Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Betänkande av Utredningen om

nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Stockholm 2020

SOU 2020:12

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020

ISBN 978-91-38-25031-0

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Per Bolund

Regeringen beslutade den 16 maj 2019 att tillkalla en särskild utre- dare med uppdrag att lämna de förslag till lagändringar som krävs för att anpassa och komplettera svensk rätt till det nya EU-rättsliga regelverket om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en förordning och ett direktiv. I uppdraget ingår även att se över den nuvarande ordningen som ger svenska värdepappersbolag möjlighet att, med tillstånd från Finansinspektionen, ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen. (Se dir. 2019:22.)

Justitierådet Ann-Christine Lindeblad förordnades samma dag som särskild utredare.

Som experter förordnades fr.o.m. den 24 juni 2019 departe- mentssekreteraren Johanna Demander, juristen Joakim Fick, seniora ekonomen Jenny Mannent, senior adviser Maria Olin och seniora juristen Anna Svensson.

Hovrättsassessorn Camilla Gensmann och juristen Johan Lycke anställdes fr.o.m. den 16 maj 2019 som sekreterare.

Utredningen, som tagit namnet Utredningen om nya kapitaltäck- ningsregler för värdepappersbolag, överlämnar härmed sitt betän- kande Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12).

Utredningens uppdrag är härigenom slutfört.

Stockholm i mars 2020

Ann-Christine Lindeblad

/Camilla Gensmann

Johan Lycke

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

15

1

Författningsförslag.....................................................

21

1.1Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden...................................................

21

1.2Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag...................................................................

46

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (2014:966)

om kapitalbuffertar .................................................................

78

1.4Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen

(1973:1173) .............................................................................

82

1.5Förslag till lag om ändring i lagen (1980:1097)

om Svenska skeppshypotekskassan .......................................

84

1.6 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) ......

85

1.7Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385)

om Sveriges riksbank ..............................................................

86

1.8Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980)

om handel med finansiella instrument...................................

87

1.9Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559)

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ......

89

1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570)

 

om medlemsbanker.................................................................

91

5

InnehållSOU 2020:12

1.11

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229) .............................................................................

92

1.12

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:192)

 

 

om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)...........................

94

1.13

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46)

 

 

om värdepappersfonder..........................................................

96

1.14

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297)

 

 

om bank- och finansieringsrörelse ........................................

98

1.15

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531)

 

 

om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ................

102

1.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751)

 

 

om betaltjänster ....................................................................

103

1.17

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755)

 

 

om elektroniska pengar ........................................................

108

1.18

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561)

 

 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder..................

110

1.19Förslag till lag om ändring i lagen (2014:484)

om en databas för övervakning av och tillsyn över

 

finansmarknaderna ...............................................................

114

1.20

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016)

 

 

om resolution........................................................................

116

1.21

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1219)

 

 

om försäkringsdistribution ..................................................

124

2

Inledning ................................................................

129

2.1

Uppdraget .............................................................................

129

2.2

Utredningens arbete.............................................................

130

6

SOU 2020:12Innehåll

3

Bakgrund................................................................

131

3.1

Inledning ...............................................................................

131

 

3.1.1

Nuvarande kapitaltäckningsregler ........................

131

3.1.2Översyn av det nuvarande regelverket

 

om kapitaltäckning ................................................

131

3.2 De huvudsakliga förändringarna ..........................................

132

3.2.1

Ett nytt sätt att beräkna kapitalkraven.................

132

3.2.2Inga krav på kapitalbuffertar och

 

 

bruttosoliditet........................................................

133

 

3.2.3

Inga generella regler om bolagsstyrning ..............

134

 

3.2.4

Likviditetsregleringen ...........................................

134

 

3.2.5

Företagsgrupper.....................................................

134

 

3.2.6

Många likheter med de befintliga reglerna...........

135

4

Några allmänna utgångspunkter................................

137

4.1 Anpassningar av svensk rätt .................................................

137

 

4.1.1

Vilka lagar?.............................................................

137

 

4.1.2

Vilken nivå?............................................................

138

 

4.1.3

Terminologi ...........................................................

139

 

4.1.4

Den behöriga myndigheten ..................................

139

4.2Utredningen om EU:s bankpaket

 

om riskreducerande åtgärder ................................................

139

4.3

Terminologi i förslags- och bedömningsrutor....................

142

5

Tillämpningsområdet ...............................................

143

5.1

Inledning ...............................................................................

143

5.2

Värdepappersbolag................................................................

143

 

5.2.1

Regleringen i direktivet och förordningen...........

143

5.2.2Specialregler för små och icke-sammanlänkade

 

värdepappersbolag .................................................

145

5.2.3

Genomförande i svensk rätt..................................

145

5.3Värdepappersbolag med tillstånd till inlåningskonton

och kreditgivning ..................................................................

147

5.3.1

Bakgrunden till dagens regler ...............................

147

5.3.2

Behoven av inlåningskonton i dag ........................

149

7

Innehåll

SOU 2020:12

5.3.3Inlåningskonton i förhållande

till de nya reglerna .................................................

149

5.4 Fondbolag och AIF-förvaltare ............................................

153

5.5Ändringar av tillämpningsområdet

 

i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet

....... 154

 

5.5.1

Genomförande i svensk rätt .................................

155

6

Startkapital .............................................................

159

6.1

Inledning ...............................................................................

159

6.2

Reglerna i direktivet och gällande rätt.................................

159

6.3

Genomförande i svensk rätt.................................................

161

7

Bolagsstyrning och riskhantering ...............................

167

7.1

Inledning ...............................................................................

167

7.2

Gällande rätt .........................................................................

167

 

7.2.1

Dagens regler och bakgrunden till dem ...............

167

 

7.2.2

Tillämpning av kraven på gruppnivå ....................

170

7.3

Värdepappersbolagsdirektivet..............................................

171

7.3.1Intern process för bedömning av kapitalbehov

 

 

och riskbedömning................................................

171

 

7.3.2

Intern styrning, insyn och riskhantering.............

172

7.4 Genomförande i svensk rätt.................................................

175

 

7.4.1

Kraven på individuell nivå.....................................

175

 

7.4.2

Kraven på gruppnivå .............................................

179

 

7.4.3

Proportionalitet.....................................................

183

8

Ersättningsregler......................................................

185

8.1

Gällande rätt .........................................................................

185

 

8.1.1

Inledning................................................................

185

 

8.1.2

En kvot för rörlig ersättning ................................

186

8.1.3Finansinspektionens föreskrifter

 

om ersättningssystem ...........................................

187

8.1.4

Ersättningspolicy och ersättningssystem ............

190

8.1.5

Svensk kod för bolagsstyrning .............................

190

8

SOU 2020:12Innehåll

8.2

Värdepappersbolagsdirektivet ..............................................

191

 

8.2.1

Skälen för ändrade ersättningsregler ....................

191

 

8.2.2

Tillämpningsområdet ............................................

192

 

8.2.3

Ersättningspolicy ...................................................

192

 

8.2.4

Extraordinärt offentligt finansiellt stöd ...............

193

 

8.2.5

Rörlig ersättning ....................................................

193

 

8.2.6

Ersättningskommitté.............................................

193

8.3

Värdepappersbolagsförordningen........................................

194

8.4

Genomförande i svensk rätt .................................................

194

 

8.4.1

Inledning ................................................................

194

 

8.4.2

Generella ändringar ...............................................

195

 

8.4.3

Ersättningssystem .................................................

196

8.4.4Begränsningar för företag som åtnjuter

 

 

offentligt stöd ........................................................

200

 

8.4.5

Rörlig ersättning ....................................................

201

 

8.4.6

Ersättningskommitté.............................................

207

9

Tillsyn

....................................................................

209

9.1

Gällande rätt..........................................................................

209

 

9.1.1

Inledning ................................................................

209

 

9.1.2

Informationsskyldighet.........................................

210

 

9.1.3

Offentliggörande av information .........................

211

 

9.1.4

Platsundersökningar..............................................

212

 

9.1.5

Tillsynsansvar på gruppnivå ..................................

213

 

9.1.6

Tillsyn över interna metoder ................................

214

 

9.1.7

Rapporteringsplikt för revisorer...........................

215

 

9.1.8

System och skydd för visselblåsare.......................

216

9.2

Värdepappersbolagsdirektivet ..............................................

219

 

9.2.1

Behöriga myndigheter och deras befogenheter ...

219

 

9.2.2

Tillsynsprinciper ....................................................

220

 

9.2.3

Undersökningsbefogenheter ................................

220

9.2.4Allmänt om översyns- och

utvärderingsprocessen ...........................................

222

9.2.5Tillsyn över tillstånd att använda

 

interna modeller.....................................................

223

9.2.6

Krav på offentliggörande.......................................

224

9.2.7

Skyldighet att informera Eba ................................

224

9

InnehållSOU 2020:12

 

9.2.8

Tillsynsansvarig myndighet på gruppnivå ...........

225

 

9.2.9

Rapporteringsskyldighet för revisorer

 

 

 

och system för visselblåsare..................................

229

9.3 Genomförande i svensk rätt.................................................

230

 

9.3.1

Allmänt om de behöriga myndigheterna .............

230

 

9.3.2

Administrativa förfaranden för kontroll

 

 

 

av att reglerna efterlevs..........................................

231

 

9.3.3

Befogenhet att kräva information och utföra

 

 

 

platsundersökningar..............................................

234

 

9.3.4

Tillsynens utövande ..............................................

238

 

9.3.5

Tillsynsansvarig myndighet på gruppnivå ...........

239

 

9.3.6

Tillsyn över ersättningspolicy ..............................

243

 

9.3.7

Tillsynen över tillstånd att använda interna

 

 

 

modeller .................................................................

244

 

9.3.8

Särskilda krav på offentliggörande .......................

245

 

9.3.9

Underrättelseskyldighet till Eba ..........................

247

 

9.3.10

Avgifter till Finansinspektionen ..........................

247

 

9.3.11

Rapporteringsplikt för revisorer ..........................

248

 

9.3.12

System och skydd för visselblåsare ......................

249

10

Samarbete och informationsutbyte ............................

251

10.1

Gällande rätt .........................................................................

251

 

10.1.1

Inledning................................................................

251

 

10.1.2

Samarbete och informationsutbyte......................

251

 

10.1.3

Tillsyn över bolag med moderföretag

 

 

 

utanför EES ...........................................................

253

10.2

Värdepappersbolagsdirektivet..............................................

253

 

10.2.1

Allmänt om samarbete..........................................

253

 

10.2.2

Särskilda krav på samarbete och

 

 

 

informationsutbyte ...............................................

254

 

10.2.3

Tillsyn av myndighet i tredjeland.........................

256

10.3 Genomförande i svensk rätt.................................................

257

 

10.3.1

Allmänt om samarbete..........................................

257

 

10.3.2

Samarbete och informationsutbyte mellan

 

 

 

behöriga myndigheter ...........................................

259

 

10.3.3

Tillsyn av myndighet i tredjeland.........................

264

10

SOU 2020:12

Innehåll

10.3.4Samarbetsarrangemang med tredjeländer

 

 

för informationsutbyte..........................................

267

 

10.3.5

Samarbete med resolutionsmyndigheter..............

269

 

10.3.6

Tystnadsplikt samt uppgiftsskyldighet

 

 

 

till undersökningsledare eller åklagare .................

270

11

Sanktioner och andra ingripanden .............................

273

11.1

Gällande rätt..........................................................................

273

 

11.1.1

Inledning ................................................................

273

 

11.1.2

Ingripanden enligt tillsynslagen............................

274

11.1.3Ingripanden enligt lagen om

 

 

värdepappersmarknaden........................................

276

11.2

Värdepappersbolagsdirektivet ..............................................

281

11.3

Genomförande i svensk rätt .................................................

283

 

11.3.1 Värdepappersbolagen och fysiska personer

 

 

 

i ledningen..............................................................

283

 

11.3.2

Holdingföretag ......................................................

285

 

11.3.3 Särskilt kapitalbas- och likviditetskrav

 

 

 

samt övriga åtgärder...............................................

286

12

Övriga frågor ...........................................................

293

12.1

Ändringar i MiFID II ...........................................................

293

 

12.1.1

Företag från tredjeland..........................................

293

 

12.1.2

Tick-size.................................................................

295

 

12.1.3

Behöriga myndigheters informationsutbyte........

297

12.2

Ändringar som rör krishanteringsdirektivet .......................

297

12.3

Ändringar i lagen om kapitalbuffertar .................................

300

12.4

Ändring av artikel 21b.5 i kapitaltäckningsdirektivet .........

301

12.5

Övriga ändringar ...................................................................

301

12.5.1Ändringar till följd av att tillsynsförordningen

 

och kapitaltäckningsdirektivet byter titel ............

301

12.5.2

Bemyndiganden i tillsynslagen .............................

302

12.5.3

Övriga följdändringar av det nya regelverket ......

303

11

InnehållSOU 2020:12

13

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ................

307

13.1

Inledning ...............................................................................

307

13.2

Värdepappersbolagsförordningen .......................................

307

13.3

Värdepappersbolagsdirektivet..............................................

308

 

13.3.1 Ikraftträdande........................................................

308

 

13.3.2 Övriga bestämmelser om ikraftträdande .............

309

14

Förslagens konsekvenser...........................................

311

14.1

Inledning ...............................................................................

311

14.2

Vissa samhällsekonomiska konsekvenser ...........................

313

14.3

Konsekvenser för företag och enskilda ...............................

314

 

14.3.1

Tillämpningsområdet ............................................

314

 

14.3.2 Det nya regelverkets konsekvenser

 

 

 

för företagen ..........................................................

318

 

14.3.3 Särskilt om värdepappersbolag med tillstånd

 

 

 

till inlåningskonton och kreditgivning ................

320

14.4

Konsekvenser för staten.......................................................

320

 

14.4.1

Allmänt ..................................................................

320

 

14.4.2

Konsekvenser för Finansinspektionen ................

320

14.5

Övriga konsekvenser ............................................................

321

15

Författningskommentar ............................................

323

15.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528)

 

 

om värdepappersmarknaden ................................................

323

15.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

 

värdepappersbolag ................................................................

344

15.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:966)

 

 

om kapitalbuffertar...............................................................

371

15.4

Övriga författningsförslag ...................................................

374

 

15.4.1 Förslaget till lag om ändring

 

 

i kreditupplysningslagen (1973:1173)..................

375

12

SOU 2020:12

Innehåll

15.4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen

 

(1988:1385) om Sveriges riksbank........................

375

15.4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen

 

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut

 

och värdepappersbolag ..........................................

376

15.4.4 Förslaget till lag om ändring

 

i inkomstskattelagen (1999:1229) ........................

376

15.4.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46)

 

om värdepappersfonder.........................................

377

15.4.6 Förslaget till lag om ändring i lagen

 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse .... 377

15.4.7Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder .................................................

378

15.4.8Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning

 

av och tillsyn över finansmarknaderna .................

379

15.4.9

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2015:1016) om resolution....................................

380

15.4.10

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2018:1219) om försäkringsdistribution ..............

381

15.5 Ändringar till följd av att tillsynsförordningen

 

och kapitaltäckningsdirektivet får ändrad titel ...................

381

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2019:22 ...........................................

383

Bilaga 2

Värdepappersbolagsförordningen................................

389

Bilaga 3

Värdepappersbolagsdirektivet......................................

453

Bilaga 4

Parallelluppställning över genomförandet

 

 

av värdepappersbolagsdirektivet ..................................

505

13

Sammanfattning

Idag omfattas vissa värdepappersbolag av samma EU-rättsliga regel- verk om kapitaltäckning som kreditinstituten, dvs. av tillsynsförord- ningen1 och kapitaltäckningsdirektivet2. Resterande värdepappers- bolag är undantagna från hela eller stora delar av regelverket. Under hösten 2019 antog EU ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värde- pappersbolag, bestående av en förordning (”värdepappersbolagsför- ordningen”)3 och ett direktiv (”värdepappersbolagsdirektivet”)4. Regel- verket är anpassat till värdepappersbolagens egenart och syftar till att vara mer proportionerligt i förhållande till bolagens storlek, tjänster och grad av komplexitet. Detta betänkande innehåller förslag och överväganden till de lagändringar som behövs för att anpassa och kom- plettera svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och genom- föra värdepappersbolagsdirektivet.

Utgångspunkten är att det nya regelverket är tillämpligt på samt- liga värdepappersbolag. En del värdepappersbolag ska dock på grund av sin storlek, eller efter beslut av den behöriga myndigheten, till- lämpa tillsynsförordningen och i vissa andra delar samma regler som kreditinstitut. Vidare undantas värdepappersbolag, som anses till- höra kategorin små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag, från tillämpningen av vissa delar av det nya regelverket.

Även om det nya regelverket täcker samma områden som reglerna i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet innebär det en

1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

2Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

3Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om till- synskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

4Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU.

15

Sammanfattning

SOU 2020:12

rad förändringar för värdepappersbolagens del. En av de huvudsakliga ändringarna är ett nytt sätt att beräkna kapitalkraven, vilket är an- passat till riskerna i den verksamhet som är typisk för värdepappers- bolag. Vidare kan nämnas att det för merparten av värdepappers- bolagen varken kommer att gälla något krav på kapitalbuffertar eller bruttosoliditet.

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt nuvarande regel- verk. Utredningen föreslår att inspektionen ska vara behörig myn- dighet även enligt det nya regelverket.

Det nuvarande kapitaltäckningsregelverket har för värdepappers- bolagens del genomförts i svensk rätt i huvudsak genom lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers- bolag (”tillsynslagen”), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Utredningen föreslår att anpassningarna av svensk rätt till det nya regelverket sker genom ändringar i nämnda lagar. När det gäller lagen om kapitalbuffertar innebär ändringarna att flertalet värdepappersbolag inte längre kom- mer att omfattas av den lagen.

Genom värdepappersbolagsförordningen ändras definitionen av kreditinstitut i tillsynsförordningen, på så sätt att den även omfattar vissa värdepappersbolag vars tillgångar uppgår till minst 30 miljarder euro. Utredningen föreslår att ett sådant bolag ska söka tillstånd hos Finansinspektionen som s.k. värdepappersinriktat kreditinstitut.

I utredningens uppdrag har även ingått att se över och analysera konsekvenserna av det nya regelverket i förhållande till den nuvarande ordningen som ger svenska värdepappersbolag möjlighet att, med tillstånd från Finansinspektionen, ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen, och ta ställning till om det finns skäl som motiverar att denna ordning behålls. Ordningen har inte sin grund i EU-rätten, utan är en nationell reglering som funnits i Sverige under lång tid. Utredningen konstaterar att det fortfarande finns ett behov från bolagens sida av att erbjuda inlåningskonton. En- ligt utredningens bedömning finns det varken några principiella eller EU-rättsliga hinder mot att behålla ordningen, förutsatt att bolag med sådant tillstånd tillämpar tillsynsförordningen. Utredningen före- slår därför att ordningen behålls. Bolag med sådant tillstånd ska dock definieras som kreditinstitut i tillsynslagen och tillämpa vissa bestäm- melser i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i stället för motsvarande regler i lagen om värdepappersmarknaden.

16

SOU 2020:12

Sammanfattning

Betänkandet innehåller i övrigt förslag beträffande reglerna om startkapital, bolagsstyrning och riskhantering, ersättning, tillsyn, sam- arbete och informationsutbyte samt sanktioner och andra ingripanden.

Kravet på startkapital för värdepappersbolag som ska driva en s.k. MTF-plattform, men inte handel för egen räkning, sänks markant. Även för vissa andra värdepappersbolag sker en sänkning, genom att dessa bolag hamnar i en annan kategori. Generellt sker det annars en viss höjning av respektive nivå för startkapital, utom när det gäller värdepappersbolag som ska ha inlåningskonton, där kravet oföränd- rat uppgår till fem miljoner euro.

De regler om bolagsstyrning och riskhantering som härrör från kapitaltäckningsregelverket ändras i några avseenden. Även de risker som bolagets verksamhet innebär för andra ska identifieras, mätas, styras, rapporteras, kontrolleras och täckas. Det föreskrivs inte längre att värdepappersbolag särskilt ska se till att bolagets kreditrisker inte medför att dess förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras.

Istället ska värdepappersbolag i detta avseende särskilt beakta kund- risker. Vidare sker en ändring såtillvida att ett värdepappersbolags rörelse ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att även bolagets ansvarskedjor kan överblickas. När det följer av värdepappersbolags- förordningen ska kraven på riskhantering tillämpas även på gruppnivå. Utredningen bedömer att de relativt detaljerade kraven på värdepap- persbolags riskhantering i övrigt bör genomföras på föreskriftsnivå. Små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag undantas från kraven på soliditet, kapitalutvärdering samt riskhantering och därmed sam- manhängande organisationskrav. Finansinspektionen får dock besluta att ett sådant värdepappersbolag ska tillämpa kraven avseende soliditet och kapitalutvärdering.

När det gäller reglerna om ersättning införs en bestämmelse om att värdepappersbolag, utom de som tillhör kategorin små och icke- sammanlänkade värdepappersbolag, ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering. Utredningen föreslår vidare att den fasta kvot mellan rörlig och fast ersättning, som i dag gäller för ersättning till vissa anställda i värdepappersbolag, ska tas bort. I fråga om värdepappersbolagsdirektivets övriga regler beträffande ersättning, vilka är omfattande och detaljerade, gör utredningen be- dömningen att dessa bör genomföras genom föreskrifter på lägre nivå än lag.

17

Sammanfattning

SOU 2020:12

När det gäller tillsynen över regelverket sker några ändringar be- träffande Finansinspektionens befogenheter. Det föreskrivs t.ex. en skyldighet för inspektionen att, inför en undersökning hos ett ut- ländskt värdepappersföretag hemmahörande inom EES och som inrättat en filial i Sverige, samråda med behörig myndighet i den med- lemsstat som har auktoriserat det utländska värdepappersföretaget. Bestämmelserna om vilken myndighet som ska ansvara för tillsynen på gruppnivå ändras. Bland ändringarna kan nämnas att om det finns ett kreditinstitut i gruppen ska numera den myndighet som har tillsyn över detta på bolagsnivå ansvara för tillsynen på gruppnivå, även om moderföretaget är ett värdepappersbolag och även i det fall ett värdepappersbolag i gruppen har en större total balansomslut- ning än kreditinstitutet. Det införs nya regler om tillsynen över till- stånd att använda interna modeller för beräkning av visst kapital- baskrav. Reglerna har i stor utsträckning sin förebild i befintliga regler om tillsyn över interna metoder. Utredningen gör i övrigt bedöm- ningen att även värdepappersbolagsdirektivets detaljerade regler om vad tillsynen ska omfatta bör regleras genom föreskrifter på lägre nivå än lag.

Beträffande reglerna om samarbete och informationsutbyte införs ett par tillägg i bestämmelserna om Finansinspektionens möjlighet att hänskjuta vissa frågor, som t.ex. rör förfarandet av en annan myn- dighet inom EES, till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning. Vidare införs nya bestämmelser om tillsyn när moderföretaget finns utanför EES. Om Finansinspektionen bedömer att tillsynen i tredje- land inte är likvärdig, ska inspektionen i vissa fall besluta om lämpliga tillsynsmetoder som uppnår tillsynsmålen i värdepappersbolagsför- ordningen. Utredningen föreslår att tystnadsplikten utvidgas till att gälla även för en styrelseledamot eller befattningshavare hos ett värde- pappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre- tag, som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett före- tag som enligt värdepappersbolagsförordningen ska lämna uppgifter. Vidare utsträcks bestämmelsen om uppgiftsskyldighet till undersök- ningsledare eller åklagare till att även omfatta värdepappersinriktade holdingföretag. I övrigt gör utredningen bedömningen att värdepap- persbolagsdirektivets bestämmelser om samarbete och informations- utbyte bör genomföras på föreskriftsnivå.

När det gäller sanktioner är regleringen i värdepappersbolags- direktivet i stort sett densamma som i kapitaltäckningsdirektivet med

18

SOU 2020:12

Sammanfattning

den skillnaden att katalogen över överträdelser ändras något. De regler på förordningsnivå som ett värdepappersbolag kan bryta mot kommer nämligen att finnas i värdepappersbolagsförordningen i stället för i tillsynsförordningen. Den svenska regleringen anpassas till detta. För styrelseledamöter, verkställande direktör och ersättare för någon av dem i sådana värdepappersbolag som ska tillämpa tillsynsförord- ningen gäller sanktionsbestämmelserna i lagen om bank- och finan- sieringsrörelse.

Beträffande reglerna om särskilt kapitalbaskrav ändras villkoren för när Finansinspektionen ska besluta att ett värdepappersbolag ska uppfylla ett sådant krav. Vidare införs det en ny bestämmelse om att inspektionen får besluta att ett värdepappersbolag ska ha ytterligare kapitalbasnivåer. Finansinspektionen ska i denna situation se över den nivå som bolaget har fastställt och meddela bolaget om nivån är tillräcklig eller behöver justeras. Det införs en skyldighet för Finans- inspektionen att, beträffande sådana värdepappersbolag som om- fattas av lagen (2015:1016) om resolution, underrätta relevanta reso- lutionsmyndigheter om beslut om särskilda kapitalbaskrav och om förväntade justeringar avseende ytterligare kapitalbasnivåer. När det gäller särskilda likviditetskrav föreslås inga förändringar, bortsett från att vissa små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag undantas från tillämpningen av denna reglering.

Utredningen föreslår vidare följdändringar i en rad författningar som i dag innehåller hänvisningar till nuvarande EU-rättsliga regel- verk. En del av dessa ändringar är endast föranledda av att tillsyns- förordningen respektive kapitaltäckningsdirektivet får ändrad titel.

Genom värdepappersbolagsdirektivet sker ändringar i några andra EU-direktiv. Som en följd av detta föreslår utredningen bl.a. att reglerna om s.k. tick-size eller budsteg kompletteras, på så sätt att kraven på regler för minsta tillåtna prisändring inte ska hindra en börs från att matcha order av stor omfattning på mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden. Vidare ändras definitionerna av värdepappersbolag respektive kreditinstitut i lagen om resolution.

Den anpassning till värdepappersbolagens egenart som sker genom det nya regelverket bedöms få positiva konsekvenser för värdepap- persbolagen, deras kunder och samhället i stort. För värdepappers- bolagen kan vissa kostnader uppstå i samband med omställningen till det nya regelverket. Finansinspektionen kommer att behöva anpassa sin tillsynsverksamhet med anledning av det nya regelverket. Vidare

19

Sammanfattning

SOU 2020:12

kommer genomförandet att ge upphov till ett visst initialt resurs- behov avseende bl.a. arbete med nya föreskrifter och framtagande av metoddokument. Utredningen gör bedömningen att de merkost- nader som kan uppstå för Finansinspektionen huvudsakligen bör rym- mas inom befintliga ramar och hanteras genom omprioriteringar av befintliga resurser.

Med något undantag föreslås ändringarna träda i kraft den 26 juni 2021.

20

1 Författningsförslag

1.1Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden

dels att 8 kap. 8 f § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 8 f § ska utgå,

dels att 1 kap. 4 a, 4 b och 5 §§, 3 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 4, 5 och 35 §§, 8 a kap. 9 §, 8 b kap. 4 §, 12 kap. 7 §, 13 kap. 1 i §, 23 kap. 4 §, 25 kap. 1 d § och rubriken närmast före 3 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 1 c § och 8 kap. 1 a, 1 b och 4 c §§, och närmast före 2 kap. 1 c § och 8 kap. 4 c § nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap.

4 a §2

I denna lag betyder

direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparla- mentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för åter-

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU.

2Senaste lydelse 2019:419.

21

FörfattningsförslagSOU 2020:12

hämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknads- missbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommis- sionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

prospektförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 om prospekt som ska offent- liggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv

2003/71/EG,

 

tillsynsförordningen: Europa-

tillsynsförordningen: Europa-

parlamentets och rådets förord-

parlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 575/2013 av den

ning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för

26 juni 2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappers-

kreditinstitut och om ändring av

företag och om ändring av för-

förordning (EU) nr 648/2012,

ordning (EU) nr 648/2012,

 

värdepappersbolagsförord- ningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföre- tag och om ändring av förord- ningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014,

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insyns- kraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upp- tagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direk- tiv 2013/50/EU.

22

SOU 2020:12

Författningsförslag

4 b §3

I denna lag betyder

anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värde- pappersföretag som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

1.marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

2.ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,

3.placera finansiella instrument, eller

4.tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instru- ment eller tjänster,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt an- givna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012, emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat

finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet, godkänd rapporteringsmekanism (ARM-leverantör): en fysisk eller

juridisk person som har tillstånd att för värdepappersinstituts räk- ning rapportera uppgifter om transaktioner till behöriga myndig- heter eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,

godkänt publiceringsarrangemang (APA-leverantör): en fysisk eller juridisk person som har tillstånd att för värdepappersinstituts räk- ning publicera rapporter om värdepappershandeln enligt artiklarna 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

3Senaste lydelse 2017:679.

23

FörfattningsförslagSOU 2020:12

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-platt- form),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,

kreditinstitut: en bank, ett

kreditinstitut: en bank, ett

kreditmarknadsföretag eller ett

kreditmarknadsföretag eller ett

utländskt bank- eller kreditföre-

utländskt bank- eller kreditföre-

tag som driver bank- eller finan-

tag som driver bank- eller finan-

sieringsrörelse från filial i Sverige,

sieringsrörelse från filial i Sverige

 

eller ett sådant företag som avses i

 

artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen,

leverantör av datarapporteringstjänster: en godkänd rapporterings- mekanism (ARM-leverantör), ett godkänt publiceringsarrangemang (APA-leverantör) eller en tillhandahållare av konsoliderad handels- information (CTP-leverantör),

marknadsgarant: en person som på fortlöpande basis åtagit sig att på finansiella marknader handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av egna tillgångar till priser som fastställts av denne,

marknadsoperatör: en börs eller en eller flera juridiska personer i ett annat land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som samman- för flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument

inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade finan- siella produkter, utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom syste- met så att det leder till ett kontrakt,

professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 §,

reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sam- manför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och sälj- intressen i finansiella instrument från tredjepart – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstrument:

24

SOU 2020:12

Författningsförslag

1.Europeiska unionen,

2.en stat inom EES, inbegripet förvaltningar, organ eller en sär- skild funktion i staten,

3.när det gäller en federal stat inom EES, en delstat i federa- tionen,

4.en särskild funktion för flera stater inom EES,

5.en internationell finansinstitution som etablerats av minst två stater inom EES och vars mål är att ordna finansiering och till- handahålla finansiellt bistånd till de stater som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem, och

6.Europeiska investeringsbanken,

systematisk internhandlare: ett värdepappersinstitut som i en orga- niserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leve- rantör): en fysisk eller juridisk person som har tillstånd för att samla in rapporter om handeln med de finansiella instrument som anges i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument från handelsplatser och från en eller flera APA-leverantörer samt konsolidera rapporterna till ett kontinuer- ligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser och volymer per finansiellt instrument,

tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-plattform som är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag hos Finansinspektionen enligt 11 kap. 13–15 §§ eller hos en behörig myndighet i ett annat land inom EES,

utländskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket 21 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hem- landet har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bank- aktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

värdepapperscentral: en värdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler, och

värdepappersinstitut: ett värdepappersbolag, ett svenskt kredit- institut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappers-

25

Författningsförslag

SOU 2020:12

rörelse eller ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller genom att använda anknutna ombud etable- rade i Sverige.

5 §4

I denna lag betyder

algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en dator- algoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med be-

gränsat eller inget mänskligt ingripande,

 

 

 

 

 

betydande filial: en filial som

betydande filial: en filial som

är betydande enligt artikel 51.1 i

är betydande enligt artikel 51.1 i

Europaparlamentets och rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

2013/36/EU

av den

direktiv 2013/36/EU

av

den

26 juni 2013 om behörighet att

26 juni 2013 om behörighet att

utöva verksamhet i kreditinstitut

utöva verksamhet i kreditinstitut

och om särskild tillsyn av kredit-

och om särskild tillsyn av kredit-

institut och värdepappersföretag, om

institut, om ändring av direktiv

ändring

av

direktiv 2002/87/EG

2002/87/EG och om upphävande

och om upphävande av direktiv

av direktiven

2006/48/EG

och

2006/48/EG och 2006/49/EG, i

2006/49/EG,

i lydelsen

 

enligt

den ursprungliga lydelsen,

Europaparlamentets

och

 

rådets

 

 

 

 

direktiv (EU) 2019/2034,

 

 

blandat

finansiellt

holding-

blandat finansiellt

holding-

företag: ett holdingföretag enligt

företag: ett holdingföretag enligt

artikel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

artikel 4.1.40 i värdepappersbolags-

 

 

 

 

förordningen,

 

 

 

 

 

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1.kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2.annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något annat land inom EES,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på minst en handelsplats och med minst en mark- nadsgarant som vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och, i tillämpliga fall, från dess preliminära nettotillgångsvärde,

4Senaste lydelse 2017:679.

26

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda del- tagarens handelskod så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värde- pappersföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,
filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,
finansiellt holdingföretag: ett finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 holdingföretag enligt artikel 4.1.16
i tillsynsförordningen,i värdepappersbolagsförordningen,
finansiellt institut: ett finan- finansiellt institut: ett finan- siellt institut enligt artikel 4.1.26 siellt institut enligt artikel 4.1.14
i tillsynsförordningen,i värdepappersbolagsförordningen, finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat
finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett 1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,
hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,
holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,
kapitalbas: detsamma som i kapitalbas: för andra värde- artikel 72 i tillsynsförordningen, pappersbolag än de som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 d, 5 a och 5 b §§ lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag detsamma som i artikel 9 i värdepappers- bolagsförordningen och för övriga företag detsamma som i artikel 72
i tillsynsförordningen,
27
Författningsförslag
SOU 2020:12

Författningsförslag

SOU 2020:12

koncern:

1.i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution,

2.i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie- bolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tilläm- pas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moder- företag inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncernens eller ett i koncernen ingående värde- pappersbolags eller utländskt värdepappersföretags finansiella ställ- ning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån

1.den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktions- volymen under ett antal marknadsvillkor,

2.antalet och typen av marknadsaktörer, och

3.den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser (spreadar),

matchad principalhandel: en transaktion

1.där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk,

2.där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och

3.som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finan- siellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

28

SOU 2020:12

Författningsförslag

1.annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2.finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding- företag som är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som an- svarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värdepappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren,

startkapital: det kapital som

startkapital: för andra värde-

för värdepappersföretag avses i

pappersbolag än de som avses i

artikel 4.51 i tillsynsförordningen,

1 kap. 2 § första stycket 3 d lagen

 

(2014:968) om särskild tillsyn

 

över kreditinstitut och värdepap-

 

persbolag, det kapital som för värde-

 

pappersföretag avses i artikel 4.1.18

 

i värdepappersbolagsförordningen,

 

och i övrigt det kapital som avses i

 

artikel 4.51 i tillsynsförordningen,

strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas utifrån

1.ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,

2.ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,

3.en råvara eller en kombination av råvaror eller andra icke- fungibla tillgångar,

4.en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller

5.andra faktorer,

strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk handel som kännetecknas av

29

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.att infrastrukturen är avsedd att minimera fördröjning (latens) genom samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastig- hetstillträde,

2.att systemet beslutar när en order ska initieras, genereras, sty- ras eller utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstrans- aktioner eller enskilda order, och

3.stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulleringar,

varaktigt medium: ett medel som

1.gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

2.möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informa- tionen, och

återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag

isyfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen.

2 kap. Värdepappersinriktat kreditinstitut

1 c §

Ett sådant företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 c lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers- bolag ska söka tillstånd hos Finans- inspektionen som värdepappersin- riktat kreditinstitut.

Ansökan enligt första stycket ska göras senast:

1. när genomsnittet av de sam- lade månatliga tillgångarna, beräk- nat över en sammanhängande tolv- månadersperiod, uppgår till minst 30 miljarder euro, eller

30

SOU 2020:12

Författningsförslag

2.om bolaget ingår i en grupp, när det totala värdet av de kon- soliderade tillgångarna i samtliga företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6, beräk- nat över en sammanhängande tolv- månadersperiod, uppgår till minst 30 miljarder euro.

Finansinspektionen ska åter- kalla ett tillstånd som värde- pappersinriktat kreditinstitut, om bolaget eller gruppen under en sammanhängande femårsperiod har haft genomsnittliga samlade till- gångar som understiger de tröskel- värden som anges i andra stycket.

3kap. 6 §5

Ett värdepappersbolag ska när

Ett värdepappersbolag ska ha

verksamheten påbörjas ha ett start-

ett startkapital som vid tidpunk-

kapital som vid tidpunkten för

ten för beslut om tillstånd mot-

beslut om tillstånd motsvarar

svarar

1.minst 5 000 000 euro om bolagets verksamhet ska innefatta mottagande av medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8,

2. minst 730 000 euro om bo-

2. minst 750 000 euro om bo-

laget ska driva verksamhet som

laget ska driva verksamhet som

avses i 2 kap. 1 § 3, 6 och 8,

avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6,

3. minst 125 000 euro om inte

3. minst 150 000 euro om inte

högre belopp krävs enligt 1 eller

högre belopp krävs enligt 1 eller

2, och

2, och

4. minst 50 000 euro om bo-

4. minst 75 000 euro om bo-

laget ska driva enbart verksamhet

laget ska driva enbart verksamhet

som avses i 2 kap. 1 § 1 eller 5

som avses i 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 5 eller

och inte kommer att inneha

7 och inte kommer att inneha

kunders medel eller värdepapper.

kunders medel eller värdepapper.

5Senaste lydelse 2018:1226.

31

FörfattningsförslagSOU 2020:12

Ett värdepappersbolag som av-

Startkapitalet ska för värde-

ses i första stycket 4 får som ett

pappersbolag som avses i första

alternativ till startkapital ha

 

stycket 2–4 vara

sammansatt i

1. en

ansvarsförsäkring

med

enlighet med artikel 9 i

värde-

ett försäkringsbelopp

om

mot-

pappersbolagsförordningen och för

svarande

minst 1 000 000 euro

värdepappersbolag

enligt

första

per skadeståndskrav

och

minst

stycket 1 sammansatt enligt arti-

1 500 000 euro per år för samtliga

kel 72 i tillsynsförordningen.

skadeståndskrav,

 

 

 

 

 

2.en garanti eller liknande ut- fästelse som ger ett motsvarande skydd, eller

3.en kombination av start- kapital och försäkring eller garanti eller liknande utfästelse som ger ett motsvarande skydd.

Om värdepappersbolaget är registrerat som försäkringsför- medlare enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistri- bution, gäller dock i stället för första stycket 4 att bolaget ska ha ett startkapital som motsvarar minst 25 000 euro eller ha en ansvars- försäkring eller en garanti eller liknande utfästelse som täcker den skadeståndsskyldighet som kan upp- komma till följd av verksamheten. Antingen ska försäkringsbeloppet uppgå till motsvarande minst 500 000 euro per skadeståndskrav och minst 750 000 euro per år för samtliga skadeståndskrav eller ska bolaget ha en kombination av start- kapital och försäkring eller garanti eller liknande utfästelse som ger ett motsvarande skydd.

32

SOU 2020:12Författningsförslag

Kapitalkrav under pågående

Kapitaltäckning

verksamhet

 

7 §6

Bestämmelser om kapitaltäck-

Bestämmelser om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar finns

ning finns i tillsynsförordningen,

i förordning (EU) nr 575/2013,

värdepappersbolagsförordningen,

lagen (2014:968) om särskild till-

lagen (2014:968) om särskild till-

syn över kreditinstitut och värde-

syn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag och lagen (2014:966)

pappersbolag och lagen (2014:966)

om kapitalbuffertar.

om kapitalbuffertar.

Kapitalbasen i ett värdepappers- bolag som inte omfattas av bestäm- melserna om kapitaltäckning och stora exponeringar enligt första stycket får inte understiga det belopp som enligt 6 § krävdes när verksamheten påbörjades. Om ett sådant värdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, gäller i stället att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finan- siella företag.

Ett sådant värdepappersbolags alternativ till startkapital enligt 6 § andra eller tredje stycket får inte i värde understiga vad som krävdes när verksamheten på- börjades.

6Senaste lydelse 2017:1144.

33

Författningsförslag

SOU 2020:12

7 kap.

1 §7

Ett värdepappersbolag får inneha bara

1.egendom som behövs för att a) driva värdepappersrörelse, och

b) tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet,

2. aktier, andelar och andra

2. aktier, andelar och andra

finansiella instrument med de

finansiella instrument med de

begränsningar som anges i 2–6 §§

begränsningar som anges i 2–6 §§

samt i förordning (EU) nr

samt i tillsynsförordningen eller

575/2013, och

värdepappersbolagsförordningen,

 

och

3. egendom till skyddande av fordran enligt 10–12 §§.

8 kap.

1 a §

Det som sägs i 3 §, 4 § första och tredje styckena, 4 c och 5–8 §§ gäller inte för ett sådant värde- pappersbolag som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värde- pappersföretag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen.

Trots vad som sägs i första stycket får Finansinspektionen be- sluta att 3 § och 4 § tredje stycket ska tillämpas på ett litet och icke- sammanlänkat värdepappersföre- tag enligt artikel 12.1 i värde- pappersbolagsförordningen.

Ett litet och icke-sammanlän- kat värdepappersbolag som inte längre uppfyller kriterierna i arti- kel 12.1 i värdepappersbolagsför- ordningen ska underrätta Finans- inspektionen och inom 12 månader börja tillämpa de bestämmelser som anges i första stycket.

7Senaste lydelse 2014:985.

34

SOU 2020:12

Författningsförslag

Undantaget i första stycket ska börja tillämpas när värdepappers- bolaget under sex månader har uppfyllt kriterierna i artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen.

1 b §

De bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 d, 5 a och 5 b §§ lagen (2014:968) om särskild till- syn över kreditinstitut och värde- pappersbolag ska tillämpa 6 kap. 1–3 och 4–7 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, i stället för 8 kap. 3–8 §§ denna lag.

För den som ingår i ett sådant värdepappersbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller är ersättare för någon av dem gäller även 15 kap. 1 a–1 c och 8 a–9 d §§ lagen om bank- och finansierings- rörelse.

Av värdepappersbolagsförord- ningen framgår i vilken utsträck- ning bolag som avses i 1 kap. 5 a och 5 b §§ lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers- bolag ska tillämpa tillsynsförord- ningen och värdepappersbolagsför- ordningen. Även bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 d lagen om särskild tillsyn över kredit- institut och värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen i stället för värdepappersbolagsför- ordningen.

Det som i tillsynsförordningen och lagen om bank- och finansier-

35

FörfattningsförslagSOU 2020:12

 

ingsrörelse sägs om kreditinstitut

 

ska avse värdepappersbolag.

 

4 §8

Ett värdepappersbolag ska

Ett värdepappersbolag ska

identifiera, mäta, styra, internt

identifiera, mäta, styra, internt

rapportera och ha kontroll över

rapportera och ha kontroll över

de risker som dess rörelse är för-

de risker som bolaget är eller kan

knippad med. Bolaget ska se till

bli exponerat för eller innebär eller

att det har en tillfredsställande

kan innebära för andra. Bolaget

intern kontroll.

ska se till att det har en tillfreds-

 

ställande intern kontroll.

Sådana värdepappersbolag som anges i 8 a kap. 1 § ska också upp- rätta en återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan enligt

samma kapitel.

 

Ett värdepappersbolag ska sär-

Ett värdepappersbolag ska sär-

skilt se till att dess kreditrisker,

skilt se till att dess kundrisker,

marknadsrisker, operativa risker

marknadsrisker, företagsrisker och

och andra risker sammantagna

andra risker sammantagna inte

inte medför att dess förmåga att

medför att dess förmåga att

fullgöra sina förpliktelser även-

fullgöra sina förpliktelser även-

tyras. För att uppfylla detta krav

tyras. För att uppfylla detta krav

ska bolaget ha metoder som gör

ska bolaget ha metoder som gör

det möjligt att fortlöpande vär-

det möjligt att fortlöpande vär-

dera och upprätthålla ett kapital

dera och upprätthålla ett kapital

som till belopp, slag och fördel-

som till belopp, slag och fördel-

ning är tillräckligt för att täcka

ning är tillräckligt för att täcka

arten och nivån på de risker som

arten och nivån på de risker som

bolaget är eller kan komma att bli

bolaget är eller kan komma att bli

exponerat för.

exponerat för eller innebär eller

 

kan innebära för andra.

Bolaget ska utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de är heltäckande.

8Senaste lydelse 2015:1032.

36

SOU 2020:12

Författningsförslag

Ersättningssystem

4 c §

Ett värdepappersbolag ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering.

5 §

Ett värdepappersbolags rörelse skall organiseras och drivas på ett sådant sätt att bolagets struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas.

Ett värdepappersbolags rörelse ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att bolagets struktur, ansvarskedjor, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas.

35 §9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

 

 

1. vilka åtgärder ett värdepap-

1. vilka åtgärder ett värdepap-

persbolag ska vidta för att uppfylla

persbolag ska vidta för att uppfylla

de krav på soliditet och likviditet,

de krav på soliditet och likviditet,

riskhantering och genomlysning

riskhantering, ersättningssystem och

samt riktlinjer och instruktioner

genomlysning samt

riktlinjer

som avses i 3–8 §§,

och instruktioner som

avses i

 

3–8 §§,

 

2.värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

3.de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 9 §,

4.vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 10 §,

5.vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyl- digheterna i 11 §,

6.de processer för produktgodkännande och översyn ett värde- pappersinstitut ska ha enligt 13 §,

7.den information ett värdepappersinstitut ska lämna enligt 14 § första stycket,

9Senaste lydelse 2017:679.

37

Författningsförslag

SOU 2020:12

8.de arrangemang ett värdepappersinstitut ska ha för att få infor- mation och för att förstå egenskaperna hos finansiella instrument och den fastställda målgruppen för instrumenten enligt 14 § andra stycket,

9.de arrangemang ett värdepappersinstitut som distribuerar finan- siella instrument ska ha för urvalet av finansiella instrument och tjänster som erbjuds eller rekommenderas till kunder,

10.kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt 15 §,

11.dokumentation enligt 16 § och hur lång tid dokumentation ska sparas enligt 20 §, och

12.övervakning av handeln och kursbildningen enligt 21 §.

8 a kap.

9 §10

När Finansinspektionen är den

När Finansinspektionen är den

samordnande tillsynsmyndighe-

samordnande tillsynsmyndighe-

ten, ska inspektionen se till att

ten, ska inspektionen se till att

samråd sker med sådana behö-

samråd sker med sådana behö-

riga myndigheter som avses i

riga myndigheter som avses i

artikel 116 i kapitaltäckningsdirek-

artikel 116 i kapitaltäckningsdirek-

tivet och de myndigheter som

tivet eller artikel 48 i värdepap-

ansvarar för betydande filialer.

persbolagsdirektivet och de myn-

 

digheter som ansvarar för bety-

 

dande filialer.

Inom fyra månader från det att Finansinspektionen eller en annan samordnande tillsynsmyndighet har överlämnat en koncernåter- hämtningsplan till de myndigheter som anges i 3 § tredje stycket, ska inspektionen försöka komma överens med behöriga myndigheter som ingår i tillsynskollegiet för koncernen om

1.granskningen och bedömningen av koncernåterhämtningsplanen,

2.huruvida en återhämtningsplan ska upprättas för ett individuellt värdepappersbolag eller ett utländskt värdepappersföretag som ingår

ikoncernen, och

3.tillämpningen av åtgärder som avses i artikel 6.5 och 6.6 i kris- hanteringsdirektivet för att komma till rätta med väsentliga brister i planen eller väsentliga hinder mot att genomföra den.

Om myndigheterna kommer överens, ska Finansinspektionen i enlighet med överenskommelsen fatta de beslut som behövs.

10Senaste lydelse 2015:1032.

38

SOU 2020:12

Författningsförslag

8 b kap.

4§11

Finansinspektionen ska godkänna ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd, om stödet

1.i betydande grad avhjälper de finansiella svårigheterna i det företag som tar emot det,

2.syftar till att bevara eller återställa den finansiella stabiliteten i koncernen som helhet eller i något av företagen inom koncernen, och

3.inte äventyrar den finansiella stabiliteten i ett eller flera länder inom EES, i synnerhet i det land där det stödgivande företaget finns.

Dessutom ska följande krav vara uppfyllda med avseende på det stödgivande företaget:

1.Det kan antas att ersättningen för stödet kommer att betalas och, om det avser ett lån, även kapitalbeloppet återbetalas. Om stödet ges i form av en garanti eller annan slags säkerhet, tillämpas samma villkor på den skuld som uppkommer ifall garantin eller säkerheten utlöses.

2.Det finansiella stödet ges på sådana villkor att det stödgivande företagets intressen gynnas.

3.Likviditeten eller solvensen i det stödgivande företaget även- tyras inte till följd av tillhandahållandet av det finansiella stödet.

4. Det stödgivande företaget

4. Det stödgivande företaget

uppfyller de krav som gäller av-

uppfyller de krav som gäller av-

seende kapitalbas och likviditet i

seende kapitalbas och likviditet i

kapitaltäckningsdirektivet samt

kapitaltäckningsdirektivet

eller

de övriga krav som gäller enligt

värdepappersbolagsdirektivet samt

artikel 104.2 i samma direktiv vid

de övriga krav som gäller enligt

tidpunkten för det finansiella

artikel 104.2 i kapitaltäcknings-

stödet.

direktivet eller artikel 40 i värde-

 

pappersbolagsdirektivet, vid

tid-

 

punkten för det finansiella stödet.

5.Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller för stora exponeringar.

6.Det finansiella stödet leder inte till att de krav som anges i 4 eller 5 inte uppfylls.

7.Möjligheten till resolution av det stödgivande företaget även- tyras inte till följd av det finansiella stödet.

11Senaste lydelse 2015:1032.

39

Författningsförslag

SOU 2020:12

Finansinspektionen får bevilja undantag från kraven i andra stycket 4 och 5.

12 kap.

7 §

En börs som är aktiebolag skall

En börs som är aktiebolag ska

ha ett aktiekapital som med hän-

ha ett aktiekapital som med hän-

syn till verksamhetens art och

syn till verksamhetens art och

omfattning är tillräckligt stort.

omfattning är tillräckligt stort.

Vid bedömningen av om aktie-

Vid bedömningen av om aktie-

kapitalet är tillräckligt skall hän-

kapitalet är tillräckligt ska hän-

syn tas även till andra finansiella

syn tas även till andra finansiella

resurser som börsen har eller kan

resurser som börsen har eller kan

utnyttja. För en börs som är eko-

utnyttja. För en börs som är eko-

nomisk förening gäller det som

nomisk förening gäller det som

sägs om aktiekapital i stället sum-

sägs om aktiekapital i stället sum-

man av gjorda medlemsinsatser

man av gjorda medlemsinsatser

och förlagsinsatser.

och förlagsinsatser.

En börs som driver en han-

En börs som driver en han-

delsplattform skall ha ett start-

delsplattform ska ha ett start-

kapital enligt 3 kap. 6 § första

kapital enligt 3 kap. 6 § första

stycket 2.

stycket 3.

13 kap.

1 i §12

En börs ska ha regler för minsta tillåtna prisändring för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finan- siella instrument som handlas på en reglerad marknad som börsen driver.

Reglerna ska

1.kalibreras så att de återspeglar det aktuella finansiella instru- mentets likviditetsprofil och den genomsnittliga skillnaden mellan köp- och säljkurs, med beaktande av möjligheten till rimligt stabila priser utan att i onödan hindra ännu mindre skillnader, och

2.på lämpligt sätt justera minsta tillåtna prisändring för varje finansiellt instrument.

12Senaste lydelse 2017:679.

40

SOU 2020:12

Författningsförslag

Regler enligt första stycket ska inte hindra matchning av order av stor omfattning på mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden.

23kap.

4 §13

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersökning hos

1.ett värdepappersinstitut,

2.en börs,

3.en svensk leverantör av datarapporteringstjänster,

4.en clearingorganisation,

5.ett sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en regle- rad marknad från filial i Sverige, och

6.en emittent som enligt 16 kap. 1–3 §§ omfattas av skyldigheten enligt samma kapitel att upprätta och offentliggöra regelbunden finan- siell information.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett anknutet ombud eller hos ett företag som har fått i uppdrag av ett värdepappersinstitut att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av institutet.

Innan en undersökning genom- förs hos ett utländskt värdepappers- företag som har inrättat filial enligt 4 kap. 1 §, ska Finansinspektionen samråda med behörig myndighet i det land inom EES som har aukto- riserat det utländska värdepap- persföretaget.

25kap. 1 d §14

Finansinspektionen ska, utöver i de fall som anges i 1 a och 1 b §§, ingripa mot någon som ingår i ett värdepappersbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om värdepappersbolaget

13Senaste lydelse 2017:679.

14Senaste lydelse 2018:1399.

41

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2.inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 § första stycket eller har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller någon av 8 kap. 8 b–8 d §§ eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

3.åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,

4. inte uppfyller kraven i någon

4. inte uppfyller kraven i någon

av 8 kap. 3–6, 8 eller 8 f §§ eller i

av 8 kap. 3–6 eller 8 §§ eller i

föreskrifter som meddelats med

föreskrifter som meddelats med

stöd av 8 kap. 35 § 1,

stöd av 8 kap. 35 § 1,

5.i strid med 8 a kap. 2 eller 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

6.i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansiellt stöd ska lämnas,

7.i strid med 23 kap. 3 c § låter bli att underrätta Finansinspek- tionen om att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8.i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finans- inspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

9.i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finans- inspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehaven,

10. gör betalningar till inne-

10. gör betalningar till inne-

havare av instrument som ingår i

havare av instrument som ingår i

bolagets kapitalbas i strid med

bolagets kapitalbas i strid med

8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966)

artikel 28, 52 eller 63 i värde-

om kapitalbuffertar eller arti-

pappersbolagsförordningen, när

kel 28, 51 eller 63 i tillsynsförord-

dessa artiklar förbjuder sådana

ningen, när dessa artiklar för-

betalningar till innehavare av in-

bjuder sådana betalningar till inne-

strument som ingår i kapital-

havare av instrument som ingår i

basen,

kapitalbasen,

 

11.i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret,

12.har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller syste- matisk överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

42

13. låter bli att lämna infor- mation till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller fel- aktig information om efterlev- naden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 11 i värdepappersbolagsförordningen, i strid med artikel 54.1 b i den för- ordningen,
14. låter bli att lämna infor- mation till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller fel- aktig information om koncentra- tionsrisker i strid med artikel 54 i värdepappersbolagsförordningen,
15. ådrar sig en koncentrations- risk som överstiger gränserna i artikel 37 i värdepappersbolags- förordningen,
16. vid upprepade tillfällen eller systematiskt, i strid med artikel 43 i värdepappersbolagsförordningen, underlåter att hålla likvida till- gångar, eller
17. låter bli att lämna upp- gifter till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information i strid med bestäm- melserna i del sex i värdepappers- bolagsförordningen.
43

SOU 2020:12

Författningsförslag

tvätt och finansiering av terrorism, eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen,

13. låter bli att lämna infor- mation till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller fel- aktig information om efterlev- naden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

14. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information till Finansinspektio- nen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsförordningen,

15. låter bli att lämna informa- tion till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om en stor exponer- ing i strid med artikel 394.1 i till- synsförordningen,

16. låter bli att lämna infor- mation till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och 415.2 i till- synsförordningen,

17. låter bli att lämna upp- gifter till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om sin bruttosolidi- tet i strid med artikel 430.1 i till- synsförordningen,

18.vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla lik- vida tillgångar i strid med arti- kel 412 i tillsynsförordningen,

Författningsförslag

SOU 2020:12

19.utsätter sig för en exponer- ing som överskrider gränserna en- ligt artikel 395 i tillsynsförord- ningen,

20.är exponerat för kreditrisken

ien värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i arti- kel 405 i tillsynsförordningen, eller

21.låter bli att lämna infor- mation eller lämnar ofullständig eller felaktig information i strid med någon av artiklarna 431.1– 431.3 och 451.1 i tillsynsförord- ningen.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 8 och 9 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får göras endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser enligt första stycket 1, 2, 3, 8 eller 9, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

1.Denna lag träder i kraft den 1 december 2020 i fråga om 13 kap.

1i § och i övrigt den 26 juni 2021.

2.För värdepappersbolag som har fått tillstånd enligt denna lag före den 24 december 2019 gäller kravet på ansökan om tillstånd som värdepappersinriktat kreditinstitut enligt 2 kap. 1 c § från den

27december 2020. Sådana bolag ska fram till dess lagen träder i kraft tillämpa 6 kap. 1–3 och 4–7 §§ lagen (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse samt de bestämmelser i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966)

44

SOU 2020:12

Författningsförslag

om kapitalbuffertar som avser kreditinstitut. Av tillsynsförordningen följer att även den förordningen ska tillämpas.

3.För värdepappersbolag som vid ikraftträdandet av denna lag uppfyller kriterierna för att vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförord- ningen gäller undantaget i 8 kap. 1 a § första stycket omedelbart.

45

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kredit- institut och om ändring av för- ordning (EU) nr 648/201217 (till- synsförordningen) och Europa- parlamentets och rådets förord- ning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013,

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.2Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs15 i fråga om lagen (2014:968) om särskild till- syn över kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att nuvarande 3 kap. 5 § ska betecknas 3 kap. 6 §,

dels att 1 kap. 1, 2 och 6 §§, 2 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 1–5 §§, den nya 3 kap. 6 §, 4 kap. 1–4 §§, 5 kap. 1–6 §§, 6 kap. 1, 4, 5, 8, 10 och 11 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1, 2 och 4 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 2 § och rubriken till 5 kap. och den nya 3 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap, nio nya paragrafer, 1 kap. 5 a och 5 b §§, 2 kap. 1 a–1 c och 2 a §§, 7 kap. 4 och 5 §§ och 10 kap. 1 a §, och närmast efter rubriken till 3 kap. och närmast före 3 kap. 5 § nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kredit- institut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/201216 (tillsynsför- ordningen).

15Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU.

16EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

17EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

46

SOU 2020:12

Författningsförslag

Lagen innehåller också be- stämmelser som genomför delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om änd- ring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG18 (kapitaltäckningsdirektivet).

(EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/201419 (värdepappersbolags- förordningen).

Lagen innehåller också be- stämmelser som genomför delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut,

om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG20 (kapitaltäcknings- direktivet) och Europaparlamen- tets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappers- företag och om ändring av direk- tiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/ 59/EU och 2014/65/EU21 (värde- pappersbolagsdirektivet).

2§22

I denna lag betyder

1.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2.institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. kreditinstitut: bank och kre-

3. kreditinstitut:

ditmarknadsföretag enligt lagen

a. bank eller

kreditmarknads-

(2004:297) om bank- och finan-

företag enligt lagen (2004:297) om

sieringsrörelse samt Svenska skepps-

bank- och finansieringsrörelse,

hypotekskassan,

b. Svenska

skeppshypoteks-

 

kassan,

 

18EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

19EUT L 314, 5.12.2019, s. 1 (Celex 32019R2033).

20EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

21EUT L 314, 5.12.2019, s. 64 (Celex 32019L2034).

22Senaste lydelse 2017:1151.

47

Författningsförslag

SOU 2020:12

4.värdepappersbolag: ett värde- pappersföretag som avses i arti- kel 4.1.2 i tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsynsförordningen.

c. sådant företag som avses i artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag, och

d. värdepappersbolag med till- stånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

4.värdepappersbolag: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen om värde- pappersmarknaden,

5.systemrisk: detsamma som i 1 kap. 2 § 11 lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsynsförordningen och värdepappersbolagsförordningen.

5 a §

Av artikel 1.2 i värdepappers- bolagsförordningen framgår att vissa värdepappersbolag ska till- lämpa tillsynsförordningen.

Enligt artikel 1.5 i värde- pappersbolagsförordningen kan Finansinspektionen, under de för- utsättningar som anges i artikeln, tillåta att vissa värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen.

De värdepappersbolag som av- ses i första och andra styckena behandlas vid tillämpningen av denna lag som kreditinstitut.

48

SOU 2020:12

Författningsförslag

5 b §

Finansinspektionen får besluta att kraven i tillsynsförordningen ska gälla för ett värdepappersbolag vars konsoliderade tillgångar, be- räknat som ett genomsnitt över den senaste sammanhängande tolv- månadersperioden, uppgår till minst fem miljarder euro, och som ut- övar någon av de verksamheter som avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6 lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden men som inte är rå- varuhandlare eller utsläppsrätts- handlare, om

1.värdepappersbolaget utövar verksamheten i en sådan omfatt- ning att en systemrisk skulle kunna uppstå om bolaget fallerar eller hamnar i kris,

2.värdepappersbolaget är en clearingmedlem, eller

3.Finansinspektionen anser att det är motiverat mot bakgrund av det berörda värdepappersbolagets verksamhet och dess storlek, art, omfattning och komplexitet med beaktande av

a. betydelsen för EU:s eller Sveriges ekonomi,

b. betydelsen av bolagets gräns- överskridande verksamhet, eller

c. bolagets sammanlänkning med det finansiella systemet.

För ett värdepappersbolag som avses i första stycket tillämpas det som sägs om kreditinstitut i denna lag.

49

FörfattningsförslagSOU 2020:12

 

Finansinspektionen

kan

be-

 

stämma att ett beslut enligt första

 

stycket inte längre ska gälla och ska

 

utan dröjsmål informera värde-

 

pappersbolaget om detta.

 

 

 

Ett beslut enligt första stycket

 

ska upphöra att gälla om bolaget

 

inte längre uppfyller det tröskel-

 

värde som anges där, beräknat

 

som ett genomsnitt över den senaste

 

sammanhängande tolvmånaders-

 

perioden.

 

 

 

Finansinspektionen

ska

utan

 

dröjsmål informera Europeiska

 

bankmyndigheten om beslut enligt

 

denna paragraf.

 

 

6 §

 

 

Finansinspektionen är behörig

Finansinspektionen är behörig

myndighet enligt tillsynsförord-

myndighet enligt tillsynsförord-

ningen och utövar tillsyn över att

ningen och värdepappersbolagsför-

förordningen och denna lag följs.

ordningen och utövar tillsyn över

 

att förordningarna och denna lag

 

följs.

 

 

Finansinspektionen är ansvarig myndighet för att i enlighet med artikel 458 i tillsynsförordningen besluta om särskilda makrotill- synsåtgärder.

I fråga om tillsynen och möjlighet att ingripa mot institut gäller bestämmelserna i de lagar som reglerar institutens verksamhet, om

inte annat följer av denna lag.

 

 

2 kap.

 

1 §

Finansinspektionen ska besluta

Finansinspektionen ska besluta

att ett institut ska uppfylla ett

att ett kreditinstitut ska uppfylla

särskilt kapitalbaskrav

utöver

ett särskilt kapitalbaskrav utöver

den kapitalbas som krävs enligt

den kapitalbas som krävs enligt

tillsynsförordningen och

lagen

tillsynsförordningen och lagen

50

SOU 2020:12Författningsförslag

(2014:966) om kapitalbuffertar,

(2014:966) om kapitalbuffertar,

om

om

1. något av kraven i 6 kap. 1–3,

1. något av kraven i 6 kap. 1–3,

4 a, 4 b och 5 §§ lagen (2004:297)

4 a, 4 b och 5 §§ lagen (2004:297)

om bank- och finansierings-

om bank- och finansierings-

rörelse eller 8 kap. 3–8 §§ lagen

rörelse inte är uppfyllt,

(2007:528) om värdepappersmark-

 

naden inte är uppfyllt,

 

2. det i samband med en över-

2. det i samband med en över-

syn och utvärdering av institutet

syn och utvärdering av kredit-

bedöms nödvändigt för att täcka

institutet bedöms nödvändigt för

risker som institutet är eller kan

att täcka risker som institutet är

bli exponerat för och risker som

eller kan bli exponerat för och

institutet utsätter det finansiella

risker som institutet utsätter det

systemet för, eller

finansiella systemet för, eller

3. det är sannolikt att insti-

3. det är sannolikt att kredit-

tutet inom tolv månader inte

institutet inom tolv månader inte

längre kommer att uppfylla sina

längre kommer att uppfylla sina

skyldigheter enligt första stycket 1.

skyldigheter enligt första stycket 1.

Finansinspektionen får avstå

Finansinspektionen får avstå

från att besluta om ett särskilt

från att besluta om ett särskilt

kapitalbaskrav om en överträ-

kapitalbaskrav om en överträdelse

delse är ringa eller ursäktlig, om

är ringa eller ursäktlig, om kredit-

institutet gör rättelse eller om

institutet gör rättelse eller om

någon annan myndighet har vid-

någon annan myndighet har vid-

tagit åtgärder mot institutet och

tagit åtgärder mot institutet och

dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Första stycket gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verk- samhetstillståndet i stället ska återkallas.

1 a §

Finansinspektionen ska besluta att ett värdepappersbolag ska upp- fylla ett särskilt kapitalbaskrav utöver den kapitalbas som krävs enligt värdepappersbolagsförord- ningen endast om,

1.något av kraven i 8 kap. 3 §, 4 § första eller tredje stycket, 4 c

51

Författningsförslag

SOU 2020:12

och 5–8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte är uppfyllt och det är osannolikt att någon annan åtgärd är tillräcklig för att få bolaget att rätta till bris- terna inom rimlig tid,

2. ett särskilt kapitalbaskrav är nödvändigt för att täcka väsent- liga risker som bolaget är eller kan bli exponerat för och väsentliga risker som bolaget utsätter det finansiella systemet för,

3. bolaget, under normala mark- nadsförhållanden, inte skulle kunna avveckla positioner i handelslagret under kort tid utan att ådra sig betydande förluster,

4. granskningen av de interna modellerna enligt 5 a kap. visar att värdepappersbolagets brister avseende kraven för att tillämpa de interna modellerna sannolikt kommer att leda till otillräckliga kapitalnivåer, eller

5. värdepappersbolaget vid upp- repade tillfällen underlåter att skaffa eller bibehålla tillräckliga nivåer av ytterligare kapital enligt 1 b §.

Ett beslut enligt första stycket ska vara skriftligt och grunda sig på översyn och utvärdering av bolagets enskilda situation.

Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapitalbaskrav, om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om värde- pappersbolaget gör rättelse eller om någon annan myndighet har vid-

52

SOU 2020:12

Författningsförslag

tagit åtgärder mot värdepappers- bolaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Första stycket gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verksamhetstillståndet i stället ska återkallas.

Finansinspektionen får fatta beslut enligt denna paragraf avse- ende ett värdepappersbolag som anses vara ett litet och icke-samman- länkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolags- förordningen, om inspektionen anser att det är motiverat.

1 b §

Finansinspektionen får besluta att ett värdepappersbolag ska ha en kapitalbasnivå, som med tillräck- lig marginal överstiger kraven enligt värdepappersbolagsförord- ningen, för att säkerställa att kon- junktursvängningar inte leder till överträdelser av kapitalkraven eller hotar bolagets förmåga att av- veckla och lägga ned verksam- heten på ett ordnat sätt.

Finansinspektionen ska se över den nivå som bolaget har fastställt efter ett beslut enligt första stycket och meddela bolaget om nivån är tillräcklig eller behöver justeras. Om nivån behöver justeras ska inspektionen meddela bolaget den sista dag då justeringen ska ha gjorts.

Första och andra styckena gäller inte värdepappersbolag som är små och icke-sammanlänkade

53

FörfattningsförslagSOU 2020:12

enligt artikel 12.1 i värdepappers- bolagsförordningen.

 

 

 

 

1 c §

 

 

 

 

 

 

När det gäller sådana värde-

 

 

 

 

pappersbolag som avses

i 2 kap.

 

 

 

 

1 § lagen (2015:1016) om resolu-

 

 

 

 

tion ska Finansinspektionen under-

 

 

 

 

rätta berörda resolutionsmyndig-

 

 

 

 

heter om beslut enligt 1 a § om

 

 

 

 

särskilt kapitalbaskrav

och

om

 

 

 

 

förväntade justeringar enligt 1 b §

 

 

 

 

andra stycket.

 

 

 

 

 

 

2 a §

 

 

 

 

 

 

Bestämmelsen i 2 § ska inte

 

 

 

 

tillämpas på små och icke-sam-

 

 

 

 

manlänkade värdepappersbolag en-

 

 

 

 

ligt artikel 12.1 i värdepappers-

 

 

 

 

bolagsförordningen för vilka beslut

 

 

 

 

om undantag har fattats enligt

 

 

 

 

artikel 43.1 andra stycket samma

 

 

 

 

förordning.

 

 

 

 

 

3 §23

 

 

Finansinspektionen

får

till-

Finansinspektionen

får

till-

lämpa bestämmelserna om in-

lämpa bestämmelserna om in-

gripande i de lagar som reglerar

gripande i de lagar som reglerar

institutets verksamhet, om

ett

institutets verksamhet,

om

ett

institut inte uppfyller ett särskilt

institut inte uppfyller ett särskilt

kapitalbaskrav som beslutats en-

kapitalbaskrav som beslutats en-

ligt 1 § eller ett särskilt likvidi-

ligt 1 § eller 1 a § eller ett särskilt

tetskrav som beslutats enligt 2 §.

likviditetskrav som beslutats en-

 

 

 

 

ligt 2 §.

 

 

Om ett

institut

uppfyller

Om ett kreditinstitut uppfyller

kapitalbaskravet enligt

tillsyns-

kapitalbaskravet enligt

tillsyns-

förordningen

och det

särskilda

förordningen och det

särskilda

kapitalbaskrav som följer av ett

kapitalbaskrav som följer av ett

23Senaste lydelse 2017:705.

54

SOU 2020:12

Författningsförslag

beslut enligt 1 §, men inte kapi- talkraven enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska bestäm- melserna om ingripande i 8 kap. lagen om kapitalbuffertar till- lämpas.

beslut enligt 1 §, men inte kapi- talkraven enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska bestäm- melserna om ingripande i 8 kap. lagen om kapitalbuffertar till- lämpas.

3kap. Kreditinstitut

 

 

1 §

Ansvaret för att kraven i 2 §

Ansvaret för att kraven i 2 §

uppfylls har det institut

 

uppfylls har det kreditinstitut

1. som inte är dotterföretag

1. som inte är dotterföretag

till ett annat institut, ett svenskt

till ett annat kreditinstitut, ett

finansiellt

holdingföretag

eller

svenskt finansiellt holding-

ett svenskt blandat finansiellt

företag eller ett svenskt blandat

holdingföretag, eller

 

finansiellt holdingföretag, eller

2. vars

moderföretag är

ett

2. vars moderföretag är ett

sådant finansiellt holdingföretag,

sådant finansiellt holdingföretag,

svenskt blandat finansiellt hold-

svenskt blandat finansiellt hold-

ingföretag eller blandat finan-

ingföretag eller blandat finan-

siellt holdingföretag som inte är

siellt holdingföretag som inte är

dotterföretag till ett institut, ett

dotterföretag till ett kreditinsti-

svenskt finansiellt holdingföretag

tut, ett svenskt finansiellt hold-

eller ett svenskt blandat finansiellt

ingföretag eller ett svenskt blan-

holdingföretag.

 

dat finansiellt holdingföretag.

Om ett sådant holdingföretag eller blandat finansiellt holding- företag som avses i första stycket 2 är moderföretag till både ett kreditinstitut och ett värdepappersbolag, är det kreditinstitutet som ansvarar för att de gruppbaserade kraven uppfylls.

Om ett finansiellt holding-

Om ett finansiellt holding-

företag eller ett blandat finansiellt

företag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag är moderföretag

holdingföretag är moderföretag

till två eller flera kreditinstitut

till två eller flera kreditinstitut,

eller till två eller flera värdepappers-

ansvarar det kreditinstitut som

bolag, ansvarar det kreditinstitut

har den största balansomslut-

respektive

värdepappersbolag som

ningen för att de gruppbaserade

har den

största balansomslut-

kraven uppfylls.

55

Författningsförslag

SOU 2020:12

ningen för att de gruppbaserade kraven uppfylls.

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

Det ansvariga institutet enligt

Det ansvariga kreditinstitutet

1 § ska se till att kraven om

enligt 1 § ska se till att kraven om

soliditet

och

riskhantering

i

soliditet och

riskhantering

i

6 kap. 1 § och 2 § andra stycket

6 kap. 1 § och 2 § andra stycket

lagen (2004:297) om bank- och

lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

eller

8 kap.

finansieringsrörelse

uppfylls

3 §

och

4 § andra

stycket

lagen

gruppnivå i enlighet med vad

(2007:528) om värdepappersmark-

som följer av artiklarna 18–24 i

naden uppfylls på gruppnivå i

tillsynsförordningen.

 

 

enlighet med vad som följer av

 

 

 

 

 

artiklarna 18–24 i tillsynsförord-

 

 

 

 

 

ningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

Även om ett institut inte är

Även om ett kreditinstitut inte

det ansvariga institutet enligt 1 §,

är det ansvariga kreditinstitutet

ska det se till att kraven i 2 § till-

enligt 1 §, ska det se till att kra-

lämpas på undergruppsnivå, om

ven i 2 § tillämpas på under-

 

 

 

 

 

 

 

gruppsnivå, om

 

 

 

 

 

1. institutet eller dess moder-

1. kreditinstitutet

eller

dess

företag,

när moderföretaget

är

moderföretag,

när

moderföre-

ett

finansiellt

holdingföretag

taget är ett finansiellt holding-

eller ett blandat finansiellt hold-

företag eller ett blandat finansiellt

ingföretag, har ett dotterföretag

holdingföretag, har ett dotter-

eller har ägarintresse i ett dotter-

företag eller har ägarintresse i ett

företag, och

 

 

 

 

dotterföretag, och

 

 

 

 

2. dotterföretaget är ett ut-

2. dotterföretaget

är ett

ut-

ländskt institut, ett finansiellt

ländskt kreditinstitut, ett finan-

institut eller ett förvaltnings-

siellt institut eller ett förvalt-

bolag som är etablerat i ett land

ningsbolag som är etablerat i ett

utanför EES.

 

 

 

 

land utanför EES.

 

 

 

 

Med förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt hem-

land har tillstånd att förvalta fondföretag.

 

 

 

 

56

När artikel 7 i värdepappers- bolagsförordningen är tillämplig ska 8 kap. 3 §, 4 § första och tredje styckena, 4 c och 5–8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmark- naden tillämpas på en värdepap- persföretagsgrupp i den utsträck- ning inte annat följer av beslut enligt artikel 8 i värdepappers- bolagsförordningen.
Finansinspektionen ska, efter ansökan av det ansvariga före- taget, besluta om undantag från kravet i första stycket, om företaget kan visa att en sådan tillämpning
57

SOU 2020:12Författningsförslag

 

4 §

Ett moder- eller dotterföre-

Ett moder- eller dotterföre-

tag som står under tillsyn enligt

tag som står under tillsyn enligt

denna lag ska på grupp- eller

denna lag ska på grupp- eller

undergruppsnivå uppfylla kraven

undergruppsnivå uppfylla kraven

i 6 kap. 2 § första stycket och 3 §

i 6 kap. 2 § första stycket och 3 §

lagen (2004:297) om bank- och

lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse samt

8 kap.

finansieringsrörelse om riskhan-

4 § första stycket och 5 §

lagen

tering och genomlysning.

(2007:528) om värdepappersmark-

 

naden om riskhantering och ge- nomlysning.

Företaget ska även införa styrformer, processer och rutiner enligt första stycket i sina dotterföretag som är etablerade i ett land utanför EES.

Finansinspektionen ska, efter ansökan av företaget, besluta om undantag från kravet i andra stycket, om företaget kan visa att ett sådant införande strider mot lagen i det land där dotterföretaget är etablerat.

Värdepappersbolag

5 §

Den som ingår i ledningen för ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding- företag ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift.

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att de gruppbaserade kraven är uppfyllda eller för värde- pappersbolagens del, i tillämpliga fall, om villkoren i gruppkapital- testet är uppfyllda, om
1. moderföretaget är ett kredit- institut,
2. moderföretaget är ett värde- pappersbolag och inget av dess dotterföretag är ett kreditinstitut,
3. ett värdepappersföretag inom EU är moderföretag till ett kredit- institut och det i gruppen inte finns något motsvarande utländskt före-

FörfattningsförslagSOU 2020:12

 

strider mot lagen i det land där

 

dotterföretaget är etablerat.

Ledningen för ett finansiellt

Ledningen för ett finansiellt

holdingföretag

eller värdepappersinriktat

 

holdingföretag

 

6 §

 

Den som ingår i ledningen för

 

ett finansiellt holdingföretag, ett

 

värdepappersinriktat holdingföre-

 

tag eller ett blandat finansiellt

 

holdingföretag ska ha tillräcklig in-

 

sikt och erfarenhet för att delta i

 

ledningen av företaget och även i

 

övrigt vara lämplig för en sådan

 

uppgift.

4 kap.

1 §

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att de gruppbaserade kraven är uppfyllda, om

1. moderföretaget är ett in- stitut,

2. det finansiella holding- företaget eller det blandade finan- siella holdingföretaget är moder- företag till ett institut men inte till något motsvarande utländskt före- tag inom EES,

3. det finansiella holding- företaget eller det blandade finan- siella holdingföretaget är etablerat i Sverige och är moderföretag till

58

SOU 2020:12Författningsförslag

institut och motsvarande ut-

tag inom EES med en större total

ländska företag inom EES,

balansomslutning,

 

 

 

4. det

finns

två

eller flera

4. ett finansiellt holdingföretag,

finansiella holdingföretag eller två

ett blandat finansiellt holdingföre-

eller

flera

blandade finansiella

tag eller

ett värdepappersinriktat

holdingföretag med huvudkontor i

holdingföretag är moderföretag till

olika länder inom EES, däribland

ett institut men inte till något mot-

Sverige, som är moderföretag till

svarande utländskt institut inom

både

institut

och

motsvarande

EES,

 

 

 

 

utländska företag inom EES, och

 

 

 

 

 

ett institut är det dotterföretag som

 

 

 

 

 

har den största balansomslutningen,

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. det finansiella

holdingföre-

5. ett finansiellt holdingföretag

taget eller det blandade finansiella

eller ett blandat finansiellt hold-

holdingföretaget

är moderföretag

ingföretag är moderföretag till

 

till två eller flera institut och

a) ett

kreditinstitut men

inte

motsvarande

utländska företag

till något motsvarande utländskt

som inte är auktoriserade i det

företag inom EES,

 

 

 

land inom EES där holdingföre-

b) ett kreditinstitut och det i

taget är etablerat, och ett institut

gruppen finns motsvarande ut-

har den största balansomslutningen.

ländskt företag inom EES men

 

 

 

 

 

 

inte något som har en större total

 

 

 

 

 

 

balansomslutning, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ett

värdepappersbolag

och

 

 

 

 

 

 

det inte finns något motsvarande

 

 

 

 

 

 

utländskt företag inom EES med

 

 

 

 

 

 

en större

total balansomslutning

 

 

 

 

 

 

eller något kreditinstitut eller mot-

 

 

 

 

 

 

svarande

utländskt

företag

inom

 

 

 

 

 

 

EES,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. konsolidering

krävs

enligt

 

 

 

 

 

 

artikel 18.3 eller 18.6 i tillsyns-

 

 

 

 

 

 

förordningen och ett kreditinstitut

 

 

 

 

 

 

har den största totala balansom-

slutningen, eller, om det inte finns något kreditinstitut eller motsva- rande företag inom EES, ett värde-

59

Författningsförslag

SOU 2020:12

pappersbolag har den största totala balansomslutningen,

7. ett värdepappersinriktat hold- ingföretag eller ett blandat finan- siellt holdingföretag är moderföretag till

a) ett värdepappersbolag men inte till något motsvarande ut- ländskt företag inom EES, eller

b) ett värdepappersbolag och det i gruppen finns motsvarande utländskt företag inom EES men inte något som har en större total balansomslutning, eller

8. det finns två eller flera värde- pappersinriktade holdingföretag eller två eller flera blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i olika länder inom EES som är moderföretag till både värdepap- persbolag och motsvarande ut- ländska företag inom EES, och ett värdepappersbolag är det dotter- företag som har den största balans- omslutningen.

I de fall annan myndighet än Finansinspektionen skulle vara tillsynsansvarig myndighet enligt artikel 111.1 tredje stycket, 111.3 b eller 111.4 i kapitaltäcknings- direktivet, i lydelsen enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, ska Finans- inspektionen trots det vara sådan myndighet, om inspektionen på individuell nivå utövar tillsynen över fler än ett kreditinstitut inom gruppen och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är

60

SOU 2020:12

Författningsförslag

högre än de för motsvarande ut- ländska företag inom samma EES-land. I fråga om arti- kel 111.3 c i kapitaltäckningsdirek- tivet, i lydelsen enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, ska motsvarande gälla för värdepappersföretag om det inte inom gruppen finns något kreditinstitut eller motsvarande ut- ländskt företag inom EES.

Det som anges i första stycket 3, 5 b eller 6 gäller dock inte om en annan behörig myn- dighet inom EES utövar tillsyn på individuell nivå över mer än ett motsvarande företag inom grup- pen och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är högre än för kreditinstitutet. Det som anges i första stycket 5 c gäller inte om en annan behörig myn- dighet inom EES utövar tillsyn på individuell nivå över mer än ett motsvarande företag inom grup- pen och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är högre än för värdepappersbolaget.

Finansinspektionen ska även utöva tillsynen om inspektionen till- sammans med övriga berörda behöriga myndigheter kommer överens om det enligt 3 §.

I 7 kap. finns bestämmelser om tillsyn över ett institut vars moderföretag har sitt huvudkontor utanför EES och är ett mot- svarande utländskt företag, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag.

61

FörfattningsförslagSOU 2020:12

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Finansinspektionen

ska

När Finansinspektionen

ska

utöva tillsynen enligt 1 § första

utöva tillsynen enligt 1 § första

stycket 3–5,

får

inspektionen

stycket 1–3, 5 eller 6, får inspek-

komma överens med övriga be-

tionen

komma

överens

med

rörda behöriga myndigheter om

övriga berörda behöriga myn-

att en annan behörig myndighet

digheter om att en annan behörig

inom EES än inspektionen ska

myndighet inom EES än inspek-

ansvara för tillsynen. Finans-

tionen ska ansvara för tillsynen.

inspektionen får ingå en sådan

Finansinspektionen

får

ingå en

överenskommelse,

om

det

är

sådan överenskommelse, om det

olämpligt att inspektionen an-

är olämpligt

att

inspektionen

svarar för tillsynen med hänsyn

ansvarar för tillsynen med hän-

till de institut och motsvarande

syn till de institut och mot-

utländska företag det gäller och

svarande

utländska

företag

det

den relativa betydelsen av deras

gäller, den relativa betydelsen av

verksamheter i de olika länderna.

deras verksamheter i de olika

 

 

 

 

 

länderna eller behovet av att

 

 

 

 

 

säkerställa

kontinuitet

i

tillsynen

 

 

 

 

 

på gruppnivå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detsamma gäller om det är

 

 

 

 

 

olämpligt, med beaktande av de

 

 

 

 

 

berörda värdepappersföretagen och

 

 

 

 

 

betydelsen av deras verksamhet i

 

 

 

 

 

de relevanta medlemsstaterna, att

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

utövar

den

 

 

 

 

 

gruppbaserade tillsynen eller kon-

 

 

 

 

 

trollen av att villkoren i grupp-

 

 

 

 

 

kapitaltestet uppfylls

 

enligt

1 §

 

 

 

 

 

första stycket 7 eller 8.

 

 

 

I ett sådant fall ska moder-

I dessa fall ska moder-

institutet inom EES, det finan-

institutet inom EES, det finan-

siella moderholdingföretaget inom

siella moderholdingföretaget inom

EES, det blandade finansiella

EES,

det

blandade

finansiella

holdingföretaget eller det insti-

holdingföretaget, det värdepappers-

tut eller motsvarande utländska

inriktade

 

moderholdingföretaget

företag som har den största balans-

inom EES eller det institut eller

omslutningen,

beroende

vad

motsvarande

utländska

företag

som är tillämpligt, ges tillfälle att

som

har

den

största

balansom-

62

SOU 2020:12Författningsförslag

yttra sig innan Finansinspek-

slutningen, beroende på vad som

tionen och de övriga berörda

är tillämpligt, ges tillfälle att

behöriga

myndigheterna ingår

yttra sig innan Finansinspek-

överenskommelsen. Europeiska

tionen och de övriga berörda

kommissionen och Europeiska

behöriga

myndigheterna ingår

bankmyndigheten ska underrättas

överenskommelsen. Europeiska

om en sådan överenskommelse.

kommissionen och Europeiska

 

 

bankmyndigheten ska underrättas

 

 

om en sådan överenskommelse.

 

3 §

 

 

 

Om det skulle vara olämpligt

Om det skulle vara olämpligt

med hänsyn till de institut eller

med hänsyn till de institut eller

motsvarande utländska företag

motsvarande utländska företag

det gäller och den relativa bety-

det gäller, den relativa betydelsen

delsen av deras verksamheter i de

av deras verksamheter i de olika

olika länderna att tillsynen ut-

länderna eller behovet av att

övas av den myndighet som

säkerställa kontinuitet i tillsynen

enligt artikel 111.3 och 111.4 i

på gruppnivå att tillsynen utövas

kapitaltäckningsdirektivet ska ut-

av den myndighet som enligt

öva den gruppbaserade tillsynen,

artikel 111.1, 111.3 och 111.4 i

får Finansinspektionen komma

kapitaltäckningsdirektivet, i lydel-

överens med de övriga berörda

sen enligt Europaparlamentets och

behöriga myndigheterna om att

rådets direktiv (EU) 2019/2034,

inspektionen eller någon annan

ska utöva

den

gruppbaserade

behörig

myndighet ska ansvara

tillsynen, får Finansinspektionen

för tillsynen.

komma överens med de övriga

 

 

berörda behöriga myndigheterna

 

 

om att inspektionen eller någon

 

 

annan behörig

myndighet ska

 

 

ansvara för tillsynen.

 

 

Detsamma gäller om det skulle

 

 

vara olämpligt, med beaktande av

 

 

de berörda värdepappersföretagen

 

 

och betydelsen av deras verk-

 

 

samhet i de relevanta medlems-

 

 

staterna,

att

den gruppbaserade

 

 

tillsynen eller kontrollen av att

 

 

villkoren i gruppkapitaltestet upp-

63

FörfattningsförslagSOU 2020:12

 

 

 

 

 

 

fylls utövas av den myndighet som

 

 

 

 

 

 

enligt artikel 46.3–5 i värdepap-

 

 

 

 

 

 

persbolagsdirektivet ska utöva till-

 

 

 

 

 

 

synen.

 

I ett sådant fall ska moder-

I dessa fall ska moder-

institutet inom EES, det finan-

institutet inom EES, det finan-

siella

moderholdingföretaget

siella

moderholdingföretaget

inom EES eller det institut eller

inom EES, det blandade finan-

motsvarande

utländska

företag

siella moderholdingföretaget inom

som har den största balans-

EES,

det värdepappersinriktade

omslutningen, beroende på vad

moderholdingföretaget inom EES

som är tillämpligt, ges tillfälle att

eller det institut eller mot-

yttra sig innan Finansinspek-

svarande utländska företag som

tionen och de övriga berörda

har den största balansomslut-

behöriga myndigheterna ingår

ningen, beroende på vad som är

överenskommelsen.

Europeiska

tillämpligt, ges tillfälle att yttra

kommissionen och

Europeiska

sig

innan

Finansinspektionen

bankmyndigheten

ska

under-

och de övriga berörda behöriga

rättas om en sådan överens-

myndigheterna ingår överens-

kommelse.

 

 

 

 

kommelsen.

Europeiska kom-

 

 

 

 

 

 

missionen och Europeiska bank-

 

 

 

 

 

 

myndigheten ska underrättas om

 

 

 

 

 

 

en sådan överenskommelse.

 

 

 

 

 

4 §

 

 

När

Finansinspektionen

an-

När Finansinspektionen an-

svarar för tillsynen på gruppnivå

svarar för tillsynen på gruppnivå

enligt 1 §, ska inspektionen lämna

enligt 1 § första stycket 1, 3 eller

en rapport som innehåller en

4–6, och moderföretaget inte är ett

riskvärdering

av gruppen

till

värdepappersinriktat holdingföre-

övriga berörda behöriga myndig-

tag, ska inspektionen lämna en

heter.

 

 

 

 

 

rapport som innehåller en risk-

 

 

 

 

 

 

värdering av gruppen till övriga

 

 

 

 

 

 

berörda behöriga myndigheter.

64

Om ett kreditinstitut som beviljats tillstånd att använda sig av en metod som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för an- vändning av metoden, ska Finans- inspektionen kräva att kredit- institutet
65
Om det framkommer att ett kreditinstituts interna metoder enligt 1 § innebär väsentliga brister i fråga om förmågan att identifiera risker, ska Finans- inspektionen se till att kredit- institutet åtgärdar metoderna eller vidtar nödvändiga åtgärder för att minska följderna av dem.
Finansinspektionen ska löp- ande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett kreditinstitut uppfyller ställda krav på sådana metoder som kräver tillstånd från de behöriga myndigheterna innan de får användas för att beräkna kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 92–386 i tillsynsförord- ningen. Vid bedömningen ska sär- skilt uppmärksammas förändringar i kreditinstitutets affärsverksamhet och hur interna metoder tilläm- pas på nya produkter.
Författningsförslag

SOU 2020:12

5 kap.

Tillsyn över interna metoder Tillsyn över interna metoder för kreditinstitut

1 §

Finansinspektionen ska löp- ande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett institut uppfyller ställda krav på sådana metoder som kräver tillstånd från de behöriga myndigheterna innan de får användas för att beräkna kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 92–386 i tillsynsförord- ningen. Vid bedömningen ska sär- skilt uppmärksammas förändringar i institutets affärsverksamhet och hur interna metoder tillämpas på nya produkter.

2 §

Om det framkommer att ett instituts interna metoder enligt

1 § innebär väsentliga brister i fråga om förmågan att identifiera risker, ska Finansinspektionen se till att institutet åtgärdar meto- derna eller vidtar nödvändiga åt- gärder för att minska följderna av dem.

3 §

Om ett institut som beviljats tillstånd att använda sig av en metod som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av metoden, ska Finansinspek- tionen kräva att institutet

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.visar att följderna av att kraven inte uppfylls är oväsentliga, eller

2.presenterar en åtgärdsplan för att i god tid åter uppfylla kraven och ange en tid inom vilken planen ska genomföras.

 

4 §

 

 

 

Om det bedöms osannolikt

Om det bedöms osannolikt

att den åtgärdsplan som presen-

att den åtgärdsplan som presen-

teras leder till att kraven kommer

teras leder till att kraven kommer

att uppfyllas eller om tidsfristen

att uppfyllas eller om tidsfristen

för att genomföra den inte är till-

för att genomföra den inte är till-

fredsställande, ska Finansinspek-

fredsställande, ska Finansinspek-

tionen kräva

förbättringar av

tionen

kräva

förbättringar

av

planen. Om det är osannolikt att

planen. Om det är osannolikt att

institutet inom en lämplig tids-

kreditinstitutet

inom en lämplig

frist åter kommer att uppfylla

tidsfrist åter kommer att upp-

tillämpliga krav eller om insti-

fylla tillämpliga krav eller om

tutet inte på ett tillfredsställande

kreditinstitutet inte på ett till-

sätt lyckas visa att följderna av

fredsställande sätt lyckas visa att

konstaterade brister är oväsent-

följderna av konstaterade brister

liga, ska tillståndet att använda

är oväsentliga, ska tillståndet att

sig av metoden antingen begrän-

använda sig av metoden antingen

sas till områden där kraven kan

begränsas till områden där kra-

uppfyllas inom en lämplig tids-

ven kan uppfyllas inom en lämp-

frist eller återkallas.

lig tidsfrist eller återkallas.

 

 

5 §

 

 

 

Om det för en intern mark-

Om det för en intern mark-

nadsriskmodell förekommer upp-

nadsriskmodell förekommer upp-

repade överskridanden som avses

repade överskridanden som avses

i artikel 366

i tillsynsförord-

i artikel 366

i tillsynsförord-

ningen och det tyder på att model-

ningen och det tyder på att model-

len inte är tillräckligt exakt, ska

len inte är tillräckligt exakt, ska

Finansinspektionen återkalla till-

Finansinspektionen återkalla till-

ståndet för institutet att använda

ståndet

för kreditinstitutet

att

den modellen eller vidta lämpliga

använda den modellen eller vidta

åtgärder för att säkerställa att in-

lämpliga åtgärder för att säker-

stitutet snarast förbättrar modellen.

ställa att kreditinstitutet snarast

 

 

förbättrar modellen.

 

66

SOU 2020:12Författningsförslag

 

6 §

 

 

Finansinspektionen får vidta

Finansinspektionen får vidta

korrigerande åtgärder för

ett

korrigerande

åtgärder

för ett

instituts interna metoder, om det

kreditinstituts

interna

metoder,

klart kan fastställas att institutets

om det klart kan fastställas att

metoder leder till en underskatt-

kreditinstitutets metoder leder till

ning av kapitalbaskraven

som

en underskattning av kapital-

inte kan tillskrivas skillnader i

baskraven som inte kan tillskri-

exponeringarnas eller positioner-

vas skillnader i exponeringarnas

nas underliggande risker.

 

eller positionernas underliggande

 

 

risker.

 

 

De korrigerande åtgärderna ska syfta till att målen i en intern metod upprätthålls.

5 a kap.

Tillsyn över interna modeller för värdepappersbolag

1 §

Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett värdepappersbolag upp- fyller ställda krav för att få till- stånd att använda de interna modeller som avses i artikel 22 i värdepappersbolagsförordningen.

Vid bedömningen ska särskild vikt läggas vid förändringar i värde- pappersbolagets affärsverksamhet och hur interna modeller används på nya produkter.

2 §

Om det framkommer att ett värdepappersbolags interna model- ler enligt 1 § innebär väsentliga brister i fråga om förmågan att identifiera risker, ska Finans- inspektionen se till att bolaget åt-

67

Författningsförslag

SOU 2020:12

gärdar bristerna eller vidtar nöd- vändiga åtgärder för att minska följderna av dem.

3 §

Om ett värdepappersbolag som beviljats tillstånd att använda in- terna modeller som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för använd- ning av modellerna, ska Finans- inspektionen kräva att värdepap- persbolaget

1. visar att följderna av att kra- ven inte uppfylls är oväsentliga, eller

2. presenterar en åtgärdsplan för att uppfylla kraven och anger en tid inom vilken planen ska genom- föras.

4 §

Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder till att kraven kommer att uppfyllas eller om tidsfristen för att genomföra den inte är tillfreds- ställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av planen. Om det är osannolikt att värde- pappersbolaget inom den angivna tidsfristen kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om värde- pappersbolaget inte på ett tillfreds- ställande sätt lyckas visa att följ- derna av konstaterade brister är oväsentliga, ska tillståndet att an- vända sig av de interna model- lerna antingen begränsas till om- råden där kraven kan uppfyllas

68

SOU 2020:12

Författningsförslag

inom en lämplig tidsfrist eller åter- kallas.

5 §

Om det beträffande intern- modellerna över marknadsrisk före- kommer upprepade överskridanden som avses i artikel 366 i tillsyns- förordningen och det tyder på att modellerna inte är tillräckligt exakta, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet för värdepap- persbolaget att använda modellerna eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att värdepappersbolaget snarast inom en bestämd tidsram förbättrar modellerna.

6 kap.

1 §

Följande företag ska till Finansinspektionen lämna de upplys- ningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständig-

heter som inspektionen begär för tillsynen:

 

1. företag som står under till-

1. företag som står under till-

syn utifrån sin konsoliderade

syn utifrån

sin konsoliderade

situation enligt denna lag eller

situation enligt denna lag eller

enligt en utländsk offentlig regler-

enligt en utländsk offentlig regler-

ing som bygger på kapitaltäck-

ing som bygger på kapitaltäck-

ningsdirektivet,

ningsdirektivet eller värdepappers-

 

bolagsdirektivet eller företag som

 

ingår i en företagsgrupp på vilken ett

 

beslut enligt artikel 8 i värdepap-

 

persbolagsförordningen har fattats,

2. andra dotterföretag till ett

2. andra dotterföretag till ett

institut eller ett finansiellt hold-

institut eller ett finansiellt hold-

ingföretag eller ett blandat finan-

ingföretag, ett blandat finansiellt

siellt holdingföretag än de som

holdingföretag eller ett värdepap-

avses i 1,

persinriktat

holdingföretag än de

 

som avses i 1,

69

Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som av- ses i 4 § till Europeiska bank- myndigheten för tvistlösning i enlighet med artiklarna 41.2, 43.5, 50.4 och 51.2 i kapitaltäcknings- direktivet och artikel 13.5 i värde- pappersbolagsdirektivet.
Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Euro- peiska bankmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i kapitaltäckningsdirektivet och artikel 48 i värdepappersbolags- direktivet.

Författningsförslag

SOU 2020:12

3.holdingföretag med blandad verksamhet och dotterföretag till holdingföretag med blandad verksamhet,

4.blandade finansiella holdingföretag, och

5. företag som fått i uppdrag

5. företag som fått i uppdrag

av ett institut eller ett finansiellt

av ett institut eller ett finansiellt

holdingföretag,

holdingföretag

holdingföretag, holdingföretag

med blandad

verksamhet eller

med blandad verksamhet, blan-

blandat finansiellt holdingföre-

dat finansiellt holdingföretag eller

tag att utföra ett visst arbete eller

värdepappersinriktat holdingföretag

vissa funktioner.

att utföra ett visst arbete eller

 

 

vissa funktioner.

Om företaget inte lämnar upplysningarna till Finansinspek- tionen, får inspektionen förelägga företaget att göra det.

4 §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Euro- peiska bankmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i kapitaltäckningsdirektivet.

5 §

Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som av- ses i 4 § till Europeiska bank- myndigheten för tvistlösning i enlighet med artiklarna 41.2, 43.5, 50.4 och 51.2 i kapitaltäcknings- direktivet.

70

En styrelseledamot eller be- fattningshavare hos ett finan- siellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett värdepappersinriktat holdingföre- tag som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som enligt 7 § eller artikel 7.1 i värdepappersbolags- förordningen ska lämna uppgif- ter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande före- tagets intresse.
71

SOU 2020:12Författningsförslag

8 §

Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det behövs för

tillsynen, göra undersökningar hos

 

 

1. företag som enligt 7 § ska

1. företag som enligt 7 § ska

lämna uppgifter samt hos finan-

lämna uppgifter samt hos finan-

siella holdingföretag, holding-

siella holdingföretag,

holding-

företag med blandad verksamhet

företag med blandad verksamhet,

och blandade finansiella holding-

blandade finansiella

holding-

företag för att kontrollera den

företag och värdepappersinriktade

gruppbaserade redovisningen eller

holdingföretag för att kontrollera

samlade informationen som före-

den gruppbaserade redovisningen

tagen är skyldiga att lämna,

eller samlade informationen som

 

företagen är skyldiga att lämna,

2.företag som har fått i uppdrag av ett institut eller ett hold- ingföretag som avses i 1 att utföra ett visst arbete eller vissa funk- tioner, och

3.företag som ingår i en grupp som Finansinspektionen enligt 4 kap. 1 § ska utöva tillsyn över.

10 §

En styrelseledamot eller be- fattningshavare hos ett finan- siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre- tag som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som enligt 7 § ska lämna uppgifter, får inte obehö- rigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja kun- skapen i strid med det uppgifts- lämnande företagets intresse.

Ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holding- företag och ett värdepappersinrik- tat holdingföretag är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förunder- sökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en euro- peisk utredningsorder. Uppgif- terna ska lämnas ut utan dröjs- mål och i elektronisk form.

Författningsförslag

SOU 2020:12

11 §24

Ett finansiellt holdingföretag och ett blandat finansiellt hold- ingföretag är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas för- hållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestäm- melserna om förundersökning i brottmål begärs av undersök- ningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rätts- lig hjälp i brottmål, på fram- ställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verk- ställighet av en europeisk utred- ningsorder. Uppgifterna ska läm- nas ut utan dröjsmål och i elek- tronisk form.

7 kap.

1 §

Om ett institut inte står under

Om ett kreditinstitut inte står

gruppbaserad tillsyn enligt arti-

under gruppbaserad tillsyn enligt

kel 111 i kapitaltäckningsdirek-

artikel 111 i kapitaltäcknings-

tivet och dess moderföretag är

direktivet och dess moderföretag

ett utländskt institut eller ett

är ett utländskt institut eller ett

sådant finansiellt holdingföretag

sådant finansiellt holdingföretag

eller blandat finansiellt holding-

eller blandat finansiellt holding-

företag som har sitt huvud-

företag som har sitt huvud-

kontor utanför EES, gäller 2 och

kontor utanför EES, gäller 2 och

3 §§ för det fall Finansinspek-

3 §§ för det fall Finansinspek-

tionen enligt 4 kap. 2–4 §§ skulle

tionen enligt 4 kap. 1–3 §§ skulle

ha utövat tillsynen över gruppen

ha utövat tillsynen över gruppen

om de bestämmelserna hade gällt.

om de bestämmelserna hade gällt.

24Senaste lydelse 2018:1800.

72

SOU 2020:12

Författningsförslag

4 §

Om ett värdepappersbolag, som inte står under tillsyn på grupp- nivå, ingår i en grupp med minst ytterligare ett värdepappersföretag och det gemensamma moderföre- taget har sitt huvudkontor utanför EES, ska Finansinspektionen be- döma huruvida värdepappersföre- tagen står under tillsyn av till- synsmyndigheten i landet utanför EES som är likvärdig med den tillsyn som anges i artiklarna 1–8 i värdepappersbolagsförordningen och i denna lag.

5 §

Om Finansinspektionen enligt 4 § bedömer att tillsynen inte är likvärdig ska inspektionen, för det fall den enligt 4 kap. 1–3 §§ skulle ha utövat tillsynen över gruppen om de bestämmelserna hade gällt, besluta om lämpliga tillsynsmeto- der som uppnår tillsynsmålen enligt artikel 7 eller 8 i värdepap- persbolagsförordningen. Finansin- spektionen får kräva etablering av ett värdepappersinriktat holding- företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag inom EES och till- lämpa artikel 7 eller 8 i värde- pappersbolagsförordningen på detta företag.

Innan Finansinspektionen fat- tar beslut enligt första stycket ska samråd ske med övriga berörda behöriga myndigheter.

73

FörfattningsförslagSOU 2020:12

 

Finansinspektionen ska under-

 

rätta de berörda behöriga myndig-

 

heterna, Europeiska kommissionen

 

och Europeiska bankmyndigheten

 

om åtgärder som den vidtar enligt

 

denna paragraf.

 

8 kap.

 

1 §

 

Om ett institut eller ett

Om ett institut eller ett

företag inte uppfyller kraven i till-

företag inte uppfyller kraven i till-

synsförordningen, denna lag eller

synsförordningen,

värdepappers-

föreskrifter som meddelats med

bolagsförordningen, denna lag eller

stöd av lagen, ska Finansinspek-

föreskrifter som meddelats med

tionen förelägga institutet eller

stöd av lagen, ska Finansinspek-

företaget att inom en viss tid

tionen förelägga

institutet eller

begränsa rörelsen i något avse-

företaget att inom en viss tid

ende, minska riskerna i den eller

begränsa rörelsen i något avse-

vidta någon annan åtgärd för att

ende, minska riskerna i den eller

komma till rätta med situationen.

vidta någon annan åtgärd för att

 

komma till rätta med situationen.

Om ett institut bryter mot

Om ett institut bryter mot

tillsynsförordningen, denna lag

tillsynsförordningen, värdepap-

eller föreskrifter som meddelats

persbolagsförordningen, denna lag

med stöd av lagen, gäller dess-

eller föreskrifter som meddelats

utom bestämmelserna om in-

med stöd av lagen, gäller dess-

gripande i de lagar som reglerar

utom bestämmelserna om in-

institutens verksamhet.

gripande i de lagar som reglerar

 

institutens verksamhet.

2 §

 

Finansinspektionen ska före-

Finansinspektionen ska före-

lägga ett finansiellt holdingföre-

lägga ett finansiellt holdingföre-

tag, ett blandat finansiellt hold-

tag, ett blandat finansiellt hold-

ingföretag eller ett holding-

ingföretag, ett

holdingföretag

företag med blandad verksamhet

med blandad verksamhet eller ett

att vidta åtgärder för att göra

värdepappersinriktat holdingföre-

rättelse, om holdingföretaget

tag att vidta åtgärder för att göra

inte uppfyller de krav som ställs

rättelse, om holdingföretaget

74

SOU 2020:12Författningsförslag

på det enligt tillsynsförord-

inte uppfyller de krav som ställs

ningen, denna lag eller före-

på det enligt tillsynsförord-

skrifter som meddelats med stöd

ningen, värdepappersbolagsförord-

av lagen. Ett sådant föreläggande

ningen, denna lag eller före-

ska också riktas mot ett finan-

skrifter som meddelats med stöd

siellt

holdingföretag

eller

ett

av lagen. Ett sådant föreläggande

blandat finansiellt holdingföre-

ska också riktas mot ett finan-

tag, vars ledning inte uppfyller

siellt holdingföretag, ett blandat

kraven i denna lag.

 

 

finansiellt holdingföretag eller ett

 

 

 

 

 

 

värdepappersinriktat

holdingföre-

 

 

 

 

 

 

tag vars ledning inte uppfyller

 

 

 

 

 

 

kraven i denna lag.

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

Om ett institut, ett finansiellt

Om ett institut, ett finansiellt

holdingföretag, ett blandat finan-

holdingföretag, ett blandat finan-

siellt

holdingföretag

eller

ett

siellt holdingföretag, ett holding-

holdingföretag

med

blandad

företag med blandad verksamhet

verksamhet med huvudkontor i

eller

ett

värdepappersinriktat

Sverige inte i tid lämnar upp-

holdingföretag med huvudkontor

lysningar enligt föreskrifter med-

i Sverige inte i tid lämnar upp-

delade med stöd av tillsynsför-

lysningar

enligt

föreskrifter

ordningen,

får

Finansinspek-

meddelade med stöd av tillsyns-

tionen besluta att företaget ska

förordningen eller värdepappers-

betala

en förseningsavgift

med

bolagsförordningen, får Finansin-

högst 100 000 kronor.

 

 

spektionen besluta att företaget

 

 

 

 

 

 

ska betala en förseningsavgift med

 

 

 

 

 

 

högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

Institut som står under tillsyn

Institut som står under tillsyn

enligt

tillsynsförordningen

och

enligt

tillsynsförordningen eller

denna lag ska med årliga avgifter

värdepappersbolagsförordningen

bekosta Finansinspektionens verk-

och denna lag ska med årliga

samhet samt Statistiska central-

avgifter bekosta Finansinspek-

byråns verksamhet enligt lagen

tionens verksamhet samt Sta-

(2014:484)

om

en databas

för

tistiska centralbyråns verksamhet

75

FörfattningsförslagSOU 2020:12

övervakning av och tillsyn över

enligt lagen (2014:484) om en

finansmarknaderna.

 

databas för övervakning av och

 

 

tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut

Finansinspektionen får ta ut

avgifter för prövning av ansök-

avgifter för prövning av ansök-

ningar och anmälningar

enligt

ningar och anmälningar enligt till-

tillsynsförordningen och

denna

synsförordningen, värdepappers-

lag.

 

bolagsförordningen och denna lag.

Om Finansinspektionen behöver anlita någon med särskild fack- kunskap för bedömning av en viss fråga vid tillsynen enligt denna lag, ska kostnaden för detta betalas av det institut som tillsynen avser.

10 kap.

1 a §

Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kom- pletterar värdepappersbolagsförord- ningens bestämmelser om beräk- ningen av kapitalbaskraven och koncentrationsrisker.

2 §25

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

 

 

 

 

1. vilka krav som enligt 3 kap.

1. vilka krav som enligt 3 kap.

5 § ska ställas på den som ska

6 § ska ställas på den som ska

ingå i ledningen i ett finansiellt

ingå i ledningen i ett finansiellt

holdingföretag eller ett blandat

holdingföretag, ett värdepappers-

finansiellt holdingföretag,

inriktat

holdingföretag eller

ett

 

 

blandat finansiellt holdingföretag,

2. vid vilken

tidpunkt, på

2. vid

vilken

tidpunkt,

vilken plats och med vilka inter-

vilken plats och med vilka inter-

vall institut ska

offentliggöra

vall institut ska

offentliggöra

sådan information som anges i

sådan information som anges i

artiklarna 431–455

i tillsynsför-

artiklarna 431–455

i tillsynsför-

ordningen,

 

ordningen respektive avses i arti-

25Senaste lydelse 2018:1800.

76

SOU 2020:12

Författningsförslag

kel 46 i värdepappersbolagsför- ordningen,

3.vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap.

2 §,

4.de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och ut- värdering av ett institut,

5.de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 2 § av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt lik- viditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och

6.hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

77

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2014:966) om kapital- buffertar att 1 kap. 2 §, 3 kap. 3 §, 6 kap. 3 § och 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

1 kap.

 

 

2 §26

I denna lag betyder

 

1. blandade finansiella moder-

1. blandade finansiella moder-

holdingföretag inom EES: företag

holdingföretag inom EES: företag

som avses

i artikel 4.1.33 i

som avses i artikel 4.1.33 i

Europaparlamentets

och rådets

Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av

förordning (EU) nr 575/2013 av

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepap-

för kreditinstitut och om ändring

persföretag och om ändring av

av förordning (EU) nr 648/2012

förordning

(EU)

nr 648/2012

(tillsynsförordningen),

(tillsynsförordningen),

2.dotterföretag: sådant företag som avses i artikel 4.1.16 i till- synsförordningen,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4.ESRB: Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd,

5.finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses i artikel 4.1.31 i tillsynsförordningen,

6.institut: kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, Svenska skeppshypotekskassan och värdepappers- bolag,

7. kapitaltäckningsdirektivet:

7. kapitaltäckningsdirektivet:

Europaparlamentets och rådets

Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/36/EU av den

direktiv 2013/36/EU av den

26 juni 2013 om behörighet att

26 juni 2013 om behörighet att

26Senaste lydelse 2018:1957.

78

SOU 2020:12Författningsförslag

utöva verksamhet i kreditinstitut

utöva verksamhet i kreditinstitut

och om tillsyn av kreditinstitut

och om tillsyn av kreditinstitut,

och värdepappersföretag, om änd-

om

ändring

av

direktiv

ring av direktiv 2002/87/EG och

2002/87/EG och om upphävande

om upphävande av direktiv

av

direktiven

2006/48/EG och

2006/48/EG och 2006/49/EG,

2006/49/EG,

 

 

8.kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsför- ordningen,

9.moderinstitut inom EES: företag som avses i artikel 4.1.29 i tillsynsförordningen,

10.på grupp- eller undergruppsnivå: det sätt som institut i enlighet med bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 6–24 i till- synsförordningen ska uppfylla ställda krav,

11.systemrisk: risk för en störning i det finansiella systemet som kan få allvarliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och samhällsekonomin,

12.systemviktigt institut: ett institut vars fallissemang eller bris- tande funktion kan leda till systemrisk,

13. tillsynsförordningen:

13. tillsynsförordningen:

Europaparlamentets och rådets

Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av

förordning (EU) nr 575/2013 av

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepap-

för kreditinstitut och om ändring

persföretag och om ändring av för-

av förordning (EU) nr 648/2012,

ordning (EU) nr 648/2012,

 

14.totalt riskvägt exponeringsbelopp: det belopp som avses i artikel 92 i tillsynsförordningen,

15. värdepappersbolag: ett vär-

15. värdepappersbolag: ett vär-

depappersföretag som avses i

depappersföretag som avses i

artikel 4.1.2 i tillsynsförordningen

1 kap. 2 § första stycket 3 d, 5 a och

när det är ett svenskt aktiebolag,

5 b §§ lagen (2014:968) om sär-

och

skild tillsyn över kreditinstitut och

 

värdepappersbolag, och

16.värdeöverföringar kopplade till kärnprimärkapitalet: a) utbetalning i form av en kontant utdelning,

b) fondemission eller partiell fondemission eller överföring eller

utdelning av helt eller delvis betalda fondaktier eller andra kapital- instrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

79

Författningsförslag

SOU 2020:12

c)inlösen eller uppköp av egna aktier eller andelar eller andra kapitalinstrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

d)återbetalning av belopp som utbetalas med anknytning till kapitalinstrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

e)en överföring eller utdelning av poster som avses i arti- kel 26.1 b–e i tillsynsförordningen.

3 kap.

3 §

Små och medelstora värde-

Små och medelstora värde-

pappersbolag, fondbolag och AIF-

pappersbolag får undantas från

förvaltare får undantas från kravet

kravet på kapitalkonserverings-

på kapitalkonserveringsbuffert i

buffert i enlighet med föreskrif-

enlighet med föreskrifter som

ter som meddelats med stöd av

meddelats med stöd av 10 kap.

10 kap. 1 § 1.

1 § 1.

 

6 kap.

3 §

Små och medelstora värde-

Små och medelstora värde-

pappersbolag, fondbolag och

pappersbolag får undantas från

AIF-förvaltare får undantas från

kravet på kontracyklisk kapital-

kravet på kontracyklisk kapital-

buffert i enlighet med föreskrif-

buffert i enlighet med föreskrif-

ter som meddelats med stöd av

ter som meddelats med stöd av

10 kap. 1 § 8.

10 kap. 1 § 8.

 

10 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

 

 

 

1. kriterier för vilka värde-

1. kriterier för

vilka

värde-

pappersbolag, fondbolag och AIF-

pappersbolag som

enligt

3 kap.

förvaltare som enligt 3 kap. 3 §

3 § får undantas från kravet att

får undantas från kravet att upp-

upprätthålla en kapitalkonserver-

rätthålla en kapitalkonserverings-

ingsbuffert,

 

 

buffert,

 

 

 

2.de principer som ska beaktas vid fastställandet och graderingen av systemriskbufferten enligt 4 kap. 1 §,

80

SOU 2020:12

Författningsförslag

3.fastställandet av geografisk tillhörighet hos exponeringar avse- ende systemriskbufferten samt hur de geografiska systemriskbuffert- kraven ska sammanvägas,

4.bedömningsgrunder för när ett institut ska utses till globalt systemviktigt eller ska flyttas till en högre kategori av globalt system- viktiga institut,

5.hur övriga systemviktiga institut ska identifieras och hur bedömning av tillhörande kapitalbuffertkrav ska ske enligt 5 kap. 3 och 4 §§,

6.vilka kreditexponeringar som i enlighet med 6 kap. 1 § ska beaktas vid beräkningen av den kontracykliska kapitalbufferten,

7.beräkningen av det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärdena enligt 6 kap. 1 §,

8. kriterier för vilka värde-

8. kriterier

för

vilka

värde-

pappersbolag, fondbolag och AIF-

pappersbolag som

enligt

6 kap.

förvaltare som enligt 6 kap. 3 §

3 § får undantas från kravet att

får undantas från kravet att upp-

upprätthålla

en

kontracyklisk

rätthålla en kontracyklisk kapi-

kapitalbuffert,

 

 

talbuffert,

 

 

 

 

9.skyldighet för instituten att ange sina kreditexponeringars geo- grafiska område,

10.hur högsta förfogandebelopp enligt 8 kap. 1 § ska beräknas och rapporteras,

11.de krav som en kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § ska uppfylla, och

12.underrättelseskyldigheten enligt 8 kap. 5 §.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

81

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.4Förslag till lag om ändring

i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Härigenom föreskrivs i fråga om kreditupplysningslagen (1973:1173) att 11 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §27

När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om

1.vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontakt- uppgifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning,

2.ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,

3.vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,

4.de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,

5.möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne,

6.vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personupp- gifterna och vem som har begärt upplysningen, och

7.möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen.

Om kreditupplysningen läm-

Om kreditupplysningen läm-

nas ut till ett svenskt kredit-

nas ut till ett svenskt kredit-

institut eller värdepappersbolag,

institut eller

värdepappersbolag

eller till ett motsvarande ut-

som avses i

8 kap. 1 b § lagen

ländskt företag, för att användas

(2007:528) om värdepappersmark-

endast som underlag för beräk-

naden, eller till ett motsvarande

ning av kapitalkravet för kredit-

utländskt företag, för att an-

risker med en sådan metod som

vändas endast som underlag för

avses i artikel 143.1 i Europa-

beräkning av

kapitalkravet för

parlamentets och rådets förord-

kreditrisker med en sådan metod

ning (EU) nr 575/2013 av den

som avses i artikel 143.1 i Europa-

26 juni 2013 om tillsynskrav för

parlamentets och rådets förord-

kreditinstitut och värdepappers-

ning (EU) nr 575/2013 av den

27Senaste lydelse 2018:1910.

82

SOU 2020:12Författningsförslag

företag och om ändring av för-

26 juni 2013 om tillsynskrav för

ordning (EU) nr 648/2012, får

kreditinstitut och om ändring av

meddelandet sändas senare men

förordning

(EU)

nr 648/2012,

utan onödigt dröjsmål och be-

får meddelandet

sändas senare

gränsas till information enligt

men utan onödigt dröjsmål och

första stycket 1, 2 och 6. Om den

begränsas till information enligt

som avses med upplysningen

första stycket 1, 2 och 6. Om den

begär det, ska även information

som avses

med

upplysningen

enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till

begär det, ska även information

honom eller henne

enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till

 

honom eller henne

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första–tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihets- förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplys- ningarna tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihets- grundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

83

Av lagen (2014:968) om sär- skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar framgår att lagarna och bestäm- melser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/ 2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/201230 ska tillämpas för Svenska skeppshypotekskassan.

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.5Förslag till lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan att 3 a § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §28

Av lagen (2014:968) om sär- skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar framgår att lagarna och bestäm- melser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/ 2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/201229 ska tillämpas för Svenska skeppshypotekskassan.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

28Senaste lydelse 2014:971.

29EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

30EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

84

SOU 2020:12

Författningsförslag

1.6Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619) att 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9kap. 1 §31

En stiftare, huvudman, sty-

En stiftare, huvudman, sty-

relseledamot

eller delegat, som

relseledamot

eller delegat, som

när han eller hon fullgör sitt upp-

när han eller hon fullgör sitt upp-

drag uppsåtligen eller av oakt-

drag uppsåtligen eller av oakt-

samhet skadar en sparbank, ska

samhet skadar en sparbank, ska

ersätta skadan. Detsamma gäller

ersätta skadan. Detsamma gäller

när skadan tillfogas någon annan

när skadan tillfogas någon annan

genom överträdelse av denna lag,

genom överträdelse av denna lag,

Europaparlamentets

och rådets

Europaparlamentets

och

rådets

förordning

(EU)

nr 575/2013

förordning

(EU)

nr 575/2013

av den 26 juni 2013 om tillsyns-

av den 26 juni 2013 om tillsyns-

krav för kreditinstitut och värde-

krav för kreditinstitut och om

pappersföretag och om ändring av

ändring

av

förordning

(EU)

förordning (EU) nr 648/201232,

nr 648/201233, lagen (2014:968)

lagen (2014:968) om särskild till-

om särskild tillsyn över kredit-

syn över kreditinstitut och värde-

institut

och

värdepappersbolag,

pappersbolag, lagen (2014:966) om

lagen (2014:966) om kapitalbuf-

kapitalbuffertar, tillämplig lag om

fertar, tillämplig lag om års-

årsredovisning, lagen (2004:297)

redovisning, lagen (2004:297) om

om bank- och finansierings-

bank- och

finansieringsrörelse

rörelse eller bankens reglemente.

eller bankens reglemente.

 

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

31Senaste lydelse 2014:972.

32EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

33EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

85

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.7Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sveriges riks- bank att 4 kap. 4 a § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

4 a §34

Om Riksbanken får känne- dom om en sådan kritisk situa- tion som avses i 6 kap. 3 § andra stycket lagen (2014:968) om sär- skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, ska Riks- banken omgående underrätta be- rörda myndigheter inom EES med ansvar för gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verk- samhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde- pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upp- hävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG35.

Om Riksbanken får känne- dom om en sådan kritisk situa- tion som avses i 6 kap. 3 § andra stycket lagen (2014:968) om sär- skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, ska Riks- banken omgående underrätta be- rörda myndigheter inom EES med ansvar för gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verk- samhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om änd- ring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG36 eller artikel 46 i Europaparla- mentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappers- företag och om ändring av direk- tiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/ 59/EU och 2014/65/EU.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

34Senaste lydelse 2014:973.

35EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

36EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

86

SOU 2020:12

Författningsförslag

1.8Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap. 1 §37

Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget ska ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, ska avtalet slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar och varaktig form är tillgäng- lig för parterna. Detsamma gäller om företaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses ska anges noggrant.

Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal som företaget medverkar till är

1.ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,

2.Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,

3.Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska centralbanken,

4.en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller

5. ett sådant kreditinstitut som

5. ett sådant kreditinstitut som

anges i förteckningen i artikel 2.5

anges i förteckningen i artikel 2.5

i Europaparlamentets och rådets

i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/36/EU av den

direktiv 2013/36/EU av den

26 juni 2013 om behörighet att

26 juni 2013 om behörighet att

utöva verksamhet i kreditinstitut

utöva verksamhet i kreditinstitut

37Senaste lydelse 2014:974.

87

FörfattningsförslagSOU 2020:12

och om tillsyn av kreditinstitut

och om tillsyn av kreditinstitut,

och värdepappersföretag, om änd-

om

ändring

av

direktiv

ring av direktiv 2002/87/EG och

2002/87/EG och om upphävande

om upphävande av direktiv

av

direktiven

2006/48/EG och

2006/48/EG och 2006/49/EG38.

2006/49/EG39.

 

 

Första stycket gäller inte heller om företaget är en sådan central motpart som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister40.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

38EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

39EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

40EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

88

I kapitaltäckningsanalysen ska uppgifter lämnas om kapital- basen och kapitalbaskraven i en- lighet med vad som följer av för- ordning (EU) nr 575/2013 eller Europaparlamentets och rådets för- ordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013,
Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.2 i Europa- parlamentets och rådets förord- ning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/201243 beaktas.

SOU 2020:12

Författningsförslag

1.9Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovis- ning i kreditinstitut och värdepappersbolag att 5 kap. 7 § och 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5kap. 7 §41

Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.2 i Europa- parlamentets och rådets förord- ning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers- företag och om ändring av för- ordning (EU) nr 648/201242 be- aktas.

6kap. 3 §44

I kapitaltäckningsanalysen ska uppgifter lämnas om kapital- basen och kapitalbaskraven i en- lighet med vad som följer av för- ordning (EU) nr 575/2013.

41Senaste lydelse 2014:975.

42EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

43EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

44Senaste lydelse 2014:975.

89

Författningsförslag

SOU 2020:12

Moderföretag som enligt samma förordning ska uppfylla kraven i förordningen på grund- val av en grupps konsoliderade situation, ska lämna de uppgifter som anges i första stycket beträf- fande gruppen.

(EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

Moderföretag som enligt någon av de i första stycket nämnda förordningarna ska uppfylla kra- ven i förordningen på grundval av en grupps konsoliderade situa- tion, ska lämna de uppgifter som anges i första stycket beträffande gruppen.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

90

En styrelseledamot eller dele- gat, som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en medlems- bank, ska ersätta skadan. Det- samma gäller när skadan tillfogas en medlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/201247, lagen (2014:968) om särskild till- syn över kreditinstitut och värde- pappersbolag, lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, tillämplig lag om årsredovisning, lagen (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse eller bankens stadgar.

SOU 2020:12

Författningsförslag

1.10Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om medlems- banker att 11 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11kap.

1 §45

En styrelseledamot eller dele- gat, som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en medlems- bank, ska ersätta skadan. Det- samma gäller när skadan tillfogas en medlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde- pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/201246, lagen (2014:968) om särskild till- syn över kreditinstitut och värde- pappersbolag, lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, tillämplig lag om årsredovisning, lagen (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse eller bankens stadgar.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

45Senaste lydelse 2014:976.

46EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

47EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

91

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.11Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) att 24 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

24 kap.

 

 

 

 

 

 

 

9 §48

 

 

 

 

 

 

 

Ett företag som omfattas av

Ett företag som omfattas av

Europaparlamentets och rådets

Europaparlamentets

och rådets

förordning (EU) nr 575/2013

förordning

(EU)

 

nr 575/2013

av den 26 juni 2013 om tillsyns-

av den 26 juni 2013 om tillsyns-

krav för kreditinstitut och värde-

krav för kreditinstitut och om

pappersföretag och om ändring av

ändring

av

 

förordning

(EU)

förordning (EU) nr 648/2012,

nr 648/2012 eller av Europaparla-

får inte dra av ränteutgifter på

mentets och rådets förordning (EU)

efterställda skulder som får ingå

2019/2033 av den 27 november

i kapitalbasen vid tillämpning av

2019 om tillsynskrav för värde-

den förordningen.

pappersföretag

och

 

om

ändring

 

av förordningarna

 

(EU)

nr

 

1093/2010,

(EU)

nr 575/2013,

 

(EU)

nr 600/2014

och

(EU)

 

nr 806/2014,

får

inte

dra

av

 

ränteutgifter på efterställda skul-

 

der som får ingå i kapitalbasen

vid tillämpning av respektive för- ordning.

Ett svenskt försäkringsföretag som omfattas av 7 kap. försäk- ringsrörelselagen (2010:2043) eller av lagen (2019:742) om tjänste- pensionsföretag får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av dessa lagar.

Ett utländskt försäkringsföretag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den

25november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), får inte dra av ränteutgifter

48Senaste lydelse 2019:787.

92

SOU 2020:12

Författningsförslag

på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av nationell lagstiftning som genomför det direktivet.

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av nationell lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. Vad som avses med ett utländskt tjänstepensionsinstitut framgår av 39 kap. 13 a §.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

93

2. utländska stater, central- banker, utländska kommuner eller därmed jämförliga samfällighe- ter, och andra emittenter, som får noll procent riskvikt med stöd av schablonmetoden som enligt artikel 107 i Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kredit- institut och om ändring av för- ordning (EU) nr 648/201251 ska tillämpas för att beräkna kapital- kravet för kreditrisker.

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.12Förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) att 4 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

11 §49

Av var och en av Första–Fjärde AP-fondernas tillgångar, värde- rade till marknadsvärdet, får högst tio procent utgöras av fondpapper eller andra finansiella instrument utfärdade av en emittent eller av en grupp av emittenter med inbördes anknytning. Denna begränsning gäller inte

1.svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig sam- fällighet, och

2. utländska stater, central- banker, utländska kommuner eller därmed jämförliga samfällighe- ter, och andra emittenter, som får noll procent riskvikt med stöd av schablonmetoden som enligt artikel 107 i Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kredit- institut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/201250 ska tillämpas för att beräkna kapitalkravet för kreditrisker.

Med grupp av emittenter med inbördes anknytning avses två eller flera fysiska eller juridiska personer som utgör en helhet från risk- synpunkt därför att

49Senaste lydelse 2014:979.

50EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

51EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

94

SOU 2020:12

Författningsförslag

1.någon av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över en eller flera av de övriga i gruppen, eller

2.de utan att stå i sådant förhållande som avses i 1 har sådan in- bördes anknytning att någon eller samtliga av de övriga kan befaras råka i betalningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

95

Ett fondbolags egna medel får, trots vad som anges i 8 och 9 §§, inte understiga det belopp som föreskrivs i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om till- synskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna
(EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU)nr 806/2014.

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.13Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värdepappers- fonder att 2 kap. 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

10 §52

Ett fondbolags egna medel får, trots vad som anges i 8 och

9 §§, inte understiga ett belopp som motsvarar 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året eller, om bolagets verksamhet pågått i mindre än ett år, 25 procent av de fasta omkost- nader som angetts i bolagets verk- samhetsplan.

Om omfattningen av fond- bolagets verksamhet ändrats väsent- ligt sedan det föregående året eller om Finansinspektionen finner att verksamhetsplanen behöver korri- geras, får inspektionen besluta om ändring av kapitalkravet enligt första stycket.

11 §53

Bestämmelser om tillsyn på

Bestämmelser om tillsyn på

gruppnivå finns i artiklarna 11–24

gruppnivå finns i artiklarna 11–24

i Europaparlamentets och rådets

i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av

förordning (EU) nr 575/2013 av

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

52Senaste lydelse 2017:1143.

53Senaste lydelse 2017:1143.

96

SOU 2020:12Författningsförslag

för kreditinstitut och värde-

för

kreditinstitut

och

om

pappersföretag och om ändring av

ändring av

förordning

(EU)

förordning (EU) nr 648/2012, i

nr 648/2012, i lagen (2006:531)

lagen (2006:531) om särskild till-

om särskild tillsyn över finan-

syn över finansiella konglomerat

siella konglomerat samt i lagen

samt i lagen (2014:968) om sär-

(2014:968) om särskild

tillsyn

skild tillsyn över kreditinstitut

över kreditinstitut och värde-

och värdepappersbolag.

pappersbolag

samt

i artikel 7 i

 

Europaparlamentets och rådets för-

 

ordning (EU) 2019/2033 av den

 

27 november

2019

om tillsyns-

 

krav för värdepappersföretag och

 

om ändring

av förordningarna

 

(EU)

nr 1093/2010,

(EU)

 

nr 575/2013, (EU) nr 600/2014

 

och (EU) nr 806/2014.

 

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

97

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.14Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §54

I denna lag betyder

1.anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvud- sakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, till- handahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2.bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

3.bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrörelse,

4.behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska kreditinstitut,

5.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

7.finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värde- pappersbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvud- sakliga verksamhet är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,

b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8.hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i denna lag,

9.kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,

54Senaste lydelse 2018:1397.

98

SOU 2020:12Författningsförslag

10. kreditinstitut:

bank

och

10. kreditinstitut: bank, kredit-

kreditmarknadsföretag,

 

 

marknadsföretag och sådant före-

 

 

 

 

tag som avses i artikel 4.1.1 b i

 

 

 

 

tillsynsförordningen när det är ett

 

 

 

 

svenskt aktiebolag,

 

 

 

11. kapitaltäckningsdirektivet:

11. kapitaltäckningsdirektivet:

Europaparlamentets

och rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv 2013/36/EU

av

den

direktiv 2013/36/EU av

den

26 juni 2013 om behörighet att

26 juni 2013 om behörighet att

utöva verksamhet i kreditinstitut

utöva verksamhet i kreditinstitut

och om tillsyn av kreditinstitut

och om tillsyn av kreditinstitut,

och värdepappersföretag, om änd-

om

ändring

av

direktiv

ring av direktiv 2002/87/EG och

2002/87/EG och om upphävande

om upphävande

av

direktiv

av

direktiven

2006/48/EG

och

2006/48/EG och 2006/49/EG, i

2006/49/EG,

i

lydelsen

enligt

lydelsen enligt Europaparlamentets

Europaparlamentets

och

rådets

och rådets direktiv 2014/59/EU,

direktiv (EU) 2019/2034,

 

 

12.kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

13.kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

14.kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmark- nadsförening,

15.kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § repre- senterar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

16.medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

17.sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),

18.startkapital: det kapital som för kreditinstitut avses i arti- kel 4.51 i tillsynsförordningen,

19.utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva bankrörelse,

20.utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva finansieringsrörelse,

21.utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kreditföretag,

99

Författningsförslag

SOU 2020:12

22.betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäckningsdirektivet,

23.blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

24.blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

25.EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

26.finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

27.finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

28.holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

29.koncern:

a)i 6 a, 6 b och 15 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution,

b)i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie- bolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag till- lämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

30. koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättas av ett moder- företag inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en koncern som omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncernens eller ett i koncernen ingående kreditinstituts eller utländskt kreditinstituts finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen,

31. krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för åter- hämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparla- mentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG,

100

SOU 2020:12

Författningsförslag

2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

32.moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finan- siellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

33.moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding-

företag som är etablerat i något land inom EES,

34.samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som kontrolleras av finansiella moderholding- företag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

35. tillsynsförordningen:

35. tillsynsförordningen:

Europaparlamentets och rådets

Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av

förordning (EU) nr 575/2013 av

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepap-

för kreditinstitut och om ändring

persföretag och om ändring av för-

av förordning (EU) nr 648/2012,

ordning (EU) nr 648/2012,

 

36.utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hem- landet har tillstånd att driva värdepappersrörelse, och

37.återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett kreditinstitut

isyfte att identifiera åtgärder som institutet avser att vidta för att bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

101

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.15Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat att 5 kap. 8 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

5 kap.

 

 

 

8 §55

 

Om ett

blandat

finansiellt

Om ett blandat

finansiellt

holdingföretag finns i toppen av

holdingföretag finns i toppen av

ett finansiellt konglomerat, vars

ett finansiellt konglomerat, vars

största sektor är bank- och värde-

största sektor är bank- och värde-

papperssektorn, gäller bestämmel-

papperssektorn, gäller bestämmel-

serna om stora exponeringar i

serna om stora exponeringar i

Europaparlamentets

och rådets

Europaparlamentets

och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av

förordning (EU) nr 575/2013 av

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värde-

för kreditinstitut och om ändring

pappersföretag och om ändring av

av förordning (EU) nr 648/201257

förordning

(EU) nr 648/201256

för samtliga företag som tillhör

för samtliga företag som tillhör

den sektorn och för det blandade

den sektorn och för det blandade

finansiella holdingföretaget.

finansiella holdingföretaget.

 

 

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

55Senaste lydelse 2014:984.

56EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

57EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

102

SOU 2020:12

Författningsförslag

1.16Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betaltjänster att 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap. 4 §58

I denna lag betyder

autentisering: ett förfarande där en betaltjänstanvändares person- liga behörighetsfunktioner används och genom vilket en betaltjänst- leverantör kan kontrollera betaltjänstanvändarens identitet eller ett betalningsinstruments giltighet,

autogiro: en betaltjänst för debitering av en betalares betalkonto, där initiativet till en betalningstransaktion tas av betalningsmotta- garen på grundval av betalarens samtycke till mottagaren, motta- garens betaltjänstleverantör eller betalarens egen betaltjänstleverantör, bankdag: en dag på vilken en betaltjänstleverantör har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en

betalningstransaktion,

betalare: en fysisk eller juridisk person som är antingen betal- kontoinnehavare och som godkänner en betalningsorder från detta betalkonto, eller en fysisk eller juridisk person som lämnar en betal- ningsorder,

betalkonto: ett konto som innehas i en eller flera betaltjänstanvän- dares namn och som är avsett för genomförandet av betalnings- transaktioner,

betalkontodirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, i den ursprungliga lydelsen,

betalningsinstitut: ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som har fått tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt 2 kap.,

betalningsinitieringstjänst: en tjänst för att på begäran av betal- tjänstanvändaren initiera en betalningsorder från ett betalkonto hos en annan betaltjänstleverantör,

58Senaste lydelse 2018:175.

103

Författningsförslag

SOU 2020:12

betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat personligt instrument eller en personlig rutin som enligt avtal används för att initiera en betalningsorder,

betalningsmottagare: en fysisk eller juridisk person som är den avsedda mottagaren av medel vid en betalningstransaktion,

betalningsorder: varje instruktion som en betalare eller betalnings- mottagare ger sin betaltjänstleverantör om att en betalningstrans- aktion ska genomföras,

betalningssystem: ett generellt betalsystem enligt 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

betalningstransaktion: insättning, uttag eller överföring av medel som initieras av betalaren eller betalningsmottagaren, oberoende av eventuella underliggande förpliktelser mellan betalaren och betal- ningsmottagaren,

betaltjänstanvändare: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en betaltjänst,

betaltjänstdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upp- hävande av direktiv 2007/64/EG, i den ursprungliga lydelsen,

debitera: att medel dras från ett konto,

elektroniskt kommunikationsnät: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

elektronisk kommunikationstjänst: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen om elektronisk kommunikation,

filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt betalningsinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

grupp: en grupp av företag som är knutna till varandra genom ett sådant förhållande som avses i 1 kap. 4, 5 eller 5 a § årsredovis- ningslagen (1995:1554) eller en grupp av företag som avses i artik- larna 4–7 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska till- synsstandarder för kapitalbaskrav på institut och som är knutna till varandra genom ett sådant förhållande som avses i artikel 10.1 eller artikel 113.6 eller 113.7 i tillsynsförordningen,

104

SOU 2020:12

Författningsförslag

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

inlösen av transaktionsbelopp: en betaltjänst där en betaltjänst- leverantör accepterar och behandlar betalningsmottagarens betal- ningstransaktioner för att sedan överföra medel till betalningsmot- tagaren,

kapitalbas: detsamma som i 1 kap. 5 § 9 lagen om bank- och finan- sieringsrörelse,

kontobaserad betalning: en betaltjänst för kreditering av en betal- ningsmottagares betalkonto med en betalningstransaktion från en betalares betalkonto, som utförs av en betaltjänstleverantör som har tillgång till betalarens betalkonto, på grundval av en instruktion som lämnats av betalaren,

kontoförvaltande betaltjänstleverantör: en betaltjänstleverantör som tillhandahåller och förvaltar ett betalkonto,

kontoinformationstjänst: en onlinetjänst för att tillhandahålla sam- manställd information om ett eller flera betalkonton som betal- tjänstanvändaren har hos en eller flera andra betaltjänstleverantörer, konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ända-

mål som faller utanför näringsverksamhet, kreditera: att medel tillförs ett konto,

kreditinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 10 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

känslig betalningsuppgift: en personlig behörighetsfunktion eller annan uppgift som kan användas för svikliga förfaranden, dock inte kontoinnehavarens namn och kontonummer i sådan verksamhet som drivs av en leverantör av betalningsinitieringstjänster eller en leverantör av kontoinformationstjänster,

lagligen bosatt inom EES: en fysisk person som har rätt att bosätta sig inom EES i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, in- begripet personer utan fast adress och personer som söker asyl inom ramen för Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyk- tingars rättsliga ställning, protokollet till denna av den 31 januari 1967 och andra relevanta internationella fördrag,

medel: sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

105

Författningsförslag

SOU 2020:12

obehörig transaktion: en transaktion som genomförs utan sam- tycke från kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att använda kontot,

penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en beta- lare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalnings- mottagarens namn, uteslutande i syfte att överföra motsvarande belopp till en mottagare eller en annan betaltjänstleverantör som agerar på mottagarens vägnar, eller där dessa medel tas emot på mottagarens vägnar och ställs till mottagarens förfogande,

personlig behörighetsfunktion: en personligt anpassad funktion som betaltjänstleverantören tillhandahåller betaltjänstanvändaren för auten- tiseringsändamål,

ramavtal: ett avtal om betaltjänster som reglerar genomförandet av kommande enskilda och successiva betalningstransaktioner och som kan innehålla skyldigheter och villkor för att öppna ett betal- konto,

referensväxelkurs: den växelkurs som ligger till grund för beräk- ningen av eventuell valutaväxling och görs tillgänglig av betaltjänst- leverantören eller härrör från en offentligt tillgänglig källa,

referensräntesats: den räntesats som ligger till grund för beräk- ningen av eventuell tillämplig ränta och som härrör från en offentligt tillgänglig källa som kan kontrolleras av båda parterna i ett avtal om betaltjänster,

registrerad betaltjänstleverantör: en betaltjänstleverantör som undan- tagits från krav på tillstånd enligt 2 kap. 3 §,

stark kundautentisering: en autentisering som grundas på använd- ning av två eller flera komponenter, kategoriserade som kunskap (något som bara användaren vet), innehav (något som bara använ- daren har) och unik egenskap (något som användaren är), som är fristående från varandra så att det förhållandet att någon har kommit över en av komponenterna inte äventyrar de andra komponenternas tillförlitlighet, och som är utformad för att skydda autentiserings- uppgifterna mot obehörig åtkomst,

startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

säker kommunikation: sådan kommunikation som uppfyller kra- ven i de tekniska standarder som antagits av Europeiska kommis- sionen i enlighet med artikel 98 i betaltjänstdirektivet,

106

SOU 2020:12Författningsförslag

tillsynsförordningen: Europa-

tillsynsförordningen: Europa-

parlamentets och rådets förord-

parlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 575/2013 av den

ning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för

26 juni 2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappers-

kreditinstitut och om ändring av

företag och om ändring av för-

förordning (EU) nr 648/2012,

ordning (EU) nr 648/2012,

 

unik identifikationskod: en kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tillhandahållits av en betaltjänstleverantör, och som en betaltjänstanvändare ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan betaltjänstanvändare eller dennes betalkonto,

utgivning av betalningsinstrument: en betaltjänst hos en betal- tjänstleverantör om att tillhandahålla betalaren ett betalningsinstru- ment för att initiera och behandla betalarens betalningstransaktioner, utländskt kreditinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 21 lagen om

bank- och finansieringsrörelse,

valuteringsdag: den referenstidpunkt som används av en betal- tjänstleverantör för att beräkna räntan på de medel som debiterats eller krediterats ett betalkonto.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

107

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.17Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

3 kap.

2 §59

Ett institut för elektroniska pengar ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som lägst motsvarar startkapitalet enligt 1 § eller ett kapitalkrav beräknat enligt 3 §. Institutets kapitalbas får inte under-

skrida det högsta av dessa belopp.

 

Vid beräkningen av kapital-

Vid beräkningen av kapital-

basen och dess sammansättning

basen och dess sammansättning

ska Europaparlamentets och rådets

ska Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av

förordning (EU) nr 575/2013 av

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepap-

för kreditinstitut och om ändring

persföretag och om ändring av

av förordning (EU) nr 648/2012

förordning (EU) nr 648/2012 till-

tillämpas. Därutöver gäller föl-

lämpas. Därutöver gäller följande

jande vid beräkningen:

vid beräkningen:

 

1.Ett institut för elektroniska pengar som tillhör samma grupp som ett annat institut för elektroniska pengar, eller ett betalnings- institut, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag får vid beräkning av kapitalbasen inte ta med sådana poster som ingår i beräkningen av något av dessa företags kapitalbas.

2.Ett institut för elektroniska pengar som bedriver annan verk- samhet i enlighet med 5 § får vid beräkningen av kapitalbasen inte ta med sådana poster som ingår i beräkningen av kapitalbasen i den andra verksamheten.

3.För ett institut för elektroniska pengar som har bytt redovis- ningsvaluta får kapitalbasen inte understiga det högsta av de belopp

59Senaste lydelse 2019:768.

108

SOU 2020:12

Författningsförslag

som följer av 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisnings- valuta i finansiella företag.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

109

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.18Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 1 kap. 10 §, 7 kap. 4 och 6 §§ och 9 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

1 kap.

10 §60

Med ett förvaringsinstituts behöriga myndigheter avses följande.

Om förvaringsinstitutet

 

 

1. är ett kreditinstitut med

1. är ett kreditinstitut med

tillstånd som avses enligt Europa-

tillstånd som avses enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv

parlamentets och

rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013

2013/36/EU av den 26 juni 2013

om behörighet att utöva verk-

om behörighet att utöva verk-

samhet i kreditinstitut och om

samhet i kreditinstitut och om

tillsyn av kreditinstitut och värde-

tillsyn av kreditinstitut, om änd-

pappersföretag, om ändring av

ring av direktiv 2002/87/EG och

direktiv 2002/87/EG och om upp-

om upphävande

av direktiven

hävande av direktiv 2006/48/EG

2006/48/EG och 2006/49/EG, i

och 2006/49/EG: den myndig-

lydelsen enligt Europaparlamen-

het som anges i 1 kap. 6 § lagen

tets och rådets direktiv (EU)

(2014:968) om särskild tillsyn över

2019/2034: den myndighet som

kreditinstitut och värdepappers-

anges i 1 kap. 6 § lagen (2014:968)

bolag eller en annan myndighet i

om särskild tillsyn över kredit-

ett annat land inom EES som

institut och värdepappersbolag

utövar tillsyn över institut, insti-

eller en annan myndighet i ett

tut för elektroniska pengar eller

annat land inom EES som utövar

motsvarande utländska företag,

tillsyn över institut, institut för

 

elektroniska pengar eller mot-

 

svarande utländska företag,

2.är ett värdepappersföretag med tillstånd som avses enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt

60Senaste lydelse 2017:701.

110

En AIF-förvaltares kapitalbas får, trots det som anges i 2 och 3 §§, inte understiga det belopp som föreskrivs i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om till- synskrav för värdepappersföretag och om ändring av förord- ningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.
111

SOU 2020:12

Författningsförslag

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034: de myn- digheter som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden,

3.är ett sådant institut som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3: de myndigheter i institutets hemland som enligt nationell lag eller annan författning har behörighet att utöva tillsyn över sådana institut,

4.är någon som avses i 9 kap. 7 §: de myndigheter i det land inom EES där denne är etablerad och vilka, enligt nationell lag eller annan författning, har behörighet att utöva tillsyn över denne, alternativt det officiella organ som har behörighet att registrera eller utöva till- syn över denne i enlighet med yrkesetiska regler, eller

5.är utsett som förvaringsinstitut för en icke EES-baserad alter- nativ investeringsfond enligt 9 kap. 5 § och inte omfattas av 1–4: de berörda nationella myndigheterna i det land där förvaringsinstitutet har sitt stadgeenliga säte.

7 kap.

4 §

En AIF-förvaltares kapitalbas får, trots det som anges i 2 och

3 §§, inte understiga ett belopp som motsvarar 25 procent av dess fasta omkostnader för det före- gående året eller, om AIF-förval- tarens verksamhet har pågått kor- tare tid än ett år, 25 procent av de fasta omkostnader som angetts i AIF-förvaltarens verksamhetsplan.

Om omfattningen av AIF- förvaltarens verksamhet har ändrats väsentligt sedan det föregående året eller om Finansinspektionen finner att verksamhetsplanen be- höver korrigeras, får inspektionen besluta om ändring av kapital- kravet enligt första stycket.

Bestämmelser om tillsyn på gruppnivå finns i artiklarna 11–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo- merat samt i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit- institut och värdepappersbolag samt i artikel 7 i Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värde- pappersföretag och om änd- ring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

Författningsförslag

SOU 2020:12

Ett belopp motsvarande kapitalbasen ska investeras i likvida till- gångar och får inte innehålla spekulativa positioner.

6 §61

Bestämmelser om tillsyn på gruppnivå finns i artiklarna 11–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo- merat samt i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit- institut och värdepappersbolag.

9 kap.

4 §62

Ett förvaringsinstitut för en EES-baserad alternativ investerings- fond ska vara

1. ett kreditinstitut som

a)har stadgeenligt säte inom EES, och

b)har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direk- tiv 2013/36/EU,

2. ett värdepappersföretag som

a)har stadgeenligt säte inom EES,

b) omfattas av kapitalkraven i

b) omfattas av kapitalkraven i

enlighet med artikel 92 i förord-

enlighet med artikel 11 i förord-

ning (EU) nr 575/2013, och

ning (EU) 2019/2033, och

61Senaste lydelse 2017:1147.

62Senaste lydelse 2017:701.

112

SOU 2020:12Författningsförslag

c) har tillstånd som avses i

c) har tillstånd som avses i

Europaparlamentets och rådets

Europaparlamentets och rådets

direktiv 2014/65/EU, inbegripet

direktiv 2014/65/EU, inbegripet

för att tillhandahålla sidotjänster

för att tillhandahålla sidotjänster

avseende förvaring och hand-

avseende förvaring och hand-

havande av finansiella instrument

havande av finansiella instrument

för kunders räkning som avses i

för kunders räkning som avses i

punkt 1 i avsnitt B i bilaga I till

punkt 1 i avsnitt B i bilaga I till

direktivet, och som har egna

direktivet, och som har egna

medel motsvarande det start-

medel motsvarande det start-

kapital som anges i artikel 28.2 i

kapital som anges i artikel 9.1 i

direktiv 2013/36/EU, eller

direktiv (EU) 2019/2034, eller

3.ett annat institut som står under fortlöpande tillsyn och som den 21 juli 2011 hör till de kategorier som har godtagits såsom förvaringsinstitut enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i den alternativa invester- ingsfondens hemland.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

113

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.19Förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna att 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §63

I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av

1.6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

2.9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepappers- centraler och kontoföring av finansiella instrument,

3.10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappers- fonder,

4.13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5.8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkrings- distribution,

6.5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

7.23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden,

8.8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

9.17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

10.5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

11.13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

12.6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit- institut och värdepappersbolag,

13.6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäk- ringsverksamhet i premiepensionssystemet,

14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742)

14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742)

om tjänstepensionsföretag, och

om tjänstepensionsföretag,

63Senaste lydelse 2019:769.

114

SOU 2020:12Författningsförslag

15. artiklarna 99–101, 394, 415,

15. artiklarna 99–101, 394, 415,

416, 430 och 451 i Europaparla-

416, 430 och 451 i Europaparla-

mentets och rådets förordning

mentets och rådets

förordning

(EU) nr 575/2013 av den 26 juni

(EU) nr 575/2013 av den 26 juni

2013 om tillsynskrav för kredit-

2013 om tillsynskrav för kredit-

institut och värdepappersföretag

institut och om ändring av för-

och om ändring av förordning

ordning (EU) nr 648/2012, och

(EU) nr 648/2012.

 

 

 

 

 

16. artiklarna 54

och

55

i

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

förordning (EU) 2019/2033 av

 

den 27 november 2019 om till-

 

synskrav för värdepappersföretag

 

och om ändring av förordningarna

 

(EU) nr 1093/2010,

(EU)

nr

 

575/2013, (EU) nr 600/2014 och

 

(EU) nr 806/2014.

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

115

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.20Förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2015:1016) om resolution att 2 kap. 1 § och 27 kap. 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §64

I denna lag avses med

anmält avvecklingssystem: ett anmält avvecklingssystem enligt 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

bankdag: en dag som inte är en lördag, en söndag, midsommar- afton, julafton eller nyårsafton eller en allmän helgdag,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i tillsynsförordningen, inbegripet Europeiska central- banken när det gäller de särskilda uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om till- delning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i den ursprungliga lydelsen,

berörd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES, den myndighet som länderna identifierat enligt artikel 61.2 i krishanteringsdirektivet,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäckningsdirektivet,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt arti- kel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a)institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller

b)annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

64Senaste lydelse 2018:2021.

116

SOU 2020:12

Författningsförslag

dotterföretag: ett dotterföretag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsför- ordningen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som är etablerad i ett land inom EES,

EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen som är hemmahörande i ett annat land inom EES än Sverige,

filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsförordningen,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförord- ningen,

finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanterings- direktivet,

finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a)institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller

b)annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

finansieringsarrangemang: ett arrangemang för finansiering av kost- nader för resolution som upprättats av ett land inom EES enligt artikel 100 i krishanteringsdirektivet,

förordningen om resolutionsavgifter: kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 21 oktober 2014 avseende

förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution, garanterad insättning: en insättning som omfattas av insättnings-

garantin enligt 4 och 4 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

gruppbaserad: som är gjord på

gruppbaserad: som är gjord på

grundval av den konsoliderade

grundval av den konsoliderade

situationen enligt artikel 4.1.47 i

situationen enligt artikel 4.1.47 i

tillsynsförordningen,

tillsynsförordningen eller arti-

 

kel 4.1.11 i värdepappersbolagsför-

 

ordningen,

gränsöverskridande koncern: en koncern med moder- och dotter- företag i flera länder inom EES,

holdingföretag med blandad verksamhet: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

117

FörfattningsförslagSOU 2020:12

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,

 

 

 

 

 

kapitalbas: detsamma som av-

kapitalbas: för kreditinstitut det-

ses i artikel 72 i tillsynsförord-

samma som avses i artikel 72 i

ningen,

 

 

 

tillsynsförordningen och för värde-

 

 

 

 

pappersbolag detsamma som avses i

 

 

 

 

artikel 9 i värdepappersbolagsför-

 

 

 

 

ordningen,

 

 

 

 

 

kapitaltäckningsdirektivet:

kapitaltäckningsdirektivet:

 

Europaparlamentets

och rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

2013/36/EU

av den

direktiv 2013/36/EU av

den

26 juni 2013 om behörighet att

26 juni 2013 om behörighet att

utöva verksamhet i kreditinstitut

utöva verksamhet i kreditinstitut

och om tillsyn av kreditinstitut

och om tillsyn av kreditinstitut,

och värdepappersföretag, om änd-

om

ändring

av

direktiv

ring av direktiv 2002/87/EG och

2002/87/EG och om upphävande

om upphävande

av

direktiv

av

direktiven

2006/48/EG

och

2006/48/EG och 2006/49/EG, i

2006/49/EG,

i

lydelsen

enligt

lydelsen

enligt

Europaparla-

Europaparlamentets

och

rådets

mentets

och rådets

direktiv

direktiv (EU) 2019/2034,

 

 

2014/59/EU,

koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag,

koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanter-

ingsdirektivet,

 

 

 

kreditinstitut: banker och kre-

kreditinstitut: banker och kre-

ditmarknadsföretag enligt lagen

ditmarknadsföretag enligt lagen

(2004:297) om bank- och finan-

(2004:297) om bank- och finan-

sieringsrörelse,

sieringsrörelse samt ett

sådant

 

värdepappersbolag

som

avses i

 

1 kap. 2 § första stycket 3 d lagen

 

(2014:968) om särskild

tillsyn

 

över kreditinstitut

och

värde-

pappersbolag,

krisavvärjande åtgärd:

a)en åtgärd för att undanröja väsentliga brister eller väsentliga hinder för återhämtning enligt 6 a kap. 6 och 7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse och 8 a kap. 7 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

b)en åtgärd för att undanröja eller minska väsentliga hinder för rekonstruktion eller avveckling enligt 3 kap. 3–5 och 12–24 §§,

118

SOU 2020:12

Författningsförslag

c)en åtgärd som enligt beslut av Finansinspektionen är en kris- avvärjande åtgärd enligt 15 kap. 2 c § lagen om bank- och finansier- ingsrörelse eller 25 kap. 2 c § lagen om värdepappersmarknaden,

d)ett beslut av Finansinspektionen om att tillsätta en tillfällig förvaltare enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 a kap. lagen om värdepappersmarknaden, eller

e)nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt 6 kap.,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för åter- hämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparla- mentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

kritisk verksamhet: en tjänst eller en transaktion som, om den upp- hörde, sannolikt skulle leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet,

kvalificerad insättning: en insättning enligt lagen om insättnings- garanti som inte är undantagen enligt 4 b eller 5 § den lagen,

kärnprimärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller vill- koren i artikel 28.1–28.4, 29.1–29.5 eller 31.1 i tillsynsförordningen, moderföretag: ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 a i tillsyns-

förordningen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finan- siellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

moderföretag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moder- holdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag som är hemmahörande i ett land utanför EES,

moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a)annat institut eller ett EES-institut, eller

b)finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding- företag som är etablerat i något land inom EES,

relevanta kapitalinstrument: övriga primärkapitalinstrument och supplementärkapitalinstrument,

119

FörfattningsförslagSOU 2020:12

resolutionsförfarande i tredjeland: en åtgärd som enligt rätten i ett land utanför EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett moderföretag i tredjeland, om åtgärden är jämförbar med sådana resolutionsåtgärder som får vidtas enligt denna lag i fråga om ändamål och förväntat resultat,

resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i krishanteringsdirektivet,

resolutionsåtgärd: någon av de åtgärder som anges i 12 kap. 1 §,

samordnande berörd myndighet: den berörda myndigheten i samma land inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma

land inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten, samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar

för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

supplementärkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterställda lån som uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsförordningen,

tillsynsförordningen: Europa-

tillsynsförordningen: Europa-

parlamentets och rådets förord-

parlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 575/2013 av den

ning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för

26 juni 2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och

värdepappers-

kreditinstitut och om ändring av

företag och om ändring av för-

förordning (EU) nr 648/2012,

ordning (EU) nr 648/2012,

 

 

tillsynskollegium: ett tillsyns-

tillsynskollegium: ett tillsyns-

kollegium enligt

artikel 116 i

kollegium

enligt artikel 116 i

kapitaltäckningsdirektivet,

kapitaltäckningsdirektivet eller

 

 

artikel 48

i värdepappersbolags-

 

 

direktivet,

 

tredjelandsinstitut: ett företag som har sitt huvudkontor i ett land utanför EES och som skulle vara ett institut om det var hemma-

hörande inom EES,

 

 

värdepappersbolag: ett

svenskt

värdepappersbolag: ett värde-

aktiebolag som har tillstånd att

pappersföretag enligt artikel 4.1.22

driva värdepappersrörelse

enligt

i värdepappersbolagsförordningen

lagen om värdepappersmarknaden,

som omfattas av det krav på start-

om det har tillstånd

 

kapital som anges i 3 kap. 6 §

120

SOU 2020:12Författningsförslag

a) för någon av de tjänster som

första stycket 2 lagen (2007:528)

anges i 2 kap. 1 § 3, 6, 7, 8 och 9

om värdepappersmarknaden,

den lagen,

 

b)att som sidotjänst förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 den lagen, eller

c)att som sidotjänst ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 den lagen, och

värdepappersbolagsdirektivet:

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om änd-

ring av

direktiven 2002/87/EG,

2009/65/EG,

2011/61/EU,

2013/36/EU,

2014/59/EU

och

2014/65/EU, i den ursprungliga

lydelsen,

 

 

 

 

värdepappersbolagsförord-

 

ningen:

Europaparlamentets

och

rådets förordning (EU) 2019/2033

av den 27 november 2019 om till-

synskrav

för

värdepappersföretag

och om ändring av förordningarna

(EU)

nr 1093/2010,

(EU)

nr 575/2013, (EU) nr 600/2014

och (EU) nr 806/2014, och

 

 

övriga primärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i artikel 52.1 i tillsynsförordningen.

121

FörfattningsförslagSOU 2020:12

27 kap.

13 §65

Avgiftsskyldiga ska betala årliga resolutionsavgifter. De samman- lagda resolutionsavgifterna för ett år ska uppgå till 0,05 procent av det totala underlag för samtliga avgiftsskyldiga som beräknas enligt 14 § (avgiftsunderlaget).

Om inte annat följer av tredje stycket fastställs den resolutions- avgift som en avgiftsskyldig ska betala i enlighet med förordningen

om resolutionsavgifter.

 

 

Det som i artiklarna 4.1, 6–9,

Det som i artiklarna 4.1, 6–9,

12.1, 14.2, 14.3, 14.6 och 17.2 i

12.1, 14.2, 14.3, 14.6 och 17.2 i

förordningen

om

resolutions-

förordningen om resolutions-

avgifter anges om metoden för

avgifter anges om metoden för

riskjustering av resolutionsavgift

riskjustering av resolutionsavgift

och om uppgiftsskyldighet, ska

och om uppgiftsskyldighet, ska

inte tillämpas för EES-filialer och

inte tillämpas för EES-filialer.

värdepappersbolag

som

omfattas

För EES-filialer ska riskjustering

av definitionen i

artikel 96.1 a

av resolutionsavgift ske i enlig-

eller b i tillsynsförordningen eller

het med de kriterier som anges i

som bedriver verksamhet nr 8 i

artikel 103.7 i krishanteringsdirek-

avsnitt A i bilaga I till

Europa-

tivet och föreskrifter som har

parlamentets

och rådets

direktiv

meddelats med stöd av 29 kap.

2004/39/EG, men som inte bedri-

1 § 8.

ver verksamheterna nr 3 eller 6 i

 

samma avsnitt i den bilagan. För

 

en sådan avgiftsskyldig ska risk-

 

justering av resolutionsavgift ske i enlighet med de kriterier som anges i artikel 103.7 i krishan- teringsdirektivet och föreskrifter som har meddelats med stöd av 29 kap. 1 § 8.

Resolutionsavgift ska betalas så länge som behållningen i resolu- tionsreserven vid utgången av det år avgiften avser understiger tre procent av de garanterade insättningarna.

65Senaste lydelse 2017:1312.

122

SOU 2020:12Författningsförslag

14 §

Avgiftsunderlaget är summan

Avgiftsunderlaget är summan

av den avgiftsskyldiges skulder

av den avgiftsskyldiges skulder

med avdrag för garanterade in-

med avdrag för garanterade in-

sättningar, skulder som anges i

sättningar, skulder som anges i

artikel 5.1 i förordningen om

artikel 5.1 i förordningen om

resolutionsavgifter och de skul-

resolutionsavgifter och de skul-

der som får ingå i den avgifts-

der som får ingå i den avgifts-

skyldiges kapitalbas enligt till-

skyldiges kapitalbas enligt tillsyns-

synsförordningen.

förordningen eller värdepappers-

 

bolagsförordningen.

Om inte annat följer av artikel 5.2–5.4 i förordningen om resolu- tionsavgifter, ska skulderna beräknas på det sätt som gäller för upp- tagande av skulder i balansräkning enligt lagen (1995:1559) om års- redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

123

Författningsförslag

SOU 2020:12

1.21Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2018:1219) om försäkrings- distribution att 1 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

9 §

I denna lag betyder

1.anknuten försäkringsförmedlare: en försäkringsförmedlare som har träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distri- buera försäkringsprodukter, om dessa produkter inte konkurrerar med varandra och avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansva- rigt för ren förmögenhetsskada enligt 4 kap. 16 §,

2.anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare: en sidoverksam försäkringsförmedlare som har träffat avtal med ett eller flera för- säkringsföretag eller försäkringsförmedlare om att distribuera sådana försäkringsprodukter som anges i 20 b och c, om avtalet innebär att försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren är ansvarig för ren förmögenhetsskada enligt 4 kap. 16 §,

3.behörig myndighet: en utländsk myndighet eller annat utländskt organ som har behörighet att besluta om tillstånd för eller registrer- ing av försäkringsförmedlare eller att utöva tillsyn över försäkrings- förmedlare,

4.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5.EES-försäkringsförmedlare: en utländsk försäkringsförmedlare vars hemland är ett annat land inom EES och som omfattas av för- säkringsdistributionsdirektivet,

6.ersättning: en provision, avgift eller annan betalning, inbegripet en ekonomisk ersättning av något slag eller eventuell annan finansiell eller icke-finansiell förmån eller ett incitament, som erbjuds eller betalas ut med avseende på försäkringsdistribution,

7.filial: en försäkringsförmedlares agentur eller filial som ligger i ett annat land inom EES än hemlandet,

8.försäkringsbaserad investeringsprodukt: en försäkring med ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller in- direkt exponerat mot marknadsvolatilitet, med undantag för

124

SOU 2020:12

Författningsförslag

a)skadeförsäkring,

b)livförsäkring där ersättning enligt avtalet endast betalas ut vid dödsfall eller vid invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funk- tionsnedsättning, och

c)pensionsförsäkring,

9.försäkringsdistributionsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistri- bution, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411,

10.försäkringsdistributör: en försäkringsförmedlare eller ett för- säkringsföretag,

11.försäkringsförmedlare: en fysisk eller juridisk person, med undan- tag för försäkringsföretag eller deras anställda, som mot ersättning bedriver försäkringsdistribution,

12.försäkringsförmedlare från tredjeland: en försäkringsförmedlare vars hemland inte omfattas av försäkringsdistributionsdirektivet,

13.hemland:

a)om försäkringsförmedlaren är en fysisk person, det land där förmedlaren har sin hemvist,

b)om försäkringsförmedlaren är en juridisk person, det land där förmedlarens säte ligger, eller, om förmedlaren enligt nationell rätt inte har något säte, det land där förmedlarens huvudkontor ligger,

14. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett före- tag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt infly- tande över ledningen av företaget,

15. nära förbindelser: det som avses i 1 kap. 14 § försäkrings- rörelselagen (2010:2043), med den skillnaden att det som anges där om försäkringsföretag i stället ska avse försäkringsförmedlare,

16. pensionsförsäkring: försäkringsavtal som har som främsta syfte att ge inkomst vid pensionering och som berättigar den försäkrade till vissa ersättningar,

17. professionell kund: en kund som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

18. rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys: sådan rådgivning som avses i 4 kap. 2 §,

19. rådgivning: tillhandahållande av en personlig rekommendation till en kund, antingen på kundens begäran eller på initiativ av för- säkringsdistributören, i fråga om ett eller flera försäkringsavtal,

125

FörfattningsförslagSOU 2020:12

20. sidoverksam försäkringsför-

20. sidoverksam försäkringsför-

medlare: en försäkringsförmedlare

medlare: en försäkringsförmedlare

– utom kreditinstitut och värde-

– utom kreditinstitut och värde-

pappersföretag enligt definitio-

pappersföretag enligt definitio-

nen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i

nen i artikel 4.1.1 och 4.1.2 i

Europaparlamentets och rådets

Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av

förordning (EU) nr 575/2013 av

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värde-

för kreditinstitut och värde-

pappersföretag och om ändring

pappersföretag och om ändring

av förordning (EU) nr 648/2012

av förordning (EU) nr 648/2012,

– som bedriver försäkringsdistri-

i den ursprungliga lydelsen – som

bution som sidoverksamhet, under

bedriver försäkringsdistribution

förutsättning att samtliga föl-

som sidoverksamhet, under för-

jande villkor är uppfyllda:

utsättning att samtliga följande

 

villkor är uppfyllda:

a)den har inte försäkringsdistribution som huvudsaklig yrkes- verksamhet,

b)den distribuerar bara vissa försäkringsprodukter som kom- pletterar en vara eller en tjänst, och

c)de berörda försäkringsprodukterna omfattar inte livförsäkring eller ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd kompletterar den vara eller tjänst som förmedlaren bedriver som huvudsaklig yrkes- verksamhet,

21. skadeförsäkring: en försäkring som är hänförlig till någon av de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen,

22. stora risker: det som avses i 3 kap. 16 § andra och tredje styckena försäkringsrörelselagen,

23. tjänstepensionsförsäkring: en livförsäkring som har samband med yrkesutövning och där utbetalning av försäkringsbelopp (en- gångsbelopp eller periodiska utbetalningar) beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkringar som meddelas som tillägg till sådana försäkringar,

24. svensk fysisk person och svensk juridisk person: en fysisk eller juridisk person vars hemland är Sverige,

25. varaktigt medium: ett medel som

a)gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till kunden personligen, på ett sätt som är tillgängligt för användning

126

SOU 2020:12

Författningsförslag

i framtiden under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

b)tillåter oförändrad återgivning av den bevarade informationen,

och

26. värdland: det land inom EES där en försäkringsförmedlare har en permanent närvaro eller ett etableringsställe eller tillhandahåller tjänster, och som inte är förmedlarens hemland.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

127

2 Inledning

2.1Uppdraget

Regeringen beslutade den 16 maj 2019 att ge en särskild utredare i upp- drag att lämna de förslag till lagändringar som krävs för att anpassa och komplettera svensk rätt till den nya EU-förordningen om till- synskrav för värdepappersföretag1 och genomföra det nya EU-direk- tivet om tillsyn av värdepappersföretag2. Enligt kommittédirektiven ska utredaren, i den utsträckning det nya EU-direktivet ger med- lemsstaterna möjlighet att i nationell rätt ställa upp mer långtgående krav eller anpassa bestämmelserna till nationella förhållanden, sträva efter att slå vakt om den svenska värdepappersmarknadens funktions- sätt. Det ska framför allt ske genom att analysera behovet av propor- tionalitet i olika avseenden, t.ex. i fråga om Finansinspektionens till- syn över värdepappersbolag och krav på bolagsstyrning, och genom att analysera behovet av att införa mer långtgående krav, t.ex. i fråga om rörliga ersättningar för anställda i värdepappersbolag.

I uppdraget ingår även att se över och analysera konsekvenserna av det nya regelverket i förhållande till den nuvarande ordningen som ger svenska värdepappersbolag möjlighet att, med tillstånd från Finansinspektionen, ta emot kunders medel på konto för att under- lätta värdepappersrörelsen, och ta ställning till om det finns skäl som motiverar att denna ordning behålls. Vidare ska utredningen ta fram en parallelluppställning, dvs. en förteckning över de bestämmelser som genomför respektive artikel i det nya EU-direktivet i svensk rätt.

Regeringens direktiv finns i bilaga 1.

1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

2Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU.

129

Inledning

SOU 2020:12

2.2Utredningens arbete

I utredningens arbete har deltagit experter från Finansdepartementet, Finansinspektionen, Max Matthiessen AB, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen. Arbetet har bedrivits på sed- vanligt sätt med regelbundna sammanträden med experterna. Under utredningstiden har fem sammanträden hållits, varav ett internat. Genom utredningens expert från Svenska Fondhandlareföreningen har i några frågor inhämtats synpunkter från en del värdepappersbolag.

Utredningen har, i enlighet med kommittédirektiven, samrått med Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12). I avsnitt 4.2 finns en kort redogörelse för den utred- ningens förslag.

130

3 Bakgrund

3.1Inledning

3.1.1Nuvarande kapitaltäckningsregler

Värdepappersbolag omfattas i dag på europeisk nivå av samma regel- verk om kapitaltäckning som kreditinstituten, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om till- synskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (”tillsynsförord- ningen”) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (”kapital- täckningsdirektivet”).

Kapitaltäckningsdirektivet har i huvudsak genomförts i svensk rätt genom lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (”tillsynslagen”), lagen (2014:966) om kapital- buffertar, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Tillsynslagen komplet- terar även tillsynsförordningen.

3.1.2Översyn av det nuvarande regelverket om kapitaltäckning

Europeiska kommissionen har, i samråd med Europeiska bankmyn- digheten (Eba) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyn- digheten (Esma), analyserat om det nuvarande regelverket har en lämplig utformning för värdepappersbolag. Analysen har utmynnat i slutsatsen att regelverket om kapitaltäckning behöver anpassas till värdepappersbolagens egenart och göras mer proportionerligt i för- hållande till värdepappersbolagens storlek, tjänster och grad av kom- plexitet.

131

Bakgrund

SOU 2020:12

Av det skälet har ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värde- pappersbolag tagits fram. Liksom för kreditinstituten består regel- verket av en förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värde- pappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (”värde- pappersbolagsförordningen”), och ett direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om till- syn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (”värdepappersbolagsdirektivet”).

Det nya regelverket om kapitaltäckning för värdepappersbolag täcker samma områden som reglerna i tillsynsförordningen och kapitaltäck- ningsdirektivet, men innebär en rad förändringar för värdepappers- bolagens del.

3.2De huvudsakliga förändringarna

3.2.1Ett nytt sätt att beräkna kapitalkraven

Dagens kapitaltäckningsregelverk är utformat med fokus på kredit- institutens verksamhet. Kapitalkraven anger minimikrav på hur mycket kapital av olika slag som institut måste hålla vid varje tidpunkt för att täcka risker i sina tillgångar. Det är i huvudsak risker för förlust i samband med utlåning (kreditrisk) men även marknadsrisker och operativa risker. En viktig komponent för att komma fram till vad som är tillräckligt kapital är värderingen av tillgångarna och riskerna i dem. Stora delar av regelverket utgörs därför av regler om värdering av olika tillgångsslag och riskerna i dem. De riskvägda tillgångarna ska sedan täckas av kapital i viss omfattning. Tillgångarna i fråga ut- görs till stor del av krediter (i vid bemärkelse) av olika slag, till olika motparter och med olika löptider, dvs. tillgångar som utgör en stor del av en banks balansräkning. Visserligen finns en del proportio- nalitetsregler och lättnader för värdepappersbolagen men själva ut- gångspunkten – relationen mellan kapital och riskvägda tillgångar, främst i form av krediter – är i flera delar inte särskilt relevant för värdepappersbolag, i synnerhet inte bolag som varken sysslar med kreditgivning eller egen handel med finansiella instrument.

132

SOU 2020:12

Bakgrund

Det nya kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag har därför en helt annan utgångspunkt. Det är fortfarande fråga om att bolaget ska ha tillräckligt kapital, men inte i förhållande till riskvägda tillgångar, utan i förhållande till de risker (kundrisker, marknads- risker m.fl.) som är förknippade med den verksamhet som är typisk för värdepappersbolag, t.ex. kapitalförvaltning, hantering av kunders order, egen handel och förvaring av kunders medel och finansiella instrument. I värdepappersbolagsförordningen finns regler för hur man beräknar omfattningen av de olika verksamheterna, som kallas K-faktorer i förordningen, och relationen till värdepappersbolagets kapitalbas.

Medan reglerna om vad värdepappersbolagets kapital ska vara till- räckligt i förhållande till är helt andra än reglerna för kreditinstitut, är reglerna om kapitalets kvalitet i många avseenden desamma. Det är i båda fallen fråga om att kapitalet ska ha en viss kvalitet och kapitalbasen ska bestå av kärnprimärkapital, övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål och supplementärkapital. Dessa delar av kapitalet definieras på samma sätt i tillsynsförordningen och i värde- pappersbolagsförordningen, med vissa avvikelser och undantag i värdepappersbolagsförordningen, se artikel 9.

3.2.2Inga krav på kapitalbuffertar och bruttosoliditet

I det nuvarande kapitaltäckningsregelverket ställs krav på instituten att ha extra kapitalbuffertar bestående av kärnprimärkapital för att stärka det finansiella systemets motståndskraft mot systemrisker. Det är fråga om kapitalkonserveringsbuffert, kontracyklisk kapital- buffert, systemriskbuffert och kapitalbuffertar för systemviktiga institut. Genom det nya kapitaltäckningsregelverket för värdepappers- bolag kommer buffertkraven inte längre att gälla för dessa, annat än i de undantagsfall då värdepappersbolaget är så stort och system- viktigt att det ska behandlas som ett kreditinstitut.1

Det nuvarande regelverket ställer också krav på att instituten ska ha en viss bruttosoliditet. Detta mått anger institutens egna kapital i förhållande till deras totala tillgångar, inklusive åtaganden utanför balansräkningen och oavsett risk. Tanken med detta mått är att ut-

1I svensk rätt kommer kraven att gälla även för värdepappersbolag med tillstånd att ta emot medel på konto och kreditgivning, eftersom de i detta hänseende behandlas som kreditinstitut, se avsnitt 5.3.

133

Bakgrund

SOU 2020:12

göra en säkerhetsspärr till de riskviktade kapitaltäckningskraven. Något krav på bruttosoliditet ställs dock inte på värdepappersbolag enligt de nya reglerna.

3.2.3Inga generella regler om bolagsstyrning

Liksom kapitaltäckningsregelverket för kreditinstitut ställer det nya regelverket för värdepappersbolag krav på företagens styrning, orga- nisation och riskhantering. En viktig skillnad är dock att bestämmel- serna i kapitaltäckningsdirektivet innehåller de grundläggande kraven för att ett företag ska få tillstånd att utöva verksamhet som kredit- institut. Bland dessa krav ingår krav på företagets ledning och orga- nisation. För värdepappersbolagens del återfinns dessa regler i MiFID och inte i värdepappersbolagsdirektivet. De regler i direktivet som finns avseende styrning och organisation är fokuserade på just risk- hantering och kapitaltäckning och inte på bolagsstyrning i allmänhet.

3.2.4Likviditetsregleringen

Liksom tillsynsförordningen innehåller värdepappersbolagsförord- ningen krav på bolagens likviditet. De nya reglerna innebär dock en förenkling i förhållande till de nuvarande reglerna. Ett värdepappers- bolag ska ha likvida tillgångar motsvarande en tredjedel av kravet baserat på fasta omkostnader. Ett värdepappersbolag kan tillfälligt, efter godkännande av den behöriga myndigheten, minska mängden likvida tillgångar.

3.2.5Företagsgrupper

Liksom i dagens kapitaltäckningsregler ska kraven enligt kapitaltäck- ningsreglerna för värdepappersbolag, tillämpas på gruppnivå, om ett värdepappersbolag ingår i en företagsgrupp. Enligt värdepappers- bolagsförordningen kan dock den behöriga myndigheten besluta att tillämpa vissa förenklingar och lättnader i kraven på tillräckligt enkla gruppstrukturer där det inte föreligger några väsentliga risker för kunder eller för marknaden som motiverar gruppbaserad tillsyn.

134

SOU 2020:12

Bakgrund

3.2.6Många likheter med de befintliga reglerna

För att hantera kraven på tillräckligt kapital finns i dagens kapital- täckningsregelverk en rad regler om offentliggörande av information om bolagets kapitalbas och metoder för att uppfylla kapitalkraven, hur tillsynen ska bedrivas både nationellt och i fråga om gränsöver- skridande företagsgrupper och lämpliga sanktioner vid överträdel- ser. Motsvarande regler finns även i kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag men anpassade efter det sätt på vilket de bolagen ska beräkna kapitalkraven. Exempelvis behöver små och icke-sam- manlänkade värdepappersbolag inte tillämpa kapitalkraven beräknade på K-faktorer. Kraven på riskhantering och tillsyn blir därför begrän- sade för sådana bolag.

135

4 Några allmänna utgångspunkter

4.1Anpassningar av svensk rätt

Förslag: Anpassningarna av svensk rätt till värdepappersbolags- direktivet och värdepappersbolagsförordningen ska huvudsakligen ske genom ändringar i befintliga lagar: lagen om värdepappers- marknaden, lagen om kapitalbuffertar och tillsynslagen.

EU-regler på nivå 1 (Europaparlamentets och rådets direktiv) ska genomföras genom bestämmelser i lag, utom i de fall ett sådant genomförande inte stämmer överens med dagens lagstiftnings- struktur, t.ex. regler om ersättningar och tillsynsmetoder.

För att åstadkomma ett direktivnära genomförande ska termer och begrepp som används i rättsakterna från EU också användas i svensk rätt.

Finansinspektionen ska vara den behöriga myndigheten enligt kapitaltäckningsreglerna för värdepappersbolag.

4.1.1Vilka lagar?

Det nuvarande kapitaltäckningsregelverket har för värdepappers- bolagens del genomförts i svensk rätt i huvudsak genom tillsynslagen, lagen om kapitalbuffertar och lagen om värdepappersmarknaden. I korthet kan sägas att regler som fokuserar på kapitaltäckning och tillsyn på det området finns i tillsynslagen medan regler om startkapital, bolagsstyrning och sanktioner finns i lagen om värdepappersmarkna- den. Lagen om kapitalbuffertar genomförde kapitaltäckningsdirekti- vets särskilda regler om olika kapitalbuffertar som saknar motsvarig- het i värdepappersbolagsdirektivet.

Det nya regelverket gäller specifikt för värdepappersbolag. Kredit- instituten berörs inte. För att skapa en enhetlig reglering för olika

137

Några allmänna utgångspunkter

SOU 2020:12

företagstyper utan att det påverkar reglerna som rör kreditinstituten, bör de nya reglerna genomföras inom ramen för den befintliga lag- strukturen, dvs. i fråga om regler som fokuserar på kapitaltäckning och tillsyn genom ändringar i tillsynslagen och i fråga om regler rörande startkapital, bolagsstyrning och sanktioner genom ändringar i lagen om värdepappersmarknaden. Vad gäller lagen om kapitalbuffer- tar ska flertalet värdepappersbolag utmönstras från tillämpnings- området för den lagen, se avsnitt 12.3 om de bolag på vilka lagen ska fortsätta tillämpas.

4.1.2Vilken nivå?

En utgångspunkt bör vara att en regel på nivå 1 i den europeiska regleringen (Europaparlamentets och rådets direktiv) bör genom- föras genom bestämmelser i lag. Vissa artiklar i direktivet är emeller- tid mycket detaljrika. Det gäller exempelvis bestämmelserna om värde- pappersbolagens ersättningspolicy och metoderna för den behöriga myndighetens tillsyn. I svensk rätt brukar regler på en sådan detal- jeringsnivå inte förekomma i lagtext, utan återfinns i stället i före- skrifter från regeringen och myndigheter. Här kan man tänka sig två olika lösningar. Antingen kan den lagregel som ska genomföra en viss artikel i direktivet utformas mer generellt och regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, bemyndigas att före- skriva närmare bestämmelser, eller så tas direktivets artiklar, i all sin ordrikedom, in som bestämmelser i lagen. En lösning med en gene- rellt utformad bestämmelse i lagen stämmer bättre överens med svensk lagstiftningstradition men har nackdelen att regleringen kommer att återfinnas på flera olika nivåer: den svenska lagen, nivå 2-regler från kommissionen och svenska myndighetsföreskrifter. Regelverk om ersättningssystem i finansiella företag har i tidigare lagstiftnings- ärenden ansetts lämpa sig mindre väl för en reglering i lag.1 I stället har Finansinspektionen bemyndigats att meddela föreskrifter om de åtgärder som berörda företag behöver vidta. Det är också den modell som har valts för de ersättningsregler och bestämmelser om metoder för tillsyn som i dag härrör från kapitaltäckningsregelverket.2 För att åstadkomma en sammanhållen svensk reglering vad gäller ersättningar

1Se prop. 2012/13:155 s. 260 f., prop. 2013/14:228 s. 182 och prop. 2015/16:170 s. 40 f.

2Se prop. 2013/14:228 s. 182 och 202 f.

138

SOU 2020:12

Några allmänna utgångspunkter

och metoder för tillsyn bör samma lösning väljas för värdepappers- bolagen (se vidare kapitel 8 och 9).

4.1.3Terminologi

Det nya kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag består av ett direktiv och en förordning som kommer att kompletteras av nivå 2-regler. Förordningen, och troligen flera av nivå 2-reglerna, kom- mer att vara direkt tillämpliga i svensk rätt. Dessa förordningar inne- håller och hänvisar till gemensamma termer och uttryck. Det skulle medföra problem för tolkningen och tillämpningen av regelverket om svensk lagstiftning skulle avvika alltför mycket från direktivet och förordningen. Detta i sig är ett skäl att följa terminologin i direk- tivet. Man bör även beakta förändringstakten i den europeiska lag- stiftningen. Under senare år har en mängd direktiv och förordningar på finansområdet antagits och ändrats. Även den kompletterande lagstiftningen (förordningar och direktiv från kommissionen) samt riktlinjer från Eba och Esma m.m. ändras i minst samma omfattning. Ett direktiv- och förordningsnära genomförande underlättar både anpassningen och tolkningen av de svenska reglerna i förhållande till de förändringar som sker på europeisk nivå. Utformningen av de svenska bestämmelserna bör därför överensstämma med direktivet så långt som det är möjligt.

4.1.4Den behöriga myndigheten

Finansinspektionen är i dag den behöriga myndigheten enligt de nu- varande kapitaltäckningsreglerna och bör fortsätta vara det även i fråga om kapitaltäckningsreglerna för värdepappersbolag.

4.2Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Delvis parallellt med denna utredning har det bedrivits annat utred- ningsarbete på samma och angränsande lagstiftningsområde. Som delar av det s.k. bankpaketet antog Europaparlamentet och råd et under våren

139

Några allmänna utgångspunkter

SOU 2020:12

2019 ändringar i tillsynsförordningen3 (”ändringsförordningen”) och kapitaltäckningsdirektivet4 (”ändringsdirektivet”). I bankpaketet ingår även ändringar i regelverket om hantering av banker i kris.5 Reger- ingen beslutade i december 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till ändringarna i regelverken. I december 2019 överlämnade Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12) sitt betänkande EU:s bankpaket om riskreducerande åt- gärder. Ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60).

När det gäller kapitaltäckningsregelverket föreslår den utred- ningen bl.a. följande (se SOU 2019:60 s. 15 f., 226 f., 239 f. och 271 f.). Ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding- företag ska kunna göras ansvarigt för kapitalkraven på gruppnivå. Det ska införas en skyldighet för dessa holdingföretag att ansöka om ett särskilt godkännande eller undantag från kravet på godkännande. Reglerna i fråga om det särskilda kapitalbaskravet ska ändras. Det ska införas ett särskilt kapitalbaskrav avseende bruttosoliditet, som ska utgöra ett parallellt krav till det riskvägda särskilda kapitalbas- kravet. Möjligheterna att inom ramen för kraven beakta risker som institutet utsätter det finansiella systemet för ska tas bort. Finans- inspektionens beslut avseende de särskilda kapitalbaskraven ska vara skriftliga. Vid sidan av dessa krav ska det införas riktlinjer för sär- skild kapitalbas som ska täcka risker och hantera framtida stress- scenarier som inte täcks av övriga delar av kapitalkraven. Det ska av lagen om värdepappersmarknaden framgå att Finansinspektionen har tillsyn över att ägare och ledningen i värdepappersbolag uppfyller lämplighetskraven i lagen. Vidare ska det av tillsynslagen framgå att

3Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) nr 648/2012.

4Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åt- gärder.

5Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/877 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlust- absorberings- och rekapitaliseringskapacitet och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om direktiv 98/26/EG.

140

SOU 2020:12

Några allmänna utgångspunkter

Finansinspektionen får besluta att en person som ingår i ledningen för ett finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holding- företag, som inte uppfyller lämplighetskraven för det, inte längre får ha en sådan position. Finansinspektionen ska också få kräva att en revisor eller en särskild granskare som åsidosatt sin rapporteringsskyl- dighet till Finansinspektionen ska bytas ut. Reglerna om ansvarigt före- tag på gruppnivå och om vilken myndighet som ska ha tillsyns- ansvaret på gruppnivå ska ändras.

Den utredningen föreslår att de bestämmelser som redogjorts för i föregående avsnitt ska träda i kraft den 29 december 2020. Ut- gångspunkten är att ändringarna i tillsynsförordningen ska börja till- lämpas den 28 juni 2021 (se artikel 3.2 i ändringsförordningen). I arti- kel 3.3–3.8 i ändringsförordningen finns undantag som i fråga om en rad artiklar föreskriver att bestämmelserna ska tillämpas från antingen en tidigare eller senare tidpunkt.

Eftersom värdepappersbolagen undantas från tillsynsförordningens och kapitaltäckningsdirektivets tillämpningsområde först genom värde- pappersbolagsförordningen är förslagen från Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder naturligen utformade med utgångspunkten att även värdepappersbolagen omfattas av regelver- ket. Som framgår av de följande kapitlen lämnar såväl förevarande utredning som Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder i flera avseenden lagförslag beträffande samma paragrafer. Det gäller bl.a. bestämmelserna om riskhantering och ingripande i 8 kap. 4 § respektive 25 kap. 1 d § lagen om värdepappersmarknaden samt bestämmelserna om krav och tillsynsansvar på gruppnivå i 3 och 4 kap. tillsynslagen. Förevarande utredning har utgått från gällande rätt vid utformningen av författningsförslagen. Det kommer därför sannolikt vara nödvändigt att i den fortsatta beredningen i dessa avseenden överväga förslagen från båda utredningarna. I de fall där det framstår som relevant har förevarande utredning som ambition att i författningskommentaren till aktuella lagrum notera att förslag även finns från Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder.

141

Några allmänna utgångspunkter

SOU 2020:12

4.3Terminologi i förslags- och bedömningsrutor

För att underlätta läsningen har utredningen valt att för EU-rätts- akterna använda kortformerna tillsynsförordningen, kapitaltäcknings- direktivet, värdepappersbolagsförordningen och värdepappersbolags- direktivet även när det gäller förslags- och bedömningsrutorna. I rutorna används också benämningen tillsynslagen för lagen (2014:968) om sär- skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. När det gäller övriga författningar avstår utredningen från att återge SFS-numret i rutorna.

142

5 Tillämpningsområdet

5.1Inledning

Värdepappersbolagsdirektivet och värdepappersbolagsförordningen är tillämpliga på värdepappersbolag. Vissa värdepappersbolag ska dock på grund av sin storlek, eller efter beslut av den behöriga myndig- heten, i vissa delar tillämpa samma regler som kreditinstitut. För en del andra värdepappersbolag, exempelvis bolag som ingår i en kon- cern där kapitaltäckningsregelverken för kreditinstitut eller för- säkringsföretag är tillämpliga, och vissa små värdepappersbolag, finns specialregler avseende vilket kapitaltäckningsregelverk som är till- lämpligt och i vilken omfattning. Även fondbolag och AIF-förval- tare omfattas till begränsad del av de nya reglerna. Slutligen kan ett svenskt värdepappersbolag få tillstånd att ta emot medel på konto vilket sätter bolag med ett sådant tillstånd i en särskild situation i förhållande till kapitaltäckningsregelverken. I detta kapitel behand- las de ändringar som behöver göras i svensk rätt för att anpassa den till värdepappersbolagsdirektivet och värdepappersbolagsförordningen vad gäller tillämpningsområdet.

5.2Värdepappersbolag

5.2.1Regleringen i direktivet och förordningen

Både värdepappersbolagsdirektivet och värdepappersbolagsförord- ningen är som huvudregel tillämpliga på den typ av företag som på EU-nivå benämns värdepappersföretag och i svensk rätt kallas värde- pappersbolag (se artikel 2.1 i direktivet och artikel 1.1 i förordningen). Värdepappersbolag är företag som har tillstånd att driva värdepappers- rörelse, dvs. verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet enligt lagen

143

Tillämpningsområdet

SOU 2020:12

om värdepappersmarknaden. Exempelvis får tillstånd ges för ut- förande av order på kunders uppdrag, portföljförvaltning, handel för egen räkning och investeringsrådgivning.

Från huvudregeln finns dock undantag. På värdepappersbolag som ägnar sig åt egen handel1 eller garantigivning2 och inte är en s.k. rå- varu- och utsläppsrättshandlare3, ett företag för kollektiva invester- ingar eller försäkringsföretag och har tillgångar som uppgår till minst 15 miljarder euro, på bolags- eller koncernnivå, ska tillsynsförord- ningen och delar av kapitaltäckningsdirektivet fortsätta att tillämpas.4 Detsamma gäller i de fall tillgångarna inte uppgår till minst 15 miljarder euro men uppgår till minst fem miljarder euro och den behöriga myndigheten, förenklat uttryckt, har bedömt bolaget som system- viktigt och därför har beslutat att tillsynsförordningen och viss reglering från kapitaltäckningsdirektivet ska tillämpas på bolaget.5 Den behöriga myndigheten kan också tillåta värdepappersbolag som ingår i en företagsgrupp som omfattas av gruppbaserad tillsyn i en- lighet med tillsynsförordningen och som ägnar sig åt egen handel eller garantigivning att i stället för de nya reglerna fortsätta att till- lämpa tillsynsförordningen och delar av kapitaltäckningsdirektivet.6

Det nuvarande kapitaltäckningsregelverket (tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet) är tillämpligt på kreditinstitut och vissa värdepappersbolag. Värdepappersbolag som inte har tillstånd att förvara kunders medel eller finansiella instrument7 och endast tillhandahåller en eller flera av investeringstjänsterna ta emot och vidarebefordra order, utföra order, portföljförvaltning eller invester- ingsrådgivning är dock undantagna från tillämpningsområdet, se artikel 4.1.2 c i tillsynsförordningen. Något sådant undantag finns inte i kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag. De nya reglerna kommer således att vara tillämpliga på samtliga värdepap- persbolag. Det finns dock undantagsregler för mindre bolag och för bolag som ingår i koncerner där andra kapitaltäckningsregler gäller för koncernen som sådan, se avsnitt 5.2.2.

12 kap. 1 § 3 lagen om värdepappersmarknaden.

22 kap. 1 § 6 lagen om värdepappersmarknaden.

3Se artikel 4.1.5 i värdepappersbolagsförordningen.

4Se artikel 1.2 a och b i värdepappersbolagsförordningen.

5Se artikel 1.2 c i värdepappersbolagsförordningen.

6Se artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen.

72 kap. 2 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden.

144

SOU 2020:12

Tillämpningsområdet

5.2.2Specialregler för små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag

Huvudregeln i värdepappersbolagsförordningen är att varje värde- pappersbolag för sig ska uppfylla kraven i delarna 2–7 i förordningen (se artikel 5). Enligt artikel 6.1 kan den behöriga myndigheten dock besluta att undanta små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag (se definitionen av dessa i artikel 12 i värdepappersbolagsförord- ningen) från kraven i del 2 och 3 (avseende det egna kapitalets sam- mansättning och storlek), del 4 (om koncentrationsrisker) samt del 6 och 7 (om offentliggörande och rapportering). Förutsättningarna för ett sådant beslut är att värdepappersbolaget är ett dotterbolag till ett företag som står under tillsyn på gruppnivå enligt tillsynsför- ordningen eller enligt artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, att både värdepappersbolaget i fråga och dess moderbolag står under tillsyn av samma medlemsstat, att övriga inblandade behöriga myn- digheter går med på det och att det egna kapitalet är fördelat på visst sätt mellan moder- och dotterbolag. Ett sådant värdepappersbolag kan även undantas från kraven i del 5 i tillsynsförordningen, om de ytterligare förutsättningar som anges i artikel 6.3 är uppfyllda. En motsvarande möjlighet till undantag, men enbart avseende del 6 i förordningen, finns i artikel 6.2 för dotterbolag till försäkringsbolag.

Förutsättningarna för den behöriga myndigheten att besluta om undantag och vad detta innebär framgår direkt av värdepappersbolags- förordningen och kräver inga lagstiftningsåtgärder.

5.2.3Genomförande i svensk rätt

Förslag: Tillsynslagen kompletteras med bestämmelser som

upplyser om att värdepappersbolag som uppfyller kriterierna i artikel 1.2 i värdepappersbolagsförordningen, samt värdepap- persbolag för vilka Finansinspektionen har fattat beslut enligt artikel 1.5 i samma förordning, ska tillämpa tillsynsförord- ningen och anger att de bestämmelser i tillsynslagen som gäller kreditinstitut ska tillämpas, och

145

Tillämpningsområdet

SOU 2020:12

ger Finansinspektionen rätt att, i enlighet med artikel 5 i värde- pappersbolagsdirektivet, besluta att tillsynsförordningen och de bestämmelser i tillsynslagen som gäller kreditinstitut ska tillämpas på ett värdepappersbolag.

Bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden, som i dag enbart hänvisar till tillsynsförordningen, kompletteras med hän- visningar till värdepappersbolagsförordningen för de värdepappers- bolag som inte omfattas av artikel 1.2 eller 1.5 i den förordningen.

I dag finns det inga svenska värdepappersbolag som har tillgångar som uppgår till minst 15 miljarder euro. Mot bakgrund av de befintliga värdepappersbolagens storlek och roll på den svenska marknaden är det antagligen inte aktuellt att av det skälet tillämpa tillsynsförord- ningen och kapitaltäckningsdirektivet på dessa bolag. Dock måste svensk rätt anpassas så att den överensstämmer med de nya reglerna och Finansinspektionen har möjlighet att fatta de beslut som an- kommer på en behörig myndighet.

Tillämpningsområdet för värdepappersbolagsförordningen kräver inga lagstiftningsåtgärder. Att den ska tillämpas på värdepappers- bolag, med undantag för vissa stora bolag, följer direkt av förord- ningen. Likaså följer av förordningen (artikel 1.5) Finansinspektio- nens rätt att tillåta värdepappersbolag, som ingår i en företagsgrupp som omfattas av gruppbaserad tillsyn i enlighet med tillsynsförord- ningen och som ägnar sig åt egen handel eller garantigivning, att

istället för de nya reglerna fortsätta att tillämpa tillsynsförordningen och de svenska regler som genomför kapitaltäckningsdirektivet. En bestämmelse som upplyser om detta bör dock tas in i lagen. I fråga om bestämmelserna i artikel 5 i värdepappersbolagsdirektivet, som ger rätt för den behöriga myndigheten att besluta att systemviktiga värdepappersbolag med tillgångar som uppgår till minst fem miljar- der euro ska tillämpa tillsynsförordningen och de svenska regler som genomfört kapitaltäckningsdirektivet, krävs lagstiftningsåtgärder. En bestämmelse som ger Finansinspektionen möjlighet att fatta sådana beslut bör tas in i tillsynslagen. Därutöver behöver ändringar ske i de paragrafer i lagen om värdepappersmarknaden som i dag hän- visar till tillsynsförordningen (se t.ex. 1 kap. 5 §) så att hänvisningarna görs till värdepappersbolagsförordningen för de värdepappersbolag som inte omfattas av någon av de ovan beskrivna specialreglerna.

146

SOU 2020:12

Tillämpningsområdet

Vad gäller värdepappersbolagsdirektivet bör bestämmelserna i till- synslagen justeras så att det görs en åtskillnad mellan kreditinstitut å den ena sidan och värdepappersbolag, som inte ska tillämpa tillsyns- förordningen och kapitaltäckningsdirektivet, å den andra. Regler- ingen är i dag utformad så att både värdepappersbolag och kreditinstitut är definierade som ”institut”.8

5.3Värdepappersbolag med tillstånd till inlåningskonton och kreditgivning

Förslag: Möjligheten för svenska värdepappersbolag att få till- stånd för att ta emot kunders medel på konto behålls. Sådana bolag ska definieras som kreditinstitut i tillsynslagen, och i lagen om värdepappersmarknaden ska anges att bestämmelserna om soliditet och riskhantering i 6 kap. 1–3 och 4–7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas i stället för motsvarande regler i lagen om värdepappersmarknaden. I den lagen ska också upplysas om att tillsynsförordningen gäller för dessa bolag.

5.3.1Bakgrunden till dagens regler

Enligt svensk rätt kan ett värdepappersbolag få tillstånd att ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen.9 Möjligheten att ta emot medel på konto är utformad som en sidotjänst och tillstånd får endast ges tillsammans med tillstånd till sidotjänsten att lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instru- ment.10 Att ta emot medel på konto är dock ingen sidotjänst enligt MiFID, där utgångspunkten tvärtom är att ett värdepappersföretag måste hålla kunders medel avskilda. Det är i stället fråga om en svensk nationell reglering. Den svenska regleringen är utformad så att de krav som ställs på startkapital för värdepappersbolag med detta tillstånd är desamma som ställs på kreditinstituten.11 Möjligheten för värde-

81 kap. 2 § första stycket 2 tillsynslagen.

9Se 2 kap. 2 § första stycket 8 lagen om värdepappersmarknaden.

102 kap. 2 § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden.

113 kap. 6 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden.

147

Tillämpningsområdet

SOU 2020:12

pappersbolag att ta emot medel på konto har funnits i svensk rätt under lång tid, åtminstone sedan 1970-talet. När svensk rätt började anpassas till den europeiska regleringen på området uppmärksam- mades avvikelsen mot både MiFID och dess föregångare ISD.12 Enligt förarbetena till de lagändringar som anpassade svensk rätt till den europeiska regleringen var dock möjligheten att använda sig av inlåningskonton av stor betydelse för de svenska värdepappers- bolagen och möjligheten att hålla sådana konton har därför behållits.13 I prop. 1994/95:50 behandlades utförligt frågan om värdepappers- bolagens möjlighet att ta emot medel på konto i förhållande till den europeiska regleringen av kreditinstitut. Det konstaterades att ”någon allmängiltig och sammanhållen definition av begreppet kreditinstitut inte finns i svensk lagstiftning. Begreppet definieras i stället i de olika lagar där det används utifrån regleringens ändamål”.14 Den definition av kreditinstitut som man då hade att förhålla sig till återfanns i det s.k. första banksamordningsdirektivet (77/780/EEG). Enligt det direktivet var ett kreditinstitut ”ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning”, dvs. i sak samma definition av kreditinstitut som i dagens tillsynsförordning. Lagstif- taren konstaterade då att det skulle innebära flera nackdelar om värde- pappersbolagen inte längre skulle kunna ta emot medel på konto. Det skulle innebära betydande störningar och svårigheter för bolagen av såväl finansiellt som praktiskt slag. Det skulle också kunna leda till att bolagen skulle komma att överväga att byta verksamhetsform och söka tillstånd att bedriva rörelsen i bankform (dvs. utan de begräns- ningar i inlånings- och kreditgivningsverksamheten som följer av värde- pappersbolagsreglerna). Slutsatsen blev att utformningen av regler- ingen skulle ske på ett sätt som beaktade den svenska marknadens särskilda förhållanden. Detta skulle, enligt samma förarbeten, kunna uppnås om det för värdepappersbolag som bedrev sådan verksamhet infördes regler som uppfyllde kraven för kreditinstitut i europarätts- lig mening. Bolagen i fråga skulle då ”bli att anse som kreditinstitut enligt EG-direktiven”. En av de anpassningar som gjordes var att höja kravet på startkapital för dessa bolag, och det framhölls att bolagen

12Direktivet 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet.

13Se prop. 1994/95:50 s. 97 f. och prop. 2006/07:115 s. 326.

14Prop. 1994/95:50 s. 101.

148

SOU 2020:12

Tillämpningsområdet

skulle anmälas för införande på den gällande listan över företag som i de olika länderna klassificeras som kreditinstitut.15

5.3.2Behoven av inlåningskonton i dag

Utredningen har haft kontakt med några av de värdepappersbolag som i dag har den aktuella tillståndskombinationen.16 Enligt bolagen fyller möjligheten att hålla inlåningskonton en viktig funktion och är en förutsättning för att på ett effektivt sätt hantera kunders depåer och värdepapperstransaktioner över depåerna. I synnerhet när kun- derna har kredit för värdepappershandel. Krediterna lämnas på de inlåningskonton som är kopplade till kundernas depåer, och in- låningen utgör en av finansieringskällorna för kreditgivningen. Om bolagen inte längre kunde tillhandahålla inlåningskonton skulle denna del av verksamheten behöva organiseras om i grunden, både vad gäller den praktiska hanteringen och finansieringen. Även vid primärmark- nadstransaktioner – när bolaget är emissionsinstitut och bolagets kunder tecknar sig i emissionen – underlättar inlåningskonton verk- samheten eftersom inlånade medel då kan användas för bolagets lik- viditetshantering. Möjligheten att hålla inlåningskonton och krediter innebär att bolagens verksamhet avseende handel med värdepapper över depå kan konkurrera med bankernas motsvarande verksamhet. Om tillståndskombinationen inte längre skulle vara möjlig skulle som nämnts hanteringen och finansieringen fördyras vilket i sin tur skulle riskera att försämra konkurrensen i detta marknadssegment och några av bolagen har anfört att de skulle överväga att söka till- stånd som bank om möjligheten att hålla inlåningskonton försvann. Behoven av inlåningskonton synes således vara desamma som i tidi- gare lagstiftningsärenden, och så även konsekvenserna av att möjlig- heten togs bort.

5.3.3Inlåningskonton i förhållande till de nya reglerna

Ett värdepappersbolag som tar emot inlåning och lämnar krediter omfattas av definitionen av kreditinstitut i artikel 4.1.1 a i tillsyns- förordningen. Frågan om sådana värdepappersbolag omfattas av för-

15Prop. 1994/95:50 s. 99 f.

16Det finns i dag fyra sådana bolag i Sverige.

149

Tillämpningsområdet

SOU 2020:12

ordningen på denna grund har dock inte haft någon större betydelse eftersom sådana värdepappersbolag i vart fall har omfattats på grund av artikel 4.1.2 i förordningens tidigare lydelse. Frågan kompliceras dock på grund av de ändringar i tillsynsförordningen som görs genom artikel 62 i värdepappersbolagsförordningen. I tillsynsförordningens nya lydelse definieras begreppet ”institut” (på vilka tillsynsförord- ningen är tillämplig) i artikel 4.1.3 numera som ”ett kreditinstitut som har auktoriserats enligt artikel 8 i [kapitaltäckningsdirektivet] eller ett företag som avses i artikel 8a.3 i det direktivet”. Det bör i sam- manhanget nämnas att det finns en undantagsregel i kapitaltäcknings- direktivet, artikel 9.2, som innebär att ett företag kan bedriva inlå- ningsverksamhet utan att vara kreditinstitut, förutsatt att företaget står under nationell reglering till skydd för insättare och investerare. Innebörden av den artikeln torde vara att exempelvis värdepappers- bolagen i fråga kan bedriva inlåningsverksamhet utan att ha tillstånd enligt artikel 8 i kapitaltäckningsdirektivet. Värdepappersbolagen i fråga har fått tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden, medan artikel 8 i kapitaltäckningsdirektivet i svensk rätt tycks ha genomförts genom bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det går således inte att säga att bolagen har ”auktoriserats enligt arti- kel 8” i kapitaltäckningsdirektivet. Det är möjligt att man ska tolka den nya definitionen av institut i tillsynsförordningen som alla kredit- institut, oavsett om de har fått tillstånd enligt artikel 8 eller omfattas av nationell lagstiftning så att de enligt artikel 9.2 är undantagna från tillståndsplikten. Det framstår dock som en något djärv tolkning utan stöd i direktivets ordalydelse. Om tillståndskombinationen in- låningskonton och kreditgivning fortsatt ska tillåtas för värdepap- persbolag bör också förutsättas att, liksom i dag, tillsynsförordningen tillämpas på bolagen. För att undanröja eventuella tveksamheter bör i sådana fall en lagregel utformas så att den uttryckligen anger att tillsynsförordningen ska tillämpas på bolagen i fråga.

Ett alternativ är att utmönstra möjligheten för värdepappersbolag att ta emot inlåning. Man kan fråga sig om det är rätt att ett företag som huvudsakligen ägnar sig åt värdepappersrörelse ska följa de kapitaltäckningsregler som primärt är avsedda för en helt annan typ av företag (banker) bara för att företaget använder inlåningskonton i stället för klientmedelskonton för att hantera kunders transak- tioner. Det kan ifrågasättas dels om det principiellt är rätt, dels om det är rätt i förhållande till EU-reglerna.

150

SOU 2020:12

Tillämpningsområdet

Från principiella utgångspunkter kan man konstatera att de nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersbolag är utformade för just den typ av verksamhet som värdepappersbolag ägnar sig åt. Exem- pelvis beror kraven på kapitalbasens storlek på faktorer såsom för- valtat kapital, omfattningen av kundorder och daglig handelsvolym. Om ett värdepappersbolag som tar emot kunders medel på konto tillämpade tillsynsförordningen i stället för värdepappersbolagsförord- ningen skulle dessa, för värdepappersbolagens verksamhet special- anpassade krav, inte gälla för bolaget. Å andra sidan finns denna diskrepans också för de banker som har tillstånd till värdepappers- rörelse. Bankerna kommer även i fortsättningen att omfattas av kapitaltäckningsreglerna för kreditinstitut oavsett hur omfattande värdepappersrörelsen är i förhållande till den traditionella bankverk- samheten. Principiellt bör det inte göras någon åtskillnad mellan en bank som huvudsakligen ägnar sig åt värdepappersrörelse och ett värde- pappersbolag som tillhandahåller inlåningskonton. Avgörande är att båda företagen tar emot inlåning från allmänheten och kapitaltäck- ningsreglerna för kreditinstitut är utformade bl.a. för att säkra kun- dernas möjlighet att få tillbaka sina pengar. Det är därför relevant att tillämpa reglerna både på banker och på värdepappersbolag med till- stånd att ta emot medel på konto. Man kan också konstatera att enligt de nya reglerna ska reglerna för kreditinstitut tillämpas på värde- pappersbolag över en viss storlek och på bolag som den behöriga myndigheten anser systemviktiga (se avsnitt 5.2.1). EU-regleringen utgår således från att det i vissa fall är lämpligt att tillämpa reglerna för kreditinstitut även på värdepappersbolag.

En annan fråga är som sagt om detta är korrekt i förhållande till EU-reglerna. Ett svenskt värdepappersbolag med den aktuella till- ståndskombinationen är, åtminstone vid första anblicken, EU-rätts- ligt både ett kreditinstitut (enligt definitionen i artikel 4.1.1 a i till- synsförordningen) och ett värdepappersföretag (enligt definitionen i artikel 1.1 i värdepappersbolagsförordningen). Dock säger definitionen i artikel 1.1 i värdepappersbolagsförordningen att denna är tillämplig på värdepappersföretag som har fått tillstånd enligt MiFID II. Som nämnts är tillståndet för inlåningskonton inte ett tillstånd enligt MiFID II, vilket innebär att när ett företag får ett tillstånd för in- låningskonto, får företaget inte tillstånd som ”värdepappersföretag enligt MiFID II”. Detta synsätt överensstämmer också med hur frågan

151

Tillämpningsområdet

SOU 2020:12

har hanterats i tidigare lagstiftningsärenden.17 Det finns således var- ken några principiella eller EU-rättsliga hinder mot att det i svensk rätt även i fortsättningen ska vara möjligt för ett värdepappersbolag att få tillstånd att ta emot medel på konto, förutsatt att bolagen till- lämpar tillsynsförordningen. Liksom tidigare är kreditinstitut i svensk rätt i sig ingen verksamhetsform som ett företag kan söka tillstånd för, utan olika verksamhetsformer som t.ex. bank och kreditmark- nadsbolag har i lagstiftningen samlats under paraplybegreppet kredit- institut. Också värdepappersbolag med tillstånd till kreditgivning och att ta emot medel på konto ska liksom tidigare betraktas som kreditinstitut i begränsad mening.18 På grund av de ändringar som skett i tillsynsförordningen avseende definitionerna av institut och kreditinstitut bör det faktum att tillsynsförordningen ska tillämpas följa av en uttrycklig svensk lagregel, se ovan. Detta innebär givetvis inte att ett sådant bolag kan bedriva samma typ av verksamhet som andra kreditinstitut, t.ex. banker. Ett värdepappersbolag får ta emot kunders medel på konto enbart för att underlätta värdepappersrörel- sen, och kreditgivningen får endast ske för att kunden, genom värde- pappersbolaget ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument. Dessa begränsningar följer av lagen om värde- pappersmarknaden.

Det kommer dock att innebära stora skillnader mellan värde- pappersbolag som tar emot medel på konto och värdepappersbolag som tar emot medel med redovisningsskyldighet; den förra kategorin ska tillämpa de nuvarande reglerna i tillsynsförordningen medan den senare kategorin ska tillämpa de nya reglerna i värdepappersbolags- förordningen. Det är möjligt att värdepappersbolag som i dag har tillstånd att ta emot medel på konto av den anledningen väljer att avstå från detta tillstånd och i stället, om de inte redan har det, söker tillstånd för att ta emot medel med redovisningsskyldighet. Men detta bör vara upp till varje bolag att bedöma.

När kapitaltäckningsreglerna för värdepappersbolag genomförs i svensk rätt uppstår ett behov av att skilja ut de värdepappersbolag som ska tillämpa de regler i tillsynslagen som gäller för kreditinstitut från övriga värdepappersbolag. I lagen om värdepappersmarknaden bör därför införas en bestämmelse i 8 kap. som innebär att bestäm- melserna om styrning och kontroll i lagen om bank- och finansier-

17Prop. 1994/95:50 s. 99 och prop. 2006/07:115 s. 326.

18Se prop. 1994/95:50 s. 99.

152

SOU 2020:12

Tillämpningsområdet

ingsrörelse samt tillsynslagens bestämmelser om kreditinstitut ska tillämpas på värdepappersbolag med tillstånd för kreditgivning och inlåningskonton. För att undanröja eventuella tveksamheter om till- synsförordningens tillämpning bör bestämmelsen också ange att den förordningen ska tillämpas.

Möjligheten för ett värdepappersbolag att ta