Näringsutskottets betänkande

2021/22:NU25

 

Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag som syftar till att förlänga undersökningstillstånd som beviljats enligt minerallagen med ett år.

I betänkandet finns en reservation (MP)

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:201 Ett års förlängd giltighetstid för undersöknings­tillstånd.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Propositionen

Bakgrund och pågående arbete

Utskottets ställningstagande

Reservation

Regeringens lagförslag (MP)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:201.

 

Reservation (MP)

Stockholm den 28 april 2022

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Mathias Tegnér (S), Camilla Brodin (KD), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Anders Frimert (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Josef Fransson (SD), Rickard Nordin (C), Lorentz Tovatt (MP) och Hanif Bali (M).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2021/22:201 Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. I bilaga 1 finns en förteckning över behandlade förslag och i bilaga 2 finns regeringens lagförslag.

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag som syftar till att förlänga undersökningstillstånd med ett år.

Jämför reservationen (MP).

 

Propositionen

I propositionen framhåller regeringen att gruv- och mineralnäringen är en av de viktigaste basnäringarna i Sverige och skapar arbetstillfällen, välfärd och utvinning av metaller och mineral som är viktiga för en grön omställning. Det framhålls vidare att spridningen av sjukdomen covid-19 har slagit hårt mot prospekteringsbolagen i Sverige och riskerar att även i fortsättningen påverka dessa bolag negativt. I propositionen föreslås därför ändringar i minerallagen (1991:45) för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin. Ändring­arna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska förlängas med ett år.

Regeringen anför i propositionen att lagförslagen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan art att det skulle sakna betydelse att be Lagrådet att yttra sig över dem. Regeringen har därför inte begärt något yttrade av Lag­rådet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 juni 2022.

Bakgrund och pågående arbete

Regler som rör giltighetstiden för undersökningstillstånd

Ändamålet med minerallagen är att reglera formerna och förutsättningarna för under­sökning och utvinning av vissa mineralfyndigheter oavsett vem som äger marken. Minerallagen innehåller bestämmelser om undersökning och bear­bet­ning av fyndigheter på egen eller annans mark av vissa särskilt upp­räknade ämnen, koncessionsmineral. Med undersökning avses arbete för att påvisa en fyndighet av ett koncessionsmineral och utröna fyndig­hetens sannolika ekonomiska värde och dess art i övrigt, i den mån sådant arbete innebär intrång i markägarens eller någon annan rättsinnehavares rätt. Med bearbet­ning avses utvinning och tillgodogörande av koncessionsmineral. Under­sök­ning får, med undantag för vissa rättigheter som fastighetsägaren har, utföras endast av den som har undersökningstillstånd och bearbetning endast av den som har bearbetningskoncession.

I 2 kap. 5–8 §§ minerallagen finns bestämmelser om giltighetstid för undersökningstillstånd. Ett undersökningstillstånd gäller i tre år från dagen för beslutet. Giltighetstiden kan sedan förlängas till maximalt 15 år efter ansökan av tillståndshavaren. Förlängning sker först med sammanlagt högst tre år om ändamålsenlig undersökning har utförts inom området, eller om tillstånds­havaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och dessutom gör sannolikt att området kommer att undersökas inom den tid som ansökan avser. Därefter kan förlängning ske med sammanlagt högst fyra år om det finns särskilda skäl och sedan med ytterligare sammanlagt högst fem år om det finns synnerliga skäl.

Undersökningsarbete får endast utföras i enlighet med en gällande arbets­plan som ska upprättas av tillståndshavaren (3 kap. 5 § minerallagen). Arbets­planen ska bl.a. innehålla en redogörelse för det undersökningsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet. Arbetsplanen ska delges ägaren till fastig­heten där undersökningsarbetet ska bedrivas och innehavare av särskild rätt som berörs. Invändningar mot arbetsplanen ska framställas skriftligt till till­ståndshavaren.

När ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession har upphört gäller, om det inte finns särskilda skäl, en karenstid på ett år från det att till­ståndet eller koncessionen upphörde att gälla till dess att en ny ansökan om under­sökningstillstånd i fråga om mark inom samma område kan prövas (2 kap. 9 § minerallagen). En ansökan om förlängning av undersöknings­till­stånd ska för att kunna tas upp till prövning ha kommit in under tillståndets giltig­hetstid. Om tillståndshavaren har ansökt om förlängning inom den angivna tiden eller inom samma tid har ansökt om bear­bet­nings­koncession gäller tillståndet till dess att ansökan har prövats slutligt.

Ansökan om förlängning av undersökningstillstånd lämnas in till berg­mästaren. Närmare föreskrifter om vad ansökan ska innehålla finns i mineral­för­ordningen (1992:285). I denna förordning finns även före­skrifter om avgifter för ansökan och för undersökningstillstånd samt om under­rättelse om beslut.

Tidigare riksdagsbehandling

Våren 2020 antog riksdagen – på förslag av ett enigt utskott – regeringens proposition Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd (prop. 2019/20:183, bet. 2019/20:NU20, rskr. 2019/20:368). Förslagen i propositionen inne­bar att undersökningstillstånd som har beviljats förlängning enligt 2 kap. 7 § andra stycket minerallagen och som var giltiga den 1 juli 2020 skulle för­längas med ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden annars hade löpt ut. Riksdagen riktade samtidigt ett tillkännagivande till regeringen om att ytter­ligare undersökningstillstånd borde förlängas och att regeringen skulle åter­komma med förslag inom en viss tid. I betänkandet fanns en reservation (S, V, MP) där det förordades att riksdagen inte skulle göra något tillkännagivande.

Våren 2021 beslutade riksdagen – på förslag av ett enigt utskott – att anta regeringens proposition Undersökningstillstånd (prop. 2020/21:67, bet. 2020/21:NU9, rskr. 2020/21:190). I propositionen fanns lagförslag som innebar

       att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och fortfarande var giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare ska förlängas med ett år

       att giltighetstiden ska förlängas med ett år för tillstånd som var giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare förlängts genom att lämplig under­sökning gjorts eller för att tillståndshavaren haft goda skäl till att en undersökning inte har gjorts

       att giltighetstiden ska förlängas med ett år även för tillstånd som var giltiga den 1 mars 2021 och som förlängts genom att det har funnits särskilda skäl till förlängning.

Syftet med propositionen var att underlätta för prospekteringsbolag som riskerade att drabbas hårt av effekterna av coronapandemin. Lagändringarna trädde i kraft den 1 mars 2021.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens proposition, som därmed tillstyrks.

Reservation

 

Regeringens lagförslag (MP)

av Lorentz Tovatt (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår proposition 2021/22:201.

 

 

Ställningstagande

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen i vilken det framhålls att spridningen av sjukdomen covid-19 har slagit hårt mot prospekteringsbolagen i Sverige och även fortsättningsvis riskerar att påverka dessa bolag negativt. Eftersom covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och de restriktioner som tidigare fanns inte längre gäller ser jag helt enkelt inte nyttan med de regler som regeringen föreslår.

Jag anser därför att riksdagen bör avslå regeringens proposition.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:201 Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag