Konstitutionsutskottets betänkande

2021/22:KU2

 

Rättelse i lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Genom lagändringen åtgärdas en bristfällig utformning av en bestämmelse i ett tidigare lagstiftningsärende.

Behandlade förslag

Utskottet lägger på eget initiativ fram förslaget till lagändring.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets överväganden

Rättelse

Bilaga
Utskottets lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Rättelse

Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

 

Stockholm den 23 september 2021

På konstitutionsutskottets vägnar

Karin Enström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Enström (M), Hans Ekström (S), Ida Karkiainen (S), Lars Jilmstad (M), Matheus Enholm (SD), Per-Arne Håkansson (S), Per Schöldberg (C), Mia Sydow Mölleby (V), Fredrik Lindahl (SD), Laila Naraghi (S), Tuve Skånberg (KD), Daniel Andersson (S), Tina Acketoft (L), Mikael Strandman (SD), Anna Sibinska (MP), Erik Ottoson (M) och Ulrika Karlsson (M).

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Rättelse

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Genom lagändringen åtgärdas en bristfällig utformning av en bestämmelse i ett tidigare lagstiftningsärende.

 

Bakgrund

I proposition 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter lämnade regeringen bl.a. ett förslag till lag om ändring i 30 kap. 30 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. Riksdagen antog den föreslagna nya lydelsen av paragrafen med ikraftträdande den 1 november 2021 (bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364, SFS 2021:580).

I den föreslagna och antagna lydelsen av 30 kap. 30 § första stycket OSL hänvisas till 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen. Den 1 januari 2019 trädde nya lydelser av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i kraft. Bland annat gjordes vissa omflyttningar, uppdelningar och språkliga ändringar av bestämmelserna i de båda grundlagarna. Detta föranledde ett stort antal följdändringar i andra lagar, bl.a. i 30 kap. 30 § OSL (prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17, SFS 2018:1919). I den aktuella föreslagna och antagna lydelsen av 30 kap. 30 § första stycket OSL har inte denna ändring beaktats.

Utskottets ställningstagande

Av förbiseende beaktades inte den senaste ändringen av 30 kap. 30 § första stycket OSL i det lagstiftningsärende som nämns ovan. Konsekvensen blir att hänvisningarna i bestämmelsen till paragraferna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen inte blir korrekta när lagändringen träder i kraft. Detta var inte vare sig regeringens eller riksdagens avsikt.

Med stöd av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § riksdagsordningen föreslår utskottet därför att riksdagen rättar felaktigheten genom att anta utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Utskottet har inte inhämtat något yttrande från Lagrådet eftersom Lagrådets granskning skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet.

Utskottet har inte heller i övrigt inhämtat upplysningar eller yttranden eftersom utskottet inte anser att det behövdes.

 

 

Bilaga

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 30 kap. 30 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för lydelsen enligt lagen (2021:580) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

 

Lydelse enligt SFS 2021:580

Utskottets förslag

 

30 kap.

30 §

 

Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 § första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 6 b § första stycket, 12 § första stycket och andra stycket 2, 12 a § första stycket och andra stycket 2, 12 b § första stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2, 23 a §, 23 b § och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 § första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 6 b § första stycket, 12 § första stycket och andra stycket 2, 12 a § första stycket och andra stycket 2, 12 b § första stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2, 23 a §, 23 b § och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.