Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 16 september 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 18 december 2014 kommittédirektiv om större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (dir. 2014:157). En kommitté i form av en delegation inrättades med uppdraget att verka för detta. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen att delegationen även skulle främja att lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten ingås mellan och genomförs av Arbetsförmedlingen och kommunerna (dir. 2015:68). Den 16 februari 2017 fick delegationen bland annat förlängd utredningstid samt ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan olika aktörer som har betydelse för nyanländas, företrädesvis nyanlända ungdomars, möjlighet att etablera sig i arbetslivet (dir. 2017:20). Regeringen har därefter den 17 maj 2018 förlängt utredningstiden och då även beslutat att delegationen löpande ska informera Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om sitt arbete. I sin slutredovisning av uppdraget ska delegationen särskilt beskriva hur målet har uppnåtts om hur de nya arbetsformer som utvecklats till följd av delegationens arbete ska kunna integreras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet (dir. 2018:39). Den 17 september 2020 beslutade regeringen att förlänga utredningstiden t.o.m. den 31 december 2021. Uppdraget utökades på så sätt att delegationen inom ramen för uppdraget ska hålla sig informerad om det pågående arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen. Delegationen ska också löpande vid behov anpassa verksamheten på ett sådant sätt att den syftar till att skapa goda förutsättningar för samverkan efter det att de huvudsakliga regeländringarna i samband med reformeringen har trätt i kraft (dir. 2020:95).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2023.

(Arbetsmarknadsdepartementet)