Skatteutskottets betänkande

2021/22:SkU31

 

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

 

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att genomföra ändringar i tullfrihetslagen. Ändringarna innebär i huvudsak att den svenska lagstiftningen justeras med anledning av Lissabonfördraget och andra nu gällande EU-förordningar. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter om villkor för användning och avyttring av vissa varor för att frihet från tull ska gälla EU:s institutioner och organ samt personer som är knutna till dessa. Regeringen får även rätt att meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för vissa överenskommelser och internationella konventioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2022.

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:222 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:222.

 

Stockholm den 2 juni 2022

På skatteutskottets vägnar

Jörgen Hellman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jörgen Hellman (S), Per Åsling (C), Niklas Wykman (M), Helena Bouveng (M), Eric Westroth (SD), Sultan Kayhan (S), Ulla Andersson (V), David Lång (SD), Patrik Lundqvist (S), Hampus Hagman (KD), Anna Vikström (S), Gulan Avci (L), Anne Oskarsson (SD), Lorentz Tovatt (MP), Kjell Jansson (M), Eva-Lena Jansson (S) och Jasmin Farid (M).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2021/22:222 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Bakgrund

Tullverket överlämnade den 13 juni 2016 en hemställan (UD2016/10805) till regeringen om en översyn av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. I sin hemställan framförde Tullverket att lagstiftningen behöver ses över med anledning av att vissa paragrafer i lagen inte är förenliga med EU:s gemensamma tullagstiftning. Mot denna bakgrund gav Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) den 23 november 2017 en utredare i uppdrag att analysera och ta ställning till behovet av ändringar i lagen om tullfrihet m.m. och förordningen om tullfrihet m.m. Uppdraget redovisades för Utrikesdepartementet den 17 september 2018 i form av departementspromemorian Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet (Ds 2019:11). Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen om tullfrihet m.m. och förordningen om tullfrihet m.m.             

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. Ändringarna innebär i huvudsak att den svenska lagstiftningen justeras med anledning av Lissabonfördraget och andra nu gällande EU-förordningar. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter om villkor för användning och avyttring av vissa varor för att frihet från tull ska gälla för EU:s institutioner och organ samt personer som är knutna till dessa. Regeringen får även rätt att meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för vissa överenskommelser och internationella konventioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2022.

 

Utskottets överväganden

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ändringar i lagen om tullfrihet m.m.

 

Propositionen

Frågor om tullfrihet anses utgöra väsentliga angelägenheter för Europeiska unionen (EU) och regleras därför genom EU-rätten. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för tullunionen innehåller de allmänna bestämmelser och förfaranden som är tillämpliga på varor som förs in i eller ut ur unionens tullområde.

Den gemensamma EU-lagstiftningen om tullfrihet regleras dock i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

Tullfrihet för internationella organisationer och vissa personer kopplade till dessa

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse anger vilka parter som är föremål för tullfrihet. Artikel 128.1 b i förordningen ger exempelvis medlemsstaterna möjlighet att bevilja tullfrihet utifrån internationella överenskommelser eller överenskommelser om högkvarter, i vilka antingen ett tredjeland eller en internationell organisation är avtalsslutande part. Tullfrihet gäller även vid internationella möten. Av artikel 128.1 c framgår även att tullbefrielse får beviljas i samband med internationella överenskommelser som träffas av alla medlemsstater och gäller inrättande av en kulturell eller vetenskaplig institution eller organisation under internationell rätt.

Svensk reglering av tullfrihet

EU:s regler om tullfrihet blev direkt gällande rätt i Sverige i samband med Sveriges inträde i EU. Det finns dock ett visst utrymme för nationella utfyllande bestämmelser. Sådana bestämmelser finns i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., förkortad TFL. Sedan ikraftträdandet har endast mindre ändringar gjorts i lagen.

Av 4 § första stycket TFL framgår att tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Enligt 4 § andra stycket TFL gäller också tullfrihet för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Ändringar i lagen om tullfrihet m.m.

Regeringen ska få meddela föreskrifter om villkor för användning och avyttring av vissa varor för att frihet från tull ska gälla för EU:s institutioner och organ samt personer som är knutna till dessa.

Regeringen ska få meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och internationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen.

Bestämmelserna i det svenska tullfrihetsregelverket om överlåtelse av varor som förts in tullfritt är i dagsläget inte enhetliga när det gäller beskickningar, konsulat, internationella organisationer, EU:s institutioner och EU-organ. Regeringen anser därför att det behövs förtydliganden i regelverket om vad som gäller för internationella organisationer och personer som är knutna till dessa, såväl som EU:s institutioner och organ samt personer som är knutna till dessa. Större enhetlighet kring regelverket skulle även underlätta ärendehanteringen för Tullverket.

Enligt 10 § TFL får regeringen meddela föreskrifter till utfyllnad av regler om frihet från tull som är beslutade av EU:s institutioner. Då Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier utgör primärrätt och inte är beslutat av en EU-institution måste en ny punkt föras in för att göra det möjligt för regeringen att meddela föreskrifter till utfyllnad av reglerna om tullfrihet i Protokollet.

Tullfrihet ska fortsätta att gälla om det har gått mer än fem år från den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket till den dag varan fick en annan användning.

I tullfrihetsförordningen (1987:1289), förkortad TFF, finns regler för tidsfrister och produktomfattningen för tullfrihet för beskickningar, konsulat och internationella organisationer samt personer som är knutna till dessa. Att ha strängare tidsfrister för EU-institutioner än internationella organisationer är, enligt regeringens mening, inte lämpligt. Utöver frågan om tidsfrister och produktomfattning kan det i framtiden bli aktuellt att införa andra eller ändrade tidsfrister. Det är därför önskvärt att kunna ändra regleringen på förordningsnivå. Regeringen kommer att arbeta vidare med nödvändiga ändringar i TFF.

TFL är i vissa delar inte uppdaterad vad gäller hänvisningar till relevanta EU-förordningar. En uppdatering av 1 § TFL behöver därför göras, med hänvisningar till relevanta EU-förordningar om skydd mot dumpad eller subventionerad import.

Hänvisningar till EG-förordningar som inte längre är i kraft ska ersättas med hänvisningar till aktuella EU-förordningar. En precisering av en hänvisning ska göras för när tullfrihet för varor kan beviljas till främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatmedlem eller dennes familj. En hänvisning ska införas om att bestämmelser om tullfrihet finns i Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Ordet gemenskapsrätten ska bytas ut till unionsrätten i rubriken närmast före 8 § i TFL, för att bestämmelsen ska anpassas till Lissabonfördraget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Det är angeläget att ändringarna i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. träder i kraft så snart som möjligt, inte minst med hänsyn till syftet att åstadkomma överensstämmelse med gällande EU-rätt.

Regeringskansliet har berett frågan med Tullverket, och myndigheten har redogjort för att ändringarna i lagen om tullfrihet m.m. även kommer att behöva medföra ändringar i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. Lämpligen bör dessa förordningsändringar träda i kraft vid samma tidpunkt som ändringarna i den nämnda lagen. Enligt Tullverket kommer sådana förordningsändringar med största sannolikhet även att medföra behov av ändringar i Tullverkets föreskrifter. För att hinna med att genomföra sådana ändringar skulle det, enligt Tullverket, vara fördelaktigt om ändringarna i lagen om tullfrihet m.m. träder i kraft den 1 oktober 2022.

Ändringarna i lagen om tullfrihet m.m. ska träda i kraft den 1 november 2022. Regeringen bedömer att det saknas behov av övergångsbestämmelser.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag om vissa ändringar i tullfrihetslagen.

Utskottet tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:222 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag