Regeringens proposition 2021/22:21

Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien Prop.
  2021/22:21

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan Sverige och Slovenien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande. Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Avtalet avser att ersätta 1980 års skatteavtal mellan Sverige och Jugoslavien såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Slovenien.

Det nya avtalet uppfyller nya internationella standarder som syftar till att motverka skatteflykt och skatteundandragande genom avtalsmissbruk.

Även informationsutbytet uppdateras till nu gällande internationella standarder.

I fråga om beskattningsreglerna införs bl.a. tydligare regler för inkomster som uppbärs genom delägarbeskattade subjekt. Reglerna för justering av inkomst vid felprissättning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap moderniseras. Beskattningen av pensioner och liknande utbetalningar ändras. En övergångsbestämmelse gör det dock möjligt för den som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av pension eller liknande utbetalning att fortsätta låta sig beskattas enligt de gamla reglerna.

1

Prop. 2021/22:21

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien........... 4
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 44
4 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien ...................................... 44
  4.1 Översiktligt om inkomstskattesystemet i Slovenien......... 46
    4.1.1 Bolagsbeskattning ........................................... 46
    4.1.2 Beskattning av fysiska personer ...................... 46
  4.2 Skatteavtalets innehåll...................................................... 47
    4.2.1 Inledning.......................................................... 47
    4.2.2 Minimistandarder för skatteavtal..................... 48
    4.2.3 Avtalets ingress ............................................... 49
    4.2.4 Avtalets tillämpningsområde........................... 49
    4.2.5 Avtalets beskattningsregler ............................. 53
    4.2.6 Metoder för undanröjande av  
      dubbelbeskattning............................................ 59
    4.2.7 Särskilda bestämmelser ................................... 60
    4.2.8 Utbyte av upplysningar ................................... 61
    4.2.9 Diplomatiska företrädare och konsulära  
      tjänstemän........................................................ 63
    4.2.10 Begränsning av förmåner ................................ 63
    4.2.11 Slutbestämmelser............................................. 65
    4.2.12 Protokollet till avtalet ...................................... 65
5 Konsekvenser.................................................................................. 66
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 2021....... 67
1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2021/22:21
 

Regeringens förslag:

1.Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Slovenien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien.

3

Prop. 2021/22:21 2 Förslag till lag om skatteavtal mellan
 

Sverige och Slovenien

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande som Sverige och Slovenien undertecknade den 12 maj 2021 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten och en svensk översättning av avtalet framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2.Lagen tillämpas första gången i fråga om

a)källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b)andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c)informationsutbyte enligt artikel 25 i avtalet, på begäran som framställs den dag då lagen träder i kraft eller senare oavsett vilket år som beskattningsanspråket hänför sig till.

3. Följande författningar ska inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Slovenien

a)förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien,

b)förordningen (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.

4. Förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien tillämpas dock fortfarande i fråga om

a)källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft, och

b)andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft.

5. Artikel 18 punkterna 1–3 i bilagan till förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien tillämpas fortfarande i fråga om en fysisk person som omedelbart före ikraftträdandet av avtalet av den 12 maj 2021 var mottagare av betalning som omfattas av nämnda bestämmelser och denne, i enlighet med artikel 28 punkt 5 i avtalet har valt att dessa bestämmelser, och inte bestämmelserna i artikel 17 i avtalet, ska tillämpas på sådan betalning. De äldre bestämmelserna

4

ska tillämpas från och med det år då valet görs och till dess valet återkallas. När ett val har återkallats kan inget nytt val göras.

Prop. 2021/22:21

5

Prop. 2021/22:21       Bilaga
        (Översättning)
CONVENTION BETWEEN AVTAL MELLAN KONUNGA-
THE KINGDOM OF SWEDEN RIKET SVERIGE OCH REPU-
AND THE REPUBLIC OF BLIKEN SLOVENIEN FÖR
SLOVENIA FOR THE ELIMI- UNDVIKANDE AV DUBBEL-
NATION OF DOUBLE TAXA- BESKATTNING BETRÄFFAN-
TION WITH RESPECT TO DE SKATTER PÅ INKOMST
TAXES ON INCOME AND ON OCH FÖRMÖGENHET
CAPITAL AND THE PREVEN- SAMT FÖRHINDRANDE AV
TION OF TAX EVASION AND SKATTEFLYKT OCH SKAT-
AVOIDANCE   TEUNDANDRAGANDE  

The Kingdom of Sweden and the Republic of Slovenia,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

Article 1

Persons covered

Konungariket Sverige och Republiken Slovenien,

som avser att ingå avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande (däri inbegripet genom s.k. treatyshopping, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal),

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or

  both of the Contracting States.
  2. For the purposes of this
  Convention, income derived by or
  through an entity or arrangement
  that is treated as wholly or partly
  fiscally transparent under the tax
  law of either Contracting State shall
  be considered to be income of a
  resident of a Contracting State but
  only to the extent that the income is
6 treated, for purposes of taxation by

1.Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2.Vid tillämpningen av detta avtal ska inkomst som förvärvas av eller genom en person, som enligt skattelagstiftningen i någon av de avtalsslutande staterna helt eller delvis är föremål för delägarbeskattning, anses förvärvad av en person med hemvist i en avtalsslutande stat till den del som inkomsten, enligt skattelagstift-

that State, as the income of a resident of that State. In no case shall the provisions of this paragraph be construed to affect a Contracting State’s right to tax the residents of that State.

ningen i denna stat, behandlas som Prop. 2021/22:21 inkomst hos en person med hemvist

i den staten. Bestämmelserna i denna punkt påverkar inte på något sätt en avtalsslutande stats rätt att beskatta personer med hemvist i denna stat.

Article 2 Artikel 2
Taxes covered Skatter på vilka avtalet tillämpas

1.This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2.There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3.The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

a) in Slovenia:

(i) the tax on income of legal persons (davek od dohodkov pravnih oseb);

(ii) the tax on income of individuals (dohodnina); and

(iii) the tax on property (davek od premoženja)

(hereinafter referred to as “Slovenian tax”);

b) in Sweden:

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten);

(iii) the income tax on nonresidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

1.Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2.Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter som tas ut på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

3.De för närvarande utgående skatter, på vilka detta avtal tillämpas, är särskilt:

a) i Slovenien:

1) skatten på juridiska personers inkomst (davek od dohodkov pravnih oseb),

2) skatten på fysiska personers inkomst (dohodnina), och

3) skatten på egendom (davek od premoženja)

(i det följande benämnda ”slovensk skatt”),

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten,

2)kupongskatten,

3)den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

7

Prop. 2021/22:21 (iv) the income tax on non- 4) den särskilda inkomstskatten
  resident artistes and athletes (den för utomlands bosatta artister m.fl.,
  särskilda inkomstskatten för utom- och          
  lands bosatta artister m.fl.); and              
  (v) the municipal income tax 5) den kommunala inkomst-
  (den kommunala inkomstskatten) skatten          
  (hereinafter referred to as (i det följande benämnda ”svensk
  “Swedish tax”).         skatt”).          
  4. The Convention shall apply 4. Avtalet tillämpas även
  also to any identical or substantially skatter av samma eller i huvudsak
  similar taxes that are imposed after likartat slag, som efter under-
  the date of signature of the Con- tecknandet av avtalet tas ut vid
  vention in addition to, or in place sidan av eller i stället för de skatter
  of, the existing taxes referred to in som anges i punkt 3. De behöriga
  paragraph 3. The competent author- myndigheterna i de avtalsslutande
  ities of the Contracting States shall staterna ska meddela varandra de
  notify each other of any significant väsentliga ändringar som gjorts i
  changes that have been made in deras skattelagstiftning.    
  their taxation laws.                  
  Article 3           Artikel 3          
  General definitions       Allmänna definitioner    
  1. For the purposes of this Con- 1. Om inte sammanhanget
  vention, unless the context other- föranleder annat, har vid tillämp-
  wise requires:         ningen av detta avtal följande
              uttryck nedan angiven betydelse:
  a) the term “Slovenia” means the a) ”Slovenien” avser Republiken
  Republic of Slovenia and, when Slovenien och, när uttrycket an-
  used in a geographical sense, vänds i geografisk betydelse, avser
  means the territory of Slovenia as Sloveniens territorium och de havs-
  well as those maritime areas over områden över vilka Slovenien i
  which Slovenia may exercise överensstämmelse med folkrättens
  sovereign or jurisdictional rights in regler utövar suveräna eller juri-
  accordance with its internal legis- diska rättigheter,      
  lation and international law;              
  b) the term “Sweden” means the b) ”Sverige” avser Konungariket
  Kingdom of Sweden and, when Sverige och, när uttrycket används
  used in a geographical sense, in- i geografisk betydelse, innefattar
  cludes the national territory, the Sveriges territorium, Sveriges terri-
  territorial sea of Sweden as well as torialhav och andra havsområden
  other maritime areas over which över vilka Sverige i överensstäm-
  Sweden, in accordance with inter- melse med folkrättens regler utövar
  national law, exercises sovereign suveräna rättigheter eller juris-
  rights or jurisdiction;       diktion,          
  c) the terms “a Contracting c) ”en avtalsslutande stat” och
  State” and “the other Contracting ”den andra avtalsslutande staten”
  State” mean Slovenia or Sweden, avser Slovenien eller Sverige, bero-
8 as the context requires;     ende på sammanhanget,    
d) the term “person” includes an d) ”person” inbegriper fysisk Prop. 2021/22:21
individual, a company and any person, bolag och annan samman-
other body of persons;     slutning,          
e) the term “company” means e) ”bolag” avser juridisk person
any body corporate or any entity eller annan som vid beskattningen
that is treated as a body corporate behandlas såsom juridisk person,
for tax purposes;                  
f) the term “enterprise” applies to f) ”företag” avser bedrivandet av
the carrying on of any business; varje form av rörelse,    
g) the terms “enterprise of a g) ”företag i en avtalsslutande
Contracting State” and “enterprise stat” och ”företag i den andra av-
of the other Contracting State” talsslutande staten” avser företag
mean respectively an enterprise som bedrivs av en person med hem-
carried on by a resident of a Con- vist i en avtalsslutande stat, respek-
tracting State and an enterprise tive företag som bedrivs av person
carried on by a resident of the other med hemvist i den andra avtals-
Contracting State;     slutande staten,          
h) the term “international traffic” h) ”internationell trafik”   avser
means any transport by a ship or transport med skepp eller luftfar-
aircraft except when the ship or tyg, utom då skeppet eller luftfar-
aircraft is operated solely between tyget används uteslutande mellan
places in a Contracting State and platser i en avtalsslutande stat av ett
the enterprise that operates the ship företag som inte är ett företag i
or aircraft is not an enterprise of denna stat,          
that State;                    
i) the term “competent authority” i) ”behörig myndighet” avser:
means:                      
(i) in Slovenia: the Ministry of 1) i Slovenien,   Finansdeparte-
Finance or its authorized repre- mentet eller dess befullmäktigade
sentative;       ombud,            
(ii) in Sweden: the Minister of 2) i Sverige, finansministern,
Finance, his authorized representa- dennes befullmäktigade ombud
tive or the authority which is des- eller den myndighet åt vilken upp-
ignated as a competent authority for dras att vara behörig myndighet vid
the purposes of this Convention; tillämpningen av detta avtal,  
j) the term “national”, in relation j) ”medborgare”,   avser i för-
to a Contracting State, means: hållande till en avtalsslutande stat:
(i) any individual possessing the 1) fysisk person som är med-
nationality of that Contracting borgare i denna avtalsslutande stat,
State; and       och            
(ii) any legal person, partnership 2) juridisk person, handelsbolag
or association deriving its status as eller annan sammanslutning enligt
such from the laws in force in that den lagstiftning som gäller i denna
Contracting State;     avtalsslutande stat,        
k) the term “business” includes k) ”rörelse” innefattar utövandet
the performance of professional av fritt yrke och annan självständig
services and of other activities of an verksamhet.          
independent character.                  

2.As regards the application of the Convention at any time by a

2. Då en avtalsslutande stat  
tillämpar avtalet vid någon tidpunkt 9

Prop. 2021/22:21 Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna stat.

  Article 4         Artikel 4            
  Resident         Hemvist            
  1. For the purposes of this 1. Vid tillämpningen av detta
  Convention, the term “resident of a avtal avser uttrycket ”person med
  Contracting State” means any per- hemvist i en avtalsslutande stat”
  son who, under the laws of that person som enligt lagstiftningen i
  State, is liable to tax therein by denna stat är skattskyldig där på
  reason of his domicile, residence, grund av domicil, bosättning, plats
  place of management or any other för företagsledning, eller annan lik-
  criterion of a similar nature, and nande omständighet och innefattar
  also includes that State and any också denna stat, dess offentlig-
  governmental body or agency, po- rättsliga organ eller institutioner,
  litical subdivision or local authority politiska underavdelningar eller
  thereof. This term, however, does lokala myndigheter. Detta uttryck
  not include any person who is liable inbegriper emellertid inte person
  to tax in that State in respect only of som är skattskyldig i denna stat en-
  income from sources in that State dast för inkomst från källa i denna
  or capital situated therein.     stat eller för förmögenhet belägen
            där.            
  2. Where by reason of the 2. Då på grund av bestämmel-
  provisions of paragraph 1 an indi- serna i punkt 1 fysisk person har
  vidual is a resident of both Con- hemvist i båda avtalsslutande
  tracting States, then his status shall staterna, bestäms hans hemvist på
  be determined as follows:     följande sätt:          
  a) he shall be deemed to be a a) han anses ha hemvist endast i
  resident only of the State in which den stat där han har en bostad som
  he has a permanent home available stadigvarande står till hans förfo-
  to him; if he has a permanent home gande. Om han har en sådan bostad
  available to him in both States, he i båda staterna, anses han ha hem-
  shall be deemed to be a resident vist endast i den stat med vilken
  only of the State with which his hans personliga och ekonomiska
  personal and economic relations förbindelser är starkast (centrum
  are closer (centre of vital interests); för levnadsintressena),    
  b) if the State in which he has his b) om det inte kan avgöras i
10 centre of vital interests cannot be vilken stat han har centrum för sina

determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

c)if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

d)if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

levnadsintressen eller om han inte i Prop. 2021/22:21 någondera staten har en bostad som

stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas,

c)om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare,

d)om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Where by reason of the 3. Då på grund av bestämmel-
provisions of paragraph 1 a person serna i punkt 1 annan person än
other than an individual is a resi- fysisk person har hemvist i båda
dent of both Contracting States, the avtalsslutande staterna, ska de be-
competent authorities of the Con- höriga myndigheterna i de avtals-
tracting States shall endeavour to slutande staterna genom ömsesidig
determine by mutual agreement the överenskommelse söka avgöra i
Contracting State of which such vilken avtalsslutande stat personen
person shall be deemed to be a resi- ska anses ha sitt hemvist vid
dent for the purposes of the Con- tillämpningen av detta avtal, med
vention, having regard to its place hänsyn till platsen för dess verkliga
of effective management, the place ledning, den lagstiftning enligt vil-
where it is incorporated or other- ken personen har bildats och andra
wise constituted and any other relevanta omständigheter. I avsak-
relevant factors. In the absence of nad av sådan överenskommelse ska
such agreement, such person shall personen inte vara berättigad till
not be entitled to any relief or någon nedsättning av eller befrielse
exemption from tax provided by från skatt enligt avtalet, utom till
this Convention except to the extent den del och på det sätt som de
and in such manner as may be behöriga myndigheterna i de av-
agreed upon by the competent talsslutande staterna kommer över-
authorities of the Contracting ens om.  
States.              
Article 5           Artikel 5  
Permanent establishment     Fast driftställe  
1. For the purposes of this 1. Vid tillämpningen av detta
Convention, the term “permanent avtal avser uttrycket ”fast drift-
establishment” means a fixed place ställe” en stadigvarande plats för
of business through which the busi- affärsverksamhet, från vilken en

11

Prop. 2021/22:21 ness of an enterprise is wholly or verksamhet helt eller delvis be-
  partly carried on. drivs.  
  2. The term “permanent estab- 2. Uttrycket ”fast driftställe”
  lishment” includes especially: innefattar särskilt:  
  a) a place of management; a) plats för företagsledning,
  b) a branch; b) filial,  
  c) an office; c) kontor,  
  d) a factory; d) fabrik,  
  e) a workshop, and e) verkstad, och  
  f) a mine, an oil or gas well, a f) gruva, olje- eller gaskälla,
  quarry or any other place of extrac- stenbrott eller annan plats för
  tion of natural resources. utvinning av naturtillgångar.

3.A building site or a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities last more than twelve months.

3.Plats för byggnads-, anlägg- nings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår längre tid än tolv månader.

  4. Notwithstanding the preceding 4. Utan hinder av föregående
  provisions of this Article, the term bestämmelser i denna artikel anses
  “permanent establishment” shall be uttrycket ”fast driftställe” inte inne-
  deemed not to include: fatta:        
  a) the use of facilities solely for a) användningen av anordningar
  the purpose of storage, display or uteslutande för lagring, utställning
  delivery of goods or merchandise eller utlämnande av företaget till-
  belonging to the enterprise; höriga varor,      
  b) the maintenance of a stock of b) innehavet av ett företaget till-
  goods or merchandise belonging to hörigt varulager uteslutande för
  the enterprise solely for the purpose lagring, utställning eller utläm-
  of storage, display or delivery; nande,        
  c) the maintenance of a stock of c) innehavet av ett företaget
  goods or merchandise belonging to tillhörigt varulager uteslutande för
  the enterprise solely for the purpose bearbetning eller förädling genom
  of processing by another enterprise; ett annat företags försorg,
  d) the maintenance of a fixed d) innehavet av stadigvarande
  place of business solely for the pur- plats för affärsverksamhet uteslut-
  pose of purchasing goods or mer- ande för inköp av varor eller in-
  chandise or of collecting informa- hämtande av upplysningar för före-
  tion, for the enterprise; taget,        
  e) the maintenance of a fixed e) innehavet av stadigvarande
  place of business solely for the pur- plats för affärsverksamhet uteslut-
  pose of carrying on, for the enter- ande för att för företaget bedriva
  prise, any other activity of a annan verksamhet av förberedande
  preparatory or auxiliary character; eller biträdande art,    
  f) an installation project carried f) ett installationsprojekt som ett
  on by an enterprise of a Contracting företag i en avtalsslutande stat be-
12 State in the other Contracting State driver i den andra avtalsslutande
in connection with delivery of ma- staten i samband med leverans av Prop. 2021/22:21
chinery or equipment produced by maskiner eller utrustning som har
that enterprise; tillverkats av företaget,
g) the maintenance of a fixed g) innehavet av stadigvarande
place of business solely for any plats för affärsverksamhet uteslut-
combination of activities men- ande för någon kombination av
tioned in subparagraphs a) to f), verksamheter som anges i a) till f)
provided that the overall activity of ovan, under förutsättning att hela
the fixed place of business resulting den verksamhet som bedrivs från
from this combination is of a pre- den stadigvarande platsen för af-
paratory or auxiliary character. färsverksamhet på grund av denna
  kombination är av förberedande
  eller biträdande art.  
5. Paragraph 4 shall not apply to 5. Punkt 4 tillämpas inte på en
a fixed place of business that is stadigvarande plats för affärsverk-
used or maintained by an enterprise samhet som används eller innehas
if the same enterprise or a closely av ett företag, om samma företag
related enterprise carries on busi- eller ett närstående företag bedriver
ness activities at the same place or affärsverksamhet på samma plats
at another place in the same Con- eller på annan plats i samma avtals-
tracting State and slutande stat och    
a) that place or other place con- a) denna plats eller annan plats
stitutes a permanent establishment utgör fast driftställe för företaget
for the enterprise or the closely eller det närstående företaget enligt
related enterprise under the provi- bestämmelserna i denna artikel,
sions of this Article, or eller    
b) the overall activity resulting b) den samlade verksamhet som
from the combination of the activi- bedrivs genom en kombination av
ties carried on by the two enter- verksamheter av dessa två företag
prises at the same place, or by the på samma plats, eller av samma
same enterprise or closely related företag eller närstående företag på
enterprises at the two places, is not de två platserna, inte är av förbe-
of a preparatory or auxiliary char- redande eller biträdande art,
acter,      
provided that the business activities förutsatt att den affärsverksamhet
carried on by the two enterprises at som bedrivs av de två företagen på
the same place, or by the same samma plats, eller av samma
enterprise or closely related enter- företag eller närstående företag på
prises at the two places, constitute de två platserna, utgör komplett-
complementary functions that are erande funktioner som är en del av
part of a cohesive business opera- en sammanhängande affärsverk-
tion. samhet.    

6.Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contract-

6.Om en person – som inte är en sådan oberoende representant på vilken punkt 7 tillämpas – är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta

avtal i företagets namn, anses detta 13
Prop. 2021/22:21 ing State an authority to conclude företag – utan hinder av bestäm-
  contracts in the name of the enter- melserna i punkterna 1 och 2 – ha
  prise, that enterprise shall be fast driftställe i denna stat i fråga
  deemed to have a permanent estab- om varje verksamhet som personen
  lishment in that State in respect of driver för företaget. Detta gäller
  any activities which that person dock inte, om den verksamhet som
  undertakes for the enterprise, un- personen bedriver är begränsad till
  less the activities of such person are sådan som anges i punkt 4 och som,
  limited to those mentioned in para- om den bedrevs från en stadig-
  graph 4 which, if exercised through varande plats för affärsverksamhet,
  a fixed place of business, would not inte skulle göra denna stadigvaran-
  make this fixed place of business a de plats för affärsverksamhet till
  permanent establishment under the fast driftställe enligt bestämmel-
  provisions of that paragraph. serna i nämnda punkt.
  7. An enterprise shall not be 7. Ett företag anses inte ha fast
  deemed to have a permanent estab- driftställe i en avtalsslutande stat
  lishment in a Contracting State endast på den grund att företaget
  merely because it carries on busi- bedriver affärsverksamhet i denna
  ness in that State through a broker, stat genom förmedling av mäklare,
  general commission agent or any kommissionär eller annan obero-
  other agent of an independent ende representant, under förutsätt-
  status, provided that such persons ning att sådan person därvid
  are acting in the ordinary course of bedriver sin sedvanliga affärsverk-
  their business. However, when the samhet. Om emellertid en sådan
  activities of such an agent are de- representant bedriver sin verksam-
  voted wholly or almost wholly on het uteslutande eller nästan ute-
  behalf of that enterprise, and slutande för företagets räkning och
  conditions are made or imposed be- om det i fråga om handelsförbin-
  tween that enterprise and the agent delser eller finansiella förbindelser
  in their commercial and financial mellan företaget och representanten
  relations which differ from those föreskrivs villkor som avviker från
  which would have been made dem som skulle ha avtalats mellan
  between independent enterprises, oberoende företag, ska represen-
  he will not be considered an agent tanten inte anses som en sådan
  of an independent status within the oberoende representant som avses i
  meaning of this paragraph. denna punkt.

8.The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

8.Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt) medför inte i sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

14

9.For the purposes of this Ar- ticle, an enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, an enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the two enterprises.

9.Vi tillämpningen av denna Prop. 2021/22:21 artikel ska ett företag anses närstå-

ende till ett företag om, med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter, det ena kontrollerar det andra eller båda företagen kontrolleras av samma personer eller företag. Ett företag anses under alla omständigheter vara närstående till ett företag om det ena direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av ägarandelarna i det andra (eller, i fråga om ett bolag, mer än 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets andelar eller aktiekapital) eller om en person eller ett annat företag direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av ägarandelarna (eller, i fråga om ett bolag, mer än 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets andelar eller aktiekapital) i båda företagen.

Article 6 Artikel 6
Income from immovable property Inkomst från fast egendom

1.Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or

1. Inkomst, som person med  
hemvist i en avtalsslutande stat för-  
värvar av fast egendom (däri inbe-  
gripet inkomst av lantbruk eller  
skogsbruk) belägen i den andra  
avtalsslutande staten, får beskattas i  
denna andra stat.  
2. Uttrycket ”fast egendom” har  
den betydelse som uttrycket har  
enligt lagstiftningen i den avtals-  
slutande stat där egendomen är  
belägen. Uttrycket inbegriper dock  
alltid tillbehör till fast egendom,  
levande och döda inventarier i lant-  
bruk och skogsbruk, rättigheter på  
vilka bestämmelserna i privaträtten  
om fast egendom tillämpas, byg-  
gnader, nyttjanderätt till fast egen-  
dom samt rätt till föränderliga eller  
fasta ersättningar för nyttjandet av 15

Prop. 2021/22:21 fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4.The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag.

Article 7     Artikel 7  
Business profits   Inkomst av rörelse  
1. Profits of an enterprise of a 1. Inkomst av rörelse, som före-
Contracting State shall be taxable tag i en avtalsslutande stat för-
only in that State unless the enter- värvar, beskattas endast i denna
prise carries on business in the stat, såvida inte företaget bedriver
other Contracting State through a rörelse i den andra avtalsslutande
permanent establishment situated staten från där beläget fast drift-
therein. If the enterprise carries on ställe. Om företaget bedriver rörel-
business as aforesaid, the profits se på nyss angivet sätt, får inkomst
that are attributable to the perma- som är hänförlig till det fasta drift-
nent establishment in accordance stället i enlighet med bestämmel-
with the provisions of paragraph 2 serna i punkt 2 beskattas i den andra
may be taxed in that other State. staten.  
2. For the purposes of this Article 2. Vid tillämpningen av denna
and Article 22, the profits that are artikel och artikel 22 ska den in-
attributable in each Contracting komst som i vardera avtalsslutande
State to the permanent establish- staten är hänförlig till det fasta
ment referred to in paragraph 1 are driftstället som avses i punkt 1 vara
the profits it might be expected to den inkomst som det kan antas att
make, in particular in its dealings driftstället skulle ha förvärvat,
with other parts of the enterprise, if särskilt med avseende på drift-
it were a separate and independent ställets mellanhavanden med andra
enterprise engaged in the same or delar av företaget, om det hade varit
similar activities under the same or ett fristående företag som bedrivit
similar conditions, taking into ac- verksamhet av samma eller lik-
count the functions performed, nande slag under samma eller
assets used and risks assumed by liknande villkor, med beaktande av
the enterprise through the perma- de funktioner som utförts, till-
16       gångar som använts och risker som

nent establishment and through the other parts of the enterprise.

företaget har tagit genom det fasta Prop. 2021/22:21 driftstället och genom andra delar

av företaget.

3. Where, in accordance with 3. I fall då en avtalsslutande stat,
paragraph 2, a Contracting State i enlighet med punkt 2, justerar de
adjusts the profits that are at- inkomster som är hänförliga till ett
tributable to a permanent establish- fast driftställe för ett företag med
ment of an enterprise of one of the hemvist i en av de avtalsslutande
Contracting States and taxes ac- staterna och därmed beskattar före-
cordingly profits of the enterprise taget för inkomst som har beskat-
that have been charged to tax in the tats i den andra staten, ska denna
other State, the other Contracting andra avtalsslutande stat, i den
State shall, to the extent necessary utsträckning som är nödvändigt för
to eliminate double taxation on att undvika dubbelbeskattning av
these profits, make an appropriate dessa inkomster, genomföra veder-
adjustment if it agrees with the börlig justering om den instämmer
adjustment made by the first- med den justering som gjorts av
mentioned State; if the other Con- den förstnämnda staten. Om den
tracting State does not so agree, the andra avtalsslutande staten inte in-
Contracting States shall endeavour stämmer ska de avtalsslutande
to eliminate any double taxation re- staterna söka undanröja eventuell
sulting therefrom by mutual agree- dubbelbeskattning till följd av detta
ment.     genom ömsesidig överenskom-
      melse.              
4. Where profits include items of 4. Ingår i inkomst av rörelse,
income which are dealt with sepa- inkomst som behandlas särskilt i
rately in other Articles of this Con- andra artiklar av detta avtal, berörs
vention, then the provisions of bestämmelserna i dessa artiklar inte
those Articles shall not be affected av bestämmelserna i denna artikel.
by the provisions of this Article.                
Article 8     Artikel 8            
International shipping and air Internationell sjö- och luftfart  
transport                    
1. Profits of an enterprise of a 1. Inkomst   som förvärvas av
Contracting State from the opera- företag i en avtalsslutande stat
tion of ships or aircraft in inter- genom användningen av skepp
national traffic shall be taxable only eller luftfartyg i internationell trafik
in that State.     beskattas endast i denna stat.  
2. The provisions of paragraph 1 2. Bestämmelserna i punkt 1
shall also apply to profits from the tillämpas även på inkomst som
participation in a pool, a joint busi- förvärvas genom deltagande i en
ness or an international operating pool, ett gemensamt företag eller en
agency.     internationell driftsorganisation.  

17

Prop. 2021/22:21 Article 9 Artikel 9
  Associated enterprises Företag med intressegemenskap

1. Where

a)an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b)the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

  2. Where a Contracting State
  includes in the profits of an enter-
  prise of that State – and taxes
  accordingly – profits on which an
  enterprise of the other Contracting
  State has been charged to tax in that
  other State and the profits so in-
  cluded are profits which would
  have accrued to the enterprise of
  the first-mentioned State if the
  conditions made between the two
  enterprises had been those which
  would have been made between
  independent enterprises, then that
  other State shall make an appro-
  priate adjustment to the amount of
  the tax charged therein on those
  profits if that other State considers
18 the adjustment justified. In deter-

1. I fall då:

a)ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b)samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2.I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företag i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts inkomsten där, under förutsättning att denna andra stat anser att justeringen är berättigad. Vid sådan justering iakttas

mining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

övriga bestämmelser i detta avtal Prop. 2021/22:21 och de behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna ska vid behov överlägga med varandra.

Article 10 Artikel 10
Dividends Utdelning

1.Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital or controls directly at least 25 per cent of the voting power of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividend);

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

1.Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat får emellertid beskattas även i den staten, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som direkt innehar minst 25 procent av kapitalet eller direkt kontrollerar minst 25 procent av röstetalet i det utdelande bolaget under en period om 365 dagar som innefattar den dag då utdelningen betalas ut (vid beräkningen av denna period beaktas inte förändringar i ägande som direkt följer av en omstrukturering, såsom fusion eller fission av det bolag som innehar aktierna eller betalar utdelningen),

b)15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

19

Prop. 2021/22:21 3. The term “dividends” as used 3. Med uttrycket ”utdelning” för-
  in this Article means income from stås i denna artikel inkomst av
  shares or other rights, not being aktier eller andra rättigheter, som
  debt-claims, participating in prof- inte är fordringar, med rätt till andel
  its, as well as income from other i vinst, samt inkomst av andra an-
  corporate rights which is subjected delar i bolag, som enligt lagstift-
  to the same taxation treatment as ningen i den stat där det utdelande
  income from shares by the laws of bolaget har hemvist vid beskatt-
  the State of which the company ningen behandlas på samma sätt
  making the distribution is a resi- som inkomst av aktier.
  dent.  

4.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist

ien avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. Where a company which is a 5. Om bolag med hemvist i en
resident of a Contracting State avtalsslutande stat förvärvar in-
derives profits or income from the komst från den andra avtalsslu-
other Contracting State, that other tande staten, får denna andra stat
State may not impose any tax on the inte beskatta utdelning som bolaget
dividends paid by the company, betalar, utom i den mån utdelning-
except insofar as such dividends are en betalas till person med hemvist i
paid to a resident of that other State denna andra stat eller i den mån den
or insofar as the holding in respect andel på grund av vilken utdel-
of which the dividends are paid is ningen betalas äger verkligt sam-
effectively connected with a per- band med fast driftställe i denna
manent establishment situated in andra stat, och ej heller på bolagets
that other State, nor subject the icke utdelade vinst ta ut en skatt
company's undistributed profits to a som utgår på bolagets icke utdelade
tax on the company's undistributed vinst, även om utdelningen eller
profits, even if the dividends paid den icke utdelade vinsten helt eller
or the undistributed profits consist delvis utgörs av inkomst som upp-
wholly or partly of profits or in- kommit i denna andra stat.
come arising in such other State.  

20

Article 11 Artikel 11 Prop. 2021/22:21
Interest Ränta  

1.Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.

3.Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest, mentioned in paragraph 1, shall be taxable only in the Contracting State of which the beneficial owner of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled:

a) the payer or the recipient of the interest is the Contracting State itself, a governmental body or agency, a political subdivision or a local authority thereof or the Central Bank of a Contracting State;

b) the interest is paid with respect to a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by an institution of the other Contacting State with the objective to promote exports or development;

c) the interest is paid in respect of an indebtedness arising on the sale on credit of any merchandise or industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of the other Contracting State.

4.The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and

1. Ränta som härrör från en  
avtalsslutande stat och som betalas  
till en person med hemvist i den  
andra avtalsslutande staten, får  
beskattas i denna andra stat.    
2. Ränta får emellertid beskattas  
även i den avtalsslutande stat från  
vilken den härrör, enligt lagstift-  
ningen i denna stat, men om den  
som har rätt till räntan har hemvist  
i den andra avtalsslutande staten får  
skatten inte överstiga 5 procent av  
räntans bruttobelopp.      
3. Ränta som anges i punkt 1 be-  
skattas, utan hinder av bestäm-  
melserna i punkt 2, endast i den  
avtalsslutande stat där den som har  
rätt till räntan har hemvist om  
någon av följande förutsättningar är  
uppfylld:          
a) den som betalar eller tar emot  
räntan är en avtalsslutande stat, ett  
offentligrättsligt organ eller insti-  
tution, en politisk underavdelning  
eller lokal myndighet eller central-  
banken i en avtalsslutande stat,    
b) räntan betalas på grund av ett  
lån givet, garanterat eller försäkrat,  
eller kredit given, garanterad eller  
försäkrad, av en institution i en den  
andra avtalsslutande staten som har  
till syfte att främja export eller ut-  
veckling,          
c) räntan betalas med anledning  
av skuld som uppkommit vid för-  
säljning på kredit av varor eller  
industriell, kommersiell eller vet-  
enskaplig utrustning till ett företag  
i den andra avtalsslutande staten.  
4. Med uttrycket ”ränta” förstås i  
denna artikel inkomst av varje slags  
fordran, antingen den säkerställts  
genom inteckning i fast egendom 21
Prop. 2021/22:21 whether or not carrying a right to eller inte och antingen den medför
  participate in the debtor's profits, rätt till andel i gäldenärens vinst
  and in particular, income from eller inte. Uttrycket avser särskilt
  government securities and income inkomst av värdepapper som utfär-
  from bonds or debentures, includ- dats av staten och inkomst av
  ing premiums and prizes attaching obligationer eller debentures, däri
  to such securities, bonds or deben- inbegripet agiobelopp och vinster
  tures. Penalty charges for late pay- som hänför sig till sådana värde-
  ment shall not be regarded as inter- papper, obligationer eller deben-
  est for the purpose of this Article. tures. Straffavgift på grund av sen
    betalning anses inte som ränta vid
    tillämpningen av denna artikel.
  5. The provisions of paragraphs 5. Bestämmelserna i punkterna 1,
  1, 2 and 3 shall not apply if the 2 och 3 tillämpas inte om den som
  beneficial owner of the interest, har rätt till räntan har hemvist i en
  being a resident of a Contracting avtalsslutande stat och bedriver rö-
  State, carries on business in the relse i den andra avtalsslutande sta-
  other Contracting State in which ten, från vilken räntan härrör, från
  the interest arises through a perma- där beläget fast driftställe, samt den
  nent establishment situated therein fordran för vilken räntan betalas
  and the debt-claim in respect of äger verkligt samband med det
  which the interest is paid is effec- fasta driftstället. I sådant fall tilläm-
  tively connected with such perma- pas bestämmelserna i artikel 7.
  nent establishment. In such case the  
  provisions of Article 7 shall apply.  

6.Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

6.Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har ett fast driftställe i samband med vilket den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället finns.

  7. Where, by reason of a special
  relationship between the payer and
  the beneficial owner or between
  both of them and some other per-
  son, the amount of the interest,
  having regard to the debt-claim for
  which it is paid, exceeds the
22 amount which would have been

7.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person, räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den

agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

som har rätt till räntan om sådana Prop. 2021/22:21 förbindelser inte förelegat, tilläm-

pas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 12 Artikel 12
Royalties Royalty

1.Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.However, royalties arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

3.The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

1.Royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Royalty får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande

staten får skatten inte överstiga

5procent av royaltyns bruttobelopp.

3.Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other

4.Bestämmelserna i punkt 1 och 2 tillämpas inte om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i

den andra avtalsslutande staten, 23

Prop. 2021/22:21 Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5.Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

5.Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om, emellertid, den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället finns.

6.Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

6.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person, royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 13 Artikel 13
Capital gains Kapitalvinst

24

1. Gains derived by a resident of 1. Vinst, som person med hem- Prop. 2021/22:21
a Contracting State from the alien- vist i en avtalsslutande stat för-
ation of immovable property värvar på grund av överlåtelse av
referred to in Article 6 and situated sådan fast egendom som avses i
in the other Contracting State may artikel 6 och som är belägen i den
be taxed in that other State. andra avtalsslutande staten, får be-
  skattas i denna andra stat.
2. Gains from the alienation of 2. Vinst, som ett företag i en
movable property forming part of avtalsslutande stat förvärvar på
the business property of a perma- grund av överlåtelse av lös egen-
nent establishment which an enter- dom som utgör del av rörelsetill-
prise of a Contracting State has in gångarna i fast driftställe, vilket
the other Contracting State, includ- företaget har i den andra avtalsslu-
ing such gains from the alienation tande staten, får beskattas i denna
of such a permanent establishment andra stat. Detsamma gäller vinst
(alone or with the whole enter- på grund av överlåtelse av sådant
prise), may be taxed in that other fast driftställe (för sig eller tillsam-
State. mans med hela företaget).

3.Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or of movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

3.Vinst, som ett företag i avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4. Gains derived by a resident of 4. Vinst, som en person med
a Contracting State from the alien- hemvist i en avtalsslutande stat för-
ation of shares or comparable inter- värvar på grund av överlåtelse av
ests, such as interests in a partner- andelar eller liknande rättigheter,
ship or trust, deriving more than 50 såsom andelar i handelsbolag eller
per cent of their value directly or stiftelse (”trust”), vilkas värde till
indirectly from immovable proper- mer än 50 procent, direkt eller indi-
ty, as defined in Article 6, situated rekt, kan hänföras till sådan fast
in the other Contracting State may egendom – såsom definierad i
be taxed in that other State. artikel 6 – som är belägen i den
  andra avtalsslutande staten, får
  beskattas i denna andra stat.  
5. Gains from the alienation of 5. Vinst på grund av överlåtelse
any property, other than that re- av annan egendom än sådan som
ferred to in paragraphs 1, 2, 3 and avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 be-
4, shall be taxable only in the Con- skattas endast i den avtalsslutande
tracting State of which the alienator stat där överlåtaren har hemvist.
is a resident.        

6.Notwithstanding the provisions of paragraph 5, gains from the alienation of any property derived

6. Vinst på grund av överlåtelse  
av tillgång, som förvärvas av en  
fysisk person som har haft hemvist 25

Prop. 2021/22:21 by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the property occurs at any time during the ten years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State. The gain so taxed shall not include the gain, if any, that accrues during the period during which the individual is or was a resident of the other Contracting State.

i en avtalsslutande stat och som fått hemvist i den andra avtalsslutande staten, får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas i den förstnämnda staten, om överlåtelsen sker vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter den tidpunkt då den fysiska personen har upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten. Sådan vinst ska dock inte inkludera eventuell vinst som har uppkommit under den tid personen har haft hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Article 14

Income from employment

1.Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2.Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

26

Artikel 14

Inkomst av anställning

1.Om inte bestämmelserna i artiklarna 15, 17 och 18 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

a)mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga,

b)ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, och

c)the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.

3.Notwithstanding the preceding provisions of this Article and Ar- ticle 1, remuneration derived by an individual, whether a resident of a Contracting State or not, in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State. Where, however, such remuneration is derived by a resident of the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

c) ersättningen inte belastar fast Prop. 2021/22:21 driftställe som arbetsgivaren har i

den andra staten.

3.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel och artikel 1 ska ersättning som en fysisk person – oavsett om personen har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte – uppbär för arbete i anställning som medlem i besättningen ombord på skepp eller luftfartyg som ett företag i en avtalsslutande stat använder i internationell trafik, beskattas endast i denna stat. I fall då sådan ersättning emellertid uppbärs av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får ersättningen beskattas även i denna andra stat.

Article 15 Artikel 15
Director’s fees Styrelsearvode

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Article 16 Artikel 16
Entertainers and sportspersons Artister och sportutövare

1.Notwithstanding the provisions of Article 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

1.Utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

27

Prop. 2021/22:21 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Article 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

2.I fall då inkomst genom personlig verksamhet som artist eller sportutövare bedriver i denna egenskap inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artikel 14, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

Article 17 Artikel 17
Pensions, annuities and similar Pension, livränta och liknande
payments betalningar

1.Pensions and other similar remuneration (including annuities) arising in a Contracting State and disbursements under the Social Security legislation of a Contracting State, paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

2.The term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

1.Pension och annan liknande ersättning (inklusive livränta) som härrör från en avtalsslutande stat samt utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat, som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda staten.

2.Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

  Article 18
  Government service
  1. a) Salaries, wages and other
  similar remuneration, other than
  income to which Article 17 applies,
  paid by a Contracting State or a
  political subdivision or a local
  authority thereof to an individual in
  respect of services rendered to that
  State or subdivision or authority
28 shall be taxable only in that State.

Artikel 18

Offentlig tjänst

1.a) Lön och annan liknande ersättning, med undantag för sådan inkomst som avses i artikel 17, som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdel-

b)However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii)did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2.The provisions of Article 14, 15 and 16 shall apply to salaries, wages, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

nings eller myndighets tjänst, be- Prop. 2021/22:21 skattas endast i denna stat.

b)Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

1)är medborgare i denna stat,

eller

2)inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet,

2.Bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 16 tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts

isamband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Article 19 Artikel 19
Students Studerande

1.Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2.In respect of grants, scholarships and other similar remuneration and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student or business apprentice referred to in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in

1.Studerande eller affärspraktikant som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin utbildning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, om beloppen härrör från källa utanför denna stat.

2.Såvitt avser bidrag, stipendier och liknande ersättningar, samt ersättning för anställning som inte omfattas av punkt 1, ska en studerande eller affärspraktikant som avses i nämnda punkt, under tiden för sådan utbildning eller praktik, dessutom vara berättigad till

samma befrielser, lättnader eller 29
Prop. 2021/22:21 respect of taxes available to resi- förmåner vid beskattningen som
  dents of the Contracting State gäller för en person med hemvist i
  which he is visiting. den stat där den studerande eller
    affärspraktikanten vistas.
  Article 20 Artikel 20
  Other income Annan inkomst

1.Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2.The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

1.Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

Article 21 Artikel 21
Capital Förmögenhet

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be

  taxed in that other State.
  2. Capital represented by mov-
  able property forming part of the
  business property of a permanent
  establishment which an enterprise
  of a Contracting State has in the
  other Contracting State may be
30 taxed in that other State.

1.Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe som en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

3.Capital of an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic represented by such ships or aircraft, and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4.All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Prop. 2021/22:21

3.Förmögenhet bestående av skepp eller luftfartyg som används

iinternationell trafik av ett företag

ien avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4.Alla andra slag av förmögenhet som en person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

Article 22 Artikel 22

Elimination of double taxation

Double taxation shall be eliminated as follows:

1. In Slovenia:

a)Where a resident of Slovenia derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, Slovenia shall allow:

(i) as deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden;

(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Sweden.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Sweden.

b)Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of Slovenia is exempt from tax in Slovenia, Slovenia may nevertheless, in calculating the

Undvikande av dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning ska undanröjas på följande sätt:

1. I Slovenien:

a)Om en person med hemvist i Slovenien förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, ska Slovenien:

1) från personens skatt på inkom-  
sten avräkna ett belopp motsvar-  
ande den skatt som erlagts i Sverige  
på inkomsten,      
2) från personens skatt på för-  
mögenheten avräkna ett belopp  
motsvarande den skatt som erlagts i  
Sverige på förmögenheten.    
Avräkningsbeloppet ska emeller-  
tid inte i något fall överstiga den del  
av inkomstskatten eller förmögen-  
hetsskatten, beräknad utan sådan  
avräkning, som belöper på den in-  
komst eller förmögenhet som får  
beskattas i Sverige.      
b) I fall då en person med hemvist  
i Slovenien förvärvar inkomst eller  
innehar förmögenhet som i enlighet  
med bestämmelserna i detta avtal är  
undantagen från beskattning i Slo-  
venien, får Slovenien vid faststäl- 31

Prop. 2021/22:21 amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

2. In Sweden:

a)Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Slovenia and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Slovenia, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as they may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Slovenian tax paid in respect of such income.

b)Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Slovenia, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Slovenia.

c)Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Slovenia to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by companies abroad.

lande av skatten på övrig inkomst eller förmögenhet beakta den inkomst eller förmögenhet som undantagits från beskattning i Slovenien.

2. I Sverige:

a)Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt lagstiftning i Slovenien och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Slovenien, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framledes kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt i Slovenien som erlagts på inkomsten.

b)Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som i enlighet med detta avtal beskattas endast i Slovenien, får Sverige, vid fastställande av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som ska beskattas endast i Slovenien.

c)Utan hinder av bestämmelserna i punkt a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Slovenien till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålles av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

  Article 23
  Non-discrimination
  1. Nationals of a Contracting
  State shall not be subjected in the
  other Contracting State to any taxa-
32 tion or any requirement connected

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1.Medborgare i en avtalsslutande stat ska inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed samman-

therewith, which is other or more hängande krav som är av annat slag Prop. 2021/22:21
burdensome than the taxation and eller mer tyngande än den be-
connected requirements to which skattning och därmed samman-
nationals of that other State in the hängande krav som medborgare i
same circumstances, in particular denna andra avtalsslutande stat
with respect to residence, are or under samma förhållanden, särskilt
may be subjected. This provision såvitt avser hemvist, är eller kan bli
shall, notwithstanding the provi- underkastade. Utan hinder av be-
sions of Article 1, also apply to per- stämmelserna i artikel 1 tillämpas
sons who are not residents of one or denna bestämmelse även på per-
both of the Contracting States. soner som inte har hemvist i en av-
    talsslutande stat eller i båda avtals-
    slutande staterna.  
2. The taxation on a permanent 2. Beskattningen av fast drift-
establishment which an enterprise ställe, som ett företag i en avtals-
of a Contracting State has in the slutande stat har i den andra avtals-
other Contracting State shall not be slutande staten, ska i denna andra
less favourably levied in that other stat inte vara mindre fördelaktig än
State than the taxation levied on beskattningen av företag i denna
enterprises of that other State carry- andra stat, som bedriver verksam-
ing on the same activities. This het av samma slag. Denna bestäm-
provision shall not be construed as melse anses inte medföra skyldig-
obliging a Contracting State to het för en avtalsslutande stat att
grant to residents of the other medge personer med hemvist i den
Contracting State any personal andra avtalsslutande staten sådant
allowances, reliefs and reductions personligt avdrag vid beskattning-
for taxation purposes on account of en, sådan skattebefrielse eller
civil status or family responsibi- skattenedsättning på grund av civil-
lities which it grants to its own stånd eller försörjningsplikt mot
residents.   familj som medges personer med
    hemvist i den egna staten.  

3.Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise,

3. Utom i de fall då bestämmel-  
serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11  
punkt 7 eller artikel 12 punkt 6  
tillämpas, är ränta, royalty och  
annan betalning från ett företag i en  
avtalsslutande stat till en person  
med hemvist i den andra avtalsslut-  
ande staten avdragsgilla vid be-  
stämmandet av den beskattnings-  
bara inkomsten för sådant företag  
på samma villkor som betalning till  
person med hemvist i den först-  
nämnda staten. På samma sätt är  
skuld som ett företag i en avtals-  
slutande stat har till en person med  
hemvist i den andra avtalsslutande  
staten avdragsgill vid bestämman-  
det av sådant företags beskattnings- 33

Prop. 2021/22:21 be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the firstmentioned State.

bara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Enterprises of a Contracting 4. Företag i en avtalsslutande
State, the capital of which is wholly stat, vars kapital helt eller delvis
or partly owned or controlled, ägs eller kontrolleras, direkt eller
directly or indirectly, by one or indirekt, av en eller flera personer
more residents of the other Con- med hemvist i den andra avtalsslut-
tracting State, shall not be sub- ande staten, ska inte i den först-
jected in the first-mentioned State nämnda staten bli föremål för
to any taxation or any requirement beskattning eller därmed samman-
connected therewith which is other hängande krav som är av annat slag
or more burdensome than the eller mer tyngande än den beskatt-
taxation and connected require- ning och därmed sammanhängande
ments to which other similar enter- krav som annat liknande företag i
prises of the first-mentioned State den förstnämnda staten är eller kan
are or may be subjected. bli underkastat.

5.The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

5.Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Article 24 Artikel 24      
Mutual agreement procedure Förfarandet vid ömsesidig överens-
  kommelse      
1. Where a person considers that 1. Om en person anser att en
the actions of one or both of the avtalsslutande stat eller båda
Contracting States result or will avtalsslutande staterna vidtagit åt-
result for him in taxation not in gärder som för honom medför eller
accordance with the provisions of kommer att medföra beskattning
this Convention, he may, irrespec- som strider mot bestämmelserna i
tive of the remedies provided by the detta avtal, kan han, utan att detta
domestic law of those States, pre- påverkar hans rätt att använda sig
sent his case to the competent av de rättsmedel som finns i dessa
authority of the Contracting State staters interna rättsordning, lägga
of which he is a resident or, if his fram saken för den behöriga myn-
case comes under paragraph 1 of digheten i den avtalsslutande stat
Article 23, to that of the Contract- där personen har hemvist, eller om
ing State of which he is a national. fråga är om tillämpning av artikel
The case must be presented within 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat
three years from the first notifica- där han är medborgare. Saken ska
tion of the action resulting in läggas fram inom tre år från den
taxation not in accordance with the tidpunkt då personen i fråga fick
provisions of the Convention. vetskap om den åtgärd som givit
  upphov till beskattning som strider
34 mot bestämmelserna i avtalet.  

2.The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3.The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4.The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Prop. 2021/22:21

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats ska genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda

idirekt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Article 25

Exchange of information

1.The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the

Artikel 25  
Utbyte av upplysningar  
1. De behöriga myndigheterna i  
de avtalsslutande staterna ska ut-  
byta sådana upplysningar som kan  
antas vara relevanta vid tillämp-  
ningen av bestämmelserna i detta  
avtal eller för administration eller  
verkställighet av intern lagstiftning  
i fråga om skatter av varje slag och  
beskaffenhet som tas ut för de av-  
talsslutande staterna eller för deras  
politiska underavdelningar eller  
lokala myndigheter, om beskatt-  
ningen enligt denna lagstiftning 35

Prop. 2021/22:21 Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2.Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av ovanstående får upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål när sådana upplysningar får användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda avtalsslutande staterna och den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat som lämnat upplysningarna tillåtit sådant användande.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that

  or of the other Contracting State;
  b) to supply information which is
  not obtainable under the laws or in
  the normal course of the adminis-
  tration of that or of the other Con-
  tracting State;
  c) to supply information which
36 would disclose any trade, business,

3.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a)vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b)lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis

idenna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c)lämna upplysningar som

skulle röja affärshemlighet,

industrial, commercial or profes- industri-, handels- eller Prop. 2021/22:21
sional secret or trade process, or in- yrkeshemlighet     eller i
formation, the disclosure of which näringsverksamhet nyttjat förfa-
would be contrary to public policy ringssätt eller upplysningar, vilkas
(ordre public). överlämnande skulle strida mot
  allmänna hänsyn (ordre public).
4. If information is requested by 4. Då en avtalsslutande stat begär
a Contracting State in accordance upplysningar enligt denna artikel
with this Article, the other Con- ska den andra avtalsslutande staten
tracting State shall use its informa- använda de medel som denna stat
tion gathering measures to obtain förfogar över för att inhämta de
the requested information, even begärda upplysningarna, även om
though that other State may not denna andra stat inte har behov av
need such information for its own upplysningarna för sina egna
tax purposes. The obligation con- beskattningsändamål. Förpliktelsen
tained in the preceding sentence is i föregående mening begränsas av
subject to the limitations of para- bestämmelserna i punkt 3, men
graph 3 but in no case shall such detta medför inte en rätt för en
limitations be construed to permit a avtalsslutande stat att vägra lämna
Contracting State to decline to upplysningar uteslutande därför att
supply information solely because denna stat inte har något eget
it has no domestic interest in such intresse av sådana upplysningar.
information.          

5.In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

5.Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

Article 26 Artikel 26
Members of diplomatic missions Medlemmar av diplomatisk be-
and consular posts skickning och konsulat
Nothing in this Convention shall Bestämmelserna i detta avtal
affect the fiscal privileges of mem- berör inte de privilegier vid be-
bers of diplomatic missions or skattningen som enligt folkrättens
consular posts under the general allmänna regler eller bestämmelser
rules of international law or under i särskilda överenskommelser till-
the provisions of special agree- kommer medlemmar av diplo-
ments. matisk beskickning och konsulat.

37

Prop. 2021/22:21 Article 27 Artikel 27
  Limitations on benefits Begränsning av förmåner
  1. Notwithstanding the other pro-
  visions of this Convention, a bene-
  fit under this Convention shall not
  be granted in respect of an item of
  income or capital if it is reasonable
  to conclude, having regard to all
  relevant facts and circumstances,
  that obtaining that benefit was one
  of the principal purposes of any
  arrangement or transaction that
  resulted directly or indirectly in that
  benefit, unless it is established that
  granting that benefit in these cir-
  cumstances would be in accordance
  with the object and purpose of the
  relevant provisions of this Conven-
  tion.    
  2. Notwithstanding the other pro-
  visions of this Convention, where
  a) a company that is a resident of
  a Contracting State derives its
  income primarily from other States
  (i) from activities such as bank-
  ing, shipping, financing or insur-
  ance or    
  (ii) from being the headquarters,
  co-ordination centre or similar
  entity providing administrative ser-
  vices or other support to a group of
  companies which carry on business
  primarily in other States; and
  b) such income would bear a
  significantly lower tax under the
  laws of that State than income from
  similar activities carried out within
  that State or from being the head-
  quarters, co-ordination centre or
  similar entity providing administra-
  tive services or other support to a
  group of companies which carry on
  business in that State, as the case
  may be,    
  any provisions of this Convention
38 conferring an exemption or a reduc-

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte ges i fråga om en inkomst eller förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen, såvida det inte fastställs att det under omständigheterna är förenligt med de relevanta bestämmelsernas ändamål och syfte att förmånen ges.

2.Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, ska för det fall a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra

stater

1) från bank-, sjöfarts-, finans-, eller försäkringsverksamhet, eller

2)genom att vara huvudkontor, co-ordination centre eller en liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater; och

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

bestämmelserna i detta avtal som medför undantag från eller be-

tion of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

gränsning av beskattningen inte Prop. 2021/22:21 tillämpas på inkomst som sådant

bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

Article 28 Artikel 28    
Entry into force Ikraftträdande  
1. Each of the Contracting States 1. De avtalsslutande staterna ska
shall notify the other in writing, skriftligen på diplomatisk väg un-
through diplomatic channels, of the derrätta varandra när de åtgärder
completion of the procedures re- vidtagits som enligt respektive stats
quired by its law for the entry into lagstiftning krävs för att detta avtal
force of this Convention. ska träda i kraft.  
2. The Convention shall enter 2. Avtalet träder i kraft den
into force on the thirtieth day after trettionde dagen efter det att den
the receipt of the later of these noti- sista av dessa underrättelser tagits
fications and shall thereupon have emot och ska därefter tillämpas:
effect:      
a) in respect of taxes withheld at a) i fråga om källskatter,
source, for amounts paid or credit- belopp som betalas eller tillgodo-
ed on or after the first day of förs den 1 januari det kalenderår
January of the calendar year next som följer närmast efter den dag då
following the date on which the avtalet träder i kraft eller senare,
Convention enters into force;      
b) in respect of other taxes on b) i fråga om andra skatter på
income, and taxes on capital, on inkomst och på förmögenhet, på
taxes chargeable for any tax year skatt som påförs för beskattningsår
beginning on or after the first day som börjar den 1 januari det kalen-
of January of the calendar year next derår som följer närmast efter den
following the date on which the dag då avtalet träder i kraft eller
Convention enters into force. senare.    

3.Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the provisions of Article 24 (Mutual agreement procedure) and Article 25 (Ex- change of information) shall have effect from the date of entry into force of this Convention, without regard to the taxable period to which the matter relates.

4.The Convention between the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation with respect to taxes on

3.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 ska bestämmelserna

iartikel 24 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) och artikel 25 (Utbyte av upplysningar) tillämpas från och med den dag då avtalet träder i kraft, oavsett vilket beskattningsår ärendet gäller.

4.Avtalet mellan den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien och Konungariket Sverige för att undvika dubbelbeskattning

beträffande skatter på inkomst och 39

Prop. 2021/22:21 income and capital, signed at Stockholm on 18th June 1980 (“the prior Convention”), shall cease to have effect between Slovenia and Sweden with respect to any tax on the date upon which this Convention has effect with respect to that tax in accordance with the provisions of paragraph 2.

5.Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 4 and the provisions of Article 17, where, immediately before the entry into force of this Convention, an individual was in receipt of payments falling within paragraphs 1, 2 and 3 of Article 18 of the prior Convention, that individual may make an election that the provisions of that Article, and not the provisions of Article 17 of this Convention, shall continue to apply to those payments. That election shall have effect for the year in which it is made and for subsequent years unless revoked by the individual. Where an election has been so revoked, no further election under this paragraph may be made.

förmögenhet, undertecknat i Stockholm den 18 juni 1980 (”det tidigare avtalet”) ska upphöra att tillämpas mellan Slovenien och Sverige med avseende på varje skatt från och med den dag då detta avtal enligt punkt 2 i denna artikel ska tillämpas avseende den aktuella skatten.

5.Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 2 och 4 och bestämmelserna i artikel 17, får en fysisk person som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av sådana utbetalningar som omfattas av artikel 18 punkterna 1, 2 och 3 i det tidigare avtalet, välja att bestämmelserna i sistnämnda artiklar och inte bestämmelserna i artikel 17 i detta avtal, fortfarande ska tillämpas på dessa utbetalningar. Detta val ska gälla för det år under vilket valet görs och varje därpå följande år under förutsättning att valet inte har återkallats av personen. När ett val har återkallats får inte ett nytt val göras enligt denna punkt.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Convention shall cease to have effect:

a)in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following the end of the six-month

40period;

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

b)in respect of other taxes on income, and taxes on capital, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the end of the six-month period.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE at Brussels this 12th day of May 2021 in duplicate in the English language.

For the Kingdom of Sweden

Lars Danielsson

For the republic of Slovenia

Iztok Jarc

b) i fråga om andra skatter på in- Prop. 2021/22:21 komst och på förmögenhet, på skatt

som påförs för beskattningsår som börjar 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Bryssel den 12 maj 2021, i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sverige

Lars Danielsson

För Republiken Slovenien

Iztok Jarc

Protocol Protokoll    
At the moment of signing the Vid undertecknandet av avtalet
Convention between the Kingdom mellan Konungariket Sverige och
of Sweden and the Republic of Slo- Republiken Slovenien för undvi-
venia for the elimination of double kande av dubbelbeskattning beträf-
taxation with respect to taxes on fande skatter på inkomst och på
income and on capital and the förmögenhet samt förhindrande av
prevention of tax evasion and skatteflykt och skatteundandrag-
avoidance (hereinafter referred to ande (i det följande benämnt ”av-
as “the Convention”), the Kingdom talet”) har Konungariket Sverige
of Sweden and the Republic of och Republiken Slovenien kommit
Slovenia have agreed that the överens om att följande bestämmel-
following provisions shall form an ser ska utgöra en integrerande del
integral part of the Convention: av avtalet:    
1. With reference to Article 2: 1. Avseende artikel 2:  

It is understood that should Sweden in the future introduce a tax on capital, the Convention shall apply to such tax. In such case double taxation shall be eliminated as follows:

Det är förstått att för det fallet Sverige i framtiden inför förmögenhetsskatt, så ska avtalet vara tillämpligt på denna skatt. Dubbelbeskattning ska i så fall undanröjas enligt följande:

41

Prop. 2021/22:21 Where a resident of Sweden owns capital which, in accordance with the provisions of the Convention, may be taxed in Slovenia, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Slovenia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the capital which may be taxed in Slovenia.

Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Slovenien, ska Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Slovenien. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Slovenien.

2. With reference to Article 8:   2. Avseende artikel 8:
With respect to profits derived by Bestämmelserna i artikel 8 punkt
the air transport consortium Scan- 1 i avtalet ska beträffande inkomst
dinavian Airlines System (SAS), som förvärvas av luftfartskonsortiet
the provisions of paragraph 1 of Scandinavian Airlines System
Article 8 of the Convention shall (SAS) endast tillämpas i fråga om
apply only to such part of the den del av inkomsten som mot-
profits as corresponds to the svarar den andel i konsortiet som
participation held in that consor- innehas av SAS Sverige AB, den
tium by SAS Sverige AB, the svenske delägaren i SAS.
Swedish partner of SAS.      
3. With reference to Article 11: 3. Avseende artikel 11:
At the time of the signing of the Vid undertecknande av avtalet är
Convention, the institutions re- de institutioner som avses i artikel
ferred to in subparagraph b) of 11 punkt 3 b) i avtalet följande:
paragraph 3 of Article 11 of the  
Convention are:        
a) in Slovenia, the Slovenian a) i Slovenien, Slovenska export-
Export and Development Bank och utvecklingsbanken (SID – Slo-
(SID – Slovenska izvozna in raz- venska izvozna in razvojna banka),
vojna banka);          
b) in Sweden, The Swedish Ex- b) i Sverige, AB Svensk Export-
port Credit Corporation (AB kredit och Exportkreditnämnden.
Svensk Exportkredit) and The  
Swedish Export Credit Agency  
(Exportkreditnämnden).      
The competent authorities of the De behöriga myndigheterna i de
Contacting States may agree on avtalsslutande staterna kan komma
additional similar institutions to be överens om att ytterligare liknande
covered by subparagraph b) of institutioner ska omfattas av artikel
paragraph 3 of Article 11 of the 11 punkt 3 b) i avtalet.
Convention.          

42

4. With reference to Article 13:

With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 3 of Article 13 of the Convention shall apply only to such part of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

5. With reference to Article 21:

4. Avseende artikel 13: Prop. 2021/22:21

Bestämmelserna i artikel 13 punkt 3 i avtalet ska beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast tillämpas i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren SAS.

5. Avseende artikel 21:

With respect to capital owned by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 3 of Article 21 of the Convention shall apply only to such part of the capital as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Brussels this 12th day of May 2021 in duplicate in the English language.

For the Kingdom of Sweden

Lars Danielsson

For the republic of Slovenia

Iztok Jarc

Bestämmelserna i artikel 21 punkt 3 i avtalet ska beträffande förmögenhet som innehas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast tillämpas i fråga om den del av förmögenheten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren SAS.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Bryssel den 12 maj 2021, i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sverige

Lars Danielsson

För Republiken Slovenien

Iztok Jarc

43

Prop. 2021/22:21 3 Ärendet och dess beredning
 
  Alltsedan Slovenien blev självständigt 1991 tillämpas 1980 års avtal
  mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Federala Republiken Jugo-
  slavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
  och förmögenhet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien (se SÖ
  1993:49). På begäran av Slovenien inleddes förhandlingar om ett nytt
  skatteavtal mellan länderna där en första förhandlingsrunda hölls i
  Ljubljana i mars 2018. Vid en andra förhandlingsrunda i Stockholm i
  september 2019 kunde ett utkast till avtal på engelska paraferas. En svensk
  översättning upprättades därefter och den engelska texten och den svenska
  översättningen remitterades till Kammarrätten i Stockholm och Skatte-
  verket i november 2019. Till följd av den globala spridningen av covid-19
  dröjde undertecknandet något, men den 12 maj 2021 undertecknades
  avtalet i Bryssel.
    Ett förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien har
  upprättats inom Finansdepartementet.
    Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.
  Lagrådet
  Genom den föreslagna lagen införlivas i svensk lagstiftning det avtal för
  undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på
  förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande
  som Sverige och Slovenien undertecknade den 12 maj 2021. Lagförslaget
  är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lag-
  rådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte
  inhämtats.
  4 Skatteavtal mellan Sverige och
    Slovenien
   
  Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Konunga-
  riket Sverige och Republiken Slovenien för undvikande av dubbel-
  beskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt
  förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande, samt antar rege-
  ringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien.
    Genom den föreslagna lagen upphör förordningen (1982:70) om dub-
  belbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien samt förordningen
  (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.
  att gälla såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Slovenien.
    Den nya lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
     
    Remissinstanserna: Ett förslag till skatteavtal har remitterats till Kam-
  marrätten i Stockholm och Skatteverket. Remissinstanserna tillstyrker
  förslaget. Skatteverket har uttryckt önskemål om förtydligande kommen-
  tarer i propositionen i fråga om artikel 5 punkterna 4 f och 7, artikel 7
44 punkt 3 samt artikel 28 punkt 5.
Skälen för regeringens förslag Prop. 2021/22:21

Godkännande av skatteavtalet

Skatteavtalen är viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för kapitalets och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder. Avtalen möjliggör även ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt och skatteundandragande. Det nya avtalet tillgodoser bättre dessa syften än det nu gällande avtalet med det forna Jugoslavien från 1980.

För Sveriges del krävs enligt 10 kap. 3 § regeringsformen riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse bl.a. i de fall det krävs att en lag ändras eller att en ny lag stiftas. För att avtalets bestämmelser ska kunna tillämpas i Sverige krävs ny lagstiftning, varvid riksdagens godkännande således är en sådan åtgärd som måste fullgöras för att avtalet ska kunna ingås och bli bindande för Sverige och träda i kraft.

Lagförslaget samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagförslaget består dels av två paragrafer, dels av en bilaga av vilken avtalets innehåll framgår. I förslaget till lag föreskrivs i 1 § att avtalet ska gälla som lag här i landet. I 2 § regleras frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag och där framgår att avtalets beskattningsregler endast ska tillämpas till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Enligt artikel 28 i avtalet ska detta träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då båda avtalsslutande staterna skriftligen har underrättat varandra om att de åtgärder som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft har vidtagits. Eftersom det inte är möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt som avtalet kommer att träda i kraft, föreskrivs i punkt 1 i den föreslagna lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. I enlighet med artikel 28 punkterna 2 och 3 i avtalet föreskrivs i punkt 2 a–c i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att lagen därefter ska tillämpas i fråga om

källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

informationsutbyte enligt artikel 25 i avtalet, på begäran som framställs den dag då lagen träder i kraft eller senare oavsett till vilket år som beskattningsanspråket är att hänföra.

Enligt punkt 3 a–b i den föreslagna lagens ikraftträdande- och övergångs-  
bestämmelser, ska förordningen 1982:70 om dubbelbeskattningsavtal  
mellan Sverige och Jugoslavien respektive förordningen 1982:71 om ku-  
pongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m. inte längre tillämpas  
såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Slovenien. Av ikraftträdande- 45

Prop. 2021/22:21 och övergångsbestämmelsernas punkt 4 framgår dock att förordningen 1982:70 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien fortsatt ska tillämpas i förhållandet mellan Sverige och Slovenien i fråga om källskatter och andra skatter på inkomst och på förmögenhet för tid innan den föreslagna lagen blir tillämplig i fråga om dessa skatter.

Punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna innehåller särskilda bestämmelser om tillämpning av artikel 17 i avtalet, som gör det möjligt för en fysisk person att välja att i stället fortsatt tillämpa artikel 18 punkterna 1–3 i bilagan till förordningen 1982:70 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien i fråga om pensionsinkomster. Dessa bestämmelser beskrivs närmare i avsnitt 4.2.5 i redogörelsen för artikel 17 i avtalet.

4.1Översiktligt om inkomstskattesystemet i Slovenien

4.1.1Bolagsbeskattning

Bolag hemmahörande i Slovenien är obegränsat skattskyldiga där för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. Ett bolag anses hemmahörande i Slovenien om det är registrerat där eller om bolagets verkliga ledning finns i Slovenien. Bolagsskatten, som beräknas på nettoinkomsten, uppgår till 19 procent. Beskattning sker på bolagsnivå, särskilda regler för beskattning av koncerner eller bolagsgrupper tillämpas inte.

Inkomst av kapital ingår i nettoinkomsten, men undantag från beskattning kan medges för mottagen utdelning, medan undantag kan medges för 50 procent av kvalificerade kapitalvinster.

Bolag som inte är hemmahörande i Slovenien är skattskyldiga där för inkomst som härrör från Slovenien. Om sådant bolag har ett fast driftställe i Slovenien sker bolagsbeskattning enligt allmänna regler för inkomst hänförlig till driftstället. I fråga om inkomst i form av utdelning, ränta eller royalty med källa i Slovenien tas källskatt ut med 15 procent av bruttobeloppet. Direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater respektive direktiv 2003/49/EG om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater, har införts i slovensk rätt vilket innebär att inkomst i form av utdelning, ränta och royalty i tillämpliga fall undantas från källskatt. Även ränta som betalas mellan banker undantas från källskatt i Slovenien.

Slovenien har regler om internprissättning (transfer pricing), underkapitalisering (thin capitalization) och CFC (controlled foreign companies).

4.1.2Beskattning av fysiska personer

Fysiska personer som är hemmahörande i Slovenien är obegränsat skattskyldiga där för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. Som hemmahörande i Slovenien anses en person som har sin permanentbostad där eller har centrum för sina levnadsintressen i Slovenien. En person kan även ses

46

som hemmahörande i Slovenien om denne sammantaget vistas där minst Prop. 2021/22:21 sex månader under ett kalenderår.

Inkomst av tjänst beskattas enligt en progressiv skala i spannet 16–50 procent. Högsta marginalskatt om 50 procent tas ut vid en årsinkomst på 72 000 euro och uppåt.

Passiv inkomst i form av utdelning, ränta och royalty beskattas med 27,5 procent. Även kapitalvinster beskattas med 27,5 procent, men skattesatsen minskar enligt en fastställd skala för vart femte år som egendomen innehafts. Kapitalvinst kan undantas helt från beskattning om egendomen innehafts i 20 år.

En fysisk persons nettoinkomst från näringsverksamhet inkluderas i inkomst av tjänst och beskattas enligt samma skatteskala som sådan inkomst. En enskild näringsidkare kan emellertid välja att schablonbeskattas. Skattepliktig inkomst av näringsverksamhet uppgår i dessa fall till 20 procent av bruttoinkomsten, vilken beskattas separat med en skattesats på 20 procent.

Fysiska personer som inte är hemmahörande i Slovenien är begränsat skattskyldiga där för inkomst som härrör från Slovenien. Sådan skattskyldighet omfattar inkomst av tjänst för arbete utfört i Slovenien eller om kostnaden för arbetet är avdragsgill kostnad för arbetsgivaren vid bolagsbeskattning i Slovenien. Även pension som utbetalas från Slovenien är skattepliktig för begränsat skattskyldiga personer. Beskattning sker genom innehållande av källskatt enligt de allmänna skattesatser som gäller för inkomst av tjänst i Slovenien.

När det gäller passiv inkomst i form av utdelning, ränta och royalty tas källskatt ut med 27,5 procent på bruttobeloppet. I fråga om kapitalvinster föreligger skattskyldighet för begränsat skattskyldiga fysiska personer för vinst vid försäljning av fast egendom eller andelar vilkas värde till minst

50 procent utgörs av fast egendom. Även kapitalvinst vid försäljning av andelar i ett innehav som utgör minst 10 procent av ett bolags röster eller kapital är skattepliktigt i Slovenien. Skattepliktig kapitalvinst beskattas med 27,5 procent.

Begränsad skattskyldighet för fysiska personer föreligger även för näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe i Slovenien. Beskattning sker i dessa fall enligt de allmänna reglerna för näringsverksamhet.

Slovenien har ingen generell förmögenhetsskatt för fysiska personer. Kommunal fastighetsskatt tas ut på fast egendom (vilket i Slovenien även inkluderar lägenheter) enligt en progressiv skala i spannet 0,1–1,5 procent av fastställt beskattningsunderlag.

4.2Skatteavtalets innehåll

4.2.1 Inledning

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt  
samarbete och utveckling (förkortad OECD) rekommenderar för bilaterala  
skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”).  
För att bestämmelserna i ett skatteavtal ska bli gällande och kunna  
tillämpas av svenska domstolar och andra myndigheter krävs att de 47
 

Prop. 2021/22:21 införlivas i svensk rätt, vilket sker genom inkorporering av avtalen. Sedan skatteavtalen inkorporerats utgör de en del av svensk skattelag. Ett inkorporerat skatteavtal ska därmed i princip tolkas som annan svensk skattelagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten. En viktig sekundärkälla kan vara kommentaren till OECD:s modellavtal som utarbetats inom organisationen.

Bestämmelser om tolkning av internationella överenskommelser finns, förutom i enskilda skatteavtal, i Wienkonventionen om traktaträtten. Konventionen har tillkommit för att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal. Konventionen ska följaktligen inte reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten utan utgöra ett instrument för att avgöra tolkningstvister rörande folkrättsliga åtaganden.

För att säkerställa att de folkrättsliga åtaganden som följer av skatteavtal upprätthålls innehåller avtalen normalt en artikel om ömsesidig överenskommelse. Genom artikeln inrättas ett förfarande avsett att lösa svårigheter som uppkommer vid avtalets tillämpning.

4.2.2Minimistandarder för skatteavtal

Under ledning av OECD och G20-länderna genomfördes 2013–2015 ett globalt projekt för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det s.k. BEPS-projektet (”Base Erosion and Profit Shifting”). Projektet resulterade i 13 rapporter avseende 15 åtgärdsområden. Två av rapporterna innehåller skatteavtalsbestämmelser som utgör minimistandarder, vilka de stater och jurisdiktioner som deltagit i projektet eller senare anslutit sig till detta, åtagit sig att uppfylla. Dessa minimistandarder kommer också till uttryck i OECD:s modellavtal i dess lydelse från november 2017.

Slutrapporten för åtgärdsområde 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances) innehåller en miniminivå av skydd (minimistandard) mot skatteavtalsmissbruk. Enligt minimistandarden bör det i ett skatteavtal uttryckligen anges att syftet ska vara att undvika dubbelbeskattning utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller mindre skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Detta syfte uttrycks numera i ingressen till OECD:s modellavtal. Denna minimistandard omfattar också specifika avtalsbestämmelser och i slutrapporten anges följande alternativ till bestämmelser som staterna kan välja (vilka återfinns i artikel 29 med kommentarer i OECD:s modellavtal):

1. En regel om s.k. Principal Purpose Test (PPT-regel) som innebär att en förmån enligt ett skatteavtal inte ska ges om ett av de huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har varit att få denna avtalsförmån. Enligt PPT-regeln görs dock undantag om givandet av förmånen skulle vara i överensstämmelse med ändamålet för och syftet med de relevanta bestämmelserna i skatteavtalet i fråga.

2. En regel om s.k. Limitation on Benefits (LOB-regel) som kompletteras av en ”anti-slussningsregel”. En LOB-regel är en mer specifik bestämmelse mot missbruk i vilken det sätts upp objektiva kriterier som en person måste uppfylla för att få rätt till skatteavtalets förmåner. ”Anti-

48

slussningsregeln” syftar till att förhindra att bolag som inte på egen

hand har rätt till avtalets förmåner får den rätten genom slussnings- Prop. 2021/22:21 bolag.

3. En PPT-regel i kombination med LOB-regel.

Slutrapporten för åtgärdsområde 14 (Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective) innehåller en minimistandard som syftar till att säkerställa ett snabbt, effektivt och ändamålsenligt förfarande för att lösa skatteavtalsrelaterade tvister genom s.k. ömsesidig överenskommelse. För att uppfylla minimistandarden ska staterna införa artikel 25 punkterna 1–3 i OECD:s modellavtal i sina skatteavtal. Sådana bestämmelser har länge varit en del av modellavtalet, men genom BEPS-projektet har artikel 25 punkt 1 i modellavtalet fått en något ändrad lydelse så att en person som anser att åtgärder har vidtagits som medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i skatteavtalet, kan lägga fram saken för den behöriga myndigheten i endera avtalsslutande staten. Enligt den tidigare lydelsen ska saken i dessa fall läggas fram i den stat där personen har hemvist eller, i vissa fall, i den stat där personen är medborgare. Minimistandarden tillåter dock att den gamla lydelsen av artikel 25 punkt 1 bibehålls, under förutsättning att den behöriga myndighet som mottar en begäran om ömsesidig överenskommelse notifierar eller konsulterar den andra behöriga myndigheten för det fallet den anser att den skattskyldiges invändning inte är grundad och avser att avslå begäran.

BEPS-projektets slutrapporter avseende åtgärdsområdena 6 och 7 (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status) innebar även vissa ändringar i artiklarna 1, 4, 5, 10 och 13 i modellavtalet som syftar till att motverka missbruk av skatteavtal. Dessa ändringar utgör dock inte minimistandarder, utan det är upp till varje jurisdiktion att bedöma behovet av varje bestämmelse som en del av sin övergripande skatteavtalspolicy eller i ett specifikt avtal.

4.2.3Avtalets ingress

I ingressen till avtalet anges att den gemensamma partsavsikten är att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, utan att samtidigt skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Ingressen överensstämmer i dessa delar med ingressen till OECD:s modellavtal och motsvarar därmed den minimistandard som framgår av BEPS-projektets slutrapport för åtgärdsområde 6.

4.2.4 Avtalets tillämpningsområde  
Artikel 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Punkt 1 överens-  
stämmer med artikel 1 i OECD:s modellavtal. Enligt punkten ska avtalet  
tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda  
avtalsslutande staterna.  
För att avtalet ska vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person  
som avses i artikel 3 punkt 1 d, dels att denna person i enlighet med  
bestämmelserna i artikel 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat.  
Avtalet är enligt dessa bestämmelser endast tillämpligt i fråga om personer 49
Prop. 2021/22:21 som enligt den interna rätten i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på
  grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan
  liknande omständighet. Uttrycket innefattar endast person som är
  obegränsat skattskyldig, dvs. person som är skattskyldig för hela sin
  världsvida inkomst i denna stat och inte person som är skattskyldig endast
  för inkomst som har sin källa i staten i fråga. Den skattskyldighet som
  avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet.
  Skattskyldigheten ska i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt
  enligt de inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är
  obegränsat skattskyldiga i staten i fråga.
  Även en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ eller
  institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter utgör
  enligt artikel 4 punkt 1 ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”.
  Artikel 1 punkt 2 innehåller bestämmelser rörande delägarbeskattade
  personer. Av bestämmelserna följer att inkomst som förvärvas av eller
  genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande
  staten är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person
  med hemvist i en av staterna till den del som inkomsten, enligt
  skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person
  med hemvist i staten i fråga. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att en
  investering som görs via en delägarbeskattad juridisk person omfattas av
  avtalets regler på samma sätt som om personens delägare gjort inve-
  steringen direkt. Vid tillämpning av skatteavtalet ska man således se
  igenom det delägarbeskattade subjektet. Bestämmelser av denna innebörd
  har länge varit en del av den svenska skatteavtalspolicyn. Sedan sådana
  bestämmelser till följd BEPS-projektet infördes i artikel 1 punkt 2 i
  OECD:s modellavtal 2017, överensstämmer bestämmelserna i dessa delar
  med modellavtalet. I sista meningen i punkt 2 klargörs att bestämmelserna
  i denna punkt inte på något sätt påverkar en avtalsslutande stats rätt att
  beskatta personer med hemvist i denna stat.
  Artikel 2 anger de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 2 punkt 3
  räknas de skatter som omfattas av avtalet upp. Av punkt 1 i protokollet till
  avtalet framgår att om Sverige i framtiden inför förmögenhetsskatt, så ska
  den skatten omfattas av avtalet. Ett skatteavtal ingås med avsikt att det ska
  gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid
  förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte
  beskattar förmögenhet finns det således skäl för att säkerställa att en
  eventuellt införd sådan skatt omfattas av avtalet.
  Av artikel 2 punkt 4 i avtalet framgår att avtalet även tillämpas på skatter
  av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av
  avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 2
  punkt 3.
  Artikel 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i
  avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande
  artikel i OECD:s modellavtal.
  Artikel 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person ska anses
  ha hemvist. Artikeln överensstämmer väsentligen med OECD:s modell-
  avtal.
  Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person ska
  anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom uttryckligen
50 framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämp-

ningen av avtalet. Detta innebär att avtalets hemvistregler inte är avgörande t.ex. när det gäller att bedöma om man vid beskattningen i Sverige ska ta ut kupongskatt enligt kupongskattelagen (1970:624) eller inkomstskatt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, på utdelning som betalas från Sverige. Bestämmelserna i IL ska tillämpas på utdelning från ett svenskt bolag till en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Reglerna i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning får däremot betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. En förutsättning för att en person ska anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna enligt avtalet är att personen i fråga anses bosatt eller hemmahörande, dvs. obegränsat skattskyldig, enligt intern rätt i någon av de avtalsslutande staterna eller i båda.

Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Slovenien anses obegränsat skattskyldig även där. Vid tillämpning av avtalet ska den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt artikel 4 i avtalet. En person som anses obegränsat skattskyldig såväl i Sverige som i Slovenien enligt respektive stats interna lagstiftning men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Slovenien ska, i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätt enligt avtalet, beskattas i Sverige enligt de regler som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga.

Enligt punkt 3 ska, i de fall annan person än fysisk person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna, de behöriga myndigheterna försöka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse. Att i dessa fall söka en lösning genom en sådan överenskommelse har länge varit svensk avtalspolicy. Sedan artikel 4 punkt 3 i OECD:s modellavtal ändrats 2017 till följd av BEPS-projektet, överensstämmer den svenska policyn med modellavtalets.

Artikel 5 definierar fast driftställe. BEPS-projektets slutrapport avseende åtgärdsområde 7 resulterade i vissa ändrade respektive nya bestämmelser i artikel 5 rörande definitionen av ”fast driftställe”, vilka infördes i 2017 års utgåva av OECD:s modellavtal. Varken de ändrade eller nya bestämmelserna utgör minimistandarder och Sverige har i anslutning till kommentarerna till artikel 5 i modellavtalet lämnat en reservation mot samtliga dessa bestämmelser och förbehåller sig rätten att utgå från artikel 5 i 2014 års utgåva av modellavtalet vid skatteavtalsförhandlingar. Artikel 5 i avtalet med Slovenien följer i olika delar 2017 respektive 2014 års modellavtal. I de fall där modellerna avviker från varandra, förtydligas nedan i förekommande fall vilken utgåva av modellavtalet som en bestämmelse i skatteavtalet ansluter till.

Punkt 1–2 överensstämmer med modellavtalet. Punkt 2 innehåller en uppräkning – på intet sätt uttömmande – av exempel, som vart och ett kan anses utgöra ett fast driftställe. Dessa exempel ska dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att de exempel som räknas upp i punkt 2 ska förstås så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller de allmänna villkoren i punkt 1.

Prop. 2021/22:21

51

Prop. 2021/22:21 Punkt 3 innehåller en bestämmelse som innebär att – även om de allmän-
  na villkoren i punkt 1 är uppfyllda – plats för byggnads-, anläggnings-,
  monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av
  övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksam-
  heten pågår längre tid än tolv månader.
  Punkt 4 anger vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en
  stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte ska anses bedrivna från
  fast driftställe. Bestämmelserna följer i dessa delar 2014 års utgåva av
  modellavtalet. Såvitt avser punkt 4 f har dock parterna önskat göra ett
  tillägg till OECD:s modellavtal. Bestämmelsen i punkt 4 f utgör ett
  undantag främst från punkt 3 och innebär att sådana installationsprojekt
  som uppfyller de i punkt 4 f angivna förutsättningarna inte ska utgöra fast
  driftställe även om verksamheten pågår längre än 12 månader.
  I punkt 5 i avtalet finns en s.k. anti-fragmenteringsbestämmelse som
  syftar till att motverka att verksamhet delas upp mellan närstående företag
  i syfte att någon eller varje del för sig ska omfattas av undantagen i punkt
  4. Bestämmelsen är tillämplig exempelvis om två företag som är nära
  knutna till varandra bedriver verksamhet på samma plats, förutsatt att
  deras verksamheter kompletterar varandra på så sätt att det är fråga om en
  sammanhängande ekonomisk verksamhet. Om den samlade verksamheten
  i inte uppfyller de i punkt 4 angivna undantagen, kan fast driftställe
  föreligga enligt den allmänna definitionen. Punkt 5 överensstämmer med
  artikel 5 punkt 4.1 i 2017 års utgåva av OECD:s modellavtal. Kopplat till
  dessa bestämmelser anges i punkt 9 när ett företag ska anses som
  närstående till ett annat företag, vilken i relevanta delar överensstämmer
  med artikel 5 punkt 8 i 2017 års utgåva av modellavtalet.
  Punkt 6, som överensstämmer med artikel 5 punkt 5 i 2014 års utgåva
  av OECD:s modellavtal, reglerar fall där ett fast driftställe anses föreligga
  genom verksamhet som bedrivs av en person i en avtalsslutande stat för
  ett företag och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i före-
  tagets namn. Bestämmelsen omfattar inte en sådan oberoende representant
  som avses i punkt 7 eller sådan verksamhet som avses i punkt 4 och som
  enligt de bestämmelserna inte utgör fast driftställe.
  Punkt 7 innebär att ett företag inte anses ha ett fast driftställe i fråga om
  affärsverksamhet som bedrivs oberoende representant. Bestämmelsen har
  sin utgångspunkt i 2014 års utgåva av OECD:s modellavtal. Den andra
  meningen avviker dock från modellavtalet. Där förtydligas att i de fall då
  en oberoende representant i en avtalsslutande stat bedriver sin verksamhet
  uteslutande eller nästan uteslutande för ett företag hemmahörande i den
  andra avtalsslutande staten, så ska den omständigheten att det i fråga om
  handelsförbindelser eller finansiella förbindelser mellan företaget och
  representanten föreskrivs villkor som avviker från dem som skulle ha
  avtalats mellan oberoende företag, innebära att representanten inte ska
  anses som en sådan oberoende representant som avses i punkt 7. Denna
  andra mening har sin förebild i artikel 5 punkt 7 i 2011 års upplaga av
  Förenta nationernas modellavtal (United Nations Model Double Taxation
  Convention).
  I svensk skattelagstiftning finns bestämmelser om fast driftsställe i
  2 kap. 29 § IL. För att ett företag från Slovenien ska kunna beskattas för
  inkomst av näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige enligt artikel
52 7 i avtalet krävs att företaget har fast driftställe såväl enligt intern svensk

lagstiftning som enligt bestämmelserna i avtalet (jfr 2 § i den föreslagna Prop. 2021/22:21 lagen om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien).

4.2.5Avtalets beskattningsregler

Artiklarna 6–20 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag som inkomsten ska hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtalet måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst ”får beskattas” i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i artiklarna 6–20, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får i sådant fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i så fall undanröjas. Hur detta genomförs framgår av artikel 22.

Inkomst av fast egendom får enligt artikel 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal, med undantag av att definitionen av fast egendom uttryckligen omfattar även ”byggnader”. Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad, liksom övrig fast egendom enligt definitionen i punkt 2, får beskattas här om byggnaden eller den övriga fasta egendomen finns i Sverige, även om inkomsttagaren har hemvist i Slovenien.

Enligt IL beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpningen av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fast egendom med utgångspunkt i artikel 6, dvs. den stat i vilken den fasta egendomen är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten i inkomstslaget näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen här. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i den skattskyldiges hemviststat eller i en tredje stat behandlas i artikel 20 (annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt artikel 12.

Artikel 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Bestämmelserna i artikeln motsvarar väsentligen OECD:s modellavtal.

Rörelseinkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt l endast i den stat där företaget är hemmahörande. Uttrycket ”företag i en avtalsslutande stat” definieras i artikel 3 punkt 1 g och avser ett företag som bedrivs av en person, fysisk eller juridisk, som har hemvist i en avtalsslutande stat. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får

emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat.

53

Prop. 2021/22:21 Begreppet ”fast driftställe” har definierats i artikel 5 och avser att reglera
  när ett företag i en avtalsslutande stat ska anses ha sådan närvaro eller
  aktivitet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat får beskatta
  del av företagets rörelseinkomst. Om ett företag hemmahörande i Slo-
  venien bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, ska vid inkomst-
  beräkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får
  inte stå i strid med bestämmelserna i avtalet.
  Enligt punkt 2 ska armlängdsprincipen användas vid fördelningen av
  inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor. Det innebär att till det
  fasta driftstället ska hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha
  förvärvat om det – i stället för att ha mellanhavanden med huvudkontoret
  – hade haft mellanhavanden med ett helt fristående företag som bedrivit
  verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande
  villkor, med beaktande av de funktioner som utförts, tillgångar som
  använts och risker som företaget har tagit genom det fasta driftstället och
  genom andra delar av företaget och haft mellanhavanden på normala
  marknadsmässiga villkor.
  Punkt 3 överensstämmer i huvudsak med den alternativa bestämmelse
  som finns i kommentaren till artikel 7 punkt 3 i OECD:s modellavtal.
  Punkten innehåller regler för det fall en avtalsslutande stat, i enlighet med
  punkt 2, justerar de inkomster som är hänförliga till ett fast driftställe och
  därmed beskattar företaget för inkomst som har beskattats i den andra
  staten. I sådana fall ska den andra staten, om den instämmer med den
  justering som den förstnämnda staten har gjort, göra en vederbörlig
  justering i den utsträckning som är nödvändigt för att undvika dubbel-
  beskattning av de aktuella inkomsterna. För det fall den andra staten inte
  instämmer i justeringen ska staterna söka undanröja eventuell dubbelbe-
  skattning genom ömsesidig överenskommelse. Den omständighet att be-
  höriga myndigheter i vissa fall ska ”söka” undanröja eventuell dubbel-
  beskattning genom ömsesidig överenskommelse utgör en avvikelse från
  den alternativa bestämmelse som finns i OECD:s modellavtal. Avvikelsen
  syftar till att tillse att åtagandet i artikel 7 punkt 3 inte går längre än det i
  artikel 24, som reglerar förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.
  Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artik-
  lar i avtalet regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda
  artiklarna (punkt 4).
  Artikel 8, som överensstämmer med artikel 8 i OECD:s modellavtal,
  behandlar beskattning av inkomst som förvärvas av företag genom an-
  vändningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Sådana inkom-
  ster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som använder
  skepp eller luftfartyg i internationell trafik har hemvist. Av punkt 2 i
  protokollet till avtalet framgår att denna regel i fråga om Scandinavian
  Airlines Systems (SAS) endast gäller för den del av SAS inkomst som
  motsvarar den andel av SAS som innehas av SAS Sverige AB, den svenske
  delägaren i SAS.
  Artikel 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinst-
  överföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna
  reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att
  enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger
  endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.
54 Artikeln överensstämmer med OECD:s modellavtal.

Artikel 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av uttrycket ”utdelning”, som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid tillämpning av artikel 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får utdelning även beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, dvs. i källstaten. Av punkt 2 a följer dock att skatten i källstaten inte får överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp när den som har rätt till utdelningen är ett bolag som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och innehar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital eller direkt kontrollerar 25 procent av bolagets röstetal. Vidare krävs att det kvalificerande innehavet innehafts under en period om minst 365 dagar som innefattar den dag då utdelningen betalats ut. Vid beräkningen av denna tidsperiod beaktas inte förändringar i innehavet som följer av en omstrukturering i det utdelande eller mottagande bolaget. Enligt punkt 2 b begränsas skatten i källstaten i övriga tillämpliga fall till 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

De redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller som nämnts endast då ”den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten”. Av detta villkor följer att någon begränsning enligt avtalet inte gäller när utdelningen utbetalats till en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, med hemvist i den andra avtalsslutande staten. För att begränsningarna i källstatens beskattningsrätt ska gälla i dessa fall krävs att den rättmätige mottagaren av utdelningen också har hemvist i denna andra avtalsslutande stat.

Beskattningen av bolaget för den vinst av vilken utdelningen betalas berörs inte av begränsningarna i källstatens beskattningsrätt.

I vissa fall ska rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse i artikel 7. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning, se kommentaren till artikel 10 punkt 5 i OECD:s modellavtal).

Artikel 11 behandlar beskattningen av ränta. Vad som avses med ränta framgår av punkt 4 och definitionen, som överensstämmer med definitionen i OECD:s modellavtal, gäller endast vid tillämpning av artikel 11. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får räntan även beskattas i den avtalsslutande stat som räntan härrör från, dvs. i källstaten, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp.

Punkt 3 innehåller ett antal undantag där ränta som avses i punkt 1, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, endast beskattas i den avtalsslutande stat där den som har rätt till räntan har hemvist. Av punkt 3 a framgår att detta gäller när den som betalar eller tar emot räntan är en avtalsslutande stat, ett offentligrättsligt organ eller institution, en politisk underavdelning

Prop. 2021/22:21

55

Prop. 2021/22:21 eller lokal myndighet eller centralbanken i en avtalsslutande stat. Det-
  samma gäller enligt punkt 3 b ifall räntan betalats på grund av ett lån eller
  kredit som givits, garanterats eller försäkrats av en institution i en
  avtalsslutande stat som har till syfte att främja export eller utveckling. I
  punkt 3 i protokollet till avtalet anges samtliga de institutioner i de avtals-
  slutande staterna, som vid tiden för avtalets undertecknande omfattas av
  punkt 3 b. För svensk del är det fråga om AB Svensk Exportkredit och
  Exportkreditnämnden. Enligt punkt 3 i protokollet kan de behöriga myn-
  digheterna komma överens om att ytterligare institutioner ska omfattas av
  punkt 3 b. Slutligen får enligt punkt 3 c beskattning endast ske i den
  avtalsslutande stat där den som har rätt till räntan har hemvist, i fråga om
  ränta på skuld som uppkommit vid försäljning på kredit av varor eller
  industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning till ett företag i en
  avtalsslutande stat.
  I fall med betalning till en mellanhand som beskrivits ovan rörande
  artikel 10, gäller på motsvarande sätt de redovisade begränsningarna i
  källstatens beskattningsrätt endast då ”den som har rätt till räntan har
  hemvist i den andra avtalsslutande staten”.
  Från de redovisade bestämmelserna i punkt 1, 2 och 3 görs i punkt 5
  undantag för fall då den rättighet eller egendom för vilken räntan betalas,
  har verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till räntan
  har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I sådant fall fördelas
  beskattningsrätten till räntan mellan staterna med tillämpning av bestäm-
  melsen i artikel 7. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan
  bli tillämplig i Sverige – i fråga om person som är begränsat skattskyldig
  enligt intern svensk rätt – endast om räntan ska hänföras till intäkt av
  näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt
  svensk intern rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet
  (3 kap. 18 § första stycket och 6 kap. 11 § första stycket IL).
  Punkt 6 innehåller en s.k. källregel. Ränta anses härröra från en avtals-
  slutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Dock
  gäller att om den som betalar räntan, antingen han har hemvist i en
  avtalsslutande stat eller inte, har ett fast driftställe i en avtalsslutande stat
  och den skuld för vilken räntan betalas har uppkommit i samband med
  detta och belastar det fasta driftstället, anses räntan härröra från den stat
  där det fasta driftstället finns.
  Av punkt 7 följer att bestämmelserna i artikel 11 inte är tillämpliga på
  den del av ett utbetalat räntebelopp som överstiger det belopp som skulle
  ha avtalats mellan oberoende parter. Ett sådant överskjutande belopp
  beskattas enligt lagstiftningen i de avtalsslutande staterna med iakttagande
  av övriga bestämmelser i avtalet.
  Ränta som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande
  stat i vilken den som tar emot räntan har hemvist, beskattas enligt artikel
  20 punkt 1 (annan inkomst) endast i hemviststaten.
  Artikel 12 behandlar beskattningen av royalty. En definition av uttrycket
  ”royalty” finns i punkt 3 och överensstämmer med den i OECD:s modell-
  avtal. Det innebär att leasingavgifter och andra ersättningar för rätten att
  nyttja av lös egendom inte omfattas av definitionen.
  Royalty som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och som
  betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
56 enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får royaltyn även

beskattas i den stat som den härrör från. Om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra staten får skatten dock inte överstiga 5 procent av bruttobeloppet.

I fall med betalning till en mellanhand som beskrivits ovan rörande artikel 10, gäller de redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt endast då ”den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten”.

Från de redovisade bestämmelserna i punkt 1 och 2 görs i punkt 4 undantag för fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelsen i artikel 7.

Punkterna 5 och 6 innehåller bestämmelser motsvarande de som i fråga om räntebetalningar finns i artikel 11 punkterna 6 och 7, dvs. en källregel respektive en regel rörande betalningar som överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan oberoende parter. Liksom i fråga om ränta beskattas även royalty som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den som tar emot royaltyn har hemvist, enligt artikel 20 punkt 1 (annan inkomst) endast i hemviststaten.

Artikel 13 behandlar beskattning av kapitalvinst. Bestämmelserna i punkterna 1–5 följer i allt väsentligt OECD:s modellavtal. Så är fallet vad gäller vinst vid överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik respektive vinst vid avyttring av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, som enligt punkt 3 endast beskattas i den stat där den som avyttrar egendomen har hemvist. Av punkt 4 i protokollet till avtalet framgår dock att denna regel i fråga om Scandinavian Airlines Systems (SAS) endast gäller för den del av SAS inkomst som motsvarar den andel av SAS som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

Punkt 6 avviker från OECD:s modellavtal. Bestämmelsen har införts på svenskt initiativ och ger en tidigare hemviststat utvidgad möjlighet att beskatta kapitalvinst som förvärvas av en fysisk person efter utflyttningen. Denna utvidgade beskattningsmöjlighet gäller under de tio år som följer efter den tidpunkt då hemvistet har upphört. Vinst som får beskattas med stöd av denna bestämmelse ska dock inte inkludera värdeökning som uppstått efter utflyttningen.

Artikel 14 behandlar beskattning av inkomst av anställning i enskild tjänst. Artikeln överensstämmer med OECD:s modellavtal. Huvudregeln i punkt 1 innebär att sådan inkomst endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet utförs i hemviststaten eller i en tredje stat. Enligt bestämmelsen får emellertid inkomsten beskattas i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförts i den staten. Undantag från denna senare regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen endast i inkomsttagarens hemviststat.

I punkt 3 finns regler om beskattning av arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik. Ombordanställda beskattas i den avtalsslutande stat där företaget som bedriver verksamheten är hemmahörande. Av bestämmelsen framgår att det inte spelar någon roll om personen har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte. Om

Prop. 2021/22:21

57

Prop. 2021/22:21 personen dock har hemvist i den andra avtalsslutande staten, får arbetsinkomsten beskattas där.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning får enligt artikel 15 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist. Bestämmelsen överensstämmer med OECD:s modellavtal.

Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom sin personliga verksamhet regleras i artikel 16, vilken överensstämmer med OECD:s modellavtal. Sådan inkomst får enligt punkt 1 beskattas i den stat där verksamheten utövas. Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvats i enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd).

Enligt artikel 17 får pensioner, livräntor och liknande betalningar – oavsett om de avser tidigare enskild eller offentlig tjänst eller utbetalas av annan anledning – som betalas från en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i utbetalarstaten (källstaten). Bestämmelserna ger källstaten en mer långtgående beskattningsrätt än vad som f.n. följer av motsvarande bestämmelser i 1980 års avtal med Jugoslavien. I artikel 28 punkt 5 har därför en övergångsbestämmelse införts som innebär att en person, som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av en sådan kontinuerlig betalning som omfattas av någon av punkterna 1–3 i artikel 18 i 1980 års avtal, har möjlighet att välja att fortsätta låta sig beskattas enligt sistnämnda bestämmelser. Av övergångsbestämmelsen följer att det krävs ett aktivt val avseende detta, annars tillämpas det nya avtalet på de aktuella inkomsterna. Ett gjort val tillämpas tills vidare, men kan återkallas. När ett gjort val återkallats en gång får inget nytt val göras.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för sådan ersättning som omfattas av artikel 17 – beskattas enligt huvudregeln i artikel 18 punkt 1 a endast i den stat som betalar ut ersättningen i fråga. Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat.

Enligt punkt 2 ska ersättning av offentlig tjänst inom ramen för offentligt bedriven rörelse beskattas enligt reglerna i artiklarna 14, 15 och 16.

Artikel 19 omfattar studerande eller affärspraktikanter med hemvist i en avtalsslutande stat, som för studier eller praktik flyttar till den andra avtalsslutande staten och får hemvist där. Enligt punkt 1 ska ersättning som en sådan person erhåller för uppehälle och undervisning eller praktik, undantas från beskattning i den nya hemviststaten under förutsättning att ersättningen härrör från källa utanför den staten. Enligt punkt 2 ska andra bidrag, stipendier och liknande ersättningar för undervisning eller praktik som studerande eller affärspraktikanter erhåller och som inte omfattas av punkt 1, vid beskattningen behandlas på samma sätt som gäller för personer med hemvist i den stat där studenten eller praktikanten vistas.

Annan inkomst, dvs. inkomst som inte behandlas särskilt i artiklarna 6–19, regleras i artikel 20. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den

58

kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika skatteavtal, se Prop. 2021/22:21 vidare i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal.

Artikelns tillämpningsområde omfattar även inkomster av de slag som tidigare behandlats i andra artiklar, t.ex. inkomst av fast egendom och ränta, i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller från den stat där den skattskyldige har hemvist och inte omfattas av artikel 7.

Från huvudregeln punkt 1, som ger hemviststaten en exklusiv beskattningsrätt, görs undantag i punkt 2, som innebär att beskattningsrätten ska fördelas med tillämpning av artikel 7 om inkomsten uppbärs av en person som har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och inkomsten har verkligt samband med detta fasta driftställe. Detta gäller dock inte för fast egendom som definierats i artikel 6 punkt 2.

Artikel 21 innehåller beskattningsregler för förmögenhetsskatt och följer motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Som sagts ovan i avsnitt 4.2.4 ingås ett skatteavtal i avsikt att det ska gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att ha med dessa bestämmelser i avtalet och av punkt 1 i protokollet till avtalet framgår att om Sverige i framtiden inför förmögenhetsskatt, så ska den skatten omfattas av avtalet.

Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 eller av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, får enligt punkterna 1 respektive 2 beskattas i den stat där den fasta egendomen respektive driftstället finns.

Av punkt 3 framgår att förmögenhet bestående av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag med hemvist i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, endast beskattas i den staten. Enligt punkt 5 i protokollet till avtalet kan denna bestämmelse i fråga om Scandinavian Airlines Systems (SAS) endast omfatta den del av SAS förmögenhet som motsvarar den andel av SAS som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

Alla andra slag av förmögenhetstillgångar beskattas enligt punkt 4 i innehavarens hemviststat.

4.2.6Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 22. Båda staterna tillämpar avräkning av skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning i fråga om inkomstskatt.

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten beskattas där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige följer av punkt 2 a att bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, förkortad AvrL, ska tillämpas. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I fråga om inkomst som ska undantas från svensk skatt har Sverige enligt

en progressionsregel i avtalet, artikel 23 punkt 2 b, rätt att höja skatte-

59

Prop. 2021/22:21 uttaget på denna persons övriga inkomster. Sverige har tidigare i förhållande till flera andra länder avstått från att utnyttja den möjlighet till progressionsuppräkning som ges i skatteavtalen med länderna i fråga. Skälen härtill har bl.a. varit den minskade arbetsbördan för skattemyndigheterna och den förenkling av regelsystemet som ett avstående av progressionsuppräkningen innebär. Dessa skäl motiverar även ett avstående av progressionsuppräkningen i förhållande till Slovenien. Ytterligare en synpunkt är att det bortfall av skatt som blir följden av ett sådant avstående torde vara försumbar från statsfinansiell synpunkt. En bestämmelse om att progressionsuppräkning ska ske förs därför inte in i lagen.

60

Artikel 22 punkt 2 c reglerar frågan om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Slovenien till svenskt bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattebefrielse för utdelning från utlandet (24 kap. IL).

Som framhållits ovan i avsnitt 4.2.4 tar Sverige för närvarande inte ut förmögenhetsskatt. För det fallet Sverige i framtiden inför en sådan skatt ska emellertid avtalet enligt punkt 1 i protokollet till avtalet omfatta sådan skatt. Eftersom förmögenhetsskatt inte omfattas av AvrL anges i protokollspunktens andra stycke att dubbelbeskattning i fråga om förmögenhet som innehas av en person med hemvist i Sverige och som får beskattas i Slovenien, ska undanröjas genom avräkning. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Slovenien.

4.2.7Särskilda bestämmelser

I artikel 23 finns bestämmelser om förbud mot diskriminering vid beskattningen i vissa fall. Bestämmelserna överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal.

I punkt 1 anges att medborgare i en avtalsslutande stat inte ska bli mindre fördelaktigt behandlad i den andra avtalsslutande staten än en medborgare i denna andra stat blir behandlad under samma förhållanden. När det gäller uttrycket ”under samma förhållanden” har detta en central betydelse och avser skattskyldig som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i en likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten och med vilken jämförelsen görs. Om således en utländsk medborgare hävdar att han enligt bestämmelserna i denna punkt diskrimineras ska bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt lika förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha getts en mer fördelaktig skattemässig behandling än den utländske medborgaren just på grund av medborgarskapet kan diskriminering föreligga enligt punkt 1. En här bosatt utländsk medborgare ska vid beskattningen behandlas på samma sätt som en här bosatt svensk medborgare, dvs. enligt de regler som gäller för en obegränsat skattskyldig person. En i den andra avtalsslutande staten bosatt utländsk medborgare ska behandlas som en begränsat skattskyldig person på samma sätt som en i denna andra stat bosatt begränsat skattskyldig svensk medborgare. Om en avtalsslutande stat vid beskattningen

gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de är Prop. 2021/22:21 begränsat eller obegränsat skattskyldiga, får denna stat göra samma

åtskillnad mellan begränsat och obegränsat skattskyldiga när det gäller utländska medborgare.

Bestämmelserna i punkt 2 tar sikte på diskriminerande behandling av ett företags fasta driftställe i den andra avtalsslutande staten.

I punkt 3 finns en bestämmelse som avser ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Sådan betalning är avdragsgill vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som motsvarande betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. Motsvarande gäller för skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet.

Punkt 4 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras – direkt eller indirekt – av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling oavsett ägarförhållandena.

Av punkt 5 framgår att artikeln är tillämplig på skatter av varje slag och beskaffenhet och inte endast på sådana skatter som i övrigt omfattas av avtalet. Detta innebär att bestämmelserna i denna artikel kan åberopas beträffande mervärdesskatt, energiskatt m.m.

I artikel 24 regleras förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, dvs. ”mutual agreement procedure”, MAP. Som framgår ovan i avsnitt 4.2.2 är punkterna 1–3 en del av den minimistandard som utarbetats inom ramen för BEPS åtgärdsområde 14. På Sloveniens begäran följer dock punkt 1 den gamla lydelsen av punkt 1 i artikel 25 i OECD:s modellavtal. För att uppfylla minimistandarden ska därför den behöriga myndighet som mottar en begäran om ömsesidig överenskommelse notifiera eller konsultera den andra behöriga myndigheten för det fallet den anser att den skattskyldiges invändning inte är grundad och avser att avslå begäran.

Punkt 4 klargör att de behöriga myndigheterna vid behov kan träda i direkt förbindelse med varandra för att ingå en ömsesidig överenskommelse. Punkten avviker från artikel 25 punkt 4 i OECD:s modellavtal, då länderna är överens om att det är obehövligt att på sätt som anges i modellavtalet reglera att överläggningar kan äga rum genom inrättandet av en särskild kommitté bestående av representanter för de behöriga myndigheterna.

4.2.8Utbyte av upplysningar

Artikel 25 innehåller bestämmelser om informationsutbyte. Artikeln överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal.

Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid

tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller

61

Prop. 2021/22:21 verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och
  beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras
  politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter,
  om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet
  av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2 i avtalet.
  I punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot
  enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar
  som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges
  att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri
  inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller
  driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller
  överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda
  verksamheter samt att dessa får använda upplysningarna bara för sådana
  ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
  domstolsavgöranden. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit
  får, utan hinder av det föregående, användas för andra ändamål då sådana
  upplysningar får användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen
  i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar
  upplysningarna tillåter sådan användning. Om i bestämmelsen angivna
  förutsättningar är uppfyllda, kan mottagna upplysningar användas för t.ex.
  åtal för mutbrott.
  Artikel 25 tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet
  lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en
  myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen
  (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestäm-
  melser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i
  utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som
  begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet
  fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndig-
  heter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller av annan författning.
  I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL,
  regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller
  ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av
  upplysningar på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal.
  Av 27 kap. 5 § första stycket OSL framgår att sekretess enligt 1–4 §§
  samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
  förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om
  detta med annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende där
  svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en myndighet eller
  något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga
  organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda
  paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller en mellanfolklig
  organisation följer i stället av 27 kap. 5 § andra stycket OSL att sekretess
  gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en
  annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i
  verksamhet som avses i 1–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift om en
  enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten
  förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt 27 kap. 5 §
  andra stycket OSL får, enligt tredje stycket i samma paragraf, de
  sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första
62 stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet. Av 27 kap. 5 § fjärde stycket

OSL framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt Prop. 2021/22:21 andra stycket i högst tjugo år. Regeringen bedömer att all den information

som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a och b följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftningen och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller att lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (s.k. ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

4.2.9Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Artikel 26 innebär att avtalet inte påverkar de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat.

4.2.10 Begränsning av förmåner  
Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som  
finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att  
undvika dubbelbeskattning, reducera hög bruttobeskattning på betalningar  
från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskrimine-  
rande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade inve-  
steringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande  
staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för  
att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg  
skattebelastning. Sverige har under en längre tid haft som policy att införa  
särskilda spärregler kopplade till offshoreverksamhet, som en gardering 63

Prop. 2021/22:21 för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka

vihar skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid. Som framgår ovan i avsnitt 4.2.2 har det inom ramen för BEPS-projektet även utarbetats minimistandarder på skatteavtalsområdet som syftar till att förhindra avtalsmissbruk.

Artikel 27 innehåller bestämmelser som i vissa fall begränsar rätten till avtalsförmåner. Punkt 1 behandlar prövning av det huvudsakliga syftet

(Principle Purpose Test, ”PPT-regel”). Bestämmelserna innebär att en förmån enligt avtalet inte ska ges om det rimligen kan antas, med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter, att ett av de huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen har varit att få denna avtalsförmån. Undantag görs dock för de fall givandet av förmånen är förenligt med avtalets ändamål och syfte, varmed förbudet enligt bestämmelsen inte ska gälla. Punkten överensstämmer med punkt 9 i artikel 29 i OECD:s modellavtal och uppfyller därmed den minimistandard som följer av BEPS åtgärdsområde 6.

Punkt 2, som införts på initiativ av Sverige, innehåller bestämmelser avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, s.k. coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de är hemmahörande. De typer av verksamhet som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av coordination centres eller liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst

iden egentliga verksamhetsstaten till låg- eller icke-beskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

64

4.2.11 Slutbestämmelser Prop. 2021/22:21

Artiklarna 28 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande. Enligt punkt 1 ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft. Enlig punkt 2 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser tagits emot. I fråga om när avtalet därefter blir tillämpligt, se avsnitt 4 om lagförslagets ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

Enligt punkt 4 ska 1980 års avtal upphöra att tillämpas mellan länderna när 2021 års avtal blir tillämpligt. När det gäller denna övergång och fortsatt tillämpning av 1980 år avtal, se avsnitt 4 om lagförslagets ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

Punkt 5 innehåller de övergångsbestämmelser rörande pensioner m.m. som beskrivs i avsnitt 4.2.5 om artikel 17 i avtalet.

Bestämmelser om avtalets upphörande finns i artikel 29. En avtalsslutande stat kan säga upp avtalet genom att skriftligen på diplomatisk väg underrätta den andra staten om detta. Sker sådan uppsägning minst sex månader före utgången av ett kalenderår upphör avtalet att gälla vid utgången av detta kalenderår. Det innebär ifråga om källskatter att avtalet upphör att gälla på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det påföljande kalenderåret eller senare. När det gäller andra skatter på inkomst och på förmögenhet, upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar 1 januari påföljande kalenderår eller senare.

4.2.12Protokollet till avtalet

Vid undertecknandet av avtalet har länderna även kommit överens om att i ett protokoll till avtalet införa vissa bestämmelser avseende olika artiklar i avtalet. En närmare redogörelse för dessa bestämmelser görs i föregående avsnitt avseende de berörda artiklarna. Protokollet utgör en integrerande del av avtalet och är i kraft så länge som avtalet är i kraft.

65

Prop. 2021/22:21 5 Konsekvenser
 

Sverige har för närvarande drygt 80 skatteavtal i kraft. Genom förslagen i denna proposition kommer det skatteavtal som nu är i kraft i förhållande till Slovenien att ersättas av ett nytt avtal. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen bedöms inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förslagen torde inte heller medföra några märkbara effekter på vare sig inkomstfördelningen eller den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Förslagen bedöms inte i övrigt ha effekter på sysselsättning, miljö eller integration.

66

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 2021

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Bolund, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Shekarabi, Ygeman, Linde, Ekström, Dahlgren, Ernkrans, Lindhagen, Lind, Hallberg, Nordmark, Micko, Stenevi

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

Prop. 2021/22:21

67