Motion till riksdagen
2021/22:3025
av Mats Nordberg och Runar Filper (båda SD)

Motverka inte import av gamla bilar


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vad som behöver åtgärdas i lagar och regler för att importen av gamla bilar för restaurering eller användande av reservdelar inte ska försvåras eller hindras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att restaurera veteranbilar från framförallt USA är ett stort fritidsintresse i Sverige och inte minst i Dalarna och Värmland, vilka vi representerar i Sveriges riksdag.

 

Därför är många i våra län med full rätt upprörda över ett beslut nyligen där Tullverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland ansett att bilar importerade från USA ska klassificeras som avfall, om vilket TV4 och andra medier rapporterat. Bilarna i detta fall riskerade att destrueras och skrotas inom fyra veckor. Risken att fler privatimporterade bilar drabbas av samma behandling torde vara stor och detta hotar hela en verksamhet som utgör en källa till stort nöje för många personer.

 

Det bör rimligen inte vara myndigheter som bedömer vad en duktig fritidsmekaniker tror sig kunna återställa i gott skick, eller vilka delar han kan behöva för att återställa andra fordon i gott skick. Det bedömer denne bäst själv.

 

Antalet vackra veteranbilar i Sverige överraskar ofta besökare från USA och bidrar till en positiv bild av Sverige. Det skulle vara intressant att veta hur många bilder på restaurerade amerikanska gamla bilar som turister därifrån skickar hem med glada omdömen till sitt hemland.

 

Politiken har under de senaste åren enligt vårt förmenande på många sätt utmärkts av att  boende på landsbygden missgynnats, med försvårade och fördyrade biltransporter, osäkra förhållanden för skogsbrukare, en energipolitik som hindrar tunga industriinvesteringar samt försvårade tillståndsprocesser för en lång rad verksamheter.

Att på detta lägga försvårande för landsbygdsbornas fritidssysselsättningar kan bara ytterligare spä på många landsbygdsbors känsla av att regering och riksdag motarbetar dem. Detta är olyckligt.

 

Därför behöver det skyndsamt utredas vilka åtgärder som behöver vidtas för att importen av gamla bilar för restaurering eller i andra för reservdelar ska kunna ske utan att myndigheterna försvårar eller hindrar den.

 

 

 

Mats Nordberg (SD)

Runar Filper (SD)