Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer

BETÄNKANDE AV

 

UTREDNINGEN OM

 

FOLKBOKFÖRING OCH

 

SAMORDNINGSNUMMER

SOU 2021:57

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer

Betänkande av Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer

Stockholm 2021

SOU 2021:57

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN 978-91-525-0160-3 (tryck)

ISBN 978-91-525-0161-0 (pdf)

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Magdalena Andersson

Regeringen beslutade den 5 september 2019 att ge en särskild utre- dare i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som förbättrar förut- sättningarna för att rätt uppgifter om folkbokförda registreras i folk- bokföringsdatabasen och att lämna förslag till ett säkrare system för samordningsnummer. F.d. justitierådet Karin Almgren förordnades att från och med den 1 november 2019 vara särskild utredare.

Som experter att biträda utredningen förordnades från och med den 4 november 2019 departementssekreteraren Susanne Bergman, verksamhetsutvecklaren Magnus Fredin, poliskommissarien Gunnar Grönkvist, senior advisor Peter Göransson, verksjuristen Boel Magnus- son, dåvarande rättsliga experten numera verksjuristen Nina Stierna, dåvarande rättssakkunniga numera kanslirådet Annica Svedberg, rätts- liga experten Jeanette Thorell, enhetschefen Andreas Åberg och från och med den 18 november 2019 förbundsjuristen Ann Sofi Agnevik. Susanne Bergman entledigades från uppdraget den 31 januari 2020 och i hennes ställe förordnades departementssekreteraren Elin Fernhed som expert i utredningen från och med den 1 februari 2020. Elin Fernhed entledigades från uppdraget den 28 augusti 2020 och ersattes samma dag av departementssekreteraren Anita Falkenhall, som i sin tur entledigades den 1 januari 2021. Hon ersattes från och med den 17 januari 2021 av departementssekreteraren Amanda Björklund. Den 26 mars 2020 entledigades Andreas Åberg och ersattes av processleda- ren Daniel Salehi som förordnades att vara expert i utredningen från och med den 25 mars 2020.

Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 novem- ber 2019 dåvarande tf. hovrättsrådet Anna Svedjevik och hovrättsas- sessorn Jonatan Lundqvist. Anna Svedjevik avslutade sitt arbete i utredningen den 10 augusti 2020. Från och med den 1 september 2020 förordnades hovrättsassessorn Kristin Holgersson som utrednings- sekreterare.

Utredningen, som har tagit namnet Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer (Fi 2019:05), överlämnar härmed betänkan- det Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57). Uppdraget är med detta slutfört.

Stockholm i juni 2021

Karin Almgren

/Jonatan Lundqvist

Kristin Holgersson

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

23

Summary ..........................................................................

31

1

Författningsförslag.....................................................

41

1.1Förslag till lag om identitetsnummer

och samordningsnummer .......................................................

41

1.2 Förslag till lag om ändring

 

i folkbokföringslagen (1991:481)...........................................

47

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det

statliga personadressregistret .................................................

55

1.4Förslag till lag om ändring i lagen (2001:182)

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet .....................................................

57

1.5Förslag till lag om ändring i offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400)................................................

65

1.6Förslag till förordning om identitetsnummer

och samordningsnummer .......................................................

67

1.7 Förslag till förordning om ändring

 

i folkbokföringsförordningen (1991:749) .............................

72

1.8Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det

statliga personadressregistret .................................................

81

5

Innehåll

SOU 2021:57

1.9Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter

i Skatteverkets beskattningsverksamhet ...............................

83

1.10Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet .....................................................

84

1.11Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter

 

i Kronofogdemyndighetens verksamhet ...............................

85

1.12

Förslag till förordning om ändring

 

 

i utlänningsförordningen (2006:97) ......................................

86

1.13

Förslag till förordning om ändring

 

 

i studiestödsdataförordningen (2009:321) ............................

89

1.14

Förslag till förordning om ändring

 

 

i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) ........................

98

1.15

Förslag till förordning om ändring

 

 

i förordningen (2014:115) med instruktion

 

 

för utrikesrepresentationen..................................................

100

1.16

Förslag till förordning om ändring

 

 

i förordningen (2017:154) med instruktion

 

 

för Skatteverket ....................................................................

101

1.17Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig

 

service ....................................................................................

102

2

Utredningens uppdrag och arbete ..............................

103

2.1

Utredningsuppdraget ...........................................................

103

2.2

Överlämnade skrivelser ........................................................

103

2.3

Avgränsningar.......................................................................

104

2.4

Utredningsarbetet ................................................................

104

2.5

Arbete som bedrivits parallellt med utredningen ...............

105

6

SOU 2021:57Innehåll

2.6

Betänkandets disposition......................................................

105

3

Om folkbokföring och folkbokföringsfel ......................

107

3.1

Inledning................................................................................

107

3.2

Begreppen folkbokföring och folkbokföringsdatabas........

107

3.3

Materiella regler om folkbokföring .....................................

108

 

3.3.1

Rätten för en utlänning att resa in och vistas

 

 

 

i Sverige ..................................................................

108

3.3.2Kort om förutsättningarna för att bli

folkbokförd i Sverige.............................................

109

3.3.3Rätt folkbokföringsort och

 

 

folkbokföringsadress.............................................

110

 

3.3.4

Avregistrering från folkbokföringen....................

112

 

3.3.5

Anmälningsskyldighet...........................................

112

 

3.3.6

Straffbestämmelser ................................................

113

3.4

Behovet av korrekta uppgifter i folkbokföringen ...............

113

3.5

Olika fel i folkbokföringsuppgifter .....................................

114

3.5.1Kritik mot kvaliteten i folkbokföringen och

olika typer av fel som kan förekomma .................

114

3.5.2Anledningar till fel i folkbokföringsuppgifter

rörande bosättning ................................................

116

3.5.3Fel kan förekomma avseende andra

 

 

personuppgifter än bosättning..............................

118

 

3.5.4

Uppskattning av omfattningen

 

 

 

av fel i folkbokföringsuppgifter ............................

120

4

Kartläggning av regler och rutiner

 

 

i folkbokföringsärenden ............................................

123

4.1

Vårt uppdrag..........................................................................

123

4.2Övergripande om Skatteverkets hantering

av ett folkbokföringsärende..................................................

124

4.2.1Allmänt om regler och rutiner hos

Skatteverket ...........................................................

124

4.2.2Skatteverkets handläggning

av folkbokföringsärenden .....................................

124

7

Innehåll

SOU 2021:57

4.2.3

Skatteverkets it-system.........................................

125

4.2.4Skatteverkets utrednings- och

kontrollmöjligheter i ett folkbokföringsärende .. 126

4.3Särskilda regler och rutiner vid internordisk flyttning

till och från Sverige...............................................................

128

4.4 Regler och rutiner vid flyttning till Sverige ........................

129

4.4.1

Skyldighet att anmäla flyttning till Sverige..........

129

4.4.2

Krav på anmälan om flytt till Sverige ...................

130

4.4.3Prövning av förutsättningarna för att bli

 

folkbokförd i Sverige ............................................

130

4.4.4

Styrkande av identitet vid flytt till Sverige ..........

132

4.4.5Registrering av andra personuppgifter

 

än de som framgår av resehandlingar ...................

135

4.4.6

Motstridiga personuppgifter ................................

136

4.4.7

Kontroller innan tilldelning av personnummer...

137

4.5 Regler och rutiner vid utvandring .......................................

137

4.5.1

Skyldighet att anmäla utflyttning från Sverige ....

137

4.5.2Skatteverkets handläggning av en anmälan

om utflyttning från Sverige ..................................

138

4.6Regler och rutiner vid ändrad folkbokföringsort och

folkbokföringsadress............................................................

139

4.6.1

Skyldighet att anmäla flytt inom landet...............

139

4.6.2

Skatteverkets handläggning av flyttanmälan .......

140

4.6.3

Skatteverkets underrättelser vid flyttanmälan.....

143

4.6.4

Särskild postadress ................................................

144

4.7Folkbokföringsärenden som inleds på annat sätt än

genom anmälan .....................................................................

145

4.7.1Indikationer som kan tyda på att en person

 

 

utvandrat................................................................

145

 

4.7.2

Indikationer till Skatteverket som kan

 

 

 

föranleda kontroll av folkbokföringsadress ........

146

5

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen......................

149

5.1

Vårt uppdrag .........................................................................

149

8

SOU 2021:57

Innehåll

5.2Personlig inställelse i andra fall än vid inflyttning från

 

utlandet

..................................................................................

149

 

5.2.1

Nuvarande regler och rutiner................................

149

 

5.2.2

Tidigare krav på personlig inställelse....................

150

 

5.2.3

Överväganden och bedömning .............................

151

5.3

Föreläggande att visa upp handling......................................

152

 

5.3.1

Nuvarande regler och rättspraxis..........................

152

 

5.3.2

Överväganden och förslag.....................................

154

5.4

Kontrollbesök .......................................................................

157

 

5.4.1

Nuvarande regler om kontrollbesök ....................

157

5.4.2Reglerna om hembesök på

socialförsäkringsområdet ......................................

158

5.4.3Skatteverkets uppfattning om nuvarande

 

regelsystem.............................................................

159

5.4.4

Överväganden och förslag.....................................

161

5.5Felaktigt folkbokförda på annans lägenhet

eller fastighet .........................................................................

167

5.5.1Anmälningar om felaktigt folkbokförda på

 

 

annans lägenhet eller fastighet ..............................

167

 

5.5.2

Överväganden och förslag.....................................

169

5.6

Folkbokföring under rubriken utan känd hemvist .............

173

 

5.6.1

Nuvarande bestämmelser och tillämpning...........

173

 

5.6.2

Problembeskrivning ..............................................

176

 

5.6.3

Överväganden och förslag.....................................

177

5.7

Utökade krav på den som upplåter en bostad? ...................

179

 

5.7.1

Problembild............................................................

179

5.7.2Tidigare reglering om skyldighet för

 

fastighetsägare att löpande lämna uppgifter

 

 

om inflyttande .......................................................

180

5.7.3

Överväganden och bedömning .............................

181

5.8 Gallringsfristen i SPAR ........................................................

183

5.8.1Utvandrade personers behov av en

 

identitetsbeteckning ..............................................

183

5.8.2

Gallringsfristen bör förlängas ...............................

185

9

Innehåll

SOU 2021:57

6

Säkrare identitetskontroll vid folkbokföring .................

189

6.1

Vårt uppdrag .........................................................................

189

6.2

Identitetsbegreppet i folkbokföringen................................

189

6.3

Beviskrav vid bedömning av identitet .................................

191

 

6.3.1

Kort om bevisbörda och beviskrav ......................

191

 

6.3.2

Beviskrav vid identitetskontroller ........................

191

 

6.3.3

Styrkt identitet krävs ............................................

193

6.4

Ansvaret för identitetsbedömningar ...................................

194

 

6.4.1

Bakgrund................................................................

194

 

6.4.2

Skatteverket ska ansvara för bedömningen .........

195

6.5

Personlig inställelse ..............................................................

196

 

6.5.1

Gällande rätt ..........................................................

196

6.5.2Den som anmäler flytt till Sverige ska

inställa sig personligen ..........................................

197

6.6 Kontroll av handlingar .........................................................

199

6.6.1Identitetshandlingars betydelse vid

 

identitetskontroller ...............................................

199

6.6.2

Handlingar ska överlämnas efter begäran............

201

6.7 Ändring av identitetsuppgifter ............................................

204

6.7.1

Bakgrund................................................................

204

6.7.2Motsvarande kontroll vid ändring av

 

 

identitetsuppgift....................................................

205

7

Biometri

.................................................................

207

7.1

Vårt uppdrag .........................................................................

207

7.2

Biometri som metod.............................................................

208

 

7.2.1

Biometriska uppgifter används för

 

 

 

identifiering och verifiering ..................................

208

 

7.2.2

Biometriska uppgifter lagras i vissa handlingar ...

210

7.2.3Biometriska uppgifter är sökbara i vissa

register ...................................................................

213

7.3Användning av biometriska uppgifter har diskuterats

i andra utredningar ...............................................................

216

7.3.1

Inledning................................................................

216

10

SOU 2021:57

Innehåll

7.3.2Förslag om ett säkert identitetskort och ökad

användning av biometriska uppgifter ...................

217

7.3.3Förslag om en ny passdatalag och utökad användning av biometriska uppgifter

i passregistret .........................................................

219

7.3.4Propositionen Vissa identitetsfrågor

inom utlänningsrätten ...........................................

220

7.3.5Förslag om ökad säkerhet för vissa identitets-

och uppehållshandlingar........................................

221

7.4 En sammanhållen identitetsförvaltning ...............................

222

7.4.1Biometriska uppgifter används och jämförs

 

i allt högre utsträckning.........................................

222

7.4.2

EU:s interoperabilitetsförordningar ....................

224

7.4.3I Norge pågår ett arbete för en unik, norsk

 

identitet ..................................................................

225

7.4.4

En person – en officiell identitet ..........................

227

7.4.5

Frågan bör utredas vidare......................................

228

7.5Användning av biometriska uppgifter

i folkbokföringsverksamheten .............................................

230

7.5.1Det finns behov av att kontrollera biometriska

uppgifter i folkbokföringsverksamheten .............

230

7.5.2Behandling av biometriska uppgifter kan

 

innebära risker för den personliga integriteten....

233

7.5.3

Kontrollen bör omfatta uppgifter i handlingar....

236

7.6 Kontroll av biometriska uppgifter i handlingar ..................

237

7.6.1När ska kontroll av biometriska uppgifter

få ske? .....................................................................

238

7.6.2Barn under sex år och fysiskt förhindrade

 

bör inte omfattas av kontrollen ............................

243

7.6.3

Hur kan kontrollen gå till? ...................................

245

7.6.4

Bestämmelser bör framgå av lag ...........................

247

7.7Behandling av personuppgifter och bestämmelser

om sekretess ..........................................................................

249

7.7.1

Dataskyddsförordningen ......................................

250

7.7.2

Registerförfattningar

 

 

i folkbokföringsverksamheten ..............................

253

11

Innehåll

SOU 2021:57

7.7.3Personuppgiftsbehandlingen står inte i strid

 

 

med dataskyddslagstiftningen ..............................

254

 

7.7.4

Sekretess ................................................................

257

8

Informationsutbyte...................................................

259

8.1

Allmänt om informationsutbyte mellan myndigheter .......

259

 

8.1.1

Sekretess mellan myndigheter ..............................

259

8.1.2Förutsättningar för informationsutbyte

mellan myndigheter...............................................

260

8.1.3Informationsutbyte mellan myndigheter

 

kan ske på olika sätt...............................................

261

8.2 Informationsutbytet mellan myndigheter har utökats.......

264

8.2.1

Migrationsverket har fått tillgång till fler

 

 

uppgifter via medium för automatiserad

 

 

behandling .............................................................

264

8.2.2Informationsutbytet inom Skatteverket har

 

 

utökats ...................................................................

265

8.3

Behovet av utökade uppgiftsskyldigheter ...........................

266

8.4

Uppgiftsskyldigheter............................................................

268

 

8.4.1

Inledande överväganden .......................................

268

 

8.4.2

Uppgiftsskyldigheterna ska begränsas.................

269

8.4.3Uppgifterna bör lämnas på medium för

automatiserad behandling.....................................

270

8.4.4Allmänt om dataskyddsreglering och

personuppgiftsbehandling ....................................

271

8.4.5Uppgiftsskyldighet avseende adress och

 

andra kontaktuppgifter .........................................

275

8.4.6

Uppgiftsskyldighet för Migrationsverket............

276

8.4.7Uppgiftsskyldighet för Försäkringskassan

och Pensionsmyndigheten....................................

289

8.4.8Uppgiftsskyldighet för Centrala

 

studiestödsnämnden .............................................

297

8.4.9

Uppgiftsskyldighet för Arbetsförmedlingen ......

301

8.4.10

Uppgiftsskyldighet för

 

 

Kronofogdemyndigheten .....................................

305

8.4.11Personuppgiftsbehandling hos utlämnande

myndigheter med anledning av förslagen ............

309

12

SOU 2021:57

Innehåll

8.4.12Personuppgiftsbehandling hos Skatteverket

med anledning av förslagen...................................

311

8.4.13Överväganden om integritet och

 

proportionalitet .....................................................

313

8.5 Underrättelseskyldigheter ....................................................

315

8.5.1

Underrättelseskyldighet avseende utlänningar....

315

9 Dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten... 325

9.1 Behov av analyser och urval

 

i folkbokföringsverksamheten .............................................

325

9.2Analyser och urval i syfte upptäcka och förhindra fel

 

i folkbokföringsdatabasen ....................................................

327

9.3

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

 

 

för kontroll- och analysverksamhet.....................................

329

9.4

Vilka uppgifter ska få behandlas för analys och urval? .......

331

9.5Uppgifter ska lämnas ut på begäran av Skatteverkets

 

folkbokföringsverksamhet ...................................................

338

9.6

En uppgiftssamling för analys och urval..............................

338

9.7

Risker för den personliga integriteten .................................

339

9.8

Rätten att göra invändningar ska inte gälla..........................

342

9.9

Sökbegrepp och dokumentation av sökbegrepp .................

343

9.10

Rutiner för och dokumentation av metoder för urval

 

 

och analys ..............................................................................

344

9.11

Tillgången till personuppgifter.............................................

345

9.12

Gallring ..................................................................................

346

9.13

Sekretess i analys- och urvalsverksamheten ........................

347

10

Om samordningsnummer .........................................

351

10.1

Inledning................................................................................

351

10.2

Samordningsnumrets tillkomst och utveckling ..................

351

13

Innehåll

SOU 2021:57

10.2.1Ordningen före samordningsnumrets

 

tillkomst.................................................................

351

10.2.2

Bakgrund och syftet vid införandet .....................

352

10.2.3

Kort om vad som hänt sedan år 2000...................

354

10.2.4Det arbete som bedrivits parallellt med

 

 

utredningen ...........................................................

356

10.3

Vad är ett samordningsnummer?.........................................

362

10.4

Rekvirering och tilldelning av samordningsnummer .........

364

 

10.4.1 Vem kan begära tilldelning av

 

 

 

samordningsnummer?...........................................

364

 

10.4.2

Tilldelning av samordningsnummer.....................

364

10.5

Rekvirering av samordningsnummer hos olika

 

 

myndigheter ..........................................................................

370

 

10.5.1

Skatteverket, beskattningsverksamheten.............

371

 

10.5.2

Polismyndigheten, rättsinformation....................

372

 

10.5.3

Passmyndighet.......................................................

373

 

10.5.4

Transportstyrelsen ................................................

373

 

10.5.5

Försäkringskassan .................................................

374

 

10.5.6

Arbetsförmedlingen..............................................

375

 

10.5.7

Pensionsmyndigheten...........................................

375

 

10.5.8

Centrala studiestödsnämnden ..............................

376

 

10.5.9

Bolagsverket ..........................................................

376

10.6

Ändring av uppgifter som registrerats om en person

 

 

med samordningsnummer....................................................

377

10.7

Behandling och lagring av information

 

 

om samordningsnummer .....................................................

378

10.8

Problem med samordningsnummer ....................................

380

 

10.8.1 Problem för enskilda som saknar

 

 

 

personnummer ......................................................

381

 

10.8.2

Missbruk av samordningsnummer .......................

384

10.9

Samordningsnummer i Norge .............................................

388

11

Ett säkrare nummer i en ny lag..................................

393

11.1

Behovet av gemensamma nummer ......................................

393

14

SOU 2021:57Innehåll

11.2

Allmänna utgångspunkter för ett säkrare system ...............

393

11.3

En ny lag och en ny förordning införs ................................

395

 

11.3.1 Övergripande om den nya regleringen.................

396

11.4

Folkbokföringsbegreppet.....................................................

397

12

Identitetskontroll vid tilldelning av

 

 

samordningsnummer ...............................................

399

12.1

Inledning................................................................................

399

12.2

Fastställd identitet och styrkt samordningsnummer..........

400

 

12.2.1

Krav på identitetskontrollen .................................

400

 

12.2.2 Varierande krav och bedömningar........................

402

12.3

Möjligheten att kontrollera identitet varierar .....................

403

 

12.3.1

”Ostyrkta” samordningsnummer .........................

403

 

12.3.2

”Styrkta” samordningsnummer ............................

405

12.4

Identitetsbegreppet i relation till samordningsnummer.....

405

12.5

Beviskrav m.m. ......................................................................

406

12.6

Personlig inställelse för identitetskontroll ..........................

407

 

12.6.1

Identitetskontroll ..................................................

407

12.6.2Personlig inställelse – en metod för säkrare

kontroll...................................................................

408

12.6.3Myndigheternas syn på möjligheten att kräva

personlig inställelse................................................

410

12.6.4 Personlig inställelse bör bli en del av en

 

stärkt identitetskontroll ........................................

411

12.7 Behov av nummer i olika situationer bör tillgodoses .........

419

12.7.1 Behovet av nummer med stärkt

 

identitetskontroll...................................................

419

12.7.2 Behovet av nummertilldelning utan krav

 

på personlig inställelse ...........................................

420

12.7.3 Behovet av nummertilldelning utan krav

 

på identitetskontroll ..............................................

422

12.7.4 Behov av nummer i tre olika nivåer ......................

423

12.8 Identitetskontroll i tre nivåer – övervägda alternativ .........

425

15

Innehåll

SOU 2021:57

12.8.1Samordningsnumret ska i dag fylla många

funktioner..............................................................

425

12.8.2Kunskapen om skillnaderna mellan olika

 

 

samordningsnummer är fortfarande låg ..............

426

 

12.8.3 Alternativa system har övervägts .........................

427

 

12.8.4 Ett nytt nummer införs ........................................

431

13

Identitetsnummer – en ny identitetsbeteckning ...........

435

13.1

Ett nytt identitetsnummer ...................................................

435

 

13.1.1

Inledning................................................................

435

 

13.1.2 Grundläggande krav för tilldelning av

 

 

 

identitetsnummer..................................................

436

13.2

Identitetskontroll vid tilldelning av identitetsnummer......

437

 

13.2.1

Styrkt identitet krävs ............................................

437

 

13.2.2 Personlig inställelse vid tilldelning

 

 

 

av identitetsnummer .............................................

441

 

13.2.3

Kontroll av handlingar ..........................................

444

 

13.2.4 Ändring av uppgift om identitet ..........................

446

 

13.2.5 Rätt att meddela närmare föreskrifter .................

446

13.3

Vem ska ansvara för identitetskontrollen? .........................

447

13.3.1Skatteverket ska som huvudregel ansvara

för identitetskontrollen ........................................

448

13.3.2Bör Polismyndigheten ansvara för identitetskontroll när myndigheten begär

tilldelning av identitetsnummer?..........................

451

13.3.3Passmyndighet bör ansvara för identitetskontrollen när myndigheten

rekvirerar identitetsnummer.................................

453

13.3.4Personlig inställelse för identitetskontroll bör

kunna ske vid passmyndigheter utom riket.........

454

13.3.5 Statens servicecenters roll

 

i identitetsbedömningarna ....................................

460

13.3.6 Identitetsbedömningar i olika processer .............

464

13.4 Begäran eller ansökan om tilldelning

 

av identitetsnummer.............................................................

465

13.4.1 Uppgifter i begäran och ansökan .........................

465

13.4.2 Handlingar som ska bifogas begäran ...................

466

16

SOU 2021:57

Innehåll

13.4.3 Fastställda formulär...............................................

467

13.5 Identitetsnumrets utformning .............................................

467

13.5.1Identitetsnumret bör få en annan utformning

 

 

än samordningsnumret..........................................

467

 

13.5.2 Alternativ för identitetsnumrets utformning ......

468

 

13.5.3 Identitetsnumret ska i undantagsfall kunna

 

 

 

konstrueras på ett annat sätt .................................

476

13.6

Personuppgiftsbehandling och personuppgiftsansvar ........

477

 

13.6.1

Personuppgiftsbehandling ....................................

478

 

13.6.2

Personuppgiftsansvar ............................................

479

14

Ett förändrat samordningsnummer ............................

481

14.1

Samordningsnummer utan krav på personlig inställelse

 

 

och styrkt identitet ...............................................................

481

14.1.1Grundläggande krav för tilldelning

av samordningsnummer ........................................

481

14.1.2Begränsningar i möjligheten att begära samordningsnummer? ........................................... 483

14.1.3Samordningsnummer utan styrkta

 

 

identitetsuppgifter .................................................

486

14.2

Vem ska ansvara för bedömningen

 

 

av om identitetsuppgifterna styrkts? ...................................

489

14.3

Begäran om tilldelning av samordningsnummer.................

491

 

14.3.1

Uppgifter i begäran................................................

491

 

14.3.2 Handlingar som ska bifogas begäran....................

492

 

14.3.3

Fastställda formulär...............................................

493

14.4

Samordningsnumret är inte en identitetsbeteckning..........

493

15

Fler åtgärder för ett bättre system med

 

 

identitetsnummer och samordningsnummer ...............

495

15.1

Behov av nummer ska vara tillräckligt .................................

495

15.2

En särskild avslagsbestämmelse behövs inte .......................

496

15.3

Information om identitetsnummer

 

 

och samordningsnummer .....................................................

498

17

Innehåll

SOU 2021:57

15.3.1 Inledning................................................................

498

15.3.2Identitetsnummer och samordningsnummer

 

 

i folkbokföringsdatabasen ....................................

498

 

15.3.3

Identitetsnummer och samordningsnummer

 

 

 

i SPAR....................................................................

501

15.4

Underrättelser om oriktiga eller ofullständiga uppgifter ...

501

15.5

Vilandeförklaring och förnyelse ..........................................

514

15.6

Övriga åtgärder för ett säkrare nummersystem..................

521

 

15.6.1 Fler myndigheter bör använda Skatteverkets

 

 

 

webbtjänst för rekvirering av nummer ................

521

 

15.6.2 Information till den som tilldelats ett

 

 

 

identitetsnummer eller samordningsnummer .....

523

15.7

Tilldelning av nummer i ett tidigare skede..........................

524

 

15.7.1

Inledning................................................................

524

 

15.7.2 Tilldelning av nummer i samband med

 

 

 

månatliga arbetsgivardeklarationer ......................

526

 

15.7.3 Tilldelning av nummer i samband med beslut

 

 

 

om arbetstillstånd..................................................

529

15.8

Överklagande ........................................................................

537

15.9

Ska fler aktörer vara behöriga att begära

 

 

samordningsnummer? ..........................................................

539

16

Samordningsnummer till asylsökande.........................

541

16.1

Vårt uppdrag .........................................................................

541

16.2

Asylsökande i Sverige...........................................................

542

 

16.2.1 Hur många nummer kan potentiellt behöva

 

 

 

tilldelas asylsökande varje år? ...............................

542

 

16.2.2 Under hur lång tid kan ett nummer behövas?.....

543

 

16.2.3 Hur många nummer kan potentiellt behövas

 

 

 

redan vid ikraftträdande av nya regler? ................

544

16.3

Identifieringskoder för asylsökande....................................

545

 

16.3.1

Asylsökande tilldelas inte

 

 

 

samordningsnummer på begäran

 

 

 

av Migrationsverket ..............................................

545

18

SOU 2021:57Innehåll

 

16.3.2

Asylsökande tilldelas ofta interna

 

 

 

identifieringskoder ................................................

546

16.4

Identitetsbedömning av asylsökande...................................

547

 

16.4.1

Migrationsverkets rutiner för bedömning av

 

 

 

identitet i asylärenden ...........................................

548

16.5

Allmänt om sekretess som rör asylsökande ........................

552

 

16.5.1

Raka och omvända skaderekvisit ..........................

552

 

16.5.2

Starkare sekretess hos Migrationsverket

 

 

 

än hos Skatteverket................................................

554

 

16.5.3

Uppgifter om asylsökande är känsliga .................

556

 

16.5.4

Sekretessen kan efterges av den enskilde .............

557

 

16.5.5

Sökbegrepp i folkbokföringsdatabasen

 

 

 

begränsar möjligheten att få ut uppgifter.............

557

16.6

Problem som uppstår i avsaknad

 

 

av ett myndighetsgemensamt nummer ................................

558

16.7

Fördelar med identitetsnummer eller

 

 

samordningsnummer för samtliga asylsökande ..................

560

16.8

Risker och svårigheter med att tilldela samtliga

 

 

asylsökande ett nummer.......................................................

561

 

16.8.1

Fler nummer medför ökade risker

 

 

 

för missbruk...........................................................

561

 

16.8.2

Identitetsuppgifter ändras under

 

 

 

asylprocessen .........................................................

562

 

16.8.3

Risken för flyktingspionage..................................

562

16.9

Asylsökande i Norge tilldelas nummer ...............................

564

16.10

Asylsökande ska tilldelas ett samordningsnummer ............

565

 

16.10.1

Sammanfattande bedömning.................................

565

 

16.10.2

Migrationsverket ska begära

 

 

 

samordningsnummer för asylsökande..................

566

 

16.10.3

Identitetsfrågor......................................................

572

 

16.10.4

Sekretessfrågor.......................................................

576

 

16.10.5

Personer som redan vid ikraftträdandet

 

 

 

har sökt asyl ...........................................................

582

 

16.10.6

Rekvirering av nummer bör ske digitalt...............

583

19

Innehåll

SOU 2021:57

17

Straffansvar och anmälningsskyldighet för brott ..........

585

17.1

Alla klandervärda handlingar bör inte straffbeläggas .........

585

17.2

Straffansvaret i folkbokföringslagen bör inte utvidgas ......

586

 

17.2.1

Folkbokföringsbrottet har återinförts

 

 

 

i svensk lagstiftning...............................................

586

 

17.2.2 ”Skenskrivningar” är ett problem i Sverige..........

588

 

17.2.3 För att göra en flyttanmälan krävs

 

 

 

ingetgodkännande från andra som också

 

 

 

är folkbokförda på samma plats ...........................

590

 

17.2.4

Medverkansbestämmelserna i brottsbalken ........

590

 

17.2.5

Överväganden och bedömning ............................

592

17.3

Straffansvar i lagen om identitetsnummer

 

 

och samordningsnummer.....................................................

595

 

17.3.1 Förekomsten av felaktiga uppgifter

 

 

 

om personer med samordningsnummer ..............

595

 

17.3.2 Konsekvenser av felaktiga uppgifter ....................

596

17.3.3Det finns ingen särskild straffbestämmelse

 

 

beträffande samordningsnummer ........................

597

 

17.3.4 Behovet av en särskild straffbestämmelse............

598

 

17.3.5

Överväganden och bedömning ............................

602

17.4

Skatteverkets anmälningsskyldighet för brott utökas........

612

 

17.4.1 Skatteverket är i vissa fall skyldigt att anmäla

 

 

 

brott .......................................................................

612

 

17.4.2 Vissa brott som uppmärksammas

 

 

 

i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

 

 

 

omfattas inte av anmälningsskyldigheten............

616

 

17.4.3

Överväganden och förslag ....................................

618

18

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser.................

619

18.1

Ikraftträdande .......................................................................

619

18.2

Övergångsbestämmelser ......................................................

620

 

18.2.1 Samordningsnummer som tilldelats enligt

 

 

 

nuvarande bestämmelser.......................................

620

18.2.2Ärenden om tilldelning av samordningsnummer som inte avgjorts vid

ikraftträdandet.......................................................

622

20

SOU 2021:57Innehåll

 

18.2.3

Förnyelse och vilandeförklaring ...........................

624

 

18.2.4 Folkbokföring under rubriken utan känd

 

 

 

hemvist ...................................................................

626

 

18.2.5

Överklagande .........................................................

626

19

Konsekvenser..........................................................

627

19.1

Inledning................................................................................

627

19.2

Utredningens uppdrag och förslag ......................................

628

 

19.2.1 Förslagen om stärkt kvalitet i folkbokföringen...

628

 

19.2.2 Förslagen om stärkt identitetskontroll

 

 

 

vid folkbokföring...................................................

629

 

19.2.3 Förslagen om kontroll av biometriska

 

 

 

uppgifter.................................................................

629

 

19.2.4 Förslagen om utökat informationsutbyte............

630

 

19.2.5 Förslagen om dataanalyser och urval ...................

630

 

19.2.6

Förslagen om samordningsnummer.....................

631

 

19.2.7 Förslagen om ett nytt identitetsnummer.............

632

 

19.2.8 Förslagen om utökad anmälningsskyldighet

 

 

 

till Polismyndigheten och åklagare.......................

632

19.3

Alternativa lösningar.............................................................

632

19.4

Ekonomiska konsekvenser för det allmänna.......................

633

19.5

Konsekvenser för enskilda och för företag .........................

643

19.6

Konsekvenser för brottsligheten .........................................

646

19.7

Förslagens överensstämmelse med EU-rätten....................

647

19.8

Konsekvenser för den personliga integriteten och för

 

 

barns rättigheter ....................................................................

647

19.9

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen ...............

648

19.10

Konsekvenser för de integrationspolitiska målen...............

648

19.11

Övriga konsekvenser enligt kommittéförordningen ..........

649

20

Författningskommentar ............................................

651

20.1

Förslaget till lag om identitetsnummer

 

 

och samordningsnummer .....................................................

651

21

Innehåll

SOU 2021:57

20.2

Förslaget till lag om ändring

 

 

i folkbokföringslagen (1991:481) ........................................

664

20.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:527) om det

 

 

statliga personadressregistret...............................................

672

20.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:182)

 

 

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets

 

 

folkbokföringsverksamhet ...................................................

672

20.5

Förslaget till lag om ändring i offentlighets-

 

 

och sekretesslagen (2009:400) .............................................

677

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2019:54...........................................

681

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2021:15...........................................

695

22

Sammanfattning

Vårt uppdrag

Vi har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar förutsätt- ningarna för att en persons bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen om dem som är folkbokförda. Det övergripande syftet har varit att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på ett felaktigt sätt. I upp- draget har ingått att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av uppgifter om folkbokförda i folkbokföringsdataba- sen och identifiera eventuella brister i systemet.

En annan del av vårt uppdrag har bestått i att lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer. Syftet har varit att göra sam- ordningsnumren mer tillförlitliga och användbara i samhället för en- skilda och andra aktörer. I uppdraget har bl.a. ingått att utreda och före- slå hur kontrollen av en persons identitet bör utformas vid tilldelning av samordningsnummer och att utreda om, och i så fall föreslå hur, samordningsnummer ska kunna tilldelas fler asylsökande.

Ökad kvalitet i folkbokföringen

Vi föreslår en rad åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten i folk- bokföringen. Skatteverkets möjligheter att utföra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning ska utvidgas. Kontrollbesök ska kunna företas som en första utredningsåtgärd. Om det finns särskilda skäl får kontrollbesök också företas för att kontrollera bosättningsför- hållandena i en fastighet eller lägenhet. Skatteverket får vid ett kontroll- besök begära att de personer som befinner sig i fastigheten eller lägen- heten lämnar uppgift om sin identitet.

23

Sammanfattning

SOU 2021:57

För att komma till rätta med den olägenhet som det kan innebära när en person felaktigt är folkbokförd på en fastighet eller lägenhet som någon annan t.ex. äger eller hyr, föreslår vi att Skatteverket i sådana fall ska kunna besluta att personen i stället ska anses vara bosatt på sin tidigare folkbokföringsort, men inte på viss fastighet, intill dess att något annat har beslutats. På så sätt kan den felaktiga folkbokföringen snabbt ändras utan att man behöver avvakta att utredningen om rätt fastighet eller lägenhet för den felaktigt folkbokförda slutförs.

Vi föreslår även att en person som i en bosättningsutredning inte kan knytas till en fastighet eller kommun och inte heller är utflyttad, ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen. Förslaget innebär att folkbokföring under rubriken utan känd hemvist slopas.

Stärkt identitetskontroll vid folkbokföring

För att stärka identitetskontrollen när en person anmäler flytt till Sverige, föreslår vi att det förs in en bestämmelse i folkbokförings- lagen (1991:481) som innebär att den som lämnar sådan anmälan ska inställa sig personligen hos Skatteverket för identitetskontroll. Vid iden- titetskontrollen ska den som har ett pass, identitetskort eller en mot- svarande handling på begäran överlämna handlingen till Skatteverket för kontroll. Den som har ett uppehållstillståndskort ska på begäran överlämna detta för kontroll. Detsamma föreslås gälla för den som redan är folkbokförd och som begär ändring av en uppgift om sin iden- titet (namn, födelsetid och medborgarskap) när Skatteverket begärt att uppgiften ska styrkas vid personlig inställelse.

Kontroll av biometriska uppgifter

För att ytterligare stärka identitetskontrollen i samband med anmälan om flytt till Sverige föreslår vi att Skatteverket ska kunna kontrollera biometriska uppgifter om sådana finns lagrade i de handlingar som enligt våra förslag ska överlämnas vid en identitetskontroll. Den som är föremål för identitetskontroll ska vara skyldig att på begäran låta Skatteverket ta fingeravtryck och en ansiktsbild i digitalt format. Skatteverket får därefter jämföra uppgifterna med dem som redan finns lagrade i den åberopade handlingen för att på så sätt kunna kon- trollera om handlingen är äkta och om den är utställd för den person

24

SOU 2021:57

Sammanfattning

som åberopar den till stöd för att styrka sin identitet. Samma sak föreslås gälla om en person efter att ha registrerats i folkbokförings- databasen eller som har tilldelats ett identitetsnummer vill ändra en uppgift om sin identitet och Skatteverket har begärt att uppgiften ska lämnas vid personlig inställelse. Enligt förslagen ska kontroll av finger- avtryck inte utföras på barn under sex år eller på personer som är permanent fysiskt förhindrade att lämna fingeravtryck. Efter genom- förd kontroll ska den ansiktsbild och de fingeravtryck samt de bio- metriska uppgifter som har behandlats omedelbart förstöras.

Utökat informationsutbyte mellan myndigheter

Vi lämnar ett flertal förslag som innebär att informationsutbytet mellan myndigheter utökas och blir effektivare. Vi föreslår att vissa myndigheter, utan hinder av sekretess, ska vara skyldiga att på begäran lämna uppgifter till Skatteverket för handläggning av folkbokförings- ärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen. Det rör sig främst om uppgifter som Skatteverket redan i dag från olika myndigheter begär manuellt utlämnande av, t.ex. adress och andra kontaktuppgifter, uppgifter om utbetalningar av olika förmåner och uppgift om en person är arbetssökande. Vi gör bedömningen att upp- giftslämnandet bör ske genom utlämnande på medium för automati- serad behandling.

Vi föreslår även att Migrationsverkets och migrationsdomsto- larnas underrättelseskyldighet till Skatteverket avseende beslut om avvisning eller utvisning ska gälla oavsett om beslutet förenats med återreseförbud och att Migrationsverket ska underrätta Skatteverket om ett uppehållstillstånd har återkallats genom lagakraftvunnet be- slut. Vidare föreslås att underrättelseskyldigheten i samband med utvis- ning, avvisning och återkallade eller utgångna uppehållstillstånd ska gälla i samtliga fall, inte bara för folkbokförda personer.

Dataanalyser och urval

Vi menar att Skatteverket genom dataanalyser och urval bör ges bättre förutsättningar att kunna koncentrera sin kontroll mot områden med hög risk för fel och fusk och områden där man kan uppnå bästa möj- liga effekt med givna insatser. Uppgifter ska därför få samlas in och

25

Sammanfattning

SOU 2021:57

behandlas i syfte att upptäcka och förhindra felaktiga uppgifter i folk- bokföringsdatabasen. För de uppgifter som samlas in för analys och urval föreslås en särskild uppgiftssamling, analys- och urvalsdatabasen. Vi föreslår även en rad bestämmelser som syftar till att minska det in- trång i den personliga integriteten som vi bedömer att uppgiftsbehand- lingen innebär. I verksamhet som avser förande av eller uttag ur analys- och urvalsdatabasen ska gälla absolut sekretess.

Ett nytt identitetsnummer

Användningsområdet och behovet av samordningsnummer har utvid- gats sedan numren infördes. För att tillgodose myndigheter och enskil- das behov av en säkrare, mer pålitlig och användbar identitetsbe- teckning än vad samordningsnumret hittills varit, föreslår vi att det ska införas en ny identitetsbeteckning – identitetsnummer. Identi- tetsnumret ska kunna tilldelas en person som inte är eller har varit folkbokförd och som inställt sig personligen och styrkt sin identitet. I stället för ett samordningsnummer ska ett identitetsnummer kunna tilldelas efter ansökan av en enskild som har en sådan anknytning till Sverige att han eller hon kan antas behöva en identitetsbeteckning. Ett identitetsnummer ska också kunna tilldelas efter begäran av en myndighet eller ett annat organ. Skatteverket ska ansvara för identi- tetskontrollen i samband med tilldelning av identitetsnummer. På samma sätt som föreslås gälla för identitetskontroll vid folkbokföring, ska den som har ett pass, identitetskort eller en motsvarande hand- ling på begäran överlämna handlingen till Skatteverket i samband med identitetskontroll. Detsamma gäller den som har ett uppehållstill- ståndskort. Skatteverket ska kunna kontrollera biometriska uppgifter som finns lagrade i de handlingar som överlämnas vid kontrollen.

Identitetsnumret är avsett att fungera på i stort sett samma sätt som ett samordningsnummer. Men genom att tilldelning av identitetsnum- mer är förenad med en identitetskontroll vid personlig inställelse, förväntas det bli mer användbart i samhället för den enskilde på ett sätt som snarare är jämförbart med personnumret. Identitetsnumret ska utformas på samma sätt som samordningsnumret med ett tillägg om 60 på positionen för dag, men med ett tillägg om 70 på positionen för månad. Identitetsnumret ska tillsammans med samordningsnummer regleras i en ny lag. Lagen ska kompletteras med en förordning. De

26

SOU 2021:57

Sammanfattning

bestämmelser som finns i de författningar som i dag reglerar sam- ordningsnummer förs i vissa delar med i huvudsak oförändrat inne- håll in i den nya lagen eller i den nya förordningen.

Ett förändrat samordningsnummer

För samordningsnummer föreslås flera åtgärder som avser att göra systemet säkrare. Till skillnad från vad som gäller i dagsläget föreslås att Skatteverket ska ansvara för kontrollen av identitetsuppgifter i samband med tilldelning av samordningsnummer. Samordningsnum- mer ska markeras med ”säkra uppgifter” eller ”osäkra uppgifter” i folk- bokföringsdatabasen beroende på om samtliga identitetsuppgifter styrkts eller inte. Vidare föreslås att kravet på att ett samordnings- nummer ska behövas för att undvika personförväxling eller för att ut- byta information om personen med andra myndigheter eller organi- sationer tas bort.

För att minska felen i folkbokföringen och tillförsäkra att uppgif- terna speglar verkliga förhållanden krävs att fel beivras på ett effektivt sätt. Vi föreslår därför en skyldighet för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift om en person med identitetsnummer eller samordningsnummer är oriktig eller ofull- ständig.

Vi föreslår också att samordningsnummer på begäran av Migrations- verket ska få tilldelas en person som beviljats arbetstillstånd, även om behov av numret inte finns i Migrationsverkets verksamhet. Vid be- slut om arbetstillstånd grundat på arbete som är kortare än 12 måna- der, föreslår vi att Migrationsverket ska begära ett samordnings- nummer till den som beviljats arbetstillstånd förutsatt att personen inte sedan tidigare har ett personnummer, identitetsnummer eller sam- ordningsnummer. Förslaget syftar till att öka möjligheterna till en säker identitetskontroll och dessutom underlätta för arbetsgivare, myndig- heter och den enskilde.

Samordningsnummer till asylsökande

Vi föreslår att Migrationsverket i samband med att en asylansökan kommer in till myndigheten ska begära samordningsnummer till den asylsökande, såvida inte ansökan kan antas komma att bedömas uppen-

27

Sammanfattning

SOU 2021:57

bart ogrundad eller det finns särskilda skäl att inte begära tilldelning. Samordningsnummer ska få tilldelas en asylsökande person på begäran av Migrationsverket även om behov av numret inte finns i Migrations- verkets verksamhet. Förstärkt sekretess föreslås gälla i ärende om tilldelning av samordningsnummer för asylsökande för uppgift om en enskilds personliga förhållanden och för uppgift om grunden för till- delning av samordningsnummer.

Utökad anmälningsskyldighet till Polismyndigheten och åklagare

Vi lämnar förslag som innebär att Skatteverkets anmälningsskyldig- het till Polismyndigheten och åklagare utökas. Förslaget innebär att Skatteverket ska göra en anmälan till Polismyndigheten eller till åkla- gare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till vissa brott i brottsbalken som bedöms ha anknytning till folkbok- föringsverksamheten.

TP-nummer

Innan samordningsnumret infördes år 2000 kunde personnummer även tilldelas personer utan samband med folkbokföring. Sådana per- sonnummer, s.k. TP-nummer (tilldelat personnummer), tilldelades t.ex. för registrering inom rättsväsendet, i skatteregister och körkorts- register. Vid utgången av år 1999 fanns omkring 511 000 TP-num- mer. Dessa behandlas alltjämt i folkbokföringsdatabasen. Det kan antas att det numera i hög utsträckning saknas behov av numren. Det är därför angeläget att TP-nummer som inte längre används kan sor- teras ut ur folkbokföringsdatabasen på samma sätt som samordnings- nummer. Vi föreslår därför att TP-numren omfattas av de regler om vilandeförklaring och förnyelse som gäller för samordningsnummer. Vid tillämpningen av reglerna om vilandeförklaring för TP-nummer ska TP-numren anses ha tilldelats år 2018. Det innebär att ett TP- nummer ska förklaras vilande om någon anmälan om förnyelse inte har kommit in vid utgången av 2023.

28

SOU 2021:57

Sammanfattning

En mer sammanhållen identitetsförvaltning bör utredas

Ansvaret för identitetsförvaltningen i Sverige är delat mellan många olika aktörer som var och en har begränsade ansvarsområden, t.ex. brottsbekämpning eller frågor om medborgarskap. Det finns ett behov av att se över möjligheterna för ett ökat samarbete mellan myndigheter i identitetsfrågor, utökad användning av biometri och samordning av identitetsförvaltningen i Sverige. Frågan om en sammanhållen identitets- förvaltning är komplex och omfattande och ryms inte inom utredning- ens uppdrag. Enligt utredningens uppfattning bör en statlig utredning tillsättas för att utreda frågan om en mer sammanhållen identitets- förvaltning i Sverige.

Ikraftträdande

Våra förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Därvid har beak- tats att övergången ska bli hanterbar för Skatteverket och andra myn- digheter samt övriga aktörer som behöver anpassa sina it-system till den nya nummerserie som identitetsnumren innebär. De ändringar

viföreslår i förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig ser- vice bör emellertid träda i kraft något tidigare, den 1 januari 2022.

Konsekvenser

Syftet med våra förslag är att åstadkomma ett regelverk som ökar till- förlitligheten till uppgifterna i folkbokföringsdatabasen och förhin- drar att folkbokföringsuppgifter kan utnyttjas på ett felaktigt sätt. Förslagen om fler åtgärder för ökad kvalitet i folkbokföringen, stärkt identitetskontroll, ökat informationsutbyte och dataanalyser och urval innebär att Skatteverket får fler verktyg att ta till handa i sitt arbete mot fel i folkbokföringen. När andelen korrekt registrerade uppgifter i folkbokföringen ökar, stärker det såväl myndigheters som enskildas förtroende för folkbokföringen och förslagen kan förväntas minska den brottslighet som är en effekt av felaktiga uppgifter i folkbokför- ingen.

Våra förslag om ett nytt identitetsnummer medför kostnader för myndigheter, företag och andra aktörer vars it-system behöver anpas- sas till en ny nummerserie. Vi är emellertid övertygade om att förslagen

29

Sammanfattning

SOU 2021:57

om ett nytt identitetsnummer och ett förändrat samordningsnum- mer tillsammans med våra övriga förslag, i ett längre perspektiv kan leda till stora besparingar för staten och för kommuner i form av färre felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt minskad identi- tetsrelaterad brottslighet. Ur den enskildes perspektiv är det viktigt att ha en säker och fungerande identitetsbeteckning för att kunna sköta sitt vardagliga liv och den funktionen bedömer vi att identitets- numret kan fylla. Säkrare nummer medför även positiva konsekvenser för företag på så sätt att företagen i högre utsträckning kan lita på att den person man är i kontakt med är just den han eller hon utger sig för att vara.

30

Summary

Our remit

We have been commissioned to propose measures that result in a per- son’s place of residence being more correctly determined and the correct personal data being recorded in the population register data- base for people entered in the Swedish population register. The over- arching aim has been to achieve a regulatory system that increases the reliability of the population register and prevents the data in the population register from being abused. The remit included exam- ining the rules and procedures applied when entering data on people in the population register in the population register database and identifying potential shortcomings in the system.

Another aspect of our remit comprised submitting proposals for a more secure system for coordination numbers. The aim has been to make coordination numbers more reliable and useful in society for individuals and other actors. The remit included examining and proposing how checks of a person’s identity should be designed when allocating a coordination number and investigating whether, and, if so, how, coordination numbers should be able to be allocated to more asylum seekers.

Improving the quality of population registration

We propose a number of measures that seek to improve the quality of Swedish population registration. The Swedish Tax Agency’s oppor- tunities to carry out visits to check a person’s place of residence is to be expanded. These control visits will be able to be conducted as an initial investigative measure. If there are specific reasons to do so, visits may also be conducted to check the residential situation in a property or apartment. On a control visit, the Swedish Tax Agency

31

Summary

SOU 2021:57

may request that the people who are in the property or apartment provide information about their identity.

To rectify the anomaly that can result when a person has incor- rectly been entered in the population register at a property or apart- ment that another person e.g. owns or rents, we propose that in such cases the Swedish Tax Agency be able to determine that the person instead should be considered to be resident at the previous location at which they were entered in the population register, but not at a specific property until otherwise determined. Thus the inaccurate entry in the population register can quickly be amended without needing to await the conclusion of an investigation into the correct property or apartment for the person whose place of residence has been entered inaccurately.

We also propose that, in an investigation into place of residence, a person who cannot be linked to a property or a municipality and has also not left the country, be deregistered from the population register as having disappeared. The proposal means that entry in the population register under the heading “utan känd hemvist” (no known place of abode) can be dropped.

Stronger identity checks when entering individuals in the population register

To strengthen identity checks when a person reports having moved to Sweden, we propose that a provision be added to the Swedish Population Registration Act (1991:481) whereby a person reporting such a move must appear in person at the Swedish Tax Agency for an identity check. At the identity check, if the individual has a passport, identity card or equivalent document, they must hand this over to the Swedish Tax Agency for checks. A person with a resi- dence permit card must hand it over to be checked on request. It is proposed that the same apply to people who are already entered in the Swedish population register and who request that a piece of infor- mation about their identity (name, date of birth and citizenship) be amended, where the Swedish Tax Agency has requested that the infor- mation be substantiated in person.

32

SOU 2021:57

Summary

Checks of biometric data

To further strengthen identity checks in conjunction with notifica- tion of a move to Sweden, we propose that the Swedish Tax Agency be able to check biometric data if such data is stored in the docu- ments that are to be handed over at an identity check in line with our proposals. A person who is the subject of an identity check is to be obliged to allow the Swedish Tax Agency to take fingerprints and a photograph of their face in digital format on request. The Swedish Tax Agency may subsequently compare the data with the data already stored in the document in question, so as to be able to check whether the document is genuine and if it is issued to the person invoking it to confirm his or her identity. It is proposed that the same apply if a person, after having been entered in the population database or who has been allocated an identity number, wishes to change a piece of information regarding their identity and the Swedish Tax Agency has requested that the information must be provided in person. Under the proposals, fingerprint checks may not be carried out on children under the age of six or on people who are permanently physically prevented from providing fingerprints. Once the check has been car- ried out, the photograph of the person’s face and the fingerprint and the biometric data that has been processed are to be destroyed immediately.

Expanded exchange of information between government agencies

We submit a number of proposals that will mean that exchanging information between government agencies will be expanded and become more efficient. We propose that certain government agencies, without being obstructed by secrecy, are to be obliged to submit data to the Swedish Tax Agency on request for processing population register cases or checking data in the population register database. This mainly concerns data that the Swedish Tax Agency already requests be submitted manually by different government agencies at the moment, e.g. address and other contact data, data on payments of different benefits and data on whether a person is a job-seeker. We

33

Summary

SOU 2021:57

judge that the submission of data should take place via an automated processing medium.

We also propose that the obligation of the Swedish Migration Agency and the migration courts to inform the Swedish Tax Agency regarding refusal of entry or expulsion is to apply irrespective of whether the decision is linked to a re-entry ban and that the Swedish Migration Agency is to inform the Swedish Tax Agency if a residence permit has been revoked by a binding decision. Furthermore, it is proposed that the obligation to inform in conjunction with refusal of entry or expulsion, and revoked or expired residence permits is to apply in all cases, not only for people entered in the population register.

Data analysis and selection

We consider that by means of data analysis and selection, it should be made easier for the Swedish Tax Agency to concentrate its checks on areas with a high risk of error and fraud and on those areas where the interventions stated can achieve the best possible effect. Data must therefore be able to be gathered and processed with the aim of identifying and preventing incorrect data in the population registra- tion database. It is proposed that a separate data collection, analysis and selection database be set up for data that needs to be collected for analysis and selection. We also propose a number of provisions that seek to reduce the invasion of personal privacy that we judge this processing of data will involve. Absolute confidentiality must prevail in operations that intend to move data to or remove data from the analysis and selection database.

A new identity number

The area of application and the need for coordination numbers has been expanded since the numbers were introduced. To meet the needs of government agencies and individuals for a more secure, more reliable and practical identity code than the coordination number has hitherto provided, we propose that a new identity code be introduced – to be known as identitetsnummer (identity number). The identity number must be able to be allocated to a person who is not or has not been entered in the population register and who has appeared in person

34

SOU 2021:57

Summary

and confirmed their identity. Instead of a coordination number, an identity number would be able to be allocated following application by an individual who has such a link to Sweden that he or she can be assumed to need an identity code. An identity number could also be allocated on the request of an agency or other body. The Swedish Tax Agency is to take responsibility for checking identity data when allocating an identity number. In the same way as is proposed to apply for identity checks for entries in the population register, an individ- ual who has a passport, identity card or equivalent document, must hand it over to the Swedish Tax Agency in conjunction with identity checks on request. The same applies to those who have a residence permit card. The Swedish Tax Agency must be able to check biometric data stored in the documents handed over during such checks.

The new identity number is intended to work in largely the same way as a coordination number. However, given that allocating an identity number is linked to an identity check with appearance in per- son, it is expected to be more practical in society for the individual in a way that is more comparable with a standard personal identity num- ber (personnummer). The identity number must be designed in the same way as the coordination number, with the addition of 60 in the position for day, but here with the addition of 70 in the position for month. The identity number is to be regulated in a new Act, together with coordination numbers. The Act is to be supplemented by an ordinance. Parts of the provisions in the statutes that currently regu- late coordination numbers will be transferred with their wording largely unchanged into the new Act or the new ordinance.

An altered coordination number

Several measures are proposed regarding coordination numbers intended to make the system more secure. Unlike the current situa- tion, it is proposed that the Swedish Tax Agency take responsibility for checking identity data when allocating a coordination number. Coordination numbers are to be marked with “confirmed data” or “unconfirmed data” in the population register database depending on whether or not all identity data have been substantiated. Further- more, it is proposed that the requirement that a coordination num- ber be required to avoid confusion between different individuals or

35

Summary

SOU 2021:57

to exchange information about the individual with other agencies or organisations be removed.

To reduce errors in population registration and ensure that the data reflect the actual circumstances, errors must be able to be tack- led effectively. We therefore propose an obligation for all govern- ment agencies to inform the Swedish Tax Agency if it can be assumed that a piece of information about a person with an identity number or coordination number is incorrect or incomplete.

We also propose that at the request of the Swedish Migration Agency, a coordination number be able to be allocated to a person who has been granted a work permit, even if the need for the number is not within the Swedish Migration Agency’s remit. Where a work permit is granted for a period of work that is shorter than 12 months, we propose that the Swedish Migration Agency request a coordination number for the person who has been granted a work permit, pro- vided that the person has not previously had a personal identity num- ber, an identity number or a coordination number. The proposal seeks to increase opportunities for secure identity checks and also make life easier for employers, government agencies and individuals.

Coordination numbers for asylum seekers

When an asylum application is received, the Swedish Migration Agency must request a coordination number for the asylum seeker provided that the application can not be assumed to be judged clearly unfounded or there are no particular reasons not to request alloca- tion of a coordination number. Coordination numbers must be able to be allocated to a person at the request of the Swedish Migration Agency even if the need for the number is not within the Swedish Migration Agency’s remit. It is proposed that strengthened secrecy apply in cases of allocating coordination numbers to asylum seekers regarding data on an individual’s personal circumstances and data on the grounds for allocating a coordination number.

36

SOU 2021:57

Summary

Expanded obligation to report to the Swedish Police Authority and prosecution service

We submit a proposal that would mean extending the Swedish Tax Agency’s obligation to report to the Swedish Police Authority and the prosecution service. The proposal means that the Swedish Tax Agency is to report to the Police Authority or to the prosecution ser- vice as soon as there are grounds to assume that a person is guilty of certain crimes in the Criminal Code judged to be linked to popular- tion register activity.

TP number

Before the coordination number was introduced in 2000, personal identity numbers could also be allocated to people without this being linked to population registration. Such personal identity numbers, known as TP numbers (the abbreviation for allocated personal iden- tity number) were allocated e.g. for registration within the judicial system,in the tax register and the driving licence register. There were approximately 511 000 TP numbers at the end of 1999. These continue to be handled in the population register database. It can be assumed that there is largely no longer any need for these numbers. It there- fore makes sense for TP numbers that are no longer in use to be weeded out of the population register database in the same way as coordination numbers. We therefore propose that TP numbers be covered by the rules on being declared dormant and renewal that apply to coordination numbers. When applying the rules on declaring TP numbers dormant, the TP numbers are to be assumed to have been allocated in 2018. This means that a TP number is to be declared dor- mant if no renewal application has been received by the end of 2023.

A more cohesive administration of identity should be investigated

Responsibility for managing identity in Sweden is divided between many different actors, each of which have a limited area of responsi- bility, e.g. crime prevention or citizenship questions. There is a need to review opportunities for greater collaboration between agencies

37

Summary

SOU 2021:57

on identity issues, expanded use of biometrics and coordination of the administration of identity in Sweden. The question of cohesive identity administration is complex and wide-ranging and is not encom- passed by the Inquiry’s remit. In the view of the Inquiry, a govern- ment inquiry should be appointed to investigate the question of more cohesive administration of identity in Sweden.

Entry into force

It is proposed that our proposals enter into force on 1 January 2023. Thereby it has been taken into account that the transition should be manageable for the Swedish Tax Agency and other agencies plus other actors that will need to adapt their IT systems to the new series of numbers that the identity numbers will involve. The amendments we propose to Ordinance (2019:214) on certain shared public services should, however, enter into force somewhat earlier, on 1 January 2022.

Consequences

The purpose of our proposals is to achieve a regulatory system that increases the reliability of the data in the population register and prevents data in the population register from being used incorrectly. The proposals on more measures to improve the quality of popular- tion registration, stronger identity checks, increased exchanging of information and data analysis and selection mean that the Swedish Tax Agency will gain more tools to draw on in its work to counteract errors in population registration. When the proportion of correctly entered data in the population register increases, this will boost the trust of government agencies and individuals in population registra- tion and it is expected that the proposals will reduce the crime that is an effect of incorrect data in population registration.

Our proposals for a new identity number will mean costs for government agencies, companies and other actors whose IT systems will need to be adapted to a new series of numbers. However, we are convinced that, in the longer term, the proposals for a new identity number and an altered coordination number together with our other proposals are capable of leading to major savings for the government and for municipalities in the form of fewer incorrect payments from

38

SOU 2021:57

Summary

the welfare system and reduced identity-related crime. From the individual’s perspective, it is important to have a secure, functioning identity code in order to run one’s life and we judge that the new identity number will be able to fulfil this function. More secure numbers will also bring positive consequences for companies in that companies will be better able to trust that the person they are in contact with is precisely the person he or she claims to be.

39

1 Författningsförslag

1.1Förslag till lag om identitetsnummer och samordningsnummer

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om identitetsnummer och samordningsnummer.

En person som inte är eller har varit folkbokförd får tilldelas ett identitetsnummer som identitetsbeteckning. En person som inte är eller har varit folkbokförd och inte heller tilldelats ett identitetsnum- mer får tilldelas ett samordningsnummer.

2 § Skatteverket beslutar i ärende enligt denna lag.

Uppgifter rörande identitetsnummer och samordningsnummer registreras genom Skatteverkets försorg i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatte- verkets folkbokföringsverksamhet.

Bestämmelser om folkbokföring och personnummer finns i folk- bokföringslagen (1991:481).

41

Författningsförslag

SOU 2021:57

2 kap. Tilldelning av nummer

Identitetsnummer

1 § Skatteverket får tilldela en person ett identitetsnummer efter

1.begäran av en myndighet eller ett annat organ som regeringen bestämmer, eller

2.ansökan av en enskild som har en sådan anknytning till Sverige att han eller hon kan antas behöva en identitetsbeteckning.

2 § Den som ska tilldelas ett identitetsnummer ska inställa sig per- sonligen och styrka sin identitet om inte annat följer av 5 §.

3 § Vid identitetskontroll med personlig inställelse enligt 2 § ska den som innehar ett pass, ett identitetskort eller en annan motsva- rande handling på begäran överlämna handlingen.

Den som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska på begäran överlämna sitt uppehållstillståndskort.

4 § Om den handling som överlämnats enligt 3 § har ett lagrings- medium där fingeravtryck eller ansiktsbild är sparade, ska innehava- ren på begäran låta den myndighet som utför identitetskontrollen ta fingeravtryck och en bild i digitalt format av ansiktet och kontrollera att dessa motsvarar dem som finns lagrade i handlingen.

5 § Om det finns särskilda skäl får Skatteverket efterge kravet på personlig inställelse i 2 §.

Skyldigheten att låta den myndighet som utför kontrollen ta fing- eravtryck enligt 4 § gäller inte barn under sex år eller personer som är permanent fysiskt förhindrade att lämna fingeravtryck.

Kravet på personlig inställelse i 2 § gäller inte för en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

6 § För det fall någon som tilldelats identitetsnummer vill ändra uppgift om sin identitet ska 2–5 §§ tillämpas.

42

SOU 2021:57

Författningsförslag

Samordningsnummer

7 § Skatteverket får tilldela en person ett samordningsnummer efter begäran av en myndighet eller ett annat organ som regeringen bestämmer, när uppgifter om den enskildes namn, födelsetid och medborgarskap har styrkts.

8 § Skatteverket får för de ändamål som regeringen bestämmer till- dela en person ett samordningsnummer även när uppgift om perso- nens namn, födelsetid och medborgarskap inte kan styrkas.

Numrens utformning

9 § Identitetsnumret och samordningsnumret ska utgå från den enskildes födelsetid. Numret ska anges med två siffror för vardera år, månad och dag i nu nämnd ordning. Siffrorna för dag ska adderas med 60. Siffrorna för månad ska för identitetsnumret dessutom ad- deras med 70. Därefter anges ett tresiffrigt individnummer, som är udda för män och jämnt för kvinnor, samt en kontrollsiffra.

Om det för en viss födelsetid inte finns fler nummer att tilldela, får födelsedagen i stället anges med en närliggande dag i månaden.

Om det inte är obehövligt ska födelsetiden i numret lagras med åtta siffror i register som förs med hjälp av automatisk databehand- ling; fyra för året, två för månaden och två för dagen.

Rätt att meddela föreskrifter

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrif- ter om tilldelning av identitetsnummer och samordningsnummer.

43

Författningsförslag

SOU 2021:57

3 kap. Vilandeförklaring och förnyelse

1 § Ett samordningsnummer eller ett identitetsnummer ska för- klaras vilande

1.om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse enligt 2 eller 3 § har kommit in vid utgången av det femte kalenderåret efter det år då numret tilldelades eller senast förnyades, eller

2.om det finns andra skäl för det.

2 § Ett samordningsnummer som inte är vilande får förnyas efter anmälan av den som kan begära tilldelning av sådant nummer.

Ett samordningsnummer som är vilande får förnyas efter ansökan av den som kan begära tilldelning av sådant nummer. Förnyelse får ske endast om förutsättningarna för tilldelning av samordningsnum- mer i 2 kap. är uppfyllda.

Om en persons samordningsnummer är vilande ska en begäran om ett nytt samordningsnummer anses som en ansökan om för- nyelse enligt andra stycket.

3 § Ett identitetsnummer får förnyas efter ansökan av den enskilde eller den som kan begära tilldelning av sådant nummer. Förnyelse får ske endast om förutsättningarna för tilldelning av identitetsnummer i 2 kap. är uppfyllda.

Om en persons identitetsnummer är vilande ska en begäran eller ansökan om ett nytt identitetsnummer anses som en ansökan om förnyelse enligt första stycket.

4 § Det som i 1 och 2 §§ sägs om samordningsnummer ska gälla även för personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare fö- reskrifter om förnyelse enligt detta kapitel.

44

SOU 2021:57

Författningsförslag

4 kap. Underrättelse- och anmälningsskyldighet

1 § En myndighet ska underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringsdatabasen om någon som har tilldelats ett identitetsnummer eller ett samordningsnummer är oriktig eller ofull- ständig.

En sådan underrättelse behöver inte lämnas om särskilda skäl talar mot det.

Skyldigheten i första stycket gäller inte för Skatteverkets brotts- bekämpande verksamhet. Den gäller inte heller i fråga om uppgifter som omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sek- retesslagen (2009:400).

2 § En person med ett identitetsnummer eller ett samordningsnum- mer som har en kontaktadress registrerad i folkbokföringsdatabasen ska anmäla ändringar av adressen till Skatteverket. Anmälningsskyl- digheten gäller inte om identitetsnumret eller samordningsnumret är vilande eller personen omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

5 kap. Överklagande

1 § Skatteverkets beslut enligt denna lag överklagas hos Förvalt- ningsrätten i Stockholm.

2 § Följande beslut enligt lagen får inte överklagas. Beslut som av- ser

1.tilldelning, förnyelse och vilandeförklaring av samordnings- nummer,

2.tilldelning av identitetsnummer enligt 2 kap. 1 § 1,

3.fastställande av individnummer och kontrollsiffra i identitets- nummer,

4.förnyelse av identitetsnummer efter ansökan av den som kan begära tilldelning av sådant nummer, och

5.vilandeförklaring av identitetsnummer enligt 3 kap. 1 § 1 med anledning av att någon ansökan om förnyelse från myndighet eller annat organ inte har kommit in i rätt tid.

45

Författningsförslag

SOU 2021:57

3 § Andra beslut av Skatteverket än som anges i 2 § får överklagas av den person som beslutet gäller och av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Det allmänna ombudets överklagande ska ha kommit in till Skat- teverket inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

4 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2.Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § 1 ska ett identitetsnummer som tilldelats med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (202x:xx) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) anses ha tilldelats det år det bakomliggande samordningsnumret tilldelades.

3.Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § 1 ska ett personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring anses ha till- delats år 2018.

46

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.2Förslag till lag om ändring

i folkbokföringslagen (1991:481)

Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481)1 dels att 18 a, 18 c–18 f och 27 a §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1, 13 a, 21, 28, 31, 32 a, 32 b, 39 och 42 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 26 a–26 c §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §2

Folkbokföring

enligt denna

Folkbokföring enligt denna

lag innebär fastställande av en

lag innebär fastställande av en

persons bosättning samt registrer-

persons bosättning och registrer-

ing av uppgifter om identitet,

ing av de uppgifter om denne

familj och andra

förhållanden

som enligt lagen (2001:182) om

som enligt lagen (2001:182) om

behandling av personuppgifter i

behandling av personuppgifter i

Skatteverkets folkbokföringsverk-

Skatteverkets folkbokföringsverk-

samhet får förekomma i folkbok-

samhet får förekomma i folkbok-

föringsdatabasen. Bestämmelser om

föringsdatabasen.

 

identitetsnummer och samordnings-

 

 

nummer för den som inte är eller har

 

 

varit folkbokförd finns i lagen

 

 

(202xx:xx) om identitetsnummer

 

 

och samordningsnummer.

Vigsel, födelse och dödsfall i

Vigsel, födelse och dödsfall i

landet skall registreras även i fråga

landet ska registreras även i fråga

om en person som inte är eller

om en person som inte är eller

har varit folkbokförd.

har varit folkbokförd.

Folkbokföring och sådan registrering som avses i andra stycket sker genom Skatteverkets försorg.

11Senaste lydelse av

18a § 2021:375,

18c § 2021:375,

18d § 2021:375,

18e § 2021:375,

18f § 2021:375,

27a § 2021:375.

2Senaste lydelse 2003:657.

47

Om en person sannolikt är fel- aktigt folkbokförd på en fastighet eller lägenhet och detta innebär olägenheter för någon annan som är folkbokförd på samma fastighet eller lägenhet eller som äger eller hyr fastigheten eller lägenheten, får Skatteverket hänföra personens bosättning till den kommun där han eller hon senast var folkbok- förd, intill dess att något annat har beslutats. Finns inte någon sådan kommun får bosättningen hänfö- ras till den aktuella kommunen.

Författningsförslag

SOU 2021:57

13 a §3

Kan en persons bosättning med tillämpning av 7–13 §§ inte hän- föras till en kommun och ska per- sonen inte avregistreras från folk- bokföringen som utflyttad enligt 20 §, anses han eller hon sakna känd hemvist.

21 §4

Den som oavbrutet under två

Den som saknar känd hemvist

år saknat känd hemvist ska avre-

ska avregistreras från folkbokför-

gistreras från folkbokföringen

ingen som försvunnen. Den som

som försvunnen. Den som folk-

folkbokförs med fingerade upp-

bokförs med fingerade uppgifter

gifter ska avregistreras när det

ska avregistreras när det gäller de

gäller de tidigare uppgifterna.

tidigare uppgifterna.

 

 

26 a §

 

Den som enligt 26 § ska lämna

 

en anmälan om inflyttning från

 

utlandet ska inställa sig personli-

 

gen hos Skatteverket för identi-

 

tetskontroll. Detsamma gäller i

 

fråga om en anmälan enligt

 

samma paragraf av den som är

 

avregistrerad som försvunnen och

 

ska folkbokföras.

3Senaste lydelse 2013:380.

4Senaste lydelse 2013:380.

48

SOU 2021:57

Författningsförslag

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket efterge kravet på per- sonlig inställelse.

26 b §

Vid identitetskontroll enligt

26 a § ska den som innehar ett pass, ett identitetskort eller annan motsvarande handling på begäran överlämna handlingen.

Den som har beviljats uppe- hållstillstånd i Sverige ska på be- gäran överlämna sitt uppehålls- tillståndskort.

Första och andra styckena gäller även för det fall den som är folkbokförd vill ändra uppgift om sin identitet och Skatteverket en- ligt 23 § andra stycket har begärt att uppgiften ska lämnas vid per- sonlig inställelse.

26 c §

Om den handling som över- lämnats enligt 26 b § har ett lag- ringsmedium där fingeravtryck eller ansiktsbild är sparade, ska innehavaren på begäran låta Skatteverket ta fingeravtryck och en bild i digitalt format av ansiktet och kontrollera att dessa motsvarar dem som finns lagrade i handlingen.

Skyldigheten att låta Skatte- verket ta fingeravtryck gäller inte barn under sex år eller personer som är permanent fysiskt förhind- rade att lämna fingeravtryck.

49

Författningsförslag

SOU 2021:57

28 §5

En anmälan enligt 25 eller 26 § ska innehålla följande uppgifter:

1. namn och person- eller sam-

1. namn och

personnummer,

ordningsnummer,

identitetsnummer

eller samord-

 

ningsnummer,

 

2.datum för ändring av bostads- eller postadress,

3.ny bostads- och postadress samt beräknad giltighetstid,

4.registerbeteckning för den fastighet som den nya bostads- adressen avser och, om fastigheten innehåller flera bostadslägenheter med samma belägenhetsadress, lägenhetsnummer som avses i lagen (2006:378) om lägenhetsregister, och

5.vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya bostadsadressen avser.

En anmälan enligt 26 § första

En anmälan enligt 26 § första

stycket ska dessutom innehålla

stycket ska dessutom innehålla

uppgift

om inflyttningsdag till

1. uppgift om födelsetid och

landet,

avsikten

med vistelsen

medborgarskap,

här och dess beräknade varaktig-

2. uppgift om inflyttningsdag

het, personnummer som perso-

till landet, avsikten med vistelsen

nen har tilldelats i ett annat nor-

här och dess beräknade varaktig-

diskt land samt de uppgifter som

het,

får föras in i folkbokföringsdata-

3. uppgift om personnummer

basen enligt lagen (2001:182) om

som personen tilldelats i ett an-

behandling av personuppgifter i

nat nordiskt land, och

Skatteverkets

folkbokförings-

4. övriga uppgifter som får fö-

verksamhet.

 

ras in i folkbokföringsdatabasen

 

 

 

enligt lagen (2001:182) om be-

 

 

 

handling av personuppgifter i

 

 

 

Skatteverkets folkbokföringsverk-

 

 

 

samhet.

5Senaste lydelse 2013:380.

50

SOU 2021:57Författningsförslag

 

 

 

31 §6

Skatteverket får besluta att före-

Skatteverket får förelägga en

lägga en person som kan antas

person som kan antas vara skyl-

vara skyldig att göra en anmälan

dig att göra en anmälan enligt

enligt denna lag, att antingen

denna lag, att antingen göra en

göra en sådan anmälan eller

sådan anmälan eller lämna de

skriftligen eller muntligen lämna

uppgifter eller visa upp de hand-

de uppgifter som behövs för be-

lingar som behövs för att fullgöra

dömningen av personens folkbok-

anmälningsskyldigheten. Skatte-

föring. Skatteverket får även i an-

verket får även i annat fall före-

nat fall besluta att förelägga en

lägga en person att lämna de upp-

person att lämna sådana uppgif-

gifter eller visa upp de handlingar

ter som behövs för kontroll av

som behövs för kontroll av bo-

bosättningen

enligt

denna

lag

sättningen enligt denna lag eller

eller för kontroll och kompletter-

för kontroll eller komplettering av

ing av övriga uppgifter om en

andra uppgifter om en person som

folkbokförd person som får föras

får föras in i folkbokförings-

in i folkbokföringsdatabasen en-

databasen enligt lagen (2001:182)

ligt lagen (2001:182)

om

be-

om behandling av personuppgif-

handling av

personuppgifter i

ter i Skatteverkets folkbokför-

Skatteverkets

folkbokförings-

ingsverksamhet. I föreläggandet

verksamhet. I ett beslut om före-

ska det anges vilka uppgifter som

läggande ska det anges vilka upp-

ska lämnas eller vilka handlingar

gifter som ska lämnas.

 

som ska visas upp.

 

 

 

32 a §7

Skatteverket får besluta

om

Skatteverket får besluta om

kontrollbesök för att kontrollera

kontrollbesök för att kontrollera

en persons bosättning, om det är

en persons bosättning, om det

nödvändigt för bedömningen av

behövs för bedömningen av frå-

frågan om folkbokföring.

 

gan om folkbokföring. Ett sådant

Kontrollbesöket får bara genom-

kontrollbesök får bara genom-

föras där den enskilde är folk-

föras där den enskilde är folk-

bokförd, har uppgett sig vara

bokförd, har uppgett sig vara

bosatt eller där det annars finns

bosatt eller där det annars finns

anledning att anta att han eller

anledning att anta att han eller

hon är bosatt.

 

 

 

hon är bosatt.

6Senaste lydelse 2016:1016.

7Senaste lydelse 2018:684.

51

Författningsförslag

SOU 2021:57

Skatteverket får vid kontroll- besöket begära att den person be- söket avser lämnar uppgift om sin identitet.

Skatteverket får om det finns särskilda skäl besluta om kontroll- besök avseende en fastighet eller lägenhet för att kontrollera bosätt- ningsförhållandena på platsen.

Skatteverket får vid kontroll- besök begära att de personer som befinner sig i fastigheten eller lä- genheten lämnar uppgift om sin identitet.

32 b §8

Den som enligt ett beslut om

Den som enligt ett beslut om

kontrollbesök ska kontrolleras

kontrollbesök enligt 32 a § första

behöver inte underrättas om be-

stycket ska kontrolleras behöver

slutet före besöket.

inte underrättas om beslutet före

 

besöket. Inte heller den som är

 

folkbokförd på eller kan antas

 

vara bosatt i den fastighet eller lä-

 

genhet som omfattas av ett beslut

 

om kontrollbesök enligt 32 a §

 

andra stycket behöver underrättas

 

om beslutet före besöket.

Kontrollbesök ska genomföras på ett sådant sätt att det innebär så litet intrång för den enskilde som möjligt.

39 §9

Följande beslut enligt lagen får inte överklagas:

1.om vitesföreläggande,

2.om kontrollbesök,

3.om fastställande av födelse- nummer och kontrollsiffra i per- sonnummer,

4.om individnummer och kon- trollsiffra i samordningsnummer,

Beslut om vitesföreläggande, kontrollbesök och fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra i personnummer får inte överklagas.

8Senaste lydelse 2018:684.

9Senaste lydelse 2021:375.

52

SOU 2021:57

Författningsförslag

5.om tilldelning av samord- ningsnummer enligt 18 a § andra stycket 1,

6.om förnyelse efter anmälan enligt 18 c § eller ansökan enligt 18 e § första stycket av den som kan begära tilldelning av samord- ningsnummer, och

7.om vilandeförklaring enligt 18 d § 1 med anledning av att nå- gon anmälan om förnyelse inte har kommit in i rätt tid.

42§10

Den som lämnar oriktig upp-

Den som lämnar oriktig upp-

gift till grund för beslut om folk-

gift till grund för beslut om folk-

bokföring döms, om åtgärden

bokföring döms, om åtgärden

innebär fara i bevishänseende,

innebär fara i bevishänseende,

för folkbokföringsbrott till böter

för folkbokföringsbrott till böter

eller fängelse i högst sex måna-

eller fängelse i högst sex måna-

der. Detsamma gäller den som

der. Detsamma gäller den som

inte fullgör sin anmälningsskyl-

inte fullgör sin anmälningsskyl-

dighet enligt 25–27 §§.

dighet enligt 25, 26 och 27 §§.

Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars att anse som grovt, döms för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2.Personer som tilldelats ett samordningsnummer med stöd av 18 a § andra stycket 2 ska vid ikraftträdandet anses ha tilldelats ett identitetsnummer enligt lagen (202x:xx) om identitetsnummer och samordningsnummer.

3.Äldre föreskrifter i 21 § gäller fortfarande beträffande den som före ikraftträdandet folkbokförts under rubriken utan känd hemvist.

4.Äldre föreskrifter i 39 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.

10Senaste lydelse 2018:684.

53

Författningsförslag

SOU 2021:57

5.En ansökan om samordningsnummer med stöd av 18 a § andra stycket 2 i dess lydelse före 1 januari 2023 som ännu inte avgjorts vid ikraftträdandet ska anses som en ansökan om identitetsnummer en- ligt 2 kap. 1 § 2 lagen (202x:xx) om identitetsnummer och samord- ningsnummer.

54

SPAR får innehålla uppgifter om personer som har tilldelats personnummer eller identitets- nummer. SPAR får även inne- hålla uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnum- mer om de identitetsuppgifter som krävs för tilldelning har styrkts. Följande uppgifter får anges:
2. personnummer, identitets- nummer eller samordningsnum- mer,

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1998:527) om det statliga per- sonadressregistret ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§11

SPAR får innehålla uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda i landet och personer som har tilldelats person- nummer enligt 18 b § folkbokför- ingslagen (1991:481).

SPAR får även innehålla upp- gifter om personer som har till- delats samordningsnummer, om det inte råder osäkerhet om per- sonernas identitet. Följande upp- gifter får anges:

1. namn,

2. person- eller samordnings- nummer,

3.födelsetid,

4.adress,

5.folkbokföringsort och distrikt,

6.födelsehemort,

7.svenskt medborgarskap,

8.make eller vårdnadshavare,

9.avregistrering enligt 19–22 §§ folkbokföringslagen, med angi- vande av tidpunkt,

10.summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,

11.ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet),

12.taxeringsvärde för småhusenhet,

11Senaste lydelse 2021:376.

55

SOU 2021:57
13. tidpunkt för när ett iden- titetsnummer eller ett samord- ningsnummer har tilldelats och när vilandeförklaring av ett sådant nummer kan komma att ske enligt 3 kap. 1 § 1 lagen (202x:xx) om identitetsnummer och samord- ningsnummer,
14. tidpunkt för vilandeför- klaring av ett identitetsnummer eller samordningsnummer med angivande av om förklaringen skett på grund av 3 kap. 1 § 1 eller 2 lagen om identitetsnummer och samordningsnummer, och
15. tidpunkt för när en person har avlidit.

Författningsförslag

13. tidpunkt för när ett sam- ordningsnummer har tilldelats och när vilandeförklaring kan komma att ske enligt 18 d § 1 folkbokföringslagen,

14. tidpunkt för vilandeför- klaring av ett samordningsnum- mer med angivande av om för- klaringen skett på grund av 18 d § 1 eller 2 folkbokföringslagen, och

15. tidpunkt för när en person med samordningsnummer har av- lidit.

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att upp- gifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

56

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.4Förslag till lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter

i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

dels att 1 kap. 1, 4 och 5 §§, 2 kap. 1–3, 8 och 11 §§ och rubriken närmast före 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 2 kap. ska lyda ”Databaser i folkbokförings- verksamheten”,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 7 § och 2 kap. 13–

16 §§, och närmast före paragraferna nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1§12

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte- verkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Denna lag gäller också vid be- handling av personuppgifter i pass- myndigheternas verksamhet som rör identitetskontroller enligt lagen (202x:xx) om identitetsnummer och samordningsnummer.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ samt 2 kap. gäller även vid behand- ling av uppgifter om avlidna.

12Senaste lydelse 2003:671.

57

Skatteverket och en passmyn- dighet är var och en personupp- giftsansvarig för den behandling av personuppgifter som respek- tive myndighet utför enligt denna lag.

Författningsförslag

SOU 2021:57

4§13

Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs för

1.samordnad behandling, kontroll och analys av identifierings- uppgifter för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,

2.handläggning av folkbokföringsärenden,

3.fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förord-

ning,

4.framställning av personbevis och andra registerutdrag,

5.aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,

6. uttag av urval av person-

6. uttag av urval av person-

uppgifter, och

uppgifter,

7. tillsyn, kontroll, uppföljning

7. tillsyn, kontroll, uppföljning

och planering av folkbokförings-

och planering av folkbokförings-

verksamheten.

verksamheten, och

 

8. dataanalyser och urval i

 

syfte att upptäcka och förhindra

 

felaktiga uppgifter i folkbokför-

 

ingsdatabasen.

Uppgifter får även behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Insamlade uppgifter får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

5§14

Skatteverket är personuppgifts- ansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra.

13Senaste lydelse 2018:229.

14Senaste lydelse 2003:671.

58

SOU 2021:57

Författningsförslag

Tillfällig behandling

av fingeravtryck, ansiktsbilder och biometriska uppgifter

i samband med identitetskontroll

7 §

När en kontroll enligt 26 b och

26 c §§ folkbokföringslagen (1991:481) eller 2 kap. 3 och 4 §§ lagen (202x:xx) om identitetsnum- mer och samordningsnummer har genomförts, ska de fingeravtryck och den ansiktsbild som då har tagits fram ur den handling som uppvisats och de biometriska upp- gifter som tagits fram ur dessa omedelbart förstöras.

Detsamma gäller de finger- avtryck och den ansiktsbild som tagits i samband med identitets- kontrollen och de biometriska upp- gifter som tagits fram ur dessa.

2kap. 1 §

I folkbokföringsverksamheten

I folkbokföringsverksamheten

skall det finnas en samling person-

ska det finnas en samling person-

uppgifter som med hjälp av auto-

uppgifter som med hjälp av auto-

matiserad behandling används

matiserad behandling används

gemensamt i verksamheten för

gemensamt i verksamheten för

de i 1 kap. 4 § angivna ändamålen

de i 1 kap. 4 § första stycket 1–7

(folkbokföringsdatabas).

och andra stycket angivna ända-

 

målen (folkbokföringsdatabas).

 

I folkbokföringsverksamheten

 

ska också finnas en samling per-

 

sonuppgifter som med hjälp av

 

automatiserad behandling an-

 

vänds gemensamt i verksamheten

59

1. personnummer, identitets- nummer eller samordningsnum- mer,

FörfattningsförslagSOU 2021:57

 

för de i 1 kap. 4 § första stycket 8

 

angivna målen (analys- och urvals-

 

databas).

Innehåll

Folkbokföringsdatabasen

2 §15

I databasen får uppgifter be-

I databasen får uppgifter be-

handlas om

handlas om personer som har till-

1. personer som är eller har

delats personnummer, identitets-

varit folkbokförda här i landet,

nummer eller samordningsnum-

2.personer som har tilldelats mer. personnummer enligt 18 b § folk- bokföringslagen (1991:481), och

3.personer som har tilldelats samordningsnummer.

Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

3 §16

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter be- handlas i databasen:

1. person- eller samordnings- nummer,

2.namn,

3.födelsetid,

4.födelsehemort,

5.födelseort,

6.adress,

7.folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik,

8.medborgarskap,

9.civilstånd,

10.make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,

15Senaste lydelse 2009:274.

16Senaste lydelse 2021:377.

60

SOU 2021:57

Författningsförslag

11.samband enligt 10 som är grundat på adoption,

12.inflyttning från utlandet,

13.avregistrering enligt 19–22 §§ folkbokföringslagen (1991:481),

14.anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),

15.gravsättning,

16.personnummer som personen har tilldelats i ett annat nor- diskt land,

17.uppehållsrätt för en person som är folkbokförd,

18. tidpunkt för när vilande-

18. tidpunkt för när vilande-

förklaring kan komma att ske en-

förklaring kan komma att ske en-

ligt 18 d § 1 folkbokföringslagen,

ligt 3 kap. 1 § 1 lagen (202x:xx)

 

 

om identitetsnummer och samord-

 

 

ningsnummer,

19. vilandeförklaring av

ett

19. vilandeförklaring enligt

samordningsnummer med angi-

3 kap. 1 § lagen om identitets-

vande av om förklaringen skett

nummer och samordningsnum-

på grund av 18 d § 1 eller 2 folk-

mer med angivande av om för-

bokföringslagen, och

 

klaringen skett på grund av punkt

 

 

1 eller 2,

20. tidpunkt för när en person

20. tidpunkt för när en person

med samordningsnummer

har

har avlidit, och

avlidit.

 

 

21. fingeravtryck, ansiktsbilder och biometriska uppgifter som tas fram ur dessa.

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses

i16 § i den upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oav- sett om uppgifterna är sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden

om

tilldelning av

I ärenden om

tilldelning av

personnummer enligt 18 b § folk-

personnummer enligt 18 b § folk-

bokföringslagen eller samord-

bokföringslagen,

identitetsnum-

ningsnummer

får

även anges

mer eller samordningsnummer

grunden för tilldelningen och de

får även anges grunden för till-

handlingar som har legat till

delningen och de handlingar som

grund för identifiering. I ärenden

har legat till grund för identi-

om tilldelning av samordnings-

fiering. I ärenden om tilldelning

nummer får även anges uppgift

av samordningsnummer får även

 

 

 

anges om uppgifterna om den

61

Vid sökning efter handlingar som avses i 5 § får endast uppgift om namn, personnummer, identi- tetsnummer eller samordnings- nummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) använ- das som sökbegrepp. Som sök- begrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas.

Författningsförslag

SOU 2021:57

om att det råder osäkerhet om personens identitet.

enskildes namn, födelsetid och medborgarskap har styrkts genom en markering att uppgifterna är säkra eller osäkra.

8§17

En myndighet får ha direktåt-

En myndighet får ha direktåt-

komst till uppgift om person-

komst till uppgift om person-

eller samordningsnummer, namn,

nummer, identitetsnummer eller

adress, folkbokföringsfastighet,

samordningsnummer,

namn,

lägenhetsnummer,

distrikt och

adress, folkbokföringsfastighet,

folkbokföringsort

samt avregi-

lägenhetsnummer,

distrikt och

strering från folkbokföringen.

folkbokföringsort

samt

avregi-

 

 

strering från folkbokföringen.

En myndighet får även ha direktåtkomst till andra uppgifter i databasen om myndigheten behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag och får behandla dem. Uppgifter som avses i 3 § andra stycket får dock inte lämnas ut genom direktåtkomst. Direktåt- komst får inte medges om det är olämpligt ur integritetssynpunkt.

11§18

Vid sökning efter handlingar som avses i 5 § får endast uppgift om namn, person- eller samord- ningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas.

17Senaste lydelse 2015:902.

18Senaste lydelse 2009:492.

62

SOU 2021:57

Författningsförslag

Analys- och urvalsdatabasen

13§

För de ändamål som anges i

1 kap. 4 § första stycket 8 får, för- utom uppgifter som avses i 3 och 4 §§, även behandlas följande uppgifter:

1.adress och andra kontakt- uppgifter, vistelseplats samt kon- taktpersoner för fysiska och juri- diska personer,

2.utbetalning av ekonomiska förmåner och ekonomiska stöd från, Centrala studiestödsnämn- den, Försäkringskassan och Pen- sionsmyndigheten,

3.beviljat studiestöd för stu- dier i Sverige eller utomlands, tidsperiod beviljat studiestöd avser och förväntad studietid och ut- bildningsanordnare,

4.arbetssökande eller sysselsätt- ning genom Arbetsförmedlingen,

5.beslut om uppehållsstatus, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållskort, återreseförbud, åter- kallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd,

6.tillgångar i annat land,

7.uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–6 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet, och

8.fastigheter, byggnader och lag- farter.

63

Författningsförslag

SOU 2021:57

Sökbegrepp

14 §

Vid sökning i analys- och ur- valsdatabasen gäller det som i 2 kap. 10 och 11 §§ sägs om sökbe- grepp vid sökning i folkbokförings- databasen.

Dokumentering

15 §

Metoder för att ta fram urval samt de sökbegrepp som används vid sökningar i databasen ska doku- menteras på sådant sätt att de kan kontrolleras i efterhand.

Gallring

16 §

Uppgifter i analys- och urvals- databasen ska gallras senast ett år från den tidpunkt då uppgifterna senast behandlades för det ända- mål för vilket de samlades in. Gallringstidpunkten får dock ald- rig överstiga tre år från den tid- punkt då uppgifterna samlades in.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

64

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.5Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400)

dels att 22 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 22 kap. 1 a–1 c §§ av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22kap. 1 a §

Sekretess gäller i ärende om tilldelning av samordningsnum- mer till personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för uppgift som har lämnats av Migrations- verket om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon när- stående till denne lider men.

Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift om namn, fö- delsetid, kön och uppgift om huru- vida identitetsuppgifterna styrkts.

För uppgift i en allmän hand- ling gäller sekretessen i högst sjut- tio år.

1 b §

Sekretess gäller i ärende om tilldelning av samordningsnum- mer för uppgift om grunden för tilldelningen om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den

65

Författningsförslag

SOU 2021:57

enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän hand- ling gäller sekretessen i högst sjut- tio år.

1 c §

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av och uttag ur analys- och urvalsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet för upp- gift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen.

För uppgift i en allmän hand- ling gäller sekretessen i högst tjugo år.

6§19

Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket och 2 § inskrän- ker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefri- hetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket, 1 c och 2 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförord- ningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att med- dela och offentliggöra uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

19Senaste lydelse 2018:1919.

66

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.6Förslag till förordning om identitetsnummer och samordningsnummer

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (202x:xx) om identitetsnummer och samordningsnummer.

Tilldelning av identitetsnummer och samordningsnummer

2 § Identitetsnummer enligt 2 kap. 1 § 1 lagen (202x:xx) om iden- titetsnummer och samordningsnummer eller samordningsnummer får tilldelas på begäran av en statlig myndighet, eller en enskild ut- bildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda examina, och som i sin verksamhet behöver ett sådant nummer för en person.

Identitetsnummer eller samordningsnummer för en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall får tilldelas endast på begäran av Regeringskansliet.

Skatteverket får på eget initiativ tilldela identitetsnummer eller samordningsnummer för registrering i beskattningsdatabasen.

3 § Samordningsnummer enligt 2 kap. 8 § lagen (202x:xx) om identi- tetsnummer och samordningsnummer får tilldelas för

1.registrering i register som förs enligt lagen (1998:620) om be- lastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brotts- datalagens område,

2.annan behandling av uppgifter enligt lagen om polisens behand- ling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller la- gen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgif- ter, eller i övrigt inom rättsväsendets informationssystem,

3.Migrationsverkets behandling av personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) när det gäller personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,

4.registrering i beskattningsdatabasen, eller

67

Författningsförslag

SOU 2021:57

5.Försäkringskassans behandling av personuppgifter med stöd av 114 kap. socialförsäkringsbalken.

4 § Samordningsnummer får på begäran av Migrationsverket till- delas en person som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. eller en person som beviljats arbetstillstånd även om behovet av numret inte finns i Migrationsverkets verksamhet.

Migrationsverket ska i samband med att asylansökan kommer in till myndigheten begära ett samordningsnummer till den asylsö- kande. Detta gäller dock inte om ansökan kan antas komma att be- dömas uppenbart ogrundad enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) eller om det annars finns särskilda skäl.

Migrationsverket ska i samband med att myndigheten beslutar att bevilja ett arbetstillstånd för kortare tid än 12 månader begära ett samordningsnummer till den person som tillståndet avser. Detta gäl- ler dock inte arbetstillstånd som beviljats med stöd av 6 kap. 3 § ut- länningslagen.

5 § Vad som föreskrivs i 4 § andra och tredje styckena ska inte gälla om personen sedan tidigare tilldelats personnummer, identitets- nummer eller samordningsnummer.

Ansökan eller begäran

6 § En begäran eller en ansökan om tilldelning av identitetsnum- mer och en begäran om tilldelning av samordningsnummer enligt 2 kap. 7 § lagen (202x:xx) om identitetsnummer och samordnings- nummer ska innehålla uppgifter om den enskildes namn, kön, födel- setid, födelseort, kontaktadress och medborgarskap. I de fall begä- rande myndighet ska ansvara för identitetskontrollen ska begäran även innehålla uppgift om personens identitet styrkts vid personlig inställelse.

En enskilds ansökan om identitetsnummer ska dessutom inne- hålla uppgift om sökandens anknytning till Sverige och behovet av en identitetsbeteckning.

En begäran om tilldelning av samordningsnummer enligt 2 kap. 8 § lagen om identitetsnummer och samordningsnummer ska inne-

68

SOU 2021:57

Författningsförslag

hålla de uppgifter som anges i första stycket som är tillgängliga samt uppgift om vilka identitetsuppgifter som inte kan styrkas.

7 § Tillsammans med begäran om tilldelning av identitetsnummer eller samordningsnummer ska det ges in en kopia av de handlingar som legat till grund för identifiering eller som Skatteverket ska lägga till grund för identifiering. Detta gäller dock inte när nummer ska tilldelas en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

8 § Fastställda formulär ska användas för att lämna en ansökan eller begäran om tilldelning av identitetsnummer eller samordnings- nummer samt en anmälan eller ansökan om förnyelse av ett sådant nummer.

Skatteverket ska fastställa formulären.

Kontroll av identitet och identitetsuppgifter

9 § Skatteverket ska bedöma om den som ska tilldelas ett identi- tetsnummer har styrkt sin identitet. Personlig inställelse ska ske hos Skatteverket. Vad som nu sagts gäller inte om annat följer av 10– 12 §§.

10 § Om passmyndighet begär tilldelning av identitetsnummer ska personlig inställelse ske där. Myndigheten ska vid sådan inställelse bedöma om den som ska tilldelas ett identitetsnummer har styrkt sin identitet.

11 § Den som ska tilldelas ett identitetsnummer efter begäran från en myndighet eller ett annat organ får utöver vad som framgår av 9 § i stället inställa sig personligen hos en beskickning eller ett karriär- konsulat som enligt 2 § passlagen (1978:302) fullgör uppgift som passmyndighet utom riket och är behörig att handlägga ärenden om vanliga pass. Den myndigheten ska vid sådan inställelse bedöma om den som ska tilldelas ett identitetsnummer har styrkt sin identitet.

69

Författningsförslag

SOU 2021:57

12 § Vid tilldelning av identitetsnummer till en person som omfat- tas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska Regeringskansliet bedöma om den som ska tilldelas ett nummer har styrkt sin identitet. Vid tilldelning av samordningsnummer till en så- dan person ska Regeringskansliet bedöma om uppgifter om den en- skildes namn, födelsetid och medborgarskap har styrkts.

Rätt att meddela föreskrifter

13 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om de krav som ska ställas på identitetskontrollen vid tilldelning och förnyelse av identitetsnummer och samordningsnummer. Detta gäller dock inte avseende personer som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om de krav som ska ställas på identitetskontrollen vid förnyelse av personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka hand- lingar som ska godtas som pass, identitetskort eller motsvarande handling enligt 2 kap. 3 § lagen (202x:xx) om identitetsnummer och samordningsnummer.

Anmälan om brott

14 § Skatteverket ska göra en anmälan till Polismyndigheten eller till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1–4 och 10 §§ eller 15 kap. 10–13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller hand- ling i ärende hos Skatteverket.

En anmälan ska dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som lig- ger till grund för misstanken om brott.

Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till en sådan särskild enhet inom myndigheten som ska medverka vid brottsut- redning, om

70

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda till en annan påföljd än böter,

2.den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och

3.den misstänkte har fyllt tjugoett år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

71

Författningsförslag

SOU 2021:57

1.7Förslag till förordning om ändring

i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringsförordningen (1991:749)20

dels att 5 a–5 c, 6 a och 6 b §§ ska upphöra att gälla, dels att 4, 5, 6, 9, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 12–16 §§, och närmast före 12 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§21

Den som ska folkbokföras i en

Den som ska folkbokföras i en

kommun men inte på en viss

kommun men inte på en viss

fastighet folkbokförs under rubri-

fastighet folkbokförs under rubri-

ken på kommunen skrivna. Den

ken på kommunen skrivna.

som saknar känd hemvist folk-

 

bokförs under rubriken utan känd

 

hemvist

 

5§22

Skatteverket får tilldela sam- ordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481) efter ansökan av en enskild eller på begäran av en statlig myndighet eller en enskild utbildningsanord- nare som har tillstånd att utfärda vissa examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att ut- färda examina, och som i sin verk- samhet behöver ett samordnings-

20Senaste lydelse av

5a § 2021:378,

5b § 2021:378,

5c § 2021:378,

6a § 2021:378,

6b § 2021:378.

21Senaste lydelse 2013:806.

22Senaste lydelse 2021:378.

72

SOU 2021:57Författningsförslag

nummer för en person för att und-

 

vika personförväxling eller för att

 

utbyta information om personen

 

med andra myndigheter eller orga-

 

nisationer.

 

Personnummer enligt 18 b §

Personnummer enligt 18 b §

folkbokföringslagen eller samord-

folkbokföringslagen (1991:481)

ningsnummer för en person som

får tilldelas endast på begäran av

omfattas av lagen (1976:661) om

Regeringskansliet. Begäran ska

immunitet och privilegier i vissa

lämnas på av Skatteverket fast-

fall får tilldelas endast på begäran

ställt formulär.

av Regeringskansliet.

 

Skatteverket får på eget initia-

Det organ som begär att en per-

tiv tilldela samordningsnummer

son ska tilldelas ett personnummer

för registrering i beskattningsdata-

enligt 18 b § folkbokföringslagen

basen.

(1991:481), ska bedöma om den

 

enskildes identitet kan anses fast-

 

ställd.

6§23

En begäran om tilldelning av samordningsnummer enligt 18 a § andra stycket 1 folkbokförings- lagen (1991:481) eller person- nummer enligt 18 b § samma lag ska innehålla uppgifter om den enskildes namn, kön, födelsetid, födelseort, kontaktadress och medborgarskap. En begäran ska vidare innehålla uppgift om vilka handlingar som legat till grund för identifiering.

Tillsammans med begäran om tilldelning av samordningsnum- mer ska det ges in en kopia av de handlingar som legat till grund för identifieringen. Detta gäller dock inte när samordningsnummer ska

En begäran om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folk- bokföringslagen (1991:481) ska innehålla uppgifter om den en- skildes namn, kön, födelsetid, födelseort, kontaktadress och medborgarskap. En begäran ska vidare innehålla uppgift om vilka handlingar som legat till grund för identifiering.

23Senaste lydelse 2021:378.

73

Författningsförslag

SOU 2021:57

tilldelas en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

I en begäran om nummertill- delning enligt 5 a § andra stycket ska den myndighet som begär till- delningen ange de uppgifter i första stycket som är tillgängliga och om det råder osäkerhet om någon upp- gift som lämnas om den enskilde.

9§24

I samband med en anmälan

I samband med en anmälan

enligt 26 § folkbokföringslagen

enligt 26 § folkbokföringslagen

(1991:481) av en medborgare i

(1991:481) av en medborgare i

en stat inom Europeiska ekono-

en stat inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES-

miska samarbetsområdet (EES-

medborgare) som uppger sig ha

medborgare) som uppger sig ha

uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 §

uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 §

utlänningslagen (2005:716)

får

utlänningslagen (2005:716)

får

Skatteverket begära att han eller

Skatteverket, begära att han eller

hon visar upp

 

hon visar upp handlingar som

1. ett giltigt pass eller ett giltigt

styrker att han eller hon

 

identitetskort, och

 

 

 

2. handlingar som styrker att

 

 

han eller hon

 

 

 

a) har en anställning eller be-

1. har en anställning eller be-

driver verksamhet som egen före-

driver verksamhet som egen före-

tagare i Sverige,

 

tagare i Sverige,

 

b) är inskriven som studerande

2. är inskriven som studerande

vid en erkänd utbildningsanstalt

vid en erkänd utbildningsanstalt

i Sverige och har en heltäckande

i Sverige och har en heltäckande

sjukförsäkring för sig och familje-

sjukförsäkring för sig och familje-

medlemmarna som gäller

i

medlemmarna som gäller

i

Sverige samt en försäkran om att

Sverige samt en försäkran om att

han eller hon har tillräckliga till-

han eller hon har tillräckliga till-

gångar för sin och sina familje-

gångar för sin och sina familje-

medlemmars försörjning, eller

medlemmars försörjning, eller

24Senaste lydelse 2013:805.

74

SOU 2021:57

Författningsförslag

c)har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäck- ande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

3.har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäck- ande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

10§25

I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen (1991:481) av en familjemedlem till en EES-medborgare som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) får Skatteverket begära att familjemedlemmen visar upp

1.ett giltigt pass eller, om han eller hon är en EES-medborgare, ett giltigt identitetskort,

2. handlingar som

styrker

1. handlingar som

styrker

familjeanknytningen till den EES-

familjeanknytningen till den EES-

medborgare som uppehållsrätten

medborgare som uppehållsrätten

härleds från,

 

 

härleds från,

 

 

3. handlingar som styrker att

2. handlingar som styrker att

den EES-medborgare som uppe-

den EES-medborgare som uppe-

hållsrätten härleds från har uppe-

hållsrätten härleds från har uppe-

hållsrätt i Sverige eller är en

hållsrätt i Sverige eller är en

svensk medborgare som återvän-

svensk medborgare som återvän-

der till Sverige efter att ha ut-

der till Sverige efter att ha ut-

nyttjat sin rätt till fri rörlighet

nyttjat sin rätt till fri rörlighet

enligt

Europaparlamentets

och

enligt

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv 2004/38/EG

av

rådets

direktiv 2004/38/EG

av

den 29 april 2004 om unions-

den 29 april 2004 om unions-

medborgares och deras familje-

medborgares och deras familje-

medlemmars rätt att fritt röra sig

medlemmars rätt att fritt röra sig

och uppehålla sig inom med-

och uppehålla sig inom med-

lemsstaternas territorier och om

lemsstaternas territorier och om

ändring av förordning

(EEG)

ändring av förordning

(EEG)

nr 1612/68 och om upphävande

nr 1612/68 och om upphävande

av direktiven 64/221/EEG,

68/

av direktiven 64/221/EEG,

68/

360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/

360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/

EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG,

EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG,

25Senaste lydelse 2014:187.

75

Författningsförslag

SOU 2021:57

90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (rörlighetsdirektivet), 4. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 2 och 3 utlänningslagen, handlingar som styrker att famil- jemedlemmen är beroende av EES-medborgaren eller hans eller hennes make eller sambo för sin försörjning, om detta är en förut- sättning för familjemedlemmens

uppehållsrätt, och

5. vid sådan familjeanknyt- ning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen, handlingar som utfärdats av en behörig myndighet i ursprungs- landet eller i det land från vilket familjemedlemmen anländer som styrker att familjemedlemmen är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning eller ingår i EES-medborgarens hushåll, eller handlingar som styrker att det finns allvarliga hälsoskäl som absolut kräver att EES-medbor- garen ger familjemedlemmen per- sonlig omvårdnad.

90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (rörlighetsdirektivet), 3. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 2 och 3 utlänningslagen, handlingar som styrker att famil- jemedlemmen är beroende av EES-medborgaren eller hans eller hennes make eller sambo för sin försörjning, om detta är en förut- sättning för familjemedlemmens

uppehållsrätt, och

4.vid sådan familjeanknyt- ning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen, handlingar som utfärdats av en behörig myndighet i ursprungs- landet eller i det land från vilket familjemedlemmen anländer som styrker att familjemedlemmen är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning eller ingår i EES-medborgarens hushåll, eller handlingar som styrker att det finns allvarliga hälsoskäl som absolut kräver att EES-medbor- garen ger familjemedlemmen per- sonlig omvårdnad.

11§26

Skatteverket ska göra en an-

Skatteverket ska göra en an-

mälan till Polismyndigheten eller

mälan till Polismyndigheten eller

till åklagare så snart det finns an-

till åklagare så snart det finns an-

ledning att anta att någon har

ledning att anta att någon har

gjort sig skyldig till brott enligt

gjort sig skyldig till

42 § folkbokföringen (1991:481).

1. brott enligt 42 § folkbok-

En anmälan ska dock inte göras

föringslagen (1991:481), eller

om det kan antas att brottet inte

 

26Senaste lydelse 2018:695.

76

SOU 2021:57Författningsförslag

kommer att medföra påföljd eller

2. brott

enligt 4 kap.

6 b §,

om anmälan av något annat skäl

14 kap. 1–4 och 10 §§ eller 15 kap.

inte behövs.

10–13 §§

brottsbalken, om

gär-

ningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket.

En anmälan ska dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som lig- ger till grund för misstanken om brott.

Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till en sådan särskild enhet inom myndigheten som ska medverka vid brottsut- redning, om

1.det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda till en annan påföljd än böter,

2.den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och

3.den misstänkte har fyllt tjugoett år.

Uppgiftsskyldighet

12§

På begäran av Skatteverket ska

Försäkringskassan, om det behövs för handläggning av folkbokförings- ärenden, för kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen eller för analys- och urvalsverksamhet, lämna ut uppgift om

1.adress och andra kontakt- uppgifter,

2.huruvida en person är bosatt

iSverige enligt 5 kap. socialförsäk- ringsbalken eller annars har läm- nat uppgift om sin bosättning en- ligt 110 kap. 45 eller 46 § samma balk, och

77

Författningsförslag

S

SOU 2021:57

3.utbetalning av barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag, bo- stadstillägg och sjuk- och aktivitets- ersättning i form av garanti- ersättning.

13§

På begäran av Skatteverket ska

Pensionsmyndigheten, om det be- hövs för handläggning av folkbok- föringsärenden, för kontroll av uppgifter i folkbokföringsdataba- sen eller för analys- och urvals- verksamhet, lämna ut uppgift om

1.adress och andra kontakt- uppgifter,

2.huruvida en person lämnat Sverige,

3.utbetalning av bostadstillägg och svensk pension till en person i utlandet,

4.levnadsintyg,

5.dödsfall i utlandet, och

6.beslut om upphörd utbetal- ning av pension.

14 §

På begäran av Skatteverket ska Centrala studiestödsnämnden, om det behövs för handläggning av folkbokföringsärenden, för kon- troll av uppgifter i folkbokförings- databasen eller för analys- och ur- valsverksamhet, lämna ut uppgift om

1.adress och andra kontakt- uppgifter,

2.huruvida en person beviljats studiestöd för studier i Sverige eller utomlands,

78

SOU 2021:57

Författningsförslag

3.den tidsperiod beviljade stu- diestöd avser och den förväntade studietiden, och

4.utbildningsanordnare.

15 §

På begäran av Skatteverket ska Arbetsförmedlingen, om det be- hövs för handläggning av folkbok- föringsärenden, för kontroll av uppgifter i folkbokföringsdataba- sen eller för analys- och urvals- verksamhet, lämna ut uppgift om

1.adress och andra kontakt- uppgifter,

2.personen är eller har varit arbetssökande och i så fall när och hur Arbetsförmedlingen haft kon- takt med personen, och

3.sysselsättning genom Arbets- förmedlingen.

79

Författningsförslag

SOU 2021:57

Rätt att meddela föreskrifter

16 §

Skatteverket får meddela när- mare föreskrifter om vilka hand- lingar som ska godtas som pass, identitetskort eller motsvarande handling enligt 26 b § folkbok- föringslagen (1991:481) och om hur identitetskontroll enligt 26 a– 26 c §§ samma lag ska genom- föras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

80

Om en person avregistreras från folkbokföringen, en person med ett identitetsnummer eller samordningsnummer avlider eller ett identitetsnummer eller samordningsnummer förklaras vilande, ska uppgifter enligt 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att uppgiften om avregistreringen, dödsfallet eller vilandeförklar- ingen registrerades i SPAR.
Uppgifter avseende den som av- registrerats som utflyttad enligt 20 § folkbokföringslagen (1991:481) ska dock gallras senast fem år ef- ter det att uppgiften om avregi- streringen registrerades i SPAR, om inte den utflyttade dessförin- nan anmält ett fortsatt behov av att uppgifterna står kvar i regist- ret. En sådan anmälan måste därefter göras vart femte år för att uppgifterna inte ska gallras. Har

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.8Förslag till förordning om ändring

i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Härigenom föreskrivs att 16 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16§27

Om en person avregistreras från folkbokföringen, en person med ett samordningsnummer av- lider eller ett samordningsnum- mer förklaras vilande, ska uppgif- ter enligt 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret gallras när de inte längre är nöd- vändiga för ändamålen med be- handlingen, dock senast tre år efter det att uppgiften om avregi- streringen, dödsfallet eller vilande- förklaringen registrerades i SPAR.

27Senaste lydelse 2021:379.

81

Författningsförslag

SOU 2021:57

uppgifterna redan gallrats får de efter anmälan åter införas i SPAR.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

82

På begäran av Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–6 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt- ningsverksamhet lämnas ut från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning det behövs för handläggning av folkbokförings- ärenden, för kontroll av upp- gifter i folkbokföringsdatabasen eller för analys- eller urvalsverk- samhet.

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.9Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 5 c § förordningen (2001:588) om behand- ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 c §28

På begäran av Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–6 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt- ningsverksamhet lämnas ut från beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning det behövs för handläggning av folkbokförings- ärenden eller kontroll av upp- gifter i folkbokföringsdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

28Senaste lydelse 2020:335.

83

Författningsförslag

SOU 2021:57

1.10Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Härigenom föreskrivs att i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

5 b §

 

 

Skatteverket ska ha rutiner för

 

utformningen av

urvalsmodeller

 

och användandet av sökbegrepp i

 

uppgiftssamlingen

för dataanaly-

 

ser och urval.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

84

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.11Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Härigenom föreskrivs att i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a §

På begäran av Skatteverket ska uppgifter lämnas ut om det behövs för handläggning av folkbokför- ingsärenden, för kontroll av upp- gifter i folkbokföringsdatabasen eller för analys- och urvalsverk- samhet.

De uppgifter som ska lämnas till Skatteverket med stöd av första stycket är uppgifter om

1.adress och andra kontakt- uppgifter,

2.genomförd avhysning,

3.genomförd utmätning,

4.genomförd delgivning, och

5.tillgångar i utlandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

85

Författningsförslag

SOU 2021:57

1.12Förslag till förordning om ändring

i utlänningsförordningen (2006:97)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 3, 4, 7 a och 15 b §§ utlännings- förordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7kap. 3 §29

När

Polismyndigheten

har

När

Polismyndigheten

har

verkställt ett beslut om avvisning

verkställt ett beslut om avvisning

eller om utvisning enligt 8 kap. 6

eller om utvisning enligt 8 kap. 6

eller

10 §

utlänningslagen

eller

10 §

utlänningslagen

(2005:716), ska Migrationsverket

(2005:716), ska Migrationsverket

och, om beslutet gäller en i Sverige

och Skatteverket

omedelbart

folkbokförd person, Skatteverket

underrättas om det.

 

omedelbart underrättas om det.

 

 

 

 

 

När

Polismyndigheten

har

När

Polismyndigheten

har

verkställt ett beslut om utvisning

verkställt ett beslut om utvisning

enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlän-

enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlän-

ningslagen,

ska myndigheten

ningslagen,

ska

myndigheten

underrätta Migrationsverket och,

underrätta Migrationsverket och

om beslutet gäller en i Sverige

Skatteverket.

 

 

 

folkbokförd person, Skatteverket.

 

 

 

 

 

4§30

Om Migrationsverket, en mi-

Om Migrationsverket, en mi-

grationsdomstol eller Migra-

grationsdomstol

eller Migra-

tionsöverdomstolen fattar

ett

tionsöverdomstolen fattar

ett

beslut om avvisning eller utvis-

beslut om avvisning eller utvis-

ning med återreseförbud,

ska

ning med återreseförbud,

ska

Polismyndigheten underrättas.

Polismyndigheten

underrättas.

Polismyndigheten ska även un-

Polismyndigheten ska även un-

derrättas när Migrationsverkets

derrättas när Migrationsverkets

eller en migrationsdomstols be-

eller en migrationsdomstols be-

slut har vunnit laga kraft.

 

slut har vunnit laga kraft eller när

29Senaste lydelse 2014:1192.

30Senaste lydelse 2014:1192.

86

SOU 2021:57

Författningsförslag

Om Migrationsverket, en mi- grationsdomstol eller Migra- tionsöverdomstolen fattar ett beslut om avvisning eller utvis- ning med återreseförbud som gäl- ler en i Sverige folkbokförd person, ska Skatteverket underrättas när beslutet har vunnit laga kraft.

När Migrationsverket har verk- ställt ett beslut om avvisning eller utvisning som är förenat med åter- reseförbud, ska verket underrätta Polismyndigheten och, om utlän- ningen är folkbokförd i Sverige, Skatteverket.

Migrationsverket har verkställt beslutet.

Om Migrationsverket, en mi- grationsdomstol eller Migra- tionsöverdomstolen fattar ett beslut om avvisning eller utvis- ning ska Skatteverket underrät- tas när beslutet har vunnit laga kraft.

När Migrationsverket har verk- ställt ett beslut om avvisning eller utvisning, ska verket underrätta Skatteverket.

7 a §31

Migrationsverket skall under-

Migrationsverket ska under-

rätta Skatteverket om att en ut-

rätta Skatteverket om att en ut-

länning som är folkbokförd i

länning som haft tidsbegränsat

Sverige och som haft tidsbegrän-

uppehållstillstånd inte inom tre

sat uppehållstillstånd inte inom

månader från det tillståndet löpt

tre månader från det tillståndet

ut ansökt om förlängning av till-

löpt ut ansökt om förlängning av

ståndet.

tillståndet.

 

 

Om Migrationsverket fattar ett

 

beslut om återkallelse av ett uppe-

 

hållstillstånd ska Skatteverket un-

 

derrättas när beslutet har vunnit

 

laga kraft.

31Senaste lydelse 2006:443.

87

Författningsförslag

SOU 2021:57

15 b §32

 

På begäran av Skatteverket

På begäran av Skatteverket

ska Migrationsverket, om upp-

ska Migrationsverket, om upp-

gifterna behövs för Skatteverkets

gifterna behövs för handläggning

handläggning av ett ärende om

av folkbokföringsärenden, för kon-

folkbokföring, lämna ut uppgifter

troll av uppgift i folkbokförings-

om

databasen, eller för analys- och

 

urvalsverksamhet, lämna ut upp-

 

gifter om

 

1. namn, person- eller samord-

1. namn och

personnummer,

ningsnummer,

identitetsnummer

eller samord-

2.ansökan om uppehållskort ningsnummer,

eller uppehållsstatus, och

2. födelsetid och kön,

3. beslut om uppehållskort eller

3. medborgarskap,

 

uppehållsstatus med skälen för be-

4. civilstånd och andra familje-

slutet.

rättsliga förhållanden,

 

 

5. adress, andra kontaktuppgif-

 

ter och vistelseplats,

 

 

6. fotografi,

 

 

7. resehandling och uppgift om

 

avvikelse vid dokumentkontroll,

 

8. uppehållsstatus, uppehållstill-

 

stånd, arbetstillstånd eller uppe-

 

hållskort,

 

 

9. dossiernummer

eller mot-

 

svarande nummer och uppgift om

 

tidigare ärenden,

 

 

10. utländska handlingar om

 

identitet och familjerättsliga för-

 

hållanden, eventuell översättning

 

samt utlåtande om äkthet, och

 

11. återreseförbud,

återkallelse

 

av uppehållstillstånd eller arbets-

 

tillstånd.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

32Senaste lydelse 2020:941.

88

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.13Förslag till förordning om ändring

i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Härigenom föreskrivs att 15 § studiestödsdataförordningen (2009:321) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

15§33

Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elek- troniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare

Personuppgifter

 

Allmän förvaltningsdomstol

Uppgifter som krävs för pröv-

 

ning av överklagade beslut som

 

Centrala studiestödsnämnden

 

har fattat.

 

Bank eller annan

Namn, adress, personnummer,

betalningsförmedlare

samordningsnummer,

särskilt

 

identifikationsnummer som getts

 

av Centrala studiestödsnämn-

 

den, kontonummer, belopp, ut-

 

betalningsdatum och aviserings-

 

text.

 

Företag som tar fram och till

Namn, adress, personnummer,

studerande distribuerar bevis

samordningsnummer,

särskilt

om studiestöd för studier

identifikationsnummer som getts

 

av Centrala studiestödsnämn-

den, typ av bevis, giltighetstid för beviset och under vilken tidsperiod den studerande har beviljats studiestöd för studier.

33Senaste lydelse 2021:380.

89

Författningsförslag

SOU 2021:57

Inkassoföretag

Namn,

adress,

personnummer,

 

samordningsnummer,

särskilt

 

identifikationsnummer som getts

 

av Centrala studiestödsnämnden,

 

skulduppgifter, den åtgärd som

 

Centrala studiestödsnämnden be-

 

gär att inkassoföretaget ska vidta

 

och orsak till en återkallelse av

 

begäran.

 

 

 

 

Kommun

– Personnummer, samordnings-

 

nummer, särskilt identifikations-

 

nummer som getts av Centrala

 

studiestödsnämnden, kommun-

 

kod, läroanstaltens kod, studie-

 

väg, klass, studietid, tid för

 

studieavbrott och närvaro på

 

läroanstalten i fråga om stude-

 

rande som har fått studiehjälp

 

och som ansökt om stöd till

 

inackordering

enligt

15 kap.

 

32 § skollagen (2010:800),

 

– namn, adress, personnummer

 

och

samordningsnummer för

 

betalningsmottagare av studie-

 

hjälp, och

 

 

 

 

– namn,

personnummer

eller

 

samordningsnummer,

adress

 

och tidigare studiestöd för att

 

kommunen ska kunna fullgöra

 

sina

uppgifter

enligt

 

lagen

 

(2017:527) om studiestartsstöd,

 

uppgift om den studerande har

 

beviljats

studiestartsstöd

samt

 

uppgifter om kommunens elek-

 

troniska åtkomst till personupp-

 

gifter hos Centrala studiestöds-

 

nämnden.

 

 

 

Kronofogdemyndigheten

Uppgifter som krävs för hand-

 

läggning av ärenden enligt lagen

90

SOU 2021:57

Författningsförslag

Migrationsverket

Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som begär det

Polismyndigheten

Skatteverket

(1990:746) om betalningsföre- läggande och handräckning och mål enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

m.m.som initieras av Centrala studiestödsnämnden.

Uppgift om att en person som har fyllt 18 men inte 21 år har beviljats studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), som krävs för prövningen av om en kommun har rätt till ersättning enligt förordningen (1990:927) om statlig ersätt- ning för flyktingmottagande m.m. eller enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersätt- ning för insatser för vissa utlän- ningar, samt namn, personnum- mer och samordningsnummer. Namn, adress, den studerandes länskod, kommunkod, läroan- staltens kod, studievägskod, års- kurs, läroanstaltens namn, utbild- ningens namn och läroanstaltens länskod.

Uppgifter som krävs dels för att Centrala studiestödsnämnden ska kunna göra anmälningar

enligt bidragsbrottslagen (2007:612), dels för Polismyn- dighetens handläggning av så- dana anmälningar.

Uppgifter som krävs för att fullgöra skyldigheten att lämna kontrolluppgifter eller uppgif- ter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer enligt skatteförfarandelagen

91

Författningsförslag

SOU 2021:57

 

(2011:1244) och uppgifter som

 

krävs för att fullgöra skyldig-

 

heten att underrätta Skatte-

 

verket enligt

folkbokförings-

 

lagen (1991:481).

 

Transportstyrelsen

Namn och personnummer i

 

ärenden om körkortslån enligt

 

förordningen

(2018:1118)

om

 

körkortslån.

 

 

Örebro kommun

Namn,

personnummer,

sam-

 

ordningsnummer, särskilt identi-

 

fikationsnummer som getts av

 

Centrala

studiestödsnämnden,

 

beviljat belopp i bidrag enligt

 

förordningen

(1995:667)

om

 

bidrag till vissa funktions-

 

hindrade elever i gymnasiesko-

 

lan som utbetalas till Örebro

 

kommun för kostnad för kost,

 

logi och annan service i sam-

 

band med boendet som kommu-

 

nen tillhandahåller samt

den

 

totala kostnaden för sådant.

Överklagandenämnden

Uppgifter som krävs för pröv-

för studiestöd

ning av överklagade beslut som

 

Centrala

studiestödsnämnden

 

har fattat.

 

 

Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträck- ning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut person- uppgifter elektroniskt till myndigheten.

92

SOU 2021:57Författningsförslag

Föreslagen lydelse

15 §

Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare

Personuppgifter

 

 

 

Allmän förvaltningsdomstol

Uppgifter som krävs för pröv-

 

ning av överklagade beslut som

 

Centrala

studiestödsnämnden

 

har fattat.

 

 

 

 

Bank eller annan

Namn, adress,

personnummer,

betalningsförmedlare

identitetsnummer, samordnings-

 

nummer,

särskilt

identifika-

 

tionsnummer

som

getts

av

 

Centrala

studiestödsnämnden,

 

kontonummer, belopp, utbetal-

 

ningsdatum och aviseringstext.

Företag som tar fram och till

Namn, adress,

personnummer,

studerande distribuerar bevis

identitetsnummer, samordnings-

om studiestöd för studier

nummer, särskilt identifikations-

 

nummer som getts av Centrala

 

studiestödsnämnden,

typ

av

 

bevis, giltighetstid för beviset

 

och under vilken tidsperiod den

studerande har beviljats studies- töd för studier.

93

Författningsförslag

SOU 2021:57

Inkassoföretag

Namn, adress, personnummer,

 

identitetsnummer, samordnings-

 

nummer, särskilt identifikations-

 

nummer som getts av Centrala

 

studiestödsnämnden, skuldupp-

 

gifter, den åtgärd som Centrala

 

studiestödsnämnden begär att

 

inkassoföretaget ska vidta och

 

orsak till en återkallelse av be-

 

gäran.

 

 

 

 

Kommun

– Personnummer,

identitets-

 

nummer, samordningsnummer,

 

särskilt identifikationsnummer

 

som getts av Centrala studie-

 

stödsnämnden,

kommunkod,

 

läroanstaltens

kod, studieväg,

 

klass, studietid, tid för studie-

 

avbrott och närvaro på läro-

 

anstalten i fråga om studerande

 

som har fått studiehjälp och

 

som ansökt om stöd till in-

 

ackordering enligt 15 kap. 32 §

 

skollagen (2010:800),

 

 

– namn,

adress,

personnum-

 

mer, identitetsnummer och sam-

 

ordningsnummer för betalnings-

 

mottagare av studiehjälp, och

 

– namn, personnummer, identi-

 

tetsnummer eller samordnings-

 

nummer,

adress

och

tidigare

 

studiestöd för att kommunen

 

ska kunna fullgöra sina upp-

 

gifter enligt lagen (2017:527)

 

om

studiestartsstöd,

uppgift

 

om den studerande har beviljats

 

studiestartsstöd samt uppgifter

 

om

kommunens

elektroniska

 

åtkomst

till

personuppgifter

94

SOU 2021:57

Författningsförslag

Kronofogdemyndigheten

Migrationsverket

Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som begär det

Polismyndigheten

hos Centrala studiestödsnämn- den.

Uppgifter som krävs för hand- läggning av ärenden enligt lagen (1990:746) om betalningsföre- läggande och handräckning och mål enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

m.m.som initieras av Centrala studiestödsnämnden.

Uppgift om att en person som har fyllt 18 men inte 21 år har beviljats studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), som krävs för prövningen av om en kommun har rätt till ersättning enligt förordningen (1990:927) om statlig ersätt- ning för flyktingmottagande m.m. eller enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersätt- ning för insatser för vissa utlän- ningar, samt namn, person- nummer, identitetsnummer och samordningsnummer.

Namn, adress, den studerandes länskod, kommunkod, läro- anstaltens kod, studievägskod, årskurs, läroanstaltens namn, utbildningens namn och läro- anstaltens länskod.

Uppgifter som krävs dels för att Centrala studiestödsnämnden ska kunna göra anmälningar enligt bidragsbrottslagen (2007:612), dels för Polismyndighetens handläggning av sådana anmäl- ningar.

95

Författningsförslag

SOU 2021:57

Skatteverket

Uppgifter som krävs för att full-

 

göra skyldigheten att lämna kon-

 

trolluppgifter eller uppgifter om

 

betalningsmottagare

i

arbetsgi-

 

vardeklarationer enligt skatteför-

 

farandelagen

(2011:1244), upp-

 

gifter som krävs för att fullgöra

 

skyldigheten

 

att

underrätta

 

Skatteverket enligt folkbokför-

 

ingslagen (1991:481) och lagen

 

(202x:xx) om identitetsnummer

 

och

samordningsnummer samt

 

uppgifter som krävs för att full-

 

göra

uppgiftsskyldigheten enligt

 

folkbokföringsförordningen

 

(1991:749).

 

 

 

 

Transportstyrelsen

Namn och

personnummer i

 

ärenden om körkortslån enligt

 

förordningen

(2018:1118) om

 

körkortslån.

 

 

 

 

Örebro kommun

Namn, personnummer, identi-

 

tetsnummer,

samordningsnum-

 

mer,

särskilt

identifikations-

 

nummer som getts av Centrala

 

studiestödsnämnden,

beviljat

 

belopp i bidrag enligt förord-

 

ningen (1995:667) om bidrag till

 

vissa funktionshindrade elever i

 

gymnasieskolan som utbetalas

 

till Örebro kommun för kostnad

 

för kost, logi och annan service

 

i samband med boendet som

 

kommunen tillhandahåller samt

 

den totala kostnaden för sådant.

Överklagandenämnden

Uppgifter som krävs för pröv-

för studiestöd

ning av överklagade beslut som

 

Centrala studiestödsnämnden

 

har fattat.

 

 

 

 

96

SOU 2021:57

Författningsförslag

Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträck- ning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut person- uppgifter elektroniskt till myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

97

Författningsförslag

SOU 2021:57

1.14Förslag till förordning om ändring

i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6kap. 1 §34

En

skattedeklaration enligt

En

skattedeklaration enligt

26 kap.

skatteförfarandelagen

26 kap.

skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska innehålla följande

(2011:1244) ska innehålla följande

identifikationsuppgifter

för

den

identifikationsuppgifter för den

uppgiftsskyldige:

 

 

uppgiftsskyldige:

 

 

 

 

1. namn,

 

 

1. namn,

 

 

 

 

2. personnummer,

samord-

2. personnummer,

samord-

ningsnummer eller organisations-

ningsnummer, identitetsnummer

nummer, och

 

 

eller organisationsnummer, och

3. postadress.

 

 

3. postadress.

 

 

 

 

En arbetsgivardeklaration en-

En arbetsgivardeklaration en-

ligt 26 kap. 3 § skatteförfarande-

ligt 26 kap. 3 § skatteförfarande-

lagen som ska innehålla uppgifter

lagen som ska innehålla uppgifter

om en viss betalningsmottagare

om en viss betalningsmottagare

och en förenklad arbetsgivar-

och en förenklad arbetsgivar-

deklaration enligt 26 kap.

4 §

deklaration enligt

26 kap.

4 §

skatteförfarandelagen

ska

även

skatteförfarandelagen

ska

även

innehålla motsvarande identifi-

innehålla

motsvarande identifi-

kationsuppgifter för betalnings-

kationsuppgifter för betalnings-

mottagaren. Deklarationerna ska

mottagaren. Om betalningsmot-

även innehålla uppgift om ut-

tagaren är en fysisk person som

ländskt

skatteregistreringsnum-

saknar personnummer, identitets-

mer eller motsvarande för betal-

nummer

eller samordningsnum-

ningsmottagaren om

denne är

mer ska deklarationerna i stället

obegränsat skattskyldig i Sverige

innehålla

uppgift

om

personens

och har hemvist i en annan stat

kön,

födelsetid,

födelseort

och

eller jurisdiktion.

 

 

medborgarskap. Deklarationerna

 

 

 

 

ska även

innehålla

uppgift

om

34Senaste lydelse 2017:390.

98

SOU 2021:57

Författningsförslag

utländskt skatteregistreringsnum- mer eller motsvarande för betal- ningsmottagaren om denne är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.

En mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 5 § skatteförfarande- lagen ska även innehålla uppgift om registreringsnummer för mer- värdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

99

Författningsförslag

SOU 2021:57

1.15Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2014:115) med in- struktion för utrikesrepresentationen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 a §, och närmast före paragrafen en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

Identitetskontroll enligt lagen om identitetsnummer och samordningsnummer

10 a §

Beskickningar och konsulat ska utföra identitetskontroller en- ligt lagen (202x:xx) om identitets- nummer och samordningsnummer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

100

Skatteverket ansvarar för folk- bokföringsverksamhet och person- namn.
Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens bosätt- ning, identitet och familjerätts- liga förhållanden så att olika sam- hällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. Skatteverket ska genom analys- och urvalsverksamhet verka för att förhindra och upptäcka fel i folk- bokföringen.

SOU 2021:57

Författningsförslag

1.16Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2017:154) med instruk- tion för Skatteverket ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

Skatteverket ansvarar för frå- gor om folkbokföring och person- namn.

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens bosätt- ning, identitet och familjerätts- liga förhållanden så att olika sam- hällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

101

Författningsförslag

SOU 2021:57

1.17Förslag till förordning om ändring

i förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig service

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2019:214) om viss gemen- sam offentlig service ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service får, i den utsträckning som det följer av ett serviceavtal, i en statlig myndighets namn

1.i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige,

2. lämna ut pass enligt 21 §

2. lämna ut pass enligt 21 §

passförordningen (1979:664),

passförordningen (1979:664),

och

 

 

 

 

 

3. i enklare fall ta emot an-

3. i enklare fall ta emot an-

mälningar om hittegods, ta hand

mälningar om hittegods, ta hand

om hittegods och lämna ut bevis

om hittegods och lämna ut bevis

om

mottagandet

enligt 1 och

om

mottagandet enligt

1 och

2 §§

förordningen

(2014:1107)

2 §§

förordningen (2014:1107)

om

Polismyndighetens hanter-

om

Polismyndighetens

hanter-

ing av hittegods.

 

ing av hittegods, och

 

 

 

 

4. utföra identitetskontroll.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

102

2Utredningens uppdrag och arbete

2.1Utredningsuppdraget

Vi har i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att en persons bosättning fastställs korrekt och att rätt person- uppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen om dem som är folk- bokförda. Det övergripande syftet är att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att folkbok- föringsuppgifter kan utnyttjas på ett felaktigt sätt. I uppdraget ingår att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av uppgifter i folkbokföringsdatabasen och identifiera eventuella brister i systemet.

En annan del av vårt uppdrag består i att lämna förslag om ett säk- rare system för samordningsnummer. Samordningsnumren ska göras mer tillförlitliga och användbara i samhället för enskilda och andra aktörer. I uppdraget ingår bl.a. att utreda och föreslå hur kontrollen av en persons identitet bör utformas vid tilldelning av samordnings- nummer och att utreda om, och i så fall föreslå hur, samordningsnum- mer ska kunna tilldelas fler asylsökande. Parallellt med utredningens arbete har ett arbete bedrivits inom Finansdepartementet i syfte att åtgärda vissa brister i systemet med samordningsnummer.

Våra direktiv (dir. 2019:54 och dir. 2021:15) finns intagna som bilagor till detta betänkande.

2.2Överlämnade skrivelser

Regeringen har genom beslut den 29 april 2021 till utredningen över- lämnat en skrivelse från föreningen Svenskar i Världen angående de problem som uppstår på grund av att utlandssvenskars adressupp-

103

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2021:57

gifter gallras ut efter tre år från Statens personadressregister, SPAR. Samma dag har också en skrivelse från Försäkringskassan angående en ändring i förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig service överlämnats till oss.

2.3Avgränsningar

I vårt uppdrag att förhindra att oriktiga uppgifter blir registrerade om folkbokförda har inte ingått att utföra en fullständig översyn av samtliga regler om folkbokföring. Det har inneburit att vi t.ex. inte har gått närmare in på om reglerna är lämpligt utformade när det gäller förutsättningar för att bli folkbokförd i Sverige eller vad som är rätt folkbokföringsort för en folkbokförd. Uppdraget i den del det har avsett kartläggning av regler och rutiner vid registrering av person- uppgifter i ett folkbokföringsärende har omfattat rutiner som tilläm- pas i samband med att en person blir folkbokförd första gången (flyttar till Sverige), utvandrar, anmäler eller borde anmäla flyttning. Någon kartläggning har alltså inte skett i andra avseenden än dessa.

Vi har bedömt att användning av biometriska uppgifter i samband med identitetskontroller i folkbokföringsärenden är en sådan åtgärd som minskar risken för att oriktiga uppgifter blir registrerade i folkbokföringsdatabasen. Frågan har alltså legat inom ramen för vårt uppdrag.

2.4Utredningsarbetet

Utredningsarbetet påbörjades i november 2019 och har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna sammanträden med expertgruppen, sammanlagt nio stycken. Även i övrigt har utredningsarbetet skett i nära samarbete med experterna. På grund av den globala spridningen av viruset SARS-CoV-2 (ofta benämnt Corona-viruset) har samtliga sammanträden utom två hållits digitalt. Även övriga externa kontak- ter har till största del skett via telefon eller digitalt. Fysiska möten har, innan nyss nämnda pandemi, genomförts med Försäkringskas- san och SCB.

Vi har haft mycket kontakt med de myndigheter som experterna är anställda vid. Vidare har vi hämtat in upplysningar från flera andra myndigheter och organ. Vi har bl.a. varit i kontakt med Skatteetaten

104

SOU 2021:57

Utredningens uppdrag och arbete

Norge, Domstolsverket, Bolagsverket, Södertälje kommun, Pensions- myndigheten, Åklagarmyndigheten, Arbetsförmedlingen och Utrikes- departementet.

2.5Arbete som bedrivits parallellt med utredningen

Parallellt med vårt arbete har inom Finansdepartementet prome- morian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen tagits fram, remissbehandlats och resulterat i prop. 2020/21:160 med samma namn. De lagändringar som föreslagits i propositionen har trätt i kraft den 18 juni 2021.

De beslutade lagändringarna har bl.a. inneburit att skyldigheten att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen har utvidgats till att omfatta i huvudsak samtliga myndigheter och gälla fler uppgifter. Som ett led i att stärka systemet med samordnings- nummer har bestämmelser om att samordningsnummer ska kunna förnyas och förklaras vilande införts. Vidare har en skyldighet för en- skilda med samordningsnummer att anmäla uppgift om ändrad kon- taktadress till Skatteverket införts, liksom bestämmelser om att sam- ordningsnummer ska kunna tilldelas efter ansökan av enskild som har en sådan anknytning till Sverige att personen kan antas behöva en identitetsbeteckning och bestämmelser om utökad identitetskon- troll i samband med en sådan ansökan. Därutöver har en viss utvidg- ning av vilka uppgifter som får behandlas i det statliga personadress- registret (SPAR) skett.

Det parallella arbetet, som utredningen inte haft någon insyn i, har alltså rört samma typ av frågor som utredningen arbetat med. Detta har naturligtvis haft en stor påverkan på vårt arbete och utformningen av våra förslag och, inte minst, inneburit merarbete. Vi har, i den mån det varit möjligt, försökt att bygga vidare på strukturen i de nyss genomförda lagändringarna.

2.6Betänkandets disposition

Betänkandet är indelat i 20 kapitel. I 1 kap. redovisar vi våra författ- ningsförslag. Vårt uppdrag och dess genomförande redovisas i kapi- tel 2. Kapitel 3 innehåller en bakgrundsbeskrivning om folkbokför- ing och folkbokföringsfel. I kapitel 4 presenteras en kartläggning av

105

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2021:57

regler och rutiner i folkbokföringsärenden. I kapitel 5 och 6 finns överväganden och förslag om ökad kvalitet i folkbokföringsdataba- sen och åtgärder för stärkt identitetskontroll. I kapitel 7 behandlas frågor om hur biometriska uppgifter kan användas i samband med identitetskontroller. Kapitlet tar sikte både på identitetskontroller vid folkbokföring (6 kap.) och vid tilldelning av identitetsnummer (13 kap.). Frågor om informationsutbyte och dataanalyser och urval behandlas i kapitel 8 och 9. Kapitel 10 innehåller en bakgrundsbe- skrivning om samordningsnummer. I kapitel 11 lämnar vi förslag som innebär att samordningsnummer och det nya identitetsnumret ska regleras i en ny lag som ska kompletteras med en ny förordning. Frå- gan om hur identitetskontroll ska genomföras vid tilldelning av num- mer behandlas översiktligt i kapitel 12. I kapitel 13 och 14 redovisar vi vilka regler som föreslås gälla för identitetsnummer respektive sam- ordningsnummer och i kapitel 15 föreslås ytterligare åtgärder för ett bättre system med identitetsnummer och samordningsnummer. I kapi- tel 16 lämnar vi förslag om samordningsnummer till asylsökande. Frågor om straffansvar och anmälningsskyldighet behandlas i kapi- tel 17. I betänkandets tre sista kapitel (kapitel 18–20) återfinns ikraft- trädande och övergångsbestämmelser, konsekvenser av förslagen och författningskommentar.

106

3Om folkbokföring och folkbokföringsfel

3.1Inledning

Ett huvuduppdrag för vår utredning är att förhindra att oriktiga upp- gifter blir registrerade om folkbokförda. För att kunna genomföra uppdraget är det nödvändigt att översiktligt redogöra för vad folk- bokföring innebär. I detta kapitel ges en sådan redogörelse och den inbegriper grundläggande materiella regler i folkbokföringen. I kapitlet ges även en beskrivning av behovet av korrekta uppgifter i folkbok- föringen och avslutningsvis en beskrivning av olika typer av fel i folk- bokföringsuppgifter.

3.2Begreppen folkbokföring och folkbokföringsdatabas

Med folkbokföring avses fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhål- landen som får förekomma i folkbokföringsdatabasen (1 § folkbok- föringslagen [1991:481] och lagen [2001:182] om behandling av per- sonuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, härefter folkbokföringsdatabaslagen). En mängd uppgifter registreras i folk- bokföringsdatabasen i samband med ett folkbokföringsärende, exem- pelvis personnummer, namn, adress, lägenhetsnummer och folkbok- föringsort, civilstånd samt familjeförhållanden.

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunk- tioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. Skatteverket ansvarar för frågor om folkbokföring (2 § förordningen [2017:154] med instruktion för Skatteverket).

107

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

SOU 2021:57

Folkbokföringsdatabasen används i Skatteverkets folkbokförings- verksamhet för att tillhandahålla information som behövs för bl.a. samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter för fysiska personer och handläggning av folkbokföringsärenden (1 kap. 4 § och 2 kap. 1 § folkbokföringsdatabaslagen). Personuppgif- ter är all slags information som kan knytas till en levande person (artikel 4.1 dataskyddsförordningen1). De uppgifter som registreras i folkbokföringsdatabasen är alltså ofta personuppgifter, dock inte ute- slutande eftersom det även registreras uppgifter om avlidna personer.

3.3Materiella regler om folkbokföring

3.3.1Rätten för en utlänning att resa in och vistas i Sverige

Rätten för en utlänning att resa in i och vistas i Sverige regleras i huvudsak i utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). Där finns regler kring asylsökande och flyktningar och om vem som har rätt till skydd eller uppehållstillstånd på andra grun- der. Som huvudregel krävs att en utlänning som reser in eller vistas i Sverige ska ha pass (2 kap. 1 § utlänningslagen) men det finns ett flertal undantag. Kravet gäller inte för nordiska medborgare eller medbor- gare i en Schengenstat som rest in direkt från en Schengenstat (2 kap. 8 § utlänningslagen). Undantag från kravet på pass finns också för en utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller som har beviljats uppehållstillstånd som är tidsbegränsat enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2 kap. 1 och 1 a §§ utlänningsförordningen).

Generellt finns krav för utlänningar att ha uppehållstillstånd för att vistas i Sverige mer än tre månader (2 kap. 5 § utlänningslagen). EES-medborgare och deras familjemedlemmar är undantagna från kravet på uppehållstillstånd om de har uppehållsrätt. Medborgare i de nordiska länderna är undantagna från kravet på uppehållstillstånd och uppehållsrätt (2 kap. 8 b §).

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska som huvud- regel ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet (5 kap. 18 § utlänningslagen). Vissa grupper har dock undantagits från

1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

108

SOU 2021:57

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

förbudet att resa in i Sverige för bosättning utan att först ha beviljats uppehållstillstånd. Detta gäller bl.a. de utlänningar som omfattas av reglerna om rätt till asyl eller annat skydd enligt 5 kap. 1 § eller 21 kap. 2, 3 eller 4 §§ och utlänningar som bör beviljas uppehålls- tillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 §. Det är vidare en grundläggande princip inom asylrätten att den som ansöker om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande tillåts att stanna kvar i det land där denne sökt skydd till dess att ansökan har färdigbehandlats. En person som ansöker om och beviljas asyl får uppehållstillstånd och har då rätt att bo och arbeta i Sverige.

3.3.2Kort om förutsättningarna för att bli folkbokförd i Sverige

För att bli folkbokförd i Sverige krävs att personen anses vara bosatt i landet i folkbokföringslagens mening. En person ska anses bosatt här om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa dygns- vilan i landet under minst ett år. Även den som har regelmässig dygns- vila både i Sverige och utomlands under minst ett år (dubbel bosätt- ning) ska folkbokföras om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist här i landet. Med regelmässig dygnsvila avses att en person tillbringar sin dygnsvila här i landet minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med annan förläggning i tiden (3 § folkbokföringslagen).

En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige (se avsnitt 3.3.1) får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt, eller om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ändå ska folkbokföras (4 § första stycket folkbokförings- lagen). Vissa grupper av personer som flyttar in i landet, exempelvis per- soner som tillhör främmande makts beskickning, ska inte folkbok- föras trots att de uppfyller nämnda krav (4 § andra stycket och 5 §).

Barn som föds levande i landet ska folkbokföras om modern är folk- bokförd eller om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare. I vissa fall ska även ett barn som föds levande utom landet eller har vistats utom landet sedan födseln folkbokföras (2 och 2 a §§ folkbokförings- lagen). För varje folkbokförd person fastställs ett personnummer som identitetsbeteckning (18 §).

109

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

SOU 2021:57

3.3.3Rätt folkbokföringsort och folkbokföringsadress

Huvudregeln om rätt folkbokföringsort

Utgångspunkten är att en person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där personen är att anse som bosatt. En person som bor i en fastighet med mer än en bostad ska även folkbokföras på lägenhet. Den kommun där en person är folkbokförd är hans eller hennes folkbokföringsort (6 § folkbokföringslagen).

En person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regel- mässigt tillbringar sin dygnsvila. Vid byte av bostad är det där personen kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila som personen i fråga ska anses bosatt (7 § första stycket folkbokföringslagen).

Den adress som är fastställd för den fastighet en person är folkbok- förd på, är personens folkbokföringsadress. Denna adress registreras i folkbokföringsdatabasen. Adressen ska så långt som möjligt avse en fastställd belägenhetsadress i Lantmäteriets system, Fastighetsregist- rets adressdel.2

Personer med dubbel bosättning, växlande vistelseort och särskilda vistelser

En person med dubbel bosättning inom landet ska anses bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständig- heter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § första stycket andra meningen folkbokföringslagen). En på förhand tidsbestämd vistelse om högst ett år på annan fastighet än den där personen har sin egent- liga hemvist ska inte leda till ändrad bosättning (8 §).

Det finns vidare vissa särskilda vistelser som inte ska leda till änd- rad bosättning, exempelvis vistelser som enbart föranleds av befatt- ning som politiskt tillsatt tjänsteman, uppdrag som riksdagsledamot eller vistelser av tvångsmässig karaktär som vård vid institution (9 och 10 § folkbokföringslagen).

2Skatteverkets arbetsbeskrivning, kap. 17, avsnitt 17.2.3 s. 5.

110

SOU 2021:57

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

Personer som saknar fast bostad eller är utan känd hemvist

Den som inte regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på någon viss fastighet anses bosatt på den fastighet till vilken han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter kan anses ha sin starkaste anknyt- ning (12 §). Om en persons bosättning kan hänföras till en kommun men inte till en viss fastighet inom denna ska han eller hon anses bosatt i kommunen (13 § folkbokföringslagen). Kan en persons bosätt- ning inte hänföras till en kommun och ska personen inte avregistre- ras från folkbokföringen som utflyttad ska personen anses sakna känd hemvist (13 a §).

Särskild postadress

En person kan anmäla en särskild postadress till Skatteverket om personen vill ha sin post till en annan adress än folkbokföringsadres- sen. För en sådan registrering krävs att adressen är avsedd att gälla under minst sex månader (25 § andra stycket folkbokföringslagen). Det gäl- ler både i Sverige och utomlands.

Personen kan även anmäla särskild postadress med c/o om perso- nen vill att någon annan ska ta hand om posten. Syftet med möjlighe- ten är att ge en förbättrad service gentemot allmänheten och myndig- heter och andra som använder adressuppgifterna.3

Särskilda bestämmelser för barn och bestämmelser om skyddad folkbokföring

Om ett barn har två vårdnadshavare som inte bor tillsammans och barnet tillbringar dygnsvilan hos var och en av dem i ungefär samma omfattning får barnet folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som båda kommer överens om (7 a § folkbokföringslagen). Ett barn som har sin egentliga hemvist hos föräldrarna eller andra anhöriga anses bosatt där även om han eller hon tillbringar dygnsvilan på annan fastig- het till följd av exempelvis skolgång. Det gäller så länge barnet går i grundskola eller gymnasieskola eller jämförlig grundutbildning, dock längst till dess barnet fyller 21 år (11 §).

3Prop. 1990/91:153 Om ny folkbokföringslag m.m., s. 105.

111

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

SOU 2021:57

Det finns även möjlighet, under vissa förutsättningar, till skyddad folkbokföring för en person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt (16– 17 b §§ folkbokföringslagen).

3.3.4Avregistrering från folkbokföringen

En person som avlider eller dödförklaras ska avregistreras från folk- bokföringen (19 § folkbokföringslagen).

I linje med att folkbokföring handlar om att fastställa en persons bosättning i Sverige så ska en person som flyttat från landet avregistre- ras från folkbokföringen som utflyttad. Kriterierna för när en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av utflyttning till ett annat land motsvarar vad som gäller vid inflyttning enligt 3 § folk- bokföringslagen. Den som kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska alltså avregistreras från folkbokföringen. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet ska avregistreras om han eller hon med hän- syntill samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist utom landet (20 §).

Den som oavbrutet under två år saknat känd hemvist ska avregistre- ras från folkbokföringen som försvunnen (21 § folkbokföringslagen). Den som har registrerats i folkbokföringen under en falsk identitet ska avregistreras från folkbokföringen när det gäller den identiteten (22 §).

3.3.5Anmälningsskyldighet

Det finns vissa straffsanktionerade regler om anmälningsskyldighet till Skatteverket. Anmälningsskyldighet gäller bl.a. för den som flyt- tar in från utlandet och ska folkbokföras i Sverige, för den som är folk- bokförd och ska flytta till utlandet eller flyttar inom landet. Likaså ska den som ändrar postadress utan att flytta anmäla särskild postadress till Skatteverket (25–27 §§ folkbokföringslagen).

112

SOU 2021:57

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

3.3.6Straffbestämmelser

Den 1 juli 2018 infördes folkbokföringsbrottet på nytt (se kapitel 17). Straffansvar inträder när någon uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring eller inte fullgör sin anmälnings- skyldighet om åtgärden innebär fara i bevishänseende. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader. Det är även möjligt att dömas för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år. Ringa fall är undantagna från straffansvar (42 § folkbokföringslagen). Skatteverket ska göra anmälan till Polismyndigheten eller åklagare så snart det finns anledning att anta att någon gjort sig skyldig till folkbokföringsbrott. Någon anmälan ska dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs (11 § första stycket folkbokföringsförordningen [1991:749]).

3.4Behovet av korrekta uppgifter i folkbokföringen

Folkbokföringsuppgifterna ligger till grund för ett stort antal rättig- heter och skyldigheter som kan vara avhängiga av såväl att en person är folkbokförd som var personen är folkbokförd.

Redan i betänkandet från 1936 års uppbördskommitté (SOU 1938:41) framhölls samhällets behov av uppgifter om landets befolkning och krav på att fullständiga och riktiga uppgifter regi- strerades i folkbokföringen. Befolkningens alltmera tilltagande rör- lighet hade redan då försvårat arbetet med fullständiga och riktiga uppgifter. Det var också en anledning till behovet av en revision av lagstiftningen och i betänkandet gavs förslag till ny folkbokförings- organisation.4 Betänkandet ledde dock inte till något förslag i riks- dagen. Även senare utredningar har framhållit samhällets grundläg- gande behov av uppgifter ur folkbokföringen, såsom 1979 års folk- bokföringskommitté5 och 1983 års folkbokföringskommitté.6

Vissa av uppgifterna som registreras i folkbokföringsdatabasen överförs till Statens personadressregister (SPAR) dit företag och orga- nisationer kan vända sig för att bl.a. få enskildas adressuppgifter.7 Myn-

4Omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m.m., del II Folkbokföringen (SOU 1938:41), s. 259.

5Folkbokföringens framtida organisation (SOU 1981:101), s. 25 f. och s. 39.

6Rätt adress (SOU 1988:10), s. 45 f.

7Se lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret med tillhörande förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret.

113

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

SOU 2021:57

digheter kan använda sig av aviseringssystemet Navet för att hämta uppgifter som finns i folkbokföringsdatabasen (se avsnitt 10.7 angå- ende avisering av samordningsnummer från Navet och SPAR).

Utifrån perspektivet om utbetalningar från välfärdssystemen be- nämns i vissa sammanhang basuppgifter i folkbokföringen som system- överskridande uppgifter. Detta eftersom de är uppgifter som används i många av ersättningssystemen inom välfärden för att bedöma rätten till och storleken på ersättningen.8 I många författningar är ett av flera kriterier för att författningen ska kunna tillämpas i förhållande till personen att personen är folkbokförd. En person som inte är folk- bokförd kan omfattas av en författning som kräver folkbokföring endast om kravet på folkbokföring skulle strida mot EU-rättsliga bestämmelser eller andra överordnade bestämmelser. Författningar kan även ha egna definitioner av bosättning som måste uppfyllas för att författningen ska kunna tillämpas och där omständigheten att en person är folkbokförd kan ha betydelse för bedömningen av bosättning.

3.5Olika fel i folkbokföringsuppgifter

3.5.1Kritik mot kvaliteten i folkbokföringen och olika typer av fel som kan förekomma

Att fel förekommer i folkbokföringsuppgifter har beskrivits av 1936 års uppbördskommitté9, av Centrala folkbokförings- och uppbördsnämn- den10 och av 1979 års folkbokföringskommitté11 samt 1983 års folk- bokföringskommitté.12 Nuvarande folkbokföringslag bygger på för- slag från 1983 års folkbokföringskommitté.

Både 1979 års och 1983 års folkbokföringskommitté lyfte fram olika typer av företeelser som orsakade fel och använde som samman- fattande benämning för företeelserna begreppet skenskrivningar. Begreppet innefattade att personer med hjälp av felaktiga uppgifter i flyttningsanmälan eller genom att underlåta att anmäla flyttning inom

8Se bl.a. Läckaget i välfärdssystemen, del 2, Omfattningen av felaktiga utbetalningar från väl- färdssystemen, rapport 6 oktober 2019 från Delegationen för korrekta utbetalningar från väl- färdssystemen, s. 13, 18 och 63.

9Omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m.m., del II Folkbokföringen (SOU 1938:41).

10Ny folkbokföringsförordning m.m. (SOU 1966:16).

11Folkbokföringens framtida organisation (SOU 1981:101), s. 25 f. och s. 39.

12Rätt adress (SOU 1988:10), s. 45 f.

114

SOU 2021:57

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

landet eller till utlandet, utnyttjade folkbokföringen för att otillbör- ligt skaffa sig förmåner i beskattnings- eller bidragssammanhang.13

Som framhålls i våra direktiv har regeringen, Skatteverkets intern- revision och Riksrevisionen samtliga kritiserat Skatteverkets arbete med att upprätthålla kvaliteten inom folkbokföringen och Skatteverkets interna styrning av verksamheten.14 Kunskap om olika typer av fel som kan förekomma i folkbokföringen konstaterades finnas men kun- skaper om omfattningen, hur vanligt förekommande felen är och kon- sekvenser som uppstår till följd av felen saknades.15

Skatteverket har ett pågående arbete för att öka kunskapen om det s.k. folkbokföringsfelet, i vilken omfattning fel förekommer, de konse- kvenser som felen medför och för att förbättra risk- och kontroll- arbetet.

Skatteverket har år 2018 i rapporten Kvalitetsuppföljning i folkbok- föringsregistret delat in fel som kan förekomma i folkbokförings- databasen i fyra olika typer.16

Övertäckningsfel, när en person är folkbokförd trots att denne inte ska vara det.

Undertäckningsfel, när en person som ska vara folkbokförd inte är det.

Felaktig folkbokföringsadress, när en person har en annan folk- bokföringsadress än den där han eller hon enligt folkbokförings- lagen ska anses vara bosatt.

Andra egenskapsfel, när fel föreligger i övriga (person)uppgifter som förekommer i folkbokföringsdatabasen utöver adress, exem- pelvis kön, ålder, personnummer, civilstånd, medborgarskap och civilrättsliga relationer.17

13Folkbokföringens framtida organisation (SOU 1981:101), s. 39 ff. och Rätt adress (SOU 1988:10), s. 79 ff.

14Se dir. 2019:54, s. 2, regeringens skrivelse 2017/18:124, Riksrevisionens rapport om folkbok- föringen, Riksrevisionens rapport Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke (RiR 2017: 23), prop. 2018/19:1 utg. omr. 3 s. 17 och Skatteverkets rapport 28 september 2018 Kvalitets- uppföljning i folkbokföringsregistret.

15Regeringens skrivelse 2017/18:124, Riksrevisionens rapport om folkbokföringen, s. 4.

16Indelning i fyra kategorier av fel har sin bakgrund i tidigare genomförda rapporter från Skatte- verket men benämningen på kategorierna har delvis förändrats till rapporten år 2018. Jfr Skatteverkets rapport 2006, Kartläggning av folkbokföringsfelet s. 11 som hade liknande indelning och Riksrevisionens rapport Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke (RiR 2017:23), s. 25–28.

17Skatteverket rapport den 28 september 2018, Kvalitetsuppföljning i folkbokföringsregistret, s. 6.

115

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

SOU 2021:57

I våra direktiv lyfts olika fel som kan förekomma i folkbokförings- uppgifter fram. Dessa kan delas in i två kategorier, fel kopplade till bosättning och fel kopplade till andra personuppgifter. Kategorin fel kopplade till bosättning omfattar alltså de fel Skatteverket benämner övertäckningsfel, undertäckningsfel och felaktig folkbokföringsadress. Det kan framhållas att det är uteslutande övertäckningsfel och felak- tig folkbokföringsadress som lyfts fram som problem i våra direktiv inom kategorin bosättning.

Den kategori som avser fel kopplade till andra personuppgifter motsvarar Skatteverkets benämning andra egenskapsfel. Denna typ av fel inrymmer en mängd uppgifter. Fokus i vår utredning ligger på att förhindra att uppgifter blir felaktigt registrerade när en person flyttar till Sverige och ska folkbokföras. Våra förslag ska syfta till att kor- rekta uppgifter registreras redan från början.

Felaktiga uppgifter i folkbokföringsdatabasen kan ha orsakats oav- siktligt, t.ex. på grund av okunskap om reglerna om folkbokföring, eller avsiktligt.18 De åtgärder som behövs för att minska felen kan skilja sig åt beroende på om felen är oavsiktliga eller avsiktliga. Motivet till att avsiktligen lämna felaktiga uppgifter kan t.ex. vara att erhålla väl- färdsförmåner, undgå beskattning eller kostnader/avgifter. Felaktiga uppgifter som orsakas med syfte att erhålla välfärdsförmåner är av betydande intresse för vår utredning eftersom direktiven framhåller att våra förslag särskilt ska förebygga och motverka felaktiga utbetal- ningar från välfärdssystemen.

3.5.2Anledningar till fel i folkbokföringsuppgifter rörande bosättning

Personer som kvarstår som folkbokförda trots flytt från Sverige

När personer flyttar från Sverige och inte anmäler det till folkbok- föringen kvarstår de som folkbokförda vilket orsakar fel i folkbok- föringen. Skatteverket bedömer att majoriteten av de som underlåter att anmäla flytt från Sverige gör detta oavsiktligt och att det har sin grund i okunskap kring reglerna om folkbokföringen. De exempel som lyfts fram i detta sammanhang är:

18Skatteverket rapport den 28 september 2018, Kvalitetsuppföljning i folkbokföringsregistret, s. 8 och Skatteverkets rapport 2006, Kartläggning av folkbokföringsfelet, s. 9.

116

SOU 2021:57

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

Personer som invandrat och sedan flyttar från Sverige och

personer med ursprung i Sverige som flyttar utomlands i ett år eller mer.

När det gäller personer som avsiktligen underlåter att anmäla utvand- ring lyfts ofta fram att det sker i syfte att uppbära välfärdsförmåner som man inte längre är berättigad till då man flyttat utomlands, t.ex. barnbidrag och garantipension. Avsiktliga övertäckningsfel kan också orsakas av exempelvis en ovilja att klippa banden med Sverige som tidi- gare hemland.19

Personer som inte är folkbokförda trots att de ska vara det

Problemet med att en person som ska vara folkbokförd inte är det, beskrivs uteslutande uppkomma i samband med invandring och åter- invandring. Incitamenten att bli folkbokförd är emellertid starka vil- ket talar för att dessa fel är av mindre omfattning än övriga fel som att personer inte anmäler utvandring.

En anledning till att avsiktligt låta bli att anmäla flytt till Sverige och bli folkbokförd som har lyfts fram under senare år är s.k. sken- utvandring med motivet att undvika skatt. Samtidigt framhålls att det endast är ett fåtal individer som har starka incitament för ett sådant agerande.20

Felaktig folkbokföringsadress

Felaktig folkbokföringsadress uppstår när en individ flyttar från sin tidigare bostad och inte anmäler detta till folkbokföringen. Även majo- riteten av dessa fel förmodar Skatteverket sker oavsiktligt.

När det gäller avsiktligt felaktig folkbokföringsadress lyfts ofta fram att syftet är att få välfärdsförmåner. Som exempel kan följande nämnas.

Skenseparationer eller annan oriktig folkbokföring för att bl.a. få mer underhållstöd, bostadsbidrag eller bostadstillägg som man inte är berättigad till.21

19Skatteverkets rapport den 28 september 2018, Kvalitetsuppföljning i folkbokföringsregistret, s. 9.

20A.a., s. 10 och 14.

21A.a., s. 11.

117

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

SOU 2021:57

Ungdomar som vill få bibehålla fri tandvård som tillhandahålls på tidigare bosättningsort.

Att avsiktligt anmäla felaktig folkbokföringsadress kan även ha ett tydligt kriminellt syfte. Som exempel kan följande nämnas.

Skriva sig på annan adress för att möjliggöra bedrägerier eller undgå Kronofogdemyndigheten.22

Ändra annans folkbokföringsadress för att möjliggöra bedräge- rier och identitetsstöld.

Att avsiktligt anmäla felaktig folkbokföringsadress kan också göras av andra anledningar än att få tillgång till välfärdsförmåner. Följande kan nämnas.

Bostadsuthyrare som vill undgå beskattning.23

Studenter som vill undgå kostnader/avgifter som exempelvis hem- försäkringskostnad.

Bostadsuthyrare och andrahandshyresgäster som inte vill riskera bostaden och andra upplägg med bostadslägenheter.24

3.5.3Fel kan förekomma avseende andra personuppgifter än bosättning

Felaktig folkbokföringsuppgift kan leda till identitetsrelaterat miss- bruk men det är inte så att alla felaktiga folkbokföringsuppgifter gör det. Likaså innebär inte allt identitetsrelaterat missbruk att fel före- kommer i folkbokföringsuppgifter. Att exempelvis en person kapar en annan persons befintliga och korrekta identitet (s.k. identitetsintrång) innebär inte att det föreligger oriktigheter i folkbokföringsuppgifter.25

När det gäller fel i andra personuppgifter än bosättning (s.k. andra egenskapsfel) kan orsaken till felen vara att personer ofrivilligt kommit att registreras mer än en gång på grund av stavningen av namn, mel-

22Dir. 2019:54, s. 4 och Skatteverkets rapport 2006, Kartläggning av folkbokföringsfelet, s. 31.

23Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86), s. 96, 123,

160f. och s. 208.

24A.a., s. 195 f.

25Riksrevisionens rapport Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke (RiR 2017:23), s. 27 f. och NUC, Identitetsrelaterad brottslighet, Öppen version, 2015-12-09.

118

SOU 2021:57

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

lannamn eller efternamn och de kan vara helt omedvetna om att det förekommer oriktiga uppgifter i folkbokföringsdatabasen. Likaså kan det vara rena handläggningsfel av Skatteverket. Det kan också bli fel i uppgifter efter att en person ändrat sitt namn i ett annat land och där- efter återvänt varefter ingen samregistrering sker med det tidigare namnet.26

Avsiktliga fel i andra personuppgifter än bosättning beskrivs inte sällan ha sin grund i ett tydligt kriminellt syfte. Det kan handla om

falska eller oriktiga identiteter för att begå bedrägeri och annan ekonomisk brottslighet,

att någon har flera identiteter för att begå bedrägeri och annan ekonomisk brottslighet27 eller

att bibehålla anonymitet för att undgå lagföring.28

Det finns brottsaktiva nätverk som systematiskt utnyttjar brister i kon- trollsystem för att få tillgång till nya personuppgifter (identitetsupp- gifter med nya familjeförhållanden) som kan användas för att begå brott. Enligt Skatteverket sker det vanligen genom nyttjandet av olika former av manipulerad dokumentation med koppling till att stödja byggandet av en identitet eller som underlag för rätten till bosättning i Sverige.29

Oriktiga identiteter som består av uppgifter om en person som aldrig har bott eller vistats i Sverige eller av uppgifter som är helt finge- rade tillhör i statistisk mening övertäckningsfel.30

26Skatteverkets promemoria 2018-12-20, Motverka registrering av falska identiteter, Uppdrag i Skatteverkets regleringsbrev 2018, s. 6 och Skatteverket rapport den 28 september 2018, Kvali- tetsuppföljning i folkbokföringsregistret, s. 8.

27Skatteverkets promemoria 2018-12-20, Motverka registrering av falska identiteter, Uppdrag i Skatteverkets regleringsbrev 2018, s. 6 och Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37), s. 266 f.

28Dir. 2019:54 s. 4 och Redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism (Ju2018/03200/PO), s. 6.

29Skatteverkets promemoria 2018-12-20, Motverka registrering av falska identiteter, Uppdrag i Skatteverkets regleringsbrev 2018, s. 6.

30Skatteverket rapport den 28 september 2018, Kvalitetsuppföljning i folkbokföringsregistret, s. 9.

119

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

SOU 2021:57

3.5.4Uppskattning av omfattningen av fel i folkbokföringsuppgifter

1983 års folkbokföringskommitté konstaterade i delbetänkandet Rätt adress (SOU 1988:10), att det inte fanns redovisat någon statistiskt hållbar undersökning av omfattningen av felaktig folkbokföring vad gällde bosättningsredovisningen inom landet. Kommittén försökte att på olika sätt få fram en objektivt hållbar analys av felfrekvensen i den svenska folkbokföringen men kom fram till att det inte var möjligt.31

Under senare år har ett antal studier genomförts för att närmare undersöka omfattningen av felen i folkbokföringen och konsekvenser som uppstår till följd av felen.

Försök till kartläggningar av omfattningen av det s.k. folkbokför- ingsfelet har genomförts av Skatteverket år 2006 och år 2013. I regler- ingsbrevet för 2018 gav regeringen Skatteverket i uppdrag att utveckla en metod för att systematiskt kunna följa upp kvaliteten i folkbok- föringen. Sedan 2019 har Skatteverket haft i uppdrag att bedöma det s.k. folkbokföringsfelets storlek. Under år 2018 redovisade Skatte- verket en rapport till regeringen med förslag på övergripande inrikt- ning på en metod för att följa upp kvaliteten i folkbokföringsre- gistret.32 Modellen är under fortsatt utveckling och Skatteverket har i sin årsredovisning för 2019 redovisat skattningar på omfattning av olika typer av registerfel.

Omfattningen av bosättningsrelaterade fel i folkbokföringen

Skatteverket har i sin årsredovisning år 2019 uppskattat folkbok- föringsfelet kopplat till bosättning till 195 000 personer eller 1,9 pro- cent av befolkningen år 2017. Felaktig folkbokföringsadress står för mer än hälften av folkbokföringsfelet, cirka 119 000 personer år 2017. Antalet personer som är folkbokförda trots att personen inte längre bor i landet är betydande, cirka 65 000 personer år 2017. Personer som ska vara folkbokförda men inte är det bedömer Skatteverket i sammanhanget är litet, cirka 12 000 personer år 2017.33

Felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen som orsakats av fel i systemöverskridande uppgifter har studerats och redovisats i en

31Rätt adress (SOU 1988:10), s. 82 f. och 86.

32Skatteverket rapport 28 september 2018, Kvalitetsuppföljning i folkbokföringsregistret, s. 4 och 8.

33Skatteverkets, Årsredovisning 2019, s. 21 och 72 f.

120

SOU 2021:57

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

rapport i oktober 2019 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.34 När det gäller uppskattningar av fel i system- överskridande uppgifter uppskattas dessa generera felaktiga utbetal- ningar på totalt 3,5–7 miljarder kronor men omfattningen av de felak- tiga utbetalningarna varierar mycket mellan olika systemöverskridande uppgifter.35

När det specifikt gäller systemöverskridande uppgifter såsom folk- bokföringsuppgifter har felaktiga utbetalningar till personer som är folkbokförda i Sverige trots att personen inte längre bor i landet, övertäckningsfel, studerats i rapporten.36 Felaktiga utbetalningar till dessa personer uppskattas till nästan 268 miljoner kronor för år 2016, vilket motsvarar 0,18 procent av de studerade utgifterna. För år 2018 uppskattas 285 miljoner kronor betalats ut felaktigt.

Delegationens slutsats är att, ifall modellen i delen som avser över- täckning fungerar tillfredsställande, så pekar resultaten på relativt stora felaktiga utbetalningar samtidigt som de felaktiga utbetalningarna är begränsade i förhållande till såväl de totala utbetalningarna som den allmänna diskussionen om kvaliteten i folkbokföringsregistret.

När det gäller felaktig folkbokföringsadress har delegationens stu- die inte kunnat ge några entydiga svar avseende felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen med hänsyn till i huvudsak att rätten till ersätt- ning från de studerade välfärdssystemen inte ensamt är beroende av korrekt folkbokföringsadress.37

Delegationen har i sitt slutbetänkande den 12 december 2019 pre- senterat bl.a. en modell för att möjliggöra för återkommande bedöm- ningar av felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen.38

Omfattningen av identitetsrelaterade fel i folkbokföringen

En samlad bild av omfattning och konsekvenser av identitetsrelate- rade fel i folkbokföringsuppgifter och missbruk finns inte i dagsläget och Skatteverket har år 2018 anfört att den samlade bilden är kom- plex att ta fram.39 Inte heller i årsredovisningen 2019 har Skatteverket

34Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Läckaget i välfärdssystemen, del 2 Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, Rapport 6, oktober 2019.

35A.a., s. 173.

36A.a., s. 88 och 94 f.

37A.a., s. 114.

38Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59), s. 27.

39Skatteverkets promemoria 2018-12-20, Motverka registrering av falska identiteter, Uppdrag i Skatteverkets regleringsbrev 2018, s. 5.

121

Om folkbokföring och folkbokföringsfel

SOU 2021:57

tagit med fel i t.ex. namn eller relationer i analysen av omfattningen av folkbokföringsfelet.40

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har undersökt möjliga metoder och förutsättningar för att kvanti- fiera omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen som orsakas av missbruk av identiteter men har inte haft möjligt att studera det i sin helhet inom ramen för delegationens arbete. Dele- gationen stannade därför vid att studera felaktiga utbetalningar som kan komma att uppstå som konsekvens av identitetsrelaterat miss- bruk med samordningsnummer (se avsnitt 10.8.2).41

40Skatteverket, Årsredovisning 2019, s. 73.

41Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Läckaget i välfärdssystemen, del 2 Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, Rapport 6, oktober 2019, s. 88 och

122

4Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

4.1Vårt uppdrag

I utredningens uppdrag ingår att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av personuppgifter i ett folkbokförings- ärende. Utifrån denna kartläggning ska vi identifiera eventuella brister i systemet, vilket i sin tur kan bidra till att identifiera åtgärder som minskar risken för att oriktiga uppgifter blir registrerade om folkbok- förda. Vårt uppdrag berör först och främst folkbokföringslagen (1991:481) och folkbokföringsförordningen (1991:749). Vissa relevanta begrepp och grundläggande regler om folkbokföring, bl.a. förutsätt- ningarna för att bli folkbokförd och vad som är rätt folkbokförings- ort har redovisats i kapitel 3.

I kapitlet ges inledningsvis en övergripande redogörelse för Skatte- verkets hantering av ett folkbokföringsärende. Därefter redovisas de regler och rutiner som tillämpas i vissa specifika folkbokföringsären- den. Vår kartläggning omfattar endast vissa typer av folkbokförings- ärenden. Det är regler och rutiner i samband med att en person

blir folkbokförd första gången (flyttar till Sverige),

utvandrar,

ändrar eller borde ändra sin folkbokföringsadress.

123

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

4.2Övergripande om Skatteverkets hantering av ett folkbokföringsärende

4.2.1Allmänt om regler och rutiner hos Skatteverket

Utöver lagar, förordningar och rättspraxis har Skatteverket tagit fram egen rättslig vägledning, ställningstaganden och arbetsbeskrivningar som syftar till att beskriva för handläggare hur författningar och rätts- praxis ska tillämpas. När utredningens kartläggning av rutinerna i ett folkbokföringsärende skedde i slutet av 2019 fanns en handbok (arbets- beskrivning) med drygt 20 avsnitt till stöd för handläggarna. Hand- boken innehöll både rättslig och praktisk information. Skatteverket har informerat utredningen om att myndigheten under 2020 påbörjat en uppdelning av handboken på så sätt att all rättslig information flyttas till ”Rättslig vägledning” som finns på Skatteverkets hemsida, medan frågor om registrering och praktisk handläggningsinformation numera ska finnas i arbetsbeskrivningar. Beskrivningen i det följande av Skatte- verkets handläggningsrutiner utgår från arbetsbeskrivningarnas inne- håll vid utgången av 2019.

Det finns även ställningstaganden som beskriver hur Skatteverket anser att nya bestämmelser ska tillämpas eller hur en viss frågeställ- ning ska bedömas. Ett ställningstagande är styrande för Skatteverkets verksamhet medan det för allmänheten endast är vägledande.

4.2.2Skatteverkets handläggning av folkbokföringsärenden

I Skatteverkets arbetsbeskrivning erinras om att förvaltningslagen (2017:900) innehåller regler för hur handläggningen av ett ärende ska gå till och regler om bl.a. jäv, kommunicering av uppgifter, beslutsmoti- vering, underrättelse om beslut, överklagande och ändring av beslut.

Handläggningen av ett folkbokföringsärende hos Skatteverket ini- tieras i regel genom en anmälan, ansökan eller genom en underrättelse. Det förekommer i undantagsfall att Skatteverket vidtar en åtgärd utan att det har kommit in någon anmälan, ansökan eller underrättelse.1

En anmälan enligt folkbokföringslagen ska göras skriftligen om inte annat anges i lagen. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att en anmälan, ansökan eller uppgift ska lämnas vid personlig inställelse (23 § folkbokföringslagen).

1Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 4.3.1 i materialet ”ärendehantering”.

124

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

Skatteverket samarbetar med Statens servicecenter som driver ser- vicekontor på olika platser i landet. De anställda vid servicekontoren företräder Skatteverket. En inkommen anmälan eller ansökan vid ett sådant kontor anses därför direkt inkommen till Skatteverket.

I arbetsbeskrivningen framhålls att Skatteverkets utredningsansvar innebär att se till att ett ärende blir ordentligt utrett och att underla- get i ärendet är sådant att det leder till ett materiellt riktigt beslut.2 Vid kontakt med en person som inte behärskar språket ska Skatteverket använda tolk och översätta handlingar om så behövs. Enligt arbetsbe- skrivningen kan behov av tolk förekomma när en person ska folkbok- föras för första gången i samband med invandring och det betonas att det är angeläget att uppgifter om bl.a. namn, födelsetid, medborgar- skap och civilstånd blir korrekta.3

Som huvudregel får Skatteverkets beslut i folkbokföringsärenden överklagas. Vissa beslut som t.ex. beslut om vitesföreläggande och be- slut om kontrollbesök får inte överklagas (38 och 39 §§ folkbok- föringslagen).

4.2.3Skatteverkets it-system

För hantering av folkbokföringsärenden utnyttjar Skatteverkets hand- läggare olika delar av Skatteverkets it-system. I folkbokföringsverksam- heten används handläggningssystemen Riksfolkbokföringen (POFF) och Folke. Handläggningen sker i POFF medan Folke används både till maskinell och manuell handläggning samt för att kunna fördela ärenden till olika handläggare.4 POFF och Folke delar en gemensam databas. Vidare finns inom folkbokföringsverksamheten it-stödet Navet som är ett aviseringssystem som hämtar uppgifter direkt från folkbokföringsdatabasen och som syftar till att tillhandahålla aktuella folkbokföringsuppgifter till samhället i övrigt.

Diarieföring sker i POFF i en del av folkbokföringsdatabasen som kallas Diariet. Grundläggande diarieuppgifter som registreras i databa- sen för att uppfylla kravet utifrån bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ingår i Diariet. Ärenden av mer övergri-

2A.a., avsnitt 4.4.2 i materialet ”ärendehantering”.

3A.a., avsnitt 4.3.5 i materialet ”ärendehantering”.

4Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke (RiR 2017:23), s. 41.

125

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

pande eller administrativ karaktär diarieförs i det allmänna diariet, Diana. Vissa typer av ärenden diarieförs i båda diarierna.5

4.2.4Skatteverkets utrednings- och kontrollmöjligheter i ett folkbokföringsärende

Skatteverket genomför kontroller preventivt och i efterhand

Skatteverket genomför kontroller inom folkbokföringen dels preven- tivt, dels i efterhand. Den preventiva kontrollen innebär att en inkom- mande anmälan granskas innan beslut tas. Den aktualiseras såväl vid flyttningsanmälningar inom och till Sverige som vid flyttningsanmäl- ningar till utlandet. Kontrollen i efterhand handlar om att granska om en befintlig uppgift i folkbokföringsdatabasen är korrekt, exempelvis efter att Skatteverket mottagit en underrättelse om felaktig adress.6 Kontrollerna kan även vara egeninitierade av Skatteverket (se avsnitt 4.7)

När det gäller kontroll av personers bosättning har Skatteverket ett allmänt avsnitt i sin arbetsbeskrivning som är gemensamt för kontrol- ler av bosättning. Det beskriver en metodik för hur handläggare bör genomföra en utredning.7 Avsnittet kompletteras av de materiella reg- lerna i andra avsnitt i arbetsbeskrivningen och av flera ställningsta- ganden.

Skatteverket markerar vissa adresser som granskningsvärda

En anmälan om flytt till och inom Sverige som avser vissa adresser kan enligt Skatteverket ge anledning till närmare kontroll av anmälan. Skatteverket har möjlighet att inom folkbokföringsverksamheten mar- kera adresser som bör kontrolleras som granskningsvärda. I it-syste- met Folke benämns funktionen granskningsvärda adresser.

Anmälan om flytt inom landet till en adress som har markerats som granskningsvärd går inte igenom automatiskt utan hamnar för kon- troll hos handläggare. Markeringen att en adress är granskningsvärd

5Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 4.4.1 och Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37), s. 290.

6Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke (RiR 2017:23), s. 40 f. och Skatteverket Beivra avsiktliga fel, Årsrapport 2015, s. 4, samt Skatteverkets Rapport 2018-02-26 Insatsen begränsa avsiktliga fel Kunskapsinhämtning taktiska risker 2017, avsnitt 2.

7Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 30 Bosättning.

126

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

är en intern signal för Skatteverket om att det kan finnas skäl att utreda en anmälan. Vid en anmälan om flyttning inom landet kvarstår anmä- laren som folkbokförd på den gamla adressen under tiden utredningen pågår av anmälan till den granskningsvärda adressen. I vissa fall kan utredningen resultera i att Skatteverket inte kan fastställa en ny adress utan personen blir folkbokförd under rubriken på kommunen skrivna eller under rubriken utan känd hemvist (4 § folkbokföringsförord- ningen). Utredningen kan även resultera i att personen blir avregistrerad som utvandrad.

Även vid flytt till Sverige kan en adress som är granskningsvärd vara av intresse som signal om att det finns skäl att utreda anmälan om flytt till adressen.8 Vid flyttning till landet har Skatteverket emeller- tid inte något maskinellt stöd för granskningsvärd adress som gör att en anmälan automatiskt faller ut för kontroll. I stället behöver hand- läggaren söka på en adress för att uppmärksamma om anmälan avser en granskningsvärd adress eller inte. För en person som anmält flytt till landet till en granskningsvärd adress, medför kontrollen att perso- nen inte kommer bli folkbokförd eller tilldelas personnummer innan adressutredningen har slutförts av Skatteverket.

Skatteverkets utrednings- och kontrollmöjligheter enligt folkbokföringslagen

I stor utsträckning bygger uppgifterna i folkbokföringen på den enskil- des egna anmälningar och uppgifter. Skatteverket har dock vissa utred- nings- och kontrollmöjligheter enligt folkbokföringslagen. Skatte- verket har möjlighet att förelägga en person att göra en anmälan som denne kan antas vara skyldig att göra enligt folkbokföringslagen eller att lämna de uppgifter som behövs för att bedöma eller kontrollera personens folkbokföring eller övriga uppgifter som får registreras i folkbokföringsdatabasen enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om behand- ling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet (folkbokföringsdatabaslagen). Det kan gälla exempelvis att anmäla flytt- ning eller att svara på förfrågan vid bosättningskontroll (31 § folkbok- föringslagen).

Skatteverket får också förelägga en fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet, som upplåter en bostad åt någon annan, att uppge

8A.a., utredning av bosättning, avsnitt 30.7.

127

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

till vem bostaden upplåts och om denne med fastighetsägarens eller lägenhetsinnehavarens medgivande i sin tur upplåter bostaden åt någon annan samt vilka personer som enligt fastighetsägarens eller lägenhetsinnehavarens kännedom bor i fastigheten respektive lägenhe- ten (32 § folkbokföringslagen). Den som inte följer ett föreläggande kan föreläggas vid vite av Skatteverket. Vitesföreläggandet ska delges. Följs inte vitesföreläggandet kan handläggaren på Skatteverket över- lämna ärendet till skatteombud för fortsatt hantering av ansökan om utdömande av vite. Frågor om utdömande av vite prövas av den för- valtningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av ett folk- bokföringsbeslut. Vitets lämplighet får bedömas vid prövning av en fråga om utdömande av vite (37 § folkbokföringslagen).

Skatteverkets rutin enligt myndighetens arbetsbeskrivning är att i första hand påminna en person om att göra en skriftlig flyttanmälan när det kan antas att en person är skyldig lämna en sådan anmälan. Vid uteblivet svar kan Skatteverket i stället förelägga personen att lämna en anmälan eller de begärda uppgifterna.9

När det är nödvändigt för bedömning av frågan om folkbok- föring får Skatteverket besluta om kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Kontrollbesöket får bara genomföras där den enskilde är folkbokförd, har uppgett sig vara bosatt eller där det annars finns anledning att anta att han eller hon är bosatt. Vid kontroll- besöket får Skatteverket begära att den person som besöket avser läm- nar uppgift om sin identitet. Kontrollbesöket får ske oannonserat och ska genomföras på ett sådant sätt att det innebär ett begränsat intrång för den enskilde (32 a och 32 b §§ folkbokföringslagen). Skatte- verket har ett rutindokument för arbetet med kontrollbesök.

4.3Särskilda regler och rutiner vid internordisk flyttning till och från Sverige

För internordisk flyttning gäller lagen (2005:268) om överenskom- melse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folk- bokföring. Med internordisk flyttning avses att en person, oavsett medborgarskap, flyttar till Sverige från Danmark (även Färöarna och Grönland), Finland, Island eller Norge (utom Svalbard) eller flyttar från Sverige till något av dessa länder. I korthet innebär överenskom-

9Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 17.4 Flyttning.

128

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

melsen att de nordiska länderna bildar ett gemensamt registerområde. Registrering av in- och utflyttning sker enligt elektroniska underrät- telser mellan ländernas centrala registreringsmyndigheter. Särskilt it-stöd finns för hantering av underrättelser, förfrågningar och svar mellan de nordiska länderna.

Vid flyttning från ett nordiskt land till ett annat avregistreras den flyttande i utflyttningslandet först sedan inflyttningen i inflyttnings- landet bekräftats. Myndigheten i inflyttningslandet beslutar om inflytt- ning och beslutet blir bindande för myndigheten i utflyttningslandet.

En flyttning omfattas av den internordiska överenskommelsen om utflyttningsstaten inom tre månader tagit emot en underrättelse från inflyttningsstaten. Om någon underrättelse från inflyttningsstaten inte kommit inom tre månader tillämpas för svensk del i stället reglerna i folkbokföringslagen på utflyttningen.10

Nordiska medborgare ska, enligt artikel 2 punkt 1 lagen om överens- kommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring, vid flyttning till Sverige visa upp en legitimation med dokumentation om medborgarskap, ett pass eller motsvarande.

4.4Regler och rutiner vid flyttning till Sverige

4.4.1Skyldighet att anmäla flyttning till Sverige

Den som flyttat in från utlandet och ska folkbokföras ska anmäla in- flyttningen till Skatteverket. Anmälan ska göras inom en vecka efter det att personen har vistats i landet i tre månader (26 § folkbokförings- lagen). Anmälan kan göras direkt efter att personen kommit till Sverige.

Anmälan ska innehålla bl.a. namn, födelsetid, medborgarskap, bostads- och postadress, uppgift om inflyttningsdag till landet och av- sikten med vistelsen. Om en person har person- eller samordnings- nummer sedan tidigare ska även det anges för att undvika att personen får flera parallella nummer (28 § folkbokföringslagen). Folkbokföringen gäller från och med flyttningsdagen om den som flyttat gör anmälan inom en vecka från flyttningen. Kommer anmälan in senare gäller folk- bokföringen från och med den dag då anmälan kom in (35 § folkbok- föringslagen).

10Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 19.3.1 Utvandring och Ställningstagande 2019-07-12 Internordisk flyttning Version 10 avsnitt 1 och 3.

129

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

4.4.2Krav på anmälan om flytt till Sverige

Anmälan om flytt till Sverige ska göras skriftligen (23 § folkbok- föringslagen). Skatteverket har en särskild blankett för anmälan. Det finns inget lagkrav på att anmälan ska vara egenhändigt underteck- nad av varje flyttande och i enlighet med 14 § förvaltningslagen god- tar Skatteverket att anmälare använder ombud. Ärenden om inflytt- ning från utlandet är av sådan karaktär att Skatteverket anser att det finns särskilda skäl enligt 23 § andra stycket folkbokföringslagen att begära personlig inställelse på servicekontor eller skattekontor. Samt- liga inflyttande måste normalt närvara personligen vid anmälan även om ett ombud undertecknat anmälan. Även en anmälan om återin- flyttning från utlandet ska enligt Skatteverkets rutiner i normalfallet lämnas vid personlig inställelse.11

Att Skatteverket regelmässigt kräver personlig inställelse vid all inflyttning till Sverige syftar till att kontrollera att personen faktiskt vistas i Sverige, att identifiera personen och att granska dokument. Det är endast i enstaka fall som Skatteverket hittills inte har krävt personlig inställelse vid anmälan om flytt till Sverige. Det har i de fallen varit fråga om personer som inte har kunnat inställa sig person- ligen till följd av sitt hälsotillstånd. En tillförlitlig identifiering har då säkerställts av Skatteverket genom dialog med vårdgivaren. Identi- fieringen kan i sådana fall bestå av att personal på sjukvårdsinrättning intygar att de har gjort en identitetskontroll, bifogar bestyrkta kopior av identitetshandlingen och intygar att personen inte har möj- lighet att besöka Skatteverket.

Det har även förekommit att en person blivit folkbokförd som åter- invandrad utan att personlig inställelse skett hos Skatteverket. Det har då varit fråga om en bosättningsutredning av en person som tidigare varit folkbokförd och där personen inte medverkat i utredningen.

4.4.3Prövning av förutsättningarna för att bli folkbokförd i Sverige

Grundläggande för bedömningen av om en person ska folkbokföras i Sverige är att personen kan antas komma att stanna i landet under minst ett år. Kriterierna för bedömningen av vistelsetiden är desamma

11Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 18.2.1. 18.2.2 och 18.2.4 Invandring.

130

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

oavsett personens medborgarskap. Det är avsikten vid invandrings- tillfället som är avgörande.12

I samband med att en person anmäler flytt till Sverige kan Skatte- verket, beroende på omständigheterna i det enskilda ärendet, göra en bosättningskontroll. Kontrollen kan vara av enkelt slag eller mer om- fattande. Omständigheter som kan föranleda kontroll är om perso- nen har dubbel bosättning, familj i utlandet som inte flyttar med, arbete i utlandet eller om det finns anledning att ifrågasätta personens uppgift om sin anmälda adress. Att exempelvis många redan är folk- bokförda på adressen eller att fastigheten består av en lokal kan enligt Skatteverket indikera att det finns anledning att ifrågasätta den anmälda adressen och myndigheten kan i sådana fall göra en bosättningskon- troll (se avsnitt 4.2.4).13

En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att vistas i Sverige har bevisbördan för detta och ska kunna styrka uppehållsrätt respektive uppehållstillstånd. Skatteverket prövar om personen ska folkbokföras dels utifrån om personen har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd, dels om personen har kunnat göra vistelse- tiden om minst ett år antaglig. Olika krav ställs på en person som är ekonomiskt aktiv, exempelvis arbetstagare och en som har uppehålls- rätt på grund av tillräckliga tillgångar eller som studerande.14

När det gäller EES-medborgare som uppger sig ha uppehållsrätt finns möjlighet för Skatteverket att begära att han eller hon visar upp ett giltigt pass eller giltigt identitetskort samt handlingar som styrker uppehållsrätten (9 § folkbokföringsförordningen). För en familjemed- lem till en EES-medborgare som uppger sig ha uppehållsrätt får Skatte- verket kräva giltigt pass eller, om han eller hon är EES-medborgare, giltigt identitetskort samt handlingar som styrker familjeanknytningen

m.m.(10 § första stycket 1). Även om det anges i författningstexten att Skatteverket får begära att handlingar visas upp så är Skatteverkets rutin att normalt kräva identitetshandlingar av EES-medborgare och deras familjemedlemmar.

Skatteverket kräver att en utlänning som är skyldig att ha uppehålls- tillstånd för sin vistelse i Sverige visar upp sitt uppehållstillståndskort i samband med anmälan om folkbokföring. Beslut om uppehållstill- stånd meddelas av Migrationsverket med stöd av bestämmelserna i

12Prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m., s. 87 ff.

13Ställningstagande 2019-10-10, Okänd bosättning, avsnitt 6.9.

14Ställningstagande 2019-03-14, Uppehållsrätt, avsnitt 2. och Skatteverkets Promemoria 2018-02-26, Regler och rutiner i folkbokföringsärenden, avsnitt 3.1–3.3.

131

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97). Om en person anmäler återinvandring med bevis om permanent uppe- hållstillstånd kontrollerar Skatteverket hos Migrationsverket att tillstån- det fortfarande gäller och inte är återkallat. Vid Skatteverkets prövning av om en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd ska folkbokföras är giltighetstiden för uppehållstillståndet endast en av flera omständig- heter som har betydelse för frågan om sökanden gjort sin vistelsetid i landet under minst ett år antaglig (HFD 2017 ref. 32).15

4.4.4Styrkande av identitet vid flytt till Sverige

Skatteverket har ett ställningstagande om styrkande av identitet vid flyttning till Sverige daterat 2018-11-23. Det finns även ett flertal ställ- ningstaganden om specifika identitetshandlingar från olika länder.

Skatteverkets utgångspunkt är att den inflyttande ska styrka sin identitet och andra personuppgifter. Med begreppet identitet avses enligt Skatteverket i detta avseende som regel personens namn, födelse- tid och medborgarskap. Identiteten ska i första hand styrkas med en resehandling i original (nationellt id-kort från EES-stat eller Schweiz, hemlandspass, främlingspass eller resedokument). Vid anmälan om flytt till Sverige ska personen i anmälan ange om han eller hon har ett pass.16

För att Skatteverket ska godta en handling som pass ska den nor- malt innehålla de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 § utlänningsför- ordningen. Som utgångspunkt ska en resehandling vara utfärdad på ett från identitetssynpunkt säkert sätt och sökanden måste därför ha inställt sig personligen vid ansökan om handlingen. Resehandlingen ska även normalt innehålla uppgift om innehavarens medborgarskap, fullständiga namn, födelsedatum (år, månad och dag) och födelseort. Vidare ska resehandlingen innehålla uppgift om handlingens giltig- hetstid och utfärdande myndighet. Om det efter granskning av ett pass eller nationellt identitetskort framgår att kontrollsiffrorna inte stämmer, att det manipulerats eller att det på annat sätt framgår att det inte uppfyller de krav som ställs på handlingen, godtar Skatteverket normalt inte resehandlingen.

Standarder för utformning av resehandlingar har skapats av FN- organet International Civil Aviation Organization (ICAO) och de

15Skatteverkets ställningstagande 2017-07-07 Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år och Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 18.4.2, 18.4.3 och 18.4.4 Invandring.

16Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 18.2.2 och 18.2.3 Invandring.

132

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

flesta av världens länder är anslutna till ICAO och förutsätts följa de standarder som ICAO sätter upp. Standarderna beskriver bl.a. säker- hetsdetaljer i pass och nationella identitetskort och finns för att för- svåra manipulering och förfalskning av handlingar. Om en person har en resehandling som inte uppfyller ICAO:s tekniska specifikationer kan Skatteverket enligt sitt ställningstagande inte godta handlingen utan att göra en mer djupgående undersökning. Enligt Skatteverket har det förekommit att en person har uppvisat en resehandling vars kontrollsiffror inte har stämt, men där det efter en fördjupad utredning ändå visat sig att resehandlingen är riktig och har kunnat godtas för att styrka personens identitet.

Om Skatteverket efter granskning av en resehandling inte godtar handlingen för att styrka personens identitet avslår myndigheten anmä- lan om flyttning till Sverige och i beslutet görs en hänvisning till att den flyttande inte har kunnat styrka sin identitet med godtagbar pass- handling eller motsvarande.17

År 2019 konstaterades cirka 113 pass som falska av Skatteverket genom EU-förfrågan. Enligt Skatteverket avslog myndigheten dess- utom ett antal ärenden med hänvisning till att det fanns skäl att ifråga- sätta handlingens riktighet av olika anledningar men där handlingen inte kunnat verifieras som falsk.

Oklarheter beträffande personuppgift som ska registreras i folk- bokföringsdatabasen, exempelvis civilstånd, ska inte väsentligen för- dröja folkbokföringen om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Skatteverket accepterar en kompletteringstid på cirka två veckor innan folkbokföring sker. Är civilståndet därefter fortfarande oklart folkbok- förs personen som sedan diarieförs för fortsatt utredning om civil- ståndet.18

Som nämnts är Skatteverkets rutin att kräva att EES-medborgare som gör gällande uppehållsrätt ska styrka sitt medborgarskap med pass eller nationellt identitetskort uppvisat i original. Av identitetskortet ska innehavarens identitet och medborgarskap framgå. Skatteverket godtar även i vissa fall nationella identitetskort där medborgarskap inte framgår, t.ex. när identitetskortet är utfärdat av ett EES-land som endast utfärdar nationella identitetskort till sina medborgare. För en familjemedlem till en EES-medborgare som inte själv är EES-

17Skatteverkets ställningstagande Styrkande av identitet vid flyttning till Sverige daterat 2018-11-23 avsnitt 4.

18Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 18.2.2 Invandring.

133

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

medborgare är det inte tillräckligt med nationellt identitetskort utan det krävs pass eller motsvarande handling (9 och 10 §§ folkbokförings- förordningen).

Personer som beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket trots att deras identitet inte är styrkt, t.ex. vid asylinvandring och anhörig- invandring från vissa länder, registreras normalt av Skatteverket uti- från de personuppgifter som framgår av uppehållstillståndskortet. Uppgifter om en sådan persons identitet och andra förhållanden grun- das alltså på obestyrkta uppgifter. Skatteverkets ställningstagande om styrkande av identitet vid flyttning till Sverige omfattar inte dessa personer.19 Skatteverket utgår normalt från att en person som vid anmälan om flyttning till Sverige säger sig sakna pass har rätt att vistas i Sverige utan krav på pass. Personen kan därmed folkbokföras med stöd av uppehållstillståndskortet förutsatt att det inte är uppenbart att personen måste ha pass för att få vistas i Sverige, exempelvis om det framgår att personen beviljats uppehållstillstånd som arbetstagare.

Om en person folkbokförs endast med stöd av uppehållstillstånds- kort gör Skatteverket en notering att personens identitet inte är styrkt i en dagboksanteckning i folkbokföringsdatabasens diarium, Diariet.20 Anteckningen sparas i folkbokföringsdatabasen och ingår i utdrag enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordning. Dagboksanteckningen om att identiteten inte är styrkt aviseras inte ut via Navet eller SPAR men den kan ge stöd vid exempelvis en framtida ansökan om ändrade identitetsuppgifter och bedömningen av vilken utredning som krävs i sådant ärende. Det förekommer vidare att Migrationsverket i vissa situationer t.ex. vid handläggning av ärenden om anhöriginvandring efterfrågar uppgiften.

Passporten

I regleringsbrev för år 2018 lämnade regeringen i uppdrag åt Skatte- verket att genomföra åtgärder i syfte att motverka registrering av falska identiteter. Bakgrunden till uppdraget var förslaget i betänkan- det Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU2017:37) om att registrera passnummer i folkbokförings- databasen. Åtgärderna skulle omfatta en utredning av funktioner som

19Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 18.2.3 Invandring och Skatteverkets ställningstagande Styrkande av identitet vid flyttning till Sverige daterat 2018-11-23 avsnitt 1.

134

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

gör det möjligt att upptäcka om samma pass eller annan id-handling används för olika personer vid handläggning av ärenden om folkbokföring och tilldelning av samordningsnummer.

Skatteverket har den 20 december 2018 redovisat regeringsupp- draget i promemorian Motverka registrering av falska identiteter.21 Uppdraget genomfördes genom införande av tjänsten Passporten. Passporten infördes i mars 2018 och har sedan dess använts inom ramen för ärenden om flyttning till Sverige och tilldelning av samordnings- nummer.22 Innan en person tilldelas ett samordningsnummer eller personnummer registreras alltså handlingar med dokumentnummer i Passporten.23 På så sätt registrerar och kontrollerar alltså Skattever- ket i dag passnummer och id-kortsnummer för att minska risken att samma handling kan användas av flera personer.

4.4.5Registrering av andra personuppgifter än de som framgår av resehandlingar

Den som anmäler flytt till Sverige ska lämna uppgift om sin identitet, bosättning och familjeförhållanden så att dessa kan registreras i folk- bokföringen. Skatteverket har ett utredningsansvar som följer av för- valtningslagen. Skatteverket ska ta hänsyn till samtliga uppgifter och handlingar som den enskilde lämnat in i ett ärende, uppmärksamma eventuella motstridigheter, ställa relevanta följdfrågor och begära in kompletteringar om det behövs.24

När det gäller registrering av andra uppgifter än de som framgår av resehandlingar är Skatteverkets utgångspunkt att enbart uppgifter som är mycket sannolika ska registreras i folkbokföringen. Skattever- ket utreder vilka uppgifter som ska registreras i folkbokföringsdata- basen om en persons familjeförhållanden med utgångspunkt i de uppgifter personen lämnar i sin anmälan. Som huvudregel styrker en person sitt civilstånd eller en relation genom att visa upp ett vigsel- bevis eller ett födelsebevis i original eller som bestyrkt kopia, men många gånger behöver Skatteverket mer information för att pröva om det utländska statusförhållandet kan erkännas i Sverige. Om en person

21Skatteverkets promemoria 2018-12-20, Motverka registrering av falska identiteter, Uppdrag i Skatteverkets regleringsbrev 2018, s. 3.

22A.a., s. 9.

23Skatteverkets arbetsbeskrivning Passporten version 19/2 avsnitt 3.

24Skatteverkets Ställningstagande Ändring av uppgifter som har registrerats vid flytt till Sverige 2019-06-13, avsnitt 5.1.

135

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

saknar sådana handlingar från utlandet utreder Skatteverket om övrig bevisning är tillräckligt stark för att uppgiften ska vara mycket sannolik och därmed registreras i folkbokföringen. En person som inte kan visa att han eller hon är gift registreras som ogift i folkbokföringen.

4.4.6Motstridiga personuppgifter

Huvudregeln vid registrering av personuppgifter i samband med folk- bokföring efter flyttning till Sverige är att uppgifterna i hemlands- passet eller motsvarande följs. Påstår personen att uppgifterna är orik- tiga är Skatteverkets bedömning att personen bör få uppgifterna i passet ändrade eller rättade hos hemlandsmyndigheten.

Har den inflyttande inga andra handlingar än sitt uppehållstillstånd utgår Skatteverket som huvudregel från personuppgifterna i uppehålls- tillståndskortet. Vid motstridiga personuppgifter uppmanar Skattever- ket sökanden att lämna en förklaring till det. Skatteverket måste i de fallen göra en utredning och bedömning. Avviker uppgifterna från uppehållstillståndskortet ska den inflyttande som huvudregel lämna in Migrationsverkets beslutsunderlag. Enligt Skatteverkets arbetsbe- skrivning kan handläggare även behöva ta egen kontakt med Migra- tionsverket, särskilt om Skatteverket bedömer att det finns skäl att registrera andra uppgifter än de som framgår av uppehållstillståndet. Inhämtar Skatteverket på eget initiativ uppgifter från Migrations- verket kommuniceras och tillfrågas den inflyttande om uppgifterna innan beslut fattas. Skatteverket ska i dessa fall alltid lämna ett moti- verat beslut där det framgår att myndigheten gjort en bedömning och vad myndigheten kommit fram till utifrån samtliga uppgifter i ärendet.

I de fall personuppgifterna i uppehållstillståndet väsentligen avviker från de uppgifter personen själv lämnar eller som framgår av uppvisade handlingar anser Skatteverket att det i vissa fall kan finnas anledning att ifrågasätta om den sökande är samma person som uppehållstill- ståndet avser.25

25Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 18.6.2 Invandring.

136

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

4.4.7Kontroller innan tilldelning av personnummer

Om den som invandrar har samordningsnummer, eller personnum- mer av annan anledning än folkbokföring (TP-nummer), ska den upp- giften framgå av anmälan om flytt till Sverige.26

I samband med att en person registreras som folkbokförd för första gången i folkbokföringsdatabasen tilldelas personen ett svenskt person- nummer. Innan dess kontrollerar Skatteverket genom sökning i data- basen att personen inte tidigare har tilldelats personnummer eller sam- ordningsnummer eller om personen redan har ett öppet eller avslutat ärende hos Skatteverket. Kontrollerna sker i olika system hos Skatte- verket. Enligt Skatteverkets arbetsbeskrivning rekommenderas hand- läggare att vid sökningar även vända på för- och efternamn, göra ofull- ständiga sökningar av namn, tänka på att stavningen av utländskt namn kan variera och att vända på år, dag och månad som personen är född.27 Skatteverkets it-system gör normalt dessa sökningar automatiskt och endast i undantagsfall behöver handläggare göra uppföljande manuella sökningar på namn. Vidare registrerar och kontrollerar Skatteverket passnummer eller id-kortsnummer i tjänsten Passporten innan tilldel- ning av personnummer för att minska risken att samma handling används av flera personer.

Sker folkbokföring av en person som tidigare tilldelats samord- ningsnummer skapar Skatteverket en hänvisning vid registreringen mellan personnumret och samordningsnumret.28

När en person har tilldelats ett personnummer i samband med in- vandring skickar Skatteverket en underrättelse om fastställt person- nummer till personen.29

4.5Regler och rutiner vid utvandring

4.5.1Skyldighet att anmäla utflyttning från Sverige

Den som är folkbokförd och avser att flytta till utlandet ska anmäla det till Skatteverket. Anmälan ska göras senast en vecka före utresan och ska innehålla uppgift om utresedagen. Om utresan ställs in eller skjuts upp ska detta anmälas senast den tidigare uppgivna utresedagen (27 §

26Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 18.6.2 Invandring.

27A.a., avsnitt 18.2.6 Invandring och avsnitt 6.1.2.2 personnummer och samordningsnummer.

28A.a., avsnitt 18.2.6 Invandring och avsnitt 6.1.2.2 personnummer och samordningsnummer.

29A.a., avsnitt 6.3.2 personnummer och samordningsnummer.

137

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

folkbokföringslagen). Anmälan om flytt till utlandet ska innehålla bl.a. namn och personnummer, bostads- och postadress i Sverige, datum för utresan, adress i utlandet, bostadstyp och vistelsens beräknade varaktighet (29 §). Vid flytt till utlandet upphör den flyttande att vara folkbokförd utresedagen eller om flyttningen anmäls senare, den dag anmälan kom in (36 §). Som framgått ska en person som flyttat från landet avregistreras från folkbokföringen.

4.5.2Skatteverkets handläggning av en anmälan om utflyttning från Sverige

Anmälan om utflyttning

Anmälan om flyttning till utlandet ska göras skriftligen (23 och 27 §§ folkbokföringslagen). Normalt lämnas anmälan på en av Skatteverkets blanketter för sådana ärenden. En uppgift om flyttning som lämnas i samband med ett annat ärende godtas av Skatteverket endast under förutsättning att det tydligt framgår att det är fråga om en anmälan om flyttning till utlandet. I annat fall medför uppgiften att personens rätta folkbokföring utreds.30

Registrering av adress för utflyttade

När Skatteverket får kännedom om att en person som är avregist- rerad som utflyttad har bytt adress kan Skatteverket registrera den nya adressen i folkbokföringsdatabasen med stöd av 1 § första stycket folkbokföringslagen och 2 kap. 2 § folkbokföringsdatabaslagen. Adres- sen för en utflyttad svensk medborgare har betydelse för röstlängden (avsnitt 5.8.2). En svensk medborgare som har avregistrerats från folk- bokföringen som utflyttad (eller försvunnen) kan anmäla en ny adress i utlandet till Skatteverket. Anmälan ska vara skriftlig och kan göras på en av Skatteverkets blanketter. Samma blankett kan användas för anmälan om upptagande i röstlängd för utlandssvensk. Om ny uppgift om utlandsadress inkommer från en annan person eller myndighet registrerar inte Skatteverket den. Adressen har betydelse för röstläng- den och kan därför bara ändras av den enskilde själv.

30Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 19.2.1 utflyttning.

138

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

Även en utländsk medborgare kan använda Skatteverkets blankett för att anmäla ny utlandsadress men annan skriftlig anmälan godtas också. För att uppgifterna ska vara så korrekta som möjligt och för att undvika missförstånd ska anmälan göras skriftligen. För utländska med- borgare kan normalt ny utlandsadress registreras om anmälan kommer in från en annan myndighet eftersom adressen för en utländsk med- borgare inte påverkar röstlängden. Kommer en ny adressuppgift in från en annan enskild person eller organisation som inte är myndighet ska Skatteverket kommunicera med den enskilde i fall det finns anled- ning att anta att adressen är korrekt.31

4.6Regler och rutiner vid ändrad folkbokföringsort och folkbokföringsadress

4.6.1Skyldighet att anmäla flytt inom landet

Den som är folkbokförd och har flyttat ska inom en vecka anmäla flytt- ningen till Skatteverket. Ändrar en folkbokförd person postadress utan att flyttning skett, ska denne anmäla detta till Skatteverket om postadressen ska gälla för minst sex månader (25 § folkbokförings- lagen). Anmälan ska innehålla bl.a. namn och personnummer, datum för ändring av bostads- eller postadress och ny bostads- och post- adress (28 § första stycket).

Den nya folkbokföringen gäller från och med flyttningsdagen om den som flyttat gör anmälan inom en vecka från flyttningen. Kommer anmälan in senare gäller folkbokföringen från och med den dag anmä- lan kom in (35 § folkbokföringslagen). En anmälan till Skatteverket om flyttning som saknar uppgift om datum för flyttning ska komplette- ras av sökanden. Kompletteras inte ärendet med datum efter Skatte- verkets förfrågan registreras anmälan så att sökanden blir folkbok- förd från och med anmälningens ankomstdatum.

Datumet för när en person blir folkbokförd kan ha betydelse både för personens rättigheter och skyldigheter. En persons folkbokföring per den 1 november ett visst år har t.ex. betydelse för var en person ska beskattas (65 kap. 3 § inkomstskattelagen [1999:1229]) och vid dom- stolarnas prövning av rätt forum i tvistemål. Om svaranden är en fysisk person anses som hans eller hennes hemvist den ort där han eller hon

31Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 19.2.2 utflyttning.

139

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

var folkbokförd den 1 november föregående år (10 kap. 1 § rättegångs- balken (1942:740)).

4.6.2Skatteverkets handläggning av flyttanmälan

En flyttanmälan ska göras skriftligen till Skatteverket (23 § folkbok- föringslagen) och sker normalt genom e-tjänsten Flyttanmälan, men kan också göras på andra sätt. Skatteverket godtar en anmälan via e-post och fax om inte omständigheterna i det enskilda fallet ger anledning till kontroll.32

Det finns inget författningsreglerat krav på att en flyttanmälan ska vara egenhändigt undertecknad av den flyttande. Trots det ingår ett krav på underskrift som en av flera av Skatteverkets säkerhetsåtgär- der för att säkerställa att anmälan är gjord av rätt person.33 Vid tvek- samma fall kan en kontroll av anmälan eller en uppgift som lämnas i anmälan behöva ske.

Flyttanmälan via Skatteverkets e-tjänst

På Skatteverkets webbplats kan den som flyttar lämna flyttanmälan via e-tjänsten Flyttanmälan. Tjänsten infördes år 2007 och kräver giltig e-legitimation. Anmälan kan omfatta den som är inloggad i tjänsten samt övriga familjemedlemmar som personen har relation till och som bor i samma fastighet/lägenhet. Flyttningen måste då avse en gemen- sam adress och ha samma inflyttningsdatum. Den som gör anmälan i e-tjänsten måste följa anvisningarna på webbplatsen och kan därefter skriva ut en kvittens på att anmälan har lämnats till Skatteverket på elektronisk väg. Flyttanmälan anses gjord när den kommit in till Skatte- verkets webbplats.34

32Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 17.2.3 Flyttning.

33A.a., avsnitt 17.2.5 Flyttning.

34Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 17.2.4 Flyttning och Riksrevisionens rapport Folkbok- föringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke (RiR 2017:23), s. 37 f.

140

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

Flyttanmälan via handläggaringång

Skatteverket har även tjänsten flyttanmälan via handläggaringång. Det innebär att handläggare på skatteupplysningen kan hjälpa den som kontaktar myndigheten om en flyttanmälan med att fylla i en blan- kett för anmälan om flyttning inom Sverige. Ifyllnadsformuläret ger handläggaren stöd för ifyllnad av vissa uppgifter. Vidare kan handläg- garen se uppgifter om aktuell folkbokföring och eventuell särskild postadress. Uppgift om relationspersoner som är folkbokförda tillsam- mans med den flyttande visas också. Handläggaren får även stöd för att fylla i den nya adressen med postnummer och postort. Handläggar- ingången kan användas för den flyttande och övriga familjemedlem- mar som personen har relation med och som bor på samma adress. Innan samtalet med personen avslutas ska handläggaren förhands- granska de ifyllda uppgifterna på blanketten noggrant. Den förifyllda blanketten skickas därefter till den flyttande som ska skriva under blanketten och skicka tillbaka den till Skatteverkets inläsningscen- tral. Flyttanmälan anses vara gjord den dag den kommit in till inläs- ningscentralen. Har den flyttande inte undertecknat blanketten får han eller hon tillfälle att komplettera med underskrift.35

Flyttanmälan på externwebb och manuellt

På Skatteverkets webbplats finns formulär som kan användas av den som anmäler flyttning. Formuläret skapar en blankett i PDF-format. Det kan användas när en eller flera personer flyttar tillsammans till en ny adress. Den som använder formuläret får viss hjälp vid ifyllande av uppgifterna. Exempelvis finns stöd vid registrering av en adress med postnummer och postort. Blanketten ska skrivas ut och under- tecknas innan den skickas till Skatteverkets inläsningscentral. Flyttan- mälan anses vara gjord den dag den kommit in till inläsningscen- tralen.36

Den som flyttar kan även ladda ner en blankett från Skatteverkets webbplats för att anmäla flyttning. Även den kan användas när en eller flera personer flyttar tillsammans till en ny adress. Blanketten ger ingen hjälp för ifyllnaden utöver upplysningar för anmälan på blanket- tens baksida. Blanketten ska undertecknas innan den skickas till Skatte-

35Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 17.2.5 Flyttning.

36A.a., avsnitt 17.2.6 Flyttning.

141

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

verkets inläsningscentral. Flyttanmälan anses vara gjord den dag den kommit in till inläsningscentralen.37

Flyttanmälan via fritextbrev eller i annat ärende

En flyttanmälan som kommer in till Skatteverket på annat sätt än via Skatteverkets blankett betraktas av myndigheten som ett fritextbrev. En uppgift om att någon har flyttat och fått ny adress kan även komma in till Skatteverket i samband med ett annat ärende hos myndigheten, exempelvis inkomstdeklaration. Om det tydligt framgår att det är fråga om en anmälan om flyttning behandlas uppgiften som en flyttnings- anmälan. I annat fall betraktas uppgiften som ett underlag för utredning om personens rätta folkbokföring. Bekräftar personen efter förfrågan från Skatteverket att avsikten var att göra en anmälan om flytt godtar Skatteverket normalt tidpunkten då den första uppgiften kom in som anmälningsdatum.38

Krav på personlig inställelse i vissa fall

Normalt kräver en anmälan om flyttning inom Sverige inte personlig inställelse. Ett undantag gäller anmälan om flyttning för den som är folkbokförd utan känd hemvist eftersom Skatteverket då saknar upp- gift om var personen befinner sig. Enligt Skatteverkets arbetsbeskriv- ning finns beträffande dessa personer anledning att i vissa fall begära personlig inställelse, dels för att säkerställa att det är rätt person som lämnar anmälan, dels för att bekräfta den fysiska närvaron och minska risken för felaktig folkbokföring. I arbetsbeskrivningen anges att en bedömning bör ske utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.39

Skatteverket har inte längre avtal om flyttanmälningar med extern aktör som tillhandahåller eftersändning

Skatteverket har haft avtal med Svensk Adressändring AB om att för Skatteverkets räkning hantera anmälningar om flyttning och särskild postadress. Det upphörde från och med den 1 januari 2016. Det är där-

37A.a., avsnitt 17.2.7 Flyttning.

38Skatteverkets arbetsbeskrivning avsnitt 17.2.8 Flyttning.

39A.a., avsnitt 17.2.12 Flyttning.

142

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

med inte längre möjligt att med e-legitimation beställa eftersändning och göra en flyttanmälan via samma aktör. Den som vill ha eftersänd- ning får alltså för den åtgärden vända sig till en extern aktör som erbju- der sådan tjänst. Personen måste dock även göra en flyttanmälan till Skatteverket. Svensk adressändring tillhandahåller en blankett för att göra flyttanmälan till Skatteverket men endast om den som beställer eftersändning inte använder e-legitimation för sin beställning.40

4.6.3Skatteverkets underrättelser vid flyttanmälan

Vid flyttanmälningar, som kommer in till Skatteverket på annat sätt än via e-tjänsten, skickar Skatteverket ett meddelande (säkerhetsbrev) till anmälaren som en bekräftelse. Det skickas när ärendet gått igenom samtliga maskinella formatkontroller. Det skickas med A-post till post- adressen för respektive person i anmälan som är folkbokförd i Sverige med godkänd adress, förutom personer under 18 år som har vårdnadshavare i flyttanmälan och personer som är 18 år eller äldre och gift med en äldre person som finns i flyttanmälan. Säkerhetsbrevet innehåller information om vilka personer anmälan gäller och ärendets diarienummer. Syftet med säkerhetsbrevet är enligt Skatteverket att minska risken för oriktiga anmälningar. I brevet uppmanas personen att kontakta Skatteverket om han eller hon inte lämnat anmälan om flytt.

I de fall flyttanmälan sker via handläggaringång och blanketten för anmälan om flyttning skickas till den nya adressen för underskrift skickar Skatteverket ett upplysningsbrev som är utformat på samma sätt som säkerhetsbrevet.41

Ett beslut om flyttning som registreras i enlighet med de uppgif- ter som lämnats i anmälan medför ingen underrättelse om beslut i folk- bokföringsärendet från Skatteverket. Endast i de fall när ett folkbok- föringsdatum i ett flyttningsbeslut avviker från flyttningsdatum i anmälan underrättas den flyttande av Skatteverket med ett motiverat beslut. Likaså om Skatteverket godtar en anmälan om flyttning till en kommun efter utredning och om Skatteverket beslutat om ändrad

40Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 17.2.3 Flyttning och Skatteverkets samt Svensk Adressändring AB:s hemsida.

41A.a., avsnitt 17.7.1 och 17.7.2 Flyttning.

143

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

folkbokföring för en person som inte anmält flyttning eller om Skatte- verket beslutat om att avslå en flyttningsanmälan.42

Det finns sedan år 2016 möjlighet att spärra obehörig adressänd- ring via Mina sidor hos Skatteverket. Vid spärrning av obehörig adress- ändring kan flyttanmälan och anmälan om särskild postadress endast göras med e-legitimation och Skatteverket underrättar den enskilde om myndigheten får in en anmälan om flytt eller särskild postadress på annat sätt än via e-legitimation.

Skatteverket har i februari 2020 infört en ny digital tjänst för att göra det lättare för privatpersoner att se och anmäla om någon obehö- rig är folkbokförd på den egna adressen. Efter inloggning med e-legiti- mation på ”Mina sidor” på Skatteverkets hemsida kan privatpersoner genom den nya tjänsten, ”Visa folkbokförd på samma adress”, se vem som är folkbokförd på den egna adressen. Det finns även möjlighet att digitalt anmäla om någon person felaktigt är folkbokförd på den egna bostaden. Skatteverket utreder möjligheten att även införa en digi- tal avisering när någon folkbokför sig på en annan privatpersons adress (se avsnitt 5.5.2).

4.6.4Särskild postadress

En folkbokförd person som behöver en särskild postadress eller vill ändra särskild postadress utan att ha flyttat ska anmäla detta skriftligen till Skatteverket. Anmälan ska göras inom en vecka. En förutsättning är att adressen ska gälla för minst sex månader och är ett komplement till folkbokföringsadressen (25 § andra stycket folkbokföringslagen). Ett avslut av en särskild postadress ska också anmälas skriftligen till Skatteverket.

Den särskilda postadressen gäller från och med det datum som Skatteverket registrerar in adressen i folkbokföringsdatabasen. Lämnas en anmälan med datum framåt i tiden inväntar Skatteverket registre- ring till den dagen.43

En uppgift i samband med anmälan om särskild postadress som innebär att adressen ska upphöra att gälla från och med visst datum medför inte att Skatteverket automatiskt avslutar den särskilda post- adressen det datumet. Skatteverket informerar i stället personen om att

42A.a., avsnitt 17.7.3, 17.7.4 och 17.7.5 Flyttning.

43Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 17.5.2 Flyttning.

144

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

avsluta den särskilda postadressen när det är aktuellt att den ska upp- höra. Skatteverket bevakar inte heller att den särskilda postadressen avslutas det datum som uppgavs i anmälan. I vissa fall kan Skatteverket, efter utredning, avsluta en särskild postadress även utan anmälan, exem- pelvis om postadressen förlorat sin funktion som avlämningsställe för post.44

4.7Folkbokföringsärenden som inleds på annat sätt än genom anmälan

4.7.1Indikationer som kan tyda på att en person utvandrat

Skatteverket genomför ett flertal kontroller i efterhand som syftar till att granska om befintliga uppgifter i folkbokföringsdatabasen är korrekta. När Skatteverket får en uppgift som tyder på att en person flyttat till utlandet utan att anmäla flyttning skickar myndigheten som regel en påminnelse till personen om att göra en anmälan på Skatteverkets blankett. En bosättningskontroll i ett enskilt ärende kan också inledas genom att Skatteverket får en indikation på att någon lämnat landet. Det kan vara fråga om en postretur, en underrättelse från skolmyndighet om ett skolpliktigt barn eller ett tips från en granne eller en anonym anmälan. Om Skatteverket får en sådan indikation sätts en utredning igång för att myndigheten därefter ska kunna ta ställ- ning till eventuella åtgärder. Om utredningen leder till att det finns grund för att ifrågasätta personens folkbokföring i landet sänder Skatte- verket en fråga till personen. Får Skatteverket inget klargörande svar eller kommer frågan i retur kontrollerar Skatteverket uppgifterna vidare inom den egna myndigheten och genom att eventuellt ställa frå- gor till andra, t.ex. andra myndigheter.45

Särskilt om personer med uppehållstillstånd

Avsaknad av ett erforderligt uppehållstillstånd utgör en omständig- het som kan ligga till grund för avregistrering från folkbokföringen (20 § tredje stycket folkbokföringslagen). Det innebär dock inte att en

44Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 17.5.3 Flyttning.

45A.a., avsnitt 19.3.7 Utvandring.

145

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

person som saknar uppehållstillstånd med automatik kan avregistre- ras från folkbokföringen.46

Migrationsverket har en underrättelseskyldighet till Skatteverket om en utlänning inte har ansökt om förlängning av tidsbegränsat uppe- hållstillstånd inom tre månader från det att tillståndet löpt ut (7 kap. 7 a § utlänningsförordningen). I de fall Skatteverket vid en kontroll inte får kontakt med en person som inte ansökt om förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd kan det vara tillräckliga skäl för Skatteverket att avregistrera personen från folkbokföringen utan ytterligare utredning.47

Om Polismyndigheten verkställt ett beslut om avvisning eller utvis- ning av en folkbokförd person ska myndigheten omedelbart under- rätta Skatteverket (7 kap. 3 § utlänningsförordningen). Skatteverket avregistrerar i sådana fall med ledning av meddelandet personen som utflyttad utan vidare kontroll.48 Migrationsverket, en migrationsdom- stol eller Migrationsöverdomstolen ska underrätta Skatteverket om ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning med återrese- förbud för en person som är folkbokförd i Sverige. Migrationsverket ska även underrätta Skatteverket när ett sådant beslut är verkställt (7 kap. 4 § utlänningsförordningen).

4.7.2Indikationer till Skatteverket som kan föranleda kontroll av folkbokföringsadress

Skatteverket får en stor mängd underrättelser om misstänkta fel avseende personers folkbokföringsadress.49 Inte bara myndigheter utan också enskilda personer anmäler felaktigheter i folkbokföringen.

Kort om underrättelseskyldighet

Det finns en skyldighet för vissa aktörer att lämna uppgifter till Skatte- verket. Underrättelseskyldigheten gällde tidigare bara vissa myndigheter och bara uppgift om adress. Sedan den 18 juni 2021 har underrättel- seskyldigheten utvidgats till att gälla så gott som samtliga myndig- heter. Underrättelseskyldighet gäller om det kan antas att en uppgift

46Prop. 2012/13:120, Folkbokföringen i framtiden, s. 155.

47Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 19.3.7 Utvandring och Skatteverkets ställningsta- gande 2019-10-10 Okänd bosättning, version 13, avsnitt 6.5.2. samt prop. 2012/13:120, s. 155.

48Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 19.3.7 Utvandring.

49Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke (RiR 2017:23), s. 46.

146

SOU 2021:57

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig (32 c § folkbokföringslagen). Underrättelse- skyldigheten är sekretessbrytande enligt 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen. En liknande underrättelseskyldighet finns redan i dag i 14 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadress- registret.

Skatteverket arbetar enligt uppgift till utredningen för närvarande, mot bakgrund av den utökade underrättelseskyldighet som trädde i kraft den 18 juni 2021, med en tjänst för rapportering av brister och felaktigheter i folkbokföringen.

Skatteverkets rutiner vid bosättningsutredningar

Med stöd av uppgifterna kan Skatteverket inleda en utredning om den aktuella personens bosättning. Om det finns anledning för Skatte- verket att anta att en person är skyldig att göra en flyttningsanmälan är Skatteverkets rutin att i första hand påminna personen att göra en skriftlig anmälan. Om svar på påminnelsen uteblir kan Skatteverket i stället förelägga personen att lämna anmälan, i en del fall vid vite.50 Lyckas Skatteverket inte komma i kontakt med personen, kan fastig- hetsägaren kontaktas för efterhörande av hyreskontrakt eller liknande eller för kontroll av angivet lägenhetsnummer. Går det fortfarande inte att fastställa om personen är bosatt på lägenheten eller fastigheten utvidgar Skatteverket utredningen och ställer frågor till andra.51 Frå- gor kan exempelvis skickas till arbetslöshetskassorna Arbetsför- medlingen, arbetsgivare, beskattningsverksamheten, bilregistret, CSN, Kriminalvården, Försäkringskassan, utbildningsanordnare och Krono- fogdemyndigheten.

Skatteverket kan från Postnord få uppgift om adresser och om post delas ut till en viss person på viss adress (2 kap. 14 och 15 §§ postlagen [2010:1045]) och Svensk Adressändring AB kan lämna uppgifter om personen begärt eftersändning eller lagring av post.52

När Skatteverket fått tillräcklig information för att fatta beslut måste de uppgifter som är av betydelse för ärendet normalt kommu- niceras med den vars bosättning utreds (25 § förvaltningslagen) och denne få tillfälle att inom viss bestämd tid yttra sig över materialet.

50Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 17.4 Flyttning.

51A.a., avsnitt 30.11.1 Utredning av bosättning.

52A.a., avsnitt 30.5.1 Utredning av bosättning.

147

Kartläggning av regler och rutiner i folkbokföringsärenden

SOU 2021:57

Handläggaren kan ha fått fram en ny adress i den utredning som gjorts där man har för avsikt att folkbokföra personen. Det kan även vara så att personen har en särskild postadress dit post kan skickas. Om per- sonen har Mina meddelanden kan kommunicering ske via den kanalen. Det sista alternativet för kommunikation är kungörelsedelgivning.

148

5Ökad kvalitet

i folkbokföringsdatabasen

5.1Vårt uppdrag

Vi har i uppdrag att föreslå åtgärder som tillgodoser att folkbok- föringsdatabasen i största möjliga utsträckning innehåller korrekta uppgifter. För att höja kvaliteten i uppgifter som ska registreras och uppgifter som redan har registrerats i folkbokföringsdatabasen behö- ver Skatteverket i sin kontrollverksamhet ha nödvändiga befogenhe- ter. Frågor om Skatteverkets befogenheter behandlas i avsnitt 5.2–5.4.

Ett av de mest frekvent förekommande felen i folkbokföringsdata- basen är felaktig folkbokföringsadress. I avsnitt 5.5 behandlas proble- met med felaktigt folkbokförda på annans lägenhet eller fastighet. Det förekommer att en person inte vill medverka till att folkbokför- ingsadressen bestäms och att denne folkbokförs under rubriken utan känd hemvist. Problemen kring detta tas upp i avsnitt 5.6. I avsnitt 5.7 behandlas möjligheter att motverka felaktig folkbokföringsadress genom utökade krav på dem som upplåter bostäder.

5.2Personlig inställelse i andra fall än vid inflyttning från utlandet

5.2.1Nuvarande regler och rutiner

Som tidigare framgått får Skatteverket om det finns särskilda skäl begära att en anmälan, ansökan eller uppgift ska lämnas vid personlig inställelse (23 § folkbokföringslagen [1991:481]). Skatteverket har i dag som rutin att, utöver vid invandring, kräva personlig inställelse när den som är avregistrerad från folkbokföringen som försvunnen anmäler flytt. Av Skatteverkets arbetsbeskrivning framgår att myndig-

149

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

SOU 2021:57

heten ibland kräver personlig inställelse när en person som är folk- bokförd utan känd hemvist (13 § folkbokföringslagen) anmäler flytt- ning inom landet (se avsnitt 4.6.2). Vid en ansökan om hinderspröv- ning, där någon av personerna inte är folkbokförd i Sverige, begär Skatteverket i dag personlig inställelse för att kontrollera identiteten på den person som inte är folkbokförd här. Personlig inställelse kan också förekomma t.ex. när en person begär att hans eller hennes iden- titets- och/eller personuppgifter ska ändras och visar upp ett utländskt pass till stöd för det.

5.2.2Tidigare krav på personlig inställelse

I 1946 års folkbokföringsförordning1 fanns ett principiellt krav på per- sonlig inställelse inför pastor för att fullgöra anmälningsskyldighet för födelse, dödsfall, flyttning inom riket, invandring och utvandring. Vissa möjligheter fanns för enskilda att låta sig företrädas av ombud och en skriftlig anmälan kunde godtas om den var fullständig och i övrigt tillförlitlig.2

Genom 1968 års folkbokföringsförordning, sedermera 1968 års folkbokföringslag,3 upphävdes det principiella kravet på personlig in- ställelse vid anmälningar till den löpande folkbokföringen. Departe- mentschefen uttalade i propositionen att tiden var inne för att på folk- bokföringens område slopa det generella kravet på personlig inställelse, i likhet med vad som hade skett på andra förvaltningsområden. Det bedömdes som en stor tidsbesparing för den enskilde, och från psyko- logisk synpunkt en vinning, att anmälan kunde ske på telefon. Vidare bedömdes att ”mindre företagsamma personer” skulle göra anmälan som de annars inte skulle ha kommit sig för att göra. Huvudregeln blev därför att anmälan skulle göras muntligen eller skriftligen. Pastors- ämbetet skulle dock äga rätt att begära skriftlig bekräftelse vid munt- lig anmälan via telefon. Detta med hänsyn till dels påtalade risker för missuppfattningar, dels rena okynnesanmälningar. En annan anled- ning var riskerna för s.k. skenskrivningar. Undantagsvis skulle pastors- ämbetet i stället för skriftlig bekräftelse få kräva personlig inställelse

1Folkbokföringsförordningen (1946:469).

2Prop. 1967:88 med förslag till folkbokföringsförordning, s. 23.

3Vid ikraftträdandet 1968 års folkbokföringsförordning men författningsrubriken folkbok- föringslag trädde i kraft den 1 juli 1986.

150

SOU 2021:57

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

om särskilda omständigheter förelåg och det ansågs nödvändigt för att få uppgifter för en riktig kyrkobokföring.4

5.2.3Överväganden och bedömning

Utredningens bedömning: Det bör inte införas ett generellt krav på personlig inställelse vid anmälningar och ansökningar enligt folk- bokföringslagen. Skatteverket ska dock även fortsättningsvis, om det finns särskilda skäl, ha möjlighet att begära att en anmälan, ansökan eller uppgift ska lämnas vid personlig inställelse.

Folkbokföringsutredningen, som gjorde en allmän översyn av 1991 års folkbokföringslag, övervägde en ordning med personlig inställelse för att göra flyttningsanmälan. Detta för att undvika falska anmälningar. Utredningen fann emellertid att detta skulle innebära olägenheter för den enskilde som ska flytta och en väsentligt ökad arbetsbelastning för Skatteverket. Att återinföra ett krav på personlig inställelse sågs därför inte som en proportionerlig åtgärd i förhållande till problemet med falska flyttningsanmälningar. Skatteverkets rutiner i samband med en flyttningsanmälan bedömdes vara tillräckliga.5

Inte heller vi ser ett generellt krav på personlig inställelse vid anmäl- ningar enligt folkbokföringslagen som en framkomlig väg. Utöver att ett sådant krav skulle innebära olägenheter för den enskilde och ökad arbetsbelastning för Skatteverket, kan det också befaras att kvaliteten i folkbokföringen skulle försämras, särskilt vid flyttningsanmäl- ningar inom landet där det finns ett stort behov av att förmå enskilda att fullgöra sin anmälningsskyldighet. Med hänsyn till den tekniska utvecklingen och att samhället i stort har digitaliserats framstår ett absolut krav på personlig inställelse inte heller som proportionerligt. Något generellt krav på personlig inställelse bör därför inte införas.

Syftet med den personliga inställelsen är att minska risken för fel- aktig folkbokföring genom att säkerställa att det är rätt person som lämnar anmälan, ansökan eller uppgiften och, i en del fall, att bekräfta den fysiska närvaron. I bosättningsutredningar om en persons korrekta folkbokföringsadress, är Skatteverkets möjlighet att begära person-

4Prop. 1967:88 med förslag till folkbokföringsförordning, s. 29 och 52 f.

5Folkbokföringen (SOU 2009:75), s. 480.

151

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

SOU 2021:57

lig inställelse en av de metoder som myndigheten kan använda sig av som ett led i utredningen.

Vid införandet av Skatteverkets möjlighet att vid särskilda skäl kräva personlig inställelse uttalades i förarbetena att möjligheten skulle användas sparsamt och endast i de fall då det är av väsentlig betydelse för en riktig folkbokföring. Det exempel som då nämndes var invand- ring.6 Vi föreslår (se avsnitt 6.5) att Skatteverkets nuvarande rutin att den som flyttar in från utlandet ska inställa sig personligen för identi- tetskontroll ska författningsregleras. Det kan överlämnas till Skatte- verket att som i dag utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet be- döma om det finns skäl att kräva personlig inställelse i andra typer av ärenden. Någon ändring av regeln i 23 § folkbokföringslagen föreslås därför inte.

5.3Föreläggande att visa upp handling

5.3.1Nuvarande regler och rättspraxis

Skatteverket får enligt 31 § folkbokföringslagen besluta att förelägga en person att göra en anmälan som denne kan antas vara skyldig att göra enligt lagen eller att skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för att bedöma eller kontrollera personens folkbokföring eller övriga uppgifter som får registreras i folkbokföringsdatabasen. Av föreläggandet ska framgå vilka uppgifter som ska lämnas. Föreläg- gandet får enligt 37 § förenas med vite.

Skatteverket har under år 2018 i tre fall ansökt vid Förvaltnings- rätten i Malmö om utdömande av vite efter att ha förelagt personer att visa upp handlingar i original eller vidimerad kopia. Ett av målen gällde en person som ansökt om att registrera ändrat civilstånd från ogift till gift och som till stöd för det hade lämnat in ett till svenska översatt marockanskt dokument med titeln Äktenskapskontrakt.7 De andra målen gällde personer som ansökt om att registrera ändrat civilstånd från gift till skild och som till stöd för sin ansökan hade läm- nat in kopior av skilsmässohandlingar från Polen respektive Turkiet.8

6Prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m., s. 138.

7Kammarrätten i Göteborgs dom 2020-02-20 i mål nr 5523-18.

8Kammarrätten i Göteborgs dom 2020-02-20 i mål nr 5660-18 och Kammarrätten i Göteborgs dom 2020-02-20 i mål nr 5536-18.

152

SOU 2021:57

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

Skatteverket krävde i respektive föreläggande uppvisande av ingivna handlingar i original eller vidimerad kopia.

Förvaltningsrätten i Malmö har meddelat dom i samtliga tre mål den 2 november 2018 och Kammarrätten i Göteborg har meddelat dom i samtliga tre fall den 20 februari 2020. Båda domstolarna har avslagit Skatteverkets begäran om utdömande av vite på den grunden att Skatteverkets föreläggande inte var lagligen grundat i enlighet med

1§ viteslagen (1985:206). Varken folkbokföringslagen eller folkbok- föringsförordningen anses ge stöd för att bevishandlingar, som det var fråga om i målen, kan anses vara sådana uppgifter som Skatteverket kan förelägga en enskild att lämna. Inte heller anses det av förarbetena framgå klart att avsikten med bestämmelsen är att Skatteverket ska kunna förelägga en person att ge in handlingar till stöd för en anmä- lan. För att ett vitesföreläggande ska vara lagligen grundat krävs ett uttalat författningsstöd som omfattar den aktuella situationen. Det var därför inte möjligt att tolka bestämmelsen till att den omfattar att styrka en uppgift med en handling, även om en sådan tolkning kunde anses ligga i linje med målsättningen att uppgifterna i folkbokför- ingsdatabasen ska vara korrekta. Avgörandena har fått laga kraft.

Det kan även nämnas att i två avgöranden från olika underrätter har Skatteverkets talan om utdömande av vite bifallits. Skatteverket ansökte under år 2018 om utdömande av vite vid Förvaltningsrätten i Umeå efter att ha förelagt en person att visa upp en vigselhandling och en skilsmässohandling i original eller vidimerade kopior av hand- lingarna. Målet gällde en person som i sin anmälan om flyttning till Sverige uppgett sig vara frånskild. Begärda handlingar uppvisades i original för Skatteverket efter att Skatteverket ansökt om utdömande av vitet. Förvaltningsrätten biföll i dom den 3 september 2019 begä- ran om utdömande av vite men fann att det fanns skäl att jämka vitet som sattes ned till hälften. Förvaltningsrätten i Umeås avgörande har fått laga kraft.9

Under år 2019 har Skatteverket ansökt om utdömande av vite vid Förvaltningsrätten i Växjö efter att ha förelagt en person att visa upp vigselhandling i original. Förvaltningsrätten i Växjö har bifallit ansökan i dom den 10 februari 2020 och domen har fått laga kraft.10

9Förvaltningsrätten i Umeå, dom 2019-09-03 i mål nr 1832-18.

10Förvaltningsrätten i Växjö, dom 2020-02-10 i mål 4250-19.

153

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

SOU 2021:57

5.3.2Överväganden och förslag

Utredningens förslag: Skatteverket ska ha möjlighet att förelägga en person att visa upp handlingar.

Skatteverket får enligt 31 § folkbokföringslagen förelägga den som kan antas inte ha fullgjort sin anmälningsskyldighet att fullgöra skyldighe- ten. Den anmälningsskyldige kan t.ex. ha låtit bli att lämna uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna fatta ett riktigt beslut och Skatteverket kan då förelägga personen att komplettera redan lämnade uppgifter. Syftet med föreläggandet är då att förmå den anmälnings- skyldige att fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Föreläggandebefogenhe- ten kan även ta sikte på att kontrollera om en anmälningsskyldig har fullgjort sin anmälningsskyldighet.

Innan bestämmelsen fick sin nuvarande utformning, den 1 janu- ari 2014, saknades en generell skyldighet för en enskild att lämna upp- gifter i andra situationer än i samband med flyttning. Genom lagänd- ringen infördes en möjlighet för Skatteverket att förelägga en enskild att lämna uppgifter eller att komplettera redan lämnade uppgifter även i andra fall än då uppgifterna avser själva bosättningen. Det kan exem- pelvis vara fråga om ändrat civilstånd i de fall äktenskap ingås i utlan- det, eller uppgifter om födelseort, medborgarskap och familjeförhål- landen i övrigt. Regeringen bedömde att det inte behövdes någon särskild bestämmelse som reglerar skyldigheten för en folkbokförd person att lämna uppgifter på begäran till Skatteverket eftersom det av 1 § folkbokföringslagen framgår att folkbokföringsdatabasen ska innehålla kompletta och korrekta uppgifter. En person som förelagts av Skatteverket är skyldig att lämna de uppgifter som efterfrågas. Av förarbetena framgår även att regeringen ansåg att det bör vara upp till Skatteverket att avgöra hur myndigheten på bästa sätt ska få in kor- rekta och kompletta uppgifter.11

Vi anser att det är tveksamt om avsikten vid lagstiftningens tillkomst var att Skatteverkets befogenhet att förelägga skulle vara så begrän- sad som lagtextens ordalydelse och de nämnda kammarrättsdomarna ger uttryck för. Som en jämförelse kan nämnas bestämmelserna om föreläggande i skatteförfarandelagen (2011:1244). Enligt 37 kap. 6 § första stycket skatteförfarandelagen får Skatteverket förelägga den

11Prop. 2012/13:120, Folkbokföringen i framtiden, s.112–114 och 157.

154

SOU 2021:57

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

som är eller kan antas vara uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera skyldigheten. Stycket ersatte bl.a. 3 kap. 5 § första stycket taxeringslagen (1990:324).12 Lagrådet framförde att det var av betydelse att reglerna vad gäller föreläggande är tydliga och att formuleringen i taxerings- lagen att ”visa upp en handling eller att lämna över en kopia av hand- ling” därför var att föredra framför den i remissen föreslagna lydel- sen. Regeringen menade dock att en befogenhet för Skatteverket att förelägga någon att lämna uppgift får anses innefatta en befogenhet att låta föreläggandet i stället avse att visa upp en handling eller att lämna över en kopia av en handling; det är bara två olika sätt att lämna en uppgift. Det är Skatteverket som får bestämma hur uppgiften ska lämnas, dvs. om t.ex. en kopia av en handling ska lämnas.13

För att registrerade uppgifter i folkbokföringsdatabasen ska bli korrekta har Skatteverket behov av att kunna förelägga enskilda att visa upp handlingar och också att kunna förena ett föreläggande med vite. Nuvarande föreläggandebefogenhet, som den tolkats i lagakraft- vunna kammarrättsavgöranden, behöver därför utvidgas och förtyd- ligas. En utökad befogenhet ska omfatta skyldighet för enskilda att visa upp de handlingar som behövs för att kompletta och korrekta upp- gifter ska kunna registreras i folkbokföringsdatabasen i enlighet med 1 § folkbokföringslagen. Utvidgningen ska även omfatta handlingar som behövs för Skatteverkets kontroll eller komplettering i övrigt, såväl av bosättning som av övriga uppgifter som får förekomma i folkbok- föringsdatabasen (jfr HFD 2019 ref. 9).

Beträffande vilka handlingar som Skatteverket ska kunna före- lägga enskilda att visa upp behöver det anpassas utifrån vad folkbok- föringsärendet rör. Det bör vara upp till Skatteverket att avgöra hur myndigheten på bästa sätt ska få in korrekta och kompletta uppgifter. Det saknas vidare anledning att närmare reglera vilka handlingar som kan uppvisas för olika uppgifter eftersom det utifrån principen om fri bevisprövning kan bli fråga om att göra en sammanvägd bedömning av olika handlingar. Uttrycket ”visa upp handlingar” omfattar även kopior av handlingar och handlingar i elektronisk form.

Det bör även ankomma på Skatteverket att bestämma hur en upp- gift ska lämnas, exempelvis om en kopia av en handling är tillräckligt i det enskilda fallet. Vid en anmälan om ändring av civilstånd som det

12Prop. 2010/11:165, Skatteförfarandet, s. 1803.

13A.a., s. 851 f.

155

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

SOU 2021:57

var fråga om i de avgöranden som redovisats i avsnitt 5.3.1 framgår att Skatteverket i de fallen har funnit skäl att begära inlämnande eller uppvisande av bestyrkt handling eller original för att kunna ändra regi- strerat civilstånd i folkbokföringen.

Om en person uppger sig inte kunna visa en handling är det upp till Skatteverket att bedöma om ett föreläggande kan förenas med vite eller om den enskilde kan styrka den uppgift som efterfrågas på något annat sätt i enlighet med principen om fri bevisprövning. Följden av att en enskild uppger sig inte kunna visa en handling torde även avgöras utifrån vilken uppgift som efterfrågas. Rör ärendet en fråga där bevis- bördan ligger på sökanden att kunna presentera ett godtagbart under- lag och där det också kan antas finnas ett godtagbart underlag kan följden bli att Skatteverket blir hänvisad till att avslå en anmälan om ändring av uppgiften i folkbokföringsdatabasen.

Har Skatteverket anledning att efterfråga en handling som kan antas omfattas av sekretess, exempelvis en förlossningsjournal, kan uppgif- terna i handlingen som ges in omfattas av starkare sekretess inom hälso- och sjukvården än vad som gäller i ett folkbokföringsärende (22 kap. 1 § och 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Som regel är folkbokföringsuppgifter offentliga. Hemlighållande av folk- bokföringsuppgifter kan dock ske i fråga om uppgifter av särskilt öm- tålig art (HFD 2014 ref. 48 och RÅ 1994 not. 108). Att handlingar som kan omfattas av sekretess ges in i ett folkbokföringsärende före- kommer redan i dag. Vad en handling rör kan behöva hemlighållas av allmänt eller enskilt intresse. Skatteverket kan sekretessmarkera ett ärende i Diariet. Av Skatteverkets arbetsbeskrivning framgår att en sådan markering kan komma i fråga för en person om personen eller någon närstående till denne kan lida skada eller men av att en uppgift om hans eller hennes personliga förhållanden röjs.14

Vårt förslag om att Skatteverket ska kunna förelägga en person att visa upp en handling innebär att 31 § folkbokföringslagen ändras.

14Skatteverkets arbetsbeskrivning, avsnitt 4.4.1 i materialet ”ärendehantering”.

156

SOU 2021:57

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

5.4Kontrollbesök

5.4.1Nuvarande regler om kontrollbesök

När det är nödvändigt för bedömning av frågan om folkbokföring får Skatteverket sedan den 1 juli 2018 besluta om kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Kontrollbesöket får bara genom- föras där den enskilde är folkbokförd, har uppgett sig vara bosatt eller där det annars finns anledning att anta att han eller hon är bosatt. Vid kontrollbesöket får Skatteverket begära att den person som besöket av- ser lämnar uppgift om sin identitet. Skatteverket behöver inte före besöket underrätta den person som ska kontrolleras om beslutet att göra kontrollbesök. Kontrollbesöket ska genomföras på ett sådant sätt att det innebär ett så litet intrång som möjligt för den enskilde (32 a och 32 b §§ folkbokföringslagen).

Redan i betänkandet Rätt och riktigt (SOU 2008:74) föreslogs att Skatteverket skulle få motsvarande befogenheter som Försäkringskas- san när det gäller möjligheter att göra hembesök. Förslagen genomför- des emellertid inte. De förslag om kontrollbesök som Välfärdsbrotts- utredningen lade fram15 har dock, med smärre förändringar, lett fram till lagstiftning.

I propositionen med förslag om införande av kontrollbesök16 utta- las att Skatteverkets behov av att göra besök för att kontrollera bosätt- ningen endast uppstår i vissa särskilda fall när det inte går att fastställa om en person ska folkbokföras eller var denne ska folkbokföras enbart genom en skrivbordskontroll. Kontrollbesök kan enligt propositionen vara en viktig informationskälla bl.a. när någon i en flyttningsanmä- lan eller i ett svar på förfrågan uppger att man bor i en fastighet som inte är klassad som en bostad, när Skatteverket finner att flera per- soner är folkbokförda i en mycket liten bostad, när två makar eller sam- bor påstår att de är särbor och Skatteverket misstänker att så inte är fallet, när Skatteverket misstänker skenboende och när barn är folkbok- förda hos sina föräldrar men Skatteverket misstänker att de bor utom- lands med egen familj. Möjligheten att i vissa fall göra kontrollbesök bedömdes högst väsentligt förbättra det underlag som ska ligga till grund för prövningen av folkbokföringsfrågan och komma att höja

15Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017: 37), s. 349 ff.

16Prop. 2017/18:145, Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen, s. 111.

157

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

SOU 2021:57

kvaliteten på de beslut som fattas. Den olägenhet och det obehag som ett hembesök kan innebära för den enskilde ansågs rimlig med beak- tande av behovet av korrekta uppgifter i folkbokföringen. Vinsterna med förslaget bedömdes överväga det intrång i den personliga integ- riteten som förslaget kan innebära. Möjligheten att göra kontrollbesök

även med det intrång detta medför – ansågs proportionerligt, sär- skilt med beaktande av att besöksmöjligheten skulle utnyttjas restriktivt.

Skatteverket har befogenhet att vid kontrollbesöket begära att den person besöket avser lämnar uppgifter om sin identitet. Skattever- kets kontrollbefogenhet begränsas dock till just detta. Det innebär att om den enskilde visserligen uppger sig vara den eftersökte men inte vill eller kan legitimera sig eller om flera personer uppehåller sig i bostaden och ingen av dessa ger sig tillkänna som den som ska kon- trolleras, är Skatteverket förhindrat att vidta ytterligare åtgärder för att få den enskilde att legitimera sig och kan inte heller kräva att övriga i bostaden legitimerar sig. Inte heller kan Skatteverket mot den kontrol- lerades eller övriga personers vilja söka igenom lägenheten för att få klarhet i vem som bor där.

Skatteverket har ett rutindokument för arbetet med kontrollbe- sök.17 Under 2019 genomförde myndigheten 50 besök medan det under 2020 endast genomfördes ett fåtal besök med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.18

5.4.2Reglerna om hembesök på socialförsäkringsområdet

På socialförsäkringsområdet finns sedan 1997 bestämmelser om hem- besök (dåvarande 20 kap. 8 § fjärde stycket lagen [1962:381] om allmän försäkring). Hembesök antogs kunna vara ett effektivt sätt att kon- trollera om missbruk och fusk förekommer. Värdet av besök förmoda- des vara störst i ärenden om underhållsstöd och bostadsbidrag där det kunde förekomma skenseparation eller andra oriktiga uppgifter om boendeförhållanden. I förarbetena19 poängterades att den bestäm- melse som då föreslogs, uteslutande gällde åtgärden att besöka den försäkrade, och att den alltså i och för sig inte gav myndigheten någon befogenhet att undersöka en bostad. Försäkringskassan ska bara besöka den enskilde om det finns sakliga skäl för att göra det. Skälen

17Skatteverket, Folkbokföringens kontrollbesök, Rutin 2018-11-21.

18Årsredovisning för Skatteverket 2019, s. 69 och årsredovisning för Skatteverket 2020, s. 72.

19Prop. 1996/97:121, Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen, s. 29 ff.

158

SOU 2021:57

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

ska normalt vara individuella och finnas i det enskilda ärendet men besök får också användas som en kontrollåtgärd vid generellt eller stickprovsmässigt inriktade insatser och utan någon individualiserad prövning i det särskilda ärendet. Normalt anmäler Försäkringskas- san besök i förväg, men besöken kan också vara oanmälda om det är motiverat från utredningssynpunkt. Oanmälda besök bör reserveras för de fall där de anses befogade och det inte går att använda andra, mindre ingripande utredningsmetoder. När det gäller utredning av om det föreligger misstanke om brott finns det ofta skäl till att inte anmäla ett besök i förväg.20

Bestämmelser om hembesök finns nu i 110 kap. 14 § socialförsäk- ringsbalken och uttrycks så att Försäkringskassan får besöka den för- säkrade när det behövs för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen av balken. På socialförsäkringsområdet är kravet ”när det behövs” således något mindre restriktivt än vad gäller folkbokföringens ”om det är nödvändigt”. Ersättning enligt socialför- säkringsbalken får enligt 110 kap. 53 § dras in eller sättas ned om den som är berättigad till ersättningen utan giltig anledning vägrar att med- verka till utredningsåtgärder, bl.a. hembesök.

5.4.3Skatteverkets uppfattning om nuvarande regelsystem

Kontrollbesöken ger enligt Skatteverket inte den effekt som lag- stiftaren och Skatteverket vid lagstiftningens tillkomst förväntade sig. Enligt Skatteverkets mening beror detta på att myndighetens befogen- heter inte är tillräckliga. För att kontrollbesöket ska kunna användas som ett effektivt verktyg i syfte att upprätthålla en korrekt folkbokför- ingsdatabas behöver Skatteverkets befogenheter utökas.

Kontrollbesök bör i vissa fall kunna göras redan som en första åt- gärd (och ibland i samverkan med andra myndigheter). Nuvarande lag- stiftning utgår från att Skatteverket måste ha uttömt allt annat i utred- ningsväg innan ett besök får genomföras. Om myndigheten på olika sätt före kontrollbesöket har försökt kontakta personen finns en upp- enbar risk att denne håller sig undan vid besöket. Det är därför svårt för Skatteverket att kunna använda kontrollbesök som ett effektivt verk- tyg när fråga är om personer som avsiktligt är felaktigt folkbokförda. Problematiken blir än mer tydlig i de fall Skatteverket parallellt utre-

20Försäkringskassan, Vägledning 2004:1 Version 12, s. 65.

159

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

SOU 2021:57

der många personer som är folkbokförda på samma fastighet eller i samma lägenhet. Skulle kontrollbesök få användas i ett tidigare skede skulle besöket också kunna ge en tidig indikation på vilken annan typ av information som vore proportionerlig att efterfråga eller efter- söka i ärendet.

Skatteverket anser vidare att folkbokföringsverksamheten bör ha möjlighet att fatta beslut om att genomföra kontrollbesök för en hel fastighet eller en adress. Då skulle Skatteverket, i samverkan med andra, exempelvis Försäkringskassan, Polismyndigheten eller kommunen, kunna genomföra kraftfulla åtgärder vid allvarliga fel. Att kunna nyttja möjligheten till kontrollbesök på en hel fastighet eller en adress ska- par förutsättningar för en mer systematisk kontroll i exempelvis särskilt utsatta områden eller där adresser eller fastigheter identi- fieras med en förhöjd risk för fel. Att Skatteverket borde ha en sådan befogenhet aktualiseras i olika sammanhang. Det pilotprojekt som på- går rörande felaktig folkbokföring med koppling till organiserad brottslighet är ett tydligt exempel på detta.21 Att genomföra ett kon- trollbesök är en ingripande åtgärd och också relativt kostsamt. Om kontrollbesök av en fastighet eller en adress kunde genomföras skulle effekten av besöken enligt Skatteverkets bedömning öka betydligt. Skatteverket har information om fastigheter, adresser och lägenheter där kontrollbesök skulle kunna vara en lämplig åtgärd. Det finns också många andra, myndigheter, kommuner, fastighetsbolag och privatpersoner, som har information som kan vara användbar. Skyldig- heten för myndigheter att underrätta Skatteverket om misstänkt fel- aktiga folkbokföringsuppgifter har nyligen utökats genom införan- det av en ny 32 c § i folkbokföringslagen. Det finns därför anledning att även utöka möjligheterna för Skatteverket att kunna agera.

Skatteverket har endast rätt att begära att den som kontrollbesö- ket avser identifierar sig. Om fler personer befinner sig i bostaden får Skatteverket inte kräva att dessa identifierar sig. Skatteverket kan inte vidta några åtgärder om den enskilde inte vill eller kan legitimera sig. Den enskilde själv avgör om han eller hon vill medverka vid ett kontrollbesök eller inte.

Skatteverket behöver dessutom befogenhet att okulärt kunna kon- trollera en bostad. Mot en persons vilja kan Skatteverket inte komma in i bostaden för att utröna vem som bor där. För att Skatteverket ska

21Regeringsbeslut 2020-06-25 Fi 2020/02991.

160

SOU 2021:57

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

finna det antagligt att en person är bosatt i en bostad krävs det mer än att myndighetens handläggare står i hallen och pratar med en i vissa fall oidentifierad person. Konsekvensen av att inte kunna gå in i bosta- den blir att en bedömning kring bosättningen i princip inte går att göra. Kontrollbesöken är ett komplement i folkbokföringens bosätt- ningsutredningar. För att just kunna komplettera med någon form av information krävs befogenheter att kunna se något av själva bostaden.

5.4.4Överväganden och förslag

Utredningens förslag: Kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning, får genomföras om det behövs för bedömningen av frå- gan om folkbokföring.

Skatteverket får om det finns särskilda skäl också besluta om kontrollbesök avseende en fastighet eller lägenhet för att kontrol- lera bosättningsförhållandena på platsen.

Skatteverket får vid ett kontrollbesök begära att de personer som befinner sig i fastigheten eller lägenheten lämnar uppgift om sin identitet.

Den som är folkbokförd på eller kan antas vara bosatt i den fastighet eller lägenhet som omfattas av ett beslut om kontrollbe- sök avseende en fastighet eller lägenhet behöver inte underrättas om beslutet före besöket.

Reglerna om kontrollbesök trädde i kraft den 1 juli 2018 och har såle- des tillämpats under en förhållandevis kort tid. Skatteverket har emel- lertid funnit att kontrollbesöket inte är ett tillräckligt verkningsfullt verktyg för att upprätthålla en korrekt folkbokföringsdatabas, även om det i regel tillför uppgifter till stöd för ett korrekt beslut i de fall man vid besöket påträffar och kan ha en dialog med den person kon- trollbesöket avser. Detta bedöms enligt myndigheten främst bero på att besök kan göras endast i ett bosättningsärende beträffande en viss individ och först sedan andra utredningsåtgärder är uttömda. Även möjligheterna att begära att en person identifierar sig och att kunna gå in i en bostad för att kunna göra en bedömning kring bosättningen behöver enligt Skatteverket utökas.

Det finns inte någon statistik tillgänglig om resultatet vid de en- skilda besöken. Enligt Skatteverket har dock besöken gett ett bättre

161

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

SOU 2021:57

underlag för beslut än vad som annars hade varit fallet. Det har t.ex. handlat om att Skatteverket kunnat bekräfta att personen vars bosätt- ning utreds bor, alternativt inte bor, på adressen eller lett till att den verkligt bosatte (annan än den besöket avsett) frivilligt lämnat informa- tion till stöd för beslut. Besök inom ramen för myndighetssamver- kan har också företagits. Dessa har ofta varit i företagslokaler där enskilda har varit folkbokförda. Vid dessa besök har det bl.a. kommit fram att personer som var folkbokförda på annat håll var bosatta i loka- len, men även tvärt om. Detta har enligt Skatteverket gett underlag för nya ärenden avseende felaktig folkbokföring som annars inte upp- täckts.

Kontrollbesök som första utredningsåtgärd

Vid tillkomsten av reglerna om kontrollbesök konstaterades att i de flesta fall är de utredningsbefogenheter som Skatteverket har fullt till- räckliga för att fatta korrekta beslut om folkbokföring. I några situatio- ner kunde det emellertid vara befogat att vidta ytterligare kontroller och ett besök hos den enskilde kunna vara mycket värdefullt som infor- mationskälla. Så kunde vara fallet bl.a. när någon i en flyttningsan- mälan eller svar på förfrågan uppger att man bor i en fastighet som inte är klassad som en bostad, när Skatteverket finner att flera per- soner är folkbokförda i en mycket liten bostad, när två makar eller sambor påstår att de är särbor och Skatteverket misstänker att så inte är fallet eller när Skatteverket misstänker skenboende.22 Åtgärden skulle dock tillämpas restriktivt och först när det inte går att fast- ställa den enskildes bosättning på annat sätt. I syfte att bättre spegla den restriktivitet som med hänsyn till den personliga integriteten ska gälla för den aktuella åtgärden ersattes uttrycket ”när det behövs” i Välfärdsbrottsutredningens förslag med ”om det är nödvändigt”.23

Det förhållandet att kontrollbesök kommer i fråga först när andra möjliga mindre ingripande utredningsåtgärder är uttömda innebär emellertid att den person som är föremål för Skatteverkets utredning blir uppmärksammad på att utredning pågår och därmed ges möjlig- het att hålla sig undan kontrollbesök. Detta gäller inte minst när flera utredningar av olika personer som är folkbokförda på samma fastig-

22Prop. 2017/18:145, Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen, s. 110.

23A.a., s. 111.

162

SOU 2021:57

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

het pågår samtidigt. Är det fråga om personer som avsiktligt inte är folkbokförda där de är bosatta kan kontrollbesöket då bli mer eller mindre verkningslöst. Detta gäller oavsett om Skatteverket genomför en utredning på egen hand eller tillsammans med en annan aktör. Skatteverket har också uppgett att myndigheten har svårigheter att delta och bistå andra myndigheter vid myndighetsgemensamma besök eftersom kontrollbesök endast ska ske i slutskedet av ett ärende när andra utredningsåtgärder är uttömda.

Det är enligt nuvarande regler inte nödvändigt att underrätta den enskilde om att myndigheten planerar ett kontrollbesök. Enligt utta- lande i propositionen skulle förmodligen en stor del av värdet med kontrollen försvinna om den kontrollerade fick kännedom om besö- ket i förväg.24 Effekten blir emellertid densamma om den kontrolle- rade genom Skatteverkets utredningsåtgärder kan dra slutsatsen att ett kontrollbesök är förestående. Att ett kontrollbesök kan företas först efter det att andra utredningsåtgärder är uttömda kan därför inne- bära att kontrollbesöket blir verkningslöst.

Det kan också konstateras att det i motsvarande regelsystem på socialförsäkringsområdet inte finns något krav på att andra utrednings- åtgärder ska vara uttömda innan ett besök i hemmet kan komma i fråga, även om besök normalt inte görs om andra, mindre ingripande, utredningsmetoder kan användas (se avsnitt 5.4.2).

Kontrollbesök är resurskrävande för Skatteverket och utgör ett in- trång i den enskildes integritet. Vid införandet av utredningsåtgär- den ansågs den olägenhet och det obehag som ett hembesök innebär för den enskilde ändå rimligt med beaktande av behovet av korrekta uppgifter i folkbokföringen. Vinsterna med förslaget bedömdes över- väga intrånget i den personliga integriteten. Kontrollbesöket har emel- lertid inte blivit den effektiva kontrollåtgärd i bosättningsutredningar som förväntades, särskilt inte när fråga är om personer som avsiktligt är felaktigt folkbokförda. En orsak till detta är att de utredningsåt- gärder som i dag måste föregå ett kontrollbesök innebär att den enskilde blir uppmärksammad på att utredning pågår. Det kan därför ifrågasättas om inte kontrollbesök bör kunna företas som en första utredningsåtgärd i de fall detta mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet framstår som lämpligt och nödvändigt för att kunna uppnå resultat. Detta skulle också stå i bättre överensstämmelse med

24Prop. 2017/18:145, Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen, s. 112.

163

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

SOU 2021:57

vad som gäller i fråga om Försäkringskassans utredning av välfärds- förmåner. Mot bakgrund av den proportionalitetsbedömning som måste göras innan en kontrollåtgärd företas får förutsättas att Skatteverket väger intresset av hembesöket mot intrånget i den enskildes integritet (5 § förvaltningslagen [2017:900]). Kan en annan, mindre ingripande, utredningsåtgärd antas ge samma resultat ska naturligtvis en sådan användas. Att ett kontrollbesök är resurskrävande borgar i viss mån i sig också för en restriktiv tillämpning av bestämmelserna.

Skatteverket bör alltså enligt vår mening kunna inleda en bosätt- ningsutredning med att göra ett kontrollbesök, om det i det enskilda fallet behövs och bedöms vara den mest lämpliga och effektiva utred- ningsåtgärden.

Kontrollbesök avseende en fastighet eller lägenhet

För att kontrollbesök ska kunna genomföras krävs i dag att en specifik persons bosättning ska kontrolleras. Kontrollbesöket får bara genom- föras där den enskilde är folkbokförd, har uppgett sig vara bosatt eller där det annars finns anledning att anta att han eller hon är bo- satt. Skatteverket kan alltså inte göra ett kontrollbesök på en adress utan anknytning till en bosättningsutredning beträffande en enskild individ. Kontrollbesök kan alltså inte företas t.ex. om Skatteverket får tips om en lägenhet där ingen är folkbokförd men ett flertal per- soner tycks bosatta. Reglerna innebär problem också när Skatteverket i samverkan med andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan eller Polismyndigheten, ska genomföra en gemensam aktion avseende adresser, fastigheter eller lägenheter där allvarliga fel uppmärksam- mats. Regeringen har gett tolv myndigheter i uppdrag att inrätta ett pilotprojekt i vilket myndigheterna ska kartlägga strategiska adresser som misstänks användas för systematiska fel i folkbokföringen kopplat till organiserad brottslighet. Myndigheterna ska stärka kontrollen av dessa adresser för att minska systematiska fel i folkbokföringen och förhindra den välfärdsbrottslighet som dessa kan möjliggöra.25 Fokus för en sådan aktion är alltså en adress, fastighet eller lägenhet och inte en enskild persons bosättning även om kontrollbesöket syftar till att utreda bosättningsförhållandena på platsen. I sådana sammanhang be- gränsar de nuvarande reglerna Skatteverkets möjligheter att medverka.

25Regeringsbeslut 2020-06-25 Fi 2020/02991.

164

SOU 2021:57

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

Regleringen på socialförsäkringsområdet är inte begränsad på så sätt att ett besök kan företas endast om det behövs för utredning av en viss enskild individs socialförsäkringsförmåner. Ett besök ska visser- ligen normalt vara motiverat med hänsyn till omständigheterna i det enskilda ärendet. Reglerna ger emellertid utrymme också för mer gene- rellt eller stickprovsmässigt inriktade åtgärder, t.ex. att genomföra besök i en viss typ av ärenden inom ramen för en samlad insats.26 Enligt vår mening bör bestämmelserna om kontrollbesök i folkbok- föringslagen få ett utökat tillämpningsområde och ge utrymme för Skatteverket att besluta om kontrollbesök i en fastighet eller lägenhet för att inhämta uppgifter om vilka som kan anses bosatta där. Även om en sådan åtgärd inte riktar sig mot en specifik person kan den emel- lertid ändå anses medföra ett visst ingrepp i den personliga integri- teten hos de personer som befinner sig i fastigheten eller lägenheten. Mot bakgrund av att ett sådant kontrollbesök kan förutsättas ge under- lag för bosättningsutredningar som inte är möjligt att inhämta med dagens regler, får dock de vinster som ett sådant förslag medför anses överväga intrånget i den personliga integriteten.

Ett kontrollbesök avseende en fastighet eller lägenhet bör komma i fråga först om det observerats någon typ av avvikelse som ger anled- ning att anta att där finns en förhöjd risk för fel i fråga om bosätt- ning. Detta bör komma till uttryck i lagtexten på så sätt att ett sådant kontrollbesök får beslutas om det finns särskilda skäl.

Befogenhet att begära identifiering m.m.

Det är självfallet viktigt att den enskildes personliga integritet res- pekteras vid ett kontrollbesök. Den besökande tjänstemannen får inte uppträda så att det kan ge intrycket att besöket är en tvångsåtgärd. Det är alltid den enskilde som avgör om han eller hon vill låta tjänste- mannen komma in i bostaden.

Skatteverket får i dag vid kontrollbesöket begära att den person besöket avser lämnar uppgift om sin identitet. Vägrar den enskilde att legitimera sig är Skatteverket förhindrat att vidta ytterligare åtgärder för att få denne att legitimera sig och kan inte heller kräva att övriga i bostaden legitimerar sig. Det finns inte någon statistik på området men enligt uppgift från Skatteverket är det inte särskilt vanligt att

26Prop. 1996/97:121, Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen, s. 32.

165

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

SOU 2021:57

den enskilde vägrar att tala om vem man är vid kontrollbesök. Har Skatteverket efter begäran fått ut foton ur körkortsregistret från Trans- portstyrelsen går det i vissa fall också att konstatera att det är fråga om rätt person utan att denne identifierar sig. Problem finns inte heller i de fall kontrollbesök sker inom ramen för samverkan med andra myndigheter som har rätt att kräva identifiering för sina kontroller.

Vid ett kontrollbesök som inte är kopplat till en enskild individ kan ett flertal personer påträffas. Eftersom syftet med besöket är att klarlägga bostadsförhållandena på platsen bör enligt vår mening Skatte- verket kunna begära att de personer som befinner sig i fastigheten eller lägenheten lämnar uppgift om sin identitet. Detsamma bör gälla när kontrollbesök sker i den enskildes bostad för kontroll av bosätt- ningen.

Någon skyldighet att legitimera sig har dock inte de närvarande per- sonerna. Inte heller kan Skatteverket mot den kontrollerades eller övriga personers vilja söka igenom fastigheten eller lägenheten för att få klarhet i vem som bor där. Det kan påpekas att vid kontrollbesök enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för att kontrollera att skyldig- heten att dokumentera identifikationsuppgifter i en personalliggare efterlevs, får Skatteverket begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet (42 kap. 8 a § skatteförfarandelagen). Någon generell skyldighet att ständigt medföra legitimationshandlingar finns emellertid inte och någon sanktion är inte heller kopplad till en vägran att legitimera sig. I det fall personalen inte kan eller vill legitimera sig torde Skatteverket dock ha anledning att fördjupa kontrollen.27 Den skarpare formuleringen i den lagen ”styr- ker sin identitet” i stället för folkbokföringslagens ”lämnar uppgift om sin identitet” påverkar inte tillämpningen i sig. Någon anledning att nu överväga ändring av formuleringen i folkbokföringslagen i detta avseende ser vi inte.

Underrättelse om beslut

Den person som ska kontrolleras behöver enligt nuvarande regler inte underrättas om beslutet att göra kontrollbesök före besöket. När ett kontrollbesök äger rum för att kontrollera bosättningsförhållandena

27Prop. 2005/06:169, Effektivare skattekontroll m.m., s. 47 och prop. 2014/15:6, Minskat svartbygge i byggbranschen, s. 63 f.

166

SOU 2021:57

Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen

i en fastighet eller en lägenhet riktar sig kontrollinsatsen inte mot någon enskild individ. Ofta är dock någon folkbokförd på eller i vart fall bosatt i en fastighet eller lägenhet där kontrollbesöket avses ske. I likhet med vad som anförts beträffande kontrollbesök i syfte att ut- reda en specifik persons bosättning, får det förmodas att en stor del av värdet av kontrollen sk