Skatteutskottets betänkande

2021/22:SkU8

 

Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i mervärdesskattelagen och lagen om frihet från skatt vid import, m.m.

Förslagen bygger på ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv som innebär att inköp som görs av Europeiska kommissionen eller andra EU-organ i syfte att hantera covid-19-pandemin antingen ska undantas från mervärdesskatt eller medföra en rätt till återbetalning av mervärdesskatt. Ett undantag från mervärdesskatt föreslås också vid EU-organs import för sådana ändamål. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 men tillämpas retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2021.

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:35 Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:35 punkterna 1 och 2.

 

Stockholm den 25 november 2021

På skatteutskottets vägnar

Jörgen Hellman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jörgen Hellman (S), Per Åsling (C), Niklas Wykman (M), Helena Bouveng (M), Eric Westroth (SD), Sultan Kayhan (S), Boriana Åberg (M), Hampus Hagman (KD), Anna Vikström (S), Gulan Avci (L), Anne Oskarsson (SD), Fredrik Schulte (M), Johnny Skalin (SD), Jon Thorbjörnson (V), Kristoffer Lindberg (S), Marie Granlund (S) och Margareta Fransson (MP).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2021/22:35 Nya mervärdes­skatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

I ärendet har det inte väckts några motioner.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att inköp som görs av Europeiska kommissionen eller andra EU-organ i syfte att hantera covid-19-pandemin antingen ska undantas från mervärdesskatt eller medföra en rätt till återbetalning av mervärdesskatt. Ett undantag från mervärdesskatt föreslås också vid EU-organs import för sådana ändamål. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 men tillämpas retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2021.

De föreslagna ändringarna genomför rådets direktiv (EU) 2021/1159 av den 13 juli 2021 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga undantag för import och vissa leveranser, med anledning av covid-19-pandemin.

Utskottets överväganden

Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag om att inköp som görs av Europeiska kommissionen eller andra EU-organ i syfte att hantera covid-19-pandemin ska undantas från mervärdesskatt eller medföra återbetalning av mervärdesskatt samt att EU-organs import för sådana ändamål ska undantas från mervärdesskatt.

Bakgrund

I juli 2021 antog Europeiska unionens råd ett direktiv om vissa ändringar av mervärdesskattedirektivet kopplade till covid-19-pandemin (rådets direktiv (EU) 2021/1159 av den 13 juli om ändring av direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet). Ändringarna innebär i huvudsak att varor och tjänster som EU-organ förvärvar ska undantas från mervärdesskatt om förvärven görs i syfte att hantera covid-19-pandemin. Avsikten är att förvärv som skänks vidare till en medlemsstat eller en tredje part ska kunna undantas från mervärdesskatt. De nationella lagändringarna som krävs för att genomföra direktivet ska vara antagna senast den 31 december 2021. Reglerna ska dock gälla retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2021.

Propositionen

Europeiska kommissionen, en byrå eller ett organ som har inrättats enligt unionsrätten ska ges rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster. Återbetalningsrätten ska gälla om transaktionerna har gjorts för att utföra uppgifter som tilldelats enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin. Om villkoren för återbetalning upphör att vara uppfyllda ska det återbetalda beloppet dock betalas tillbaka.

Enligt direktivet ska de nya bestämmelserna tillämpas av medlemsstaterna fr.o.m. den 1 januari 2021. Av skälen till direktivet framgår bl.a. att den retroaktiva tillämpningen behövs för att undvika att de åtgärder som vidtas för att hantera effekterna av covid-19-pandemin förlorar sin verkan.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår regeringen att reglerna träder i kraft den 1 januari 2022, men tillämpas på transaktioner där skattskyldigheten inträtt den 1 januari 2021 eller senare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:35 Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag