Justitieutskottets betänkande

2021/22:JuU47

 

Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om vissa kompletterande nationella bestämmelser för att den nya EU-förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen ska kunna tillämpas och få fullt genomslag i Sverige. Utskottet ställer sig vidare bakom förslaget om att förtydliga reglerna om underrättelseskyldighet när barn som misstänks för brott frihetsberövas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande (V).

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:227 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

Särskilt yttrande

Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning,

2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

3. lag om ändring i vapenlagen (1996:67).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:227 punkterna 1–3.

 

Stockholm den 2 juni 2022

På justitieutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Andreas Carlson (KD), Petter Löberg (S), Louise Meijer (M), Adam Marttinen (SD), Maria Strömkvist (S), Ellen Juntti (M), Katja Nyberg (SD), Gustaf Lantz (S), Carina Ödebrink (S), Juno Blom (L), Tobias Andersson (SD), Martin Marmgren (MP), Ingemar Kihlström (KD), Mikael Damsgaard (M), Malin Björk (C) och Gudrun Nordborg (V).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2021/22:227 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare.

I propositionen föreslår regeringen vissa kompletterande nationella bestämmelser för att den nya EU-förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen ska kunna tillämpas och få fullt genomslag i Sverige

I propositionen föreslår regeringen också ett förtydligande av reglerna om underrättelse­skyldighet när barn som misstänks för brott frihetsberövas. Det förslaget är framtaget mot bakgrund av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt Sveriges genomförande av EU:s försvarardirektiv.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Inga motioner har väckts i ärendet.

Utskottets överväganden

Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Jämför det särskilda yttrandet (V). 

Propositionen

För att stärka den gemensamma gränsförvaltningen och bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet inom Schengenområdet har en ny förordning antagits, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624. Förordningen trädde i kraft den 4 december 2019.

Genom förordningen utvidgas den europeiska gräns- och kustbevaknings­byrån Frontex mandat och resurser ytterligare. Frontex personalstyrka utökas successivt till en stående styrka om maximalt 10 000 personer, och tjänstemännen ska enligt förordningen kunna ges verkställande befogenheter. Dessutom stärks Frontex mandat att agera i frågor om återvändande. Även Frontex mandat att samverka med tredjeländer utökas till att omfatta andra länder än de som direkt angränsar till Schengenområdet. Genom förordningen införlivas bestämmelserna om det europeiska gränsövervakningssystemet Eurosur i förordningen, och Frontex får ansvar för drift och vidareutveckling av systemet

EU-förordningar är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater. Det betyder att en EU-förordning ska tillämpas direkt av nationella myndigheter på samma sätt som lagar och andra nationella föreskrifter. För att den nu aktuella EU-förordningen ska kunna tillämpas och få fullt genomslag i Sverige krävs det dock vissa kompletterande nationella bestämmelser.

Regeringen föreslår därför att en ny lag med bestämmelser som kompletterar EU-förordningen ska införas. I den nya lagen finns bestämmelser om bl.a. följande:

      Utländska tjänstemän som ska tjänstgöra i Sverige enligt EU-förordningen ska, för uppgifter som avser gränskontroll och återvändande samt för uppgifter som krävs för att uppnå målen med vissa EU-rättsakter som pekar ut i förordningen, få ges tillstånd att i Sverige utöva befogenheter som utgör myndighetsutövning. Tjänstemännen ska kunna ges tillstånd att utöva de befogenheter som svenska polismän, kustbevakningstjänstemän, tulltjänstemän, kriminal­vårds­tjänstemän respektive tjänstemän vid Migrationsverket har för sådana uppgifter som framgår ovan. En utländsk tjänsteman som ska tjänstgöra i en viss verksamhet ska dock inte kunna ges tillstånd att utöva andra befogenheter än de som en svensk tjänsteman i motsvarande verksamhet har.

      Utländska tjänstemän ska ges tillstånd att utöva vissa typer av befogenheter som beskrivs i lagen, under förutsättning att befogenheterna bedöms nödvändiga för att tjänstemännen ska kunna utföra uppgifterna.

      Utländska tjänstemän som har getts särskilda befogenheter ska vid tjänstgöring i Sverige ha rätt att använda skjutvapen i den utsträckning som reglerna om nödvärn medger. I övrigt har de samma rätt som motsvarande svenska tjänstemän har enligt lag eller annan författning. För att få användas ska de utländska tjänstemännens utrustning motsvara den utrustning som svenska polismän, kustbevakningstjänstemän, tulltjänste­män eller kriminalvårdstjänstemän använder i motsvarande verksamhet.

      Bestämmelserna om ansvar för tjänstefel och olaga diskriminering samt om straffrättsligt skydd för tjänstemän ska utvidgas till att omfatta även utländska tjänstemän som tjänstgör i Sverige enligt EU-förordningen respektive med stöd av lagen med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen.

I propositionen föreslår regeringen också att reglerna om underrättelse­skyldighet när barn som misstänks för brott frihetsberövas ska förtydligas. I kretsen av vuxna personer som kan underrättas när ett barn frihetsberövas på grund av misstanke om brott ska även någon annan lämplig vuxen person uttryckligen ingå, vilket är i enlighet med EU:s försvarardirektiv (artikel 5.2). Det ska också förtydligas att en underrättelse om frihetsberövande alltid ska lämnas till någon i den kretsen av vuxna personer.

Förslaget är framtaget mot bakgrund av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt Sveriges genomförande av EU:s försvarardirektiv.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte lett till några motionsyrkanden eller andra invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet anser att regeringens lagförslag är ändamålsenligt utformat och att det bör antas av riksdagen.

Särskilt yttrande

 

Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare (V)

Gudrun Nordborg (V) anför:

 

Frontex mandat har i allt väsentligt varit inriktat på att skydda EU:s gränser och saknat en explicit mekanism för att tillförsäkra asylsökande eller andra utsatta grupper skydd. Jag anser därför att Frontex har haft ödesdigra effekter EU:s politik för mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. År 2016 antogs en ny förordning om ett europeiskt gräns- och kustbevaknings­system. Förordningen innebär delvis att Frontex får långt större befogenheter, mer resurser samt en mycket större personalstyrka. Jag var kritisk till att ge Frontex utökat mandat redan vid antagandet av förordningen. Jag är alltjämt mycket kritisk till Frontex utformning och hur myndigheten agerar, och jag anser att myndigheten bör avvecklas. Eftersom det nu är fråga om att tillämpa en bindande EU-förordning har jag dock, så länge Frontex finns kvar, inget att invända mot de kompletterande nationella bestämmelser som regeringen nu föreslår.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:227 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag