet får samråda även med andra myndigheter om det behövs för att hand- lägga tillståndsärenden behöver emellertid inte regleras särskilt.

7.3.6Allmänna villkor för tillstånd

Vårt förslag: Tillstånd att bedriva rymdverksamhet ska beviljas, under förutsättning att

1.verksamhetsutövaren har en ändamålsenlig ekonomisk och teknisk plan för hur verksamheten ska bedrivas,

2.verksamhetsutövaren uppfyller lagens krav på försäkring eller annan ekonomisk säkerhet,

181

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

3.verksamheten ska bedrivas med beaktande av allmän och en- skild säkerhet,

4.verksamheten ska bedrivas på sätt som är långsiktigt hållbart för miljön för att minimera uppkomst av rymdskrot och annan skadlig miljöpåverkan,

5.verksamhetsutövaren har en ändamålsenlig plan för hur verk- samheten ska avslutas,

6.verksamheten inte är olämplig med hänsyn till Sveriges säker- het eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska in- tressen,

7.verksamheten ska vara förenlig med Sveriges internationella förpliktelser,

8.verksamheten ska bedrivas med beaktande av reglerna om exportkontroll, och

9.verksamheten ska bedrivas med beaktande av den internatio- nella teleunionens regler.

Skälen för förslaget

Inledning

I avsnitt 7.3.3 har vi redogjort för olika typer av tillstånd. Nästa fråga att ta ställning till är om det i rymdlagen bör införas bestämmelser om vilka villkor som ska gälla för att få tillstånd till rymdverksamhet.

I den nuvarande rymdlagen saknas bestämmelser om vilka villkor som gäller för tillstånd. Vid tiden för framtagande av lagen fanns bara tillståndsansökningar från statliga aktörer samt det statligt ägda Rymdbolaget och lagstiftaren förutsåg sannolikt inte att kommer- siell rymdverksamhet skulle komma att bedrivas i den utsträckning som görs i dag. Ett reformbehov som lyfts fram i kommittédirek- tiven, men även under våra samråd, är behovet av ett förutsägbart och tydligt regelverk avseende vilka villkor som ska krävas för att tillstånd ska beviljas. Avsaknaden av en sådan reglering kan annars innebära att investeringar i Sverige hämmas, eftersom privata inve- sterare inte i förväg vet vilka villkor som kommer att ställas upp för tillstånd. En sådan reglering skulle även främja enhetliga krav på

182

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

verksamhetsutövarna och underlätta processen för tillståndsgivaren. Sammantaget anser vi därför att det finns skäl att reglera tillstånds- villkoren.

I det följande behandlas de villkor som enligt vår mening gäller för alla former av rymdverksamhet och därmed ska vara uppfyllda för att tillstånd ska beviljas oavsett vilken sorts tillstånd som ansö- kan avser. Villkoren riktar sig mot verksamhetsutövaren, se defini- tionen av begreppet i avsnitt 7.3.3. Eftersom villkoren är relativt gene- rellt utformade bör dessa enligt vår mening införas i den föreslagna lagen. Frågan om det även bör finnas mer specifika villkor som till exempel är kopplade till var och en av de olika tillståndstyperna och på vilken normnivå sådana villkor i så fall bör regleras kommer att övervägas i avsnitt 7.3.7.

Innan vi behandlar de olika villkoren så bör det framhållas att om sökanden tidigare misskött ett tillstånd för viss verksamhet, till exempel åsidosatt tillståndsvillkor eller fått ett tillstånd återkallat, kan det finns anledning att anta att den nya verksamheten inte kom- mer att uppfylla samtliga nedan angivna villkor varför ett nytt till- stånd inte bör beviljas.

Ekonomisk och teknisk plan

Rymdverksamhet är som tidigare konstaterats förenad med risk för betydande skador med påföljder för svenska staten. Verksamhets- utövaren behöver därför presentera en ekonomisk plan för hur verk- samheten ska finansieras som ska godkännas av tillståndsmyndig- heten. Av planen ska det tydligt framgå att verksamhetsutövaren har de ekonomiska resurser som krävs för att driva verksamheten på ett ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt. Planen ska avse hur alla faser av verksamheten ska finansieras, men också hur eventuella åtgärder på grund av kollisionsvarningar eller skador ska hanteras ekonomiskt.

Verksamhetsutövaren behöver därtill få godkänt en teknisk plan för hur verksamheten ska bedrivas. Den tekniska planen ska ligga till grund för tillståndsmyndighetens bedömning av att design och tek- niska lösningar är godtagbara. Det ska bland annat framgå hur och i vilken utsträckning sökanden har tillmötesgått LTS-riktlinjerna och andra eventuella framtida riktlinjer som kan bli resultatet av inter- nationella samarbeten som Sverige deltar i. Den tekniska planen ska

183

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

även omfatta vilken typ av kommunikation mellan jorden och satel- liten som planeras och detta ska anses vara godtagbart.

När verksamheten inleds måste frekvenser och banposition för satelliten vara registrerade inom den internationella teleunionen samt tillstånd att använda radiosändare för kommunikationen från mark- station till satellit (upplänk) meddelats. Tillstånd att använda radio- sändare regleras i lagen om elektronisk kommunikation för det fall som kommunikation till satelliten ska ske från en svensk markstation, se nedan avsnitt om nationellt radiotillstånd och internationella teleunionens regler. Som vi tidigare nämnt kan radiokommunikation framöver komma att ersättas med annan teknik, till exempel optisk kommunikation. I så fall ska planen för hur detta ska hanteras tek- niskt bedömas vara godtagbar.

Verksamhetsutövaren ska också ha den tekniska kompetens som krävs för verksamheten. Teknisk kunskap för att bedriva verksam- heten kan finnas hos verksamhetsutövarens personal eller vara in- hyrd. Bedömningen av vilken teknisk kunskap och erfarenhet som krävs ska stå i proportion till aktivitetens tekniska komplexitet, vilket innebär att det ställs högre krav på ett större kommersiellt satellitprojekt än ett studentprojekt med kubsatelliter. I bedömningen av den tekniska kompetensen ingår att värdera verksamhetsutövarens förmåga att analysera vilka risker de olika momenten innebär och hantera dessa på ett adekvat sätt. Verksamhetsutövaren måste också tekniskt kunna hantera oväntade händelser och konsekvenserna av dessa. I driften av en manövrerbar satellit i omloppsbana ska verk- samhetsutövaren också kunna hantera information om kollisionsrisk och vidta nödvändiga åtgärder.

Ett villkor bör därför vara att verksamhetsutövaren ska ha en ändamålsenlig ekonomisk och teknisk plan för hur verksamheten ska bedrivas.

Försäkring eller annan ekonomisk säkerhet

För att säkerställa att verksamhetsutövaren kan ersätta uppkommen skada bör ett villkor för tillstånd vara att verksamhetsutövaren upp- fyller lagens krav på ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säker- het. Försäkringen eller säkerheten ska täcka det strikta ansvaret eller regressansvaret upp till ett belopp om 600 miljoner kronor. Tillstånds-

184

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

myndigheten kan emellertid besluta om ett lägre belopp, om det är lämpligt med hänsyn till verksamheten. Försäkringsskyldigheten ska inte gälla för den som omfattas av det statliga försäkringssystemet. Det ska även finnas möjlighet till undantag från försäkringsskyldig- het om någon annan aktör har en ansvarsförsäkring eller har ställt en säkerhet som täcker verksamhetsutövarens ansvar. Frågor om för- säkring behandlas i avsnitt 10.4.

Allmän och enskild säkerhet

Rymdverksamhet kan orsaka avsevärda person- och sakskador på jordens yta, i luftrummet och i rymden. Att rymdverksamhet ska bedrivas med beaktande av allmän och enskild säkerhet bör vara ett villkor för tillstånd så att det under tillståndsgivningen säkerställs att verksamheten är säker. Den rymdbas varifrån utsändningen sker har vissa säkerhetskrav som verksamhetsutövaren måste förhålla sig till. Dessa ska anses vara acceptabla för att tillstånd ska beviljas. Om risken bedöms vara för hög för skada på tredje part ska en ansökan avslås.

Rymdskrot och annan skadlig miljöpåverkan

Rymdskrot är i dag ett omfattande rymdmiljöproblem. Det är därför av största vikt att rymdverksamheten inte bidrar till ytterligare rymdskrot. Ett villkor för att få tillstånd till rymdverksamhet bör därför vara att verksamheten ska bedrivas på sätt som är långsiktigt hållbart för rymdmiljön så att uppkomst av rymdskrot samt annan skadlig miljöpåverkan minimeras. Verksamheten ska därför prövas utifrån de internationella riktlinjerna och rekommendationerna som finns på miljöområdet, LTS-riktlinjerna och Space debris mitigation guidelines, samt de bestämmelser om miljöskydd som vi föreslår i avsnitt 11.4. I prövningen bedöms risken för uppkomst av rymd- skrot, till exempel på grund av kollisioner med andra rymdföremål, och risken för skadlig miljöpåverkan på jorden, i luftrummet och i rymden, exempelvis utsläpp, buller och nedfall. Vidare bedöms risken för skadlig miljöpåverkan om kemiska ämnen, kärnämnen och andra radioaktiva ämnen ska användas. Om verksamheten innefattar land- ning på en annan himlakropp ska risken för oönskad biologisk sprid-

185

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

ning mellan himlakroppar bedömas. För att tillstånd ska meddelas ska dessa risker anses vara acceptabla för miljön.

Frågor om rymdskrot och miljöskydd behandlas vidare i kapitel 11.

Plan för verksamhetens avslut

Verksamhetsutövaren bör ha en ändamålsenlig plan för hur verksam- heten ska avslutas och vad som händer med rymdföremålet när aktiviteten är avslutad. I vissa fall följer ett nytt tillstånd, till exempel om en utsändning slutar med leverans av en manövrerbar satellit i omloppsbana. I andra fall förflyttas rymdföremålet till en bana som bedöms säkrare eller till en bana närmare jorden för att brinna upp i atmosfären.

Verksamhetens avslut ska beskrivas så att tillståndsmyndigheten kan bedöma lämpligheten i förfarandet och konsekvenserna av det. En bedömning ska ske över hur verksamhetsutövaren beaktat risken för att ett rymdföremål inte brinner upp i atmosfären utan slår ner på jorden. Vidare ska verksamhetens avslut beskrivas så att tillstånds- myndigheten kan bedöma hur det förhåller sig till LTS-riktlinjerna och andra rekommendationer som följer av att Sverige deltar i inter- nationella samarbeten med anknytning till rymdverksamhet, samt den bestämmelse som vi föreslår om att verksamhetsutövaren bör säkerställa att ett rymdföremål i rymden, senast 25 år efter att verk- samheten avslutades, överförs till atmosfären eller en omloppsbana där det inte kan orsaka skada för annan verksamhet, se avsnitt 11.4.2.

Att förhålla sig till LTS-riktlinjerna kan bland annat omfatta en analys och beskrivning av hur rymdväder kan påverka arbetet med att ta en satellit ur sin bana och föra den till en så kallad graveyard eller mot jorden för att brinna upp i atmosfären. Villkoret har i dessa fall en nära anknytning till villkoret om att minimera uppkomsten av rymdskrot.

Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen

I avsnitt 5.5.3 har vi kommit fram till att den nya lagen bör säker- ställa Sveriges säkerhet samt andra utrikes-, säkerhets- och försvars- politiska intressen bland annat genom tillståndsprocessen. Ett vill-

186

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

kor för tillstånd bör därför vara att verksamheten inte är olämplig med hänsyn till dessa intressen. En granskning av alla i verksamheten involverade ägare och samarbetsparter samt av rymdföremålets delar och dess uppgift ska därför göras av tillståndsmyndigheten utifrån Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Som beskrivits i avsnitt 4.3.4 och 4.3.5 är Sverige delaktigt i inter- nationella samarbetsforum gällande produkter med koppling till missil- teknik respektive konventionell krigsföring. Det är Missilteknologi- kontrollregimen (MTCR), som syftar till att hindra eller begränsa spridningen av robotar som bärare av massförstörelsevapen, samt Wassenaar-arrangemanget, som är en kontrollregim för transparens och ansvarstagande vid export av produkter och tekniker med dubbla användningsområden. Dessa exportkontrollregimer är inte juridiskt bindande, men kontrollistorna i regimerna, som tagits fram gemen- samt av de anslutna länderna och innehåller vilka produkter som ska vara tillståndspliktiga, är emellertid intagna som bilaga till PDA- förordningen, vilket innebär att de är direkt tillämpliga, se avsnitt 4.4.2. Resterande del av regimerna utgör alltså inte någon internationell förpliktelse för Sverige i den meningen att de är juridiskt bindande föreskrifter, se nedan villkor, men har däremot betydelse för Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen. Sverige deltar också aktivt i arbetet med Haagkoden som innebär ett politiskt åtag- ande att förebygga och förhindra spridningen av ballistiska robotar som kan bära massförstörelsevapen, se avsnitt 4.3.3.

Utsändning från svenskt territorium kan komma att innebära import av bärraket, sondraket, nyttolast eller delar av sådana rymd- föremål. Import av produkter med dubbla användningsområde är inte reglerat vad avser kontroll, men det kan finnas utrikes-, säker- hets- eller försvarspolitiska skäl till att tillståndsgivaren vill granska vilka samarbetspartners som är samlade i aktiviteten. Det kan gälla allt från handelspolitiska överenskommelser till militära tillämpningar. Det kan i samband med import av föremål till Sverige uppstå behov av att sända tillbaka föremål till exportlandet, vilket då kräver export- tillstånd, se nedan avsnitt om exporttillstånd. Vidare kan import till Sverige av vissa föremål, till exempel bärraketer, vara sådana pro- dukter som enligt MTCR:s riktlinjer kräver exportförsäkran från importerande stat (Government – to – Government Assurances). En sådan försäkran intygar att produkterna inte ska användas för något

187

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

syfte som strider mot MTCR samt vissa andra åtaganden vad gäller vidareexport.

Här kan det också bli fråga om att förhålla sig till regelverket av- seende utländska direktinvesteringar i Sverige.2

Sveriges internationella förpliktelser

Ett villkor för tillstånd till rymdverksamhet är att verksamheten ska vara förenlig med Sveriges internationella förpliktelser. Sverige har på rymdområdet anslutit sig till fyra internationella rättsligt bind- ande traktater inom området rymdrätt; rymdfördraget, ansvarskon- ventionen, räddningsfördraget och registreringskonventionen, se av- snitt 4.2. Sveriges internationella förpliktelser är inte begränsade till den internationella rymdrättens område utan inkluderar folkrättsliga åtaganden i övrigt som Sverige är bunden av. Rymdfördraget hän- visar till exempel särskilt till att utforskande och nyttjande av rym- den ska ske i överenstämmelse med folkrättens regler (artikel 1). Sveriges internationella förpliktelser kan även omfatta förpliktelser enligt den internationella privaträtten och EU-rätten.

Exporttillstånd

När det gäller utsändning av rymdföremål från utlandet kan verk- samhetsutövaren behöva ett exporttillstånd enligt reglerna om pro- dukter med dubbla användningsområden, PDA-regelverket, som be- skrivs i avsnitt 4.4.2. Verksamheten kan även omfattas av lagen om krigsmateriel. Ansvarig myndighet för att pröva frågor om export- kontroll för produkter med dubbla användningsområden och krigs- materiel är Inspektionen för strategiska produkter.

Eftersom exporttillståndsförfarandet kan pågå parallellt med rymd- tillståndsförfarandet bör det inte krävas att exporttillstånd har med- delats för att tillstånd enligt rymdlagen ska beviljas. I stället bör ett villkor för tillstånd att bedriva rymdverksamhet vara att verksam- heten ska bedrivas med beaktande av reglerna om exportkontroll.

2Se betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87).

188

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

Nationellt radiotillstånd och internationella teleunionens regler

Lagen om elektronisk kommunikation reglerar tillstånd för radio- kommunikation från svensk markstation till en satellit (upplänk). Enligt 3 kap. 1 § krävs tillstånd för att använda radiosändare i Sverige eller på ett svenskt fartyg eller luftfartyg utomlands. Tillståndet av- ser rätten att använda en viss radiosändare eller att använda radio- sändare inom ett visst frekvensutrymme. Post- och telestyrelsen, som har ett samlat ansvar inom området för elektronisk kommuni- kation, prövar frågor om tillstånd.

Lagen om elektronisk kommunikation reglerar emellertid inte kommunikation från en satellit till jorden (nedlänk), utan detta regleras i stället internationellt genom koordinering, notifiering och registrering inom den internationella teleunionen (ITU), med stöd av radioreglementet. ITU är en organisation som lyder under FN och som samordnar radiokommunikationsnät och radiotjänster inter- nationellt, bland annat utifrån det faktumet att radiofrekvenserna är en begränsad naturresurs och därför bör användas effektivt. Inter- nationella teleunionen samordnar den koordinering som sker mellan länderna och ansvarar för notifiering och registrering av radiofrekven- sers användning och satelliters banpositioner på global nivå. Radio- reglementet förhandlas fram mellan länderna under Världsradio- konferenserna. Enligt 7 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen handlägger Post- och telestyrelsen frågor som rör Sveriges deltagande i den internationella teleunionen. I upp- giften ingår bland annat att anmäla svenska satellitsystem för koordi- nering, notifiering och registrering hos den internationella teleunionen. De satellitsystem som notifieras i den internationella teleunionens register blir svenska statens frekvensrättigheter. Satellitoperatören får sedan bruka dessa rättigheter enligt Post- och telestyrelsens praxis för satellitkoordinering.

Processen inom den internationella teleunionen kan ta flera år – upp till åtta år – enligt procedurerna i Radioreglementet. Av detta skäl bör det därför inte krävas att tillstånd att använda radiosändning har meddelats eller att frekvenser och banpositioner är registrerade hos den internationella teleunionen för att tillstånd att bedriva rymd- verksamhet ska beviljas. Enligt uppgift från Post- och telestyrelsen sker i dag dessa tillstånds- och koordineringsförfaranden parallellt. Innan rymdverksamheten påbörjas måste emellertid frekvenser och

189

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

banposition för satelliten vara registrerade inom den internationella teleunionen samt tillstånd att använda radiosändare för kommunika- tion från markstation till satellit (upplänk).

Tillstånd att använda radiosändare regleras som tidigare nämnts i lagen om elektronisk kommunikation och det finns därför inte något skäl att reglera detta även i rymdlagen. Dessutom kan det vara fråga om kommunikation från en markstation som ligger utomlands och då krävs det inte något tillstånd enligt lagen om elektronisk kom- munikation. Framöver kan dessutom radiokommunikation komma att ersättas med annan teknik, till exempel optisk kommunikation.

När det gäller radiosändare i rymden (nedlänk) regleras detta som tidigare nämnts inte i lagen om elektronisk kommunikation, eller någon annan svensk författning, utan endast med stöd av den inter- nationella teleunionens radioreglemente. Ett villkor för tillstånd att bedriva rymdverksamhet bör därför vara att verksamheten ska be- drivas med beaktande av ITU:s regler. Ett motsvarande villkor för tillstånd finns i den danska och den finska rymdlagen och i det norska lagförslaget.

Förfarandet hos ITU behöver inte ha initierats genom en anmä- lan från Post- och telestyrelsen, utan kan också initieras av mot- svarande myndighet i utlandet. I dessa sistnämnda fall bör emellertid Post- och telestyrelsen höras innan Rymdstyrelsen fattar beslut om tillstånd, se avsnitt 7.3.5.

7.3.7Särskilda villkor för tillstånd

Vårt förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om ytterligare villkor för beviljande av tillstånd att bedriva rymdverksamhet. Det ska anges i förordning att Rymdstyrelsen ska få meddela sådana föreskrifter.

Regeringen ska få meddela föreskrifter och i det enskilda fallet besluta om att för beviljande av tillstånd att bedriva rymdverk- samhet krävs avtal om ansvarsfördelning med annan stat.

190

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

Skälen för förslaget

Ytterligare villkor för tillstånd

I avsnitt 7.3.6 har vi föreslagit de allmänna villkor för tillstånd som

vianser ska vara uppfyllda för att ett tillstånd att bedriva rymdverk- samhet ska beviljas. Villkoren gäller för alla former av rymdverksam- het och därmed är de tämligen allmänt utformade.

Det kan emellertid finnas skäl för att även ställa upp mer detal- jerade villkor för att tillstånd ska beviljas, exempelvis kring vilka risker som kan anses acceptabla och vilka tekniska krav som ska vara uppfyllda. Sådana villkor kan gälla för samtliga tillståndstyper, men även endast för en typ av tillstånd. Utförliga regler kan ge en önskad tydlighet av vad som krävs för att ett tillstånd ska beviljas, vilket kan bidra till ett mer förutsägbart och tydligt regelverk som ställer enhet- liga krav på verksamhetsutövarna. Att differentiera tillståndsförfaran- det så att vissa villkor och krav endast aktualiseras vid vissa tillstånds- typer bidrar också till en snabbare och mer effektiv tillståndsprocess. En sådan ordning främjar forskning, utveckling och innovation samt stärker svensk konkurrenskraft. Samtidigt bör inte tillståndsprocessen tyngas av alltför många och detaljerade krav så att processen blir onödigt tung och byråkratisk. Det är således viktigt att det finns en balans mellan dessa intressen.

Ytterligare villkor för tillstånd bör enligt vår mening regleras på lägre författningsnivå eftersom de kommer att vara detaljerade. Även det förhållandet att vilka villkor som krävs kan variera över tid talar för en reglering på föreskriftsnivå. Vi anser därför att det bör införas en föreskriftsrätt för regeringen i den nya lagen.

Frågan är emellertid om en delegation av föreskriftsrätten ska kunna ske till myndighet. Den myndighet som främst kommer i fråga för en föreskriftsrätt på området är Rymdstyrelsen. En del av de villkor som kan ställas upp för att tillstånd ska beviljas är av politisk karaktär i den meningen att de medför krav på verksamheten som i förlängningen kan få konsekvenser för svenskt näringsliv och svensk konkurrensförmåga. Ett exempel är om Rymdstyrelsen föreskriver om krav avseende att rymdföremål endast får använda miljövänligt bränsle. Föreskrifter av sådan politisk karaktär bör underställas riks- dag eller regering och inte föreskrivas av myndighet. Däremot kan, som vi anfört ovan, utförliga regler som utformas av Rymdstyrelsen ge aktörer som är intresserade av att investera i Sverige en önskad

191

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

förutsägbarhet för vad som krävs för att ett tillstånd ska beviljas. Att så inte är fallet i dag har kritiserats från olika håll, se avsnitt 5.2. Transparens och tydlighet i tillståndsprocessen är viktigt, inte minst vad gäller vilka tekniska krav som ska vara uppfyllda för att tillstånd ska beviljas. I ljuset av den snabba utvecklingen på det tekniska om- rådet och då antalet tillståndsärenden med stor sannolikhet kommer att öka framöver, finns det skäl för att Rymdstyrelsen bör ha möjlig- het att meddela föreskrifter. Enligt vår mening talar därför över- vägande skäl för att ge Rymdstyrelsen föreskriftsrätt på området. I och för sig är bemyndigandet brett, men det får förutsättas att myn- digheten inte sätter upp villkor som är betungande för privata aktörer och hämmar den svenska konkurrensen eller villkor som avser poli- tiska frågor, till exempel miljökrav som inte är verksamhetsmässigt motiverade eller krav som rör Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen.

När det gäller normgivningen kan flertalet av dessa föreskrifter höra till regeringens restkompetens då det inte krävs ett bemyndig- ande från riksdagen, men det kan enligt vår mening inte uteslutas att det också kan vara fråga om betungande föreskrifter som kräver ett sådant bemyndigande. Vi föreslår därför ett bemyndigande för reger- ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer, att föreskriva om ytterligare villkor för beviljande av tillstånd att bedriva rymd- verksamhet. Det bör anges i förordning att Rymdstyrelsen får med- dela sådana föreskrifter.

Mellanstatligt avtal om ansvarsfördelning mellan utsändande stater

Om Sverige är utsändande stat enligt ansvarskonventionen är den svenska staten strikt ansvarig för tredje parts skada som inträffat på jorden eller på luftfartyg under flygning samt ansvarig för skada som rymdföremålet orsakar annan stats rymdföremål i rymden om det föreligger vårdslöshet. Ansvaret som åläggs utsändande stat kan vara solidariskt med andra utsändande stater, se avsnitt 10.2.1.

För att reglera ansvar mellan solidariskt ansvariga stater är det enligt uppgift brukligt att ingå mellanstatliga avtal om vem som ska bära ansvaret vid en eventuell skada som orsakas av rymdföremålet. Dessa mellanstatliga avtal är emellertid inte bindande för andra än avtalsparterna. Om Sverige har ingått ett avtal med annan utsänd-

192

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

ande stat som reglerar att Sverige inte är ersättningsskyldig vid en eventuell skada kan därför en skadelidande stat fortfarande vända sig till Sverige och kräva skadestånd. Avtalet säkerställer däremot en regressrätt för Sverige gentemot avtalsparten.

Enligt vår bedömning kan det finnas anledning att i vissa fall kräva att ett mellanstatligt avtal om ansvarsfördelning ingås för att ett till- stånd om rymdverksamhet ska beviljas. Regeringen bör därför få ett bemyndigande att föreskriva om att i det enskilda fallet besluta om krav på mellanstatligt avtal.

7.3.8Tillståndsansökan

Vårt förslag: Det ska regleras i förordning att en ansökan om till- stånd att bedriva rymdverksamhet ska innehålla,

1.uppgifter om verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, per- son- eller organisationsnummer och person- eller registrerings- bevis,

2.om verksamhetsutövaren är en juridisk person, uppgifter om ägare till denne som direkt eller indirekt innehar minst tio pro- cent av aktierna eller andelarna eller minst tio procent av rösterna,

3.en redogörelse för verksamhetsutövarens kompetens och tidi- gare erfarenheter av att bedriva rymdverksamhet,

4.en beskrivning av den planerade verksamheten och dess syfte, mål och varaktighet,

5.en beskrivning av rymdföremålets delar och ägarförhållandena till dessa,

6.en beskrivning av vilka aktörer verksamhetsutövaren sam- arbetar med för att bedriva verksamheten,

7.en beskrivning av den ekonomiska planen för hur verksam- heten ska bedrivas,

8.en beskrivning av den tekniska planen för hur verksamheten ska bedrivas,

9.en bedömning av riskerna med verksamheten för allmän och enskild säkerhet,

193

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

10.en beskrivning hur verksamheten ska bedrivas för att vara lång- siktigt hållbar och för att minimera uppkomst av rymdskrot samt annan skadlig miljöpåverkan,

11.en beskrivning av hur verksamheten ska avslutas,

12.en beskrivning av att verksamheten är förenlig med Sveriges internationella förpliktelser,

13.en beskrivning av hur verksamhetsutövaren beaktat reglerna om exportkontroll,

14.en beskrivning av hur verksamhetsutövaren beaktat den inter- nationella teleunionens regler,

15.avtal om ansvarsförsäkring eller intyg om annan ekonomisk säkerhet, om det krävs,

16.tillstånd för annan typ av rymdverksamhet som har samband med den verksamhet som ansökan avser, om det krävs, och

17.andra tillstånd och avtal som är av betydelse för verksamheten.

Rymdstyrelsen ska få meddela föreskrifter om vilka ytterligare uppgifter en ansökan om tillstånd ska innehålla.

Skälen för förslaget

Inledning

De ansökningar om tillstånd som Rymdstyrelsen har handlagt har fram till för ett par år sedan primärt avsett verksamhet som utförts av bolag som ägs eller tidigare har ägts av svenska staten. Antalet ansökningsärenden har också varit lågt; i genomsnitt ett ärende vart- annat år. Enligt Rymdstyrelsen har behovet av ett standardiserat för- farande för tillståndsansökningar därför tidigare inte identifierats. Som beskrivits i avsnitt 7.3.4 har trenden med ett lågt antal ansök- ningar redan tydligt förändrats och de senaste två åren handlade myndigheten tre tillståndsärenden och svarade på ett flertal förfråg- ningar om förutsättningarna för att ansöka om tillstånd och bedriva rymdverksamhet. Myndigheten har under år 2018 sett över sina rutiner för beredning av tillståndsärenden vad gäller bland annat rutiner för

194

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

handläggning och dokumentation. Den förväntade ökningen av anta- let ärenden framöver medför enligt Rymdstyrelsen att behovet av standardiserad information, stöd för dokumentation och mer långt- gående krav på utformningen av ansökningar kommer att öka (Rymd- styrelsens handläggning av tillståndsärenden – processbeskrivning, den 15/2 2021, dnr 2021–00017).

Behov av att reglera innehållet i en tillståndsansökan

Dagens rymdlagstiftning innehåller inte några krav på vad en till- ståndsansökan ska innehålla för uppgifter. I förarbetena till den nu- varande rymdlagen anges att i en ansökan om tillstånd till rymd- verksamhet måste tämligen noggrant anges vad verksamheten avses omfatta (prop. 1981/82:226, s. 15).

Sedan den svenska rymdlagstiftningen tillkom i ljuset av Sveriges tillträde till rymdfördraget har internationella normer och riktlinjer avseende rymdverksamhet förändrats och utvecklats. Under senare år har särskilt nya icke-bindande internationella riktlinjer och rekom- mendationer angående rymdverksamhet drivit utvecklingen framåt, även beträffande den nationella rymdrätten. Till exempel efterfrågar numera Rymdstyrelsen i handläggningen av tillståndsärenden en be- skrivning av verksamheten som visar efterlevnaden av IADC:s rikt- linjer om rymdskrot, se vidare om dessa riktlinjer i avsnitt 11.3.1 (Rymd- styrelsens handläggning av tillståndsärenden – processbeskrivning).

För att handläggningen av en tillståndsansökan ska ske på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt finns det skäl för att närmare reglera vilka uppgifter som en sådan ansökan ska innehålla. En sådan reglering skulle också medföra en tydlighet och förutsägbarhet för såväl den som ansöker om tillstånd, som den som utfärdar det. Det är vidare en förutsättning för att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen att till- ståndsmyndigheten får vetskap om alla aktörer som är delaktiga i den verksamhet som ansökan avser. Verksamhetsutövaren bör därför i ansökan redogöra för uppgifter hänförliga till verksamheten. Där- utöver bör dokumentation i form av avtal och andra tillstånd bifogas ansökan för att tillståndsmyndigheten ska kunna få en helhetsbild av den planerade verksamheten och kunna kontrollera att aktuella vill- kor för tillståndet är uppfyllda, se avsnitt 7.3.6.

195

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

Vi anser därför att det bör regleras vilka uppgifter en ansökan om tillstånd ska innehålla. En sådan bestämmelse kan lämpligen införas i förordning eftersom det rör sig om en reglering på detaljnivå som dessutom kan behöva anpassas och förändras över tid. Av dessa skäl bör det även vara möjligt för regeringen att delegera föreskriftsrätten vidare till Rymdstyrelsen så att myndigheten har möjlighet att före- skriva vilka ytterligare uppgifter som ska finnas med i en tillstånds- ansökan. Föreskrifterna ska inte avse uppgifter som inte kan kopplas till de villkor för tillstånd som har föreskrivits. Det bör även fram- hållas att Rymdstyrelsen inom ramen för sin tillståndsprövning har möjlighet att i varje enskilt ärende begära in även andra uppgifter än de som framgår av författning för det fall dessa behövs för pröv- ningen av ansökan.

Handläggning av ansökan avseende flera tillståndstyper

I avsnitt 7.3.2 har vi föreslagit att det ska finnas olika tillståndstyper för olika slag av verksamhet. En verksamhetsutövare kan välja att ansöka om flera tillstånd vid samma tillfälle, dvs. i en och samma ansökan. Ett exempel är att verksamhetsutövaren när denne ansöker om utsändningstillstånd även ansöker om manövreringstillstånd och återföringstillstånd. Detta är lämpligt i de fall verksamhetsutövaren har en planerad rymdverksamhet som innehåller dessa tre verksam- hetstyper och har vetskap om de uppgifter som krävs för till exempel återföringstillståndet redan när utsändningstillståndet söks. Rymd- styrelsen kan i dessa fall handlägga ansökan om de olika tillstånden gemensamt, vilket medför att tillståndsprocessen blir snabbare och effektivare, vilket gynnar såväl den sökande som tillståndsmyndig- heten. Rymdstyrelsen får då också en bra helhetsbild av verksamheten.

En sorts tillstånd är i vissa fall en förutsättning för en annan sorts tillstånd, till exempel är ett manövreringstillstånd en förutsättning för att ett utsändningstillstånd ska beviljas om det handlar om en manövrerbar satellit som ska placeras i omloppsbana. Dessa tillstånd bör då sökas samtidigt av ovan nämnda skäl. Om verksamhets- utövaren inte är ett svenskt subjekt kommer emellertid manövrerings- tillståndet att sökas utomlands och i dessa fall bör tillståndet bifogas den svenska ansökan om utsändningstillstånd. För det fall det ut- ländska manövreringstillståndet ännu inte är beviljat kan tillstånds-

196

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

myndigheten villkora beslutet om utsändningstillstånd med att ett manövreringstillstånd ska ha beviljats innan utsändningsverksam- heten inleds, se avsnitt 7.3.9.

Vilka uppgifter en tillståndsansökan ska innehålla

En ansökan om tillstånd att bedriva rymdverksamhet bör innehålla de uppgifter som krävs för att Rymdstyrelsen ska kunna pröva an- sökan utifrån de villkor som finns uppställda i författning. Alla de uppgifter som här föreslås att en ansökan ska innehålla kommer inte att aktualiseras i varje ärende, till exempel försäkringsavtal eller export- tillstånd. Inte heller krävs det att en ansökan om ett kompletterande tillstånd innehåller alla de föreslagna uppgifterna. Vilka uppgifter som krävs får avgöras i varje enskilt fall. Av förvaltningslagen följer att om en ansökan är ofullständig ska sökanden beredas tillfälle att komplettera ansökan.

Inledningsvis bör ansökan innehålla uppgifter om verksamhets- utövarens namn, och kontaktuppgifter. Om verksamhetsutövaren är en fysisk person ska personnummer anges och personbevis inges. Om verksamhetsutövaren är en juridisk person ska organisations- nummer och registreringsbevis inges.

En ansökan ska innehålla en beskrivning av den planerade verk- samheten och dess syfte, mål och varaktighet. Genom dessa upp- gifter ska tillståndsmyndigheten få de uppgifter som ska föras in i det nationella registret över rymdföremål, se avsnitt 8.4.1. Det hand- lar om uppgifter om utsändande stat eller stater, beteckning eller registernummer på rymdföremålet, dag och område eller plats för ut- sändande, grundläggande parametrar för omloppsbanan, såsom om- loppstid, banplanets lutning, apogeum och perigeum, samt rymdföre- målets allmänna användning. Verksamhetsbeskrivningen ska även möta tillståndsmyndigheten behov av att få kännedom om avsikten med verksamheten för att kunna bedöma om den uppfyller villkoren för att tillstånd ska beviljas, bland annat om den är lämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- eller försvars- politiska intressen, se avsnitt 7.3.6.

Utifrån dessa intressen är det av väsentlig betydelse att det finns en grundlig redogörelse i ansökan om ägarförhållanden och sam- arbetspartners. Om verksamhetsutövaren är en juridisk person ska

197

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

därför uppgifter om ägare som direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller minst tio procent av röst- erna anges. Därtill ska det finnas en noggrann beskrivning av vilka aktörer verksamhetsutövaren samarbetar med för att bedriva verk- samheten och av rymdföremålets delar och ägarförhållanden till dessa. Verksamhetsutövaren ska alltså redogöra för alla aktörer som är involverade i aktuell verksamhet och för varje enskild nyttolast i ut- sändningen, till exempel vem som är ägare till nyttolasten, var denna är byggd, vilka de väsentliga beståndsdelarna är, om det finns kom- ponenter som ingår i ett annat lands exportkontrollregimer och vad den ska utföra för uppdrag. Även passiva roller som är involverade i aktiviteten, till exempel vem som finansierar verksamheten, ska anges. Tillståndsmyndigheten får därmed information om vem som är ägare till bolaget som bedriver verksamheten och som har ett poten- tiellt inflytande i den, vem som är ägare till varje enskild del av rymdföremålet och vilka andra aktörer som är delaktiga i verksam- heten. En lämplighetsbedömning utifrån Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen görs därefter av dessa aktörer och på så sätt kan olämpliga aktörer hindras på ett tidigt stadium.

För att tillståndsmyndigheten ska kunna bedöma om verksam- hetsutövaren har de ekonomiska resurser och den tekniska kompe- tens som krävs för att driva verksamheten på ett ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt, ska en beskrivning av en ekonomisk respektive teknisk plan för bedrivandet av verksamheten lämnas. Verksamhets- utövarens kompetens och tidigare erfarenheter av att bedriva rymd- verksamhet ska beskrivas. Detta gäller även för ansvarig personal.

Av den tekniska planen ska design och tekniska lösningar redo- visas så att tillståndsgivaren kan bedöma hur syfte och mål ska upp- fyllas. En analys av de olika momentens risker och hur dessa ska hanteras samt oväntade händelser, till exempel hur satelliten på- verkas av rymdväder, och konsekvenserna av dessa ska bifogas. Av planen ska det framgå om kommunikationen ska ske från en mark- station i Sverige eller från en markstation i utlandet. I det första fallet behövs tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation innan verksamheten inleds, medan i det andra fallet behövs motsvarande utländskt tillstånd.

198

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

Rymdverksamheten är som tidigare konstaterats förenad med risk för betydande skador som svenska staten kan bli ansvarig för. Att verksamheten kommer att bedrivas på ett säkert sätt är därför nödvändigt för att tillstånd ska meddelas. Verksamhetsutövaren ska därför göra en beskrivning av riskerna med verksamheten vad gäller allmän och enskild säkerhet som ska tillfogas ansökan. I tillstånds- ansökan ska det finnas en analys av de risker för person- och sak- skador på jordens yta, i luftrummet och i rymden som kan komma att orsakas av verksamheten. Om en utsändning av en nyttolast görs från en utländsk rymdbas ska det av ansökan framgå vilka säker- hetskrav som gäller för den rymdbasen och hur verksamhetsutövaren avser att förhålla sig till dem. Görs en utsändning från Sverige ska verksamhetsutövaren beskriva hur man avser att förhålla sig till de säkerhetskrav som gäller för den svenska rymdbasen. Till säkerhets- kraven räknas alla aspekter som kan leda till skada på tredje part.

För att verksamheten ska kunna bedrivas på ett långsiktigt håll- bart sätt, ska en beskrivning av detta samt hur verksamheten ska bedrivas för att minimera uppkomst av rymdskrot samt annan skad- lig miljöpåverkan lämnas in med ansökan. Verksamhetsutövaren ska redovisa hur internationella riktlinjer och rekommendationer som finns om långsiktigt hållbart nyttjande av rymden, till exempel LTS- riktlinjerna, ska följas. En ansökan om utsändningstillstånd ska be- skriva om, och hur, verksamhetsutövaren analyserar risken för kollision under utsändningsfasen. En ansökan om tillstånd att manövrera en satellit ska innehålla en beskrivning av hur kollision med rymdskrot eller annan aktiv satellit ska undvikas. Verksamhetsutövaren ska också redovisa risk för uppkomst av rymdskrot och annan miljö- påverkan på jorden, i atmosfären och i rymden. Hit räknas redovis- ning av vilka utsläpp som sker i samband med utsändning, buller och eventuella nedfall i havet och på marken. För de fall det handlar om att landa på en annan himlakropp än jorden ska det finnas en redo- visning av hur man avser att förhindra oönskad biologisk spridning mellan himlakroppar. En sådan redovisning bör vara i relation till aktuella internationella riktlinjer, exempelvis COSPAR Policy on Planetary Protection3. I ansökan ska också kemiska ämnen, kärn- ämnen och andra radioaktiva ämnen som eventuellt används uppges. Under denna punkt om miljöskydd faller även en beskrivning av hur

3COSPAR Policy on Planetary Protection, approved by the COSPAR Bureau den 17 juni 2020.

199

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

rymdföremål tekniskt ska designas för att de ska vara långsiktigt hållbara och inte ge upphov till rymdskrot.

Miljöskäl är också en anledning till villkoret att det finns en ända- målsenlig plan för hur verksamheten ska avslutas och vad som händer med rymdföremålet när aktiviteten är avslutad. Verksamhetsutöva- ren ska därför lämna in en beskrivning av verksamhetens avslut i ansökan. Verksamhetsutövaren ska redovisa analys och skäl för pla- nerade avslutsåtgärder, vilket kan avse förflyttning av en satellit till en bana som bedöms säkrare eller till en bana närmare jorden för att satelliten ska brinna upp i atmosfären. Analyserna ska innehålla risk för kollision med andra rymdföremål. Verksamhetsutövaren ska redo- visa vid val av avslut hur de internationella riktlinjerna om långsiktigt hållbart nyttjande av rymden samt de föreslagna reglerna om miljö- skydd i rymdlaget, vilket innefattar den så kallade 25 års regeln, se avsnitt 11.4, har beaktats.

Av tillståndsansökan ska det framgå att verksamhetsutövaren har beaktat och säkerställt att verksamheten är förenlig med Sveriges internationella förpliktelser, se avsnitt 7.3.6. Vid utsändning från utlandet kan verksamhetsutövaren behöva tillstånd för att exportera produkter med dubbla användningsområden enligt PDA-regelverket. För att tillstånd för rymdverksamhet ska meddelas krävs att verk- samheten ska bedrivas med beaktande av reglerna om exportkontroll som regleras i PDA-regelverket, se avsnitt 4.4.2. En beskrivning av hur verksamhetsutövaren har beaktat PDA-regelverket ska därför lämnas in med ansökan, till exempel att exporttillstånd har med- delats eller att en ansökan om sådant tillstånd är under handläggning. Verksamhetsutövaren bör i ansökan även redovisa om verksamheten omfattas av lagen om krigsmateriel.

För att tillstånd för rymdverksamhet ska meddelas krävs att verk- samheten ska bedrivas med beaktande av den internationella tele- unionens regler, se avsnitt 7.3.6. Internationella teleunionen sam- ordnar koordineringen som sker mellan länderna och ansvarar för notifiering och registrering av radiofrekvensers användning och satel- liters banpositioner på global nivå. Denna process bör ha påbörjats när en ansökan om tillstånd till rymdverksamhet görs genom att underlag har skickats in till den internationella teleunionen via Post- och telestyrelsen, men det bör inte vara ett krav för tillstånd till rymdverksamhet. Processen behöver inte vara slutförd på så sätt att frekvenser och banposition är registrerade innan ett tillstånd att

200

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

bevilja rymdverksamhet beviljas. Det väsentliga är att registrering har skett innan rymdverksamheten påbörjas. En beskrivning av hur verksamhetsutövaren beaktat den internationella teleunionens regler ska därför lämnas in med ansökan. Om en satellitanmälan för regi- strering har gjorts hos den internationella teleunionen bör denna bi- fogas.

Även avtal om ansvarsförsäkring eller intyg om annan ekonomisk säkerhet ska fogas till ansökan för det fall detta är ett villkor för tillstånd, se avsnitt 10.4.

Den sökta verksamheten har i många fall samband med annan typ av verksamhet som kräver en annan sorts tillstånd. En utsändnings- verksamhet övergår ofta i en manövreringsverksamhet och en aktivi- tet på en annan himlakropp än jorden förutsätter utsändnings- och manövreringstillstånd för att komma till den aktuella himlakroppen. I dessa fall kan tillståndsmyndigheten, av till exempel effektivitets- skäl, handlägga tillstånden för de sammanhängande verksamheterna gemensamt, men det är inte något krav på att den sammanhängande verksamheten måste ha ett svenskt tillstånd utan ett motsvarande utländskt tillstånd kan vara tillräckligt. I så fall ska detta tillstånd bifogas ansökan.

För det fall det finns andra tillstånd och avtal som är av betydelse för den sökta verksamheten ska även dessa bifogas ansökan. Det kan vara fråga om exportförsäkran eller något annat mellanstatligt avtal.

7.3.9Villkor i tillståndsbeslut

Vårt förslag: Tillstånd att bedriva rymdverksamhet ska kunna för- enas med villkor om

1.att uppkomst av fara för allmän och enskild säkerhet ska und- vikas,

2.att verksamheten ska bedrivas på sätt som är långsiktigt håll- bart för att minimera uppkomst av rymdskrot och annan skad- lig miljöpåverkan,

3.att ägarförändringar i verksamheten, som innebär att en ny ägare innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller minst tio procent av rösterna, anmäls till den myndighet som utövar tillsyn över verksamheten,

201

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

4.krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen,

5.att verksamhetsutövaren har beviljats tillstånd att använda radiosändare samt registrerat frekvenser och banposition inom den internationella teleunionen innan rymdverksamheten på- börjas, eller

6.att verksamhetsutövaren har beviljats tillstånd för annan typ av rymdverksamhet innan verksamheten påbörjas.

Vår bedömning: En bestämmelse om tidsbegränsning av tillstånd bör inte införas i den nya lagen.

Skälen för förslaget och bedömningen

En bestämmelse om villkor i tillståndsbeslut bör införas i den nya lagen

Ett tillstånd får enligt den nuvarande rymdlagen förenas med de vill- kor som är påkallade med hänsyn till kontrollen av verksamheten eller av andra skäl (3 § andra stycket). Rymdlagen eller rymdför- ordningen föreskriver emellertid inte vilka villkor som ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet bör omfatta. I förarbetena till rymd- lagen anges att det är naturligt att tillståndet inte är ett öppet till- stånd att bedriva rymdverksamhet, utan att det anger en ram för verksamheten och att det med hänsyn till det internationella ansvar som svenska staten har åtagit sig enligt rymdfördraget måste finnas möjlighet att knyta villkor till tillstånden. Vidare anges i förarbetena att tillstånd även kan behöva begränsas i tid (jfr prop. 1981/82:226 s. 10 f. och 15).

Rymdstyrelsen har uppgett att i dag villkoras inte tillståndsbesluten från regeringen på annat sätt än att det anges att verksamhetsutöv- aren måste bedriva verksamheten i enlighet med den beskrivning av verksamheten som görs i ansökan, eller på ett sätt som inte orsakar störningar i annan rymdverksamhet. De tillstånd som beviljats fram till i dag har inte varit tidsbestämda.

Modellagen och den finska rymdlagen innehåller bestämmelser om att tillstånd får förenas med villkor. Bestämmelserna är, liksom den motsvarande svenska bestämmelsen, generella och anger inte

202

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

närmare vilka villkor som tillståndet kan förenas med. Frågan är om även Sverige bör införa en bestämmelse om att tillstånd får förenas med villkor i den nya lagen och hur den i så fall bör utformas.

Enligt praxis får en myndighet även utan författningsstöd förena ett tillstånd med villkor under förutsättning att dessa ligger inom ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen. Högsta förvaltningsdomstolen anför i rättsfallet HFD 2020 ref. 18. att det är en allmän förvaltningsrättslig princip, som har bekräftats i tidigare praxis (jfr RÅ 1990 ref. 12), att en myndighet får förena ett tillstånd med de villkor som bedöms erforderliga, om inte annat följer av den aktuella regleringen och att något författningsstöd för att få besluta om villkor inte krävs. Vidare anför domstolen att det kan noteras att många författningar innehåller bestämmelser om att myndigheten får villkora ett tillstånd, men att sådana bestämmelser endast utgör en upplysning om vad som ändå gäller.

Lagrådet har i några fall uttalat sig beträffande frågan och anfört att bestämmelser om villkor för ett tillstånd är överflödiga. Skälet för detta är enligt Lagrådet att en myndighet som på ansökan med- delar ett för sökanden positivt beslut har enligt allmänna förvalt- ningsrättsliga principer rätt att till sitt beslut foga olika slag av villkor utan författningsstöd, under förutsättning att villkoren ligger inom ramen för de syfte som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen (se bland annat Lagrådets yttrande om skollagen den 24 mars 2006, se även En ny alkohollag, prop. 2009/10:125, s. 166). Det finns därmed enligt vår bedömning inte skäl för att i den nya rymdlagen införa en sådant allmänt utformad bestämmelse om att tillståndsbeslut kan för- enas med villkor som den nuvarande rymdlagen innehåller. En sådan bestämmelse skulle endast vara en upplysningsbestämmelse utan något eget materiellt innehåll.

Annorlunda förhåller det sig enligt vår mening beträffande en bestämmelse som anger vissa uppräknade villkor som kan förenas med ett beslut om tillstånd. Syftet med en sådan bestämmelse är att lagstiftaren anger för tillståndsmyndigheten vilka villkor som kan vara väsentliga att förena med tillståndet. En sådan bestämmelse bidrar också med ökad tydlighet för den som ska söka tillstånd. Denna typ av reglering finns det exempel på i annan lagstiftning, se till exempel 3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommunikation som anger villkor som kan ställas upp i tillstånd att använda radiosändare och 13 § lagen om krigsmateriel som föreskriver att tillstånd får förenas med

203

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

villkor om att endast en viss andel av aktierna får ägas av utländska aktörer.

Vi anser att det i den nya lagen bör införas en bestämmelse som anger att ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet kan förenas med vissa särskilt angivna villkor.

När det gäller frågan om ett tillstånd bör begränsas till viss tid eller gälla tills vidare, har Lagrådet i det ovannämnda yttrandet även uttalat att det inte behövs något bemyndigande avseende rätten att begränsa ett tillstånd till viss tid för att tillståndsmyndigheten ska kunna göra detta. En bestämmelse om tidsbegränsning av tillstånd bör därför inte föras in i den nya lagen.

Vilka villkor ett tillståndsbeslut kan innehålla

När det gäller frågan om vilka villkor som kan vara lämpliga att för- ena med ett tillståndsbeslut beror detta givetvis på vilken sorts verksamhet det är fråga om, omfattningen av denna, vilka aktörer som är delaktiga och hur den kan bedömas utifrån ett säkerhetsperspek- tiv. Likaså har frågan om vilket ansvar som Sverige har enligt de internationella traktaten betydelse. En bedömning får därför göras i varje enskilt fall. Det finns emellertid, som anförts i ovan avsnitt, inte något hinder för tillståndsmyndigheten att förena tillståndet med andra villkor än de som här föreslås, så länge som villkoren ligger inom ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen.

Särskilda villkor som är hänförliga till en viss typ av verksamhet kan behöva ställas upp för att verksamheten ska bedrivas säkert och utan skadlig miljöpåverkan. Tillståndsmyndigheten kan också behöva ange vissa villkor som hänför sig till krav utifrån Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen. För att förhindra så kallade ”dolda ägandeskap” kan ett villkor ställas upp som anger att ägarförändringar i verksamheten, som innebär att en ny ägare innehar en viss andel av aktierna eller andelarna eller en viss andel av rösterna, ska anmälas till tillsynsmyndigheten. På så sätt får tillsynsmyndigheten kunskap om ägarförhållandena och kan bedöma om det finns ägare som är olämpliga utifrån ett utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv och som har inflytande i verksam- heten. Den finska rymdförordningen innehåller en motsvarande be- stämmelse och där har ägarandelen respektive rösträttsandelen be-

204

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

stämts till minst tio procent. Vi anser att denna andel är lämplig, bland annat av konkurrensskäl, jfr även Direktinvesteringsutred- ningens förslag om anmälan av ägarförändringar i betänkandet Gransk- ning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87).

Innan rymdverksamheten påbörjas måste tillstånd för radiosänd- ning från markstation vara beviljat samt frekvenser och banposition vara registrerade inom den internationella teleunionen, se avsnitt 7.3.6. Ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet kan därför förenas med villkor om att detta har skett.

Ytterligare villkor i ett tillståndsbeslut kan vara att innan aktuell verksamhet inleds, ska ytterligare tillstånd för annan typ av verksam- het ha beviljats. Detta behövs om verksamheterna är sammanhäng- ande på så sätt att båda tillstånden krävs för att utföra hela den pla- nerade aktiviteten. Ett exempel är att ett utsändningstillstånd villkoras med att ett manövreringstillstånd också har beviljats innan utsänd- ningen sker. Det krävs inte att det rör sig om ett svenskt tillstånd, utan ett motsvarande utländskt tillstånd kan vara tillräckligt.

7.4Tillstånd att överlåta rymdverksamhet

7.4.1Behov av att reglera överlåtelse av rymdverksamhet

Vår bedömning: Om rymdverksamhet som omfattas av lagen ska överlåtas till en annan verksamhetsutövare bör tillstånd krävas.

Skälen för bedömningen: Vare sig i svensk rätt eller i de internatio- nella traktaten regleras överlåtelse av rymdverksamhet eller rymd- föremål, vilket görs i de andra nordiska länderna och i modellagen där en sådan överlåtelse endast får ske om överlåtelsen har godkänts av tillståndsmyndigheten i förväg. Frågan har också behandlats i COPUOS. I FN:s generalförsamlings resolution om rekommenda- tioner för utarbetandet av nationell lagstiftning (68/74), punkten 8, föreskrivs att överlåtelse av ägande av eller kontrollen över ett rymd- föremål i omloppsbana bör kräva tillstånd.

Det har under våra samråd framkommit att det är angeläget att reglera överlåtelse av rymdverksamhet i en ny rymdlag, bland annat på grund av den växande kommersiella verksamheten och då det har uppstått en handel med utsända satelliter som byter ägare efter ut-

205

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

sändning. Då det kan finnas en problematik kring detta med hänsyn till utländskt övertagande av känslig rymdinfrastruktur och teknik, har det framförts behov av att sådana överlåtelser blir föremål för statlig insyn och kontroll.

Att en prövning av en verksamhetsöverlåtelse sker är väsentligt för att säkerställa att den nya verksamhetsutövaren är lämplig att bedriva verksamheten samt att de krav och åtaganden som fanns på verksamheten i samband med att tillstånd beviljades för den kan upprätthållas. Vi anser därför att det finns behov av att i den nya lagen införa bestämmelser om krav på statligt godkännande av över- låtelse av tillstånd till rymdverksamhet till en annan verksamhets- utövare.

7.4.2Medgivande krävs av tillståndsmyndigheten för överlåtelse av tillstånd

Vårt förslag: Om verksamhetsutövaren avser att överlåta det bestämmande inflytandet över rymdverksamheten ska denne an- mäla detta till tillståndsmyndigheten.

Ett tillstånd att bedriva verksamhet ska få överlåtas efter medgivande från tillståndsmyndigheten. Ett sådant medgivande ska lämnas om

1.förvärvaren uppfyller de villkor som ställs på en verksamhets- utövare som söker ett nytt tillstånd,

2.den överlåtna verksamheten uppfyller de villkor som gällde då tillståndet för verksamheten meddelades, och

3.överlåtelsen inte är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Regeringen ska få meddela föreskrifter och i det enskilda fallet besluta om att för medgivande till överlåtelse av ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet till utländsk verksamhetsutövare krävs avtal om ersättningsansvar med verksamhetsutövarens stat.

206

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

Skälen för förslaget

Krav för att medgivande till överlåtelse ska lämnas

Nästa fråga att överväga är hur en bestämmelse om godkännande av överlåtelse av tillstånd bör utformas. Eftersom tillstånd endast kan innehas av verksamhetsutövare, som i och för sig många gånger är ägaren av rymdföremålet, anser vi att bestämmelsen bör utformas på så sätt att den gäller överlåtelse till en annan verksamhetsutövare. I denna fråga bör det även övervägas hur man lämpligen bör hantera så kallade dolda ägarskap. Enligt uppgift kan det i vissa fall vara pro- blematiskt att de som utåt sett förefaller vara ägare av ett rymd- föremål i själva verket inte är de som har det bestämmande inflyt- andet över verksamheten. I den finska rymdlagen har man infört en bestämmelse om att det är det faktiska bestämmande inflytandet över ett rymdföremål eller en rymdverksamhet som är avgörande för frågan om överlåtelse (11 §). Även i den belgiska rymdlagen behövs tillstånd om det bestämmande inflytandet över ett rymdföremål över- förs (artikel 13). I enlighet därmed anser vi att om det bestämmande inflytandet över rymdverksamhet har överförts till en annan verk- samhetsutövare ska tillståndet för att bedriva verksamheten överlåtas.

En prövning av överlåtelsen av tillståndet måste ske för att säker- ställa att den nya verksamhetsutövaren är lämplig att bedriva verk- samheten samt att de krav och åtaganden som fanns på verksamheten i samband med att tillstånd beviljandes för den kan upprätthållas. En sådan överlåtelse ska därför endast vara giltig efter medgivande från tillståndsmyndigheten, vilken föreslås vara Rymdstyrelsen, se av- snitt 7.3.4.

För att ett medgivande ska lämnas krävs att vissa villkor är upp- fyllda. För det första måste förvärvaren uppfylla de villkor som ställs på en verksamhetsutövare som söker ett nytt tillstånd, se avsnitt 7.3.6. Den nya verksamhetsutövaren ska ha de ekonomiska resurser och den tekniska kunskap som krävs för att driva verksamheten på ett ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt. I detta inkluderas att förvärvaren måste ha den kompetens och erfarenhet som kan ställas för bedriv- ande av aktuell rymdverksamhet. Vidare måste förvärvaren uppfylla kravet på försäkring.

För det andra krävs att den överlåtna verksamheten uppfyller de villkor som gällde för verksamheten då tillståndet meddelades. Om en satellit i omloppsbana överlåts ska samma krav ställas för verk-

207

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

samheten vad avser till exempel säkerhetskrav och miljökrav. Avsikten är inte att verksamheten ska omfattas av strängare eller mildare krav än vad som gällde före överlåtelsen.

Slutligen måste tillståndsmyndigheten bedöma att överlåtelsen inte är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Som berörts under av- snitt 7.4.1 kan överlåtelser av rymdföremål ske i avsikt att utländska aktörer vill ha insyn i och tillgång till känslig rymdinfrastruktur och teknik. Det är därför av väsentlig betydelse att tillståndsmyndigheten kan pröva vilka konsekvenser en överlåtelse till en ny verksamhets- utövare kan få för dessa intressen och ha möjlighet att hindra denna.

Att ett medgivande till överlåtelse ska få förenas med nya eller ändrade villkor behöver inte särskilt regleras utan det följer av den i avsnitt 7.3.9 nämnda praxis om att en myndighet även utan författ- ningsstöd får förena ett tillstånd med villkor under förutsättning att dessa ligger inom ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen.

Mellanstatligt avtal om ersättningsansvar vid överlåtelse till utländsk verksamhetsutövare

Om Sverige är utsändande stat enligt ansvarskonventionen är den svenska staten strikt ansvarig för tredje parts skada som inträffat på jorden eller på luftfartyg under flygning samt ansvarig för skada som rymdföremålet orsakar annan stats rymdföremål i rymden om det föreligger vårdslöshet, se avsnitt 10.3.2. Detta ansvar upphör inte om rymdverksamheten överlåts till en utländsk verksamhetsutövare. Ansvarskonventionen tar nämligen inte hänsyn till att rymdföre- målet inte längre har anknytning till Sverige. Detta innebär att trots att Sverige inte har möjlighet att kontrollera eller styra över rymd- verksamheten så är Sverige internationellt ansvarig för skada som rymdföremålet orsakar tredje part.

En möjlig lösning för att förhindra att Sverige blir skadestånds- skyldigt för skada orsakad av rymdverksamhet som har överlåtits från Sverige till en utländsk stat eller en utländsk privat aktör, är att Sverige och den utländska staten, eller den stat som den utländska aktören tillhör, ingår ett mellanstatligt avtal om att den sistnämnda staten övertar ersättningsansvaret för den överlåtna rymdverksam- heten. Ett sådant avtal är emellertid inte bindande för andra än

208

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

avtalsparterna. Den skadelidande kan alltså fortfarande vända sig till Sverige, såsom utsändande stat enligt ansvarskonventionen, och kräva skadestånd. Avtalet säkerställer däremot en regressrätt för Sverige gentemot avtalsparten.

I 11 § andra stycket i den finska rymdlagen, 15 § andra stycket i den danska rymdlagen och 8 § andra stycket i det norska lagförslaget har regeringen en möjlighet att kräva att ett sådant avtal ingås för att tillåtelse ska lämnas till en överlåtelse av rymdverksamhet till en ut- ländsk verksamhetsutövare.

Utvecklingen på rymdområdet har gått från ett fåtal rymd- nationer där staten regelmässigt var involverad i all rymdverksamhet till ett allt ökande antal nationer och privata aktörer och en alltmer teknisk diversifierad rymdverksamhet. Det kan i och för sig hävdas att det ter sig mer naturligt att kräva mellanstatliga överenskom- melser vid överlåtelse av rymdverksamhet som redan utförs av en stat eller av en aktör som styrs av statliga intressen, medan det skulle vara ett orimligt krav att ställa för en överlåtelse av rymdverksamhet från en privat aktör till en annan, särskilt om verksamheten är av begränsad omfattning. De internationella åtagandena i ansvarskon- ventionen utgår emellertid fortfarande från statens ansvar. Utan en möjlighet att i vart fall i vissa fall kunna föra vidare det statliga an- svaret till en annan stat vid en överlåtelse riskerar Sverige att stå stora risker för verksamhet som ligger helt utanför vår kontroll. En sådan ordning är inte tillfredsställande. Vi anser därför att regeringen ska få föreskriftsrätt angående att i det enskilda fallet besluta om krav på avtal om ersättningsansvar vid överlåtelse av tillstånd att bedriva rymdverksamhet till utländsk verksamhetsutövare. En sådan reglering skulle också stå i samklang med motsvarande regler i grannländerna.

7.4.3Samråd i överlåtelseärenden

Vårt förslag: Tillståndsmyndigheten ska samråda med de myn- digheter som regeringen bestämmer i frågor om Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen i ärenden om överlåtelse av tillstånd att bedriva rymdverksamhet.

Det ska regleras i förordning att Rymdstyrelsen ska samråda med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för stra- tegiska produkter i dessa ärenden. Avsikten med samråden ska

209

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

vara att klarlägga om ett medgivande till överlåtelse av tillstånd att bedriva rymdverksamhet kan vara olämpligt med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvars- politiska intressen, och om det bör förenas med villkor med hän- syn till dessa intressen.

Skälen för förslaget: Vi har i avsnitt 7.3.5 föreslagit att Försvars- makten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter får tillfälle att yttra sig i tillståndsärenden i frågor som rör Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Av de i nämnda avsnitt angivna skälen bör dessa myndigheter även yttra sig i frågor om överlåtelse av tillstånd.

Det kan i sammanhanget anmärkas att de här föreslagna reglerna om att ett tillstånd inte får överlåtas utan att det görs en lämplig- hetsprövning utifrån Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen kan komma att få delvis samma syfte som reglerna i säkerhetsskyddslagen om särskild säkerhetsskydds- bedömning och lämplighetsprövning vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet, se avsnitt 5.5.2. I avsikt att undvika parallella prövningar av överlåtelser utifrån utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska aspek- ter, bör det övervägas om det ska införas en bestämmelse i 2 kap. 9 b § säkerhetsskyddsförordningen om att skyldigheten enligt säker- hetsskyddslagen att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt att samråda, inte ska gälla vid överlåtelser av tillstånd att bedriva rymdverksamhet, jfr propositionen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet, prop. 2020/21:194, s. 53 samt Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87).

7.5Behövs svenskt tillstånd vid svenskt deltagande i internationella samarbeten?

Vår bedömning: Det krävs inte något svenskt tillstånd när en svensk verksamhetsutövare deltar i internationella samarbetsprojekt kring rymdverksamhet som bedrivs gemensamt av medlemsstaterna inom ramen för en internationell mellanstatlig organisation. Det- samma torde gälla när rymdverksamhet bedrivs av EU, eftersom det inte är Sverige som bedriver verksamheten.

210

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

Skälen för bedömningen: Sverige och svenska subjekt deltar sedan länge i internationella samarbeten kring rymdverksamhet, se av- snitt 3.2. Förutsättningarna för Sveriges deltagande är beroende på vilken organisation det rör sig om och i vissa fall är det också pro- jektberoende. ESA och Eumetsat är exempel på internationella mellan- statliga organisationer där rymdverksamheten bedrivs gemensamt av medlemsstaterna och där Sverige har anslutit sig (proposition 1975/76:58 om Sveriges anslutning till konvention angående upprättande av ett europeiskt rymdorgan m.m.). Sverige medverkar emellertid också i verksamhet som bedrivs av EU som däremot inte är en mellanstatlig organisation, utan en överstatlig. Inom EU bedrivs rymdverksamhet av Europeiska kommissionen med stöd av en förordning4 och Sverige deltar genom medverkan i arbetsgrupper och kommittéer för genom- förandet av förordningen. Svenska företag kan också lämna bud på upphandlingar som Europeiska kommissionen genomför.

ESA:s rymdverksamhet grundas på en konvention som reglerar ramverket.5 Medlemsländerna deltar i verksamheten, dels som ett kollektiv, dels som enskilda medlemsländer beroende på typ av pro- gram. I ESA:s obligatoriska program deltar medlemsländerna som kollektiv och alla medlemsländerna bidrar ekonomiskt till projekten. ESA:s vetenskapsprogram är ett obligatoriskt program där alla med- lemsländerna är delaktiga och man beslutar gemensamt om vilka projekt som ska genomföras. De beslutade projekten genomför sedan forskning med instrument som valts ut i processer baserade på vetenskapliga meriter. Satellitens plattform finansieras genom ESA:s vetenskapliga program, medan instrumenten finansieras av de forskar- grupper som valts ut att ha ansvar för en del av projektet. I ESA:s frivilliga program är medlemsländerna delaktiga i högre grad efter- som projekten grundas på mellanstatliga avtal där deltagande med- lemsländer kommit överens om villkoren för det specifika projektet. Varje enskilt program finansieras av deltagande medlemsländer enligt en överenskommen fördelning. För att attrahera medlemsländerna att vara med och finansiera projekten används ett system med ”juste retour”, dvs. den tekniska utvecklingen och andra industriella kon-

4Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/696 av den 28 april 2021 om inrätt- ande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphäv- ande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013 och (EU) nr 377/2014 och beslut nr 541/2014/EU.

5ESA SP-1300, Convention for the establishment of a European Space Agency, 6th edition, 2005, ISBN 92-9092-397-0.

211

Tillstånd för rymdverksamhet

SOU 2021:91

trakt fördelas mellan medlemsländerna i förhållande till deras eko- nomiska bidrag till projektet.

Enligt artikel 13 i rymdfördraget är bestämmelserna i fördraget tillämpliga på verksamhet som bedrivs inom ramen för internatio- nella mellanstatliga organisationer. Bedrivs rymdverksamhet av en internationell organisation ansvarar såväl den internationella organi- sationen som de fördragsslutande stater som är medlemmar av orga- nisationen för att rymdfördraget följs, se artikel 6. Av artikel 22.1 i ansvarskonventionen och artikel 7.1 i registreringskonventionen fram- går att de materiella bestämmelserna i respektive konvention är tillämp- liga på en mellanstatlig organisation som bedriver rymdverksamhet om organisationen har avgett en förklaring om att den godtar de rättigheter och skyldigheter som följer av konventionen. Organisa- tionen blir emellertid inte part i konventionen. Av artikel 22.3 i ansvars- konventionen följer att om en internationell mellanstatlig organisa- tion är ansvarig för skada enligt konventionens bestämmelser, blir organisationen och de medlemsstater som är konventionsstater solidariskt ansvariga. Ersättningsanspråk ska dock i första hand riktas mot organisationen och i andra hand mot en medlemsstat.

Av ESA:s resolution om juridiskt ansvar framgår att ESA har för- bundit sig att följa ansvarskonventionen och att ESA har påtagit sig det yttersta ansvaret för rymdverksamhet som bedrivs inom ramen för organisationen i händelse av skada på tredje part. ESA har för- bundit sig att betala skadeståndet och ersätta en medlemsstat om denna har krävts på skadestånd med anledning av en skada orsakad av rymd- verksamhet inom ett ESA-projekt (se Council resolution on the agency´s legal liability, från den 13 december 1977, ESA/C/XXII/Res.3) Vidare har ESA förklarat sig följa registreringskonventionen och registrerar därmed rymdföremål som har sänts ut i rymden och förser FN:s generalsekreterare med uppgifter i enlighet med registreringskonven- tionens bestämmelser (se Acceptance by the Agency of the Convention on the registration of objects launched into outer space, European Space Agency, International relations advisory group, från den 29 maj 1978, ESA/IRAG(78)8 samt ESA’s policy and practice in space object registration, European Space Agency, International relations comittee, från den 14 April 2015, ESA/IRC(2015)16).

På liknande sätt har Eumetsat som mellanstatlig organisation accepterat ansvarskonventionen i en deklaration som deponerats hos Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering i

212

SOU 2021:91

Tillstånd för rymdverksamhet

enlighet med artikel 24 i nämnda konvention. Mottagandet av dekla- rationen har bekräftats av Foreign & Commonwealth Office som därmed angett startdatumet till 29 september 2005 (bekräftelsebrev daterat den 5 oktober 2005). Eumetsat har också accepterat regi- streringskonventionen, vilket meddelades FN:s generalsekreterare i juni 1997 (ref. EUM/PH/mgh/C971045).

EU har ännu inte accepterat de två konventionerna på mot- svarande sätt. Diskussioner om detta har initierats på senare tid mot bakgrund av att EU bedriver rymdverksamhet och Europeiska kom- missionen har fått i uppgift att utreda frågan (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/6966, skäl 14). De EU-satelliter som ingår i Galileo- och Copernicus-programmen och som är i om- loppsbanor har registrerats genom ESA:s försorg och enligt överens- kommelser mellan EU och ESA.

Enligt vår bedömning talar detta för att det inte krävs något svenskt tillstånd när en svensk verksamhetsutövare deltar i internationella samarbetsprojekt kring rymdverksamhet som bedrivs gemensamt av medlemsstaterna inom ramen för en internationell mellanstatlig organisation som Sverige deltar i. Detsamma torde gälla när rymd- verksamhet bedrivs av EU, eftersom det inte är Sverige som bedriver verksamheten.

6Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/696 av den 28 april 2021 om inrätt- ande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphäv- ande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013 och (EU) nr 377/2014 och beslut nr 541/2014/EU.

213

8 Registrering av rymdföremål

8.1Inledning

Detta kapitel handlar om registrering av de föremål som sänds ut i rymden. Frågan har ett nära samband med tillståndsfrågor som be- handlas i kapitel 7. Registrering av rymdföremål är reglerat i traktat- rätten genom registreringskonventionen och det redogörs för denna reglering i avsnitt 8.2. I det avsnittet redovisas även den nuvarande svenska regleringen, en översikt av den nordiska regleringen och modellagens förslag på området. I avsnitt 8.3 föreslår vi hur den nya lagens registreringsförfarande ska utformas och i avsnitt 8.4 vilka uppgifter som ska finnas i registret över rymdföremål.

8.2Regleringen på området

8.2.1Internationell rymdrätt

Registreringskonventionen från 1975 reglerar registrering av före- mål som har sänts ut i yttre rymden. Syftet med konventionen är att underlätta identifiering av rymdföremål. Även rymdfördraget inne- håller i artikel 8 ett omnämnande av registrering av rymdföremål.

Uttrycket ”utsändande stat” definieras i artikel 1a i registrerings- konventionen som stat som sänder ut ett rymdföremål eller med- verkar vid utsändandet av ett rymdföremål eller stat från vars område eller anordningar ett rymdföremål sänds ut. Uttrycket ”registerförande stat” definieras i artikel 1c som utsändande stat i vars register rymd- föremål inskrives i enlighet med artikel 2.

I artikel 2.1 föreskrivs att när ett rymdföremål sänds ut i krets- lopp runt jorden eller därbortom, ska utsändande stat registrera rymd- föremålet genom att skriva in det i ett lämpligt register som den ska lägga upp. Utsändande stat ska vidare underrätta Förenta nationernas

215

Registrering av rymdföremål

SOU 2021:91

generalsekreterare att registret har lagts upp. Det kan endast finnas en registerförande stat. Om det förekommer två eller flera utsänd- ande stater för ett rymdföremål, ska de enligt artikel 2.2 gemensamt avgöra vilken av dem som ska registrera föremålet, varvid de ska be- akta principerna för staternas uppträdande vid utforskandet och ut- nyttjandet av yttre rymden i artikel 8 i rymdfördraget. Enligt denna bestämmelse har registerstaten domsrätt och kontroll över föremålet inklusive ombordvarande personal, även då dessa befinner sig i yttre rymden eller på en himlakropp. Enligt artikel 2.3 fastställer staterna själva innehållet i det nationella registret över rymdföremål och reglerna för hur detta ska föras.

Enligt artikel 3 ska FN:s generalsekreterare föra en förteckning i vilken de uppgifter som de registerförande staterna lämnat ska föras in. Det ska råda fri och öppen tillgång till alla uppgifter i förteck- ningen. I artikel 4 regleras vilka uppgifter om rymdföremålen som de registerförande staterna ska förse FN:s generalsekreterare med. En sådan anmälan ska enligt artikeln göras så snart som möjligt. Av artikel 4.3 i registreringskonventionen framgår att en registerförande stat ska underrätta FN:s generalsekreterare om ett rymdföremål som den sänt in uppgifter om, inte längre är kvar i kretslopp runt jorden.

Av artikel 7 framgår att de materiella bestämmelserna i registrerings- konventionen även är tillämpliga på en internationell mellanstatlig organisation som bedriver rymdverksamhet om organisationen har antagit de rättigheter och skyldigheter som följer av konventionen och om majoriteten av organisationens medlemsstater har anslutit sig till konventionen och rymdfördraget.

8.2.2Nuvarande nationell rätt

Enligt 4 § rymdförordningen ska Rymdstyrelsen föra register över de rymdföremål för vilka Sverige är att anse som utsändande stat enligt registreringskonventionen. Om en annan stat också kan anses som utsändande stat enligt registreringskonventionen ska rymdföre- målet registreras i Sverige endast om de berörda staterna har kommit överens om detta. Av registret ska följande framgå

1.beteckning eller registernummer på rymdföremålet,

2.dag och område eller plats för utsändande,

216

SOU 2021:91

Registrering av rymdföremål

3.grundläggande parametrar för kretsbanan, inbegripet

a)omloppstid

b)banplanets lutning

c)apogeum1 och

d)perigeum2,

4.rymdföremålets allmänna användning.

Rymdstyrelsen ska genom Utrikesdepartementets förmedling lämna uppgifter från registret till FN:s generalsekreterare.

8.2.3Utblick

Finland

I 6 § i den finska rymdlagen regleras registrering av rymdföremål och i bestämmelsen föreskrivs att arbets- och näringsministeriet ska föra ett offentligt register över rymdföremål samt att verksamhetsutövaren ska anmäla till ministeriet uppgifter om rymdföremål som sänts ut i omloppsbana runt jorden eller någon annanstans i rymden; utsänd- ande stat eller stater, verksamhetsutövarens namn, beteckning eller registernummer på rymdföremålet, rymdföremålets allmänna syfte, tidpunkt och plats för utsändande samt uppsändningsanläggning, samt parametrarna för rymdföremålets rörelsebana som omfattar om- loppstid, banplanets lutning, apogeum och perigeum. Närmare bestäm- melser om registret och de uppgifter som ska föras in i detta får utfärdas genom förordning. Enligt 4 § ska verksamhetsutövaren an- mäla de ovannämnda uppgifterna till ministeriet inom en månad från uppsändningen.

Danmark

Regler om registrering finns i 10 § första stycket i den danska rymd- lagen där det föreskrivs att utbildnings- och forskningsministern ska upprätta och föra ett offentligt register över rymdföremål och att

1Med apogeum avses det längsta avståndet mellan föremålet och jorden.

2Med perigeum avses det kortaste avståndet mellan föremålet och jorden.

217

Registrering av rymdföremål

SOU 2021:91

registret ska innehålla uppgifter om rymdföremål som sänds ut i kretslopp runt jorden eller längre ut i rymden och för vilka Danmark är utsändande stat. I bestämmelsens andra stycke regleras förhållan- det om det är fler länder än Danmark som anses vara utsändande stat enligt registreringskonventionen. I sådana situationer registrerar minis- tern rymdföremålet om det är bestämt i avtal mellan de berörda stat- erna. Enligt tredje stycket ska ministern vidareförmedla uppgifterna till FN:s generalsekreterare. I fjärde stycket finns en föreskriftsrätt för ministern vad gäller närmare regler om registret och vilka upp- gifter som operatören ska rapportera för registrering.

Norge

Rymdföremål som Norge är skyldig att registrera enligt artikel 2 i registreringskonventionen ska enligt 11 § i det norska lagförslaget registreras i ett nationellt register för rymdföremål. Informationen i registret ska vidareförmedlas till FN:s generalsekreterare. I 12 § regleras vilka uppgifter som registret ska innehålla; namn på utsändande stat eller stater, kännetecken på rymdföremålet till exempel registrerings- nummer, datum och plats för utsändning, grundläggande banpara- metrar som omloppstid, banplanets lutning, högsta punkt i banan och lägsta punkt i banan, samt information om rymdföremålets funk- tioner och användning. Operatören ska självmant lämna dessa upp- gifter till tillsynsmyndigheten. I 13 § finns en delegation till departe- mentet att föreskriva om närmare regler för registret.

8.2.4Modellagen

I artikel 10 i modellagen regleras registrering av rymdförmål. Där an- ges följande förslag till nationell reglering;

1.Ett nationellt register inrättas härmed för registrering av rymd- föremål. Den behöriga myndigheten (företrädesvis densamma som meddelar tillstånd) ska föra det nationella rymdregistret.

2.Om inte annat följer av punkt 3 ska alla rymdföremål där XY är utsändande stat i enlighet med artikel 1 i 1974 års konvention om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden registreras i det nationella registret.

218

SOU 2021:91

Registrering av rymdföremål

3.Om det med avseende på ett rymdföremål finns två eller flera utsändande stater ska dessa i enlighet med artikel 2.2 i konven- tionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden gemensamt avgöra vilken stat som ska vara registerförande stat för det aktuella rymdföremålet.

4.Följande uppgifter ska upptas i det nationella registret.

Utsändande stats eller staters namn (namn på privat utsänd- ande entitet, fysisk eller juridisk person).

Registernummer på rymdföremålet.

Dag och område eller plats för utsändande.

Grundläggande parametrar för omloppsbanan, inbegripet om- loppstid, banplanets lutning, apogeum och perigeum.

Rymdföremålets allmänna användning.

5.Ytterligare uppgifter och uppgifter i enlighet med konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden och/eller Förenta nationernas generalförsamlings resolution 62/101 om rekommendationer om förbättring av staters och internationella mellanstatliga organisationers förfaranden för registrering av rymd- föremål i enlighet med vad som anges i en tillämpningsbestäm- melse/-förordning ska också upptas i det nationella registret.

6.Uppgifterna i punkt 1 ska snarast möjligt göras tillgängliga för Förenta nationernas generalsekreterare.

7.Ändringar av betydelse vad gäller de uppgifter som omnämns i punkt 1 ska registreras i det nationella registret. Förenta nation- ernas generalsekreterare ska informeras om dessa.

8.3Utformning av ett registreringsförfarande

8.3.1Nuvarande registreringsförfarande

Rymdstyrelsen har enligt rymdförordningen i uppdrag att föra register över rymdföremål för vilka Sverige är att anse som utsändande stat enligt registreringskonventionen, se avsnitt 8.2.1. Det är denna kon- vention från år 1975 som reglerar registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden. Konventionen tillkom för att underlätta

219

Registrering av rymdföremål

SOU 2021:91

identifiering av rymdföremål och bidra till tillämpningen och utveck- lingen av den internationella rätt som gäller för utforskandet och ut- nyttjandet av yttre rymden.

Efter att ett svenskt rymdföremål har sänts ut i rymden registrerar Rymdstyrelsen föremålet i det nationella registret över rymdföremål (Register of Swedish Objects Launched into Outer Space) och lämnar därefter uppgifterna till svenska ambassaden i Wien som förmedlar uppgifterna till UNOOSA för registrering i FN:s register över rymd- föremål (Promemorian Rymdstyrelsens handläggning av tillstånds- ärenden – processbeskrivning, 15 februari 2021, dnr 2021–00017, s. 3).

Rymdstyrelsen har till utredningen uppgett att det har etablerats en praxis som innebär att den stat vars subjekt äger satelliten gör anmälan till FN.

8.3.2Nationellt register

Vårt förslag: Det ska regleras i lagen att register ska föras över rymdföremål. Av rymdförordningen ska det framgå att Rymd- styrelsen för registret.

Skälen för förslaget: I dag är kravet enligt 4 § första stycket rymd- förordningen att register ska föras över rymdföremål för vilka Sverige är att anse som utsändande stat enligt registreringskonven- tionen. Det innebär att all tillståndspliktig verksamhet registreras i dag. I avsnitt 6.5 föreslår vi att den nya lagen även ska omfatta sondraketer och att lagen ska gälla för rymdföremål som sänds ut till en höjd som överstiger 100 kilometer över havsytans nivå. Kravet enligt registreringskonventionen är, som framgår av avsnitt 8.2.1, att rymdföremål som sänds ut i kretslopp runt jorden eller därbortom registreras. Som angetts i avsnitt 6.5.3 befinner sig de låga omlopps- banorna på cirka 400 kilometers höjd, men de flesta satelliterna i låg bana finns i intervallet 550–1100 kilometer. Samtliga rymdföremål som föreslås ingå i tillståndspliktig verksamhet kommer därmed inte att omfattas av kravet på registrering enligt registreringskonven- tionen. Vi anser emellertid att det kan vara av värde att det svenska registret omfattar samtliga tillståndspliktiga verksamheter med rymd- föremål och inte enbart de rymdföremål som registreras i det inter- nationella registret. Ett komplett register som innehåller all tillstånds-

220

SOU 2021:91

Registrering av rymdföremål

pliktig verksamhet underlättar planering och uppföljning av tillstånds- och tillsynsverksamheten. Även granskning riktad mot sådan verk- samhet kan stödjas av ett sammanhållet register.

Eftersom staterna själva enligt registreringskonventionen har möjlighet att fastställa innehållet i det nationella registret, anser vi att det svenska nationella registret bör innehålla uppgifter om samt- liga rymdföremål enligt den nya lagen. En bestämmelse om att det ska finnas ett nationellt register över rymdföremål bör tas in i lagen. En sådan ordning innebär att det svenska registret kan komma att inne- hålla fler rymdföremål än vad som enligt registreringskonventionen ska rapporteras till FN.

Enligt modellagen bör företrädesvis samma myndighet som med- delar tillstånd föra det nationella registret för registrering av rymd- föremål. Vi har i avsnitt 7.3.4 föreslagit att Rymdstyrelsen ska pröva tillstånd för bedrivande av rymdverksamhet. Det är också Rymd- styrelsen som i dag förvaltar det nationella registret över rymdföre- mål. Rymdstyrelsen bör därför fortsatt ha i uppdrag att föra registret över rymdföremål. Detta bör regleras i förordning.

8.3.3Förenta nationernas register

Vårt förslag: Det ska regleras i förordning att Rymdstyrelsen ska anmäla till Förenta nationerna uppgifter från registret angående de rymdföremål för vilka Sverige är utsändande stat enligt regi- streringskonventionen. Förenta nationerna ska underrättas om ett anmält rymdföremål inte längre är kvar i registret.

Om förutom Sverige, en annan stat också är utsändande stat enligt registreringskonventionen, ska Sverige göra anmälan till Förenta nationerna, om inte annat har avtalats med den andra staten.

Underrättelserna ska göras utan onödigt dröjsmål till Förenta nationernas generalsekreterare genom Utrikesdepartementet.

Skälen för förslaget: FN:s register över rymdföremål som har sänts ut i rymden är av stor betydelse för att alla stater ska ha vetskap om vilka rymdföremål som finns i rymden och vem som är utsändande stat för dessa föremål. Registret är av särskild betydelse för ansvars- frågorna vid skada, vilket vi återkommer till i kapitel 10.

221

Registrering av rymdföremål

SOU 2021:91

Som angetts i avsnitt 8.2.1 föreskrivs det i registreringskonven- tionen att en registerförande stat så snart som möjligt ska förse FN:s generalsekreterare med uppgifter från det nationella registret om de rymdföremål som har sänts ut i kretslopp runt jorden eller därbort- om. De anmälda uppgifterna förs in i en förteckning som är offent- lig. Förordningen bör därför innehålla en bestämmelse om att Rymd- styrelsen till FN:s generalsekreterare ska anmäla uppgifter från registret om de rymdföremål för vilka Sverige är att anse som utsändande stat enligt registreringskonventionen. Eftersom endast de rymdföremål som har sänts ut i omloppsbana runt jorden eller bortanför denna ska anmälas till FN, kan det innebära att inte alla uppgifter i det svenska registret kommer att anmälas. I dag sker rapporteringen genom att uppgifterna förmedlas av Utrikesdepartementet, vilket fortsatt bör ske.

Det är väsentligt att registret innehåller korrekt information och att de utsändande staterna inte dröjer med rapporteringen till FN. Anmälan bör därför göras utan onödigt dröjsmål.

Om ett rymdföremål, som en registerförande stat sänt in upp- gifter om, inte längre är kvar i omloppsbana runt jorden ska FN:s generalsekreterare, så snart som möjligt, underrättas om detta enligt registreringskonventionen. Det bör därför även regleras i förord- ningen att Rymdstyrelsen, utan onödigt dröjsmål, genom Utrikes- departementet ska underrätta FN:s generalsekreterare om ett anmält rymdföremål inte längre är kvar i registret.

Om det finns två eller flera utsändande stater för ett rymdföre- mål, ska de enligt registreringskonventionen gemensamt avgöra vilken av dem som ska registrera föremålet i sitt nationella register och därmed är registerförande stat. Principerna för staternas uppträd- ande vid utforskandet och utnyttjandet av yttre rymden i artikel 8 i rymdfördraget ska härvid beaktas. Enligt denna bestämmelse har den stat i vars register ett rymdföremål förs domsrätt och kontroll över föremålet inklusive ombordvarande personal, även då dessa befinner sig i yttre rymden eller på en himlakropp. I 4 § andra stycket rymd- förordningen föreskrivs att om en annan stat också kan anses som utsändande stat enligt registreringskonventionen ska ett rymdföre- mål registreras i Sverige endast om de berörda staterna har kommit överens om detta. Av förarbetena till den finska bestämmelsen om registrering av rymdföremål framgår att de flesta som tillhandahåller utsändningstjänster förutsätter att kundens satellit registreras i det nationella registret i kundens hemstat, inte i hemstaten för den som

222

SOU 2021:91

Registrering av rymdföremål

tillhandahåller utsändningstjänsten (RP 157/2017 rd, s. 43). Rymd- styrelsen har till utredningen bekräftat denna praxis, se avsnitt 8.3.1.

Nuvarande svensk reglering medför att om fler stater än Sverige betraktas som utsändande stat för ett rymdföremål, så ska Rymd- styrelsen registrera föremålet i det svenska registret endast om detta har överenskommits mellan Sverige och de andra staterna. Det svenska registret upptar i dag samtliga svenska satelliter som har sänds ut från utlandet med utländska utsändningsleverantörer och i dessa fall är Sverige inte den enda utsändande staten enligt registreringskon- ventionen. Som vi anfört i avsnitt 8.3.2 anser vi att det svenska natio- nella registret bör innehålla uppgifter om samtliga verksamheter som är tillståndspliktiga i Sverige. Det finns därmed inte anledning att införa en bestämmelse i den nya förordningen som motsvarar 4 § andra stycket rymdförordningen. Vi föreslår i stället en ordning som innebär att om förutom Sverige en annan stat också är utsändande stat enligt registreringskonventionen, ska Sverige göra anmälan till FN om inte annat har avtalats med den andra staten.

Det har mot bakgrund av att det svenska registret kan komma att innehålla fler rymdföremål än vad som enligt registreringskonven- tionen ska rapporteras till FN, uppkommit fråga om Sverige enligt traktaten har domsrätt över de rymdföremål som upptas i det svenska registret. Enligt vår bedömning är Sverige inte registerförande stat för ett föremål enligt registreringskonventionen endast på grund av att det har antecknats i Rymdstyrelsens register, utan det krävs en anmälan om rymdföremålet till FN.

8.4Uppgifter i registret över rymdföremål

8.4.1Uppgifter som registret ska innehålla

Vårt förslag: Det ska regleras i förordning att registret över rymd- föremål ska innehålla uppgifter om

1.utsändande stat eller stater,

2.beteckning eller registernummer på rymdföremålet,

3.dag och område eller plats för utsändande,

223

Registrering av rymdföremål

SOU 2021:91

4.grundläggande parametrar för omloppsbanan, inklusive om- loppstid, banplanets lutning, apogeum och perigeum, och

5.rymdföremålets allmänna användning.

Skälen för förslaget: Som tidigare anförts så fastställer staterna själva innehållet i det nationella registret över rymdföremål. I avsnitt 8.3.2 har vi föreslagit att det svenska registret bör innehålla uppgifter om rymdföremål som ingår i tillståndspliktig verksamhet enligt den nya lagen. De uppgifter om rymdföremål som framgår av artikel 4.1 i registreringskonventionen ska emellertid de registerförande staterna förse FN:s generalsekreterare med för inskrivning i FN:s register över rymdföremål. Det finns därför skäl för att det är dessa uppgifter som ska nedtecknas i det nationella registret, jfr artikel 10 i modellagen. De uppgifter som ska anmälas till FN är;

1.utsändande stats eller staters namn,

2.lämplig beteckning eller registernummer på rymdföremålet,

3.dag och område eller plats för utsändande,

4.grundläggande parametrar för kretsbanan, inbegripet omloppstid, banplanets lutning, apogeum och perigeum,

5.rymdföremålets allmänna användning.

En bestämmelse bör därför införas i förordning som anger att det nationella registret över rymdföremål ska innehålla de ovan angivna uppgifterna. Vi har i stället för ordet kretsbana, använt ordet omlopps- bana i bestämmelsens ordalydelse, vilket är det uttryck som numera används i svenskt språkbruk. Någon ändring i sak är inte avsedd. Vi har också valt att använda begreppen apogeum och perigeum för att beteckna det längsta respektive kortaste avståndet mellan rymdföre- målet och jorden, eftersom dessa begrepp är väl inarbetade i branschen och de används dessutom i motsvarande bestämmelse i den nuvar- ande förordningen.

Det kan vara fråga om att i registret ange flera utsändande stater för rymdföremålet. Enligt artikel 1a i registreringskonventionen är ”utsändande stat” såväl en stat som sänder ut ett rymdföremål eller medverkar vid utsändandet av ett rymdföremål, som en stat från vars område eller anordningar ett rymdföremål sänds ut. Ett exempel är om

224

SOU 2021:91

Registrering av rymdföremål

en svensk satellit sänds ut från utsändningsanläggningen Baikonour Cosmodrome som ligger i södra Kazakstan i ett område som hyrs ut till Ryssland och drivs av den ryska rymdflygstyrelsen Roscosmos. Det är alltså fråga om tre utsändande stater; Kazakstan (territorium), Ryssland (ansvarar för anordningarna och är utsändningsleverantör) och Sverige (köpare av utsändningen). Hade det rört sig om fler nyttolaster hade varje stat som köper en utsändning för sin nyttolast också blivit utsändande stat och ska anges i registret.

8.4.2Föreskriftsrätt för Rymdstyrelsen

Vårt förslag: Rymdstyrelsen ska få meddela föreskrifter om ytter- ligare uppgifter som registret över rymdföremål ska innehålla.

Skälen för förslaget: Enligt artikel 4.2 i registreringskonventionen kan en registerförande stat rapportera ytterligare uppgifter om de rymdföremål som har registrerats i det nationella registret. I FN:s resolution 62/101 från den 17 december 2007 om rekommendationer om förbättring av staters och internationella mellanstatliga organisa- tioners förfaranden för registrering av rymdföremål, rekommen- deras att ytterligare uppgifter om rymdföremål rapporteras till FN. Dessa uppgifter är emellertid så detaljerade att de hör hemma på lägre författningsnivå. Vår bedömning är också att uppfattningen om vilka uppgifter som bör anmälas till FN löpande kommer att förändras, vilket ytterligare är ett argument för att reglera detta i myndighets- föreskrift.

LTS-riktlinjerna (A.5) innehåller också rekommendationer om att till anmälan foga notiser om ett rymdföremål innehåller eventuella framtida separationer av friflygande rymdföremål. LTS-riktlinjerna förordar också att en registrering bör innehålla en notis om kärn- ämnen finns ombord på rymdföremålet.

Vi föreslår därför ett bemyndigande för Rymdstyrelsen att få med- dela föreskrifter om ytterligare uppgifter som registret över rymd- föremål ska innehålla.

225

Registrering av rymdföremål

SOU 2021:91

8.4.3Underrättelse till Rymdstyrelsen

Vårt förslag: Verksamhetsutövaren ska efter verksamhetens genom- förande, utan onödigt dröjsmål, underrätta Rymdstyrelsen om de uppgifter som ska föras in i det nationella registret och om för- ändringar av dessa som inte är av ringa betydelse.

Skälen för förslaget: Det är av vikt att det nationella registret inne- håller korrekta uppgifter om rymdföremålet. Rymdstyrelsen bör därför få information från verksamhetsutövaren angående de upp- gifter som ska föras in i det nationella registret så snart som möjligt. En underrättelse bör följaktligen ske i samband eller direkt efter att verksamheten har genomförts i enlighet med tillståndet, vilket i nor- malfallet är efter utsändningen när rymdföremålet placerats i omlopps- bana, men det kan också vara efter en förflyttning av rymdföremålet.

Förändringar av de uppgifter om rymdföremålet som anges i av- snitt 8.4.1, som inte är av ringa betydelse, bör också antecknas i det nationella registret. En motsvarande bestämmelse finns i modellagen och ligger i linje med rekommendationerna i den i avsnitt 8.4.2 nämnda resolutionen från FN. Exempel på förändringar som inte är av ringa betydelse, är om rymdföremålet får en annan användning, till exem- pel att rymdföremålet flyttas till en annan omloppsbana. Sådana för- ändringar innebär att verksamhetsutövaren måste ansöka om ett kom- pletterande tillstånd för den ändrade verksamheten, se avsnitt 7.3.2. Om ett kompletterande tillstånd meddelas ska de nya uppgifterna antecknas i registret.

Det bör därför införas en bestämmelse i förordningen om att verksamhetsutövaren, efter att verksamheten genomförts, bör under- rätta Rymdstyrelsen om de uppgifter som ska föras in i det nationella registret. Underrättelsen bör ske utan onödigt dröjsmål. Rymdstyr- elsen ska sedan utan onödigt dröjsmål rapportera uppgifterna vidare till FN, se avsnitt 8.3.3.

Om uppgifterna i registret i något avseende är inaktuella för att verksamheten har förändrats, och dessa förändringar inte är av ringa betydelse, bör också en underrättelse till Rymdstyrelsen ske utan onödigt dröjsmål efter att verksamheten genomförts.

226

9 Tillsyn

9.1Inledning

I kapitel 7 behandlades frågor om vilka tillstånd som ska krävas för att bedriva rymdverksamhet, hur tillståndsprocessen ska utformas, samt vad som ska gälla vid överlåtelse av rymdverksamhet. I kapitel 8 behandlades registrering av rymdföremål. I detta kapitel kommer vi att behandla frågor om tillsyn, vilket är mycket övergripande reglerat i den nuvarande rymdlagen och ett område som är nära samman- kopplat med frågorna om tillstånd och registrering.

Inledningsvis redogör vi för regleringen på området i internatio- nell rymdrätt, i vår nuvarande nationella rätt, i vissa länder som lämpar sig för jämförelse och i modellagen, se avsnitt 9.2. Avsnitt 9.3 handlar om den nuvarande tillsynen, utgångspunkter för tillsyn samt behovet av en utökad och tydligare tillsyn. Vidare rör avsnittet till- synsmyndighetens uppdrag, bistånd vid tillsynen av en annan myn- dighet samt slutligen avgifter vid tillsyn. I avsnitt 9.4 behandlas till- synsmyndighetens befogenheter som är rätt till upplysningar från tillsynsobjektet, rätt att tillträda tillsynsobjektets lokaler och områ- den för inspektion samt möjlighet att meddela förelägganden för att kunna styra beteendet hos tillsynsobjektet. I avsnitt 9.5 överväger vi vilka ingripandeåtgärder tillsynsmyndigheten bör ha tillgång till vid överträdelser och brister i verksamheten. Avslutningsvis behandlas i avsnitt 9.6 den nuvarande straffsanktionen som finns vid överträdelser.

227

Tillsyn

SOU 2021:91

9.2Regleringen på området

9.2.1Internationell rymdrätt

Enligt artikel 6 i rymdfördraget är varje stat skyldig att fortlöpande övervaka den icke-statliga verksamheten i yttre rymden, vilket inne- fattar månen och övriga himlakroppar.

9.2.2Nuvarande nationell rätt

Enligt den nuvarande rymdlagstiftningen ska Rymdstyrelsen utöva kontroll över tillståndshavarnas rymdverksamhet (3 § andra stycket rymdlagen och 2 § rymdförordningen). Ett tillstånd får återkallas, om villkoren för tillståndet åsidosätts eller om det annars finns synner- liga skäl till det. Det är regeringen som beslutar om återkallelse. I avvaktan på att frågan om återkallelse avgörs slutligt får tillståndet återkallas intermistiskt (4 § rymdlagen). I rymdlagen straffbeläggs att utan erforderligt tillstånd bedriva rymdverksamhet eller att åsido- sätta villkor som har uppställts som förutsättning för tillstånd (5 §).

9.2.3Utblick

Finland

Tillsynsfrågor regleras i den finska lagen i 14 § som handlar om övervakning och 15 § som handlar om inspektionsrätt. Av 14 § fram- går att det är arbets- och näringsministeriet som övervakar att rymd- lagen och anslutande föreskrifter följs, att verksamhetsutövaren årligen ska lämna in en rapport över sin rymdverksamhet till mini- steriet och att ministeriet har rätt att av verksamhetsutövaren få de uppgifter som behövs för övervakningen. Närmare regler om upp- giftsskyldigheten finns i 7 § i förordningen. Enligt 15 § har mini- steriet rätt att förrätta behövliga inspektioner av verksamhetsutövarens rymdverksamhet och rymdföremål och vid inspektionen få tillträde till lokaler och andra områden som är av betydelse för övervakningen samt att få studera relevanta handlingar. Ministeriet har rätt att anlita oberoende sakkunnig för inspektionen.

228

SOU 2021:91

Tillsyn

Enligt 3 § tillämpas inte bestämmelserna om tillsyn på rymd- verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, utan i stället regleras övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet i förordning.

Enligt 13 § har arbets- och näringsministeriet rätt att ändra eller återkalla ett tillstånd vid vissa brister eller överträdelser som är väsent- liga under förutsättning att verksamhetsutövaren inte har avhjälpt bristen eller överträdelsen inom en viss tidsfrist. I beslutet om åter- kallelse får ministeriet ställa sådana villkor som behövs med tanke på säkerheten när rymdverksamheten avslutas eller bestämma att verk- samhetsutövaren ska överföra rymdverksamheten till en annan verk- samhetsutövare som fortsätter verksamheten. Ett sådant åläggande får förenas med vite enligt 19 §.

I 21 § finns en straffbestämmelse. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver rymdverksamhet utan tillstånd eller god- kännande av överföring, överför rymdverksamhet till en annan verk- samhetsutövare utan godkännande eller försummar att teckna för- säkring eller att lämna uppgifter döms, om gärningen inte är ringa, för rymdverksamhetsförseelse till böter.

Danmark

Tillsyn utövas av utbildnings- och forskningsministern enligt 16 § första stycket i den danska lagen. Enligt bestämmelsens andra stycke föreligger upplysningsplikt vid tillsynen för ägare och operatörer vid anmodan från ministern. Ministern, eller den ministern bemyndigar, har enligt 17 § rätt att få tillgång till operatörens lokaler för att kunna genomföra tillsynen. Enligt 18 § kan emellertid ministern medge att statliga aktörer undantas från tillsynskravet. Enligt förarbetena är Försvarsdepartementet, och de statliga myndigheter som ligger under detta departement, exempel på aktörer som kan meddelas dispens från tillsyn (2015/1 LSF 128, s. 40).

Enligt 21 § straffas överträdelser av lagen med böter eller fängelse i högst fyra månader. Vid avsiktliga överträdelser och särskilt skärp- ande omständigheter kan straffets längd höjas till fängelse i två år.

229

Tillsyn

SOU 2021:91

Norge

Tillsynsfrågor regleras i 27–31 §§ i det norska lagförslaget. Enligt 27 § är det departementet som utövar tillsyn över att rymdverk- samhet bedrivs i enlighet med lagen och enligt 28 § måste operatören ge tillsynsmyndigheten tillgång till lokaler när det är nödvändigt för tillsynen. I 29 § regleras operatörens upplysningsplikt i samband med tillsyn, i 30 § att departementet kan tillsätta en undersöknings- kommission om en allvarlig händelse inträffar i samband med rymd- verksamhet och i 31 § att tillsynsavgift kan krävas av operatören.

I lagförslaget finns ett kapitel om förvaltningsåtgärder och admi- nistrativa sanktioner (32–36 §§). Här regleras förelägganden om rätt- else eller upphörande av verksamhet i strid med lagen, vite, intermistiskt upphörande av verksamheten, återkallelse eller ändring av tillstånd samt sanktionsavgift.

9.2.4Modellagen

I artikel 5 i modellagen regleras tillsyn och i kommentaren till arti- keln anges att tillsyn är ett krav som framgår av artikel 6 i rymd- fördraget. Enligt kommentaren bör tillsyn anförtros den myndighet som utfärdar tillstånd och det bör säkerställas att informationen tillgängliggörs på regeringsnivå. Modellagen föreslår en reglering om tillsyn som anger att myndigheten löpande ska övervaka all rymd- verksamhet och att närmare uppgifter om övervakningen ska fast- ställas i en tillämpningsbestämmelse/-förordning.

I artikel 6 i modellagen regleras återkallelse, tillfälligt upphävande och ändring av tillstånd. Modellagen föreslår att sådana åtgärder ska kunna beslutas av den övervakande myndigheten om tillståndsvill- koren inte efterlevs. Enligt kommentaren bör nämnda åtgärder, utan hinder av en bötessanktion, utgöra myndighetens ordinarie sätt att bedriva övervakningen.

Artikel 14 föreslår en bestämmelse där den som bryter mot skyl- digheterna i lagen döms till ett i lagen fastställt bötesbelopp. Av kommentaren framgår att det verkar avse en sanktionsavgift snarare än en straffsanktion.

230

SOU 2021:91

Tillsyn

9.3Tillsynsförfarandet

9.3.1Nuvarande tillsyn

I förarbetena till rymdlagen framhöll regeringen att ett sätt att få den nödvändiga kontrollen av den verksamhet som en tillståndshavare bedriver är att göra tillståndet villkorat av att tillståndshavaren fortlöpande lämnar vissa uppgifter samt att staten får rätt till insyn i och eventuellt också inspektion av verksamheten. Regeringen ansåg det lämpligt att delegera det praktiska utövandet av den fortlöpande kontrollen till Rymddelegationen (i dag Rymdstyrelsen), men påpek- ade att det i kontrollverksamheten kunde finnas behov av medverkan från andra myndigheter. Enligt regeringen kunde krav komma att förskrivas om att Rymdstyrelsen ska redovisa för regeringen vad som framkommit i kontrollverksamheten. Den fortlöpande kontrollen av tillståndshavarna torde enligt regeringen till väsentlig del kunna grundas på uppgifter som tillståndshavaren förpliktas att sammanställa om sin verksamhet (prop. 1981/82:226, s. 10 f. och 15).

Den tillsyn som Rymdstyrelsen i dag utövar över tillståndsgiven rymdverksamhet är enligt myndigheten begränsad till ett generellt återrapporteringskrav om den bedrivna verksamheten under verk- samhetsåret. Rymdstyrelsens nuvarande form för tillsynsverksam- het inleddes för ett tiotal år sedan och ett par tillståndshavare har i respektive beslut om tillstånd ålagts ett uttryckligt återrapporterings- krav (se till exempel regeringsbeslut från den 6 oktober 2011, U2011/4807/F, avseende satelliten Odin och Prisma-satelliterna Mango och Tango där OHB Sweden AB åläggs att årligen rapportera status för sina aktiviteter till Rymdstyrelsen och med omedelbar verkan rapportera allvarliga störningar som kan påverka kontrollen av satelliten till Rymdstyrelsen). Rymdstyrelsen har vidare uppgett att myndigheten inte har utvecklat någon praxis för tillsyn på verksam- hetsplatser eller någon annan fördjupad tillsyn, och att det i dag inte finns kompetens eller resurser för att bedriva en teknisk tillsyn av till- ståndshavarnas verksamhet (Rymdstyrelsens handläggning av tillstånds- ärenden – processbeskrivning, den 15/2 2021, dnr 2021–00017).

Rymdstyrelsen har mellan åren 2012 och 2019 fått årliga rappor- teringar om den verksamhet som verksamhetsutövarna fått tillstånd att bedriva enligt lagen om rymdverksamhet. Det har rört sig om en handfull tillståndshavare. Rymdstyrelsen ställer krav på att de årliga rapporterna ska innehålla en översikt av alla viktiga händelser för de

231

Tillsyn

SOU 2021:91

satelliter som har tillstånd enligt lagen om rymdverksamhet, vilket inkluderar bland annat utsändning, urdrifttagande, ändring av ägar- skap, större banändringar och ändringar av driftsform. Utöver så- dana händelser innehåller till exempel rapporterna beträffande satel- literna Odin och Prisma även en kortfattat redogörelse för arbetet med och skötseln av satelliterna (se Odin aktivitetsrapport till SNSB från OHB Sweden1 samt Prisma aktivitetsrapport till SNSB från OHB Sweden2).

Enligt uppgift från Rymdstyrelsen har återrapporteringen inte förts vidare till regeringen, eftersom det inte har funnits några sådana redovisningskrav från regeringens sida.

9.3.2Utgångspunkter för tillsyn

Frågor om tillsyn har de senaste åren fått ökat fokus och har disku- terats inom många olika rättsområden. Regeringen redovisar i skriv- elsen En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn (skr. 2009/10:79) gene- rella bedömningar för hur en tillsynsreglering bör vara utformad. I skrivelsen framhålls att den offentliga tillsynen är viktig för att stärka efterlevnaden av de föreskrifter som riksdagen och regeringen har beslutat om och att medborgarna genom tillsynen ska vara till- försäkrade att deras intressen tas till vara. Regeringen understryker i skrivelsen att det behövs en större enhetlighet, tydlighet och rätts- säkerhet i den offentliga tillsynen, vilket bland annat kan uppnås genom att precisera tillsynsmyndigheternas uppdrag och att använda enhetliga begrepp och regler. Begreppet tillsyn bör enligt regeringen främst användas för verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse.

I skrivelsen redovisas även generella bedömningar kring tillsyn, bland annat vad gäller finansiering, ingripandemöjligheter och till- synsorgans befogenheter, vilket vi kommer att återkomma till i de följande avsnitten.

1Dnr ODIN-OSE-RP-0001, ODIN-OSE-RP-00014, Odin-OSE-RP-00017, Odin-OSE-RP- 00019, Odin-OSE-RP-00023 och ODIN-OSE-RP-0026.

2Dnr PRISMA-OSE-RP-0001, version 3.

232

SOU 2021:91

Tillsyn

9.3.3Behov av en utökad och tydligare tillsyn

Vår bedömning: Det finns behov av att utöka och tydliggöra till- synen över rymdverksamhet som bedrivs enligt den nya lagen.

Skälen för bedömningen: Tillsyn av icke-statlig verksamhet i rym- den är ett krav som följer av artikel 6 i rymdfördraget. Som framgått av avsnitt 9.3.1 är dagens tillsyn tämligen fragmentarisk och består enbart av att verksamhetsrapporteringar årligen lämnas till Rymd- styrelsen från tillståndshavarna. Rymdstyrelsen har uppgett att det inte förekommer någon fördjupad tillsyn, såsom inspektioner eller andra kontroller på de platser där verksamheten bedrivs. Det kan också konstateras att Rymdstyrelsen inte har någon tydlig styrning för tillsynsverksamheten i form av författningsstöd för hur tillsynen ska genomföras eller vilka möjligheter som finns att ingripa vid brister eller överträdelser, förutom en återkallelse av tillståndet, vilket beslutas av regeringen. Att notera är emellertid att den kontroll som sker enligt den nuvarande rymdlagen endast har träffat en handfull verksamheter, eftersom antalet tillståndsärenden enligt nuvarande system är förhållandevis få.

Vi har föreslagit att även verksamhet med sondraketer ska om- fattas av den nya rymdlagen och att även statlig rymdverksamhet ska vara tillståndspliktig. Som vi anfört i avsnitt 7.3.4 kommer dessa för- slag, tillsammans med förhållandet att Esrange förväntas få en för- måga till satellitutsändningar och att nya innovationer och en ökad tillväxt bidrar till en ökning av antalet aktörer i rymden, att leda till att antalet tillståndsärenden från olika håll kommer att öka framöver. Detta leder i sin tur till att kraven på kontroll över tillståndsgiven verksamhet, och att denna utförs på det sätt som anges i rymdlag- stiftningen och tillståndsbeslutet, blir än mer viktigt. Det finns därför behov av att stärka tillsynen för rymdverksamhet genom att utöka och tydliggöra den.

För att tillsynsmyndigheten i den nya lagen ska kunna utöva till- syn på ett effektivt, ändamålsenligt och rättssäkert sätt bör verksam- heten ges nödvändiga förutsättningar. En sådan förutsättning är att det finns författningsstöd för tillsynsförfarandet avseende tillsyns- myndighetens uppdrag och befogenheter, men också vilka ingrip- andeåtgärder och sanktioner som finns att tillgå. Tydliga regler för tillsynsverksamheten medför att både tillsynsmyndigheten och till-

233

Tillsyn

SOU 2021:91

synsobjekten vet vad som kan förväntas av tillsynen, men även att samhället i stort kan förlita sig på att verksamheten – som inbegriper potentiellt farliga aktiviteter – kontrolleras på ett lämpligt sätt och att det finns effektiva verktyg för att ingripa för det fall det finns säkerhetsbrister i verksamheten.

Samtidigt är det viktigt att inte skapa en alltför detaljerad reglering av tillsynsförfarandet. En annan förutsättning för en väl fungerande tillsyn är nämligen att tillsynsmyndigheten kan arbeta självständigt och oberoende och själv prioritera bland sina arbetsuppgifter på det sätt som den anser bäst gagnar tillsynsverksamheten som helhet. Ytterligare förutsättningar för en god tillsyn är att tillsynsmyndig- heten har den kompetens och de resurser, såväl ekonomiska som personella, som krävs.

Vid övervägandena gällande hur regleringen av tillsynsförfarandet bör utformas, bör regeringens uppfattning om hur man allmänt bör se på tillsynsverksamhet, och som kommer till uttryck i skrivelsen om tillsyn, se avsnitt 9.3.2, vara utgångspunkten.

9.3.4Tillsynsområde och tillsynsmyndighet

Vårt förslag: Tillsyn ska utövas över rymdverksamhet av den myndighet som regeringen bestämmer. Det ska regleras i förord- ning att denna myndighet är Rymdstyrelsen.

En statlig aktör som har meddelats undantag från tillstånds- plikt är inte föremål för tillsyn, men ska hålla regeringen under- rättad om den bedrivna verksamheten.

Skälen för förslaget

Tillsynsområde

Tillsyn bör utövas över tillståndspliktig rymdverksamhet för att kontrollera att verksamheten följer tillämpliga författningar och beslut. I avsnitt 7.3.1 har vi föreslagit att regeringen ska kunna med- dela undantag från tillståndsplikt för rymdverksamhet som bedrivs av svenska staten. En statlig aktör som har fått ett sådant undantag är därmed inte heller föremål för tillsyn. Som framhållits i nämnda avsnitt är avsikten att detta undantag ska tillämpas mycket restriktivt

234

SOU 2021:91

Tillsyn

och främst avseende myndigheter inom försvars- och säkerhets- området.

Fråga har uppkommit om en statlig aktör som har meddelats undantag från tillståndsplikten bör stå under någon annan sorts övervakning eller kontroll. Som angetts i avsnitt 9.2.3 har Finland en ordning som innebär att rymdverksamhet som bedrivs av Försvars- makten inte omfattas av bestämmelserna om tillstånd och tillsyn i den finska rymdlagen, utan i stället regleras övervakningen av För- svarsmaktens rymdverksamhet i en särskild förordning; Försvars- ministeriets förordning om övervakningen av Försvarsmaktens rymd- verksamhet. Enligt regleringen är det Försvarsministeriet som svarar för den allmänna styrningen och övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet och Huvudstaben som övervakar att rymdlagstift- ningen iakttas inom Försvarsmakten och lämnar en årlig rapport om den bedrivna rymdverksamheten till försvarsministeriet och arbets- och näringsministeriet (3 § andra stycket lagen om rymdverksamhet och 2 och 3 §§ förordningen om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet).

Vi har i avsnitt 7.3.1 föreslagit att de statliga aktörer som bedriver rymdverksamhet som har undantagits från tillståndsplikt ska anmäla verksamheten till regeringen. Regeringen bör därefter hållas under- rättad om den bedrivna verksamheten för att få den insyn i verksam- heten som krävs, bland annat utifrån Sveriges internationella åtag- anden på rymdområdet. En bestämmelse om att regeringen ska hållas underrättad om verksamheten bör därför införas i den nya lagen. En myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet som kan bli aktuell för ett undantag, har dessutom som utgångspunkt en allmän åter- rapporteringsskyldighet till regeringen om den verksamhet som myn- digheten bedriver enligt sitt regleringsbrev. Detta säkerställer också att regeringen kommer att informeras löpande om den bedrivna rymd- verksamheten.

Tillsynsmyndighet

En central fråga att ta ställning till är vem som ska utöva tillsyn över rymdverksamhet enligt den nya lagen. För att garantera trovärdig- heten i tillsynen bör den utföras av ett organ som är självständigt från den verksamhet som tillsynen riktas mot, (jfr skr. 2009/10:79,

235

Tillsyn

SOU 2021:91

s. 16). Att tillsynsmyndigheten är fri och oberoende är en grundlägg- ande förutsättning för en effektiv och rättssäker tillsynsverksamhet.

Regeringen har valt olika sätt att organisera tillsynen för olika verksamheter. Vissa myndigheter har ett renodlat tillsynsuppdrag, medan andra myndigheter även har andra uppdrag i form av till- ståndsgivning, normerande verksamhet, såsom utfärdande av före- skrifter och allmänna råd, eller främjandeuppgifter, såsom rådgiv- ning och bidragsgivning. Vilken organisation som är lämplig skiljer sig åt mellan olika verksamhetsområden (se Statskontorets rapport Tänk till om tillsynen – om utformningen av statlig tillsyn, 2012, s. 9 f.).

Enligt kommentaren till artikel 5 i modellagen bör tillsyn anför- tros den myndighet som utfärdar tillstånd. Enligt Statskontorets ovannämnda rapport om tillsyn kan det kan finnas kunskaps- och effektivitetsmässiga skäl att förena tillståndsgivningen med tillsyns- uppgifterna. Den tillståndsgivande myndigheten har kunskap om och erfarenhet av ärendet, vilket medför att uppföljningen och gransk- ningen av hur tillståndshavaren lever upp till lagstiftningen och vill- koren i tillståndsbeslutet därmed underlättas. Rapporten framhåller emellertid även att det kan finnas vissa principiella problem med att blanda tillsynsuppgifter med uppgifter som främjande, tillståndsgiv- ning och normering. Relationen mellan tillståndsgivning och tillsyn ses emellertid inte som lika problematisk som den mellan främjande- uppgifter och tillsyn. Det är i vart fall viktigt att myndigheten ser till att uppgifterna organisatoriskt skiljs åt inom myndigheten, så att myndighetens opartiskhet inte ifrågasätts (Statskontorets rapport, s. 9 f., 49 ff. och 83 ff.).

I avsnitt 7.3.4 har vi föreslagit att Rymdstyrelsen ska pröva frågor om tillstånd. Vi har där angett vilken kompetens den tillståndsgiv- ande myndigheten bör ha. Samma kompetenskrav gör sig gällande för tillsynsorganet. Det handlar bland annat om goda kunskaper om svensk och internationell rymdverksamhet samt rymdrelaterad industri och forskning, men även teknisk, ekonomisk och juridisk kompetens. Därutöver är det nödvändigt att tillsynsorganets personal har kompetens, rutiner och förutsättningar för att befatta sig med sekretessreglerad och säkerhetsskyddsklassificerad information. Till- synsorganet ska också på ett effektivt och rättssäkert sätt kunna fatta beslut och vidta tillsynsåtgärder som kan innebära svåra avvägningar mellan främjande av forskning, utveckling och innovation samt risker för Sveriges säkerhet eller allmän och enskild säkerhet. Slutligen be-

236

SOU 2021:91

Tillsyn

hövs även specifik kompetens kopplat till tillsynsrollen, till exempel hur tillsynsrollens krav på objektivitet, saklighet och likabehandling ska hanteras.

I dag är det Rymdstyrelsen som utövar tillsyn över icke-statlig rymdverksamhet, även om det är regeringen som beslutar om åter- kallelse av tillstånd att bedriva rymdverksamhet. Rymdstyrelsen föreslås också vara tillståndsgivande myndighet enligt den nya lagen. Enligt vår bedömning talar därför starka skäl för att Rymdstyrelsen, som är expertmyndighet avseende rymdfrågor, även fortsättningsvis ska utöva tillsyn över rymdverksamhet enligt den nya lagen. Den tillsyn som i dag utövas av Rymdstyrelsen är emellertid begränsad i sin omfattning och av skäl som vi redogjort för i avsnitt 9.3.3 finns det behov av att bedriva en mer ingående tillsyn framöver. En sådan utökad tillsyn kommer att kräva mer kunskap och resurser än vad Rymdstyrelsen besitter i dag. Enligt vår bedömning finns det emeller- tid inte någon annan myndighet – eller något annat organ – som är bättre lämpad att utöva tillsynen än Rymdstyrelsen. Det kan an- märkas att i våra nordiska grannländer utförs såväl prövning av till- stånd som efterföljande kontroll av verksamheten av det departe- ment som ansvarar för rymdfrågor. Eftersom det finns en strävan i Sverige att regeringen inte ska hantera enskilda ärenden anser vi att detta inte är en lämplig lösning, särskilt inte mot bakgrund av att Rymdstyrelsen redan i dag har uppgiften att utöva kontroll av rymd- verksamheten.

Vi föreslår därför att Rymdstyrelsen ska vara tillsynsmyndighet enligt den nya lagen. Detta bör anges i förordning. Vår uppfattning är emellertid att denna ordning kommer att kräva att Rymdstyrelsen i vart fall initialt får ytterligare medel för att kunna expandera sin tillsynsverksamhet. Annars finns det risk för att tillsynsverksamheten kommer att nedprioriteras och att kompetens och säkerhet inte lever upp till ställda krav. Finansiering av tillsynen kan ske antingen genom anslag eller avgifter, se vidare avsnitt 9.3.7. Vi vill också framhålla att det är viktigt att tillsynsuppgifterna bedrivs fristående från tillstånds- givning och främjandeuppgifter i form av dialog om, planering och slutligen finansiering av enskilda projekt, för att betona tillsynens oberoende. Rymdstyrelsen bör därför, för att undvika misstankar om jävssituationer, organisera sig på sådant sätt att dessa uppgifter skiljs åt.

237

Tillsyn

SOU 2021:91

Eftersom Rymdstyrelsen i vissa frågor saknar nödvändig kunskap för att utöva en kraftfull tillsyn, kan myndigheten komma att behöva hjälp i tillsynsarbetet från andra myndigheter, vilket behandlas i av- snitt 9.3.6.

9.3.5Tillsynsmyndighetens uppdrag

Vårt förslag: Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att lagen, före- skrifter som har meddelats i anslutning till lagen och tillstånds- beslutet följs.

Skälen för förslaget: Som vi berört i avsnitt 9.3.3 avser vi inte att reglera tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter och arbetssätt alltför detaljerat eftersom enligt de principer som utvecklats i praxis avgör en tillsynsmyndighet själv när och hur den ska inleda tillsyn och vad tillsynen ska omfatta. Annars riskeras tillsynsmyndighetens oberoende och frihet att själv organisera sitt arbete att hämmas. Vår uppfattning är att en effektiv tillsyn främjas av att tillsynsmyndigheten får så stor frihet som möjligt att välja hur arbetet ska utföras, så länge som det inte görs avkall på rättssäkerheten och tillämpliga regelverk följs. Vi anser därför att det bör lämnas till tillsynsmyndigheten att i varje enskilt ärende själv bestämma i vilken omfattning, på vilket sätt och när i tiden tillsyn ska utövas. Av detta skäl kommer vi inte att föreslå en reglering av olika grader av tillsyn för olika slag av verksamhet eller för olika aktörer. Däremot bör tillsynsmyndighetens övergrip- ande uppdrag anges i lagen, vilket är att kontrollera om den till- ståndsgivna verksamheten följer rymdlagen, rymdförordningen, andra eventuella föreskrifter som har beslutats med stöd av lagen samt de villkor som framgår av tillståndsbeslutet.

Det bör framhållas att tillsyn ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet hos tillsynsobjektet än vad som är nödvändigt.

238

SOU 2021:91

Tillsyn

9.3.6Bistånd av annan myndighet

Vårt förslag: Det ska regleras i förordning att Rymdstyrelsen vid behov ska få begära hjälp vid tillsynen av Försvarsmakten, Säker- hetspolisen, Inspektionen för strategiska produkter eller annan berörd myndighet.

Det ska vidare regleras i förordning att Kronofogdemyndig- heten eller Polismyndigheten, i den utsträckning det behövs, ska biträda med verkställighet av beslut om tillgång till upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen samt tillträde till områ- den, lokaler och andra utrymmen där rymdverksamhet bedrivs.

Skälen för förslaget: Som vi konstaterat i avsnitt 9.3.4 kräver en effektiv tillsyn i vissa fall en kunskap som ligger utanför Rymd- styrelsens uppdrag, vilket föranleder att myndigheten kan komma att behöva hjälp från andra myndigheter i sitt tillsynsarbete. Det kan exempelvis vara fråga om att vid en inspektion ta hjälp av en myn- dighet som har den kompetens som krävs inom säkerhets- och försvarsområdet, till exempel teknisk kompetens vad gäller materiel, eller erfarenhet av att bedöma känslig teknik, industrisäkerhet, cyber- säkerhet eller analysera ekonomisk information. Tillsynsmyndig- heten kan också behöva hjälp för att genomföra inspektionen om lokalen är ett skyddsobjekt, se avsnitt 9.4.2. Det kan också vara fråga om biträde från en myndighet som kan bistå i bedömningar rörande Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspoli- tiska aspekter. Sådan kompetens är exempelvis nödvändig att hämta in vid prövningar om tillståndshavaren bedriver rymdverksamhet som är olämplig med hänsyn till dessa intressen och det därför kan vara aktuellt att återkalla eller besluta om att tillståndet tillfälligt inte ska gälla, se avsnitt 9.5.2 och 9.5.5.

De myndigheter som främst kan bli aktuella att begära bistånd från under tillsynen är de myndigheter som är samrådsmyndigheter i tillståndsprocessen, det vill säga Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter. Bistånd från Försvars- makten täcker de eventuella behov som kan finnas för hjälp med uppgifter som Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt ansvarar för. Det kan emellertid även vara aktuellt att begära bistånd från andra myndigheter. En förutsättning för att en myndighet ska bistå Rymdstyrelsen vid tillsynen är emellertid att uppdraget är möj-

239

Tillsyn

SOU 2021:91

ligt att genomföra inom ramen för det löpande uppdrag – och med de befogenheter – som biståndsmyndigheten har enligt sin instruk- tion. Det bör vidare understrykas att det ska röra sig om bistånd i form av att hjälpa Rymdstyrelsen med enstaka uppgifter inom de områden där biståndsmyndigheten är expertmyndighet. Det är inte fråga om att en biståndsmyndighet ska utföra omfattande uppgifter eller bedriva självständig tillsyn. Det är Rymdstyrelsen som föreslås få uppdraget att bedriva tillsyn och som ansvarar för denna. En kon- sekvens av detta är att Rymdstyrelsen måste bygga upp en egen kompetens för att utföra uppdraget på ett ändamålsenligt sätt.

Det skulle kunna bli aktuellt för Rymdstyrelsen att begära hjälp med tvångsåtgärder som krävs för tillsynens genomförande eftersom myndigheten saknar sådana befogenheter. Det som främst kan vara aktuellt är hjälp från Kronofogdemyndigheten avseende handräck- ning för att undanröja fysiska hinder om tillträde nekas till en lokal eller annat utrymme vid en inspektion eller dokumentation inte lämnas ut. Det skulle också kunna gälla hjälp från Polismyndigheten för att skydda och hjälpa tillsynsmyndighetens personal, om det finns risk för hot eller handgripligheter i samband med en inspektion. Även om det får förutsättas att de aktörer som omfattas av en till- ståndsreglerad rymdverksamhet medverkar till att tillsynen kan bedrivas på det sätt som krävs och det ligger i sakens natur att detta i allt väsentligt kan lösas i samförstånd, bör regelverket innehålla möjligheter till åtgärder för det fall dessa skulle behövas.

Vi anser sammanfattningsvis att Rymdstyrelsen bör ha författ- ningsstöd för att vid behov begära hjälp vid tillsynen av Försvars- makten, Säkerhetspolisen, Inspektionen för strategiska produkter eller annan berörd myndighet. Vidare bör det regleras att Krono- fogdemyndigheten eller Polismyndigheten, i den utsträckning det behövs, ska biträda med verkställighet av beslut om tillgång till upp- lysningar och handlingar som behövs för tillsynen samt tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där rymdverksamhet bedrivs. Detta kan lämpligen regleras i förordning.

240

SOU 2021:91

Tillsyn

9.3.7Avgifter

Vårt förslag: Tillsynsmyndigheten ska få ta ut avgift för sin till- syn av den som bedriver rymdverksamhet enligt lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få föreskriva om avgifter för tillsyn.

Skälen för förslaget: Enligt regeringens skrivelse om tillsyn bör tillsyn i normalfallet finansieras genom avgifter. Om tillsynsobjekten betalar en avgift tydliggör det, enligt regeringen, kostnaderna för till- synen, vilket i sin tur ger tillsynsmyndigheten incitament att genom- föra en kostnadseffektiv tillsyn. När tillsynen är avgiftsfinansierad måste det dock finnas en tydlig motprestation kopplad till avgiften

annars är det inte en avgift, utan en skatt. Det kan emellertid inom vissa områden vara lämpligt att låta tillsynen finansieras via skatte- medel, till exempel om tillsynsorganets kostnader för att admini- strera ett avgiftsuttag bedöms som höga i relation till avgiften eller om det finns fördelningspolitiska eller effektivitetsmässiga motiv till det, vilket särskilt kan aktualiseras inom områden där tillsynen riktas mot statligt och kommunalt finansierad verksamhet (skr. 2009/10:79, s. 19 f.).

Rymdverksamhet utförs såväl av statliga som privata aktörer. Verksamheten är i dag till stor del skattefinansierad, men till viss del även privatfinansierad. Strävan är emellertid att den ska bli alltmer privatfinansierad, se till exempel En strategi för svensk rymdverk- samhet, skr. 2017/18:259, s. 18 f. Som berörts i avsnitt 9.3.4 kommer en utökad tillsyn, både i bemärkelsen antal tillsynsärenden och i bemärkelsen utvidgade befogenheter och ingripandemöjligheter för tillsynsmyndigheten, att kräva mer resurser och utökad kompetens hos tillsynsmyndigheten. Rymdstyrelsen har alltså behov av ytter- ligare medel för att kunna bygga upp och vidmakthålla en kraftfull och effektiv tillsynsverksamhet. Det är rimligt att detta finansieras genom avgifter från de aktörer som bedriver rymdverksamhet och inte genom offentliga medel. Vi anser därför att tillsynsmyndigheten bör ha en möjlighet att ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver rymdverksamhet.

När det gäller utformningen av tillsynsavgiften bör en sådan avgift enligt regeringen ha principen om full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Full kostnadstäckning innebär att kostnaderna för

241

Tillsyn

SOU 2021:91

tillsyn helt belastar tillsynsobjektet. Vilka kostnader som bör ingå i kostnadsunderlaget skiljer sig mellan olika tillsynsområden (skr. 2009/10:79, s. 20 ff.).

Utgångspunkten är enligt vår mening att tillsynsverksamheten på sikt ska vara självfinansierad. I dag bedriver emellertid endast få aktörer rymdverksamhet och det är därmed inte rimligt att alla kostnader för tillsynen ska tas ut av verksamhetsutövarna. Eftersom antalet tillsynsärenden successivt kommer att öka under de närmaste åren, bör tillsynen dock inom en överskådlig tid kunna vara fullt kostnadstäckt genom avgifter. Det kan då finnas anledning att göra skillnad på om verksamheten är kommersiell eller icke kommersiell. Avgifter som är alltför höga kan annars leda till att universitet, hög- skolor och andra forskningsinstitut kan få svårare att bedriva rymd- verksamhet, vilket påverkar svensk forskning och konkurrenskraft. Samtidigt kan en sådan differentiering innebära ett incitament för mindre företag som upplever tillsynskostnaderna som höga att välja samverkan med universitet och högskolor enbart för att reducera kostnaderna.

Det slutliga ställningstagandet av vem som bör finansiera till- synen och utformningen av avgiftsmodell behöver inte regleras i lag. Vi föreslår därför att det i lagen införs ett bemyndigande för reger- ingen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att före- skriva närmare regler om avgifter för tillsyn.

9.4Tillsynsmyndighetens befogenheter

9.4.1Rätt till upplysningar

Vårt förslag: Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar av tillsynsobjektet som behövs för tillsynen.

Skälen för förslaget: En central del i en tillsynsmyndighets uppgift är att undersöka de faktiska förhållandena i en verksamhet i syfte att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med de regler som gäller för verksamheten. För att en tillsynsmyndighet ska kunna genomföra sin tillsyn krävs att myndigheten får tillgång till infor- mation om den verksamhet som är föremål för tillsynen. En upp-

242

SOU 2021:91

Tillsyn

giftsskyldighet har därför stor betydelse för tillsynsmyndighetens förutsättning att utöva en effektiv tillsyn.

Den nuvarande tillsynen av tillståndsgiven rymdverksamhet be- står av inhämtande av årsrapporter från tillståndshavarna. Detta förfarande, eventuellt i kombination med granskning av annan doku- mentation, kommer sannolikt även framöver bli en stor del av till- synen. Vi anser därför att tillsynsmyndigheten ska ha rätt att på be- gäran få de upplysningar och handlingar av tillsynsobjektet som behövs för tillsynen.

Vid bedömningen i det enskilda fallet av vilka upplysningar och handlingar som ska tillhandahållas kommer även proportionalitets- principen i 5 § tredje stycket förvaltningslagen (2017:900) att behöva beaktas. Utöver att åtgärderna inte får göras mer långtgående än vad som behövs för tillsynen i ärendet krävs det att det som tillsyns- myndigheten vill uppnå med att få tillgång till viss information står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som berörs av åtgärden. Av 19 § myndighetsförordningen (2007:515) följer att tillsynsmyndigheten ska se till att de kostnadsmässiga kon- sekvenserna begränsas när den begär in uppgifter eller utövar tillsyn.

Om tillsynsobjektet inte tillhandahåller de upplysningar eller hand- lingar som begärts kan tillsynsmyndigheten förelägga tillsynsobjektet att ge in det, se vidare om föreläggande under avsnitt 9.4.3.

9.4.2Inspektionsrätt

Vårt förslag: För att fullgöra sitt tillsynsuppdrag ska tillsyns- myndigheten ha rätt att på begäran få tillträde till områden, loka- ler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där rymdverksam- het bedrivs.

Skälen för förslaget: För att kunna utöva en effektiv tillsyn är det inte alltid tillräckligt att endast ta del av de upplysningar och hand- lingar som tillsynsobjektet lämnar. Tillsynsmyndigheten kan därför i vissa fall behöva besöka områden, lokaler och andra utrymmen där det bedrivs rymdverksamhet. Syftet med besöket kan till exempel vara att inspektera materiel eller säkerhets- och skyddsåtgärder. Till- synsbesök kan också ge tillsynsmyndigheten en bättre inblick i hur rymdverksamheten bedrivs.

243

Tillsyn

SOU 2021:91

Enligt regeringens skrivelse om tillsyn bör tillsynsorgan ha till- trädesrätt till alla utrymmen som används i den tillsynspliktiga verk- samheten. Bostäder bör emellertid endast inkluderas om det är nöd- vändigt för att tillsynsorganet ska kunna bedriva en effektiv tillsyn (skr. 2009/10:79, s. 50 f.).

Vi anser sammanfattningsvis att lagen bör innehålla en bestäm- melse om att tillsynsmyndigheten ska ha rätt att på begäran få till- träde till de områden, lokaler och andra utrymmen där rymdverk- samhet som omfattas av rymdlagen bedrivs. Det finns emellertid inte behov av att tillträdesrätten inkluderar bostäder.

Är det fråga om tillträde till en lokal som är ett skyddsobjekt får tillsynsmyndigheten begära hjälp av Försvarsmakten, Säkerhetspolisen eller Inspektionen för strategiska produkter för att genomföra inspek- tionen eller ta hjälp av personal vid tillsynsobjektet. Tillsynsmyn- digheten får inte med tvång skaffa sig tillträde till lokaler. I de fall tillsynsmyndigheten nekas tillträde till ett utrymme kan hjälp från Kronofogdemyndigheten eller polis begäras, se avsnitt 9.3.6.

9.4.3Föreläggande

Vårt förslag: Tillsynsmyndigheten ska få besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att rymdverksamheten ska bedrivas i enlighet med lagen, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och tillståndsbeslutet. Föreläggandet ska få förenas med vite.

Vår bedömning: Förelägganden mot statliga aktörer bör som ut- gångspunkt inte förenas med vite.

Skälen för förslaget och bedömningen: Ett tillsynsorgan bör enligt regeringens skrivelse om tillsyn ha möjlighet att besluta om före- lägganden i enskilda fall, i syfte att kunna styra beteendet hos till- synsobjektet. Vi delar denna uppfattning och anser att Rymdstyrel- sen bör få förelägga tillståndshavaren att inom en viss tid vidta åt- gärder för att rymdverksamheten ska bedrivas i enlighet med rymd- lagstiftningen eller villkor i tillståndsbeslutet.

244

SOU 2021:91

Tillsyn

Ett åtgärdsföreläggande bör enligt regeringen kunna förenas med vite för att få effekt (jfr skr. 2009/10:79, s. 44). Allmänna bestäm- melser om vite finns i lagen (1985:206) om viten. Vite innebär ett hot om att betalningsskyldighet kan uppstå om den som förelägg- andet riktas mot inte följer detta. Genom möjligheten att förena ett föreläggande med hot om vite erbjuds tillsynsmyndigheten ett effek- tivt påtryckningsmedel för att få den vars verksamhet är föremål för tillsynen att rätta till bristerna i verksamheten. Möjligheten att före- lägga vid äventyr av vite är många gånger en förutsättning för en effektiv tillsynsverksamhet. Vi anser därför att det bör vara möjligt för Rymdstyrelsen att förena ett beslut om föreläggande med vite.

En omdiskuterad fråga är om även förelägganden mot statliga aktörer kan förenas med vite. Det finns sedan länge en praxis kring att vitesföreläggande inte bör användas mellan statliga aktörer, bland annat eftersom viten tillfaller staten och sådana föreläggande därför sällan utgör ett effektivt ekonomiskt påtryckningsmedel. Frågan om vite mot staten är inte reglerad i lagen om viten. Vid lagens tillkomst uttryckte Lagrådet önskemål om att frågan om vitesförelägganden kan riktas mot staten borde lösas i lagen, men departementschefen ansåg att frågan borde överlämnas åt rättstillämpningen (Regeringens proposition med förslag till lag om viten m.m., prop. 1984/85:96, s. 98 ff.). Det är emellertid en vedertagen princip att vite som utgångspunkt inte ska riktas mot staten, om det inte finns starka skäl, till exempel

iform av ett särskilt skyddsintresse, jfr regeringens uttalanden till exem- pel i samband med genomförandet av dataskyddsdirektivet (Brottsdata- lag, prop. 2017/18:232, s. 315 f.) webbtillgänglighetsdirektivet (Genom- förandet av webbtillgänglighetsdirektivet, prop. 2017/18:299, s. 68), samt visselblåsardirektivet (Genomförande av visselblåsardirektivet, prop. 2020/21:193, s. 234). I det förstnämnda ärendet framhöll reger- ingen att det är en principiell skillnad mellan att låta en myndighet använda ekonomiska påtryckningsmedel i syfte att förmå en annan myndighet att göra eller underlåta något och att använda ekono- miska sanktioner som reaktion på begångna överträdelser. Ett särskilt skyddsintresse kan exempelvis vara skyddet för enskildas personliga integritet eller jämställdhet och mångfald i arbetslivet (se till exempel Ändringar i jämställdhetslagen m.m., prop. 1999/2000:143, s. 95).

245

Tillsyn

SOU 2021:91

I nu aktuellt fall är det fråga om att använda vite som ett eko- nomiskt påtryckningsmedel i syfte att förmå en aktör att vidta åtgär- der. Det får förutsättas att om det går så långt att en statlig aktör meddelas ett föreläggande kommer aktören att följa föreläggandet utan hot om sanktioner. Mot denna bakgrund anser vi att det som utgångspunkt inte finns skäl som motiverar ett avsteg från huvud- regeln om att vite inte bör riktas mot staten. Statlig verksamhet är däremot bred och kan bedrivas av en rad olika aktörer. Det kan därför inte uteslutas att det i vissa fall kan finnas skäl till att förena ett föreläggande med vite.

Av 3 § lagen om viten följer att vitet ska fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden, och till omständigheterna i övrigt, kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vites- beloppet kan därmed anpassas efter omständigheterna för att på ett effektivt sätt uppnå syftet med regleringen.

9.5Ingripanden

9.5.1Inledning

En kraftfull tillsyn förutsätter att tillsynsmyndigheten har tillgång till effektiva verktyg då tillsynsobjektet inte uppfyller de ställda kraven. Detta avsnitt handlar om vilka ingripandeåtgärder och administra- tiva sanktioner som bör finnas vid tillsyn av rymdverksamhet. I av- snitt 9.6 behandlas den straffsanktion som finns i den nuvarande rymdlagen.

Förutsättningarna för tillsynsorgans ingripandemöjligheter varierar mycket mellan olika verksamhetsområden. Sanktioner vid tillsyn bör emellertid vara proportionerliga i förhållande till de konstaterade bristerna och de olika möjligheterna till sanktioner bör därför kunna användas vid såväl mindre som mer allvarliga brister i verksamheten. Det bör därför finnas både mildare och strängare ingripandeåtgärder.

Det bör emellertid påpekas att det är viktigt att kontakterna mellan tillsynsmyndigheten och tillsynsobjekten sker med förtroende och respekt och att det finns en god dialog mellan parterna. Detta främ- jar en hög regelefterlevnad på lång sikt, men bidrar även till att verk- samheten bedrivs på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Innan ett ingripande görs kan det därför i vissa fall vara aktuellt med påpek-

246

SOU 2021:91

Tillsyn

anden och rekommendationer för att få till stånd en frivillig rättelse (jfr skr. 2009/10:79, s. 41 ff.).

I kapitel 14 behandlas frågor om överklagande av beslut som fattas inom tillsynsförfarandet.

9.5.2Återkallelse och ändring av tillstånd

Vårt förslag: Ett tillstånd att bedriva rymdverksamhet får åter- kallas eller tillståndsvillkor ändras, om

1.tillståndshavaren har åsidosatt villkor i tillståndsbeslutet,

2.tillståndshavaren har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,

3.tillståndshavaren bedriver rymdverksamhet som är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säker- hets- eller försvarspolitiska intressen, eller

4.tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Skälen för förslaget

Nuvarande bestämmelser om återkallelse

Av 4 § rymdlagen framgår att ett tillstånd får återkallas, om villkoren för tillståndet åsidosätts eller om det annars finns synnerliga skäl till det. Det är regeringen som beslutar om återkallelse av tillstånd. I för- arbetena till den nuvarande rymdlagen anges att det måste finnas möjlighet att ingripa mot tillståndshavare som åsidosätter uppställda begränsningar och villkor, med hänsyn till det internationella ansvar som svenska staten har enligt rymdfördraget. Enbart en straffsank- tion är inte alltid tillräcklig enligt förarbetena och en möjlighet bör därför finnas att som yttersta medel dra in tillståndet. Det krävs emellertid tungt vägande skäl. Som exempel anges att tillstånds- havaren har gått utöver ramen för tillståndet eller att ett projekt har utvecklats på ett sådant sätt att betydande fara för skador kan uppstå (prop. 1981/82:226, s. 11 och 16).

247

Tillsyn

SOU 2021:91

Det bör införas en bestämmelse om återkallelse och ändring av tillstånd

Om tillståndshavaren har åsidosatt villkor i tillståndsbeslutet, läm- nat oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller den bedrivna verksam- heten är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra ut- rikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen, bör tillståndet kunna återkallas eller ändras. Detsamma bör gälla om tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Vi anser därför att det även i den nya lagen ska införas en bestämmelse om att återkallelse av tillstånd får ske vid nämnda förhållanden. Denna bestämmelse bör kompletteras med att även tillståndsvillkor får ändras.

Återkallelse bör vara det yttersta medlet

Om en återkallelse av tillståndet kan vara aktuellt måste bedömas i varje enskilt fall. Innan en återkallelse görs bör tillsynsmyndigheten överväga om en annan åtgärd som inte är lika ingripande kan vara tillräcklig, se avsnitt 9.5.3 om varning och avsnitt 9.5.4 om anmärk- ning. Ett tillstånd bör inte heller återkallas om ändamålet med åter- kallelsen lika väl kan tillgodoses genom att tillståndsvillkoren ändras, till exempel genom att verksamhetsutövaren ska uppfylla ytterligare tekniska krav eller ska komma in med en tilläggsutredning om åt- gärder för att skydda miljön.

Att mindre ingripande åtgärder först ska övervägas är väsentligt, inte minst mot bakgrund av de praktiska konsekvenserna av en tillståndsåterkallelse för det fall det finns pågående verksamhet i rymden. Om tillståndet återkallas efter det att rymdföremålet sänds ut i rymden måste det fortfarande gå att garantera att verksamheten är säker. Vid en återkallelse av verksamhetsutövarens tillstånd är Sverige fortfarande ansvarigt för de förpliktelser som åligger en ut- sändande stat i de internationella traktat som vi har förbundit oss till. En konsekvens av detta är att en tillståndsåterkallelse inte bör ske om inte frågan om ansvar för ett rymdföremål som är i drift i rymden är hanterad. Hur detta ska ske får bedömas i varje enskilt fall. I vissa fall kan det finnas förutsättningar för att överlåta rymd- föremålet till en annan verksamhetsutövare. I andra fall kan den på- gående rymdverksamheten avslutas på ett kontrollerat sätt innan

248

SOU 2021:91

Tillsyn

beslut om återkallelse fattas, till exempel genom att verksamhets- utövaren flyttar satelliten till en annan bana närmare jorden eller återbördar satelliten till atmosfären. Dessa åtgärder måste emellertid utföras frivilligt av verksamhetsutövaren. Problematiken kring åter- kallelse av pågående rymdverksamhet finns emellertid redan i dag och kan också jämställas med situationen att en verksamhetsutövare som har satelliter i omloppsbana går i konkurs. Enligt vår uppfattning torde det emellertid vara mycket sällsynt att tillsynsmyndigheten ställs inför en situation att överväga en återkallelse. De flesta verk- samhetsutövare kommer enligt vår uppfattning att vara lyhörda om en varning utfärdas, särskilt mot bakgrund av att en överträdelse av tillståndsbeslutet kan föranleda straffansvar. I de fall en varning inte leder till att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till, får tillsynsmyndigheten överväga att ändra i tillståndsvillkoren innan en återkallelse av tillståndet aktualiseras.

I de fall då en återkallelse övervägs på grund av att rymdverk- samheten är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen kan emellertid en varning inte ersätta en återkallelse, se avsnitt 9.5.3. För att und- vika sådana fall är det av väsentlig betydelse att dessa intressen upp- märksammas och värnas redan innan tillstånd ges. Med de förslag som vi har lämnat om hur Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Inspektionen för strategiska produkter ska involveras i säkerställ- andet av dessa intressen i tillståndsförfarandet, och de möjligheter dessa myndigheter har att överklaga tillståndsbeslut, menar vi att det finns goda förutsättningar för att återkallelse av tillstånd på denna grund inte ska behöva aktualiseras, se avsnitt 7.3.5 och 14.2.2.

Sammanfattningsvis anser vi att utgångspunkten ska vara att en återkallelse är den ingripandeåtgärd som görs som en sista utväg då inga andra åtgärder är tillräckliga. En förutsättning för en återkallelse av ett tillstånd som omfattar en pågående verksamhet i rymden, bör emellertid vara att tillsynsmyndigheten har värderat konsekvenserna av en återkallelse, särskilt i förhållande till Sveriges internationella förpliktelser, och att ansvarsfrågan för det aktuella rymdföremålet har hanterats på ett ändamålsenligt sätt.

Frågan om Rymdstyrelsen bör ha möjlighet att intermistiskt åter- kalla tillstånd för rymdverksamhet eller om en annan ordning bör införas i den nya lagen behandlas i följande avsnitt.

249

Tillsyn

SOU 2021:91

9.5.3Varning

Vårt förslag: I stället för att återkalla tillståndet ska tillsynsmyn- digheten i vissa fall få meddela en skriftlig varning, om det är en tillräckligt ingripande åtgärd.

Skälen för förslaget: En återkallelse av tillståndet innebär att verk- samheten måste upphöra, vilket inte alltid är den mest ändamåls- enliga lösningen för en pågående rymdverksamhet. Det kan därför antas att tillsynsmyndigheten i viss mån drar sig för att i ett första skede återkalla ett tillstånd även om en allvarlig överträdelse har skett och det därför inte är tillräckligt ingripande med en mindre ingrip- ande åtgärd, se avsnitt 9.5.4. I stället kan det i vissa fall vara lämpligt att utfärda en skriftlig varning. En förutsättning är att varningen är en tillräckligt ingripande åtgärd för den överträdelse som skett.

Om tillsynsmyndigheten anser att en återkallelse av tillståndet bör ske med hänsyn till att den bedrivna rymdverksamheten är olämp- lig med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen, är det emellertid inte aktuellt att ersätta återkallelsen med en varning. En varning bör inte heller vara aktuell om tillståndshavaren redan har tilldelats en varning och de förhållanden som föranlett varningen inte har rättats till.

Vi anser alltså att om det finns skäl för återkallelse på grund av åsidosättande av tillståndsvillkor eller lämnande av oriktiga eller vilse- ledande uppgifter, bör tillsynsmyndigheten i stället för att återkalla tillståndet få meddela en skriftlig varning, om åtgärden är tillräckligt ingripande i förhållande till överträdelsen eller förseelsen.

9.5.4Anmärkning

Vårt förslag: Om en överträdelse eller förseelse är mindre allvar- lig ska tillsynsmyndigheten få meddela en anmärkning.

Skälen för förslaget: Att återkalla ett tillstånd är den mest ingrip- ande åtgärden inom tillsynsförfarandet. Om det saknas möjlighet till mildare ingripanden kan detta leda till att inget ingripande sker alls, eftersom den som utövar tillsynen inte vill vidta en alltför ingripande

250

SOU 2021:91

Tillsyn

åtgärd vid mindre allvarliga brister. Tillsynsmyndigheten bör därför i vissa fall kunna tillgripa en mildare sanktion.

Vi anser alltså att vid mindre allvarliga överträdelser eller förse- elser gällande åsidosättande av tillståndsvillkor eller lämnande av oriktiga eller vilseledande uppgifter, bör tillsynsmyndigheten kunna meddela en anmärkning. Däremot är det inte lämpligt att meddela en anmärkning om den bedrivna rymdverksamheten är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen är det inte. I dessa fall är det inte fråga om en mindre allvarlig överträdelse eller förseelse.

9.5.5Tillfälligt beslut

Vårt förslag: Tillsynsmyndigheten ska få meddela att ett beslut om tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller överlåtelse av ett sådant tillstånd tills vidare inte ska gälla.

Ett sådant beslut ska gälla omedelbart.

Behov av att omedelbart stoppa ett tillståndsbeslut

Rymdverksamhet kan utgöra farlig verksamhet som kan medföra allvarliga skador. En överträdelse eller en brist i verksamheten kan därmed få så stora konsekvenser för allmän och enskild säkerhet att verksamheten måste upphöra omedelbart eller att en planerad verk- samhet, som har meddelats tillstånd, inte ska få genomföras. Rymd- verksamhet kan även röra känslig verksamhet utifrån Sveriges säker- het och andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen, vilket kan medföra att en särskild händelse får till följd att verksam- heten omedelbart bör avbrytas eller inte bör påbörjas. Ett exempel är att det inträffar en säkerhetspolitisk händelse, efter att ett beslut om utsändning av ett rymdföremål beviljats men innan den plane- rade utsändningen, vilket medför att det är olämpligt med hänsyn till Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspoli- tiska intressen att genomföra utsändningen.

Mot denna bakgrund bör tillsynsmyndigheten ha möjlighet att direkt ingripa genom att stoppa tillståndsbeslutet i avvaktan på att ett mer utförligt beslutsunderlag finns att tillgå så att ett slutligt

251

Tillsyn

SOU 2021:91

beslut kan fattas i frågan eller i väntan på att en åtgärd vidtas för att undanröja det som utlöst det tillfälliga beslutet. Exempelvis kan det finnas behov av att inhämta information eller att höra Försvars- makten, Säkerhetspolisen, Inspektionen för strategiska produkter eller någon annan myndighet, se avsnitt 9.3.6.

En bestämmelse om tillfälligt beslut bör införas i den nya lagen

I den nuvarande rymdlagen finns en bestämmelse om att tillståndet kan återkallas intermistiskt i avvaktan på att frågan om återkallelse avgörs slutligt. Mot bakgrund av att återkallelse ska vara det yttersta medlet vid ett ingripande, och utifrån det förhållandet att bestäm- melsen aldrig har tillämpats, så kan frågan ställas om en sådan ord- ning ska införas i den nya lagen. Enligt vår uppfattning är det en lämpligare ordning att ge Rymdstyrelsen en möjlighet att, i samband med att en tillsynsprövning initieras, tillfälligt besluta att ett beslut om tillstånd inte ska gälla i avvaktan på att frågan avgörs slutligt, vilken kan vara en prövning om återkallelse av tillståndet eller en annan in- gripandeåtgärd eller om tillståndet ska överlåtas till en annan verksam- hetsutövare.

Ett tillfälligt beslut kommer enligt vår uppfattning främst att aktualiseras för verksamhet som ännu inte har påbörjats, till exempel innan en utsändning har skett, innan en verksamhet på en himla- kropp påbörjas eller innan ett rymdföremål återför rymdskrot till jorden. Det kan emellertid även vara fråga om ett tillfälligt beslut som avser pågående verksamhet i rymden. I dessa fall bör först ansvars- frågan för aktuellt rymdföremål hanteras på ett ändamålsenligt sätt, jfr avsnitt 9.5.2.

Vi anser sammanfattningsvis att tillsynsmyndigheten ska få be- sluta att ett beslut om tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller överlåtelse av ett sådant tillstånd tills vidare inte ska gälla. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Frågan om ett tillfälligt beslut bör kunna initieras av de myn- digheter som är samrådsmyndigheter och som också bistår Rymd- styrelsen vid tillsynen, dvs. Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter, se avsnitt 9.5.7. Frågor om överklagande av ett tillfälligt beslut behandlas i avsnitt 14.2.2 och 14.3.

252

SOU 2021:91

Tillsyn

9.5.6Sanktionsavgift

Vår bedömning: Det bör inte införas någon bestämmelse om sank- tionsavgift i den nya lagen.

Skälen för bedömningen

Inledning

En sanktionsavgift är en ekonomisk sanktion som riktar sig mot en konstaterad överträdelse av en författningsbestämmelse. Sanktions- avgifter ingår inte i det straffrättsliga systemet. För att fastställa sanktionsavgifter används ofta schabloner. Sanktionsavgift kan åläggas både fysiska och juridiska personer och ansvaret är som huvudregel strikt, dvs. skyldighet att betala en sanktionsavgift uppkommer när en regelöverträdelse objektivt kan konstateras. Avgiften tillfaller staten. Sanktionsavgiften bör ses som ett komplement till övriga ingrip- anden och användas för att i enskilda fall kunna nyansera dem.

Enligt regeringens skrivelse om tillsyn bör sanktionsavgifter endast förekomma inom speciella och klart avgränsade rättsområden där det relativt lätt kan fastställas om en överträdelse skett eller inte (skr. 2009/10:79, s. 45 ff.). Vidare bör sanktionsavgifter användas inom områden där regelöverträdelser är särskilt frekventa, (se pro- positionen om ändring i brottsbalken [ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet], prop. 1981/82:142, s. 77 ff., där regeringen har lagt fram allmänna riktlinjer för hur ett sanktionsavgiftssystem bör utformas).

Ett sanktionsavgiftssystem bör inte införas

Inledningsvis kan konstateras att sanktionsavgifter inte är en lämplig reaktion mot statliga aktörer eftersom det är en vedertagen princip att vitesföreläggande som utgångspunkt inte ska riktas mot staten, se avsnitt 9.4.3. I nämnda avsnitt kom vi därför fram till att förelägg- anden mot statliga aktörer som utgångspunkt inte bör förenas med vite.

Ytterligare en omständighet som talar emot införande av ett sank- tionsavgiftssystem är att det kan ifrågasättas om den föreslagna till- synsmyndigheten – Rymdstyrelsen – har den erforderliga kunskap

253

Tillsyn

SOU 2021:91

som krävs för att hantera frågan om sanktionsavgift. Förfarandet är att likna vid ett domstolsförfarande och med tanke på sanktions- beslutets betydelse bör det ställas höga krav på det organ som ska besluta om sanktionsavgift när det gäller beslutsfattande, effektivitet och rättssäkerhet.

Därtill kommer att det i dag finns en straffsanktion vid överträ- delser av rymdlagen som vi föreslår ska finnas kvar, se avsnitt 9.6.1. En straffsanktion är den sanktion som, åtminstone teoretiskt, anses som mest avskräckande. Med hänsyn till detta finner vi inte att det finns något större behov av ännu en sådan ingripande och avskräck- ande sanktion som sanktionsavgiften utgör, särskilt inte med avse- ende på att regelöverträdelser på rymdområdet inte är särskilt frekventa. Härtill kommer att förekomsten av straffsanktion och sanktions- avgift i samma lagstiftning inte sällan leder till en komplex juridisk problematik avseende förbudet mot dubbelbestraffning (principen ne bis in idem). Det kan noteras att våra nordiska grannländers lag- stiftning innehåller antingen bestämmelser om straffansvar eller sank- tionsavgift.

På grund av de anförda skälen är vår bedömning att det inte bör införas någon bestämmelse om sanktionsavgift i den nya lagen.

9.5.7Begäran om prövning av återkallelse, ändring av tillstånd eller tillfälligt beslut

Vårt förslag: Det ska regleras i förordning att Rymdstyrelsen på begäran av Försvarsmakten, Säkerhetspolisen eller Inspektionen för strategiska produkter ska pröva om det finns skäl att återkalla tillstånd, ändra tillståndsvillkor eller meddela tillfälligt beslut.

Skälen för förslaget: Försvarsmakten och Säkerhetspolisen är expert- myndigheter inom säkerhets- och försvarsområdet och har tillsam- mans en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige. Inspektionen för strategiska produkter är expertmyndighet för krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt kontaktpunkt för utländska direktinvesteringar. I avsnitt 7.3.5 har vi föreslagit att Rymdstyrelsen ska samråda med dessa myndig- heter vad gäller frågor om tillstånd att bedriva rymdverksamhet eller medgivande till överlåtelse av tillstånd kan vara olämpligt med hän-

254

SOU 2021:91

Tillsyn

syn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller för- svarspolitiska intressen, eller om det bör förenas med villkor med hänsyn till dessa intressen. Vi har vidare föreslagit i avsnitt 9.3.6 att Rymdstyrelsen vid tillsynen får begära biträde av Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter.

Om samrådsmyndigheterna, antingen när de bistår vid tillsynen eller på annat håll, får kännedom om förhållanden som innebär att den bedrivna rymdverksamheten är olämplig med hänsyn till Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen, är det av vikt att de kan initiera en prövning om återkallelse, ändring av tillståndet eller tillfälligt beslut. Vi föreslår därför att Försvars- makten, Säkerhetspolisen eller Inspektionen för strategiska produkter ska kunna begära att Rymdstyrelsen prövar om det finns skäl att åter- kalla tillstånd, ändra villkor i tillståndet eller meddela tillfälligt beslut.

För det fall Rymdstyrelsen vill ta initiativ till att höra dessa myn- digheter i frågan om återkallelse, ändring av tillståndet eller tillfälligt beslut, får det ske med stöd av den bestämmelse om bistånd som vi föreslår i avsnitt 9.3.6.

I avsnitt 15.5 behandlas frågan om det ska införas sekretessbryt- ande bestämmelser för Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och In- spektionen för strategiska produkter, så att myndigheterna – när det är lämpligt – kan lämna sekretessbelagda uppgifter till Rymdstyrel- sen i ärenden om återkallelse av tillstånd, ändring av tillståndsvillkor och tillfälligt beslut. I avsnitt 15.6 behandlas frågan om det ska in- föras en uppgiftsskyldighet för Rymdstyrelsen i förhållande till För- svarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska pro- dukter avseende uppgifter i sådana ärenden.

9.5.8Kommunikation

Vår bedömning: Det behöver inte regleras i den nya lagen att tillsynsobjektet ska få tillfälle att yttra sig innan tillsynsmyndig- heten meddelar ett tillsynsbeslut, eftersom förvaltningslagens all- männa bestämmelser om kommunikation gäller.

Skälen för bedömningen: Förvaltningslagen ska tillämpas i tillsyns- myndighetens verksamhet. Denna lag innehåller grundläggande regler om handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna, men

255

Tillsyn

SOU 2021:91

gäller bara i den utsträckning det inte finns avvikande regler i andra författningar. Det saknas emellertid en generell författningsreglering av tillsynsverksamhet.

Av 25 § i förvaltningslagen framgår att innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över mate- rialet. Det behöver därför inte regleras i den nya lagen att den som tillsynen utövas mot ska få tillfälle att yttra sig innan tillsyns- myndigheten meddelar beslut om föreläggande, återkallelse eller ändring av tillstånd, anmärkning eller varning (jfr Ny dataskyddslag, prop. 2017/18:105, s. 156 f. och Brottsdatalag, prop. 2017/18:232, s. 298).

Den som utsätts för ett ingripande bör även ha möjlighet att överklaga beslutet, vilket behandlas i kapitel 14.

9.6Straffsanktion

9.6.1Överträdelser ska straffsanktioneras i den nya lagen

Vår bedömning: Det bör införas en straffbestämmelse i den nya lagen.

Skälen för bedömningen: Av 5 § första stycket rymdlagen framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverksam- het utan erforderligt tillstånd eller åsidosätter villkor som har upp- ställts som förutsättning för tillstånd, döms till böter eller fängelse i högst ett år. I förarbetena till den nuvarande rymdlagen motiveras inte införandet av straffbestämmelsen utöver att det anges att en överträdelse av förbudet att utan tillstånd bedriva rymdverksamhet eller åsidosättande av villkoren för ett sådant tillstånd bör föranleda straffansvar och att sådant ansvar bör komma ifråga både vid upp- såtligt och oaktsamt förfarande (prop. 1981/82:226, s. 12).

Som tidigare nämnts är en stra