Gode män och förvaltare

– en översyn.

BETÄNKANDE AV

 

STÄLLFÖRETRÄDARUTREDNINGEN

SOU 2021:36

Gode män och förvaltare

– en översyn.

Betänkande av Ställföreträdarutredningen

Stockholm 2021

SOU 2021:36

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN 978-91-525-0098-9 (tryck)

ISBN 978-91-525-0099-6 (pdf)

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare (dir. 2019:44).

Genom tilläggsdirektiv den 3 december 2020 förlängdes tiden för uppdraget till den 23 april 2021 (dir. 2020:129).

Som särskild utredare förordnades den 18 juli 2019 f.d. riksdags- direktören numera ordföranden i Försvarsunderrättelsedomstolen Kathrin Flossing.

Som sakkunniga i utredningen förordnades den 25 september 2019 kanslirådet Håkan Eriksson, Finansdepartementet, och rättssak- kunniga numera föredraganden hos Justitiekanslern Klara Högström. Håkan Eriksson entledigades fr.o.m. den 24 juni 2020 och samma dag förordnades rättssakkunniga Sanja Moraca Roos, Finansdeparte- mentet. Den 1 mars 2021 förordnades kanslirådet Kristin Nordansjö, Justitiedepartementet.

Som experter att biträda utredningen förordnades den 25 septem- ber 2019 strategen Daniel Antonsson, Myndigheten för digital för- valtning, senior legal adviser Ulrika Hansson, Svenska Bankfören- ingen, lagmannen Lars Holmgård, Värmlands tingsrätt, förbunds- juristen Kalle Larsson, Sveriges Kommuner och Regioner, juristen Lotta Reimers, Länsstyrelsen i Stockholms län, advokaten Per Westman, Sveriges advokatsamfund och vice ordföranden Anita Wirén Konstantis, Föreningen Sveriges Överförmyndare. Ulrika Hansson entledigades fr.o.m. den 15 januari 2020 och samma dag förordnades chefsjuristen Åsa Arffman, Svenska Bankföreningen.

Som ledamöter i en till utredningen knuten referensgrupp för- ordnades den 10 oktober 2019 professor emeritus Gösta Bucht, SPF Seniorerna, förbundskassören Ingrid Gutemyr, Riksförbundet Gode

Män och Förvaltare, ombudsmannen Elin Molander, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, vice ordföranden Per-Olof Nygren, Riks- föreningen Gode Män och Vårdnadshavare samt ordföranden Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige. Den 19 november 2019 förordnades förbundsjuristen Julia Henriksson, Riksförbundet FUB, den 19 december 2019 förbundskassören Åke Nilsson, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och den 28 april 2020 ordföranden Pär Rahmström, Demensförbundet.

Den 1 oktober 2019 anställdes hovrättsassessorn Anna Skytte Spånberg som sekreterare i utredningen.

Utredningen, som antagit namnet Ställföreträdarutredningen, över- lämnar härmed betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn. (SOU 2021:36). Arbetet har bedrivits i nära samarbete och samråd med experterna och de sakkunniga. Deras bidrag med kunskap och erfarenhet inom de aktuella rättsområdena har varit av stort värde. Ledamöterna i referensgruppen har också bidragit med sin kunskap och sina erfarenheter och de har lämnat värdefulla synpunkter på våra förslag.

Betänkandet är formulerat i vi-form. Det innebär inte att alla experter och övriga som biträtt utredningen står bakom samtliga för- slag och bedömningar. I den mån andra uppfattningar har förts fram har vi försökt att redovisa dem i betänkandetexten.

Uppdraget är med detta slutfört.

Stockholm i maj 2021

Kathrin Flossing

/Anna Skytte Spånberg

Innehåll

Förkortningar.....................................................................

23

Sammanfattning ................................................................

25

1

Författningsförslag.....................................................

51

1.1

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken ..........................

51

1.2

Förslag till lag om ändring i ärvdabalken.............................

126

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande

äktenskap och förmynderskap .............................................

130

1.4Förslag till lag om ändring i lagen (1921:159) med vissa

bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem

 

av det kungliga huset ............................................................

134

1.5Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

(1970:988)..............................................................................

135

1.6Förslag till lag om ändring i expropriationslagen

(1972:719)..............................................................................

136

1.7Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade ...............................

138

1.8Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument .............................................................................

140

1.9Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46)

om värdepappersfonder ........................................................

141

5

Innehåll

SOU 2021:36

1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank-

 

och finansieringsrörelse........................................................

142

1.11Förslag till lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och

 

finansieringsrörelse...............................................................

143

1.12

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:429) om

 

 

god man för ensamkommande barn ....................................

145

1.13

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

värdepappersmarknaden.......................................................

150

1.14

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) ....................................................

151

1.15

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

(2010:659) .............................................................................

152

1.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561)

 

 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder..................

153

1.17

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:310)

 

 

om framtidsfullmakter .........................................................

154

2

Vårt uppdrag och arbete ...........................................

157

2.1

Direktiven i korthet..............................................................

157

2.2

Utredningsarbetet ................................................................

160

2.3

Betänkandets disposition .....................................................

162

3

Allmänt om ställföreträdarskap..................................

165

3.1

Inledning ...............................................................................

165

 

3.1.1

En kort sammanfattning.......................................

165

 

3.1.2

Hur vi använder begreppen ..................................

166

3.2Ställföreträdarskap för vuxna – en översikt över

aktörerna och deras funktioner ...........................................

166

3.2.1

Ställföreträdaren ....................................................

166

3.2.2

Domstolen .............................................................

169

3.2.3

Överförmyndaren .................................................

170

3.2.4

Länsstyrelsen .........................................................

171

6

SOU 2021:36

 

Innehåll

3.2.5

Justitieombudsmannen..........................................

171

3.2.6

Justitiekanslern ......................................................

172

3.3Något om bestämmelserna om ställföreträdarskap

 

för barn

..................................................................................

172

3.4

Hur vanligt är det med ställföreträdarskap?........................

173

4

Nordisk utblick .......................................................

175

4.1

Norge.....................................................................................

175

 

4.1.1

Inledning ................................................................

175

 

4.1.2

Regelverkets huvudsakliga innebörd ....................

176

 

4.1.3

Uppföljning av 2013 års reform............................

181

4.2

Danmark ................................................................................

182

 

4.2.1

Inledning ................................................................

182

 

4.2.2

Regelverkets huvudsakliga innebörd ....................

182

4.3

Finland ...................................................................................

186

 

4.3.1

Inledning ................................................................

186

 

4.3.2

Regelverkets huvudsakliga innebörd ....................

187

4.3.3Professionalisering genom allmänna

 

 

intressebevakare.....................................................

191

4.4

Island

.....................................................................................

192

 

4.4.1

Inledning ................................................................

192

 

4.4.2

Regelverkets huvudsakliga innebörd ....................

193

5

Huvudmannen i fokus – några frågor om

 

 

huvudmannens vilja och välbefinnande......................

197

5.1

Ett uppdrag med huvudmannen i fokus ..............................

197

5.2

Vad gäller i nuläget? ..............................................................

198

5.3FN:s konvention om rättigheter för personer

med funktionsnedsättning....................................................

199

5.3.1

Bakgrund ................................................................

199

5.3.2

Konventionens syfte och allmänna principer ......

199

5.3.3

Sveriges åtaganden enligt konventionen ..............

200

5.3.4FN-kommitténs rekommendationer

till Sverige...............................................................

201

7

Innehåll

SOU 2021:36

5.4

Aktörernas erfarenheter.......................................................

202

5.5

Överväganden och förslag....................................................

203

 

5.5.1

Ställföreträdaren ska beakta huvudmannens

 

 

 

vilja eller förmodade inställning ...........................

203

5.5.2Huvudmannens medel ska i skälig omfattning

 

 

användas för hans eller hennes välbefinnande

..... 205

 

5.5.3

Ett godmanskap ska upphöra om

 

 

 

huvudmannen inte längre samtycker ...................

205

6

Huvudmannens och de anhörigas insyn

 

 

i ställföreträdarens verksamhet..................................

207

6.1

Uppdraget .............................................................................

207

6.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

207

6.3

Aktörernas erfarenheter.......................................................

208

6.4

Överväganden och förslag....................................................

209

 

6.4.1

Ökad insyn för huvudmannen .............................

209

6.4.2Huvudmannen ska informeras om

 

 

överförmyndarens granskning..............................

213

 

6.4.3

Ökad insyn för huvudmannens anhöriga?...........

215

7

Skyddet för känsliga uppgifter om huvudmannen ........

217

7.1

Uppdraget .............................................................................

217

7.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

217

 

7.2.1

Handlingar som finns hos överförmyndaren ......

217

7.2.2Uppgifter om huvudmannen

 

 

som förekommer i domstol..................................

218

7.3

Aktörernas erfarenheter.......................................................

219

7.4

Överväganden och förslag....................................................

220

 

7.4.1

Stärkt skydd för uppgifter om huvudmannen.....

220

7.4.2Uppgifter i ärenden enligt lagen om

framtidsfullmakter ................................................

223

8

SOU 2021:36Innehåll

8

Huvudmannens möjligheter att få information

 

 

och stöd från överförmyndaren ..................................

225

8.1

Uppdraget..............................................................................

225

8.2

Vad gäller i nuläget?..............................................................

225

8.3

Information och stöd till huvudmän i praktiken ................

226

8.4

Aktörernas erfarenheter .......................................................

227

8.5

Överväganden och förslag ....................................................

228

9

Klagomål mot ställföreträdare ...................................

233

9.1

Uppdraget..............................................................................

233

9.2

Vad gäller i nuläget? ..............................................................

233

9.3

Klagomål mot ställföreträdare i praktiken...........................

234

9.4

Patientnämndernas ansvar inom hälso- och sjukvården .....

235

9.5

Aktörernas erfarenheter .......................................................

236

9.6

Överväganden och förslag ....................................................

237

 

9.6.1

Möjligheterna att framställa klagomål

 

 

 

ska synliggöras .......................................................

237

9.6.2Det bör inte inrättas ett särskilt organ

 

 

för klagomål och information ...............................

239

10

Huvudmannens möjligheter att få ersättning

 

 

för ekonomisk skada ................................................

241

10.1

Uppdraget..............................................................................

241

10.2

Vad gäller i nuläget?..............................................................

241

 

10.2.1

Skadeståndsskyldighet för ställföreträdare ..........

241

 

10.2.2

Skadeståndsskyldighet för kommunen ................

242

10.3

Försäkringsskydd för ställföreträdare .................................

242

10.4

Tidigare överväganden ..........................................................

244

10.5

Aktörernas erfarenheter .......................................................

246

9

Innehåll

SOU 2021:36

10.6 Överväganden och förslag....................................................

247

10.6.1 Inledning................................................................

247

10.6.2En skyldighet för överförmyndaren att anmäla

 

misstanke om brott till åtal...................................

248

10.6.3

Den nya ställföreträdarens uppdrag.....................

250

10.6.4

Ett obligatoriskt försäkringsskydd

 

 

för ställföreträdare?...............................................

252

10.6.5En försäkring som tecknas för huvudmannen?... 254

 

10.6.6

En försäkring som kommunen ansvarar för?

...... 255

11

Ställföreträdarens uppdrag – och ramarna för det ........

257

11.1

Uppdraget .............................................................................

257

11.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

257

 

11.2.1

Ställföreträdarens uppgifter..................................

257

11.2.2Närmare om begreppen bevaka rätt, förvalta

 

 

egendom och sörja för person ..............................

258

 

11.2.3

Angränsande lagstiftning......................................

261

 

11.2.4

Principen om den minst ingripande åtgärden......

261

11.3

Aktörernas erfarenheter.......................................................

262

11.4

Överväganden och förslag....................................................

263

11.4.1Begreppen ekonomiska och personliga angelägenheter ska avgränsa ställföreträdarens

 

 

uppdrag ..................................................................

263

 

11.4.2

Överförmyndaren ska informera

 

 

 

ställföreträdaren om vilka uppgifter

 

 

 

som uppdraget förväntas omfatta ........................

265

 

11.4.3 Godmanskap ska inte anordnas om en mindre

 

 

 

ingripande åtgärd är tillräcklig..............................

267

 

11.4.4 Några tankar om begreppet god man ..................

269

12

Utbildning för ställföreträdare ...................................

271

12.1

Uppdraget .............................................................................

271

12.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

271

12.3

Utbildning för ställföreträdare i praktiken .........................

272

 

12.3.1

Introduktionsutbildning.......................................

272

10

SOU 2021:36Innehåll

 

12.3.2

Fördjupad utbildning ............................................

273

12.4

Aktörernas erfarenheter .......................................................

274

12.5

Överväganden och förslag ....................................................

276

 

12.5.1

Introduktionsutbildning och fördjupad

 

 

 

utbildning ska tas fram nationellt .........................

276

 

12.5.2

Introduktionsutbildningen ska vara

 

 

 

obligatorisk ............................................................

279

13

Stöd till ställföreträdare ...........................................

281

13.1

Uppdraget..............................................................................

281

13.2

Vad gäller i nuläget? ..............................................................

281

13.3

Stöd till ställföreträdare i praktiken .....................................

282

13.4

Aktörernas erfarenheter .......................................................

283

13.5

Överväganden och förslag ....................................................

284

 

13.5.1 Ställföreträdares behov av stöd .............................

284

 

13.5.2 Överförmyndaren ska ge stöd till

 

 

 

ställföreträdare inom ramen för

 

 

 

serviceskyldigheten................................................

285

 

13.5.3 Allmänna råd och annat stöd ska tas fram

 

 

 

nationellt ................................................................

287

14

När ställföreträdaren vill avsluta sitt uppdrag

 

 

och när ställföreträdaren avlider ................................

289

14.1

Uppdraget..............................................................................

289

14.2

Vad gäller i nuläget?..............................................................

289

 

14.2.1 När ställföreträdaren vill avsluta sitt uppdrag .....

289

 

14.2.2 Dödsboets ansvar vid ställföreträdarens död.......

291

14.3

Aktörernas erfarenheter .......................................................

292

14.4

Överväganden och förslag ....................................................

293

 

14.4.1 När ställföreträdaren vill avsluta sitt uppdrag

 

 

 

ska överförmyndaren agera ...................................

293

 

14.4.2

Dödsboets skyldigheter ........................................

295

11

Innehåll

SOU 2021:36

15

Professionella ställföreträdare ...................................

297

15.1

Uppdraget .............................................................................

297

15.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

297

15.3

Svårigheter att hitta lämpliga ställföreträdare .....................

298

 

15.3.1 Något om problemets omfattning .......................

298

 

15.3.2

Exemplet överförmyndarnämnden

 

 

 

i Stockholms kommun..........................................

300

15.4

En framväxande professionalisering....................................

300

 

15.4.1

Kommunala förvaltarenheter ...............................

300

 

15.4.2

Privata ställföreträdarbolag...................................

302

15.4.3Andra former av professionella

ställföreträdare.......................................................

303

15.5 Aktörernas erfarenheter.......................................................

303

15.5.1Situationer där det är svårt att hitta ställföreträdare och vad det får för

 

konsekvenser .........................................................

303

15.5.2

Erfarenheter av förvaltarenheterna ......................

305

15.5.3

Erfarenheter av ställföreträdarbolagen ................

306

15.6 Överväganden och förslag....................................................

307

15.6.1Anställda ställföreträdare ska kunna förordnas när det är nödvändigt med hänsyn till

 

 

den enskildes intressen .........................................

307

 

15.6.2 Juridiska personer som ställföreträdare? .............

312

16

Ställföreträdarens redovisning och överförmyndarens

 

 

tillsyn

.....................................................................

313

16.1

Uppdraget .............................................................................

313

16.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

313

 

16.2.1

Ställföreträdarens redovisning..............................

313

 

16.2.2

Överförmyndarens tillsyn ....................................

315

 

16.2.3 När ställföreträdarens uppdrag upphör ...............

316

16.3

Överförmyndarens tillsyn i praktiken.................................

317

16.4

Aktörernas erfarenheter.......................................................

318

12

SOU 2021:36

Innehåll

16.5

Överväganden och förslag ....................................................

319

 

16.5.1 Tydligare krav på ställföreträdarens

 

 

redovisning.............................................................

319

 

16.5.2 Tydligare krav på överförmyndarens tillsyn ........

323

 

16.5.3 Ökade befogenheter för överförmyndaren..........

325

 

16.5.4 Något om reglerna när en ställföreträdares

 

 

uppdrag upphör .....................................................

327

17

Granskning inom rimlig tid .......................................

329

17.1

Uppdraget..............................................................................

329

17.2

Vad gäller i nuläget?..............................................................

329

17.3

Tidigare överväganden ..........................................................

330

17.4

Aktörernas erfarenheter .......................................................

330

17.5

Överväganden och förslag ....................................................

332

 

17.5.1 Årsräkningen ska även fortsättningsvis ges in

 

 

till överförmyndaren senast den 1 mars ...............

332

 

17.5.2 En tidsgräns för granskningen ska införas...........

334

18

Arvode och kostnadsersättning till ställföreträdare ......

337

18.1

Uppdraget..............................................................................

337

18.2

Vad gäller i nuläget? ..............................................................

337

18.3

Riktlinjer för arvode och kostnadsersättning......................

338

18.4

Arvode och kostnadsersättning i praktiken ........................

338

18.5

Aktörernas erfarenheter .......................................................

339

18.6

Överväganden och förslag ....................................................

340

 

18.6.1 Reglerna om arvode bör i nuläget inte ändras......

340

 

18.6.2 Småutgifter ska kunna ersättas

 

 

utan att kvitton visas upp ......................................

342

13

Innehåll

SOU 2021:36

19

Kompetens och kvalitet i

 

 

överförmyndarverksamheten......................................

345

19.1

Uppdraget .............................................................................

345

19.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

345

19.3

Tidigare överväganden..........................................................

346

19.4

Inom socialtjänstens område ställs krav

 

 

på verksamheten ...................................................................

347

19.5

Kompetens- och utbildningskrav för nämndemän.............

348

19.6

Utbildningen för överförmyndare.......................................

348

19.7

Kompetensen i överförmyndarverksamheterna .................

349

19.8

Aktörernas erfarenheter.......................................................

350

19.9

Överväganden och förslag....................................................

351

20

Överförmyndarnämnd som obligatorisk

 

 

organisationsform ....................................................

357

20.1

Uppdraget .............................................................................

357

20.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

357

20.3

Tidigare överväganden..........................................................

358

20.4

En utveckling mot fler nämnder och större

 

 

överförmyndarverksamheter................................................

359

20.5

Aktörernas erfarenheter.......................................................

360

20.6

Vilken ledning ger Justitieombudsmannen? .......................

362

20.7

Överväganden och förslag....................................................

363

 

20.7.1 Överförmyndarnämnd ska bli

 

 

den obligatoriska organisationsformen ...............

363

 

20.7.2 En övergång till överförmyndarnämnd

 

 

ska kunna ske under löpande mandatperiod .......

366

14

SOU 2021:36

Innehåll

21

Delegering av beslutanderätt

 

 

i överförmyndarverksamheten....................................

369

21.1

Uppdraget..............................................................................

369

21.2

Vad gäller i nuläget?..............................................................

369

21.3

Tidigare överväganden ..........................................................

370

21.4

Delegationsmöjligheterna i annan kommunal

 

 

verksamhet.............................................................................

370

21.5

Aktörernas erfarenheter .......................................................

372

21.6

Överväganden och förslag ....................................................

373

22

En ökad beslutanderätt för överförmyndaren ...............

375

22.1

Uppdraget..............................................................................

375

22.2

Vad gäller i nuläget?..............................................................

375

22.3

Något om de ärenden som kan komma att flyttas

 

 

från domstol till överförmyndaren ......................................

378

 

22.3.1 Godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken....

378

 

22.3.2 Förvaltarskap .........................................................

379

 

22.3.3 Entledigande av ställföreträdare enligt 11 kap.

 

 

19 a § föräldrabalken..............................................

380

22.4

Tidigare överväganden ..........................................................

380

22.5

Statistik från Domstolsverket ..............................................

382

22.6

Aktörernas erfarenheter .......................................................

382

22.7

Överväganden och förslag ....................................................

384

 

22.7.1 Överförmyndaren ska besluta i ärenden om

 

godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ..... 384

22.7.2Andra ärenden bör även fortsättningsvis

prövas i domstol.....................................................

387

15

Innehåll

SOU 2021:36

23

Ett centralt organ.....................................................

391

23.1

Uppdraget .............................................................................

391

23.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

392

 

23.2.1

Länsstyrelsernas tillsyn och tillsynsverktyg ........

392

 

23.2.2

Länsstyrelsernas tillsynsvägledning .....................

393

23.3

2012 års koncentration till sju länsstyrelser ........................

393

23.4

Tillsynsområdets omfattning...............................................

394

23.5

Länsstyrelsernas samverkansgrupp

 

 

för överförmyndarfrågor ......................................................

394

23.6

Regeringens uppdrag till länsstyrelserna.............................

395

23.7

Riksrevisionen har rekommenderat att en central

 

 

förvaltningsmyndighet får ett huvudansvar ........................

396

23.8

Statskontoret har föreslagit att en länsstyrelse får

 

 

ett samordningsansvar..........................................................

397

23.9

Aktörernas erfarenheter.......................................................

398

 

23.9.1

Överförmyndarnas syn på länsstyrelsernas

 

 

 

tillsyn och tillsynsvägledning ...............................

398

 

23.9.2

Länsstyrelsernas syn på sin tillsyn

 

 

 

och tillsynsvägledning...........................................

400

 

23.9.3

Aktörernas syn på hur tillsyn och

 

 

 

tillsynsvägledning bör organiseras .......................

401

23.10

Överväganden och förslag....................................................

402

 

23.10.1

Länsstyrelserna bör även fortsättningsvis

 

 

 

ansvara för den löpande tillsynen och

 

 

 

tillsynsvägledningen ..............................................

402

 

23.10.2

Ett centralt organ ska få ett huvudansvar

 

 

 

på området .............................................................

406

 

23.10.3

En ny statlig myndighet ska inrättas....................

409

24

Statistik..................................................................

417

24.1

Uppdraget .............................................................................

417

24.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

417

16

SOU 2021:36Innehåll

24.3

Syftet med överförmyndarstatistiken ..................................

418

24.4

Uppföljning av statistikreformen ........................................

418

24.5

Vad är officiell statistik? .......................................................

420

24.6

Aktörernas erfarenheter .......................................................

422

24.7

Överväganden och förslag ....................................................

423

 

24.7.1

Statistiken ska utökas ............................................

423

 

24.7.2 Statistiken ska ingå i den officiella statistiken .....

425

25

Ett nationellt ställföreträdarregister ...........................

427

25.1

Uppdraget..............................................................................

427

25.2

Vad gäller i nuläget?..............................................................

427

25.3

Något om register som förs av Skatteverket

 

 

och Bolagsverket ...................................................................

428

 

25.3.1

Skatteverkets register ............................................

428

 

25.3.2

Bolagsverkets register............................................

430

25.4

Behandling av personuppgifter ............................................

431

25.4.1Förutsättningar för behandling

 

 

av personuppgifter.................................................

432

 

25.4.2

Känsliga personuppgifter ......................................

433

25.5

Något om projekten Mina fullmakter och Mina ombud....

434

25.6

Aktörernas erfarenheter .......................................................

435

25.7

Överväganden och förslag ....................................................

437

 

25.7.1

Ett nationellt ställföreträdarregister

 

 

 

ska inrättas .............................................................

437

 

25.7.2 Registrets ändamål och tillgången till registret....

438

 

25.7.3

Registrets innehåll .................................................

440

25.7.4Överförmyndarens register bör finnas kvar men skyldigheten att utfärda registerutdrag

ska tas bort .............................................................

442

25.7.5Dataskyddsförordningens krav för behandling

av personuppgifter är uppfyllt ..............................

442

25.7.6 Registeransvarig myndighet..................................

443

17

Innehåll

SOU 2021:36

25.7.7En skyldighet för överförmyndaren eller

domstolen att underrätta registermyndigheten... 444

26

Frågor om digitalisering ............................................

447

26.1

Uppdraget .............................................................................

447

26.2

Något om formkrav..............................................................

447

26.3

E-legitimation .......................................................................

448

 

26.3.1 Vad är en e-legitimation?......................................

448

 

26.3.2

Användning av e-legitimation ..............................

449

 

26.3.3 E-legitimationen visar inte innehavarens

 

 

 

behörighet..............................................................

449

 

26.3.4

Pågående lagstiftningsarbeten ..............................

449

26.4

Aktörernas erfarenheter.......................................................

450

 

26.4.1 Digitalt utanförskap för huvudmän .....................

451

 

26.4.2

Ställföreträdares verksamhet ................................

451

 

26.4.3

Överförmyndares verksamhet..............................

452

26.5

Överväganden och förslag....................................................

453

26.5.1E-legitimation och anpassade digitala tjänster

för huvudmän ........................................................

453

26.5.2Ökade möjligheter för ställföreträdare

 

 

att använda digitala tjänster ..................................

456

 

26.5.3

Digitalisering i överförmyndarverksamheten......

458

 

26.5.4

Digitala framtidsfullmakter ..................................

462

27

Ställföreträdare för ensamkommande barn .................

469

27.1

Uppdraget .............................................................................

469

27.2

Vad gäller i nuläget? .............................................................

470

 

27.2.1

Ställföreträdarskap för barn..................................

470

 

27.2.2 Behörig överförmyndare och domstol.................

472

27.3

Ensamkommande barn som i regel inte får en god man ....

473

 

27.3.1 Barn som är kvotflyktingar...................................

473

 

27.3.2 Barn som är utsatta EU-medborgare ...................

474

18

SOU 2021:36

Innehåll

27.4 Överväganden och förslag ....................................................

475

27.4.1En god man ska förordnas för ensamkommande barn oavsett om de söker uppehållstillstånd i Sverige eller inte – och barn som ska stanna ska snabbt få en särskilt

förordnad vårdnadshavare.....................................

475

27.4.2Reglerna om behörig överförmyndare och domstol bör inte ändras – men ett överlämnande mellan överförmyndare ska kräva att ändrade förhållanden

 

 

har konstaterats .....................................................

482

28

Konsekvenser..........................................................

487

28.1

Inledning................................................................................

487

 

28.1.1

Utredningsdirektiven ............................................

487

 

28.1.2

Disposition.............................................................

488

28.2

Övergripande konsekvenser.................................................

488

28.3

Konsekvenser för enskilda ...................................................

489

28.4

Samhällsekonomiska konsekvenser .....................................

491

 

28.4.1 Konsekvenser för antalet ställföreträdarskap ......

491

28.4.2Konsekvenser för möjligheterna att rekrytera

lämpliga ställföreträdare ........................................

492

28.4.3Konsekvenser av ett nationellt

 

 

ställföreträdarregister ............................................

495

28.5

Ekonomiska och andra konsekvenser för det allmänna......

496

 

28.5.1

Konsekvenser för staten........................................

496

 

28.5.2

Konsekvenser för kommunerna ...........................

503

28.6

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen ...............

517

 

28.6.1 Vad innebär kommunal självstyrelse? ..................

517

 

28.6.2 Förslagens påverkan på den kommunala

 

 

 

självstyrelsen ..........................................................

518

28.7

Konsekvenser för sysselsättningen och den offentliga

 

 

servicen i olika delar av landet ..............................................

522

28.8

Konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv och för

 

 

möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen...........

523

19

Innehåll

SOU 2021:36

28.9

Konsekvenser i övrigt...........................................................

524

29

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ................

527

29.1

Ikraftträdande .......................................................................

527

29.2

Övergångsbestämmelser ......................................................

528

 

29.2.1 Förslaget om att ärenden om godmanskap ska

 

 

handläggas och beslutas av överförmyndaren .....

529

 

29.2.2 Förslaget om att överförmyndarnämnd ska

 

 

vara den obligatoriska organisationsformen........

529

 

29.2.3 Förslaget om att ekonomiska och personliga

 

 

angelägenheter ska avgränsa ställföreträdares

 

 

uppdrag ..................................................................

529

 

29.2.4 Övriga förslag........................................................

530

30

Författningskommentar ............................................

531

30.1

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken.....................

531

30.2

Förslaget till lag om ändring i ärvdabalken .........................

568

30.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1)

 

 

om vissa internationella rättsförhållanden rörande

 

 

äktenskap och förmynderskap.............................................

569

30.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig

 

medlem av det kungliga huset..............................................

570

30.5

Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

 

 

(1970:988) .............................................................................

570

30.6

Förslaget till lag om ändring i expropriationslagen

 

 

(1972:719) .............................................................................

570

30.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd

 

 

och service till vissa funktionshindrade ..............................

571

30.8Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument.............................................................................

571

20

SOU 2021:36Innehåll

30.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om

 

 

värdepappersfonder...............................................................

571

30.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om

 

 

bank- och finansieringsrörelse .............................................

571

30.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:298) om

 

 

införande av lagen (2004:297) om bank- och

 

 

finansieringsrörelse ...............................................................

572

30.12

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:429) om

 

 

god man för ensamkommande barn ....................................

572

30.13

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

värdepappersmarknaden .......................................................

574

30.14

Förslaget till lag om ändring i offentlighets-

 

 

och sekretesslagen (2009:400)..............................................

574

30.15

Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

(2010:659)..............................................................................

575

30.16

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:561) om

 

 

förvaltare av alternativa investeringsfonder.........................

575

30.17

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:310) om

 

 

framtidsfullmakter ................................................................

575

Källförteckning ................................................................

577

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2019:44 ...........................................

587

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2020:129 .........................................

611

21

Förkortningar

Dir.

Direktiv

Ds

Promemoria

 

i departementsserien

f.

och följande sida

ff.

och flera följande sidor

FB

Föräldrabalken

FSÖ

Föreningen Sveriges

 

Överförmyndare

IVO

Inspektionen för vård

 

och omsorg

JK

Justitiekanslern

JO

Justitieombudsmannen

KL

Kommunallagen (2017:725)

LSS

Lagen (1993:387) om stöd

 

och service till vissa

 

funktionshindrade

LVM

Lagen (1988:870) om vård

 

av missbrukare i vissa fall

LVU

Lagen (1990:52) med särskilda

 

bestämmelser om vård av unga

MFoF

Myndigheten för familjerätt

 

och föräldraskapsstöd

NJA

Nytt juridiskt arkiv

OSL

Offentlighets- och

 

sekretesslagen (2009:400)

Prop.

Proposition

23

Förkortningar

SOU 2021:36

RH

Rättsfall från hovrätterna

RF

Regeringsformen

SCB

Statistiska centralbyrån

SKR

Sveriges Kommuner

 

och Regioner

SFS

Svensk författningssamling

SOU

Statens offentliga utredningar

ÖÄ

Överklagat ärende

24

Sammanfattning

Uppdraget

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillsätta en särskild utred- are att göra en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (ställ- företrädare). Uppdraget har ytterst syftat till att försöka säkerställa att de människor som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I uppdraget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra. Uppdraget har inte omfattat att se över systemet som helhet. Inriktningen har i stället varit att uppmärksamma områden där det finns problem och brister, med fokus på ett antal i direktiven särskilt utpekade frågor.

Övergripande syfte

Det övergripande syftet med våra förslag är att åstadkomma för- bättringar för de personer som har behov av en god man eller för- valtare. Något mera preciserat syftar förslagen bland annat till att åstadkomma

bättre stöd till och stärkt ställning för huvudmännen,

bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta ställföre- trädare,

bättre förutsättningar för ställföreträdare att utföra sina uppdrag på ett bra sätt,

högre kvalitet i ställföreträdarnas och överförmyndarnas verk- samhet,

25

Sammanfattning

SOU 2021:36

bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och över- förmyndarverksamheter,

effektivare beslutsfattande i ärenden om godmanskap och

ökade förutsättningar för att över tid behålla det ideella inslaget i ställföreträdarsystemet.

Förslag och bedömningar

Ökat hänsynstagande till huvudmannens vilja och välbefinnande

Ställföreträdare ska beakta huvudmannens vilja eller förmodade inställning

Dagens regelverk innebär att ställföreträdare i regel ska höra huvud- mannen i viktiga frågor. Rättshandlingar som en god man företar för sin huvudmans räkning utan samtycke är som utgångspunkt inte bindande. Vid vissa vardagliga rättshandlingar anses dock huvud- mannens samtycke föreligga och ett uttryckligt samtycke behöver därför inte hämtas in. Det finns utöver detta ingen uttrycklig be- stämmelse om att ställföreträdare ska ta hänsyn till huvudmannens egen vilja när uppdraget utförs. Vi anser att ett modernt och rätts- säkert ställföreträdarskap med huvudmannens bästa i fokus bör ut- övas med beaktande av huvudmannens egen vilja. Vi föreslår därför att den nuvarande regleringen i föräldrabalken (FB) förstärks med en bestämmelse om att ställföreträdare ska beakta huvudmannens vilja eller förmodade inställning när uppdraget utförs. Förslaget ligger för övrigt helt i linje med Funktionsrättskonventionens allmänna princip om individuellt självbestämmande och frihet att göra egna val.

Huvudmannens pengar ska i skälig utsträckning användas för hans eller hennes välbefinnande

Det nuvarande regelverket innebär att huvudmannens pengar, i den mån ställföreträdaren har inflytande över dem, i skälig omfattning ska användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Det har visat sig att ställföreträdare ibland strävar efter att huvudmannen ska spara så mycket pengar som möjligt och inte vill använda huvudmannens medel till sådant som skulle främja hans

26

SOU 2021:36

Sammanfattning

eller hennes välbefinnande. Huvudmannens medel bör dock i skälig utsträckning spenderas som han eller hon själv vill. Vi föreslår därför att även välbefinnande får en plats i katalogen över olika ändamål som huvudmannens medel i skälig utsträckning får användas till.

Ett godmanskap ska upphöra om huvudmannen inte längre samtycker

Ett godmanskap får som huvudregel inte anordnas utan den en- skildes samtycke. I rättspraxis har det klargjorts att ett godmanskap som bygger på samtycke ska upphöra om samtycket tas tillbaka. Detta framgår dock inte tydligt i lagstiftningen och vår utredning visar att godmanskapet inte alltid upphör i dessa fall. Vi föreslår därför att det ska framgå av lagstiftningen att ett godmanskap ska upphöra om huvudmannen tar tillbaka sitt samtycke, i de fall samtycke varit en förutsättning för att anordna godmanskapet.

Bättre insyn för huvudmannen i ställföreträdarens verksamhet

Det är angeläget att de huvudmän som vill och kan har möjlighet att engagera sig i hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag. Detta kräver att huvudmannen har insyn i verksamheten. Nuvarande regler, bland annat om ställföreträdares skyldighet att höra huvudmannen i viktiga frågor och gode mäns skyldighet att inhämta samtycke, innebär en viss skyldighet att ge huvudmannen insyn. För många ställföre- trädare är det också självklart att föra en dialog med huvudmannen och lämna information. Det har dock visat sig vara relativt vanligt att huvudmän har endast liten eller ingen insyn i ställföreträdarens verk- samhet. Vissa huvudmän har uppfattningen att ställföreträdaren fattar beslut utan att involvera dem. Mot den bakgrunden föreslår vi en lagreglerad skyldighet för ställföreträdare att löpande informera sina huvudmän om uppdraget, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Vi föreslår vidare en reglering som innebär att överförmyndaren efter sin granskning av en ställföreträdares verksamhet ska under- rätta huvudmannen om att granskningen har genomförts.

Ställföreträdare är skyldiga att höra huvudmannens make eller sambo i viktiga frågor, om det är lämpligt. Vi bedömer att de an- hörigas rätt till insyn inte bör utökas jämfört med i dag, även om det

27

Sammanfattning

SOU 2021:36

många gånger är lämpligt att ställföreträdaren erbjuder de anhöriga insyn.

Ökat skydd för känsliga uppgifter om huvudmannen

Rätten för huvudmannens anhöriga att ta del av handlingar som finns hos överförmyndaren ska begränsas i vissa fall

Dagens regelverk innebär att huvudmannens make eller sambo och närmaste släktingar har rätt till full insyn i handlingar som gäller ställföreträdarskapet och som finns hos överförmyndaren. Regler om sekretess gäller inte denna krets av nära anhöriga. I överförmynda- rens akt kan det finnas integritetskänsliga uppgifter, t.ex. läkarintyg och socialutredningar. Insynen är många gånger viktig eftersom den bland annat möjliggör för anhöriga att följa upp hur ställföreträdare sköter sina uppdrag. Det har dock visat sig att uppgifter som finns hos överförmyndaren kan behöva skyddas även i förhållande till de anhöriga och att skyddet för huvudmannens personliga integritet behöver stärkas. Vi föreslår därför en ordning som innebär att huvud- mannens make eller sambo och närmaste släktingar som utgångs- punkt ska ha rätt att ta del av de handlingar som finns hos över- förmyndaren. Överförmyndaren ska dock kunna neka en anhörig att ta del av en handling, om det med hänsyn till den enskildes intressen finns särskilda skäl mot att handlingen lämnas ut.

Uppgifter i ärenden enligt lagen om framtidsfullmakter ska kunna omfattas av sekretess

Hos överförmyndaren gäller, för andra än anhöriga, sekretess om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i ärenden enligt föräldrabalken och lagen (2005:429) om god man för ensamkom- mande barn, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Vi har uppmärksammat att även uppgifter i överförmyndarens ärenden enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter kan innehålla integritetskänsliga uppgifter som bör omfattas av sekretess. Vi föreslår därför att samma sekretess- reglering ska gälla i ärenden enligt den lagen.

28

SOU 2021:36

Sammanfattning

Överförmyndaren ska ge information och stöd till huvudmän

I många kommuner finns en väl fungerande överförmyndarverk- samhet med hög tillgänglighet och kompetens att möta huvudmän med olika typer av problematik. Tyvärr finns också exempel på mot- satsen. Många huvudmän får alltså inte den information och det stöd de behöver för att kunna ta till vara sina intressen.

Överförmyndaren har ett ansvar för att ge huvudmän informa- tion och stöd inom ramen för reglerna om myndigheters service- skyldighet enligt förvaltningslagen (2017:900). Detta innebär bland annat att överförmyndaren ska lämna sådan hjälp till enskilda att de kan ta till vara sina intressen samt vara tillgänglig för kontakter. För att serviceskyldigheten ska få fullt genomslag föreslår vi att det tas in en bestämmelse i förmynderskapsförordningen (1995:379) som erinrar om skyldigheten. Vi föreslår också en lagstadgad skyldighet för överförmyndaren att lämna allmän information till huvudmän, bland annat om vad ställföreträdarskapet innebär, vilken överför- myndarens roll är och om möjligheten att framställa klagomål mot en ställföreträdare. Informationsmaterialet ska tas fram av den nya myndigheten som vi föreslår.

Huvudmannens möjligheter att få ersättning för ekonomisk skada

En åtalsplikt för överförmyndaren

Det är ovanligt att ställföreträdare orsakar ekonomisk skada för sina huvudmän genom brott. När det ändå uppstår en sådan misstanke har överförmyndaren ingen skyldighet att överlämna ärendet för rättslig prövning, även om det sker i vissa fall. Ofta blir det en uppgift för en ny ställföreträdare att göra en polisanmälan. Det är dock en lämpligare ordning att uppgiften ligger på överförmyndaren. Vi föreslår därför en lagstadgad skyldighet för överförmyndaren att anmäla till allmän åklagare om en förmyndare, god man eller för- valtare kan misstänkas för att ha begått brott mot sin huvudman för vilket fängelse kan följa och som har samband med verksamheten. Under den rättsprocess som kan följa på en sådan anmälan kan huvud- mannen få hjälp av åklagaren eller ett målsägandebiträde att föra en skadeståndstalan.

29

Sammanfattning

SOU 2021:36

Ett försäkringsskydd för ställföreträdare och huvudmän

Det förekommer, men tycks vara relativt ovanligt, att ställföreträ- dare medvetet eller av oaktsamhet orsakar ekonomisk skada för sina huvudmän. När det händer kan det i praktiken vara svårt för huvud- mannen att få ersättning. Om ställföreträdaren har ett försäkrings- skydd kan möjligheterna dock förbättras. Även sett ur ställföreträ- darens synvinkel kan det innebära en trygghet att vara försäkrad i uppdraget. Det finns därför goda skäl att göra det obligatoriskt för ställföreträdare att vara försäkrade när de utövar sina uppdrag. De försäkringar som finns i dag innebär dock inte ett så bra skydd för huvudmännen att det är motiverat med en obligatorisk försäkring. Inte heller är försäkringarna tillgängliga för alla ställföreträdare. För närvarande har försäkringsbranschen inget intresse av att erbjuda fler eller mer omfattande försäkringar, varken för ställföreträdare eller huvudmän. Riskerna anses vara för stora, men tydligare regler på området kan innebära en mer positiv inställning från branschens sida på sikt. Det saknas mot den bakgrunden förutsättningar för att nu lämna ett förslag om obligatorisk försäkring för ställföreträdare.

Det finns skäl som talar för att det på sikt bör vara ett kommunalt ansvar att tillhandhålla en försäkring som innebär en trygghet för både ställföreträdaren och huvudmannen. Eftersom det saknas full- goda försäkringar på marknaden i dag är det i nuläget inte möjligt för kommunerna att leva upp till ett sådant krav. Vi lägger därför inte fram ett sådant förslag. Vi menar dock att den nya myndigheten som

viföreslår genom dialog med försäkringsbranschen och kommunerna bör kunna bidra till att försäkringslösningar kan tas fram.

Ställföreträdaruppdraget ska beskrivas med modernare begrepp

I nuläget avgränsas ställföreträdares uppdrag av begreppen bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Begreppen uppfattas ofta som oklara och omoderna och det finns en osäkerhet kring vad de innefattar. I angränsande lagstiftning, bland annat i lagen om fram- tidsfullmakter, används begreppen ekonomiska och personliga ange- lägenheter för att beskriva samma funktioner. Inte heller de begrep- pen är oproblematiska, bland annat eftersom det inte går att dra en skarp gräns mellan ekonomiska och personliga angelägenheter. Eko- nomiska och personliga angelägenheter beskriver dock ställföreträdar-

30

SOU 2021:36

Sammanfattning

uppdragets innehåll och ramar på ett tydligare och mer modernt sätt än de nuvarande begreppen gör. Vi föreslår därför att ställföreträ- darens uppdrag ska bestå i att, inom ramen för förordnandet, se till att den enskildes intressen i ekonomiska och personliga angelägen- heter tas om hand. Ställföreträdaren ska bevaka den enskildes rätt i de angelägenheter som uppdraget omfattar.

Det ska bli tydligare vad ställföreträdaren förväntas göra

Ett ställföreträdaruppdrag kan innefatta att vidta en rad åtgärder av olika karaktär för huvudmannens räkning och uppdragen skiljer sig ofta åt. Det har visat sig att ställföreträdare ibland tar sig an uppdrag utan att ha en tydlig uppfattning om vad som ingår i det aktuella uppdraget och att överförmyndare ibland utser ställföreträdare som inte har den kompetens eller erfarenhet som uppdraget kräver. Vi föreslår mot den bakgrunden att det ska införas en lagstadgad skyl- dighet för överförmyndaren att före förordnandet informera den tilltänkta ställföreträdaren om vad uppdraget förväntas innebära. Vi föreslår också att överförmyndaren ska dokumentera den informa- tion som lämnas.

Ett godmanskap ska inte anordnas om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig

Ibland kan en person som behöver hjälp med sina ekonomiska eller personliga angelägenheter få sitt behov tillgodosett på annat sätt än genom att en ställföreträdare utses. Godmanskap bygger på att den som behöver hjälp inte ska utsättas för mer ingripande åtgärder än vad som är nödvändigt. Innan godmanskap anordnas bör det alltså alltid övervägas om huvudmannen kan få tillräcklig hjälp genom mindre ingripande åtgärder, exempelvis genom insatser inom social- tjänsten, genom en framtidsfullmakt som har trätt i kraft, genom reglerna om anhörigbehörighet eller genom en vanlig fullmakt. I nuläget är lagstiftningen inte helt tydlig på denna punkt. Det har visat sig att godmanskap ibland anordnas trots att den enskildes hjälp- behov hade kunnat tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Vi före- slår mot den bakgrunden att lagstiftningen tydliggörs i detta avseende.

31

Sammanfattning

SOU 2021:36

Bättre utbildning för ställföreträdare

Obligatorisk introduktionsutbildning

För att huvudmän ska få den hjälp de behöver är det nödvändigt att deras ställföreträdare har goda kunskaper om vad ställföreträdar- uppdraget innebär och hur de kan utföra uppdraget på bästa sätt. Långt från alla får i dag den utbildning de behöver. Vissa överför- myndare erbjuder utbildning av hög kvalitet medan utbildningen är bristfällig på andra håll. För att öka kunskapsnivån föreslår vi en nationell introduktionsutbildning som alla ställföreträdare ska vara skyldiga att gå i samband med att de förordnas. Den nya myndig- heten som vi föreslår ska ansvara för att ta fram introduktions- utbildningen, som med fördel kan vara webbaserad. Överförmyn- daren ska ha ansvar för att den som förordnas som ställföreträdare har genomgått utbildningen. Om det finns särskilda skäl, kan ställ- företrädaren genomgå utbildningen efter förordnandet, dock senast inom tre månader.

Fördjupad utbildning vid behov

Utöver introduktionsutbildningen är det många ställföreträdarupp- drag som kräver fördjupad utbildning. Även i detta avseende ser det olika ut i landet. Det förekommer att överförmyndaren inte erbjuder fördjupad utbildning ens för ställföreträdare som har mycket svåra uppdrag. Redan i dag finns det utbildningar inom särskilda områden som tagits fram av intresseorganisationer och myndigheter. Många överförmyndare och ställföreträdare känner dock inte till att de finns. Det ska vara en uppgift för den nya myndigheten som vi föreslår att göra en sammanställning över befintliga utbildningar och kartlägga behoven av ytterligare utbildningar. På områden där det saknas rele- vanta fördjupade utbildningar ska myndigheten ansvara för att sådana tas fram. Överförmyndaren ska ansvara för att ställföreträdare utifrån behov erbjuds fördjupad utbildning.

32

SOU 2021:36

Sammanfattning

Bättre stöd till ställföreträdare

Ställföreträdare rekryteras av överförmyndaren för att hjälpa ofta mycket utsatta personer. Inte sällan har huvudmannen missbruks- problem, svåra funktionsnedsättningar eller en psykiatrisk proble- matik. Det förekommer att huvudmannen är våldsbenägen eller hot- full. Ibland ställer uppdraget krav på breda kunskaper i civilrättslig och annan lagstiftning. Det är uppenbart att ställföreträdare kan be- höva stöd när de utövar sina uppdrag.

Överförmyndaren är skyldig att ge stöd till ställföreträdare inom ramen för myndighetens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Serviceskyldigheten innebär bland annat ett krav på positivt bemöt- ande och en relativt långtgående skyldighet att ge enskilda sådan hjälp att de kan ta till vara sina intressen. I vilken mån överförmyndare faktiskt erbjuder sådan service varierar. I syfte att säkerställa att ser- viceskyldigheten får fullt genomslag föreslår vi att det tas in en be- stämmelse i förmynderskapsförordningen som erinrar om skyldigheten.

Vi har identifierat att ställföreträdare har behov av stöd i form av allmänna råd, korrekt information, metodstöd, checklistor, m.m. I dag tillhandahåller överförmyndarna visst material av detta slag men omfattningen och kvaliteten varierar kraftigt över landet. Vi bedömer att ett centralt framtaget material kan underlätta för ställ- företrädare samt öka rättssäkerheten och enhetligheten på området. Den nya myndigheten som vi föreslår ska få i uppdrag att ta fram allmänna råd och annat material till stöd för ställföreträdare.

När en ställföreträdare vill avsluta sitt uppdrag

ska en ny ställföreträdare utses så snart som möjligt

I dag är en ställföreträdare som begär att få avsluta sitt uppdrag skyldig att kvarstå till dess att en ny ställföreträdare har utsetts. Sedan några år tillbaka kan ställföreträdaren dock begära att få av- sluta uppdraget i förtid, vilket förutsätter att han eller hon vänder sig till domstol och har skälig orsak för sin begäran. Än så länge är det inte särskilt vanligt med en sådan begäran. Ofta får ställföreträdare vänta länge innan de entledigas av överförmyndaren, ibland upp emot ett år. Det är angeläget att ställföreträdare kan avsluta sina uppdrag inom en tid som är rimlig med tanke på att de har ett ideellt uppdrag som de utför mot en ganska ringa ersättning. Det är inte heller till

33

Sammanfattning

SOU 2021:36

huvudmannens bästa att ha en ställföreträdare som vill lämna sitt uppdrag men är tvungen att stanna kvar. Vi föreslår mot den bak- grunden en bestämmelse som innebär att överförmyndaren ska utse en ny ställföreträdare så snart som möjligt när en ställföreträdare begär sitt entledigande, under förutsättning att ställföreträdarskapet ska fortsätta.

Anställda ställföreträdare ska kunna förordnas i särskilda fall

Systemet med gode män och förvaltare bygger på människors ideella engagemang. Det ideella inslaget är ofta till fördel för huvudmannen men innebär också att personer med ett stort hjälpbehov kan få vänta länge innan en god man eller förvaltare utses. Det förekommer att överförmyndaren inte kan hitta en lämplig ställföreträdare för den som behöver hjälp. Särskilt i svåra och komplexa ärenden har svårig- heterna att rekrytera lämpliga ställföreträdare visat sig vara stora, exempelvis när den enskilde lider av psykiatrisk problematik, har grava funktionsnedsättningar eller svåra missbruk. Det kan också handla om ärenden där den enskilde har stora samarbetssvårigheter eller är våldsam. På området har det skett en viss professionalisering på så sätt att överförmyndare ibland rekryterar ställföreträdare från privata företag som tillhandahåller gode män och förvaltare eller från kommunala så kallade förvaltarenheter med motsvarande funktion. Vissa andra ställföreträdare tar sig an många uppdrag och utvecklar en professionell hantering av dem.

Vårt uppdrag har gått ut på att ta ställning till i vilka särskilda fall ställföreträdaruppdrag ska kunna utföras av professionella aktörer. En utgångspunkt enligt våra direktiv är att ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis ska utgå från och bygga på det ideella inslaget. Vi föreslår en reglering av i vilka särskilda fall ställföreträdare som tar sig an uppdrag inom ramen för sina anställningar ska få utses. En anställd ställföreträdare ska enligt förslaget kunna förordnas när det är nödvändigt på grund av uppdragets svårighetsgrad eller om det annars finns särskilda skäl med hänsyn till den enskildes intressen. En anställd ställföreträdare ska under samma förutsättningar också kunna förordnas interimistiskt oavsett om en anställd eller en ideell ställföreträdare senare ska förordnas. Vi föreslår vidare en reglering

34

SOU 2021:36

Sammanfattning

som innebär att samma bestämmelser ska gälla för anställda ställföre- trädare som för andra.

Vi har övervägt om juridiska personer bör kunna förordnas som ställföreträdare. Det finns dock ett stort värde i att huvudmännen har en medmänniska som hjälper dem, och som tar ett helhetsansvar för att deras intressen tas till vara. Det finns en påtaglig risk att dessa värden går förlorade med juridiska personer som ställföreträdare. Vi bedömer därför att sådana inte bör kunna förordnas.

Tydligare krav på ställföreträdares redovisning och överförmyndares granskning

Ställföreträdare ska redogöra för sin verksamhet

i en årsberättelse och slutberättelse till överförmyndaren

I dag är överförmyndarens tillsyn koncentrerad på hur ställföreträ- daren sköter huvudmannens ekonomi. Den årsräkning som ställ- företrädaren ger in avser egendomsförvaltningen. De flesta överför- myndare kräver att ställföreträdaren årligen också ska lämna en så kallad redogörelse. Redogörelsen är dock inte författningsreglerad och det tycks vara ovanligt att de uppgifter som ställföreträdaren lämnar kontrolleras i någon närmare utsträckning. Vi menar att överförmyndarens granskning bör omfatta hela ställföreträdarens uppdrag. Vi föreslår därför en lagstadgad skyldighet för ställföre- trädare att årligen redogöra för sin verksamhet i en årsberättelse. På motsvarande sätt ska ställföreträdaren vid uppdragets slut vara skyl- dig att lämna en slutberättelse.

Ställföreträdare ska inte kunna befrias från redovisningsskyldighet – men möjligheten till förenklad redovisning ska utvidgas

Överförmyndaren får med dagens regelverk befria en ställföre- trädare från skyldigheten att lämna en årsräkning eller sluträkning, eller besluta att sådana räkningar får lämnas i förenklad form, om det finns särskilda skäl. I fråga om årsräkningen får beslut meddelas för ett visst år eller tills vidare. När en ställföreträdare befrias från redovisningsskyldighet kan följden bli att överförmyndaren år efter

35

Sammanfattning

SOU 2021:36

år inte har något underlag för tillsynen. Vi har uppmärksammat att det kan inträffa händelser och ske förändringar i dessa ställföre- trädarskap som överförmyndaren bör känna till och att det bör göras en regelbunden granskning även av dessa ställföreträdarskap. Vi föreslår därför att möjligheten att befria ställföreträdare från att lämna en årsräkning eller sluträkning tas bort. Vi föreslår dock att möjligheten att besluta om förenklade årsräkningar och sluträkningar utvidgas på så sätt att kravet på särskilda skäl ersätts med ett krav på att det ska vara tillräckligt att redovisningen lämnas i förenklad form. Motsvarande regler ska gälla för årsberättelsen och slutberättelsen.

Överförmyndaren ska granska ställföreträdares verksamhet med huvudmannens bästa i fokus

I nuläget ger regelverket inga anvisningar om överförmyndarens tillsyn, utöver vad som gäller för granskningen av ställföreträdarens egendomsförvaltning. Detta får till följd att övriga delar av ställföre- trädarens verksamhet granskas i liten utsträckning och ibland inte alls, och att det sällan görs någon kontroll av att ställföreträdarskapet som helhet fungerar. Vi menar att ett självklart fokus för överför- myndarens tillsyn bör vara att ställföreträdaren utövar sitt uppdrag i enlighet med huvudmannens bästa. Vi föreslår att detta ska framgå av lagstiftningen. Därutöver föreslår vi en reglering som innebär att överförmyndaren ska granska också ställföreträdarens årsberättelse och slutberättelse.

Föreskrifter och allmänna råd

I dag är skillnaderna stora när det kommer till vad överförmyndare kräver i fråga om redovisning och hur tillsynen utövas. Länsstyrel- serna har tagit fram nationella riktlinjer men det finns fortfarande behov av mer detaljerade anvisningar som inte lämpar sig för lagstift- ning. Den nya myndigheten som vi föreslår ska bemyndigas att med- dela föreskrifter när det gäller bland annat ställföreträdares redovisning och överförmyndares tillsyn. Det är vidare önskvärt att myndigheten tar fram allmänna råd på området.

36

SOU 2021:36

Sammanfattning

Fler tillsynsverktyg för överförmyndaren

Överförmyndaren har med det befintliga regelverket relativt goda möjligheter att kontrollera en ställföreträdares verksamhet. Bland annat får överförmyndaren begära att en ställföreträdare lämnar upp- lysningar om sin verksamhet och att myndigheter, banker och vissa andra aktörer lämnar uppgifter som överförmyndaren behöver för tillsynen. Vi har dock uppmärksammat vissa brister i tillsynsmöjlig- heterna. För att säkerställa att ställföreträdares verksamhet kan kon- trolleras föreslår vi att de ska vara skyldiga att ge in de handlingar om sin verksamhet som överförmyndaren begär och att överförmyn- daren ska kunna vitesförelägga ställföreträdare att ge in handlingar och lämna upplysningar. För att säkerställa att överförmyndaren kan få tillgång till uppgifter om en huvudmans försäkringsskydd, kapital- försäkring och skulder föreslår vi att även försäkringsbolag och inkassoföretag ska vara skyldiga att lämna de uppgifter som överför- myndaren behöver för tillsynsverksamheten.

Ställföreträdares verksamhet ska granskas inom en rimlig tid

Ställföreträdare ska även i fortsättningen redovisa sina uppdrag senast den 1 mars

Senast den 1 mars varje år ska ställföreträdare ge in en årsräkning till överförmyndaren. I samband med granskningen av årsräkningen beslutar överförmyndaren om arvode till ställföreträdaren. Under en intensiv period på våren och försommaren tar granskningen en stor del av överförmyndarens resurser i anspråk. Ofta tar det lång tid innan alla årsräkningar har granskats, ibland upp emot ett år eller mer. Vi har övervägt om överförmyndaren bör få möjlighet att be- sluta om brutet räkenskapsår eller om en annan tidpunkt för inläm- ning än den 1 mars. Granskningen skulle på så sätt kunna spridas ut över året. Vi har dock uppmärksammat ett antal svårigheter med en sådan modell, bland annat att det kan bli svårare för ställföreträdare att få fram underlag för redovisningen. Vi bedömer därför att års- räkningen även fortsättningsvis bör lämnas in senast den 1 mars. Även den föreslagna årsberättelsen ska ges in det datumet.

37

Sammanfattning

SOU 2021:36

Det ska finnas en tidsgräns för granskningen

För att säkerställa att ställföreträdares verksamhet granskas inom en rimlig tid anser vi att det bör finnas en tydlig tidsgräns för när gransk- ningen senast ska vara klar. Vi föreslår en bestämmelse som innebär att överförmyndaren ska granska årsräkningen, sluträkningen, års- berättelsen och slutberättelsen senast inom sex månader från det att dessa handlingar getts in.

Arvode och kostnadsersättning till ställföreträdare

Reglerna om arvode bör i nuläget inte ändras

Överförmyndaren beslutar om arvode efter en skälighetsbedömning i varje enskilt ställföreträdarskap. Det är inte lagligt möjligt att i förväg avtala om arvode eller besluta om förskott. En återkommande kritik mot arvodessystemet har varit att det är svårförutsägbart hur stort arvodet blir och att ställföreträdare får vänta länge på sina arvoden. Vi har därför övervägt om det bör finnas en enhetlig taxa. Från kommunerna har det dock funnits ett starkt önskemål om att även fortsättningsvis ha frihet att bestämma över arvodena. Mot den bakgrunden finns det i nuläget inte tillräcklig anledning att föreslå ett system med taxor. Inte heller i övrigt har vi funnit tillräckliga skäl för att föreslå ändringar när det kommer till reglerna om arvode. Förslagen ovan om att det ska finnas en tidsgräns för granskning och en utökad möjlighet att besluta om förenklad redovisning, samt för- slaget nedan om att småutgifter ska kunna ersättas utan att kvitton redovisas, bör dock leda till snabbare utbetalningar än vad som är fallet i dag.

Småutgifter ska kunna ersättas utan att kvitton visas upp

Ställföreträdare har i dag rätt till ersättning för utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Det handlar ofta om mindre utgifter för kortare resor, porto och administration. I nu- läget lägger ställföreträdare och överförmyndare mycket tid på att redovisa och granska kvitton för småutgifter. För att åstadkomma ökad smidighet föreslår vi en lagreglerad möjlighet för överförmyn- daren att utan att kräva in underlag i form av kvitton eller verifika-

38

SOU 2021:36

Sammanfattning

tioner bevilja ställföreträdaren ersättning för utgifter, motsvarande högst två procent av prisbasbeloppet årligen. Detta innebär att ställ- företrädaren får intyga på heder och samvete i årsräkningen att han eller hon har haft de uppgivna utgifterna. Kvittona eller verifika- tionerna behöver alltså inte ges in i dessa fall, men ställföreträdaren ska naturligtvis vara beredd att visa upp dem på förfrågan.

Stärkt kompetens och kvalitet i överförmyndarverksamheten

Överförmyndarens verksamhet är i hög grad författningsreglerad och avser till stor del myndighetsutövning mot enskild. Huvud- männen är ofta människor som befinner sig i utsatta situationer och som inte själva kan ta till vara sina intressen. Detta ställer höga krav på kompetens, kvalitet och rättssäkerhet hos överförmyndaren. De senaste åren har kvaliteten i verksamheterna höjts. Fortfarande finns det dock alltför stora skillnader på området. Vi lämnar förslag som syftar till att säkerställa att överförmyndarverksamheter i hela landet bedrivs med högt ställda krav på kvalitet, kompetens och rättssäker- het. För det första ska det tydligare lyftas fram i lagstiftningen att den som väljs som överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd eller ersättare ska vara lämplig för ett sådant uppdrag. Det bör dock inte ställas några formella kompetenskrav. För det andra föreslås att överförmyndare, nämndledamöter och ersättare ska vara skyldiga att genomgå en introduktion inför uppdraget. Den nya myndigheten som vi föreslår ska ansvara för att introduktionen tas fram. För det tredje föreslår vi att grundläggande krav på överförmyndarverksam- heten tas in i lagstiftningen, innebärande att verksamheten ska be- drivas med god kvalitet och att kvaliteten fortlöpande ska utvecklas och säkras. Det ska också krävas att uppgifterna i verksamheten utförs av personer med lämplig utbildning och erfarenhet samt att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden.

39

Sammanfattning

SOU 2021:36

Överförmyndarnämnd ska bli den obligatoriska organisationsformen

Dagens regelverk innebär att det i varje kommun ska finnas en över- förmyndare. Kommuner kan dock välja att i stället för en ensam över- förmyndare ha en överförmyndarnämnd och två eller fler kommuner kan ha en gemensam nämnd. Starka skäl talar för att överförmyndar- nämnd bör bli den obligatoriska organisationsformen. Nämndformen medför att förtroendevalda med olika kompetenser och erfarenheter kan engageras för uppgifterna, att förutsättningarna för hög rätts- säkerhet i myndighetsutövningen ökar och att verksamheten blir mindre sårbar och personberoende. Nämnd som organisationsform går vidare hand i hand med en professionell tjänstemannaorganisa- tion och minskar risken för jäv. Det finns visserligen ensamma överförmyndare som fungerar bra, men vi bedömer att nämndformen är en bättre garanti för hög rättssäkerhet, kvalitet och professio- nalism i verksamheten. För att säkerställa hög kvalitet och rätts- säkerhet i myndighetsutövningen i alla landets överförmyndarverk- samheter är det, som vi ser det, nödvändigt med en övergång till nämnd som obligatorisk organisationsform. Detta gäller inte minst eftersom överförmyndaren föreslås ta över beslutanderätt i ärenden om godmanskap som i dag prövas av domstol. Vi föreslår därför att överförmyndarnämnd eller gemensam överförmyndarnämnd ska vara den obligatoriska organisationsformen.

Ökade möjligheter till delegering av beslutanderätt i överförmyndarnämnden

Möjligheterna till delegering av beslutanderätt är relativt långtgående på överförmyndarområdet. Vi har dock uppmärksammat att vissa brådskande beslut inte kan delegeras, bland annat beslut om att interimistiskt entlediga en ställföreträdare som inte längre är lämplig för uppdraget. Vi föreslår en generell möjlighet för överförmyndar- nämnden att delegera till ordföranden eller en annan ledamot att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, i likhet med vad som gäller på det kommunala området i övrigt. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

40

SOU 2021:36

Sammanfattning

Överförmyndaren ska besluta i ärenden om godmanskap som i dag prövas av domstol

Vi har övervägt om beslutanderätten i ärenden om godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltarskap, samt i de ärenden om ent- ledigande av ställföreträdare som i dag prövas i domstol, bör flyttas från domstolarna till överförmyndarna. Detta förutsätter dels att ärendetyperna inte kräver en domstolsprövning, dels att överförmyn- darna har tillräcklig kompetens för uppgifterna.

Reglerna i 11 kap. 4 § FB innebär att det saknas möjlighet att anordna godmanskap mot den enskildes vilja. I allmänhet blir det inte fråga om några långtgående rättsliga överväganden och det sak- nas i regel skäl att hålla muntlig förhandling. Vi bedömer att det krävs en domstolsprövning i de ärenden där någon som är behörig att yttra sig motsätter sig att godmanskap anordnas men inte i övriga fall. Vi gör samma bedömning i ärenden om jämkning och upphör- ande av godmanskap. När det gäller ärenden om förvaltarskap, och de ärenden om entledigande som i dag prövas i domstol, bedömer vi att en prövning i domstol behövs.

Kompetensen och kvaliteten hos överförmyndarna har höjts de senaste åren, även om det fortfarande finns brister. Vi har föreslagit att det ska ställas tydligare krav på verksamheterna och att det ska bli obligatoriskt med överförmyndarnämnder. Särskilt om de för- slagen genomförs menar vi att merparten av ärenden om godman- skap kan flyttas från domstolarna till överförmyndarna.

Vi föreslår således att överförmyndarna, i stället för domstolarna, som utgångspunkt ska pröva ärenden om godmanskap. Om någon som är behörig att yttra sig i ärendet motsätter sig att godmanskap anordnas, jämkas eller upphör ska överförmyndaren överlämna ärendet till tingsrätten för prövning där. Detta innebär att handläggningen i ärendena alltid ska inledas hos överförmyndaren. Överförmyndarens beslut ska kunna överklagas till tingsrätten.

En ny myndighet ska ha ett övergripande ansvar på området

I dag utövar sju av landets länsstyrelser tillsyn över överförmyndare och överförmyndarnämnder. Länsstyrelserna ansvarar också för till- synsvägledning, vilket innefattar en skyldighet att med råd stödja överförmyndarna och överförmyndarnämnderna i deras verksamhet

41

Sammanfattning

SOU 2021:36

och främja en enhetlig rättstillämpning, samt en skyldighet att se till att utbildningen av överförmyndare, nämndledamöter och ersättare är tillfredsställande. Ingen central myndighet har ett övergripande ansvar på området.

Länsstyrelserna bör även fortsättningsvis ansvara för tillsyn och tillsynsvägledning

Vi har övervägt om de uppgifter som länsstyrelserna har på området bör flyttas till någon annan myndighet. När det gäller tillsynen kon- stateras att länsstyrelserna numera tolkar regelverket på ett likartat sätt och har en relativt god samsyn när det kommer till hur tillsynen ska utföras. Överförmyndarna har vidare en i huvudsak positiv upp- fattning om länsstyrelsernas tillsyn. Vi bedömer mot den bakgrunden att det saknas anledning att låta någon annan myndighet än läns- styrelsen ha hand om tillsynen. Vad gäller tillsynsvägledningen kon- stateras att länsstyrelserna visserligen har utfört regeringsuppdrag som har att göra med de tillsynsvägledande uppgifterna. I övrigt har de dock inte utfört något gemensamt arbete för att tillhandahålla råd och stöd till överförmyndare, med något undantag. Många överför- myndare anser vidare att länsstyrelserna inte kan ge dem det stöd och den rådgivning de har behov av. Vi menar att länsstyrelsernas tillsynsvägledning ändå fyller en funktion, framför allt när det gäller den typ av råd och stöd som ges i samband med tillsynen. Det saknas mot den bakgrunden skäl att ändra den ordning som gäller i dag. Länsstyrelserna ska alltså även i fortsättningen ha ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning på området. Vi bedömer att de tillsynsverktyg som länsstyrelserna har i dag är tillräckliga.

En ny statlig myndighet ska inrättas

Det finns som nämnts ingen central myndighet med ett övergrip- ande ansvar på området. Många av de problem som vi har identifierat hör samman med en brist på statlig styrning, samordning och kontroll. Vi menar att det behövs ett tydligare statligt ansvar för att nödvändiga förändringar ska kunna genomföras. En myndighet bör alltså ha ett huvudansvar på området. Vi har övervägt alternativen

42

SOU 2021:36

Sammanfattning

1.att en av de länsstyrelser som har tillsyn och ger tillsynsvägled- ning får det övergripande ansvaret,

2.att en redan befintlig förvaltningsmyndighet får det övergripande ansvaret och

3.att en ny statlig myndighet inrättas.

När det gäller det första alternativet kan det ifrågasättas om det inom länsstyrelserna finns de kompetenser och den organisation som de nya uppgifterna kräver och om en ordning av det slaget kommer att fungera i praktiken. Beträffande det andra alternativet har vi inte identifierat någon befintlig förvaltningsmyndighet vars verksamhets- område har en naturlig koppling till främst de civilrättsliga frågor som ställföreträdarområdet för med sig. Vi har mot den bakgrunden kommit fram till att det tredje alternativet, en ny statlig myndighet, skapar bäst förutsättningar för att området ska få den uppmärksam- het det behöver och för att överförmyndare och ställföreträdare ska få bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet med hög rätts- säkerhet och kvalitet. Ytterst syftar förslaget till att säkerställa att de personer som behöver en god man eller förvaltare ska få den hjälp och det stöd som de har rätt till. Vi föreslår därför att regeringen inrättar en ny myndighet med ett övergripande ansvar på området. Vidare föreslår vi att myndigheten, oavsett vilket alternativ som väljs, inom sig inrättar ett forum för samverkan i syfte att ta till vara den kompetens och de erfarenheter som finns på området samt verka för enhetlighet och samsyn.

Statistiken på området ska utökas och bli en del av den officiella statistiken

Sedan 2015 för länsstyrelserna statistik över överförmyndarnas verk- samhet. Statistik på riksnivån förs av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Statistikinlämningen har förbättrats men det är fortfarande svårt för många överförmyndare att få fram och redovisa uppgifter för stati- stiken. I dag håller statistiken högre kvalitet och är betydligt mer tillförlitlig än för några år sedan. Det finns dock fortfarande brister i statistiken som gör det svårt att följa upp och analysera överför- myndarnas verksamhet. Vi föreslår att statistiken utökas med upp-

43

Sammanfattning

SOU 2021:36

gifter om handläggningstider i ärenden om ställföreträdarskap och om huvudmäns och ställföreträdares kön och ålder.

En annan fråga gäller om den statistik som framställs bör vara en del av den officiella statistiken. En sådan ordning innebär bland annat att statistiken omfattas av ett antal kvalitetskrav och att den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. En statistikansvarig myn- dighet kan få råd och stöd av Statistiska centralbyrån i frågor om statistikens kvalitet och om hur uppgiftslämnandet kan underlättas. En statistikansvarig myndighet kan vidare besluta om statistikens innehåll och omfattning och på så sätt utveckla statistiken så att den blir mer relevant och ändamålsenlig. Vi föreslår mot den bakgrunden att överförmyndarstatistiken på lite sikt ska vara en del av den offi- ciella statistiken. Den nya myndigheten som vi föreslår ska ansvara för statistiken.

Ett nationellt ställföreträdarregister

Det förs på nationell nivå inget register över ställföreträdarskap. I stället för varje överförmyndare för sig ett register över ställföreträdarskap inom den egna verksamheten. Under utredningens arbete har ett stort behov av ett nationellt ställföreträdarregister kommit fram, främst kopplat till att det bör bli enklare och smidigare för ställföreträdare att visa sin behörighet och för banker, myndigheter och andra aktörer att kontrollera en ställföreträdares behörighet. I dag är det dessutom inte möjligt för överförmyndare att kontrollera att en ställföreträdare inte tar sig an fler uppdrag än han eller hon kan hantera. Vi föreslår mot den bakgrunden att det tas in en bestämmelse i föräldrabalken som innebär att ett nationellt register ska föras över förordnade förmyndare, gode män och förvaltare och de som har en sådan ställ- företrädare. En särskild registerförordning bör tas fram av regeringen. Vi föreslår att förordningen ska innehålla bestämmelser om bland annat registrets ändamål och innehåll samt om möjligheterna till direktåtkomst. Den nya myndigheten som vi föreslår ska föra det nationella registret och ansvara för personuppgifter. Som en följd av att uppgifter om ställföreträdarskap ska kunna hämtas från registret föreslår vi att överförmyndarens skyldighet att lämna registerutdrag tas bort.

44

SOU 2021:36

Sammanfattning

Ökad digitalisering

Det nationella ställföreträdarregistret skapar förutsättningar för ökad digitalisering

Det digitaliserade och allt mer kontantlösa samhället innebär ett utanförskap och praktiska svårigheter för många huvudmän. För att öka möjligheterna för dem att kunna delta i samhällslivet och dra nytta av digitaliseringens fördelar är det angeläget att de har tillgång till digitala tjänster, anpassade efter eventuella begränsningar i rätts- handlingsförmåga eller kognitiv förmåga. Att se till att sådana anpas- sade digitala tjänster tas fram ligger helt i linje med kraven i EU:s tillgänglighetsdirektiv och FN:s funktionsrättskonvention. Vi bedömer att det nationella ställföreträdarregister som vi föreslår förbättrar förutsättningar för detta.

Det har vidare visat sig att ställföreträdare sällan kan använda myndigheters och bankers digitala tjänster när de utför ärenden för huvudmannens räkning. För att underlätta ställföreträdares verk- samhet är det angeläget att sådana tjänster tas fram. Detta förutsätter att banker, myndigheter och andra som tillhandahåller digitala tjänster har tillgång till tillförlitliga uppgifter om ställföreträdares behörig- het. Vi bedömer att det nationella ställföreträdarregistret skapar förut- sättningar för digitala tjänster som är anpassade för gode mäns och förvaltares verksamhet.

Ökad digitalisering i överförmyndarverksamheten

Överförmyndarna har kommit olika långt med att digitalisera verk- samheten och många tillämpar digitala system i endast begränsad utsträckning. En ökad digitalisering kan förenkla för ställföreträ- dare, exempelvis genom ett smidigare och mer modernt sätt att redo- visa sin verksamhet, samt frigöra resurser och effektivisera verksam- heten hos överförmyndarna. Hos många överförmyndare saknas dock de ekonomiska och personella resurser som krävs för att på egen hand kunna ta fram digitala lösningar. Det är därför angeläget att överförmyndarverksamheten blir en del av arbetet med att öka digitaliseringen av offentlig förvaltning. Vi bedömer vidare att en ökad digitalisering kräver centrala insatser. Den nya myndigheten

45

Sammanfattning

SOU 2021:36

som vi föreslår ska svara för styrning och samordning av den digitala utvecklingen på området.

För att underlätta en övergång till digitala rutiner föreslår vi att vissa regler i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen ska få en teknikneutral utformning.

Digitala framtidsfullmakter

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Fullmakten ska vara skriftlig och fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Vid tillägg eller andra ändringar i fullmakten gäller samma formkrav.

Kraven på skriftliga underskrifter hindrar att framtidsfullmakter upprättas i elektronisk form. Eftersom formkrav inte i onödan bör hindra nya tekniska möjligheter bör utgångspunkten vara att fram- tidsfullmakter ska kunna upprättas elektroniskt. En förutsättning för detta är att systemet utformas på ett sätt som ur säkerhetssyn- punkt är likvärdigt med det befintliga systemet. Vi bedömer att syftet med formkraven kan uppnås genom att fullmaktsgivaren och de båda vittnena signerar fullmaktshandlingen med en avancerad elektronisk underskrift. Vi föreslår därför en bestämmelse i lagen om framtids- fullmakter som möjliggör detta. Det ska även vara möjligt att digitalt återkalla och ändra framtidsfullmakten, vilket inte bedöms kräva andra lagändringar än den nu nämnda.

Vi har övervägt om framtidsfullmakter bör registreras och knytas till det nationella ställföreträdarregistret som vi föreslår. Tidigare har lagstiftaren bedömt att det inte finns tillräckliga skäl för att införa en ordning med registrering av framtidsfullmakter. Vi gör samma bedömning och lämnar därför inget sådant förslag.

46

SOU 2021:36

Sammanfattning

Ställföreträdare för ensamkommande barn

En god man ska förordnas oavsett om barnet söker uppehållstillstånd i Sverige eller inte

En utgångspunkt enligt våra direktiv är att en god man ska förordnas för ensamkommande barn. Vi har uppmärksammat att det finns ensamkommande barn som inte får en god man i nuläget vilket beror på en utbredd uppfattning om att lagen om god man för ensam- kommande barn enbart är tillämplig när det ensamkommande barnet söker uppehållstillstånd. Detta drabbar ensamkommande barn som är kvotflyktingar, som redan har uppehållstillstånd vid ankomsten till Sverige. Tanken är att de ska få en särskilt förordnad vårdnads- havare, som till skillnad från en god man är en långsiktig lösning, men i realiteten kan det dröja lång tid innan en sådan vårdnadshavare utses. Inte heller utsatta ensamkommande barn från EU-länder, så kallade EU-migranter, får en god man i nuläget eftersom de i regel inte söker uppehållstillstånd. Vi menar att lagen om god man för ensamkommande barn i sin nuvarande lydelse är tillämplig, oavsett om det ensamkommande barnet söker uppehållstillstånd eller inte. I syfte att tydliggöra detta föreslår vi ett tillägg i lagstiftningen. För- slaget ligger i linje med kraven i Barnkonventionen, som sedan den 1 januari 2020 gäller som lag i Sverige.

Socialnämnden ska skyndsamt väcka talan eller ansöka om en särskilt förordnad vårdnadshavare

Socialnämnden är i dag skyldig att hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare när ett barn beviljas uppehållstillstånd. Vi har uppmärksammat att detta ibland dröjer och att ensamkommande barn ofta får ha en god man längre tid än vad som är tänkt. Mot den bakgrunden föreslår vi ett lagkrav som innebär att socialnämnden skyndsamt ska väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare när barnet får uppehållstillstånd.

47

Sammanfattning

SOU 2021:36

Reglerna om behörig överförmyndare bör i nuläget inte ändras

Överförmyndarnämnden i Stockholms kommun är behörig överför- myndare (så kallat reservforum) i ärenden om god man för ensam- kommande barn när barnet inte är folkbokfört i Sverige och det inte heller finns en kommun där man vet att barnet vistas. Ordningen stämmer överens med vad som gäller ställföreträdarskap enligt för- äldrabalken.

Det förekommer att ensamkommande barn avviker från sina till- fälliga boenden i en vistelsekommun och att man i kommunen inte vet vart barnet tagit vägen. När överförmyndaren får kännedom om att förhållandena har ändrats så att en annan överförmyndare ska ta över tillsynen ska akten genast sändas till den överförmyndaren. Detta innebär att ärenden överlämnas till överförmyndarnämnden i Stockholms kommun i de fall ett ensamkommande barn avvikit och det är okänt var barnet befinner sig. Sett från ett barnrättsperspektiv kan det ifrågasättas om detta är en lämplig ordning, bland annat eftersom det kan vara lättare för den tidigare vistelsekommunen att få information om barnet. Vi bedömer att reglerna om behörig över- förmyndare i varje fall i nuläget inte bör ändras, bland annat eftersom det finns skäl för att behålla ett reservforum med specialkompetens i frågor med internationell anknytning. Det bör dock inte före- komma att överförmyndare överlämnar ärenden till en annan över- förmyndare innan det har konstaterats att barnet verkligen avvikit, särskilt eftersom barnet många gånger dyker upp igen i den överläm- nande kommun. Vi föreslår därför att detta tydliggörs i regelverket.

Något om konsekvenserna av våra förslag

Våra förlag förväntas bland annat leda till: ett bättre stöd till och en stärkt ställning för huvudmän, bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta ställföreträdare, bättre förutsättningar för ställ- företrädare att utföra sina uppdrag på ett bra sätt, högre kvalitet i ställ- företrädarnas och överförmyndarnas verksamhet, en bättre styrning och tillsyn på området, ett effektivare beslutsfattande i ärenden om godmanskap, ökade förutsättningar för digitalisering till nytta för överförmyndare, huvudmän och ställföreträdare samt ökade förutsätt- ningar för att systemet, som bygger på människors ideella engage- mang, ska kunna finnas kvar även i framtiden.

48

SOU 2021:36

Sammanfattning

Vårt förslag om ett nationellt ställföreträdarregister bedöms leda till att hanteringen av ställföreträdarskap hos banker, myndigheter och andra aktörer blir tryggare, effektivare och billigare.

Förslaget om att flytta ärenden om godmanskap från domstol- arna till överförmyndarna bedöms innebära en ökad renodling av domstolarnas dömande verksamhet. Förslaget förväntas innebära en kostnadsminskning för staten med omkring 60 miljoner kronor årligen. Förslagen om en ny myndighet och ett nationellt ställföre- trädarregister bedöms innebära ökade kostnader för staten med om- kring 22,5 miljoner kronor årligen och ännu mer under de första två åren. Vi föreslår att kostnaderna ska finansieras genom en över- föring från Sveriges Domstolars anslag i statsbudgeten.

Förslagen förväntas vidare innebära kostnadsökningar för kom- munerna med omkring 200 miljoner kronor årligen, dock något lägre under de första åren, till dess att reformen i sin helhet träder i kraft. Finansiering föreslås genom ett ökat generellt statsbidrag till kom- munerna, delfinansierat genom en överföring från Sveriges Dom- stolars anslag.

Vi bedömer att våra förslag ger förutsättningar för att kunna be- hålla det ideella inslaget på ställföreträdarområdet även framöver. Sett med finansiella ögon innebär detta en stor vinst för samhälls- ekonomin. Om det ideella inslaget skulle gå förlorat bedömer vi att kostnaden för enbart arvodering av ställföreträdare skulle fördubblas och medföra en kostnadsökning på uppskattningsvis 800 miljoner kro- nor. Ungefär hälften av det beloppet skulle belasta det allmänna.

Några av våra förslag, bland annat förslaget om att överförmyn- darnämnd ska bli den obligatoriska organisationsformen, innebär inskränkningar i den kommunala självstyrelsen. Vi bedömer att in- skränkningarna är nödvändiga för att uppnå ändamålen med förslagen och att de alltså är proportionerliga.

Vissa förslag, bland annat de som gäller ställföreträdare för ensam- kommande barn, bedöms innebära positiva konsekvenser ur ett barn- rättsperspektiv.

49

Sammanfattning

SOU 2021:36

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Vi föreslår att merparten av de föreslagna lagändringarna ska träda

ikraft den 1 januari 2023. Beträffande vissa författningsförslag före- slår vi dock att de ska träda i kraft senare nämligen den 1 mars 2024 när det gäller förslagen om obligatorisk utbildning för ställföreträ- dare och ett nationellt ställföreträdarregister, den 1 augusti 2026 när det gäller förslaget om en obligatorisk introduktion för ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnder och den 1 januari 2027 när det gäller förslagen om att överförmyndarnämnd ska vara den obli- gatoriska organisationsformen och om att statistiken på området ska ingå i den officiella statistiken.

Ärenden om godmanskap som har kommit in till tingsrätterna före den 1 januari 2023 men ännu inte avgjorts ska handläggas enligt äldre bestämmelser. Därutöver föreslår vi vissa övergångsbestäm- melser som gäller förslaget om överförmyndarnämnd som obligato- risk organisationsform.

50

En underårig får själv råda över vad han eller hon genom eget arbete förvärvat efter det att han eller hon fyllt 16 år. Detsamma gäller avkastningen av sådan egen- dom och vad som trätt i egen- domens ställe.
51

1 Författningsförslag

1.1Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken

dels att 19 kap. 10, 16 och 19 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 9 kap. 3, 4 och 8 §§, 10 kap. 11, 14 och 18 §§, 11 kap. 1–9, 11, 12 och 14–27 §§, 12 kap. 1–6, 8–10, 12–14, 16 och 17 §§, 13 kap. 2, 3, 5, 6, 8–19 och 21 §§, 14 kap. 1, 2, 5, 6, 8 och 10–24 §§, 15 kap. 1–9 §§, 16 kap. 1–5, 7–14 §§, 19 kap. 1, 2, 5, 7–9, 11, 13–15 och 17, 18 och 20 §§ och 20 kap. 4 och 6–8 §§, och rubrikerna närmast före 11 kap. 12 §, 12 kap. 9 och 10 §§, 13 kap. 18 §, 14 kap. 21 §, 16 kap. 2, 3, 5, 11, 12 och 14 §§ och 19 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tretton nya paragrafer, 11 kap. 4 a, 4 b,

12 a, 12 b, 18 a och 23 a §§, 12 kap. 7 a och 9 a §§, 16 kap. 3 a, 6 a och 13 a §§ och 19 kap. 14 a och 18 a §§, och närmast före 11 kap. 5, 8, 12 b, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 och 27 §§, 16 kap. 6 a och 13 a §§ och 19 kap. 1, 5, 13, 15, 17, 18 och 20 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9kap. 3 §

Underårig äge själv råda över vad han genom eget arbete för- värvat efter det han fyllt sexton år. Detsamma gäller avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe.

Författningsförslag

SOU 2021:36

Förmyndaren med över- förmyndarens samtycke omhän- dertaga egendom, varom i första stycket sägs, såvitt det må anses erforderligt med hänsyn till mynd- lingens uppfostran eller välfärd. Innan samtycke meddelas, skall överförmyndaren bereda mynd- lingen tillfälle att yttra sig.

Förmyndaren får med över-

förmyndarnämndens samtycke omhänderta sådan egendom som anges i första stycket, om det krävs med hänsyn till den under- åriges uppfostran eller välfärd. Innan samtycke meddelas, ska överförmyndarnämnden ge den underårige tillfälle att yttra sig.

 

 

 

 

4 §

 

 

Om en underårig har fått egen-

Om en underårig har fått egen-

dom

genom gåva, testamente

dom

genom gåva, testamente

eller

förmånstagarförordnande

eller

förmånstagarförordnande

vid försäkring eller pensions-

vid försäkring eller pensions-

sparande enligt lagen (1993:931)

sparande enligt lagen (1993:931)

om

individuellt

pensionsspar-

om

individuellt

pensionsspar-

ande under villkor att den under-

ande under villkor att den under-

årige själv skall få råda över egen-

årige själv ska få råda över egen-

domen, skall 3 § andra stycket

domen, ska 3 §

andra stycket

tillämpas också beträffande sådan

tillämpas också beträffande sådan

egendom.

Överförmyndarens

egendom. Överförmyndarnämn-

samtycke krävs dock bara om

dens samtycke krävs dock bara

den underårige har fyllt sexton år.

om den underårige har fyllt 16 år.

Innan samtycke

lämnas skall

Innan samtycke lämnas ska över-

överförmyndaren

ge

fånges-

förmyndarnämnden ge fånges-

mannen

eller

hans

arvingar

mannen eller hans eller hennes

tillfälle att yttra sig, om det kan

arvingar tillfälle att yttra sig, om

ske utan påtagligt besvär eller

det kan ske utan påtagligt besvär

större tidsförlust.

 

eller större tidsförlust.

 

 

 

 

8 §

 

 

Pengar som en omyndig efter

Pengar som en omyndig efter

det att han eller hon har fyllt

det att han eller hon har fyllt

sexton år själv har satt in hos en

16 år själv har satt in hos en bank

bank får betalas ut till den

får betalas ut till den omyndige.

omyndige. Banken får inte utan

Banken får inte utan den omyn-

den omyndiges samtycke betala

diges samtycke betala ut peng-

ut pengarna till förmyndaren.

arna till förmyndaren.

52

Om förmyndaren dör och det inte finns någon annan som på grund av lag ska vara förmyn- dare, ska den som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla för- hållandet till överförmyndar- nämnden för den kommun där den omyndige har sin hemvist.

SOU 2021:36Författningsförslag

Om förmyndaren har

fått

Om förmyndaren har fått

överförmyndarens tillstånd

att

överförmyndarnämndens tillstånd

omhänderta pengar som avses i

att omhänderta pengar som av-

första stycket och visat upp

ses i första stycket och visat upp

bevis på det, får banken betala ut

bevis på det, får banken betala ut

pengarna till förmyndaren men

pengarna till förmyndaren men

inte till den omyndige.

 

inte till den omyndige.

Första och andra styckena gäller också pengar som har satts in hos ett kreditmarknadsföretag och ett utländskt företag som driver bankrörelse eller finansieringsrörelse från en filial i Sverige.

10kap. 11 §

Dör förmyndaren och finns det inte någon som på grund av lag skall vara förmyndare, skall den som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till överförmyndaren för den kom- mun där den omyndige har sitt hemvist.

14 §

I ärende om förordnande av

I ett ärende om förordnande

förmyndare skall rätten bereda

av förmyndare ska rätten ge över-

överförmyndaren tillfälle att lämna

förmyndarnämnden tillfälle att

förslag på person som är lämplig

lämna förslag på en person som

för uppdraget.

är lämplig för uppdraget.

18 §

Ansökan om förordnande eller

En ansökan om att förordna

entledigande av en förmyndare

eller entlediga en förmyndare får

får göras av överförmyndaren,

göras av överförmyndarnämnden,

förmyndare, vårdnadshavare, den

förmyndare, vårdnadshavare, den

underårige själv, om han eller

underårige själv, om han eller

hon har fyllt sexton år, samt av

hon har fyllt 16 år, samt av hans

hans eller hennes make eller sam-

eller hennes sambo och närmaste

bo och närmaste släktingar. Frå-

släktingar. Frågor som avses i

gor som avses i denna paragraf

denna paragraf ska rätten också

53

Författningsförslag

SOU 2021:36

skall rätten också ta upp själv- mant, när det finns anledning till det.

I ett ärende som avses i första stycket skall rätten ge en under- årig som fyllt sexton år tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

ta upp självmant, när det finns anledning till det.

I ett ärende som avses i första stycket ska rätten ge en under- årig som fyllt 16 år tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

11kap. 1 §

Kan en förmyndare på grund

Kan en förmyndare på grund

av sjukdom eller av någon annan

av sjukdom eller av någon annan

orsak inte utöva förmynder-

orsak inte utöva förmynder-

skapet eller blir förmyndaren en-

skapet eller blir förmyndaren en-

ligt 10 kap. 17 § skild från utöv-

ligt 10 kap. 17 § skild från utöv-

ningen av det, skall överförmyn-

ningen av det, ska överförmyn-

daren förordna god man att i för-

darnämnden förordna en god man

myndarens

ställe vårda

den

att i förmyndarens ställe vårda

underåriges angelägenheter.

 

den underåriges angelägenheter.

När rätten enligt 10 kap. 17 §

När rätten enligt 10 kap. 17 §

skiljer en förmyndare från utöv-

skiljer en förmyndare från utöv-

ningen av

förmynderskapet

får

ningen av förmynderskapet får

rätten förordna god man enligt

rätten förordna en god man

första stycket.

 

enligt första stycket.

Om god man för underåriga utländska medborgare och under- åriga statslösa personer finns bestämmelser i 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap samt i lagen (2005:429) om god man för ensam- kommande barn.

2 §

Har en förmyndare eller för-

Om en förmyndare eller för-

myndarens make eller sambo och

myndarens make eller sambo har

den underårige del i ett oskiftat

del i ett oskiftat dödsbo som den

dödsbo, skall överförmyndaren för-

underårige också har del i, ska

ordna god man att vårda den

överförmyndarnämnden förordna

underåriges rätt i boet vid bo-

en god man. Den gode mannen

utredningen liksom vid bodel-

ska vårda den underåriges rätt i

ning och skifte eller ingående av

boet vid boutredningen samt vid

54

SOU 2021:36

Författningsförslag

avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Överförmyndaren skall också förordna god man när den som har en förmyndare, god man eller förvaltare skall företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver hjälp men enligt 12 kap. 8 § inte kan före- trädas av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren. Om ta- lan har väckts får rätten förordna god man.

Överförmyndaren skall också i andra fall än som avses i första eller andra stycket förordna god man för den som har vårdnads- havare, förmyndare, god man eller förvaltare, i angelägenheter där den enskilde har ett intresse som strider mot en sådan före- trädares eller dennes makes eller sambos intresse. Överförmyn- daren skall meddela ett sådant förordnande, om det begärs av vårdnadshavaren, förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren eller den som denne i sådan egen- skap företräder eller om det annars är lämpligt.

bodelning och skifte eller vid in- gående av avtal om sammanlev- nad i oskiftat bo.

Överförmyndarnämnden ska också förordna en god man när den som har en förmyndare, god man eller förvaltare ska företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver hjälp men enligt 12 kap. 8 § inte kan före- trädas av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren. Om ta- lan har väckts får rätten förordna en god man.

Överförmyndarnämnden ska också i andra fall än som avses i första eller andra stycket för- ordna en god man för den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare, i ange- lägenheter där den enskilde har ett intresse som strider mot en sådan företrädares eller dennes makes eller sambos intresse. Överförmyndarnämnden ska med- dela ett sådant förordnande, om det begärs av vårdnadshavaren, förmyndaren, den gode mannen, förvaltaren eller den enskilde, eller om det annars är lämpligt.

 

3 §

Överförmyndaren skall

för-

Överförmyndarnämnden ska

ordna god man,

 

förordna en god man,

1.om det vid ett dödsfall finns en till namnet känd arvinge som vistas på okänd eller avlägsen ort och därför inte kan bevaka sin rätt

iboet och förvalta sin lott i det,

55

Författningsförslag

SOU 2021:36

2. om det vid ett dödsfall inte

2. om det vid ett dödsfall inte

kan utredas, huruvida den döde

kan utredas om den döde har

har efterlämnat någon arvinge som

efterlämnat någon arvinge som

är arvsberättigad före Allmänna

är arvsberättigad före Allmänna

arvsfonden eller före eller till-

arvsfonden eller före eller till-

sammans med någon annan känd

sammans med någon annan känd

arvinge, eller också kännedom

arvinge, eller om kännedom finns

finns om arvinge efter den döde

om en arvinge efter den döde

men kunskap saknas såväl om

men kunskap saknas såväl om

arvingens namn som om hans

arvingens namn som om hans

vistelseort, och det på grund av

eller hennes vistelseort, och det

sådan omständighet krävs att

på grund av en sådan omständig-

okänd arvinges rätt bevakas och

het krävs att en okänd arvinges

hans eller hennes lott i boet för-

rätt bevakas och att hans eller

valtas,

hennes lott i boet förvaltas,

3.om en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort eller är okänd och hans eller hennes rätt därför behöver iakttas enligt vad som föreskrivs om arvinge,

4.om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom förvaltas,

5. om det enligt förordnande

5. om

det enligt

ett förord-

i testamente eller annan rätts-

nande i ett testamente eller en

handling beror av en framtida

annan rättshandling beror av en

händelse, vem egendom skall till-

framtida händelse, vem egendom

falla eller egendom först senare

ska tillfalla eller egendom först

skall tillträdas med äganderätt och

senare ska tillträdas med ägande-

det krävs att den blivande ägarens

rätt och det krävs att den bliv-

rätt bevakas eller egendomen för-

ande ägarens rätt bevakas eller

valtas för den blivande ägarens

egendomen förvaltas för hans eller

räkning, eller

 

hennes räkning, eller

 

 

6. om egendom, enligt vad som

6. om egendom, enligt vad som

särskilt föreskrivs,

skall ställas

särskilt

föreskrivs,

ska

ställas

under vård och förvaltning av god

under vård och förvaltning av en

man som avses i detta kapitel.

god man som avses i detta kapitel.

Överförmyndaren

skall för-

Överförmyndarnämnden

ska

ordna god man enligt första

förordna en god man enligt första

stycket efter anmälan eller när

stycket efter anmälan eller när

behovet blir känt på annat sätt.

behovet blir känt på annat sätt.

Krävs en god man för den som

Om en god man krävs för den

56

Om någon på grund av sjuk- dom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande behöver hjälp med sina ekonomiska eller personliga angelägenheter ska godmanskap anordnas för honom eller henne, om det behövs. Godmanskapet kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter och det kan begränsas utifrån den enskildes behov. Om den enskilde kan an- tas få sitt hjälpbehov tillgodosett genom reglerna i 17 kap. om an- hörigas behörighet att rättshandla i vissa fall, genom en framtids- fullmakt enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter, genom in- satser inom socialtjänsten eller på något annat mindre ingripande sätt, ska ett godmanskap inte anord- nas.
57

SOU 2021:36Författningsförslag

har rätt i ett dödsbo, skall det

som har rätt i ett dödsbo, ska det

anmälas hos överförmyndaren av

anmälas till överförmyndarnämn-

den som har boet i sin vård.

den av den som har boet i sin vård.

Rättshandlingar som en god man har företagit med stöd av ett förordnande enligt denna paragraf gäller, även om den egendom som förordnandet avsåg tillfaller någon som den gode mannen inte var

förordnad att företräda.

 

 

 

 

 

3 a §

 

 

I de fall som anges i 18 kap.

I de fall som anges i 18 kap.

1 § första

stycket

äktenskaps-

1 § första

stycket

äktenskaps-

balken och

20 kap.

2 § första

balken och

20 kap.

2 § första

stycket denna balk skall god man

stycket denna balk ska en god man

förordnas av rätten.

 

förordnas av rätten.

 

4 §

Om någon på grund av sjuk- dom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande för- hållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egen- dom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne.

Författningsförslag

SOU 2021:36

Ett sådant beslut får inte med- delas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anord- nas, om inte den enskildes till- stånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.

När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet med- delas av överförmyndaren.

Ett beslut om att anordna god- manskap får inte meddelas utan den enskildes samtycke. Ett sam- tycke krävs dock inte om den en- skildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening hämtas in.

4 a §

Ett beslut enligt 4 § första stycket meddelas av överförmyndarnämn- den. Om någon som är behörig att yttra sig i ärendet motsätter sig att ett godmanskap anordnas ska nämnden dock överlämna ärendet till rätten för prövning.

4 b §

När rätten eller överförmyndar- nämnden anordnar ett godman- skap ska samtidigt en god man för- ordnas att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall ska förordnas på grund av ett beslut enligt 4 § första stycket, ska för- ordnandet meddelas av överför- myndarnämnden.

58

En rättshandling som en god man har företagit utanför sitt förordnande är inte bindande för den som förordnandet avser. En rättshandling som har företagits inom ramen för förordnandet är endast bindande för den som för- ordnandet avser om han eller hon har samtyckt till rättshandlingen. Samtycke krävs dock inte om den enskilde på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller meningen av annan orsak inte har kunnat häm- tas in.
Om den gode mannen inom ramen för förordnandet har in- gått en sådan rättshandling som sedvanligen företas för den dag- liga hushållningen, ska samtycke från den enskilde anses föreligga. Detta gäller dock inte om den enskilde före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade sig.

SOU 2021:36

Författningsförslag

Den gode mannens behörighet och förhållandet till tredje man

5 §

En rättshandling som en god man har företagit utanför sitt förordnande är inte bindande för den som förordnandet avser. En rättshandling som utan dennes samtycke företagits inom ramen för förordnandet är inte heller bindande för den som förordnan- det avser, såvida inte denne på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin men- ing eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas.

Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshandling som sedvanligen företas för den dagliga hushåll- ningen, skall samtycke från den som han företräder anses före- ligga, om denne inte före rätts- handlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rätts- handlingen riktade sig.

6 §

Om en rättshandling som en

Om en rättshandling som en

god man har företagit inte blir

god man har företagit inte blir

bindande enligt 5 §, är den gode

bindande enligt 5 §, är den gode

mannen skyldig att ersätta god-

mannen skyldig att ersätta en god-

troende tredje man skada som

troende tredje man den skada

denne har tillfogats. Detta gäller

som han eller hon har tillfogats.

dock inte, om rättshandlingen

Detta gäller dock inte, om rätts-

saknar bindande verkan mot den

handlingen saknar bindande

59

Författningsförslag

SOU 2021:36

för vars räkning den har före- tagits till följd av någon särskild omständighet, som den gode mannen inte kände till och som tredje man inte med fog kunde förutsätta att den gode mannen skulle känna till.

verkan mot den för vars räkning den har företagits till följd av någon särskild omständighet, som den gode mannen inte kände till och som tredje man inte med fog kunde förutsätta att den gode mannen skulle känna till.

7 §

 

 

Om någon som befinner sig i

Om någon som befinner sig i

en sådan situation som anges i

en sådan situation som anges i

4 § är ur stånd att vårda sig eller

4 § är ur stånd att vårda sig eller

sin egendom, får rätten besluta

sin egendom, får rätten besluta

att anordna förvaltarskap för

om att anordna ett förvaltarskap

honom eller henne. Förvaltar-

för honom eller henne. Ett för-

skap får dock inte anordnas, om

valtarskap får dock inte anord-

det är tillräckligt att godman-

nas, om det är tillräckligt att ett

skap anordnas eller att den en-

godmanskap anordnas

eller

att

skilde på något annat, mindre

den enskilde på något annat,

ingripande sätt får hjälp.

mindre ingripande sätt får hjälp.

Förvaltaruppdraget skall an-

Förvaltaruppdraget

ska

an-

passas till den enskildes behov i

passas till den enskildes behov i

varje särskilt fall och får begränsas

varje särskilt fall och får begränsas

till att avse viss egendom eller

till att avse viss egendom eller

angelägenhet eller egendom över-

angelägenhet eller egendom över-

stigande ett visst värde.

stigande ett visst värde.

 

 

Rätten får överlåta åt överför-

Rätten får överlåta åt överför-

myndaren att närmare bestämma

myndarnämnden att närmare be-

uppdragets omfattning.

stämma uppdragets omfattning.

När rätten meddelar ett beslut

När rätten anordnar ett för-

enligt första stycket, skall rätten

valtarskap ska rätten

samtidigt

samtidigt förordna en förvaltare

förordna en förvaltare att utföra

att utföra uppdraget. Om en för-

uppdraget. Om en förvaltare i

valtare i något annat fall skall

något annat fall ska förordnas på

förordnas på grund av ett beslut

grund av ett sådant beslut, ska

enligt första stycket, skall förord-

förordnandet meddelas av över-

nandet meddelas av överförmyn-

förmyndarnämnden.

 

 

daren.

 

 

 

60

SOU 2021:36Författningsförslag

Förvaltarens behörighet och förhållandet till tredje man

8 §

Trots ett förvaltarförordnande enligt 7 § har den som avses med

förordnandet rätt att

 

 

 

1. själv sluta avtal om tjänst eller annat arbete,

 

2. förfoga över vad han eller

2. förfoga över vad han eller

hon genom eget arbete har för-

hon genom eget arbete har för-

värvat efter det att förvaltare har

värvat efter det att en förvaltare

förordnats, liksom avkastningen

har förordnats, liksom avkast-

av sådan egendom och vad som

ningen av sådan egendom och

har trätt i egendomens ställe samt

vad som har trätt i egendomens

 

 

ställe samt

 

3. förfoga över vad han eller

3. förfoga över vad han eller

hon efter det att förvaltare har

hon efter det att en förvaltare har

förordnats får genom gåva, testa-

förordnats får genom gåva, testa-

mente eller förmånstagarförord-

mente eller förmånstagarförord-

nande vid försäkring eller pen-

nande vid försäkring eller pen-

sionssparande

enligt

sionssparande

enligt

lagen (1993:931) om individuellt

lagen (1993:931) om individuellt

pensionssparande under

villkor

pensionssparande under

villkor

att egendomen inte skall om-

att egendomen inte ska omfattas

fattas av förvaltarens rådighet.

av förvaltarens rådighet.

 

Om det finns särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl

för det, får dock rätten föreskriva

för det, får dock rätten besluta att

att förvaltaruppdraget skall om-

förvaltaruppdraget ska

omfatta

fatta även förhållanden som av-

även förhållanden som avses i

ses i första stycket.

 

första stycket.

 

 

9 §

 

Förvaltaren har inom ramen

Förvaltaren har inom ramen

för förvaltaruppdraget

ensam

för förvaltaruppdraget

ensam

rådighet över den enskildes egen-

rådighet över den enskildes egen-

dom och företräder denne i alla

dom och företräder honom eller

angelägenheter som omfattas av

henne i alla angelägenheter som

uppdraget.

 

omfattas av uppdraget.

 

Den som har förvaltare är inte behörig att företa rättshandlingar för annans räkning.

61

Författningsförslag

SOU 2021:36

11 §

Den enskilde är inte bunden

Den enskilde är inte bunden

av en rättshandling som en för-

av en rättshandling som en för-

valtare har företagit utanför sitt

valtare har företagit utanför sitt

förordnande. Förvaltaren är i så-

förordnande. Förvaltaren är i ett

dant fall skyldig att ersätta god-

sådant fall skyldig att ersätta en

troende tredje man skada som

godtroende tredje man skada som

denne har tillfogats.

han eller hon har tillfogats.

Gemensamma bestämmelser

Vem kan förordnas till god

 

man eller förvaltare?

12 §

Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Föreslår den enskilde en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Detsamma gäller om en god man ska förordnas att bevaka en underårigs eller bortavarandes rätt i ett dödsbo och den avlidne har gett till känna vem den avlidne

önskar till god man.

 

Innan någon förordnas till

Innan någon förordnas till

god man eller förvaltare ska hans

god man eller förvaltare ska hans

eller hennes lämplighet kontrol-

eller hennes lämplighet kontrol-

leras i den utsträckning som be-

leras i den utsträckning som

hövs.

behövs. Regeringen eller den myn-

 

dighet som regeringen bestämmer

 

får meddela föreskrifter om lämp-

 

lighetskontrollen.

Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare.

12 a §

Den som inom ramen för sin anställning tar sig an uppdrag som god man eller förvaltare får endast förordnas som sådan ställföreträ- dare om det är nödvändigt på grund av uppdragets svårighets- grad eller om det annars finns

62

SOU 2021:36Författningsförslag

 

särskilda skäl med hänsyn till den

 

enskildes intressen. En sådan ställ-

 

företrädare får även förordnas för

 

tiden till dess att ärendet slutligt

 

avgörs enligt vad som sägs i 18 §.

 

Bestämmelserna i denna balk

 

och i annan författning om gode

 

män och förvaltare gäller även de

 

som tar sig an sådana uppdrag

 

enligt vad som sägs i första stycket.

 

Utbildning för gode män

 

och förvaltare

 

12 b §

 

Innan en person förordnas till

 

god man enligt 4 § eller förvaltare

 

ska han eller hon ha genomgått en

 

introduktionsutbildning. Om det

 

finns särskilda skäl får överför-

 

myndarnämnden medge att utbild-

 

ningen får genomföras senare, dock

 

inte senare än inom tre månader

 

från dagen för förordnandet. Ett

 

sådant medgivande får också be-

 

slutas av rätten om ärendet har

 

överlämnats dit för prövning.

 

Flera gode män eller förvaltare

14 §

Om flera gode män eller för-

Om flera gode män eller för-

valtare är ansvariga för en skada

valtare är ansvariga för en skada

som har tillfogats tredje man,

som har tillfogats tredje man,

svarar de solidariskt för ersätt-

svarar de solidariskt för ersätt-

ningen. Ersättningsansvaret skall

ningen. Ersättningsansvaret ska

slutligt fördelas mellan de ansva-

slutligt fördelas mellan de ansva-

riga efter vars och ens grad av

riga efter vars och ens grad av

vållande. Om någon saknar till-

vållande. Om någon saknar till-

63

En ansökan om förordnande av en god man enligt 1–4 §§ eller förvaltare får göras av förmyn- dare, av den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt 16 år, och av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släk- tingar. En ansökan om anord- nande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap får göras av dem som nu har nämnts och av en framtidsfullmaktshavare.
En ansökan om anordnande av förvaltarskap får också göras av en god man som avses i 4 § och av överförmyndarnämnden.
När det finns anledning till det ska rätten självmant ta upp frågor om anordnande av förval- tarskap. Överförmyndarnämnden har samma skyldighet när det gäller anordnande av godman- skap enligt 4 § eller ett förord- nande av god man eller förval- tare. Rätten ska, när det finns anledning till det, anmäla till över- förmyndarnämnden att det finns behov av att anordna godmanskap enligt 4 §.

Författningsförslag

SOU 2021:36

gångar att betala sin andel med, skall de övrigas ansvarighet för bristen bestämmas enligt samma grunder.

gångar att betala sin andel med, ska de övrigas ansvarighet för bristen bestämmas enligt samma grunder.

Handläggningen i ärenden om god man och förvaltare m.m.

15 §

En ansökan om förordnande av god man enligt 1–4 §§ eller förvaltare får göras av förmyn- dare, av den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt 16 år, och av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släk- tingar. En ansökan om anord- nande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap får göras av dem som nu har nämnts, av en framtidsfullmaktshavare och av överförmyndaren.

En ansökan om anordnande av förvaltarskap får också göras av en god man som avses i 4 §.

När det finns anledning till det ska rätten självmant ta upp frågor om anordnande av god- manskap enligt 4 § eller förvaltar- skap. Överförmyndaren har samma skyldighet när det gäller förordnande av god man eller förvaltare.

64

I ett ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år ska rätten eller överförmyndarnämn- den ge denna person tillfälle att yttra sig, om det kan ske.
I ett ärende om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller för- valtarskap ska rätten eller över- förmyndarnämnden också in- hämta yttranden från den en- skildes make eller sambo, barn,
framtidsfullmaktshavare och vårdinrättningar, om det inte är obehövligt. Rätten ska inhämta ett yttrande från överförmyndar- nämnden, om det inte är obehöv- ligt. Yttranden ska också, om det behövs, inhämtas från andra när- stående samt från den eller de kommunala nämnder som full- gör uppgifter inom socialtjänsten och den eller de nämnder som utövar regionens ledning av om- sorgsverksamheten. Den som an- sökan avser ska höras muntligen, om det kan ske utan skada för honom eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte förstår vad saken gäller. Rätten eller överförmyndarnämn- den får dock avstå från att höra den enskilde muntligen om han eller hon själv har gjort ansökan eller medgett förordnandet eller det annars finns särskilda skäl.
65
Författningsförslag

SOU 2021:36

16 §

I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år ska rätten eller överförmyndaren ge denna person tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller för- valtarskap ska rätten också in- hämta yttranden från den en- skildes make eller sambo, barn och framtidsfullmaktshavare, över- förmyndaren och vårdinrättning, om det inte är obehövligt. Ytt- randen ska också, om det be- hövs, inhämtas från andra när- stående samt från den eller de kommunala nämnder som full- gör uppgifter inom socialtjänsten och den eller de nämnder som utövar regionens ledning av om- sorgsverksamheten. Den som an- sökan avser ska höras muntligen, om det kan ske utan skada för honom eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte förstår vad saken gäller. Rätten får dock avstå från att höra den enskilde muntligen om han eller hon själv har gjort ansökan eller medgett förord- nandet eller det annars finns sär- skilda skäl.

Rätten får uppdra åt överför- myndarnämnden att inhämta ytt- randen enligt 16 § andra stycket och utredning enligt 17 §.
På begäran av rätten ska över- förmyndarnämnden lämna för- slag på god man eller förvaltare, om det inte finns särskilda skäl mot det.
Om en fråga om anordnande av förvaltarskap uppkommer hos
överförmyndarnämnden, får nämnden inhämta utredning en- ligt 17 §. Om överförmyndar- nämnden ansöker om ett sådant anordnande, ska de yttranden och

Författningsförslag

SOU 2021:36

Andra stycket gäller även i

Andra stycket gäller även i

ärenden hos överförmyndaren om

ärenden hos överförmyndarnämn-

förordnande av god man enligt

den om förordnande av god man

4 § eller förvaltare.

enligt 4 § eller förvaltare.

Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyl- diga att lämna sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.

17 §

Innan rätten anordnar förval-

Innan rätten anordnar förval-

tarskap skall den inhämta läkar-

tarskap ska den inhämta läkar-

intyg eller annan likvärdig utred-

intyg eller annan likvärdig utred-

ning om den enskildes hälsotill-

ning om den enskildes hälsotill-

stånd. Detta gäller även i ärenden

stånd. Detta gäller även för rätten

om anordnande av godmanskap

eller överförmyndarnämnden i

enligt 4 §, när den enskilde inte

ärenden om anordnande av god-

har lämnat sitt samtycke.

manskap enligt 4 §, när den en-

 

skilde inte har lämnat sitt sam-

 

tycke.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan utredning som avses i första stycket.

17 a §

Rätten får uppdra åt överför- myndaren att inhämta yttranden enligt 16 § andra stycket och ut- redning enligt 17 §.

På begäran av rätten ska över- förmyndaren lämna förslag på god man eller förvaltare, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Om en fråga om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap uppkommer hos överförmyndaren, får överförmyn- daren inhämta yttranden enligt 16 § andra stycket och utredning enligt 17 §. Om överförmyndaren

66

Kan ett slutligt beslut inte ges omedelbart i ett ärende om an- ordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap, får rätten besluta om att anordna ett god- manskap eller förvaltarskap för tiden till dess ärendet slutligt av- görs, om den enskildes ange- lägenheter kräver omedelbar vård eller ett dröjsmål uppenbarligen skulle medföra fara för den en- skildes person eller egendom (ett interimistiskt beslut). Ett sådant beslut kan meddelas även för den som är underårig att gälla från och med den dag då han eller hon fyller 18 år.
Kan ett slutligt beslut inte ges omedelbart i ett ärende om för- ordnande av god man eller för- valtare, får överförmyndarnämn- den förordna en god man eller en förvaltare för tiden till dess ären- det slutligt avgörs, om ärendet brådskar av en sådan anledning som anges i första stycket.
67

SOU 2021:36

Författningsförslag

ansöker om ett sådant anord- nande, ska vad som inhämtats ges in till rätten tillsammans med ansökan. Överförmyndaren ska också lämna förslag på god man eller förvaltare.

den utredning som hämtats in en- ligt 16 och 17 §§ ges in till rätten tillsammans med ansökan. Det- samma gäller om nämnden över- lämnar ett ärende om anordnande av godmanskap till rätten enligt

4a §. Överförmyndarnämnden ska i ett sådant fall också lämna för- slag på god man eller förvaltare.

Interimistiska beslut

18 §

Kan ett slutligt beslut inte ges omedelbart i ett ärende om an- ordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap, får rätten besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap för tiden till dess ärendet slutligt avgörs, om den enskildes angelägenheter kräver omedelbar vård eller ett dröjsmål uppenbarligen skulle medföra fara för den enskildes person eller egendom. Ett sådant beslut kan meddelas även för den som är underårig att gälla från och med den dag då han eller hon fyller arton år.

Kan ett slutligt beslut inte ges omedelbart i ett ärende om för- ordnande av god man eller för- valtare, får överförmyndaren för- ordna god man eller förvaltare för tiden till dess ärendet slutligt avgörs, om ärendet brådskar av sådan anledning som anges i första stycket.

Författningsförslag

SOU 2021:36

Innan beslut enligt första eller andra stycket meddelas skall den som ansökningen avser ha fått tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan större tidsförlust och utan skada för honom eller henne.

Ett beslut enligt första stycket får när som helst ändras av rätten. Överförmyndaren får när som helst ändra ett beslut enligt andra stycket.

Innan ett beslut enligt första eller andra stycket meddelas ska den som ansökan avser ha fått tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan större tidsförlust och utan skada för honom eller henne.

Ett beslut enligt första stycket eller enligt 18 a § får när som helst ändras av rätten. Överförmyndar- nämnden får när som helst ändra ett beslut enligt andra stycket.

18 a §

Ett interimistiskt beslut om att anordna ett godmanskap enligt 4 § får meddelas av överförmyndar- nämnden om nämnden är behörig att besluta i ärendet enligt vad som anges i 4 a §. Överförmyndar- nämnden får också när som helst ändra ett interimistiskt beslut, om nämnden är behörig att besluta i ärendet. Ett interimistiskt beslut får meddelas under de förutsätt- ningar som anges i 18 § första och tredje stycket.

Upphörande och entledigande

 

19 §

 

Om en god man eller för-

Om en god man eller för-

valtare inte längre behövs, ska

valtare inte längre behövs, ska

godmanskapet eller

förvaltar-

godmanskapet eller

förvaltar-

skapet upphöra. En god man som

skapet upphöra. Ett godmanskap

har förordnats enligt 3 § 1–5 ska

enligt 4 § ska också upphöra om

entledigas så snart den som för-

den enskilde inte längre samtycker

ordnandet avser begär det. När

till godmanskapet och hans eller

en god man eller förvaltare har

hennes samtycke var en förutsätt-

slutfört sitt uppdrag,

ska han

ning för anordnandet

enligt 4 §

68

Sker ett entledigande med stöd av första stycket, ska godman- skapet eller förvaltarskapet upp- höra, om överförmyndarnämnden har vidtagit alla rimliga åtgärder för att finna någon annan som är lämplig och som vill åta sig upp- draget.

SOU 2021:36

Författningsförslag

eller hon genast anmäla det till överförmyndaren.

En god man eller förvaltare har rätt att på begäran bli ent- ledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet eller förvaltar- skapet ska fortsätta, är den gode mannen eller förvaltaren dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har ut- setts, om inte annat föreskrivs i 19 a §.

andra stycket. En god man som har förordnats enligt 3 § 1–5 ska entledigas så snart den som för- ordnandet avser begär det. När en god man eller förvaltare har slutfört sitt uppdrag, ska han eller hon genast anmäla det till över- förmyndarnämnden.

En god man eller förvaltare har rätt att på begäran bli ent- ledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet eller förvaltar- skapet ska fortsätta, är den gode mannen eller förvaltaren dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har ut- setts, om inte annat föreskrivs i 19 a §. En ny god man eller för- valtare ska förordnas så snart som möjligt.

19 a §

Skyldigheten enligt 19 § andra stycket att kvarstå som god man eller förvaltare gäller inte om en god man som har förordnats enligt 4 § eller en förvaltare har skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man eller förvaltare har utsetts.

Sker ett entledigande med stöd av första stycket, ska godman- skapet eller förvaltarskapet upp- höra, om överförmyndaren har vidtagit alla rimliga åtgärder för att finna någon annan som är lämplig och som vill åta sig upp- draget.

19 b §

Ett beslut om att ett godman-

Ett beslut om att ett förvaltar-

skap enligt 4 § eller ett förvaltar-

skap ska upphöra fattas av rätten.

skap ska upphöra och ett beslut

 

69

Författningsförslag

SOU 2021:36

om att entlediga en god man eller förvaltare med stöd av 19 a § fattas av rätten. I övriga fall fattar överförmyndaren beslut om upp- hörande av ett godmanskap och om entledigande av en god man eller förvaltare.

Ett beslut om att ett godman- skap enligt 4 § ska upphöra fattas av överförmyndarnämnden. Om någon som är behörig att yttra sig i ärendet motsätter sig att godman- skapet upphör ska överförmyndar- nämnden dock överlämna ären- det till rätten för prövning. Rätten fattar också beslut om att ett god- manskap ska upphöra med stöd av 19 a § andra stycket. I övriga fall fattar överförmyndarnämnden be- slut om upphörandet av ett god- manskap.

Ett beslut om att entlediga en god man eller förvaltare med stöd av 19 a § första stycket fattas av rätten. I övriga fall fattar över- förmyndarnämnden beslut om ent- ledigande av en god man eller för- valtare.

20 §

En god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare

som gör sig skyldig till missbruk

som gör sig skyldig till missbruk

eller försummelse vid utövandet

eller försummelse vid utövandet

av sitt uppdrag eller som kom-

av sitt uppdrag eller som kom-

mer på ekonomiskt obestånd

mer på ekonomiskt obestånd

och på grund av detta är olämplig

och på grund av detta är olämplig

för uppdraget eller som av någon

för uppdraget eller som av någon

annan orsak inte längre är lämp-

annan orsak inte längre är lämp-

lig att inneha uppdraget, skall

lig att inneha uppdraget, ska

70

Rätten eller överförmyndar- nämnden får också självmant ta upp frågor som avses i första stycket och som de är behöriga att avgöra.
I ett ärende enligt denna para- graf ska rätten eller överförmyndar- nämnden ge den enskilde tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

SOU 2021:36

Författningsförslag

entledigas. Beslut om entledig- ande fattas av överförmyndaren.

Uppkommer en fråga om att enligt första stycket entlediga en god man eller förvaltare och kan slutligt beslut inte ges omedel- bart, får överförmyndaren besluta att den gode mannen eller för- valtaren skall skiljas från sitt upp- drag för tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle med- föra fara för den som godman- skapet eller förvaltarskapet avser.

entledigas. Ett beslut om entledig- ande fattas av överförmyndar- nämnden.

Uppkommer en fråga om att enligt första stycket entlediga en god man eller förvaltare och kan ett slutligt beslut inte ges omedel- bart, får överförmyndarnämnden besluta att den gode mannen eller förvaltaren ska skiljas från sitt uppdrag för tiden till dess ärendet avgörs, om ett dröjsmål skulle medföra fara för den som godmanskapet eller förvaltars- kapet avser (ett interimistiskt be- slut).

21 §

Ansökan om entledigande av en god man eller förvaltare och om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap får göras av någon av dem som avses i 15 § första stycket eller av den gode mannen eller förvaltaren.

Rätten eller överförmyndaren får också självmant ta upp frågor som avses i första stycket och som de är behöriga att avgöra.

I ett ärende enligt denna para- graf skall rätten eller överförmyn- daren ge den enskilde tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

22 §

Dör en god man eller för-

Om en god man eller för-

valtare, skall den som har boet i

valtare dör, ska den som har boet

sin vård utan dröjsmål anmäla för-

i sin vård utan dröjsmål anmäla

hållandet till den överförmyndare

förhållandet till den överförmyn-

som har tillsyn över godman-

darnämnd som har tillsyn över

skapet eller förvaltarskapet.

 

71

Rätten är skyldig att pröva om omfattningen av ett för- valtarskap bör jämkas, om någon av dem som anges i 15 § första stycket eller den gode mannen eller förvaltaren ansöker om det. Rätten kan också utan ansökan göra en sådan prövning.
Överförmyndarnämnden är skyldig att pröva om omfattningen av ett godmanskap enligt 4 § bör jämkas, om någon av dem som anges i första stycket ansöker om det. Nämnden kan också utan an- sökan göra en sådan prövning. Om någon som är behörig att yttra sig i ärendet motsätter sig att god- manskapet jämkas ska överför- myndarnämnden dock överlämna ärendet till rätten för prövning.
I fråga om godmanskap enligt 1–3 §§ ska överförmyndarnämn- den pröva om godmanskapets om- fattning bör jämkas, om någon av dem som anges i 15 § första stycket eller den gode mannen eller för- valtaren ansöker om det. Överför- myndarnämnden kan också utan ansökan göra en sådan prövning.

Författningsförslag

SOU 2021:36

godmanskapet eller förvaltarska- pet.

Jämkning

23 §

Rätten är skyldig att pröva om omfattningen av ett godman- skap enligt 4 § eller ett förvaltar- skap bör jämkas, om någon av dem som anges i 15 § första stycket eller den gode mannen eller förvaltaren ansöker om det. Rätten kan också utan ansökan göra en sådan prövning.

Innan rätten meddelar beslut enligt första stycket, skall den gode mannen eller förvaltaren samt överförmyndaren och den enskilde ges tillfälle att yttra sig.

Kan ett slutligt beslut inte ges omedelbart, får rätten meddela beslut i frågan för tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle medföra fara för den enskilde. I fråga om ett sådant beslut tillämpas bestämmelserna i 18 § tredje och fjärde styckena.

I fråga om godmanskap enligt 1–3 §§ skall överförmyndaren pröva om godmanskapets omfatt-

72

SOU 2021:36

Författningsförslag

ning bör jämkas. Bestämmelserna

iförsta–tredje styckena skall också tillämpas vid handläggningen hos överförmyndaren av frågor om så- dan jämkning.

23 a §

Innan rätten eller överför- myndarnämnden meddelar ett be- slut enligt 23 §, ska den gode mannen eller förvaltaren och den enskilde ges tillfälle att yttra sig. Rätten ska även ge överförmyndar- nämnden tillfälle att yttra sig.

 

 

 

Kan ett slutligt beslut inte ges

 

 

 

omedelbart, får rätten meddela

 

 

 

beslut i frågan för tiden till dess att

 

 

 

ärendet avgörs, om ett dröjsmål

 

 

 

skulle medföra fara för den en-

 

 

 

skilde (ett interimistiskt beslut).

 

 

 

I fråga om ett sådant beslut tillämpas

 

 

 

bestämmelserna i 18 § tredje och

 

 

 

fjärde styckena. Ett interimistiskt

 

 

 

beslut får också fattas av över-

 

 

 

förmyndarnämnden om nämnden

 

 

 

är behörig att besluta i ärendet.

 

 

 

Ställföreträdarens yttrande

 

 

24 §

Innan rätten eller överför-

Innan rätten eller överför-

myndaren förordnar någon till

myndarnämnden förordnar någon

god man eller förvaltare eller

till god man eller förvaltare eller

entledigar någon från ett sådant

entledigar någon från ett sådant

uppdrag, skall han eller hon ges

uppdrag, ska han eller hon ges

tillfälle att yttra sig. Är det fråga

tillfälle att yttra sig. Är det fråga

om

beslut enligt

20 § andra

om ett beslut enligt 20 § andra

stycket, skall den gode mannen

stycket, ska den gode mannen

eller

förvaltaren ges

tillfälle att

eller förvaltaren ges tillfälle att

73

Författningsförslag

SOU 2021:36

yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål.

yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål.

Behörig domstol och överförmyndarnämnd

25 §

Behörig domstol i frågor som gäller godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap är tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige, är tingsrätten i den ort där den enskilde vistas behörig domstol.

Behörig överförmyndare i frå-

Behörig överförmyndarnämnd

gor om godmanskap enligt 1, 2

i frågor om godmanskap enligt 1,

och 4 §§ eller lagen (2005:429)

2 och 4 §§ eller lagen (2005:429)

om god man för ensamkom-

om god man för ensamkom-

mande barn samt i frågor om

mande barn samt i frågor om

förvaltarskap är överförmyndaren

förvaltarskap är överförmyndar-

för den kommun där den enskilde

nämnden för den kommun där

är folkbokförd. Om den enskilde

den enskilde är folkbokförd. Om

inte är folkbokförd i Sverige, är

den enskilde inte är folkbokförd

överförmyndaren för den kom-

i Sverige, är överförmyndar-

mun där den enskilde vistas be-

nämnden för den kommun där

hörig överförmyndare.

den enskilde vistas behörig.

Om det inte finns någon be-

Om det inte finns någon be-

hörig domstol enligt första stycket

hörig domstol enligt första stycket

eller behörig överförmyndare enligt

eller en behörig överförmyndar-

andra stycket, är Stockholms

nämnd enligt andra stycket, är

tingsrätt och överförmyndaren för

Stockholms tingsrätt och överför-

Stockholms kommun behörig

myndarnämnden för Stockholms

domstol respektive behörig över-

kommun behörig domstol respek-

förmyndare.

tive behörig överförmyndarnämnd.

26 §

Uppkommer vid utredning av

Uppkommer vid utredningen

ett dödsbo frågan om förord-

av ett dödsbo frågan om att för-

nande av god man enligt 3 §, hör

ordna en god man enligt 3 §, hör

ärendet till överförmyndaren för

ärendet till överförmyndarnämn-

den kommun där den döde hade

den för den kommun där den

sitt hemvist eller, om den döde

döde hade sin hemvist eller, om

74

SOU 2021:36

Författningsförslag

inte hade hemvist i Sverige, till överförmyndaren för Stockholms kommun. Skall god man annars förordnas enligt 3 §, tas ärendet upp av överförmyndaren för den kommun där den för vilken god man skall förordnas har egen- dom eller där annars behov av god man har visat sig.

Andra frågor som gäller god- manskap enligt 3 § tas upp av den överförmyndare som har för- ordnat god man.

den döde inte hade hemvist i Sverige, till överförmyndarnämn- den för Stockholms kommun. Ska en god man annars förordnas enligt 3 §, tas ärendet upp av överförmyndarnämnden för den kommun där den för vilken en god man ska förordnas har egen- dom eller där annars behovet av en god man har visat sig.

Andra frågor som gäller god- manskap enligt 3 § tas upp av den överförmyndarnämnd som har förordnat den gode mannen.

Kungörelser

27 §

Rätten skall genast kungöra

Rätten ska genast kungöra ett

beslut om anordnande eller upp-

beslut om ett anordnande eller

hörande av förvaltarskap i Post-

upphörande av ett förvaltarskap i

och Inrikes Tidningar. Sådan kun-

Post- och Inrikes Tidningar. En

görelse skall också ske av beslut

sådan kungörelse ska också ske

om jämkning av förvaltarskaps

av beslut om jämkning av ett för-

omfattning enligt 23 §.

valtarskaps omfattning enligt 23 §.

12kap. 1 §

Förmyndare skall förvalta

En

förmyndare ska förvalta

omyndigas tillgångar och före-

omyndigas tillgångar och före-

träda dem i angelägenheter som

träda dem i angelägenheter som

rör tillgångarna.

rör tillgångarna.

Detta gäller inte i fråga om

Detta gäller inte i fråga om

tillgångar som omyndiga enligt lag

tillgångar som omyndiga enligt lag

själva råder över eller som de har

själva råder över eller som de har

förvärvat genom gåva, testamente

förvärvat genom gåva, testamente

eller förmånstagarförordnande

eller

förmånstagarförordnande

vid försäkring eller pensions-

vid försäkring eller pensions-

sparande enligt lagen (1993:931)

sparande enligt lagen (1993:931)

75

Gode män och förvaltare ska, i den utsträckning det följer av deras förordnande, se till att den enskildes intressen i ekonomiska och personliga angelägenheter tas om hand. De ska bevaka den en- skildes rätt i de angelägenheter som uppdraget omfattar.
Även om det inte framgår av förordnandet, omfattar den gode mannens eller förvaltarens upp- drag inte sådana tillgångar som har ställts under särskild förvalt- ning. Är särskild förvaltning an- ordnad, ska den som utövar för- valtningen årligen lämna en redo- visning över förvaltningen till den gode mannen eller förvaltaren, om det faller inom ramen för den gode mannens eller förvaltarens

Författningsförslag

SOU 2021:36

om individuellt pensionsspar- ande med villkor att egendomen skall stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren, utan bestämmanderätt för för- myndaren, och med angivande av vem som skall utöva förvalt- ningen (särskild förvaltning). Är särskild förvaltning anordnad, skall den som utövar förvaltningen årligen lämna redovisning över förvaltningen till förmyndaren.

Förmyndaren företräder i öv- rigt den omyndige när detta inte enligt lag skall göras av någon annan.

om individuellt pensionsspar- ande med villkor att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren, utan bestämmanderätt för för- myndaren, och med angivande av vem som ska utöva förvalt- ningen (särskild förvaltning). Är särskild förvaltning anordnad, ska den som utövar förvaltningen årligen lämna en redovisning över förvaltningen till förmyndaren.

Förmyndaren företräder i öv- rigt den omyndige när detta inte enligt lag ska göras av någon annan.

2 §

Gode män och förvaltare ska, i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person.

Även om det inte framgår av förordnandet, omfattar den gode mannens eller förvaltarens upp- drag inte sådana tillgångar som har ställts under särskild förvalt- ning. Är särskild förvaltning an- ordnad, ska den som utövar för- valtningen årligen lämna redo- visning över förvaltningen till den gode mannen eller förvaltaren, om det faller inom ramen för den gode mannens eller förvaltarens

76

Förmyndare, gode män och förvaltare ska omsorgsfullt full- göra sina skyldigheter. De ska beakta den enskildes vilja eller för- modade inställning och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.

SOU 2021:36

Författningsförslag

uppdrag att ta emot en sådan uppdrag att ta emot en sådan

redovisning.redovisning.

Gode män och förvaltare är inte behöriga att företräda den en- skilde i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär.

3 §

Förmyndare, gode män och förvaltare skall omsorgsfullt full- göra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.

4 §

 

Den enskildes medel skall i

Den enskildes medel ska i

skälig omfattning användas för

skälig omfattning användas för

hans eller hennes uppehälle, ut-

hans eller hennes uppehälle, ut-

bildning och nytta i övrigt. De

bildning samt nytta och välbefin-

medel som inte används för så-

nande i övrigt. De medel som

dana ändamål skall placeras så att

inte används för sådana ändamål

tillräcklig trygghet finns för deras

ska placeras så att tillräcklig trygg-

bestånd och så att de ger skälig

het finns för deras bestånd och så

avkastning.

att de ger skälig avkastning.

Närmare bestämmelser om

Närmare bestämmelser om

hur förvaltningen skall skötas

hur förvaltningen

ska skötas

finns i 13–15 kap.

finns i 13–15 kap.

 

5 §

 

Förmyndare, gode män och

Förmyndare, gode män och

förvaltare skall fortlöpande föra

förvaltare ska fortlöpande föra

räkenskaper över sin förvaltning

räkenskaper över sin förvaltning

och göra anteckningar om sina

och göra anteckningar om sina

åtgärder i övrigt. Föräldrar är

åtgärder i övrigt. Föräldrar är

dock skyldiga att föra räken-

dock skyldiga att föra räken-

skaper och göra anteckningar

skaper och göra

anteckningar

endast i den utsträckning som

endast i den utsträckning som

kan anses behövlig med hänsyn

kan anses behövlig med hänsyn

77

FörfattningsförslagSOU 2021:36

till egendomens omfattning och

till egendomens omfattning och

omständigheterna i övrigt.

omständigheterna i övrigt.

6 §

Förmyndare, gode män och

Förmyndare, gode män och

förvaltare skall se till att pengar

förvaltare ska se till att pengar

och värdepapper som tillhör den

och värdepapper som tillhör den

enskilde förvaras så att de inte

enskilde förvaras så att de inte

sammanblandas med tillgångar

sammanblandas med tillgångar

som ställföreträdaren annars för-

som ställföreträdaren annars för-

valtar.

valtar.

Om den enskilde äger värdehandlingar eller annars har rättigheter på grund av sådana handlingar, svarar förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren för att behövliga registreringar och anmälningar görs.

7 a §

Gode män och förvaltare ska hålla den enskilde löpande infor- merad om uppdraget, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förordnade förmyndare har motsvarande skyldighet i förhåll- ande till omyndiga som har fyllt 16 år.

8 §

Uppstår fråga om rätts-

Om det uppstår en fråga om

handling eller rättegång mellan

en rättshandling eller rättegång

en omyndig och förmyndaren,

mellan en omyndig och för-

förmyndarens make eller sam-

myndaren, förmyndarens make

bo eller någon som förmyn-

eller sambo eller någon som

daren företräder, har förmyn-

förmyndaren företräder, har för-

daren inte rätt att företräda den

myndaren inte rätt att företräda

omyndige. Har syskon samma

den omyndige. Har syskon

förmyndare, får förmyndaren

samma förmyndare, får förmyn-

dock företräda de omyndiga vid

daren dock företräda de omyn-

arvskifte mellan dem, om de

diga vid arvskifte mellan dem,

inte har inbördes stridande in-

om de inte har inbördes strid-

tressen.

ande intressen.

78

Förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet står under överförmyndarnämndens tillsyn. Bestämmelser om nämndens till- syn finns i kap. 16.
Förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att lämna överförmyndarnämnden de hand- lingar och upplysningar om sin verksamhet som nämnden begär.
9 a §
Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare ska före den 1 mars varje år i en årsberättelse till överförmyndarnämnden redo- göra för utförandet av uppdraget under föregående år.
Om uppdraget har upphört, ska den avgående ställföreträdaren inom en månad lämna en slut- berättelse för det löpande året fram till dess att ställföreträdarskapet upphörde.
79

SOU 2021:36

Författningsförslag

En god man eller förvaltare har inte rätt att företräda den en- skilde, om det uppstår en fråga om rättshandling eller rättegång mellan den enskilde å ena sidan och den gode mannen eller förvaltaren, hans eller hennes make eller sambo eller någon som han eller hon företräder å den andra sidan.

Om en förmyndare, god man eller förvaltare har slutit avtal i strid med första eller andra stycket, tillämpas 9 kap. 7 § första stycket i fråga om återbärings- och ersättningsskyldighet.

Överförmyndarens tillsyn

Överförmyndarnämndens

 

tillsyn

9 §

Förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet står under överförmyndarens tillsyn.

Förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att lämna överförmyndaren de upplysningar om sin verksamhet som överför- myndaren begär.

FörfattningsförslagSOU 2021:36

 

Årsberättelsen och slutberättel-

 

sen ska lämnas på heder och sam-

 

vete. Vad som sägs i 14 kap. 19

 

och 20 §§ gäller även i fråga om

 

årsberättelser och slutberättelser.

Avtal utan överförmyndarens

Avtal utan

samtycke

överförmyndarnämndens

 

samtycke

10 §

Om en förmyndare, god man

Om en förmyndare, god man

eller förvaltare har ingått avtal

eller förvaltare har ingått avtal

för den enskildes räkning utan

för den enskildes räkning utan

att inhämta samtycke från över-

att inhämta samtycke från över-

förmyndaren, trots att samtycke

förmyndarnämnden, trots att sam-

krävs enligt 13–15 kap., får mot-

tycke krävs enligt 13–15 kap., får

parten inte frånträda avtalet, om

motparten inte frånträda avtalet,

förmyndaren, gode mannen eller

om förmyndaren, gode mannen

förvaltaren begär överförmynda-

eller förvaltaren begär nämndens

rens samtycke inom en månad

samtycke inom en månad från

från det att avtalet ingicks och

det att avtalet ingicks och något

något annat förbehåll inte har

annat förbehåll inte har gjorts.

gjorts. Om överförmyndaren inte

Om överförmyndarnämnden inte

lämnar sitt samtycke, får mot-

lämnar sitt samtycke, får mot-

parten frånträda avtalet, om inte

parten frånträda avtalet, om inte

något annat har överenskommits.

något annat har överenskommits.

Om en förmyndare, god man eller förvaltare har ingått ett avtal som innebär skuldsättning för den enskilde utan att inhämta sam- tycke som krävs enligt 13 kap. 12 § första stycket 1 eller 14 kap. 13 § första stycket 1, får motparten inte heller frånträda avtalet sedan det har blivit fullgjort.

12 §

Om en persons egendom skall

Om en persons egendom ska

förvaltas av fler än en förmyn-

förvaltas av fler än en förmyn-

dare, god man eller förvaltare,

dare, god man eller förvaltare,

skall ställföreträdarna utöva för-

ska ställföreträdarna utöva för-

valtningen gemensamt. Överför-

valtningen gemensamt. Överför-

80

SOU 2021:36Författningsförslag

myndaren kan dock besluta att

myndarnämnden kan dock be-

förvaltningen av tillgångarna skall

sluta att förvaltningen av till-

fördelas på visst sätt mellan ställ-

gångarna ska fördelas på visst

företrädarna eller att vissa till-

sätt mellan ställföreträdarna eller

gångar skall förvaltas av en av

att vissa tillgångar ska förvaltas

dem ensam. I samband med att

av en av dem ensam. I samband

rätten förordnar en ställföreträ-

med att rätten förordnar en ställ-

dare kan även rätten meddela ett

företrädare kan även rätten med-

sådant beslut.

dela ett sådant beslut.

Om de som utövar förvalt-

Om de som utövar förvalt-

ningen gemensamt inte kan enas

ningen gemensamt inte kan enas

om en viss åtgärd, gäller den

om en viss åtgärd, gäller den

mening som överförmyndaren

mening

som

överförmyndar-

biträder. Om det är fråga om en

nämnden biträder. Om det är

åtgärd som kräver överförmyn-

fråga om en åtgärd som kräver

darens samtycke, kan samtycke

nämndens samtycke, kan sam-

ges till åtgärden även om det

tycke ges till åtgärden även om

finns delade meningar. Överför-

det finns delade meningar. Över-

myndaren skall dock ge alla dem

förmyndarnämnden ska dock ge

som har del i förvaltningen till-

alla dem som har del i förvalt-

fälle att yttra sig innan överför-

ningen tillfälle att yttra sig innan

myndaren beslutar i saken.

nämnden beslutar i saken.

13 §

 

 

Om överförmyndaren finner

Om

överförmyndarnämnden

skäl till det, skall förmyndare,

finner skäl till det, ska förmyn-

gode män eller förvaltare ställa

dare, gode män eller förvaltare

säkerhet för den förvaltade egen-

ställa säkerhet för den förvaltade

domen. Överförmyndaren prövar

egendomen. Nämnden prövar

säkerheten och bestämmer hur

säkerheten och

bestämmer hur

den skall förvaras. I övrigt tillämpas

den ska förvaras. I övrigt tillämpas

2 kap. 25 § utsökningsbalken.

2 kap. 25 § utsökningsbalken.

14 §

 

 

Förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den enskilde.

Om flera förmyndare, gode

Om flera förmyndare, gode

män eller förvaltare är ansvariga,

män eller förvaltare är ansvariga,

svarar de solidariskt för ersätt-

svarar de solidariskt för ersätt-

81

Författningsförslag

SOU 2021:36

ningen. Ersättningsansvaret skall

ningen. Ersättningsansvaret ska

slutligt fördelas mellan de ansva-

slutligt fördelas mellan de ansva-

riga efter vars och ens grad av

riga efter vars och ens grad av

vållande. Om någon saknar till-

vållande. Om någon saknar till-

gångar att betala sin andel med,

gångar att betala sin andel med,

skall de övrigas ansvarighet för

ska de övrigas ansvarighet för

bristen bestämmas enligt samma

bristen bestämmas enligt samma

grunder.

grunder.

16 §

Förordnade förmyndare, gode

Förordnade förmyndare, gode

män och förvaltare har rätt till ett

män och förvaltare har rätt till ett

skäligt arvode för uppdraget och

skäligt arvode för uppdraget och

ersättning för de utgifter som har

ersättning för de utgifter som

varit skäligen påkallade för upp-

har varit skäligen påkallade för

dragets fullgörande.

uppdragets fullgörande. Överför-

 

myndarnämnden får utan under-

 

lag bevilja ställföreträdaren ersätt-

 

ning för sådana utgifter, med ett

 

belopp som per år motsvarar högst

 

två procent av prisbasbeloppet enligt

 

2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-

 

ringsbalken.

Beslut om arvode och ersätt-

Beslut om arvoden och ersätt-

ning för utgifter fattas av över-

ningar för utgifter fattas av över-

förmyndaren. Överförmyndaren

förmyndarnämnden. Nämnden be-

bestämmer dessutom i vad mån

stämmer dessutom i vad mån

arvode och ersättning för utgif-

arvode och ersättning för utgif-

ter ska betalas med medel som

ter ska betalas med medel som

tillhör den enskilde.

tillhör den enskilde.

Om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel i den mån hans eller hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk- ringsbalken eller hans eller hennes tillgångar under samma år över- stiger två gånger prisbasbeloppet.

82

SOU 2021:36

Författningsförslag

Arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas med dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Arvode och ersättning för utgifter som inte ska betalas med den enskildes eller dödsboets medel ska betalas av kommunen.

17 §

Föräldrar som är förmyndare har, om det finns särskilda skäl, rätt till arvode med anledning av förvaltningen av den omyndiges egen- dom. De har också rätt till ersättning för utgifter som har varit skä-

ligen påkallade av förvaltningen.

 

Beslut om arvode och ersätt-

Beslut om arvoden och ersätt-

ning för utgifter fattas av över-

ningar för utgifter fattas av över-

förmyndaren. Beloppen skall be-

förmyndarnämnden. Beloppen ska

talas med den omyndiges medel

betalas med den omyndiges medel

eller, om det gäller dödsboförvalt-

eller, om det gäller dödsboförvalt-

ning, med dödsboets tillgångar.

ning, med dödsboets tillgångar.

13kap. 2 §

När värdet på en omyndigs tillgångar, som ska förvaltas av för- äldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, tillämpas bestämmelserna i 3–

7 §§ för förvaltningen.

 

Dessa bestämmelser gäller

Dessa bestämmelser gäller

även egendom som, under villkor

även egendom som, under villkor

om att förvaltningen av den ska

om att förvaltningen av den ska

stå under överförmyndarens kon-

stå under överförmyndarnämndens

troll (särskild överförmyndar-

kontroll (särskild överförmyndar-

kontroll), har tillfallit den omyn-

kontroll), har tillfallit den omyn-

dige

dige

1. genom arv eller testamente,

 

2. genom gåva, under förut-

2. genom gåva, under förut-

sättning att givaren skriftligen har

sättning att givaren skriftligen har

anmält gåvan till överförmynda-

anmält gåvan till överförmyndar-

ren, eller

nämnden, eller

83

Författningsförslag

SOU 2021:36

3.genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Med egendom som anges i andra stycket jämställs egendom som har trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av egendomen.

 

3 §

Inom en månad efter det att

Inom en månad efter det att

värdet på en omyndigs tillgångar

värdet på en omyndigs tillgångar

överstigit det belopp som anges i

överstigit det belopp som anges i

2 § första stycket skall föräldrarna

2 § första stycket ska föräldrarna

ge in en förteckning över den

ge in en förteckning över den

omyndiges egendom till överför-

omyndiges egendom till överför-

myndaren.

 

myndarnämnden.

Har egendom

tillfallit en

Om egendom har tillfallit en

omyndig med villkor om särskild

omyndig med villkor om sär-

överförmyndarkontroll enligt 2 §

skild överförmyndarkontroll en-

andra stycket, skall

föräldrarna

ligt 2 § andra stycket, ska föräld-

ge in en förteckning över egen-

rarna ge in en förteckning över

domen till överförmyndaren inom

egendomen till överförmyndar-

en månad därefter.

 

nämnden inom en månad därefter.

Förteckningarna

skall avges

Förteckningarna ska lämnas

på heder och samvete.

på heder och samvete.

 

5 §

Den omyndiges tillgångar får

Den omyndiges tillgångar får

utan samtycke av överförmyn-

utan samtycke av överförmyn-

daren placeras i

 

darnämnden placeras i

1.skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,

2.skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska skeppshypoteks- kassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett ut- ländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordrings- ägare, eller

84

SOU 2021:36

Författningsförslag

3.andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är under- kastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får

Den omyndiges tillgångar får

vidare utan överförmyndarens sam-

vidare

utan överförmyndarnämn-

tycke lånas ut mot säkerhet av

dens samtycke lånas ut mot säker-

panträtt på grundval av inteck-

het av panträtt på grundval av

ning i fast egendom inom

inteckning i fast egendom inom

sextio procent av det senast fast-

sextio procent av det senast fast-

ställda taxeringsvärdet.

ställda taxeringsvärdet.

 

6 §

 

Om

överförmyndaren sam-

Om överförmyndarnämnden

tycker till det, får den omyndiges

samtycker till det, får den omyn-

tillgångar placeras i aktier och

diges tillgångar placeras i aktier

även i övrigt placeras på något

och även i övrigt placeras på något

annat sätt än som anges i 5 §.

annat sätt än som anges i 5 §.

I fråga om köp av fast egendom m.m. finns bestämmelser i 10 §.

 

8 §

 

Pengar som har satts in hos

Pengar som har satts in hos

bank eller kreditmarknadsföre-

bank eller kreditmarknadsföre-

tag enligt 16 kap. 11 § eller med

tag enligt 16 kap. 11 § eller med

uppgift till banken eller kredit-

uppgift till banken eller kredit-

marknadsföretaget om att de skall

marknadsföretaget om att de ska

stå under särskild överförmyndar-

stå under särskild överförmyndar-

kontroll får inte tas ut utan över-

kontroll får inte tas ut utan över-

förmyndarens samtycke.

förmyndarnämndens samtycke.

 

9 §

 

Överförmyndaren ska besluta

Överförmyndarnämnden ska

att bestämmelserna i 4–7 §§ inte

besluta att bestämmelserna i 4–

längre ska tillämpas, om värdet

7 §§ inte längre ska tillämpas, om

på den omyndiges tillgångar har

värdet på den omyndiges till-

kommit att sjunka till ett belopp

gångar har kommit att sjunka till

som understiger fyra gånger gäll-

ett belopp som understiger fyra

ande prisbasbelopp enligt 2 kap.

gånger

gällande prisbasbelopp

6 och

7 §§ socialförsäkrings-

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-

85

Författningsförslag

SOU 2021:36

balken och det inte finns särskild

försäkringsbalken

och det inte

anledning att låta kontrollen fort-

finns särskild anledning att låta

gå.

kontrollen fortgå.

 

Ett beslut enligt första stycket gäller inte egendom som har till- fallit den omyndige under villkor om särskild överförmyndarkontroll.

Om det med hänsyn till för-

Om det med hänsyn till för-

äldrarnas och den omyndiges för-

äldrarnas och den omyndiges för-

hållanden eller i övrigt finns sär-

hållanden eller i övrigt finns sär-

skilda skäl, får överförmyndaren

skilda skäl, får överförmyndar-

helt eller delvis besluta om undan-

nämnden helt eller delvis besluta

tag från 3–7 §§.

om undantag från 3–7 §§.

10 §

För den omyndiges räkning

För den omyndiges räkning

får föräldrar endast med överför-

får föräldrar endast med överför-

myndarens samtycke

myndarnämndens samtycke

1.genom köp, byte eller gåva förvärva fast egendom eller nytt- janderätt till sådan egendom, om det inte gäller övertagande av hyresrätt till en bostadslägenhet,

2.ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upp- låtelse av ringa ekonomisk betydelse,

3.sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av en bostadslägenhet, eller

4.låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjande- rätt upplåta fast egendom eller tomträtt.

Samtycke till en åtgärd som

Samtycke till en åtgärd som

avses i första stycket 1 eller 2

avses i första stycket 1 eller 2 ska

skall lämnas, om inte förvärvet

lämnas, om inte förvärvet eller

eller avtalet kan anses olämpligt

avtalet kan anses olämpligt med

med hänsyn till egendomens na-

hänsyn till egendomens natur,

tur, den omyndiges ålder och

den omyndiges ålder och fram-

framtida behov eller andra om-

tida behov eller andra omstän-

ständigheter.

digheter.

Samtycke till en åtgärd som avses i första stycket 3 eller 4 får lämnas endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt den omyndiges ålder, framtida behov och samlade till- gångar.

86

SOU 2021:36

Författningsförslag

Bestämmelserna om nyttjanderätt gäller även i fråga om servitut och rätt till elektrisk kraft, om rättigheten har upplåtits genom avtal.

Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att samtycket lämnades.

11 §

Föräldrar får inte ge bort den omyndiges egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor.

Med överförmyndarens sam-

Med överförmyndarnämndens

tycke får föräldrar använda den

samtycke får föräldrar använda

omyndiges inkomster till under-

den omyndiges inkomster till

stöd åt anhöriga eller andra som

understöd åt anhöriga eller andra

står den omyndige nära.

som står den omyndige nära.

12 §

För den omyndiges räkning

För den omyndiges räkning

får föräldrar endast med öve-

får föräldrar endast med över-

rförmyndarens samtycke

förmyndarnämndens samtycke

1.ta upp lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige sätts i skuld,

2.ingå borgensförbindelse, eller

3.ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyn- diges eller någon annans förbindelse.

Är det fråga om åtgärder en-

Är det fråga om åtgärder en-

ligt första stycket som faller inom

ligt första stycket som faller inom

ramen för en rörelse som för-

ramen för en rörelse som föräld-

äldrarna med överförmyndarens

rarna med överförmyndarnämn-

samtycke driver för den omyn-

dens samtycke driver för den

diges räkning, behövs samtycke

omyndiges räkning, behövs sam-

endast i fråga om pantsättning av

tycke endast i fråga om pantsätt-

fast egendom eller tomträtt. Sam-

ning av fast egendom eller tomt-

tycke behövs inte i fråga om stat-

rätt. Samtycke behövs inte i fråga

liga lån som tas upp för att ge den

om statliga lån som tas upp för

omyndige hjälp till utbildning

att ge den omyndige hjälp till

eller bosättning.

utbildning eller bosättning.

87

Föräldrar får inte låta den som är under 16 år driva rörelse.
Om den omyndige har fyllt
16 år, får föräldrarna endast med
överförmyndarnämndens sam- tycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför bok- föringsskyldighet enligt bok- föringslagen (1999:1078). Utan nämndens samtycke får föräld- rarna inte själva driva en sådan rörelse för den omyndiges räk- ning. Samtycke får lämnas endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att sam- tycke ges.

Författningsförslag

SOU 2021:36

Samtycke får lämnas endast om åtgärden behövs för att trygga den omyndiges övriga egendom eller kan anses nödvändig för den omyndiges utbildning eller uppehälle eller om det annars finns sär- skilda skäl för åtgärden.

13 §

Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse.

Om den omyndige har fyllt sexton år, får föräldrarna endast med överförmyndarens samtycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför bokförings- skyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Utan överförmyn- darens samtycke får föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den omyndiges räkning. Sam- tycke får lämnas endast om den omyndiges ekonomiska och per- sonliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges.

14 §

Föräldrar skall före den 1 mars

Föräldrar ska före den 1 mars

varje år i en årsräkning till över-

varje år i en årsräkning till över-

förmyndaren redogöra för för-

förmyndarnämnden redogöra för

valtningen under föregående år

förvaltningen under föregående

av egendom som avses i 2 § samt

år av egendom som avses i 2 §

sådan egendom som omfattas av

samt sådan egendom som om-

bestämmelserna om samtycke

fattas av bestämmelserna om sam-

enligt 10 §. Årsräkningen skall

tycke enligt 10 §. Årsräkningen

avges på heder och samvete.

ska lämnas på heder och samvete.

I årsräkningen skall anges

I årsräkningen ska anges

1.egendomen och dess värde vid början och slutet av den tid som räkningen avser,

2.skulder som hänför sig till egendomen vid samma tidpunkter, och

88

SOU 2021:36

Författningsförslag

3.inkomster av egendomen och utgifter som har betalats med egendomen eller dess avkastning.

 

 

15 §

 

Har

den omyndige fyllt

Har den omyndige fyllt 18 år

arton år eller har föräldrarna dess-

eller har föräldrarna dessför-

förinnan entledigats som förmyn-

innan entledigats som förmyn-

dare, skall de inom en månad

dare, ska de inom en månad

därefter lämna en sluträkning till

därefter lämna en sluträkning till

överförmyndaren

beträffande

överförmyndarnämnden beträff-

egendom som avses i 2 § samt

ande egendom som avses i 2 §

sådan egendom som omfattas av

samt sådan egendom som om-

bestämmelserna om samtycke en-

fattas av bestämmelserna om sam-

ligt 10 §. Sluträkning skall vidare

tycke enligt 10 §. En sluträkning

lämnas inom en månad när ett

ska vidare lämnas inom en månad

villkor enligt 2 § andra stycket om

när ett villkor enligt 2 § andra

särskild

överförmyndarkontroll

stycket om särskild överförmyn-

återkallats eller

överförmyndaren

darkontroll återkallats eller över-

enligt 9 § första stycket beslutat

förmyndarnämnden

enligt 9 §

att överförmyndarkontrollen skall

första stycket beslutat att överför-

upphöra.

 

 

myndarkontrollen ska upphöra.

Sluträkningen skall innehålla

Sluträkningen ska innehålla

en redogörelse för förvaltningen

en redogörelse för förvaltningen

under det löpande året fram till

under det löpande året fram till

dess att förmynderskapet upp-

dess att förmynderskapet upp-

hörde, villkoret om särskild över-

hörde, villkoret om särskild över-

förmyndarkontroll återkallades

förmyndarkontroll

återkallades

eller överförmyndaren beslutade

eller överförmyndarnämnden be-

att kontrollen

skulle upphöra.

slutade att kontrollen skulle upp-

Räkningen skall avges på heder

höra. Räkningen ska lämnas

och samvete.

 

heder och samvete.

 

Vad som sägs om årsräkning i 14 § andra stycket gäller också i fråga om sluträkning.

16 §

Om det med hänsyn till för- Om det med hänsyn till för- äldrarnas och den omyndiges äldrarnas och den omyndiges förhållanden, tillgångarnas art förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständighet- eller värde eller omständighet-

89

Anmäler föräldrarna att de är förhindrade att inom den före- skrivna tiden lämna en förteck- ning enligt 3 §, en årsräkning eller en sluträkning till överförmyndar- nämnden, kan nämnden bestäm- ma en ny tid för avlämnandet.
Särskilda beslut av överförmyndarnämnden i vissa fall

Författningsförslag

SOU 2021:36

erna i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndaren befria för- äldrarna från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträk- ning eller besluta att sådana räk- ningar får lämnas i förenklad form. I fråga om årsräkning får beslut meddelas för ett visst år eller tills vidare.

erna i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndarnämnden befria föräldrarna från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträk- ning eller besluta att sådana räk- ningar får lämnas i förenklad form. I fråga om årsräkningar får beslut meddelas för ett visst år eller tills vidare.

17 §

Anmäler föräldrarna att de är förhindrade att inom föreskriven tid lämna förteckning enligt 3 §, årsräkning eller sluträkning till överförmyndaren, kan överför- myndaren bestämma ny tid för avlämnandet.

Särskilda beslut av överförmyndaren i vissa fall

18 §

Överförmyndaren får före-

Överförmyndarnämnden får

lägga föräldrarna att i årsräkning

förelägga föräldrarna att i års-

eller på annat sätt redogöra för

räkningen eller på annat sätt redo-

sin förvaltning utöver vad som

göra för sin förvaltning utöver

följer av 14 och 15 §§, om den

vad som följer av 14 och 15 §§,

omyndige begär det eller om det

om den omyndige begär det eller

annars finns särskilda skäl.

om det annars finns särskilda skäl.

19 §

Om det av någon särskild

Om det av någon särskild

anledning behövs för att trygga

anledning behövs för att trygga

förvaltningen, får överförmyn-

förvaltningen, får överförmyndar-

daren

nämnden

1.besluta att 3–7 §§ ska tillämpas även i andra fall än som följer av 2 §,

90

SOU 2021:36

Författningsförslag

2.begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

3.besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmark- naden eller ett motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i Sverige,

4.genom meddelande till en värdepapperscentral, den som för ett register enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller enligt 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller den som har registrerats som förvaltare av finansiella instrument eller andelar i värdepappersfonder eller i specialfonder, begränsa föräldrars möjlighet att förfoga över rättig- heter som registreras i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller i motsvarande utländskt register eller som avses i lagen om värdepappersfonder eller i lagen om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder, och

5.genom meddelande till den som ska betala pengar till den omyn- dige besluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmark- nadsföretag.

Meddelas beslut enligt första

Meddelas beslut enligt första

stycket 3, ska föräldrarna träffa

stycket 3, ska föräldrarna träffa

avtal med ett värdepappersinsti-

avtal med ett värdepappersinstitut

tut på villkor som överförmyn-

på villkor som överförmyndar-

daren har godkänt.

nämnden har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

21 §

 

När föräldrarnas förvaltning

När föräldrarnas förvaltning

upphör, skall de hålla sina räken-

upphör, ska de hålla sina räken-

skaper och övriga handlingar som

skaper

och övriga handlingar

rör förvaltningen tillgängliga för

som rör förvaltningen tillgäng-

granskning. Om det behövs, skall

liga för granskning. Om det be-

överförmyndaren bestämma tid

hövs,

ska överförmyndarnämn-

91

Författningsförslag

SOU 2021:36

och plats för en sådan gransk- ning.

Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § har gått ut eller, om talan har väckts, det finns en dom i ersättningsfrågan som vunnit laga kraft, skall räken- skaper och övriga handlingar som rör förvaltningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning över förvaltningen.

den bestämma tid och plats för en sådan granskning.

Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § har gått ut eller, om talan har väckts, det finns en dom i ersättningsfrågan som fått laga kraft, ska räken- skaper och övriga handlingar som rör förvaltningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning över förvaltningen.

14kap. 1 §

Förordnade förmyndare, gode

Förordnade förmyndare, gode

män och förvaltare skall inom två

män och förvaltare ska inom två

månader efter förordnandet lämna

månader efter förordnandet lämna

en förteckning till överförmyn-

en förteckning till överförmyndar-

daren över den egendom som de

nämnden över den egendom som

förvaltar. Förteckningen skall

de förvaltar. Förteckningen ska

avges på heder och samvete.

lämnas på heder och samvete.

En förteckning som lämnas av en god man som har förordnats enligt 11 kap. 1 § behöver endast ta upp den lösa egendom som den gode mannen har tagit hand om.

Skyldigheten att lämna en förteckning gäller inte vid byte av förordnad förmyndare, god man eller förvaltare.

I fråga om bevakning av någons rätt i dödsbo eller annat oskiftat bo gäller bestämmelserna i 15 kap.

2 §

Har rätten beslutat att ut-

Om rätten eller överförmyn-

vidga omfattningen av en god

darnämnden har beslutat att ut-

mans eller förvaltares uppdrag,

vidga omfattningen av en god

skall den gode mannen eller för-

mans eller förvaltares uppdrag,

valtaren inom en månad från be-

ska den gode mannen eller för-

slutet lämna en förteckning till

valtaren inom en månad från be-

överförmyndaren över den egen-

slutet lämna en förteckning till

dom som omfattas av det ut-

överförmyndarnämnden över den

 

egendom som omfattas av det

92

SOU 2021:36Författningsförslag

vidgade uppdraget. Förteckningen

utvidgade uppdraget. Förteck-

skall avges på heder och samvete.

ningen ska lämnas på heder och

 

samvete.

5 §

Den enskildes tillgångar får

Den enskildes tillgångar får

utan samtycke av överförmynda-

utan samtycke av överförmyndar-

ren placeras i

nämnden placeras i

1.skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,

2.skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypo- tekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som med- för rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

3.andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är under- kastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.

Den

enskildes tillgångar får

Den enskildes tillgångar får

vidare utan överförmyndarens sam-

vidare utan överförmyndarnämn-

tycke lånas ut mot säkerhet av

dens samtycke lånas ut mot säker-

panträtt på grundval av inteckning

het av panträtt på grundval av

i fast egendom inom sextio pro-

inteckning i fast egendom inom

cent av det senast fastställda

sextio procent av det senast fast-

taxeringsvärdet.

ställda taxeringsvärdet.

 

6 §

Om

överförmyndaren sam-

Om överförmyndarnämnden

tycker till det, får den enskildes

samtycker till det, får den en-

tillgångar placeras i aktier och

skildes tillgångar placeras i aktier

även i övrigt placeras på något

och även i övrigt placeras på något

annat sätt än som anges i 5 §.

annat sätt än som anges i 5 §.

I fråga om köp av fast egendom m.m. finns bestämmelser i 11 §.

93

Författningsförslag

SOU 2021:36

8 §

 

 

Pengar som har satts in hos

Pengar som har satts in hos

bank eller kreditmarknadsföre-

bank

eller

kreditmarknadsföre-

tag får tas ut endast efter sam-

tag får tas ut endast efter sam-

tycke från överförmyndaren.

tycke

från

överförmyndarnämn-

 

den.

 

 

Samtycke krävs dock inte vid uttag av

1. ränta som är upplupen under innevarande och föregående år, eller

2. pengar som behöver hållas

2. pengar som behöver hållas

tillgängliga

för den

enskildes

tillgängliga

för den enskildes

uppehälle eller vården av hans

uppehälle eller vården av hans

eller hennes egendom om den

eller hennes egendom om den

förordnade

förmyndaren, gode

förordnade

förmyndaren,

gode

mannen eller förvaltaren vid in-

mannen eller förvaltaren vid in-

sättningen gjort förbehåll om att

sättningen gjort förbehåll om att

de får tas ut utan överförmyn-

de får tas ut utan överförmyndar-

darens samtycke.

 

nämndens samtycke.

 

 

 

10 §

 

 

Om det finns särskilda skäl,

Om det finns särskilda skäl,

får överförmyndaren

helt eller

får överförmyndarnämnden helt

delvis besluta om undantag från

eller delvis besluta om undantag

4–8 §§.

 

 

från 4–8 §§.

 

 

 

 

11 §

 

 

För den enskildes räkning får

För den enskildes räkning får

en förordnad förmyndare, god

en förordnad förmyndare,

god

man eller förvaltare endast med

man eller förvaltare endast med

överförmyndarens samtycke

överförmyndarnämndens

sam-

 

 

 

tycke

 

 

1.genom köp, byte eller gåva förvärva fast egendom eller nytt- janderätt till sådan egendom, om det inte gäller övertagande av hyres- rätt till en bostadslägenhet,

2.ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upp- låtelse av ringa ekonomisk betydelse,

3.sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av en bostadslägenhet, eller

94

SOU 2021:36

Författningsförslag

4.låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjande- rätt upplåta fast egendom eller tomträtt.

Samtycke till en åtgärd som

Samtycke till en åtgärd som

avses i första stycket 1 eller 2 skall

avses i första stycket 1 eller 2 ska

lämnas, om inte förvärvet eller

lämnas, om inte förvärvet eller

avtalet kan anses olämpligt med

avtalet kan anses olämpligt med

hänsyn till egendomens natur

hänsyn till egendomens natur

eller andra omständigheter.

eller andra omständigheter.

Bestämmelserna om nyttjanderätt gäller även i fråga om servitut och rätt till elektrisk kraft, om rättigheten har upplåtits genom avtal.

Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att samtycket lämnades.

12 §

En förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga pre- senter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes eko-

nomiska villkor.

 

 

Med överförmyndarens sam-

Med överförmyndarnämndens

tycke får den enskildes inkomster

samtycke får den enskildes in-

användas till understöd åt an-

komster användas till understöd

höriga eller andra som står den

åt anhöriga eller andra som står

enskilde nära.

den enskilde nära.

 

13 §

 

För den enskildes räkning får

För den enskildes räkning får

en förordnad förmyndare, god

en förordnad förmyndare,

god

man eller förvaltare endast med

man eller förvaltare endast med

överförmyndarens samtycke

överförmyndarnämndens

sam-

 

tycke

 

1.ta upp lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den enskilde sätts i skuld,

2.ingå borgensförbindelse, eller

3.ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse.

Är det fråga om åtgärder en-

Är det fråga om åtgärder en-

ligt första stycket som faller inom

ligt första stycket som faller inom

ramen för en rörelse som ställ-

ramen för en rörelse som ställ-

företrädaren med överförmynda-

företrädaren med överförmyndar-

95

FörfattningsförslagSOU 2021:36

rens samtycke driver för den en-

nämndens samtycke driver för

skildes räkning, behövs samtycke

den enskildes räkning, behövs

endast i fråga om pantsättning av

samtycke endast i fråga om pant-

fast egendom eller tomträtt. Sam-

sättning av fast egendom eller

tycke behövs inte i fråga om stat-

tomträtt. Samtycke behövs inte

liga lån som tas upp för att ge den

i fråga om statliga lån som tas

enskilde hjälp till utbildning eller

upp för att ge den enskilde hjälp

bosättning.

till utbildning eller bosättning.

Samtycke får lämnas endast om åtgärden behövs för att trygga den enskildes övriga egendom eller kan anses nödvändig för hans eller hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda

skäl för åtgärden.

 

 

 

 

 

14 §

En god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare

får endast med överförmyndarens

får endast med överförmyndar-

samtycke låta den enskilde driva

nämndens samtycke låta den en-

en rörelse som medför bok-

skilde driva en rörelse som med-

föringsskyldighet

enligt bok-

för bokföringsskyldighet enligt

föringslagen (1999:1078). Utan

bokföringslagen (1999:1078).

överförmyndarens

samtycke

får

Utan nämndens samtycke får den

den gode mannen eller förval-

gode mannen eller förvaltaren

taren inte driva en sådan rörelse

inte driva en sådan rörelse för

för den enskildes räkning. Sam-

den enskildes räkning. Samtycke

tycke får lämnas endast om den

får lämnas endast om den en-

enskildes ekonomiska och per-

skildes ekonomiska och person-

sonliga förhållanden är sådana att

liga förhållanden är sådana att

det med beaktande av rörelsens

det med beaktande av rörelsens

art är lämpligt att samtycke ges.

art är lämpligt att samtycke ges.

I fråga om förordnade förmyndare tillämpas 13 kap. 13 §.

 

 

15 §

Förordnade förmyndare, gode

Förordnade förmyndare, gode

män och förvaltare skall före den

män och förvaltare ska före den

1 mars varje år i en årsräkning till

1 mars varje år i en årsräkning till

överförmyndaren

redogöra

för

överförmyndarnämnden redogöra

förvaltningen under föregående

för förvaltningen under föregå-

år av egendom som har stått

ende år av den egendom som har

under ställföreträdarens förvalt-

stått under ställföreträdarens för-

96

Överförmyndarnämnden får besluta att en förordnad förmyn- dare, god man eller förvaltare i särskild ordning ska redogöra för den del av den enskildes till- gångar och skulder som inte om- fattas av ställföreträdarens för- valtning, i den mån tillgångarna och skulderna är kända för ställ- företrädaren.

SOU 2021:36

Författningsförslag

ning. Årsräkningen skall avges på heder och samvete.

I årsräkningen skall anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare skall en sammanställning göras av in- komster och utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt.

valtning. Årsräkningen ska läm- nas på heder och samvete.

I årsräkningen ska anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare ska en sammanställning göras av in- komster och utgifter under den nämnda tiden. Av årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för den en- skildes uppehälle eller nytta och välbefinnande i övrigt.

16 §

Överförmyndaren får besluta att en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i sär- skild ordning skall redogöra för den del av den enskildes till- gångar och skulder som inte om- fattas av ställföreträdarens förvalt- ning, i den mån tillgångarna och skulderna är kända för ställföre- trädaren.

17 §

En god man skall hålla över-

En god man ska hålla över-

förmyndaren underrättad om så-

förmyndarnämnden underrättad

dana åtgärder från den enskildes

om sådana åtgärder från den en-

sida som kan påverka den gode

skildes sida som kan påverka den

mannens förvaltningsansvar i

gode mannens förvaltningsansvar

mera betydande omfattning.

i mera betydande omfattning.

18 §

Om en förordnad förmyn-

Om en förordnad förmyn-

dares, god mans eller förvaltares

dares, god mans eller förvaltares

uppdrag har upphört, skall den

uppdrag har upphört, ska den

som frånträder uppdraget inom

som frånträder uppdraget inom

97

Författningsförslag

SOU 2021:36

en månad därefter lämna en slut-

en månad därefter lämna en slut-

räkning till överförmyndaren be-

räkning till

överförmyndarnämn-

träffande egendom som har stått

den beträffande den egendom som

under hans eller hennes förvalt-

har stått under hans eller hennes

ning. Sluträkningen skall inne-

förvaltning.

Sluträkningen ska

hålla en redogörelse för förvalt-

innehålla en redogörelse för för-

ningen under det löpande året

valtningen under det löpande året

fram till dess att ställföreträdar-

fram till dess att ställföreträdar-

skapet upphörde. Räkningen skall

skapet upphörde. Räkningen ska

avges på heder och samvete.

lämnas på heder och samvete.

Vad som sägs om årsräkning i 15 § andra stycket gäller också

i fråga om sluträkning.

 

 

 

Om rätten har inskränkt om-

Om rätten eller överförmyndar-

fattningen av en god mans eller

nämnden har inskränkt omfatt-

förvaltares uppdrag, skall slut-

ningen av en god mans eller för-

räkning lämnas för den egendom

valtares uppdrag, ska en sluträk-

som inte längre omfattas av upp-

ning lämnas för den egendom som

draget.

inte längre omfattas av uppdraget.

Om ett godmanskap enligt

Om

ett godmanskap enligt

11 kap. 1 § upphör innan tiden

11 kap. 1 § upphör innan tiden

för avgivande av årsräkning eller

för att lämna en årsräkning eller

sluträkning som rör förmynder-

sluträkning som rör förmynder-

skapet för den omyndige inträf-

skapet för den omyndige inträf-

far, får sluträkning rörande god-

far, får

sluträkningen

rörande

manskapet begränsas till att avse

godmanskapet begränsas

till att

en redogörelse endast för de åt-

avse en redogörelse endast för de

gärder som har vidtagits av den

åtgärder som har vidtagits av den

gode mannen. I övrigt skall redo-

gode mannen. I övrigt ska en redo-

görelse för förvaltningen lämnas

görelse för förvaltningen lämnas

av förmyndaren även för den tid

av förmyndaren även för den tid

godmanskapet har varat.

godmanskapet har varat.

 

19 §

 

 

Om det med hänsyn till ställ-

Om det är tillräckligt med hän-

företrädarens och den enskildes

syn till ställföreträdarens och den

förhållanden, tillgångarnas art eller

enskildes förhållanden, tillgång-

värde eller omständigheterna i

arnas art eller värde eller omstän-

övrigt finns särskilda skäl, får över-

digheterna i övrigt får överför-

förmyndaren befria ställföreträ-

myndarnämnden besluta att en

98

Om en förordnad förmyn- dare, god man eller förvaltare anmäler att han eller hon är för- hindrad att inom den föreskrivna tiden lämna en förteckning enligt 1 eller 2 §, en årsräkning eller en sluträkning till överförmyndar- nämnden, får nämnden bestämma en ny tid för avlämnandet.
Särskilda beslut av överförmyndarnämnden i vissa fall

SOU 2021:36

Författningsförslag

daren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. I fråga om årsräkning får beslut meddelas för ett visst år eller tills vidare.

årsräkning eller sluträkning får lämnas i förenklad form. I fråga om årsräkningen får beslut med- delas för ett visst år eller tills vidare.

20 §

Anmäler en förordnad för- myndare, god man eller förval- tare att han eller hon är för- hindrad att inom föreskriven tid lämna förteckning enligt 1 eller

2 §, årsräkning eller sluträkning till överförmyndaren, kan över- förmyndaren bestämma ny tid för avlämnandet.

Särskilda beslut av överförmyndaren i vissa fall

21 §

Om det behövs för att trygga

Om det behövs för att trygga

förvaltningen, får överförmynda-

förvaltningen, får överförmyndar-

ren

nämnden

1.begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

2.besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmark- naden eller ett motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i Sverige,

3.genom meddelande till den som ska betala pengar till den en- skilde besluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmark- nadsföretag, och

99

När en förordnad förmyn- dares, god mans eller förvaltares uppdrag upphör, ska han eller hon genast lämna över de för- valtade tillgångarna till den en- skilde eller, om någon annan ska överta förvaltningen, till den per- sonen.

Författningsförslag

SOU 2021:36

4.genom meddelande till en värdepapperscentral, den som för ett register enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller enligt 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller den som har registrerats som förvaltare av finansiella instrument eller andelar i värdepappersfonder eller i special- fonder, begränsa ställföreträdarens möjlighet att förfoga över rättig- heter som registreras i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller i motsvarande utländskt register eller som avses i lagen om värdepappersfonder eller i lagen om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder.

Meddelas beslut enligt första

Meddelas beslut enligt första

stycket 2, ska ställföreträdaren

stycket 2, ska ställföreträdaren

träffa avtal med ett värdepappers-

träffa avtal med ett värdepappers-

institut på villkor som överför-

institut på villkor som överför-

myndaren har godkänt.

myndarnämnden har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

22 §

När en förordnad förmyn- dares, god mans eller förvaltares uppdrag upphör, skall han eller hon genast lämna över de för- valtade tillgångarna till den en- skilde eller, om någon annan skall överta förvaltningen, till denna person.

23 §

När en förordnad förmyn-

När en förordnad förmyn-

dare, god man eller förvaltare

dare, god man eller förvaltare

frånträder sitt uppdrag, skall han

frånträder sitt uppdrag, ska han

eller hon hålla sina räkenskaper

eller hon hålla sina räkenskaper

och övriga handlingar som rör

och övriga handlingar som rör

förvaltningen tillgängliga för

förvaltningen tillgängliga för

granskning. Om det behövs, skall

granskning. Om det behövs, ska

100

Om det med hänsyn till döds- boets och den enskildes förhåll- anden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får överför- myndarnämnden befria dödsboet från skyldigheten att lämna års- räkning, årsberättelse, sluträkning, eller slutberättelse eller besluta att sådana handlingar får lämnas i förenklad form.

SOU 2021:36

Författningsförslag

överförmyndaren bestämma tid och plats för en sådan gransk- ning.

Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § har gått ut eller, om talan har väckts, det finns en dom i ersättningsfrågan som vunnit laga kraft, skall räken- skaper och övriga handlingar som rör förvaltningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning över förvaltningen.

överförmyndarnämnden bestäm- ma tid och plats för en sådan granskning.

Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § har gått ut eller, om talan har väckts, det finns en dom i ersättningsfrågan som fått laga kraft, ska räkenskaper och övriga handlingar som rör för- valtningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redo- visning över förvaltningen.

24 §

Om en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare dör, ska dödsboet svara för att den enskildes egendom redovisas och åtgärder vid förvaltningens upphörande vidtas enligt detta kapitel. Om ställ- företrädaren försätts i konkurs, ska konkursförvaltaren fullgöra dessa uppgifter.

Om det med hänsyn till döds- boets och den enskildes förhåll- anden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får överför- myndaren befria dödsboet från skyldigheten att lämna årsräk- ning eller sluträkning eller be- sluta att sådana räkningar får läm- nas i förenklad form.

15kap. 1 §

Har en omyndig del i ett

Om en omyndig har del i ett

dödsbo eller något annat oskiftat

dödsbo eller något annat oskiftat

bo, skall förmyndaren vårda den

bo, ska förmyndaren vårda den

omyndiges rätt i boet enligt be-

omyndiges rätt i boet enligt be-

stämmelserna i detta kapitel.

stämmelserna i detta kapitel.

101

Författningsförslag

SOU 2021:36

Bestämmelserna gäller också i fråga om god man och förvaltare, om den som han eller hon företräder har del i ett bo och vården av den enskildes rätt som delägare omfattas av uppdraget.

Är den enskilde ensam delägare eller har samtliga delägare samma förmyndare, god man eller förvaltare och förvaltas boet av ställföre- trädaren, gäller i stället 13 eller 14 kap.

2 §

Ingås inte avtal om samman-

Ingås inte avtal om samman-

levnad i oskiftat dödsbo eller upp-

levnad i oskiftat dödsbo eller upp-

hör ett sådant avtal att gälla, skall

hör ett sådant avtal att gälla, ska

förmyndaren, gode mannen eller

förmyndaren, gode mannen eller

förvaltaren se till att bodelning

förvaltaren se till att bodelning

och skifte med anledning av döds-

och skifte med anledning av döds-

fall förrättas så snart som möjligt.

fall förrättas så snart som möjligt.

Skall bodelning ske av någon

Ska bodelning ske av någon

annan anledning än dödsfall, skall

annan anledning än dödsfall, ska

förmyndaren, gode mannen eller

förmyndaren, gode mannen eller

förvaltaren se till att bodelning

förvaltaren se till att bodelning

förrättas så snart som möjligt.

förrättas så snart som möjligt.

3 §

Skiftas inte ett dödsbo inom

Skiftas inte ett dödsbo inom

sex månader från det att boupp-

sex månader från det att boupp-

teckningen förrättades och har

teckningen förrättades och har

avtal om sammanlevnad i oskiftat

avtal om sammanlevnad i oskiftat

dödsbo inte heller ingåtts, skall

dödsbo inte heller ingåtts, ska

förmyndaren, gode mannen eller

förmyndaren, gode mannen eller

förvaltaren inom denna tid lämna

förvaltaren inom denna tid lämna

en redogörelse till överförmyn-

en redogörelse till överförmyndar-

daren om anledningen till att

nämnden om anledningen till att

dödsboet inte har skiftats. En så-

dödsboet inte har skiftats. En så-

dan redogörelse skall därefter och

dan redogörelse ska därefter och

till dess att dödsboet har skiftats

till dess att dödsboet har skiftats

eller ett avtal om sammanlevnad

eller ett avtal om sammanlevnad

i oskiftat bo ingåtts lämnas var

i oskiftat bo ingåtts lämnas var

sjätte månad, om inte överförmyn-

sjätte månad, om inte nämnden

daren bestämmer någon annan tid.

bestämmer någon annan tid.

102

Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo får ingås endast
med överförmyndarnämndens samtycke.
103

SOU 2021:36Författningsförslag

4 §

En förmyndare, god man eller

En förmyndare, god man eller

förvaltare som för den enskildes

förvaltare som för den enskildes

räkning deltar i en rättshandling

räkning deltar i en rättshandling

vid dödsboförvaltning skall in-

vid dödsboförvaltning ska in-

hämta överförmyndarens sam-

hämta överförmyndarnämndens

tycke till rättshandlingen i den

samtycke till rättshandlingen i

utsträckning som gäller vid för-

den utsträckning som gäller vid

valtning enligt 13 eller 14 kap.

förvaltning enligt 13 eller 14 kap.

Mot borgenärer i dödsboet och andra vars rätt är beroende av ut- redningen är ställföreträdaren ansvarig enligt ärvdabalkens regler om dödsbodelägares ansvar.

5 §

En förmyndare, god man eller

En förmyndare, god man eller

förvaltare som tar del i en bo-

förvaltare som tar del i en bo-

delning eller ett skifte för den

delning eller ett skifte för den

enskildes räkning skall inhämta

enskildes räkning ska inhämta

överförmyndarens samtycke till

överförmyndarnämndens sam-

egendomens fördelning.

tycke till egendomens fördelning.

En förmyndare, god man eller

En förmyndare, god man eller

förvaltare får endast med över-

förvaltare får endast med överför-

förmyndarens samtycke överlåta

myndarnämndens samtycke över-

den enskildes andel i boet.

låta den enskildes andel i boet.

6 §

En förmyndare, god man eller förvaltare får inte för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente.

Om

överförmyndaren

sam-

Om överförmyndarnämnden

tycker till åtgärden, får dock arv

samtycker till åtgärden, får dock

avstås

enligt 3 kap. 9 §

ärvda-

arv avstås enligt 3 kap. 9 § ärvda-

balken.

 

 

balken.

7 §

Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo får ingås endast med överförmyndarens samtycke.

Författningsförslag

SOU 2021:36

Överförmyndaren får häva ett avtal enligt första stycket, om det är påkallat för att ta till vara den enskildes intressen. Om efter- levande make som själv har del- tagit i avtalet och som samtidigt är ställföreträdare för den en- skilde gifter om sig, skall han eller hon genast anmäla det till överförmyndaren.

Överförmyndarnämnden får häva ett avtal enligt första stycket, om det är påkallat för att ta till vara den enskildes intressen. Om efterlevande make som själv har deltagit i avtalet och som sam- tidigt är ställföreträdare för den enskilde gifter om sig, ska han eller hon genast anmäla det till nämnden.

8 §

Ingås avtal om sammanlevnad

Ingås avtal om sammanlevnad

i oskiftat dödsbo, skall förmyn-

i oskiftat dödsbo, ska förmyn-

daren, gode mannen eller för-

daren, den gode mannen eller för-

valtaren före den 1 mars varje år

valtaren före den 1 mars varje år i

i en årsuppgift till överförmyn-

en årsuppgift till överförmyndar-

daren redogöra för förvaltningen

nämnden redogöra för förvalt-

av boet under föregående år. Av

ningen av boet under föregående

årsuppgiften skall framgå boets

år. Av årsuppgiften ska framgå

behållna inkomst och dess sam-

boets behållna inkomst och dess

manlagda tillgångar och skulder

sammanlagda tillgångar och skul-

vid årets slut.

der vid årets slut.

Anmäler förmyndaren, gode

Om förmyndaren, den gode

mannen eller förvaltaren att det

mannen eller förvaltaren anmä-

finns hinder mot att inom före-

ler att det finns hinder mot att

skriven tid lämna årsuppgift till

inom den föreskrivna tiden lämna

överförmyndaren, kan överför-

årsuppgiften till överförmyndar-

myndaren bestämma ny tid för

nämnden, får nämnden bestämma

avlämnandet.

en ny tid för avlämnandet.

9 §

Skall bodelning ske av annan

Ska bodelning ske av en annan

anledning än dödsfall, är för-

anledning än dödsfall, är förmyn-

myndaren, gode mannen eller

daren, den gode mannen eller

förvaltaren skyldig att se till att

förvaltaren skyldig att se till att

bouppteckning förrättas så snart

bouppteckning förrättas så snart

som möjligt. Kopia av boupp-

som möjligt. En kopia av boupp-

104

Tillsynen utövas av överför- myndarnämnden för den kom- mun där den som har en förmyn- dare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige, ut- övas tillsynen av överförmyndar- nämnden för den kommun där den enskilde vistas.
105
Överförmyndarnämnden ska enligt bestämmelserna i detta ka- pitel utöva tillsyn över förmyn- dares, gode mäns och förvaltares verksamhet.
Vid tillsynen ska överför- myndarnämnden se till att den enskildes tillgångar i skälig om- fattning används för hans eller hennes nytta och välbefinnande samt att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygg- het finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.
Överförmyndarnämnden ska också se till att ställföreträdaren även i övrigt utövar sitt uppdrag i enlighet med huvudmannens bästa.
Bestämmelser om val av över- förmyndarnämnd m.m. finns i 19 kap.
Behörig överförmyndarnämnd

SOU 2021:36

Författningsförslag

teckningen skall genast lämnas till överförmyndaren.

teckningen ska genast lämnas till överförmyndarnämnden.

16 kap.

1 §

Överförmyndaren skall enligt bestämmelserna i detta kapitel ut- öva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Vid tillsynen skall överför- myndaren särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig om- fattning används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att till- räcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Bestämmelser om val av över- förmyndare m.m. finns i 19 kap.

Behörig överförmyndare

2 §

Tillsynen utövas av överför- myndaren för den kommun där den som har förmyndare, god man eller förvaltare är folkbok- förd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige, utövas till- synen av överförmyndaren för den kommun där den enskilde vistas.

Överförmyndarnämnden ska granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, års- berättelser, årsräkningar, slutberät- telser, sluträkningar, samt andra handlingar och uppgifter angå- ende verksamheten som har läm- nats.
Överförmyndarnämnden eller den som nämnden utser har rätt att gå igenom de räkenskaper och anteckningar som avses i 12 kap. 5 § samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar med an- ledning av sitt uppdrag. Ställföre- trädaren ska hålla dessa hand-

Författningsförslag

SOU 2021:36

Om god man har förordnats enligt 11 kap. 3 § vid utredning av ett dödsbo, utövas tillsynen av överförmyndaren för den kom- mun där den avlidne hade sitt hemvist. Är det i övrigt fråga om godmanskap enligt 11 kap. 3 §, utövas tillsynen av överförmyn- daren för den kommun där den gode mannen är folkbokförd.

Om det inte finns någon be- hörig överförmyndare enligt första och andra styckena, utövas till- synen av överförmyndaren för Stockholms kommun.

Om en god man har för- ordnats enligt 11 kap. 3 § vid ut- redning av ett dödsbo, utövas tillsynen av överförmyndarnämn- den för den kommun där den avlidne hade sin hemvist. Är det i övrigt fråga om ett godmanskap enligt 11 kap. 3 §, utövas tillsynen av överförmyndarnämnden för den kommun där den gode mannen är folkbokförd.

Om det inte finns någon be- hörig överförmyndarnämnd enligt första och andra styckena, ut- övas tillsynen av överförmyndar- nämnden för Stockholms kom- mun.

Granskning av förvaltningen

Granskning av verksamheten

3 §

Överförmyndaren skall granska förmyndares, gode mäns och för- valtares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra hand- lingar och uppgifter angående förvaltningen som har lämnats.

Överförmyndaren eller den som överförmyndaren utser har rätt att gå igenom de räken- skaper och anteckningar som av- ses i 12 kap. 5 § samt de värde- handlingar som ställföreträdaren förvarar med anledning av sitt uppdrag. Ställföreträdaren skall hålla dessa handlingar tillgäng-

106

SOU 2021:36

Författningsförslag

liga på tid och plats som över- förmyndaren bestämmer.

lingar tillgängliga på den tid och plats som nämnden bestämmer.

3 a § Överförmyndarnämnden ska

granska årsberättelsen, årsräk- ningen, slutberättelsen och sluträk- ningen inom sex månader från den dag en sådan handling gavs in till nämnden.

Överförmyndarnämnden ska underrätta ställföreträdaren om granskningen bedöms bli försenad. I underrättelsen ska nämnden redo- visa anledningen till förseningen och ange en tid för när gransk- ningen bedöms vara klar.

 

4 §

 

 

 

Överförmyndaren skall

göra

Överförmyndarnämnden

ska

anteckning om verkställd gransk-

dokumentera

att granskningen av

ning förteckningar, årsräk-

förteckningar, årsberättelser,

års-

ningar, sluträkningar och hand-

räkningar, slutberättelser, sluträk-

lingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§.

ningar och

handlingar

enligt

 

 

15 kap. 3 och 8 §§ är klar.

 

 

Anmärkning mot förvaltningen

Anmärkning mot verksamheten

 

5 §

 

 

 

Om överförmyndaren

vid

Om överförmyndarnämnden

granskningen eller annars finner

vid granskningen eller

annars

anledning att rikta anmärkning

finner anledning att rikta anmärk-

mot förvaltningen, skall ställföre-

ning mot verksamheten, ska ställ-

trädaren ges tillfälle att yttra sig

företrädaren ges tillfälle att yttra

inom den tid som överförmyn-

sig inom den tid som nämnden

daren bestämmer.

 

bestämmer.

 

 

 

Om ett yttrande inte lämnas

Om ett yttrande inte lämnas

inom förelagd tid eller om över-

inom den förelagda tiden eller om

förmyndaren anser att yttrandet

överförmyndarnämnden anser att

107

Författningsförslag

SOU 2021:36

inte är tillfredsställande, skall an- teckning om anmärkningen göras på den granskade handlingen. Överförmyndaren skall även genast pröva om beslut enligt någon bestämmelse i 13 eller 14 kap. behöver meddelas eller om ställ- företrädaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtas. Ställ- företrädaren skall underrättas om en sådan anteckning och om vid- tagen åtgärd.

yttrandet inte är tillfredsställ- ande, ska en anteckning om an- märkningen göras i akten. Nämn- den ska även genast pröva om ett beslut enligt någon bestämmelse

i13 eller 14 kap. behöver med- delas eller om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtas. Ställföreträdaren och den enskilde ska underrättas om en sådan anteckning och åt- gärd. Överförmyndarnämnden är dock inte skyldig att underrätta ställföreträdaren och den enskilde om en åtalsanmälan enligt 6 a §, om det är olämpligt.

Åtalsanmälan

6 a §

Om överförmyndarnämnden finner att en förmyndare, god man eller förvaltare kan misstänkas för att ha begått ett brott mot den en- skilde som har samband med verk- samheten och för vilket fängelse är föreskrivet ska nämnden omedel- bart underrätta allmän åklagare om det och ange grunden för miss- tanken.

7 §

En omyndig som har fyllt

En omyndig som har fyllt 16 år

sexton år och den som har god

och den som har en god man eller

man eller förvaltare har rätt att ta

förvaltare har rätt att ta del av de

del av de handlingar som rör ställ-

handlingar som rör ställföre-

företrädarskapet och som förva-

trädarskapet och som förvaras

ras hos överförmyndaren. En så-

hos överförmyndarnämnden. En

dan rätt har också den enskildes

sådan rätt har också den en-

108

Sedan överförmyndarnämnden har granskat förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens slut- berättelse och sluträkning, ska handlingarna samt de förteck- ningar, årsberättelser, årsräkningar, och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ som förvaras hos över- förmyndarnämnden lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning för verksamheten.
Om ställföreträdaren inte är skyldig att lämna en slutberättelse eller sluträkning när ställföre- trädarskapet upphör, ska överför- myndarnämnden lämna över de övriga handlingar som anges i första stycket till den som är be- hörig att ta emot redovisning för verksamheten, om han eller hon eller den avgående ställföreträ- daren begär det eller nämnden har gjort anteckning om en an- märkning enligt 5 § i akten.
Om handlingar som avses i första stycket har lämnats till en ny ställföreträdare, ska han eller hon inom två månader därefter återlämna handlingarna till över- förmyndarnämnden. Nämnden ska skriftligen upplysa ställföreträ-
109

SOU 2021:36

Författningsförslag

make eller sambo och närmaste släktingar.

skildes make eller sambo och närmaste släktingar, dock inte om det med hänsyn till den enskildes intressen finns särskilda skäl mot att handlingen lämnas ut.

8 §

Sedan överförmyndaren har granskat förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens slut- räkning, skall räkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och

8 §§ som förvaras hos överför- myndaren lämnas över till den som är behörig att ta emot redo- visning för förvaltningen.

Om ställföreträdaren inte är skyldig att lämna sluträkning när ställföreträdarskapet upphör, skall överförmyndaren lämna över de övriga handlingar som anges i första stycket till den som är be- hörig att ta emot redovisning för förvaltningen, om denna person eller den avgående ställföreträ- daren begär det eller överförmyn- daren har gjort anteckning om an- märkning enligt 5 § på handlingen.

Om handlingar som avses i första stycket har lämnats till en ny ställföreträdare, skall denne inom två månader därefter åter- lämna handlingarna till överför- myndaren. Överförmyndaren skall skriftligen upplysa ställföreträ-

Socialnämnder och andra myn- digheter är skyldiga att på begä- ran lämna överförmyndarnämnden de uppgifter som behövs för nämndens tillsynsverksamhet.
I lag och förordning finns sär- skilda bestämmelser om skyldig- het för myndigheter att under- rätta överförmyndarnämnden om förhållanden av betydelse för nämndens tillsynsverksamhet.
Innan överförmyndarnämnden tar ställning till om samtycke ska lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt, ska den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar beredas tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust.
Överförmyndarnämnden får återkalla ett samtycke, om förut- sättningar för samtycket inte längre finns.

Författningsförslag

SOU 2021:36

daren om denna skyldighet när daren om denna skyldighet när

handlingarna lämnas ut.handlingarna lämnas ut.

Om en ställföreträdares förvaltning har godkänts av den enskilde eller av en ny ställföreträdare innan han eller hon har fått del av de handlingar som avses i första eller andra stycket, är godkännandet utan verkan.

9 §

Innan överförmyndaren tar ställning till om samtycke skall lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt, skall den omyn- dige, om han eller hon har fyllt sexton år, eller den som har god man eller förvaltare samt den en- skildes make eller sambo och närmaste släktingar beredas till- fälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust.

Överförmyndaren får återkalla ett samtycke, om förutsättningar för samtycket inte längre finns.

10 §

Socialnämnder och andra myn- digheter är skyldiga att på begä- ran lämna överförmyndaren de uppgifter som behövs för över- förmyndarens tillsynsverksamhet.

I lag och förordning finns sär- skilda bestämmelser om skyldig- het för myndigheter att underrätta överförmyndaren om förhållan- den av betydelse för dennes till- synsverksamhet.

110

En bank är skyldig att på be- gäran lämna överförmyndarnämn- den de uppgifter som behövs för nämndens tillsynsverksamhet.
Första stycket gäller också kreditmarknadsföretag, värdepap- persbolag, svenska värdepappers- centraler, kontoförande institut, fondbolag, AIF-förvaltare, för- varingsinstitut, försäkringsbolag, inkassoföretag och utländska före- tag som driver motsvarande verk- samhet från en filial i Sverige.
Utbetalning till bank och underrättelse till överförmyndarnämnden i vissa fall

SOU 2021:36

Författningsförslag

10 a §

En bank är skyldig att på be- gäran lämna överförmyndaren de uppgifter som behövs för över- förmyndarens tillsynsverksamhet.

Första stycket gäller också kreditmarknadsföretag, värdepap- persbolag, svenska värdepappers- centraler, kontoförande institut, fondbolag, AIF-förvaltare, för- varingsinstitut och utländska företag som driver motsvarande verksamhet från en filial i Sverige.

Utbetalning till bank och underrättelse till överförmyndaren i vissa fall

11 §

När en omyndig på grund av

När en omyndig på grund av

arv eller testamente har fått pengar

arv eller testamente har fått pengar

till ett värde överstigande ett pris-

till ett värde överstigande ett pris-

basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

socialförsäkringsbalken eller med

socialförsäkringsbalken eller med

villkor om särskild överförmyn-

villkor om särskild överförmyn-

darkontroll, ska den som om-

darkontroll, ska den som om-

besörjer utbetalningen från döds-

besörjer utbetalningen från döds-

boet för den omyndiges räkning

boet för den omyndiges räkning

sätta in medlen hos bank eller

sätta in medlen hos bank eller

kreditmarknadsföretag, med upp-

kreditmarknadsföretag, med upp-

gift om att medlen inte får tas ut

gift om att medlen inte får tas ut

utan överförmyndarens tillstånd.

utan överförmyndarnämndens till-

 

stånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kredit- marknadsföretag ska även gälla

1.försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till,

111

Bestämmelserna i denna para- graf gäller också vid betalning eller utgivande av värdehand- lingar till den enskild för vilken det har förordnats en god man med uppgift att se till att hans eller hennes ekonomiska angelägen- heter tas om hand eller för vilken det har förordnats en förvaltare.

Författningsförslag

SOU 2021:36

2.pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

3.Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brottsskadelagen (2014:322),

4.huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skol- lagen (2010:800), och

5.myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skade- ståndsanspråk mot staten.

Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen görs.

När utbetalning enligt första

När en utbetalning enligt första

eller andra stycket görs, ska den

eller andra stycket görs, ska den

som ombesörjer utbetalningen

som ombesörjer utbetalningen

genast göra anmälan till förmyn-

genast göra en anmälan till för-

daren och överförmyndaren. En

myndaren och överförmyndar-

sådan anmälan ska också göras

nämnden. En sådan anmälan ska

om en omyndig på grund av arv

också göras om en omyndig på

eller testamente har fått värde-

grund av arv eller testamente har

handlingar till ett värde som över-

fått värdehandlingar till ett värde

stiger i första stycket nämnt be-

som överstiger det i första stycket

lopp eller med villkor om att

nämnda beloppet eller med villkor

värdehandlingarna ska stå under

om att värdehandlingarna ska stå

särskild överförmyndarkontroll.

under särskild överförmyndar-

 

kontroll.

Bestämmelserna i första–fjärde styckena gäller inte vid utbetal- ning av medel som den omyndige får förvalta själv. Andra–fjärde styckena gäller inte heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen för en rörelse.

Bestämmelserna i denna para- graf gäller också vid betalning eller utgivande av värdehandlingar till någon för vilken det har för- ordnats god man med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats förvaltare.

112

SOU 2021:36Författningsförslag

Överförmyndarens

Förteckningar, register, akter,

 

handläggning

m.m.

 

12 §

 

Överförmyndaren är skyldig

Överförmyndarnämnden

är

att föra förteckningar och lägga

skyldig att föra förteckningar

upp akter samt expediera hand-

och register samt lägga upp akter

lingar enligt föreskrifter som med-

och expediera handlingar enligt

delas av regeringen.

föreskrifter som får meddelas av

 

regeringen eller den myndighet

 

som regeringen bestämmer.

 

13 §

 

Överförmyndaren får vid vite

Överförmyndarnämnden

får

förelägga en förmyndare, god

vid vite förelägga en förmyndare,

man eller förvaltare att fullgöra

god man eller förvaltare att full-

sina skyldigheter enligt 3 § andra

göra sina skyldigheter enligt 3 §

stycket eller 8 § tredje stycket i

andra stycket eller 8 § tredje

detta kapitel eller enligt 12 kap.

stycket i detta kapitel eller enligt

13 §, 13 kap. 3, 14, 15 eller 18–

12 kap. 9, 9 a eller 13 §, 13 kap. 3,

21 §, 14 kap. 1, 2, 15, 16, 18 eller

14, 15 eller 18–21 §, 14 kap. 1, 2,

21–23 § eller 15 kap. 3 eller 8 §.

15, 16, 18 eller 21–23 § eller 15 kap.

Innan vitesföreläggande beslutas,

3 eller 8 §. Innan vitesförelägg-

skall överförmyndaren skriftligen

ande beslutas, ska nämnden skrift-

erinra ställföreträdaren om den

ligen erinra ställföreträdaren om

skyldighet och de bestämmelser

den skyldighet och de bestäm-

som finns och ge ställföreträda-

melser som finns och ge ställ-

ren skälig tid att lämna en an-

företrädaren skälig tid att lämna

given handling eller rätta sig efter

en angiven handling eller rätta

ett beslut.

sig efter ett beslut.

 

Frågor om utdömande av vite prövas av tingsrätt. I fråga om föreläggande och utdömande av vite gäller i övrigt lagen (1985:206) om viten.

I anslutning till att vite döms ut får rätten förelägga nytt vite.

113

Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den närmare utformningen av ställ- företrädares förteckningar, års- räkningar och sluträkningar samt handlingar som avses i 15 kap. 3 och 8 §§. Detsamma gäller års- berättelser och slutberättelser enligt 12 kap. 9 a §.
Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i och övriga egenskaper för det na- tionella ställföreträdarregister som avses i 13 a § samt om tillgång till registret.
Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förmyn- dares, gode mäns och förvaltares redovisning samt om överförmyn- darnämndens tillsyn.

Författningsförslag

SOU 2021:36

 

Ett nationellt

 

ställföreträdarregister

 

13 a §

 

Ett register över förordnade för-

 

myndare, gode män och förvaltare

 

samt över dem som har en sådan

 

ställföreträdare ska föras av den

 

myndighet som regeringen bestäm-

 

mer.

Utformning av förteckningar

Bemyndiganden

14 §

Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den närmare utformningen av ställ- företrädares förteckningar, års- räkningar och sluträkningar samt handlingar som avses i 15 kap. 3 och 8 §§.

114

Överförmyndarnämndens verk- samhet ska bedrivas med god kva- litet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Uppgifter inom verksamheten ska utföras av personer med lämp- lig utbildning och erfarenhet.
Överförmyndarnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom nämndens verksamhetsområde.
115

SOU 2021:36Författningsförslag

Om överförmyndare

Om överförmyndarnämnder

 

och länsstyrelsernas tillsyn över

 

nämnderna

 

 

19 kap.

 

 

 

Överförmyndarnämndens

 

verksamhet

 

 

1 §

 

 

Överförmyndare väljas en för

I varje kommun ska det finnas

varje kommun, där ej annat följer

en överförmyndarnämnd.

av vad nedan stadgas.

 

 

 

 

Vad som är föreskrivet om

 

nämnder

i

kommunallagen

 

(2017:725) gäller, med de avvik-

 

elser som följer av detta kapitel,

 

också överförmyndarnämnder.

Kommuner får besluta att de ska ha en gemensam överförmyn- darnämnd. Bestämmelserna om en gemensam nämnd i kommunal- lagen gäller också en gemensam överförmyndarnämnd.

2 §

En kommun kan besluta att det i stället för överförmyndare skall finnas en överförmyndarnämnd. Vad som någon annanstans än i detta kapitel är föreskrivet om över- förmyndare skall tillämpas på en sådan nämnd.

I 16 § finns bestämmelser om gemensam överförmyndarnämnd för flera kommuner.

Författningsförslag

SOU 2021:36

Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden

5§

Överförmyndare skall väljas

av kommunfullmäktige. För över-

 

förmyndare skall väljas en ersättare.

 

Ledamöter och ersättare i över-

Ledamöter och ersättare i över-

förmyndarnämnden skall väljas av

förmyndarnämnden ska väljas av

kommunfullmäktige till det antal

kommunfullmäktige till det antal

fullmäktige bestämmer. Antalet

fullmäktige bestämmer. Antalet

ledamöter får dock inte under-

ledamöter får dock inte under-

stiga tre.

 

stiga tre.

Valet av ledamöter och er-

Valet av ledamöter och er-

sättare i överförmyndarnämnden

sättare i överförmyndarnämnden

skall vara proportionellt, om det

ska vara proportionellt, om det

begärs av minst så många välj-

begärs av minst så många välj-

ande, som motsvarar det tal som

ande, som motsvarar det tal som

erhålls, om

samtliga väljandes

erhålls, om samtliga väljandes

antal delas med det antal perso-

antal delas med det antal perso-

ner valet avser, ökat med 1. Om

ner valet avser, ökat med 1. Om

förfarandet vid ett sådant pro-

förfarandet vid ett sådant pro-

portionellt val finns särskilda be-

portionellt val finns särskilda be-

stämmelser.

 

stämmelser.

Om ersättarna i överförmyn-

Om ersättarna i överförmyn-

darnämnden

inte utses genom

darnämnden inte utses genom

proportionellt val, skall också den

proportionellt val, ska också den

ordning bestämmas i vilken er-

ordning bestämmas i vilken er-

sättarna skall kallas till tjänst-

sättarna ska kallas till tjänst-

göring.

 

göring.

valet av överförmyndare,

När valet av ledamöter av över-

ledamöter

av överförmyndar-

förmyndarnämnden eller ersättare

nämnden eller ersättare förrättats,

har förrättats, ska det genast an-

skall det genast anmälas till läns-

mälas till länsstyrelsen. Om val

styrelsen. Har val inte hållits i

inte har hållits i behörig tid, ska

behörig tid, skall länsstyrelsen se

länsstyrelsen se till att valet hålls

till att valet hålls så snart det kan

så snart det kan ske.

ske.

 

 

116

SOU 2021:36Författningsförslag

 

7 §

Överförmyndare,

ledamot i

En ledamot i en överförmyn-

överförmyndarnämnd och ersät-

darnämnd och en ersättare väljs

tare väljas för fyra år, räknade

för fyra år, räknade från och med

från och med den 1 januari året

den 1 januari året efter det, då val

efter det, då val i hela riket av

i hela riket av kommunfullmäk-

kommunfullmäktige ägt rum.

tige ägt rum.

Avgår sådan ledamot i över-

Avgår en sådan ledamot i en

förmyndarnämnd som har ut-

överförmyndarnämnd som har

setts vid proportionellt val under

utsetts vid ett proportionellt val

den för honom bestämda tjänst-

under den för ledamoten bestämda

göringstiden, inkallas till ledamot

tjänstgöringstiden, inkallas till

den ersättare som enligt den

ledamot den ersättare som enligt

mellan ersättarna bestämda ord-

den mellan ersättarna bestämda

ningen bör inträda. Den ersät-

ordningen bör inträda. Den ersät-

tare som sålunda har inkallats

tare som sålunda har inkallats

tjänstgör under den tid som åter-

tjänstgör under den tid som åter-

stått för den avgångne. Avgår

stått för den avgångne. Avgår en

överförmyndare, ersättare för över-

ledamot som inte har utsetts vid

förmyndare eller ledamot som ej

ett proportionellt val, ska ett fyll-

har utsetts vid proportionellt val,

nadsval ske för den återstående

anställes fyllnadsval för den åter-

delen av tjänstgöringstiden.

stående delen av tjänstgörings-

 

tiden.

 

 

 

8 §

En överförmyndare, ledamot i

En ledamot i en överförmyn-

en överförmyndarnämnd och er-

darnämnd och ersättare ska ha

sättare ska ha rösträtt vid val av

rösträtt vid val av kommunfull-

kommunfullmäktige

och vara

mäktige och vara folkbokförd i

folkbokförd i kommunen. Den

kommunen. Den som är i kon-

som är i konkurs eller har för-

kurs eller har förvaltare får inte

valtare får inte ha ett sådant upp-

ha ett sådant uppdrag.

drag.

 

 

En lagfaren person i tingsrätt

En lagfaren person i tingsrätt

får inte vara överförmyndare, leda-

får inte vara ledamot i en över-

mot i en överförmyndarnämnd

förmyndarnämnd eller ersättare

eller ersättare inom domkretsen,

inom domkretsen, om inte re-

117

FörfattningsförslagSOU 2021:36

om inte regeringen i ett särskilt

geringen i ett särskilt fall ger

fall ger tillstånd till det.

tillstånd till det.

Den som har ett uppdrag som

Den som har ett uppdrag som

överförmyndare, ledamot i en

ledamot i en överförmyndar-

överförmyndarnämnd eller ersät-

nämnd eller ersättare får avsäga

tare får avsäga sig uppdraget

sig uppdraget endast om han eller

endast om han eller hon

hon

1.har fullgjort ett sådant uppdrag under de senaste fyra åren,

2.har fyllt sextio år, eller

3.uppger något annat hinder, som godkänns av kommunfullmäk-

tige.

9 §

 

Till ledamot i överförmyndar-

 

nämnd eller ersättare får endast

 

utses den som är lämplig för upp-

 

draget. Han eller hon ska inför

 

uppdraget genomgå en introduk-

 

tion. Regeringen eller den myn-

 

dighet som regeringen bestämmer

 

får meddela föreskrifter om intro-

 

duktionen.

En överförmyndare, en leda-

En ledamot i överförmyndar-

mot i överförmyndarnämnden

nämnden eller en ersättare kan

eller en ersättare kan efter an-

efter anmälan av länsstyrelsen

mälan av länsstyrelsen entledigas

entledigas av rätten, om det visar

av rätten, om det visar sig att han

sig att han eller hon inte är

eller hon inte är lämplig.

lämplig.

11 §

Bland ledamöterna i överför-

Bland ledamöterna i överför-

myndarnämnd utse kommunfull-

myndarnämnden ska kommun-

mäktige en ordförande och en

fullmäktige utse en ordförande

vice ordförande att tjänstgöra

och en vice ordförande att tjänst-

under den tid för vilken de blivit

göra under den tid för vilken de

valda som ledamöter.

blivit valda som ledamöter.

Äro både ordföranden och vice

Om både ordföranden och vice

ordföranden hindrade att inställa

ordföranden är förhindrade att

sig till sammanträde med över-

inställa sig till ett sammanträde

118

SOU 2021:36

Författningsförslag

förmyndarnämnden, skall nämn- den utse annan ledamot att för tillfället föra ordet.

med överförmyndarnämnden, ska nämnden utse en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande.

Om såväl ledamöterna i en överförmyndarnämnd som deras ersättare är förhindrade att full- göra sina uppdrag, får länsstyrel- sen förordna en eller flera till- fälliga vikarier.

Beslut i överförmyndarnämnden

13 §

Om det framkommer skiljaktiga meningar i en överförmyndar- nämnd i ett ärende enligt denna balk, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. I 30 § förvaltnings- lagen (2017:900) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande

mening antecknad.

 

För varje beslut av en överför-

För varje beslut av en över-

myndare eller en överförmyndar-

förmyndarnämnd i ett ärende en-

nämnd i ett ärende enligt denna

ligt denna balk ska det dokumen-

balk ska det finnas en handling

teras vem som har fattat beslutet,

som visar vem som har fattat be-

vem som har varit föredragande

slutet, vem som har varit före-

samt beslutets dag och dess inne-

dragande samt beslutets dag och

håll.

dess innehåll.

 

Ett protokoll hos överför-

Ett protokoll hos en överför-

myndare eller överförmyndar-

myndarnämnd i ett annat ärende

nämnd i ett annat ärende än en-

än enligt denna balk behöver en-

ligt denna balk behöver endast

dast innehålla en förteckning över

innehålla en förteckning över dem

dem som har deltagit i handlägg-

som har deltagit i handläggningen

ningen samt beslutet i ärendet.

samt beslutet i ärendet.

 

14 §

Överförmyndarnämnden får

Överförmyndarnämnden får

uppdra åt en ledamot, en ersät-

uppdra åt en ledamot, en ersät-

tare som har kallats till tjänst-

tare som har kallats till tjänst-

göring eller en kommunal tjänste-

göring eller en kommunal tjänste-

119

Författningsförslag

SOU 2021:36

man med den kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som upp- draget omfattar. Överförmynda- ren får på motsvarande sätt upp- dra åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att avgöra ärenden på överförmyn- darens vägnar.

En framställning eller ett ytt- rande till kommunfullmäktige får dock inte beslutas på något annat sätt än av nämnden sam- fällt eller av överförmyndaren själv. Detsamma gäller beslut enligt 11 kap. 20 § att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite.

Finner den som fått ett upp- drag som avses i första stycket att samtycke, tillstånd, förord- nande, upphörande eller entledig- ande i ett visst fall inte bör med- delas eller beslutas, eller anser han eller hon frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas till nämnden eller överförmyndaren. Beslut i ett ärende enligt denna balk vilket har fattats på grund av ett upp- drag som avses i första stycket behöver inte anmälas för nämn- den eller för överförmyndaren.

man med den kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden ska i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som upp- draget omfattar.

En framställning eller ett ytt- rande till kommunfullmäktige får dock inte beslutas på något annat sätt än av nämnden sam- fällt. Detsamma gäller beslut en- ligt 11 kap. 20 § att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite.

Om den som fått ett uppdrag som avses i första stycket finner att samtycke, tillstånd, förord- nande, upphörande eller entledig- ande i ett visst fall inte bör med- delas eller beslutas, eller anser han eller hon frågan tveksam, ska ärendet hänskjutas till nämnden. Ett beslut i ett ärende enligt denna balk vilket har fattats på grund av ett uppdrag som avses i första stycket behöver inte anmälas för nämnden.

120

SOU 2021:36Författningsförslag

 

14 a §

 

 

Överförmyndarnämnden får

 

uppdra åt ordföranden, eller en

 

annan ledamot som nämnden har

 

utsett, att besluta på nämndens

 

vägnar i ärenden som är så bråds-

 

kande att

nämndens avgörande

 

inte kan avvaktas. Beslutet ska an-

 

mälas vid nämndens nästa sam-

 

manträde.

 

 

Ekonomiska förmåner

15 §

 

I fråga om ersättning, arvode,

I fråga om ersättning, arvode,

pension och andra ekonomiska

pension och andra ekonomiska

förmåner till överförmyndare, leda-

förmåner till ledamot i en över-

mot i överförmyndarnämnd och

förmyndarnämnd och ersättare

ersättare tillämpas föreskrifterna i

tillämpas bestämmelserna i 4 kap.

4 kap. 12–18 §§ kommunallagen

12–18 §§

kommunallagen

(2017:725).

(2017:725).

 

Länsstyrelsens tillsyn m.m.

17 §

 

Länsstyrelsen ska utöva tillsyn

Länsstyrelsen ska utöva till-

över överförmyndares och överför-

syn över

överförmyndarnämnd-

myndarnämnders verksamhet.

ernas verksamhet.

Länsstyrelsen ska

 

 

med råd stödja överförmyn-

1. med

råd stödja överför-

darna och överförmyndarnämnd-

myndanämnderna i deras verk-

erna i deras verksamhet och därvid

samhet och därvid främja en en-

främja en enhetlig rättstillämp-

hetlig rättstillämpning, och

ning, och

 

 

se till att utbildningen av

2. se till att utbildningen av

överförmyndarna, ledamöterna i

ledamöterna i överförmyndar-

överförmyndarnämnderna och er-

nämnderna och ersättare är till-

sättare är tillfredsställande.

fredsställande.

121

Överförmyndarnämnden an- svarar för att gode män och för- valtare får introduktionsutbildning och annan utbildning som ställföre- trädaren behöver med anledning av uppdraget.
Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i introduktionsutbildningen.

Författningsförslag

SOU 2021:36

Överförmyndarnämndens ansvar för utbildning och information, m.m.

18 §

Överförmyndaren eller överför- myndarnämnden ansvarar för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs.

18 a §

Innan en person förordnas som förmyndare, god man eller förval- tare ska överförmyndarnämnden informera honom eller henne om vilka uppgifter som förväntas ingå i uppdraget. Nämnden ska doku- mentera den information som har lämnats.

 

 

 

I samband med förordnandet

 

 

 

ska överförmyndarnämnden lämna

 

 

 

anpassad information om ställ-

 

 

 

företrädarskapet till den enskilde.

 

 

 

Upplysning om föreskrifter

 

 

20 §

Regeringen

meddelar före-

Regeringen meddelar före-

skrifter om vilken eller vilka läns-

skrifter om vilken eller vilka läns-

styrelser som ansvarar för upp-

styrelser som ansvarar för upp-

gifter enligt detta kapitel. Reger-

gifter enligt detta kapitel.

ingen meddelar

även

närmare

 

föreskrifter om

vilka

uppgifter

 

122

Överförmyndarnämndens sam- tycke till en åtgärd beträffande en enskilds egendom får begäras endast av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren. Nämn- dens beslut i ett sådant ärende får överklagas endast av ställföreträ- daren. Överförmyndarnämndens beslut enligt 9 kap. 3 eller 4 §, 13 kap. 18 eller 19 § eller 14 kap. 21 § får överklagas endast av ställ- företrädaren eller av den enskilde, om han eller hon har fyllt 16 år.
Överförmyndarnämndens be- slut i sådana fall som avses i 12 kap. 12 § andra stycket får inte över- klagas.
Överförmyndarnämndens be- slut att förelägga vite enligt 16 kap. 13 § får överklagas endast i sam- band med klagan över rättens be- slut att döma ut vitet.

SOU 2021:36

Författningsförslag

överförmyndaren eller överför- myndarnämnden ska lämna för att länsstyrelsen ska kunna föra statistik och vilken statistik läns- styrelsen ska föra.

20kap. 4 §

Överförmyndarens samtycke till åtgärd beträffande en enskilds egendom får begäras endast av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren. Överförmynda- rens beslut i ett sådant ärende får överklagas endast av ställföreträ- daren. Överförmyndarens beslut enligt 9 kap. 3 eller 4 §, 13 kap. 18 eller 19 § eller 14 kap. 21 § får överklagas endast av ställföreträ- daren eller av den enskilde, om han eller hon har fyllt sexton år.

Överförmyndarens beslut i så- dana fall som avses i 12 kap. 12 § andra stycket får inte överklagas.

Överförmyndarens beslut att förelägga vite enligt 16 kap. 13 § får överklagas endast i samband med klagan över rättens beslut att döma ut vitet.

6 §

Överförmyndarens beslut i ett

Överförmyndarnämndens be-

ärende enligt denna balk över-

slut i ett ärende enligt denna balk

klagas hos rätten.

överklagas hos rätten.

123

I ett mål eller ärende, där överförmyndarnämnden fört talan, får rätten, när det finns skäl för det, vid målets eller ärendets av- görande tillerkänna överförmyn- darnämnden ersättning av all- männa medel för det arbete nämn- den lagt ner på målets eller ären- dets utförande samt för nödvän- diga utgifter. Rätten prövar också om ersättningen ska återbetalas av nämndens motpart eller stanna på staten.
Överförmyndarnämnden får anlita ombud i ett mål eller ärende där nämnden för talan.

Författningsförslag

SOU 2021:36

7 §

I mål eller ärende, där över- förmyndaren fört talan, får rätten, när skäl föreligga, vid målets eller ärendets avgörande tillerkänna överförmyndaren ersättning av all- männa medel för det arbete han nedlagt på målets eller ärendets utförande samt för nödiga utgif- ter. Rätten prövar också huru- vida ersättningen skall återgäldas av överförmyndarens motpart eller stanna på statsverket.

Överförmyndaren får anlita ombud i mål eller ärende där han för talan.

8 §

Ett beslut som överförmyn-

Ett beslut som överförmyndar-

daren eller rätten meddelar i ett

nämnden eller rätten meddelar i

ärende om förmynderskap, god-

ett ärende om förmynderskap,

manskap eller förvaltarskap enligt

godmanskap eller förvaltarskap

denna balk gäller omedelbart även

enligt denna balk gäller omedel-

om beslutet överklagas. Detta

bart även om beslutet överklagas.

gäller dock inte överförmynda-

Detta gäller dock inte nämndens

rens beslut att häva avtal om

beslut att häva avtal om samman-

sammanlevnad i oskiftat bo eller

levnad i oskiftat bo eller rättens

rättens beslut att döma ut vite.

beslut att döma ut vite.

1. Denna lag träder i kraft

a)den 1 mars 2024 i fråga om 11 kap. 12 b § och 16 kap. 13 a §,

b)den 1 augusti 2026 i fråga om 19 kap. 9 § första stycket,

c)den 1 januari 2027 i fråga om 19 kap. 19 och 20 §§ och

d)i övrigt den 1 januari 2023.

2.Ärenden som har inletts vid tingsrätten före ikraftträdandet den 1 januari 2023 men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

124

SOU 2021:36

Författningsförslag

3.Äldre föreskrifter i 19 kap. 1, 5, 7–10 samt 15 §§ ska få fortsatt giltighet såvitt avser överförmyndare och deras ersättare till dess att 19 kap. 1 § träder i kraft den 1 januari 2027. Vad som fram tills dess är föreskrivet om överförmyndarnämnd i någon annan författning ska tillämpas också på överförmyndare.

125

Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga döds- bodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, ska egendomen, om den inte står under vård av en förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av en delägare som sammanbodde med den avlidna eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om egendomen ska genast underrätta övriga del- ägare om dödsfallet och, om det behövs en god man för någon delägare, göra en anmälan hos överförmyndarnämnden enligt 11 kap. föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.
Finns det inte någon som så- lunda tar hand om den dödes egendom, ska medlem av hus- hållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är när- mast till det ta hand om egen- domen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till social- nämnden. När en anmälan skett eller förhållandet på annat sätt

Författningsförslag

SOU 2021:36

1.2Förslag till lag om ändring i ärvdabalken

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 2 §, 19 kap. 1 och 14 a §§ samt 20 kap. 8 § ärvdabalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 kap.

2 §

Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga döds- bodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av förmyndare, sysslo- man eller annan, vårdas av del- ägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om egendomen skall genast underrätta övriga del- ägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon del- ägare, göra anmälan hos överför- myndaren enligt 11 kap. föräldra- balken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som så- lunda tar hand om den dödes egendom, skall medlem av hus- hållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är när- mast till det ta hand om egen- domen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till social- nämnden. anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir

126

SOU 2021:36

Författningsförslag

känt, skall socialnämnden, om det behövs, göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kost- naderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.

blir känt, ska socialnämnden, om det behövs, göra vad delägare en- ligt första stycket är skyldiga att göra. För kostnaderna med anled- ning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.

19kap. 1 §

dödsbodelägare begär det,

Om en dödsbodelägare begär

skall rätten förordna, att egen-

det, ska rätten besluta, att egen-

domen skall avträdas till förvalt-

domen ska avträdas till förvalt-