Hållbar socialtjänst

En ny socialtjänstlag

Del 1

Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst

Stockholm 2020

SOU 2020:47

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020

ISBN 978-91-38-25084-6

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Lena Hallengren

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39). Till särskild utredare förordnades samma dag ambassadören Margareta Winberg.

Som utredningens huvudsekreterare anställdes den 12 juni 2017 departementssekreteraren Monica Engström (tidigare Malmqvist). Som sekreterare i utredningen anställdes fr.o.m. den 1 augusti fristå- ende utredaren Christer Persson, fr.o.m. den 21 augusti socialpolitiska chefen Camilla Sköld, fr.o.m. den 1 september kommunikatören Kennert Loheim Kangevik, fr.o.m. den 1 september tidigare lagmannen Lars Grönwall, fr.o.m. den 20 september kanslirådet Sofia Landelius, fr.o.m. den 1 juni 2018 förbundsjuristen Emilia Danielsson, fr.o.m. den 1 oktober 2019 socialpolitiska chefen Fredrik Hjulström och fr.o.m. den 21 oktober 2019 utredaren Pär Alexandersson.

Lars Grönwall avslutade sin tjänst den 31 december 2017, Christer Persson avslutade sin tjänst den 31 augusti 2018 och Camilla Sköld avslutade sin tjänst den 31 augusti 2019. Kennert Loheim Kangevik avslutade sin tjänst den 31 december 2017 men bistod utredningen t.o.m. den 3 augusti 2020. Pär Alexandersson avslutade sin tjänst den 15 juni 2020 och Fredrik Hjulström avslutade sin tjänst den 1 juli 2020.

Till utredningen har fr.o.m. den 18 oktober 2017 även förordnats en parlamentarisk referensgrupp som utgjorts av riksdagsledamoten Thomas Finnborg t.o.m. den 1 juni 2020, nämndledamoten Per-Olof Forsblom t.o.m. den 1 juni 2020, riksdagsledamoten Yasmine Bladelius (tidigare Larsson) t.o.m. den 1 juni 2020, socialborgarrådet Åsa Lindhagen t.o.m. den 11 november 2018, riksdagsledamoten Sofia Nilsson t.o.m. den 1 juni 2020, socionomen Anna-Maria Norén fr.o.m. den 13 december 2019 t.o.m. den 1 juni 2020, riksdagsledamoten Per

Ramhorn t.o.m. den 1 juni 2020, kommunalrådet Andreas Sturesson t.o.m. den 1 juni 2020, riksdagsledamoten Pernilla Stålhammar fr.o.m. den 20 mars 2019 t.o.m. den 1 juni 2020 och biträdande socialchefen Ulrica Westerlund t.o.m. den 12 december 2019.

De experter och sakkunniga som har förordnats att bistå utred- ningen anges nedan.

Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 december 2018. Vid regeringens sammanträde den 19 juli 2018 beslutades om tilläggsdirektiv (dir. 2018:69) som innebar att upp- draget utvidgades och att utredningstiden förlängdes till den 1 juni 2020. Vid regeringens sammanträde den 30 april 2020 beslutades att genom tilläggsdirektiv (dir. 2020:46) ytterligare förlänga utredningstiden till den 3 augusti 2020.

Utredningen, som har antagit namnet Framtidens socialtjänst (2017:03), överlämnade den 24 april 2018 delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32).

Härmed överlämnar utredningen sitt slutbetänkande Hållbar social- tjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Utredningens uppdrag är härigenom slutfört.

Stockholm i augusti 2020

Margareta Winberg

/Monica Engström

Sofia Landelius

Emilia Danielsson

Fredrik Hjulström

Pär Alexandersson

Förteckning över sakkunniga och experter

Sakkunniga

Ämnesrådet Elisabet Aldenberg fr.o.m. den 7 juli 2017, t.o.m. den 30 november 2018.

Departementssekreteraren Elin Blume fr.o.m. den 15 mars 2018, t.o.m. den 30 november 2018.

Departementssekreteraren Jana Bornhäll Finnbogadóttir fr.o.m. den 7 juli 2017, t.o.m. den 14 mars 2018, samt fr.o.m. den 7 mars 2019 t.o.m. 30 januari 2020.

Departementssekreteraren Christopher Carlson den 23 maj 2019, t.o.m. den 1 juni 2020.

Departementssekreteraren Tawar Dabaghi fr.o.m. den 7 juli 2017, t.o.m. den 30 november 2018.

Kanslirådet Anna Dahlin fr.o.m. den 7 mars 2019, t.o.m. den 12 december 2019.

Departementssekreteraren Ola Florin fr.o.m. den 7 juli 2017, t.o.m. den 1 juni 2020.

Kanslirådet Karin Frank fr.o.m. den 7 juli 2017, t.o.m. den 1 juni 2020.

Ämnesrådet Jimmy Järvenpää fr.o.m. den 7 mars 2019, t.o.m. den 1 juni 2020.

Departementssekreteraren Kajsa Laxhammar fr.o.m. den 13 december 2019, t.o.m. den 1 juni 2020.

Kanslirådet Charlotte Lönnheim fr.o.m. den 7 juli 2017, t.o.m. den 30 november 2018.

Departementssekreteraren Karin Norberg fr.o.m. den 7 juli 2017, t.o.m. den 1 juni 2020.

Departementssekreteraren Elin Persson fr.o.m. den 7 juli 2017, t.o.m. den 12 september 2018, samt fr.o.m. den 23 maj 2019, t.o.m. den 1 juni 2020.

Departementssekreteraren Lene Persson Weiss fr.o.m. den 7 mars 2019, t.o.m. den 1 juni 2020.

Departementssekreteraren Annika Remaeus fr.o.m. den 7 juli 2017, t.o.m. den 12 december 2019.

Departementssekreteraren Elin Sundberg fr.o.m. den 13 september 2018, t.o.m. den 16 maj 2019.

Ämnesrådet Göran Ternbo fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Departementssekreteraren Petter Troedsson fr.o.m. den 31 januari 2020, t.o.m. den 1 juni 2020.

Ämnesrådet Petra Zetterberg Ferngren fr.o.m. den 13 december 2019, t.o.m. den 1 juni 2020.

Experter

Utredaren Tomas Agdalen, Barnombudsmannen, fr.o.m. den 4 november 2019, t.o.m. 13 april 2020.

Socialpolitiska strategen Yvonne Ahlström, Akademikerförbundet SSR, fr.om. den 11 september 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Utredaren, Martina Blombergsson, Barnombudsmannen, fr.o.m. den 14 april 2020 t.o.m. den 1 juni 2020.

Förbundsjuristen Emilia Danielsson, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 14 oktober 2018.

Socialpolitiska strategen Kristina Folkesson, Vision, fr.om. den 11 september 2017 t.o.m. den 14 oktober 2018.

Sektionschefen Åsa Furén Thulin, Sveriges Kommuner och Regioner, fr.o.m. den 4 november 2019 t.o.m. den 1 juni 2020.

Handläggaren Fredrik Hjulström, Sveriges Kommuner och Lands- ting, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 3 november 2019.

Enhetschefen Beatrice Hopstadius, Socialstyrelsen, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Utredaren Shanti Ingeström, Barnombudsmannen, fr.o.m. den 7 mars 2019 t.o.m. den 1 juni 2020.

Juristen Monica Jacobson, Inspektionen för vård och omsorg, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Vice ordföranden Ann Johansson, Vårdförbundet, fr.om. den 11 september 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Förbundsjuristen Ylva Lindblom, Sveriges Kommuner och Regioner, fr.o.m. den 15 oktober 2018 t.o.m. den 1 juni 2020.

Juristen Johanna Nilsson, SiS, fr.o.m. den 13 september 2018 t.o.m. den 1 juni 2020.

Utredaren Elinor Odeberg, Kommunal, fr.om. den 11 september 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Socialpolitiska strategen Sara Roxell, Vision, fr.o.m. den 15 oktober 2018 t.o.m. den 1 juni 2020.

Tillförordnade avdelningschefen Monica Rydén, Myndigheten för Delaktighet, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 30 januari 2020.

Utredaren Karin Röbäck de Souza, Barnombudsmannen, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 30 november 2018.

Utredaren Mille Salomaa-Lindström, Myndigheten för delaktighet, fr.o.m. den 31 januari 2020 t.o.m. den 1 juni 2020.

Utredaren Jessica Spångberg, Folkhälsomyndigheten, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Enhetschefen Lovisa Strömberg, Diskrimineringsombudsmannen, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Projektdirektören Marianne Svensson, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Juristen Katrin Westlund, Socialstyrelsen, fr.o.m. den 7 juli 2017 t.o.m. den 1 juni 2020.

Innehåll

DEL 1

 

Sammanfattning ................................................................

35

1

Författningsförslag.....................................................

71

1.1

Förslag till socialtjänstlag .......................................................

71

1.2

Förslag till lag om socialtjänstdataregister ..........................

131

1.3

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken ....................

135

1.4

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken ........................

138

1.5

Förslag till lag om ändring i brottsbalken ...........................

141

1.6Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare .........

143

1.7Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen

 

(1977:1160)............................................................................

145

1.8

Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387).............

146

1.9

Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125) ....

147

1.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870)

 

 

om vård av missbrukare i vissa fall .......................................

148

1.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52)

 

 

med särskilda bestämmelser om vård av unga .....................

150

1.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1402)

 

 

om övertagande av vissa sjukhem och andra

 

 

vårdinrättningar.....................................................................

152

9

Innehåll

SOU 2020:47

1.13

Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen

 

 

(1991:481) .............................................................................

153

1.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128)

 

 

om psykiatrisk tvångsvård....................................................

155

1.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137)

 

 

om rättspsykiatrisk undersökning.......................................

156

1.16

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387)

 

 

om stöd och service till vissa funktionshindrade................

157

1.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137)

 

 

om mottagande av asylsökande m.fl....................................

158

1.18Förslag till lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella

 

adoptioner .............................................................................

160

1.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:192)

 

 

om internationell adoptionsförmedling ..............................

161

1.20

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238)

 

 

om arbetslöshetsförsäkring..................................................

162

1.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:332)

 

 

om ersättning till steriliserade i vissa fall ............................

163

1.22

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229) ...........................................................................

164

1.23Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet .......................................................

165

1.24 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om

 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ...........

166

1.25Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den

arbetsmarknadspolitiska verksamheten ..............................

167

1.26 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om

 

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet .........

169

10

SOU 2020:47Innehåll

1.27 Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen

 

(2004:168)..............................................................................

170

1.28Förslag till lag om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade

socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade... 171

1.29 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) ... 172

1.30Förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,

regioner, kommunalförbund och samordningsförbund ..... 173

1.31Förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen

för arbetslöshetsförsäkringen...............................................

174

1.32 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap... 175

1.33Förslag till lag om ändring i lagen (2007:171)

om registerkontroll av personal vid vissa boenden

som tar emot barn .................................................................

176

1.34Förslag till lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-

 

förordningen .........................................................................

178

1.35

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:47)

 

 

om vissa kommunala befogenheter......................................

179

1.36

Förslag till lag om ändring i offentlighets-

 

 

och sekretesslagen (2009:400)..............................................

181

1.37

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:724)

 

 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk ..................

183

1.38

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken .........

185

1.39

Förslag till lag om ändring i fängelselagen (2010:610) .......

187

1.40

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

(2010:659)..............................................................................

188

1.41

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)..............

189

11

Innehåll

SOU 2020:47

1.42

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801)

 

 

om införande av skollagen (2010:800) ................................

196

1.43

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

(2010:900) .............................................................................

197

1.44

Förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)......

198

1.45

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:318)

 

 

om 1996 års Haagkonvention ..............................................

199

1.46

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:663) om

 

 

ersättning på grund av övergrepp eller försummelser

 

 

i samhällsvården av barn och unga i vissa fall......................

200

1.47

Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen

 

 

(2016:675) .............................................................................

201

1.48

Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen

 

 

(2017:30) ...............................................................................

202

1.49

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:151)

 

 

om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter ..............

206

1.50

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd

 

 

vid klagomål mot hälso- och sjukvården.............................

207

1.51

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:612)

 

 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

 

 

och sjukvård ..........................................................................

208

1.52

Förslag till lag om ändring i kommunallagen (2017:725) ..

210

1.53

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:9) om bistånd

 

 

till enskilda efter evakueringar till Sverige ..........................

211

1.54Förslag till lag om ändring i lagen (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad

 

könstillhörighet fastställd i vissa fall ...................................

212

1.55

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:222)

 

 

om bostadsanpassningsbidrag..............................................

213

1.56

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:649)

 

 

om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m.

 

 

vid hem för vård eller boende ..............................................

214

12

SOU 2020:47

Innehåll

1.57

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1937)

 

 

om tillgänglighet till digital offentlig service.......................

215

1.58

Förslag till lag om ändring i lagen (2020:62) om hemlig

 

 

dataavläsning .........................................................................

217

1.59

Förslag till förordning om upphävande av förordningen

 

 

(1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att

 

 

lämna statistiska uppgifter....................................................

218

1.60

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2001:100) om den officiella statistiken ..............................

219

1.61Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom

 

socialtjänsten .........................................................................

224

1.62

Förslag till förordning om upphävande av förordningen

 

 

(2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd

 

 

och service till vissa funktionshindrade ...............................

227

2

Utredningens uppdrag och arbete..............................

229

2.1

Direktiven..............................................................................

230

2.2

Arbete och genomförande....................................................

232

 

2.2.1

Expertgrupp, referensgrupper, kontakter

 

 

 

och övriga samtal ...................................................

232

2.3

Utgångspunkter och avgränsningar .....................................

237

3

Övergripande utveckling och förändringsbehov............

241

3.1

Socialtjänstlagens framväxt...................................................

241

 

3.1.1

1980 års socialtjänstlag ..........................................

241

 

3.1.2

Översyner och ändringar under 1990-talet..........

246

 

3.1.3

2001 års socialtjänstlag ..........................................

249

 

3.1.4

Fortsatta förändringar under 2000-talet ..............

250

3.2

Huvuddrag i samhällsutvecklingen ......................................

250

 

3.2.1

Välfärdspolitiken och samhällsekonomin ............

251

 

3.2.2

Demografiska förändringar...................................

253

 

3.2.3

Skillnader i samhället.............................................

256

 

3.2.4

Individ och samhälle..............................................

262

13

Innehåll

SOU 2020:47

3.3

Förändringar som gäller socialtjänstens verksamhet

.......... 267

 

3.3.1

Förutsättningar på nationell nivå .........................

268

 

3.3.2

Lokala förutsättningar ..........................................

272

3.4

Vägar till en hållbar socialtjänst ...........................................

278

 

3.4.1

Hållbar utveckling.................................................

278

 

3.4.2

Hållbar socialtjänst ...............................................

280

 

3.4.3

Förändringsbehov .................................................

281

EN NY SOCIALTJÄNSTLAG ...............................................

285

4

En ny socialtjänstlag ................................................

287

4.1

Lagteknisk översyn...............................................................

287

 

4.1.1

Behov av förändring..............................................

287

 

4.1.2

Den nya lagens struktur........................................

288

5

Lagens tillämpningsområde ......................................

293

5.1

Vad avses med socialtjänst? .................................................

293

5.1.1Definitioner av begreppet socialtjänst

i annan lagstiftning ................................................

294

5.1.2Innebörden av begreppet socialtjänst anges

 

i lagen .....................................................................

306

5.1.3

Personligt ombud..................................................

314

5.1.4Definitionerna av begreppet socialtjänst

 

 

i annan lagstiftning bör ses över...........................

315

6

En mer enhetlig begreppsanvändning.........................

317

6.1

Ansvarigt organ ....................................................................

317

 

6.1.1

Vilket organ ska fullgöra kommunens

 

 

 

uppgifter?...............................................................

317

 

6.1.2

Socialnämnden pekas ut som ansvarigt organ .....

320

6.2

Insatser – ett centralt begrepp .............................................

323

 

6.2.1

Stöd, hjälp och sociala tjänster .............................

324

 

6.2.2

Insatser...................................................................

326

 

6.2.3

Service ....................................................................

330

 

6.2.4

Öppna insatser ......................................................

336

6.3

Vissa andra begrepp..............................................................

340

14

SOU 2020:47Innehåll

7

Socialtjänstens mål .................................................

347

7.1

En målinriktad ramlag...........................................................

347

 

7.1.1

Mål och principer på olika nivåer..........................

347

 

7.1.2

Mål och principer i den nya socialtjänstlagen ......

352

7.2

Jämställdhet som mål............................................................

353

 

7.2.1

Den svenska jämställdhetspolitiken .....................

357

 

7.2.2

Jämställdhet i socialtjänsten..................................

360

7.2.3Socialtjänsten ska främja jämställda

levnadsvillkor .........................................................

366

7.2.4Uppdrag om fördjupad beskrivning

 

av genusbias inom socialtjänsten ..........................

368

7.3 Ett förebyggande perspektiv ................................................

369

7.3.1

Socialtjänsten och förebyggande arbete ...............

369

7.3.2

Nuvarande reglering av förebyggande arbete ......

374

7.3.3

Förebyggande arbete inom socialtjänsten i dag...

376

7.3.4Socialtjänsten ska ha ett förebyggande

 

perspektiv ...............................................................

385

7.4 En lätt tillgänglig socialtjänst ...............................................

388

7.4.1

Att ta och ha kontakt med socialtjänsten ............

389

7.4.2Bestämmelser om tillgänglighet som rör

socialtjänsten..........................................................

394

7.4.3Socialtjänsten ska inriktas på att vara lätt

tillgänglig................................................................

396

7.5 Stöd för utvecklingen av en hållbar socialtjänst ..................

400

7.5.1Överenskommelse med Sveriges Kommuner

och Regioner ..........................................................

400

15

Innehåll

SOU 2020:47

8

Lagens inriktning på vissa grupper .............................

401

8.1

Socialtjänstens kärnverksamhet...........................................

401

 

8.1.1

Tidigare översyner av lagen ..................................

402

8.2

Särskilda målgrupper i lagen i dag........................................

403

 

8.2.1

Barn och unga........................................................

403

 

8.2.2

Äldre människor....................................................

407

 

8.2.3

Personer med funktionsnedsättning....................

410

 

8.2.4

Missbrukare ...........................................................

411

 

8.2.5

Personer som vårdar och stödjer närstående.......

412

 

8.2.6

Brottsoffer .............................................................

413

 

8.2.7

Skuldsatta personer ...............................................

415

8.3

Bör gruppindelningen tas bort? ...........................................

415

 

8.3.1

Fördelar med dagens målgruppsindelning...........

416

8.3.2Problem och risker med dagens

 

målgruppsindelning...............................................

417

8.3.3

Målgruppsindelningen bör tonas ned ..................

419

8.3.4Bestämmelser som omformuleras

 

 

för att inriktas på insatser......................................

424

ÖVERGRIPANDE PLANERING...........................................

437

9

Samhällsplanering ...................................................

439

9.1

Planering för en hållbar socialtjänst ....................................

439

9.2

Samhällsplanering .................................................................

439

9.3

Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen ..............

440

9.4

Social hållbarhet i kommunal planering ..............................

441

 

9.4.1

Sociala aspekter i plan- och bygglagen.................

441

 

9.4.2

Socialtjänstlagens intentioner har inte infriats ....

446

9.4.3Former för socialtjänstens medverkan

i samhällsplaneringen ............................................

446

9.4.4Samhällsplanering som instrument för

att påverka sociala villkor......................................

449

9.4.5Sociala aspekter och social miljö i kommunens

planeringsarbete ....................................................

450

16

SOU 2020:47Innehåll

10

Planering av insatser................................................

455

10.1

Tidigare utredningar .............................................................

455

10.2

Krav på planering för vissa insatser......................................

456

 

10.2.1 Krav på planering av hälso- och sjukvården.........

457

 

10.2.2 Väntetider inom socialtjänsten .............................

457

 

10.2.3 Kommunen ska planera sina insatser och

 

 

särskilt beakta behovet av tidiga och

 

 

förebyggande insatser............................................

459

10.3

Ej verkställda beslut och domar ...........................................

463

 

10.3.1 Tillkomsten av lagstiftning om särskild avgift

 

 

och rapporteringsskyldighet .................................

463

 

10.3.2 Tillkomsten av tillsynens befogenheter – vite

 

 

och förbud..............................................................

465

 

10.3.3 Uppföljningar och utvärderingar särskild

 

 

avgift.......................................................................

467

 

10.3.4 Väntetider inom hälso- och sjukvården ...............

471

 

10.3.5 Bestämmelserna om särskilda avgifter upphävs...

472

 

10.3.6 Tiden för rapportering av ej verkställda beslut

 

 

förlängs...................................................................

475

10.4

Stöd för utvecklingen av en hållbar socialtjänst ..................

477

 

10.4.1 Överenskommelse med Sveriges Kommuner

 

 

och Regioner ..........................................................

477

KVALITET .......................................................................

479

11

Kvalitet inom socialtjänsten......................................

481

11.1

Krav på god kvalitet ..............................................................

481

 

11.1.1 Vad är god kvalitet? ...............................................

481

 

11.1.2 Ledningssystem för systematiskt

 

 

kvalitetsarbete ........................................................

483

 

11.1.3 Kravet på god kvalitet omformuleras ...................

483

11.2

Rutiner mot missförhållanden .............................................

484

 

11.2.1 Rutinerna ska gälla hela verksamheten.................

485

17

Innehåll

SOU 2020:47

11.3

Personalens kompetens........................................................

487

 

11.3.1 God kvalitet förutsätter hög kompetens .............

487

 

11.3.2 Personalen ska medverka till god kvalitet............

489

12

Uppföljning.............................................................

491

12.1

God kvalitet förutsätter uppföljning...................................

491

 

12.1.1 Kvaliteten ska utvecklas och säkras .....................

491

 

12.1.2

Systematisk uppföljning .......................................

493

12.2

Vad kommunerna följer upp i dag .......................................

497

 

12.2.1 Strukturer, processer och resultat ........................

497

 

12.2.2

Brister i uppföljningen ..........................................

498

12.3

Hur kan uppföljningen stärkas? ..........................................

499

 

12.3.1

Nationellt stöd ......................................................

499

 

12.3.2 Behov av utökad officiell statistik ........................

501

 

12.3.3 Krav på uppföljning införs....................................

502

 

12.3.4 Nationellt stöd till uppföljning ............................

504

13

Bemötande .............................................................

507

13.1

Mötet mellan socialtjänsten och den enskilde ....................

507

13.2

Betydelsen av ett gott bemötande .......................................

508

 

13.2.1 Möten och bemötande i socialtjänsten ................

508

 

13.2.2 Studier om bemötande inom hälso- och

 

 

 

sjukvården..............................................................

510

 

13.2.3 Hur är bemötandet inom socialtjänsten? ............

511

 

13.2.4 Bestämmelser om bemötande som rör

 

 

 

socialtjänsten .........................................................

515

 

13.2.5 Det införs krav på ett respektfullt bemötande ....

517

14

En kunskapsbaserad socialtjänst ...............................

521

14.1

En kunskapsbaserad socialtjänst..........................................

521

 

14.1.1 Utvecklingen av en kunskapsbaserad

 

 

 

socialtjänst .............................................................

521

 

14.1.2

En evidensbaserad praktik ....................................

522

 

14.1.3 Överenskommelse om stöd till evidensbaserad

 

 

 

praktik....................................................................

524

18

SOU 2020:47

Innehåll

14.2 Inget krav på att socialtjänsten ska bedrivas enligt

 

vetenskap och beprövad erfarenhet .....................................

525

14.2.1Krav på kunskap inom hälso- och sjukvården

 

 

samt skolväsendet ..................................................

525

 

14.2.2

Kunskapsbehov......................................................

527

14.3

Utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst

 

 

behöver stärkas......................................................................

531

 

14.3.1

Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet ........

531

 

14.3.2

Kommunernas behov av stöd ...............................

536

 

14.3.3

Den regionala nivån behöver stärkas....................

537

14.4

Professionens roll i en kunskapsbaserad socialtjänst..........

539

 

14.4.1

Bakgrund till dagens beslutsordning ....................

540

 

14.4.2

Nuvarande beslutsordning....................................

541

 

14.4.3

Personalens kompetens och lämplighet ...............

542

 

14.4.4

Legitimation och behörighet ................................

543

 

14.4.5

Kunskapsläget ........................................................

544

 

14.4.6

Behov av översyn ...................................................

546

14.5

Stöd för utvecklingen av en hållbar socialtjänst ..................

548

 

14.5.1

Överenskommelse med Sveriges Kommuner

 

 

 

och Regioner...........................................................

548

15

Nationell statistik ....................................................

551

15.1

Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring ....................

551

15.2

Statistik

..................................................................................

554

15.3

Officiell statistik ...................................................................

555

15.4

Nationell officiell statistik för socialtjänsten ......................

559

15.5

Innehållet i socialtjänstregistren ..........................................

561

15.6

Utlämnande av uppgifter till socialtjänstregistren..............

562

15.7

Socialstyrelsens tidigare utredningar och förslag................

563

 

15.7.1

Socialstyrelsen om brister i statistiken.................

565

 

15.7.2

Socialstyrelsen om brister i mängdstatistik..........

567

 

15.7.3

Socialstyrelsen om nyttan med

 

 

 

personnummerbaserad statistik............................

568

19

Innehåll

SOU 2020:47

15.7.4 Socialstyrelsen om risker med

 

personnummerbaserad statistik ...........................

572

15.7.5Socialstyrelsen vill ha en utökad

 

 

personuppgiftsbaserad statistik ............................

576

 

15.7.6

Socialstyrelsen om behovet av

 

 

 

författningsändringar ............................................

576

15.8

Socialtjänstdatautredningen.................................................

579

 

15.8.1

Datainspektionens remissyttrande.......................

582

 

15.8.2

Socialstyrelsens remissyttrande............................

584

15.9

Utredningen om rätt information i vård och omsorg ........

588

15.10

Behov av lag om socialtjänstdataregister.............................

589

 

15.10.1

Nuvarande reglering..............................................

589

 

15.10.2

Normgivning och skydd enligt grundlag.............

597

 

15.10.3

Behovet av bättre nationell statistik.....................

597

 

15.10.4

En ny lag om socialtjänstdataregister ..................

608

 

15.10.5

Tillämpningsområde .............................................

621

 

15.10.6

Ändamålet med behandlingen

 

 

 

av personuppgifter ................................................

623

 

15.10.7

Personuppgifter som får behandlas......................

625

 

15.10.8

Uppgiftsskyldighet ...............................................

629

 

15.10.9

Utlämnande av personuppgifter och sekretess ...

632

 

15.10.10

Bemyndiganden.....................................................

633

 

15.10.11 Ändringar i bilagan till förordningen

 

 

 

om den officiella statistiken..................................

635

 

15.10.12 Förordningar som upphävs ..................................

636

INSATSER TILL ENSKILDA ..............................................

637

16

Insatser efter behovsprövning – bistånd......................

639

16.1

Rätten till bistånd .................................................................

639

 

16.1.1

Olika former av bistånd ........................................

640

 

16.1.2

Rättspraxis .............................................................

642

16.1.3Modeller och arbetssätt för att bedöma den

enskildes behov .....................................................

642

16.2 Diskussionen om nuvarande bestämmelse .........................

645

16.2.1 Begreppet skälig levnadsnivå är inte preciserat ...

645

20

SOU 2020:47

Innehåll

16.2.2Förhållandet mellan skälig levnadsnivå

 

 

och goda levnadsvillkor .........................................

647

16.3

Biståndsbestämmelsens bakgrund och utveckling ...............

650

 

16.3.1 Införandet av rätten till bistånd ............................

650

 

16.3.2 Översyner och förändringar under 1990-talet.....

652

 

16.3.3 Utformningen i 2001 års socialtjänstlag...............

654

16.4

Biståndsbestämmelsen ändras ..............................................

656

 

16.4.1

En delad biståndsbestämmelse..............................

657

 

16.4.2 Ett mer ändamålsenligt begrepp än skälig

 

 

 

levnadsnivå .............................................................

659

 

16.4.3 Krav på utformningen av biståndet ......................

668

17

Insatser utan behovsprövning....................................

669

17.1

Stöd och hjälp till enskilda ...................................................

669

 

17.1.1 Allmänna förutsättningar att lämna stöd

 

 

 

och hjälp .................................................................

669

 

17.1.2 Stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen .................

670

17.2

Insatser utan behovsprövning – erfarenheter och kritik ....

674

 

17.2.1

Linköpingsmodellen..............................................

675

 

17.2.2 Exempel från andra kommuner ............................

677

 

17.2.3

Avbrutna försök ....................................................

681

17.2.4Kritik från IVO och avgöranden i

 

kammarrätten.........................................................

683

17.3 Utveckling och behov av förändring ...................................

686

17.3.1 Regelverket behöver bli mer flexibelt...................

687

17.3.2 Ny bestämmelse om insatser utan

 

 

behovsprövning .....................................................

691

17.3.3 Vilka insatser ska kunna tillhandahållas? .............

694

17.3.4 Insatser utan behovsprövning till barn

 

 

som har fyllt 15 år ..................................................

706

17.3.5

Informationsskyldighet.........................................

710

17.4 Myndighetsutövning och privata utförare...........................

711

17.4.1

Begreppet myndighetsutövning............................

712

17.4.2Överlämnande av uppgifter till privaträttsliga

subjekt ....................................................................

713

21

Innehåll

SOU 2020:47

17.4.3Uppkommer myndighetsutövning vid

tillämpning av utredningens förslag? ...................

715

17.4.4Alternativt förslag – myndighetsutövning,

 

 

ärendehandläggning och överklagande ................

719

17.5

Dokumentation och uppföljning.........................................

728

 

17.5.1

Krav på dokumentation ........................................

728

 

17.5.2

Behandling av personuppgifter.............................

733

 

17.5.3

Kvalitet och uppföljning .......................................

737

17.6

Utredningens förslag i förhållande till andra regelverk......

738

 

17.6.1 Rätten till bistånd påverkas inte ...........................

738

17.6.2Möjligheten att bevilja hemtjänst till äldre utan föregående behovsprövning behövs

inte längre ..............................................................

739

17.6.3Möjligheten att tillhandahålla servicetjänster

enligt befogenhetslagen bör finnas kvar ..............

740

17.6.4 Vetenskap och beprövad erfarenhet.....................

742

17.6.5Rätten till fri rörlighet och likabehandling

inom EU ................................................................

742

17.6.6Ingen konflikt med Sveriges internationella

 

 

åtaganden ...............................................................

743

 

17.6.7

Avgifter och mervärdesskatt ................................

746

 

17.6.8

Konkurrensfrågor .................................................

747

17.7

Risker och farhågor ..............................................................

750

 

17.7.1 Överkonsumtion och ökade kostnader ...............

750

 

17.7.2

Undanträngning ....................................................

753

 

17.7.3 Barn som far illa eller riskerar att fara illa ............

754

 

17.7.4

Jämlikhet och icke-diskriminering.......................

755

 

17.7.5

Likvärdighet över landet .......................................

756

 

17.7.6

Oseriösa utförare ..................................................

757

17.8

Nationell uppföljning och utvärdering ...............................

759

17.9

Stöd för utvecklingen av en hållbar socialtjänst .................

760

17.9.1Överenskommelse med Sveriges Kommuner

och Regioner..........................................................

760

22

SOU 2020:47

Innehåll

18

Utformning av insatser till enskilda ...........................

763

18.1

Samlade krav på utformning av insatser till enskilda ..........

763

18.2

Insatser till enskilda ska ge möjligheter till ett

 

 

självständigt liv ......................................................................

764

 

18.2.1 Stöd till förmåga till självbestämmande,

 

 

aktivitet och delaktighet........................................

766

 

18.2.2 Betydelse vid bistånd och insatser utan

 

 

behovsprövning .....................................................

768

18.3

Insatser som avser personliga behov ska inriktas på

 

 

ett värdigt liv och välbefinnande ..........................................

769

 

18.3.1 Verksamhetens ansvar och den enskildes

 

 

subjektiva upplevelse .............................................

771

 

18.3.2 Innebörden av värdigt liv och välbefinnande .......

773

 

18.3.3 Fortsatt arbete med värdefrågor och etiska

 

 

principer i socialtjänsten........................................

774

18.4

Möjlighet för den enskilda att bestämma när och hur

 

 

insatser i boendet ges ............................................................

775

SÄRSKILT OM BARN OCH ÄLDRE ....................................

779

19

Förtydligat barnrättsperspektiv ..................................

781

19.1

Barnets rättigheter enligt barnkonventionen ......................

781

 

19.1.1 Tidigare anpassning av socialtjänstlagen

 

 

till barnkonventionen ............................................

782

19.2

Barnets bästa..........................................................................

783

 

19.2.1 Bestämmelser om barnets bästa i

 

 

socialtjänstlagen.....................................................

784

 

19.2.2 Ny översättning av barnkonventionen.................

786

 

19.2.3 Bestämmelsen om barnets bästa anpassas

 

 

till barnkonventionens lydelse ..............................

787

19.3

Rätt till information..............................................................

790

 

19.3.1 Barnets rätt till information i socialtjänsten ........

791

 

19.3.2 Rätten till information förtydligas i

 

 

socialtjänstlagen.....................................................

792

23

Innehåll

SOU 2020:47

19.4 Rätt att framföra sina åsikter ...............................................

794

19.4.1 Om barnet inte vill framföra sina åsikter

 

ska detta respekteras .............................................

795

19.5 Samtal med barn ...................................................................

797

19.5.1 Samtal med barn utan vårdnadshavarens

 

samtycke ................................................................

798

19.5.2 Utökad möjlighet för socialtjänsten att

 

samtala med barn utan vårdnadshavarens

 

samtycke ................................................................

800

19.5.3 Stöd för samtal med barn under en

 

förhandsbedömning ..............................................

805

19.6 Öppna insatser utan vårdnadshavarens samtycke

 

till barn som är yngre än 15 år .............................................

806

19.7 Kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående

 

vid placering ..........................................................................

806

19.7.1 Barnets behov av kontakt med syskon och

 

föräldrar har uppmärksammats av tidigare

 

utredningar ............................................................

807

19.7.2 Betydelsen av kontakt med föräldrar ...................

808

19.7.3 Betydelsen av kontakt med syskon under

 

en placering............................................................

809

19.7.4Placerade barn ska ges möjlighet till kontakt

 

 

med föräldrar, syskon och andra närstående .......

811

19.8

Uppföljning av ett barns situation.......................................

814

 

19.8.1

Uppföljning efter avslutad utredning

 

 

 

eller placering.........................................................

814

 

19.8.2

Tiden för uppföljning förlängs.............................

816

19.9

Barnombud ...........................................................................

821

 

19.9.1

Förutsättningar för att ha med stödperson .........

822

 

19.9.2

Frågan om barnombud bör utredas vidare ..........

823

19.10

Gallring av barns personakter ..............................................

826

 

19.10.1

Gallring inom socialtjänsten sker efter fem år ....

826

 

19.10.2

Varför gallras handlingarna?.................................

827

 

19.10.3

Negativa konsekvenser av dagens gallring...........

828

 

19.10.4

Gallringen av barnakter och tiden för

 

 

 

sekretess bör ses över ............................................

830

24

SOU 2020:47Innehåll

20

Regleringen av äldreomsorgen ..................................

833

20.1

Äldreomsorgen som en del av socialtjänsten ......................

833

 

20.1.1 Äldreomsorg och övriga insatser inom

 

 

 

socialtjänsten..........................................................

835

 

20.1.2 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård för

 

 

 

äldre personer ........................................................

835

20.2

Huvudlinjer inom äldreomsorgen........................................

837

 

20.2.1

Insatser och resurser..............................................

837

 

20.2.2

Äldreomsorgens kvalitet .......................................

840

 

20.2.3 Aktuellt arbete på nationell nivå...........................

845

20.3

Tidigare bedömningar och förslag om särlagstiftning

 

 

för äldre personer..................................................................

847

 

20.3.1 En gemensam vård- och omsorgslag ....................

847

20.3.2Förslag från 2010-talet om sammanhållen

 

vård och omsorg ....................................................

849

20.3.3

De senaste årens diskussion om en

 

 

särlagstiftning inom äldreområdet........................

850

20.3.4

Erfarenheter av särlagstiftning i Finland..............

852

20.4 Äldreomsorgens reglering ....................................................

854

20.4.1Behövs en särlagstiftning för äldreomsorgen?..... 855

20.4.2Fortsatt arbete med utgångspunkt i socialtjänstlagen och lagstiftningen

för hälso- och sjukvården......................................

859

20.4.3Demokratisk förankring av äldreomsorgens

förutsättningar och innehåll..................................

866

25

Innehåll

SOU 2020:47

DEL 2

 

 

SAMVERKAN, ANSVARSFÖRDELNING

 

OCH VISSA ANDRA FRÅGOR.............................................

867

21

Samverkan mellan kommuner ...................................

869

21.1

Behovet av att samverka inom socialtjänsten......................

869

21.2

Kommunalrättsliga förutsättningar för samverkan ............

870

 

21.2.1 Klargörande av vissa centrala begrepp .................

870

 

21.2.2

Den kommunala befogenheten ............................

874

 

21.2.3 Former för kommunal samverkan .......................

875

 

21.2.4

Avtalssamverkan och upphandlingsreglerna .......

879

21.3

Behovet av möjligheter till samverkan ................................

883

 

21.3.1

Upplysningsbestämmelse om avtalssamverkan...

883

22

Ansvarsfördelning ....................................................

887

22.1

Ansvarsfördelning mellan kommuner.................................

887

 

22.1.1

Vistelsekommunens ansvar ..................................

887

22.1.2Huvudregeln ändras men vistelsekommunens

ansvar kvarstår .......................................................

889

22.2 Ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige

 

och socialnämnden ...............................................................

894

22.2.1 Ansvarsfördelningen förtydligas ..........................

895

22.2.2Hänvisningen till lagen om gemensam nämnd

 

 

inom vård- och omsorgsområdet upphävs ..........

896

22.3

Ansvarsfördelningen för personer med missbruk

 

 

och beroende.........................................................................

897

 

22.3.1

Gemensamt ansvar ................................................

897

 

22.3.2

Behov av översyn...................................................

899

23

Förhållandet mellan socialtjänstlagen

 

 

och annan lagstiftning ..............................................

903

23.1

Socialtjänstlagen och förvaltningslagen ..............................

903

 

23.1.1 Förfaranderegler vid handläggning av ärenden ...

903

26

SOU 2020:47

Innehåll

23.1.2Förhållandet mellan socialtjänstlagen

 

och förvaltningslagen tydliggörs ..........................

907

23.1.3 Inget behov av partsinsyn och

 

 

kommunikation i s.k. köärenden ..........................

911

23.1.4

Företräde inför socialnämnden.............................

913

23.1.5 Ändring av gynnande beslut .................................

915

23.2 Socialtjänstlagen och kommunallagen .................................

920

23.2.1

Delegation inom socialtjänsten ............................

920

23.2.2

Begränsning av delegationsrätten .........................

920

23.2.3Beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort får bara delegeras

i brådskande fall .....................................................

922

23.2.4Utvidgad rätt för socialnämnden att delegera

beslutanderätt ........................................................

924

23.2.5Beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort ska kunna

delegeras .................................................................

928

23.2.6Möjligheten att delegera beslut om ansökan om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård

förtydligas ..............................................................

929

23.2.7Inget behov av att delegera ärenden om upphörande av medgivande till internationella

 

 

adoptioner ..............................................................

931

24

Handläggning och dokumentation .............................

933

24.1

Tillkomst av bestämmelser och utvecklingen fram till

 

 

i dag ........................................................................................

933

24.2

Socialtjänstlagens reglering av handläggning

 

 

och dokumentation...............................................................

934

 

24.2.1

Handläggning av ärenden......................................

934

 

24.2.2

Dokumentation .....................................................

936

24.3

Socialstyrelsens föreskrifter .................................................

937

24.4

Kommunala riktlinjer ...........................................................

938

24.5

Systematiska arbetssätt och standardiserade

 

 

bedömningsmetoder .............................................................

939

27

Innehåll

SOU 2020:47

24.6

Genomförandeplaner ...........................................................

939

24.7

Administrationen har ökat...................................................

940

 

24.7.1

Tillsynens påverkan...............................................

941

 

24.7.2

Professionens handlingsutrymme ........................

942

 

24.7.3

Uppdrag till Socialstyrelsen..................................

942

25

Andra ändringar.......................................................

945

25.1

Bestämmelser som tillkommer eller upphävs .....................

945

 

25.1.1 Definition av begreppet barn................................

945

25.1.2Hur socialtjänsten bör tillhandahålla sociala

tjänster ...................................................................

947

25.1.3 Uppsökande verksamhet ......................................

948

25.1.4Ny upplysningsbestämmelse om

 

 

offentlighets- och sekretesslagen .........................

949

ÖVRIGT...........................................................................

953

26

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ................

955

26.1

Ikraftträdande .......................................................................

955

26.2

Övergångsbestämmelser ......................................................

955

27

Konsekvenser av förslagen ........................................

957

27.1

Utgångspunkter för analysen ..............................................

957

27.2

Samhällsekonomiska konsekvenser.....................................

958

 

27.2.1 Bakomliggande faktorer som påverkar ................

959

 

27.2.2

Förebyggande perspektiv......................................

960

 

27.2.3

Samhällsplanering..................................................

966

 

27.2.4

Insatser utan behovsprövning ..............................

967

27.3

Ekonomiska konsekvenser...................................................

967

 

27.3.1

Förebyggande perspektiv......................................

968

 

27.3.2

Lätt tillgänglig socialtjänst....................................

969

 

27.3.3

Samhällsplanering..................................................

969

 

27.3.4

Planering av insatser..............................................

970

 

27.3.5

Särskilda avgifter ...................................................

971

28

SOU 2020:47

Innehåll

27.3.6Stöd för utvecklingen av en mer hållbar

 

 

socialtjänst..............................................................

972

 

27.3.7

Insatser utan behovsprövning...............................

972

 

27.3.8

En kunskapsbaserad socialtjänst...........................

976

 

27.3.9

Krav på ett respektfullt bemötande ......................

978

 

27.3.10

God kvalitet ...........................................................

979

 

27.3.11

Krav på uppföljning införs ....................................

980

 

27.3.12

Nationellt stöd för uppföljning ............................

981

 

27.3.13

En ny lag om socialtjänstdataregister ...................

982

 

27.3.14

Rätten till bistånd ..................................................

984

 

27.3.15

Rutiner mot missförhållanden ..............................

985

 

27.3.16

Socialtjänstens inriktning på vissa grupper ..........

986

 

27.3.17

Förtydligat barnrättsperspektiv............................

987

 

27.3.18

Övriga förslag ........................................................

991

27.4

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen ...............

993

 

27.4.1

Övergripande planering.........................................

993

 

27.4.2

Insatser utan behovsprövning...............................

995

 

27.4.3

En kunskapsbaserad socialtjänst...........................

996

 

27.4.4

Krav på uppföljning införs ....................................

997

 

27.4.5

En ny lag om socialtjänstdataregister ...................

997

 

27.4.6

Rutiner mot missförhållanden ..............................

998

 

27.4.7

Förtydligat barnrättsperspektiv............................

999

 

27.4.8

Övriga förslag ......................................................

1000

27.5

Konsekvenser för brottsligheten

 

 

och det brottsförebyggande arbetet...................................

1004

27.6

Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service

 

 

i olika delar av landet ..........................................................

1008

27.7

Konsekvenser för små företag............................................

1009

27.8

Konsekvenser för jämställdheten mellan

 

 

kvinnor och män .................................................................

1010

27.9

Konsekvenser för möjligheterna att nå

 

 

de integrationspolitiska målen............................................

1014

27.10

Konsekvenser för barn........................................................

1017

 

27.10.1

Förtydligat barnrättsperspektiv..........................

1017

 

27.10.2

Insatser utan behovsprövning.............................

1018

29

InnehållSOU 2020:47

 

27.10.3 Övriga förslag.......................................................

1021

27.11

Konsekvenser för personlig integritet................................

1023

 

27.11.1 En ny lag om socialtjänstdataregister .................

1023

 

27.11.2 Behandling av personuppgifter för

 

 

handläggning av ärenden och genomförande

 

 

av insatser..............................................................

1032

28

Författningskommentar ..........................................

1035

28.1

Förslaget till socialtjänstlag.................................................

1035

28.2

Förslaget till lag om socialtjänstdataregister......................

1151

28.3

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken................

1161

28.4

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken....................

1163

28.5

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken.......................

1166

28.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:167)

 

 

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare .......

1167

28.7

Förslaget till lag om ändring i arbetsmiljölagen

 

 

(1977:1160) ..........................................................................

1169

28.8

Förslaget till lag om ändring i polislagen (1984:387) ........

1169

28.9

Förslaget till lag om ändring i tandvårdslagen

 

 

(1985:125) ............................................................................

1170

28.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:870)

 

 

om vård av missbrukare i vissa fall......................................

1171

28.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52)

 

 

med särskilda bestämmelser om vård av unga ...................

1173

28.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra

 

vårdinrättningar ...................................................................

1175

28.13

Förslaget till lag om ändring i folkbokföringslagen

 

 

(1991:481) ............................................................................

1175

28.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128)

 

 

om psykiatrisk tvångsvård...................................................

1176

30

SOU 2020:47

Innehåll

28.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1137)

 

 

om rättspsykiatrisk undersökning .....................................

1176

28.16

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387)

 

 

om stöd och service till vissa funktionshindrade ..............

1177

28.17

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:137)

 

 

om mottagande av asylsökande m.fl. .................................

1178

28.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen

 

om skydd av barn och samarbete vid internationella

 

 

adoptioner ...........................................................................

1180

28.19

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:192)

 

 

om internationell adoptionsförmedling.............................

1180

28.20

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238)

 

 

om arbetslöshetsförsäkring ................................................

1181

28.21

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:332)

 

 

om ersättning till steriliserade i vissa fall ...........................

1182

28.22

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229)..........................................................................

1182

28.23Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

beskattningsverksamhet .....................................................

1183

28.24

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:454) om

 

 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten..........

1183

28.25

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:546)

 

 

om behandling av personuppgifter i den

 

 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten .............................

1184

28.26

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:192) om

 

 

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ........

1185

28.27

Förslaget till lag om ändring

 

 

i smittskyddslagen (2004:168)............................................

1186

31

Innehåll

SOU 2020:47

28.28Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:466)

om beräkning av inkomstprövade socialförsäkrings-

förmåner m.m. för neurosedynskadade..............................

1186

28.29 Förslaget till lag om ändring

 

i utlänningslagen (2005:716) ...............................................

1187

28.30Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:807)

om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,

regioner, kommunalförbund och samordningsförbund ...1188

28.31Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:469)

om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för

arbetslöshetsförsäkringen ...................................................

1188

28.32Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd

beredskap .............................................................................

1189

28.33Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden

 

som tar emot barn ...............................................................

1189

28.34

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:450)

 

 

med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-

 

 

förordningen ........................................................................

1190

28.35

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:47)

 

 

om vissa kommunala befogenheter ....................................

1191

28.36

Förslaget till lag om ändring i offentlighets-

 

 

och sekretesslagen (2009:400) ............................................

1192

28.37

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:724)

 

 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk.................

1194

28.38

Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken .....

1195

28.39

Förslaget till lag om ändring i fängelselagen (2010:610)...

1197

28.40

Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

(2010:659) ............................................................................

1198

28.41

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800) .........

1199

32

SOU 2020:47Innehåll

28.42

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:801)

 

 

om införande av skollagen (2010:800)...............................

1205

28.43

Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

(2010:900)............................................................................

1205

28.44Förslaget till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622) . 1208

28.45Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:318)

 

om 1996 års Haagkonvention ............................................

1208

28.46

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:663)

 

 

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser

 

 

i samhällsvården av barn och unga i vissa fall ....................

1209

28.47

Förslaget till lag om ändring i skuldsaneringslagen

 

 

(2016:675)............................................................................

1209

28.48

Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen

 

 

(2017:30) .............................................................................

1210

28.49

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:151)

 

 

om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.............

1214

28.50

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:372)

 

 

om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ............

1215

28.51

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:612)

 

 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

 

 

sjukvård................................................................................

1215

28.52

Förslaget till lag om ändring

 

 

i kommunallagen (2017:725) ..............................................

1216

28.53

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:9)

 

 

om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige .....

1217

28.54Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:162)

om statlig ersättning till personer som har fått ändrad

könstillhörighet fastställd i vissa fall..................................

1218

28.55 Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:222)

 

om bostadsanpassningsbidrag ............................................

1218

33

Innehåll

SOU 2020:47

28.56Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m.

vid hem för vård eller boende .............................................

1219

28.57 Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1937)

 

om tillgänglighet till digital offentlig service .....................

1219

28.58 Förslaget till lag om ändring i lagen (2020:62)

 

om hemlig dataavläsning .....................................................

1220

Särskilda yttranden ........................................................

1223

Källförteckning ..............................................................

1233

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2017:39..........................................

1275

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2018:69..........................................

1291

Bilaga 3

Kommittédirektiv 2020:46..........................................

1297

Bilaga 4

Jämförelsetabeller ........................................................

1299

Bilaga 5

Kostnadskonsekvenser................................................

1313

34

Sammanfattning

Utredningens uppdrag och arbete

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möj- ligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovs- anpassade insatser med ett förebyggande och kunskapsbaserat per- spektiv. Utredaren ska bl.a. se över och lämna förslag beträffande socialtjänstlagens struktur och konstruktion, tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst, en hållbar socialtjänst som främ- jar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet av individuella insatser samt socialtjänstens uppdrag. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbase- rade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar. Lagstiftningen ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för att ut- veckla verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten. De för- slag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Utredningen antog namnet Framtidens socialtjänst.

Utredningen överlämnade den 24 april 2018, på eget initiativ, del- betänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande social- tjänst (SOU 2018:32).

Genom tilläggsdirektiv (dir. 2018:69), beslutade den 19 juli 2018, fick utredningen i uppdrag att se över barnrättsperspektivet i social- tjänstlagen, analysera huruvida en särlagstiftning för äldre är motiverat samt att se över socialnämndens möjlighet att delegera beslutande- rätt i ärenden som rör lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

35

Sammanfattning

SOU 2020:47

om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbru- kare i vissa fall (LVM).

Genom tilläggsdirektiv (dir. 2020:46), beslutade den 30 april 2020, fick utredningen ytterligare utredningstid till den 3 augusti 2020.

Utredningen har under sitt arbete haft en kontinuerlig dialog med för uppdraget relevanta myndigheter och organisationer. Utredningen har även haft löpande kontakter och samtal med andra pågående ut- redningar. Utöver den av regeringen beslutade och förordnade parla- mentariska referensgruppen, har utredningen lagt stor vikt vid att in- hämta synpunkter från organisationer som företräder de brukare som i många fall kommer i kontakt med socialtjänstens verksamhet. Ut- redningen har därför valt att på eget initiativ upprätta ett samtals- forum med ett tvärsnitt av civilsamhällets organisationer som i ett eller annat avseende är intressenter inom frågeområdet. Av de organi- sationer utredningen bjudit in har drygt 30 organisationer valt att delta i referensgruppen.

Utredningens utgångspunkter

Utredningen har som utgångspunkt för sitt arbete haft såväl ett individ- som verksamhetsperspektiv. Båda perspektiven hänger tätt samman och utredningens mål har varit att åstadkomma förbätt- ringar i lagstiftningen som påverkar människor och kommuner posi- tivt. Det handlar om möjligheten att ge och rätten att få behov till- godosedda. Det handlar om att kunna lyssna på och bli lyssnad till och tillsammans skapa delaktighet i vård, omsorg och behandling. Det handlar om att kunna ge och kunna få stöd och hjälp tidigt och när någon behöver det. Och det handlar om att kunna erbjuda och ta del av stöd och hjälp på ett enkelt sätt och nära till hands.

Av direktiven framgår att de förslag som utredningen lägger fram ska åstadkomma en hållbar socialtjänst. En av utredningens utgångs- punkter har varit att få till stånd långsiktiga förändringar som påverkar både människor och kommuner positivt och ger förutsättningar för en hållbar socialtjänst. En annan utgångspunkt har varit att utredningen inte får lägga förslag som är kostnadsdrivande eller ambitionshö- jande. Utredningen har därför utgått från och analyserat hur social- tjänsten kan ges möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett bättre och mer effektivt sätt. Utifrån dessa utgångspunkter har utredningen

36

SOU 2020:47

Sammanfattning

identifierat några områden som bedömts vara särskilt viktiga för att åstadkomma en hållbar socialtjänst och som säkerställer att sam- hällets resurser används till största möjliga nytta för medborgarna och på ett effektivt sätt. Med detta för ögonen har utredningen lämnat förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar social- tjänst. De större förslag som utredningen presenterar i betänkandet handlar om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, om över- gripande planering och planering av insatser, en kunskapsbaserad social- tjänst och om möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Förslagen bildar tillsammans en helhet i vilken de olika delarna är beroende av och förutsätter varandra.

Utredningen har lämnat några frågor utan ställningstaganden eller utredningsunderlag. Det gäller bl.a. uppdraget att se över om det finns behov av att införa ett krav på socialt ansvarig samordnare. Utred- ningen har också avgränsat sig från frågan om samverkan mellan huvud- män. Detta då utredningen tidigt kunnat konstatera att problemen med samverkan är svåra att lösa genom reglering. Att kommuner, regioner och andra huvudmän ska samverka framgår redan av lagen

idag. På vilket sätt, och hur det ska gå till, har utredningen inte ansett vara en fråga att lösa inom ramen för lagstiftningen. Därmed har ut- redningen inte heller tagit sig an bestämmelserna om individuella planer.

En ny socialtjänstlag

Lagens struktur och konstruktion

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nu- varande lagen. För att göra lagen mer pedagogisk och överblickbar har lagen delats in i avdelningar. Eftersom socialtjänstlagen är en lag som ändras relativt ofta underlättar dessutom indelningen i avdel- ningar införandet av nya bestämmelser utan att den befintliga struk- turen går förlorad.

De senaste årens utveckling mot en alltmer detaljreglerad social- tjänstlag talar, enligt utredningen, för att det framöver kan vara svårt att upprätthålla lagens karaktär av ramlag. Samtidigt är det angeläget att socialtjänstlagen är flexibel och möjliggör individuella anpassningar. Utredningens ambition har därför varit att lagen i större utsträck- ning ska återfå karaktären av ramlag och därmed även lämna större utrymme för helhetssyn på individen. Som ett led i detta arbete har

37

Sammanfattning

SOU 2020:47

utredningen övervägt att ta bort de bestämmelser för olika grupper som finns i nuvarande 5 kap. socialtjänstlagen. Detta har emellertid inte bedömts vara praktiskt genomförbart och i stället föreslår utred- ningen att lagen i stället ska strukturerats så att nuvarande gruppindel- ning tonas ner. För att skapa en ökad jämlikhet mellan grupper och samtidigt minska lagens detaljeringsgrad föreslår utredningen att vissa bestämmelser som i dag enbart gäller för särskilda grupper ska gälla alla.

Lagens tillämpningsområde

Varje kommun svarar enligt socialtjänstlagen för socialtjänsten inom sitt område. Av socialtjänstlagen framgår emellertid inte vad som avses med socialtjänst. Detta trots att begreppet förekommer i flera bestämmelser samt även är centralt för att avgränsa lagens tillämp- ningsområde. För att tydliggöra vilka verksamheter som omfattas av socialtjänstlagens tillämpningsområde föreslår utredningen att det i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst i lagen. Detta är relevant dels för att ringa in de verksam- heter som ska omfattas av lagen, bl.a. vad gäller vetenskap och beprö- vad erfarenhet, kvalitet och uppföljning samt handläggning och doku- mentation, dels för att göra den nya socialtjänstlagen lättare att förstå.

Med socialtjänst avses i lagen verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen, LVU eller LVM samt annan verksamhet som enligt lag eller förordning ska bedrivas av socialnämnd eller Statens institutionsstyrelse. Som socialtjänst ska däremot inte räknas sådan verksamhet som Statens institutionsstyrelse bedriver med stöd av skollagen (2010:800) eller förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem. Som socialtjänst räknas inte heller tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg utövar med stöd av socialtjänstlagen. Skulle det i annan lag eller förordning finnas avvikande bestämmelser för sådan verksam- het i socialtjänstlagen definieras som socialtjänst så tillämpas de av- vikande bestämmelserna.

38

SOU 2020:47

Sammanfattning

En mer enhetlig begreppsanvändning

Utredningen har gått igenom begreppsanvändningen i lagen och kan konstatera att den i flera delar inte är stringent. Det bidrar till att lagen kan vara svår att förstå. Utredningen har därför försökt att göra be- greppsanvändningen i den nya lagen mer enhetlig. Flera begrepp an- vänds t.ex. med samma innebörd varför dessa ersatts med ett begrepp.

För att göra begreppsanvändningen mer enhetlig i föreslår utred- ningen att begreppet insatser användas genomgående i lagen. Be- greppet ”stöd och hjälp” och ”sociala tjänster” har därför ersatts med begreppet insatser. Begreppet ”öppna insatser” i 3 kap. 6 a § SoL förs inte över till den nya lagen. För att innebörden av begreppet insatser ska var tydligt föreslår utredningen att det i lagen ska anges att social- nämnden ska erbjuda insatser i form av rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan hjälp till enskilda som behöver det.

Begreppet service har inte förts över till den nya lagen. Det inne- bär bl.a. att särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd i den nya lagen i stället benämns ”sär- skilda boendeformer för äldre personer som behöver omvårdnad och särskilt stöd”. Bostäder med särskild service för personer med funk- tionsnedsättningar benämns i den nya lagen ”bostäder med särskilt stöd” för personer med funktionsnedsättning.

För att begreppsanvändningen ska blir mer enhetlig har utred- ningen även övervägt om begreppet kommun eller socialnämnd skulle kunna användas i stort sett genomgående i lagen men har bedömt att det inte är lämpligt. Utredningen föreslår däremot att ansvarigt organ för att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten i några bestämmelser ändras från kommunen till socialnämnden.

Socialtjänsten mål

Socialtjänstlagen har utformats med syftet att den ska vara en mål- inriktad ramlag, och de mål som anges i lagen har stor betydelse för hur socialtjänstens verksamhet inriktas och utformas. I socialtjänst- lagens inledande målbestämmelse anges att samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund ska främja människornas eko- nomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Under hänsynstagande till människans an- svar för sin och andras sociala situation ska socialtjänsten inriktas på

39

Sammanfattning

SOU 2020:47

att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verk- samheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande- rätt och integritet.

Dessa mål är övergripande i meningen att de avser alla verksam- heter inom socialtjänsten oavsett om det gäller arbete på samhälls-, grupp- eller individnivå. Det är angeläget att betona vikten av att de principer och mål som gäller för socialtjänsten måste kopplas till hur verksamheten sammantaget kan säkerställa jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet. Arbetet med att följa principerna och uppnå målen förutsätter enligt utredningen ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning, användning av vetenskap och beprövad erfarenhet samt reflektion över normer och värderingar som kan påverka bemötan- det av den enskilde.

Jämställdhet som mål

Utredningen anser att socialtjänsten ska främja både jämlika och jäm- ställda levnadsvillkor. Jämlikhet och jämställdhet hänger nära samman, men är inte samma sak. Jämlikhet handlar om rättvisa villkor mellan individer och grupper i samhället medan jämställdhet gäller förhållan- det mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Utredningen föreslår därför att socialtjänstlagens nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja människornas jämställda levnadsvillkor. Genom att ange både jämlikhet och jäm- ställdhet i de övergripande målen blir det tydligt att socialtjänsten särskilt måste arbeta med jämställdhet.

För att det nya målet ska nå förändring även i det dagliga mötet mellan den enskilde och professionella inom socialtjänsten behövs en fördjupad beskrivning och analys av vad som definierar genusbias ut- ifrån socialtjänstens uppdrag, ansvar och förutsättningar. Utredningen föreslår därför att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att göra en fördjupad beskrivning och analys av aspekter av genusbias inom socialtjänstens område.

40

SOU 2020:47

Sammanfattning

Ett förebyggande perspektiv

Det finns i dag ett stort antal människor i utanförskap i samhället, vilket leder till mänskligt lidande och ohälsa. Det leder dessutom till en ineffektiv användning av offentliga resurser. Även sociala pro- blem orsakar mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. För att motverka detta och minska framtida behov av insatser till enskilda anser utredningen att socialtjänsten behöver lägga större fokus på förebyggande arbete. Tidiga och förebyggande insatser kan bidra till att tidpunkten för mer ingripande vård- och omsorgsinsat- ser skjuts fram eller i bästa fall förhindras. Genom att uppmärksamma risker och även behovet av tidiga, förbyggande och rehabiliterande insatser kan socialtjänstens arbete ge positiva effekter för såväl de personer som berörs som för kommunens resurser.

Utredningen kan inte nog understryka vikten av att socialtjänsten har ett förebyggande perspektiv och arbetar förebyggande oavsett om det handlar om övergripande arbete, i samverkan med andra, kom- munens planering, insatser till grupper eller insatser till enskilda.

I syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt förebyggande arbete inom socialtjänsten föreslår utredningen att det i socialtjänst- lagen ska anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. Målet är att perspektivet ska genomsyra hela socialtjänstens verk- samhetsområde och på samtliga nivåer; samhälls-, grupp- och indi- vidnivå och tillämpas av beslutsfattare och yrkesverksamma inom alla socialtjänstens verksamheter.

En lätt tillgänglig socialtjänst

Det förebyggande arbetet hänger nära samman med att enskilda har kunskap om socialtjänsten och enkelt kan kontakta den. Utöver att ha ett förebyggande perspektiv behöver socialtjänsten också särskilt arbeta med hur personer enkelt ska kunna ha kontakt med social- tjänsten. En lätt tillgänglig socialtjänst gör det enkelt för människor att få information om verksamheten – inklusive egna rättigheter – samt att ta och ha kontakt med den.

De regler som redan avser tillgänglighet inom socialtjänsten gäller viktiga områden såsom god förvaltning och fysisk tillgänglighet till lokaler. Utöver dessa regler föreslår utredningen en bestämmelse som ger tillgänglighetsbegreppet en generell betydelse för socialtjänstens

41

Sammanfattning

SOU 2020:47

verksamhet. Inriktningen ska regleras tillsammans med det förebyg- gandet perspektivet. Socialtjänstens ska således ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Bestämmelsen anger en övergripande inriktning för hur socialtjänsten ska planeras och ut- formas när det gäller den enskildes möjligheter till kontakt med verk- samheten.

Lagens indelning i olika grupper

Den ursprungliga ambitionen med socialtjänstlagen, att precisera lagens övergripande mål och inriktningar inom vissa ”huvudfunk- tioner” har med tiden etablerat ett mönster i lagstiftningsarbetet. Enligt det mönstret formuleras ny kunskap om behov av stöd, omsorg och vård snarare i form av nya målgrupper för socialtjänsten än som arbetsuppgifter som redan omfattas av socialtjänstens ansvar. Resul- tatet har blivit en allt längre lista med olika grupper, vilken aldrig kan bli uttömmande.

Utredningen har övervägt att ta bort merparten av de särskilda bestämmelser som gäller för olika grupper. Detta för att tydligare fram- hålla individperspektivet och lagens karaktär av ramlag med förut- sättningar att möta nya behov i ett föränderligt samhälle. Principiellt har intresset för en sådan förändring varit stort från flera av de aktö- rer som utredningen haft kontakt med under sitt arbete. Samtidigt har det framkommit betydande oro och farhågor för hur en sådan förändring skulle påverka den enskildes möjligheter att hävda sina rättigheter och förstå vilka skyldigheter socialtjänsten har. Oron och farhågorna gäller också möjligheterna att upprätthålla och utveckla en tillräckligt specialiserad kompetens för att möta olika behov av stöd, omsorg och vård.

Utredningen har därför i stället valt att huvudsakligen låta de sär- skilda bestämmelserna finnas kvar, men struktureras på ett sätt som tydliggör vikten av helhetssyn och inriktningen på personers indi- viduella behov och förutsättningar i stället för deras grupptillhörig- het. Undantag görs dock för det relativt sett stora antalet särskilda bestämmelserna om barn, som samlas i en egen avdelning. Den enda tydliga indelning som kan göras av de personer som socialtjänsten möter är den mellan barn och vuxna. Gränsen mellan barn och vuxna är kronologisk och bunden till myndighetsåldern i Sverige.

42

SOU 2020:47

Sammanfattning

Denna strukturella förändring innebär att målgruppsindelningen tonas ned på följande sätt:

nuvarande 5 kap. SoL där bestämmelser som avser olika grupper samlats, utgår ur lagen,

vissa bestämmelser som avser grupper görs generellt tillämpliga för alla personer som exempelvis har en viss typ av insats,

andra bestämmelser formuleras som preciserade uppgifter för socialtjänsten och inte som särskilda bestämmelser för vissa grupper,

några bestämmelser kvarstår i nuvarande lydelse men placeras i kapitel med inriktning på socialtjänstens verksamhet, och

bestämmelser som avser barn och unga samlas i en egen avdelning.

Vidare föreslår utredningen vissa språkliga förändringar när det gäller benämningar av enskilda. Bland annat utgår den kategoriserande ter- men ”missbrukare” ur socialtjänstlagen. I stället ska det i relevanta be- stämmelser hänvisas till missbruks- och beroendevård.

Övergripande planering

Samhällsplanering

Av socialtjänstlagen framgår att socialnämnden ska göra sig väl för- trogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhälls- planeringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Socialtjäns- tens medverkan i samhällsplaneringen handlar främst om att påverka den platsspecifika stadsplaneringen av befintliga eller nya områden där samhällsplanerare och socialtjänst kan samarbeta för att nå bästa resultat. Kunskapen om hur förändringar i bebyggelsemiljö påverkar de sociala förutsättningarna är ganska välkända i dag. Den fysiska miljön påverkar den sociala miljön som i sin tur påverkar de män- niskor som bor där. Egenskaper i miljöerna kan till exempel främja eller motverka ungdoms- och gängkriminalitet eller påverka ungas möj- ligheter till goda skolresultat.

Bestämmelserna om socialtjänstens medverkan i samhällsplaner- ingen är ett viktigt inslag i socialtjänstlagen. Genom dessa bestäm-

43

Sammanfattning

SOU 2020:47

melser ska socialtjänsten ges möjlighet att förebygga sociala problem och svårigheter på en övergripande nivå. Tanken är också att sam- hällsplaneringen ska utformas utifrån kunskapen om sociala villkor. Ofta kan socialtjänsten i ett tidigt skede se problem som om de inte åtgärdas kan accelerera och leda till såväl stora sociala förluster som höga samhälleliga kostnader. Socialtjänsten kan till viss del själv han- tera dessa problem genom insatser till enskilda och grupper, inte minst genom förebyggande och tidiga insatser. Men ibland är de problem som socialtjänsten uppmärksammar av sådan karaktär att sådana insat- ser inte är tillräckliga. Lösningen kan i stället ligga i strukturinriktade åtgärder, dvs. åtgärder på samhällsnivå och fysisk planering.

En förutsättning för en mer socialt inriktad samhällsplanering och stadsutveckling är att socialtjänstens kunskaper tas till vara. För att detta ska vara möjligt och för att kunskaperna ska få genomslag be- höver den fysiska planeringen kompletteras med sociala kunskaper och perspektiv.

Utredningen föreslår därför att plan- och bygglagen kompletteras med en bestämmelse som tar sikte på de sociala aspekterna i plan- läggningen. Den föreslagna bestämmelsen är ett komplement till den bestämmelse i socialtjänstlagen som reglerar socialnämndens med- verkan i samhällsplaneringen. Avsikten med regleringen är att tillföra social sakkunskap och underlag till samhällsplaneringen.

För att tydliggöra kommunens ansvar och förstärka socialnämn- dens medverkan i samhällsplaneringen föreslår utredningen därtill att det i plan- och bygglagen regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön.

Planering av insatser

Kommunen ska planera sina insatser

Kommunen har i nuvarande socialtjänstlag ett ansvar för att planera sina insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Genom övergripande planering och god framförhållning skapas bättre förut- sättningar för socialtjänsten att anpassa verksamheten efter ändrade förhållanden. Därmed kan resurserna användas mer effektivt. Kom- munens ansvar att planera sina insatser inom socialtjänsten bör emellertid inte vara begränsat till äldre personer och personer med

44

SOU 2020:47

Sammanfattning

funktionsnedsättning utan i stället avse alla enskilda. Utredningen föreslår därför att ansvaret vidgas.

Syftet med att vidga ansvaret för planeringen är att tydliggöra att kommunens ansvar omfattar ett aktivt arbete med förutsättningar för att, i god tid, kunna tillgodose behoven av insatser. Ett grund- läggande syfte med kommunens planering ska vara att tillgodose enskildas behov av insatser och på så sätt även förhindra att vänte- tider och oskäligt långa tider mellan beslut och verkställighet av be- slut uppstår. Kommunernas planering av insatser är en förutsättning för att enskilda ska kunna få de insatser de har rätt till och därmed också viktig ur rättssäkerhetssynpunkt. Planeringen ska avse kommu- nens behov av insatser, dvs. det övergripande behovet av olika insat- ser och inte planering av insatser i det enskilda fallet.

Planeringen av insatser bör knytas nära annan planering i kom- munen, bl.a. bostadsförsörjningsplanering. Det är också angeläget att planeringen knyts an till socialtjänstens förebyggande perspektiv, målet om en lätt tillgänglig socialtjänst och till en förbättrad tillgäng- lighet för personer med funktionsnedsättning. Vid planering bör kom- munen alltid överväga hur insatserna ska tillhandahållas och om det kan finnas fördelar med att tillhandahålla insatserna utan föregående behovsprövning.

Förebyggande arbete kräver en långsiktig kommunal planering av kommunens insatser till grupper och enskilda. I detta ingår också att beakta behovet av just förebyggande och tidiga insatser. Utredningen föreslår därför att kommunen vid planeringen särskilt ska beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser. I planeringen ska kom- munen, vid behov, samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.

Bestämmelserna om särskild avgift upphävs

Det finns ett flertal orsaker till att beslut av kommuner inte verk- ställs. Tillgång och efterfrågan är naturligtvis en avgörande faktor i sammanhanget. Den enklaste förklaringen till varför beslut inte verk- ställs inom skälig tid är att den beslutade insatsen inte finns att tillgå. Det kan handla om en plats i särskilt boende, en kontaktperson för en person med funktionsnedsättning, ett familjehem för barn eller en behandlingsinsats till någon med beroendeproblematik. Av utvär-

45

Sammanfattning

SOU 2020:47

deringar som genomförts framkommer att de grundläggande pro- blemen och bakomliggande orsakerna till de långa väntetiderna inte är ett ”kommunalt beteendeproblem” eller ett utslag av att kommu- nerna trotsar lagstiftningen. I stället bottnar väntetiderna i problem med resurser och bristande planering.

Enligt utredningens uppfattning bör den statliga styrningen av kommuner och regioner ske på någorlunda likvärdigt sätt. Styrningen påverkar bilden av förtroendet för huvudmännen.

Utredningen anser att problemet med ej verkställda beslut kan lösas på ett bättre sätt än med sanktionsavgifter. I stället kan kom- munernas ansvar för planering utvidgas och tillsynsmyndigheten med stöd av det vanliga granskningsinstitutet granska och ingripa mot de kommuner som inte planerar sina insatser eller verkställer beslut inom skälig tid. Eftersom tillsynsmyndigheten, oavsett den särskilda avgiften, har möjlighet att ingripa mot kommuner som inte verk- ställer beslut i tid eller erbjuder de insatser som kommunen är skyl- dig att tillhandahålla anser utredningen att systemet med sanktions- avgifter bör tas bort.

Socialnämnden rapporteringsskyldigheten är emellertid i sig en viktig förutsättning för kommunens planering av insatser och för till- synsmyndighetens möjlighet till kontroll. Ett syfte med kommuner- nas rapportering av ej verkställda beslut är att den ska bidra till kun- skap, uppföljning och underlag för planering. Rapporteringen ska också underlätta och möjliggöra tillsyn och ge tillsynsmyndigheten en överblick över situationen och kommunernas arbete med ej verkställda beslut. Utredningen anser att rapporteringsskyldigheten utgör ett viktigt underlag för tillsyn av såväl kommunernas planering som kon- troll av eventuella väntetider. Rapporteringsskyldigheten tar emeller- tid mycket tid i anspråk för många socialnämnder. Utredningen föreslår därför att skyldigheten att inrapportera ej verkställda beslut förlängs från var tredje månad till var sjätte månad. De beslut som inrapporteras ska fortsatt avse beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutet. Utredningen bedömer att en sådan föränd- ring inte påverkar eller försämrar rättssäkerheten för den enskilde, men frigör tid för socialtjänsten.

46

SOU 2020:47

Sammanfattning

Kvalitet inom socialtjänsten

Krav på god kvalitet

Av nuvarande 3 kap. 3 § första stycket SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Utredningen föreslår att be- greppet insatser i den nya lagen ska vara ett övergripande begrepp som tar sikte på de insatser som socialnämnden ska erbjuda i form av rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan hjälp till enskilda som behöver det. Begreppet ska användas genomgående i lagen med denna betydelse.

Med denna tydligt definierade betydelse av begreppet insatser kommer nuvarande reglering av kravet på kvalitet att bli snävare än vad som avses med bestämmelsen. Nämligen att garantera kvaliteten i den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges. För att bibe- hålla bestämmelsens omfattning föreslår utredningen därför att be- greppet insatser ändras till verksamhet. Med verksamhet avses alla åt- gärder och aktiviteter som socialnämnden genomför, däribland insatser.

Ett fungerande system för riskhantering är enligt utredningen en förutsättning för att kunna säkerställa god kvalitet i socialtjänsten. Risker och missförhållanden kan vara generella till sin natur och kan uppkomma i förhållande till olika grupper. Socialnämndens arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden och risker för missförhållanden är därför viktigt och en del av socialnämndens kvalitetsarbete oavsett om det anges i lag eller inte. Om detta arbete ska lyftas fram i socialtjänstlagen bör bestämmelsen, enligt utred- ningens mening, emellertid inte begränsas till vissa grupper, utan bör gälla hela verksamheten. Utredningen föreslår därför att nuvarande begränsning till verksamhet som rör barn och unga ska tas bort i nu- varande 3 kap. 3 a § SoL och att bestämmelsen i stället ska ta sikte på socialtjänsten verksamhet.

Personalen är avgörande för en socialtjänst av god kvalitet. I dag finns i socialtjänstlagen bestämmelser om att det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att var och en som full- gör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionssty- relse ska medverka till en verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Utredningen föreslår att dessa bestäm- melser förs samma i socialtjänstlagen kapitel om kvalitet och den senare

47

Sammanfattning

SOU 2020:47

bestämmelsen omformuleras till att personalen ska medverka till att verksamheten är av god kvalitet.

God kvalitet förutsätter uppföljning

Uppföljning är en nödvändig förutsättning för att säkerställa god kvalitet i socialtjänsten. Det är även en förutsättning för att få under- lag till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn visar emellertid att det fortfarande finns brister i uppföljningen och att det finns starka indikationer på att kvalitetsarbetet inte fungerar tillfredställande i socialtjänsten i dag. Det framgår även av öppna jämförelser att uppföljning inte används för att utveckla och förbättra verksamheten i särskilt stor utsträck- ning. I syfte att tydliggöra vikten av uppföljning och skapa bättre för- utsättningar för god kvalitet inom socialtjänsten, föreslår utredningen att bestämmelsen i nuvarande 3 kap. 3 § tredje stycket SoL uttryck- ligen ska omfatta uppföljning. Således ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande följas upp, utvecklas och säkras. Bestäm- melsen kommer på detta sätt att tydligare ge uttryck för lagstiftarens intentioner.

Utredningen föreslår även att regeringen ger Socialstyrelsen i upp- drag att ta fram ett förslag på hur myndigheten kan utveckla stödet till kommuner för systematisk uppföljning, som en del i arbetet med att säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten. Socialstyrelsen föreslås ta fram förslaget i nära samarbete med kommunernas regio- nala samverkans- och stödstrukturer och Sveriges Kommuner och Regioner.

Betydelsen av ett gott bemötande

Mötet med den enskilde är en av de viktigaste faktorerna för god kvalitet i socialtjänsten. Att den enskildes kontakter med socialtjäns- ten som myndighet, enligt förvaltningslagen, ska vara smidiga och enkla, och att den enskilde ska få sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen, är inte tillräckligt för att socialtjänsten ska be- akta bemötande som en central kvalitetsaspekt i alla delar av sitt arbete. Inte heller ger diskrimineringslagen och minoritetslagen en tillräck- lig grund för detta.

48

SOU 2020:47

Sammanfattning

Bemötandet har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet och för den enskildes upplevelse av den. Utan ett väl fungerande bemötande vill och vågar människor inte söka stöd och hjälp vid be- hov. Socialtjänsten riskerar också att inte få ta del av den enskildes erfarenheter och önskemål om inte den enskilde uppfattar att bemö- tandet är respektfullt. I syfte att markera betydelsen av ett respekt- fullt bemötande och kopplingen mellan bemötande och god kvalitet, föreslår utredningen att det i socialtjänstlagen ska anges att enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån sina förutsättningar och behov.

En kunskapsbaserad socialtjänst

Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet

Den fortsatta utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behö- ver enligt utredningen bedömning stärkas. I syfte att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för en sådan utveckling ska det i social- tjänstlagen införas ett krav på att socialtjänsten ska bygga sin verk- samhet på bästa tillgängliga kunskap.

Behovet av ett långsiktigt utvecklingsarbete i kombination med att det visat sig att intresse för frågan bland ansvariga nämndpolitiker är lågt talar för att det inte är tillräckligt med exempelvis överens- kommelser och specialdestinerade statsbidrag för att uppnå en håll- bar kunskapsbaserad socialtjänst. I de dialoger utredningen fört med förtroendevalda, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra intresseorganisationer, professioner och forskare har det också fram- kommit att statliga stimulansmedel och specialdestinerade statsbidrag inte anses vara tillräckliga verktyg för att stödja det målmedvetna och långsiktiga utvecklingsarbete som krävs för att utveckla en kun- skapsbaserad socialtjänst. I stället efterfrågas en tydligare lagstiftning.

I nuvarande 3 kap. 3 § SoL anges tre typer av kvalitetskrav för socialtjänstens verksamhet: insatsernas kvalitet, personalens utbild- ning och erfarenhet samt att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska säkras. Däremot ställs inget uttryckligt krav på att verksamheten ska baseras på kunskap. Det är enligt utredningen en brist. Även bästa tillgängliga kunskap bör utgöra ett kvalitetskrav för socialtjäns- tens verksamhet. Utredningen föreslår därför att det införs ett krav

49

Sammanfattning

SOU 2020:47

på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstäm- melse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

En fungerande kunskapsstyrning är enligt utredningen en förut- sättning för god kvalitet och för att utveckla och upprätthålla en kun- skapsbaserad socialtjänst. En fungerande och effektiv kunskapsstyr- ning fordrar samarbete mellan kommunerna och mellan kommunerna och staten. Utredningen förslår därför att regeringen tillsätter en utred- ning med uppdrag att utreda hur man kan säkerställa en fungerande och effektiv kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan kom- munerna och mellan kommunerna och staten.

Professionens roll

Under arbetets gång har utredningen återkommande uppmärksam- mats på frågan om professionens begränsade handlingsutrymme och vem som lämpligen bör ha beslutanderätt i individärenden – för- troendevalda eller tjänstemän. Denna utredning har emellertid inte haft ett uttalat uppdrag att se över beslutsordningen och det har inte heller varit möjligt att inom ramen för utredning göra någon mer ingående bedömning av nuvarande regelverk och föreslå eventuella förändringar. Samtidigt kan konstateras att beslutsordningen är långt ifrån oviktig när det gäller frågor om kvalitetsutveckling och rätts- säkerhet i socialtjänsten och utredningen ser att det finns ett behov av att detta belyses ytterligare. Utredningen föreslår därför att reger- ingen tillsätter en utredning som ges i uppdrag att se över profes- sionens roll och den nuvarande beslutsordningen inom socialtjäns- tens område. I en sådan översyn bör även ingå att ta ställning till vilken behörighet som eventuellt ska krävas för att fatta olika beslut inom socialtjänsten.

Ny lag om socialtjänstdataregister

Ett viktigt underlag för en kunskapsbaserad socialtjänst är bästa möjliga kunskap i form av data. Data kan användas som underlag för beslut som är av betydelse för enskilda individer i behov av insatser inom socialtjänsten, men är också betydelsefull för beslut om social- tjänstens inriktning och planering på nationell nivå.

50

SOU 2020:47

Sammanfattning

En kunskapsbaserad socialtjänst förutsätter tillgång till relevanta analyser, statistik och forskning. Utan tillgång till sådan kunskap är det svårt för socialtjänsten att bedriva en verksamhet förenlig med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst är kommunerna i behov av nationellt stöd. Redan i dag framställer Socialstyrelsen nationell statistik, ofta i dialog och samverkan med SKR, som ger stöd till beslutfattare och professioner.

Utredningens bedömning är emellertid att den nationella stati- stiken för socialtjänsten brister i många hänseenden, vilket bekräftas av Socialstyrelsen i ett flertal rapporter och skrivelser till regeringen. Det är inte tillräckligt att enbart registrera insatser inom olika om- råden, varmed avses både socialnämndens beslut om insatser och utförda aktiviteter. För att kunna bedöma vilka utfall olika insatser har, krävs att Socialstyrelsen får samla in bl.a. uppgifter om orsak till insats eller utebliven insats, aktivitet, samt resultat utöver insatsen/åt- gärden som sådan. Först då kan statistiken läggas till grund för en kun- skapsbaserad socialtjänst. Utredningen anser att den fortsatta utveck- lingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behöver stärkas. I syfte att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för en sådan utveckling behöver den nationella officiella statistiken inom socialtjänsten stär- kas och utökas till att i större utsträckning motsvara de förutsättningar som finns inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens möjlighet att behandla personuppgifter för nationell statistik ska därför utökas.

Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister. Den nya lagen om socialtjänstdataregister innehåller bestämmelser om dataregister över socialtjänsten och sådan verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions- hindrade (LSS). Socialstyrelsen får med stöd av lagen utföra auto- matiserad behandling av personuppgifter i socialtjänstdataregister. Det primära ändamålet för socialtjänstdataregister ska vara behandling för framställning av statistik. Den som bedriver verksamhet inom socia- ltjänsten eller enligt LSS ska lämna uppgifter till socialtjänstdataregis- ter för framställning av statistik (uppgiftsskyldighet).

51

Sammanfattning

SOU 2020:47

Insatser till enskilda

Insatser efter behovsprövning – rätten till bistånd

För att göra lagstiftningen tydligare och lättare att förstå, bättre an- passad efter förutsättningarna för olika typer av bistånd och lättare att ändra vid kommande översyner anser utredningen att den nu- varande biståndsbestämmelsen behöver delas. Delningen ska göras så att de regler som är kopplade till de olika huvudtyperna av bistånd skiljs åt. Dessa typer ska benämnas bistånd för livsföringen och eko- nomiskt bistånd. De insatser som ingår i bistånd för livsföringen är av en mängd olika slag, men förenas av att de avser individuella behov av stöd, omsorg och vård i den dagliga livsföringen till den enskilde. Det gäller också när insatserna omfattar ett materiellt stöd med exem- pelvis välfärdsteknik. En delad biståndsbestämmelse är förenlig med den helhetssyn som också fortsättningsvis ska vara utmärkande för socialtjänstens arbete.

Vid bistånd för livsföringen anser utredningen att ”levnadsför- hållanden” är ett mer ändamålsenligt begrepp än ”levnadsnivå”. Lev- nadsförhållanden syftar på sådana förhållanden som är viktiga för den enskildes sammantagna livssituation i stället för en viss nivå som kan mätas och jämföras. Begreppet ”skäliga levnadsförhållanden” ska därför ersätta ”skälig levnadsnivå” i den bestämmelse som reglerar rätten till bistånd för livsföringen. Därmed tydliggörs vikten av att bistån- det ges utifrån individuella behov och inte utifrån uppfattningar om generella behov hos personer i olika grupper.

Bistånd för livsföringen borde, enligt utredningen, tillförsäkra den enskilde goda levnadsförhållanden. Med hänsyn till direktiven kan utredningen dock inte föreslå en sådan ändring.

Insatser utan behovsprövning

För att nå enskilda som annars är svåra att nå måste socialtjänsten kunna erbjuda insatser på ett sätt som ur den enskildes perspektiv är attraktivt och tillgängligt. Det är därför viktigt att kommunen pla- nerar sina insatser för enskilda. Utgångspunkten bör vara att hjälpen ska vara tillgänglig när den enskilde vill ta del av den. Genom lättill- gängliga insatser och låga trösklar kan den enskildes egna initiativ tas till vara när motivationen finns där.

52

SOU 2020:47

Sammanfattning

Det angeläget att kommunerna kan erbjuda insatser på ett så en- kelt och effektivt sätt som möjligt. Framtida utmaningar, såsom den demografiska utvecklingen, oförutsedda händelser i Sverige och om- världen samt begränsade resurser, förutsätter att kommunerna kan anpassa verksamheten efter ändrade förhållanden. Socialtjänsten regel- verk bör därför vara flexibelt och lämna utrymme för socialnämnden att i större utsträckning än i dag anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Ett flexibelt regelverk ger även större handlingsutrymme att utveckla nya verksamheter och samarbetsfor- mer, vilket ytterst är till nytta för den enskilde. Dagens regelverk är inte tillräckligt flexibelt då det lämnar mycket litet utrymme att till- handahålla insatser på något annat sätt än efter utredning och behovs- prövning.

Inom flera verksamheter är det dessutom viktigt att socialtjäns- ten når den enskilde just när han eller hon är motiverad att ta emot hjälp. Det gäller inte minst grupper som är svåra att nå, t.ex. barn och unga som utsätts för våld eller hedersförtryck, kvinnor som ut- sätts för mäns våld liksom män som slår kvinnor. Ett annat exempel är personer med missbruk. Ytterligare ett exempel är personer som vill lämna en kriminell livsstil eller personer med en psykisk funk- tionsnedsättning. Ett system som underlättar delaktighet och själv- bestämmande kan därför öka förutsättningarna för bra resultat.

Många kommuner vill vid sidan av myndighetsutövningen även kunna erbjuda insatser på ett mer lättillgängligt sätt än i dag. Driv- kraften är huvudsakligen att skapa en effektivare organisation med ökad tillgänglighet och självbestämmande samt att kunna fokusera mer på förebyggande och stödjande arbete. Enskilda ska kunna få vissa insatser utan att först bli föremål för utredning och bedömning. För att åstadkomma detta behöver socialnämnderna enligt utred- ningens bedömning kunna tillhandahålla insatser även utan behovs- prövning. Det är inte möjligt i dag.

Utredningen föreslår därför en befogenhet som innebär att social- nämnden kan besluta att en eller flera insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning. Bestämmelsen är ett komple- ment till rätten till bistånd enligt nuvarande 4 kap. 1 § SoL och den enskilde kan alltid ansöka om motsvarande insats. För att den enskilde säkert ska känna till rätten att ansöka om bistånd ska den utförande verksamhet som den enskilde kommer i kontakt med informera om möjligheten att ansöka om bistånd.

53

Sammanfattning

SOU 2020:47

En av utredningen utgångspunkter har varit att det ska vara möj- ligt för kommunerna att anpassa utbudet av insatser efter lokala för- utsättningar och behov. Såväl förutsättningar som behov kan föränd- ras över tid och regelverket bör därför vara så flexibelt som möjligt. På så sätt ökar möjligheterna för kommunen att hantera oförutsedda händelser och att följa med i utvecklingen. Utredningen strävar därför efter att ställa upp så få begränsningar som möjligt i fråga om vilka insatser som ska kunna tillhandahållas utan behovsprövning. Utred- ningen har emellertid bedömt att vissa insatser ska undantas från möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående individuell be- hovsprövning. Följande insatser får inte tillhandahållas utan behovs- prövning:

1.kontaktperson, kontaktfamilj eller kvalificerad kontaktperson,

2.vård i familjehem,

3.vård i sådana hem som avses i 12 § LVU samt 22 och 23 §§ LVM

4.vård av barn i jourhem, stödboende eller andra hem för vård eller boende än sådana som avses i 3,

5.stadigvarande plats i sådant boende som avses i 8 kap. 4 eller 7 § nya socialtjänstlagen, eller

6.ekonomisk hjälp.

Utredningen föreslår även att socialnämnden ska få tillhandahålla insatser utan behovsprövning till barn som fyllt 15 år oberoende av vårdnadshavarens samtycke.

Genomförande av insatser utan behovsprövning omfattas av social- tjänstlagens krav på dokumentation. Undantag från dokumentation i fråga om enskilds personliga förhållanden ska emellertid kunna be- slutas av socialnämnden i fråga om specifika insatser om det finns sär- skilda skäl, t.ex. om anonymitet är en förutsättning för att insatsen ska nå sin målgrupp.

Befogenheten att erbjuda insatser utan behovsprövning bör följas upp och utvärderas på nationell nivå. Utredningen föreslår därför att regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att följa upp och utvär- dera arbetet med den föreslagna bestämmelsen.

54

SOU 2020:47

Sammanfattning

Utformning av insatser

Att främja möjligheter till ett självständigt liv är ett centralt värde för socialtjänsten i olika sammanhang. Det kan handla om möjligheter att klara sin försörjning eller andra ekonomiska behov i livsföringen, men också om att ha kontroll över sin dagliga tillvaro vid långvariga och kanske omfattande omsorgsbehov. Enligt utredningens mening ska alla insatser till enskilda utformas så att de ger henne eller honom möjligheter till ett självständigt liv. Sådana bestämmelser finns i dag för biståndsinsatser, men är motiverade också för insatser till enskilda som ges utan föregående individuell behovsprövning.

Ett självständigt liv är emellertid inte det enda värde som är viktigt vid utformningen av insatser till enskilda. Utredningen föreslår därför en kompletterande bestämmelse om andra värden som också ska vara vägledande vid utformningen av sådana insatser.

Utredningen föreslår att insatser för enskildas personliga behov utformas så att de stärker den enskildes möjligheter till ett värdigt liv och till att känna välbefinnande. Det gäller oavsett om insatsen ges som bistånd eller utan behovsprövning. Möjligheterna att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande ingår i dag äldreomsorgens värde- grund i nuvarande 5 kap. 4 § första stycket SoL. Med utredningens förslag utvidgas bestämmelsen till att omfatta alla enskilda, inte bara äldre. Således ska insatser som syftar till att tillgodose den enskildes personliga behov utformas så att de stärker den enskildes möjlig- heter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Att den enskilde ska vara delaktig och ges möjlighet att uttrycka sina önskemål om insatsernas utformning ligger redan i dag i social- tjänstens uppdrag. Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet (nuvarande 1 kap. 1 § SoL). Det innebär att beslut ska tas i samförstånd med den en- skilde. Även om den enskilde inte har rätt att kräva när och hur en insats ska ges, får bestämmelsen anses förutsätta att socialtjänsten så långt det är möjligt tar hänsyn till hans eller hennes önskemål. Av lagen framgår också att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne (nu- varande 3 kap. 5 §). Ett förtydligande av äldre personers inflytande över insatsernas utformning och genomförande gjordes i socialtjänst- lagen i samband med att bestämmelsen om äldreomsorgens värde- grund infördes. Genom regleringen förtydligas att den enskildes önske-

55

Sammanfattning

SOU 2020:47

mål ska beaktas. Däremot innebär den inte att önskemålen alltid ska vara utslagsgivande.

Utredningen förslår att en mer generell bestämmelse ska införas om att den enskilde så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges. Även inom andra delar av social- tjänsten än äldreomsorgen behöver den enskildes inflytande över insatser underlättas. Den enskildes delaktighet behövs för att kunna bedöma vilka åtgärder som är relevanta för honom eller henne. Del- aktighet är även en förutsättning för att kunna anpassa utförandet till den enskildes individuella behov. Bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 5 § fjärde stycket SoL ska därför utvidgas till att gälla alla enskilda, inte bara äldre personer. Således ska den enskilde, så långt det är möj- ligt, kunna välja när och hur insatser i boendet ska ges.

Förtydligat barnrättsperspektiv

Barnets rättigheter enligt barnkonventionen

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, men rati- ficering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonven- tionen) skedde år 1990. I och med ratificeringen har riksdag och regering förbundit sig att se till att den nationella lagstiftningen stäm- mer överens med de åtaganden som följer av konventionen. Barn- konventionen har i vissa delar införlivats i svensk rätt genom trans- formering. I andra delar har detta inte varit nödvändigt, eftersom det ansetts råda normharmoni. Transformering som metod för att anpassa svensk rätt till barnkonventionen kräver successiv och kontinuerlig anpassning av nationell lagstiftning allteftersom konventionen be- höver tolkas i ljuset av ändrade samhällsförhållanden.

Barnets bästa

I den nya översättningen av artikel 3 i barnkonventionen lyfts bedöm- ningen av barnets bästa fram tydligare än tidigare. Att det ska göras en bedömning framgår även uttryckligen av barnrättskommitténs all- männa kommentarer om hur konventionen ska tolkas. Vidare fram- går det av förarbetena till socialtjänstlagens reglering av barnets bästa att en bedömning ska göras. Utredningen anser att socialtjänstlagens

56

SOU 2020:47

Sammanfattning

bestämmelse om barnets bästa ska anpassas till barnkonventionens lydelse. Nuvarande bestämmelse om barnets bästa omformuleras därför till att ange att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Utredningen föreslår även en kompletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter.

Barnets rätt till information

Barnets rätt till information är en förutsättning för att han eller hon ska kunna uttrycka sina åsikter. Detta är i sin tur en förutsättning för att barnet ska kunna vara delaktigt och få inflytande. Trots att det framgår av förarbetena till nuvarande 11 kap. 10 § första stycket SoL – som reglerar barnets rätt till information – att hänsyn ska tas till barnets ålder, mognad och individuella förutsättningar när in- formationen lämnas, visar flera rapporter och studier på området att barn ändå inte är fullt delaktiga vid förhandsbedömningar, utred- ningar och under insatser.

För att det inte ska råda någon tvekan om att barn alltid har rätt till relevant information i åtgärder som rör barnet samt att denna in- formation ska vara anpassad till barnets ålder, mognad och individuella förutsättningar, föreslår utredningen att detta bör komma till uttryck i socialtjänstlagen. För att barnet ska kunna ha nytta av den informa- tion som lämnas och kunna ta ställning till densamma är det en för- utsättning att barnet förstår informationen. Först då kan artikel 3 och 12, om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, få genomslag i praktiken. Utredningen föreslår därför att det anges i socialtjänstlagen att den som lämnar informationen till barnet så långt det är möjligt ska försäkra sig om att barnet har förstått informationen.

Barnets rätt att framföra sina åsikter

Av nuvarande 11 kap. 10 § första stycket tredje meningen SoL följer att om ett barn inte vill framföra sina åsikter så ska dess barnets åsikter klarläggas på annat sätt. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i barnkonventionen. Däremot följer det av artikel 12 i barn- konventionen att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i

57

Sammanfattning

SOU 2020:47

alla frågor som rör barnet och att hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Utredningen menar att om barnet inte har förmåga att framföra några åsikter bör dessa klarläggas på annat sätt. Om barnet däremot väljer att inte framföra några åsikter ska detta respekteras och inte klarläggas på annat sätt. Utredningen föreslår därför att bestämmel- sen i nuvarande 11 kap. 10 § första stycket tredje meningen SoL – ska upphävas.

Samtal med barn

I artikel 12 i barnkonventionen anges att ett barn ska beredas möj- lighet att höras i alla domstolsförfaranden och administrativa för- faranden som rör barnet. Det finns ingen nedre åldersgräns för när ett barn ska få komma till tals och uttrycka sina åsikter. Utifrån gällande regelverk kan ett barn emellertid förhindras av sina vård- nadshavare att tala med socialtjänsten under förhandsbedömningen.

Utredningen anser att det är av stor vikt att stärka barns rätt att komma till tals i alla frågor som rör barnet, även under förhands- bedömningen. Därutöver är det angeläget att skapa bättre förutsätt- ningar för socialtjänsten att skydda och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa. Utredningen föreslår därför att det i socialtjänst- lagen ska införas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande även inför ett beslut om en utredning ska inledas eller inte. Ett sådant samtal syftar enbart till att socialnämnden ska kunna bedöma om en utredning ska inledas eller inte. Barnets vårdnads- havare ska, om inte särskilda skäl talar mot det, efter samtalet genast underrättas om att barnet har hörts.

Barnets kontakt med föräldrar och syskon och andra närstående

Att barn har rätt till samhörighet med föräldrar, anhöriga och andra närstående innebär att det är barnets rätt till kontakt som står i cent- rum. Kontakten är i första hand till för barnet och det är barnets bästa som ska vara avgörande.

Kontakten mellan syskon kan ha stor betydelse för placerade barn genom att skapa kontinuitet i en instabil situation. Kontakten kan

58

SOU 2020:47

Sammanfattning

också vara ett stöd när placeringen upphör och barnet ska klara sig på egen hand. Många placerade barn vill dessutom ha mer syskon- kontakt. Tidigare utredningar har även pekat på att det behövs ett förtydligande vad gäller det placerade barnets rättigheter till kontakt med syskon, men även vad gäller kontakt med föräldrarna. Mot bak- grund av den kunskap och medvetenhet som numera finns om bety- delsen av att placerade barn får möjlighet till kontakt med sina syskon, anser utredningen att socialtjänsten bör arbeta mer aktivt med frågan och att detta bör synliggöras i socialtjänstlagen.

I fråga om föräldrar så anges i artikel 9.3 i barnkonventionen att konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som är skilt från den ena eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. Det finns mycket positivt med att placerade barn har kontakt med sina föräldrar.

Det är viktigt att socialtjänsten arbetar för att det placerade bar- net ges möjlighet till kontakt med föräldrar och syskon och utred- ningen föreslår därför att det i den nya socialtjänstlagen ska anges att socialnämnden särskilt ska uppmärksamma barnets eller den unges relationer till föräldrar, syskon och andra närstående och arbeta för att placerade barn ges möjlighet till kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående.

Uppföljning av ett barns situation

Socialnämnden får enligt nuvarande 11 kap. 4 a–b §§ SoL besluta om uppföljning av ett barns situation i vissa fall. Det gäller dels när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutas utan beslut om insats, dels efter det att en placering i ett familjehem eller hem för vård eller boende har upphört. En förutsättning är dock att barnet, utan att förhållanden som kan föranleda ett beslut om tvångs- vård enligt LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till en sådan åtgärd saknas.

Det är ur ett barnrättsperspektiv angeläget att det finns en möj- lighet att kunna följa utvecklingen under en tydligt angiven tids- period. Detta för att kunna motivera vårdnadshavaren, samt ett barn över 15 år, att ta emot en föreslagen insats samtidigt som socialtjäns-

59

Sammanfattning

SOU 2020:47

ten har en möjlighet att följa utvecklingen för barnet genom att ta behövliga kontakter utan att det behöver inledas en ny utredning.

Vid ett beslut om uppföljning av ett barns situation avgör nämnden hur länge uppföljningen ska pågå och hur den bäst ska genomföras. Uppföljningen måste dock avslutas senast två månader från det att den utredning som gäller barnets behov av stöd och skydd har avslu- tats. På motsvarande sätt ska uppföljningen avslutas senast två månader från det att placeringen i familjehem eller hem för vård eller boende har upphört. Uppföljningen ska i annat fall avslutas när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda ny utredning.

Nuvarande bestämmelser syftar till att socialnämnden ska kunna följa utvecklingen för barnet. Det förutsätter enligt utredningen att det finns tillräcklig tid för att en förändring ska komma till stånd. Ur det perspektivet är två månader förhållandevis kort tid. Även om barnets situation kan förändras under denna tid, är det inte säkert att förändringarna är bestående. För att säkerställa att barnet får det stöd och skydd som han eller hon behöver, anser utredningen att nämn- den bör kunna informera sig om utvecklingen under ytterligare en tid. Det gäller inte minst genom återkommande samtal med barnet, men även med vårdnadshavaren för att motivera denne till att ta emot en föreslagen insats. Tiden för uppföljning ska därför förlängas från två månader till sex månader.

Frågan om barnombud bör utredas vidare

Barn som befinner sig i en utsatt situation kan vara helt beroende av att den myndighet de har kontakt med säkerställer hans eller hennes rättigheter i sin verksamhet. I praktiken kan det dock vila på barnet självt att ta till vara sina rättigheter. Flera barnrättsorganisationer och tidigare utredningar har pekat på behovet av att barn ges möjlig- het att ha ett oberoende barnombud som stöd vid sin kontakt med socialtjänsten. Det saknas emellertid utvärderingar på nationell nivå av barnombud och liknande verksamheter. Dessutom finns det vad utredningen känner till mycket lite svensk forskning om både barn- ombud och barnrättighetsbyråer.

De beskrivningar och slutsatser som har gjorts i tidigare utred- ningar och de kontakter som denna utredning haft med bl.a. Barn- rättsbyrån och Maskrosbarn ger emellertid vid handen att befintliga

60

SOU 2020:47

Sammanfattning

verksamheter fyller en viktig funktion i barnets kontakter med social- tjänsten.

Utredningen anser att det som lyfts fram av barnrättsorganisa- tionerna både i rapporter och samtal med utredningen samt vad som framkommit i tidigare statliga utredningar pekar på att det finns ett behov av att utreda om ett barnombud skulle kunna bidra till att barn i kontakten med socialtjänsten känner sig mer delaktiga, väl bemötta, trygga och lyssnade på. Utredningens föreslår därför att regeringen ska tillsätta en utredning med uppdraget att utreda behovet av och förutsättningarna för oberoende barnombud.

Tiden för gallring och sekretess för barnakter bör ses över

I ärenden som rör barn har gallringsreglerna kommit att uppmärk- sammas och ifrågasättas, inte minst med anledning av Vanvårdsutred- ningen (SOU 2011:61). Frågan är vems integritet som ska skyddas och hur detta ska göras på bästa sätt. Nuvarande gallringsregler inne- bär att barn senare i livet inte har någon möjlighet att få insyn i de kontakter som varit med socialtjänsten under uppväxten. Endast om barnet varit placerat utanför det egna hemmet samt i ärenden om adoption och faderskap finns handlingarna bevarade. För många av de som sökt sig till arkiven för att få svar på frågor om sin uppväxt och vars akter inte gått att finna har det blivit en besvikelse. För vissa har den gallrade akten upplevts som en kränkning i sig. Enligt repre- sentanter för arkivsektorn har barnakterna ett stort värde för indi- viden och bör därför bevaras.

Enligt utredningens mening kan diskuteras om gällande gallrings- bestämmelser är förenliga med principen om barnets bästa, då de kan försvåra för barn att få information om sin uppväxt. Gällande gall- ringsbestämmelser kan även göra det svårt för socialtjänsten att, vid utredning av barn, få en helhetsbild av dess tidigare förhållanden.

Det finns därtill en motsägelse i att barn, som tack vare och med hjälp av tidiga, förebyggande insatser inte behövt placeras, får sämre insyn senare i livet eftersom deras akter gallrats. Gallring kan även försvåra kvalitativ forskning, vilket kan bidra till bättre åtgärder för barn i framtiden. Utredningens föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över nuvarande bestämmelser om gallring, ifråga om barnakter. Vid en sådan översyn bör möjligheten

61

Sammanfattning

SOU 2020:47

och lämpligheten av ändrad tid för gallring eller ytterligare bevarande av barnakter övervägas. Vidare bör övervägas om tiden för sekretess bör förlängas.

Äldreomsorgens reglering

Utredningen har haft i uppdrag att se över och analysera om en sär- reglering av äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre är motiverad.

Avgörande för en god vård och omsorg om äldre personer är emellertid rätt förutsättningar för både sociala insatser och att en sam- manhållen vård och omsorg också omfattar hälso- och sjukvård. Om- sorgen och vården ska utgå från den äldre personens behov, förut- sättningar och önskemål.

För den socialt inriktade äldreomsorgen finns det enligt utred- ningen flera fördelar med en fortsatt reglering i socialtjänstlagen, det bör därför vara grunden för det fortsatta arbetet med äldreomsorgens reglering. Vad en särlagstiftning för äldreomsorgen skulle innebära för äldre personer och deras närstående beror på hur lagen utformas, t.ex. när det gäller vilka personer och insatser som lagen skulle om- fatta. En äldreomsorgslag som avgränsas till socialtjänstområdet kom- mer till stora delar att dubblera socialtjänstlagen. En sådan lag kom- mer inte att förändra förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg om den inte också omfattar bestämmelser för hälso- och sjukvården.

Utredningen bedömer därför att det behövs ett fortsatt arbete för att se över hur lagstiftningen kan stärka både den sociala omsorgen för äldre personer och deras tillgång till en sammanhållen vård och omsorg med utgångspunkt i socialtjänstlagen och lagstiftningen för hälso- och sjukvården. Det gäller särskilt kontinuitet, personalens förutsättningar, likvärdighet och konkreta förutsättningar för sam- verkan mellan huvudmän och verksamheter.

62

SOU 2020:47

Sammanfattning

Samverkan och ansvarsfördelning

Samverkan mellan kommuner

I utredningens uppdrag har ingått att lämna förslag som underlättar samverkan mellan kommuner. När utredningen fick sitt uppdrag år 2017 fanns en bestämmelse i 2 kap. 5 § SoL som reglerade avtalssam- verkan inom socialtjänsten. I bestämmelsen angavs att kommunen fick sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens upp- gifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal fick en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som inne- fattar myndighetsutövning fick dock inte med stöd av denna bestäm- melse överlämnas till andra juridiska personer eller enskild individ.

Bestämmelsen gav upphov till viss osäkerhet. Framför allt ansågs det otydligt hur den skulle tillämpas vid avtalssamverkan mellan kom- muner, särskilt i fråga om ärenden som omfattade myndighetsut- övning. Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till avtalssamverkan mellan kommuner i 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), förkor- tad KL. Enligt bestämmelsen får kommuner och regioner ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan). I samma bestäm- melse infördes en möjlighet för kommunerna att vid sådan avtals- samverkan också delegera beslutsfattande till en anställd i den andra kommunen. I och med detta ändrades även lydelsen av 2 kap. 5 § SoL till att ange att utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL får en kommun sluta avtal med en enskild person (fysisk eller juridisk) om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas. Möjlighe- ten och förutsättningarna för kommuner att samarbeta och samverka har stärkts genom den nya regleringen i 9 kap. 37 § KL och utred- ningen föreslår därför inga ytterligare ändringar i denna del.

63

Sammanfattning

SOU 2020:47

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning mellan kommuner

I 2 a kap. SoL finns bestämmelser om vilken kommun som är an- svarig för att erbjuda en enskild insatser. I de allra flesta fall finns det en kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller annars har sin starkaste anknytning (bosättningskommun). Det innebär att bo- sättningskommunen ofta kommer att ansvara för insatser till den enskilde. I andra fall kan ansvaret vila på den kommun som har beslu- tat om placering i en annan kommun m.m. eller på den kommun där den enskilde är folkbokförd. Frågan om vistelsekommunens ansvar blir därför aktuell främst i akuta situationer eller när det inte är klar- lagt vilken kommun som är ansvarig för insatser till den enskilde. I praktiken är vistelsekommunens ansvar därmed snarare att betrakta som ett undantag än en huvudregel.

Bestämmelserna i 2 a kap. SoL om ansvarsfördelning mellan kom- muner kan mot denna bakgrund uppfattas som svåra att förstå. I syfte att underlätta förståelsen föreslår utredningen att bestämmelsernas inbördes ordningsföljd ska ändras. Bosättningskommunens ansvar ska anges som inledande huvudregel medan vistelsekommunens an- svar ska utgöra ett undantag från huvudregeln. Ändringen syftar enbart till att underlätta förståelsen av den ansvarsfördelning som redan gäller i dag. Någon inskränkning i vistelsekommunens ansvar avses inte. Den enskilde ska alltså, liksom i dag, alltid vara garanterad omedelbar hjälp oavsett i vilken kommun han eller hon befinner sig när hjälpen behövs.

Ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och socialnämnden

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer (nuvarande 2 kap. 4 § första stycket SoL). Kommunfullmäktige beslutar även om nämnd- ernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden (nuvarande 6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), förkortad KL) Även om en nämnd tilldelats ett visst verksamhetsområde innebär det inte att nämn- den därvid kan besluta i alla frågor som rör nämndens verksamhet. Vissa typer av beslut är nämligen förbehållna kommunfullmäktige

64

SOU 2020:47

Sammanfattning

Bestämmelsen i nuvarande 2 kap. 4 § SoL kan emellertid ge intryck av att alla uppgifter inom socialtjänsten alltid ska fullgöras av social- nämnden. Detta trots de begränsningar som uppställs i kommunal- lagen. För att markera ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och socialnämnden anser utredningen att bestämmelsen bör omfor- muleras så att den i stället anger att kommunfullmäktige bestämmer vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Denna formulering utesluter inte att även kom- munfullmäktige kan fullgöra vissa uppgifter inom socialtjänsten. Om- formuleringen innebär ingen ändring i sak utan är ett förtydligande av nuvarande bestämmelsen.

Ansvarsfördelningen för personer med missbruk och beroende

Många personer med missbruk eller beroende behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I den praktiska tillämp- ningen av lagstiftningen upplevs emellertid gränsen för vad som är respektive huvudmans ansvar som oklar. De övergripande reglerna gör att kommuner och regioner tolkar uppdraget mycket olika och den faktiska ansvarsfördelningen styrs ofta av hur regionerna har valt att tolka eller prioritera sitt ansvar.

De olika formella möjligheter kommunen och regionen har att erbjuda behandling, i kombination med olikheterna i hur kommu- nerna och regionerna definierar sitt faktiska ansvar, har lett till att vårdbehov bedöms enligt olika principer och insatser erbjuds enligt olika lagstiftningar beroende på var i landet en person är bosatt. Så länge varje individ får tillgång till ett attraktivt utbud av insatser av god kvalitet utifrån sina behov utgör detta nödvändigtvis inte ett problem. Men om det gemensamma ansvaret i praktiken innebär att ingen tar ansvar för vissa insatser och dessa inte kommer till stånd på grund av oenighet om finansieringen är det inte acceptabelt.

Missbruks- och beroendevården är och har länge varit ett snårigt område ifråga om ansvarsfördelningen mellan kommuner och regio- ner. Trots kravet på överenskommelser inom missbruks- och bero- endevården visar erfarenheter från både SKR och IVO att det inte är tillräckligt för att få samverkan att fungera. Samtidigt bedömer Social- styrelsen att myndigheten inte har möjlighet att närmare precisera ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionerna utan att

65

Sammanfattning

SOU 2020:47

detta måste göras i ett lagstiftningsärende. Svårigheterna att i dag precisera ansvarsfördelningen och därmed den kommunala kompe- tensen medför att det finns risk för att enskilda i behov av insatser faller mellan stolarna.

Utredningens bedömer är att det bör göras en samlad översyn av huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården för att kunna ta ställning till behovet av eventuella förändringar i lagstiftningen. En tydligare ansvarsfördelning skulle ge bättre förutsättningar för en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik och likvärdig missbruks- och bero- endevård.

Förhållandet mellan socialtjänstlagen och annan lagstiftning

Socialtjänstlagen och förvaltningslagen

Det är i nuvarande socialtjänstlag otydligt hur förhållandet mellan socialtjänstlagen och förvaltningslagen ska förstås. Det gäller särskilt regleringen i nuvarande 11 kap. 8 § SoL. För att tydliggöra syftet med nuvarande 11 kap. 8 § första stycket SoL och göra bestämmelsen lättare att förstå, föreslår utredningen därför att det av bestämmelsen ska framgå att den gäller vid handläggning av ärenden där besluten kan laglighetsprövas. Vid handläggning av övriga ärenden är förvalt- ningslagen tillämplig utan någon särskild föreskrift i socialtjänstlagen. För att tydligare det senare kompletteras socialtjänstlagen även med en upplysningsbestämmelse om förvaltningslagen.

Utredningen föreslår även att nuvarande 11 kap. 8 § andra stycket SoL upphävs då bestämmelsen inte längre fyller någon funktion samt att regleringen om rätten till företräde inför socialnämnden i nuva- rande 11 kap. 9 § SoL omformuleras för att behålla sin nuvarande om- fattning.

I och med att den nya förvaltningslagen har det även uppstått oklarheter kring praxis som rör socialnämndens möjlighet att i vissa fall ändra gynnande beslut. Enligt utredningens mening bör ett gyn- nande beslut om fortlöpande insatser kunna ändras om de förhål- landen som legat till grund för beslutet väsentligen har förändrats. Det finns annars risk för en ökad användning av tidsbegränsade beslut och olika typer av återkallelseförbehåll, vilket i förlängningen kan skapa försämrad förutsägbarhet och ökad otrygghet för den enskilde.

66

SOU 2020:47

Sammanfattning

Utredningen föreslår därför att socialnämnden, utöver vad som föl- jer av 37 § andra stycket FL, ska kunna ändra ett beslut om fort- löpande insatser vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänför- liga till den enskilde. Syftet är att kodifiera det som tidigare enligt praxis gällt ifråga om möjligheten att ändra ett gynnande beslut när förhållandena väsentligt förändrats.

Socialtjänstlagen och kommunallagen

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande den 8 november 2016 (HFD 2016 ref. 74) har inneburit att förutsättningarna för att dele- gera beslutanderätt förändrats i förhållande till hur socialtjänstlagen tidigare tillämpats. Avgörandet har enligt utredningen fått oönskade konsekvenser för integriteten och effektiviteten inom socialtjänstens verksamhet då det innebär att vissa individärenden ska beslutas av den faktiska socialnämnden. Det är emellertid angeläget att vissa ärenden kan hållas i en trängre krets och därmed kan delegeras till utskott i stället för att beslutsfattandet ska vara förbehållet socialnämnden.

I syfte att klargöra förhållandet mellan kommunallagens och socialtjänstlagens delegationsbestämmelser föreslår utredningen att det förtydligas i socialtjänstlagen att delegationsbestämmelserna i socialtjänstlagen har företräde framför delegationsbestämmelserna i kommunallagen. Vidare föreslår utredningen att det införs en uttryck- lig rätt för socialnämnden att till utskott delegera sådana ärendetyper som räknas upp i nuvarande 10 kap. 4 § och 5 § sjätte strecksatsen SoL.

Utredningen föreslår även att uppräkningen i nuvarande 10 kap. 4 § SoL kompletteras med beslut i ärenden om umgängesbegräns- ning och hemlighållande av vistelseort. Vidare tydliggörs genom ett tillägg i nuvarande 10 kap. 4 § SoL att beslutanderätt i fråga om an- sökan om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 9 a § LVU kan delegeras till utskott.

Handläggning och dokumentation

Socialtjänstlagen respektive förvaltningslagen är de lagar som huvud- sakligen reglerar omfattningen av socialtjänstens handläggning och dokumentation. Reglerna är allmänt hållna och ger utrymme för an-

67

Sammanfattning

SOU 2020:47

passning av omfattningen av såväl utredning som dokumentation ut- ifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Under senare tid har administrationen ökat och kommuner läg- ger mycket resurser på det. Men även om dokumentationskraven har ökat så visar Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning att formella brister är förhållandevis vanliga i kommunernas ärende- hantering och i dokumentationen hos utförande verksamheter. Till- synsmyndighetens rapportering av dokumentationsbrister kan i sin tur ha en styrande inverkan på lagstiftaren. De resultat och den pro- blembild som redovisas till regeringen är grunden för eventuella be- slut om behov av lagändring eller myndighetsuppdrag.

En betydande del av professionens arbetstid läggs på administra- tion eller annat arbete som inte är direkt relaterat till brukarna. För mycket administration och en alltför detaljerad styrning minskar handlingsutrymmet för professionen. Det påverkar och riskerar att minska värdet i mötet med brukaren.

Utredningen kan inte se att den ökade administrationen och detalj- regleringen kommer från socialtjänstlagen. Utredningen har därför inte föreslagit några regellättnader. Utredningen förslår i stället att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över myndighetens föreskrifter om handläggning och dokumentation samt den hand- bok om handläggning och dokumentation som myndigheten ger ut. Socialstyrelsen bör säkerställa att föreskrifter och systematiska be- dömningsinstrument samordnas på så sätt att en rättssäker och effek- tiv handläggning och dokumentation uppnås.

Stimulansmedel

Förslagen om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och vara lätt tillgänglig är grundläggande för en hållbar socialtjänst. Flera andra förslag i detta slutbetänkande har också en avgörande betydelse för arbetet med en hållbar socialtjänst. Det gäller förslagen att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, att kommunen ska planera sina insatser för en- skilda samt att insatser får tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning. Även förslaget om att det ska höra till socialtjäns- tens övergripande mål att främja jämställdhet i levnadsvillkor hör till de förändringar som krävs för en hållbar socialtjänst.

68

SOU 2020:47

Sammanfattning

Utredningen vill understryka att dessa förslag bildar en helhet i vilken de olika delarna är beroende av och förutsätter varandra. För att förslagen ska ha avsedd effekt och leda till varaktig förändring krävs att kommunerna utvecklar nya arbetssätt och metoder, som systematiskt följs upp och ger underlag för en kunskapsbaserad och mer hållbar socialtjänst. En förutsättning för det är samordning och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

Utredningen bedömer att kommunerna behöver stöd i denna om- ställning och föreslår att regeringen bör ingå en överenskommelse med SKR i syfte att stödja kommunerna att utveckla nya arbetssätt och metoder med anledning av utredningens förslag om en hållbar socialtjänst.

69

1 Författningsförslag

1.1Förslag till socialtjänstlag

Härigenom föreskrivs följande.

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Innehåll

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om samhällets socialtjänst. Med socialtjänst avses i denna lag

1.verksamhet som bedrivs med stöd av denna lag,

2.verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1990:52) med sär- skilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, och

3.annan verksamhet som enligt lag eller förordning ska bedrivas av socialnämnd eller Statens institutionsstyrelse.

Som socialtjänst räknas dock inte sådan verksamhet som Statens institutionsstyrelse bedriver med stöd av skollagen (2010:800) eller förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem. Som socialtjänst räknas inte heller tillsyn eller andra uppgifter som Inspektionen för vård och omsorg utför med stöd av denna lag.

2 § Om det i annan lag eller förordning finns avvikande bestäm- melser för sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket 2 och 3, tillämpas de bestämmelserna.

71

Författningsförslag

SOU 2020:47

Lagens disposition

3 § Lagen består av sju avdelningar:

Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1–5 kap.). Avdelning II innehåller bestämmelser om övergripande uppgifter

(6–9 kap.).

Avdelning III innehåller bestämmelser om insatser till enskilda

(10–13 kap.).

Avdelning IV innehåller bestämmelser om handläggning, doku- mentation och behandling av uppgifter (14–17 kap.).

Avdelning V innehåller bestämmelser om skydd och stöd för barn och unga (18–23 kap.).

Avdelning VI innehåller bestämmelser om tillstånd, tillsyn och missförhållanden (24–26 kap.).

Avdelning VII innehåller övriga bestämmelser (27–32 kap.).

2 kap. Socialtjänstens mål

Övergripande mål och principer

1 § Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

ekonomiska och sociala trygghet,

jämlika och jämställda levnadsvillkor, och

aktiva deltagande i samhällslivet.

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestäm- manderätt och integritet.

Verksamhetens inriktning

2 § Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

3 § Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig.

72

SOU 2020:47

Författningsförslag

3 kap. Kommunens ansvar

Kommunens yttersta ansvar

1 § Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får de insatser som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om insatser enligt denna lag finns i 27 kap.

Socialnämnden

2 § Kommunfullmäktige bestämmer vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten.

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

Andra utförare

3 § Bestämmelser om att en kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan) finns i 9 kap. 37 § kommunal- lagen (2017:725).

Utöver avtalssamverkan får en kommun sluta avtal med en enskild person om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Upp- gifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas.

4 kap. Kvalitet

God kvalitet

1 § Verksamhet inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Verk- samheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och be- prövad erfarenhet.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande följas upp, utvecklas och säkras.

73

Författningsförslag

SOU 2020:47

Personal

2 § För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Personalen ska medverka till att verksamheten är av god kvalitet.

Behörighet att utföra vissa uppgifter

3 § Endast den som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan får utföra sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar

1.bedömning av om utredning ska inledas,

2.utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller

3.uppföljning av beslutade insatser.

Socialnämnden ansvarar för att den som självständigt utför arbets- uppgifter som avses i första stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.

4 § Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifika- tioner och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

5 § Den som har annan utländsk utbildning än sådan som avses i 4 § får utföra de uppgifter som anges i 3 § första stycket, om utbild- ningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grund- nivå i högskolan.

Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall bedöma om kraven enligt första stycket är uppfyllda.

Bemötande

6 § Enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån sina förut- sättningar och behov.

74

SOU 2020:47

Författningsförslag

5 kap. Barns rättigheter

Barnets bästa

1 § Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter i enlighet med vad som föreskrivs i 3 §.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlings- insatser för ett barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Rätt till information

2 § När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Informationen ska anpassas till barnets ålder, mognad och hans eller hennes individuella förutsättningar. Den som lämnar informationen ska så långt det är möjligt försäkra sig om att barnet har förstått infor- mationen.

Rätt att framföra sina åsikter

3 § Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

Rätt att föra sin egen talan

4 § Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna lag. Ett barn som är yngre får höras i dom- stol, om barnet inte kan antas ta skada av det.

AVDELNING II. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

6 kap. Allmänt förebyggande arbete

Levnadsförhållandena i kommunen

1 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhål- landena i kommunen.

75

Författningsförslag

SOU 2020:47

Medverkan i samhällsplaneringen

2 § Socialnämnden ska medverka i samhällsplaneringen och i sam- verkan med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och en- skilda, främja goda miljöer i kommunen.

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka ut- formningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämn- den ska också arbeta för att offentliga lokaler och allmänna kommu- nikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

3 § Socialnämnden ska ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har behov av samhällets sär- skilda stöd. Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

Information och uppsökande verksamhet

4 § Socialnämnden ska informera om socialtjänsten i kommunen.

5 § Socialnämnden ska genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.

Socialnämnden ska i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

Förebyggande arbete mot missbruk och beroende

6 § Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka miss- bruk och beroende av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Detsamma gäller missbruk och beroende av spel om pengar.

7 § Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och beroende och om de hjälpmöjlig- heter som finns.

76

SOU 2020:47

Författningsförslag

7 kap. Planering av insatser och samverkan

1 § Kommunen ska planera sina insatser för enskilda. Kommunen ska då särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser.

I planeringen ska kommunen, vid behov, samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.

Överenskommelse i fråga om vissa grupper

2 § Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om att samverka i fråga om

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet,

personer med psykisk funktionsnedsättning, och

personer som missbrukar eller är beroende av alkohol, narko- tika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa per- soner eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Överenskommelse i fråga om effektivare användning av resurser

3 § Kommunen får träffa överenskommelse med regionen, Försäk- ringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för social- tjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare använd- ning av tillgängliga resurser. Kommunen ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsat- ser får kommunen delta i finansiell samordning inom rehabiliterings- området.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i sam- verkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbets- förmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

77

Författningsförslag

SOU 2020:47

8 kap. Boende och vissa andra insatser

1 § Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller andra liknande insatser underlätta för enskilda att bo hemma och att ha kontakt med andra.

Äldre personer

2 § Socialnämnden ska arbeta för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

3 § Socialnämnden ska arbeta för att äldre personer får goda bostä- der och tillgång till lättåtkomliga tjänster. Nämnden ska därutöver ge dem som behöver det insatser i hemmet.

Särskilda boendeformer för äldre personer

4 § Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för äldre per- soner som behöver omvårdnad och särskilt stöd.

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre per- soner som främst behöver insatser i boendet och andra lättåtkomliga tjänster och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

5 § Kommunen ska arbeta för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre personer.

Personer med funktionsnedsättning

6 § Socialnämnden ska arbeta för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden ska medverka till att dessa personer får en menings- full sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter deras individuella behov av särskilt stöd.

78

SOU 2020:47

Författningsförslag

Bostäder med särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning

7 § Kommunen ska inrätta bostäder med särskilt stöd för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i 6 § första stycket behöver ett sådant boende.

9 kap. Vård utanför det egna hemmet

1 § Socialnämnden ansvarar för att enskilda som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett

familjehem,

hem för vård eller boende, eller

stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år (stödboende). Barn i åldern 16–17 år får tas emot i ett stödboende endast om

det finns särskilda skäl.

Tillgång till hem och boenden

2 § Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familje- hem, hem för vård eller boende och stödboenden. Enligt 3 § ska dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten.

Särskilda ungdomshem och LVM-hem

3 § Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten.

För vård i ett sådant hem som avses i första stycket får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen.

4 § Statens institutionsstyrelse leder verksamheten vid sådana hem som avses i 3 §. Bestämmelser om tillsyn m.m. över verksamheten vid hemmen finns i 25 kap.

Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom avtal uppdra åt en region eller en kommun att inrätta och driva ett sådant hem som avses i 3 §.

79

Författningsförslag

SOU 2020:47

Vården

5 § Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens för- sorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörig- het med närstående samt kontakt med hemmiljön.

6 § Vård i familjehem, hem för vård eller boende och stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3 §.

AVDELNING III. INSATSER TILL ENSKILDA

10 kap. Socialnämndens ansvar att erbjuda insatser

1 § Socialnämnden ska erbjuda insatser i form av rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan hjälp till enskilda som behöver det.

Insatserna kan ges efter individuell behovsprövning enligt vad som föreskrivs i 11 kap. eller utan föregående individuell behovspröv- ning enligt vad som föreskrivs i 12 kap.

2 § I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om motta- gande av asylsökande m.fl. finns det särskilda bestämmelser om bistånd i den lagen.

Särskilt om vissa insatser

Brottsofferstöd

3 § Socialnämnden ska erbjuda brottsofferstöd i syfte att stödja och hjälpa den som har utsatts för brott och dennes närstående.

Socialnämnden ska särskilt beakta att personer som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av insatser för att förändra sin situation. Detta gäller i synnerhet kvinnor som är eller har varit utsatta för mäns våld.

Socialnämnden ska även särskilt beakta att personer som är eller har varit utsatta för våld eller förtryck som syftar till att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder kan vara i behov av insatser för att förändra sin situation.

80

SOU 2020:47

Författningsförslag

Budget- och skuldrådgivning

4 § Socialnämnden ska erbjuda budget- och skuldrådgivning i syfte att stödja och hjälpa den som är skuldsatt att hantera sin ekonomi och sina skulder.

Socialnämnden ska erbjuda budget- och skuldrådgivning även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuld- sanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.

5 § Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som socialnämnden ansvarar för.

Familjerådgivning och samarbetssamtal

6 § Socialnämnden ska erbjuda familjerådgivning i syfte att, genom samtal, bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Familjerådgivning ska erbjudas till den som begär det.

7 § Socialnämnden ska erbjuda samarbetssamtal i syfte att föräld- rar, under sakkunnig ledning, når enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning.

Socialnämnden ska även erbjuda föräldrar hjälp att träffa avtal en- ligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldra- balken.

Missbruks- och beroendevård

8 § Socialnämnden ska erbjuda missbruks- och beroendevård i syfte att stödja och hjälpa den som har ett missbruk eller beroende av alko- hol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dop- ningsmedel eller spel om pengar att komma ifrån missbruket eller beroendet.

Socialnämnden ska i samförstånd med den enskilde planera insat- serna och noga bevaka att planen fullföljs.

81

Författningsförslag

SOU 2020:47

Närståendestöd

9 § Socialnämnden ska erbjuda närståendestöd i syfte att stödja och hjälpa den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.

11 kap. Insatser efter individuell behovsprövning – bistånd

Bistånd för livsföringen

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina personliga behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av social- nämnden för sin livsföring.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras skäliga levnads- förhållanden.

2 § Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen får hän- syn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 29 kap.

3 § För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 8 kap. 4 §, ska det ingå i skäliga levnadsförhållanden att kunna sammanbo med make eller sam- bo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har samman- bott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform.

4 § Socialnämnden får, även utan vårdnadshavarens samtycke, be- sluta om bistånd för livsföringen till barn som har fyllt 15 år om

det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det, och

biståndet inte avser vård i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende eller stödboende.

I 5 och 6 §§ finns särskilda bestämmelser om kontaktperson och kontaktfamilj.

82

SOU 2020:47

Författningsförslag

Kontaktperson och kontaktfamilj

5 § Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

6 § Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, för brottslig verksamhet eller för något annat socialt nedbrytande beteende, får socialnämnden utse en sär- skilt kvalificerad kontaktperson för den unge om denne begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får en sådan kon- taktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller sam- tycker till det. Har barnet fyllt 15 år får en särskilt kvalificerad kon- taktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

7 § Socialnämnden ska kontinuerligt följa hur insatser som avses i 5 och 6 §§ genomförs när dessa har beviljats barn och unga.

Ekonomiskt bistånd

8 § Den som inte själv kan tillgodose sina ekonomiska behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sina levnadskostnader i övrigt.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnads- nivå.

9 § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd

hemmavarande barns inkomster av eget arbete,

hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

83

Författningsförslag

SOU 2020:47

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämp- ning av 8 § till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Försörjningsstöd

10 § Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt 8 § om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmark- nadens förfogande.

11 § För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd (särskild beräknings- regel).

Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.

Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 9 §.

12 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

1.livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon,

2.boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlem- skap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gäl- lande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kost- naderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.

13 § Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompe-

84

SOU 2020:47

Författningsförslag

tenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämp- ligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket.

14 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i prak- tik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 13 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.

15 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verk- samhet enligt 13 § ska i det sammanhanget inte anses som arbets- tagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1–4 och 6–13 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av bestäm- melserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken.

Annat bistånd

16 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 och 8 §§ om det finns skäl för det.

12 kap. Insatser utan föregående individuell behovsprövning

1 § Socialnämnden får tillhandahålla insatser utan föregående indi- viduell behovsprövning. Detta gäller dock inte

1.kontaktperson, kontaktfamilj eller kvalificerad kontaktperson,

2.vård i familjehem,

85

Författningsförslag

SOU 2020:47

3.vård i sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med sär- skilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

4.vård av barn i jourhem, stödboende eller andra hem för vård eller boende än sådana som avses i 3,

5.stadigvarande plats i sådant boende som avses i 8 kap. 4 eller 7 §, eller

6.ekonomisk hjälp.

2 § Socialnämnden får, även utan vårdnadshavarens samtycke, till- handahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning till barn som har fyllt 15 år.

Informationsskyldighet

3 § Den som genomför insatser utan föregående individuell behovs- prövning ska informera om möjligheten att ansöka om bistånd för livsföringen enligt 11 kap. 1 §.

Informationen ska lämnas till enskilda som vänder sig till verksam- heten. Den ska lämnas på lämpligt sätt och i lämplig utsträckning.

13 kap. Utformning och genomförande av insatser

1 § Insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

2 § Insatser ska utformas så att de stärker den enskildes möjlig- heter att leva ett självständigt liv.

Insatser som syftar till att tillgodose den enskildes personliga behov ska även utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

3 § Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur insatser i boendet ska ges.

86

SOU 2020:47

Författningsförslag

Vård- och genomförandeplan

4 § När den enskilde behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna (vårdplan).

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras (genomförandeplan).

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och in- satser som andra huvudmän har ansvar för.

Samordnad individuell plan

5 § När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en samordnad individuell plan. Planen ska upp- rättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

6 § En samordnad individuell plan ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte mot- sätter sig det.

Av planen ska det framgå

1.vilka insatser som behövs,

2.vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

3.vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och

4.vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

87

Författningsförslag

SOU 2020:47

AVDELNING IV. HANDLÄGGNING, DOKUMENTATION

OCH BEHANDLING AV UPPGIFTER

14 kap. Handläggning och dokumentation

1 § Bestämmelser om handläggning av ärenden finns i förvaltnings- lagen (2017:900).

Utredning

2 § Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt.

Dokumentation

3 § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av insatser ska dokumenteras, om inte annat följer av 6 eller 7 §. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

4 § Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteck- ningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas.

5 § Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska för- varas så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Undantag från skyldigheten att dokumentera

6 § Skyldigheten att dokumentera gäller inte uppgifter om enskildas personliga förhållanden vid genomförande av rådgivning.

88

SOU 2020:47

Författningsförslag

7 § Socialnämnden får, om det finns särskilda skäl, bestämma att uppgifter om enskildas personliga förhållanden inte ska dokumente- ras vid genomförande av en insats utan föregående individuell behovs- prövning.

Företräde inför socialnämnden

8 § Den som enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900) ska under- rättas och ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som rör enskild har rätt att få företräde inför socialnämnden, om inte särskilda skäl för- anleder annat.

Den som ges tillfälle att yttra sig ska underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.

Ändring av gynnande beslut

9 § Socialnämnden får, utöver vad som följer av 37 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900), ändra ett beslut om fortlöpande bistånd vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde.

Ärenden som kan laglighetsprövas

10 § Vid handläggning av ärenden där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) ska bestämmelserna om remiss i 26 § förvaltningslagen (2017:900) till- lämpas.

11 § Vid handläggning av ärenden som rör enskilda och där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap. kommunal- lagen (2017:725) ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

10 § om partsinsyn,

11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

31 § om dokumentation av beslut,

89

Författningsförslag

SOU 2020:47

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör enskild.

Delgivning

12 § Vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt denna lag som avser myndighetsutövning får 34–38 och 47–51 §§ delgivnings- lagen (2010:1932) inte tillämpas.

15 kap. Uppgiftsskyldighet

1 § Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Där finns även sekretessbrytande bestäm- melser och bestämmelser om undantag från sekretess.

Skyldighet att lämna ut uppgifter

Statistiska ändamål

2 § Socialnämnden ska, enligt vad regeringen närmare föreskriver, lämna ut personuppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistiska ändamål.

Forskningsändamål

3 § Socialnämnden ska lämna ut personuppgifter till statliga myn- digheter, när detta begärs för forskningsändamål och det kan ske utan risk för att den enskilde eller någon honom eller henne närstå- ende lider men.

90

SOU 2020:47

Författningsförslag

Utbetalad ekonomisk hjälp

4 § Socialnämnden ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig beskattning.

Uppgiftslämnande mellan nämnder

5 § Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

1.uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom social- tjänsten, och

2.de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser inom särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt första stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 3 § offentlighets- och sekre- tesslagen (2009:400).

Underrättelse till åklagarmyndigheten

6 § Har en domstol dömt någon till ungdomsvård eller till ung- domstjänst, ska socialnämnden underrätta åklagarmyndigheten, om det kan antas att det finns förutsättningar för åtgärd enligt 30 b § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträ- dare eller 32 kap. 4 § brottsbalken.

Anmälan till Folkhälsomyndigheten

7 § Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjs- mål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

91

Författningsförslag

SOU 2020:47

Vissa andra uppgifter

8 § Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas

1.uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller bo- ende, stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säker- hetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2.uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), och

3.uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning eller polis- programmet.

Rätt att ta del av uppgifter

Förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild

9 § Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersätt- ning eller annat stöd åt enskild hos Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna. Om det finns skäl för det ska dessa myndigheter och arbetslöshets- kassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.

Uppgifter om enskilda hos Arbetsförmedlingen

10 § Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om enskilda hos Arbetsförmedlingen. Om det finns skäl för det ska Arbetsförmed- lingen på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.

Uppgifter om enskilda hos Skatteverket

11 § Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskatte- lagen (1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skatteförfarande-

92

SOU 2020:47

Författningsförslag

lagen (2011:1244). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.

16 kap. Gallring

Skyldighet att gallra

1 § Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos social- nämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som av- ses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom social- tjänsten ska gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gall- ringsskyldigheten inträdde.

Handlingar som inte får gallras

2 § Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första stycket:

1.handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utred- ning om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken,

2.handlingar som kommit in eller upprättats i samband med ut- redning om adoption,

3.handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, familjehem, stödboende, sådant boende som avses i 8 kap. 7 § eller annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt arton år.

93

Författningsförslag

SOU 2020:47

Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmel- serna i 1 § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.

17 kap. Dokumentation, gallring och tystnadsplikt i enskild verksamhet

Dokumentation

1 § Bestämmelserna i 14 kap. 3–5 §§ gäller i tillämpliga delar i en- skild verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag.

Bevarande och gallring

2 § Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör en sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska, i enskild verk- samhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag, bevaras och därefter gallras två år efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gall- ringsskyldigheten inträdde.

Den socialnämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild verksamhet får träffa avtal med den som bedriver verksam- heten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallrings- skyldigheten inträder. Detta gäller dock inte handlingar som avses i 3 §.

3 § Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, stödboende eller sådan bostad som avses i 8 kap. 7 § ska överlämnas

94

SOU 2020:47

Författningsförslag

för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 2 § första stycket inträder.

När gallringsskyldigheten enligt 2 § första stycket inträder ska handlingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av personer överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen.

Utlämnande av handling i personakt

4 § En handling i en personakt i enskild verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 9 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

Omhändertagande av personakt

5 § Inspektionen för vård och omsorg får besluta att en personakt i enskild verksamhet som står under inspektionens tillsyn enligt denna lag ska tas om hand

1.om verksamheten upphör,

2.om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kom- mer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt före- skrifter som meddelats med stöd av lagen, eller

3.om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt 5 §. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

95

Författningsförslag

SOU 2020:47

6 § Personakter som har tagits om hand av Inspektionen för vård och omsorg ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kom- mun där akterna omhändertagits. Personakterna ska bevaras i minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får hand- lingar som avses i 3 § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet.

Utredning av missförhållande

7 § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhåll- ande, som har rapporterats enligt 26 kap. 2 §, ska i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet utredas av den som bedriver verksam- heten.

Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt

26 kap. 5 § ska bevaras och därefter gallras fem år efter det att den sista anteckningen gjordes.

Den socialnämnd som har beslutat om en insats som genomförs i en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att sådana handlingar som avses i andra stycket ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldig- heten inträder.

Tystnadsplikt

8 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obe- hörigen röja vad han eller hon då har fått veta om enskildas per- sonliga förhållanden.

9 § Den som är eller har varit verksam inom enskild familjerådgiv- ning får inte obehörigen röja en uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen.

96

SOU 2020:47

Författningsförslag

AVDELNING V. SKYDD OCH STÖD FÖR BARN OCH UNGA

18 kap. Socialnämndens ansvar för barn och ungas uppväxtförhållanden

1 § Socialnämnden ska arbeta för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.

Nämnden ska i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga.

Förebygga och motverka att barn och unga far illa

2 § Socialnämnden ska

1.bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa,

2.aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk och beroende bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berus- ningsmedel, beroendeframkallande medel, dopningsmedel, samt spel om pengar,

3.tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och arbeta för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,

4.med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling, och

5.i nära samarbete med hemmen ansvara för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.

3 § Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller ris- kerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om utlämnande av uppgifter gäller de be- gränsningar som följer av 17 kap. 8 och 9 §§ och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska aktivt arbeta för att sam- verkan kommer till stånd.

97

Författningsförslag

SOU 2020:47

Särskilt behov av insatser i vissa fall

4 § Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får de insatser som de behöver.

Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott.

5 § Socialnämnden ska tillgodose det särskilda behov av insatser som kan finnas hos barn och unga sedan

ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adop- tion har avgjorts,

vård och fostran utanför det egna hemmet har upphört,

verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård har upphört.

Barn och unga som har begått brott

6 § Socialnämnden ansvarar för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas så snart det kan ske. Verkställigheten ska påbörjas senast två månader efter det att domen vunnit laga kraft, om inte särskilda skäl talar mot det.

Socialnämnden ska bestämma det närmare innehållet i en utdömd ungdomstjänst i en arbetsplan och utse en handledare för den unge. Socialnämnden ska kontrollera att arbetsplanen följs.

7 § Socialnämnden ansvarar för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 år.

Förbud mot att ta emot andras barn

8 § När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem inom kom- munen att i hemmet ta emot andras barn.

Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till sär- skilda omständigheter är uppenbart befogat att ett barn tas emot i hemmet.

98

SOU 2020:47

Författningsförslag

19 kap. Utredning av barn och ungas behov av skydd och stöd

Omedelbar skyddsbedömning

1 § När en anmälan enligt 14 kap. 2 § rör barn eller unga ska social- nämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras.

Tidsgräns för förhandsbedömning

2 § När en anmälan enligt 14 kap. 2 § rör barn eller unga ska social- nämnden, om det inte finns synnerliga skäl, fatta beslut om att inleda eller inte inleda utredning inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser.

Befogenheter och skyldigheter under utredningstiden

3 § En utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.

Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att en utredning har inletts.

4 § Vid en sådan utredning som avses i 3 § får socialnämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständig- heterna i ärendet.

Samtal med barn utan vårdnadshavarens samtycke

5 § Ett barn får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande

inför ett beslut om att inleda eller inte inleda utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd,

99

Författningsförslag

SOU 2020:47

vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd,

vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 eller 8 § föräldrabalken.

Barnets vårdnadshavare ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att barnet har hörts.

20 kap. Vård av barn och unga utanför det egna hemmet

Övergripande principer vid placering av barn

1 § När ett barn placeras ska det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon närstående. Vad som är bäst för barnet ska dock enligt 5 kap. 1 § andra stycket alltid vara avgörande.

2 § I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om motta- gande av asylsökande m.fl. finns det särskilda bestämmelser om pla- cering av barn i den lagen.

Stadigvarande vård och fostran

3 § Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vård- naden om honom eller henne.

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsätt- ningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd.

Tillfällig vård och fostran

4 § Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om inte förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd.

Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter det att socialnämnden har avslutat en ut- redning av om nämnden behöver ingripa till barnets skydd eller stöd.

100

SOU 2020:47

Författningsförslag

Information och samråd med annan kommun

5 § Om ett tilltänkt enskilt hem ligger i en annan kommun ska socialnämnden, vid medgivande eller beslut om vård enligt 3 eller 4 §, informera och samråda med den kommunen innan den fattar sitt beslut. Om det finns någon i det enskilda hemmet som vistas där efter beslut av en annan kommun, ska nämnden informera och sam- råda även med den kommunen.

Avtal och utbildning

6 § Socialnämnden ska i samband med beslut om placering i ett familjehem ingå avtal med dem som nämnden avser att anlita som familjehem. Nämndens och familjehemmets åtaganden som avser bar- nets behov av skydd och stöd under placeringen ska framgå av avtalet.

7 § Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem.

Hälsoundersökning

8 § Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regio- nen om att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersök- ning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Socialnämndens ansvar under vårdtiden

9 § Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familje- hem, jourhem, annat enskilt hem, stödboende eller hem för vård eller boende

1.medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynn- samma uppväxtförhållanden,

2.arbeta för att de får lämplig utbildning,

3.arbeta för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver,

101

Författningsförslag

SOU 2020:47

4.arbeta för att de ges möjlighet till kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående, och

5.lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

10 § Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familje- hem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

11 § Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende främst genom

1.regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas,

2.enskilda samtal med barnet eller den unge,

3.samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge

isitt hem, och

4.samtal med vårdnadshavarna.

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till för- äldrar, syskon och andra närstående.

12 § När vård ges i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende, ska det finnas en av socialnämnden särskilt utsedd social- sekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge.

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål.

Överväganden

13 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

102

SOU 2020:47

Författningsförslag

14 § När ett barn har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken.

Fortsatt ersättning, råd och stöd efter vårdnadsöverflyttning

15 § Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två sär- skilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehems- placerat hos, får kommunen fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig ersättning. Vid sådan överflyttning av vårdnaden ska social- nämnden ge särskilt förordnade vårdnadshavare råd och stöd.

Råd och stöd ska ges av socialnämnden i den kommun som be- slutat om familjehemsplaceringen om särskilt förordnade vårdnads- havare begär det.

Ansvarig socialnämnd

16 § Ansvaret för att lämna medgivande till stadigvarande vård och fostran enligt 3 § vilar på socialnämnden i den kommun som enligt 27 kap. ska tillgodose vårdnadshavarens behov av insatser.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 3 § fullgör skyl- digheterna enligt 9 §.

Förbud mot förmedling av barn

17 § Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet som syftar till att förmedla barn till hem som avses i 3 och 4 §§.

21 kap. Uppföljning av ett barns situation

Beslut om uppföljning

1 § Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situa- tion när en utredning som gäller barnets behov av skydd eller stöd avslutats utan beslut om insats.

103

Författningsförslag

SOU 2020:47

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens skydd eller stöd men samtycke till sådan åtgärd saknas.

2 § Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situa- tion efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört.

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens skydd eller stöd men samtycke till sådan åtgärd saknas.

Befogenheter och skyldigheter under uppföljningen

3 § Vid en uppföljning enligt 1 eller 2 § får socialnämnden ta de kontakter som anges i 19 kap. 4 § och samtala med barnet i enlighet med 19 kap. 5 §.

Uppföljningen ska avslutas senast sex månader från det att ut- redningen som gäller ett barns behov av skydd och stöd avslutats eller placeringen har upphört eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 14 kap. 2 § första stycket.

Nämnden ska underrätta barn som fyllt 15 år och vårdnadshavare som berörs om beslutet att inleda respektive avsluta uppföljningen.

22 kap. Ärenden som rör vissa internationella situationer

Placering över nationsgränserna

Placering i Sverige

1 § Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet place- rar ett barn i Sverige endast om

1.det är bäst för barnet att placeras här, särskilt med beaktande av barnets anknytning hit,

2.barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,

3.barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet sam- tycker till åtgärden,

104

SOU 2020:47

Författningsförslag

4.förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av nämnden,

5.barnet har beviljats uppehållstillstånd, om ett sådant tillstånd behövs, och

6.placeringen sker med stöd av rådets förordning (EG) nr 2201/

2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om er- kännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 eller med stöd av den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade kon- ventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

Placering i ett annat land

2 § Socialnämnden får placera ett barn i ett annat land endast om

1.det är bäst för barnet att placeras där, särskilt med beaktande av barnets anknytning dit,

2.barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,

3.barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet sam- tycker till placeringen,

4.socialnämnden genom en överenskommelse med den behöriga myndigheten i det land där barnet ska placeras har gjort det möjligt att följa upp placeringen, och

5.landet har en tillfredsställande ordning i fråga om tillsyn.

Internationella adoptioner

Medgivande till adoption

3 § Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens medgivande tas emot av någon i syfte att adopteras. Medgivandet ska ha lämnats innan barnet lämnar det land där barnet har sin hemvist.

Ett medgivande får lämnas om sökanden är lämpad att adoptera. Om barnet är känt, ska sökandens lämplighet prövas i förhållande till det enskilda barnet och adoptionen ska även i övrigt kunna antas vara till barnets bästa.

105

Författningsförslag

SOU 2020:47

Socialnämnden ska göra en samlad bedömning av sökandens lämp- lighet. Vid bedömningen ska särskilt beaktas

sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd,

sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk,

sökandens ålder och hälsotillstånd, och

stabiliteten i relationen, om medgivande söks av makar eller sambor.

4 § Innan ett medgivande lämnas ska sökanden ha deltagit i en av socialnämnden anvisad föräldrautbildning inför adoption. Om sökan- den har adopterat barn från utlandet tidigare, får medgivande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning.

5 § Ett medgivande enligt 3 § upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i sökandens vård inom tre år från det att medgivandet lämnades.

Förändrade förhållanden

6 § Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till social- nämnden om deras omständigheter ändras mer väsentligt under den tid medgivandet gäller. Om ett barn inte har föreslagits för adoption inom två år från det att medgivandet lämnades, ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, kontrollera om omständigheterna har ändrats.

Medgivandet ska återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Medgivandet kan återkallas även när barnet har tagits emot av den eller dem som vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte vore förenlig med barnets bästa.

Samtycke till fortsatt adoptionsförfarande

7 § När ett visst barn har föreslagits för adoption, ska socialnämn- den skyndsamt och senast inom två veckor från det att den eller de som vill adoptera kommit in med en anmälan om detta pröva om samtycke ska ges till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Om det är fråga om ett adoptionsförfarande som omfattas av lagen (1997:191)

106

SOU 2020:47

Författningsförslag

med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, ska 3 § i den lagen tillämpas. Den tid inom vilken prövning ska ske får förlängas om det finns synnerliga skäl.

Ansvarig socialnämnd

8 § Ansvaret för att lämna medgivande enligt 3 § att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det och samtycke enligt 7 § till att adoptionsförfarandet får fortsätta vilar på social- nämnden i samma kommun som enligt 27 kap. ansvarar för att till- godose den eller de sökandes behov av insatser.

Den socialnämnd som lämnat samtycke enligt 7 § ska fullgöra skyldigheterna enligt 20 kap. 9 §.

Förmedling av barn för adoption

9 § Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa fall för- medla barn från utlandet för adoption finns bestämmelser i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

23 kap. Anmälan om oro för ett barn

Skyldighet att anmäla oro

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

1.myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,

2.andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rätts- psykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,

3.anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och

4.de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verk- samhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på social- tjänstens område.

107

Författningsförslag

SOU 2020:47

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Uppgiftsskyldighet

2 § Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i 1 § är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd och stöd.

Anmälningsmöte

3 § Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.

Information till anmälaren

4 § Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta.

Uppmaning att anmäla oro

5 § Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.

108

SOU 2020:47

Författningsförslag

AVDELNING VI. TILLSTÅND, TILLSYN

OCH MISSFÖRHÅLLANDEN

24 kap. Tillstånds- och anmälningsplikt

Tillståndsplikt

1 § Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva

1.verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller bo- ende enligt 9 kap.,

2.verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 8 kap. 4 eller 7 §,

3.verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,

4.verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,

5.verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och hand- ledning till sådana hem som tar emot barn, eller

6.hemtjänst.

Anmälningsplikt

2 § Kommun och region som driver verksamhet som avses i 1 § 1–4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.

Förutsättningar för tillstånd

3 § Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 1 § får be- viljas endast om

1.verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet,

2.sökanden genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,

3.sökanden har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

4.sökanden i övrigt bedöms lämplig.

109

Författningsförslag

SOU 2020:47

I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt första stycket 2 sammantaget avse

a)den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

b)styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

c)bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och

d)personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i andra stycket a–d bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, lag- lydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

4 § Tillstånd får förenas med villkor av betydelse för kvaliteten och säkerheten i verksamheten.

Förändringar

5 § Om en verksamhet som avses i 1 § helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd sökas.

6 § Den som har beviljats tillstånd enligt 1 § ska anmäla föränd- ringar i den krets av personer som avses i 3 § till Inspektionen för vård och omsorg senast en månad efter förändringen.

Avgifter

7 § Inspektionen för vård och omsorg får ta ut en avgift för ansök- ningar om tillstånd enligt 1 §.

25 kap. Tillsyn

Verksamheter som omfattas av tillsyn

1 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över social- tjänsten.

Tillsynen över enskild verksamhet avser

110

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt 24 kap. 1 §,

2.verksamhet som en kommun genom avtal enligt 3 kap. 3 § andra stycket har överlämnat till enskild att utföra, samt

3.annan enskild verksamhet som kommunen upphandlar tjänster från för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag.

Vad tillsynen innebär

2 § Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att den verksam- het som avses i 1 § uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana före- skrifter.

Föreläggande enligt 5, 8 och 9 §§, återkallelse av tillstånd och för- bud enligt 10–12 §§ får användas endast när verksamheten inte upp- fyller de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter.

3 § Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin till- syn

1.lämna råd och ge vägledning,

2.kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,

3.förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen,

och

4.informera och ge råd till allmänheten.

Samtal med barn

4 § Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vård- nadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

Handlingar, upplysningar och tillträde

5 § Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna över handlingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.

111

Författningsförslag

SOU 2020:47

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första stycket. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

6 § Inspektionen för vård och omsorg eller den som myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

7 § Vid sådan inspektion som anges i 6 § har den som utför inspek- tionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras.

Föreläggande

8 § Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verk- samhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett miss- förhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet.

Om inspektionen finner att kraven i 24 kap. 3 § inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan förändring som avses i 24 kap. 6 § inte har anmälts, får inspektionen förelägga den som beviljats tillståndet att avhjälpa bristen.

Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspek- tionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

9 § Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kom- mun eller den region som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 24 kap. 2 § att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om före- läggande får förenas med vite.

112

SOU 2020:47

Författningsförslag

Återkallelse av tillstånd och förbud mot fortsatt verksamhet

10 § Om ett missförhållande enligt 8 § är allvarligt och Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen be- sluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller per- sonliga säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg utan föregående föreläggande besluta att helt eller delvis återkalla till- ståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas utan före- gående föreläggande om tillståndshavaren inte uppfyller kraven i 24 kap. 3 §.

11 § Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis kommer att återkallas eller om det finns sannolika skäl för att verk- samheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 10 §, och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader.

12 § Om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn är av allvarligt slag, får Inspektionen för vård och om- sorg besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksam- heten inte är tillståndspliktig får inspektionen besluta att förbjuda fortsatt verksamhet.

113

Författningsförslag

SOU 2020:47

26 kap. Missförhållanden

Rutiner mot missförhållanden

1 § Socialnämnden ansvarar för att det finns rutiner för att före- bygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom social- tjänstens verksamhet.

Rapporteringsskyldighet

2 § Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska genast rap- portera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksam- heten.

Rapporteringsskyldigheten fullgörs

1.i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten,

2.i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och

3.i övrigt till berörd socialnämnd.

3 § Den som enligt 2 § ska ta emot rapporter ska informera den som fullgör uppgifter inom respektive verksamhet om de skyldig- heter som han eller hon har enligt 4 kap. 2 § andra stycket och 26 kap. 2 §§.

4 § Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 2 § ska ta emot rapporter ska informera berörd socialnämnd om de rapporter han eller hon har tagit emot.

Utredning och avhjälpande

5 § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhål- lande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

114

SOU 2020:47

Författningsförslag

Anmälan

6 § Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvar- ligt missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska göras av

1.socialnämnden,

2.den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet, eller

3.Statens institutionsstyrelses ledning.

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörd socialnämnd om anmälan.

AVDELNING VII. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

27 kap. Ansvarsfördelning mellan kommuner

Ansvarig kommun

1 § Den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller annars har sin starkaste anknytning (bosättningskommunen) ansvarar för insatser till den enskilde, om inte annat följer av 2, 3 eller 4 §.

2 § En kommun behåller ansvaret för insatser åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

1.familjehem enligt 9 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

2.hem för vård eller boende eller i stödboende enligt 9 kap.,

3.särskild boendeform för äldre personer enligt 8 kap. 4 § eller 24 kap. 1 § 2,

4.bostad med särskilt stöd för personer med funktionsnedsätt- ning enligt 8 kap. 7 § eller 24 kap. 1 § 2,

5.bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktions- hindrade, eller

6.annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun.

3 § Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för insatser

1. under kriminalvård i anstalt,

115

Författningsförslag

SOU 2020:47

2.under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på ini- tiativ av någon annan än en kommun,

3.som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2.

4 § Om behov av insatser uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun, ansvarar den kommunen (vistelsekommunen) för insat- ser som behövs i akuta situationer.

Vistelsekommunen ansvarar även för andra insatser till den en- skilde, om det inte står klart att en annan kommun är ansvarig.

Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen

5 § När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kom- mun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funk- tionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver insatser för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran

1.bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av insatser,

2.verkställa bosättningskommunens beslut.

6 § Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 5 § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verk- ställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättnings- nivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

Ansökan om insatser i en annan kommun

7 § En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon

1.till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjuk- dom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgs- insatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller

2.på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas.

116

SOU 2020:47

Författningsförslag

8 § En ansökan enligt 7 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodo- sedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständig- heten när ansökan prövas.

Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan.

Slutförande av utredning

9 § En kommun som inlett utredning av om socialnämnden be- höver ingripa till ett barns skydd eller stöd är skyldig att slutföra denna och fatta beslut i ärendet även om barnet byter kommun. Detsamma gäller om en utredning inletts och ärendet avser vård på grund av missbruk eller beroende. Den nya kommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som kan behövas för att fatta beslut i ärendet.

Första stycket gäller inte om den nya kommunen samtycker till att ta över utredningen av ärendet eller om ärendet annars flyttas över.

Överflyttning av ärende

10 § Ett ärende som avser fortlöpande eller långvarigt bistånd kan flyttas över till en annan kommun.

En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära det hos den andra kommunen. Ärendet ska då flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kom- munen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

En begäran enligt andra stycket ska vara skriftlig. Den andra kom- munen ska skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning.

11 § Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om det hos Inspektionen för vård och omsorg. En sådan ansökan får också göras av en kommun, som inte inom en månad har fått svar från en annan kommun på en begäran om överflyttning.

117

Författningsförslag

SOU 2020:47

Inspektionen för vård och omsorg ska pröva ansökningen så snart som möjligt. Beslut i ärendet ska meddelas inom tre månader från det att ansökan kom in, om det inte finns särskilda skäl för en längre handläggningstid.

12 § Uppgifter som behövs för att en kommun ska kunna ta över ett ärende enligt 10 eller 11 § ska lämnas ut av den kommun som överlämnar ärendet.

28 kap. Socialnämndens organisation och delegering av vissa ärenden

1 § För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna i 6 kap. 37 § och 38 § 3 kommunallagen ska dock inte tillämpas vid delegering av sådana ärenden som anges i 5–8 §§.

Vissa uppgifter för socialnämnden

2 § Socialnämnden ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning ankommer på socialnämnden.

3 § Socialnämnden ska hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de framställ- ningar som nämnden finner påkallade.

4 § Socialnämnden får inhämta yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen och övriga nämnder och från beredningar och tjänstemän i den egna kommunen, när det behövs för nämndens verk- samhet.

Delegering till utskott

5 § Socialnämnden får uppdra åt ett utskott att besluta på nämndens vägnar i ärenden som gäller

1. vård och fostran i ett enskilt hem enligt 20 kap. 3 och 4 §§,

118

SOU 2020:47

Författningsförslag

2.övervägande av fortsatt vård m.m. enligt 20 kap. 13 och 14 §§,

3.placering över nationsgränserna enligt 22 kap. 1 och 2 §§,

4.internationell adoption enligt 22 kap. 3, 4 och 6 §§,

5.beslut enligt 30 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 30 kap. 1 §.

Första stycket gäller även i ärenden om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande enligt 22 kap. 7 § om samtycke vägras.

Ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

6 § I fråga om lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, får socialnämnden uppdra åt ett utskott att besluta på nämn- dens vägnar i ärenden som gäller

1.ansökan om vård enligt 4 §,

2.omedelbart omhändertagande enligt 6 och 6 a §§,

3.ansökan om fortsatt omhändertagande enligt 9 a §,

4.vårdens innehåll och utformning enligt 11 § första och andra styckena,

5.övervägande av fortsatt vård m.m. enligt 13 §,

6.umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra och tredje styckena,

7.upphörande av vård enligt 21 §,

8.förebyggande insatser enligt 22 §,

9.ansökan om flyttningsförbud m.m. enligt 24, 26 och 27 §§,

10.umgängesbegränsning under ett flyttningsförbud enligt 31 §,

11.begäran om hjälp av Polismyndigheten eller Kriminalvården enligt 43 §.

Ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

7 § I fråga om lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, får socialnämnden uppdra åt ett utskott att besluta på nämndens vägnar i ärenden som gäller

1.ansökan om vård enlig 11 §,

2.omedelbart omhändertagande enligt 13 §.

119

Författningsförslag

SOU 2020:47

Begränsning av möjligheten att delegera

8 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande bestämmelser:

1.1 kap. 4, 9, 13 och 14 §§ föräldrabalken,

2.2 kap. 1, 4–6 och 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att inte påbörja en utredning eller att lägga ner en påbörjad utredning,

3.3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,

4.4 kap. 14 § föräldrabalken,

5.6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldra- balken,

6.6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt ett utskott,

7.6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,

8.6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare

imål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

9.7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

1011 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 18 kap. 8 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

Ordförandebeslut

9 § Bestämmelser om rätt att i vissa fall fatta beslut i socialnämn- dens ställe finns i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

29 kap. Avgifter

När får kommunen ta ut avgifter?

1 § Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i följande fall:

120

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.familjerådgivning,

2.verksamhet för barn och unga enligt 18 kap. 1, 2 och 5 §§ som inte är insatser av behandlingskaraktär,

3.föräldrautbildning inför adoption,

4.hemtjänst,

5.dagverksamhet,

6.sådan särskild boendeform för äldre personer som avses i 8 kap. 4 § eller bostad med särskilt stöd för personer med funktionsned- sättning som avses i 8 kap. 7 § och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken, och

7.annan liknande insats.

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3–9 §§.

2 § Kommunen får inte ta ut avgifter för insatser av behandlings- karaktär. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersätt- ning för uppehället av den som på grund av missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Reger- ingen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra insatser får kommunen ta ut skälig ersättning.

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskri- ver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om insatser för vilka avgift har bestämts enligt 1 §.

Beräkning av avgifter

3 § Med prisbasbelopp avses i detta kapitel prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

121

Författningsförslag

SOU 2020:47

Avgiftsunderlag

4 § Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken. Vid tillämpning av 102 kap. 29 § 4 bal- ken ska dock endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 § första stycket 1 medräknas. Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96–98 kap., särskilt bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § och bo- endetillägg enligt 103 a–103 e kap. samma balk. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.

Högsta avgift

5 § Den enskildes avgifter får

1.för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbas- belopp,

2.för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.

6 § Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (för- behållsbelopp). När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga ska avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §.

122

SOU 2020:47

Författningsförslag

Beräkning av förbehållsbelopp

7 § Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av

1.1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller

2.1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hem- försäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbruk- ningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

8 § Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att

1.kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,

2.kostnaden ingår i avgiften eller hyran för sådan särskild boende- form för äldre personer som avses i 8 kap. 4 § eller bostad med särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning som avses i 8 kap. 7 §, eller

3.posten tillhandahålls kostnadsfritt.

Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 17 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Ändring av avgift

9 § Kommunen ska ändra en avgift om något förhållande som på- verkar avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregå- ende underrättelse, om ändringen beror på förändringar i prisbas- beloppet.

123

Författningsförslag

SOU 2020:47

En ändring av avgiften ska gälla från och med månaden efter den månad då anledning till ändring har uppkommit. En ändring av av- giften ska dock gälla från och med den månad under vilken de för- hållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållan- dena avser hela den månaden.

30 kap. Återkrav

När får bistånd krävas åter?

1 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåten- het att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 11 kap. 8 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

2 § Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som den enskilde har fått enligt 11 kap. 8 § endast om det har lämnats

1.som förskott på en förmån eller ersättning,

2.till den som är indragen i arbetskonflikt, eller

3.till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 11 kap. 8 § får socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under vill- kor om återbetalning.

Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att åter- krävas enligt denna paragraf ska vara skriftligt. Beslutet ska innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet ska delges den enskilde.

124

SOU 2020:47

Författningsförslag

Talan om återkrav

3 § Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte återbetalar frivilligt för ekonomisk hjälp som avses i 1 eller 2 § eller för kostnader som kommunen har haft enligt 29 kap. 2 § första eller andra stycket, ska talan väckas hos förvaltningsrätten inom tre år från det kommunens kostnader uppkom. Talan väcks vid den för- valtningsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt.

Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sina dagliga levnadskostnader i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättnings- anspråket.

Eftergift

4 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättnings- skyldighet som avses i 1 och 2 §§ och i 29 kap. 2 § första och andra styckena.

31 kap. Överklagande och verkställighet av beslut

Överklagande och verkställighet

Beslut av socialnämnden

1 § Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltnings- domstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

1.ansökan enligt 27 kap. 7 §,

2.bistånd enligt 11 kap. 1 eller 8 §,

3.vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 11 kap.

14 §,

4.förbud eller begränsning enligt 18 kap. 8 §,

5.medgivande enligt 20 kap. 3 §,

6.medgivande enligt 22 kap. 3 och 4 §§,

7.återkallelse av medgivande enligt 22 kap. 6 §,

8.samtycke enligt 22 kap. 7 §, eller

9.avgifter eller förbehållsbelopp enligt 29 kap. 4–9 §§.

125

Författningsförslag

SOU 2020:47

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En för- valtningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 11 kap. 1 eller 8 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Beslut av Inspektionen för vård och omsorg

2 § Inspektionen för vård och omsorgs beslut får överklagas till all- män förvaltningsdomstol i ärenden om

1.tillstånd enligt 24 kap. 1 §,

2.omhändertagande av personakt enligt 17 kap. 5 §,

3.föreläggande enligt 25 kap. 5, 8 och 9 §§,

4.återkallelse av tillstånd och förbud enligt 25 kap. 10–12 §§, och

5.överflyttning av ärende enligt 27 kap. 11 §.

I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt 17 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offent- lighets- och sekretesslagen (2009:400).

Andra beslut av Inspektionen för vård och omsorg enligt denna lag får inte överklagas.

Beslut av Inspektionen för vård och omsorg och domstol i fråga som avses i första stycket 2, 3 och 4 gäller omedelbart.

Beslut av Socialstyrelsen

3 § Beslut av Socialstyrelsen enligt 32 kap. 1 § andra stycket får inte överklagas.

Prövningstillstånd

4 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut enligt denna lag.

126

SOU 2020:47

Författningsförslag

Biträde av Polismyndigheten

5 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verk- ställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp får dock göras endast om

1.det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgär- den inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter en- ligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2.det annars finns synnerliga skäl.

Försenad verkställighet

Rapport om ej verkställda beslut

6 § Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 11 kap. 1 och 8 §§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och om- sorg, dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 11 kap. 1 och 8 §§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämn- den ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång var sjätte månad.

Anmälan om verkställighet

7 § Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt

6§ har rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

127

Författningsförslag

SOU 2020:47

Statistikrapport

8 § Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistik- rapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 11 kap. 1 och 8 §§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för re- spektive beslut.

Nämnden ska till kommunfullmäktige även lämna en statistik- rapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 11 kap. 1 och 8 §§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång var sjätte månad.

Rapporteringsskyldighet för vistelsekommunen

9 § Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 27 kap. 5 § 2 ska skyldigheten i 6–8 §§ att rapportera till Inspek- tionen för vård och omsorg och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen.

32 kap. Övrigt

Böter

1 § Till böter döms den som

1.överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd av 18 kap. 8 §,

2.åsidosätter någon av bestämmelserna i 20 kap. 3 § första stycket eller 22 kap. 3 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 20 kap. 17 §,

3.utan tillstånd driver verksamhet som avses i 24 kap. 1 §,

4.i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 25 kap. 10 eller 11 § fortsätter verksamheten.

128

SOU 2020:47

Författningsförslag

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 1 eller 2 får väckas endast efter medgivande av Socialstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 3 eller 4 får väckas endast efter medgivande av Inspektionen för vård och omsorg.

Bemyndiganden

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser

1.barn och unga,

2.äldre personer,

3.personer med funktionsnedsättning,

4.personer som har ett missbruk eller beroende, och

5.personer som har utsatts för brott och deras närstående. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

också meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i 9 kap. 3 §.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.villkor för tillstånd enligt 24 kap. 3 § första stycket 2–4, andra och tredje styckena, och

2.avgift för ansökningar enligt 24 kap. 7 §.

4 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om socialtjänsten enligt denna lag, om riket kommer i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.

Kommun som inte tillhör någon region

5 § Det som sägs i denna lag om regioner ska tillämpas också på en kommun som inte tillhör någon region.

129

Författningsförslag

SOU 2020:47

Förbud mot förvandling

6 § Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna lag får vitet inte förvandlas till fängelse.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2.Genom denna lag upphävs socialtjänstlagen (2001:453).

3.Ett tillstånd eller förbud enligt den gamla lagen ska anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna lag.

4.Ett beslut om fortlöpande bistånd som har fattats före ikraft- trädandet får inte ändras med stöd av 14 kap. 9 §.

5.En ansökan om tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses

i24 kap. 1 § som har gjorts före ikraftträdandet, men som gäller tid efter den 1 januari 2023, ska prövas enligt bestämmelserna i denna lag.

6.Ett överklagande av socialnämndens eller Inspektionen för vård och omsorgs beslut som har fattats före ikraftträdandet ska prövas enligt bestämmelserna i den gamla lagen.

7.En ansökan om utdömande av särskild avgift som har gjorts före ikraftträdandet ska prövas enligt bestämmelserna i den gamla lagen.

130

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.2Förslag till lag om socialtjänstdataregister

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om dataregister över social- tjänsten och sådan verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (social- tjänstdataregister).

2 § Socialstyrelsen får utföra automatiserad behandling av person- uppgifter i socialtjänstdataregister. För behandlingen av personupp- gifter är Socialstyrelsen personuppgiftsansvarig.

Förhållandet till annan reglering

3 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds- förordning, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har med- delats i anslutning till lagen.

I lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken finns bestämmelser om offi- ciell och annan statistik för socialtjänstens verksamheter.

Ändamål

4 § Personuppgifter i ett socialtjänstdataregister får behandlas för framställning av statistik.

5 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 4 § får också behandlas för ändamålen

131

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.uppföljning och utvärdering,

2.forskning inom socialtjänsten och sådan verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk- tionshindrade, och

3.utlämnande till den som ska använda uppgifterna för ändamål som anges i 1 och 2 eller i 4 §.

6 § Personuppgifter i socialtjänstdataregister får inte behandlas för några andra ändamål än de som anges i 4 och 5 §§.

Personuppgifter som får behandlas

7 § För det ändamål som anges i 4 § får följande kategorier av upp- gifter behandlas om det behövs för ändamålet och om det inte är till- räckligt att använda kodade personuppgifter eller uppgifter som inte kan hänföras till enskilda fysiska personer:

1.den registrerades personnummer eller samordningsnummer,

2.kön,

3.folkbokföringsort,

4.födelseort,

5.insats,

6.mål, måluppfyllelse och aktiviteter,

7.orsak eller behov,

8.anmälan, ansökan eller information på annat sätt,

9.resultat av insats,

10.vårdnadshavare inom familje- och individomsorg, och

11.närstående inom missbruks- och beroendevård.

8 § Uppgift om närstående enligt 7 § 11 får inte innehålla uppgift som genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhål- lande är direkt hänförlig till den enskilde.

Känsliga personuppgifter

9 § Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 j i EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att det är nödvän- digt för det ändamål som anges i 4 §.

132

SOU 2020:47

Författningsförslag

Uppgifter om lagöverträdelser

10 § Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihets- berövanden får endast behandlas om det är nödvändigt för det ända- mål som anges i 4 §.

Samkörning

11 § Socialstyrelsen får för de ändamål som anges i 4 § hämta per- sonuppgifter till registret genom samkörning.

Uppgiftsskyldighet

12 § Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten eller enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska lämna uppgifter till ett socialtjänstdataregister för de ändamål som anges i 4 §.

Sökbegrepp

13 § Som sökbegrepp i ett socialtjänstdataregister får användas upp- gifter som enligt 7 § får ingå i ett socialtjänstdataregister.

Elektronisk åtkomst

14 § Endast den som är personuppgiftsansvarig får ha elektronisk åtkomst till uppgifter i ett socialtjänstdataregister.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

15 § Får en personuppgift lämnas ut, kan det ske på medium för automatiserad behandling.

133

Författningsförslag

SOU 2020:47

Sekretess

16 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestäm- melser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter.

Bemyndiganden

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1.andra myndigheter som får föra socialtjänstdataregister enligt denna lag,

2.begränsning av de i 4 och 5 §§ angivna ändamålen,

3.förtydligande och begränsningar av de uppgifter som ett social- tjänstdataregister enligt 7 och 8 §§ får innehålla,

4.begränsningar av samkörning enligt 11 §,

5.uppgiftsskyldighet enligt 12 §, och

6.begränsningar i rätten att bevara uppgifter.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2.Om behandling av personuppgifter för ett ändamål som avses

idenna lag påbörjats före ikraftträdandet gäller lagen (2001:99) om den officiella statistiken, förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter och förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade till och med den 1 juli 2023 om behandlingen inte omfattas av ett socialtjänstdataregister enligt denna lag.

134

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.3Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 27 kap. 20 e § och 36 kap. 5 § rättegångs- balken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

27kap. 20 e §

Hemlig rumsavlyssning får användas endast om någon är skäligen misstänkt för ett brott som avses i 20 d § och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Åtgärden får avse endast en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Avser åtgärden någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes, får hemlig rumsavlyssning användas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

Hemlig rumsavlyssning får inte avse

1.en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet som tystnadsplikt gäller för enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrund- lagen,

2. en plats som stadigvarande

2. en plats som stadigvarande

används eller är särskilt avsedd

används eller är särskilt avsedd

att användas för verksamhet som

att användas för verksamhet som

bedrivs av advokater, läkare, tand-

bedrivs av advokater, läkare, tand-

läkare, barnmorskor, sjuksköters-

läkare, barnmorskor, sjuksköters-

kor, psykologer, psykoterapeuter

kor, psykologer, psykoterapeuter

eller familjerådgivare enligt social-

eller familjerådgivare enligt social-

tjänstlagen (2001:453), eller

tjänstlagen (2022:000), eller

3.en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas av präster inom trossamfund eller av dem som har motsva- rande ställning inom sådana samfund, för bikt eller enskild själavård.

135

FörfattningsförslagSOU 2020:47

36 kap.

5 §

Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestämmelse, till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt

tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

Advokater, läkare, tandläkare,

Advokater, läkare, tandläkare,

barnmorskor, sjuksköterskor, psy-

barnmorskor, sjuksköterskor, psy-

kologer, psykoterapeuter, familje-

kologer, psykoterapeuter, familje-

rådgivare enligt socialtjänstlagen

rådgivare enligt socialtjänstlagen

(2001:453) och deras

biträden

(2022:000) och deras

biträden

samt

auktoriserade

patentom-

samt

auktoriserade

patentom-

bud och deras biträden såvitt av-

bud och deras biträden såvitt av-

ser patenträttsliga angelägenheter

ser patenträttsliga angelägenheter

enligt 2 § 1 lagen (2010:1052) om

enligt 2 § 1 lagen (2010:1052) om

auktorisation av patentombud,

auktorisation av patentombud,

får höras som vittnen om något

får höras som vittnen om något

som i denna deras yrkesutövning

som i denna deras yrkesutövning

anförtrotts dem eller som de i

anförtrotts dem eller som de i

samband därmed

har

erfarit,

samband därmed

har

erfarit,

endast om det är medgivet i lag

endast om det är medgivet i lag

eller den till vars förmån tyst-

eller den till vars förmån tyst-

nadsplikten gäller samtycker till

nadsplikten gäller samtycker till

det. Medlare enligt denna balk,

det. Medlare enligt denna balk,

lagen (1973:188) om arrende-

lagen (1973:188) om arrende-

nämnder och hyresnämnder eller

nämnder och hyresnämnder eller

lagen (2011:860) om medling i

lagen (2011:860) om medling i

vissa

privaträttsliga

tvister

och

vissa

privaträttsliga

tvister och

deras biträden, får höras som

deras biträden, får höras som

vittnen om vad som anförtrotts

vittnen om vad som anförtrotts

dem vid medlingen eller som de i

dem vid medlingen eller som de i

samband därmed erfarit, endast

samband därmed erfarit, endast

om det är medgivet i lag eller den

om det är medgivet i lag eller den

till vars förmån tystnadsplikten

till vars förmån tystnadsplikten

gäller samtycker till det. Den

gäller samtycker till det. Den

som till följd av 24 kap. 8 § offent-

som till följd av 24 kap. 8 § offent-

lighets- och sekretesslagen

inte

lighets- och sekretesslagen inte

136

SOU 2020:47Författningsförslag

får lämna uppgifter som avses

får lämna uppgifter som avses

där får höras som vittne om dem

där får höras som vittne om dem

endast om det är medgivet i lag

endast om det är medgivet i lag

eller den till vars förmån sekre-

eller den till vars förmån sekre-

tessen gäller samtycker till det.

tessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det.

Trots det som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldig- het att vittna för

1.advokater och deras biträden, dock inte försvarare, i mål angå- ende brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

2.andra än försvarare och advokater samt deras biträden i mål angående brott som avses i 10 kap. 21 och 23 §§ offentlighets- och sekretesslagen, och

3.den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänst- lagen i mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag eller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförord- ningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 4 § ytt- randefrihetsgrundlagen.

Om någon enligt det som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

137

Om rätten för barn och vård- nadshavare att få insatser av social- nämnden finns bestämmelser i
socialtjänstlagen (2022:000). Socialnämnden förmedlar kon- takter med andra rådgivande sam- hällsorgan.

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.4Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 13 a, 14, 17 a och 18 §§ och 21 kap. 11 § föräldrabalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.

13 a §

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens sam- tycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller

1.psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen

2. behandling i öppna former

2. behandling i öppna former

som ges med stöd av 4 kap. 1 §

som ges med stöd av 11 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453),

socialtjänstlagen (2022:000),

3. utseende av en kontakt-

3. utseende av en kontakt-

person eller en familj som avses i

person eller en familj som avses i

3 kap. 6 b § första stycket social-

11 kap. 5 § socialtjänstlagen eller

tjänstlagen eller

 

4.en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft.

14 §

Om rätten för barn och vård- nadshavare att få stöd och hjälp hos socialnämnden finns bestämmel- ser i socialtjänstlagen (2001:453). Socialnämnden förmedlar kon- takter med andra rådgivande sam- hällsorgan.

138

SOU 2020:47Författningsförslag

17 a §

Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 §

Föräldrar kan enligt 10 kap. 7 §

socialtjänstlagen (2001:453)

socialtjänstlagen (2022:000)

hjälp att träffa avtal om vårdnad,

hjälp att träffa avtal om vårdnad,

boende och umgänge.

boende och umgänge.

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om ett avtal mellan föräldrarna enligt 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket ska godkännas.

Vid sin prövning av föräldrarnas avtal ska socialnämnden se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Utan hinder av sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlig- hets- och sekretesslagen (2009:400) är en annan socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning skyldig att lämna sådana upplysningar på begäran av den socialnämnd som ska pröva avtalet.

Socialnämndens beslut enligt andra stycket får inte överklagas.

18 §

Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 §

Föräldrar kan enligt 10 kap. 7 §

socialtjänstlagen (2001:453) ge-

socialtjänstlagen (2022:000) ge-

nom samarbetssamtal få hjälp att

nom samarbetssamtal få hjälp att

nå enighet i frågor om vårdnad,

nå enighet i frågor om vårdnad,

boende och umgänge.

boende och umgänge.

I mål om vårdnad, boende eller umgänge får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan föräldrarna.

Om rätten lämnar uppdrag

Om rätten lämnar uppdrag

enligt andra stycket, kan den för-

enligt andra stycket, kan den för-

klara att målet skall vila under en

klara att målet ska vila under en

viss tid. Detsamma gäller om sam-

viss tid. Detsamma gäller om sam-

arbetssamtal redan har inletts och

arbetssamtal redan har inletts och

fortsatta samtal kan antas vara till

fortsatta samtal kan antas vara till

nytta. Om det finns särskilda

nytta. Om det finns särskilda

skäl, kan rätten förlänga den ut-

skäl, kan rätten förlänga den ut-

satta tiden.

satta tiden.

139

Författningsförslag

SOU 2020:47

21kap. 11 §

Vid hämtning och omhänder-

Vid hämtning och omhänder-

tagande skall någon som kan vara

tagande ska någon som kan vara

till stöd för barnet närvara. Finns

till stöd för barnet närvara. Finns

det en sådan kontaktperson för

det en sådan kontaktperson för

barnet som avses i socialtjänst-

barnet som avses i socialtjänst-

lagen (2001:453), bör han eller

lagen (2022:000), bör han eller

hon anlitas. I brådskande fall får

hon anlitas. I brådskande fall får

en åtgärd som krävs för skydd av

en åtgärd som krävs för skydd av

barnet vidtas utan att en person

barnet vidtas utan att en person

till stöd för barnet är närvarande.

till stöd för barnet är närvarande.

Om det är möjligt skall en

Om det är möjligt ska en

barnläkare, barnpsykiater eller

barnläkare, barnpsykiater eller

barnpsykolog medverka vid hämt-

barnpsykolog medverka vid hämt-

ning och omhändertagande.

ning och omhändertagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

140

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.5Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 32 kap. 1 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

32kap. 1 §

Den som är under tjugoett år

Den som är under tjugoett år

och som begått brott får dömas

och som begått brott får dömas

till ungdomsvård om han eller

till ungdomsvård om han eller

hon har ett särskilt behov av vård

hon har ett särskilt behov av vård

eller annan åtgärd enligt social-

eller annan åtgärd enligt social-

tjänstlagen (2001:453) eller lagen

tjänstlagen (2022:000) eller lagen

(1990:52) med särskilda bestäm-

(1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga och så-

melser om vård av unga och så-

dan vård eller åtgärd kan beredas

dan vård eller åtgärd kan beredas

den unge. Vården och åtgärderna

den unge. Vården och åtgärderna

skall syfta till att motverka att den

ska syfta till att motverka att den

unge utvecklas ogynnsamt.

unge utvecklas ogynnsamt.

Ungdomsvård får dömas ut endast om socialtjänstens planerade åtgärder, i förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslig-

hetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet.

 

Skall

åtgärderna vidtas

med

Ska åtgärderna vidtas

med

stöd av

socialtjänstlagen,

skall

stöd av socialtjänstlagen,

ska

rätten meddela föreskrift om att

rätten meddela föreskrift om att

den unge skall följa det ungdoms-

den unge ska följa det ungdoms-

kontrakt som upprättats av social-

kontrakt som upprättats av social-

nämnden. Innehållet i kontraktet

nämnden. Innehållet i kontraktet

skall framgå av domen.

 

ska framgå av domen.

 

Skall

åtgärderna vidtas

med

Ska åtgärderna vidtas

med

stöd av lagen med särskilda be-

stöd av lagen med särskilda be-

stämmelser om vård av unga, skall

stämmelser om vård av unga, ska

den vårdplan som upprättats av

den vårdplan som upprättats av

socialnämnden fogas till domen.

socialnämnden fogas till domen.

Om skada på egendom har

Om skada på egendom har

uppkommit genom brottet och

uppkommit genom brottet och

141

Författningsförslag

SOU 2020:47

det bedöms vara ägnat att främja den unges anpassning i samhäl- let, får rätten, i samband med att den dömer till ungdomsvård, föreskriva att den unge på tid och sätt som anges i domen skall bi- träda den skadelidande med visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars i belysning av brottets och skadans art framstår som lämp- ligt. Sådan föreskrift får meddelas endast med den skadelidandes samtycke.

det bedöms vara ägnat att främja den unges anpassning i samhäl- let, får rätten, i samband med att den dömer till ungdomsvård, föreskriva att den unge på tid och sätt som anges i domen ska bi- träda den skadelidande med visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars i belysning av brottets och skadans art framstår som lämp- ligt. Sådan föreskrift får meddelas endast med den skadelidandes samtycke.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

142

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.6Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Härigenom föreskrivs att 11 och 17 §§ lagen (1964:167) med sär- skilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §

I fråga om den som misstänks

I fråga om den som misstänks

för att ha begått brott innan han

för att ha begått brott innan han

eller hon fyllt arton år ska åkla-

eller hon fyllt arton år ska åkla-

garen, innan beslut fattas i åtals-

garen, innan beslut fattas i åtals-

frågan, inhämta yttrande från so-

frågan, inhämta yttrande från so-

cialnämnden i den kommun som

cialnämnden i den kommun som

enligt socialtjänstlagen (2001:453)

enligt socialtjänstlagen (2022:000)

har ansvaret för den unge, om

har ansvaret för den unge, om

denne har erkänt gärningen eller

denne har erkänt gärningen eller

det annars finns skälig misstanke

det annars finns skälig misstanke

att han eller hon har begått brot-

att han eller hon har begått brot-

tet och sådant yttrande inte in-

tet och sådant yttrande inte in-

hämtats under förundersökningen.

hämtats under förundersökningen.

Yttrande behöver inte inhämtas

Yttrande behöver inte inhämtas

om brottet är ringa, om det är

om brottet är ringa, om det är

uppenbart att det finns förutsätt-

uppenbart att det finns förutsätt-

ningar för straffvarning eller åtals-

ningar för straffvarning eller åtals-

underlåtelse eller om det annars

underlåtelse eller om det annars

är obehövligt.

är obehövligt.

Om förundersökningen gäller brott på vilket fängelse kan följa, ska, om möjligt, undersökningsledaren begära ett sådant yttrande som avses i första stycket senast i samband med delgivning av brotts- misstanke enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken.

Ett yttrande ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden tidigare har vidtagit i fråga om den unge samt en bedöm- ning av om den unge har ett särskilt behov av åtgärder som syftar till att motverka att han eller hon utvecklas ogynnsamt. Vidare ska yttrandet innehålla en redovisning av de åtgärder som nämnden avser att vidta. Åtgärderna ska redovisas i ett ungdomskontrakt om de

143

Författningsförslag

SOU 2020:47

vidtas med stöd av socialtjänstlagen och i en vårdplan om de vidtas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Arten, omfattningen och varaktigheten av åtgärderna ska fram- gå av kontraktet eller vårdplanen. Yttrandet ska, om undersöknings- ledaren eller, i de fall som avses i första stycket, åklagaren begär det eller om nämnden finner det nödvändigt, även innehålla en redo- görelse för den unges personliga utveckling och levnadsomständig- heter i övrigt. Ett yttrande ska också innehålla en bedömning av om ungdomstjänst är en lämplig påföljd med hänsyn till den unges per- son och övriga omständigheter.

Nämnden ska även utan samband med yttrande lämna den som har ansvar för att inhämta yttrande de upplysningar som denne begär i fråga om den unge.

17 §

Straffvarning får beslutas, om den unge blir föremål för sådan åt- gärd som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas vad som är lämpligast för den unge:

1. vård eller annan åtgärd enligt

1. vård eller annan åtgärd enligt

socialtjänstlagen (2001:453),

socialtjänstlagen (2022:000),

2.vård eller annan åtgärd enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller

3.annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd. Straffvarning får också beslutas, om det är uppenbart att brottet

har skett av okynne eller förhastande.

Vid bedömningen av om straffvarning ska beslutas ska åklagaren utöver vad som följer av första och andra styckena särskilt beakta den unges vilja att ersätta målsäganden för skada som uppkommit genom brottet, att avhjälpa eller begränsa skadan, att på annat sätt gottgöra målsäganden eller att medverka till att medling kommer till stånd enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott.

Straffvarning får inte beslutas, om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse därigenom åsidosätts. Vid bedömningen av om något väsentligt allmänt intresse åsidosätts ska det särskilt beaktas om den unge tidigare har gjort sig skyldig till brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

144

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.7Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap. 4 §

För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är denna lag till- lämplig i den utsträckning som framgår av 7 § lagen (2000:625) om

arbetsmarknadspolitiska program.

 

För deltagare i praktik eller

För deltagare i praktik eller

annan kompetenshöjande verk-

annan kompetenshöjande verk-

samhet som har anvisats av social-

samhet som har anvisats av social-

nämnd är denna lag tillämplig i

nämnd är denna lag tillämplig i

den

utsträckning som framgår

den utsträckning som framgår

av

4 kap. 6 § socialtjänstlagen

av 11 kap. 15 § socialtjänstlagen

(2001:453).

(2022:000).

För dem som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är denna lag tillämp- lig i den utsträckning som framgår av 5 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Att denna lag i vissa fall, utöver vad som framgår av 2 § första stycket andra meningen, gäller även utomlands framgår av 5 § lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

145

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.8Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387)

Härigenom föreskrivs att 6 § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

6 §

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska samarbeta med var-

andra och med åklagarmyndigheterna.

 

 

 

Polismyndigheten ska fortlöp-

Polismyndigheten ska fortlöp-

ande samarbeta med myndighet-

ande samarbeta med myndighet-

erna

inom

socialtjänsten och

erna

inom

socialtjänsten och

snarast underrätta dessa om för-

snarast underrätta dessa om för-

hållanden

som

bör föranleda

hållanden

som

bör föranleda

någon åtgärd av dem. Bestäm-

någon åtgärd av dem. Bestäm-

melser om skyldighet att anmäla

melser om skyldighet att anmäla

till socialnämnden att ett barn

till socialnämnden att ett barn

kan

behöva nämndens skydd

kan

behöva nämndens skydd

finns

i 14 kap.

1 § socialtjänst-

finns

i 23 kap.

1 § socialtjänst-

lagen (2001:453).

lagen (2022:000).

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska också samarbeta med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polis- verksamheten.

Andra myndigheter ska ge polisen stöd i dess arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

146

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.9Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Härigenom föreskrivs att 3 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den ska

1.vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder,

2.tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behand- lingen,

3.vara lätt tillgänglig,

4.bygga på respekt för patientens självbestämmande och integ-

ritet,

5.främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdsper- sonalen.

Akuta fall ska behandlas med förtur.

När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Bestämmelser om skyldighet

Bestämmelser om skyldighet

att anmäla till socialnämnden att

att anmäla till socialnämnden att

ett barn kan behöva nämndens

ett barn kan behöva nämndens

skydd finns i 14 kap. 1 § social-

skydd finns i 23 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453).

tjänstlagen (2022:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

147

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.10Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 4 och 47 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

De i 1 kap.

1 §

socialtjänst-

De i 2 kap. 1–3 §§ socialtjänst-

lagen (2001:453) angivna målen

lagen (2022:000) angivna målen

för

samhällets socialtjänst skall

för

samhällets

socialtjänst ska

vara vägledande för all vård som

vara vägledande för all vård som

syftar till att hjälpa enskilda män-

syftar till att hjälpa enskilda män-

niskor att komma ifrån missbruk

niskor att komma ifrån missbruk

av alkohol, narkotika eller flyk-

av alkohol, narkotika eller flyk-

tiga lösningsmedel. Vården skall

tiga

lösningsmedel. Vården ska

bygga på respekt för den enskil-

bygga på respekt för den enskil-

des självbestämmanderätt och in-

des självbestämmanderätt och in-

tegritet och skall så långt det är

tegritet och ska så långt det är

möjligt utformas och genomföras

möjligt utformas och genomföras

i samverkan med den enskilde.

i samverkan med den enskilde.

 

 

 

2 §

 

 

 

 

Vård inom socialtjänsten ges

Vård inom socialtjänsten ges

en

missbrukare

i

samförstånd

en

missbrukare

i

samförstånd

med honom eller henne enligt

med honom eller henne enligt

bestämmelserna

i

socialtjänst-

bestämmelserna

i

socialtjänst-

lagen (2001:453). En missbrukare

lagen (2022:000). En missbrukare

skall dock beredas vård oberoende

ska dock beredas vård oberoende

av eget samtycke under de för-

av eget samtycke under de för-

utsättningar som anges i denna lag

utsättningar som anges i denna lag

(tvångsvård).

 

 

(tvångsvård).

 

 

 

För tvångsvårdens innehåll och

 

 

 

 

utformning gäller bestämmelserna

 

 

 

 

i socialtjänstlagen, om inte något annat anges i denna lag.

148

SOU 2020:47Författningsförslag

4 §

 

Tvångsvård skall beslutas om,

Tvångsvård ska beslutas om,

1.någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, nar- kotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,

2. vårdbehovet inte kan till-

2. vårdbehovet inte kan till-

godoses enligt socialtjänstlagen

godoses enligt socialtjänstlagen

(2001:453) eller på något annat

(2022:000) eller på något annat

sätt, och

sätt, och

3. han eller hon till följd av missbruket

a)utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,

b)löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller

c)kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon när- stående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångs- vård enligt denna lag.

 

 

 

47 §

 

Med

socialnämnden

avses i

Med socialnämnden

avses i

denna lag socialnämnden i den

denna lag socialnämnden i den

kommun

som

enligt

2 a kap.

kommun som enligt

27 kap.

socialtjänstlagen

(2001:453) har

socialtjänstlagen (2022:000) har

ansvaret för att den enskilde får

ansvaret för att den enskilde får

det stöd och den hjälp som han

de insatser som han eller hon be-

eller hon behöver. Att överflytt-

höver. Att överflyttning av ären-

ning av ärenden till en annan

den till en annan socialnämnd kan

socialnämnd kan ske i vissa fall

ske i vissa fall framgår av 27 kap.

framgår av 2 a kap. 10 och 11 §§

10 och 11 §§ socialtjänstlagen.

socialtjänstlagen.

 

 

 

 

Beslut om tvångsvård enligt 5 § och beslut med anledning av omhändertagande enligt 13 § fattas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets den ansvariga kommunen är belägen. Den förvaltningsrätt som meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 44 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

149

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.11Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Härigenom föreskrivs att 1, 10, 24 och 25 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §

Insatser inom socialtjänsten

Insatser inom socialtjänsten

för barn och ungdom ska göras i

för barn och ungdom ska göras i

samförstånd med den unge och

samförstånd med den unge och

hans eller hennes vårdnadshavare

hans eller hennes vårdnadshavare

enligt bestämmelserna i social-

enligt bestämmelserna i social-

tjänstlagen (2001:453). Insat-

tjänstlagen (2022:000). Insat-

serna ska präglas av respekt för

serna ska präglas av respekt för

den unges människovärde och

den unges människovärde och

integritet.

integritet.

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och per- sonliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22, 24 och

31 a §§.

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande.

10 §

Vården skall anses påbörjad när

Vården ska anses påbörjad när

den unge på grund av ett beslut

den unge på grund av ett beslut

om omedelbart omhändertagande

om omedelbart omhändertagande

eller om vård har placerats utan-

eller om vård har placerats utan-

för sitt eget hem.

för sitt eget hem.

150

SOU 2020:47

Författningsförslag

För vårdens innehåll och ut- formning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och föreskrifterna i 11–20 §§.

24 §

Förvaltningsrätten får efter an-

Förvaltningsrätten får efter an-

sökan av socialnämnden för viss

sökan av socialnämnden för viss

tid eller tills vidare förbjuda den

tid eller tills vidare förbjuda den

som har vårdnaden om en

som har vårdnaden om en

underårig att ta denne från ett hem

underårig att ta denne från ett hem

som avses i 6 kap. 6 § första stycket

som avses i 20 kap. 3 § första stycket

socialtjänstlagen (2001:453) om

socialtjänstlagen (2022:000) om

det finns en påtaglig risk för att

det finns en påtaglig risk för att

den unges hälsa eller utveckling

den unges hälsa eller utveckling

skadas om han eller hon skiljs

skadas om han eller hon skiljs

från hemmet (flyttningsförbud).

från hemmet (flyttningsförbud).

25 §

Ansökan om flyttningsförbud

Ansökan om flyttningsförbud

görs av den socialnämnd som har

görs av den socialnämnd som har

lämnat medgivande enligt 6 kap.

lämnat medgivande enligt 20 kap.

6 § socialtjänstlagen (2001:453)

3 § socialtjänstlagen (2022:000)

att ta emot den unge i ett enskilt

att ta emot den unge i ett enskilt

hem. Samma nämnd beslutar om

hem. Samma nämnd beslutar om

tillfälligt flyttningsförbud enligt

tillfälligt flyttningsförbud enligt

27 §.

27 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

151

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.12Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

 

Sjukhem och andra vårdinrätt-

Sjukhem och andra vårdinrätt-

ningar, som övertagits av kom-

ningar, som övertagits av kom-

munerna med stöd av denna lag,

munerna med stöd av denna lag,

skall anses som sådana boende-

ska anses som sådana boende-

former som anges i 5 kap. 5 §

former

som anges i 8 kap. 4 §

andra stycket socialtjänstlagen

första

stycket socialtjänstlagen

(2001:453).

(2022:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

152

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.13Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Härigenom föreskrivs att 15 § folkbokföringslagen (1991:481) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §

En vistelse för service och om-

En vistelse i en sådan särskild

vårdnad eller för stöd, hjälp och

boendeform för äldre personer som

annan lättåtkomlig service i en

avses i 8 kap. 4 § socialtjänstlagen

sådan bostad för äldre människor

(2022:000) i en annan kommun

som avses i 5 kap. 5 § andra och

än den där personen var eller

tredje styckena socialtjänstlagen

borde ha varit folkbokförd när

(2001:453) i en annan kommun

han eller hon flyttade till den

än den där personen var eller

aktuella bostaden, ska inte anses

borde ha varit folkbokförd när

leda till ändrad bosättning om

han eller hon flyttade till den

vistelsen har beslutats av den kom-

aktuella bostaden, ska inte anses

mun där han eller hon var eller

leda till ändrad bosättning om

borde ha varit folkbokförd. Om

vistelsen har beslutats av den kom-

personen inte längre disponerar

mun där han eller hon var eller

en bostad på den fastighet där

borde ha varit folkbokförd. Om

han eller hon förut var eller

personen inte längre disponerar en

borde ha varit folkbokförd, anses

bostad på den fastighet där han

personen bosatt endast i kom-

eller hon förut var eller borde ha

munen eller, om ändrade förhål-

varit folkbokförd, anses personen

landen föranleder det, på en annan

bosatt endast i kommunen eller,

fastighet.

om ändrade förhållanden föran-

 

leder det, på en annan fastighet.

 

Första stycket ska även till-

Första stycket ska även till-

lämpas på den som vistas i ett

lämpas på den som vistas i ett

hem för äldre som drivs av någon

hem för äldre personer som drivs

annan än kommunen, om boen-

av någon annan än kommunen,

det med hänsyn till upplåtelse-

om boendet med hänsyn till upp-

form och tillgång till vård eller

låtelseform och tillgång till insatser

stöd, hjälp och annan lättåtkomlig

och andra lättåtkomliga tjänster

153

Författningsförslag

SOU 2020:47

service kan anses motsvara vistelse som avses i första stycket.

kan anses motsvara vistelse som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

154

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.14Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 31 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

31 a §

 

Om en patient önskar att stöd-

Om en patient önskar att stöd-

personens uppdrag ska övergå till

personens uppdrag ska övergå till

ett uppdrag som kontaktperson

ett uppdrag som kontaktperson

enligt 3 kap.

6 b § socialtjänst-

enligt 11 kap.

5 eller 6 § social-

lagen (2001:453) när tvångsvår-

tjänstlagen (2022:000) när tvångs-

den upphört och stödpersonen

vården upphört och stödpersonen

samtycker till det, ska den nämnd

samtycker till det, ska den nämnd

som avses i 30 § underrätta social-

som avses i 30 § underrätta social-

nämnden i den kommun där

nämnden i den kommun där

patienten är

folkbokförd om

patienten är

folkbokförd om

patientens önskemål.

patientens önskemål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

155

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.15Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Härigenom föreskrivs att 14 a § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 a §

Bestämmelser om skyldighet

Bestämmelser om skyldighet

att anmäla till socialnämnden att

att anmäla till socialnämnden att

ett barn kan behöva nämndens

ett barn kan behöva nämndens

skydd finns i 14 kap. 1 § social-

skydd finns i 23 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453).

tjänstlagen (2022:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

156

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.16Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 16 d och 24 g §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

16 d §

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

1. familjehem, stödboende eller

1. familjehem, stödboende eller

hem för vård eller boende enligt

hem för vård eller boende enligt

6 kap. socialtjänstlagen (2001:453),

9 kap. socialtjänstlagen (2022:000),

2. särskild

boendeform

för

2. särskild

boendeform

för

äldre människor enligt 5 kap. 5 §

äldre

personer

enligt 8 kap.

4 §

andra

eller

tredje

stycket

eller

eller

24 kap.

1 § 2 socialtjänst-

7 kap. 1 § första stycket 2 social-

lagen, eller

 

 

tjänstlagen, eller

 

 

 

 

 

 

 

3. bostad med särskild service

3. bostad med särskilt stöd för

enligt

5 kap.

7 §

tredje stycket

personer med

funktionsnedsätt-

eller 7 kap.

1 §

första

stycket 2

ning enligt 8 kap. 7 § eller 24 kap.

socialtjänstlagen.

 

 

 

1 § 2 socialtjänstlagen.

 

 

 

 

 

 

 

24 g §

 

 

 

Ytterligare bestämmelser om

Ytterligare bestämmelser om

anmälnings- och rapporterings-

anmälnings- och rapporterings-

skyldighet

finns

i

14 kap.

skyldighet finns i 23 kap.

1 §

1 och

3 §§

socialtjänstlagen

och 26 kap. 2 § socialtjänstlagen

(2001:453).

 

 

 

 

 

(2022:000).

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

157

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.17Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som

1.har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),

2.har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppe- hållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller

3.har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag

Den som omfattas av denna lag

har inte rätt till bistånd enligt 4 kap.

har inte rätt till bistånd enligt

1 § socialtjänstlagen (2001:453) för

11 kap. 1 och 8 §§ socialtjänst-

förmåner av motsvarande karak-

lagen (2022:000) för förmåner av

tär. Rätt till bistånd föreligger

motsvarande karaktär. Rätt till bi-

inte heller för bostadskostnader.

stånd föreligger inte heller för

 

bostadskostnader.

3 §

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migra- tionsverket erbjudas plats på en förläggning.

Första stycket gäller inte en-

Första stycket gäller inte en-

samkommande barn som avses i

samkommande barn som avses i

1 § första stycket 1 och 2. För

1 § första stycket 1 och 2. För

dessa barn ska Migrationsverket

dessa barn ska Migrationsverket

i stället anvisa en kommun som

i stället anvisa en kommun som

ska ordna boendet. När Migra-

ska ordna boendet. När Migra-

tionsverket anvisat en kommun

tionsverket anvisat en kommun

158

SOU 2020:47Författningsförslag

ska det anses att barnet vistas i

ska det anses att barnet har sin

den kommunen i den mening

starkaste anknytning till den kom-

som avses i 2 a kap. 1 § social-

munen i den mening som av-

tjänstlagen (2001:453).

ses i 27 kap. 1 § socialtjänstlagen

 

(2022:000).

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn får placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om

1.kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen,

2.placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller

3.det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

159

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.18Förslag till lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och sam- arbete vid internationella adoptioner ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Ansökningar som avses i ar-

Ansökningar som avses i ar-

tikel 14 i konventionen skall göras

tikel 14 i konventionen ska göras

hos socialnämnden i sökandens

hos socialnämnden i sökandens

eller sökandenas hemkommun.

eller sökandenas hemkommun.

Socialnämnden skall

Socialnämnden ska

a)sammanställa rapporter enligt artikel 15.1. i konventionen,

b)pröva frågor om samtycke enligt artikel 17.c i konventionen,

c)vidta åtgärder enligt artikel 21 i konventionen.

I 6 kap 12–15 §§ socialtjänst-

I 22 kap. 3–8 §§ socialtjänst-

lagen (2001:453) finns bestäm-

lagen (2022:000) finns bestäm-

melser om att socialnämnden

melser om att socialnämnden

prövar frågor om medgivande att

prövar frågor om medgivande att

i adoptionssyfte ta emot barn med

i adoptionssyfte ta emot barn med

hemvist utomlands.

hemvist utomlands.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

160

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.19Förslag till lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

Härigenom föreskrivs att 8 b § lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

8 b §

En auktoriserad sammanslutning är skyldig att dokumentera förmedlingsverksamheten. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärenden samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen ska bevaras så länge den kan antas ha betydelse för den som förmedlats för adoption genom sammanslutningen, eller för honom eller henne närstående personer.

Kopia av handlingar som av-

Kopia av handlingar som av-

ser en viss adoption ska skickas

ser en viss adoption ska skickas

till den socialnämnd som avses i

till den socialnämnd som avses i

6 kap. 15 § andra stycket social-

22 kap. 8 § andra stycket social-

tjänstlagen (2001:453).

tjänstlagen (2022:000).

Om sammanslutningen upphör med sin förmedlingsverksamhet, ska dokumentation av förmedlingsverksamheten överlämnas till Myn- digheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för förvaring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

161

4. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i 20 kap. 3 § första stycket och 4 § första stycket social- tjänstlagen (2022:000) samt 9 § lagen (1993:387) om stöd och ser- vice till vissa funktionshindrade, om uppdraget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att den sökande varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte bedrivits yrkes- mässigt.

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.20Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1997:238) om arbetslöshets- försäkring ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §

När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av

1.styrkt sjukdom,

2.vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptiv- barn i 2 år efter barnets ankomst i familjen,

3.vård av närstående när närståendepenning lämnas enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken, eller

4. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i 6 kap. 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om uppdraget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att den sökande varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte bedrivits yrkes- mässigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

162

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.21Förslag till lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 3 a § lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §

För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar uppgående till ett belopp om etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

1.bestämmelserna om bostadsbidrag i 97 kap. 6–10 §§ socialför- säkringsbalken,

2.bestämmelserna om bostadstillägg i 102 kap. 10–13 §§ samma

balk,

3. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 §

3. 11 kap. 1 och 8 §§ och 29 kap.

socialtjänstlagen (2001:453),

1 § socialtjänstlagen (2022:000),

4.17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), och

5.19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions- hindrade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

163

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.22Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

8 kap.

11 §

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Bistånd enligt socialtjänstlagen

(2001:453) och äldreförsörjnings-

(2022:000) och äldreförsörjnings-

stöd enligt 74 kap. socialförsäk-

stöd enligt 74 kap. socialförsäk-

ringsbalken och liknande ersätt-

ringsbalken och liknande ersätt-

ningar är skattefria.

ningar är skattefria.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

164

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.23Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 8 a § lagen (2001:181) om behand- ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap. 8 a §

En socialnämnd får ha direkt-

En socialnämnd får ha direkt-

åtkomst till uppgifter som avses

åtkomst till uppgifter som avses

i 3 § första stycket 1, 4 och 5.

i 3 § första stycket 1, 4 och 5.

Åtkomsten får endast förekomma

Åtkomsten får endast förekomma

om uppgifterna behövs i ärende

om uppgifterna behövs i ärende

om

ekonomiskt

bistånd

enligt

om

ekonomiskt

bistånd

enligt

4 kap. socialtjänstlagen (2001:453)

11 kap. socialtjänstlagen (2022:000)

eller i ärende om återkrav m.m. av

eller i ärende om återkrav m.m. av

sådant bistånd

enligt

9 kap.

sådant bistånd

enligt

30 kap.

samma lag. En socialnämnd får

samma lag. En socialnämnd får

ha

direktåtkomst först

sedan

ha

direktåtkomst först

sedan

Skatteverket har försäkrat sig om

Skatteverket har försäkrat sig om

att handläggare hos socialnämnden

att handläggare hos socialnämnden

bara kan ta del av uppgifter om per-

bara kan ta del av uppgifter om per-

soner som är aktuella i ärenden

soner som är aktuella i ärenden

hos nämnden.

 

 

hos nämnden.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

165

Författningsförslag

SOU 2020:47

1.24Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

8 §

 

 

I fråga om utlämnande av per-

I fråga om utlämnande av per-

sonuppgifter som

finns

inom

sonuppgifter som

finns

inom

socialtjänsten gäller de begräns-

socialtjänsten gäller de begräns-

ningar som följer av offentlighets-

ningar som följer av offentlighets-

och sekretesslagen

(2009:400),

och sekretesslagen

(2009:400),

socialtjänstlagen (2001:453)

och

socialtjänstlagen (2022:000)

och

lagen (1993:387) om stöd och ser-

lagen (1993:387) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade.

vice till vissa funktionshindrade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

166

SOU 2020:47

Författningsförslag

1.25Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Härigenom föreskrivs att 5 och 10 §§ lagen (2002:546) om behand- ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhanda- hållande av information som behövs inom

1.Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller arbets- löshetskassornas verksamhet som underlag för beslut om och kon- troll av förmåner, ersättningar och andra stöd,

2.Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av skatt,

3.Insp