Socialutskottets betänkande

2021/22:SoU39

 

Uppskov med behandling av vissa ärenden

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen beslutar att behandlingen av

a) skrivelse 2021/22:249 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet,

b) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte

får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod.

Stockholm den 14 juni 2022

På socialutskottets vägnar

Acko Ankarberg Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Acko Ankarberg Johansson (KD), Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Karin Rågsjö (V), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Andrea Törnestam (S), Lina Nordquist (L), Clara Aranda (SD), Rebecka Le Moine (MP), Pia Steensland (KD), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M) och Per Ramhorn (SD).

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen beslutar att behandlingen av skrivelse 2021/22:249 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet och de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod.

 

Bakgrund

Enligt 11 kap. 15 § riksdagsordningen ska ett ärende avgöras under den valperiod då det har väckts. Riksdagen får dock besluta att behandlingen får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod. Riksdagens beslut fattas på förslag av berört utskott.

Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om vårdfrågor (bet. 2021/22:SoU36, rskr. 2021/22:200). Av tillkännagivandet framgår att regeringen ska återkomma till riksdagen med skrivelser som innehåller återrapporter om hur arbetet bedrivs med att genomföra dessa åtgärder. Det framgår även att skrivelserna ska lämnas till riksdagen senast den 31 maj 2022, den 31 augusti 2022 och den 30 november 2022. Regeringen redogör för den första återrapporteringen i skrivelse 2021/22:249 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Ärendet hänvisades till utskottet den 1 juni 2022.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att behandlingen av skrivelse 2021/22:249 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet och de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod.