En ny mervärdesskattelag

Del 1

Betänkande av Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen

Stockholm 2020

SOU 2020:31

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020

ISBN 978-91-38-25058-7

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Regeringen beslutade den 22 juni 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra en författningsteknisk översyn av mer- värdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdesskattelag. Regeringen beslutade samtidigt om direktiv för utredningen (dir. 2016:58). Den 6 december 2018 beslutades om tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2018:112) och den 28 november 2019 beslutades om ytterligare ett tilläggsdirektiv (dir. 2019:92).

Ämnesrådet Eva Posjnov (Finansdepartementet) förordnades att vara särskild utredare från och med den 5 september 2016. Den 26 februari 2018 entledigades Eva Posjnov med anledning av att hon tillträdde som biträdande enhetschef på enheten för mervärdesskatt och punktskatter på Finansdepartementet. Eva Posjnov förordnades i stället som sakkunnig, se nedan. Från och med samma dag för- ordnades kammarrättslagmannen Petter Classon (Kammarrätten i Göteborg) att vara särskild utredare, efter att tidigare ha varit för- ordnad som expert i utredningen, se nedan.

Som sakkunniga förordnades från och med den 22 september 2016 f.d. justitierådet Lennart Hamberg (Högsta förvaltningsdomstolen) och ämnesrådet Jan Larsson (Finansdepartementet). Samma dag för- ordnades som experter ämnesrådet Charlotta Carlberg (Närings- departementet), Petter Classon, ämnesrådet Henrik Hammar (Finans- departementet), kanslirådet Jan-Olof Lidström (Finansdepartementet), kanslirådet Johan Lindqvist (Finansdepartementet), ämnesrådet Stina Malmberg (Statsrådsberedningen), kanslirådet Lars Mattisson (Finansdepartementet), rättsliga experten Anneli Möller (Skatte- verket), rättsliga experten Christina Olsson (Skatteverket) och skatte- experten Anna Sandberg Nilsson (Svenskt Näringsliv).

Den 24 mars 2017 entledigades Jan-Olof Lidström för att i stället förordnas som sekreterare i utredningen, se nedan. Den 26 februari 2018 entledigades Petter Classon för att i stället, som ovan nämnts, förordnas som särskild utredare i utredningen. Samma dag ent- ledigades också Jan Larsson och Henrik Hammar. Denna dag för- ordnades också Eva Posjnov som sakkunnig och kanslirådet Elly- Ann Lindström (Finansdepartementet) som expert. Från och med den 1 april 2019 entledigades Christina Olsson för att i stället för- ordnas som sekreterare i utredningen, se nedan. Samma dag för- ordnades Jan-Olof Lidström som expert. Johan Lindqvist entledigades från och med den 1 augusti 2019 och från och med samma dag förordnades rättssakkunnige Johan Magnander (Finansdepartementet) som expert. Från och med den 17 december 2019 förordnades departementssekreterare Raisa Gunnarsson (Finansdepartementet) som expert. Från och med den 20 januari 2020 entledigades Jan-Olof Lidström. Från och med den 1 mars entledigades Lars Mattisson för att i stället förordnas som sekreterare i utredningen, se nedan. Samma dag förordnades kammarrättsrådet Ylva Börjesson (Kammarrätten i Stockholm) som expert efter att tidigare ha varit förordnad som huvudsekreterare i utredningen, se nedan.

Som huvudsekreterare förordnades från och med den 3 oktober 2016 Ylva Börjesson. Som sekreterare förordnades från och med den 5 september 2016 kanslirådet Mia Helenius Lockner (Finansdeparte- mentet). Från och med den 24 april 2017 förordnades Jan-Olof Lidström som sekreterare. Jan-Olof Lidström entledigades den 1 april 2019 för att, som ovan nämnts, förordnas som expert och från och med samma dag förordnades Christina Olsson som sekreterare. Ylva Börjesson entledigades den 28 februari och från och med den 1 mars förordnades Mia Helenius Lockner som huvudsekreterare och Lars Mattisson som sekreterare.

Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om en struk- turell översyn av mervärdesskattelagstiftningen, överlämnar härmed betänkandet En ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31). Två särskilda yttranden bifogas betänkandet.

Utredningens uppdrag är härigenom slutfört.

Stockholm i juni 2020

Petter Classon

/Mia Helenius Lockner

Lars Mattisson

Christina Olsson

Innehåll

Del 1

 

 

Sammanfattning ................................................................

19

1

Författningsförslag.....................................................

25

1.1

Förslag till mervärdesskattelag (0000:000)............................

25

1.2

Förslag till mervärdesskatteförordning (0000:000) ............

230

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter ............

243

1.4Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank...................................................................

244

1.5Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. ........................................

245

1.6Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt ............................................................................

247

1.7Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi .......................................................................

248

1.8Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om

förhandsbesked i skattefrågor ..............................................

249

1.9Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg .................................

250

1.10 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

(1999:1229)............................................................................

251

7

Innehåll

SOU 2020:31

1.11Förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,

 

regioner, kommunalförbund och samordningsförbund ....

256

1.12

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

(2011:1244) ...........................................................................

260

1.13

Förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253)................

284

1.14Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens

myndigheter ..........................................................................

289

1.15 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om

 

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ...............................

290

1.16 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ... 291

1.17Förslag till förordning om ändring i förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars

behörighet m.m.....................................................................

292

1.18Förslag till förordning om ändring i förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska

beskickningar m.fl. ...............................................................

293

1.19 Förslag till förordning om ändring

 

i rättshjälpsförordningen (1997:404) ..................................

296

1.20Förslag till förordning om ändring i förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

beskattningsverksamhet .......................................................

298

1.21

Förslag till förordning om ändring i förordning

 

 

(2002:831) om myndigheters rätt till kompensation

 

 

för ingående mervärdesskatt ................................................

301

1.22

Förslag till förordning om ändring

 

 

i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) ......................

303

2

Utredningens uppdrag och arbete ..............................

305

2.1

Utredningens uppdrag .........................................................

305

8

SOU 2020:31Innehåll

2.2

Utredningens arbete .............................................................

306

2.3

Utredningens prioriteringar .................................................

307

2.4

Betänkandets disposition m.m. ............................................

308

3

En jämförelse mellan ML

 

 

och mervärdesskattedirektivet ...................................

309

3.1

Vårt uppdrag..........................................................................

309

3.2

ML:s begrepp skattskyldig ...................................................

309

3.3

ML:s begrepp omsättning.....................................................

312

 

3.3.1

Inledning ................................................................

312

 

3.3.2

Begreppet omsättning ...........................................

313

3.3.3Omsättning av vara jämfört med artiklarna 2.1 a och 14.1

i mervärdesskattedirektivet ...................................

314

3.3.4Omsättning av tjänst jämfört med artiklarna 2.1 c och 24.1

i mervärdesskattedirektivet ...................................

317

3.3.5Uttag av vara eller tjänst enligt ML jämfört med artiklarna 16 och 26 samt 18 b

i mervärdesskattedirektivet ...................................

318

3.3.6ML:s transaktioner likställda med omsättning jämfört med artikel 17.1

 

 

i mervärdesskattedirektivet ...................................

320

3.4

Avslutande synpunkter.........................................................

321

4

En ny mervärdesskattelag .........................................

325

4.1

En ny mervärdesskattelag.....................................................

325

4.2

Mervärdesskattebestämmelser i annan lagstiftning ............

325

 

4.2.1

Bestämmelser som bör införas i NML .................

326

4.3

NML:s struktur och språk....................................................

331

4.4

Hänvisningar till EU-direktiv och EU-förordningar .........

334

 

4.4.1

Statiska och dynamiska hänvisningar ...................

334

4.4.2Bestämmelse med benämningar

EU-rättsakter ....................................................

336

9

Innehåll

SOU 2020:31

4.5 NML:s systematik och terminologi ....................................

337

4.5.1Problemen med ML:s systematik

och terminologi .....................................................

337

4.5.2NML ska anpassas till mervärdesskattedirektivets systematik

 

 

och terminologi .....................................................

340

 

4.5.3

Ändrade eller nya begrepp, termer och uttryck ..

342

4.6

Begrepp och bestämmelser som slopas ...............................

345

 

4.6.1

Skattskyldig, omsättning samt leverans av vara ..

345

 

4.6.2

Specialbestämmelser om skattskyldighet ............

347

 

4.6.3

Begreppet utländsk beskattningsbar person........

349

 

4.6.4

Definitionen av export..........................................

351

 

4.6.5

Begreppet verksamhet...........................................

352

5

Mervärdesskattens tillämpningsområde ......................

353

5.1

Vårt uppdrag .........................................................................

353

5.2

Mervärdesskattens tillämpningsområde..............................

353

 

5.2.1

Gällande rätt ..........................................................

353

5.2.2Tillämpningsområdet anpassas till

mervärdesskattedirektivet.....................................

356

5.3Tillämpningsområdet för leverans av varor

och tillhandahållande av tjänster..........................................

359

5.3.1

Gällande rätt ..........................................................

359

5.3.2Bestämmelserna om tillämpningsområdet

 

för leverans av varor och tillhandahållande av

 

 

tjänster utformas i enlighet med

 

 

mervärdesskattedirektivet.....................................

361

5.4 Tillämpningsområdet för unionsinterna förvärv av varor..

362

5.4.1

Gällande rätt ..........................................................

362

5.4.2Bestämmelserna som reglerar unionsinterna förvärv av varor inom tillämpningsområdet utformas i huvudsak i enlighet med

mervärdesskattedirektivet.....................................

364

10

SOU 2020:31

Innehåll

5.4.3Bestämmelserna som anger vilka unionsinterna förvärv som inte är föremål för mervärdesskatt utformas i enlighet med

mervärdesskattedirektivet .....................................

365

5.4.4En ny bestämmelse om beräkning av tröskelvärdet för vissa unionsinterna förvärv

 

av varor ...................................................................

366

5.5 Tillämpningsområdet för import av varor ...........................

367

5.5.1

Gällande rätt ..........................................................

367

5.5.2Import av varor som är föremål för

 

 

mervärdesskatt .......................................................

368

6

Beskattningsbara transaktioner .................................

371

6.1

Vårt uppdrag..........................................................................

371

6.2

Begreppet beskattningsbara transaktioner ..........................

371

6.3

Leverans av varor...................................................................

374

 

6.3.1

Gällande rätt ..........................................................

374

 

6.3.2

Definitionen av begreppet leverans av varor........

375

6.4Transaktioner som likställs med leverans av varor

mot ersättning .......................................................................

376

6.4.1Uttag av varor likställs med leverans av varor

 

mot ersättning........................................................

376

6.4.2

Överföring av varor till andra EU-länder

 

 

likställs med leverans av varor mot ersättning .....

377

6.5 Unionsinternt förvärv av varor ............................................

378

6.6Överföringar av varor som likställs med unionsinternt

förvärv av varor mot ersättning............................................

380

6.6.1

Gällande rätt ..........................................................

380

6.6.2

Överföring av varor från andra EU-länder

 

 

likställs med unionsinternt förvärv av varor

 

 

mot ersättning........................................................

381

6.7 Tillhandahållande av tjänster ................................................

382

6.8Uttag av tjänster likställs med tillhandahållande av

tjänster mot ersättning .........................................................

383

11

Innehåll

SOU 2020:31

6.9

Import av varor .....................................................................

384

 

6.9.1

Gällande rätt ..........................................................

384

 

6.9.2

Definitionen av begreppet import av varor .........

386

6.10

Bestämmelser om vouchrar..................................................

387

 

6.10.1

Överlåtelse av enfunktionsvoucher......................

387

 

6.10.2

Hantering av flerfunktionsvoucher .....................

388

7

Beskattningsgrundande händelse

 

 

och redovisningsskyldighet ........................................

391

7.1

Vårt uppdrag .........................................................................

391

7.2Beskattningsgrundande händelse

och redovisningsskyldighet..................................................

391

7.2.1

Gällande rätt ..........................................................

391

7.2.2Begreppet beskattningsgrundande händelse

 

införs ......................................................................

394

7.2.3

Tidpunkt för när vissa kontinuerliga

 

 

leveranser av varor och tjänster äger rum ............

399

7.2.4Slopad särreglering av varor som sänds till

 

 

köpare mot postförskott eller efterkrav

.............. 401

8

Beskattningsunderlag...............................................

405

8.1

Vårt uppdrag .........................................................................

405

8.2

Beskattningsunderlag ...........................................................

405

 

8.2.1

Gällande rätt ..........................................................

405

8.2.2Beskattningsunderlag vid överföring av varor

 

 

till ett annat EU-land ............................................

406

 

8.2.3

Omräkning av valuta.............................................

407

9

Generell skatteplikt och undantag från skatteplikt .......

409

9.1

Vårt uppdrag .........................................................................

409

9.1.1Senare tillsatta utredningar som påverkar

vårt uppdrag...........................................................

410

9.2Bestämmelser om omsättningsland utformas

som undantag från skatteplikt .............................................

410

9.2.1

Gällande rätt ..........................................................

410

12

SOU 2020:31

Innehåll

9.2.2Omsättningsland för export och exportliknande transaktioner utformas

 

 

som undantag från skatteplikt ..............................

412

9.3

Unionsinterna leveranser av punktskattepliktiga varor......

412

 

9.3.1

Villkor att transporten sker under

 

 

 

ett uppskovsförfarande införs...............................

412

9.4

Undantag för luftfartyg ........................................................

414

 

9.4.1

Gällande rätt ..........................................................

414

9.4.2Undantagen för luftfartyg anpassas till

 

 

mervärdesskattedirektivet .....................................

415

9.5

Undantag för krigsfartyg......................................................

417

 

9.5.1

Undantaget för krigsfartyg införs ........................

417

9.6

Undantaget för väpnade styrkor på Cypern .......................

418

 

9.6.1

Gällande rätt ..........................................................

418

 

9.6.2

Undantaget ska gälla i den omfattning

 

 

 

som skattefrihet medges i Cypern........................

419

9.7

Slopade regler om befrielse från skatt vid import ...............

420

10

Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser..............

423

10.1

Vårt uppdrag..........................................................................

423

10.2

Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser.....................

423

 

10.2.1

Gällande rätt ..........................................................

423

 

10.2.2

”Frivillig skattskyldighet” ersätts med

 

 

 

”frivillig beskattning” ............................................

425

10.2.3Fastighetsuthyrningar och bostadsrättsupplåtelser som kan omfattas av

 

 

frivillig beskattning................................................

426

11

Avdrag för och återbetalning av ingående skatt ...........

429

11.1

Vårt uppdrag..........................................................................

429

 

11.1.1

Avsnittets innehåll.................................................

429

11.2

Regelverken kring avdrag och återbetalning .......................

430

 

11.2.1

Gällande rätt ..........................................................

430

13

Innehåll

SOU 2020:31

11.2.2Systematiken och terminologin avseende avdrag och återbetalning anpassas till

 

 

det EU-rättsliga regelverket .................................

431

11.3

Avdragsrätt och begreppet ingående skatt..........................

433

 

11.3.1 Gällande rätt – avdragsrätt....................................

433

 

11.3.2 Gällande rätt – begreppet ingående skatt ............

437

 

11.3.3

Avdragsrätten kopplas till

 

 

 

den beskattningsbara personen ............................

438

 

11.3.4

Avdragsrätten i NML ...........................................

442

11.4

Systematiska och terminologiska följdändringar................

448

11.4.1Avdrag i stället för återbetalning för vissa transaktioner som är undantagna från

skatteplikt ..............................................................

448

11.4.2Avdrag i stället för återbetalning för transaktioner i ekonomisk verksamhet

utanför Sverige ......................................................

450

11.4.3 Avdrag i stället för återbetalning vid

 

en tillfällig unionsintern leverans av

 

ett nytt transportmedel.........................................

451

11.5 Avdrag för ingående skatt vid import av varor ...................

453

11.5.1 Gällande rätt ..........................................................

453

11.5.2En ny bestämmelse om hur avdrag ska styrkas

 

 

vid import ..............................................................

454

11.6

En ny bestämmelse som skiljer avdragsrätt

 

 

från återbetalningsrätt ..........................................................

457

11.7

Återbetalning av mervärdesskatt till beskattningsbara

 

 

personer

.................................................................................

459

 

11.7.1

Gällande rätt ..........................................................

459

 

11.7.2

Tillämpningsområdet för återbetalning

 

 

 

anpassas till trettonde direktivet ..........................

462

11.8

Bestämmelser som flyttas från lag till förordning ..............

463

11.9

En ny bestämmelse som anger vilka transaktioner

 

 

som en ansökan om återbetalning ska avse .........................

464

11.10

Nya bestämmelser om beräkning av tidsfristen

 

 

för när en ansökan om återbetalning ska ha kommit in .....

466

14

SOU 2020:31Innehåll

12

Fakturering .............................................................

469

12.1

Vårt uppdrag..........................................................................

469

12.2

Slopat faktureringskrav vid betalningar i förskott

 

 

eller a conto för undantagna leveranser av varor

 

 

till annat EU-land..................................................................

469

13

Särskild ordning för beskattningsbara personer

 

 

med liten årsomsättning ...........................................

473

13.1

Vårt uppdrag..........................................................................

473

13.2

Särskild ordning för beskattningsbara personer

 

 

med liten årsomsättning .......................................................

473

 

13.2.1 Gällande rätt ..........................................................

473

 

13.2.2 ”Skattebefrielse” ersätts med ”undantag

 

 

från skatteplikt” .....................................................

474

 

13.2.3 Ändrade bestämmelser om hur omsättningen

 

 

ska beräknas ...........................................................

476

 

13.2.4 En uttrycklig bestämmelse om

 

 

avdragsbegränsning införs.....................................

478

14

Särskild ordning för investeringsguld .........................

479

14.1

Vårt uppdrag..........................................................................

479

14.2

Särskild ordning för investeringsguld ..................................

479

 

14.2.1 Gällande rätt ..........................................................

479

 

14.2.2 ”Rätt att bli skattskyldig” ersätts med

 

 

”frivillig beskattning” ............................................

480

 

14.2.3 Rätt till återbetalning av ingående skatt

 

 

blir rätt till avdrag ..................................................

481

15

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ...............

483

15.1

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ......................

483

16

Följdändringar.........................................................

489

16.1

Vårt uppdrag..........................................................................

489

16.2

Följdändringar.......................................................................

489

15

Innehåll

SOU 2020:31

17

Konsekvenser av utredningens förslag ........................

493

17.1

Inledning ...............................................................................

493

17.2

Konsekvenser av en ny mervärdesskattelag ........................

494

17.3

Slopade specialbestämmelser för vissa konstnärer .............

498

Del 2

 

 

18

Författningskommentar ............................................

505

18.1

Förslaget till ny mervärdesskattelag ....................................

506

18.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:146) om

 

 

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter ............

828

18.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

 

 

Sveriges riksbank ..................................................................

828

18.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om

 

 

frihet från skatt vid import, m.m. ........................................

829

18.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

 

 

tobaksskatt ............................................................................

829

18.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

skatt på energi .......................................................................

830

18.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:189) om

 

 

förhandsbesked i skattefrågor..............................................

830

18.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:446) om

 

 

proviantering av fartyg och luftfartyg .................................

831

18.9

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229) ...........................................................................

831

18.10Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,

 

regioner, kommunalförbund och samordningsförbund ....

833

18.11

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

(2011:1244) ...........................................................................

835

18.12

Förslaget till lag om ändring i tullagen (2016:253) ............

843

16

SOU 2020:31

Innehåll

18.13Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens

myndigheter ..........................................................................

845

18.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:696) om

 

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter................................

845

18.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1277) om

 

elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ....

846

Särskilda yttranden ..........................................................

847

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2016:58 ...........................................

853

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2018:112 .........................................

863

Bilaga 3

Kommittédirektiv 2019:92 ...........................................

865

Bilaga 4

Paragrafnyckel NML–ML ............................................

867

Bilaga 5

Paragrafnyckel ML–NML ............................................

891

Bilaga 6

Paragrafnyckel NML–mervärdesskattedirektivet.......

913

17

Sammanfattning

Utredningens uppdrag

Utredningens uppdrag är att genomföra en författningsteknisk över- syn av mervärdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdes- skattelag. Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskatte- lagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad. En särskild målsättning är att den föreslagna lagstiftningen i högre grad ska stå i överensstäm- melse med rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskatte- direktivet), särskilt med avseende på terminologi och struktur.

En viktig utgångspunkt för uppdraget är att rent språkliga och systematiska förändringar inte ska leda till omfattande materiella förändringar av de svenska reglerna. Utredningen ska vidare inte föreslå några materiella förändringar rörande ett antal frågor och områden som har behandlats i vissa andra betänkanden (se vidare avsnitt 2.1 om utredningens uppdrag).

I uppdraget ingår även att föreslå en ny mervärdesskatteförord- ning och att göra följdändringar i andra författningar. Slutligen ska utredningen bedöma de offentligfinansiella konsekvenserna och kon- sekvenserna i övrigt av de författningsförslag som lämnas.

Utredningens förslag

En ny mervärdesskattelag med en tydlig struktur

I enlighet med utredningens uppdrag föreslås en ny mervärdes- skattelag, förkortad NML. För att NML ska få en tydligare struktur och blir mer överskådlig och användarvänlig, föreslår utredningen bl.a. att lagen delas upp i 24 kapitel som i huvudsak är disponerade i

19

Sammanfattning

SOU 2020:31

samma ordning som mervärdesskattedirektivets avdelningar och kapitel. I 1 kap. införs en innehållsförteckning för att det ska vara möjligt att snabbt orientera sig i lagen. Vidare införs många rubriker och underrubriker för att det även ska vara enkelt att snabbt få en överblick inom respektive kapitel. Många kapitel inleds också med en innehållsförteckning över de bestämmelser som finns i kapitlet. Vidare samlas i 2 kap. definitioner och förklaringar av termer och begrepp som används på flera ställen i lagen och i detta kapitel finns även hänvisningar till de definitioner och förklaringar som placerats i andra kapitel.

I syfte att ytterligare anpassa mervärdesskattelagstiftningens struk- tur till direktivet, föreslår utredningen också att de särskilda ord- ningarna i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdes- skatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, inklusive de särskilda ordningar som införs i denna lag genom prop. 2019/20:122, flyttas till NML. Därmed kom- mer dessa ordningar samlas i slutet av lagen tillsammans med de övriga särskilda ordningarna som redan i dag finns i mervärdes- skattelagen (1994:200), förkortad ML. Strukturen på mervärdes- skattelagstiftningen bör därigenom bli mer användarvänlig. En annan fördel med att samla bestämmelserna i NML är att det inte upp- kommer två parallella mervärdesskattelagstiftningar med diverse gränsdragningsproblem som följd. I syfte att i så stor utsträckning som möjligt samla mervärdesskattebestämmelser som bygger på mer- värdesskattedirektivet i NML, flyttas även några bestämmelser om undantag från mervärdesskatt vid import från lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import till NML.

För att bestämmelserna i NML ska vara lättillgängliga har utred- ningen moderniserat språket i den mån det har varit möjligt med hänsyn taget till att lagtextens lydelse ändå ska stå i överensstäm- melse med mervärdesskattedirektivets lydelse. Omfattande bestäm- melser i ML har också delats upp i flera paragrafer. Utredningen har även försökt minska antalet korshänvisningar i NML där det har varit möjligt, och förtydligat befintliga hänvisningar genom att lägga till korta beskrivningar om vad hänvisningarna avser.

20

SOU 2020:31

Sammanfattning

Förslag på anpassningar till mervärdesskattedirektivet

I syfte att uppnå utredningens målsättning att NML i högre grad ska stå i överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet, föreslår utredningen flera systematiska anpassningar av NML till mervärdes- skattedirektivet samt att flera av ML:s begrepp ska slopas och ersättas med mervärdesskattedirektivets begrepp. Nedan följer en kort beskriv- ning av de större förändringarna.

Utredningen föreslår att tillämpningsområdet i NML anpassas till mervärdesskattedirektivets tillämpningsområde så att det, i likhet med direktivet, omfattar både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna beskattningsbara transaktioner. Med beskattningsbara transaktioner, som är ett begrepp från mervärdesskattedirektivet som införs i NML, avses leverans av varor, tillhandahållande av tjänster, unionsinterna förvärv av varor och import av varor. Direktivets uttryck ”föremål för mervärdesskatt” införs också i 3 kap. NML om mervärdesskattens tillämpningsområde och används i betydelsen transaktioner som kan beskattas inom landet. Beskattningsbara transaktioner som är föremål för mervärdesskatt omfattas därmed av tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Uttrycket ”föremål för mervärdesskatt” anger däremot inte uttömmande alla situationer när NML är tillämplig. Vissa bestämmelser i NML kan även gälla för transaktioner som inte är föremål för mervärdesskatt, t.ex. redovis- ningsregler i NML avseende tjänster som anses vara tillhandahållna i ett annat EU-land.

Utredningen föreslår att ML:s begrepp ”skattskyldig” slopas då det inte finns något motsvarande begrepp i mervärdesskattedirek- tivet. I stället används direktivets begrepp ”beskattningsbar person” och ”betalningsskyldig”. Begreppet ”skattskyldighetens inträde” ersätts med direktivets begrepp ”beskattningsgrundande händelse” och ML:s begrepp ”frivillig skattskyldighet” ersätts med ”frivillig beskattning”. I samband med att begreppet skattskyldighet slopas, föreslår utredningen också att specialbestämmelserna i 1 kap. 2 a och 2 b §§ ML om undantag från skattskyldighet för upphovsmans eller upphovsmannens dödsbos omsättning av konstverk slopas, då utredningen anser att dessa bestämmelser saknar stöd i mervärdes- skattedirektivet. Vidare slopas ML:s begrepp ”omsättning” då detta begrepp inte används i mervärdesskattedirektivet. I 3 kap. om mer- värdesskattens tillämpningsområde används i stället uttrycken ”leve-

21

Sammanfattning

SOU 2020:31

rans av varor mot ersättning” och ”tillhandahållande av tjänster mot ersättning”. I övriga delar av lagen används ”leverans av varor” respektive ”tillhandahållande av tjänster” i stället för omsättning.

En ytterligare anpassning till mervärdesskattedirektivets systematik föreslås avseende definitionerna i 5 kap. NML av beskattningsbara transaktioner som rör gränsöverskridande varutransaktioner. I ML utgör motsvarande bestämmelser en sammanslagning av direktivets definitioner och direktivets bestämmelser om platsen för beskattnings- bara transaktioner. Ett exempel är definitionen av unionsinterna för- värv av varor i 2 a kap. ML. Utredningen föreslår att dessa defini- tioner i stället ska utformas på ett landsneutralt sätt och att det sedan, på samma sätt som i direktivet, ska följa av bestämmelserna i 6 kap. om platsen för beskattningsbara transaktioner om en transaktion ska anses vara gjord inom landet.

Vidare föreslås att NML anpassas till mervärdesskattedirektivets systematik när det gäller hur skattebefrielse uppkommer i vissa fall. I ML finns bestämmelser om att en omsättning sker utom landet, och därmed inte beskattas i Sverige, i situationer där motsvarande direktivbestämmelser i stället utgör undantag från skatteplikt. Direk- tivet har därmed ett annat sätt att åstadkomma skattefrihet. Ett sådant exempel är leverans av varor som av säljaren eller för dennes räkning transporteras ut ur EU. Utredningen föreslår att dessa beskattnings- landsbestämmelser görs om till bestämmelser om undantag från skatteplikt i NML.

Utredningen föreslår även att systematiken och terminologin av- seende avdrag för och återbetalning av ingående skatt anpassas till mer- värdesskattedirektivet, direktiv 2008/9/EG1 och direktiv 86/560/EEG2. Det innebär bl.a. att avdragsrätten och återbetalningsrätten kopplas till begreppet beskattningsbar person, och att uppdelningen mellan avdragsrätt och återbetalningsrätt tar sin utgångspunkt i den beskatt- ningsbara personens anknytning till Sverige. Detta innebär att t.ex. bestämmelser som i ML ger rätt till återbetalning av ingående skatt vid vissa från mervärdesskatt undantagna omsättningar, i NML i stället ger avdragsrätt.

1Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat.

2Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av med- lemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter – Regler om återbetalning av mervärdesskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium.

22

SOU 2020:31

Sammanfattning

Övriga förslag

Utredningen föreslår en ny mervärdesskatteförordning, förkortad NMF. Vidare föreslår utredningen följdändringar i skatteförfarande- lagen (2011:1244), skatteförfarandeförordningen (2011:1261), lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import och i ett antal andra författningar.

Konsekvenser av utredningens förslag

Utgångspunkten för utredningen har varit att undvika omfattande materiella förändringar. Utredningen gör därför bedömningen att övergången från ML till NML generellt sett inte leder till några betydande samhällsekonomiska eller offentligfinansiella effekter. På längre sikt kan dock utredningens förslag få positiva samhälls- ekonomiska effekter. Dessa är dock mycket svåra att kvantifiera.

I betänkandet föreslås ett antal mindre materiella förändringar. I dessa fall har konsekvenserna och effekterna bedömts vara ytterst ringa. När det gäller förslaget om slopade specialbestämmelser för vissa konstnärer gör utredningen bedömningen att de berörda konst- närernas försäljning sammantaget påverkas något av förslaget. Bedöm- ningen är dock att någon stor effekt på försäljningen inte bör för- väntas. I den mån försäljningen och därmed konstnärernas ekonomiska resultat skulle påverkas av förslaget bör det i de flesta fall handla om begränsade belopp. Utredningen gör vidare bedömningen att den årliga offentligfinansiella intäkten av förslaget uppgår till omkring 10 miljoner kronor, vilket motsvarar köparnas sammantagna ökade kostnader för inköp av konst.

När kan NML och NMF träda i kraft?

NML och NMF föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

23

1 Författningsförslag

1.1Förslag till mervärdesskattelag (0000:000)

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om mervärdesskatt. Mervärdesskatt är en transaktionsbaserad, indirekt och allmän skatt

på konsumtion. Skatten ska betalas till staten i enlighet med denna lag.

2 § Lagens innehåll är uppdelat enligt följande.

1 kap. Lagens innehåll

2 kap. Definitioner och förklaringar

3 kap. Mervärdesskattens tillämpningsområde

4 kap. Beskattningsbara personer

5 kap. Beskattningsbara transaktioner

6 kap. Platsen för beskattningsbara transaktioner

7 kap. Beskattningsgrundande händelse och redovisning

8 kap. Beskattningsunderlag

9 kap. Skattesatser

10 kap. Generell skatteplikt och undantag

11 kap. Varor i vissa lager

12 kap. Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser

13 kap. Avdrag för ingående skatt

14 kap. Återbetalning av ingående skatt

1Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mer- värdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2019/1995 av den 21 november 2019 om änd- ring av direktiv 2006/112/EG vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor.

25

Författningsförslag

SOU 2020:31

15 kap. Justering av avdrag för ingående skatt som är hänförlig till investeringsvaror

16 kap. Vem som är betalningsskyldig

17 kap. Fakturering

18 kap. Särskild ordning för beskattningsbara personer med liten årsomsättning

19 kap. Särskild ordning för resebyråer

20 kap. Särskild ordning för begagnade varor, konstverk, samlar- föremål och antikviteter

21 kap. Särskild ordning för investeringsguld

22 kap. Särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster

23 kap. Särskild ordning för deklaration och betalning av mer- värdesskatt vid import

24 kap. Överklagande

Bestämmelser om mervärdesskatt i andra författningar

3 § Ytterligare bestämmelser om mervärdesskatt finns i

1.lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund, och

2.lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

4 § Bestämmelser om mervärdesskatt finns även i rådets genom- förandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fast- ställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Bestämmelser om förfarandet i andra författningar

5 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatt finns i skatte- förfarandelagen (2011:1244).

Första stycket gäller inte skatt som

1.omfattas av förfarandet för återbetalning av skatt i 14 kap.,

2.ska redovisas och betalas enligt 22 och 23 kap., eller

3.ska betalas till Tullverket enligt tullagen (2016:253).

26

SOU 2020:31

Författningsförslag

Bestämmelser om omräkningsförfarande för företag som har sin redovisning i euro

6 § Bestämmelser om omräkning från euro till svenska kronor finns, förutom i denna lag, även i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Annan statlig skatt eller avgift

7 § Vid beräkning av en sådan statlig skatt eller avgift som enligt särskilda bestämmelser ska tas ut efter försäljningspriset eller något annat liknande värde ska värdet inte inbegripa kompensation för skatt enligt denna lag.

2 kap. Definitioner och förklaringar

Var finns definitioner och förklaringar?

1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt för- klaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

ankomstort vid del av persontransport inom EU i 6 kap. 18 och 49 §§

anläggning för tillfällig lagring i 24 §

avgångsort vid del av persontransport inom EU i 6 kap. 18 och 49 §§

benämningar för vissa EU-rättsakter i 2 §

beskattningsbar person i 4 kap. 2 och 3 §§

beskattningsbar person i särskilda fall 4 kap. 15–19 §§

beskattningsbara transaktioner i 5 kap. 2 §

beskattningsbar återförsäljare av el m.m. i 6 kap. 20 §

beskattningsbar återförsäljare av begagnade varor m.m. i 20 kap.

10 §

beskattningsår i 3–6 §§

del av persontransport inom EU i 6 kap. 18 och 49 §§

distansförsäljning av varor i 7 och 8 §§

ekonomisk verksamhet i 4 kap. 2 §

elektronisk faktura i 10 §

27

Författningsförslag

SOU 2020:31

enfunktionsvoucher i 27 §

EU eller EU-land i 21 §

faktura i 9 §

fastighet i 11 §

felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §

fri omsättning i 24 §

frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser i 12 kap. 8 och 12 §§

frivillig beskattning för investeringsguld i 21 kap. 7–9 §§

frizon i 24 §

icke-unionsvara i 24 §

import av varor i 5 kap. 35 §

ingående skatt i 13 kap. 4 och 5 §§

investeringsguld i 21 kap. 2 §

kommun i 13 §

korttidsuthyrning av transportmedel i 6 kap. 51 §

leverans av varor i 5 kap. 3 §

marknadsvärde i 14 och 15 §§

mellanhand vid leverans av varor i flera led i 6 kap. 15 §

mervärdesskattegrupp i 4 kap. 7 §

nya transportmedel i 16 §

personbil i 17 §

punktskattepliktiga varor i 18 §

representant i 22 kap. 7 §

statliga affärsverk i 19 §

särskild mervärdesskattedeklaration i 22 kap. 5 §

telekommunikationstjänster i 20 §

temporärt exporterade varor i 24 §

tillhandahållande av tjänster i 5 kap. 25 §

tredje territorium i 22 §

tullager i 24 §

tullförfarandena extern transitering, intern unionstransitering, passiv förädling och tillfällig införsel i 24 §

tullskuld i 24 §

unionsintern varutransport i 6 kap. 41 §

unionsvara i 24 §

utgående skatt i 25 §

uttag av tjänster i 5 kap. 27 och 28 §§

uttag av varor i 5 kap. 8–10 §§

voucher i 26 §.

28

SOU 2020:31

Författningsförslag

Benämningar för vissa EU-rättsakter

2 § I denna lag avses med

direktivet om handel med utsläppsrätter: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410,

dricksvattendirektivet: rådets direktiv 98/83/EG av den 3 novem- ber 1998 om kvaliteten på dricksvatten, i lydelsen enligt kommis- sionens direktiv (EU) 2015/1787,

EU-återbetalningsdirektivet: rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat, i lydelsen enligt direktiv 2010/66/EU,

– förordningen om tullbefrielse: rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version),

genomförandeförordningen: rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämp- ningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

livsmedelsförordningen: Europaparlamentets och rådets förord- ning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

mervärdesskattedirektivet: rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2019/1995,

trettonde direktivet: rådets trettonde direktiv av den 17 novem- ber 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter – Regler om återbetalning av mervärdesskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens terri- torium (86/560/EEG), i den ursprungliga lydelsen,

unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tull- kodex för unionen.

29

Författningsförslag

SOU 2020:31

Beskattningsår

3 § Med beskattningsår avses beskattningsår enligt inkomstskatte- lagen (1999:1229), om inte annat följer av 4–6 §§.

4 § Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för vilken skattskyldighet inte gäller enligt inkomstskattelagen (1999:1229), avses med beskattningsår

1.kalenderåret, eller

2.räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med vad som anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

5 § I ärenden om återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar person som avses i 14 kap. 3 § avses med beskatt- ningsår det kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

6 § Med beskattningsår avses kalenderåret när det gäller skatt enligt denna lag som redovisas enligt

1.22 kap. om särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster, eller

2.bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 358a– 369, 369a–369k eller 369l–369x i mervärdesskattedirektivet.

Distansförsäljning av varor

7 § Med unionsintern distansförsäljning av varor avses leverans av varor som sänds eller transporteras av leverantören eller för dennes räkning från ett annat EU-land än det där försändningen eller trans- porten till förvärvaren avslutas, om

1. varorna levereras till

a)en beskattningsbar person, eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, vars unionsinterna förvärv av varor inte är föremål för mervärdesskatt enligt 3 kap. 4–6 §§ eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 3.1 i mer- värdesskattedirektivet, eller

b)någon annan som inte är en beskattningsbar person, och

2.varorna varken är nya transportmedel eller varor som levereras efter montering eller installation, med eller utan provning, av leve- rantören eller för dennes räkning.

30

SOU 2020:31

Författningsförslag

Transporten eller försändningen ska anses utföras av leverantören eller för dennes räkning även när leverantören medverkar indirekt i den.

8 § Med distansförsäljning av varor importerade från en plats utan- för EU avses leverans av varor som sänds eller transporteras av leverantören eller för dennes räkning från en plats utanför EU till en förvärvare i ett EU-land, om

1. varan levereras till

a)en beskattningsbar person, eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, vars unionsinterna förvärv av varor inte är föremål för mervärdesskatt enligt 3 kap. 4–6 § eller enligt bestäm- melser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 3.1 i mervärdes- skattedirektivet, eller

b)någon annan som inte är en beskattningsbar person, och

2.varorna varken är nya transportmedel eller varor som levereras efter montering eller installation, med eller utan provning, av leve- rantören eller för dennes räkning.

Transporten eller försändningen ska anses utföras av leverantören eller för dennes räkning även när leverantören medverkar indirekt i den.

Faktura

9 § Med faktura avses dokument eller meddelanden i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 17 kap. eller, om faktureringsreglerna i ett annat EU-land gäller enligt artikel 219a i mervärdesskattedirektivet, som uppfyller villkoren för fakturor i det landet.

10 § Med elektronisk faktura avses en faktura enligt 9 § som utfärdas och tas emot i ett elektroniskt format.

Fastighet

11 § Med fastighet avses fast egendom enligt artikel 13b i genom- förandeförordningen.

31

Författningsförslag

SOU 2020:31

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

12 § Med felaktigt debiterad mervärdesskatt avses belopp som inte utgör mervärdesskatt enligt denna lag men som i en faktura eller liknande handling har betecknats som mervärdesskatt.

Kommun

13 § Med kommun avses kommun och region enligt kommunal- lagen (2017:725).

Marknadsvärde

14 § Med marknadsvärde avses hela det belopp som förvärvaren av en vara eller tjänst skulle få betala, vid tidpunkten för leveransen eller tillhandahållandet och i fri konkurrens, till en oberoende leverantör eller tillhandahållare inom landet för en sådan vara eller tjänst i samma försäljningsled som det där leveransen av varan eller tillhandahåll- andet av tjänsten äger rum.

15 § Om ingen jämförbar leverans av varor eller inget jämförbart tillhandahållande av tjänster kan fastställas, utgörs marknadsvärdet

1.när det gäller varor, av ett belopp som inte understiger inköps- priset för varorna eller för liknande varor eller, om inköpspris saknas, av självkostnadspriset, fastställt vid tidpunkten för transaktionen, eller

2.när det gäller tjänster, av ett belopp som inte understiger den beskattningsbara personens kostnad för att tillhandahålla tjänsten.

Nya transportmedel

16 § Med nya transportmedel avses

1.motordrivna marktransportmedel som är avsedda för trans- porter till lands av personer eller varor och som har en motor med en cylindervolym om mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt om mer än 7,2 kilowatt, om leveransen utförs inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före leveransen har körts högst 6 000 kilometer,

32

SOU 2020:31

Författningsförslag

2.fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg som anges i 10 kap. 71 § 1 och 2, om leveransen utförs inom tre månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före leveransen har färdats högst 100 timmar, och

3.luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kilogram, utom sådana luftfartyg som anges i 10 kap. 71 § 3, om de levereras inom tre måna- der efter det att de första gången tagits i bruk eller före leveransen har flugits högst 40 timmar.

Personbil

17 § Med personbil avses även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om lastbilens förarhytt utgör en separat karosserienhet.

Med personbil avses i 5 kap. 29 §, 7 kap. 25 §, 8 kap. 8 § och

13 kap. 20–23 §§ dock inte fordon som är personbil klass II enligt 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och har en totalvikt som

1.överstiger 3 500 kilogram, eller

2.är högst 3 500 kilogram, om fordonets förarhytt utgör en separat karosserienhet.

Punktskattepliktiga varor

18 § Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter, alkohol, alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror såsom dessa varor definieras i gällande unionslagstiftning för punktskatter. Det gäller dock inte gas som levereras genom ett naturgassystem som finns inom unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system.

Statliga affärsverk

19 § Vid tillämpning av denna lag utgör de statliga affärsverken inte en del av staten.

33

Författningsförslag

SOU 2020:31

Telekommunikationstjänster

20 § Med telekommunikationstjänster avses tjänster för

1.överföring, sändning eller mottagning av signaler, text, bilder och ljud eller information i övrigt via tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel, eller

2.överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning inbegripet tillhanda- hållande av tillgång till globala informationsnät.

Territoriella definitioner och förklaringar

21 § Med EU eller ett EU-land avses de territorier som tillhör en medlemsstat enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med undantag för de territorier som anges i 22 §.

Furstendömet Monaco, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia likställs med EU eller EU-land.

22 § Med tredje territorium avses

1.berget Athos,

2.Kanarieöarna,

3.de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i för- draget om Europeiska unionens funktionssätt,

4.Åland,

5.Kanalöarna,

6.Campione d’Italia,

7.de italienska delarna av Luganosjön,

8.ön Helgoland,

9.territoriet Büsingen,

10.Ceuta,

11.Melilla,

12.Livigno.

Territorierna i första stycket 1–7 ingår i unionens tullområde medan territorierna i första stycket 8–12 inte ingår i området.

34

SOU 2020:31

Författningsförslag

23 § Transaktioner med ursprung i eller avsedda för

1.Furstendömet Monaco behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Frankrike,

2.Isle of Man behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Förenade kungariket,

3.Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Cypern.

Tullrelaterade termer och uttryck

24 § Med anläggning för tillfällig lagring, fri omsättning, frizon, icke-unionsvara, temporärt exporterade varor, tullager, tullskuld, unionsvara och tullförfarandena extern transitering, intern unions- transitering, passiv förädling och tillfällig införsel avses detsamma som i unionstullkodexen.

Utgående skatt

25 § Med utgående skatt avses sådan mervärdesskatt som ska redo- visas till staten vid leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster, unionsinterna förvärv av varor eller import av varor.

Vouchrar

26 § Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet att godta det som ersättning eller partiell ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. De varor som ska levereras eller tjänster som ska tillhandahållas eller de potentiella leverantörernas eller tillhandahållarnas identitet måste anges antingen på instrumentet eller i tillhörande dokumentation som inbegriper villkoren för användning av instrumentet.

27 § Med enfunktionsvoucher avses en voucher för vilken det redan när den ställs ut är känt dels med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas för de varor eller tjänster som vouchern avser, dels på vilken plats varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls.

35

Författningsförslag

SOU 2020:31

Med flerfunktionsvoucher avses en annan voucher än en enfunk- tionsvoucher.

3 kap. Mervärdesskattens tillämpningsområde

Transaktioner som är föremål för mervärdesskatt

1 § Enligt denna lag är följande transaktioner föremål för mer- värdesskatt:

1.leverans av varor mot ersättning som görs inom landet av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap,

2.unionsinterna förvärv av varor mot ersättning som görs inom landet av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap eller av en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, om säljaren är en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och som inte

– omfattas av bestämmelserna om undantag från skatteplikt för små företag i artiklarna 282–292 i mervärdesskattedirektivet,

– omfattas av bestämmelserna om distansförsäljning i artikel 33 i mervärdesskattedirektivet, eller

– omfattas av bestämmelserna om monteringsleverans i artikel 36

imervärdesskattedirektivet,

3.tillhandahållande av tjänster mot ersättning som görs inom landet av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap, och

4.import av varor till landet.

2 § Föremål för mervärdesskatt enligt denna lag är även unions- interna förvärv mot ersättning av nya transportmedel, om förvärvet görs inom landet av

1.en beskattningsbar person eller juridisk person som inte är beskattningsbar person, vars övriga förvärv inte är föremål för mer- värdesskatt i enlighet med 4 och 5 §§, eller

2.varje annan person som inte är en beskattningsbar person.

3 § Föremål för mervärdesskatt enligt denna lag är dessutom unions- interna förvärv mot ersättning som görs inom landet av punktskatte- pliktiga varor, om

36

SOU 2020:31

Författningsförslag

1.de görs av en beskattningsbar person eller juridisk person som inte är beskattningsbar person, vars övriga förvärv inte är föremål för mervärdesskatt i enlighet med 4 och 5 §§, och

2.varorna har transporterats till Sverige under ett sådant upp- skovsförfarande som avses i 7 a–7 f §§ lagen (1994:1564) om alkohol- skatt, 3 a kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi eller 8 a–8 e §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Unionsinterna förvärv som inte är föremål för mervärdesskatt

Förvärv där en leverans av varorna inom landet skulle omfattas av undantag

4 § Med avvikelse från 1 § 2 är unionsinterna förvärv av varor inte föremål för mervärdesskatt enligt denna lag, om

1.de görs av en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, och

2.en leverans av varorna inom landet skulle vara undantagen från skatteplikt enligt

– 10 kap. 71, 72, 73, 74 eller 75 §§ om leveranser avseende fartyg och luftfartyg, eller

– 10 kap. 81, 88, 95 eller 96 § om leveranser till utländska beskick- ningar m.fl., part i Nato eller vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern.

Förvärvaren saknar avdrags- eller återbetalningsrätt

5 § Med avvikelse från 1 § 2 är unionsinterna förvärv av andra varor än dels de förvärv som avses i 4 och 8 §§, dels förvärv av nya trans- portmedel och punktskattepliktiga varor inte föremål för mervärdes- skatt enligt denna lag, om de görs av

1.en beskattningsbar person som enbart utför sådana leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som inte medför rätt till avdrag eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 14 kap. 7, 8, 9, 35 eller 36 §, eller

2.en juridisk person som inte är en beskattningsbar person.

37

Författningsförslag

SOU 2020:31

6 § Bestämmelserna i 5 § gäller endast under förutsättning att det sammanlagda beloppet för förvärven under det löpande eller det närmast föregående kalenderåret inte överstiger ett tröskelvärde om 90 000 kronor.

Tröskelvärdet i första stycket utgörs av det sammanlagda beloppet för unionsinterna förvärv av varor enligt 5 §, exklusive mervärdes- skatt som ska betalas eller har betalats i det EU-land som försändelsen eller transporten avgick från.

7 § Skatteverket ska på begäran av en sådan förvärvare som anges i

5§ besluta att dennes unionsinterna förvärv av varor ska vara föremål för mervärdesskatt, även om tröskelvärdet i 6 § inte överstigs. Beslutet ska gälla under två kalenderår.

Förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål m.m.

8 § Unionsinterna förvärv av begagnade varor, konstverk, samlar- föremål, antikviteter och transportmedel är inte föremål för mervärdes- skatt, om de förvärvade varorna har

1.levererats av en beskattningsbar återförsäljare eller en auktions- förrättare som agerar i denna egenskap, och

2.varit föremål för mervärdesskatt i det EU-land där transporten till Sverige påbörjades i enlighet med någon av de särskilda ordning- arna för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter

iartiklarna 312–341 i mervärdesskattedirektivet.

4 kap. Beskattningsbara personer

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

vad som avses med beskattningsbar person och ekonomisk verk- samhet (2 §),

beskattningsbar person vid tillfällig unionsintern leverans av ett nytt transportmedel (3 §),

viss offentlig verksamhet (4 och 5 §§),

ideella föreningar och registrerade trossamfund (6 §),

mervärdesskattegrupper (7–14 §§), och

38

SOU 2020:31

Författningsförslag

beskattningsbara personer i särskilda fall (15–19 §§).

Vad som avses med beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

2 § Med beskattningsbar person avses den som självständigt bedri- ver en ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats det sker och oberoende av dess syfte eller resultat. Anställda och andra personer anses inte bedriva verksamhet självständigt i den utsträckning de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande vad avser arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar.

Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter av dem ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet.

Beskattningsbar person vid tillfällig unionsintern leverans av ett nytt transportmedel

3 § Med beskattningsbar person avses var och en som tillfälligtvis levererar ett nytt transportmedel som transporteras av säljaren eller förvärvaren eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land.

Viss offentlig verksamhet

4 § Verksamhet som bedrivs av staten, ett statligt affärsverk eller en kommun anses inte som ekonomisk verksamhet om den

1.ingår som ett led i myndighetsutövning, eller

2.avser bevis, protokoll eller motsvarande vid myndighetsutövning.

5 § Bestämmelserna i 4 § tillämpas inte om det skulle leda till bety- dande snedvridning av konkurrensen.

39

Författningsförslag

SOU 2020:31

Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt avloppsrening är att anse som ekonomisk verksamhet även i sådana fall som avses i 4 §, när detta utförs mot ersättning.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

6 § Som ekonomisk verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten därifrån utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken dessa inte är skattskyldiga enligt 7 kap. 3 § inkomstskatte- lagen (1999:1229).

Det som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229).

Mervärdesskattegrupper

7 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag får två eller flera beskattningsbara personer anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) om förutsättningarna i 8–13 §§ är uppfyllda. Den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses då som en enda verksamhet.

8 § En mervärdesskattegrupp får bestå av någon av följande grup- peringar av personer:

1.Beskattningsbara personer som står under Finansinspektionens tillsyn och som inte är skyldiga att betala mervärdesskatt därför att deras tillhandahållande av tjänster är undantaget från skatteplikt en- ligt 10 kap. 35 eller 36 §. I gruppen får det också ingå beskattningsbara personer med huvudsaklig inriktning att leverera varor eller tillhanda- hålla tjänster till dem som anges i första meningen. De personer som avses i denna punkt får inte ingå i fler än en mervärdesskattegrupp.

2.Beskattningsbara personer som är kommissionärsföretag och kommittentföretag i ett sådant kommissionärsförhållande som avses

i36 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

9 § Enbart fasta etableringsställen i Sverige får ingå i en mervärdes- skattegrupp.

40

SOU 2020:31

Författningsförslag

10 § En mervärdesskattegrupp får endast bestå av beskattningsbara personer som är nära förbundna med varandra i finansiellt, ekono- miskt och organisatoriskt hänseende.

11 § En mervärdesskattegrupp anses bildad den dag Skatteverket beslutar att de beskattningsbara personerna ska registreras som en sådan grupp (gruppregistrering), eller den senare dag som Skatte- verket bestämmer. Av beslutet ska det framgå vem Skatteverket utsett som huvudman för gruppen.

Grupphuvudman för en mervärdesskattegrupp som

1.avses i 8 § första stycket 1 ska vara den medlem i mervärdes- skattegruppen som de övriga i gruppen föreslår, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta, eller

2.avses i 8 § första stycket 2 ska vara en medlem i mervärdes- skattegruppen som är kommittentföretag.

12 § Efter beslut av Skatteverket får nya beskattningsbara personer träda in i gruppen, medlemmar träda ur gruppen eller grupphuvud- mannen bytas ut.

Gruppregistreringen består till dess Skatteverket har beslutat att den ska upphöra.

Ett beslut om ändring av registreringen enligt första stycket eller om avregistrering enligt andra stycket gäller från och med dagen för beslutet eller den senare dag som Skatteverket bestämmer.

13 § Skatteverket ska besluta om gruppregistrering eller om änd- ring eller avregistrering, om berörda beskattningsbara personer ansöker om detta och det inte finns särskilda skäl som talar mot ett sådant beslut.

Om förutsättningarna för gruppregistrering har upphört eller om det annars finns särskilda skäl, får Skatteverket på eget initiativ besluta om avregistrering.

14 § Om ett förhållande som har legat till grund för gruppregistrering har ändrats, ska grupphuvudmannen underrätta Skatteverket om ändringen. Underrättelsen ska lämnas inom två veckor från det att ändringen inträffade.

41

Författningsförslag

SOU 2020:31

Skatteverket får förelägga en grupphuvudman att lämna en under- rättelse enligt första stycket. I fråga om sådant föreläggande gäller 44 kap. 2–4 §§ och 68 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beskattningsbara personer i särskilda fall

15 § När ett handelsbolag bedriver ekonomisk verksamhet är bolaget en beskattningsbar person.

16 § När ekonomisk verksamhet bedrivs i form av enkelt bolag eller partrederi är varje delägare en beskattningsbar person. Skyldig- heter och rättigheter enligt denna lag gäller för var och en av del- ägarna. När skyldigheterna och rättigheterna går att fördela, gäller de i förhållande till delägarens andel i bolaget eller rederiet.

I 5 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmel- ser om när Skatteverket får besluta att en av delägarna ska vara representant.

17 § När ett statligt affärsverk bedriver ekonomisk verksamhet är affärsverket en beskattningsbar person.

18 § Om en beskattningsbar person försätts i konkurs, är konkurs- boet en beskattningsbar person för den ekonomiska verksamheten efter konkursbeslutet.

19 § Om en beskattningsbar person avlider, är dödsboet en beskatt- ningsbar person för den ekonomiska verksamheten efter dödsfallet.

5 kap. Beskattningsbara transaktioner

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

leverans av varor (3–21 §§),

unionsinternt förvärv av varor (22–24 §§),

tillhandahållande av tjänster (25–34 §§),

import av varor (35 §),

överlåtelse av rörelse (36 §),

42

SOU 2020:31

Författningsförslag

förmedling och försäljning för någon annans räkning (37 §), och

vouchrar (38–42 §§).

2 § Med beskattningsbara transaktioner avses leverans av varor, unionsinterna förvärv av varor, tillhandahållande av tjänster och import av varor.

I vilka fall en beskattningsbar transaktion anses har gjorts inom landet anges i 6 kap.

Leverans av varor

3 § Med leverans av varor avses överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar.

Med leverans av varor avses även

1.överföring av äganderätten till en vara mot ersättning i enlighet med beslut av staten, ett statligt affärsverk eller en kommun eller på uppdrag av dessa, eller

2.faktiskt överlämnande av en vara i överensstämmelse med ett avtal om uthyrning av varor under en viss tid eller om avbetalnings- köp, enligt vilket äganderätten normalt ska övergå senast när den sista avbetalningen har gjorts.

Leverans av varor genom användning av ett elektroniskt gränssnitt

4 § Med elektroniskt gränssnitt avses i 5 och 6 §§ en marknads- plats, en plattform, en portal eller motsvarande.

5 § Om en beskattningsbar person genom användning av ett elek- troniskt gränssnitt möjliggör distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro, ska den beskattningsbara personen anses själv ha förvärvat och levererat dessa varor.

6 § Om en beskattningsbar person genom användning av ett elek- troniskt gränssnitt möjliggör leverans av varor inom EU från en beskattningsbar person som inte är etablerad i EU till någon som inte är en beskattningsbar person, ska den som möjliggör leveransen anses själv ha förvärvat och levererat dessa varor.

43

Författningsförslag

SOU 2020:31

Tillgångar som likställs med materiella tillgångar

7 § Med materiella tillgångar likställs el, gas, värme, kyla och lik- nande.

Uttag av varor

8 § Uttag av varor likställs med leverans av varor mot ersättning. Vad som utgör uttag av varor framgår av 9 och 10 §§.

9 § Med uttag av varor avses att en beskattningsbar person tar ut en vara ur sin rörelse

1.för sitt eget eller personalens privata bruk,

2.för överlåtelse av varan utan ersättning, eller

3.annars för användning för andra ändamål än den egna rörelsen. Överlåtelse av varor utan ersättning anses inte som uttag, om

varorna är gåvor av mindre värde eller varuprover och ges inom ramen för den beskattningsbara personens rörelse.

10 § Med uttag av varor avses även att en beskattningsbar person för över en vara från en verksamhetsgren där transaktionerna medför avdragsrätt till en verksamhetsgren där transaktionerna inte alls eller endast delvis medför avdragsrätt.

11 § Bestämmelserna i 9 och 10 §§ om uttag av varor gäller endast om

1.den ingående skatten vid förvärvet av varan eller dess bestånds- delar helt eller delvis har varit avdragsgill för den beskattningsbara personen,

2.den leverans genom vilken den beskattningsbara personen för- värvat varan har undantagits från skatteplikt enligt 10 kap. 71, 72, 73 eller 75 §, eller

3.den beskattningsbara personens unionsinterna förvärv eller import har undantagits från skatteplikt enligt 10 kap. 71, 72, 73 eller 75 § när varan förts in till Sverige.

44

SOU 2020:31

Författningsförslag

Överföring av varor till andra EU-länder

12 § En beskattningsbar persons överföring av varor från den egna rörelsen till ett annat EU-land likställs med en leverans av varor mot ersättning om inte annat följer av 15 §.

Med överföring av varor till ett annat EU-land avses, med undan- tag för de försändningar och transporter som anges i 13 §, varje försändning eller transport av materiell lös egendom som

1.utförs av en beskattningsbar person eller för denna persons räkning,

2.utförs inom ramen för den beskattningsbara personens rörelse,

och

3.sänds eller transporteras från det EU-land där varan finns till ett annat EU-land.

13 § En sådan försändning eller transport av varor som avses i 12 § utgör inte en överföring av varor till annat EU-land om den avser någon av följande transaktioner:

1.en leverans av varan som utförs av den beskattningsbara personen a) inom landet i enlighet med förutsättningarna om distansför-

säljning i 6 kap. 7 §, eller

b)i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar

iartikel 33 i mervärdesskattedirektivet,

2.en leverans av varan för installation eller montering, om leve- ransen utförs av den beskattningsbara personen

a) inom landet i enlighet med förutsättningarna i 6 kap. 12 §, eller b) i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar

iartikel 36 i mervärdesskattedirektivet,

3.en leverans av varan som utförs av den beskattningsbara personen a) inom landet i enlighet med förutsättningarna om leveranser

ombord på ett fartyg, ett luftfartyg eller ett tåg under en person- transport i 6 kap. 17 §, eller

b)i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar

iartikel 37 i mervärdesskattedirektivet,

4. en leverans av el, gas, värme eller kyla

a)inom landet i enlighet med förutsättningarna i 6 kap. 20–23 eller 24–27 §§, eller

b)i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar

iartikel 38 eller 39 i mervärdesskattedirektivet,

45

Författningsförslag

SOU 2020:31

5.en leverans av varan som utförs av den beskattningsbara personen a) inom landet, i enlighet med förutsättningarna i 10 kap. 46, 65,

66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75 eller 88 §, eller

b)i ett annat EU-land i enlighet med motsvarande förutsättningar

iartikel 138, 146, 147, 148, 151 eller 152 i mervärdesskattedirektivet, 6. ett tillhandahållande av en tjänst som utförs för den beskatt-

ningsbara personen och som innebär att arbete på eller värdering av varan faktiskt utförs i det EU-land där försändningen eller trans- porten avslutas, om varan, efter att arbetet eller värderingen utförts, sänds tillbaka till den beskattningsbara personen i det EU-land som försändningen eller transporten av varan ursprungligen avgick från,

7.tillfällig användning av varan i det EU-land där försändningen eller transporten avslutas, för tillhandahållanden av tjänster som görs av den beskattningsbara person som är etablerad i det EU-land som försändningen eller transporten avgick från, eller

8.tillfällig användning av varan under högst två år i ett annat EU- land, under förutsättning att motsvarande import av varan från en plats utanför EU skulle omfattas av förfarandet för tillfällig införsel och vara helt befriad från importtullar i det EU-landet.

14 § När någon av de förutsättningar som anges i 13 § inte längre uppfylls, anses varan ha överförts till ett annat EU-land i enlighet med 12 §. Överföringen anses i detta fall äga rum vid den tidpunkt då förutsättningen inte längre uppfylls.

Överföring av varor från ett EU-land till avropslager i ett annat EU-land

15 § En överföring av varor från en beskattningsbar persons rörelse till ett avropslager i ett annat EU-land ska inte likställas med en leverans av varor mot ersättning enligt 12 §.

Första stycket gäller endast om

1.varan sänds eller transporteras av en beskattningsbar person eller för dennes räkning från ett EU-land till ett annat EU-land för att där levereras till en annan beskattningsbar person som enligt ett befintligt avtal dem emellan har rätt att förvärva varan,

2.den som överför varan varken har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har något fast etableringsställe i det land som varan sänds eller transporteras till,

46

SOU 2020:31

Författningsförslag

3.den som har rätt att förvärva varan är registrerad för mer- värdesskatt i det land som varan sänds eller transporteras till och den som överför varan har kännedom om den avsedda förvärvarens iden- titet och registreringsnummer för mervärdesskatt när försändningen eller transporten avgår, och

4.den som överför varan

a)registrerar överföringen i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller i ett register enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 243.3 i mervärdesskattedirektivet, samt

b)för in uppgifter om den avsedda förvärvarens registrerings- nummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan sänds eller transporteras till i en

– periodisk sammanställning enligt 35 kap. skatteförfarandelagen, eller

– sammanställning enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 262.2 i mervärdesskattedirektivet.

16 § Vid överföring av en vara enligt 15 § anses följande transak- tioner ha gjorts vid den tidpunkt då varan överlåts till den avsedda förvärvaren, eller någon som ersatt denne enligt 19 §:

1.Den som har överfört varan gör en leverans i det EU-land från vilket varan sändes eller transporterades som undantas från skatte- plikt enligt

a) 10 kap. 46 och 47 §§ i det fall leveransen görs inom landet, eller b) bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 138.1

imervärdesskattedirektivet i det fall leveransen görs i ett annat EU- land.

2.Den som förvärvar varan gör ett unionsinternt förvärv av varor

idet EU-land till vilket varan sändes eller transporterades.

Första stycket gäller om varan överlåts till förvärvaren inom

12 månader från det att varan ankom till det EU-land som den sändes eller transporterades till.

17 § Om varan inte har levererats till en sådan beskattningsbar person som avses i 16 § inom 12 månader från det att varan ankom till det EU-land som den sändes eller transporterades till, ska en överföring av varan anses ha skett enligt 12 §. Tidpunkten för över- föringen ska vara dagen efter 12-månadersperiodens utgång.

47

Författningsförslag

SOU 2020:31

18 § Vid överföring av en vara enligt 15 § får varan skickas tillbaka till det EU-land som den sändes eller transporterades från utan att en överföring av varan ska anses ha skett enligt 12 §, om

1.rätten att såsom ägare förfoga över varan inte har överförts,

2.varan återsänds inom 12 månader från det att varan ankom till det EU-land som den sändes eller transporterades till, och

3.den beskattningsbara person som sände eller transporterade varan anger återsändandet av varan i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller i ett register enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 243.3

imervärdesskattedirektivet.

19 § Om förvärvaren som avses i 15 § byts ut mot en annan beskatt- ningsbar person inom 12 månader från det att varan ankom till det EU-land som den sändes eller transporterades till, ska inte någon överföring av varan enligt 12 § anses ske vid bytet, om

1.övriga villkor i 15 § är uppfyllda, och

2.bytet registreras av den som överför varan i det register som föreskrivs i 39 kap. 14 a § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller en- ligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artikel 243.3 i mervärdesskattedirektivet.

20 § Om något av villkoren i 15 § eller 19 § upphör att vara uppfyllt inom 12 månader från det att varan ankom till det EU-land som den sändes eller transporterades till, ska en överföring av varan anses ske enligt 12 § vid den tidpunkt då villkoret inte längre är uppfyllt.

21 § Om en vara levereras till en annan person än en sådan beskatt- ningsbar person som avses i 16 §, ska villkoren som följer av 15 och 19 §§ anses upphöra att vara uppfyllda vid tidpunkten för leveransen.

Om varan sänds eller transporteras från avropslagret till ett annat land än det EU-land som den ursprungligen sändes eller transporterades från, ska villkoren som följer av 15 och 19 §§ anses upphöra att vara uppfyllda vid den tidpunkt då försändningen eller transporten inleds.

Om varan förstörts, gått förlorad eller stulits, ska villkoren som följer av 15 och 19 §§ anses upphöra att vara uppfyllda den dag då varan förstördes eller försvann eller, om det är omöjligt att fastställa vilken dag detta skedde, den dag det upptäcktes att varan var för- störd eller försvunnen.

48

SOU 2020:31

Författningsförslag

Unionsinternt förvärv av varor

22 § Med unionsinternt förvärv av varor avses förvärv av rätten att såsom ägare förfoga över materiell lös egendom som sänds eller trans- porteras av säljaren, förvärvaren eller för någonderas räkning till för- värvaren i ett annat EU-land än det EU-land som försändningen eller transporten av varorna avgick från.

Om varor som förvärvats av en juridisk person som inte är en beskattningsbar person sänds eller transporteras från en plats utan- för EU och importeras av förvärvaren till ett annat EU-land än det EU-land där försändningen eller transporten avslutas, anses varorna ha sänts eller transporterats från det EU-land dit varorna importerats.

Med unionsinternt förvärv enligt första stycket avses även för- värv från ett avropslager enligt 16 §.

Överföring av varor från andra EU-länder

23 § Med unionsinternt förvärv av varor mot ersättning likställs en beskattningsbar persons användning inom ramen för den egna rörel- sen av varor som sänts eller transporterats av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning från ett annat EU-land där varorna

1.producerats, utvunnits, bearbetats, inköpts,

2.förvärvats genom ett unionsinternt förvärv i den mening som avses i artikel 2.1 b i mervärdesskattedirektivet, eller

3.importerats till det andra EU-landet av den beskattningsbara personen inom ramen för rörelsen.

Försändningar och transporter som enligt 13 § inte utgör över- föring av varor till annat EU-land ska dock inte likställas med unions- internt förvärv av varor mot ersättning.

24 § Vid överföring av varor från ett EU-land till ett avropslager i ett annat EU-land enligt 15–21 §§ gäller 23 § endast om över- föringen likställs med en leverans av varor mot ersättning enligt 12 §.

Tillhandahållande av tjänster

25 § Med tillhandahållande av tjänster avses varje transaktion som inte utgör leverans av varor.

49

Författningsförslag

SOU 2020:31

Uttag av tjänster

26 § Uttag av tjänster likställs med tillhandahållande av tjänster mot ersättning. Vad som utgör uttag av tjänster framgår av 27–32 §§.

27 § Med uttag av tjänster avses att en beskattningsbar person utan ersättning utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för sitt eget eller personalens privata bruk eller annars för annat ändamål än den egna rörelsen.

28 § Med uttag av tjänster avses även att en beskattningsbar person använder eller låter personalen använda en vara som hör till rörelsen för privat bruk eller annars för annat ändamål än den egna rörelsen om

1.den ingående skatten vid förvärvet, tillverkningen eller förhyr- ningen av varan helt eller delvis har varit avdragsgill för den beskatt- ningsbara personen,

2.leveransen eller tillhandahållandet genom vilket den beskatt- ningsbara personen förvärvat eller hyrt varan har undantagits från skatteplikt enligt 10 kap. 71, 72, 73, 75 eller 76 §, eller

3.den beskattningsbara personens unionsinterna förvärv eller import av varan har undantagits från skatteplikt enligt 10 kap. 71, 72, 73 eller 75 § när varan förts in till Sverige.

Första stycket gäller endast om värdet av användningen är mer än ringa.

Uttag av tjänster avseende personbilar och motorcyklar

29 § Med uttag av tjänster avses även att en beskattningsbar person för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en personbil eller motorcykel som hör till rörelsen.

Första stycket gäller endast om värdet av användningen är mer än ringa och

1.vid förvärv eller tillverkning av personbilen eller motorcykeln, den ingående skatten helt eller delvis har varit avdragsgill för den beskattningsbara personen, eller

2.vid förhyrning av personbilen eller motorcykeln, hela den ingående skatt som hänför sig till hyran har varit avdragsgill för den beskattningsbara personen.

50

SOU 2020:31

Författningsförslag

Uttag av tjänster i byggnadsrörelse

30 § Med uttag av tjänster avses även att en beskattningsbar person i en byggnadsrörelse utför eller förvärvar följande tjänster och tillför dem en egen fastighet eller en lägenhet som denna person innehar med hyresrätt eller bostadsrätt:

1.bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och under- håll, eller

2.ritning, projektering, konstruktion eller andra liknande tjänster. Första stycket gäller endast om

1.den beskattningsbara personen även tillhandahåller tjänster åt

andra (byggentreprenader),

2.fastigheten eller lägenheten utgör lagertillgång i byggnadsrörelsen enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och

3.tjänsterna hänför sig till en del av fastigheten eller lägenheten som inte används för transaktioner som medför avdragsrätt.

Första stycket gäller även i de fall den beskattningsbara personen utför tjänster som anges i det stycket på en fastighet eller lägenhet som utgör en annan tillgång i byggnadsrörelsen än lagertillgång om kraven i andra stycket 1 och 3 är uppfyllda.

Uttag av tjänster i övrigt på fastighetsområdet

31 § Med uttag av tjänster avses även att en fastighetsägare utför följande tjänster på en egen fastighet:

1.bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och under-

håll,

2.ritning, projektering, konstruktion eller andra liknande tjänster,

eller

3.lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighets- skötsel.

Första stycket gäller endast om

1.fastigheten utgör en tillgång i fastighetsägarens ekonomiska verksamhet,

2.fastighetsägaren inte skulle haft avdragsrätt för ingående skatt på tjänsterna om de hade tillhandahållits av en annan beskattningsbar person, och

51

Författningsförslag

SOU 2020:31

3.de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskatt- ningsåret överstiger 300 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grundas på lönekostnaderna.

32 § Med uttag av tjänster avses även att en hyresgäst eller bostads- rättshavare utför följande tjänster på en lägenhet som denne innehar med hyresrätt eller bostadsrätt:

1.bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och under- håll, eller

2.ritning, projektering, konstruktion eller andra liknande tjänster. Första stycket gäller endast om

1.lägenheten innehas med hyresrätt eller bostadsrätt i hyresgäst-

ens eller bostadsrättshavarens ekonomiska verksamhet,

2.hyresgästen eller bostadsrättshavaren inte skulle haft avdrags- rätt för ingående skatt på tjänsterna om de hade tillhandahållits av en annan beskattningsbar person, och

3.de nedlagda lönekostnaderna för tjänsterna under beskattnings- året överstiger 300 000 kronor, inräknat skatter och avgifter som grundas på lönekostnaderna.

33 § När en fastighetsägare som även är hyresgäst eller bostads- rättshavare, utför tjänster enligt 31 och 32 §§, gäller beloppsgränsen 300 000 kronor det sammanlagda värdet av de nedlagda lönekost- naderna för tjänsterna under beskattningsåret, inräknat skatter och avgifter som grundas på lönekostnaderna.

34 § Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt inne- has av en medlem i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 4 kap. 7 §, ska gruppen anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostads- rättshavare vid tillämpning av 31–33 §§.

Import av varor

35 § Med import av varor avses införsel till EU av

1.varor som inte är i fri omsättning, och

2.varor i fri omsättning från ett tredje territorium som ingår i unionens tullområde.

52

SOU 2020:31

Författningsförslag

Överlåtelse av rörelse

36 § En sådan överlåtelse av tillgångar i en rörelse, som sker i samband med att hela eller en del av rörelsen överlåts eller i samband med fusion eller liknande förfarande, anses inte som en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster.

Första stycket gäller under förutsättning att den skatt som annars skulle ha tagits ut på överlåtelsen skulle vara avdragsgill för mot- tagaren av tillgångarna eller att mottagaren skulle vara berättigad till återbetalning av denna skatt.

Förmedling och försäljning för någon annans räkning

37 § Om en beskattningsbar person i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för någon annans räkning och tar emot ersättningen för varan eller tjänsten, ska båda anses ha levererat varan eller till- handahållit tjänsten.

Detsamma gäller om ett producentföretag säljer en vara eller en tjänst på auktion för en producents räkning. Med producentföretag avses ett företag som har bildats av producenter för avsättning av deras produktion eller som har tillkommit i detta syfte.

Vouchrar

Enfunktionsvoucher

38 § Varje överlåtelse av en enfunktionsvoucher som görs av en beskattningsbar person som agerar i eget namn ska anses som en leverans av de varor eller tillhandahållande av de tjänster som vouchern avser.

Det faktiska överlämnandet av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot en enfunktionsvoucher som godtas som ersättning eller partiell ersättning av leverantören eller tillhandahåll- aren är inte en självständig transaktion, om inte annat följer av 40 §.

39 § Om en överlåtelse av en enfunktionsvoucher görs av en beskattningsbar person som agerar i en annan beskattningsbar persons namn, ska den i vars namn överlåtelsen sker anses leverera de varor eller tillhandahålla de tjänster som vouchern avser.

53

Författningsförslag

SOU 2020:31

40 § Om den som levererar varor eller tillhandahåller tjänster i ut- byte mot en enfunktionsvoucher inte är den beskattningsbara person som i eget namn ställt ut vouchern, ska leverantören eller tillhanda- hållaren anses ha levererat varorna eller tillhandahållit tjänsterna till denna beskattningsbara person.

Flerfunktionsvoucher

41 § Den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhanda- hållandet av tjänsterna i utbyte mot en flerfunktionsvoucher som godtas som ersättning eller partiell ersättning av leverantören eller tillhandahållaren ska vara föremål för mervärdesskatt i enlighet med 3 kap. 1 §. Tidigare överlåtelser av flerfunktionsvouchern ska dock inte vara föremål för mervärdesskatt.

42 § När en överlåtelse av en flerfunktionsvoucher görs av en annan beskattningsbar person än den som utför den transaktion som är föremål för mervärdesskatt enligt 41 §, ska alla tillhandahållanden av tjänster som kan identifieras, exempelvis distributions- eller mark- nadsföringstjänster, vara föremål för mervärdesskatt.

6 kap. Platsen för beskattningsbara transaktioner

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser som anger om platsen för en beskattningsbar transaktion anses vara inom landet eller utomlands. Bestämmelserna gäller för

leverans av varor (4–27 §§),

unionsinternt förvärv av varor (28–30 §§),

tillhandahållande av tjänster (31–64 §§), och

import av varor (65–67 §§).

54

SOU 2020:31

Författningsförslag

Bestämmelser i andra kapitel

2 § Bestämmelser om platsen för beskattningsbara transaktioner finns även i 19 kap. om särskild ordning för resebyråer och 20 kap. om särskild ordning för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter.

Transaktioner som ska anses vara gjorda utomlands

3 § En transaktion som inte anses vara gjord inom landet enligt detta kapitel eller 19 kap. anses vara gjord utomlands.

Platsen för leverans av varor

Leverans av varor utan transport

4 § Om en vara inte sänds eller transporteras, anses leveransen vara gjord inom landet om varan finns här när leveransen äger rum.

Leverans av varor med transport – huvudregler

5 § Om en vara sänds eller transporteras av leverantören, förvärv- aren eller någon annan, anses leveransen vara gjord inom landet, om varan finns här vid den tidpunkt då försändningen eller transporten till förvärvaren påbörjas. Det gäller under förutsättning att

1.annat inte följer av 8 eller 13 §, eller

2.transporten inte ska hänföras till en annan leverans enligt 14 §.

6 § Om försändningen eller transporten av en vara påbörjas utan- för EU men varan importeras till Sverige, anses leveransen vara gjord inom landet om den görs av den som är skyldig att betala mer- värdesskatten för importen enligt 16 kap. 15–17 §§. Detsamma gäller efterföljande leveranser.

Första stycket gäller inte en distansförsäljning av varor som är gjord enligt 10 §.

55

Författningsförslag

SOU 2020:31

Leverans av varor med transport – unionsintern distansförsäljning

7 § Vid unionsintern distansförsäljning av varor anses leveransen vara gjord inom landet om varan finns här när försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas.

Första stycket gäller dock inte om leveransen av varan anses vara gjord i ett annat EU-land enligt bestämmelser om tröskelvärden som i det landet motsvarar artikel 59c.1 i mervärdesskattedirektivet.

8 § Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 5 §, ska leveransen av varan inte anses vara gjord inom landet, om

1.det är fråga om unionsintern distansförsäljning av varor,

2.försändningen eller transporten av varan avslutas i ett annat EU-land, och

3.annat inte följer av 61 § om tröskelvärden.

Leverans av varor med transport – distansförsäljning vid import

9 § Vid distansförsäljning av varor importerade från en plats utan- för EU till ett annat EU-land anses leveransen vara gjord inom landet om varan finns här när försändningen eller transporten till förvärv- aren avslutas.

10 § Vid distansförsäljning av varor importerade från en plats utan- för EU till Sverige anses leveransen vara gjord utomlands om för- sändningen eller transporten till förvärvaren avslutas i ett annat EU- land.

11 § Vid distansförsäljning av varor importerade från en plats utan- för EU till Sverige anses leveransen vara gjord inom landet, om

1.försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas här, och

2.mervärdesskatt för varorna ska redovisas enligt 22 kap. om sär- skilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhanda- hållanden av tjänster.

56

SOU 2020:31

Författningsförslag

Leverans av varor med transport – monteringsleverans

12 § En leverans av en vara anses vara gjord inom landet om varan sänds eller transporteras av leverantören, förvärvaren eller någon annan för att monteras eller installeras här, med eller utan provning, av leverantören eller för dennes räkning.

13 § Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 5 § ska leveransen av varan inte anses vara gjord inom landet, om varan

1.sänds eller transporteras av leverantören, förvärvaren eller någon annan, och

2.ska installeras eller monteras, med eller utan provning, i ett annat land av leverantören eller för dennes räkning.

Leverans av varor i flera led med transport

14 § Vid flera på varandra följande leveranser av samma vara, med en försändning eller transport av varan från ett EU-land till ett annat EU-land direkt från den första leverantören till den sista kunden i kedjan, ska försändningen eller transporten hänföras till den leverans som görs till mellanhanden.

Försändningen eller transporten ska dock hänföras till den leve- rans som görs av mellanhanden om denne till sin leverantör har meddelat sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan sändes eller transporterades från.

Första och andra styckena gäller dock inte för sådana leveranser av varor genom användning av ett elektroniskt gränssnitt som om- fattas av 5 kap. 6 §.

15 § Med mellanhand avses en leverantör i kedjan, någon annan än den första leverantören, som sänder eller transporterar varan eller låter sända eller transportera varan.

16 § Om en beskattningsbar person anses ha förvärvat och leve- rerat en vara enligt 5 kap. 5 eller 6 §, ska försändningen eller trans- porten av varan hänföras till den personens leverans.

57

Författningsförslag

SOU 2020:31

Leverans av varor ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg

17 § En leverans av en vara ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under den del av en persontransport som genomförs inom EU, anses vara gjord inom landet om avgångsorten finns i Sverige.

För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en fristående transport.

18 § Med del av en persontransport som genomförs inom EU avses den del som utan uppehåll utanför EU utförs mellan avgångsorten och ankomstorten.

Med avgångsorten avses den första orten för påstigning av passa- gerare inom EU. Detta gäller även om en del av transporten dess- förinnan utförts utanför EU.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passa- gerare inom EU för passagerare som stigit på inom EU. Detta gäller även om en del av transporten därefter utförs utanför EU.

19 § En leverans av en vara ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i andra fall än som anges i 17 § anses inte vara gjord inom landet.

Leverans av el, gas, värme eller kyla till en beskattningsbar återförsäljare

20 § Med en beskattningsbar återförsäljare avses i 21–23 §§ en beskattningsbar person vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av el, gas, värme eller kyla består i att sälja sådana varor vidare och vars egen konsumtion av dessa varor är försumbar.

21 § Leverans av el till en beskattningsbar återförsäljare anses vara gjord inom landet, om återförsäljaren antingen har sätet för sin eko- nomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan levereras.

Om återförsäljaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, anses leveransen av elen vara gjord inom landet, om återförsäljaren är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

58

SOU 2020:31

Författningsförslag

22 § Leveransen anses dock inte vara gjord inom landet enligt 21 § om elen levereras till ett fast etableringsställe som återförsäljaren har utomlands.

23 § Bestämmelserna i 21 och 22 §§ gäller även för leverans av

1.gas genom ett naturgassystem som finns inom unionens terri- torium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, och

2.värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Leverans av el, gas, värme eller kyla till någon annan än en beskattningsbar återförsäljare

24 § Leverans av el anses vara gjord inom landet, om

1.förvärvarens faktiska användning och förbrukning av elen äger rum i Sverige, och

2.leveransen görs till någon annan än en sådan beskattningsbar återförsäljare som avses i 20 §.

25 § Om elen inte helt förbrukas av förvärvaren, ska den åter- stående delen av varan ändå anses ha använts och förbrukats i Sverige, om förvärvaren antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket varan leve- reras.

Om förvärvaren varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, ska elen anses ha använts och förbrukats i Sverige, om förvärvaren är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

26 § Elen ska inte anses ha använts och förbrukats i Sverige enligt 25 § om den levereras till ett fast etableringsställe som förvärvaren har utomlands.

27 § Bestämmelserna i 24–26 §§ gäller även för leverans av

1.gas genom ett naturgassystem som finns inom unionens terri- torium eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, och

2.värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

59

Författningsförslag

SOU 2020:31

Platsen för unionsinternt förvärv av varor

Transporten avslutas i Sverige

28 § Ett unionsinternt förvärv anses vara gjort inom landet om varan befinner sig här när försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas.

Förvärvaren har angett ett svenskt registreringsnummer

29 § Ett unionsinternt förvärv anses vara gjort inom landet även om varan inte finns i Sverige när försändningen eller transporten till förvärvaren avslutas, om

1.det är ett sådant förvärv som avses i 3 kap. 1 § 2,

2.förvärvaren är registrerad för mervärdesskatt här i landet och har angett sitt svenska registreringsnummer för mervärdesskatt vid förvärvet, och

3.förvärvaren inte visar att förvärvet varit föremål för mervärdes- skatt i det EU-land där försändningen eller transporten till förvärv- aren avslutats.

I 7 kap. 47 § finns bestämmelser om hur utgående skatt för sådana förvärv som avses i första stycket ska återfås, för det fall förvärvet har varit föremål för mervärdesskatt i ett annat EU-land efter det att förvärvaren har redovisat förvärvet i sin mervärdesskattedeklaration här i landet.

30 § Bestämmelserna i 29 § gäller inte om det unionsinterna för- värvet har ansetts vara föremål för mervärdesskatt i det EU-land där försändningen eller transporten av varan avslutas.

Ett unionsinternt förvärv ska anses ha varit föremål för mer- värdesskatt enligt första stycket, om

1.förvärvaren visar att förvärvet gjorts för en efterföljande leve- rans i det EU-land där försändningen eller transporten av varan avslutas,

2.mottagaren av den leveransen är betalningsskyldig för mer- värdesskatten i enlighet med tillämpningen av artikel 197 i mervärdes- skattedirektivet, och

3.förvärvaren har lämnat uppgift om leveransen i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

60

SOU 2020:31

Författningsförslag

Platsen för tillhandahållande av tjänster

Vilka som ska anses som beskattningsbara personer

31 § Vid tillämpningen av 32–64 §§ ska en

1.beskattningsbar person som även bedriver verksamhet eller genomför transaktioner som inte innefattar sådana beskattningsbara leveranser av varor eller beskattningsbara tillhandahållanden av tjäns- ter som anges i 3 kap. 1 §, anses vara en beskattningsbar person för alla tjänster som denne förvärvar,

2.juridisk person som inte är en beskattningsbar person men som är registrerad för mervärdesskatt eller som skulle ha varit en beskatt- ningsbar person om inte 4 kap. 6 § varit tillämplig, anses vara en beskattningsbar person.

Huvudregel när förvärvaren är en beskattningsbar person

32 § En tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap anses vara tillhandahållen inom landet, om den beskattningsbara personen antingen har sätet för sin ekono- miska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här och tjänsten tillhandahålls detta.

Om den beskattningsbara personen varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, anses tjänsten tillhanda- hållen inom landet, om den beskattningsbara personen är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

33 § Tjänsten anses dock inte tillhandahållen inom landet om den tillhandahålls ett fast etableringsställe som den beskattningsbara per- sonen har utomlands.

Huvudregel när förvärvaren inte är en beskattningsbar person

34 § En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskatt- ningsbar person anses vara tillhandahållen inom landet, om den som tillhandahåller tjänsten antingen har sätet för sin ekonomiska verk- samhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls.

61

Författningsförslag

SOU 2020:31

Om den som tillhandahåller tjänsten varken här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, anses tjänsten tillhanda- hållen inom landet, om denne är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

35 § Tjänsten anses dock inte tillhandahållen inom landet om den tillhandahålls från ett fast etableringsställe som den som tillhanda- håller tjänsten har utomlands.

Förmedlingstjänster

36 § En förmedlingstjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person anses vara tillhandahållen inom landet, om

1.förmedlaren utför tjänsten för någon annans räkning i dennes namn, och

2.den transaktion som förmedlingen avser anses vara gjord inom landet enligt denna lag.

Tjänster med anknytning till fastighet

37 § En tjänst med anknytning till en fastighet anses vara tillhanda- hållen inom landet, om fastigheten ligger i Sverige.

Transporttjänster

38 § En persontransporttjänst anses vara tillhandahållen inom landet, om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land.

39 § En varutransporttjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person anses vara tillhandahållen inom landet, om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land.

Första stycket gäller inte en sådan unionsintern varutransport- tjänst som avses i 40 §.

40 § En unionsintern varutransporttjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person anses vara tillhandahållen inom landet, om avgångsorten finns i Sverige.

62

SOU 2020:31

Författningsförslag

41 § Med unionsintern varutransport avses en transport av varor där avgångsorten och ankomstorten finns i två olika EU-länder.

Med avgångsorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt inleds, utan hänsyn till det avstånd som tillryggalagts till den plats där varorna befinner sig.

Med ankomstorten avses den ort där transporten av varorna fak- tiskt avslutas.

Tjänster med anknytning till transport

42 § En tjänst med anknytning till transport såsom lastning, loss- ning, godshantering och liknande tjänster anses vara tillhandahållen inom landet, om tjänsten

1.tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person, och

2.fysiskt utförs i Sverige.

Värdering av och arbete på lös egendom

43 § En tjänst i form av värdering av eller arbete på en vara som är lös egendom anses vara tillhandahållen inom landet om tjänsten

1.tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person, och

2.fysiskt utförs i Sverige.

Tjänster som har samband med kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande aktiviteter och evenemang

44 § Bestämmelserna i 45 och 46 §§ gäller evenemang och aktivi- teter som är

1.kulturella,

2.konstnärliga,

3.idrottsliga,

4.vetenskapliga,

5.pedagogiska,

6.av underhållningskaraktär, eller

7.liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

63

Författningsförslag

SOU 2020:31

45 § En tjänst som avser tillträde till ett sådant evenemang som anges i 44 § och som tillhandahålls en beskattningsbar person anses vara tillhandahållen inom landet, om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller tjänster i anknytning till tillträdet.

46 § En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en beskatt- ningsbar person i samband med en aktivitet som anges i 44 § anses vara tillhandahållen inom landet, om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller tjänster som är underordnade en sådan tjänst och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar aktiviteten.

Restaurang- och cateringtjänster

47 § En restaurang- eller cateringtjänst anses vara tillhandahållen inom landet, om den fysiskt utförs i Sverige och inte annat följer av 48–50 §§.

Restaurang- och cateringtjänster ombord på tåg

48 § En restaurang- eller cateringtjänst som fysiskt utförs ombord på tåg under den del av en persontransport som genomförs inom EU anses vara tillhandahållen inom landet, om avgångsorten finns i Sverige.

För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en fristående transport.

49 § Med del av en persontransport som genomförs inom EU avses den del som utan uppehåll utanför EU utförs mellan avgångs- orten och ankomstorten.

Med avgångsorten avses den första orten för påstigning av passa- gerare inom EU. Detta gäller även om en del av transporten dess- förinnan utförts utanför EU.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av passa- gerare inom EU för passagerare som stigit på inom EU. Detta gäller även om en del av transporten därefter utförs utanför EU.

64

SOU 2020:31

Författningsförslag

Tjänster ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik

50 § En tjänst som fysiskt utförs ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik anses inte vara tillhandahållen inom landet.

Korttidsuthyrning av transportmedel

51 § En tjänst som avser av korttidsuthyrning av transportmedel anses vara tillhandahållen inom landet om transportmedlet faktiskt ställs till kundens förfogande i Sverige.

Med korttidsuthyrning avses att transportmedlet får innehas eller användas under en sammanhängande period om

1.högst 30 dagar, eller

2.högst 90 dagar, när det gäller fartyg.

Annan uthyrning av transportmedel än korttidsuthyrning

52 § En tjänst som avser uthyrning av transportmedel och som inte är en sådan korttidsuthyrning som avses i 51 § anses vara tillhanda- hållen inom landet, om

1.den tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,

2.kunden är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, och

3.annat inte följer av 53 §.

53 § En tjänst som anses tillhandahållen inom landet enligt 52 § anses dock vara tillhandahållen utomlands, om

1.tjänsten avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till kunden i ett annat EU-land än Sverige,

2.uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i det EU-landet, och

3.tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.

54 § En tjänst som avser uthyrning av transportmedel och som inte är en sådan korttidsuthyrning som avses i 51 § anses vara tillhanda- hållen inom landet, om

1.den tillhandahålls en kund som inte är en beskattningsbar person,

2.den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till kunden i Sverige,

65

Författningsförslag

SOU 2020:31

3.uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige, och

4.tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.

Telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster

55 § Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elek- troniska tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskatt- ningsbar person anses vara tillhandahållna inom landet, om förvärv- aren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Första stycket gäller inte för tjänster som anses vara tillhanda- hållna i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det landet mot- svarar artikel 59c.1 i mervärdesskattedirektivet.

56 § Med elektroniska tjänster avses bland annat tillhandahållande av

1.webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av programvara och utrustning,

2.programvara och uppdatering av denna,

3.bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,

4.musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar och evenemang, och

5.distansundervisning.

Om en tjänst tillhandahålls via e-post, ska detta i sig inte innebära att tjänsten är en elektronisk tjänst.

Tjänster från Sverige till förvärvare utanför EU

57 § Följande tjänster anses vara tillhandahållna utomlands under de förutsättningar som anges i 58 §:

1.överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2.reklam- och annonseringstjänster,

3.tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister och revisorer och andra liknande tjänster samt databehandling och till- handahållande av information,

66

SOU 2020:31

Författningsförslag

4.bank- och finansieringstjänster, med undantag för uthyrning av förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

5.tillhandahållande av personal,

6.uthyrning av varor som är lös egendom, med undantag för alla slags transportmedel,

7.förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

8.tillträde till och överföring eller distribution genom

a)ett system för el,

b)ett naturgassystem som finns inom unionens territorium eller ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, eller

c)ett nät för värme eller kyla, och

9. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 8.

58 § Tjänster som anges i 57 § anses vara tillhandahållna utomlands, om

1.tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person, och

2.förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas utanför EU.

Tjänster som anses vara tillhandahållna utomlands enligt första stycket anses dock tillhandahållna inom landet, om de faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

Tjänster från en plats utanför EU till förvärvare i Sverige

59 § Tjänster som anges i 57 § och som tillhandahålls från en plats utanför EU anses vara tillhandahållna inom landet, om

1.tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,

2.förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, och

3.tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

67

Författningsförslag

SOU 2020:31

Tjänster till beskattningsbara personer som uteslutande utnyttjas eller tillgodogörs utanför EU

60 § En varutransporttjänst, en sådan tjänst med anknytning till transport som avses i 42 § eller en tjänst i form av värdering av eller arbete på en vara som avses i 43 § anses vara tillhandahållen utom- lands, om tjänsten

1.tillhandahålls en beskattningsbar person, och

2.uteslutande utnyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU.

Tröskelvärde vid unionsintern distansförsäljning av varor och tillhandahållande av vissa tjänster

61 § Tillhandahållande av tjänster som omfattas av 55 § och leve- rans av varor som omfattas av 8 § anses också vara gjorda inom landet om

1. tillhandahållaren eller leverantören

a)är etablerad i Sverige och saknar etablering i något annat EU- land, eller

b)saknar etablering men är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet och inte i något annat EU-land,

2. tjänsterna tillhandahålls någon som är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land, eller varorna sänds eller transporteras till ett annat EU-land, och

3. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av varorna och tjänsterna inte överstiger 99 680 kronor under innevarande kalenderår och inte heller översteg detta belopp under det närmast föregående kalenderåret.

62 § Om det belopp som avses i 61 § 3 överskrids, anses tjänsterna tillhandahållna och leveransen av varorna gjord utomlands. Detta gäller från och med det tillhandahållande eller den leverans som med- för att beloppet överskrids.

63 § Även om villkoren i 61 § är uppfyllda får tillhandahållaren eller leverantören begära att tjänsterna ska anses vara tillhandahållna och leveransen av varorna ska anses vara gjord där förvärvaren av tjänsterna är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas eller där försändningen eller transporten av varorna till förvärvaren avslutas.

68

SOU 2020:31

Författningsförslag

64 § Efter en begäran enligt 63 § ska Skatteverket besluta att till- handahållandet av tjänsterna och leveransen av varorna ska anses vara gjorda utomlands. Beslutet gäller tills vidare.

Om ett beslut har fattats enligt första stycket, får bestämmelsen i 61 § inte tillämpas igen förrän efter utgången av det andra kalender- året efter det kalenderår då beslutet fattades.

Platsen för import av varor

65 § Import av en vara anses äga rum i Sverige om varan finns här när den förs in i EU.

66 § Även om varan finns här när den förs in i EU ska importen inte anses äga rum i Sverige, om varan finns i ett annat EU-land när den upphör att omfattas av ett förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från tull eller ett förfarande för extern transitering.

Detsamma gäller varor som är i fri omsättning och förs in till Sverige från ett tredje territorium som utgör en del av unionens tullområde, om varan

1.förflyttas här i landet under ett förfarande för intern unions- transitering enligt unionens tullbestämmelser och hänfördes till det förfarandet genom en deklaration när den fördes in till landet, eller

2.när den förs in till Sverige hade omfattats av 11 kap. 4 § eller ett förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar, om den hade importerats i den mening som avses i 5 kap. 35 § 1.

67 § Import av en vara anses äga rum i Sverige även om varan förs in till ett annat EU-land, om

1.varan omfattas av ett förfarande eller en situation enligt det landets tillämpning av artikel 61 i mervärdesskattedirektivet, och

2.varan finns här i landet när den upphör att omfattas av ett sådant förfarande eller sådan situation.

69

Författningsförslag

SOU 2020:31

7 kap. Beskattningsgrundande händelse och redovisning

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

vad som avses med beskattningsgrundande händelse (3 §),

beskattningsgrundande händelse vid leverans av varor och till- handahållande av tjänster (4–11 §§),

beskattningsgrundande händelse vid unionsinterna förvärv (12 §),

beskattningsgrundande händelse vid import (13 §),

redovisning av utgående skatt – huvudregler (14–17 §§),

redovisning av utgående skatt – specialregler (18–25 §§),

utgående skatt hänförlig till unionsinterna förvärv (26 §),

utgående skatt hänförlig till import (27 §),

valuta vid redovisning av utgående skatt (28 §),

redovisning av leverans av varor och tillhandahållande av tjänster (29 och 30 §§),

redovisning av ingående skatt – huvudregler (31–34 §§),

redovisning av ingående skatt – specialregler (35–39 §§),

ingående skatt hänförlig till unionsinterna förvärv (40 §),

ingående skatt hänförlig till import (41 §),

valuta vid redovisning av ingående skatt (42 §),

ändring av tidigare redovisad utgående skatt (43–47 §§),

ändring av tidigare redovisad ingående skatt (48 §),

redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt (49 och 50 §§),

redovisning av sådan justering av avdrag som avses i 15 kap. (51–54 §§).

Bestämmelser i andra kapitel

2 § Bestämmelser om beskattningsgrundande händelse och redo- visning finns även i 22 kap. om särskilda ordningar för distans- försäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster.

70

SOU 2020:31

Författningsförslag

Vad som avses med beskattningsgrundande händelse

3 § Med beskattningsgrundande händelse avses den händelse genom vilken de rättsliga villkoren för att mervärdesskatt ska bli utkrävbar är uppfyllda. I 4 § och 7–13 §§ anges vid vilken tidpunkt den beskatt- ningsgrundande händelsen inträffar.

Beskattningsgrundande händelse vid leverans av varor och tillhandahållande av tjänster

4 § Vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster inträffar den beskattningsgrundande händelsen när leveransen eller tillhanda- hållandet äger rum, om inte annat följer av 7–11 §§. För leverans eller överföring av varor som är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 46 och 50 §§ gäller dock inte 7 §.

5 § Vid sådan leverans eller överföring av varor till ett annat EU- land som är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 46 eller 50 § och som pågår kontinuerligt under mer än en kalendermånad, anses leveransen eller överföringen äga rum vid utgången av varje kalender- månad till dess den upphör.

6 § Vid sådana tillhandahållanden av tjänster i ett annat EU-land för vilka förvärvaren är betalningsskyldig för mervärdesskatt i det landet i enlighet med artikel 196 i mervärdesskattedirektivet, och av tjänster som avses i 16 kap. 8 §, anses tillhandahållandet äga rum den 31 december varje år, om

1.tjänsterna tillhandahålls kontinuerligt under en tidsperiod som överstiger ett år, och

2.tillhandahållandet inte ger upphov till avräkningar eller betal- ningar under tidsperioden.

Första stycket gäller till dess tillhandahållandet av tjänsterna upphör.

Betalning i förskott

7 § Om den som levererar varor eller tillhandahåller tjänster får ersättning helt eller delvis för en beställd vara eller tjänst före den tid- punkt som avses i 4 §, inträffar den beskattningsgrundande händel-

71

Författningsförslag

SOU 2020:31

sen när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt kommer den som levererar varan eller tillhandahåller tjänsten till godo. Detta gäller dock endast om leveransen eller tillhandahållandet omfattas av skatteplikt när ersättningen kommer den som levererar varan eller tillhandahåller tjänsten till godo.

Bygg- och anläggningstjänster

8 § Vid tillhandahållande av bygg- och anläggningstjänster och leverans av varor i samband med tillhandahållande av sådana tjänster inträffar den beskattningsgrundande händelsen när faktura har utfärdats. Om det inte har utfärdats någon faktura när betalning tas emot eller om faktura inte har utfärdats inom den tid som anges i 17 kap. 13 §, inträffar den beskattningsgrundande händelsen dock enligt 4 eller 7 §.

Tillfälligt registrerad personbil eller motorcykel

9 § Vid leverans av en personbil eller motorcykel som vid leveran- sen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas på en plats utanför EU och som avser att föra fordonet till en plats utanför EU, inträffar den beskattningsgrundande händelsen vid utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades.

Upplåtelse av avverkningsrätt

10 § Vid upplåtelse av avverkningsrätt till skog i de fall som avses i 21 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) inträffar den beskattnings- grundande händelsen allteftersom betalningen tas emot av upplåt- aren.

72

SOU 2020:31

Författningsförslag

Leveranser vid användning av ett elektroniskt gränssnitt

11 § Om en beskattningsbar person anses ha förvärvat och leve- rerat varor enligt 5 kap. 5 eller 6 §, inträffar den beskattningsgrundande händelsen för den leverans av varorna som görs av den beskatt- ningsbara personen när betalningen har godkänts. Detsamma gäller för den leverans av varorna som görs till den beskattningsbara personen.

Beskattningsgrundande händelse vid unionsinterna förvärv

12 § Vid unionsinterna förvärv av varor inträffar den beskattnings- grundande händelsen när förvärvet äger rum. Tidpunkten för förvärvet motsvarar den tidpunkt då leverans av liknande varor inom landet äger rum.

Beskattningsgrundande händelse vid import

13 § Vid import av varor inträffar den beskattningsgrundande händelsen vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullag- stiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det hade funnits en skyldighet att betala tull.

Redovisning av utgående skatt – huvudregler

14 § Om inget annat följer av 15–27 §§, ska utgående skatt redovisas för den redovisningsperiod då

1.den som enligt 16 kap. 4 § är betalningsskyldig för mervärdes- skatt för en leverans av en vara eller ett tillhandahållande av en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört leve- ransen eller tillhandahållandet,

2.den som enligt 16 kap. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eller 13 § eller 21 kap. 10 § är betalningsskyldig för mervärdesskatt för förvärv av en vara eller en tjänst, enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet, eller

3.den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller a conto-betalning.

73

Författningsförslag

SOU 2020:31

15 § Om den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), ska den utgå- ende skatten redovisas för den redovisningsperiod då den beskatt- ningsgrundande händelsen har inträffat.

16 § Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod då betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den som är betalningsskyldig för skatten till godo, om värdet av dennes sam- manlagda årliga omsättning här i landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor. Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid beskattningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisningsperiod då beskattningsåret går ut.

Första stycket gäller också för den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt enligt 16 kap. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eller 13 § eller 21 kap. 10 §.

Första och andra stycket gäller dock inte

1.företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning

ikreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om års- redovisning i försäkringsföretag, eller

2.finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovis- ning enligt någon av de lagar som anges i 1.

17 § Den som tillämpar de allmänna bestämmelserna i 14 § i fråga om redovisning av utgående skatt kan inte övergå till att tillämpa bestämmelserna i 16 § utan att först ansöka om detta hos Skatte- verket. En sådan ansökan får beviljas endast om det finns särskilda skäl.

Redovisning av utgående skatt – specialregler

Överlåtelse av enfunktionsvoucher

18 § Utgående skatt för överlåtelse av en enfunktionsvoucher ska redovisas för den redovisningsperiod då vouchern har överlämnats eller betalning dessförinnan har tagits emot.

Första stycket gäller inte om den som är betalningsskyldig för skatten redovisar utgående skatt enligt 16 §.

74

SOU 2020:31

Författningsförslag

Förbehåll om återtaganderätt

19 § Om den utgående skatten för fordringar avser varor som den som är betalningsskyldig för skatten har sålt med förbehåll om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., ska säljaren alltid redovisa den utgående skatten för den redovisningsperiod då fakturan enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats.

Konkurs

20 § Om den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt har för- satts i konkurs, ska denne redovisa den utgående skatt som hänför sig till leverans, tillhandahållande, förvärv eller import för vilken den beskattningsgrundande händelsen har inträffat före konkursbeslutet för den redovisningsperiod då konkursbeslutet meddelats. Detta gäller dock inte om den betalningsskyldige har varit skyldig att redovisa skatten för en tidigare redovisningsperiod.

Om den utgående skatten ändras efter konkursbeslutet till följd av nedsättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust, tillämpas 43 och 44 §§.

Överlåtelse av rörelse

21 § Om den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt har över- låtit sin rörelse eller en del av den till någon annan, ska överlåtaren redovisa utgående skatt som hänför sig till leverans, tillhandahåll- ande, förvärv eller import för vilken den beskattningsgrundande hän- delsen har inträffat före övertagandet, för den redovisningsperiod då övertagandet har ägt rum. Detta gäller dock inte om den betalnings- skyldige har varit skyldig att redovisa skatten för en tidigare redovis- ningsperiod.

Om den utgående skatten ändras efter övertagandet till följd av nedsättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust, tillämpas 43 och 44 §§.

75

Författningsförslag

SOU 2020:31

Uttag av tjänst som tillhandahållits under flera redovisningsperioder

22 § Vid uttag av en tjänst som har tillhandahållits under en tid som sträcker sig över mer än en redovisningsperiod ska det till varje redovisningsperiod hänföras den del av tjänsten som har tillhanda- hållits under perioden, om inte annat framgår av 23 eller 24 §.

Uttag av tjänst av den som bedriver byggnadsrörelse

23 § Om den som bedriver byggnadsrörelse som avses i inkomst- skattelagen (1999:1229) genom uttag tar i anspråk en tjänst som till större delen avser ny-, till- eller ombyggnad av en egen fastighet eller en lägenhet som denne innehar med hyresrätt eller bostadsrätt, ska denne redovisa sådan utgående skatt som hänför sig till uttaget senast för den redovisningsperiod då fastigheten, lägenheten eller den del av fastigheten eller lägenheten som uttaget avser har kunnat tas i bruk.

Bygg- eller anläggningstjänster eller leverans av varor i samband med sådana tjänster

24 § Vid tillhandahållande av bygg- eller anläggningstjänster eller leverans av varor i samband med tillhandahållande av sådana tjänster ska den utgående skatten på tillhandahållandet eller leveransen redovisas för den redovisningsperiod då faktura har utfärdats. Om den som utför bygg- eller anläggningstjänsten har fått betalning i förskott eller a conto utan faktura, ska redovisning ske för den redo- visningsperiod då betalningen har tagits emot. Redovisning ska dock ske senast för den redovisningsperiod som omfattar den andra kalendermånaden efter den månad då tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats.

Första stycket gäller inte om skatten med tillämpning av 20 eller

21 § ska redovisas tidigare eller om redovisning sker enligt 16 §.

Uttag av tjänst genom användning av personbil eller motorcykel

25 § Om den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt tar ut en tjänst enligt 5 kap. 29 § genom att själv använda eller låta någon annan använda en personbil eller en motorcykel, får redovisningen

76

SOU 2020:31

Författningsförslag

av den utgående skatten för uttaget skjutas upp till dess redovisning ska lämnas för den sista redovisningsperioden under det kalenderår då bilen eller motorcykeln använts.

Utgående skatt hänförlig till unionsinterna förvärv

26 § Utgående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv av varor ska redovisas för den redovisningsperiod då fakturan har utfärdats. Den utgående skatten ska dock redovisas senast för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde dagen i den månad som följer på den månad då den beskattningsgrundande händelsen har inträffat enligt 12 §.

Utgående skatt hänförlig till import

27 § Utgående skatt som hänför sig till import av varor ska redo- visas för den redovisningsperiod då Tullverket har ställt ut en tull- räkning eller ett tullkvitto för importen.

Valuta vid redovisning av utgående skatt

28 § Om den utgående skattens belopp enligt 17 kap. 26 § första stycket har angetts i flera valutor i en faktura, ska den som är betalningsskyldig för skatten vid redovisning av skatten utgå från det skattebelopp som angetts i svenska kronor eller, om den egna redo- visningen är i euro, det skattebelopp som angetts i euro.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av den som saknar etablering inom landet och som har sin redovisning i euro.

77

Författningsförslag

SOU 2020:31

Redovisning av leverans av varor och tillhandahållande av tjänster

Leverans eller överföring av varor till ett annat EU-land

29 § Sådan leverans eller överföring av varor till ett annat EU-land som undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 46 eller 50 § ska redo- visas för den redovisningsperiod då fakturan har utfärdats. Om det inte har utfärdats någon faktura vid den tidpunkt då den senast ska utfärdas enligt 17 kap. 14 §, ska leveransen eller överföringen dock redovisas för den redovisningsperiod då fakturan senast skulle ha utfärdats.

Tillhandahållande av tjänster som ska redovisas i periodisk sammanställning

30 § Tillhandahållande av tjänster som ska tas upp i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarande- lagen (2011:1244), ska redovisas för den redovisningsperiod då den beskattningsgrundande händelsen inträffar.

Redovisning av ingående skatt – huvudregler

31 § Om inget annat följer av 32–41 §§ eller av 20 kap. 18 §, ska ingående skatt dras av för den redovisningsperiod då

1.den som förvärvar en vara eller en tjänst enligt god redovis- ningssed har bokfört eller borde ha bokfört förvärvet, eller

2.den som förvärvar en vara eller en tjänst har lämnat förskotts- eller a conto-betalning.

32 § Om den som ska redovisa ingående skatt inte är bokförings- skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), ska den ingående skatten redovisas för den redovisningsperiod då varan har levererats eller tjänsten har tillhandahållits denne.

33 § Den som redovisar utgående skatt enligt 16 § ska dra av ingående skatten först för den redovisningsperiod då beskattnings- året går ut eller då betalning dessförinnan har gjorts.

78

SOU 2020:31

Författningsförslag

34 § Ingående skatt som hänför sig till leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster för vilka förvärvaren är betalningsskyl- dig för mervärdesskatt enligt 16 kap. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eller 13 § eller 21 kap. 10 § ska, om den utgående skatten redovisas enligt 16 §, tas upp för den redovisningsperiod för vilken den utgående skatten ska redovisas.

Redovisning av ingående skatt – specialregler

Förvärv av en enfunktionsvoucher

35 § Ingående skatt för förvärv av en enfunktionsvoucher ska redo- visas för den redovisningsperiod då vouchern har tagits emot eller betalning dessförinnan har gjorts.

Första stycket gäller inte om den som ska redovisa skatten redo- visar utgående skatt enligt 16 §.

Förbehåll från säljaren om återtaganderätt

36 § Om en vara har förvärvats genom kreditköp med förbehåll från säljaren om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetal- ningsköp mellan näringsidkare m.fl., får den ingående skatten alltid dras av för den redovisningsperiod då en faktura tagits emot.

Bygg- eller anläggningstjänster eller leverans av varor i samband med sådana tjänster

37 § Vid förvärv av sådana tjänster och varor som avses i 24 § får den ingående skatten dras av när redovisning ska ske enligt första stycket i den paragrafen.

Första stycket gäller inte om redovisning sker enligt 16 §.

79

Författningsförslag

SOU 2020:31

Konkurs

38 § Den som har försatts i konkurs ska senast för den redovis- ningsperiod då konkursbeslutet meddelades göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv, import eller förskotts- eller a conto- betalning under tiden innan denne försattes i konkurs.

Förvärv av avverkningsrätt

39 § Vid ett förvärv av avverkningsrätt till skog ska, i de fall som avses i 10 §, avdrag för ingående skatt göras för den redovisnings- period då betalning görs.

Ingående skatt hänförlig till unionsinterna förvärv

40 § Ingående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv av varor ska dras av för den redovisningsperiod då den utgående skatten ska redovisas enligt 26 §.

Ingående skatt hänförlig till import

41 § Ingående skatt som hänför sig till import av varor ska dras av för den redovisningsperiod då utgående skatt för den import som avdraget avser ska redovisas.

Om den utgående skatten inte ska redovisas till Skatteverket, ska den ingående skatten dras av för den redovisningsperiod då Tull- verket har ställt ut tullräkning eller tullkvitto för importen.

Valuta vid redovisning av ingående skatt

42 § Om skattens belopp enligt 17 kap. 26 § första stycket har angetts i flera valutor i en faktura, ska vid redovisningen av den ingå- ende skatten det skattebelopp användas som angetts i svenska kronor eller, om den egna redovisningen är i euro, det skattebelopp som angetts i euro. Om skattebeloppet inte har angetts i svenska kronor eller, om den egna redovisningen är i euro, i euro, ska det skatte- belopp användas som angetts i den valuta som fakturan är utställd i.

80

SOU 2020:31

Författningsförslag

Om skattebeloppet måste räknas om till svenska kronor ska omräkningen göras på det sätt som följer av 8 kap. 22–24 §§.

Andra stycket gäller även i de fall skattebeloppet i fakturan endast angetts i en valuta.

Ändring av tidigare redovisad utgående skatt

43 § Om utgående skatt har redovisats och beskattningsunderlaget för den skatten därefter ändras på grund av nedsättning av priset, återtagande av en vara eller kundförlust enligt 8 kap. 15, 16 eller 17 §, får den som har redovisat skatten minska skatten med ett belopp som motsvarar den del av den tidigare redovisade skatten som är hänförlig till ändringen. Om en kundförlust har föranlett en sådan minskning av skatten och betalning därefter görs, ska det belopp med vilket skatten minskats redovisas på nytt i motsvarande mån.

Om en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kundförlust uppkommit efter det att någon har övertagit en rörelse eller del därav från den som redovisat den utgående skatten, är det dock övertagaren som får göra den i första stycket angivna minsk- ningen.

44 § En minskning av skatten enligt 43 § ska, om inte annat följer av 45 § eller av andra stycket, göras för den redovisningsperiod då nedsättningen av priset, återtagandet av varan eller kundförlusten enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts.

Om den som ska minska skatten enligt 43 § redovisar utgående skatt enligt 15 eller 16 §, ska minskningen av skatten göras på det sätt som gäller för dennes redovisning av utgående skatt, om inte annat följer av 45 §.

45 § Om den som har redovisat utgående skatt försätts i konkurs innan en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en kund- förlust uppkommit, ska en sådan minskning av skatten som avses i 43 § göras för den redovisningsperiod då konkursbeslutet meddelats.

46 § En minskning av skatten enligt 43 § på grund av nedsättning av priset ska grundas på en sådan handling eller ett sådant meddel- ande som avses i 17 kap. 19 §.

81

Författningsförslag

SOU 2020:31

47 § Den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt får på det sätt som gäller för dennes redovisning av utgående skatt dra av ett belopp motsvarande utgående skatt som har redovisats i en deklara- tion, om

1.den redovisade skatten hänför sig till sådana unionsinterna för- värv av varor som avses i 6 kap. 29 §, och

2.förvärvet har varit föremål för mervärdesskatt i ett annat EU-

land.

Ändring av tidigare redovisad ingående skatt

48 § Om den som har gjort avdrag för ingående skatt därefter har tagit emot en sådan handling eller ett sådant meddelande som avses i 17 kap. 19 § avseende denna skatt, ska den avdragna skatten åter- föras med ett belopp som motsvarar den del av den tidigare redo- visade skatten som varit hänförlig till nedsättningen av priset. Avdraget ska återföras på det sätt som gäller för dennes redovisning av ingående skatt.

I det fall en handling eller ett meddelande som avses i 17 kap. 19 § avser en ändring enligt 50 § av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska hela det felaktiga skattebeloppet återföras enligt första stycket, om det inte redan skett.

Om den som har gjort avdrag för ingående skatt har överlåtit sin rörelse eller del av denna efter tidpunkten för avdraget, ska det som sägs i första stycket om återföring av den skatten gälla den som får tillgodogöra sig den prisnedsättning som föranleder återföringen.

Redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt

49 § Den som är betalningsskyldig för mervärdesskatt ska även redovisa felaktigt debiterad mervärdesskatt på det sätt som gäller för dennes redovisning av utgående skatt. Om det felaktiga skattebelop- pet inte motsvaras av någon leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst, ska det redovisas för den period då fakturan eller hand- lingen har utfärdats.

Den som inte är betalningsskyldig för mervärdesskatt ska redo- visa felaktigt debiterad mervärdesskatt i enlighet med 26 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

82

SOU 2020:31

Författningsförslag

50 § Om ett belopp som avses i 49 § första stycket har redovisats, ska beloppet ändras om en sådan handling eller ett sådant med- delande som avses i 17 kap. 19 § utfärdas. Ändringen ska göras för den redovisningsperiod då handlingen eller meddelandet har utfär- dats.

Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket avstå från kravet enligt första stycket på en sådan handling eller ett sådant meddelande som avses i 17 kap. 19 §.

Redovisning av sådan justering av avdrag som avses i 15 kap.

51 § Avdrag för ingående skatt i de fall som avses i 12 kap. 28– 31 §§ samt 15 kap. 3–24 och 27 §§ ska justeras för den första redo- visningsperioden efter det räkenskapsår då användningen ändrats eller överlåtelse skett, om inte annat följer av 52 eller 53 §.

52 § Vid överlåtelse av en fastighet ska överlåtaren justera avdrag för den andra redovisningsperioden efter den då överlåtelsen skett. Om redovisningsperioden för mervärdesskatt är beskattningsår, ska avdraget i stället justeras i enlighet med 51 §.

53 § Vid konkurs ska avdrag justeras för den redovisningsperiod då konkursbeslutet meddelats. Om konkursboet senare ska överta rättighet och skyldighet enligt 15 kap. 25 §, ska även ändringen av justeringsbeloppet göras i konkursgäldenärens redovisning för den redovisningsperiod då konkursbeslutet meddelades. De ändringar på grund av justering som konkursboet ska göra genom övertagandet, ska göras i konkursboets redovisning för de redovisningsperioder som anges i 51 och 52 §§.

54 § När ett tidigare verkställt avdrag ska minskas, justeras det genom att skatt återförs i enlighet med bestämmelserna i 48 §. När ytterligare avdrag för ingående skatt får göras, justeras avdraget genom att redovisad ingående skatt för redovisningsperioden ökas.

83

Författningsförslag

SOU 2020:31

8 kap. Beskattningsunderlag

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om beräkning av beskatt- ningsunderlag. Ytterligare bestämmelser om beräkning av beskatt- ningsunderlag finns i den särskilda ordningen för resebyråer i 19 kap. och i de särskilda ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlar- föremål och antikviteter i 20 kap.

Beskattningsunderlaget vid leverans av varor, tillhandahållande av tjänster och unionsinternt förvärv av varor

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster

2 § Vid leverans av varor och tillhandahållande av tjänster utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen, om inte annat följer av 18 eller 19 §.

Första stycket gäller dock inte uttag av varor eller tjänster eller överföring av varor till ett annat EU-land.

Vad som avses med ersättning

3 § Med ersättning avses i 2, 12, 18 och 19 §§ allt det som leveran- tören eller tillhandahållaren har fått eller ska få för varan eller tjäns- ten från förvärvaren eller en tredje part, inbegripet sådana bidrag som är direkt kopplade till priset för varan eller tjänsten.

4 § Vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster mot en flerfunktionsvoucher ska den ersättning som betalas för vouchern anses som ersättning enligt 2 §. Om det saknas information om det beloppet, ska det monetära värde som anges på flerfunktionsvouchern eller i tillhörande dokumentation anses som ersättning.

Uttag av varor

5 § Vid uttag av varor utgörs beskattningsunderlaget av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget.

84

SOU 2020:31

Författningsförslag

6 § Vid uttag för försäljning från kiosk eller liknande försäljnings- ställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland av andra varor än sådana som avses i 5 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg utgörs beskattningsunder- laget av inköpspriset.

Uttag av tjänster

7 § Vid uttag av tjänster utgörs beskattningsunderlaget av kostna- den vid tidpunkten för uttaget för att utföra eller på annat sätt till- handahålla tjänsterna, om inte annat följer av 8, 9 eller 10 §.

Med kostnad för att utföra eller på annat sätt tillhandahålla tjänst- erna avses den del av de fasta och löpande kostnaderna i rörelsen som hör till tjänsterna.

8 § Vid uttag i form av användande av personbil för privat ändamål enligt 5 kap. 29 § utgörs beskattningsunderlaget av det värde som enligt 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialavgiftslagen (2000:980) har bestämts i fråga om tillhandahållandet av bilförmåner åt anställda.

När det gäller den beskattningsbara personens eget nyttjande får Skatteverket på ansökan bestämma beskattningsunderlaget enligt de grunder som anges i 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialavgiftslagen. Det- samma gäller i fråga om delägare i handelsbolag.

9 § Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter, hyresrätter och bostadsrätter som avses i 5 kap. 30, 31 eller 32 § utgörs beskatt- ningsunderlaget av

1.de nedlagda kostnaderna,

2.beräknad ränta på kapital, annat än lånat, som är nedlagt i sådant varulager eller sådana andra tillgångar än omsättningstillgångar som används för tjänsterna, och

3.värdet av arbete som personligen utförts av de personer som avses i 5 kap. 30, 31 eller 32 §.

10 § Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter, hyresrätter och bostadsrätter som avses i 5 kap. 31 eller 32 § utgörs dock beskatt- ningsunderlaget av lönekostnaderna, inräknat skatter och avgifter som

85

Författningsförslag

SOU 2020:31

grundas på dessa kostnader, om fastighetsägaren i 5 kap. 31 § eller hyresgästen eller bostadsrättshavaren i 5 kap. 32 § begär det.

Överföring av varor till ett annat EU-land

11 § Vid överföring av varor till ett annat EU-land utgörs beskatt- ningsunderlaget av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för överföringen av varorna.

Unionsinternt förvärv av varor

12 § Vid unionsinternt förvärv av varor utgörs beskattningsunder- laget av ersättningen och punktskatt som förvärvaren påförts i ett annat EU-land, om inte annat följer av 18 §.

Första stycket gäller dock inte överföring av varor från ett annat EU-land.

Överföring av varor från ett annat EU-land

13 § Vid överföring av varor från ett annat EU-land utgörs beskatt- ningsunderlaget av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för över- föringen av varorna.

Vad som ska ingå i beskattningsunderlaget

14 § I beskattningsunderlaget ska det ingå skatter och avgifter utom skatt enligt denna lag. I beskattningsunderlaget ska det även ingå bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäk- ringskostnader som leverantören eller tillhandahållaren tar ut av för- värvaren.

86

SOU 2020:31

Författningsförslag

Vad som inte ska ingå i beskattningsunderlaget

15 § Följande belopp ska inte ingå i beskattningsunderlaget:

1.prisnedsättning på grund av betalning före förfallodagen,

2.prisnedsättningar och rabatter till förvärvaren som ges vid tid- punkten för leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna,

3.prisnedsättning som ges efter det att leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna ägt rum om inte annat följer av andra stycket.

I beskattningsunderlaget ska det ingå belopp som avses i första stycket 3 om leverantören eller tillhandahållaren och förvärvaren avtalat om detta.

16 § Om en vara återtas med stöd av förbehåll om återtaganderätt enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., får leverantören minska beskattningsunderlaget med vad denne vid avräkning med förvärv- aren tillgodoräknar förvärvaren för den återtagna varans värde. Denna rätt gäller endast om leverantören kan visa att den ingående skatt som hänför sig till förvärvet av varan inte till någon del varit avdrags- gill för förvärvaren.

17 § Om en förlust uppkommer på leverantörens eller tillhanda- hållarens fordran som avser ersättning för en vara eller en tjänst (kundförlust), får denne minska beskattningsunderlaget med för- lusten.

Omvärdering av beskattningsunderlaget

18 § I sådana fall som avses i 2 och 12 §§ utgörs beskattningsunder- laget av marknadsvärdet respektive marknadsvärdet och punktskatt som förvärvaren påförts i ett annat EU-land, om

1.ersättningen är lägre än marknadsvärdet,

2.mervärdesskatten inte är fullt avdragsgill för förvärvaren,

3.leverantören eller tillhandahållaren och förvärvaren är förbundna med varandra, och

4.den som är skyldig att betala mervärdesskatten inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknadsmässigt betingad.

87

Författningsförslag

SOU 2020:31

19 § I ett sådant fall som avses i 2 § utgörs beskattningsunderlaget av marknadsvärdet, om

1.ersättningen är lägre än marknadsvärdet och avser en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster som ska undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35 eller 36 §, 37 § 2 eller 38 §, eller är högre än marknadsvärdet,

2.leverantören eller tillhandahållaren inte har full avdragsrätt,

3.leverantörens eller tillhandahållarens avdragsbelopp med stöd av 13 kap. 29 § andra stycket om uppdelning efter skälig grund bestäms genom att den del av årsomsättningen som medför avdragsrätt sätts

irelation till den totala årsomsättningen,

4.leverantören eller tillhandahållaren och förvärvaren är förbundna med varandra, och

5.leverantören eller tillhandahållaren inte kan göra sannolikt att ersättningen är marknadsmässigt betingad.

20 § En leverantör eller en tillhandahållare och en förvärvare ska anses förbundna med varandra enligt 18 och 19 §§, om det finns familjeband eller andra nära personliga band, organisatoriska band, äganderättsliga band, finansiella band, band på grund av medlem- skap, band på grund av anställning eller andra juridiska band.

Som band på grund av anställning ska även anses band mellan arbetsgivare och en arbetstagares familj eller andra personer som står arbetstagaren nära.

Uppdelning av beskattningsunderlaget

21 § När leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster endast delvis ska beskattas och beskattningsunderlaget för de leve- ranser eller tillhandahållanden som ska beskattas inte kan fastställas, ska beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Första stycket tillämpas också i fråga om uppdelning av beskatt- ningsunderlaget när skatt enligt denna lag tas ut med olika procent- satser.

88

SOU 2020:31

Författningsförslag

Omräkning av valuta

22 § När uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget vid leve- rans av varor, tillhandahållande av tjänster och unionsinternt förvärv av varor uttrycks i en annan valuta än svenska kronor, ska omräkning göras till svenska kronor med användande av

1.den senaste genomsnittliga växelkurs som har fastställts på den mest representativa valutamarknaden i Sverige när den beskattnings- grundande händelsen inträffar, eller

2.den senaste växelkurs som offentliggjorts av Europeiska central- banken när den beskattningsgrundande händelsen inträffar.

23 § Omräkning enligt 22 § 2 mellan andra valutor än euro ska göras med användande av växelkursen i euro för varje valuta.

24 § För beskattningsbara personer som har sin redovisning i euro gäller, i stället för vad som anges i 22 §, att när uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget uttrycks i en annan valuta än euro ska omräkning göras till euro. Omräkningen ska i övrigt göras på det sätt som följer av 22 §.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning från euro till svenska kronor. Dessa regler ska tillämpas även av den som saknar etablering inom landet och som har sin redovisning i euro.

Beskattningsunderlaget vid import av varor

25 § Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tulländamål, fastställt av Tullverket, enligt unionstullkodexen.

26 § I beskattningsunderlaget ska det även ingå tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som

1.tas ut av Tullverket med anledning av införseln, och

2.inte redan ingår i varans värde.

27 § I beskattningsunderlaget ska det dessutom ingå bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till första bestämmelseorten här i landet.

89

Författningsförslag

SOU 2020:31

Om det när den beskattningsgrundande händelsen inträffar är känt att varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget.

28 § Med första bestämmelseort i 27 § första stycket avses den ort som anges i en fraktsedel eller annan transporthandling avseende importen till Sverige. Ska varan transporteras till någon annan bestämmelseort ska detta anses känt när den beskattningsgrundande händelsen inträffar om en sådan annan ort anges på fraktsedeln eller transporthandlingen.

Återimport med användning av tullförfarandet passiv förädling

29 § Om sådana unionsvaror som exporterats temporärt och bearbetats utanför EU på något annat sätt än genom reparation, åter- importeras med användning av tullförfarandet passiv förädling, ska beskattningsunderlaget beräknas på det sätt som anges i 25–27 §§. Avdrag ska dock göras för beskattningsunderlaget för mervärdes- skatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i ett annat EU-land för de temporärt exporterade varorna.

30 § Bestämmelserna i 29 § ska också gälla när sådant material som utgör unionsvaror exporterats temporärt och varor som helt eller delvis tillverkats av detta material utanför EU återimporteras med användning av tullförfarandet passiv förädling.

Återimport av unionsvaror som reparerats utanför EU

31 § Vid återimport av unionsvaror som reparerats utanför EU utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen för reparationen samt tull och statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut med anledning av importen.

Om den tidigare exporten av varorna har medfört avdragsgill mervärdesskatt eller om varorna annars inte har blivit belagda med mervärdesskatt på grund av den tidigare exporten, ingår även varor- nas värde vid exporten i beskattningsunderlaget.

90

SOU 2020:31

Författningsförslag

9 kap. Skattesatser

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om tillämpliga skattesatser på leverans av varor, unionsinternt förvärv av varor, tillhandahåll- ande av tjänster och import av varor.

Normalskattesats – 25 procent

2 § Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattnings- underlaget om inte annat följer av 3–18 §§.

Reducerad skattesats – 12 procent

Livsmedel

3 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för leve- rans, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som avses i artikel 2 i livsmedelsförordningen, med undantag för

1.vatten som avses i artikel 6 i dricksvattendirektivet, och

2.spritdrycker, vin och starköl.

Skatt ska dock tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för leverans, unionsinternt förvärv och import av vatten som tappats på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning.

Rumsuthyrning och upplåtelse av campingplatser

4 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för rums- uthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet.

Restaurang- och cateringtjänster

5 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för restau- rang- och cateringtjänster, med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl.

91

Författningsförslag

SOU 2020:31

Vissa reparationstjänster

6 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för repa- rationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Konstverk, samlarföremål och antikviteter

7 § Skatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

1.leverans av sådana konstverk som avses i 20 kap. 7 § som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo, och

2.import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 20 kap. 7–9 §§.

Reducerad skattesats – 6 procent

Persontransporttjänster

8 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för person- transporttjänster, med undantag för sådan transport där resemomen- tet är av underordnad betydelse.

Böcker, tidningar och liknande produkter

9 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för leve- rans, unionsinternt förvärv och import av

1.böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad,

2.tidningar och tidskrifter,

3.bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,

4.musiknoter, och

5.kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor. Första stycket gäller under förutsättning att annat inte följer av

10 kap. 22 och 23 §§ och under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

92

SOU 2020:31

Författningsförslag

Program och kataloger

10 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1.leverans, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 14, 15 eller 18 §, och

2.annan leverans än för egen verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 10 kap. 28 §.

Första stycket gäller under förutsättning att programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Radiotidningar, kassettidningar och kassetter

11 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1.tillhandahållande av radiotidningar om inte annat följer av 10 kap.

27 §,

2.leverans, unionsinternt förvärv och import av kassettidningar, om inte annat följer av 10 kap. 27 §, och

3.leverans, unionsinternt förvärv och import av kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av inne- hållet i en vara som omfattas av 9 §.

Varor som tillgängliggör skrift eller annan information

12 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för leve- rans, unionsinternt förvärv och import av varor som genom tecken- språk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller annan information tillgänglig särskilt för personer med läsnedsätt- ning, om inte annat följer av 10 kap. 6 och 9 §§.

Produkter som tillhandahålls på elektronisk väg

13 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för till- handahållande på elektronisk väg av sådana produkter som avses i 9– 12 §§.

Första stycket gäller inte produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam och inte heller produkter som helt eller huvud- sakligen består av rörlig bild eller hörbar musik.

93

Författningsförslag

SOU 2020:31

Vissa tillträden och förevisningar

14 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1.tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföre- ställningar eller andra liknande föreställningar, och

2.tillträde till och förevisning av djurparker och förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden.

Tjänster i biblioteks- och museiverksamhet

15 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för tjänster i biblioteks- och museiverksamhet som anges i 10 kap. 34 § 2 och 4 och som inte undantas från skatteplikt enligt samma paragraf.

Upplåtelser och överlåtelser av vissa rättigheter

16 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upp- låtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Första stycket gäller dock inte fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan liknande upptagning som avser information.

17 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för upp- låtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.

Tjänster inom idrottsområdet

18 § Skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för tjänster inom idrottsområdet som anges i 10 kap. 31 och 32 §§ och som inte undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 33 §.

94

SOU 2020:31

Författningsförslag

10 kap. Generell skatteplikt och undantag

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om generell skatteplikt i 3 § och om undantag från skatteplikt som avser

postområdet (4 och 5 §§),

området för sjukvård och tandvård (6–13 §§),

området för social omsorg (14 och 15 §§),

utbildningsområdet (16–20 §§),

tjänster inom fristående grupper (21 §),

massmedieområdet (22–30 §§),

idrottsområdet (31–33 §§),

kulturområdet (34 §),

försäkringsområdet (35 §),

området för finansiella tjänster (36 §),

vissa varor och tjänster (37 §),

fastighetsområdet (38 och 39 §§),

leverans av vissa tillgångar (40–43 §§),

statens och kommuners uttag (44 och 45 §§),

unionsinterna transaktioner (46–55 §§),

import (56–64 §§),

export (65–70 §§),

fartyg och luftfartyg (71–80 §§),

transaktioner som likställs med export (81–96 §§),

förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transaktioner eller transaktioner gjorda utanför EU (97 §),

exportbutiker (98 §), och

leverans till beskattningsbara personer som använder ett elek- troniskt gränssnitt (99 §).

Bestämmelser om undantag i andra kapitel

2 § Särskilda bestämmelser om undantag från skatteplikt finns i

11 kap. om undantag avseende varor i vissa lager,

18 kap. om en särskild ordning för beskattningsbara personer med liten årsomsättning,

20 kap. om en särskild ordning för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, och

95

Författningsförslag

SOU 2020:31

21 kap. om en särskild ordning för investeringsguld.

Generell skatteplikt

3 § Leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster, unionsinterna förvärv av varor samt import av varor är skattepliktiga, om inget annat följer av detta kapitel.

Undantag inom postområdet

4 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av

1.posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045), till den del de tillhandahålls av någon som med stöd av samma lag är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av denna tjänst, och

2.frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga som betalningsmedel för posttjänster som avses i 1.

Tillhandahållanden av posttjänster för vilka villkoren förhandlats individuellt omfattas dock inte av undantaget i första stycket 1.

5 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av transporttjänster och tillhörande tjänster i samband med distribution av brev eller paket, om tjänsterna tillhandahålls mellan ett utländskt postbeford- ringsföretag och någon som är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045).

Undantag inom området för sjukvård och tandvård

Sjukvård och tandvård

6 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av sjukvård eller tandvård.

7 § Med sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barns- börd, om åtgärderna

96

SOU 2020:31

Författningsförslag

1.vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som drivs av det allmänna eller, inom enskild verksamhet, vid inrättningar för sluten vård, eller

2.annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården.

Med sjukvård avses även sjuktransporter som utförs med trans- portmedel som är särskilt inrättade för sådana transporter.

Med sjukvård likställs medicinskt betingad fotvård.

8 § Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan.

9 § Undantaget i 6 § omfattar även

1.tillhandahållanden av andra tjänster och leveranser av varor av den som tillhandahåller vården, och

2.tillhandahållanden av kontroller och analyser av prov.

Första stycket gäller under förutsättning att tillhandahållandet eller leveransen görs som ett led i tillhandahållandet av sjukvården eller tandvården.

10 § Skatteplikt gäller dock för

1.leveranser av glasögon eller andra synhjälpmedel, även om leve- ransen görs som ett led i tillhandahållandet av sjukvård,

2.leveranser av varor av apotekare eller receptarier, och

3.tillhandahållanden av vård av djur.

Dentaltekniska produkter

11 § Från skatteplikt undantas leveranser av dentaltekniska produk- ter och tillhandahållanden av tjänster som avser sådana produkter, när produkten levereras eller tjänsten tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker.

Modersmjölk, blod och organ

12 § Från skatteplikt undantas leveranser av modersmjölk, blod och organ från människor.

97

Författningsförslag

SOU 2020:31

Läkemedel

13 § Från skatteplikt undantas leveranser av läkemedel till sjukhus och läkemedel som lämnas ut enligt recept eller läkemedel som förs in i landet i anslutning till en sådan leverans eller utlämning.

Undantag inom området för social omsorg

14 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av social omsorg. Undantaget omfattar även tillhandahållanden av andra tjänster och leveranser av varor som görs av den som tillhandahåller omsorgen

som ett led i denna.

15 § Med social omsorg avses offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd eller service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg.

Undantag inom utbildningsområdet

16 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av grundskole-, gymnasieskole- och högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare.

17 § Från skatteplikt undantas även tillhandahållanden av utbild- ning som berättigar de studerande till

1.studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395),

2.statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier

ialfabetisering i samiska, eller

3.statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyn- digheten för

a) kortare studier om funktionshinder,

b) kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och

c) studier inom särskild utbildning för vuxna.

98

SOU 2020:31

Författningsförslag

18 § Undantagen enligt 16 och 17 §§ omfattar också tillhandahåll- anden av andra tjänster och leveranser av varor som görs som ett led i utbildningen.

19 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av uppdrags- utbildning, om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt 16 eller 17 §.

20 § Med uppdragsutbildning avses utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas.

Undantag för tjänster inom fristående grupper

21 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av tjänster inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer, om

1.gruppens eller personernas verksamhet i övrigt antingen om- fattas av undantag från skatteplikt eller är en sådan verksamhet för vilken de inte är en beskattningsbar person,

2.tjänsterna är direkt nödvändiga för att bedriva denna verksam- het, och

3.ersättningen för tjänsterna motsvarar den personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande.

Första stycket gäller under förutsättning att undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen.

Undantag inom massmedieområdet

22 § Från skatteplikt undantas leveranser av periodiska medlems- blad och periodiska personaltidningar till utgivaren, medlemmar eller anställda eller när en sådan publikation delas ut gratis till någon. Även införsel av en sådan publikation är undantagen från skatteplikt om publikationen förs in till landet för att distribueras på något av dessa sätt.

99

Författningsförslag

SOU 2020:31

23 § Från skatteplikt undantas leveranser och införsel av periodiska organisationstidskrifter.

Med en organisationstidskrift avses en publikation

1.som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en personaltidning, och

2.som väsentligen framstår som ett organ för en eller flera samman- slutningar med det huvudsakliga syftet att verka för ett religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvars- främjande ändamål eller att företräda medlemmar med funktions- hinder.

24 § Med sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett idrottsligt ändamål avses sammanslutningar som är anslutna till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska korporationsidrottsförbundet eller som är representerade i Sveriges olympiska kommitté.

25 § Med sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett försvarsfrämjande ändamål avses sådan sammanslutning som enligt gällande föreskrifter får statligt stöd till sin verksamhet.

26 § En publikation som anges i 22 och 23 §§ anses som periodisk endast om den enligt utgivningsplanen utkommer med normalt minst fyra nummer om året.

27 § Undantagen i 22 och 23 §§ omfattar även tillhandahållanden av radiotidningar och leveranser av kassettidningar.

28 § Från skatteplikt undantas leveranser av program och kataloger för en egen verksamhet där transaktionerna inte medför avdragsrätt för ingående skatt.

29 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av tjänster som

1.avser införande eller ackvisition av annonser i periodiska med- lemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter som anges

i22 och 23 §§, eller

2.tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i 1 på uppdrag av denne, om tjänsterna avser

100

SOU 2020:31

Författningsförslag

a)framställning av publikationen, varmed förstås mångfaldigan- det eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen, eller

b)distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som natur- ligt hänger samman med framställningen.

Från skatteplikt undantas även tillhandahållanden av tjänster som avser införande av annonser i sådana publikationer som anges i 28 §.

30 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av tjänster i en verksamhet för produktion och utsändning av radio- och televisions- program, om verksamheten huvudsakligen finansieras genom stats- anslag.

Undantag inom idrottsområdet

31 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av tjänster vari- genom någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig verksamhet.

32 § Från skatteplikt undantas även tillhandahållanden av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verk- samheten, om dessa tjänster tillhandahålls av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten.

33 § Undantagen inom idrottsområdet gäller endast om tjänsterna tillhandahålls av staten eller en kommun eller av en förening i de fall verksamheten inte anses som ekonomisk enligt 4 kap. 6 §.

Undantag inom kulturområdet

34 § Från skatteplikt undantas följande tillhandahållanden:

1.en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

2.tillhandahållanden i biblioteksverksamhet av böcker, tidskrifter, tidningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

101

Författningsförslag

SOU 2020:31

3.förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av arkiv- handlingar och uppgifter ur sådana handlingar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

4.anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och tillhandahållande i museiverksamhet av föremål för utställningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfatt- ning understöds av det allmänna,

5.av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som till- handahålls av studieförbund, och

6.kulturbildningsverksamhet som bedrivs av en kommun.

Undantag inom försäkringsområdet

35 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar.

Undantag inom området för finansiella tjänster

36 § Från skatteplikt undantas tillhandahållanden av bank- och finan- sieringstjänster samt sådana tillhandahållanden som utgör värde- pappershandel eller liknande verksamhet.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksam- het, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.

Med värdepappershandel avses

1.tillhandahållanden och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och

2.förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

102

SOU 2020:31

Författningsförslag

Undantag för vissa leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster

37 § Från skatteplikt undantas leveranser och tillhandahållanden av följande varor och tjänster:

1.sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel, med undantag av samlarföremål, det vill säga guld-, silver- eller andra metallmynt eller sedlar som normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av numismatiskt intresse,

2.lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,

3.tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän begravningsplats när tjänsten tillhandahålls av huvudmannen för eller innehavaren av begravningsplatsen, och

4.guld som levereras till Sveriges riksbank.

Undantag inom fastighetsområdet

38 § Från skatteplikt undantas leveranser av fastigheter samt över- låtelse och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomt- rätter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter.

Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter om- fattar också underordnade tillhandahållanden, exempelvis upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, el, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar, om tillhandahållan- det är en del av upplåtelsen av nyttjanderätten.

39 § Skatteplikt gäller dock för

1.upplåtelse eller överlåtelse av maskiner och utrustning som har installerats varaktigt,

2.leveranser av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband med överlåtelse av marken,

3.upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverk- ningsrätt och annan liknande rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4.rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5.upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring, av transportmedel,

6.upplåtelse av förvaringsboxar,

103

Författningsförslag

SOU 2020:31

7.upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastig- heter,

8.upplåtelse av byggnader eller mark för djur,

9.upplåtelse av väg, bro eller tunnel för trafik samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik,

10.korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrotts- utövning,

11.upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikoperatörer, och

12.upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som omfattas av upplåtelsen.

Undantag för leverans av vissa tillgångar

40 § Från skatteplikt undantas leveranser av andra tillgångar än omsättningstillgångar, om

1.den beskattningsbara person som levererar tillgången kan visa att den ingående skatten inte till någon del har varit avdragsgill vid förvärvet av tillgången eller vid mera betydande förvärv av varor eller tjänster som tillförts tillgången, eller

2.en överföring av tillgången från en verksamhetsgren till en annan verksamhetsgren enligt 5 kap. 10 § har medfört uttagsbeskattning.

41 § Vid tillämpningen av 40 § anses tillgångar som är avsedda att förbrukas i en verksamhet inte som omsättningstillgångar.

42 § Skatteplikt gäller dock för

1.ett försäkringsföretags leverans av tillgångar som övertagits i samband med skadereglering, och

2.ett finansieringsföretags leverans av tillgångar som företaget har återtagit med stöd av ett av företaget övertaget köpeavtal.

43 § Skatteplikt gäller också om den leverans genom vilken den beskattningsbara personen förvärvat varan, eller om varan förts in till landet, det unionsinterna förvärvet eller importen av varan undan- tagits från skatteplikt enligt 71, 72, 73 eller 75 §.

104

SOU 2020:31

Författningsförslag

Undantag för statens och kommuners uttag

Staten

44 § Från skatteplikt undantas statens uttag av sådana tjänster avseende en fastighet som avses i 5 kap. 31 och 32 §§ under förut- sättning att tjänsterna inte avser en stadigvarande bostad.

Kommuner

45 § Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och tjänster för eget behov.

Undantaget omfattar inte kommunernas uttag av tjänster avse- ende en stadigvarande bostad i de fall som avses i 5 kap. 31 och 32 §§. Undantaget gäller dock uttag av tjänster i fråga om sådana boende- former som avses i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mer- värdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samord- ningsförbund.

Undantag för unionsinterna transaktioner

Undantag för leverans av varor

46 § Från skatteplikt undantas leverans av varor som sänds eller transporteras av säljaren eller förvärvaren eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land, om villkoren i 47, 48 eller 49 § är uppfyllda.

47 § Leverans av varor undantas från skatteplikt enligt 46 §, om

1.förvärvaren är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land,

2.förvärvaren har ett registreringsnummer för mervärdesskatt i ett annat EU-land och har meddelat säljaren sitt registreringsnummer, och

3.säljaren har fullgjort sin skyldighet att lämna korrekta upp- gifter om leveransen i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) eller kan förklara på ett tillfreds- ställande sätt varför så inte skett.

105

Författningsförslag

SOU 2020:31

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller inte om annat följer av 51 §.

48 § Utöver de leveranser som avses i 47 § undantas leverans av punktskattepliktiga varor från skatteplikt enligt 46 §, om

1. förvärvaren är

a)en beskattningsbar person som enbart utför sådana leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som inte medför rätt till avdrag eller rätt till återbetalning motsvarande den i 14 kap. 7–9 §§ eller 35 och 36 §§,

b)en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, eller

c)en beskattningsbar person som gör förvärvet för sin jord- bruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas av schablon- beskattning enligt bestämmelserna i 2 kap. i avdelning XII i mer- värdesskattedirektivet,

2. det sammanlagda beloppet för förvärvarens unionsinterna förvärv av andra varor än punktskattepliktiga varor i det EU-land som förvärvet äger rum i, under kalenderåret eller det närmast före- gående kalenderåret, inte överstiger det belopp som landet har fast- ställt enligt artikel 3.2 i mervärdesskattedirektivet, och

3. förvärvaren inte heller har utnyttjat en möjlighet att låta sina förvärv bli föremål för mervärdesskatt i det EU-land som avses i 2.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller endast om försändningen eller transporten utförs i enlighet med ett sådant uppskovsförfarande som avses i 7 a–7 f §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 3 a kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi eller 8 a– 8 e §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

49 § Utöver de leveranser som avses i 47 § undantas leverans av nya transportmedel från skatteplikt enligt 46 §, om förvärvaren är

1.en sådan beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person som avses i 48 § första stycket, eller

2.en annan person som inte är en beskattningsbar person.

50 § Från skatteplikt undantas en sådan överföring från Sverige till ett annat EU-land som enligt 5 kap. 12 § likställs med en leverans av varor mot ersättning under förutsättning att leveransen skulle ha omfattats av undantag från skatteplikt enligt 46 § om den hade gjorts till en annan beskattningsbar person.

106

SOU 2020:31

Författningsförslag

51 § Om förvärvaren är en beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag eller rätt till återbetalning motsvarande den i 14 kap. 7– 9 §§ eller 35 och 36 §§ eller är en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, gäller undantaget i 47 § enbart om

1.det sammanlagda beloppet för förvärvarens unionsinterna för- värv i det EU-land som förvärvet äger rum i, under kalenderåret eller det närmast föregående kalenderåret, överstiger det belopp som landet har fastställt enligt artikel 3.2 i mervärdesskattedirektivet, eller

2.förvärvaren har utnyttjat en möjlighet att låta sina förvärv bli föremål för mervärdesskatt i det EU-land som avses i 1.

Detsamma gäller om förvärvaren är en beskattningsbar person vars förvärv avser en jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet

som omfattas av schablonbeskattning enligt bestämmelserna i 2 kap. i avdelning XII i mervärdesskattedirektivet.

Första och andra styckena gäller inte leveranser av punktskatte- pliktiga varor eller nya transportmedel.

Undantag för unionsinterna förvärv

52 § Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av varor om motsvarande leverans av varor skulle ha varit undantagen från skatte- plikt enligt denna lag.

53 § Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av varor om förvärvet görs av en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet och som skulle haft rätt till återbetalning enligt 14 kap. 7–9 §§ eller 35 och 36 §§ av hela skatten med anledning av förvärvet.

Från skatteplikt undantas även unionsinterna förvärv av varor som görs under sådana förutsättningar att det skulle finnas rätt till återbetalning enligt någon av 14 kap. 60–65 §§.

54 § Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av varor som görs av en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet, om

1.den beskattningsbara personen är registrerad för mervärdes- skatt i ett annat EU-land,

2.förvärvet görs för en efterföljande leverans av varorna här i landet,

107

Författningsförslag

SOU 2020:31

3.varorna sänds eller transporteras direkt till Sverige från ett annat EU-land än det där den beskattningsbara personen är registrerad för mervärdesskatt, och

4.mottagaren av den efterföljande leveransen är en annan beskatt- ningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattnings- bar person, som

a) är registrerad för mervärdesskatt här, och

b) är skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen enligt 16 kap. 9 §.

Undantag för transporttjänster – Azorerna och Madeira

55 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster som avser varutransporter till eller från Azorerna eller Madeira eller mellan dessa öar.

Undantag för import

56 § Från skatteplikt undantas import av varor om motsvarande leverans av varor skulle ha varit undantagen från skatteplikt enligt denna lag.

57 § Från skatteplikt undantas sådan import av varor som medför frihet från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Import med efterföljande leverans

58 § Från skatteplikt undantas import av varor, om

1.importen följs av en leverans av varorna till ett annat EU-land, och

2.leveransen är undantagen från skatteplikt enligt 47, 48, 49, 50 eller 88 §.

59 § Om den leverans som följer efter importen omfattas av undan- tag från skatteplikt enligt 47 eller 50 §, gäller undantaget från skatte- plikt i 58 § endast om importören har

1. angett sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i Sverige,

108

SOU 2020:31

Författningsförslag

2.angett sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU- land dit varan överförs eller det registreringsnummer för mervärdes- skatt som den kund till vilken varorna levereras har i ett annat EU- land än Sverige, och

3.lämnat bevisning till Tullverket om att varan är avsedd att sändas eller transporteras till ett annat EU-land.

Registreringsnumren i första stycket 1 och 2 ska anges vid den tidpunkt då den beskattningsgrundande händelsen inträffar för importen enligt 7 kap. 13 §.

Första stycket 3 gäller endast om Tullverket begär sådan bevis- ning. Bevisningen ska i sådana fall ha inkommit till Tullverket innan varan övergår till fri omsättning.

Import av el, gas, värme och kyla

60 § Från skatteplikt undantas import av

1.el,

2.gas som

a)transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, eller

b)förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgas- system eller till ett rörledningsnät uppströms, och

3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Import som görs av en person med identifieringsnummer

61 § Från skatteplikt undantas import av varor som görs av en be- skattningsbar person eller en representant som har ett identifierings- beslut och identifieringsnummer enligt

1.22 kap. 14 och 24 §§, eller

2.motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

Första stycket gäller endast om identifieringsnumret har tillhanda- hållits Tullverket senast i samband med inlämnandet av tulldeklara- tionen.

109

Författningsförslag

SOU 2020:31

Import som görs av EU eller EU-organ

62 § Från skatteplikt undantas import av varor som görs av ett kontor eller anläggning i Sverige som tillhör

Europeiska unionen,

Europeiska atomenergigemenskapen,

Europeiska centralbanken,

Europeiska investeringsbanken, eller

ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemen- skapen och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller.

Första stycket gäller endast i den omfattning undantaget inte leder till att konkurrensen snedvrids.

Import av varor för försäljning i exportbutik

63 § Från skatteplikt undantas import av varor av de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker, om varorna är avsedda för försäljning i en sådan butik.

Tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för import

64 § Om ersättningen för en tillhandahållen tjänst är en sådan bi- kostnad som enligt 8 kap. 27 § ska ingå i beskattningsunderlaget för import, är tillhandahållandet av tjänsten undantaget från skatteplikt.

Detsamma gäller om en sådan bikostnad ska ingå i beskattnings- underlaget vid införsel till ett annat EU-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i mervärdesskattedirektivet.

Undantag för export

65 § Från skatteplikt undantas leverans av varor, om

1.säljaren levererar varan till en plats utanför EU,

2.direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en speditör eller fraktförare, eller

3.en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den för att direkt föra ut den till en plats utanför EU.

110

SOU 2020:31

Författningsförslag

Förvärvaren är en fysisk person utanför EU

66 § Från skatteplikt undantas leverans av varor, om

1.varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas på en plats utanför EU,

2.ersättningen uppgår till minst 200 kronor, och

3.säljaren kan visa att förvärvaren har medfört varan vid resa till en plats utanför EU före utgången av tredje månaden efter den månad då leveransen av varan gjordes.

67 § Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i Norge eller på Åland är dock leveransen undantagen från skatteplikt endast om

1.leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en helhet och ersättningen uppgår till minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt denna lag som hänför sig till ersättningen, och

2.säljaren kan visa att förvärvaren i nära anslutning till leveransen fört in varan eller varorna till Norge eller till Åland och enligt tull- räkning eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

Tillfälligt registrerad personbil eller motorcykel

68 § Från skatteplikt undantas leverans av en sådan personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 17 § första stycket 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och använd- ning, under förutsättning att

1.fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadig- varande vistas på en plats utanför EU, och

2.säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades.

111

Författningsförslag

SOU 2020:31

Tjänster – arbete på lös egendom

69 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster som består av arbete på lös egendom, om

1.egendomen förvärvats eller importerats för att genomgå sådant arbete inom EU, och

2.egendomen efter det att arbetet utförts transporteras ut ur EU a) av den som tillhandahåller tjänsterna,

b) av förvärvaren om denne inte är etablerad inom landet, eller c) för någonderas räkning.

Tjänster i samband med export eller import av varor

70 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av lastning, loss- ning, transport och andra tjänster i direkt samband med

1.export av varor från Sverige eller ett annat EU-land, och

2.import av varor

a)som omfattas av undantaget från skatteplikt i 11 kap. 4 §,

b)som omfattas av 6 kap. 66, eller 67 §, eller

c)som förs in till ett annat EU-land om införseln av varorna omfattas av det landets tillämpning av artikel 157.1 a i mervärdes- skattedirektivet.

Undantag för fartyg och luftfartyg

Leverans av fartyg eller luftfartyg

71 § Från skatteplikt undantas leverans av

1.fartyg som används på öppna havet och transporterar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeverk- samhet,

2.fartyg som används för sjöräddning eller assistans eller

för kustfiske, och

3.luftfartyg som används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning.

112

SOU 2020:31

Författningsförslag

Utrustning

72 § Från skatteplikt undantas leverans av utrustning, inklusive fiskeriutrustning, som utgör en del av eller används i ett sådant fartyg eller luftfartyg som anges i 71 §.

Varor för förbrukning och försäljning ombord

73 § Från skatteplikt undantas leverans av varor för

1.förbrukning ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg som anges i 71 § 1 och 3,

2.försäljning ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg som an- ges i 71 § 1 och 3

a) i andra fall än som avses i 6 kap. 17 §,

b) i de fall som avses i 6 kap. 17 §, om varorna är sådana livsmedel som anges i artikel 2 i livsmedelsförordningen, och

3.förbrukning eller försäljning ombord på fartyg som anges i 71 § 2, dock inte fartygsproviant för fartyg som används för kust- fiske.

74 § I fråga om punktskattepliktiga varor gäller 73 § 1 och 2 a endast om leveransen uppfyller villkoren för proviantering i 7–9 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. För punkt- skattepliktiga varor gäller inte 73 § 2 b.

Leverans av varor för försäljning ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Åland undantas från skatteplikt enligt 73 § 2 endast om leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Varor för förbrukning och försäljning ombord på krigsfartyg

75 § Från skatteplikt undantas leverans av varor för förbrukning eller försäljning ombord på krigsfartyg som lämnar svenskt terri- torium och är destinerade till hamnar eller ankarplatser utanför svenskt territorium.

Första stycket gäller för krigsfartyg som kan hänföras till num- mer 8906 10 00 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och

113

Författningsförslag

SOU 2020:31

statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i lydelsen den 1 januari 2021.

Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg

76 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster i form av

1.ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och uthyrning av sådana fartyg eller luftfartyg som anges i 71 §, och

2.uthyrning, reparation och underhåll av sådan utrustning som avses i 72 §.

77 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av andra tjänster än de som avses i 76 § för att täcka direkta behov för de fartyg eller luftfartyg som anges i 71 § och deras laster.

Tjänster av mäklare och andra förmedlare

78 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster som görs av sådana mäklare och andra förmedlare som handlar för någon annans räkning i dennes namn, om tjänsten avser sådana leveranser eller tillhandahållanden som anges i någon av 71–77 §§.

Flygbensin och flygfotogen

79 § Från skatteplikt undantas leverans av flygbensin och flygfoto- gen.

Varor för konsumtion ombord

80 § Från skatteplikt undantas leverans av varor ombord på fartyg eller luftfartyg, om leveransen görs för konsumtion ombord under en sådan persontransport inom EU som avses i 6 kap. 17 §.

114

SOU 2020:31

Författningsförslag

Undantag som likställs med export

Leverans av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.

81 § Från skatteplikt undantas leverans av motorfordon, om för- värvaren är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt

1.enligt 14 kap. 60 eller 64 §, eller

2.enligt 14 kap. 61 eller 63 §, om fordonet är avsett för förvärv- arens personliga bruk.

82 § Undantaget gäller endast om förvärvaren lämnar över ett intyg till leverantören som visar att de förutsättningar som anges i 81 § är uppfyllda.

83 § Om ett motorfordon har förvärvats genom en leverans som undantagits från skatteplikt men sedan överlåtits tidigare än två år efter förvärvet, ska överlåtaren till staten betala ett belopp som mot- svarar den mervärdesskatt som överlåtaren skulle ha fått betala om denne hade varit betalningsskyldig för mervärdesskatt för sin leve- rans. Beloppet ska dock inte överstiga den mervärdesskatt som skulle ha betalats vid överlåtarens förvärv, om 81 § inte hade tillämpats.

Första stycket gäller inte om annat följer av 86 §.

84 § Om det inte betalas någon ersättning vid överlåtelsen av motor- fordonet eller om ersättningen väsentligen understiger marknads- värdet, ska det belopp som avses i 83 § första stycket beräknas med utgångspunkt från marknadsvärdet.

85 § Bestämmelserna 83 och 84 §§ gäller även om motorfordonet förvärvats genom ett unionsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt.

86 § Skyldighet att betala ett belopp till staten enligt 83 § gäller inte, om

1.fordonet överlåts på grund av att ägaren avlidit, eller

2.den som fordonet överlåts till kan förvärva motorfordon genom en leverans som undantas från skatteplikt enligt 81 §.

Detsamma gäller vid överlåtelse av ett fordon på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, om fordonet innehafts av ägaren minst sex månader.

115

Författningsförslag

SOU 2020:31

Om en överlåtelse sker enligt första stycket 2, ska den som för- värvar fordonet anses ha förvärvat detta genom en leverans som undantas från skatteplikt enligt 81 §.

87 § Vid beräkning av det belopp som ska betalas till staten gäller 8 kap. om beskattningsunderlag. Beloppet betalas genom insättning på ett särskilt konto. Betalningen ska göras senast 35 dagar efter över- låtelsen av motorfordonet.

Leverans av varor till beskickningar, konsulat, EU, EU-organ och andra internationella organisationer

88 § Från skatteplikt undantas leverans av varor som sänds eller transporteras av säljaren eller förvärvaren eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EU-land, om villkoren i 89, 90 eller 91 § är uppfyllda.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges en motsvarande leverans i det EU-land som förvärvaren finns i.

89 § Leverans av varor undantas från skatteplikt enligt 88 § om för- värvaren är en

1.beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, eller

2.medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskick- ning eller ett sådant konsulat.

90 § Leverans av varor undantas från skatteplikt enligt 88 § om för- värvaren är ett kontor eller anläggning som finns i ett annat EU-land och som tillhör

1.Europeiska unionen,

2.Europeiska atomenergigemenskapen,

3.Europeiska centralbanken,

4.Europeiska investeringsbanken, eller

5.ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemen- skapen och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

116

SOU 2020:31

Författningsförslag

91 § Leverans av varor undantas från skatteplikt enligt 88 § om för- värvaren är

1.ett kontor eller anläggning som finns i ett annat EU-land och som tillhör en annan internationell organisation än som anges i 90 §,

2.en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,

3.en person med tjänst hos en sådan organisation, eller

4.en person med uppdrag hos en sådan organisation.

Tjänster som tillhandahålls EU, EU-organ och andra internationella organisationer

92 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster till ett kontor eller anläggning som finns i ett annat EU-land och som till- hör

1.EU eller ett sådant EU-organ som avses i 90 §, eller

2.en sådan internationell organisation som avses i 91 §. Undantag från skatteplikt enligt första stycket 1 gäller endast i den

omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

93 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster till en person som i en sådan internationell organisation som avses i 91 §

1.är en medlemsstats ombud,

2.har en tjänst, eller

3.har uppdrag.

94 § Undantagen från skatteplikt enligt 92 och 93 §§ gäller endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges ett mot- svarande tillhandahållande i det EU-land som förvärvaren finns i.

Undantag för väpnade styrkor som tillhör part i Nato

95 § Från skatteplikt undantas leverans av varor och tillhandahåll- ande av tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland, om

1.leveransen eller tillhandahållandet är till för väpnade styrkor tillhörande någon annan stat som är part i Nato än destinations- landet,

117

Författningsförslag

SOU 2020:31

2.varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier, och

3.styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna. Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller endast i den

omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinations- landet för motsvarande leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Undantag för vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern

96 § Från skatteplikt undantas leverans av varor och tillhanda- hållande av tjänster till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands väpnade styrkor stationerade på ön Cypern i enlighet med Fördraget om upprättandet av Republiken Cypern av den 16 augusti 1960, om

1.leveransen eller tillhandahållandet är till för dessa styrkor, och

2.varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier.

Undantag från skatteplikt enligt första stycket gäller endast i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i Cypern för motsvarande leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Undantag för förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transaktioner eller transaktioner gjorda utanför EU

97 § Från skatteplikt undantas tillhandahållande av tjänster som görs av förmedlare som handlar för någon annans räkning i dennes namn om tjänsten avser sådana leveranser av varor eller tillhandahåll- anden av tjänster som

1.är undantagna från skatteplikt enligt någon av 65–70 § eller 98 §, eller

2.anses vara gjorda utanför EU enligt 6 kap.

118

SOU 2020:31

Författningsförslag

Undantag för exportbutiker

98 § Från skatteplikt undantas leverans av varor, om

1.leveransen avser obeskattade unionsvaror av de slag som avses

i4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en sådan butik, eller

2.det är fråga om en sådan försäljning som avses i 4 § första stycket lagen om exportbutiker.

Undantag från skatteplikt vid leverans till beskattningsbara personer som använder ett elektroniskt gränssnitt

99 § Från skatteplikt undantas leverans av en vara till en beskatt- ningsbar person som anses ha förvärvat och levererat varan i enlighet med 5 kap. 6 §.

11 kap. Varor i vissa lager

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

vad som avses med skatteupplag (2 §),

varor i skatteupplag (3 §),

undantag från skatteplikt (4 och 5 §§),

när mervärdesskatt ska tas ut (6 §),

vem som är betalningsskyldig (7 §),

vad mervärdesskatten ska motsvara (8 §),

ingående skatt (9 §), och

godkännande av upplagshavare och skatteupplag (10 och 11 §§).

Vad som avses med skatteupplag

2 § Med skatteupplag avses

1.för varor som anges i 3 §, dock inte sådana som avses i 2 och 3, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 10 §,

119

Författningsförslag

SOU 2020:31

2.för sådana varor i 3 § som utgör energiprodukter enligt 1 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi och omfattas av de för- faranderegler som anges i 3 a § i samma kapitel, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 4 kap. 3 § i den lagen, och

3.för etylalkohol, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 9 § lagen (1994:1564) om alko- holskatt.

Varor i skatteupplag

3 § I 2 § och 4 § 1 och 4 avses varor som hänförs till följande num- mer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistik- nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i den ursprungliga lydelsen:

1.tenn (KN-nr 8001),

2.koppar (KN-nr 7402, 7403, 7405 eller 7408),

3.zink (KN-nr 7901),

4.nickel (KN-nr 7502),

5.aluminium (KN-nr 7601),

6.bly (KN-nr 7801),

7.indium (KN-nr ex 8112 91 eller ex 8112 99),

8.spannmål (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat ris, eller

1007 till 1008),

9.oljeväxter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till 1207), kokos- nöt, brasiliansk nöt och cashewnöt (KN-nr 0801), andra nötter (KN-nr 0802) eller oliver (KN-nr 0711 20),

10.spannmål och utsäde, inklusive sojabönor (KN-nr 1201 till 1207),

11.kaffe, inte rostat (KN-nr 0901 11 00 eller 0901 12 00),

12.te (KN-nr 0902),

13.kakaobönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade (KN- nr 1801),

14.råsocker (KN-nr 1701 11 eller 1701 12),

15.gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor (KN-nr 4001 eller 4002),

16.ull (KN-nr 5101),

17.kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),

120

SOU 2020:31

Författningsförslag

18.mineraloljor, inklusive hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, naturgas, biogas, propan och butan; också inklusive råpetroleumoljor (KN-nr 2709, 2710, 2711 11 00, 2711 12, 2711 13, 2711 19 00, 2711 21 00 eller 2711 29 00),

19.silver (KN-nr 7106),

20.platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00, 7110 21 00 eller 7110 31 00),

21.potatis (KN-nr 0701),

22.vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de är raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till 1515),

23.virke (KN-nr 4407 10 eller 4409 10),

24.etylalkohol, E85 och ED95 (KN-nr 2207 eller 3823 90 99),

25.fettsyrametylestrar (KN-nr 3823 90 99),

26.råtallolja (KN-nr 3803 00 10), och

27.tillsatser i motorbränsle (KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 eller 3811 90 00).

Undantag från skatteplikt

4 § Från skatteplikt undantas

1.leverans, unionsinternt förvärv och import av varor som anges

i3 §, om de är avsedda att placeras i skatteupplag inom landet,

2.tillhandahållande av tjänster som avser en sådan leverans av varor eller ett sådant unionsinternt förvärv av varor som anges i 1,

3.leverans av icke-unionsvaror och tillhandahållande av tjänster, som görs i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon inom landet under den tid varorna är placerade där, och

4.leverans av varor som anges i 3 § och tillhandahållande av tjänster, som görs i skatteupplag inom landet under den tid varorna är pla- cerade i skatteupplaget.

5 § Undantaget enligt 4 § gäller endast under förutsättning att leveransen, det unionsinterna förvärvet eller importen av varor inte syftar till slutlig användning eller konsumtion.

121

Författningsförslag

SOU 2020:31

När mervärdesskatt ska tas ut

6 § När en vara upphör att vara placerad på sådant sätt som avses i

4§ ska mervärdesskatt tas ut. Om den beskattningsgrundande händel- sen för import enligt 7 kap. 13 § inträffar samtidigt, ska endast skatt enligt den här paragrafen tas ut.

Vem som är betalningsskyldig

7 § Den som är ansvarig för att en vara upphör att vara placerad på sådant sätt som avses i 4 § är skyldig att betala den mervärdesskatt som anges i 6 § till staten.

Vad mervärdesskatten ska motsvara

8 § Den mervärdesskatt som avses i 6 § ska, i de fall varan inte har levererats under den tid den varit placerad på sådant sätt som avses i 4 §, motsvara den skatt som skulle ha beräknats för den leverans, det unionsinterna förvärv eller den import av varor som undantagits enligt 4 §, med tillägg av den skatt som skulle ha beräknats för sådant tillhandahållande av tjänster som undantagits enligt 4 §.

I de fall varan har levererats under den tid den varit placerad på sådant sätt som avses i 4 §, ska den mervärdesskatt som avses i 6 § i stället motsvara den skatt som skulle ha beräknats för den sista av dessa leveranser, med tillägg för den skatt som skulle ha beräknats för sådant tillhandahållande av tjänster som undantagits enligt 4 § och som utförts efter den sista leveransen.

Ingående skatt

9 § När mervärdesskatt ska tas ut enligt 6 §, utgör den skatt som den som är betalningsskyldig för mervärdesskatten enligt 7 § ska betala eller har betalat även ingående skatt för denna person.

122

SOU 2020:31

Författningsförslag

Godkännande av upplagshavare och skatteupplag

10 § Som upplagshavare får den godkännas som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare och som i egenskap av beskattningsbar person i större omfattning lagrar sådana varor som avses i 2 § 1.

Upplagshavarens lagring av varor ska äga rum i godkänt skatte- upplag.

11 § Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupp- lag prövas av Skatteverket på särskild ansökan.

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas av Skatteverket, om förutsättningarna för godkännande inte längre finns.

12 kap. Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om frivillig beskattning för fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som annars skulle vara undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 38 §. Bestämmelserna avser

vad som avses med ingående skatt (2 §),

vad som avses med fastighet och fastighetsägare (3 och 4 §§),

förutsättningar för frivillig beskattning (5–13 §§),

när frivillig beskattning börjar gälla (14 §),

frivillig beskattning vid överlåtelse (15 §),

när den frivilliga beskattningen upphör (16–19 §§),

anmälningsskyldighet (20 och 21 §§),

avdrag för ingående skatt (22–25 §§),

utfärdande av handling vid överlåtelse av fastighet (26 §), och

justering av avdrag för ingående skatt (27–31 §§).

Vad som avses med ingående skatt

2 § Med ingående skatt avses detsamma som i 13 kap. 4 och 5 §§. Ingående skatt utgörs också av skatt enligt denna lag som hänför sig till en tidigare ägares förvärv enligt 22 § andra stycket.

123

Författningsförslag

SOU 2020:31

Vad som avses med fastighet och fastighetsägare

3 § Det som sägs i 14–31 §§ om fastighet gäller fastigheter eller delar av fastigheter som är eller som kan vara föremål för sådan ut- hyrning eller annan upplåtelse som omfattas av frivillig beskattning enligt 8 eller 12 §.

4 § Det som sägs i 14–31 §§ om fastighetsägare gäller även andra som är skyldiga att betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna om frivillig beskattning i 8 eller 12 §.

Förutsättningar för frivillig beskattning

Uthyrningar och upplåtelser som får omfattas av frivillig beskattning

5 § Om en fastighetsägare, ett konkursbo eller en mervärdes- skattegrupp för stadigvarande användning i en verksamhet där transak- tionerna medför avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 14 kap. 7, 8, 9, 35, 36, 60, 64 eller 65 § helt eller delvis hyr ut en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet, får uthyrningen omfattas av frivillig beskattning. Detta gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad.

6 § En uthyrning som avses i 5 § till staten, en kommun, ett kom- munalförbund eller ett samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser, får omfattas av frivillig beskattning även om uthyrningen sker för stadig- varande användning i en verksamhet där transaktionerna inte medför avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 14 kap. 7, 8, 9, 35, 36, 60, 64 eller 65 §.

Första stycket gäller dock inte om kommunen, kommunalförbun- det eller samordningsförbundet vidareuthyr fastigheten för stadig- varande användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordnings- förbund och där transaktionerna inte medför avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 14 kap. 7, 8, 9, 35, 36, 60, 64 eller 65 §.

124

SOU 2020:31

Författningsförslag

7 § Det som sägs om uthyrning i 5 och 6 §§ gäller även för upp- låtelse av bostadsrätt. Bestämmelserna i 5 och 6 §§ gäller även vid

1.uthyrning i andra och tredje hand, och

2.bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas med bostadsrätt.

Frivillig beskattning genom mervärdesskatt i fakturan

8 § En fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett konkursbo eller en mervärdesskattegrupp som väljer frivillig beskatt- ning genom att ange utgående skatt i en faktura för sådan fastig- hetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som avses i 5–7 §§, är skyldig att betala mervärdesskatt till staten för uthyrningen eller upplåtelsen.

Första stycket gäller även om fakturan har utfärdats i uthyrarens eller upplåtarens namn och för dennes räkning av förvärvaren eller av en tredje person.

9 § Om den fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som ska omfattas av den frivilliga beskattningen ägs eller innehas av en beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskattegrupp, blir gruppen skyldig att betala mervärdesskatt om fakturan har utfärdats av den som äger fastigheten eller, i fråga om en hyresrätt eller bostadsrätt, av den som innehar hyresrätten eller bostadsrätten.

Första stycket gäller även om fakturan har utfärdats i den beskatt- ningsbara personens namn och för dennes räkning av förvärvaren eller av en tredje person.

10 § Frivillig beskattning enligt 8 § för uthyrning eller annan upp- låtelse till någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 14 kap. 60, 64 eller 65 § gäller endast om upplåtaren har ett intyg om att upplåtelsen sker till någon som har rätt till sådan åter- betalning.

11 § En faktura som avses i 8 § ska ha utfärdats senast sex månader från den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser.

125

Författningsförslag

SOU 2020:31

En fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse ska inte anses ha omfattats av frivillig beskattning enligt 8 § om hela skattebeloppet sätts ned genom en handling eller ett meddelande som avses i 17 kap. 19 §. Det gäller dock endast om handlingen eller meddelandet ut- färdas senast fyra månader från den dag då fakturan utfärdades.

Frivillig beskattning genom beslut av Skatteverket

12 § När en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller delvis ska kunna hyras ut eller upplåtas enligt 5 eller 6 §, får en fastighetsägare, ett konkursbo eller en mervärdes- skattegrupp ansöka om frivillig beskattning. Om Skatteverket beslutar om frivillig beskattning, blir sökanden skyldig att betala mervärdes- skatt till staten för uthyrningen eller upplåtelsen.

Om den fastighet som ska omfattas av den frivilliga beskattningen ägs av en beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskatte- grupp, ska ansökan göras av en sådan grupphuvudman som avses i 4 kap. 11 § med samtycke av den beskattningsbara personen.

13 § Skatteverket ska besluta om frivillig beskattning enligt 12 § endast om

1.det finns särskilda skäl,

2.den sökande har för avsikt att använda fastigheten för sådan uthyrning eller upplåtelse som avses i 5 eller 6 §, och

3.det är lämpligt med hänsyn till den sökandes personliga eller ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

När frivillig beskattning börjar gälla

14 § Frivillig beskattning enligt 8 § gäller från och med den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser, dock tidigast den dag då hyresgästen eller bostadsrättshavaren enligt avtal tillträder den del av fastigheten som uthyrningen eller upplåtelsen avser.

Frivillig beskattning till följd av beslut enligt 12 § gäller från och med den dag då ansökan kommer in till Skatteverket eller den senare dag som sökanden angett.

126

SOU 2020:31

Författningsförslag

Frivillig beskattning vid överlåtelse

15 § En fastighetsägare som överlåter en fastighet och som efter försäljningen fortsätter att hyra ut eller upplåta fastigheten, ska vara skyldig att betala mervärdesskatt till staten enligt detta kapitel för ut- hyrningen eller upplåtelsen till dess den nya ägaren tillträder fastig- heten.

Från och med tillträdesdagen övergår den frivilliga beskattningen till den nya ägaren som då inträder i den tidigare ägarens ställe när det gäller rättigheter och skyldigheter enligt denna lag.

När den frivilliga beskattningen upphör

16 § Den frivilliga beskattningen upphör

1.när fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat ändamål än för uthyrning eller annan upplåtelse som avses i 5–7 §§, eller

2.när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat sätt upp- låtas på grund av brand eller av annan orsak som fastighetsägaren inte råder över eller på grund av rivning.

17 § Skatteverket får besluta att frivillig beskattning till följd av beslut enligt 12 § ska upphöra, om det inte längre finns förutsätt- ningar för en sådan beskattning. Ett sådant beslut ska fattas innan uthyrning eller annan upplåtelse påbörjats.

18 § I de fall en fastighet överlåts, ska Skatteverket besluta att fri- villig beskattning för uthyrning eller annan upplåtelse ska upphöra vid tillträdet, om den tidigare och den nya ägaren gemensamt an- söker om detta före tillträdesdagen.

Första stycket gäller dock endast om

1.frivillig beskattning beslutats enligt 12 §, och

2.överlåtelsen sker innan uthyrning eller upplåtelse som avses i 5 eller 6 § har påbörjats.

19 § Om en fastighet överlåts i andra fall än som avses i 18 § upp- hör den frivilliga beskattningen vid tillträdet, om den tidigare och den nya ägaren före tillträdesdagen ingått ett skriftligt avtal om att den frivilliga beskattningen inte ska övergå.

127

Författningsförslag

SOU 2020:31

Anmälningsskyldighet

20 § Om en fastighet som omfattas av frivillig beskattning enligt 12 § överlåts innan uthyrning eller upplåtelse som avses i 5 eller 6 § har påbörjats, ska överlåtelsen anmälas till Skatteverket av både den tidigare och den nya ägaren.

21 § Om frivillig beskattning som beslutats enligt 12 § upphör i enlighet med 16 § innan uthyrning eller upplåtelse som avses i 5 eller 6 § har påbörjats, är fastighetsägaren skyldig att anmäla det förhåll- ande som medför att beskattningen upphör till Skatteverket.

Avdrag för ingående skatt

22 § En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt bestämmelserna i 13 kap.

Fastighetsägaren får göra avdrag i stället för att korrigera den ingående skatten genom justering av avdrag, om

1.frivillig beskattning enligt 8 § har börjat gälla inom tre år från utgången av det kalenderår då fastighetsägaren eller en tidigare ägare har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten, eller

2.vid frivillig beskattning till följd av beslut enligt 12 §, en uthyr- ning eller annan upplåtelse som avses i 5 eller 6 § har påbörjats inom tre år från utgången av det kalenderår då fastighetsägaren eller en tidigare ägare har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten.

23 § Om fastighetsägaren har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnaden av fastigheten, gäller 22 § andra stycket endast under förutsättning att den del av fastigheten som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden inte tagits i bruk efter åtgärderna.

24 § Om en tidigare ägare av fastigheten har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnaden av fastigheten, gäller 22 § andra stycket endast under förutsättning att

1.den nya ägaren inte har avdragsrätt enligt 13 kap. 8 § 4,

2.den tidigare ägaren inte varit skyldig att betala mervärdesskatt enligt 8 eller 12 §, och

128

SOU 2020:31

Författningsförslag

3.varken den tidigare eller den nya ägaren tagit den del av fastig- heten som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden i bruk efter åt- gärderna.

25 § Avdrag enligt 22 § andra stycket får göras för den ingående skatt som hänför sig till byggarbetena och som motsvarar den upp- låtelse som omfattas av frivillig beskattning. Avdrag får dock inte göras för ingående skatt som det gjorts avdrag för efter beslut enligt 12 §.

Utfärdande av handling vid överlåtelse av fastighet

26 § Vid förvärv av en fastighet ska avdragsrätten för ingående skatt hänförlig till en tidigare ägares ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten som avses i 22 § andra stycket, styrkas genom en av över- låtaren utfärdad handling.

Handlingen ska innehålla uppgift om

1.den ingående skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnad och som överlåtaren inte har dragit av,

2.överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan uppgift genom vilken de kan identifieras,

3.överlåtarens registreringsnummer för mervärdesskatt eller, om denne inte är registrerad, person- eller organisationsnummer eller en likvärdig uppgift,

4.transaktionens art, och

5.övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av beskattningen och förvärvarens avdragsrätt.

Överlåtaren är skyldig att utfärda en sådan handling som avses i första stycket om förvärvaren begär det.

Justering av avdrag för ingående skatt

27 § Avdrag för ingående skatt som hänför sig till fastighet som är eller har varit föremål för uthyrning eller annan upplåtelse som omfattas eller har omfattats av frivillig beskattning, ska justeras enligt vad som föreskrivs i 28–31 §§ och 15 kap.

129

Författningsförslag

SOU 2020:31

28 § Avdrag för ingående skatt ska justeras när frivillig beskattning upphör enligt 16–19 §§. Justering ska dock inte göras om

1.den frivilliga beskattningen upphör enligt 16 § 2, eller

2.fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten i en annan verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt.

29 § Om frivillig beskattning som beslutats enligt 12 § upphör innan någon uthyrning eller annan upplåtelse som avses i 5 eller 6 § kommit till stånd, ska avdrag för ingående skatt justeras vid ett enda tillfälle och avse återstoden av justeringsperioden. Dessutom ska ingående skatt som hänför sig till tiden mellan beslutet om frivillig beskattning och dennas upphörande, betalas in till staten. På justerings- och skattebelopp ska kostnadsränta betalas. Räntan ska motsvara den fastställda basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och löpa från och med dagen för återbetalning av den ingående skatten till fastighetsägaren.

När en fastighetsägare har avdragsrätt enligt 22 § andra stycket beräknas justeringsperioden från ingången av det beskattningsår då avdragsrätten inträtt.

30 § Bestämmelserna i 15 kap. 21–23 §§ gäller också vid överlåtelse av fastighet som omfattas av frivillig beskattning, även om den fri- villiga beskattningen övergår till den nya ägaren först vid tillträdet enligt 15 § andra stycket.

Om den frivilliga beskattningen upphör enligt 18 eller 19 §§ är den tidigare ägaren skyldig att justera avdrag för ingående skatt, om inte den nya ägaren övertar rättighet och skyldighet att justera avdrag enligt 15 kap. 21–23 §§.

31 § Om frivillig beskattning upphör på grund av åtgärder som vidtagits av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare är såväl denne som fastighetsägaren skyldig att justera avdrag för ingående skatt. Skyldigheten omfattar den ingående skatt som var och en av dem dragit av och som hänför sig till den del av fastigheten som omfattas av hyres- eller bostadsrätten.

130

SOU 2020:31

Författningsförslag

13 kap. Avdrag för ingående skatt

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

vad som avses med ingående skatt (4 och 5 §§),

avdragsrättens omfattning (6–12 §§),

begränsningar och preciseringar av avdragsrätten (13–28 §§),

uppdelning av den ingående skatten (29 och 30 §§), och

att avdrag ska styrkas (31–36 §§).

Bestämmelser om avdrag i andra kapitel

2 § Bestämmelser om avdrag för ingående skatt finns även i de särskilda ordningarna för

beskattningsbara personer med liten årsomsättning i 18 kap.,

resebyråer i 19 kap.,

begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter i 20 kap.,

investeringsguld i 21 kap., och

distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster

i22 kap.

3 § Särskilda bestämmelser om vad som avses med ingående skatt, om avdrag och justering av avdrag för ingående skatt finns i

11 kap. om undantag avseende varor i vissa lager,

12 kap. om frivillig beskattning för vissa fastighetsupplåtelser, och

15 kap. om justering av avdrag för ingående skatt hänförlig till investeringsvaror.

Vad som avses med ingående skatt

4 § Ingående skatt utgörs av beloppet av den mervärdesskatt enligt denna lag som har betalats eller ska betalas och som hänför sig till

1.ersättning för varor som har levererats eller kommer att leve- reras av en beskattningsbar person, om den beskattningsgrundande händelsen för leveransen har inträffat,

131

Författningsförslag

SOU 2020:31

2.ersättning för tjänster som har tillhandahållits eller kommer att tillhandahållas av en beskattningsbar person, om den beskattnings- grundande händelsen för tillhandahållandet har inträffat,

3.ersättning för unionsinterna förvärv av varor,

4.sådana överföringar som likställs med unionsinterna förvärv av varor mot ersättning enligt 5 kap. 23 §, och

5.import av varor.

5 § Ingående skatt utgörs också av beloppet av den mervärdesskatt enligt denna lag som har betalats eller ska betalas och som hänför sig till

1.förvärv som avses i 8 § 4, och

2.uttag av tjänster i byggnadsrörelse som avses i 8 § 5.

Avdragsrättens omfattning

Huvudregel

6 § I den utsträckning en beskattningsbar person använder varorna och tjänsterna för sina beskattade transaktioner inom landet får denne, från den mervärdesskatt som ska betalas, dra av ingående skatt som hänför sig till

1.leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster till den beskattningsbara personen,

2.unionsinterna förvärv av varor som görs av den beskattnings- bara personen,

3.sådana överföringar som enligt 5 kap. 23 § likställs med unions- interna förvärv av varor mot ersättning som görs av den beskatt- ningsbara personen, och

4.import av varor.

Avdragsrätt vid en tillfällig unionsintern leverans av ett nytt transportmedel

7 § Den som är en beskattningsbar person bara på grund av en tillfällig leverans av ett nytt transportmedel enligt 4 kap. 3 § har rätt till avdrag för ingående skatt om leveransen är undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 46 §. Avdragsrätten avser den mervärdes- skatt som ingår i säljarens inköpspris eller som denne har betalat vid

132

SOU 2020:31

Författningsförslag

importen eller det unionsinterna förvärvet av transportmedlet. Avdragsrätten är dock begränsad till högst det skattebelopp säljaren skulle vara skyldig att betala om leveransen inte hade varit undan- tagen från skatteplikt.

Avdrag enligt första stycket får göras först sedan transportmedlet har levererats.

Avdragsrätt i särskilda fall

8 § I den utsträckning den beskattningsbara personen använder varorna och tjänsterna för sina beskattade transaktioner inom landet får avdrag också göras enligt följande uppställning:

Om den beskattnings-

får avdrag göras för

under förutsättning att

bara personen

 

 

 

 

 

1. övertar en

rör-

den

ingående

skatt

den tidigare ägaren

else eller en del av den

som hänför sig till

inte har gjort avdrag

från en annan beskatt-

– leveranser av va-

men den ingående

ningsbar person,

 

ror och tillhandahåll-

skatten skulle ha varit

 

 

anden av tjänster till

avdragsgill om denne

 

 

den tidigare ägaren för

hade fortsatt att dri-

 

 

rörelsens behov, och

va rörelsen,

 

 

– unionsinterna

 

 

 

förvärv av varor och

 

 

 

import som gjorts av

 

 

 

den tidigare ägaren för

 

 

 

rörelsens behov,

 

 

2. är delägare i en

den

ingående

skatt

den fastighet som in-

samfällighet

för

som motsvarar den be-

går i samfälligheten

vattenreglering,

väg-

skattningsbara person-

används för den be-

hållning eller

lik-

ens andel i samfällig-

skattningsbara per-

nande ändamål,

 

heten och som hänför

sonens transaktioner

 

 

sig till

 

som medför avdrags-

 

 

– leveranser av va-

rätt,

 

 

ror och tillhandahåll-

 

anden av tjänster till samfälligheten, och

133

Författningsförslag

SOU 2020:31

Om den beskattnings- får avdrag göras för

under förutsättning att

bara personen

 

unionsinterna förvärv av varor och import som gjorts av samfälligheten,

3. har fått en vara

den skatt som Tull-

leverantören inte är

levererad till sig och

verket tagit ut,

 

betalningsskyldig

då har betalat

skatt

 

 

 

enligt denna lag för

vid importen av varan

 

 

 

annat

än

importen

utan att ha sådan be-

 

 

 

och

den

ingående

talningsskyldighet för

 

 

 

skatten skulle ha varit

importen eller har be-

 

 

 

avdragsgill

om

den

talat

 

ersättning

för

 

 

 

beskattningsbara

denna

 

skatt

till

den

 

 

 

personen själv

hade

som haft sådan betal-

 

 

 

varit

betalningsskyl-

ningsskyldighet,

 

 

 

 

dig för importen,

4. förvärvar en fas-

den

utgående

skatt

fastigheten

eller lä-

tighet,

en

hyresrätt

som säljaren har redo-

genheten i

säljarens

eller en bostadsrätt till

visat eller ska redovisa

byggnadsrörelse

har

en lägenhet,

 

 

för uttagen,

 

tillförts tjänster som

 

 

 

 

 

 

 

 

uttagsbeskattas

med

 

 

 

 

 

 

 

 

stöd av

5 kap.

30 §,

 

 

 

 

 

 

 

 

utan

att

fastigheten

 

 

 

 

 

 

 

 

eller lägenheten där-

 

 

 

 

 

 

 

 

efter har tagits i bruk

 

 

 

 

 

 

 

 

av säljaren,

 

 

5. i

sin byggnads-

den

utgående

skatt

fastigheten

eller lä-

rörelse tillfört en egen

som fastighetsägaren,

genheten därefter tas

fastighet eller en lä-

hyresgästen eller bo-

i bruk av den beskatt-

genhet som

innehas

stadsrättshavaren har

ningsbara

personen

med

 

hyresrätt

eller

redovisat eller

ska

för transaktioner som

bostadsrätt

tjänster

redovisa för uttagen,

medför avdragsrätt.

som

uttagsbeskattas

 

 

 

 

 

 

 

 

med

stöd av 5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 §,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

SOU 2020:31

Författningsförslag

Avdragsrätt för transaktioner i ekonomisk verksamhet utanför landet

9 § En beskattningsbar person får göra avdrag för ingående skatt som är hänförlig till sådana transaktioner som avses i 6 § 1–4 och 8 §, i den utsträckning den beskattningsbara personen använder varorna och tjänsterna för sina transaktioner utanför landet som

1.utförs i en sådan ekonomisk verksamhet som avses i 4 kap. 2 §, och

2.skulle ha medfört rätt till avdrag för ingående skatt om de hade genomförts inom landet.

Avdragsrätt för transaktioner som är undantagna från skatteplikt

10 § En beskattningsbar person får göra avdrag för ingående skatt som är hänförlig till sådana transaktioner som avses i 6 § 1–4 och 8 §, i den utsträckning den beskattningsbara personen använder varorna och tjänsterna för sina transaktioner inom landet som är undantagna från skatteplikt i enlighet med någon av följande bestämmelser i 10 kap.:

13 § om läkemedel,

29 § första stycket 2 om framställning av periodiska publikationer,

37 § 4 om leverans av guld till Sveriges riksbank,

46 eller 50 § om unionsinterna leveranser av varor,

55 § om transporttjänster – Azorerna och Madeira,

64 § om tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för import,

65, 66, 67, 68, 69 eller 70 § om export,

71 eller 72 § om leverans av fartyg eller luftfartyg och utrust- ning till dessa,

73 eller 74 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på fartyg och luftfartyg,

75 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på krigs- fartyg,

76 eller 77 § om tjänster som avser fartyg eller luftfartyg,

78 § om tjänster av mäklare och andra förmedlare,

79 eller 80 § om vissa leveranser av varor avseende fartyg och luftfartyg,

81 eller 82 § om leverans av motorfordon till utländska beskick- ningar m.fl.,

88 § om leverans av varor till beskickningar, konsulat, EU-organ och andra internationella organisationer,

135

Författningsförslag

SOU 2020:31

92, 93 eller 94 § om tjänster som tillhandahålls till EU, EU-organ och andra internationella organisationer,

95 § om väpnade styrkor som tillhör part i Nato,

96 § om vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern,

97 § om förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transak- tioner eller transaktioner gjorda utanför EU,

98 § om exportbutiker, eller

99 § om leveranser vid användning av ett elektroniskt gränssnitt. Första stycket gäller även sådana transaktioner som är undan-

tagna från skatteplikt i enlighet med 11 kap. 4 och 5 §§ om varor i vissa lager.

11 § En beskattningsbar person får göra avdrag för ingående skatt som är hänförlig till sådana transaktioner som avses i 6 § 1–4 och 8 §, i den utsträckning den beskattningsbara personen använder varorna och tjänsterna för sina transaktioner som är undantagna från skatte- plikt i enlighet med någon av följande bestämmelser i 10 kap.:

35 § om försäkrings- eller återförsäkringstjänster,

36 § om bank- och finansieringstjänster, eller

37 § 1 om leveranser av sedlar och mynt som är gällande betal- ningsmedel.

Första stycket gäller endast om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om sådant säte eller etableringsställe saknas i det landet, den beskattningsbara per- sonen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och denne är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3. transaktionerna är direkt kopplade till varor som ska exporteras till ett land utanför EU.

Beskattningsbara personer som omfattas av bestämmelserna om återbetalning har inte avdragsrätt

12 § Beskattningsbara personer som omfattas av bestämmelserna om återbetalning av ingående skatt i 14 kap. 7–9 §§ eller 35 och 36 §§ har inte avdragsrätt enligt 6, eller 8–11 §§.

136

SOU 2020:31

Författningsförslag

Begränsningar och preciseringar av avdragsrätten

Fastigheter delvis använda i ekonomisk verksamhet

13 § Ingående skatt som omfattas av avdragsrätt enligt 6 § eller 8 § 4 eller 5 och som hänför sig till en fastighet som ingår i en beskattningsbar persons rörelsetillgångar, får endast dras av i proportion till den beskattningsbara personens användning av fastigheten för rörelsen, om fastigheten används både för

1.rörelsen, och

2.eget privat bruk, personalens privata bruk eller annars för andra ändamål än den egna rörelsen.

Första stycket gäller inte

1.en stadigvarande bostad som omfattas av avdragsförbudet i 26 §, eller

2.ingående skatt som får dras av i enlighet med 27 § vid utförande av sådana tjänster för vilka uttagsbeskattning ska ske och vid jord- bruksarrende som omfattar bostad.

14 § Om den avdragsgilla delen av den ingående skatten inte kan fastställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdel- ning efter skälig grund.

15 § Om användningen av fastigheten ändras, ska avdraget för den ingående skatten justeras i enlighet med 15 kap.

Bestämmelserna i 5 kap. 27 och 28 §§ är inte tillämpliga vid ändrad användning av fastigheten.

Fastighetsförvaltande verksamhet

16 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till kostnader vid uttag av sådana tjänster i en fastighetsförvaltande verk- samhet där beskattningsunderlaget beräknats enligt 8 kap. 10 §.

137

Författningsförslag

SOU 2020:31

Finansieringsföretag

17 § Ett finansieringsföretag som har övertagit en säljares rätt enligt ett köpeavtal får göra avdrag för den ingående skatt som hän- för sig till värdet av en vara som med stöd av köpeavtalet återtas av finansieringsföretaget.

Första stycket gäller endast om finansieringsföretaget kan visa att den ingående skatten inte till någon del varit avdragsgill för förvärvaren.

Försäljning från fartyg på vissa linjer

18 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till leveranser, unionsinterna förvärv eller import av varor för försälj- ning från fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland.

19 § Avdrag får dock göras om leveransen, det unionsinterna för- värvet eller importen avser spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat, toalettmedel eller choklad- och konfektyrvaror.

I fråga om punktskattepliktiga varor är det dock en förutsättning för avdrag att varorna får provianteras utan punktskatt enligt 5–9 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Personbilar och motorcyklar

20 § Den som förvärvar eller importerar en personbil eller en motor- cykel får inte dra av ingående skatt som hänför sig till leveransen, det unionsinterna förvärvet eller importen av fordonet.

Avdrag får dock göras om en beskattningsbar person förvärvar eller importerar fordonet för

1.återförsäljning,

2.uthyrning,

3.persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211),

4.transporter av avlidna, eller

5.körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt.

138

SOU 2020:31

Författningsförslag

21 § Den som hyr en personbil eller en motorcykel får inte dra av ingående skatt som hänför sig till hyran av fordonet.

Avdrag får dock göras om en beskattningsbar person använder det hyrda fordonet för

1.uthyrning,

2.persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211),

3.transporter av avlidna, eller

4.körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt.

22 § En beskattningsbar person som använder en hyrd personbil eller motorcykel i en verksamhet där transaktionerna medför avdrags- rätt, får dra av hälften av den ingående skatt som hänför sig till hyran, om fordonet

1.i mer än ringa omfattning används för de transaktioner som medför avdragsrätt, och

2.hyrs för andra ändamål än för uthyrning, persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211), transporter av avlidna eller körkorts- utbildning som omfattas av skatteplikt.

Första stycket gäller utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis används i verksamheten.

23 § En beskattningsbar person som använder en personbil eller en motorcykel i en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt, får dra av ingående skatt som hänför sig till driftskostnader, om fordonet tillhör inventarierna i verksamheten eller har hyrts för användning i denna.

Första stycket gäller utan någon begränsning på grund av att fordonet endast delvis används i verksamheten.

Representation och liknande ändamål

24 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den beskattningsbara personen inte har rätt att göra avdrag vid inkomst- beskattningen enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

139

Författningsförslag

SOU 2020:31

25 § Avdrag får dock göras för ingående skatt som avser måltider eller liknande förtäring, om

1.utgifterna har ett sådant omedelbart samband med verksam- heten som avses i 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229),

2.avdraget inte överstiger vad som kan anses skäligt, och

3.avdraget högst uppgår till den ingående skatten på 300 kronor per person och tillfälle.

Stadigvarande bostad

26 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad.

27 § Avdrag får dock göras för ingående skatt som hänför sig till leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster, unionsinterna för- värv av varor eller import för utförande av sådana tjänster som avses i 5 kap. 30–32 §§ för vilka uttagsbeskattning ska ske.

Avdrag får också göras för ingående skatt som hänför sig till ett jordbruksarrende även till den del arrendet omfattar bostad.

Staten

28 § Ingående skatt är inte avdragsgill för staten.

Uppdelning av den ingående skatten

29 § Avdrag ska göras enligt andra stycket om den ingående skatten avser en beskattningsbar persons förvärv eller import som

1.endast delvis är avdragsgill,

2.görs gemensamt för flera verksamheter, av vilka det saknas avdragsrätt i någon, eller

3.görs för en verksamhet där det delvis saknas rätt till avdrag. Avdrag får då endast göras för skatten på den del av ersättningen

eller inköpspriset som hänför sig till den del av förvärvet eller importen som är avdragsgill respektive hänför sig till en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt. Om denna del inte kan fast-

140

SOU 2020:31

Författningsförslag

ställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Första och andra styckena gäller även ingående skatt som till viss del avser annat än den ekonomiska verksamheten.

30 § I det fall den ingående skatten avser förvärv eller import för en ekonomisk verksamhet där det delvis saknas rätt till avdrag, får hela den ingående skatten för ett visst förvärv eller en viss import ändå dras av, om

1.förvärvet eller importen till mer än 95 procent görs för de trans- aktioner som medför rätt till avdrag, eller

2.skatten för förvärvet eller importen inte överstiger 1 000 kro- nor och mer än 95 procent av transaktionerna i verksamheten med- för rätt till avdrag.

Avdrag ska styrkas

31 § En beskattningsbar person har endast rätt att göra avdrag för ingående skatt om den kan styrkas.

Leverans av varor, tillhandahållande av tjänster och unionsinternt förvärv

32 § Avdraget ska styrkas genom faktura, om den ingående skatten hänför sig till

1.leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster, eller

2.unionsinterna förvärv av varor.

33 § Faktura för att styrka avdraget behövs dock inte, om

1.det finns särskilda skäl,

2.avdraget kan styrkas genom annan dokumentation, och

3.den ingående skatten hänför sig till unionsinterna förvärv av varor eller sådana leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster för vilka förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten enligt 16 kap. 5 § eller någon av 7–13 §§.

141

Författningsförslag

SOU 2020:31

34 § Om den ingående skatten hänför sig till sådana överföringar som likställs med unionsinterna förvärv av varor mot ersättning enligt 5 kap. 23 §, ska avdraget styrkas genom annan dokumentation än faktura.

Import

35 § Om den ingående skatten hänför sig till import, ska avdraget styrkas genom importdokument som anger eller medger beräkning av den mervärdesskatt som har betalats eller ska betalas.

Av importdokumentet eller av en annan handling ska det dess- utom framgå att den beskattningsbara personen är importör eller mottagare av de importerade varorna.

Vissa förvärv av fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt till lägenhet

36 § Om den ingående skatten hänför sig till ett sådant förvärv av en fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt till en lägenhet som avses i 8 § 4, ska avdraget styrkas genom en av överlåtaren utfärdad hand- ling.

Handlingen ska innehålla uppgift om

1.den mervärdesskatt som överlåtaren har redovisat eller ska redo- visa för sina gjorda skattepliktiga uttag av tjänster på fastigheten eller lägenheten,

2.överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan uppgift genom vilken de kan identifieras,

3.överlåtarens registreringsnummer för mervärdesskatt eller, om denne inte är registrerad, person- eller organisationsnummer eller en likvärdig uppgift,

4.transaktionens art, och

5.övriga uppgifter av betydelse för bedömningen av överlåtarens skyldighet att betala mervärdesskatt och förvärvarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

Överlåtaren är skyldig att utfärda en sådan handling som avses i första stycket om förvärvaren begär det.

142

SOU 2020:31

Författningsförslag

14 kap. Återbetalning av ingående skatt

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

återbetalning till beskattningsbara personer i andra EU-länder (3–31 §§),

återbetalning till beskattningsbara personer utanför EU (32–48 §§),

återbetalning vid viss import (49 och 50 §§),

återbetalning till den som är eller ska vara registrerad för mer- värdesskatt (51–54 §§)

återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder (55–58 §§),

återbetalning till hjälporganisationer (59 §),

återbetalning till utländska beskickningar m.fl. (60–63 §§),

återbetalning till EU och vissa EU-organ (64–65 §§),

gemensamma bestämmelser för 59–65 §§ (66 och 67 §§),

att återbetalningsrätten ska styrkas (68 §),

skattetillägg (69 §),

omprövning i vissa fall (70–72 §§), och

indrivning och verkställighet (73 §).

Bestämmelser om återbetalning i andra kapitel

2 § Bestämmelser om återbetalning av ingående skatt finns även i

19 kap. om en särskild ordning för resebyråer, och

22 kap. om de särskilda ordningarna för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster.

Återbetalning till beskattningsbara personer i andra EU-länder

Vem som kan ansöka om återbetalning

3 § En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU- land och som vill få återbetalning av ingående skatt ska ansöka om detta, om den beskattningsbara personen under den återbetalnings- period som avses i 14 §

143

Författningsförslag

SOU 2020:31

1.varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genom- förts eller, om säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige, och

2.inte har levererat några varor eller tillhandahållit några tjänster inom landet, med de undantag som följer av 4–6 §§.

4 § Den beskattningsbara personen får inom landet ha tillhanda- hållit transporttjänster och stödtjänster till dessa, under förutsätt- ning att tillhandahållandena är undantagna från skatteplikt i enlighet med någon av följande bestämmelser i 10 kap.:

64 § om tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för import,

70 § om tjänster i samband med export eller import av varor,

76 § eller 77 § om tjänster som avser fartyg eller luftfartyg,

78 § eller 97 § om tjänster av mäklare och andra förmedlare,

92 § eller 93 § om tjänster som tillhandahålls EU, EU-organ och andra internationella organisationer,

95 § om väpnade styrkor som tillhör part i Nato, eller

96 § om vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern.

Första stycket gäller även sådana transaktioner som är undan- tagna från skatteplikt i enlighet med 11 kap. 4 § 2, 3 eller 4 om varor i vissa lager.

5 § Den beskattningsbara personen får också ha levererat varor och tillhandahållit tjänster inom landet för vilka förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten i enlighet med någon av följande bestäm- melser i 16 kap.:

5 § om leverans av varor och tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till fastighet,

7 § om leverans av el, gas, värme eller kyla,

8 § om tillhandahållande av tjänster som avses i 6 kap. 32 §,

9 § om trepartshandel,

11 § om tillhandahållande av vissa tjänster inom byggsektorn, eller

12 § om handel med avfall och skrot.

6 § Den beskattningsbara personen får dessutom inom landet ha levererat varor och tillhandahållit tjänster, om mervärdesskatten för leveransen av dessa varor eller tillhandahållandet av dessa tjänster redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar

144

SOU 2020:31

Författningsförslag

de särskilda ordningarna i artiklarna 369a–369x i mervärdesskatte- direktivet.

Återbetalningsrättens omfattning

7 § En beskattningsbar person som uppfyller villkoren i 3–6 §§ har rätt till återbetalning av ingående skatt som debiterats för varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits till denne av andra beskattningsbara personer inom landet eller för import av varor till landet. Rätten till återbetalning gäller även sådan ingående skatt som omfattas av avdragsrätt enligt 13 kap. 8 §.

Första stycket gäller endast i den utsträckning den beskattnings- bara personen använder varorna eller tjänsterna för transaktioner som avses i

13 kap. 9 § om avdragsrätt för transaktioner utanför landet i en sådan ekonomisk verksamhet som avses i 4 kap. 2 §,

13 kap. 10 och 11 §§ om avdragsrätt för vissa transaktioner som är undantagna från skatteplikt, eller

5 § om leverans av varor och tillhandahållande av tjänster för vilka förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten.

8 § Den beskattningsbara personen har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 7 § under förutsättning att denne utför transak- tioner som medför rätt till avdrag i det EU-land där denne är etablerad.

Om den beskattningsbara personen utför både transaktioner som medför rätt till avdrag och sådana som inte medför rätt till avdrag i det EU-land där denne är etablerad, omfattar rätten till återbetalning enligt 7 § enbart sådan ingående skatt som hänför sig till transak- tionerna som medför rätt till avdrag i enlighet med tillämpningen av artikel 173 i mervärdesskattedirektivet i etableringslandet.

9 § Rätten till återbetalning omfattar endast sådan ingående skatt som skulle ha varit avdragsgill enligt denna lag om den beskattnings- bara personen i stället hade haft rätt till avdrag för ingående skatt.

145

Författningsförslag

SOU 2020:31

10 § Någon rätt till återbetalning finns inte för

1.sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som avses i 2 kap. 12 §, eller

2.mervärdesskatt som fakturerats för en leverans av varor som är undantagen från skatteplikt enligt någon av följande bestämmelser i

10 kap.:

– 46 § eller 50 § om unionsinterna leveranser av varor, eller

– 65 § 3 om leverans av varor när en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet förvärvar varan för sin verksamhet i ut- landet och hämtar den för att direkt föra ut den till en plats utanför EU.

Vad en ansökan ska avse

11 § En ansökan om återbetalning ska avse

1. förvärv av varor eller tjänster

a)som har fakturerats under återbetalningsperioden, om redovis- ningsskyldigheten för skatten inträtt före eller vid tidpunkten för faktureringen, eller

b)för vilka redovisningsskyldigheten har inträtt under återbetal- ningsperioden, om förvärven har fakturerats innan redovisnings- skyldigheten har inträtt, eller

2. import av varor under återbetalningsperioden.

Utöver de transaktioner som anges i första stycket får ansökan även avse fakturor eller importdokument som inte omfattas av en tidigare ansökan och som gäller transaktioner som genomförts under kalenderåret i fråga.

Hur en ansökan ska göras

12 § En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU- land ska ansöka om återbetalning av ingående skatt hos Skatteverket. Ansökan ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i etableringslandet.

En ansökan anses ingiven till den behöriga myndigheten i etableringslandet endast om sökanden har lämnat samtliga uppgifter som ansökan ska innehålla enligt 13 §.

146

SOU 2020:31

Författningsförslag

Bestämmelser om hur en ansökan ska göras om den beskatt- ningsbara personen är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 § första stycket 3–5 skatteförfarandelagen (2011:1244) finns i 51–54 §§.

Ansökans innehåll och språk

13 § En ansökan ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter och de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna besluta om återbetalning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrif- ter om ansökans innehåll och vilka språk som får användas i en ansökan om återbetalning eller när uppgifter lämnas enligt 18 och 19 §§.

Återbetalningsperiod

14 § En ansökan om återbetalning ska avse en period om minst tre på varandra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett kalenderår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får omfatta kortare tid än tre månader.

Ansökningstid

15 § En ansökan om återbetalning ska senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myndigheten i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Tidsfristen i första stycket får inte beräknas med stöd av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Minimibelopp

16 § Om en ansökan om återbetalning avser en återbetalnings- period som inte är ett kalenderår men är minst tre kalendermånader, ska det sökta beloppet vara minst 4 000 kronor.

147

Författningsförslag

SOU 2020:31

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av det, ska det sökta beloppet vara minst 500 kronor.

Skatteverkets underrättelseskyldighet

17 § Skatteverket ska på elektronisk väg och utan dröjsmål under- rätta sökanden om vilket datum en ansökan om återbetalning kom in till verket.

Skatteverkets rätt att begära uppgifter

18 § Om Skatteverket inte har alla uppgifter som behövs för att fatta beslut i fråga om hela eller en del av en ansökan om återbetal- ning, får verket inom den fyramånadersperiod som anges i 21 § på elektronisk väg begära ytterligare uppgifter från

1.sökanden,

2.den behöriga myndigheten i det EU-land där sökanden är etablerad, eller

3.någon annan.

En begäran enligt första stycket 3 får göras på elektronisk väg endast om den kan tas emot på det sättet.

19 § Skatteverket får även begära originalet eller en kopia av den berörda fakturan eller importdokumentet, om verket tvivlar på giltig- heten eller riktigheten av en fordran.

Tidsfrist för att lämna uppgifter

20 § Uppgifter som Skatteverket har begärt enligt 18 eller 19 § ska ha kommit in till verket inom en månad från den dag då mottagaren fick begäran.

Tidsfrister för Skatteverkets beslut

21 § Skatteverket ska meddela sitt beslut avseende en ansökan om återbetalning senast fyra månader från den dag då ansökan kom in till verket.

148

SOU 2020:31

Författningsförslag

22 § Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter enligt 18 §, ska beslutet om återbetalning meddelas senast två månader från den dag då

1.uppgifterna kom in till verket, eller

2.tidsfristen som anges i 20 § har löpt ut, om begäran inte har besvarats.

Skatteverket har dock alltid sex månader på sig att slutligt avgöra ärendet, räknat från den dag då ansökan kom in till verket.

Om Skatteverket har begärt kompletterande ytterligare uppgif- ter, ska ett slutligt beslut avseende ansökan meddelas inom åtta månader från den dag då ansökan kom in till verket.

Följden av att beslut inte meddelas inom tidsfristen

23 § En ansökan ska anses ha avslagits om Skatteverket inte med- delar sitt beslut inom de tidsfrister som anges i 21 och 22 §§.

Korrigering och återkrav av återbetalt belopp

24 § Sökanden ska korrigera det belopp som sökts eller som redan har betalats tillbaka, om den avdragsgilla andelen av den ingående skatten har justerats i enlighet med tillämpningen av artikel 175 i mervärdesskattedirektivet i det EU-land där sökanden är etablerad, efter det att en ansökan om återbetalning gavs in.

Korrigeringen ska göras senast under kalenderåret efter återbetal- ningsperioden

1.i en ansökan om återbetalning, eller

2.genom inlämnande av en särskild anmälan genom den elektroniska portal som inrättats av det EU-land där sökanden är etablerad, om sökanden inte ger in någon återbetalningsansökan under det kalenderåret.

25 § Skatteverket ska besluta om en sådan korrigering som avses i 24 §.

26 § Om en återbetalning har tagits emot på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt, ska Skatteverket besluta att det belopp som felaktigt tagits emot ska betalas tillbaka. Beloppet ska betalas tillbaka senast 30 dagar från den dag då verket meddelade sitt beslut.

149

Författningsförslag

SOU 2020:31

Det belopp som ska betalas tillbaka och obetalda skattetillägg får räknas av mot ingående skatt som den som ska betala tillbaka det felaktigt mottagna beloppet har rätt att få tillbaka på grundval av en annan ansökan än den som lett till den felaktiga återbetalningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas även om det inte har fått laga kraft.

27 § Åtgärder för att återkräva ett sådant belopp som tagits emot på ett oriktigt sätt får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår då beloppet betalats ut.

Tidpunkt och land för utbetalning

28 § Om Skatteverket bifaller en ansökan om återbetalning, ska verket betala ut det beviljade beloppet till sökanden eller den som sökanden anger senast 10 arbetsdagar från den dag då

1.tidsfristen i 21 § löpte ut, eller

2.tidsfristerna i 22 § löpte ut, om ytterligare uppgifter eller kom- pletterande ytterligare uppgifter har begärts av verket.

29 § Det beviljade beloppet ska betalas ut i

1.Sverige, eller

2.ett annat EU-land, om sökanden begär det.

Vid utbetalning i ett annat EU-land ska Skatteverket från belop- pet som ska betalas ut dra av de bankavgifter som tagits ut för över- föringen.

Ränta

30 § Sökanden ska tillgodoföras ränta på det beviljade beloppet, om utbetalningen görs efter den senaste tidpunkt som anges i 28 §.

Om Skatteverket har begärt ytterligare uppgifter eller komplet- terande ytterligare uppgifter, ska första stycket endast tillämpas om sökanden har kommit in till verket med uppgifterna i enlighet med 20 §.

31 § Ränta ska beräknas från och med dagen efter den i 28 § angivna senaste dagen för utbetalning till den dag då utbetalningen faktiskt görs.

150

SOU 2020:31

Författningsförslag

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Återbetalning till beskattningsbara personer utanför EU

Vem som kan ansöka om återbetalning

32 § En beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU- land och som vill få återbetalning av ingående skatt ska ansöka om detta, om den beskattningsbara personen under den återbetalnings- period som avses i 42 §

1.varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genom- förts eller, om säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige, och

2.inte har levererat några varor eller tillhandahållit några tjänster inom landet, med de undantag som följer av 33 och 34 §§.

33 § Den beskattningsbara personen får inom landet ha tillhanda- hållit transporttjänster och stödtjänster till dessa, under förutsätt- ning att tillhandahållandena är undantagna från skatteplikt i enlighet med någon av följande bestämmelser i 10 kap.:

64 § om tjänster som ingår i beskattningsunderlaget för import,

70 § om tjänster i samband med export eller import av varor,

76 § eller 77 § om tjänster som avser fartyg eller luftfartyg,

78 § om tjänster av mäklare och andra förmedlare,

92 § eller 93 § om tjänster som tillhandahålls EU, EU-organ och andra internationella organisationer,

95 § om väpnade styrkor som tillhör part i Nato,

96 § om vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern, eller

97 § om förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transak- tioner eller transaktioner utanför EU.

Första stycket gäller även sådana transaktioner som är undan- tagna från skatteplikt i enlighet med 11 kap. 4 § 2, 3 eller 4 om varor

ivissa lager.

151

Författningsförslag

SOU 2020:31

34 § Den beskattningsbara personen får också ha levererat varor och tillhandahållit tjänster inom landet för vilka förvärvaren är skyl- dig att betala mervärdesskatten i enlighet med någon av följande bestämmelser i 16 kap.:

5 § om leverans av varor och tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till fastighet,

7 § om leverans av el, gas, värme eller kyla,

8 § om tillhandahållande av tjänster som avses i 6 kap. 32 §,

9 § om trepartshandel,

11 § om tillhandahållande av vissa tjänster inom byggsektorn, eller

12 § om handel med avfall och skrot.

Återbetalningsrättens omfattning

35 § En beskattningsbar person som uppfyller villkoren i 32–34 §§ har rätt till återbetalning av ingående skatt som debiterats för varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits till denne av andra beskattningsbara personer inom landet eller för import av varor till landet. Rätten till återbetalning gäller även sådan ingående skatt som omfattas av avdragsrätt enligt 13 kap. 8 §.

Första stycket gäller endast i den utsträckning den beskattnings- bara personen använder varorna eller tjänsterna för transaktioner som avses i

13 kap. 9 § om avdragsrätt för transaktioner utanför landet i en sådan ekonomisk verksamhet som avses i 4 kap. 2 §,

13 kap. 10 och 11 §§ om avdragsrätt för vissa transaktioner som är undantagna från skatteplikt, eller

34 § om leverans av varor och tillhandahållande av tjänster för vilka förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten.

36 § Rätten till återbetalning omfattar endast sådan ingående skatt som skulle ha varit avdragsgill enligt denna lag om den beskattnings- bara personen i stället hade haft rätt till avdrag för ingående skatt.

37 § Någon rätt till återbetalning finns inte för

1.sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som avses i 2 kap. 12 §,

eller

152

SOU 2020:31

Författningsförslag

2.mervärdesskatt som fakturerats för en leverans av varor som är undantagen från skatteplikt enligt någon av följande bestämmelser i

10 kap.:

– 46 § eller 50 § om unionsinterna leveranser av varor, eller

– 65 § 3 om leverans av varor när en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den för att direkt föra ut den till en plats utanför EU.

Vad en ansökan ska avse

38 § En ansökan om återbetalning ska avse

1. förvärv av varor eller tjänster

a)som har fakturerats under återbetalningsperioden, om redovis- ningsskyldigheten för skatten inträtt före eller vid tidpunkten för faktureringen, eller

b)för vilka redovisningsskyldigheten har inträtt under återbetal- ningsperioden, om förvärven har fakturerats innan redovisnings- skyldigheten har inträtt, eller

2. import av varor under återbetalningsperioden.

Utöver de transaktioner som anges i första stycket får ansökan även avse fakturor eller importdokument som inte omfattas av en tidigare ansökan och som gäller transaktioner som genomförts under kalenderåret i fråga.

Hur ansökan ska göras

39 § En beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU- land ska ansöka om återbetalning av ingående skatt hos Skatteverket. Ansökan ska göras på blankett som tillhandahålls av Skatteverket.

Bestämmelser om hur en ansökan ska göras om den beskattnings- bara personen är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 § första stycket 3–5 skatteförfarandelagen (2011:1244) finns i 51–54 §§.

153

Författningsförslag

SOU 2020:31

Ansökans innehåll, språk och handlingar som ska bifogas

40 § En ansökan ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter och de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna besluta om återbetalning.

41 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare före- skrifter om

1.ansökans innehåll,

2.vilka språk som får användas i en ansökan, och

3.vilka handlingar som ska bifogas en ansökan.

Återbetalningsperiod

42 § En ansökan om återbetalning ska avse en period om minst tre på varandra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett kalenderår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår får omfatta kortare tid än tre månader.

Ansökningstid

43 § En ansökan om återbetalning ska ha kommit in senast sex kalendermånader efter utgången av det kalenderår som den avser.

Tidsfristen i första stycket får inte beräknas med stöd av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Minimibelopp

44 § Om en ansökan om återbetalning avser en återbetalnings- period som är minst tre kalendermånader men mindre än ett kalen- derår, ska det sökta beloppet vara minst 4 000 kronor.

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av det, ska det sökta beloppet vara minst 500 kronor.

154

SOU 2020:31

Författningsförslag

Tidsfrist för Skatteverkets beslut

45 § Skatteverket ska fatta beslut om en ansökan om återbetalning senast sex månader från den dag då en fullständig ansökan och övriga föreskrivna handlingar kom in till verket.

Utbetalningsland

46 § Det beviljade beloppet ska betalas ut i

1.Sverige, eller

2.ett annat land, om sökanden begär det.

Vid utbetalning i ett annat land ska Skatteverket från beloppet som ska betalas ut dra av de bankavgifter som tagits ut för över- föringen.

Återkrav och avräkning

47 § Om en återbetalning har tagits emot på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt, ska Skatteverket besluta att det belopp som felaktigt tagits emot ska betalas tillbaka. Beloppet ska betalas tillbaka senast 30 dagar från den dag då verket meddelade sitt beslut.

Det belopp som ska betalas tillbaka och obetalda skattetillägg får räknas av mot ingående skatt som den som ska betala tillbaka det felaktigt mottagna beloppet har rätt att få tillbaka på grundval av en annan ansökan än den som lett till den felaktiga återbetalningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas även om det inte har fått laga kraft.

48 § Åtgärder för att återkräva ett sådant belopp som tagits emot på ett oriktigt sätt får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår då beloppet betalats ut.

Återbetalning vid viss import

49 § Om en vara har importerats till Sverige för att sändas eller transporteras till ett annat EU-land, har importören rätt till åter- betalning av den mervärdesskatt som betalats vid importen. Detta gäller dock endast om importören kan styrka att varan har beskattats

155

Författningsförslag

SOU 2020:31

som unionsinternt förvärv i det EU-landet i enlighet med tillämp- ningen av artikel 20 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

50 § Den som vill få återbetalning av ingående skatt ska ansöka om detta i enlighet med 51–53 §§.

Återbetalning till den som är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt

51 § Om den som vill få återbetalning är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 § första stycket 3–5 skatteför- farandelagen (2011:1244), ska ansökan om återbetalning av ingående skatt göras hos Skatteverket.

52 § Ansökan ska göras i en skattedeklaration i enlighet med det förfarande för deklaration av mervärdesskatt som anges i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

För den som ansöker gäller även i övrigt bestämmelserna om förfarandet i skatteförfarandelagen.

53 § Mervärdesskatten ska redovisas i enlighet med 7 kap.

54 § Det som sägs i 16 § och 44 § om minsta belopp för en ansökan om återbetalning gäller även en ansökan i en skattedeklaration.

Återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder

Hur en ansökan ska göras

55 § En beskattningsbar person som är etablerad i Sverige, men inte i det EU-land där återbetalning av mervärdesskatt söks, och som vill få återbetalning av sådan skatt i enlighet med det landets tillämp- ning av EU-återbetalningsdirektivet, ska rikta en ansökan om åter- betalning till det landet. Ansökan ska ges in till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål.

En ansökan anses ingiven endast om sökanden har lämnat samt- liga uppgifter som krävs enligt tillämpningen av artiklarna 8, 9 och 11 i EU-återbetalningsdirektivet i det EU-land som ansökan riktas till.

156

SOU 2020:31

Författningsförslag

Ansökningstid

56 § En ansökan om återbetalning ska ha kommit in till Skatte- verket senast den 30 september kalenderåret efter återbetalnings- perioden.

Tidsfristen i första stycket får inte beräknas med stöd av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Skatteverkets underrättelseskyldighet

57 § Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk bekräftelse till sökanden om vilket datum ansökan kom in till verket.

Skatteverkets vidarebefordran av ansökan

58 § Skatteverket ska vidarebefordra en ansökan till det EU-land som ansökan riktats till.

Skatteverket ska dock besluta att inte vidarebefordra ansökan, om sökanden under återbetalningsperioden

1.inte är en beskattningsbar person,

2.i Sverige endast utför leveranser av varor eller tillhandahåll- anden av tjänster som är undantagna från skatteplikt utan rätt till avdrag för ingående skatt, eller

3.omfattas av undantaget från skatteplikt för beskattningsbara personer med liten årsomsättning i 18 kap.

Skatteverket ska på elektronisk väg underrätta sökanden om ett beslut enligt andra stycket.

Återbetalning till hjälporganisationer

59 § Den som bedriver en verksamhet för Förenta nationernas eller något av dess fackorgans räkning har på ansökan rätt till åter- betalning av ingående skatt. Detta gäller endast om skatten hänför sig till varor som förvärvas eller importeras för att föras ut ur EU och användas i denna verksamhet utanför EU.

Även en riksomfattande hjälporganisation har sådan återbetal- ningsrätt, om varorna förs ut ur EU för att användas i en hjälp- verksamhet.

157

Författningsförslag

SOU 2020:31

Återbetalning till utländska beskickningar m.fl.

Utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella organisationer

60 § Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer som avses i lagen (1976:661) om im- munitet och privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetal- ning av ingående skatt.

Första stycket gäller endast om den ingående skatten hänför sig till förvärv av

1.varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan byggnad som är avsedd för förvärvaren,

2.inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärvaren,

3.tillbehör eller utrustning till motorfordon som ägs av förvär- varen,

4.tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på sådana varor som anges i 1–3 eller på motorfordon,

5.teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sop- hämtning för en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6.sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,

7.alkohol- och tobaksvaror,

8.tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den verksamhet som utövas av förvärvaren, och

9.bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för den verksamhet som utövas av förvärvaren.

Diplomatisk personal och karriärkonsuler

61 § Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige som inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här i landet, har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt.

Första stycket gäller endast om den ingående skatten hänför sig till förvärv av

158

SOU 2020:31

Författningsförslag

1.utrustning för hemmabruk avsedd för mottagning, inspelning eller uppspelning av ljud eller bild,

2.kameror, objektiv till kameror och annan utrustning för film- eller bildåtergivning,

3.vitvaror och hushållsmaskiner,

4.datorer och utrustning med liknande användning,

5.möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och flyglar,

6.tillbehör eller utrustning till motorfordon eller till sådana varor som anges i 1–5,

7.tjänster på sådana varor som anges i 1–6 eller på motorfordon,

8.tjänster på en fastighet i samband med inmontering av vitvaror och hushållsmaskiner,

9.bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas ut, och

10.alkohol- och tobaksvaror.

62 § Sådan återbetalningsrätt finns dock endast om

1.förvärvet görs för personligt bruk, och

2.den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst

– 1 000 kronor för förvärv som anges i 61 § andra stycket 1–8,

– 200 kronor för förvärv som anges i 61 § andra stycket 9 och 10.

63 § Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som anges i 61 § andra stycket, om Sverige har träffat överens- kommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

Återbetalning till EU och vissa EU-organ

64 § Rätt till återbetalning av ingående skatt har ett kontor eller en anläggning som ligger i Sverige och som tillhör

Europeiska unionen,

Europeiska atomenergigemenskapen,

Europeiska centralbanken,

159

Författningsförslag

SOU 2020:31

Europeiska investeringsbanken, eller

ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemen- skapen och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller.

Första stycket gäller endast om den ingående skatten hänför sig till sådana förvärv som anges i 60 § andra stycket.

65 § Återbetalningsrätten gäller dock endast i den omfattning åter- betalningen inte leder till att konkurrensen snedvrids.

Gemensamma bestämmelser för 59–65 §§

66 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen med- dela föreskrifter om förfarandet vid återbetalning enligt 59–65 §§.

67 § Bestämmelser om återbetalning av mervärdesskatt finns även i 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Återbetalningsrätten ska styrkas

68 § Rätten till återbetalning enligt 3–54 §§ och 59–65 §§ ska styrkas.

Skattetillägg

69 § Bestämmelserna om skattetillägg i 49, 51 och 52 kap. skatte- förfarandelagen (2011:1244) gäller också i fråga om uppgifter som lämnas i en ansökan om återbetalning av ingående skatt enligt detta kapitel.

Omprövning i vissa fall

70 § Bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller vid omprövning av Skatteverkets beslut om

1.återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land som avses i 3–6 §§ och som ansöker om återbetalning enligt 12 § första stycket, och

160

SOU 2020:31

Författningsförslag

2.vidarebefordran av en ansökan om återbetalning av ingående skatt riktad till ett annat EU-land enligt 58 § andra stycket.

Första stycket 1 gäller dock inte omprövningsbeslut enligt 26 och

27 §§.

71 § Ett beslut i en fråga om återbetalning av ingående skatt till en sådan beskattningsbar person etablerad utanför EU som avses i 32– 34 §§ och som ansöker om återbetalning enligt 39 § första stycket, ska på begäran av den sökande omprövas, om beslutet inneburit att ansökan inte helt har bifallits. Detsamma gäller om den sökande begär återbetalning av ytterligare ingående skatt för en period för vilken beslut meddelats.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Den ska ha kommit in till Skatteverket senast två år efter utgången av det kalenderår som den tidigare ansökan gäller.

72 § En fråga som avser återbetalning av ingående skatt får inte omprövas enligt 71 § om den har avgjorts av en allmän förvaltnings- domstol.

Indrivning och verkställighet

73 § Skatteverket ska utan dröjsmål överlämna obetalda belopp enligt ett beslut enligt 25, 26 eller 47 § för indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Skatteverket får besluta att inte överlämna en fordran för indriv- ning om fordran avser ett ringa belopp.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

15 kap. Justering av avdrag för ingående skatt som är hänförlig till investeringsvaror

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om justering av avdrag för ingående skatt som avser investeringsvaror. Bestämmelserna avser

vad som avses med ingående skatt (2 §),

särskilt om hyresrätter och bostadsrätter (3 §),

161

Författningsförslag

SOU 2020:31

vad som är en investeringsvara (4–6 §§),

i vilka fall avdrag ska justeras (7–9 §§),

justeringsperiod (10 och 11 §§),

hur avdrag ska justeras (12–19 §§),

övertagande av rättighet och skyldighet att justera avdrag (20– 27 §§),

utfärdande av justeringshandling (28–30 §§, och

justeringshandling vid övertagande av rättighet och skyldighet att justera avdrag (31 §).

Ytterligare bestämmelser om justering av avdrag för ingående skatt finns i 12 kap. om frivillig beskattning för vissa fastighetsupp- låtelser.

Vad som avses med ingående skatt

2 § Med ingående skatt avses detsamma som i 13 kap. 4 och 5 §§. När någon enligt 20–27 §§ övertar rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt utgörs dock dennes ingående skatt för den övertagna investeringsvaran av den andres ingående skatt.

Särskilt om hyresrätter och bostadsrätter

3 § För hyresrätter och bostadsrätter gäller det som sägs om fastig- heter i 7 § 3–5, 11 § andra stycket, 14 § andra stycket, 21–23 §§ och 25–26 §§. Rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt vid överlåtelse och ändrad användning samt övertagande av sådan rätt och skyldighet gäller i dessa fall hyresgästen eller bostads- rättshavaren.

Vad som är en investeringsvara

4 § Med investeringsvaror avses

1.maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde minskar, om den ingående skatten på anskaffningskostnaden för tillgången uppgår till minst 50 000 kronor,

162

SOU 2020:31

Författningsförslag

2.fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad, om den ingående skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kronor,

3.fastigheter och lägenheter som innehas med hyresrätt eller bo- stadsrätt, som tillförts varor och tjänster genom skattepliktiga uttag enligt 5 kap. 30 §, om avdrag för ingående skatt har gjorts enligt 13 kap. 8 § 4 eller 5 med minst 100 000 kronor, och

4.bostadsrätt eller hyresrätt till en lägenhet, om bostadsrättshav- aren eller hyresgästen utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombygg- nad av lägenheten och om den ingående skatten på kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kronor.

5 § Maskin, utrustning och särskild inredning ska vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel anses som sådan tillgång som avses i 4 § 1, om den

1.tillförts sådan byggnad eller del av byggnad som är inrättad för annat än bostadsändamål, och

2.anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten.

6 § Har under ett beskattningsår avseende en viss fastighet både en åtgärd som avses i 4 § 2 företagits och ett avdrag enligt 4 § 3 gjorts eller mer än en åtgärd företagits eller ett avdrag gjorts, ska vid tillämp- ning av beloppsgränsen åtgärderna och avdragen läggas samman. Av- drag och åtgärder som avses i 4 § 3 och 4 ska på motsvarande sätt läggas samman med andra avdrag och åtgärder som avser samma hyres- rätt eller bostadsrätt.

I vilka fall avdrag ska justeras

7 § Om inte annat följer av 9 § eller 21–27 §§, ska avdrag för ingå- ende skatt justeras i följande fall:

1.om användningen av en investeringsvara, för vilken ingående skatt för förvärvet eller importen varit helt eller delvis avdragsgill, ändras på så sätt att den avdragsgilla delen minskar,

2.om användningen av en investeringsvara, för vilken ingående skatt för förvärvet eller importen inte varit avdragsgill eller endast delvis varit avdragsgill, ändras på så sätt att den avdragsgilla delen ökar,

163

Författningsförslag

SOU 2020:31

3.om en annan investeringsvara än en fastighet avyttras och leve- ransen är skattepliktig, under förutsättning att den ingående skatten för förvärvet eller importen av varan endast delvis varit avdragsgill,

4.om en fastighet överlåts under förutsättning att avdrag gjorts för ingående skatt på kostnader för ny-, till- eller ombyggnad som avses i 4 § 2 eller 4,

5.om en fastighet som avses i 4 § 3 överlåts eller,

6.om en fastighetsägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst för- sätts i konkurs, under förutsättning att ingående skatt som hänför sig till kostnader för investeringsvaror som avses i 4 § 2, 3 eller 4 varit avdragsgill för denne.

8 § Statens fordran på grund av justering av avdrag för ingående skatt enligt 7 § 6 får göras gällande i en konkurs, om fordran upp- kommer på grund av att gäldenären försätts i konkurs.

9 § Avdrag för ingående skatt ska inte justeras

1.om en förändring i användandet av en investeringsvara leder till uttagsbeskattning med stöd av 5 kap., eller

2.om förändringen av den avdragsgilla delen i förhållande till den avdragsgilla delen som gällde vid anskaffandet är mindre än fem pro- centenheter.

Justeringsperiod

10 § Avdrag för ingående skatt ska justeras endast när de fall som avses i 7 § inträffar inom en viss tid (justeringsperioden). Justerings- perioden är

1.tio år för investeringsvaror som avses i 4 § 2 eller 4,

2.tio år för investeringsvaror som avses i 4 § 3 räknat från det att avdrag gjorts enligt 13 kap. 8 § 4 eller 5, och

3.fem år från tidpunkten för förvärvet eller importen för andra investeringsvaror.

11 § Det beskattningsår då avdraget gjorts eller förvärvet, importen, ny-, till- eller ombyggnaden skett ska räknas in i justeringsperioden.

Ny-, till- eller ombyggnad i fall som avses i 10 § 1 ska anses ha skett det beskattningsår då fastigheten kunnat tas i bruk efter åt-

164

SOU 2020:31

Författningsförslag

gärderna eller, vid bygg- eller anläggningsentreprenader, det beskatt- ningsår då slutbesiktning eller någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Om fastigheten överlåts eller dess användning ändras dessförinnan och avdrag för ingående skatt har gjorts, anses dock ny-, till- eller ombyggnaden ha skett det år då avdrag har gjorts.

Hur avdrag ska justeras

Ändrad användning och överlåtelse

12 § Vid ändrad användning av en investeringsvara ska avdrag för ingående skatt justeras varje beskattningsår under återstoden av justeringsperioden.

Vid övergång till det undantag från skatteplikt som avses i 18 kap. ska dock avdrag för ingående skatt justeras vid ett enda tillfälle och avse återstoden av justeringsperioden, om inte den beskattningsbara personen motsätter sig det. Även om den beskattningsbara personen motsätter sig det ska avdrag för ingående skatt justeras vid ett enda tillfälle, om det finns särskilda skäl för det.

13 § Vid överlåtelse av investeringsvaror och i de fall som avses i 7 § 6 ska avdrag som gjorts för ingående skatt justeras vid ett enda tillfälle och justeringen ska avse återstoden av justeringsperioden.

14 § I återstoden av justeringsperioden ska det beskattningsår då användningen ändras eller överlåtelse sker räknas in.

Om en ändrad användning eller en överlåtelse avser endast en del av en fastighet, ska endast avdrag för den ingående skatt som hänför sig till denna del justeras.

Ursprungsbeloppet

15 § Den ingående skatt som ska justeras (ursprungsbeloppet) är

1.i de fall som avses i 4 § 2 eller 4 den ingående skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnaden,

2.i de fall som avses i 4 § 3 den ingående skatt som dragits av,

3.för övriga investeringsvaror den ingående skatten vid förvärvet eller importen av varan.

165

Författningsförslag

SOU 2020:31

Justeringsbeloppet

16 § Det belopp som avdrag för ingående skatt årligen ska justeras med (justeringsbeloppet) ska beräknas utifrån justeringsperioden som en tiondel respektive en femtedel av den del av ursprungs- beloppet som motsvarar skillnaden i procentenheter mellan den avdragsgilla andelen ingående skatt vid justeringsperiodens början och den avdragsgilla andelen efter förändringen.

17 § Om en förvärvare övertagit rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt enligt 21 §, ska justeringsbeloppet för förvärvaren beräknas som en tiondel av den del av ursprungsbelop- pet som motsvarar skillnaden i procentenheter mellan överlåtarens avdragsgilla andel ingående skatt vid överlåtelsen och förvärvarens avdragsgilla andel ingående skatt efter förändringen.

18 § Justeringsbeloppet får i de fall som avses i 7 § 3 uppgå till högst 25 procent av priset med anledning av avyttringen av varan exklusive skatt enligt denna lag.

19 § Om avdrag för ingående skatt ska justeras till följd av ändrad användning, ska andelen avdragsgill ingående skatt under justerings- året bestämmas med ledning av förhållandena vid utgången av året. Om det finns särskilda skäl får andelen avdragsgill ingående skatt i stället bestämmas efter vad som är skäligt.

Övertagande av rättighet och skyldighet att justera avdrag

Överlåtelse av investeringsvaror vid överlåtelse av rörelse, fusion och liknande förfaranden

20 § Vid överlåtelse av investeringsvaror, utom sådana som om- fattas av frivillig beskattning, i samband med att rörelse överlåts eller vid fusion eller liknande förfarande, ska förvärvaren överta över- låtarens rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt. Detta gäller dock endast om förvärvaren har avdragsrätt.

166

SOU 2020:31

Författningsförslag

Överlåtelse av fastighet i vissa fall

21 § Vid överlåtelse av fastighet i annat fall än som avses i 20 § ska förvärvaren överta överlåtarens rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt, om förvärvaren har avdragsrätt. Detta gäller dock inte om överlåtaren och förvärvaren har träffat avtal om att överlåtaren ska justera avdragen.

22 § Om en förvärvare som avses i 21 § övertar rättighet och skyldighet att justera avdrag ska överlåtaren inte till följd av över- låtelsen justera avdrag för ingående skatt. Överlåtaren ska dock justera avdrag på grund av ändringar som inträffat under dennes innehavs- tid.

23 § En överlåtare som avses i 21 § ska fullgöra skyldighet att justera avdrag som uppstått på grund av att förvärvaren ändrat använd- ningen av fastigheten eller överlåtit den, om överlåtaren

1.dragit av ingående skatt och inte tagit upp den i en justerings- handling som avses i 28 §, eller

2.inte lämnat uppgift om justeringshandling som avses i 29 §.

Inträde och utträde ur mervärdesskattegrupp

24 § När en beskattningsbar person inträder i en mervärdesskatte- grupp, övertar gruppen dennes rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt.

När en beskattningsbar person utträder ur en mervärdesskatte- grupp övertar den beskattningsbara personen gruppens rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt hänförlig till den beskattningsbara personens investeringsvaror.

Fastighetsägare som försätts i konkurs

25 § Om en fastighetsägare försätts i konkurs får konkursboet över- ta konkursgäldenärens rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt under förutsättning att

1.konkursboet är en beskattningsbar person enligt 4 kap. 18 § för den ekonomiska verksamheten i fastigheten, och

167

Författningsförslag

SOU 2020:31

2.verksamheten består helt eller delvis av beskattade transak- tioner inom landet.

Övertagandet ska ske innan konkursboet överlåter fastigheten, men gäller från det att konkursboet blivit en beskattningsbar person för den ekonomiska verksamheten i fastigheten.

26 § Konkursgäldenären ska dock alltid justera avdrag för ingående skatt på grund av ändringar som inträffat under tiden fram till dess denne försatts i konkurs.

Om en fastighet överlåts av konkursboet ska bestämmelserna i 21–23 §§ gälla för konkursboet och förvärvaren.

Hyresgäst eller bostadsrättshavare som lämnar en hyresrätt eller bostadsrätt

27 § Om en hyresgäst eller bostadsrättshavare lämnar en hyresrätt eller bostadsrätt, utan att överlåta den till någon annan, ska fastig- hetsägaren överta rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt på kostnaden för ny-, till- eller ombyggnad som till- förts av hyresgästen eller bostadsrättshavaren.

Utfärdande av justeringshandling

28 § När rättighet och skyldighet att justera avdrag för ingående skatt övertas enligt 20–27 §§, ska den som rättigheten och skyldig- heten övertas från utfärda en handling som innehåller de uppgifter som framgår av 30 § (justeringshandling).

Om utfärdaren av en justeringshandling efter utfärdandet fått för- ändrad ingående skatt eller förändrad avdragsgill andel avseende denna skatt, ska denne utfärda en kompletterande handling om ändringen.

29 § Om utfärdaren har en justeringshandling som utfärdats av en tidigare ägare till en investeringsvara och som innehåller uppgifter av betydelse för rättigheten och skyldigheten att justera avdrag för den som övertar denna rättighet och skyldighet, ska ett exemplar av hand- lingen överlämnas till denne.

168

SOU 2020:31

Författningsförslag

30 § En justeringshandling ska innehålla följande uppgifter:

1.den ingående skatt som hänför sig till utfärdarens förvärv eller import av investeringsvaran eller ny-, till- eller ombyggnad av fastig- het, hyresrätt eller bostadsrätt,

2.den del av den ingående skatten i 1 som utfärdaren efter even- tuell justering gjort avdrag för,

3.vid vilka tidpunkter förvärven, importerna och avdragen i 1 och 2 har skett,

4.uppgift om justeringshandling som avses i 29 §,

5.utfärdarens namn och adress eller någon annan uppgift genom vilken denne kan identifieras,

6.namn och adress till den som ska överta rättigheten och skyl- digheten att justera avdrag för ingående skatt, eller någon annan upp- gift genom vilken denne kan identifieras,

7.transaktionens art,

8.utfärdarens registreringsnummer för mervärdesskatt eller, om denne inte är registrerad, person- eller organisationsnummer eller en likvärdig uppgift,

9.om justeringshandlingen avser en fastighet, uppgift om hur den ingående skatten fördelar sig mellan olika delar av fastigheten, och

10.övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av beskatt- ningen och avdrag för ingående skatt för den som ska överta rättig- heten och skyldigheten att justera avdrag för ingående skatt.

Justeringshandling vid övertagande av rättighet och skyldighet att justera avdrag

31 § Den som enligt 20–27 §§ övertar rättighet och skyldighet när det gäller justering av avdrag för ingående skatt, ska i sina räken- skaper ha en sådan justeringshandling som avses i 28 § som grund för justeringen.

169

Författningsförslag

SOU 2020:31

16 kap. Vem som är betalningsskyldig

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om vem som är skyldig att betala mervärdesskatt till staten för beskattningsbara transaktioner som är skattepliktiga och görs inom landet. I detta kapitel finns även en bestämmelse om vem som är skyldig att betala felaktigt debiterad mervärdesskatt till staten.

Bestämmelserna i kapitlet avser

vem som ska anses som en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet (3 §),

leverans av varor och tillhandahållande av tjänster (4–13 §§),

unionsinternt förvärv av varor (14 §),

import av varor (15–17 §§), och

felaktigt debiterad mervärdesskatt (18 §).

Bestämmelser om betalningsskyldighet i andra kapitel

2 § Ytterligare bestämmelser om vem som är betalningsskyldig för mervärdesskatt finns i

11 kap. om undantag avseende varor i vissa lager,

12 kap. om frivillig beskattning för vissa fastighetsupplåtelser,

21 kap. om särskild ordning för investeringsguld,

22 kap. om särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster, och

23 kap. om särskild ordning för deklaration och betalning av mer- värdesskatt vid import.

Vem som ska anses som en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet

3 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel ska en be- skattningsbar person som har ett fast etableringsställe i Sverige anses vara en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet om

1.personen utför en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster inom landet, och

2.leveransen eller tillhandahållandet sker utan medverkan av det svenska etableringsstället.

170

SOU 2020:31

Författningsförslag

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster

Huvudregel

4 § En beskattningsbar person som levererar varor eller tillhanda- håller tjänster är skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen eller tillhandahållandet, om inte annat följer av 5–13 §§.

Omvänd betalningsskyldighet – beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet

5 § Vid leverans av varor eller tillhandahållande av sådana tjänster som avses i andra stycket är den som förvärvar varan eller tjänsten skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen eller tillhandahåll- andet, om

1.förvärvaren är registrerad för mervärdesskatt här, och

2.den som levererar varan eller tillhandahåller tjänsten är en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet.

Första stycket gäller tjänster med anknytning till fastighet i Sverige. Första stycket gäller dock inte fastighetstjänster som avses i 11 § eller i 12 kap.

6 § En beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet har dock på begäran rätt att bli betalningsskyldig för mervärdesskatt för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som förvärv- aren annars skulle ha varit betalningsskyldig för enligt 5 §. Denna betalningsskyldighet ska då gälla för alla sådana leveranser eller till- handahållanden.

7 § Vid leverans av el, gas, värme eller kyla i enlighet med förutsätt- ningarna i 6 kap. 20–27 §§ är den som förvärvar varan skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen, om

1.förvärvaren är registrerad för mervärdesskatt här, och

2.den som levererar varan är en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet.

171

Författningsförslag

SOU 2020:31

8 § Om en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet tillhandahåller sådana tjänster som avses i 6 kap. 32 §, är den som förvärvar tjänsten skyldig att betala mervärdesskatt för till- handahållandet, om denne är

1.en beskattningsbar person,

2.en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är registrerad för mervärdesskatt här, eller

3.en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar

person om inte 4 kap. 6 § om ideella föreningar och registrerade tros- samfund varit tillämplig.

Omvänd betalningsskyldighet – trepartshandel

9 § Vid sådan efterföljande leverans av varor inom landet som avses i 10 kap. 54 §, är mottagaren av leveransen skyldig att betala mer- värdesskatt för leveransen, om

1.mottagaren är en annan beskattningsbar person eller juridisk person som inte är en beskattningsbar person,

2.mottagaren är registrerad för mervärdesskatt här, och

3.den beskattningsbara personen som gör den efterföljande leve- ransen har utfärdat en faktura i enlighet med artiklarna 219a–237 i mervärdesskattedirektivet.

Omvänd betalningsskyldighet – guld

10 § Vid leverans av guld i råvaruform eller i form av halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar är den som för- värvar varan skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen, om både leverantören och förvärvaren är beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade för mervärdesskatt här.

Omvänd betalningsskyldighet – byggsektorn

11 § Om en beskattningsbar person tillhandahåller tjänster som avses i andra stycket är den som förvärvar tjänsten skyldig att betala mervärdesskatt för tillhandahållandet, om 8 § inte gäller och förvärv- aren är

172

SOU 2020:31

Författningsförslag

1.en beskattningsbar person som i sin ekonomiska verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller

2.en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskatt- ningsbar person som avses i 1 sådana tjänster.

Första stycket gäller

1.sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till

– mark- och grundarbeten,

– bygg- och anläggningsarbeten,

– bygginstallationer,

– slutbehandling av byggnader, eller

– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

2.byggstädning, och

3.tillhandahållande av personal för sådana aktiviteter som avses

i1 och 2.

Omvänd betalningsskyldighet – avfall och skrot

12 § Vid leverans av sådana varor som avses i andra stycket är den som förvärvar varan skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen, om både leverantören och förvärvaren är beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade för mervärdesskatt här.

Första stycket gäller varor som kan hänföras till följande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistik- nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i lydelsen den 1 januari 2012,

1.avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål (KN-nr som börjar med 7204),

2.avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),

3.avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),

4.avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),

5.avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),

6.avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),

7.avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),

8.avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101–8113), eller

9.avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer (KN-nr som börjar med 854810).

173

Författningsförslag

SOU 2020:31

Omvänd betalningsskyldighet – utsläppsrätter och andra enheter

13 § Vid tillhandahållande av sådana tjänster som avses i andra stycket är den som förvärvar tjänsten skyldig att betala mervärdesskatt för tillhandahållandet, om både tillhandahållaren och förvärvaren är beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade för mer- värdesskatt här och 8 § inte gäller.

Första stycket gäller överlåtelse av

1.sådana utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i direktivet om handel med utsläppsrätter som kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, och

2.andra enheter som verksamhetsutövare kan använda för att följa direktivet om handel med utsläppsrätter.

Unionsinternt förvärv

14 § Den som gör ett unionsinternt förvärv av varor är skyldig att betala mervärdesskatt för förvärvet.

Import

15 § Om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av en import av varor, är den som är skyldig att betala tullen även skyldig att betala mervärdesskatt för importen, om inte annat följer av 17 §.

16 § Om en import av varor avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull, är den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd skyldig att betala mervärdesskatt för importen, om inte annat följer av 17 §.

17 § Om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt 15 eller 16 § är ett ombud och Skatteverket är beskattnings- myndighet, är den för vars räkning ombudet handlar skyldig att betala mervärdesskatt för importen.

174

SOU 2020:31

Författningsförslag

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

18 § Den som felaktigt debiterar mervärdesskatt på en faktura eller liknande handling är betalningsskyldig till staten för beloppet.

17 kap. Fakturering

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om fakturering och beva- rande av fakturor. Bestämmelserna avser

hur bestämmelserna ska tillämpas på en mervärdesskattegrupp (3 §),

tillämpningsområdet för bestämmelserna om fakturering (4–7 §§),

faktureringsskyldighet (8–11 §§),

självfakturering (12 §),

särskilda tidpunkter för utfärdande av faktura (13–15 §§),

samlingsfaktura (16 §),

elektronisk faktura (17 och 18 §§),

handling eller meddelande som likställs med faktura (19 och 20 §§),

fakturans innehåll (21 och 22 §§),

förenklad faktura (23–25 §§),

valuta (26 §),

säkerställande av ursprungets äkthet och innehållets integri- tet (27 §),

bevarande av faktura (28 och 29 §§),

åtkomst till faktura som bevaras på elektronisk väg (30 och 31 §§),

och

dokumentationsskyldighet för beskattningsbara personer som använder ett elektroniskt gränssnitt (32–34 §§).

Bestämmelser om fakturering i andra kapitel

2 § Ytterligare bestämmelser om fakturering finns i

18 kap. om särskild ordning för beskattningsbara personer med liten årsomsättning,

19 kap. om särskild ordning för resebyråer,

20 kap. om särskild ordning för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, och

175

Författningsförslag

SOU 2020:31

22 kap. om särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster.

Hur bestämmelserna ska tillämpas på en mervärdesskattegrupp

3 § När detta kapitel tillämpas på en mervärdesskattegrupp, avses med beskattningsbar person den person i gruppen som levererar varor eller tillhandahåller tjänster utanför gruppen. Med leveran- törens, tillhandahållarens eller förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt avses det registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman som avses i 4 kap. 11 §.

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om fakturering

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster inom landet

4 § Bestämmelserna om fakturering i 8–26 §§ ska tillämpas på leve- ranser av varor och tillhandahållanden av tjänster inom landet enligt 6 kap. och 19 kap. 4 § om inte annat följer av 5 §.

5 § Bestämmelserna i 8–26 §§ ska inte tillämpas på leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster inom landet, om

1.leveransen eller tillhandahållandet görs från ett annat EU-land av en beskattningsbar person som inte är etablerad i Sverige eller vars fasta etableringsställe här inte medverkar i leveransen eller tillhanda- hållandet, och

2.förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten för leveransen eller tillhandahållandet.

Om förvärvaren utfärdar fakturan för en leverans eller ett till- handahållande som avses i första stycket, ska dock 8–26 §§ tillämpas.

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i ett annat EU-land

6 § Bestämmelserna i 8–26 §§ ska tillämpas på leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som enligt artiklarna 31–61 i mer- värdesskattedirektivet anses ha gjorts i ett annat EU-land, om

1. leverantören eller tillhandahållaren

176

SOU 2020:31

Författningsförslag

a)har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leve- ransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast etableringsställe i ett annat land,

b)har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

c)varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etable- ringsställe men är bosatt eller stadigvarande vistas här,

2. leverantören eller tillhandahållaren inte är etablerad i det EU- land där leveransen eller tillhandahållandet anses ha gjorts eller vars fasta etableringsställe i detta land inte medverkar i leveransen eller tillhandahållandet, och

3. förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten för leveransen eller tillhandahållandet.

Om förvärvaren utfärdar fakturan för en leverans eller ett till- handahållande som avses i första stycket, ska dock 8–26 §§ inte tillämpas.

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster utanför EU

7 § Bestämmelserna i 8–26 §§ ska tillämpas på leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som anses ha gjorts utanför EU enligt 6 kap., om leverantören eller tillhandahållaren

1.har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte görs från ett fast etableringsställe i ett annat land,

2.har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs, eller

3.varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast etable- ringsställe men är bosatt eller stadigvarande vistas här.

Faktureringsskyldighet

Huvudregler

8 § En beskattningsbar person ska utfärda faktura, eller se till att faktura utfärdas i den beskattningsbara personens namn och för dennes räkning av förvärvaren eller en tredje person, för leverans av varor

177

Författningsförslag

SOU 2020:31

eller tillhandahållande av tjänster till en annan beskattningsbar per- son eller till en juridisk person som inte är en beskattningsbar person.

9 § En beskattningsbar person ska även se till att faktura utfärdas vid

1.leverans av nya transportmedel enligt 10 kap. 49 § till en privat- person,

2.leverans av varor enligt 6 kap. 7, 8, 9, 10, eller 11 § till en för- värvare i Sverige, och

3.tillhandahållande av bygg- eller anläggningstjänster till en privat- person och leverans av varor i samband med sådant tillhandahållande.

Undantag från huvudreglerna

10 § Faktura behöver inte utfärdas för personbefordran som anses vara tillhandahållen utomlands enligt 6 kap. Faktura behöver inte heller utfärdas för leveranser eller tillhandahållanden som avses i någon av följande bestämmelser i 10 kap.:

6, 7, 8, 9 eller 11 § om undantag inom sjukvård och tandvård,

12 § om modersmjölk, blod eller organ från människor,

13 § om läkemedel,

14 eller 15 § om undantag inom social omsorg,

16, 17, 18 eller 19 § om undantag inom utbildningsområdet,

21 § om undantag inom fristående grupper,

29 § första stycket 1 om undantag för införanden och ackvisi- tioner av annonser i vissa periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter,

30 § om undantag avseende verksamhet för produktion och ut- sändning av radio- och televisionsprogram,

31, 32 eller 33 § om undantag inom idrottsområdet,

34 § om undantag inom kulturområdet,

35 § om undantag inom försäkringsområdet,

36 § om undantag inom området för finansiella tjänster,

37 § 2 om lotterier, eller

38 § om undantag på fastighetsområdet.

178

SOU 2020:31

Författningsförslag

Faktureringsskyldighet vid betalningar i förskott eller a conto

11 § En beskattningsbar person ska utfärda en faktura, eller se till att faktura utfärdas i den beskattningsbara personens namn och för dennes räkning av förvärvaren eller en tredje person, för betalningar i förskott eller a conto till den beskattningsbara personen för en sådan leverans eller ett sådant tillhandahållande som avses i 8 eller 9 §.

Faktura behöver dock inte utfärdas för betalningar i förskott eller a conto för leveranser eller tillhandahållanden som avses i 10 § eller 10 kap. 46 §.

Självfakturering

12 § Faktura får utfärdas av förvärvaren om det finns

1.ett i förväg träffat avtal om detta mellan leverantören eller till- handahållaren och förvärvaren, och

2.ett förfarande för leverantörens eller tillhandahållarens godkänn- ande av varje faktura.

Särskilda tidpunkter för utfärdande av faktura

13 § Faktura för bygg- eller anläggningstjänster eller varor som levereras i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid ut- gången av den andra kalendermånaden efter den månad då tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats.

14 § Faktura för leverans av varor till annat EU-land som undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 46 § ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer på den månad då den beskattnings- grundande händelsen för leveransen inträffar.

15 § Faktura för tillhandahållande av tjänster som ska tas upp i en periodisk sammanställning enligt 35 kap. 2 § första stycket 2 skatte- förfarandelagen (2011:1244) ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer på den månad då den beskattningsgrundande händelsen för tillhandahållandet inträffar.

179

Författningsförslag

SOU 2020:31

Samlingsfaktura

16 § Samlingsfaktura får utfärdas för flera separata leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster.

Vid utfärdande av samlingsfaktura ska tidsfristerna i 13–15 §§ beaktas.

Elektronisk faktura

17 § Elektronisk faktura får utfärdas endast om mottagaren god- känner det.

I 5 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling finns bestämmelser om skyldighet att ta emot elektroniska fakturor som har utfärdats till följd av offentlig upp- handling.

18 § Om flera elektroniska fakturor översänds samlat till samma mottagare eller ställs till dennes förfogande, behöver gemensamma uppgifter endast anges en gång under förutsättning att alla uppgifter är åtkomliga för varje faktura.

Handling eller meddelande som likställs med faktura

19 § Varje handling eller meddelande med ändring av den ursprung- liga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan likställs med en faktura.

20 § En sådan handling eller ett sådant meddelande ska utfärdas vid

1.sådan nedsättning av priset som avses i 8 kap. 15 § första stycket 1 eller 3 om förutsättningarna i 8 kap. 15 § andra stycket inte är uppfyllda,

2.sådan nedsättning av priset som avses i 8 kap. 15 § första stycket 2 om nedsättningen inte framgår av tidigare upprättad faktura, och

3.kundkreditering av annat slag än som avses i 1 och 2.

180

SOU 2020:31

Författningsförslag

Fakturans innehåll

21 § Fakturor som utfärdas i enlighet med 8, 9 eller 11 § ska, om inte annat följer av 22 eller 23 §, innehålla följande uppgifter:

1.datum för utfärdandet,

2.ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som unikt iden- tifierar fakturan,

3.leverantörens eller tillhandahållarens registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket varorna har levererats eller tjänsterna har tillhandahållits,

4.förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har förvärvats, om förvärvaren är betal- ningsskyldig för mervärdesskatt för leveransen av varorna eller till- handahållandet av tjänsterna eller det är fråga om en unionsintern varuförsäljning enligt 10 kap. 46 §,

5.leverantörens eller tillhandahållarens fullständiga namn och adress,

6.förvärvarens fullständiga namn och adress,

7.de levererade varornas mängd och art eller de tillhandahållna tjänsternas omfattning och art,

8.datum då leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjäns- terna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 11 § gjorts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,

9.beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhets- priset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

10.tillämpad mervärdesskattesats,

11.det mervärdesskattebelopp som ska betalas, om inte annat följer av en särskild ordning som ska tillämpas,

12.när faktura utfärdas av förvärvaren enligt 12 §, uppgiften självfakturering,

13.vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till

a)den tillämpliga bestämmelsen i denna lag,

b)den tillämpliga bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet, eller

c)en annan uppgift om att leveransen av varor eller tillhandahåll- andet av tjänster är undantagna från skatteplikt,

14. när förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten, upp- giften omvänd betalningsskyldighet,

181

Författningsförslag

SOU 2020:31

15.vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU-land, de uppgifter i 2 kap. 16 § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant transportmedel,

16.vid tillämpning av den särskilda ordningen för resebyråer i 19 kap., uppgiften vinstmarginalbeskattning för resebyråer,

17.vid tillämpning av den särskilda ordningen för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter i 20 kap., den eller de av följande uppgifter som är relevanta:

a) vinstmarginalbeskattning för begagnade varor, b) vinstmarginalbeskattning för konstverk, eller

c) vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter.

22 § Uppgifterna som avses i 21 § 9, 10 och 11 får utelämnas i fakturan om förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten. Fakturan ska då i stället innehålla uppgift om beskattningsunderlaget för varorna eller tjänsterna med hänvisning till de uppgifter som avses i 21 § 7.

Förenklad faktura

23 § Förenklad faktura får utfärdas, om

1.fakturans totalbelopp inte överstiger 4 000 kronor inklusive mer- värdesskatt,

2.handelsbruket eller administrativ praxis inom den berörda verk- samhetssektorn eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det svårt att följa alla de krav som anges i 21 §, eller

3.fakturan är en sådan handling eller sådant meddelande som lik- ställs med en faktura enligt 19 §.

24 § Förenklad faktura får dock inte utfärdas för

1.leverans av varor som avses i 6 kap. 7–11 §§ eller 10 kap. 46 §,

2.leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som avses i 6 § första stycket, eller

3.leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster där förvärvaren är skyldig att betala mervärdesskatten och den som levererar varan eller tillhandahåller tjänsten är

a) en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet, eller

182

SOU 2020:31

Författningsförslag

b)en sådan beskattningsbar person som enligt 16 kap. 3 § ska anses vara en beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet.

25 § En förenklad faktura ska minst innehålla följande uppgifter:

1.datum för utfärdandet,

2.identifiering av leverantören eller tillhandahållaren,

3.identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har tillhandahållits,

4.det mervärdesskattebelopp som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna detta, och

5.om fakturan är en sådan handling eller sådant meddelande som likställs med en faktura enligt 19 §, en särskild och otvetydig hänvis- ning till den ursprungliga fakturan samt de uppgifter i denna som ändras.

Valuta

26 § Oavsett i vilken valuta beloppen i en faktura anges ska mer- värdesskattebeloppet även anges i svenska kronor om mervärdes- skatten ska betalas till staten. Om den som ska se till att faktura utfärdas har sin redovisning i euro ska mervärdesskattebeloppet i stället även anges i euro.

Om mervärdesskattebeloppet vid tillämpningen av första stycket måste anges efter omräkning, ska omräkningen göras på det sätt som följer av 8 kap. 22–24 §§.

Säkerställande av ursprungets äkthet och innehållets integritet

27 § Den som enligt 28 § ska se till att ett exemplar av fakturan bevaras, ska också från tidpunkten för utfärdandet av fakturan och under hela lagringstiden säkerställa

1.leverantörens, tillhandahållarens eller fakturautfärdarens iden- titet (ursprungets äkthet),

2.att det innehåll som krävs i fakturan inte har ändrats (inne- hållets integritet) samt

3.att uppgifterna i fakturan är läsbara.

183

Författningsförslag

SOU 2020:31

Bevarande av faktura

28 § Den som ska se till att faktura utfärdas är även skyldig att se till att ett exemplar av fakturan bevaras. Skyldigheten att se till att ett exemplar av fakturan bevaras gäller även fakturor som en beskatt- ningsbar person tagit emot.

29 § I bokföringslagen (1999:1078) finns ytterligare bestämmelser om arkivering av räkenskapsinformation som ska tillämpas av fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga.

Den som inte är bokföringsskyldig men som omfattas av skyldig- heten att bevara fakturor enligt 28 §, ska tillämpa bestämmelserna om former för bevarande av fakturor i 7 kap. 1 § och 6 § bok- föringslagen och om platsen för bevarande av fakturor i 7 kap. 2– 4 §§ samma lag.

Åtkomst till faktura som bevaras på elektronisk väg

30 § Med bevarande av fakturor på elektronisk väg avses att data bevaras med användning av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och med användning av kabel, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska hjälpmedel.

31 § När en behörig myndighet i ett annat EU-land under lagrings- tiden begär det, ska den som ska se till att ett exemplar av fakturan bevaras ge denna myndighet omedelbar elektronisk åtkomst till en faktura som bevaras på elektronisk väg, om

1.begäran görs för kontrolländamål och

2.mervärdesskatt som är hänförlig till leverans av varor eller till- handahållande av tjänster i fakturan ska betalas i detta EU-land.

För en sådan begäran som avses i första stycket gäller motsva- rande begränsningar som enligt 47 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

184

SOU 2020:31

Författningsförslag

Dokumentationsskyldighet för beskattningsbara personer som använder ett elektroniskt gränssnitt

32 § Med elektroniskt gränssnitt avses en marknadsplats, en platt- form, portal eller motsvarande.

33 § En beskattningsbar person som genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör leverans av varor eller tillhanda- hållande av tjänster till någon som inte är en beskattningsbar person ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för dessa leveranser och tillhandahållanden. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om den mervärdesskatt som redovisats för dessa leveranser och tillhandahållanden är korrekt.

34 § Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen göra underlaget tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes.

18 kap. Särskild ordning för beskattningsbara personer med liten årsomsättning

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om undantag från skatte- plikt för leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster inom landet som görs av beskattningsbara personer med liten årsomsätt- ning. Bestämmelserna avser

undantag från skatteplikt (2 §),

transaktioner som inte omfattas (3 och 4 §§),

ansökan och beslut om undantag (5 och 6 §§),

hur årsomsättningen ska beräknas (7–11 §§),

åtgärder om undantaget upphör (12 §),

avdragsbegränsning (13 §),

faktura (14 §),

unionsinterna leveranser (15 §), och

ansökan och beslut om beskattning (16 §).

185

Författningsförslag

SOU 2020:31

Undantag från skatteplikt

2 § Leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster inom landet är undantagna från skatteplikt om de görs av en beskattningsbar person vars årsomsättning enligt 7–11 §§ inte beräknas överstiga 30 000 kronor under beskattningsåret, och inte heller har överstigit 30 000 kronor för något av de två närmast föregående beskattnings- åren.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska beloppet justeras i motsvarande mån.

Transaktioner som inte omfattas av undantaget

3 § Undantaget från skatteplikt gäller inte leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som görs av beskattningsbara personer som

1.inte är etablerade här,

2.hyr ut eller upplåter fastigheter som enligt 12 kap. omfattas av frivillig beskattning, eller

3.utför sådana leveranser av investeringsguld eller tillhandahåll- anden av förmedlingstjänster avseende investeringsguld som omfattas av frivillig beskattning enligt 21 kap. 7–9 §§.

4 § Undantaget gäller inte heller leveranser av nya transportmedel som undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 46 och 47 §§ eller 49 § eller sådana uttag av varor som avses 5 kap. 9 §.

Ansökan och beslut om undantag

5 § Om den beskattningsbara personen inte är registrerad för mer- värdesskatt, gäller undantaget från skatteplikt utan ansökan eller beslut.

6 § Om den beskattningsbara personen är registrerad för mer- värdesskatt gäller undantaget endast om Skatteverket efter ansökan av den beskattningsbara personen har beslutat om det. Undantaget gäller tidigast från och med dagen för beslutet.

186

SOU 2020:31

Författningsförslag

Ett beslut om undantag enligt första stycket gäller dock tidigast från ingången av det tredje beskattningsåret efter det beskattningsår då ett beslut om beskattning fattades enligt 16 §.

Hur årsomsättningen ska beräknas

7 § Den beskattningsbara personens årsomsättning ska beräknas med hänsyn till de belopp som anges i 8–11 §§.

Mervärdesskatt enligt denna lag ska dock inte ingå i beloppen.

8 § I den beskattningsbara personens årsomsättning ingår värdet av leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster inom landet, i den utsträckning de är skattepliktiga om de utförs av en beskatt- ningsbar person som inte omfattas av bestämmelserna i detta kapitel.

9 § I årsomsättningen ingår också värdet av transaktioner som är undantagna från skatteplikt enligt någon av följande bestämmelser i

10kap.:

13 § om läkemedel,

29 § första stycket 2 om framställning av periodiska publikationer,

37 § 4 om leverans av guld till Sveriges riksbank,

65, 66, 67, 68, 69 eller 70 § om export,

71 eller 72 § om leverans av fartyg eller luftfartyg och utrust- ning till dessa,

73 eller 74 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på fartyg och luftfartyg,

75 § om varor för förbrukning och försäljning ombord på krigs- fartyg,

76 eller 77 § om tjänster som avser fartyg eller luftfartyg,

78 § om tjänster av mäklare och andra förmedlare,

79 § om flygbensin och flygfotogen,

81 eller 82 § om leverans av motorfordon till utländska beskick- ningar m.fl.,

88 § om leverans av varor till beskickningar, konsulat, EU-organ och andra internationella organisationer,

92, 93 eller 94 § om tjänster som tillhandahålls till EU, EU-organ och andra internationella organisationer,

95 § om väpnade styrkor som tillhör part i Nato,

187

Författningsförslag

SOU 2020:31

96 § om vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern,

97 § om förmedlingstjänster som avser vissa undantagna transak- tioner eller transaktioner gjorda utanför EU,

10 § I årsomsättningen ingår också värdet av

fastighetstransaktioner,

försäkringstransaktioner,

finansiella transaktioner som är undantagna från skatteplikt enligt 10 kap. 36 §, och

leveranser av sedlar och mynt som är undantagna från skatte- plikt enligt 10 kap. 37 § 1.

Första stycket gäller dock inte beloppet för en transaktion som endast har karaktären av en bitransaktion.

11 § Ersättning vid avyttring av anläggningstillgångar ska inte ingå i årsomsättningen.

Undantaget upphör

12 § Om förutsättningarna för att tillämpa undantaget upphör på grund av att årsomsättningen under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor, ska den beskattningsbara personen ta ut skatt enligt denna lag för den leverans av en vara eller det tillhandahållande av en tjänst som medför att beloppet överskrids.

Den beskattningsbara personen ska också anmäla sig för registrering hos Skatteverket på det sätt som framgår av 7 kap. 2 § skatteför- farandelagen (2011:1244).

Avdragsbegränsning

13 § En beskattningsbar person som utför sådana leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som är undantagna från skatteplikt enligt 2 § har inte rätt till avdrag för ingående skatt enligt 13 kap. 6 eller 8–30 §§.

188

SOU 2020:31

Författningsförslag

Faktura

14 § Vid leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av undantaget från skatteplikt ska mervärdesskatt inte anges i fakturan.

Unionsinterna leveranser

15 § Undantagen från skatteplikt för unionsinterna leveranser av varor i 10 kap. 46–48 §§ gäller inte leveranser av varor som omfattas av undantaget i 2 §.

Ansökan och beslut om beskattning

16 § Om en beskattningsbar person ansöker om det, ska Skatte- verket besluta att skatt ska tas ut enligt denna lag trots att det fort- farande finns förutsättningar att undanta den beskattningsbara personens leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster från skatteplikt enligt 2 §.

Beslutet gäller tidigast från ingången av beskattningsåret närmast före det beskattningsår då ansökan kom in till Skatteverket.

19 kap. Särskild ordning för resebyråer

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

tillämpningsområde (2 och 3 §§),

platsen för tillhandahållande av resetjänster (4 §),

beskattningsunderlag (5 och 6 §§),

resetjänst som likställs med förmedlingstjänst (7 §),

begränsning av rätten till avdrag eller återbetalning (8 §),

fakturans innehåll (9 §), och

tillämpning av de allmänna bestämmelserna (10 §).

189

Författningsförslag

SOU 2020:31

Tillämpningsområde

2 § Detta kapitel tillämpas vid en resebyrås tillhandahållande av resor till resenärer, om resebyrån som ett led i det tillhandahållandet

1.förvärvar varor och tjänster från andra beskattningsbara perso- ner, eller

2.förmedlar varorna och tjänsterna i eget namn för deras räkning. Med resebyrå avses i detta kapitel även researrangör.

3 § Vad resebyrån tillhandahåller en resenär på det sätt som avses i 2 § ska anses som ett enda tillhandahållande av tjänster (en resetjänst).

Platsen för tillhandahållande av resetjänster

4 § En resetjänst är tillhandahållen inom landet om resebyrån har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls.

Beskattningsunderlag

5 § Vid tillhandahållande av en resetjänst utgörs beskattnings- underlaget av resebyråns marginal. Marginalen utgörs av skillnaden mellan ersättningen för resetjänsten och resebyråns kostnader för sådana varor och tjänster som

1.levereras eller tillhandahålls till resebyrån av andra beskatt- ningsbara personer, och

2.kommer resenären direkt till godo.

6 § Vid beräkning av beskattningsunderlaget ska resebyråns kom- pensation för skatt enligt denna lag inte räknas in i ersättningen.

Resetjänst som likställs med förmedlingstjänst

7 § Om resebyrån som ett led i tillhandahållandet av resetjänsten förvärvat varor och tjänster som en annan beskattningsbar person levererat eller tillhandahållit resebyrån utanför EU, ska resetjänsten likställas med en sådan undantagen förmedlingstjänst som avses i 10 kap. 97 §.

190

SOU 2020:31

Författningsförslag

Om förvärven avser varor och tjänster som den andra beskatt- ningsbara personen levererat eller tillhandahållit resebyrån både inom och utanför EU, gäller bestämmelserna i 10 kap. 97 § endast för den del av tillhandahållandet av resetjänsten som avser varor och tjänster som levererats eller tillhandahållits utanför EU.

Begränsning av rätten till avdrag eller återbetalning

8 § Vid tillhandahållande av resetjänster är ingående skatt som hän- för sig till förvärv av varor eller tjänster som kommer resenären direkt till godo inte avdragsgill. Tillhandahållande av resetjänster medför inte heller rätt till återbetalning enligt 14 kap. 7, 8, 9, 35 eller 36 § av sådan ingående skatt.

Faktura

9 § Om mervärdesskatt ska redovisas enligt bestämmelserna i detta kapitel, behöver resebyrån inte redovisa skattens belopp eller under- lag för beräkning av beloppet i fakturan.

Om förvärvaren av resetjänsten är en beskattningsbar person, gäller dock de allmänna bestämmelserna i denna lag om en fakturas innehåll för rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt.

Tillämpning av de allmänna bestämmelserna

10 § Om resenären är en beskattningsbar person som har avdrags- rätt eller rätt till återbetalning av ingående skatt, får resebyrån i stället tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på ett tillhanda- hållande av resetjänster som omfattas av detta kapitel.

191

Författningsförslag

SOU 2020:31

20 kap. Särskild ordning för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

tillämpningsområde (1–5 §§),

vad som avses med vissa uttryck i detta kapitel (6–10 §§),

beskattningsunderlag (11–15 §§),

begränsning av rätten till avdrag (16–18 §§),

räkenskaper (19 §),

faktura (20 §),

undantag från skatteplikt (21–22 §§), och

distansförsäljning (23 §).

Tillämpningsområde

Förvärvskriteriet

2 § Detta kapitel tillämpas vid en beskattningsbar återförsäljares leverans av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikvi- teter, om dessa levererats till återförsäljaren inom EU av

1.någon som inte är en beskattningsbar person,

2.en beskattningsbar person som ska redovisa mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning i detta kapitel eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de särskilda ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter i artiklarna 312–341 i mervärdesskattedirektivet,

3.en beskattningsbar person vars leverans är undantagen från skatte- plikt enligt 10 kap. 40 § eller enligt bestämmelser som i ett annat EU- land motsvarar artikel 136 i mervärdesskattedirektivet, eller

4.en beskattningsbar person vars leverans omfattas av undantag från skatteplikt för beskattningsbara personer med liten årsomsätt- ning enligt 18 kap. eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna 282–292 i mervärdesskattedirektivet, under förut- sättning att den förvärvade varan utgjort anläggningstillgång hos den beskattningsbara personen.

192

SOU 2020:31

Författningsförslag

Nya transportmedel

3 § Detta kapitel tillämpas inte på en leverans av ett sådant nytt transportmedel som avses i 2 kap. 16 §, om

1.transportmedlet har förvärvats från ett annat EU-land enligt 3 kap. 1 § 2 eller 2 §, eller

2.leveransen är en sådan unionsintern leverans av varor som om- fattas av undantag från skatteplikt enligt 10 kap. 46 och 47 §§ eller 49 §.

Särskilt undantag från förvärvskriteriet

4 § Om en beskattningsbar återförsäljare begär det ska Skatteverket besluta att återförsäljaren ska tillämpa detta kapitel vid leverans av

1.konstverk, samlarföremål och antikviteter som återförsäljaren själv har importerat, eller

2.konstverk som återförsäljaren har förvärvat från upphovsmannen eller dennes dödsbo.

Ett beslut enligt första stycket gäller till utgången av det andra året efter det år då beslutet fattades.

Frivilligt att tillämpa vinstmarginalbeskattning

5 § En beskattningsbar återförsäljare har rätt att i stället tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på en leverans som annars skulle omfattas av bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning i detta kapitel.

Vad som avses med vissa uttryck i detta kapitel

Begagnade varor

6 § Med begagnade varor avses varor som har varit i bruk och som är lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter repara- tion med undantag för

1.fastigheter enligt 2 kap. 11 §,

2.konstverk, samlarföremål eller antikviteter,

193

Författningsförslag

SOU 2020:31

3.varor som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina, om materialet är obearbetat eller i huvudsak obearbetat, samt skrot, avfall eller liknande som innehåller guld, silver eller platina, och

4.oinfattade naturliga eller syntetiska ädelstenar.

Konstverk

7 § Med konstverk avses

1.tavlor m.m. och konstgrafiska blad m.m. enligt nummer 9701 eller 9702 00 00 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i den ursprungliga lydelsen,

2.skulpturer enligt KN-nr 9703 00 00 och avgjutningar av sådana skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar, och

3.handvävda tapisserier enligt KN-nr 5805 00 00 och väggbonader enligt KN-nr 6304 00 00, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar.

Samlarföremål

8 § Med samlarföremål avses

1.frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, första- dagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med frimärke, under förutsättning att de är makulerade eller, om de är omakulerade, inte gångbara och inte avsedda som lagligt betalnings- medel, allt enligt KN-nr 9704 00 00, och

2.samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, minera- logiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etno- grafiskt eller numismatiskt intresse, allt enligt KN-nr 9705 00 00.

Antikviteter

9 § Med antikviteter avses varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål.

194

SOU 2020:31

Författningsförslag

Beskattningsbar återförsäljare

10 § Med beskattningsbar återförsäljare avses en beskattningsbar person som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet förvärvar eller importerar begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antik- viteter i syfte att sälja dem vidare.

Första stycket gäller även om den beskattningsbara personen handlar i eget namn för en annan persons räkning inom ramen för ett avtal enligt vilket provision ska betalas vid köp eller försäljning.

Beskattningsunderlag

Normal vinstmarginalbeskattning

11 § Vid en sådan leverans av begagnade varor, konstverk, samlar- föremål och antikviteter som avses i 2 § eller 4 § utgörs beskattnings- underlaget av återförsäljarens vinstmarginal minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till vinstmarginalen.

Vinstmarginalen utgörs av skillnaden mellan en varas försälj- ningspris och varans inköpspris, om inte annat följer av 14 §.

12 § Om en beskattningsbar återförsäljare själv har importerat konst- verk, samlarföremål eller antikviteter ska som inköpspris anses beskattningsunderlaget vid importen med tillägg av den mervärdes- skatt som hänför sig till importen.

13 § Om inköpspriset för en vara överstiger försäljningspriset för varan får skillnaden räknas av mot vinst som uppkommit vid försälj- ning av andra varor endast i det fall som avses i 14 §.

Förenklad vinstmarginalbeskattning

14 § När flera varor köps eller säljs samtidigt utan att de enskilda varornas pris är känt, utgörs beskattningsunderlaget av den samman- lagda vinstmarginalen, minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till vinstmarginalen, för sådana varor under redovisningsperioden enligt 26 kap. 10–16 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), om inte annat följer av tredje stycket. Om olika skattesatser är tillämpliga,

195

Författningsförslag

SOU 2020:31

ska beskattningsunderlaget fördelas efter skattesats. Fördelningen får bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket utgör den huvudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller försäljningar under redovisningsperioden, får även andra leveranser som avses i 2 eller 4 § ingå i beskattningsunderlaget.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon endast om de har förvärvats för att efter skrotning säljas i delar.

15 § Om värdet av inköp av varor som avses i 14 § under en redo- visningsperiod överstiger värdet av försäljningar av sådana varor under perioden, får det överskjutande beloppet läggas till värdet av inköpen under en efterföljande period, om beskattningsunderlaget bestäms enligt 14 § första eller andra stycket och inköpen är hänförliga till samma skattesats.

Begränsning av rätten till avdrag

16 § En beskattningsbar person har inte rätt att från den mer- värdesskatt som ska betalas, dra av ingående skatt som hänför sig till en leverans av varor

1.till den beskattningsbara personen,

2.av en beskattningsbar återförsäljare, och

3.som omfattas av vinstmarginalbeskattning enligt detta kapitel eller enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de särskilda ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter i artiklarna 312–341 i mervärdesskattedirektivet.

17 § Om en beskattningsbar återförsäljare använder varorna för leveranser som omfattas av vinstmarginalbeskattning enligt detta kapitel har återförsäljaren inte rätt att, från den mervärdesskatt som ska betalas, dra av ingående skatt som hänför sig till

1.konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har importerat, eller

2.konstverk som har levererats till återförsäljaren av upphovs- mannen eller dennes dödsbo.

196

SOU 2020:31

Författningsförslag

18 § Om en beskattningsbar återförsäljare väljer att tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag för en leverans av varor som annars skulle omfattas av vinstmarginalbeskattning enligt detta kapitel har återförsäljaren rätt att, från den mervärdesskatt som ska betalas, dra av ingående skatt som hänför sig till

1.konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har importerat, eller

2.konstverk som har levererats till återförsäljaren av upphovs- mannen eller dennes dödsbo.

Den ingående skatten får dras av för den redovisningsperiod då återförsäljaren utför den leverans av varor för vilken denne väljer att tillämpa de allmänna bestämmelserna enligt denna lag.

Räkenskaper

19 § Den som redovisar mervärdesskatt både enligt de allmänna bestämmelserna i denna lag och enligt detta kapitel är skyldig att i sina räkenskaper särskilja de transaktioner som hänför sig till leve- ranser som vinstmarginalbeskattas enligt detta kapitel.

Faktura

20 § När detta kapitel tillämpas vid vinstmarginalbeskattning av en leverans av varor, får varken skattens belopp eller underlag för beräk- ning av beloppet anges i fakturan.

Undantag från skatteplikt

21 § Från skatteplikt undantas en leverans av varor som omfattas av vinstmarginalbeskattning enligt detta kapitel, under förutsättning att leveransen görs i enlighet med någon av följande bestämmelser om undantag i 10 kap.:

65, 66, 67 eller 68 § om export,

71 eller 72 § om leverans av fartyg eller luftfartyg och utrust- ning till dessa,

73 § 2 a eller 3 om leverans av varor för försäljning ombord,

75 § om leverans av varor för försäljning ombord på krigsfartyg,

197

Författningsförslag

SOU 2020:31

81 § om leverans av motorfordon till utländska beskickningar m.fl.,

88 § om leverans av varor till beskickningar, konsulat, EU-organ och andra internationella organisationer,

95 § om leverans av varor till väpnade styrkor som tillhör part i Nato, eller

96 § om leverans av varor till vissa väpnade styrkor stationerade på Cypern.

22 § Undantagen från skatteplikt i 10 kap. 46, 47, 48 eller 50 § gäller inte en sådan leverans av varor som omfattas av vinstmarginal- beskattning enligt detta kapitel.

Distansförsäljning

23 § Bestämmelserna om distansförsäljning av varor i 6 kap. 7 och 8 §§ tillämpas inte på leveranser av varor som är föremål för mer- värdesskatt i

1.Sverige enligt bestämmelser om vinstmarginalbeskattning i detta kapitel, eller

2.ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det landet mot- svarar de särskilda ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlar- föremål och antikviteter i artiklarna 312–341 i mervärdesskattedirek- tivet.

21 kap. Särskild ordning för investeringsguld

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om investeringsguld. Bestäm- melser om dokumentationsskyldighet vid leverans av investerings- guld finns i 39 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

198

SOU 2020:31

Författningsförslag

Vad som avses med investeringsguld

2 § Med investeringsguld avses

1.guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar, oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte, och

2.guldmynt som

har en finhalt av minst 900 tusendelar,

är präglade efter år 1800,

är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet, och

normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet med mer än 80 procent.

3 § Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte av 2 § 1.

4 § Guldmynt som omfattas av den förteckning som årligen offent- liggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning ska anses uppfylla kriterierna i 2 § 2 under hela det år förteckningen gäller.

Guldmynt som avses i 2 § 2 ska inte anses vara sålda på grund av det numismatiska värdet.

Investeringsguld undantas från skatteplikt

5 § Från skatteplikt undantas leverans, unionsinternt förvärv och import av investeringsguld, inbegripet sådana transaktioner med investeringsguld representerat av värdepapper som medför en ägande- rätt till eller en fordran på guldet.

6 § Från skatteplikt undantas även förmedling som görs för någon annans räkning i dennes namn, om förmedlingen avser en leverans enligt 5 §.

199

Författningsförslag

SOU 2020:31

Frivillig beskattning

7 § En beskattningsbar person har rätt att välja frivillig beskattning av en leverans av investeringsguld som annars skulle ha undantagits från skatteplikt enligt 5 §, om

1.den beskattningsbara personen framställer investeringsguld eller omvandlar guld till investeringsguld, och

2.investeringsguldet levereras till en annan beskattningsbar person.

8 § En beskattningsbar person har även rätt att välja frivillig beskatt- ning av en leverans av investeringsguld som annars skulle ha undan- tagits från skatteplikt enligt 5 §, om

1.den beskattningsbara personen inom ramen för sin ekono- miska verksamhet normalt levererar guld för industriella syften,

2.leveransen avser investeringsguld enligt 2 § 1, och

3.investeringsguldet levereras till en annan beskattningsbar person.

9 § Ett ombud har rätt att välja frivillig beskattning av förmedling som annars skulle ha undantagits från skatteplikt enligt 6 §, om den för vars räkning förmedlingen görs har valt frivillig beskattning enligt 7 eller 8 §.

Betalningsskyldighet vid frivillig beskattning

10 § Vid leverans av investeringsguld är den som förvärvar varan skyldig att betala mervärdesskatt till staten för leveransen om

1.leverantören har valt frivillig beskattning av leveransen enligt 7 eller 8 §, och

2.både leverantören och förvärvaren är beskattningsbara perso- ner som är eller ska vara registrerade för mervärdesskatt här.

Avdragsrätt vid undantagna leveranser

11 § Om en beskattningsbar person gör en efterföljande leverans av investeringsguld som är undantagen från skatteplikt enligt 5 §, har denne rätt att göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till

200

SOU 2020:31

Författningsförslag

1.leverans av investeringsguld till den beskattningsbara personen, om den som levererar investeringsguldet har valt frivillig beskattning av leveransen enligt 7 eller 8 §,

2.leverans till den beskattningsbara personen av annat guld än investeringsguld, som därefter omvandlas till investeringsguld av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning,

3.unionsinternt förvärv eller import som görs av den beskatt- ningsbara personen av annat guld än investeringsguld, som därefter omvandlas till investeringsguld av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning, och

4.tillhandahållande av tjänster till den beskattningsbara personen som innebär en förändring av form, vikt eller finhalt på guld, inbegripet investeringsguld.

12 § En beskattningsbar person har rätt att göra avdrag för ingående skatt i enlighet med andra stycket om denne

1.framställer investeringsguld eller omvandlar guld till investerings- guld, och

2.gör en efterföljande leverans av investeringsguld som är undan- tagen från skatteplikt enligt 5 §.

Avdrag får göras för ingående skatt som ska betalas eller har betalats av den beskattningsbara personen för leverans, unions- internt förvärv eller import av varor eller tillhandahållande av tjänster som är knutna till framställningen eller omvandlingen av guldet, som om den efterföljande leveransen hade beskattats.

22 kap. Särskilda ordningar för distansförsäljning av varor och vissa tillhandahållanden av tjänster

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om särskilda ordningar för beskattningsbara personer, som

tillhandahåller tjänster till förvärvare som inte är beskattnings- bara personer,

bedriver distansförsäljning av varor, eller

utför vissa leveranser av varor där försändningen eller transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land.

201

Författningsförslag

SOU 2020:31

Bestämmelserna avser

tillämpningsområde för de särskilda ordningarna (2–4 §§),

definitioner (5–7 §§),

identifieringsbeslut (8–30 §§),

särskilda regler om beskattningsgrundande händelse och betal- ningsskyldighet (31 och 32 §§),

deklaration och betalning av mervärdesskatt (33–43 §§),

ändring av tidigare redovisad skatt (44–45 §§),

förfarandet i samband med beslut om identifiering eller åter- kallelse (46–53 §§),

förfarandet i samband med beslut om skatt (54–61 §§),

avdrag och återbetalning av ingående skatt (62–64 §§),

ansökan om återbetalning av ingående skatt (65–72 §§),

omprövning av beslut om återbetalning (73 §),

fakturering (74–76 §§), och

dokumentationsskyldighet (77–79 §§).

Tillämpningsområde för de särskilda ordningarna

Tredjelandsordningen

2 § Detta kapitel gäller för tillhandahållande av tjänster av beskatt- ningsbara personer som inte är etablerade inom EU, om tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och för- värvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett EU- land (10 §).

Unionsordningen

3 § Detta kapitel gäller även för leverans av varor och tillhanda- hållande av tjänster av beskattningsbara personer som

1.bedriver unionsintern distansförsäljning av varor (11 §),

2.genom att möjliggöra leverans av varor genom användning av ett elektroniskt gränssnitt omfattas av 5 kap. 6 §, om försändningen eller transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land (12 §), eller

202

SOU 2020:31

Författningsförslag

3.är etablerade i ett EU-land om tjänsterna anses vara tillhanda- hållna i ett annat EU-land och förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person (13 §).

Importordningen

4 § Detta kapitel gäller även för beskattningsbara personer som

1.är etablerade inom EU, eller företräds av en representant som är etablerad inom EU, och som bedriver distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU med ett verkligt värde på högst 150 euro (14 §), eller

2.är etablerade i ett land som anges i kommissionens genom- förandeakt som antas med stöd av artikel 369m.3 i mervärdesskatte- direktivet och som bedriver distansförsäljning av varor från det landet (14 §).

Definitioner

Särskild mervärdesskattedeklaration

5 § Med särskild mervärdesskattedeklaration avses i detta kapitel en sådan deklaration som är avsedd för redovisning av mervärdes- skatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land

6 § Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses i detta kapitel bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i 6 kap. i avdelning XII (artiklarna 358–369zb) i mer- värdesskattedirektivet.

Representant

7 § Med representant avses i detta kapitel en person som är etablerad inom EU och som av en beskattningsbar person som bedriver distansförsäljning av varor importerade från en plats utan- för EU utsetts till betalningsskyldig för mervärdesskatten och till att

203

Författningsförslag

SOU 2020:31

fullgöra skyldigheterna enligt importordningen i 14 §, i den beskatt- ningsbara personens namn och för dennes räkning.

Identifieringsbeslut

8 § Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person besluta att denne ska redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel (identifieringsbeslut).

Om ansökan avser importordningen enligt 14 § och den beskatt- ningsbara personen företräds av en representant, ska Skatteverket besluta att representanten ska redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Hinder mot identifieringsbeslut

9 § Ett identifieringsbeslut ska inte fattas, om

1.det redan har fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat EU-land som fortfarande gäller,

2.den beskattningsbara personen, eller dennes representant, är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestäm- melser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra eller tredje stycket eller artikel 369l.3 andra stycket i mervärdesskatte- direktivet, eller

3.den beskattningsbara personen, eller dennes representant, är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i genom- förandeförordningen.

Identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen

10 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1.den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekono- miska verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU,

2.mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,

3.tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU- land, och

204

SOU 2020:31

Författningsförslag

4.tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land.

Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 9 § mot att fatta ett identifieringsbeslut.

Identifieringsbeslut enligt unionsordningen vid distansförsäljning av varor

11 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen

a)har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här, eller

b)inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU men bedriver unionsintern distansförsälj- ning av varor och försändningen eller transporten av varorna påbörjas här i landet,

2. mervärdesskatten avser unionsintern distansförsäljning av varor, och

3. leveranserna av varorna ska beskattas i ett annat EU-land. Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 9 § mot att

fatta ett identifieringsbeslut.

Identifieringsbeslut enligt unionsordningen vid leverans av varor med transport som påbörjas och avslutas i samma EU-land

12 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen

a)har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här och försändningen eller transporten av de varor som levereras påbörjas och avslutas i samma EU-land, eller

b)inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU men levererar varor enligt 5 kap. 6 § och försändningen eller transporten av de varor som levereras påbörjas och avslutas här i landet,

2. mervärdesskatten avser leverans av varor enligt 5 kap. 6 §, och

205

Författningsförslag

SOU 2020:31

3.leveranserna ska beskattas här i landet eller i ett annat EU-land. Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 9 § mot att

fatta ett identifieringsbeslut.

Identifieringsbeslut enligt unionsordningen vid tillhandahållande av tjänster

13 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1.den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verk- samhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,

2.mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,

3.tillhandahållandena ska beskattas i ett annat EU-land,

4.den beskattningsbara personen inte har ett fast etableringsställe

idet EU-land där tillhandahållanden ska beskattas, och

5.tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person.

Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 9 § mot att fatta ett identifieringsbeslut.

Identifieringsbeslut enligt importordningen

14 § Identifieringsbeslut ska fattas, om

1. den beskattningsbara personen

a)har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,

b)inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU men företräds av en representant som har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, ett fast etableringsställe här, eller

c)inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU, men är etablerad i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av arti- kel 369m.3 i mervärdesskattedirektivet, och bedriver distansförsälj- ning av varor från det landet,

2. mervärdesskatten avser distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro, och

206

SOU 2020:31

Författningsförslag

3.leveranserna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land. Motsvarigheten i svenska kronor till 150 euro ska vara detsamma

som beloppet för tullfrihet för varor av ringa värde enligt artikel 23 i förordningen om tullbefrielse, uttryckt i svenska kronor.

Första stycket gäller inte om det finns hinder enligt 9 § mot att fatta ett identifieringsbeslut.

15 § En beskattningsbar person som företräds av en representant får bara utse en representant i taget.

Valet av identifieringsstat är bindande

16 § En beskattningsbar person som omfattas av ett identifierings- beslut för unionsordningen enligt 11, 12 eller 13 § eller för import- ordningen enligt 14 § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren om den beskattningsbara personen

1.har sätet för sin ekonomiska verksamhet utanför EU, och

2.har flera fasta etableringsställen i skilda EU-länder, varav minst ett i Sverige.

Detsamma gäller en representant som omfattas av ett identi- fieringsbeslut för importordningen enligt 14 §.

17 § En beskattningsbar person som varken har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU och som omfattas av ett identifieringsbeslut för unionsordningen enligt 11 eller 12 § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren.

Ansökan på elektronisk väg

18 § En ansökan om identifieringsbeslut ska ges in till Skatteverket på elektronisk väg.

207

Författningsförslag

SOU 2020:31

Mervärdesskattegrupper

19 § Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslutet fattas för den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 4 kap. 11 §.

Vad identifieringsbeslutet innebär

20 § Den som ska redovisa mervärdesskatt för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster inom landet i en särskild mer- värdesskattedeklaration enligt detta kapitel, ska inte redovisa och betala mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för dessa leveranser eller tillhandahållanden.

21 § En beskattningsbar person som är skyldig att betala mervärdes- skatt i Sverige enligt 16 kap. för leverans av varor och tillhandahåll- ande av tjänster som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land, ska redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i det landet.

Identifieringsnummer

22 § Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifierings- nummer) till den som identifieringsbeslutet gäller.

23 § Om en beskattningsbar person som omfattas av ett identi- fieringsbeslut för unionsordningen enligt 11, 12 eller 13 § har ett registreringsnummer för mervärdesskatt, ska det numret användas som identifieringsnummer.

24 § Om Skatteverket fattar ett identifieringsbeslut för import- ordningen enligt 14 § ska den beskattningsbara personen ges ett särskilt identifieringsnummer för tillämpning av importordningen.

En representant ska ges ett särskilt identifieringsnummer och ett separat identifieringsnummer för varje beskattningsbar person som representanten företräder.

Ett särskilt identifieringsnummer får bara användas för tillämp- ningen av importordningen.

208

SOU 2020:31

Författningsförslag

Underrättelse till Skatteverket om förändringar

25 § Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på ett sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdes- skatt enligt detta kapitel inte längre är uppfyllda, ska den beskattnings- bara personen eller dennes representant på elektronisk väg under- rätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en ansökan om identifieringsbeslut har ändrats.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen

26 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 10 §, om den beskattningsbara personen

1.enligt en egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster som omfattas av tredjelandsordningen,

2.på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet,

3.inte längre uppfyller övriga krav i 10 §, eller

4.ständigt bryter mot reglerna för tredjelandsordningen.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen

27 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 11– 13 §§, om den beskattningsbara personen

1.enligt en egen anmälan inte längre levererar varor eller tillhanda- håller tjänster som omfattas av unionsordningen,

2.på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för unionsordningen,

3.inte längre uppfyller övriga krav i 11–13 §§, eller

4.ständigt bryter mot reglerna för unionsordningen.

209

Författningsförslag

SOU 2020:31

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen

för en beskattningsbar person som inte företräds av en representant

28 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 14 § för en beskattningsbar person som inte företräds av en representant, om den beskattningsbara personen

1.enligt en egen anmälan inte längre bedriver distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU som omfattas av importordningen,

2.på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för importordningen,

3.inte längre uppfyller övriga krav i 14 §, eller

4.ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen för en representant

29 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 14 § för en representant, som

1.enligt en egen anmälan inte längre företräder någon beskatt- ningsbar person som använder importordningen i 14 §,

2.under två på varandra följande kalenderkvartal inte har agerat som representant för en beskattningsbar person som använder importordningen i 14 §,

3.inte längre uppfyller övriga krav för en representant i 7 § eller för importordningen i 14 §, eller

4.ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen för en beskattningsbar person som företräds av en representant

30 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 14 § för en beskattningsbar person som företräds av en representant, om den beskattningsbara personen

1.enligt en anmälan från dennes representant inte längre bedriver distansförsäljning av varor importerade från en plats utanför EU som omfattas av importordningen,

210

SOU 2020:31

Författningsförslag

2.enligt en anmälan från dennes representant inte längre före- träds av representanten,

3.på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för importordningen,

4.inte längre uppfyller övriga krav i 14 §, eller

5.ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

Särskilda regler om beskattningsgrundande händelse och betalningsskyldighet

Beskattningsgrundande händelse för importordningen

31 § Vid distansförsäljning av varor importerade från en plats utan- för EU för vilken skatt enligt denna lag ska redovisas enligt import- ordningen inträffar den beskattningsgrundande händelse som avses i 7 kap. 3 §, när leveransen äger rum. Leveransen av varorna ska anses äga rum vid den tidpunkt då betalningen har godkänts.

Betalningsskyldighet för mervärdesskattegrupp i annat EU-land

32 § Om en grupp av personer som i ett annat EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) levererar varor eller tillhandahåller tjänster som ska redovisas enligt bestäm- melser som motsvarar de särskilda ordningarna i artiklarna 369a–369x i mervärdesskattedirektivet, är mervärdesskattegruppen skyldig att betala mervärdesskatt för leveransen eller tillhandahållandet.

Deklaration och betalning av mervärdesskatt

Elektronisk deklaration

33 § En beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut ska för varje redovisningsperiod lämna en särskild mervärdesskattedeklaration på elektronisk väg.

Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen eller representanten inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

211

Författningsförslag

SOU 2020:31

Redovisningsperioder

34 § En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

För en beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 14 § omfattar en redovisningsperiod dock en månad.

Uppgifter som ska lämnas i deklarationen

35 § En särskild mervärdesskattedeklaration ska innehålla

1.identifieringsnumret för den beskattningsbara personen och, om denne företräds av en representant, identifieringsnumret för repre- sentanten,

2.följande uppgifter för varje EU-land där leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster ska beskattas:

a) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersätt- ningarna för dessa leveranser av varor och tillhandahållanden av tjäns- ter under redovisningsperioden,

b) det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten för leveransen av varorna och tillhandahållandet av tjänsterna, fördelat på skattesatser, och

c) tillämpliga skattesatser, och

3.det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för redovisningsperioden.

36 § Den som omfattas av ett identifieringsbeslut för unionsord- ningen enligt 11, 12 eller 13 § ska i deklarationen redovisa uppgift- erna i 35 § 2 och 3 fördelat på

1.unionsintern distansförsäljning av varor,

2.leverans av varor av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 5 kap. 6 § om försändningen eller transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land, och

3.tillhandahållande av tjänster.

37 § En särskild mervärdesskattedeklaration ska även innehålla ändringar av tidigare inlämnade deklarationer, om ändringen tas med inom tre år från den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats.

212

SOU 2020:31

Författningsförslag

En ändring ska innehålla uppgifter om det land där leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten har eller skulle ha beskattats, redovisningsperiod och det mervärdesskattebelopp som rättelsen avser.

Ytterligare uppgifter i deklarationen vid distansförsäljning och användning av elektroniskt gränssnitt (unionsordningen)

38 § Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut för unions- ordningen enligt 11, 12 eller 13 § bedriver unionsintern distansför- säljning av varor, eller är en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 5 kap. 6 §, och varorna sänds eller transporteras från ett annat EU-land eller andra EU-länder, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande upp- gifter för varje EU-land som varor sänds eller transporteras från:

1.det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersätt- ningarna för de leveranser av varor som omfattas av den särskilda ordningen, för varje annat EU-land som varor sänds eller transporteras från,

2.det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten för leveransen av varorna fördelat på skattesatser, för varje annat EU-land som varor sänds eller transporteras från, och

3.det registreringsnummer för mervärdesskatt eller motsvarande uppgift som tilldelats i varje annat EU-land som varor sänds eller transporteras från, om den beskattningsbara personen har tilldelats ett sådant nummer.

39 § De uppgifter som ska lämnas enligt 38 § ska fördelas på

1.unionsintern distansförsäljning av varor som inte omfattas av 5 kap. 6 §,

2.unionsintern distansförsäljning av varor av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 5 kap. 6 §, och

3.leverans av varor av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 5 kap. 6 § om försändningen eller transporten av varorna påbörjas och avslutas i samma EU-land.

213

Författningsförslag

SOU 2020:31

Ytterligare uppgifter i deklarationen vid tillhandahållande av tjänster (unionsordningen)

40 § Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut för unions- ordningen enligt 11, 12 eller 13 § tillhandahåller tjänster i enlighet med vad som anges i 13 § och har ett eller flera fasta etablerings- ställen i ett annat EU-land eller i andra EU-länder som tjänsterna tillhandahålls från, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land där tillhanda- hållandena ska beskattas:

1.det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersätt- ningarna för de tillhandahållanden som omfattas av unionsordningen, uppdelat för varje annat EU-land där den beskattningsbara personen har ett fast etableringsställe, och

2.det fasta etableringsställets registreringsnummer för mervärdes- skatt eller motsvarande uppgift.

Redovisning i euro

41 § Belopp som redovisas i en särskild mervärdesskattedeklara- tion ska anges i euro.

Tidpunkt för att lämna deklaration

42 § En särskild mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen i månaden efter redovisnings- periodens utgång.

Betalning av mervärdesskatt

43 § Mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild mervärdes- skattedeklaration ska ha betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen ska ha kommit in.

Inbetalning ska göras genom insättning i euro på Skatteverkets konto för skattebetalningar enligt denna lag. Vid inbetalningen ska det anges vilken deklaration som betalningen avser. Skatten anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på kontot.

214

SOU 2020:31

Författningsförslag

Ändring av tidigare redovisad skatt

44 § Om skatt enligt denna lag har redovisats av en beskattnings- bar person i enlighet med tredjelandsordningen i 10 §, unionsord- ningen i 12 § eller importordningen i 14 § och den beskattningsbara personen därefter ska ändra de tidigare redovisade uppgifterna, ska ändringen göras för den ursprungliga redovisningsperioden. En sådan ändring får tas med i en senare deklaration, men det förfaran- det får bara användas inom tre år från den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats.

Första stycket gäller även skatt som har redovisats som skatt enligt denna lag enligt bestämmelser som i ett annat EU-land mot- svarar tredjelandsordningen i artiklarna 358a–369, unionsordningen

iartiklarna 369a–369k eller importordningen i artiklarna 369l–369x

imervärdesskattedirektivet. Första och andra styckena gäller inte ändringar som avser sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt, ned- sättning av priset, återtagande av vara eller kundförlust som ska redo- visas i en senare period enligt 45 §, 7 kap. 44 § första stycket eller 7 kap. 45 §.

45 § Om sådan felaktigt debiterad mervärdesskatt som avses i 7 kap. 49 § första stycket har redovisats enligt tredjelandsordningen i 10 §, unionsordningen enligt 12 § eller importordningen i 14 § ska beloppet ändras om en sådan handling eller ett sådant meddelande som avses i 17 kap. 19 § utfärdas. Ändringen ska göras för den redo- visningsperiod då handlingen eller meddelandet har utfärdats.

Första stycket gäller även om beloppet redovisats enligt bestäm- melser som i ett annat EU-land motsvarar tredjelandsordningen i artiklarna 358a–369, unionsordningen i artiklarna 369a–369k eller importordningen i artiklarna 369l–369x i mervärdesskattedirektivet.

Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket avstå från kravet på en sådan handling eller ett sådant meddelande som avses i 17 kap. 19 §.

215

Författningsförslag

SOU 2020:31

Förfarandet i samband med beslut om identifiering eller återkallelse

Omprövning av beslut om identifiering eller återkallelse

46 § Skatteverket ska ompröva ett beslut om identifiering eller åter- kallelse om den som beslutet gäller begär det, om beslutet överklagas eller om det finns andra skäl.

47 § Skatteverket får inte ompröva ett beslut i en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol. Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätten eller kammarrätten genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats senare.

Skatteverket får inte på eget initiativ ompröva ett identifierings- beslut till nackdel för den som beslutet gäller.

48 § En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast två månader från den dag då beslutet meddelades.

49 § Om Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut som avses i 46 § till nackdel för den som beslutet gäller, ska omprövnings- beslut meddelas senast två månader från den dag då beslutet med- delades.

Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får meddelas även efter denna tid.

Överklagande av beslut om identifiering eller återkallelse

50 § Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

216

SOU 2020:31

Författningsförslag

51 § I fråga om överklagande av beslut om identifiering eller åter- kallelse tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 19–22, 28–32 och 34–36 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förfarandet i övrigt i samband med beslut om identifiering eller återkallelse

52 § Vid prövning av frågor om identifiering eller återkallelse tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1.uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,

2.Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyl- dighet i 40 kap. 1–3 §§,

3.begäran om omprövning som lämnas till domstol i 66 kap. 18 §,

och

4.besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §.

53 § Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som deklarationsombud av den som omfattas av ett identifierings- beslut för unionsordningen enligt 11, 12 eller 13 §, om den som utsetts uppfyller kraven enligt 6 kap. 6 och 7 §§ skatteförfarande- lagen (2011:1244).

I fråga om deklarationsombud som godkänts enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen om

1.behörighet och återkallelse av godkännande i 6 kap. 5 § första stycket 1–3 och 8 §,

2.omprövning och överklagande i 66 och 67 kap., och

3.besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 § och 3 § 1.

Förfarandet i samband med beslut om skatt

Beslut om skatt

54 § Om en särskild mervärdesskattedeklaration har lämnats och skatt enligt denna lag har redovisats i deklarationen, anses Skatte- verket ha fattat ett beslut om skatten i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklaration som har lämnats till en

217

Författningsförslag

SOU 2020:31

myndighet i ett annat EU-land i enlighet med bestämmelserna i det landet.

Omprövning av beslut om skatt

55 § Beslut om skatt enligt denna lag som redovisas enligt detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land omprövas enligt bestämmelserna i 66 kap. 2–8, 18, 19, 21, 22 och 27– 29 §§, 30 § första stycket och 31–35 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Hur en begäran om omprövning ska göras framgår även av artik- larna 61 och 61a i genomförandeförordningen.

Överklagande av beslut om skatt

56 § Beslut om skatt enligt denna lag som redovisas enligt detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 19–25, 27–37 och 39 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet i övrigt i samband med beslut om skatt

57 § I fråga om skatt enligt denna lag som ska redovisas enligt detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1.uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,

2.föreläggande i 37 kap. 9 och 10 §§,

3.Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyl- dighet i 40 kap. 1–3 §§,

4.revision i 41 kap.,

5.ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

6.bevissäkring i 45 kap.,

7.betalningssäkring i 46 kap.,

218

SOU 2020:31

Författningsförslag

8.uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,

9.skattetillägg i 49 kap. 4–7, 10–13, 15 och 19 §§,

10.befrielse från särskilda avgifter i 51 kap.,

11.beslut om särskilda avgifter i 52 kap. 3–7, 10 och 11 §§,

12.skönsmässiga beslut om skatter i 57 kap. 1 §,

13.ansvar för skatter och avgifter i 59 kap. 13, 15–21, 26 och 27 §§,

14.beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mer- värdesskatt och punktskatt i 60 kap.,

15.betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 8, 9 och 19 §§,

16.anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–10, 16 och 22 §§,

17.överskott som inte har kunnat betalas tillbaka i 64 kap. 10 § första stycket,

18.kostnadsränta i 65 kap. 3, 4 § första stycket, 7, 8, 11, 13–15 och 19 §§,

19.besluts verkställbarhet i 68 kap.,

20.verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring

i69 kap.,

21.indrivning i 70 kap., och

22.övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.

58 § Vid omprövning och överklagande av beslut enligt de bestäm- melser som räknas upp i 57 § tillämpas 66 och 67 kap. skatteför- farandelagen (2011:1244).

59 § Vid tillämpningen av de bestämmelser som räknas upp i 57 § ska följande gälla:

1.Det som sägs i skatteförfarandelagen (2011:1244) om skatte- deklaration eller deklaration tillämpas för en särskild mervärdes- skattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

2.Det som sägs i skatteförfarandelagen om uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. tillämpas även för uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

3.Det som sägs i 49 kap. 7 § tredje stycket skatteförfarandelagen om Skatteverket tillämpas även för motsvarande myndighet i ett annat EU-land.

219

Författningsförslag

SOU 2020:31

60 § Om skatt enligt denna lag ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av en domstol, ska den beskatt- ningsbara personen tillgodoföras ränta på det tillgodoräknade belop- pet. Intäktsräntan ska beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag till och med den dag då beloppet tillgodo- räknas.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Dessutom tillämpas 65 kap. 20 § skatteförfarandelagen.

61 § Indrivning får inte begäras av ett belopp som omfattas av anstånd.

Avdrag och återbetalning av ingående skatt

62 § En beskattningsbar person som varken har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe inom EU har inte rätt till avdrag för ingående skatt enligt 13 kap. om denne redo- visar mervärdesskatt enligt

1.tredjelandsordningen i 10 §,

2.importordningen i 14 § första stycket 1 b eller c, eller

3.bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar tredjelands- ordningen i artiklarna 358–369 eller importordningen i artiklarna 369l– 369x i mervärdesskattedirektivet.

En beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag för ingå- ende skatt enligt första stycket har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 14 kap. avseende förvärv eller import som hänför sig till de beskattningsbara verksamheter i Sverige som om- fattas av bestämmelserna i första stycket 1–3. En ansökan om åter- betalning ska göras enligt 65–67 §§.

Första och andra stycket gäller inte om annat följer av 64 §.

63 § En beskattningsbar person har inte rätt till avdrag enligt 13 kap. för ingående skatt som avser förvärv eller import i verksamheter för vilka den beskattningsbara personen redovisar mervärdesskatt enligt

1.unionsordningen i 11, 12 eller 13 §,

2.importordningen i 14 § första stycket 1 a, eller

3.bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar

220

SOU 2020:31

Författningsförslag

a)unionsordningen i artiklarna 369a–369k i mervärdesskattedirek- tivet, eller

b)importordningen i artiklarna 369l–369x i mervärdesskattedirek- tivet, om den beskattningsbara personen är etablerad i det EU-landet.

En beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag för ingå- ende skatt enligt första stycket har på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 14 kap. avseende förvärv eller import som hänför sig till de beskattningsbara verksamheter i Sverige som om- fattas av bestämmelserna i första stycket 1–3. En ansökan om åter- betalning ska göras enligt 68 eller 72 §.

Första och andra stycket gäller inte om annat följer av 64 §.

64 § Den som är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt i Sverige för annan verksamhet än sådan som omfattas av bestäm- melserna i 62 och 63 §§, får dock göra avdrag för ingående skatt enligt 13 kap. avseende förvärv eller import som hänför sig till de beskattningsbara verksamheter i Sverige som omfattas av bestäm- melserna.

Ansökan om återbetalning av ingående skatt

Ansökan i blankett

65 § En beskattningsbar person som vill få återbetalning av ingå- ende skatt enligt 62 § andra stycket ska ansöka om detta hos Skatte- verket.

66 § En ansökan ska vara undertecknad av den sökande eller av dennes ombud. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

1.Om den ingående skatten avser ett förvärv: fakturan i original. Om en faktura hänvisar till underliggande fakturor ska även dessa bifogas.

2.Om den ingående skatten avser en import av varor: ett import- dokument utfärdad av Tullverket.

3.Andra handlingar som behövs för att Skatteverket ska kunna bedöma den sökandens rätt till återbetalning.

221

Författningsförslag

SOU 2020:31

67 § För den sökande gäller också vad som föreskrivs i följande bestämmelser i 14 kap.:

39 första stycket, 40 och 41 §§ om blankett för ansökan samt ansökans innehåll,

42 § om återbetalningsperiod,

43 § om ansökningstid,

44 § om minimibelopp,

47 och 48 §§ om återkrav och avräkning, och

73 § om indrivning av belopp.

Ansökan riktad till Sverige som ges in via den elektroniska portalen i ett annat EU-land

68 § En beskattningsbar person som vill få återbetalning av ingå- ende skatt enligt 63 § andra stycket ska ansöka om detta hos Skatte- verket. Ansökan ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den sökande är etablerad eller, om sökanden inte är etablerad inom EU, omfattas av ett identifieringsbeslut för tillämpning av unionsordningen i artik- larna 369a–369k i mervärdesskattedirektivet.

69 § För den sökande gäller också vad som föreskrivs om åter- betalning i 14 kap. 11 §, 12 § andra stycket, 13–31 §§ och 73 §. Vad som sägs i dessa bestämmelser om det EU-land där den sökande är etablerad ska gälla även för det EU-land där en sökande som inte är etablerad inom EU omfattas av ett identifieringsbeslut för tillämp- ning av unionsordningen i artiklarna 369a–369k i mervärdesskatte- direktivet.

Ansökan riktad till andra EU-länder som ges in via den elektroniska portalen i Sverige

70 § En beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och som vill få återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land avseende förvärv eller import i det EU-landet som hänför sig till sådana beskattningsbara verksamheter som omfattas av unionsordningen i 11, 12 eller 13 § eller av importordningen i 14 §, ska rikta en ansökan om återbetalning till det landet. Detsamma gäller för en beskatt-

222

SOU 2020:31

Författningsförslag

ningsbar person som inte är etablerad inom EU men som omfattas av ett identifieringsbeslut för unionsordningen enligt 11 § första stycket 1 b eller 12 § första stycket 1 b.

71 § Den som ansöker om återbetalning ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål.

För den som är etablerad i Sverige gäller detsamma om förvärven eller importen hänför sig till sådana beskattningsbara verksamheter som i ett annat EU-land omfattas av unionsordningen eller import- ordningen enligt bestämmelser som motsvarar artiklarna 369a–369x i mervärdesskattedirektivet.

Ansökan riktad till Sverige som ges in via den elektroniska portalen i Sverige

72 § En beskattningsbar person som vill få återbetalning av mer- värdesskatt avseende förvärv eller import som hänför sig till en beskattningsbar verksamhet här i landet som omfattas av unions- ordningen enligt 11, 12 eller 13 § eller importordningen enligt 14 § första stycket 1 a ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska portalen.

Omprövning av beslut om återbetalning

73 § Bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller vid omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning av ingående skatt till en beskattningsbar person som ansöker om åter- betalning enligt 68 §.

Fakturering

74 § Bestämmelserna om fakturering i 17 kap. 8–26 §§ ska tillämpas på leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som görs i ett annat EU-land av en beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 8 §.

223

Författningsförslag

SOU 2020:31

75 § Den som omfattas av ett identifieringsbeslut för unionsord- ningen enligt 11, 12 eller 13 § är inte skyldig att utfärda en faktura för unionsintern distansförsäljning av varor.

76 § Bestämmelserna om fakturering i 17 kap. 8–26 §§ ska inte tillämpas av en beskattningsbar person som redovisar skatt enligt denna lag enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de särskilda ordningarna i artiklarna 358a–369x i mervärdesskattedirek- tivet.

Dokumentationsskyldighet

77 § Den som ett identifieringsbeslut gäller för enligt detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av beslutet.

Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om en särskild mervärdesskattedekla