Regeringens proposition 2021/22:215

En ny lag om företagsrekonstruktion

Prop.

 

2021/22:215

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verk- samhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande föreslår regeringen en ny lag om företagsrekonstruktion.

Regeringen föreslår att inte bara en ekonomisk uppgörelse, utan även de andra åtgärder som behövs för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem ska kunna fastställas i en rekonstruktionsplan med bindande verkan. Vidare föreslår regeringen en skärpning av det så kallade livskraftstestet – det test som används för att bedöma chanserna att säkra den fortsatta verksamheten genom en rekonstruktion – och en rätt för den som är i rekonstruktion att säga upp varaktiga avtal i förtid, till exempel ett kostsamt hyresavtal.

Det nya rekonstruktionsförfarandet kommer i många fall att innefatta prövning av frågor som är mer komplicerade än i dagens företags- rekonstruktioner. För att säkerställa höga krav på kvalitet och effektivitet föreslår regeringen att kraven på rekonstruktörer skärps och att rekonstruk- törerna ställs under tillsyn. Vidare skapas förutsättningar att koncentrera handläggningen av rekonstruktionsärenden till färre tingsrätter än i dag.

Förslagen i propositionen genomför EU:s insolvensdirektiv.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

1

Prop. 2021/22:215

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

9

2

Lagtext

............................................................................................

11

 

2.1

Förslag till lag om företagsrekonstruktion........................

11

 

2.2

Förslag till lag om ändring i brottsbalken.........................

31

 

2.3

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken .....................

34

 

2.4

Förslag till lag om ändring i jordabalken .........................

36

 

2.5

Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken ................

37

 

2.6

Förslag till lag om ändring i ärvdabalken .........................

40

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens

vård kvarbliva...................................................................

41

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark,

Finland, Island eller Norge ...............................................

43

2.9Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

(1970:979) ........................................................................

44

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister.................................................

48

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1981:6) om

konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land......

49

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1981:7) om

verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land .....

51

2.13Förslag till lag om ändring i preskriptionslagen

(1981:130) ........................................................................

52

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1981:131) om

kallelse på okända borgenärer ..........................................

53

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m. ..............................

54

2.16Förslag till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) ........................................................................

55

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

 

Sveriges riksbank .............................................................

57

2.18

Förslag till lag om ändring i köplagen (1990:931) ...........

58

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument....................................

60

2.20Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen

(1992:497) ........................................................................

61

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om

individuellt pensionssparande ..........................................

62

2.22Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

(1994:1220) ......................................................................

64

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1757) om

förvaltning av vissa fonder inom

 

socialförsäkringsområdet..................................................

65

2.24Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ......................................................................

66

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens

verksamhet.......................................................................

70

2.26Förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen

(2005:104) .......................................................................

71

2.27Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .......................................................................

75

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.......

77

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om

valfrihetssystem...............................................................

78

2.30Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ...............................................

79

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet..............

80

2.32Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

(2011:1244) .....................................................................

82

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (2013:311) om

valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk

 

identifiering .....................................................................

84

2.34Förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om

stöd vid korttidsarbete .....................................................

85

2.35Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen

(2016:675) .......................................................................

86

2.36Förslag till lag om ändring i lagen (2016:676) om

skuldsanering för företagare ............................................

88

2.37Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om

ändring i förmånsrättslagen (1970:979)...........................

92

2.38Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om

 

 

Sveriges riksbank ............................................................

94

3

Ärendet och dess beredning ...........................................................

95

4

Insolvensdirektivet och dess genomförande...................................

96

 

4.1

Insolvensdirektivets syfte och innehåll............................

96

 

4.2

Genomförandet av insolvensdirektivet ............................

99

 

 

4.2.1

Utgångspunkter för genomförandet ................

99

 

 

4.2.2

En ny lag om företagsrekonstruktion............

100

 

 

4.2.3

Skuldavskrivning för entreprenörer ..............

105

5

Verktyg för tidig varning .............................................................

106

 

5.1

Direktivets regler om verktyg för tidig varning.............

106

 

5.2

Det finns flera verktyg för tidig varning i Sverige.........

107

6

Förutsättningar för att inleda företagsrekonstruktion ...................

110

 

6.1

Lagens tillämpningsområde...........................................

110

 

6.2

Förfarandet ska omfatta alla typer av fordringar ...........

115

6.3Grundläggande villkor för att bevilja

företagsrekonstruktion ...................................................

117

6.3.1Omfattningen av gäldenärens ekonomiska

problem.........................................................

117

6.3.2Ett krav på ordnad bokföring för att kunna

beviljas företagsrekonstruktion.....................

121

Prop. 2021/22:215

3

Prop. 2021/22:215

4

 

6.3.3

Ett skärpt livskraftstest ..................................

125

6.4

Närmare om förfarandet för företagsrekonstruktion.......

129

6.5Rätten ska utse en rekonstruktör när den beslutar om

 

 

företagsrekonstruktion....................................................

132

7

Gäldenärens rådighet och avtal .....................................................

133

 

7.1

Gäldenärens rådighet......................................................

133

 

 

7.1.1

Gäldenären ska behålla rådigheten över

 

 

 

 

sina tillgångar ................................................

133

 

 

7.1.2

Rekonstruktören ska kunna begära att en

 

 

 

 

rättshandling går åter .....................................

139

 

7.2

Hinder mot verkställighet ...............................................

142

 

 

7.2.1

Hinder mot verkställighet och mot

 

 

 

 

realisation ......................................................

142

 

 

7.2.2

Konkurshinder ...............................................

145

 

7.3

Gäldenärens avtal under rekonstruktionen .....................

146

 

 

7.3.1

Hävningsförbudet ..........................................

146

 

 

7.3.2

Gäldenären ska kunna bestämma att ett

 

 

 

 

avtal ska fullföljas .........................................

148

 

 

7.3.3

Verkan av att gäldenären bestämmer att

 

 

 

 

ett avtal ska fullföljas ....................................

151

 

 

7.3.4

Fullföljdsfordringar bör undantas från en

 

 

 

 

skulduppgörelse i en rekonstruktionsplan .....

153

 

 

7.3.5

Motpartens skydd för prestationer som

 

 

 

 

gäldenären tar emot under

 

 

 

 

rekonstruktionen ............................................

154

 

 

7.3.6

Gäldenärens utnyttjande av en hyreslokal .....

156

 

 

7.3.7

Arbetstagares fordringar för utfört arbete

 

 

 

 

under rekonstruktionen ..................................

157

 

 

7.3.8

Uppsägning i förtid av varaktiga avtal...........

159

 

 

7.3.9

Bestämmelserna om gäldenärens avtal ska

 

 

 

 

vara tvingande ...............................................

160

 

7.4

Motpartens rätt att kvitta en fordran ...............................

162

 

7.5

Undantag från reglerna för gäldenärens avtal.................

165

8

Förhandling om en rekonstruktionsplan........................................

167

 

8.1

Rekonstruktionsplanen i svensk rätt ...............................

167

8.2Allmänt om insolvensdirektivets regler om

 

rekonstruktionsplaner .....................................................

168

8.3

Åtgärder i en rekonstruktionsplan ..................................

169

 

8.3.1

Åtgärder som kan ingå i en

 

 

 

rekonstruktionsplan .......................................

169

 

8.3.2

Undantag från reglerna i aktiebolagslagen ....

179

8.4

Planförhandling ..............................................................

187

 

8.4.1

Gäldenären ska få begära planförhandling ....

187

 

8.4.2

Även rekonstruktören ska få begära

 

 

 

planförhandling .............................................

188

 

8.4.3

Deltagare i en planförhandling ......................

191

 

8.4.4

Handläggningen av en begäran om

 

 

 

planförhandling .............................................

195

 

8.4.5

Gäldenärens rätt att ändra eller återta en

 

 

 

rekonstruktionsplan .......................................

197

 

8.4.6

Sena anmälningar .........................................

198

Prop. 2021/22:215

 

8.4.7

Anmärkningar mot rekonstruktionsplanen ...

198

 

 

8.4.8

Prövningen av valet av berörda parter,

 

 

 

 

gruppindelningen och anmärkningar ............

200

 

8.5

Innehållet i en rekonstruktionsplan................................

203

 

 

8.5.1

Rekonstruktionsplanens grundläggande

 

 

 

 

innehåll .........................................................

203

 

 

8.5.2

Närmare om innehållet i förteckningen

 

 

 

 

över tillgångar och skulder ...........................

210

 

8.6

Antagande av en rekonstruktionsplan............................

212

 

 

8.6.1

Berörda parter som ska få delta i

 

 

 

 

omröstningen ................................................

212

 

 

8.6.2

De berörda parterna ska delas in i grupper ...

214

 

 

8.6.3

Krav för antagande av en

 

 

 

 

rekonstruktionsplan ......................................

219

 

8.7

Fastställelse av en rekonstruktionsplan .........................

221

 

 

8.7.1

Rätten ska kunna fastställa en

 

 

 

 

rekonstruktionsplan som antagits av de

 

 

 

 

berörda parterna............................................

221

 

 

8.7.2

Fastställelse trots att en grupp röstat mot

 

 

 

 

planen ...........................................................

228

 

8.8

Värdering av gäldenärens verksamhet...........................

235

 

8.9

Verkan av att en rekonstruktionsplan fastställs .............

238

 

8.10

Tillsyn över rekonstruktionsplanens genomförande ......

241

 

8.11

Upphävande av en fastställd rekonstruktionsplan .........

242

 

8.12

Överklagande.................................................................

244

 

8.13

Återvinning under företagsrekonstruktionen .................

247

 

9 Avslutande av företagsrekonstruktionen ......................................

248

 

9.1Företagsrekonstruktionen ska upphöra i vissa

 

särskilda fall ..................................................................

248

9.2

Tidsgränser för företagsrekonstruktionen......................

254

10 Skydd för finansiering under företagsrekonstruktionen ...............

258

10.1

Ny och tillfällig finansiering..........................................

258

 

10.1.1

Skydd för ny och tillfällig finansiering.........

258

 

10.1.2

Bästa allmänna förmånsrätt för ny och

 

 

 

tillfällig finansiering .....................................

260

10.2Andra transaktioner i samband med en

 

 

företagsrekonstruktion ...................................................

267

11

Företagsägarnas och arbetstagarnas ställning under

 

 

företagsrekonstruktionen..............................................................

268

 

11.1

Företagsägarnas ställning ..............................................

268

 

11.2

Arbetstagarnas ställning ................................................

269

12

Företagsledares skyldigheter ........................................................

271

 

12.1

De krav som ställs på företagsledare är tillräckliga .......

271

12.2Undantag från skyldigheten att hålla en andra

 

kontrollstämma under företagsrekonstruktion ...............

276

13 Skuldsanering för företagare ........................................................

279

13.1

Allmänt om direktivets regler om skuldavskrivning .....

279

5

Prop. 2021/22:215

13.2

Förutsättningar att beviljas F-skuldsanering...................

282

 

13.3

Innehållet i en F-skuldsanering ......................................

289

 

 

13.3.1

Skulder som får undantas från F-

 

 

 

 

skuldsanering.................................................

289

 

 

13.3.2

Betalningsplanens längd................................

291

 

 

13.3.3

Rättsverkningarna av en F-skuldsanering......

293

 

13.4

Näringsförbud enbart på grund av insolvens ..................

294

 

13.5

Skuldsanering för evighetsgäldenärer ............................

296

 

13.6

Kronofogdemyndighetens betalningsförmedling ...........

298

 

 

13.6.1

Säkerställande av att utbetalningar kan

 

 

 

 

genomföras ....................................................

298

 

 

13.6.2

Hantering av medel som inte kan betalas

 

 

 

 

ut....................................................................

302

14 Tillsyn och skärpta krav på rekonstruktörer..................................

305

 

14.1

Allmänt om direktivets regler.........................................

305

 

14.2

Förvaltare i insolvensförfaranden...................................

306

 

 

14.2.1

Skärpta krav på rekonstruktörer ....................

306

 

 

14.2.2

Skadeståndsansvar.........................................

317

 

 

14.2.3

En stärkt tillsyn över rekonstruktörer ............

320

 

 

14.2.4

Personuppgiftsbehandling .............................

327

 

14.3

Rättsliga och administrativa myndigheter ......................

329

 

 

14.3.1

Krav på de som handlägger

 

 

 

 

insolvensförfaranden .....................................

329

 

 

14.3.2

Koncentration av ärenden om

 

 

 

 

företagsrekonstruktion till vissa tingsrätter ...

331

 

14.4

Elektronisk kommunikation ...........................................

334

 

14.5

Statistikinhämtning.........................................................

335

15

Följdändringar...............................................................................

335

16

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.................................

338

17

Konsekvenser................................................................................

341

18

Författningskommentar.................................................................

349

 

18.1

Förslaget till lag om företagsrekonstruktion...................

349

 

18.2

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken....................

413

 

18.3

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken ................

415

 

18.4

Förslaget till lag om ändring i jordabalken.....................

416

 

18.5

Förslaget till lag om ändring i äktenskapsbalken ...........

417

 

18.6

Förslaget till lag om ändring i ärvdabalken ....................

419

 

18.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1)

 

 

 

om handel med lösören, som köparen låter i

 

 

 

säljarens vård kvarbliva..................................................

419

 

18.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1934:68) om

 

 

 

verkan av konkurs, som inträffat i Danmark,

 

 

 

Finland, Island eller Norge .............................................

420

 

18.9

Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen

 

 

 

(1970:979) ......................................................................

421

 

18.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:371) om

 

 

 

rättegången i arbetstvister...............................................

424

6

 

 

 

 

18.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:6) om

konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land ... 425

18.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:7) om

verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land... 426

18.13Förslaget till lag om ändring i preskriptionslagen

(1981:130) .....................................................................

426

18.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:131) om

kallelse på okända borgenärer .......................................

427

18.15Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m. ...........................

428

18.16Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) .....................................................................

429

18.17Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank ..........................................................

430

18.18 Förslaget till lag om ändring i köplagen (1990:931) .....

430

18.19Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument .................................

431

18.20Förslaget till lag om ändring i lönegarantilagen

(1992:497) .....................................................................

432

18.21Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:931) om

individuellt pensionssparande........................................

432

18.22Förslaget till lag om ändring i stiftelselagen

(1994:1220) ...................................................................

433

18.23Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom

socialförsäkringsområdet...............................................

434

18.24Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ...................................................................

434

18.25Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:184) om

behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens

 

verksamhet.....................................................................

437

18.26Förslaget till lag om ändring i försäkringsavtalslagen

(2005:104) .....................................................................

438

18.27Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

441

18.28Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.....

443

18.29Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:962) om

valfrihetssystem.............................................................

443

18.30Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) .............................................

444

18.31Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

445

18.32Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

(2011:1244) ...................................................................

446

18.33Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:311) om

valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk

 

identifiering ...................................................................

447

18.34Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:948) om

stöd vid korttidsarbete ...................................................

447

Prop. 2021/22:215

7

Prop. 2021/22:215

18.35

Förslaget till lag om ändring i skuldsaneringslagen

 

 

 

(2016:675) ......................................................................

448

 

18.36

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:676) om

 

 

 

skuldsanering för företagare ...........................................

451

 

18.37

Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:000) om

 

 

 

ändring i förmånsrättslagen (1970:979) .........................

455

 

18.38

Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:000)

 

 

 

(2022:000) om Sveriges riksbank...................................

456

 

Bilaga 1

Insolvensdirektivet .........................................................

457

 

Bilaga 2

Sammanfattning av betänkandet Andra chans

 

 

 

för krisande företag – En ny lag om

 

 

 

företagsrekonstruktion (SOU 2021:12) ..........................

495

 

Bilaga 3

Betänkandets lagförslag .................................................

500

 

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna (SOU 2021:12)......

576

 

Bilaga 5

Sammanfattning av departementspromemorian

 

 

 

Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering

 

 

 

(Ds 2021:6).....................................................................

577

 

Bilaga 6

Promemorians lagförslag................................................

578

 

Bilaga 7

Förteckning över remissinstanserna (Ds 2021:6) ...........

582

 

Bilaga 8

Jämförelsetabell: Direktivet och svensk lag ...................

583

 

Bilaga 9

Jämförelsetabell: Den nuvarande och den nya lagen

 

 

 

om företagsrekonstruktion..............................................

586

 

Bilaga 10

Lagrådsremissens lagförslag ..........................................

589

 

Bilaga 11

Lagrådets yttrande ..........................................................

670

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 mars 2022 .......

711

8

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2021/22:215

 

Regeringens förslag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om företagsrekonstruktion.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldra- balken.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i äktenskaps- balken.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ärvdabalken.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förmåns- rättslagen (1970:979).

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i preskrip- tionslagen (1981:130).

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i köplagen (1990:931).

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lönegaranti- lagen (1992:497).

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkrings- området.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomst-

skattelagen (1999:1229).

9

 

Prop. 2021/22:215 25. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkrings- avtalslagen (2005:104).

27.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolags- lagen (2005:551).

28.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

29.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

30.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

31.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

32.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatte- förfarandelagen (2011:1244).

33.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

34.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

35.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skuld- saneringslagen (2016:675).

36.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.

37.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

38.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank.

10

2

Lagtext

Prop. 2021/22:215

 

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om företagsrekonstruktion

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller för näringsidkare med ekonomiska svårigheter som, efter beslut av domstol, i ett särskilt förfarande kan rekonstruera sin verk- samhet under ledning av en rekonstruktör (företagsrekonstruktion).

2 § Lagen gäller inte för gäldenärer som är

1.kreditinstitut,

2.försäkringsföretag,

3.tjänstepensionsföretag,

4.värdepappersbolag,

5.clearingorganisationer,

6.värdepapperscentraler, eller

7.finansiella institut eller holdingföretag som är försatta i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution.

Lagen gäller inte heller för sådana gäldenärer där staten, en kommun, en region eller ett kommunalförbund har ett bestämmande inflytande i verksamheten.

Lagens innehåll

3 § Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

1 kap. – Inledande bestämmelser

2 kap. – Företagsrekonstruktion i allmänhet

3 kap. – Avtal som ingåtts före beslutet om företagsrekonstruktion 4 kap. – Planförhandling under företagsrekonstruktionen

5 kap. – Återvinning och kvittning under företagsrekonstruktionen

6 kap. – Företagsrekonstruktionens upphörande

7 kap. – Tillsyn över rekonstruktörer

8 kap. – Straff och skadestånd

9 kap. – Övriga bestämmelser

Internationella säkerhetsrätter

4 § Bestämmelser i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker som avviker från denna lag gäller framför bestämmelserna i denna lag.

11

Prop. 2021/22:215 2 kap. Företagsrekonstruktion i allmänhet

Ansökan om företagsrekonstruktion

1 § En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av gäldenären eller av en borgenär. Ansökan görs skriftligen till tingsrätten.

Sökanden ska ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig, om de inte är kända.

I 3 och 4 §§ lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning finns ytterligare bestämmelser om ansökans innehåll.

2 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka tingsrätter som får pröva en ansökan om företags- rekonstruktion.

3 § En ansökan om företagsrekonstruktion ska vara egenhändigt under- tecknad av sökanden eller sökandens ombud.

Om ansökan ges in elektroniskt, ska den skrivas under med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transak- tioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

4 § En ansökan av gäldenären ska innehålla

1.en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till de ekonomiska svårigheterna,

2.en borgenärsförteckning,

3.en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas

ifortsättningen och hur verksamhetens livskraft ska säkerställas,

4.ett förslag till rekonstruktör och de uppgifter som behövs för att rätten ska kunna bedöma hans eller hennes lämplighet för uppdraget, och

5.uppgift om vilka borgenärer som har kontaktats före ansökan och deras inställning till förslaget till rekonstruktör.

5 § En ansökan av en borgenär ska innehålla

1.uppgift om borgenärens fordran på gäldenären,

2.upplysningar om gäldenärens ekonomiska svårigheter,

3.ett förslag till rekonstruktör och de uppgifter som behövs för att rätten ska kunna bedöma hans eller hennes lämplighet för uppdraget, och

4.uppgift om vilka andra borgenärer som har kontaktats före ansökan och deras inställning till förslaget till rekonstruktör.

6 § Om en ansökan inte uppfyller kraven i 1 och 3–5 §§ ska sökanden föreläggas att avhjälpa bristen. För det fall sökanden inte följer föreläggan- det ska ansökan avvisas.

Prövning av ansökan om företagsrekonstruktion

7 § Om gäldenärens ansökan inte avvisas, ska rätten genast pröva den.

12

8 § Om en borgenärs ansökan inte avvisas, ska rätten inom två veckor från det att ansökan gjordes hålla ett sammanträde för prövning av ansökan. Om det finns särskilda skäl, får sammanträdet hållas senare, dock senast inom sex veckor.

Till sammanträdet ska den borgenär som ansökt om företagsrekon- struktion och gäldenären kallas. Gäldenären ska i kallelsen föreläggas att senast vid sammanträdet yttra sig över ansökan. Kallelsen ska innehålla en upplysning om innehållet i 9 §.

Borgenären och gäldenären ska delges kallelsen. Delgivning med gälde- nären får inte ske enligt 34–38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

9 § En borgenärs ansökan förfaller om

1.gäldenären skriftligen bestrider ansökan,

2.gäldenären eller borgenären uteblir från det sammanträde som avses i 8 §, eller

3.gäldenären försätts i konkurs.

Beslut om företagsrekonstruktion

10 § Företagsrekonstruktion får beslutas endast om

1.det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan oförmåga inträder inom kort eller att gäldenären i något annat avseende har ekonomiska svårigheter som innebär en risk för insolvens, och

2.det finns grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen.

11 § Företagsrekonstruktion får inte beslutas om gäldenärens bokföring har sådana brister eller fel att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak inte går att bedöma.

12 § En ansökan om företagsrekonstruktion som görs av en borgenär får bifallas endast om gäldenären har medgett ansökan.

13 § Om företagsrekonstruktion beslutas, ska rätten samtidigt utse en rekonstruktör. Finns det särskilda skäl får fler än en rekonstruktör utses. Innan rätten utser en rekonstruktör ska tillsynsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig.

Rätten ska också bestämma tidpunkt för ett borgenärssammanträde inför rätten. Sammanträdet ska hållas inom tre veckor från beslutet om företags- rekonstruktion eller den längre tid efter beslutet som är nödvändig.

14 § Rekonstruktören ska inom en vecka från beslutet om företags- rekonstruktion underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet.

Till underrättelsen ska bifogas

1.en preliminär förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder,

2.gäldenärens senaste årsredovisning eller årsbokslut och de ytterligare upplysningar som behövs om gäldenärens ekonomiska ställning,

3.uppgift om orsakerna till de ekonomiska svårigheterna och om hur verksamheten kan rekonstrueras, och

Prop. 2021/22:215

13

Prop. 2021/22:215 4. upplysning om den tidpunkt för borgenärssammanträde som bestämts enligt 13 § andra stycket.

Om antalet borgenärer med fordringar utan förmånsrätt är mycket stort, får underrättelser till dessa borgenärer ersättas av ett tillkännagivande genom kungörelse. En sådan kungörelse ska innehålla upplysning om beslutet om företagsrekonstruktion och om tidpunkten för borgenärs- sammanträdet.

Rekonstruktören

15 § En rekonstruktör ska uppfylla de krav som framgår av 7 kap. 1 § första stycket konkurslagen (1987:672) och ha borgenärernas förtroende.

Vid bedömningen av om någon är lämplig som rekonstruktör ska det särskilt beaktas om han eller hon har erfarenhet av att i egenskap av konkursförvaltare fortsätta driva rörelse för ett konkursbos räkning enligt 8 kap. 2 § konkurslagen eller har annan motsvarande erfarenhet.

16 § Under företagsrekonstruktionen ska rekonstruktören undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsätta helt eller delvis och i så fall på vilket sätt. Rekonstruktören ska dessutom biträda gäldenären med att upprätta en rekonstruktionsplan och i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av lagen.

Rekonstruktören ska verka för att borgenärernas intressen inte åsido- sätts.

Rekonstruktören får anlita ett sakkunnigt biträde.

17 § En rekonstruktör som inte är lämplig eller av någon annan orsak bör skiljas från uppdraget ska entledigas av rätten. En fråga om entledigande tas upp på begäran av tillsynsmyndigheten, rekonstruktören, en borgenär eller gäldenären.

Tillsynsmyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig innan rätten prövar en fråga om entledigande.

Borgenärssammanträde och borgenärskommitté

18 § Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna ges tillfälle att yttra sig i frågan om huruvida företagsrekonstruktionen bör fortsätta.

Om någon borgenär begär det, ska rätten vid sammanträdet bland borgenärerna utse en borgenärskommitté. I kommittén får det ingå högst tre personer. Om gäldenären under det senast förflutna räkenskapsåret har sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare, har de anställda rätt att därutöver utse en representant i kommittén. Om det finns särskilda skäl, får rätten utse ytterligare personer att ingå i borgenärskommittén.

Rekonstruktören ska ge borgenärskommittén tillfälle att yttra sig i väsentliga frågor, om inte något hindrar det.

Gäldenärens skyldigheter

19 § Gäldenären är skyldig att lämna alla upplysningar till rekonstruk- tören om sina ekonomiska förhållanden som är av betydelse för rekon- struktionen av verksamheten.

14

Gäldenären ska följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksam- Prop. 2021/22:215 heten ska bedrivas.

Gäldenärens rådighet

20 § Under företagsrekonstruktionen behåller gäldenären rådigheten över sin egendom. Utan rekonstruktörens samtycke får dock gäldenären inte

1.fullgöra förpliktelser som uppkommit före beslutet om företagsrekon- struktion eller ställa säkerhet för sådana förpliktelser,

2.åta sig nya förpliktelser som ligger utanför den löpande förvaltningen av verksamheten, eller

3.överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för gäldenärens verksamhet.

Krav på rekonstruktörens samtycke finns även i 3 kap. 2 och 9 §§.

21 § Rekonstruktören får samtycka till en åtgärd även i andra fall än de som anges i 20 §.

Rekonstruktören får samtycka till att gäldenären fullgör en förpliktelse enligt 20 § första stycket 1 endast om det finns synnerliga skäl.

Återgång av en rättshandling

22 § En rättshandling som gäldenären företar i strid med 20 § första stycket 1–3 ska gå åter om rekonstruktören, inom skälig tid från det att han eller hon fick eller borde ha fått kännedom om rättshandlingen, begär det.

En rättshandling mellan gäldenären och någon annan som företas senast den dag då företagsrekonstruktionen registrerades i insolvensregistret ska gälla trots första stycket, om det inte visas att motparten kände till eller hade skälig anledning att anta att företagsrekonstruktion hade beslutats för gäldenären.

Exekutiva åtgärder under en företagsrekonstruktion

23 § Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår får utmätning eller annan verkställighet enligt utsökningsbalken inte ske mot gäldenären. Under denna tid får en borgenär inte heller på annat sätt realisera gälde- närens tillgångar.

Verkställighet eller realisation får dock ske för en fordran

1.som borgenären har handpanträtt eller retentionsrätt i, om det inte är sannolikt att företagsrekonstruktionen därigenom äventyras eller om borgenären annars skulle drabbas oskäligt hårt,

2.som avser underhållsbidrag, eller

3.på lön eller annan ersättning eller på pension som skulle ha haft förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979) eller på uppsägningslön, allt till den del fordran inte omfattas av den statliga lönegarantin enligt lönegarantilagen (1992:497).

För realisation enligt andra stycket 1 krävs rekonstruktörens samtycke. Om borgenären realiserar gäldenärens tillgångar i strid med kravet på samtycke gäller inte rättshandlingen.

24 § Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår får handräckning

 

enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

15

Prop. 2021/22:215 inte ske. Inte heller får beslut om kvarstad eller betalningssäkring meddelas.

25 § Om det finns särskilda skäl att befara att gäldenären vidtar eller låter bli att vidta en viss åtgärd och därigenom sätter en borgenärs rätt i fara, får rätten på borgenärens begäran besluta om en lämplig åtgärd för att säkerställa borgenärens rätt. Bestämmelserna i 23 § hindrar inte verk- ställighet av ett sådant beslut.

26 § I 2 kap. 10 a § konkurslagen (1987:672) finns föreskrifter om en borgenärs ansökan om att gäldenären ska försättas i konkurs under en pågående företagsrekonstruktion.

3 kap. Avtal som ingåtts före beslutet om företagsrekonstruktion

Hinder mot hävning

1 § När en ansökan om företagsrekonstruktion har gjorts, får en motpart i ett avtal med gäldenären inte häva avtalet på grund av ett dröjsmål med betalning eller någon annan prestation om dröjsmålet inträffat eller befarats inträffa före beslutet om företagsrekonstruktion. Detta gäller inte om något annat anges i detta kapitel.

Gäldenärens rätt till fullföljd

2 § Gäldenären får med rekonstruktörens samtycke bestämma att ett avtal som ingåtts före beslutet om företagsrekonstruktion ska fullföljas. Rekon- struktörens samtycke krävs dock inte om avtalet ligger inom den löpande förvaltningen av verksamheten.

Om avtalet gäller fortlöpande eller delbara prestationer får gäldenären bestämma att avtalet ska fullföljas endast för viss tid eller mängd av de prestationer som återstår att fullgöra. Det gäller dock inte om en sådan begränsning skulle medföra en betydande olägenhet för motparten eller om motpartens rätt till gäldenärens prestationer gäller mot gäldenärens

 

borgenärer.

 

3 § Om gäldenären bestämmer att ett avtal ska fullföljas enligt 2 § ska

 

gäldenären och dennes motpart fullgöra de prestationer som återstår enligt

 

den del av avtalet som ska fullföljas.

 

I den utsträckning som gäldenärens prestationer enligt avtalet inte kan

 

delas upp utan betydande olägenhet för motparten, ska gäldenären även

 

fullgöra sådana prestationer som svarar mot prestationer som motparten

 

har fullgjort före beslutet om företagsrekonstruktion.

 

Motpartens krav enligt första och andra styckena ska anses ha upp-

 

kommit under rekonstruktionen.

 

4 § Om gäldenären bestämmer att ett avtal ska fullföljas enligt 2 § ska,

 

ifall motparten enligt avtalet är skyldig att prestera före gäldenären och

 

tiden för motpartens fullgörelse är inne, gäldenären på motpartens begäran

16

utan oskäligt uppehåll ställa säkerhet för sin fullgörelse. Är tiden för

 

motpartens fullgörelse inte inne, har motparten rätt att få säkerhet endast om det av någon särskild anledning är nödvändigt för att skydda motparten mot förlust.

5 § Motparten har rätt att häva avtalet om gäldenären inte fullgör sin prestation enligt 3 § första och andra styckena eller inte ställer säkerhet enligt 4 §.

Motpartens rätt till besked om fullföljd

6 § Gäldenären ska på motpartens begäran ge besked inom skälig tid om huruvida och i vilken utsträckning ett avtal ska fullföljas enligt 2 §. Om gäldenären inte lämnar något besked inom skälig tid får motparten häva avtalet. Detsamma gäller för den del av avtalet som inte ska fullföljas om gäldenären bestämmer att avtalet ska fullföljas endast till viss del.

Motpartens skydd för prestationer som gäldenären tar emot under företagsrekonstruktionen

7 § Om gäldenären efter beslutet om företagsrekonstruktion tar emot en prestation från en motpart, utan att gäldenären bestämmer att avtalet ska fullföljas enligt 2 §, får motparten kräva att prestationen lämnas tillbaka.

Om gäldenären förfogar över prestationen på ett sådant sätt som gör att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad eller oförminskad, ska gäldenären anses ha bestämt att avtalet ska fullföljas i fråga om presta- tionen. Detsamma gäller om gäldenären utnyttjar en prestation som är sådan att den inte kan lämnas tillbaka.

Om prestationen ligger utanför den löpande förvaltningen av verksam- heten, ska gäldenären anses ha bestämt att avtalet ska fullföljas endast ifall rekonstruktören vid tidpunkten för förfogandet eller utnyttjandet kände till eller borde ha känt till att prestationen tagits emot eller det avtal som prestationen avser.

8 § Bestämmelserna i 7 § andra stycket gäller inte nyttjande av en hyres- lokal som sker under den första månaden efter beslutet om företagsrekon- struktion.

Gäldenärens rätt att säga upp varaktiga avtal

9 § Gäldenären får med rekonstruktörens samtycke säga upp ett varaktigt avtal till den del som det inte ska fullföljas enligt 2 § att upphöra efter tre månader. Gäldenären är skyldig att ersätta den skada som uppsägningen orsakar motparten. Motpartens fordran på skadestånd ska anses ha uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion.

Första stycket gäller inte om motpartens rätt till gäldenärens prestationer gäller mot gäldenärens borgenärer.

Avtalsvillkor som avviker från lagen

10 § Ett avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt enligt 1–9 §§ är utan verkan.

Prop. 2021/22:215

17

Prop. 2021/22:215 Detsamma gäller ett sådant villkor som ger gäldenärens motpart rätt att hålla inne sin prestation, häva avtalet eller på annat sätt ändra avtalet till gäldenärens nackdel på grund av ansökan eller beslutet om företagsrekon- struktion eller planförhandling eller de ekonomiska svårigheter hos gäldenären som legat till grund för ansökan om företagsrekonstruktion.

Undantag för vissa fordringar och avtal

11 § Bestämmelserna i 1–10 §§ gäller inte för en borgenär som innehar finansiella instrument, valuta eller sådana fordringar som avses i 8 kap. 10 § andra stycket konkurslagen (1987:672) som säkerhet.

I 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om slutavräkningsklausuler.

Anställningsavtal

12 § Bestämmelserna i 1–10 §§ gäller inte för anställningsavtal.

Om en arbetstagare fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt ett anställningsavtal med gäldenären, ska arbetstagarens fordran på lön eller annan ersättning för arbete som utförs senare än en månad efter beslutet om företagsrekonstruktion anses ha uppkommit under rekonstruktionen.

4 kap. Planförhandling under företagsrekonstruktionen

Begäran om planförhandling

1 § Gäldenären får i ett ärende om företagsrekonstruktion begära att rätten beslutar om förhandling om en rekonstruktionsplan (planförhandling).

Rekonstruktören får begära att rätten beslutar om planförhandling om gäldenärens begäran om planförhandling inte leder till att en rekonstruk- tionsplan blir fastställd.

2 § En begäran om planförhandling ska vara skriftlig och innehålla

1.ett förslag till rekonstruktionsplan,

2.uppgift om huruvida säkerhet har ställts för det som gäldenären erbju- der i betalning enligt rekonstruktionsplanen och vad den i så fall består av, och

3.bevis om att rekonstruktionsplanen har sänts till de berörda parter som anges i planen.

Gäldenären ska betala förskott till staten för kostnaden för handlägg- ningen av frågan om rekonstruktionsplanens fastställande.

Deltagare i en planförhandling

3 § I en planförhandling deltar borgenärer vilkas fordringar uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion samt aktieägare och andra med ett ägarintresse i gäldenären eller gäldenärens verksamhet, under förutsätt- ning att deras fordringar eller rättigheter berörs direkt av en rekonstruk- tionsplan (berörda parter).

18

Allmänt om rekonstruktionsplanen

4 § En rekonstruktionsplan ska innehålla de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med gäldenärens ekonomiska svårigheter och säkerställa att den verksamhet som gäldenären bedriver, helt eller delvis ska kunna fortsättas av gäldenären eller någon annan.

5 § I rekonstruktionsplanen ska de berörda parterna delas in i en eller flera av följande grupper:

1.borgenärer vars fordringar är förenade med förmånsrätt, säkerhetsrätt eller kvittningsrätt,

2.borgenärer med offentligrättsliga fordringar, om fordran inte är sådan som avses i 1 eller 3,

3.borgenärer med efterställda fordringar,

4.borgenärer med andra fordringar än de som avses i 1–3, och

5.aktieägare eller andra som har ett ägarintresse i gäldenären eller gäldenärens verksamhet.

Berörda parter i de grupper som anges i första stycket får i sin tur delas in i ytterligare grupper om det är motiverat utifrån att de har likvärdiga intressen.

6 § I rekonstruktionsplanen ska berörda parter i samma grupp behandlas lika i proportion till deras respektive fordran eller rättighet, medan berörda parter i olika grupper kan föreslås olika villkor och ges olika rätt.

Innehållet i en rekonstruktionsplan

7 § En rekonstruktionsplan ska innehålla uppgift om

1.gäldenärens namn, personnummer eller organisationsnummer och kontaktuppgifter,

2.vem som förordnats till rekonstruktör,

3.arbetstagarnas ställning och planens övergripande konsekvenser för anställningar med beaktande av arbetstagarnas kollektiva och individuella rättigheter samt vilka åtgärder som vidtagits för att informera och samråda med arbetstagarrepresentanter,

4.de berörda parterna och deras fordringar eller rättigheter,

5.de berörda parternas gruppindelning och skälen för indelningen samt värdena av fordringarna och rättigheterna i varje grupp,

6.de borgenärer och de aktieägare och andra med ett ägarintresse i gäldenären eller gäldenärens verksamhet som inte berörs av rekonstruk- tionsplanen samt en redogörelse för varför planen inte ska beröra dem,

7.rekonstruktionsåtgärderna, inklusive en eventuell skulduppgörelse, och tidpunkten eller tidsperioden för de föreslagna åtgärderna, och

8.nytt finansiellt stöd som tillhandahålls i syfte att genomföra planen (ny finansiering) och skälen till att den nya finansieringen är nödvändig för att genomföra planen.

8 § Till rekonstruktionsplanen ska bifogas

1. en berättelse av rekonstruktören som redogör för

a)vilka åtgärder som vidtagits under rekonstruktionen,

b)gäldenärens ekonomiska situation och orsakerna till och omfatt- ningen av de ekonomiska svårigheterna,

Prop. 2021/22:215

19

Prop. 2021/22:215 c) den utdelning som kan förväntas i en konkurs,

d)om gäldenären har gjort sig av med egendom under sådana förhållan- den att den kan bli föremål för återvinning,

e)om det finns skälig anledning att anta att gäldenären har gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fall grunden för detta, och

f)hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet,

2.en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder vid beslutet om företagsrekonstruktion och begäran om planförhandling, som har upp- rättats av rekonstruktören enligt 9 och 10 §§,

3.senaste årsredovisningen eller årsbokslutet, och

4.ett yttrande av rekonstruktören som innehåller en bedömning av om rekonstruktionsplanen bör antas av de berörda parterna och som förklarar varför planen har rimliga utsikter att säkra verksamhetens livskraft och förebygga insolvens.

Förteckning över tillgångar och skulder

9 § I förteckningen enligt 8 § 2 ska tillgångarna tas upp till marknads- värdet vid den tidpunkt då förteckningen upprättas.

Värdet ska bestämmas med utgångspunkten att gäldenärens verksamhet helt eller delvis ska fortsätta. Dessutom ska ett värde bestämmas med utgångspunkt från det pris till vilket tillgångarna hade kunnat säljas i en konkurs.

Om möjligt ska det även lämnas en specificerad uppgift om de värden som i bokföringshandlingarna har angetts för tillgångarna eller, när en sådan värdering inte har gjorts, om anskaffningskostnaden.

Ränta på en berörd parts fordran ska inte beräknas längre än till dagen för beslutet om företagsrekonstruktion. En fordran i utländsk valuta ska beräknas efter den kurs som gällde nämnda dag.

10 § I förteckningen enligt 8 § 2 ska det anges om en borgenär har förmånsrätt och grunden till det.

Om värdet av egendom som en borgenär har särskild förmånsrätt eller säkerhet genom återtaganderätt i bedöms understiga borgenärens fordran, ska säkerhetens värde anges i förteckningen. Detsamma gäller för egen- dom som är föremål för finansiell leasing.

Om en borgenärs fordran är förenad med allmän förmånsrätt som vid en konkurs, om den hade beslutats vid tiden för beslutet om företags- rekonstruktion, inte skulle ha täckt hela borgenärens fordran, ska det anges hur stor del av fordringen som täcks av förmånsrätten.

Om någon har gjort en anmärkning ska det anges.

Avvisning

11 § Om en begäran om planförhandling inte uppfyller kraven i 2 § eller om rekonstruktionsplanen inte uppfyller kraven i 7 och 8 §§ ska sökanden föreläggas att avhjälpa bristen. För det fall sökanden inte följer före- läggandet ska begäran om planförhandling avvisas.

20

Beslut om planförhandling

12 § Om begäran om planförhandling inte avvisas, ska rätten genast besluta om planförhandling. Rätten ska samtidigt

1.bestämma tidpunkt för ett sammanträde med de berörda parterna inför rätten (plansammanträde),

2.kalla gäldenären, rekonstruktören och de berörda parterna till sammanträdet, och

3.kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar och i övrigt på det sätt som regeringen föreskriver.

Senare anmälda fordringar eller rättigheter

13 § Om någon vill delta i planförhandlingen med en fordran eller en rättighet som inte har tagits med i förslaget till rekonstruktionsplan och inte heller senare blivit känd, ska han eller hon skriftligen anmäla fordringen eller rättigheten hos rekonstruktören senast en vecka före plan- sammanträdet. Görs anmälan senare, får det inte leda till att omröstningen vid plansammanträdet skjuts upp.

Anmärkningar mot rekonstruktionsplanen

14 § Rekonstruktören, gäldenären eller en berörd part får anmärka mot följande uppgifter i rekonstruktionsplanen:

1.fordringar och rättigheter, och

2.valet av berörda parter och gruppindelningen.

En anmärkning ska göras skriftligen hos rekonstruktören i så god tid som möjligt och i vart fall före omröstningen vid plansammanträdet.

Rekonstruktören ska lämna gjorda anmärkningar till rätten och skynd- samt underrätta gäldenären och den som anmärkningen kan påverka.

Plansammanträdet

15 § Ett plansammanträde ska hållas tidigast tre och senast fem veckor efter beslutet om planförhandling.

Gäldenären bör inställa sig personligen vid plansammanträdet. Vid sammanträdet ska gäldenären till rätten, rekonstruktören och de berörda parterna lämna de upplysningar om gäldenärens ekonomiska situation som de begär. Kan gäldenären inte infinna sig personligen, bör denne utse ett ombud.

Rekonstruktören ska tillhandahålla en förteckning över de berörda parterna och över de grupper som de berörda parterna har delats in i, med uppgift om de värden för vilka rösträtt får utövas. Förteckningen ska även innehålla gjorda anmärkningar.

16 § En rekonstruktionsplan får inte återtas eller ändras utan godkännande av rätten. En begäran om detta ska göras senast vid plansammanträdet innan omröstning sker.

Om rätten har godkänt en ändring av rekonstruktionsplanen, får prövningen av planen skjutas upp till ett fortsatt sammanträde inom tre veckor. Om ändringen inte medför att rekonstruktionsplanen blir sämre för

Prop. 2021/22:215

21

Prop. 2021/22:215 de berörda parterna, får prövningen dock skjutas upp endast om det finns särskilda skäl.

22

17 § Vid plansammanträdet ska rätten pröva valet av berörda parter och den gruppindelning som gjorts i rekonstruktionsplanen. Om rätten inte godkänner valet av berörda parter eller gruppindelningen får rätten göra nödvändiga ändringar av rekonstruktionsplanen eller besluta att omröst- ningen enligt andra stycket ska skjutas upp till fortsatt sammanträde inom tre veckor.

Efter att rätten godkänt valet av berörda parter och gruppindelningen ska de berörda parterna rösta om rekonstruktionsplanen. En anmärkning som har gjorts mot en fordran eller en rättighet hindrar inte att den berörda parten deltar med fordringen eller rättigheten i omröstningen.

18 § Om utgången av omröstningen är beroende av om en anmärkning mot en fordran eller en rättighet godtas eller inte, ska rätten vid samman- trädet utreda tvistefrågan och verka för en förlikning. De närvarande får med bindande verkan för dem som har uteblivit medge att en anmärkning förfaller eller inskränks eller uppdra åt rekonstruktören att ingå förlikning med dem som berörs. Om en förlikning inte kan träffas, ska rätten pröva anmärkningarna eller så många av dem att utgången av omröstningen blir densamma, oavsett om övriga anmärkningar godkänns eller inte.

En förlikning om en framställd anmärkning får inte ingås på annat sätt än som anges i första stycket utan samtycke av alla vars rätt är beroende av förlikningen.

19 § Om det finns särskilda skäl får rätten, i annat fall än som anges i 16 § andra stycket eller 17 § första stycket, besluta att skjuta upp omröstningen till fortsatt sammanträde inom tre veckor.

Antagande av en rekonstruktionsplan

20 § En rekonstruktionsplan ska anses antagen av de berörda parterna, om i varje grupp minst två tredjedelar av de röstande har godtagit planen, och deras fordringar eller rättigheter uppgår till minst två tredjedelar av de fordringar eller rättigheter för vilka rösträtt får utövas.

21 § Om både en borgenär och en borgensman eller någon annan som förutom gäldenären ansvarar för borgenärens fordran vill rösta för denna, har de tillsammans en röst, som beräknas efter borgenärens fordran. Kan de inte enas, gäller borgenärens mening, om inte de andra löser ut borge- nären eller ställer betryggande säkerhet för fordringen.

Fastställelse av en rekonstruktionsplan

22 § Om en rekonstruktionsplan har antagits, ska rätten så snart som möjligt pröva om planen ska fastställas.

23 § Rätten ska vägra att fastställa rekonstruktionsplanen om

1. berörda parter inom samma grupp inte behandlas lika i proportion till deras respektive fordran eller rättighet,

2. planen inte har rimliga utsikter att förhindra att gäldenären blir Prop. 2021/22:215 insolvent eller säkra verksamhetens livskraft,

3.det finns skälig anledning att anta att gäldenären i hemlighet har gynnat någon berörd part för att inverka på planförhandlingen eller att något annat svek har inträffat vid planförhandlingen,

4.planen strider mot lag eller annan författning eller är uppenbart till skada för berörda parter, eller

5.ärendet inte har handlagts på föreskrivet sätt och felet kan ha inverkat på planförhandlingens utgång.

Om rekonstruktionsplanen föreskriver ny finansiering ska planen fastställas endast om den nya finansieringen är nödvändig för att genom- föra planen och inte otillbörligen skadar borgenärernas intressen.

Om rätten vägrar att fastställa planen med stöd av första stycket 5, får rätten besluta att de berörda parterna ska rösta om planen vid ett nytt plansammanträde.

24 § Rätten ska efter invändning av en berörd part också vägra att fast- ställa rekonstruktionsplanen om det ekonomiska utfallet för den berörda parten blir sämre genom planen än vad det hade blivit vid gäldenärens konkurs.

Rätten får dessutom efter invändning av en berörd part vägra att fast- ställa rekonstruktionsplanen om den på något annat sätt är till skada för den berörda parten, det inte finns betryggande säkerhet för planens fullgörande, eller om det annars finns särskild anledning att inte fastställa planen.

Fastställelse av en rekonstruktionsplan som inte antagits

25 § Trots att en rekonstruktionsplan inte antagits, ska den på begäran av gäldenären, rekonstruktören eller en berörd part fastställas av rätten, om

1.det inte finns något skäl att vägra fastställelse enligt 23 eller 24 §,

2.planen har godkänts av fler än hälften av grupperna med berörda parter och

a) minst en av dessa grupper utgörs av borgenärer vars fordringar är förenade med förmånsrätt, säkerhetsrätt eller kvittningsrätt, eller

b) minst två av dessa grupper utgörs av borgenärer som kan förväntas få betalt vid gäldenärens konkurs,

3.den eller de grupper av berörda parter som röstat mot planen behand- las minst lika fördelaktigt som andra grupper som vid gäldenärens konkurs har samma prioritet,

4.den eller de grupper av berörda parter som röstat mot planen får sina fordringar fullt tillgodosedda med samma eller likvärdiga medel, om en grupp som vid gäldenärens konkurs har lägre prioritet ska få någon betalning eller behålla någon rättighet enligt planen, och

5.ingen grupp av berörda parter enligt planen får eller behåller mer än det fulla värdet av sina fordringar eller rättigheter.

26 § Om det finns synnerliga skäl får rekonstruktionsplanen fastställas även om den avviker från 25 § första stycket 3 eller 4.

23

Prop. 2021/22:215 27 § För att rätten ska fastställa en rekonstruktionsplan enligt 25 eller 26 § krävs gäldenärens samtycke om gäldenären har färre än 250 anställda och

1.en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro per år, eller

2.en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Värdering av gäldenärens verksamhet

28 § Om en berörd part invänder att det finns hinder mot att fastställa rekonstruktionsplanen enligt 24 § första stycket eller 25 § första stycket 2 b, ska rätten i samband med prövningen av invändningen göra en värdering som fastställer det ekonomiska utfallet för berörda parter om gäldenären försätts i konkurs.

Verkan av en fastställd rekonstruktionsplan

29 § En fastställd rekonstruktionsplan är bindande för gäldenären och alla berörda parter samt för gäldenärens motpart i avtal om ny finansiering.

Om rekonstruktionsplanen innehåller en skulduppgörelse har en borge- när, vars fordran inte var känd när rekonstruktionsplanen fastställdes, endast rätt till betalning motsvarande vad den grupp som borgenären skulle ha delats in i har erhållit, om borgenären varit känd.

30 § En borgenär som har godtagit en rekonstruktionsplan som innehåller en skulduppgörelse förlorar inte därigenom sin rätt mot en borgensman eller någon annan som förutom gäldenären svarar för fordringen.

Förhållandet till aktiebolagslagen

31 § Om en fastställd rekonstruktionsplan innehåller uppgift om ändring av aktiekapitalet har planen samma verkan som ett beslut av bolags- stämman enligt 11 kap. 2 §, 16 kap. 2 eller 3 § eller 20 kap. 3 § aktie- bolagslagen (2005:551).

Om en fastställd rekonstruktionsplan innehåller sådana ändringar av bolagsordningen som enligt 11 kap. 2 § andra stycket eller 20 kap. 4 § första stycket aktiebolagslagen krävs för att genomföra en ändring av aktiekapitalet, har planen samma verkan som ett beslut av bolagsstämman.

I en rekonstruktionsplan får avvikelse göras från det som anges om aktieägarnas företrädesrätt i 13 kap. 1 § första stycket, 14 kap. 1 § första stycket och 15 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen.

32 § Om det i en rekonstruktionsplan föreslås en ökning eller minskning av aktiekapitalet gäller det som anges i 12 kap. 3 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 §, 15 kap. 3 § och 20 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) om styrelsens skyldigheter att upprätta förslag till beslut i stället för den som begär planförhandling.

Förordnande av en tillsynsperson

33 § På begäran av en berörd part ska rätten, om det finns skäl för det, förordna rekonstruktören eller någon annan lämplig person att utöva tillsyn över att gäldenären fullgör sina åtaganden enligt rekonstruktions-

24

planen. Om det behövs, ska även en ersättare för tillsynspersonen för- Prop. 2021/22:215 ordnas.

Gäldenären ska ge tillsynspersonen de uppgifter som han eller hon begär och följa de anvisningar som tillsynspersonen lämnar.

I fråga om entledigande av en tillsynsperson tillämpas bestämmelserna om entledigande av rekonstruktör i 2 kap. 17 §.

Upphävande av en fastställd rekonstruktionsplan

34 § På begäran av en berörd part eller en tillsynsperson får rätten, helt eller delvis, upphäva en fastställd rekonstruktionsplan, om gäldenären

1.har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,

2.har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exe- kutiv förrättning,

3.i hemlighet har gynnat någon berörd part för att inverka på utgången av planförhandlingen,

4.har åsidosatt sina skyldigheter enligt 33 § andra stycket, eller

5.på något annat sätt väsentligen har brutit mot sina skyldigheter enligt rekonstruktionsplanen.

Om hela eller delar av rekonstruktionsplanen upphävs har gäldenären och de berörda parterna den rätt som hade gällt om planen inte blivit fastställd. Rättshandlingar som redan har företagits ska dock bestå.

5 kap. Återvinning och kvittning under företagsrekonstruktionen

Återvinning

1 § Sedan beslut meddelats om företagsrekonstruktion tillämpas bestäm- melserna i konkurslagen (1987:672) om återvinning i konkurs, om en rekonstruktionsplan som innehåller en skulduppgörelse därefter fastställs.

Om en återvinningstalan avser förmånsrätt eller betalning som vunnits genom utmätning får rätten besluta att fortsatt verkställighet i utsöknings- målet tills vidare inte får ske.

2 § Talan om återvinning får väckas av rekonstruktören eller av en berörd part. Talan ska väckas före plansammanträdet och får inte slutligt prövas innan rekonstruktionsplanen har blivit fastställd. En berörd part som vill väcka talan ska underrätta rekonstruktören. Om så inte har skett, får den berörda partens talan inte tas upp till prövning.

En återvinningstalan ska avvisas om

1.företagsrekonstruktionen upphör utan att en rekonstruktionsplan fast- ställts, och

2.gäldenären inte försätts i konkurs efter en ansökan som gjorts inom tre veckor från det att företagsrekonstruktionen upphörde.

3 § Vad som vinns genom en återvinningstalan ska, sedan kärandens kostnader har ersatts, fördelas enligt grunderna för skulduppgörelsen om något annat inte har angetts i rekonstruktionsplanen. En svarande som med anledning av kärandens talan kan få en fordran mot gäldenären deltar med

25

Prop. 2021/22:215 fordringen i planförhandlingen och har rätt att avräkna den utdelning som tillkommer svaranden på vad denne annars skulle ha betalat.

Rätten får besluta om särskild förvaltning av det som enligt första stycket ska tillkomma de berörda parterna, om en av dessa eller gäldenären begär det i återvinningsmålet. Egendom som har satts under sådan förvaltning får utmätas endast om rekonstruktionsplanen har upphävts.

Kvittning

4 § En borgenär som hade en fordran mot gäldenären vid beslutet om företagsrekonstruktion får, även om fordringen inte är förfallen till betalning, använda den till kvittning mot en fordran som gäldenären då hade mot borgenären. Detta gäller dock inte om kvittning är utesluten på grund av någon av fordringarnas beskaffenhet eller undantagen enligt 5 och 6 §§.

Gäldenärens fordran på betalning ska anses ha uppkommit under rekonstruktionen, om den gäller en naturaprestation enligt ett avtal som gäldenären har bestämt ska fullföljas enligt 3 kap. 2 §.

5 § Om en fordran mot gäldenären har förvärvats genom överlåtelse från tredje man senare än tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion, får den inte användas till kvittning mot en fordran som gäldenären hade när borgenären förvärvade sin fordran, om förvärvet inte med hänsyn till omständigheterna kan anses som ordinärt.

Första stycket gäller också om fordran mot gäldenären har förvärvats tidigare och borgenären då hade skälig anledning att anta att gäldenären var på obestånd.

I fråga om dödsbo räknas tiden som anges i första stycket från ansökan om boets avträdande till förvaltning av boutredningsman, under förut- sättning att en ansökan om företagsrekonstruktion följt inom tre månader från det att en boutredningsman förordnats.

6 § En borgenär som har satt sig i skuld till gäldenären under sådana omständigheter att det är att jämställa med betalning med annat än sed- vanliga betalningsmedel får inte kvitta i den utsträckning sådan betalning hade kunnat bli föremål för återvinning enligt 1–3§§.

7 § En fordran på ersättning som en borgensman eller någon annan har med anledning av en förpliktelse som han eller hon har infriat ska vid tillämpning av 4–6 §§ anses ha förvärvats när hans eller hennes förpliktelse grundades.

8 § Om gäldenären efter beslutet om företagsrekonstruktion överlåter en fordran och en borgenär därigenom förlorar sin rätt till kvittning, ska borgenärens fordran så långt den hade kunnat infrias genom kvittning anses ha uppkommit under rekonstruktionen.

6 kap. Företagsrekonstruktionens upphörande

1 § Rätten ska besluta att företagsrekonstruktionen ska upphöra, om

26

1. syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått,

Prop. 2021/22:215

2.gäldenären begär det och något beslut om planförhandling inte har meddelats,

3.rekonstruktören begär det,

4.syftet med företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått,

5.det finns sådana brister eller fel i gäldenärens bokföring att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak inte går att bedöma,

6.det skulle vara oskäligt mot en eller flera borgenärer eller grupper av borgenärer ifall företagsrekonstruktionen fortsätter, eller

7.rekonstruktören entledigas och någon ny rekonstruktör inte utses. Om gäldenären försätts i konkurs upphör företagsrekonstruktionen.

2 § I andra fall än som avses i 1 § ska rätten besluta att företagsrekon- struktionen ska upphöra när tre månader har förflutit från dagen för beslutet om företagsrekonstruktion.

Om det finns särskilda skäl får dock rätten på begäran av gäldenären, rekonstruktören eller en borgenär medge att företagsrekonstruktionen får pågå under ytterligare högst tre månader. Om det finns synnerliga skäl får rätten under motsvarande förutsättning förlänga tiden med ytterligare högst tre månader i taget.

Vid bedömningen av om en förlängning ska beslutas ska rätten särskilt beakta vilka framsteg som har gjorts i förhandlingarna om rekonstruk- tionsplanen, och hur en fortsättning av företagsrekonstruktionen skulle påverka borgenärernas rättigheter eller intressen.

3 § En företagsrekonstruktion får inte pågå under längre tid än samman- lagt tolv månader, om inte rätten dessförinnan har beslutat om plan- förhandling. I så fall ska företagsrekonstruktionen upphöra senast femton månader efter beslutet om företagsrekonstruktion.

Reglerna i 2 kap. 23 och 24 §§ och 3 kap. 1 § denna lag och 2 kap. 10 a § konkurslagen (1987:672) gäller aldrig längre än tolv månader från beslutet om företagsrekonstruktion.

4 § Innan rätten fattar beslut enligt 1 § första stycket eller 2 § andra stycket ska gäldenären, rekonstruktören, tillsynsmyndigheten och de borgenärer som infunnit sig till borgenärssammanträdet enligt 2 kap 13 § andra stycket ges tillfälle att yttra sig. Om en borgenärskommitté har utsetts, ska även den ges tillfälle att yttra sig.

7 kap. Tillsyn över rekonstruktörer

1 § Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighetens uppgifter framgår av 2 kap. 13 och 17 §§, 6 kap.

4 § och 9 kap. 4 §.

27

Prop. 2021/22:215 8 kap. Straff och skadestånd

Skadestånd

1 § Om en borgenärs ansökan om företagsrekonstruktion inte bifalls och om borgenären när ansökan gavs in saknade skälig anledning att anta att gäldenären hade sådana ekonomiska svårigheter som avses i 2 kap. 10 § 1, ska borgenären ersätta gäldenären för den skada som skäligen kan anses ha orsakats gäldenären genom ansökan och dess handläggning.

Talan om skadestånd enligt första stycket ska väckas vid den tingsrätt som handlägger eller har handlagt ärendet om företagsrekonstruktion.

2 § En rekonstruktör ska ersätta de skador som han eller hon vid fullgö- randet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar gäldenären, en borgenär eller en berörd part.

Skadeståndet kan sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Om flera rekonstruktörer ska ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i den utsträckning inte skadeståndsskyldigheten har satts ned för någon av dem enligt andra stycket. Det som någon har betalat i skadestånd får sökas åter av de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

3 § En talan om skadestånd mot en rekonstruktör ska väckas inom tre månader från den dag då beslutet om att företagsrekonstruktionen ska upp- höra fick laga kraft.

Talan ska väckas vid den tingsrätt som handlägger eller har handlagt ärendet om företagsrekonstruktion.

Straff

4 § En berörd part som för sin röst vid ett plansammanträde enligt 4 kap. har betingat sig någon särskild förmån av gäldenären döms till böter eller fängelse i högst ett år.

5 § Åtal mot en gäldenär för brott mot borgenärer får väckas vid den tingsrätt som handlägger eller har handlagt ärendet om företagsrekon- struktion. Detsamma gäller för åtal mot en berörd part för brott som avses i 4 §.

9 kap. Övriga bestämmelser

Handläggningen av ärenden om företagsrekonstruktion

1 § Om inte något annat föreskrivs, gäller lagen (1996:242) om domstols- ärenden för rättens handläggning enligt denna lag.

 

Överklagande

 

2 § Beslut om företagsrekonstruktion, planförhandling, fastställelse av en

 

rekonstruktionsplan och beslut att företagsrekonstruktionen ska upphöra

 

ska gälla omedelbart, om inte annat bestämts av rätten. Detsamma gäller

28

beslut att utse eller entlediga en rekonstruktör.

 

3 § Rättens beslut enligt denna lag får överklagas för sig. Detta gäller dock inte beslut i en fråga som avses i 4 kap. 16 § första stycket eller 18 § eller om en sådan ny prövning som avses i 23 § tredje stycket.

I fråga om beslut om planförhandling räknas överklagandetiden från den dag då kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

Ersättning till rekonstruktörer och tillsynspersoner

4 § Rekonstruktören har rätt till ersättning för arbete och för de utlägg som uppdraget har krävt. Arvodet får inte bestämmas till ett högre belopp än som med hänsyn till det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skicklighet som det har utförts med samt näringsverksamhetens omfatt- ning kan anses utgöra skälig ersättning för uppdraget.

Rekonstruktörens rätt till ersättning ska, på begäran av tillsynsmyndig- heten, rekonstruktören eller gäldenären, prövas av rätten. Så länge rekon- struktionsplanen inte fullgjorts får också en berörd part vars fordran eller rättighet omfattas av planen begära en sådan prövning.

Tillsynsmyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig innan rätten fattar beslut om rekonstruktörens ersättning.

5 § Rekonstruktören ska innan företagsrekonstruktionen upphör under- rätta tillsynsmyndigheten om den ersättning som han eller hon begär för arbete och utlägg.

På begäran av tillsynsmyndigheten ska rekonstruktören tillhandahålla myndigheten en redogörelse för det arbete som uppdraget har medfört med en specificerad räkning som visar det begärda beloppets fördelning på de olika åtgärderna. Om rekonstruktören har anlitat ett sådant biträde som avses i 2 kap. 16 § tredje stycket ska det anges i redogörelsen.

6 § För ersättning till en tillsynsperson gäller det som föreskrivs om rekonstruktörens rätt till ersättning i 4 §.

Gäldenärens kostnadsansvar

7 § Gäldenären ska betala kostnaderna för handläggningen hos rätten, liksom de ersättningar som avses i 4 och 6 §§.

Tillsynsavgift

8 § Gäldenären ska betala en avgift till staten för tillsynen över rekon- struktörer enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Registrering av företagsrekonstruktioner

9 § I lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning finns bestämmelser om registrering av företags- rekonstruktioner i ett insolvensregister.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Genom lagen upphävs lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Prop. 2021/22:215

29

Prop. 2021/22:215 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande när ansökan om företags- rekonstruktion har gjorts före ikraftträdandet.

30

2.2

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Prop. 2021/22:215

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2 och 4 §§ och 35 kap. 4 § brottsbalken

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

11kap. 2 §1

En gäldenär som vid konkurs,

En gäldenär som vid konkurs,

skuldsanering,

F-skuldsanering

skuldsanering

eller

F-skuld-

eller förhandling

om

offentligt

sanering, eller vid planförhandling

ackord uppsåtligen eller av grov

under företagsrekonstruktion, upp-

oaktsamhet

förtiger

tillgång,

såtligen eller av grov oaktsamhet

uppger obefintlig

skuld

eller

förtiger tillgång, uppger obefintlig

lämnar annan sådan oriktig uppgift,

skuld eller lämnar annan sådan

döms, om uppgiften inte rättas

oriktig uppgift, döms, om uppgiften

innan den beedigas eller annars

inte rättas innan den beedigas eller

läggs till grund för förfarandet, för

annars läggs till grund för förfaran-

försvårande

av

konkurs

eller

det, för försvårande av konkurs

exekutiv förrättning till fängelse i

eller exekutiv

förrättning till

högst två år.

 

 

 

 

fängelse i högst två år.

 

För försvårande av exekutiv förrättning döms också en gäldenär som i samband med annan exekutiv förrättning uppsåtligen åberopar oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom förrättning tas i anspråk för att bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Om ett förtigande eller en oriktig uppgift enligt första stycket är utan betydelse för saken, eller om gäldenären vid konkurs hade rätt att vägra yttra sig och omständigheterna innebär en skälig ursäkt för honom eller henne, ska han eller hon inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i denna paragraf har begåtts uppsåtligen och är grovt, döms för grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningsmannen beedigat oriktig uppgift eller använt falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit av betydande omfattning.

4 §2

Den som, då han eller hon är på

Den som, då han eller hon är på

obestånd, gynnar en viss borgenär

obestånd, gynnar en viss borgenär

genom att betala skuld som inte är

genom att betala skuld som inte är

förfallen, betala med annat än

förfallen, betala med annat än

sedvanliga betalningsmedel eller

sedvanliga betalningsmedel eller

överlämna säkerhet som inte var

överlämna säkerhet som inte var

betingad vid skuldens tillkomst

betingad vid skuldens tillkomst

1

Senaste lydelse 2016:677.

31

2

Senaste lydelse 2005:242.

Prop. 2021/22:215 eller genom att vidta annan sådan åtgärd, döms, om åtgärden medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt skall förringas avsevärt, för otillbörligt gynnande av borgenär till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om någon som är på obestånd i otillbörligt syfte gynnar en viss borgenär på annat sätt än som nyss sagts och detta medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt skall förringas avsevärt.

En gäldenär, som för att främja ackord i hemlighet lämnar eller utlovar betalning eller annan för- mån, döms också för otillbörligt gynnande av borgenär.

eller genom att vidta annan sådan åtgärd, döms, om åtgärden medför påtaglig fara för att en annan borge- närs rätt ska förringas avsevärt, för otillbörligt gynnande av borgenär till fängelse i högst två år. Det- samma ska gälla, om någon som är på obestånd i otillbörligt syfte gynnar en viss borgenär på annat sätt än som nyss sagts och detta medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt.

En gäldenär som för att främja ett ackord, eller en skulduppgörelse vid planförhandling under före- tagsrekonstruktion, i hemlighet lämnar eller utlovar betalning eller annan förmån döms också för otillbörligt gynnande av borgenär.

35 kap.

4 §3

De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:

1.6 kap. 4–6, 8 och 9 §§ eller försök till sådana brott,

2.6 kap. 1–3, 10 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

3.16 kap. 10 a § första och sjätte styckena eller försök till sådana brott, om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller senare,

4.2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.

 

Vid bokföringsbrott som inte är

Vid bokföringsbrott som inte är

 

ringa ska tiden räknas från den dag

ringa ska tiden räknas från den dag

 

då den bokföringsskyldige

har

då den bokföringsskyldige

har

 

försatts i konkurs, fått eller erbjudit

försatts i konkurs, fått eller erbjudit

 

ackord eller inställt sina betal-

ackord eller en skulduppgörelse vid

 

ningar, om detta skett inom fem år

planförhandling

under företags-

 

från brottet. Om den bokförings-

rekonstruktion,

eller inställt

sina

 

skyldige inom fem år från brottet

betalningar, om detta skett inom

 

blivit föremål för revision

av

fem år från brottet. Om den bok-

32

3 Senaste lydelse 2020:173.

 

 

 

 

Skatteverket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

föringsskyldige inom fem år från Prop. 2021/22:215 brottet blivit föremål för revision av

Skatteverket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Den äldre lydelsen av 11 kap. 2 § gäller fortfarande för gärningar som begåtts vid förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

33

Prop. 2021/22:215

34

2.3Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 9 § föräldrabalken1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7kap. 9 §2

Rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag går förlorad fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen, om inte annat följer av andra eller

tredje stycket.

 

 

 

 

 

 

Har utmätning för underhålls-

Om utmätning för underhålls-

bidraget skett före den tidpunkt

bidraget har skett före den tidpunkt

som anges i första stycket eller har

som anges i första stycket eller om

den bidragsskyldige blivit försatt i

den

bidragsskyldige

har

blivit

konkurs på grund av ansökan som

försatt i konkurs på grund av en

har gjorts före denna tidpunkt, får

ansökan som har gjorts före denna

betalning för fordringen tas ut ur

tidpunkt, får betalning för fordran

den

utmätta

egendomen eller

tas ut ur den utmätta egendomen

erhållas i konkursen även därefter.

eller erhållas i konkursen även

 

 

 

 

 

därefter.

 

 

Har före den tidpunkt som anges

Om en ansökan om företags-

i första stycket ansökan gjorts om

rekonstruktion har gjorts före den

företagsrekonstruktion enligt lagen

tidpunkt som anges i första stycket,

(1996:764) om företagsrekonstruk-

får

underhållsbidraget

krävas ut

tion, får underhållsbidraget krävas

inom tre månader från det att beslut

ut inom tre månader från det att be-

om företagsrekonstruktionens upp-

slut

om

företagsrekonstruktionens

hörande meddelades. Om under-

upphörande meddelades. Kommer

hållsbidraget omfattas av en skuld-

ackord till stånd, får fordringen

uppgörelse i en fastställd rekon-

krävas ut inom tre månader från det

struktionsplan, får fordran krävas

att ackordet skulle ha fullgjorts.

ut inom tre månader från det att

Har utmätning skett för underhålls-

gäldenärens förpliktelser

enligt

bidraget

eller

konkursansökan

skulduppgörelsen skulle ha full-

gjorts inom tid som nu har angetts,

gjorts. Om utmätning för under-

gäller vad som föreskrivs i andra

hållsbidraget har skett eller kon-

stycket.

 

 

 

kursansökan har gjorts inom den

 

 

 

 

 

tid som nu har angetts, gäller andra

 

 

 

 

 

stycket.

 

 

Avtal i strid mot denna paragraf

Avtal som strider mot denna

är ogiltigt.

 

 

paragraf är ogiltiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1Balken omtryckt 1995:974.

2Senaste lydelse 1996:766.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ett ackord som kommer till stånd enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Prop. 2021/22:215

35

Prop. 2021/22:215 2.4

Förslag till lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 26 § jordabalken1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

26 §

 

Är förvärvets

fullbordan eller

Om förvärvets fullbordan eller

bestånd

enligt

köpehandlingen

bestånd enligt

köpehandlingen är

beroende

av

att

köpeskillingen

beroende av

att köpeskillingen

betalas och har köparen sedan

betalas, får säljaren häva köpet, om

köpet slöts

 

köparen sedan köpet slöts

blivit försatt i konkurs,

1. blivit försatt i konkurs,

fått till stånd offentlig ackords-

2. fått till stånd en planförhand-

förhandling utan konkurs,

ling under företagsrekonstruktion,

vid utmätning funnits sakna till-

3. vid utmätning funnits sakna

gång att betala sina skulder,

tillgång att betala sina skulder,

om han är köpman, inställt sina

4. ifall han eller hon är köpman,

betalningar eller

inställt sina betalningar, eller

i annat fall funnits vara på sådant

5. i annat fall funnits vara på

obestånd att han måste antagas icke

sådant obestånd att det måste antas

kunna fullgöra sin betalningsskyl-

att han eller hon inte kan fullgöra

dighet mot säljaren,

sin betalningsskyldighet mot sälja-

 

 

ren.

har säljaren rätt att häva köpet,

Om köparen på begäran utan

om ej utan oskäligt uppehåll efter

oskäligt uppehåll ställer betryggan-

tillsägelse

betryggande säkerhet

de säkerhet för köpeskillingen, har

ställes för

köpeskillingen. Häves

säljaren inte rätt att häva köpet.

köpet, skall köparen ersätta sälja-

 

ren dennes skada.

 

Om köpet hävs, ska köparen ersätta säljaren för skadan.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande om köparen har fått till stånd en förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

36

1 Balken omtryckt 1971:1209.

2.5

Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken

Prop. 2021/22:215

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 10 §, 8 kap. 3 § och 13 kap. 1 § äkten-

 

skapsbalken ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6kap. 10 §1

Rätten att kräva ut ett fastställt underhållsbidrag upphör tre år efter den förfallodag som ursprungligen gällde.

Har utmätning för underhålls-

Om utmätning för underhålls-

bidraget skett före den tidpunkt

bidraget har skett före den tidpunkt

som anges i första stycket eller har

som anges i första stycket eller om

den

bidragsskyldige

försatts i

den bidragsskyldige har försatts i

konkurs på grund av en ansökan

konkurs på grund av en ansökan

som har gjorts före denna tidpunkt,

som har gjorts före denna tidpunkt,

får betalning för fordringen även

får betalning för fordringen även

därefter tas ut ur den utmätta egen-

därefter tas ut ur den utmätta egen-

domen eller erhållas i konkursen.

domen eller erhållas i konkursen.

Har ansökan om företagsrekon-

Om en ansökan om företags-

struktion

enligt

lagen

(1996:764)

rekonstruktion har gjorts före den

om

företagsrekonstruktion gjorts

tidpunkt som anges i första stycket,

före den tidpunkt som anges i första

får underhållsbidraget krävas ut

stycket,

får

underhållsbidraget

inom tre månader från det att beslut

krävas ut inom tre månader från det

om företagsrekonstruktionens upp-

att beslut om företagsrekonstruk-

hörande meddelades. Om under-

tionens

upphörande

meddelades.

hållsbidraget omfattas av en skuld-

Om ackord kommer till stånd, får

uppgörelse i en fastställd rekon-

fordringen krävas ut inom tre

struktionsplan, får fordran krävas

månader från det att ackordet skulle

ut inom tre månader från det att

ha fullgjorts. Har utmätning för

gäldenärens förpliktelser enligt

underhållsbidraget skett eller kon-

skulduppgörelsen skulle ha full-

kursansökan gjorts inom den tid

gjorts. Om utmätning för under-

som nu har angetts, gäller andra

hållsbidraget har skett eller kon-

stycket.

 

 

 

kursansökan har gjorts inom den

 

 

 

 

 

tid som nu har angetts, gäller andra

 

 

 

 

 

stycket.

Avtal som strider mot denna paragraf är ogiltiga.

1 Senaste lydelse 1996:765.

37

Om en make som har gett den andra maken en gåva inte kan betala en skuld för vilken givaren svarade när gåvan blev gällande mot givarens borgenärer eller om det av någon annan anledning kan antas att givaren är på obestånd, svarar den andra maken för bristen upp till värdet av gåvan.
Detta gäller dock inte i fråga om personliga presenter vilkas värde inte står i missförhållande till giva- rens ekonomiska villkor. Det gäller inte heller om givaren, när gåvan blev gällande mot borgenärerna, hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbarligen motsvarade de skulder för vilka givaren då sva- rade.
Om gåvan utan mottagarens vållande har gått förlorad helt eller delvis, är mottagaren i motsvarande utsträckning fri från ansvar.
En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så länge ett mål pågår om återvinning av gåvan enligt konkurslagen (1987:672) eller lagen (2022:000) om företagsrekonstruktion.

Prop. 2021/22:215

38

8kap. 3 §2

Kan en make som har gett den andra maken en gåva inte betala en skuld för vilken givaren svarade när gåvan blev gällande mot givarens borgenärer eller kan det av annan anledning antas att givaren är på obestånd, svarar den andra maken för bristen intill värdet av gåvan.

Detta gäller dock ej i fråga om personliga presenter vilkas värde inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor. Det gäller inte heller om givaren, när gåvan blev gällande mot borge- närerna, hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbarligen mot- svarade de skulder för vilka givaren då svarade.

Har gåvan utan mottagarens vållande gått förlorad helt eller delvis, är mottagaren i motsvarande mån fri från ansvar.

En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så länge ett mål pågår om återvinning av gåvan enligt konkurslagen (1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

13kap. 1 §3

En make får inte vid bodelning till

En make får inte vid bodelning till

skada för sina borgenärer låta

skada för sina borgenärer låta

enskild egendom ingå i bodel-

enskild egendom ingå i bodel-

ningen eller, på annat sätt än som

ningen eller, på annat sätt än som

anges i denna balk, avstå egendom

anges i denna balk, avstå egendom

som skall ingå i bodelningen.

som ska ingå i bodelningen.

En make får inte heller vid

En make får inte heller vid

fördelning på lotter till skada för

fördelning på lotter till skada för

sina borgenärer avstå utmätnings-

sina borgenärer avstå utmätnings-

bar egendom i utbyte mot sådan

bar egendom i utbyte mot sådan

egendom som inte får utmätas.

egendom som inte får utmätas.

Detta gäller dock ej, om den

Detta gäller dock inte om den

egendom som avstås eller förvärvas

egendom som avstås eller förvärvas

2Senaste lydelse 1996:1053.

3Senaste lydelse 1996:1053.

utgör makarnas gemensamma bostad eller bohag och övertas med stöd av 11 kap. 8 §.

Om den ena maken till följd av en sådan åtgärd som avses i första eller andra stycket inte kan betala en skuld som har uppkommit före bodelningen eller om det av annan anledning kan antas att maken är på obestånd, svarar den andra maken för bristen intill värdet av vad den förstnämnda makens utmätnings- bara egendom har minskat genom åtgärden. Detta gäller dock ej, om den förstnämnda maken efter bodelningen hade kvar utmätnings- bar egendom som uppenbarligen motsvarade skulderna.

En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så länge ett mål pågår om återvinning av bodelningen enligt konkurslagen (1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

utgör makarnas gemensamma Prop. 2021/22:215 bostad eller bohag och övertas med

stöd av 11 kap. 8 §.

Om den ena maken till följd av en sådan åtgärd som avses i första eller andra stycket inte kan betala en skuld som har uppkommit före bodelningen eller om det av annan anledning kan antas att maken är på obestånd, svarar den andra maken för bristen upp till värdet av vad den förstnämnda makens utmät- ningsbara egendom har minskat genom åtgärden. Detta gäller dock inte om den förstnämnda maken efter bodelningen hade kvar utmät- ningsbar egendom som uppenbar- ligen motsvarade skulderna.

En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så länge ett mål pågår om återvinning av bodelningen enligt konkurslagen (1987:672) eller lagen (2022:000) om företagsrekonstruktion.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Den äldre lydelsen av 6 kap. 10 § gäller fortfarande för ett ackord som kommer till stånd enligt den upphävda lagen (1996:764) om företags- rekonstruktion.

3.Den äldre lydelsen av 8 kap. 3 § och 13 kap. 1 § gäller fortfarande om ett mål om återvinning av gåvan respektive bodelningen pågår enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

39

Prop. 2021/22:215 2.6

Förslag till lag om ändring i ärvdabalken

 

 

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 11 § ärvdabalken1 ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

19 kap.

 

 

 

 

11 §

 

 

 

Boutredningsmannen har att, med

Boutredningsmannen

ska,

med

 

iakttagande av vad nedan är

iakttagande av andra och tredje

 

stadgat, företaga alla för boets

styckena, utföra alla åtgärder som

 

utredning erforderliga åtgärder.

är nödvändiga för boets utredning.

 

Finnas tillgångarna ej förslå till

Om tillgångarna inte räcker till

 

gäldens betalning, skall boutred-

betalning av skulden, ska boutred-

 

ningsmannen söka träffa upp-

ningsmannen försöka träffa en upp-

 

görelse

med borgenärerna. Om

görelse med borgenärerna. Om en

 

uppgörelse ej kan nås och del-

uppgörelse inte kan nås och del-

 

ägarna ej fylla bristen samt ej heller

ägarna inte täcker bristen, ska

 

offentligt ackord kommer till stånd,

boutredningsmannen avträda boets

 

skall boutredningsmannen avträda

egendom till konkurs.

 

 

 

boets egendom till konkurs.

 

 

 

 

I fråga om rättshandlingar som i

Boutredningsmannen

ska

om

 

avsevärd mån inverka på del-

möjligt inhämta delägarnas mening

 

ägarnas behållning i boet samt

dels i fråga om rättshandlingar som

 

beträffande andra angelägenheter

i avsevärd utsträckning inverkar

 

av vikt, såsom avyttring av egen-

delägarnas behållning i boet, dels i

 

dom som har särskilt värde för

fråga om andra angelägenheter av

 

delägarna, avveckling av rörelse

vikt, såsom avyttring av egendom

 

som den döde idkat eller uppgör-

som har särskilt värde för del-

 

else med borgenärerna, skall

ägarna, avveckling av rörelse som

 

boutredningsmannen inhämta del-

den döde drivit eller uppgörelse

 

ägarnas mening, om det lämpligen

med borgenärerna.

 

 

 

kan ske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

40

1 Balken omtryckt 1981:359.

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1845:50 Prop. 2021/22:215 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter

i säljarens vård kvarbliva

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

3 §2

 

 

 

 

Är

köpeavhandling så

upprättad

Om en köpehandling är upprättad

och behandlad, som i 1 § sägs, men

och behandlad på det sätt som före-

inträffar utmätning inom trettio

skrivs i 1 §, är den sålda egen-

dagar efter det avhandlingen gavs

domen inte skyddad från utmätning

in

till

Kronofogdemyndigheten,

eller från att räknas till konkurs-

eller försätts säljaren i konkurs efter

boet, om utmätning görs inom

ansökning, som gjorts inom sagda

trettio dagar efter det att hand-

tid, är den sålda egendomen ej

lingen gavs in till Kronofogde-

fredad från att utmätas eller att

myndigheten,

eller

om

säljaren

räknas till konkursboet. Detsamma

försätts i konkurs efter en ansökan

gäller, när ansökan om företags-

inom samma tid. Detsamma gäller,

rekonstruktion

enligt

lagen

när en ansökan om företags-

(1996:764) om företagsrekonstruk-

rekonstruktion

har

gjorts inom

tion gjorts inom nämnda tid och

nämnda tid och konkurs följt på en

konkurs följt på ansökan, som

konkursansökan, som har gjorts

gjorts

under företagsrekonstruk-

under

företagsrekonstruktionen

tionen eller inom tre veckor från det

eller inom tre veckor från det att

att rätten beslutat att företags-

rätten beslutat att företagsrekon-

rekonstruktionen

skall

upphöra.

struktionen ska upphöra. Om det

Görs efter utgången av den i första

efter trettio dagar görs jäv mot en

punkten angivna tiden jäv mot

köpehandling som är upprättad och

köpeavhandling, vilken är upp-

behandlad på det sätt som före-

rättad och behandlad, som nyss

skrivs i 1 §, och jävet görs vid

sagts, är, om jävet görs vid

utmätningstillfället, är fordrings-

utmätningstillfälle, fordringsägaren

ägaren, om han eller hon vill

skyldig att, om han vill fullfölja

fullfölja jävet, skyldig att inom en

jävet, inom en månad därefter

månad därefter väcka talan mot

väcka talan mot såväl säljaren som

såväl säljaren som köparen vid

köparen vid tingsrätten i den ort där

tingsrätten i den ort där egendomen

egendomen finns. Gör han inte det,

finns. Om fordringsägaren inte gör

har han förlorat sin talan. Godset

det, har han eller hon förlorat sin

skall genast beläggas med kvarstad

talan. Godset ska genast beläggas

och sökanden skall, om han vill att

med kvarstad och sökanden ska,

åtgärden skall bestå, inom fjorton

om han eller hon vill att åtgärden

dagar efter utmätningsförrättningen

ska bestå, inom fjorton dagar efter

hos Kronofogdemyndigheten ställa

utmätningsförrättningen

hos

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:673.

2 Senaste lydelse 2006:674.

41

Prop. 2021/22:215 full borgen för den kostnad och skada, som kan orsakas av kvar- staden. Var säljarens egendom avträdd till konkurs, skall vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672) äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället offentligt ackord fast- ställes. I fråga om talan med anled- ning av ackordsförhandling tilläm- pas 3 kap. 6 och 7 §§ lagen om före- tagsrekonstruktion.

Kronofogdemyndigheten ställa full borgen för den kostnad och skada som kan orsakas av kvarstaden. Om säljarens egendom var avträdd till konkurs, ska det som föreskrivs om återvinning av lös egendom till konkursbo i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672) tilläm- pas.

Det som i första stycket anges om konkurs gäller på motsvarande sätt en fastställd rekonstruktionsplan enligt lagen (2022:000) om före- tagsrekonstruktion. I fråga om talan med anledning av en planförhand- ling tillämpas 5 kap. 2 och 3 §§ den lagen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ett offentligt ackord som kommer till stånd enligt den upphävda lagen (1996:764) om företags- rekonstruktion.

42

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1934:68) Prop. 2021/22:215 om verkan av konkurs, som inträffat i

Danmark, Finland, Island eller Norge

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

13 §

Är

offentlig

ackordsförhandling

Om en offentlig ackordsförhand-

utan konkurs inledd i någon av de

ling utan konkurs har inletts i ett

främmande staterna, må ej, så

annat nordiskt land, får inte, så

länge förhandlingen pågår, konkurs

länge förhandlingen pågår, beslut

eller

offentlig

ackordsförhandling

om konkurs eller om planförhand-

äga rum här i riket, och skall vad

ling under företagsrekonstruktion

här är stadgat om utmätning och

meddelas i Sverige. I fråga om ut-

utmätt egendoms försäljning vinna

mätning och försäljning av utmätt

tillämpning i avseende å egendom,

egendom tillämpas svensk lag när

som här finnes.

 

 

egendomen finns här.

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

43

Prop. 2021/22:215 2.9

Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

 

(1970:979)

 

Härigenom föreskrivs att 10 och 12 §§ förmånsrättslagen (1970:979)1 ska

ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

10 §2

Allmän förmånsrätt följer med

 

1.den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i konkurs och för beslut att ett dödsbos egendom ska avträdas till förvaltning av boutredningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnader när gäldenären avlidit före konkursbeslutet,

2. arvode och kostnadsersättning

2. arvode och kostnadsersättning

till

rekonstruktör

enligt

lagen

till rekonstruktör eller tillsyns-

(1996:764) om företagsrekonstruk-

person enligt lagen (2022:000) om

tion, tillsynsman enligt nämnda lag

företagsrekonstruktion, tillsynsman

eller konkurslagen (1987:672) eller

enligt

konkurslagen

(1987:672)

förordnad

boutredningsman, om

eller

förordnad

boutredningsman,

fordringen avser tid inom sex

om fordringen avser tid inom sex

månader

innan

konkursansök-

månader

innan

 

konkursansökan

ningen gjordes eller därefter,

 

gjordes eller därefter,

 

 

3. kostnad för särskilda åtgärder

3. kostnad för särskilda åtgärder

som under den tid som nämnts

som under den tid som anges

under 2 vidtagits med rekonstruk-

under 2 vidtagits med rekonstruk-

törens eller tillsynsmannens god-

törens, tillsynspersonens eller till-

kännande eller av boutrednings-

synsmannens godkännande eller av

mannen och uppenbart varit till

boutredningsmannen

och uppen-

borgenärernas bästa,

 

bart varit till borgenärernas bästa,

 

 

 

 

 

4. fordringar som ingår i en fast-

 

 

 

 

 

ställd

rekonstruktionsplan

och

 

 

 

 

 

utgör ny finansiering enligt 4 kap.

 

 

 

 

 

7 §

8

lagen om

företagsrekon-

 

 

 

 

 

struktion, i den utsträckning och

 

 

 

 

 

under den tid som anges i planen,

4. andra fordringar som grundar

5. andra fordringar som grundar

sig på avtal som gäldenären med

sig på avtal som gäldenären med

rekonstruktörens samtycke

träffat

rekonstruktörens

samtycke

träffat

under en

företagsrekonstruktion

under

en

företagsrekonstruktion

enligt lagen om företagsrekon-

enligt lagen om företagsrekon-

struktion,

 

 

 

struktion,

 

 

 

 

 

5. ersättning till resolutionsmyn-

6. ersättning till resolutionsmyn-

digheten (Riksgäldskontoret) enligt

digheten (Riksgäldskontoret) enligt

lagen

(2015:1016)

om resolution,

lagen

(2015:1016)

om resolution,

om fordringen avser tid inom sex

om fordringen avser tid inom sex

44

1

Lagen omtryckt 1975:1248.

2

Senaste lydelse 2015:1018.

månader innan konkursansök- ningen gjordes eller därefter,

6. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med resolutionsmyndighetens eller en särskild förvaltares samtycke träffat under en resolution enligt lagen om resolution.

Förmånsrätt enligt första stycket 1–3 och 5 gäller endast i den utsträckning beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

månader innan konkursansökan Prop. 2021/22:215 gjordes eller därefter, och

7.andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med resolutionsmyndighetens eller en särskild förvaltares samtycke träf- fat under en resolution enligt lagen om resolution.

Förmånsrätt enligt första stycket 1–3 och 6 gäller endast i den ut- sträckning beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Förmånsrätt enligt första stycket

5 upphör att gälla

1.om en rekonstruktionsplan fastställs under en företagsrekon- struktion, eller

2.tre månader efter att företags- rekonstruktionen upphört utan att någon rekonstruktionsplan har fastställts, om inte en konkursan- sökan som avser gäldenären har gjorts inom den tiden.

 

 

 

 

12 §3

 

 

 

 

Allmän förmånsrätt följer därefter

Allmän förmånsrätt följer därefter

med arbetstagares fordran på lön

med arbetstagares fordran på lön

eller annan ersättning på grund av

eller annan ersättning på grund av

anställningen. Förmånsrätten om-

anställningen. Förmånsrätten om-

fattar fordringar som belöper på

fattar fordringar som belöper på

tiden

före

konkursbeslutet

och

tiden

före

konkursbeslutet

och

inom en månad därefter. Fordring-

inom en månad därefter. Fordring-

arna får inte ha intjänats eller, om

arna får inte ha intjänats eller, om

lönen

eller

ersättningen

ska

lönen

eller

ersättningen

ska

bestämmas efter särskild beräk-

bestämmas efter särskild beräk-

ningsgrund, inte ha förfallit till

ningsgrund, inte ha förfallit till

betalning tidigare än tre månader

betalning tidigare än tre månader

innan konkursansökningen kom in

innan konkursansökan kom in till

till tingsrätten. Om arbetstagaren

tingsrätten. Om arbetstagaren inte

inte har kunnat nå arbetsgivaren

har kunnat nå arbetsgivaren med en

med en uppmaning enligt 2 kap. 9 §

uppmaning enligt 2 kap. 9 § kon-

konkurslagen

(1987:672),

gäller

kurslagen

(1987:672),

gäller

i stället den längre tid som bedöms

i stället den längre tid som bedöms

skälig. Har konkursen föregåtts av

skälig. Har konkursen föregåtts av

ett

förfarande

enligt

lagen

ett

förfarande

enligt

lagen

(1996:764) om företagsrekonstruk-

(2015:1016)

om resolution

eller

tion eller lagen (2015:1016) om

lagen (2022:000) om företags-

resolution och har konkursansök-

rekonstruktion och

har konkurs-

3 Senaste lydelse 2015:1018.

 

 

 

 

 

45

Prop. 2021/22:215

ningen gjorts inom ett år från det att

ansökan gjorts inom ett år från det

 

företagsrekonstruktionen

 

eller

att företagsrekonstruktionen

eller

 

resolutionen upphörde,

ska

vid

resolutionen

upphörde,

ska

vid

 

tillämpning av tredje meningen, om

tillämpning av tredje meningen, om

 

det är förmånligare för arbets-

det är förmånligare för arbets-

 

tagaren, anses som om konkurs-

tagaren, anses som om konkurs-

 

ansökningen hade gjorts då ansök-

ansökan hade gjorts då ansökan om

 

ningen

om

företagsrekonstruktion

företagsrekonstruktion skedde eller

 

skedde eller beslutet om resolution

beslutet om resolution fattades. I

 

fattades. I sådant fall ska det bortses

sådant fall ska det bortses från tiden

 

från

tiden

mellan

ansökningarna

mellan

ansökningarna

respektive

 

respektive

mellan

beslutet

och

mellan beslutet och ansökan.

 

 

ansökan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordran på uppsägningslön om-

Fordran på uppsägningslön om-

 

fattas av förmånsrätt längst för

fattas av förmånsrätt längst för

 

uppsägningstid

som

beräknats

uppsägningstid

som

beräknats

 

enligt 11 § lagen (1982:80) om

enligt 11 § lagen (1982:80) om

 

anställningsskydd. Uppsägningslön

anställningsskydd. Uppsägningslön

 

för tid under vilken arbetstagaren

för tid under vilken arbetstagaren

 

inte utför arbete för konkurs-

inte utför arbete för konkurs-

 

gäldenären eller annan och inte

gäldenären eller annan och inte

 

heller driver egen rörelse omfattas

heller driver egen rörelse omfattas

 

av förmånsrätt endast om arbets-

av förmånsrätt endast om arbets-

 

tagaren kan visa att han har anmält

tagaren kan visa att han eller hon

 

sig hos offentlig arbetsförmedling

har anmält sig hos offentlig

 

som arbetssökande. För uppsäg-

arbetsförmedling som arbetssökan-

 

ningstid

omfattar

förmånsrätten

de. För

uppsägningstid omfattar

 

endast lön eller ersättning som

förmånsrätten

endast

lön

eller

 

överstiger inkomst vilken arbets-

ersättning som överstiger inkomst

 

tagaren under den tid lönen eller

vilken arbetstagaren under den tid

 

ersättningen avser har haft av egen

lönen eller ersättningen avser har

 

rörelse eller har förvärvat eller

haft av egen rörelse eller har

 

borde ha kunnat förvärva i en annan

förvärvat eller borde ha kunnat

 

anställning. Vid bestämmande av i

förvärva i en annan anställning. Vid

 

vilken utsträckning fordran på lön

bestämmande av i vilken utsträck-

 

eller ersättning under uppsägnings-

ning fordran på lön eller ersättning

 

tid omfattas av förmånsrätt ska med

under uppsägningstid omfattas av

 

samtidig inkomst i annan anställ-

förmånsrätt

ska

med

samtidig

 

ning jämställas aktivitetsstöd som

inkomst i annan anställning jäm-

 

lämnas till den som deltar i ett

ställas aktivitetsstöd som lämnas

 

arbetsmarknadspolitiskt program, i

till den som deltar i ett arbets-

 

den

utsträckning

stödet

avser

marknadspolitiskt program, i

den

 

samma tid som lönen eller ersätt-

utsträckning stödet avser samma tid

 

ningen och arbetstagaren har blivit

som lönen eller ersättningen och

 

berättigad till stödet efter uppsäg-

arbetstagaren

har

blivit

berättigad

 

ningen.

 

 

 

 

 

 

till stödet efter uppsägningen.

 

 

Om en lönefordran, som har

Om en lönefordran, som har

 

intjänats tidigare än tre månader

intjänats tidigare än tre månader

 

före konkursansökningen, har varit

före konkursansökan, har varit

 

föremål för tvist, omfattas den av

föremål för tvist, omfattas den av

46

förmånsrätt

om

talan har väckts

förmånsrätt om

talan har väckts

eller förhandling som föreskrivs i

eller förhandling som föreskrivs i Prop. 2021/22:215

kollektivavtal

eller

lagen

kollektivavtal

eller

lagen

(1976:580) om medbestämmande i

(1976:580) om medbestämmande i

arbetslivet har begärts inom fyra

arbetslivet har begärts inom fyra

månader från

förfallodagen och

månader

från

förfallodagen

och

konkursansökningen har följt inom

konkursansökan har följt inom två

två månader från det att tvisten

månader från det att tvisten slutligt

slutligt har avgjorts.

 

 

har avgjorts.

 

 

 

Semesterlön och semesterersätt-

Semesterlön och semesterersätt-

ning som är intjänad före konkurs-

ning som är intjänad före konkurs-

ansökningen omfattas av förmåns-

ansökan

omfattas av

förmånsrätt

rätt för vad som står inne för det

för det som står inne för det löpande

löpande och det närmast föregåen-

och det närmast föregående intjä-

de intjänandeåret.

 

 

nandeåret.

 

 

 

Förmånsrätt

följer

med

fordran

Förmånsrätt

följer

med fordran

på pension

vilken

tillkommer

på pension

vilken

tillkommer

arbetstagare eller dennes efterle-

arbetstagare eller dennes efterle-

vande för högst sex månader före

vande för högst sex månader före

konkursansökningen

och

därpå

konkursansökan och därpå följande

följande sex månader. Förmåns-

sex månader. Förmånsrätten gäller

rätten gäller även i fråga om pen-

även i fråga om pension, som

sion, som intjänats hos föregående

intjänats hos föregående arbetsgi-

arbetsgivare, om gäldenären över-

vare, om gäldenären övertagit an-

tagit ansvaret för pensionen under

svaret för pensionen under de

de betingelser som anges i 23 och

förutsättningar som anges i 23 och

26 §§ lagen (1967:531) om tryg-

26 §§ lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m.

gande av pensionsutfästelse m.m.

Om konkursgäldenären är näringsidkare, ska en arbetstagare som själv eller tillsammans med nära anförvanter senare än sex månader före konkursansökningen har ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett betydande inflytande över dess verksamhet inte ha förmånsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Den äldre lydelsen av 10 § gäller fortfarande för förmånsrätt för fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

3.Den äldre lydelsen av 12 § gäller fortfarande om konkursen föregåtts av ett förfarande enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekon- struktion.

47

Prop. 2021/22:215 2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371)

 

om rättegången i arbetstvister

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §2

Denna lag tillämpas inte på

1.mål som enligt lag får upptas endast av en viss tingsrätt eller som ska handläggas av en tingsrätt i en annan sammansättning än som anges i rättegångsbalken,

2. mål som ska handläggas av

2. mål som ska handläggas av

tingsrätt med tillämpning av kon-

tingsrätt med tillämpning av kon-

kurslagen (1987:672) eller lagen

kurslagen (1987:672) eller lagen

(1996:764) om företagsrekonstruk-

(2022:000) om företagsrekonstruk-

tion,

tion,

3.mål om skadestånd i anledning av brott, om talan förs i samband med åtal för brottet,

4.mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten inte rör kollektivavtals rätta innebörd,

5.mål som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar, och

6.mål som avses i artikel 81 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken.

Lagen ska inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller

1.fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om kollektivavtal,

2.tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.

Lagen ska inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas till regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när ett mål handläggs av tingsrätt med tillämpning av den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekon- struktion.

48

1

Lagen omtryckt 1977:530.

2

Senaste lydelse 2017:992.

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1981:6) om Prop. 2021/22:215

 

konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt

 

land

Härigenom föreskrivs att 2, 12 och 13 §§ lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

2 §1

Inträffar här i riket en konkurs som

Om det i Sverige beslutas en kon-

omfattar egendom i ett annat nor-

kurs som omfattar egendom i ett

diskt land, skall rätten utan dröjs-

annat nordiskt land, ska rätten utan

mål låta kungöra konkursbeslutet i

dröjsmål låta kungöra konkurs-

den för offentliga meddelanden av-

beslutet i den för offentliga med-

sedda tidningen i det andra landet.

delanden avsedda tidningen i det

 

 

 

 

andra landet.

Om ett beslut om offentlig

Om ett beslut om planförhand-

ackordsförhandling utan

konkurs

ling under företagsrekonstruktion

meddelas här i riket och gäldenären

meddelas här i landet och gälde-

har egendom i ett annat nordiskt

nären har egendom i ett annat

land, skall beslutet kungöras i det

nordiskt land, ska beslutet kungöras

andra landet i enlighet med vad som

i det andra landet i enlighet med

sägs i första stycket.

 

 

första stycket.

 

 

 

12 §

I fråga om återvinning vid en

I fråga om återvinning vid före-

offentlig ackordsförhandling

här i

tagsrekonstruktion här i landet som

riket som omfattar egendom i ett

omfattar egendom i ett annat

annat

nordiskt land

tillämpas

nordiskt land tillämpas svensk lag.

svensk

lag. Beträffande

sådan

När det gäller sådan egendom som

egendom som avses i 3 § tillämpas

avses i 3 § tillämpas dock den

dock den paragrafen.

 

 

paragrafen.

 

 

 

13 §2

Har i ett beslut om konkurs eller om

Om det i ett beslut om konkurs eller

inledande av offentlig ackordsför-

företagsrekonstruktion har angetts

handling utan konkurs angetts att

att rätten grundat sin behörighet på

rätten grundat sin behörighet på

annan omständighet än att gälde-

annan omständighet än att gälde-

nären har eller vid sin död hade sin

nären har eller vid sin död hade sitt

hemvist här i landet, tillämpas inte

hemvist här i riket, tillämpas inte

denna lag.

denna lag.

 

 

 

1

Senaste lydelse 1987:676.

49

2

Senaste lydelse 1987:676.

Prop. 2021/22:215 Bolag, förening eller stiftelse skall anses ha hemvist här i riket, om styrelsen har sitt säte där.

Ett bolag, en förening eller en stiftelse ska anses ha hemvist i Sverige, om styrelsen har sitt säte här.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Den äldre lydelsen av 2 § gäller fortfarande för kungörelser av beslut om förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

50

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1981:7) om Prop. 2021/22:215

 

verkan av konkurs som inträffat i annat

 

nordiskt land

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

14 §

Är en offentlig ackordsförhandling

Om en offentlig ackordsförhand-

utan konkurs inledd i ett annat

ling utan konkurs har inletts i ett

nordiskt land, får inte, så länge

annat nordiskt land, får inte, så

förhandlingen pågår,

beslut om

länge förhandlingen pågår, beslut

konkurs eller om inledande av

om konkurs eller om plan-

offentlig ackordsförhandling med-

förhandling under företagsrekon-

delas här i riket. I fråga om

struktion meddelas i Sverige. I

utmätning

och utmätt

egendoms

fråga om utmätning och försälj-

försäljning

tillämpas

svensk lag

ning av utmätt egendom tillämpas

vad gäller egendom som finns här.

svensk lag när egendomen finns

 

 

 

 

här.

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekon- struktion.

51

Prop. 2021/22:215 2.13

Förslag till lag om ändring i preskriptionslagen

 

(1981:130)

 

Härigenom föreskrivs att 5 § preskriptionslagen (1981:130) ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

5 §1

Preskription avbryts genom att

 

1.gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2.gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om ford- ringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot

3. borgenären väcker

talan mot

gäldenären

eller

annars

åberopar

gäldenären

eller

annars

åberopar

fordringen

gentemot gäldenären

fordringen

gentemot gäldenären

vid domstol, hos Kronofogdemyn-

vid domstol, hos Kronofogdemyn-

digheten eller i

skiljeförfarande,

digheten eller i

skiljeförfarande,

konkursförfarande

eller

förhand-

konkursförfarande

eller

planför-

ling om offentligt ackord.

 

handling

under

företagsrekon-

 

 

 

 

 

struktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åberopande av en fordran i en förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

52

1 Senaste lydelse 2006:698.

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1981:131)

Prop. 2021/22:215

 

om kallelse på okända borgenärer

 

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1981:131) om kallelse på okända

 

borgenärer ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

6 §1

 

En borgenär, som inte är upptagen i

En borgenär, som inte är upptagen i

 

förteckningen över kända borge-

förteckningen över kända borge-

 

närer och som underlåter att anmäla

närer och som underlåter att anmäla

 

sin fordran inom den föreskrivna

sin fordran inom den föreskrivna

 

tiden, förlorar rätten att kräva ut

tiden, förlorar rätten att kräva ut

 

fordringen, om han inte visar att

fordringen, om han eller hon inte

 

gäldenären har känt till den före

visar att gäldenären har känt till den

 

anmälningstidens utgång. Har

före anmälningstidens utgång. Har

 

kallelsen skett på ansökan av god

kallelsen skett på ansökan av god

 

man eller förvaltare enligt föräldra-

man eller förvaltare enligt föräldra-

 

balken, gäller vad som har sagts om

balken, gäller vad som har sagts om

 

gäldenären i stället gode mannen

gäldenären i stället gode mannen

 

eller förvaltaren. Anmälan behövs

eller förvaltaren. Anmälan behövs

 

inte, om borgenären inom anmäl-

inte, om borgenären inom anmäl-

 

ningstiden åberopar sin fordran i

ningstiden åberopar sin fordran i

 

gäldenärens konkurs eller i för-

gäldenärens konkurs eller i planför-

 

handling om offentligt ackord.

handling under företagsrekon-

 

 

 

struktion.

 

Förlust av rätten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åberopande av en fordran i en förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

1 Senaste lydelse 1988:1266.

53

Prop. 2021/22:215 2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188)

 

om preskription av skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1982:188) om preskription av skatte-

fordringar m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

5 §1

 

 

Om ett beslut om företagsrekon-

Om ett beslut om företagsrekon-

struktion har meddelats på grund av

struktion har meddelats på grund av

en ansökan som gjorts innan ford-

en ansökan som gjorts innan

ringen har preskriberats, preskri-

fordran har preskriberats, preskri-

beras den tidigast två år efter

beras den tidigast två år efter

utgången av det kalenderår då

utgången av det kalenderår då

företagsrekonstruktionen upphört

företagsrekonstruktionen upphört

eller ett ackord ska vara fullgjort.

eller en skulduppgörelse i en

Om ett inledandebeslut om skuld-

fastställd

rekonstruktionsplan ska

sanering eller F-skuldsanering har

vara fullgjord. Om ett inledande-

meddelats

innan

fordringen

har

beslut om skuldsanering eller F-

preskriberats,

preskriberas

den

skuldsanering har meddelats innan

tidigast två år efter utgången av det

fordringen

har

preskriberats,

kalenderår

inledandebeslutet

preskriberas den tidigast två år efter

meddelades eller, om ett beslut om

utgången av det kalenderår då

skuldsanering eller F-skuldsane-

inledandebeslutet meddelades eller,

ring har meddelats, då återstående

om ett beslut om skuldsanering

skuldbelopp

senast skulle

ha

eller F-skuldsanering har medde-

betalats.

 

 

 

 

lats, då återstående

skuldbelopp

senast skulle ha betalats.

Första stycket gäller inte om ansökan om företagsrekonstruktion görs eller ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering meddelas under tid då preskriptionstiden är förlängd på grund av 9 §.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordringar som om- fattas av ett offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

54

1 Senaste lydelse 2016:680.

2.16

Förslag till lag om ändring i konkurslagen

Prop. 2021/22:215

 

(1987:672)

 

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 10 a § och 5 kap. 14 § konkurslagen

 

(1987:672) ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2kap. 10 a §1

Om företagsrekonstruktion pågår

Om det pågår en företagsrekon-

enligt lagen (1996:764) om före-

struktion, ska en borgenärs ansökan

tagsrekonstruktion, skall en borge-

om konkurs, ifall gäldenären begär

närs ansökan om konkurs, ifall

det, förklaras vilande i avvaktan på

gäldenären begär det,

förklaras

att företagsrekonstruktionen upp-

vilande i avvaktan på att företags-

hör.

rekonstruktionen upphör.

 

 

Finns det särskilda skäl att anta

Om det finns särskilda skäl att

att borgenärens rätt allvarligt även-

anta att borgenärens rätt allvarligt

tyras, får dock rätten besluta att

äventyras, får dock rätten besluta

försätta gäldenären i

konkurs.

att försätta gäldenären i konkurs.

Innan ett sådant beslut meddelas

Innan ett sådant beslut meddelas

skall rekonstruktören beredas till-

ska rekonstruktören ges tillfälle att

fälle att yttra sig.

 

yttra sig.

5kap. 14 §2

Om en gäldenär som i en konkurs

Om en gäldenär som i en konkurs

har fått ackord återigen blir försatt i

har fått ackord återigen blir försatt i

konkurs innan ackordet har full-

konkurs innan ackordet har full-

gjorts, har en borgenär vars fordran

gjorts, har en borgenär vars fordran

har satts ned genom ackordet rätt

har satts ned genom ackordet rätt

till utdelning för fordringens hela

till utdelning för fordringens hela

ursprungliga belopp med avdrag

ursprungliga belopp

med avdrag

för vad han redan har uppburit.

för vad borgenären redan har fått.

Han får dock inte uppbära mer än

Utdelningen får dock inte vara

vad han har rätt till enligt ackordet.

större än vad borgenären har rätt

 

 

till enligt ackordet.

 

Första stycket tillämpas också

Första

stycket tillämpas också

när gäldenären har fått ackord

när gäldenären har fått en skuldupp-

enligt lagen (1996:764) om före-

görelse i en under företagsrekon-

tagsrekonstruktion.

struktion

fastställd

rekonstruk-

 

 

tionsplan.

 

 

 

 

 

 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1

Senaste lydelse 2003:538.

55

2

Senaste lydelse 1996:1056.

Prop. 2021/22:215 2. Den äldre lydelsen av 5 kap. 14 § gäller fortfarande när en gäldenär har fått ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekon- struktion.

56

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 6 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank1 ska ha följande lydelse.

8kap. 6 §

Prop. 2021/22:215

Riksbanken får efter prövning i varje enskilt fall medge ackord samt besluta om avskrivning, ned- sättning eller eftergift av fordran som banken har.

Riksbanken får efter prövning i varje enskilt fall anta ackord eller godkänna ett förslag till rekon- struktionsplan under företags- rekonstruktion och besluta om av- skrivning, nedsättning eller efter- gift av en fordran som banken har.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1Lagen omtryckt 1999:19.

57

1 Senaste lydelse 1996:776.

Prop. 2021/22:215 2.18

Förslag till lag om ändring i köplagen

 

 

 

 

(1990:931)

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 63 § köplagen (1990:931) ska ha följande

lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

63 §1

 

 

 

 

 

 

Har en part försatts i konkurs, får konkursboet inträda i avtalet. Motparten

får kräva att boet inom skälig tid ger besked om det vill inträda.

 

 

Inträder

konkursboet i

avtalet

Om

konkursboet

inträder

i

och är tiden för motpartens

avtalet, och tiden för motpartens

fullgörelse inne, får denne kräva att

fullgörelse är inne, får motparten

boet fullgör sin prestation eller, om

kräva att boet fullgör sin prestation

anstånd har medgetts, utan oskäligt

eller att boet, om anstånd har

uppehåll ställer godtagbar säkerhet

beviljats, utan oskäligt uppehåll

för sin fullgörelse. Är tiden för

ställer godtagbar säkerhet för sin

motpartens fullgörelse inte inne, får

fullgörelse. Är tiden för motpartens

denne kräva säkerhet om det av

fullgörelse inte inne, får motparten

särskild anledning

är nödvändigt

kräva säkerhet om det av någon

för att skydda honom mot förlust.

särskild

anledning

är

nödvändigt

 

 

 

 

 

för att skydda denne mot förlust.

Om boet inte inom skälig tid efter

Om boet inte inom skälig tid efter

motpartens

krav

enligt

första

motpartens krav

enligt

första

stycket inträder i avtalet eller inte

stycket inträder i avtalet eller inte

efterkommer

motpartens

krav

ställer

säkerhet

enligt

andra

enligt andra stycket, får motparten

stycket, får motparten häva köpet.

häva köpet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlämnas varan till köparen

Om

varan

överlämnas

till

eller hans konkursbo efter det att

konkursboet efter det att köparen

ansökan om företagsrekonstruktion

försatts i konkurs och betalning inte

enligt lagen (1996:764) om före-

har skett, får säljaren kräva att

tagsrekonstruktion har gjorts be-

varan

lämnas

tillbaka.

Varan

träffande

köparen

eller

denne

behöver dock inte lämnas tillbaka,

försatts i konkurs och har betalning

om betalning sker genast eller, i fall

inte skett, får säljaren kräva att

då köpesumman inte ännu har

varan lämnas tillbaka. Varan behö-

förfallit till betalning, konkursboet

ver dock inte lämnas tillbaka, om

inom skälig tid efter uppmaning

betalning sker genast eller, i fall då

ställer godtagbar säkerhet för betal-

köpesumman inte ännu har förfallit

ningen.

 

 

 

 

 

 

till betalning,

köparen

eller

 

 

 

 

 

 

 

konkursboet inom skälig tid efter uppmaning ställer godtagbar säker- het för betalningen.

58

Om konkursboet har sålt varan eller på annat sätt har förfogat över den så att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad, skall konkursboet anses ha inträtt i avtalet.

Om konkursboet har sålt varan Prop. 2021/22:215 eller på annat sätt har förfogat över

den så att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad, ska konkursboet anses ha inträtt i avtalet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande om varan överlämnats till köpa- ren efter att denne ansökt om företagsrekonstruktion enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

59

Prop. 2021/22:215 2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980)

 

om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.

1 §2

Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella instrument, med andra liknande rättigheter och åtaganden eller med valuta, om att förpliktelser dem emellan ska slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs, gäller mot konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller en avräkning av förpliktelser

1.mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem eller ett samverkande system, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler, eller

2.mellan en central motpart och en clearingmedlem eller en kund till en sådan clearingmedlem som avses i förordning (EU) nr 648/2012, om avräkningen har skett i enlighet med den centrala motpartens verk- samhetsbestämmelser.

Innehåller ett avtal enligt första

Innehåller ett avtal enligt första

stycket ett villkor som innebär att

stycket ett villkor som innebär att

en slutavräkning ska ske av samt-

en slutavräkning ska ske av samt-

liga utestående förpliktelser för det

liga utestående förpliktelser för det

fall företagsrekonstruktion enligt

fall att företagsrekonstruktion

lagen (1996:764) om företags-

beslutas för en av parterna gäller

rekonstruktion beslutas för en av

villkoret mot gäldenären och de

parterna gäller villkoret mot gälde-

borgenärer vars fordringar omfattas

nären och de borgenärer vars ford-

av en fastställd rekonstruktions-

ringar omfattas av ett offentligt

plan.

ackord.

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordringar som omfat- tas av ett offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

60

1

Lagen omtryckt 1992:558.

2

Senaste lydelse 2014:478.

2.20

Förslag till lag om ändring i lönegarantilagen

Prop. 2021/22:215

 

(1992:497)

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 § lönegarantilagen (1992:497) ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

1 §1

 

Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran (statlig

 

lönegaranti) hos en arbetsgivare som

 

 

1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land,

 

2. är föremål för företagsrekon-

2. genomgår företagsrekonstruk-

 

struktion

enligt lagen (1996:764)

tion, eller

 

om företagsrekonstruktion, eller

3.i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, i lydelsen enligt Europaparla- mentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Senaste lydelse 2017:364.

61

Prop. 2021/22:215

2.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931)

 

 

om individuellt pensionssparande

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § och 5 kap. 3 § lagen (1993:931) om

 

individuellt pensionssparande ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

 

 

Överlåtelse eller annat förfogande

Överlåtelse eller annat förfogande

 

över tillgångar på ett pensions-

över tillgångar på ett pensions-

 

sparkonto eller över rätten enligt ett

sparkonto eller över rätten enligt ett

 

pensionssparavtal får inte ske på ett

pensionssparavtal får inte ske på ett

 

sätt som strider mot denna lag eller

sätt som strider mot denna lag eller

 

mot villkor som enligt 58 kap. 30 §

mot villkor som enligt 58 kap. 30 §

 

inkomstskattelagen

(1999:1229)

inkomstskattelagen

(1999:1229)

 

skall tas in i avtalet. Sådana för-

ska tas in i avtalet. Sådana för-

 

foganden är ogiltiga.

 

foganden är ogiltiga.

 

 

 

Bestämmelsen i

första stycket

Trots första stycket får utmät-

 

hindrar dock inte utmätning eller

ning, eller överlåtelse vid ackord,

 

överlåtelse vid ackord eller kon-

konkurs eller i en under företags-

 

kurs.

 

 

 

rekonstruktion

fastställd

rekon-

 

 

 

 

 

struktionsplan, ske.

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §2

 

 

 

 

 

Om pensionsspararen försätts i

Om

pensionsspararen försätts i

 

konkurs efter ansökan som gjorts

konkurs efter ansökan som gjorts

 

innan tio år förflutit från det att

innan tio år förflutit från det att

 

pensionssparavtalet

ingicks

eller

pensionssparavtalet

ingicks eller

 

om offentligt ackord har fastställts

om en rekonstruktionsplan har fast-

 

inom samma tid skall bestäm-

ställts

under

företagsrekonstruk-

 

melserna i 117 § i den upphävda

tion inom samma tid ska bestäm-

 

lagen (1927:77) om försäkrings-

melserna i 117 § i den upphävda

 

avtal också tillämpas i fråga om

lagen (1927:77) om försäkrings-

 

möjligheten att av pensionsspar-

avtal också tillämpas i fråga om

 

institutet

utkräva

medel

som

möjligheten att av pensionsspar-

 

pensionsspararen

betalat

enligt

institutet utkräva

medel

som

 

pensionssparavtalet. Vid tillämp-

pensionsspararen betalat

enligt

 

ningen skall paragrafens hänvis-

pensionssparavtalet.

Vid tillämp-

 

ning till 116 och 102 §§ samma lag

ningen ska paragrafens hänvisning

 

i stället gälla 1 § respektive 4 kap.

till 116 och 102 §§ samma lag i

 

4 §.

 

 

 

stället gälla 1 § respektive

4 kap.

 

 

 

 

 

4 §.

 

 

 

 

62

1 Senaste lydelse 1999:1279.

 

 

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 2005:117.

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Den äldre lydelsen av 4 kap. 1 § gäller fortfarande för överlåtelser vid ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

3.Den äldre lydelsen av 5 kap. 3 § gäller fortfarande om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion har fastställts för pensionsspararen.

Prop. 2021/22:215

63

Prop. 2021/22:215 2.22

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

 

 

(1994:1220)

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

 

 

 

4 §1

 

 

 

Om en stiftelse försätts i konkurs

Om en stiftelse försätts i konkurs

 

eller beslut om företagsrekonstruk-

eller beslut om företagsrekonstruk-

 

tion enligt lagen (1996:764) om

tion meddelas för stiftelsen, ska

 

företagsrekonstruktion

meddelas

tingsrätten för registrering under-

 

för stiftelsen, ska tingsrätten för

rätta registreringsmyndigheten om

 

registrering

underrätta

registre-

beslutet och vem som har utsetts till

 

ringsmyndigheten om beslutet och

konkursförvaltare eller rekonstruk-

 

vem som har utsetts till konkurs-

tör.

 

 

 

förvaltare.

 

 

 

 

 

 

 

När en konkurs har avslutats eller

När en konkurs har avslutats eller

 

en företagsrekonstruktion enligt

en företagsrekonstruktion har upp-

 

lagen

om

företagsrekonstruktion

hört, ska tingsrätten genast för

 

har upphört, ska tingsrätten genast

registrering

underrätta

registre-

 

för registrering underrätta registre-

ringsmyndigheten och i det förra

 

ringsmyndigheten och i det förra

fallet ange om något överskott finns

 

fallet ange om något överskott finns

eller inte. Tingsrätten ska även för

 

eller inte. Tingsrätten ska även för

registrering

underrätta

registre-

 

registrering

underrätta

registre-

ringsmyndigheten när en högre rätt

 

ringsmyndigheten när en högre rätt

har upphävt ett beslut att försätta

 

har upphävt ett beslut att försätta

stiftelsen i konkurs eller ett beslut

 

stiftelsen i konkurs eller ett beslut

om företagsrekonstruktion.

 

om företagsrekonstruktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

64

1 Senaste lydelse 2009:244.

Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd förlust får Kammarkollegiet skydda en fordran genom att på offentlig auktion eller på en reglerad mark- nad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet köpa in egen- dom som är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen. Egendom som förvärvats på detta sätt ska avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust.
Kammarkollegiet får anta ackord vid betalningsinställelse eller kon- kurs eller godkänna ett förslag till rekonstruktionsplan under före- tagsrekonstruktion.

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1757) Prop. 2021/22:215

 

om förvaltning av vissa fonder inom

 

socialförsäkringsområdet

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1

Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd förlust får Kammarkollegiet skydda en fordran genom att på offentlig auktion eller på en reglerad mark- nad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet köpa in egen- dom som är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen. Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust.

Kammarkollegiet får anta ackord vid betalningsinställelse eller kon- kurs.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Senaste lydelse 2007:549.

65

Prop. 2021/22:215 2.24

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

(1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1

dels att 11 a kap. 10 §, 40 kap. 1 och 21 §§, 42 kap. 33 och 34 §§, 58 kap. 17, 31 och 33 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 40 kap. 20 § ska lyda ”Begränsningar vid konkurs, ackord, företagsrekonstruktion, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument”.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 a kap.

10 §2

Företaget får när personaloptionen förvärvas inte vara

1.skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning av sådant slag som anges i 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551),

2. föremål för företagsrekon-

2. föremål för företagsrekon-

struktion av sådant slag som anges

struktion,

ilagen (1996:764) om företags- rekonstruktion,

3.på obestånd, eller

4.föremål för betalningskrav på grund av ett beslut från Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

40 kap.

1 §3

I detta kapitel finns

en huvudregel i 2 §,

definitioner i 3–8 §§,

bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott hos företag efter ägarförändringar i 9–19 d §§,

– bestämmelser om

begräns-

– bestämmelser om begräns-

ningar i rätten till avdrag för

ningar i rätten till avdrag för under-

underskott vid konkurs,

ackord,

skott vid konkurs, ackord, företags-

skuldsanering, F-skuldsanering och

rekonstruktion, skuldsanering, F-

nedskrivning av relevanta kapital-

skuldsanering och nedskrivning av

instrument utanför resolution i 20

relevanta kapitalinstrument utanför

och 21 §§,

 

resolution i 20 och 21 §§,

bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut i 22 §,

bestämmelser om avdrag efter ombildningar i 23 §, och

hänvisningar i 24 §.

 

1

Lagen omtryckt 2008:803.

66

2

Senaste lydelse 2017:1212.

3

Senaste lydelse 2020:1076.

21 §4

 

Prop. 2021/22:215

Om den skattskyldige eller ett

Om den skattskyldige eller ett

svenskt handelsbolag som den

svenskt handelsbolag

som den

skattskyldige är delägare i får

skattskyldige är delägare i får

ackord utan konkurs, skuldsanering

ackord utan konkurs, skuld-

eller F-skuldsanering, ska avdrag

sanering, F-skuldsanering eller en

för underskott minskas med ett

skulduppgörelse i en under före-

belopp som motsvarar summan av

tagsrekonstruktion

fastställd

de skulder i näringsverksamheten

rekonstruktionsplan, ska avdrag för

som fallit bort genom ackordet,

underskott minskas med ett belopp

skuldsaneringen eller F-skuldsane-

som motsvarar summan av de

ringen.

skulder i näringsverksamheten som

 

fallit bort genom ackordet, skuld-

 

saneringen,

F-skuldsaneringen

eller skulduppgörelsen.

Om den skattskyldige får nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution enligt 6 kap. lagen (2015:1016) om resolution, ska avdrag för underskott minskas med ett belopp som motsvarar summan av nedskrivningarna av kapitalinstrumenten.

42kap.

33 §5

Underskott som uppkommit i en näringsverksamhet får dras av med

70 procent till den del

 

1. underskottet avser en sådan

1. underskottet avser en sådan

bostad i ett andelshus som skulle ha

bostad i ett andelshus som skulle ha

varit den skattskyldiges privat-

varit den skattskyldiges privat-

bostad om han innehaft den med

bostad om han eller hon innehaft

bostadsrätt, och

den med bostadsrätt, och

2.underskottet inte dras av enligt 45 kap. 32 §, 46 kap. 17 § eller 62 kap. 2–4 §§.

I fråga om avdraget tillämpas

I fråga om avdraget tillämpas

också bestämmelserna om begräns-

också bestämmelserna om begräns-

ningar vid konkurs, ackord, skuld-

ningar vid konkurs, ackord, före-

sanering och F-skuldsanering i

tagsrekonstruktion, skuldsanering

40 kap. 20 och 21 §§.

och F-skuldsanering i 40 kap. 20

 

och 21 §§.

Om ett underskott har dragits av enligt första stycket, får avdrag inte göras enligt 40 kap. 2 §.

4Senaste lydelse 2020:1075.

5 Senaste lydelse 2016:683.

67

Prop. 2021/22:215

68

34 §6

Underskott av näringsverksamhet det beskattningsår då en enskild näringsidkare upphör att bedriva näringsverksamheten ska dras av med 70 procent.

Underskottet ska dock inte dras av om det avser självständigt bedriven näringsverksamhet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det ska inte heller dras av till den del underskottet

dragits av enligt 45 kap. 32 §, 46 kap. 17 § eller 62 kap. 2–4 §§ eller legat till grund för avdrag enligt 33 §, eller

skulle ha fallit bort om tillgångar eller tjänster som har tagits ut ur näringsverksamheten hade uttagsbeskattats.

Underskottet ska dras av det följande beskattningsåret eller, om den skattskyldige begär det, fördelas på det året och de två därefter följande beskattningsåren.

Bestämmelserna om begräns-

Bestämmelserna

om begräns-

ningar vid konkurs, ackord, skuld-

ningar vid konkurs, ackord, före-

sanering och F-skuldsanering i

tagsrekonstruktion,

skuldsanering

40 kap. 20 och 21 §§ tillämpas

och F-skuldsanering i 40 kap. 20

också på sådant underskott.

och 21 §§ tillämpas också på ett

 

sådant underskott.

 

58kap. 17 §

Under den försäkrades livstid får en pensionsförsäkring överlåtas bara

1.till följd av ändring av anställningsförhållanden, förutsatt att försäk- ringen före eller efter överlåtelsen är en tjänstepensionsförsäkring,

2. på grund av utmätning, ackord

2. på grund av utmätning, ackord,

eller konkurs, eller

konkurs eller en under företags-

 

rekonstruktion

fastställd

rekon-

 

struktionsplan, eller

 

3. genom bodelning.

 

 

 

31 §

 

 

Rätt till behållning på pensionssparkonto får överlåtas bara

 

– på grund av utmätning, ackord

– på grund av utmätning, ackord,

eller konkurs, eller

konkurs eller en under företags-

 

rekonstruktion

fastställd

rekon-

 

struktionsplan, eller

 

på det sätt som anges i 4 kap. 12 och 16 §§ lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

33 §7

Behållning på pensionssparkonto

Behållning på pensionssparkonto

ska tas upp i inkomstslaget tjänst

ska tas upp i inkomstslaget tjänst

(avskattning) till den del pensions-

(avskattning) till den del pensions-

sparavtalet upphör att gälla enligt

sparavtalet upphör att gälla enligt

4 kap. 6 eller 14 § eller 6 kap. 5 §

4 kap. 6 eller 14 § eller 6 kap. 5 §

6Senaste lydelse 2016:683.

7Senaste lydelse 2007:1419.

lagen (1993:931) om individuellt

lagen (1993:931) om individuellt

pensionssparande eller till den del

pensionssparande eller till den del

behållningen tas i anspråk på grund

behållningen tas i anspråk på grund

av utmätning, ackord eller konkurs.

av utmätning, ackord, konkurs eller

 

en under företagsrekonstruktion

 

fastställd rekonstruktionsplan.

Med behållning på pensionssparkonto avses marknadsvärdet på till- gångarna på kontot efter avräkning för den skatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel som avser kontot.

Avskattningen ska ske när pensionssparavtalet upphör att gälla för tillgångarna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

Prop. 2021/22:215

69

Prop. 2021/22:215 2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:184)

 

om behandling av uppgifter i Kronofogde-

 

myndighetens verksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 20 och 23 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

2 kap.

20 §2

Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggningen av

konkurs-

1. handläggningen av konkurs-

tillsynsärenden och mål enligt löne-

tillsynsärenden, ärenden om tillsyn

garantilagen (1992:497),

 

över rekonstruktörer och mål enligt

 

 

lönegarantilagen (1992:497),

2.förebyggande av överskuldsättning och information om skuld- sanering och F-skuldsanering, och

3.tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

23 §

 

 

Uppgifter och handlingar i data-

Uppgifter och handlingar i data-

basen som kan hänföras till ett

basen som kan hänföras till ett

konkurstillsynsärende skall gallras

konkurstillsynsärende eller

ett

senast fem år efter utgången av det

ärende om tillsyn över rekonstruk-

kalenderår då ärendet avslutades,

törer ska gallras senast fem år efter

dock tidigast tio år efter utgången

utgången av det kalenderår då

av det kalenderår då beslutet om

ärendet avslutades. Ett konkurs-

konkurs fattades.

tillsynsärende

ska dock gallras

 

 

tidigast tio år efter utgången av det

 

 

kalenderår då beslutet om konkurs

 

 

fattades.

 

 

Uppgifter och handlingar som

Uppgifter och handlingar

som

kan hänföras till mål enligt löne-

kan hänföras till mål enligt löne-

garantilagen (1992:497) skall gall-

garantilagen (1992:497) ska gallras

ras senast tre år efter utgången av

senast tre år efter utgången av det

det kalenderår då handläggningen

kalenderår då

handläggningen av

av målet avslutades.

målet avslutades.

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

70

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

2

Senaste lydelse 2018:230.

2.26

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2021/22:215

 

försäkringsavtalslagen (2005:104)

 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 7 §, 14 kap. 14 §, 15 kap. 8 §, 19 kap. 24 § och 20 kap. 13 § försäkringsavtalslagen (2005:104) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9kap. 7 §

Vid ansvarsförsäkring får den skadelidande rikta krav direkt mot försäk- ringsbolaget på ersättning enligt försäkringsavtalet, om

1.den försäkrade enligt lag eller annan författning är skyldig att ha ansvarsförsäkring som omfattar skadan,

2. konkurs

har

beslutats

eller

2. konkurs har beslutats eller en

offentligt

ackord

har

fastställts

rekonstruktionsplan

enligt

lagen

beträffande den försäkrade, eller

(2022:000) om företagsrekonstruk-

 

 

 

 

 

 

tion har fastställts för den försäk-

 

 

 

 

 

 

rade, eller

 

 

 

3. den försäkrade är en juridisk person som numera är upplöst.

 

I fall som avses i 4 kap. 9 § andra

I fall som avses i 4 kap. 9 § andra

stycket andra meningen får den

stycket andra meningen får den

skadelidande

rikta krav

mot

skadelidande

rikta

krav

mot

försäkringsbolaget i den utsträck-

försäkringsbolaget i den utsträck-

ning ersättning inte kan utges av

ning ersättning inte kan betalas av

den försäkrade.

 

 

 

den försäkrade.

 

 

Framställs

krav

enligt

första

Framställs

krav

enligt

första

stycket,

skall

försäkringsbolaget

stycket, ska försäkringsbolaget om

om möjligt snarast meddela den

möjligt snarast meddela den försäk-

försäkrade om kravet. Dom mot

rade om kravet. En dom mot för-

försäkringsbolaget

eller

överens-

säkringsbolaget eller en överens-

kommelse med bolaget

inverkar

kommelse med bolaget inverkar

inte på skadeståndsskyldighet som

inte på skadeståndsskyldighet som

inte omfattas av försäkringsavtalet.

inte omfattas av försäkringsavtalet.

Den försäkrade och försäkrings-

Den försäkrade och försäkrings-

bolaget är skyldiga att på den

bolaget är skyldiga att på den

skadelidandes begäran lämna ho-

skadelidandes begäran lämna ho-

nom upplysning om försäkringen.

nom eller henne upplysning om

 

 

 

 

 

 

försäkringen.

 

 

 

14kap. 14 §

Ett förfogande över försäkringen är

Ett förfogande över försäkringen är

utan verkan i den mån förfogandet

utan verkan om förfogandet är

är förbjudet enligt ett försäkrings-

förbjudet enligt ett försäkrings-

villkor som enligt inkomstskatte-

villkor som enligt inkomstskatte-

lagen (1999:1229) skall tas in i

lagen (1999:1229) ska tas in i

försäkringsavtalet. Ett förbud mot

försäkringsavtalet. Ett förbud mot

71

Prop. 2021/22:215 överlåtelse hindrar dock inte utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i konkurs i vidare utsträckning än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller annan författning.

överlåtelse hindrar dock inte utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i en under företags- rekonstruktion fastställd rekon- struktionsplan eller i konkurs i vidare utsträckning än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller annan författning.

 

 

 

 

 

 

 

15 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

 

Om vid livförsäkring försäkrings-

Om försäkringstagaren eller döds-

 

tagaren eller dödsboet efter honom

boet efter honom eller henne

 

försätts i konkurs och försäkrings-

försätts i konkurs och försäkrings-

 

tagaren senare än tre år före den

tagaren senare än tre år före den

 

fristdag som anges i 4 kap. 2 §

fristdag som anges i 4 kap. 2 §

 

konkurslagen

 

(1987:672)

har

konkurslagen (1987:672) har be-

 

betalat

premie

för

försäkringen

talat premie för en livförsäkring

 

med belopp som vid betalnings-

med belopp som vid betalnings-

 

tillfället inte stod i skäligt för-

tillfället inte stod i skäligt för-

 

hållande till hans villkor, får

hållande till hans eller hennes

 

konkursboet

av

tillgodohavandet

villkor, får konkursboet av till-

 

hos

försäkringsbolaget kräva

åter

godohavandet

hos

försäkrings-

 

vad han har betalat för mycket. Om

bolaget kräva åter vad han eller hon

 

försäkringstagaren eller en pant-

har betalat för mycket. Om försäk-

 

havare inte har lämnat sitt samtycke

ringstagaren

eller en panthavare

 

till återbetalningen, skall konkurs-

inte har lämnat sitt samtycke till

 

boet för prövning av dess rätt väcka

återbetalningen,

ska

konkursboet

 

talan mot honom. Vid en sådan

för prövning av dess rätt väcka

 

talan tillämpas 4 kap. 19 och 20 §§

talan mot honom eller henne. Vid

 

konkurslagen.

 

 

 

 

en sådan talan tillämpas 4 kap. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

och 20 §§ konkurslagen.

 

 

Har försäkringsbeloppet betalats

Om försäkringsbeloppet har be-

 

ut, är den som har uppburit belop-

talats ut, är den som har tagit emot

 

pet skyldig att till konkursboet be-

beloppet skyldig att till konkurs-

 

tala tillbaka det belopp som kon-

boet betala tillbaka det belopp som

 

kursboet annars hade kunnat kräva

konkursboet

annars

hade

kunnat

 

åter

av

försäkringsbolaget.

Har

kräva

åter av

försäkringsbolaget.

 

beloppet uppburits av en förmåns-

Har beloppet tagits emot av en för-

 

tagare, gäller detta dock bara om

månstagare, gäller detta dock bara

 

utbetalningen har skett senare än

om utbetalningen har skett senare

 

sex månader före fristdagen. Åter-

än sex månader före fristdagen.

 

betalningsskyldigheten kan jämkas

Återbetalningsskyldigheten

får

 

om det finns synnerliga skäl. Också

jämkas om det finns synnerliga

 

vid en talan mot den som har upp-

skäl. Vid en talan mot den som har

 

burit försäkringsbeloppet tillämpas

tagit

emot

försäkringsbeloppet

 

4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen.

tillämpas 4 kap. 19 och 20 §§ kon-

 

 

 

 

 

 

 

 

kurslagen.

 

 

 

 

 

Första och andra styckena tilläm-

Första och andra styckena tilläm-

 

pas

också i

fråga

om offentligt

pas också i fråga om företags-

72

ackord vid företagsrekonstruktion.

rekonstruktion. Vid

en talan med

Försäkringsbolaget kan i försäk- ringsvillkoren bestämma att den försäkrade inte får överlåta eller pantsätta sin rätt enligt försäk- ringen. Ett förfogande i strid mot en sådan bestämmelse är utan verkan. Ett förbud mot överlåtelse hindrar dock inte utmätning eller över- låtelse vid ackord eller i en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan eller i konkurs i vidare utsträckning än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller annan författning.

Vid en talan med anledning av

anledning

av

planförhandling

ackordsförhandling

tillämpas

tillämpas 5 kap. 2 och 3 §§ lagen

3 kap. 6 och 7 §§ lagen (1996:764)

(2022:000)

om

företagsrekon-

om företagsrekonstruktion.

struktion.

 

 

Vid sådan försäkring som avses i 7 § får krav enligt denna paragraf göras gällande bara om den försäkrade eller den till vars förmån försäkringen annars gäller är närstående till arbetsgivaren på det sätt som anges i 4 kap. 3 § konkurslagen.

Krav enligt denna paragraf får inte göras gällande till nackdel för förmånstagare med oåterkalleligt förordnande.

19 kap.

24 §

Det som sägs i 14 kap. om förfogande över försäkringen tillämpas också

vid gruppersonförsäkring, om inte annat sägs i andra stycket.

 

Försäkringsbolaget kan i försäk-

Försäkringsbolaget kan i försäk-

ringsvillkoren bestämma att den

ringsvillkoren bestämma

att den

försäkrade inte får överlåta eller

försäkrade inte får överlåta eller

pantsätta sin rätt enligt försäk-

pantsätta sin rätt enligt försäk-

ringen. Ett förfogande i strid mot en

ringen. Ett förfogande i strid mot en

sådan bestämmelse är utan verkan.

sådan bestämmelse är utan verkan.

Ett förbud mot överlåtelse hindrar

Ett förbud mot överlåtelse hindrar

dock inte utmätning eller över-

dock inte utmätning eller över-

låtelse vid ackord eller i konkurs i

låtelse vid ackord eller i en under

vidare mån än detta följer av vad

företagsrekonstruktion

fastställd

som annars föreskrivs i lag eller

rekonstruktionsplan eller i konkurs

annan författning.

i vidare utsträckning än detta följer

 

av vad som annars föreskrivs i lag

 

eller annan författning.

 

20kap. 13 §

Det som sägs i 14 kap. om förfogande över försäkringen tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad personförsäkring, om inte annat sägs i andra stycket.

Försäkringsbolaget kan i försäk- ringsvillkoren bestämma att den försäkrade inte får överlåta eller pantsätta sin rätt enligt försäk- ringen. Ett förfogande i strid mot en sådan bestämmelse är utan verkan. Ett förbud mot överlåtelse hindrar dock inte utmätning eller över- låtelse vid ackord eller i konkurs i vidare mån än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller annan författning.

Prop. 2021/22:215

73

Prop. 2021/22:215

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Den äldre lydelsen av 9 kap. 7 § gäller fortfarande om offentligt ackord har fastställts beträffande den försäkrade enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

3.Den äldre lydelsen av 15 kap. 8 § gäller fortfarande i fråga om offent- ligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruk- tion.

74

2.27Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Härigenom föreskrivs att 25 kap. 16 § och 27 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25kap. 16 §

Om den kontrollbalansräkning som

Om den kontrollbalansräkning som

har lagts fram vid den första kon-

har lagts fram vid den första kon-

trollstämman inte utvisar att det

trollstämman inte utvisar att det

egna kapitalet, beräknat enligt 14 §,

egna kapitalet, beräknat enligt 14 §,

vid tiden för stämman uppgick till

vid tiden för stämman uppgick till

minst det registrerade aktiekapitalet

minst det registrerade aktiekapitalet

och stämman inte har beslutat att

och stämman inte har beslutat att

bolaget skall gå i likvidation, skall

bolaget ska gå i likvidation, ska

bolagsstämman inom åtta månader

bolagsstämman inom åtta månader

från den första kontrollstämman på

från den första kontrollstämman på

nytt pröva frågan om bolaget skall

nytt pröva frågan om bolaget ska

gå i likvidation (andra kontroll-

i likvidation (andra kontroll-

stämman). I fråga om beslutsunder-

stämman). Om ett bolag genomgår

lag och kallelse skall bestämmel-

företagsrekonstruktion

under den

serna i 3–6 §§ tillämpas.

tid som fristen om åtta månader

 

löper behöver dock en andra

 

kontrollstämma inte hållas tidigare

 

än två månader efter det att

 

rekonstruktionen upphört. I fråga

 

om

beslutsunderlag och

kallelse

 

ska

bestämmelserna

i

3–6 §§

 

tillämpas.

 

 

Styrelsen skall inför den andra

Styrelsen ska inför den andra

kontrollstämman upprätta en ny

kontrollstämman upprätta

en ny

kontrollbalansräkning enligt 14 §

kontrollbalansräkning

enligt 14 §

och låta bolagets revisor granska

och låta bolagets revisor granska

den. Den nya kontrollbalansräk-

den. Den nya kontrollbalansräk-

ningen och ett yttrande av bolagets

ningen och ett yttrande av bolagets

revisor över denna skall läggas

revisor över denna ska läggas fram

fram på stämman.

på stämman.

 

 

27kap. 2 §

Prop. 2021/22:215

Om den som har gjort en registreringsanmälan inte har följt vad som gäller om anmälan, skall Bolagsverket förelägga honom eller henne att yttra sig i frågan eller vidta rättelse inom viss tid. Det-

Om den som har gjort en registreringsanmälan inte har följt vad som gäller om anmälan, ska Bolagsverket förelägga honom eller henne att yttra sig i frågan eller vidta rättelse inom viss tid. Det-

75

Prop. 2021/22:215 samma gäller, om verket finner att

samma gäller, om verket finner att

det beslut som anmäls för registre-

det beslut som anmäls för registre-

ring eller en handling som bifogas

ring eller en handling som bifogas

anmälan

anmälan

1.inte har tillkommit i behörig ordning,

2.till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning eller mot bolagsordningen, eller

3.i något viktigare hänseende är otydligt eller vilseledande formulerat.

Om den som har gjort anmälan

Om den som har gjort anmälan

inte följer ett föreläggande enligt

inte följer ett föreläggande enligt

första stycket, skall anmälan skri-

första stycket, ska anmälan skrivas

vas av. En upplysning om detta

av. En upplysning om detta ska tas

skall tas in i föreläggandet.

in i föreläggandet.

 

Om det även sedan anmälaren har

Om det även sedan anmälaren har

yttrat sig finns hinder för registre-

yttrat sig finns hinder för registre-

ring som anmälaren har haft tillfälle

ring som anmälaren har haft tillfälle

att yttra sig över, skall Bolags-

att yttra sig över, ska Bolagsverket

verket vägra registrering. Om det

vägra registrering. Om det finns

finns skäl för det, får dock verket ge

skäl för det, får dock verket ge

den som har gjort anmälan tillfälle

anmälaren tillfälle att yttra sig på

att yttra sig på nytt innan beslut

nytt innan beslut fattas i ärendet.

fattas i ärendet.

 

 

 

Trots bestämmelserna i första–

Trots första–tredje styckena får

tredje styckena får ett bolags-

ett bolagsstämmobeslut registreras,

stämmobeslut registreras, om det

om

det enligt 7 kap. 51 § första

enligt 7 kap. 51 § första stycket inte

stycket inte längre är möjligt att

längre är möjligt att föra talan mot

föra talan mot beslutet. Detsamma

beslutet.

gäller för sådana uppgifter i en

 

 

fastställd rekonstruktionsplan

som

 

 

avses i 4 kap. 31 § lagen (2022:000)

 

 

om

företagsrekonstruktion,

om

 

 

rättens beslut att fastställa planen

 

 

har fått laga kraft.

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

76

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

Prop. 2021/22:215

Skatteverket får anta förslag om ackord, om det kan anses ekono- miskt fördelaktigt för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga förhållan- den eller av någon annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.

Ackordsförslag som inte fram- ställts i konkurs eller enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruk- tion får antas endast om övriga berörda borgenärer godkänner det.

Skatteverket får anta ett förslag om ackord eller ett förslag till rekon- struktionsplan under företags- rekonstruktion, om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga för- hållanden eller av någon annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.

Ackordsförslag som inte fram- ställts i konkurs får antas endast om övriga berörda borgenärer god- känner det.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

77

Prop. 2021/22:215 2.29

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962)

 

om valfrihetssystem

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

 

 

1. är i konkurs eller likvidation,

1. är i konkurs eller likvidation,

är under tvångsförvaltning eller är

är under tvångsförvaltning, är före-

föremål för ackord eller tills vidare

mål för ackord, genomgår företags-

har inställt sina betalningar eller är

rekonstruktion,

tills

vidare

har

underkastad näringsförbud,

inställt sina betalningar eller är

 

 

underkastad näringsförbud,

 

2. är

föremål för ansökan om

2. är föremål

för ansökan

om

konkurs, tvångslikvidation, ackord

konkurs, tvångslikvidation, ackord,

eller annat liknande förfarande,

företagsrekonstruktion

eller något

 

 

annat liknande förfarande,

 

3. genom lagakraftvunnen dom

3. genom en dom som fått laga

är dömd för brott som avser

kraft är dömd för brott som avser

yrkesutövningen,

yrkesutövningen,

 

 

 

4.har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åliggan-

5. inte har fullgjort sina skyldig-

den avseende socialförsäkrings-

heter i fråga om socialförsäk-

avgifter eller skatt i hemlandet eller

ringsavgifter eller skatt i hemlandet

annan stat inom EES-området, eller

eller annan stat inom EES-området,

 

eller

6.i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplys- ningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en före- trädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Den upphandlande myndigheten

Den upphandlande myndigheten

får begära att en sökande visar att

får begära att en sökande visar att

det inte finns någon grund för att

det inte finns någon grund för att

utesluta denne med stöd av första

utesluta sökanden med stöd av

stycket 1, 2, 3 eller 5.

första stycket 1, 2, 3 eller 5.

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

78

8 §
Sekretess gäller hos tillsynsmyn- digheten i konkurs för uppgift som angår misstanke om brott och som rör en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

2.30

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

Prop. 2021/22:215

 

sekretesslagen (2009:400)

 

Härigenom föreskrivs att 34 kap. 7 och 8 §§ offentlighets- och sekretess-

 

lagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

34kap. 7 §

Sekretess gäller hos tillsynsmyn-

Sekretess gäller hos tillsynsmyn-

digheten i konkurs för uppgift om

digheten i konkurs och över

en enskilds affärs- eller driftför-

rekonstruktörer för uppgift om en

hållanden, om det kan antas att den

enskilds affärs- eller driftförhållan-

enskilde lider skada om uppgiften

den, om det kan antas att den

röjs.

enskilde lider skada om uppgiften

 

röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Sekretess gäller hos tillsynsmyn- digheten i konkurs och över rekonstruktörer för uppgift som gäller misstanke om brott och som rör en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

79

Prop. 2021/22:215 2.31

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029)

 

om upphandling på försvars- och

 

säkerhetsområdet

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

11 kap.

 

2 §1

En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om leverantören

1. är i konkurs eller likvidation,

1. är i konkurs eller likvidation,

är under tvångsförvaltning eller är

är under tvångsförvaltning, är före-

föremål för ackord eller tills vidare

mål för ackord, genomgår företags-

har inställt sina betalningar eller är

rekonstruktion,

tills

vidare

har

underkastad näringsförbud,

 

inställt sina betalningar eller är

 

 

 

 

underkastad näringsförbud,

 

2. är föremål för

ansökan om

2. är föremål

för

ansökan

om

konkurs, tvångslikvidation, tvångs-

konkurs, tvångslikvidation, tvångs-

förvaltning,

ackord

eller

annat

förvaltning, ackord, företagsrekon-

liknande förfarande,

 

 

struktion eller något annat liknande

 

 

 

 

förfarande,

 

 

 

3. genom

lagakraftvunnen

dom

3. genom en dom som fått laga

är dömd för brott som avser

kraft är dömd för brott som avser

yrkesutövningen, såsom till följd av

yrkesutövningen, såsom till följd av

en överträdelse av befintlig lag-

en överträdelse av befintlig lag-

stiftning om export av försvars- och

stiftning om export av försvars- och

säkerhetsutrustning,

 

 

säkerhetsutrustning,

 

 

4.har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, såsom genom att inte ha iakttagit sina skyldigheter i fråga om informationssäkerhet eller försörjningstrygghet vid ett tidigare kontrakt, och den upphandlande myndigheten eller enheten kan visa detta,

5.har, på grundval av någon form av bevis som även kan bestå av skyddade uppgiftskällor, kunnat konstaterats inte vara så tillförlitlig som krävs för att inte riskera Sveriges säkerhet,

6. inte har fullgjort sina åliggan-

6. inte har fullgjort sina skyldig-

den avseende socialförsäkrings-

heter i fråga om socialförsäkrings-

avgifter eller skatt i det egna landet

avgifter eller skatt i det egna landet

eller i det land där upphandlingen

eller i det land där upphandlingen

sker, eller

sker, eller

7.i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplys- ningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 11 eller 12 kap.

Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i

80

1 Senaste lydelse 2018:594.

första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten eller enheten får, utom i de fall som avses i 4 §, begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta leveran- tören med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 6.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

Prop. 2021/22:215

81

Prop. 2021/22:215 2.32

Förslag till lag om ändring i

 

skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 3 §, 62 kap. 14 § och rubriken närmast före 62 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.

3 §1

Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete. Som ersättning för arbete räknas i denna lag även

1.pension,

2.livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,

3.engångsbelopp på grund av personskada,

4.sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),

5.ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverk- samhet,

6.undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,

7. behållning

på pensionsspar-

7. behållning

på pensionsspar-

konto

som ska

avskattas enligt

konto

som ska

avskattas enligt

58 kap. 33 § inkomstskattelagen på

58 kap. 33 § inkomstskattelagen på

grund

av att pensionssparavtalet

grund

av att pensionssparavtalet

har upphört att gälla eller att be-

har upphört att gälla eller att be-

hållningen har tagits i anspråk vid

hållningen har tagits i anspråk vid

utmätning, konkurs eller ackord,

utmätning, konkurs, ackord eller

 

 

 

företagsrekonstruktion,

8.ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänste- resa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, eller vid sådan tillfällig anställning eller sådant uppdrag som avses i 12 kap. 9 § samma lag, till den del ersättningen överstiger

a) de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 10–15, 17 och 21 §§ inkomstskattelagen, eller

b) den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,

9.andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 8, till den del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen,

10.den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskatte- lagen när en medlem har gått ur en ekonomisk förening, och

11.annan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten.

82

1 Senaste lydelse 2021:1165.

 

62 kap.

 

Prop. 2021/22:215

Avräkning efter ackord

Avräkning efter ackord eller en

 

 

fastställd rekonstruktionsplan

 

14 §

 

 

Om en skatt eller avgift som

Om en skatt eller avgift som

omfattas av ett villkor om

omfattas av ett villkor om avräk-

avräkning i ett beslut om ackord

ning i ett beslut om ackord eller i en

sätts ned, ska det tillgodoräknade

under företagsrekonstruktion

fast-

beloppet i första hand räknas av

ställd

rekonstruktionsplan

sätts

mot den skuld som ackordet avsåg.

ned,

ska det tillgodoräknade

 

 

beloppet i första hand räknas av

 

 

mot den skuld som ackordet eller

 

 

planen avsåg.

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

83

Prop. 2021/22:215 2.33

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:311)

 

om valfrihetssystem i fråga om tjänster för

 

elektronisk identifiering

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

10 §

 

 

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

 

1. är i konkurs eller likvidation,

1. är i konkurs eller likvidation,

är under tvångsförvaltning eller är

är under tvångsförvaltning, genom-

föremål för ackord eller tills vidare

går företagsrekonstruktion, tills vi-

har inställt sina betalningar eller är

dare har inställt sina betalningar,

underkastad näringsförbud,

eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål

för ansökan om

2. är föremål

för ansökan

om

konkurs, tvångslikvidation, ackord

konkurs, tvångslikvidation,

före-

eller annat liknande förfarande,

tagsrekonstruktion eller något an-

 

 

nat liknande förfarande,

 

3. genom lagakraftvunnen dom

3. genom en dom som fått laga

är dömd för brott som avser

kraft är dömd för brott som avser

yrkesutövningen,

yrkesutövningen,

 

4. kan visas ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

5. inte har fullgjort sina åliggan-

5. inte har fullgjort sina skyldig-

den avseende

socialförsäkrings-

heter i fråga om socialförsäk-

avgifter eller skatt i hemlandet eller

ringsavgifter eller skatt i hemlandet

en annan stat inom Europeiska

eller en annan stat inom Europeiska

ekonomiska

samarbetsområdet,

ekonomiska

samarbetsområdet,

eller

 

eller

 

 

6.i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna upplysningar eller har lämnat felaktiga upplysningar som har begärts med stöd av 11 §.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses

iförsta stycket 3 eller har gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

84

2.34

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:948)

Prop. 2021/22:215

 

om stöd vid korttidsarbete

 

Härigenom föreskrivs att 5 b § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

5 b §1

 

Ett godkännande

enligt 5 a §

får

Ett godkännande enligt 5 a § får

inte lämnas om arbetsgivaren vid

inte lämnas om arbetsgivaren vid

tidpunkten för ansökan om god-

tidpunkten för ansökan om god-

kännande är

 

 

 

 

kännande

 

1. skyldig

att

upprätta

en

1. är skyldig att upprätta

en

kontrollbalansräkning enligt 25 kap.

kontrollbalansräkning enligt 25 kap.

13 § aktiebolagslagen (2005:551),

13 § aktiebolagslagen (2005:551),

2. föremål

för

företagsrekon-

2. genomgår företagsrekonstruk-

struktion

enligt lagen (1996:764)

tion, eller

 

om företagsrekonstruktion, eller

 

 

 

3. på obestånd.

 

 

 

3. är på obestånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Senaste lydelse 2020:207.

85

Prop. 2021/22:215 2.35

Förslag till lag om ändring i

 

skuldsaneringslagen (2016:675)

Härigenom föreskrivs i fråga om skuldsaneringslagen (2016:675) dels att 7, 19, 41 och 54 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 41 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

7 §

Skuldsanering

får

beviljas

om

Skuldsanering får beviljas om

gäldenären inte rätteligen

kan

gäldenären är insolvent och så

betala sina skulder och denna

skuldsatt att han eller hon med

oförmåga med hänsyn till samtliga

hänsyn till samtliga omständigheter

omständigheter

kan

antas

bestå

inte kan antas ha förmåga att betala

under överskådlig tid (kvalificerad

sina skulder inom överskådlig tid.

insolvens).

 

 

 

 

19 §

När ett inledandebeslut har meddelats ska detta genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får kungörelsen införas även i en eller flera ortstidningar.

I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären

uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen

 

 

1. uppge sitt namn och person-

 

eller organisationsnummer

eller

 

motsvarande

identifieringsnum-

 

mer,

 

 

1. anmäla sina fordringar mot

2. anmäla sina fordringar mot

gäldenären,

gäldenären,

 

 

2. lämna närmare uppgifter om

3. lämna närmare uppgifter om

fordringarna och andra uppgifter av

fordringarna och andra uppgifter av

betydelse för prövningen av

betydelse för

prövningen

av

ärendet, och

ärendet, och

 

 

3. ange till vilket konto som

4. ange till vilket konto som

betalning ska ske.

betalning ska ske.

 

Fristen i andra stycket får förlängas till två månader, om det finns särskilda skäl.

41 §

Inbetalda medel som tillhör borgenärerna jämte ränta ska Kronofogde- myndigheten betala ut till borgenärerna en gång om året.

Utbetalning till en borgenär ska göras till det konto som angetts av borgenären. Om det finns särskilda skäl, får utbetalning göras på annat sätt.

86

Om utbetalning till en borgenär Prop. 2021/22:215 inte görs, ska en underrättelse

skickas till borgenären.

41 a §

En borgenär förlorar sin rätt till inbetalda medel enligt 40 § om borgenären inte inom tre månader från dagen för den sista utbetal- ningen till borgenärerna enligt beslutet om skuldsanering lämnar sådana uppgifter till Kronofogde- myndigheten att medlen kan betalas ut till borgenären enligt 41 § andra stycket.

De medel som en borgenär har förlorat sin rätt till ska fördelas mellan övriga borgenärer och i andra hand betalas tillbaka till gäldenären. Om utbetalning eller återbetalning inte är möjlig, till- faller medlen staten.

54 §

Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller ansökan om skuldsanering.

Om en ansökan om förhandling

Om en ansökan om planförhand-

om offentligt ackord tas upp sedan

ling under företagsrekonstruktion

gäldenären har ansökt om skuld-

tas upp sedan gäldenären har ansökt

sanering,

ska skuldsaneringsären-

om skuldsanering, ska skuld-

det förklaras vilande. Om ackordet

saneringsärendet förklaras vilande.

fastställs,

förfaller ansökan om

Om en rekonstruktionsplan fast-

skuldsanering.

ställs, förfaller ansökan om skuld-

 

 

sanering.

Om gäldenären avlider, förfaller ansökan om skuldsanering.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Bestämmelsen i 19 § i den nya lydelsen gäller inte för ärenden där ett beslut att inleda skuldsanering har meddelats före ikraftträdandet.

3.Den nya 41 a § gäller även i fråga om ärenden där betalningsplanen löpt ut före ikraftträdandet. För sådana ärenden tillämpas paragrafen dock från och med den 1 november 2022.

4.Bestämmelsen i 54 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för det fall beslut om förhandling om offentligt ackord meddelas eller ett ackord fastställs enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion efter att gäldenären ansökt om skuldsanering.

87

8 §
F-skuldsanering får beviljas om gäldenären är insolvent och så skuldsatt att han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid.

Prop. 2021/22:215 2.36

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:676)

 

om skuldsanering för företagare

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

dels att 6, 8, 13, 14, 21, 43 och 56 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 43 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §

F-skuldsanering får beviljas om gäldenären är

1.en företagare som har varit engagerad i en näringsverksamhet, om hans eller hennes skuldbörda till huvudsaklig del har anknytning till denna verksamhet,

2.en företagare som är engagerad i en näringsverksamhet, om de skulder som uppkommer i denna rätteligen kan betalas eller om oförmågan att betala dessa skulder endast är tillfällig, eller

3.en närstående till en företagare, om den närståendes skuldbörda till huvudsaklig del har anknytning till företagarens näringsverksamhet.

Första stycket 1 hindrar inte att en företagare som har varit enga- gerad i en näringsverksamhet beviljas F-skuldsanering om hans eller hennes skuldbörda med an- knytning till näringsverksamheten gör att han eller hon uppfyller kra- ven i 8 §.

F-skuldsanering får beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (kvalificerad insolvens).

En bedömning av om gäldenären är kvalificerat insolvent ska göras även om hans eller hennes framtida inkomstförhållanden är oklara.

En bedömning av om gäldenären uppfyller kraven i första stycket ska göras även om hans eller hennes framtida inkomstförhållanden är oklara.

13 §

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen (1996:242) om domstols- ärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige,

88

2. gäldenärens inkomster och utgifter,

3. gäldenärens tillgångar

och

3. gäldenärens tillgångar

och

skulder med uppgift om varje

skulder med uppgift om varje

borgenärs namn, person- eller

borgenärs namn, person- eller

organisationsnummer, adress

och

organisationsnummer, eller

mot-

telefonnummer,

 

svarande

identifieringsnummer,

 

 

adress och telefonnummer,

 

4.vilka av skulderna som har anknytning till företagarens närings- verksamhet,

5. huruvida

den person

som

5. huruvida

den person som

driver eller har drivit näringsverk-

driver eller har drivit näringsverk-

samheten är eller har varit försatt i

samheten är eller har varit försatt i

konkurs eller genomgår eller har

konkurs eller genomgår eller har

genomgått en

förhandling

om

genomgått en

företagsrekonstruk-

offentligt ackord,

 

tion,

 

6.hur näringsverksamheten drivs eller har drivits,

7.omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gälde- nären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och F-skuldsaneringens betydelse för gäldenärens framtida förvärvsförmåga, och

8.gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållan- den som i övrigt är av betydelse för prövningen av ärendet.

Uppgifterna ska lämnas av gäldenären på heder och samvete.

14 §

Till ansökan ska bifogas årsredovisning eller årsbokslut avseende det senast avslutade räkenskapsåret för företagarens näringsverksamhet. Om det har upprättats en revisionsberättelse, ska även denna bifogas.

Om den person som driver eller har drivit näringsverksamheten är eller har varit försatt i konkurs, ska till ansökan bifogas förvaltarberättelse, bouppteckning och eventuell slutredovisning enligt 7 kap. 13 och 15 §§

samt 13 kap. konkurslagen (1987:672).

 

Om den person som driver eller

Om den person som driver eller

har drivit näringsverksamheten har

har drivit näringsverksamheten har

genomgått

en förhandling om

genomgått

en planförhandling

offentligt ackord, ska till ansökan

enligt lagen (2022:000) om före-

bifogas

rekonstruktörsberättelse

tagsrekonstruktion, ska till ansökan

och bouppteckning enligt 3 kap.

bifogas

rekonstruktörsberättelse

11 § första stycket 1 och 14 § lagen

och förteckning över tillgångar och

(1996:764) om företagsrekonstruk-

skulder enligt 4 kap. 8 § 1 och 2 den

tion.

 

lagen.

 

21 §

När ett inledandebeslut har meddelats ska detta genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får kungörelsen införas även i en eller flera ortstidningar.

I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen

1. uppge sitt namn och person- eller organisationsnummer eller motsvarande identifieringsnum- mer,

Prop. 2021/22:215

89

Prop. 2021/22:215

1. anmäla sina fordringar mot

2. anmäla sina fordringar mot

 

gäldenären,

gäldenären,

 

 

 

2. lämna närmare uppgifter om

3. lämna närmare uppgifter om

 

fordringarna och andra uppgifter av

fordringarna och andra uppgifter av

 

betydelse för prövningen av ären-

betydelse för prövningen av ären-

 

det, och

det, och

 

 

 

3. ange till vilket konto som

4. ange till vilket konto som

 

betalning ska ske.

betalning ska ske.

 

 

Fristen i andra stycket får förlängas till två månader, om det finns

 

särskilda skäl.

 

 

 

 

43 §

 

 

 

Inbetalda medel som tillhör borgenärerna jämte ränta ska Krono-

 

fogdemyndigheten betala ut till borgenärerna en gång om året.

 

 

 

Utbetalning till en borgenär ska

 

 

göras till det konto som angetts av

 

 

borgenären. Om det finns särskilda

 

 

skäl, får utbetalning göras på annat

 

 

sätt.

 

 

 

 

Om utbetalning till en borgenär

 

 

inte görs, ska en underrättelse

 

 

skickas till borgenären.

 

 

 

43 a §

 

 

 

 

En borgenär förlorar sin rätt till

 

 

inbetalda medel enligt 42 § om

 

 

borgenären inte inom tre månader

 

 

från dagen för den sista utbetal-

 

 

ningen till

borgenärerna

enligt

 

 

beslutet om F-skuldsanering läm-

 

 

nar sådana uppgifter till Krono-

 

 

fogdemyndigheten att medlen kan

 

 

betalas ut till borgenären enligt

 

 

43 § andra stycket.

 

 

 

De medel som en borgenär har

 

 

förlorat sin rätt till ska fördelas

 

 

mellan övriga borgenärer och i

 

 

andra hand betalas tillbaka till

 

 

gäldenären. Om utbetalning

eller

 

 

återbetalning inte är möjlig, till-

 

 

faller medlen staten.

 

 

56 §

 

 

 

Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller ansökan om F-skuldsanering.

 

Om en ansökan om förhandling

Om en ansökan om planförhand-

 

om offentligt ackord tas upp sedan

ling under

företagsrekonstruktion

 

gäldenären har ansökt om F-skuld-

tas upp sedan gäldenären har ansökt

 

sanering, ska ärendet om F-skuld-

om F-skuldsanering, ska ärendet

 

sanering förklaras vilande. Om

om F-skuldsanering förklaras vi-

 

ackordet fastställs, förfaller ansö-

lande. Om en rekonstruktionsplan

90

kan om F-skuldsanering.

fastställs, förfaller ansökan om F-

 

skuldsanering.

Om den näringsverksamhet som

Om den näringsverksamhet som

företagaren är eller har varit

företagaren är eller har varit enga-

engagerad i drivs av en juridisk

gerad i drivs av en juridisk person

person som är försatt i konkurs eller

som är försatt i konkurs eller har

har inlett en förhandling om offent-

inlett en planförhandling, ska ären-

ligt ackord, ska ärendet om F-

det om F-skuldsanering förklaras

skuldsanering förklaras vilande om

vilande om det med hänsyn till

det med hänsyn till behovet av

behovet av utredning finns skäl för

utredning finns skäl för det.

det.

Om gäldenären avlider, förfaller ansökan om F-skuldsanering.

1.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2.Bestämmelsen i 21 § i den nya lydelsen gäller inte för ärenden där ett beslut att inleda F-skuldsanering har meddelats före ikraftträdandet.

3.Den nya 43 a § gäller även i fråga om ärenden där betalningsplanen löpt ut före ikraftträdandet. För sådana ärenden tillämpas paragrafen dock från och med den 1 november 2022.

4.Den äldre lydelsen av 56 § gäller fortfarande för det fall beslut om förhandling om offentligt ackord meddelas eller ett ackord fastställs enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion efter att gäldenären ansökt om F-skuldsanering.

Prop. 2021/22:215

91

Prop. 2021/22:215 2.37

Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000)

 

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Härigenom föreskrivs att 10 § förmånsrättslagen (1970:979) i stället för lydelsen enligt lagen (2022:000) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2021/22:169

Föreslagen lydelse

10 §

Allmän förmånsrätt följer med

1.den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i kon- kurs och för beslut att ett dödsbos egendom ska avträdas till förvaltning av boutredningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnader när gäldenären avlidit före konkursbeslutet,

2. arvode och kostnadsersättning

2. arvode och kostnadsersättning

till rekonstruktör

enligt

lagen

till rekonstruktör eller tillsyns-

(1996:764) om företagsrekonstruk-

person enligt lagen (2022:000) om

tion, tillsynsman enligt nämnda lag

företagsrekonstruktion, tillsynsman

eller konkurslagen (1987:672) eller

enligt

konkurslagen

(1987:672)

förordnad

boutredningsman, om

eller

förordnad

boutredningsman,

fordringen avser tid inom sex

om fordringen avser tid inom sex

månader

innan

konkursansökan

månader

innan

 

konkursansökan

gjordes eller därefter,

 

gjordes eller därefter,

 

 

3. kostnad för särskilda åtgärder

3. kostnad för särskilda åtgärder

som under den tid som anges

som under den tid som anges

under 2 vidtagits med rekonstruk-

under 2 vidtagits med rekonstruk-

törens eller tillsynsmannens god-

törens, tillsynspersonens eller till-

kännande eller av boutrednings-

synsmannens godkännande eller av

mannen och uppenbart varit till

boutredningsmannen

och uppen-

borgenärernas bästa,

 

bart varit till borgenärernas bästa,

 

 

 

 

 

4. fordringar som ingår i en fast-

 

 

 

 

 

ställd

rekonstruktionsplan

och

 

 

 

 

 

utgör ny finansiering enligt 4 kap.

 

 

 

 

 

7 §

8

lagen om

företagsrekon-

 

 

 

 

 

struktion, i den utsträckning och

 

 

 

 

 

under den tid som anges i planen,

4. andra fordringar som grundar

5. andra fordringar som grundar

sig på avtal som gäldenären med

sig på avtal som gäldenären med

rekonstruktörens samtycke

träffat

rekonstruktörens

samtycke

träffat

under

en

företagsrekonstruktion

under

en

företagsrekonstruktion

enligt lagen om företagsrekon-

enligt lagen om företagsrekon-

struktion,

 

 

 

struktion,

 

 

 

 

 

5. ersättning till resolutionsmyn-

6. ersättning till resolutionsmyn-

digheten (Riksgäldskontoret) enligt

digheten (Riksgäldskontoret) enligt

lagen

(2015:1016)

om resolution,

lagen

(2015:1016)

om resolution,

om fordringen avser tid inom sex

om fordringen avser tid inom sex

månader

innan

konkursansökan

månader

innan

 

konkursansökan

gjordes eller därefter, och

 

gjordes eller därefter, och

 

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. andra fordringar som grundar

7. andra fordringar som grundar Prop. 2021/22:215

sig på avtal som gäldenären med

sig på avtal som gäldenären med

resolutionsmyndighetens

eller en

resolutionsmyndighetens eller en

särskild förvaltares samtycke träf-

särskild förvaltares samtycke träf-

fat under en resolution enligt

fat under en resolution enligt

– lagen om resolution, eller

lagen om resolution, eller

– Europaparlamentets och rådets

– Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2021/23 av den

förordning (EU) 2021/23 av den

16 december 2020 om en ram för

16 december 2020 om en ram för

återhämtning och resolution av cen-

återhämtning och resolution av cen-

trala motparter och om ändring av

trala motparter och om ändring av

förordningarna (EU) nr 1095/2010,

förordningarna (EU) nr 1095/2010,

(EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014,

(EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014,

(EU) nr 806/2014 och (EU)

(EU) nr 806/2014 och (EU)

2015/2365

samt

direktiven

2015/2365

samt

direktiven

2002/47/EG,

2004/25/EG,

2002/47/EG,

 

2004/25/EG,

2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU)

2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU)

2017/1132.

 

 

2017/1132.

 

 

Förmånsrätt enligt första stycket

Förmånsrätt enligt första stycket

1–3 och 5 gäller endast i den

1–3 och 6 gäller endast i den ut-

utsträckning beloppet med hänsyn

sträckning beloppet med hänsyn till

till omständigheterna är skäligt.

omständigheterna är skäligt.

 

 

 

Förmånsrätt enligt första stycket

 

 

 

5 upphör att gälla

 

1.om en rekonstruktionsplan fastställs under en företagsrekon- struktion, eller

2.tre månader efter att företags- rekonstruktionen upphört utan att någon rekonstruktionsplan har fastställts, om inte en konkursan- sökan som avser gäldenären har gjorts inom den tiden.

93

Riksbanken får anta ackord eller godkänna ett förslag till rekon- struktionsplan under företags- rekonstruktion och besluta om av- skrivning, nedsättning eller efter- gift av en fordran.

Prop. 2021/22:215 2.38

Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000)

 

om Sveriges riksbank

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 4 § lagen (2022:000) om Sveriges

riksbank ska ha följande lydelse.

 

Lydelse enligt prop. 2021/22:41

Föreslagen lydelse

9 kap.

4 §

Riksbanken får förvärva varje slag av egendom i syfte att skydda en fordran. Egendomen ska säljas så snart det är lämpligt och senast när det kan ske utan förlust.

Riksbanken får medge ackord och besluta om avskrivning, ned- sättning eller eftergift av en ford- ran.

94

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2021/22:215

 

I Sverige finns sedan 1996 en lag om företagsrekonstruktion. Reglerna om företagsrekonstruktion har varit föremål för överväganden av olika utredningar genom åren, se bl.a. Förmånsrättskommitténs slutbetänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80) och 2007 års Insolvensutrednings slutbetänkande Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag (SOU 2010:2). Sedan 2016 finns det vidare en lag om skuldsanering för företagare.

Regeringen gav i februari 2015 en särskild utredare i uppdrag att identi- fiera hinder och möjligheter samt lämna förslag på åtgärder, för att för- bättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. I oktober 2016 överlämnade Entreprenörskapsutredningen betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72). I betänkan- det lämnas bl.a. förslag i syfte att öka förutsättningarna att uppnå en lyckad företagsrekonstruktion och att stärka borgenärernas förtroende för rekon- struktionsinstitutet. Förslagen har inte lett till lagstiftning.

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 20 juni 2019 direktivet (EU) 2019/1023 om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra för- faranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effekti- vare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (Rekonstruktions- och insolvensdirektiv), som i det följande benämns insolvensdirektivet. Insolvensdirektivet syftar till att säkerställa att livskraftiga företag har tillgång till effektiva nationella ramverk för rekonstruktion och förbättra utsikterna för överskuldsatta företagare att få en andra chans. Direktivet finns som bilaga 1.

Regeringen gav i september 2019 en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur insolvensdirektivets regler om rekonstruktion ska genomföras i svensk rätt. I uppdraget ingick även att beakta de förslag som har lämnats av bl.a. Entreprenörskapsutredningen. Utredningen, som antog namnet Rekonstruktionsutredningen, överlämnade i mars 2021 betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 2. Betänkan- dets lagförslag finns i bilaga 3.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan- serna finns i bilaga 4. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftnings- ärendet (Ju2021/01037).

I departementspromemorian Insolvensdirektivet och reglerna om skuld- sanering (Ds 2021:6) behandlas genomförandet insolvensdirektivets regler om skuldavskrivning och näringsförbud samt om effektivare insolvensför- faranden. I promemorian behandlas även vissa frågor kopplade till Krono- fogdemyndighetens roll som betalningsförmedlare i skuldsaneringsverk- samheten som saknar samband med genomförandet av insolvensdirek- tivet. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 5. Promemorians lagförslag finns i bilaga 6.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstans- erna finns i bilaga 7. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftnings- ärendet (Ju2021/00749).

95

Prop. 2021/22:215 I Europeiska kommissionens regi har fyra möten hållits om genom- förandet av insolvensdirektivet.

Jämförelsetabeller med en sammanställning av bestämmelserna i insol- vensdirektivet och närmast motsvarande bestämmelser i svensk lag, liksom av bestämmelserna i den föreslagna nya lagen om företags- rekonstruktion och den nuvarande lagen, finns i bilaga 8 och bilaga 9.

I propositionen behandlar regeringen Rekonstruktionsutredningens och promemorians lagförslag. Rekonstruktionsutredningen behandlar i stora delar samma frågor som Entreprenörskapsutredningen och den senare utredningen har dessutom till stor del förlorat aktualitet till följd av det nya insolvensdirektivet. Regeringen avser mot den bakgrunden inte att gå vidare med Entreprenörsskapsutredningens förslag som rör företagsrekon- struktion.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 17 februari 2022 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 10.

Lagrådets yttrande finns i bilaga 11. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 4.2.2, 6.3.1–6.3.3, 6.4, 6.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.4, 8.3.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.6.2, 8.7.1, 8.8, 8.9, 8.11, 8.13, 9.2, 10.1.2, 12.2, 14.2.1–14.2.3 och 16 samt i författningskommentaren.

I förhållande till lagrådsremissens lagförslag föreslås en något senare ikraftträdandetidpunkt. Dessutom tillkommer ett förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979). Dessa ändringar är författningstekniska och även i övrigt av sådan be- skaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över dessa förslag. I förhållande till lagrådsremissens lagförslag görs dessutom vissa språkliga och redak- tionella ändringar.

4 Insolvensdirektivet och dess genomförande

4.1 Insolvensdirektivets syfte och innehåll

 

Insolvensdirektivets övergripande syfte är att komma till rätta med hinder

 

mot den fria rörligheten för kapital, minska antalet konkurser av i grunden

 

fungerande företag och förbättra utsikterna för företagare att få en andra

 

chans. Förslaget är en del av arbetet med kapitalmarknadsunionen och är

 

en av de prioriterade åtgärderna i Europeiska kommissionens inremark-

 

nadsstrategi. Direktivet innehåller olika insolvensrättsliga regler. Det är

 

inte fråga om några fullständiga regelsystem, utan i stället grundläggande

 

krav för mer centrala delar av olika förfaranden, ofta i form av minimikrav.

 

EU-nivå finns sedan tidigare på insolvensrättens område Europa-

 

parlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om

 

insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning) som reglerar frågor

96

om behörighet, lagval, erkännande och verkställighet. Direktivet är den

 

första rättsakten på EU-nivå med regler om materiell insolvensrätt. Det är avsett att gälla parallellt med 2015 års insolvensförordning.

Direktivet är indelat i sex avdelningar.

I avdelning I finns artiklar om syfte och tillämpningsområde, defini- tioner samt verktyg för tidig varning för att upptäcka tecken på insolvens hos en gäldenär.

Artikel 1 innehåller bestämmelser om direktivets syfte och tillämpnings- område. I artikeln regleras också vad som inte omfattas av direktivet.

Artikel 2 innehåller definitioner av centrala begrepp i direktivet, såsom vad som avses med rekonstruktion, berörda parter, andelsinnehavare, avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder, kontrakt med återstående skyldigheter och test om borgenärers bästa intresse. I artikeln klargörs också vem som ska anses vara entreprenör och vad som avses med begreppen fullständig skuldavskrivning och betalningsplan.

Artikel 3 innehåller bestämmelser om att medlemsstaterna ska säker- ställa att gäldenärer har tillgång till ett eller flera verktyg för tidig varning för att upptäcka insolvens hos en gäldenär. I artikeln anges ett antal exem- pel på sådana verktyg. Vidare anges att medlemsstaterna ska säkerställa att gäldenärer och arbetstagarrepresentanter har tillgång till information om verktyg för tidig varning och till förfaranden och åtgärder som rör rekonstruktion och skuldavskrivning.

I avdelning II finns artiklar om ett ramverk för förebyggande rekon- struktion.

Artikel 4 föreskriver en skyldighet för medlemsstaterna att säkerställa att gäldenärer, om det råder sannolikhet för insolvens, har tillgång till ett ramverk för förebyggande rekonstruktion. I artikeln regleras också vissa grundläggande frågor om förfarandet för rekonstruktion, däribland vilka som ska kunna ansöka om rekonstruktion och medlemsstaternas möjlig- heter att begränsa tillgången till rekonstruktionsförfaranden.

Artikel 5 innehåller bestämmelser om gäldenärens rådighet över sina till- gångar under ett rekonstruktionsförfarande. I artikeln regleras också under vilka förutsättningar det ska utses en förvaltare.

Artikel 6 innehåller bestämmelser om medlemsstaternas skyldighet att säkerställa att gäldenärer kan omfattas av ett s.k. avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder. I artikeln regleras också bl.a. hur länge ett sådant avbrott får pågå.

Artikel 7 reglerar vilka verkningar som ska följa av att verkställighets- åtgärder mot en gäldenär avbryts. I artikeln anges vidare bl.a. att medlems- staterna ska säkerställa att borgenärer inte tillåts hålla inne en prestation eller avsluta, påskynda eller på annat sätt ändra pågående avtal enbart på grund av en avtalsklausul som ger parten en sådan rätt till följd av en ansökan eller ett beslut om avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder eller företagsrekonstruktion (s.k. ipso-facto klausuler).

Artikel 8 innehåller bestämmelser om rekonstruktionsplanens innehåll. Artikeln föreskriver vidare att medlemsstaterna via internet ska tillhanda- hålla en checklista för rekonstruktionsplaner som är anpassad till de behov som finns för mikroföretag samt små och medelstora företag.

Artikel 9 reglerar hur rekonstruktionsplaner antas. I artikeln finns bl.a. bestämmelser om vilka som har rätt att rösta om en rekonstruktionsplan, gruppindelning av de berörda parterna inför omröstningen och vilka majo- ritetskrav som ska gälla för att en rekonstruktionsplan ska anses antagen.

Prop. 2021/22:215

97

Prop. 2021/22:215 Artikel 10 innehåller regler för fastställande av rekonstruktionsplaner av rättsliga eller administrativa myndigheter. Artikeln reglerar bl.a. vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en rekonstruktionsplan ska kunna fastställas.

Artikel 11 reglerar under vilka förutsättningar en rekonstruktionsplan kan fastställas trots att samtliga grupper med berörda parter inte har röstat för planen.

Artikel 12 innehåller bestämmelser om medlemsstaternas skyldigheter att förhindra att andelsinnehavare på ett otillbörligt sätt hindrar antagandet, fastställandet eller genomförandet av en rekonstruktionsplan.

Artikel 13 reglerar arbetstagarnas ställning under ett rekonstruktions- förfarande. Enligt artikeln ska medlemsstaterna säkerställa att arbetstagar- nas individuella och kollektiva rättigheter enligt nationella eller unions- rättsliga arbetsrättsliga regler inte påverkas av en företagsrekonstruktion.

Artikel 14 innehåller bestämmelser om värdering av gäldenärens verk- samhet.

Artikel 15 reglerar verkningarna av att en rekonstruktionsplan har fast- ställts. I artikeln anges bl.a. att medlemsstaterna ska säkerställa att rekon- struktionsplaner som fastställs av en rättslig eller administrativ myndighet är bindande för alla berörda parter.

Artikel 16 innehåller överklaganderegler. I artikeln anges bl.a. att ett överklagande av ett beslut om fastställelse av en rekonstruktionsplan inte ska hindra verkställigheten av planen.

Artikel 17 och 18 innehåller regler om skydd för ny och tillfällig finan- siering samt skydd för andra transaktioner i samband med en rekon- struktion.

Artikel 19 reglerar vilka skyldigheter som ska gälla för företagsledare när det råder sannolikhet för insolvens.

I avdelning III finns artiklar om skuldavskrivning för insolventa entreprenörer och om näringsförbud.

Artikel 20 anger att medlemsstaterna ska säkerställa att insolventa entreprenörer har tillgång till åtminstone ett förfarande som kan leda till fullständig skuldavskrivning. Artikeln innehåller vidare bl.a. vissa grund- läggande bestämmelser om formerna för skuldavskrivning.

Artikel 21 innehåller bestämmelser om skuldavskrivningsperioden. Enligt artikeln får den period efter vilken insolventa entreprenörers skulder kan avskrivas fullständigt inte överstiga tre år. I artikeln regleras också bl.a. hur starttiden för perioden för skuldavskrivning ska beräknas.

Artikel 22 innehåller bestämmelser om näringsförbud. Näringsförbud som har meddelats enbart på grund av att en entreprenör är insolvent ska enligt artikeln upphöra att ha verkan senast vid skuldavskrivnings- periodens utgång.

Artikel 23 reglerar medlemsstaternas möjligheter att göra avvikelser från direktivets regler om skuldavskrivning och näringsförbud.

Artikel 24 innehåller bestämmelser om förening av skuldavskrivnings- förfaranden avseende företagsskulder och personliga skulder.

98

I avdelning IV finns artiklar om effektivare insolvensförfaranden.

Prop. 2021/22:215

Artikel 25 innehåller bestämmelser om utbildning av personal i domsto-

 

lar och hos andra myndigheter som handlägger ärenden om rekonstruktion,

 

insolvens och skuldavskrivning. Enligt artikeln ska medlemsstaterna

 

säkerställa att anställda som befattar sig med sådana förfaranden har lämp-

 

lig utbildning och sakkunskap och att förfarandena hanteras skyndsamt.

 

Artikel 26 och 27 behandlar krav på utbildning och sakkunskap för

 

förvaltare i förfaranden som rör rekonstruktion, insolvens och skuld-

 

avskrivning. De behandlar även frågor om tillsyn över och ersättning till

 

sådana förvaltare.

 

Artikel 28 innehåller bestämmelser om rätten att kommunicera vissa

 

handlingar elektroniskt.

 

I avdelning V finns artiklar om statistik och kommittéförfarande.

 

Artikel 29 och 30 innehåller bestämmelser om insamling av uppgifter

 

och om kommittéförfarande.

 

I avdelning VI finns slutbestämmelser.

 

4.2Genomförandet av insolvensdirektivet

4.2.1Utgångspunkter för genomförandet

Ett EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna när det gäller det resultat som ska uppnås, men överlåter åt medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet (artikel 288 i fördraget om Euro- peiska unionens funktionssätt). Det innebär att en medlemsstat inte behöver använda sig av samma terminologi eller systematik som i direktivet. Det avgörande är att medlemsstaterna uppnår det avsedda resultatet. Medlemsstaterna ska också verka för en enhetlig tolkning och tillämpning av EU-rätten. Särskilt viktigt är detta när det gäller direktiv som – i likhet med det aktuella direktivet – syftar till att säkerställa en väl fungerande inre marknad. En likartad tolkning och tillämpning av reglerna främjar goda konkurrensvillkor i näringslivet.

Ett EU-direktiv måste alltså överföras till nationell rätt. Vid genom- förande av EU-direktiv bör utgångspunkten vara att direktivtexten trans- formeras till svensk författningstext. I denna proposition har därför direktivtexten i stor utsträckning omarbetats till svensk författningstext. I vissa avseenden har det emellertid inte varit nödvändigt att bestäm- melserna i direktivet återges i uttryckliga och specifika författnings- bestämmelser. Det avgörande är att det i nationell rätt läggs fast en rättslig ram som garanterar att direktivet tillämpas fullt ut på ett tillräckligt klart och precist sätt. Enskilda ska ha möjlighet att identifiera sina rättigheter enligt direktivet och göra dessa rättigheter gällande. Finns det nationella regler som redan uppfyller direktivets målsättning behövs inga särskilda åtgärder.

99

Prop. 2021/22:215 4.2.2

En ny lag om företagsrekonstruktion

 

 

 

Regeringens förslag: Insolvensdirektivets regler om förebyggande

 

rekonstruktion ska huvudsakligen genomföras genom en ny lag om

 

företagsrekonstruktion. Den nya lagen ska ges namnet lag om företags-

 

rekonstruktion.

 

Regeringens bedömning: Det finns inte behov av att införa några

 

ytterligare eller alternativa rekonstruktionsförfaranden.

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred-

 

ningen föreslår en annan struktur på den nya lagen och ett antal särskilda

 

definitioner i inledningen av lagen. Utredningen föreslår dessutom en ny

 

lag om offentlig skulduppgörelse.

 

Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna invänder inte mot

 

förslaget om att direktivet ska genomföras genom en ny lag om företags-

 

rekonstruktion. Bolagsverket och Sveriges advokatsamfund instämmer i

 

förslaget. Plana och Stiftelsen Ackordscentralen ifrågasätter om de för-

 

ändringar som direktivet kräver verkligen behöver komma till uttryck i en

 

ny lag och förordar att nödvändiga ändringar genomförs i befintlig lag-

 

stiftning. Ackordscentralen och Institutet för företagsrekonstruktion anser

 

vidare att det vore att föredra om den nya lagen byggs upp i kronologisk

 

ordning efter momenten i en företagsrekonstruktion. Även Juridiska

 

fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anser att reglerna bör följa struk-

 

turen i den nuvarande lagen om företagsrekonstruktion. Advokatsam-

 

fundet framhåller att det kan vara lämpligt att i den nya lagen införa en

 

särskild definition av vad som avses med gäldenär.

 

De flesta remissinstanser invänder inte mot förslaget om en ny lag om

 

offentlig skulduppgörelse. Tjänstemännens Centralorganisation och Juri-

 

diska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet avstyrker dock förslaget.

 

Svensk Inkasso ifrågasätter om det finns behov av en särskild lag om

 

offentlig skulduppgörelse och menar att det torde vara ovanligt att företag

 

endast är i behov av en skulduppgörelse.

 

Skälen för regeringens förslag och bedömning

 

Vikten av moderna och effektiva regler om företagsrekonstruktion

 

Väl fungerande företag är en förutsättning för ett starkt, sunt och konkur-

 

renskraftigt näringsliv. Men även företag som i grunden är livskraftiga kan

 

drabbas av ekonomiska problem. När företag inte i tid inser och löser sina

 

problem kan det leda till konkurs trots att företagen hade kunnat räddas.

 

Det kan innebära förlorade jobb och värdeförluster för samhället. Det är

 

därför viktigt att kunna hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem

 

så att de kan komma på fötter igen. Detta har blivit än mer påtagligt under

 

den pandemi som nu pågått i två år.

 

Den insolvensrättsliga lagstiftningen fyller en viktig funktion i sam-

 

hället. Den syftar till att tillhandahålla de verktyg som krävs för en effektiv

 

hantering av företag i ekonomisk kris. Ett sådant verktyg är företags-

 

rekonstruktion. Ett väl fungerande rekonstruktionsförfarande kan inte bara

 

hjälpa företag som i grunden är livskraftiga att komma på fötter igen utan

 

bidrar i förlängningen även till ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är

100

därför angeläget att reglerna om företagsrekonstruktion är moderna och

 

 

motsvarar behoven som dagens företagande ställer. Den nuvarande lagen Prop. 2021/22:215 om företagsrekonstruktion har i allt väsentligt varit oförändrad sedan den

trädde ikraft för mer än 25 år sedan. Rekonstruktionsförfarandet behöver mot den bakgrunden utvecklas och effektiviseras.

En ny lag om företagsrekonstruktion ska införas

Insolvensdirektivets regler om förebyggande rekonstruktion innehåller vissa minimikrav som medlemsstaterna måste uppfylla. Det handlar om att säkerställa att gäldenärer har tillgång till ett rekonstruktionsramverk som gör det möjligt att rekonstruera företag som i grunden bedöms vara livskraftiga. Direktivet innehåller regler som bl.a. rör under vilka förut- sättningar företagsrekonstruktion ska kunna inledas och konsekvenserna av att ett sådant förfarande inleds. En central del av direktivet är reglerna om möjligheten att anta och fastställa en rekonstruktionsplan samt om rättsverkningarna av en sådan plan. Eftersom direktivet huvudsakligen är ett minimidirektiv hindrar det inte medlemsstaterna från att införa regler som går längre än vad direktivet kräver. Direktivet hindrar inte heller medlemsstaterna från att anta nationella bestämmelser på ett område som inte regleras av direktivet, förutsatt att det inte finns annan EU-rättslig reglering på området som medlemsstaterna är skyldiga att beakta.

Frågan är om genomförandet av direktivet i denna del bör ske genom en ny lag eller ändringar i befintlig lag. Regler om företagsrekonstruktion finns i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Även om lagen har flera likheter med direktivet introduceras genom det nya regelverket en rad betydande nyheter i förhållande till vad som hittills gällt i svensk rätt. Direktivet kräver att det ska vara möjligt att fastställa rekonstruktions- planer, något som saknar motsvarighet i dagens rekonstruktionsförfarande. Direktivets bestämmelser om rekonstruktionsplaner och under vilka förutsättningar de ska kunna fastställas är på sina håll komplicerade och föranleder omfattande förändringar av det nuvarande regelverket. Utöver detta föranleder direktivet även en rad andra förändringar. Det handlar bl.a. om nya regler för vad som ska krävas för att få inleda företagsrekon- struktion och hur gäldenärens rådighet över sin egendom ska hanteras. De flesta av de ändringar som föreslås i denna proposition är i någon utsträck- ning föranledda av direktivet. I några avseenden föreslår regeringen dock ändringar som inte är en direkt följd av direktivet men som trots detta bedöms som nödvändiga för att åstadkomma ett ändamålsenligt och effektivt regelverk. Sammantaget innebär de föreslagna reglerna en bety- dande nyordning jämfört med hur företagsrekonstruktion fungerar i dag. Om den nuvarande lagen behålls skulle det krävas omfattande ändringar och tillägg i den för att genomföra direktivet. Regeringen anser därför – i likhet med Bolagsverket och Sveriges advokatsamfund men till skillnad från Plana och Stiftelsen Ackordscentralen – att det är lämpligare att ersätta den nuvarande lagen om företagsrekonstruktion med en ny lag.

Även om regeringens förslag till ny lag om företagsrekonstruktion inne- bär stora förändringar mot vad som gäller i dag, betyder det inte att alla delar av förfarandet för företagsrekonstruktion behöver göras om. Flera av bestämmelserna i den nuvarande lagen om företagsrekonstruktion funge- rar nämligen väl och föreslås därför behållas i den utsträckning de är

förenliga med direktivet. Frånsett de ändringar som framgår av följande

101

Prop. 2021/22:215 avsnitt bör dessa regler alltså föras över i sak oförändrade till den nya lagen men med nödvändiga förtydliganden och anpassningar för att reglerna ska fungera med den nya lagens struktur och begreppsbildning.

Utredningens förslag till ny lag frångår i relativt stor utsträckning upp- byggnaden av den nuvarande lagen om företagsrekonstruktion. I likhet med vad som anförs av Stiftelsen Ackordscentralen, Institutet för företags- rekonstruktion och Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anser regeringen emellertid att den nya lagen som utgångspunkt bör följa strukturen i den nuvarande lagen. Den nya lagen bör således även fortsätt- ningsvis i huvudsak följa kronologin i rekonstruktionsförfarandet. Efter- som det nya planförfarandet som regeringen föreslår, i likhet med dagens ackordsförfarande, inte kommer utgöra ett obligatoriskt moment i en företagsrekonstruktion framstår det vidare som logiskt att dessa regler i huvudsak placeras i ett och samma kapitel. På så sätt markeras dess status som ett särskilt förfarande i förfarandet. För att åstadkomma en tydligare struktur och disposition bör den nya lagen innehålla ett antal ytterligare kapitel jämfört med den nuvarande lagen. Det handlar bl.a. om nya kapitel för reglerna om avtal som ingåtts före rekonstruktionen och tillsyn över rekonstruktörer. I enlighet med vad Lagrådet anför bör det i lagens inled- ning införas en orienterande översikt över lagens innehåll. Den nya lagen bör – liksom sin föregångare – benämnas lagen om företagsrekonstruktion.

Det finns inte behov av att införa några ytterligare eller alternativa rekonstruktionsförfaranden

Enligt direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att gäldenärer har tillgång till ett ramverk för förebyggande rekonstruktion (artikel 4.1). Det finns inte något som hindrar att direktivets regler genomförs inom ramen för flera förfaranden (artikel 4.5). Utredningen föreslår att det ska införas en ny lag om offentlig skulduppgörelse. Ett förfarande för offentlig skuld- uppgörelse föreslås få pågå under längst två månader och ska vara tillgäng- ligt för företag som inte är i behov av några andra rekonstruktionsåtgärder än en skulduppgörelse. Syftet med lagen är att erbjuda ett snabbare och enklare rekonstruktionsförfarande för gäldenärer som endast har behov av en skuldnedskrivning för att säkra verksamhetens livskraft.

Regeringen vill med anledning av utredningens förslag framhålla att det självklart är angeläget att rekonstruktionsregelverket är anpassat till att behoven kan se olika ut för olika företag. Det kan dock konstateras att det med regeringens förslag till ny lag om företagsrekonstruktion inte kommer att finnas något hinder mot att en gäldenär som enbart är i behov av en skulduppgörelse föreslår detta som enda åtgärd i en rekonstruktionsplan. En gäldenär som har förhandlat fram en rekonstruktionsplan innan ansökan om företagsrekonstruktion kommer också att kunna begära plan- förhandling redan i ansökan om företagsrekonstruktion. Rätten bör i så fall kunna samordna borgenärssammanträdet med planförhandlingen vilket säkerställer en skyndsam handläggning. På så sätt uppnås fördelarna med utredningens förslag samtidigt som borgenärerna tillförsäkras ett enhetligt och tillfredsställande skydd (jfr artikel 4.5 andra stycket).

En annan aspekt som bör lyftas fram är att det är angeläget att motverka att gäldenärer väljer rekonstruktionsförfarande främst utifrån en bedöm-

ning av möjligheterna att maximera utfallet gentemot borgenärerna. I linje

102

med vad som anförs av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala univer- sitet anser regeringen att det framstår som något oklart hur förslaget till ny lag om offentlig skulduppgörelse ska förhålla sig till det ordinarie rekonstruktionsförfarandet. Förslaget framstår främst som en avskalad version av den nuvarande lagen om företagsrekonstruktion och som anförs av Svensk Inkasso uppstår därför frågan om vilket behov lagen är tänkt att fylla. Bolagsverket anför i detta sammanhang att förslaget dessutom skulle medföra behov av att tillskapa ytterligare insolvensregister med till- kommande utvecklingskostnader som följd. Mot bakgrund av ovanstående anser regeringen sammanfattningsvis att det inte finns skäl att gå vidare med utredningens förslag till ny lag om offentlig skulduppgörelse.

Särskilt om definitionerna

Enligt svensk rättstradition brukar definitioner tas in i lag endast om det finns ett reellt behov av det. Vanligare är att låta definitionen framgå i den relevanta materiella bestämmelsen i fråga eller att utveckla den närmare betydelsen av ett begrepp i förarbetena. En målsättning är att inte utan skäl tynga lagtexten. Med den svenska lagstiftningstekniken är det möjligt att, med de begränsningar som följer av ordalydelsen, förtydliga innebörden av lagtexten i förarbeten. Det gör att lagens innebörd blir tydlig utan att lagtextens klarhet, enkelhet och överskådlighet går förlorad. I lagråds- remissen föreslog det därför inte några definitioner i den nya lagen.

Direktivet innehåller definitioner av ett antal termer och uttryck (artikel 2). Exempel på sådana uttryck är berörda parter, test om borge- närers bästa intresse och ny finansiering (artikel 2.1.2, 2.1.6 och 2.1.7). De nämnda uttrycken är centrala för det nya planförfarande som regeringen föreslår i avsnitt 8. Lagrådet anför i detta sammanhang att det finns anledning att vara återhållsam med långa definitionskataloger som kan innebära att regler skapas genom definitionerna. Denna utgångspunkt till trots anser Lagrådet att en särskild definition av berörda parter med fördel bör införas i den nya lagen. Till skillnad från såväl Lagrådet som utred- ningen anser regeringen emellertid att det inte finns något behov av att införa några särskilda definitioner i inledningen av den nya lagen för berörda parter eller de övriga två uttrycken. Det är tillräckligt att de förklaras eller definieras i anslutning till de materiella bestämmelserna.

Direktivet innehåller även definitioner av ett antal andra uttryck av bety- delse för reglerna om förebyggande rekonstruktion. Det handlar om defini- tioner av rekonstruktion (artikel 2.1.1), andelsinnehavare (artikel 2.1.3), avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder (artikel 2.1.4), kontrakt med återstående skyldigheter (2.1.5), tillfällig finansiering (artikel 2.1.8) och förvaltare på området för rekonstruktion (artikel 2.1.12).

Begreppet rekonstruktion får bl.a. betydelse för tillämpningsområdet för direktivet och för vilka åtgärder som ska kunna föreslås i en rekonstruk- tionsplan. Det finns enligt regeringens uppfattning emellertid inget behov av att införa en särskild definition av rekonstruktion i den nya lagen. Det får anses tillräckligt att innebörden av företagsrekonstruktion definieras i den nya lagens tillämpningsområde. Vad som avses med andelsinnehavare är i praktiken gäldenärens ägare. Det är fullt tillräckligt att innebörden av detta begrepp förklaras i den nya lagen i anslutning till de materiella bestämmelserna. Vad som avses med avbrytande av enskilda verkställig-

Prop. 2021/22:215

103

Prop. 2021/22:215 hetsåtgärder är ett tillfälligt avbrott av olika former av exekutiva åtgärder under en företagsrekonstruktion. Detta framgår av den materiella bestäm- melsen som föreslås i den nya lagen. Någon särskild definition behövs därför inte. Detsamma gäller för kontrakt med återstående skyldigheter. En förvaltare på området för rekonstruktion motsvarar i en svensk kontext rekonstruktören. Begreppet rekonstruktör förekommer redan i den nuva- rande lagen om företagsrekonstruktion och får anses självförklarande. Någon