Motion till riksdagen
2021/22:3955
av Arman Teimouri m.fl. (L)

Utgiftsområde 24 Näringsliv


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Liberalerna har i sitt budgetalternativ för 2022 lagt fram ett antal förslag som får konsekvenser för utgiftsområde 24. Dessa förtecknas här nedan. För en närmare beskrivning av vårt samlade budgetalternativ hänvisas till vår budgetmotion.

I syfte att öka effektiviseringen av den statliga förvaltningen föreslår Liberalerna att den årliga schablonmässiga pris- och löneomräkningen reduceras med 20 procent på vissa myndigheter. Detta berör anslagen 1:1, 1:4, 1:6, 1:8, 1:13, 1:21, 2:1 och 2:2.


 


Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 24 Näringsliv

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Verket för innovationssystem

279 816

−500

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

3 540 255

±0

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

997 268

±0

1:4

Tillväxtverket

663 677

−500

1:5

Näringslivsutveckling

905 942

±0

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

67 146

−200

1:7

Turistfrämjande

124 613

±0

1:8

Sveriges geologiska undersökning

255 310

−500

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 923

±0

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

±0

1:11

Bolagsverket

65 542

±0

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

±0

1:13

Konkurrensverket

169 438

−300

1:14

Konkurrensforskning

10 804

±0

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

122 510

±0

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

18 850

±0

1:17

Kapitalinsatser i statligt ägda företag

1 000

±0

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

16 860

±0

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

±0

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

269 472

±0

1:21

Patent- och registreringsverket

335 706

−600

1:22

Stöd vid korttidsarbete

365 000

±0

1:23

Brexitjusteringsreserven

386 000

±0

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

25 956

−100

2:2

Kommerskollegium

91 494

−200

2:3

Exportfrämjande verksamhet

361 367

±0

2:4

Investeringsfrämjande

72 772

±0

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

±0

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 336

±0

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

100 000

±0

Summa

9 344 901

−2 900

 

 

Arman Teimouri (L)

 

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)