Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 17 september 2020

Utökning av och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 18 december 2014 kommittédirektiv om större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (dir. 2014:157). En kommitté i form av en delegation inrättades med uppdraget att verka för detta. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen att Delegationen för unga och nyanlända även skulle främja att lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten ingås mellan och genomförs av Arbetsförmedlingen och kommunerna (dir. 2015:68). Den 16 februari 2017 fick delegationen bland annat förlängd utredningstid samt ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan olika aktörer som har betydelse för nyanländas, företrädesvis nyanlända ungdomars, möjlighet att etablera sig i arbetslivet (dir. 2017:20). Regeringen har därefter den 17 maj 2018 förlängt utredningstiden och beslutat att uppdraget i sin helhet ska slutredovisas den 28 februari 2021 och då även beslutat att delegationen löpande ska informera Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om sitt arbete. I sin slutredovisning av uppdraget ska delegationen särskilt beskriva hur målet har uppnåtts om hur de nya arbetsformer som utvecklats till följd av delegationens arbete ska kunna integreras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet (dir. 2018:39).

I den rådande ekonomiska nedgången på grund av sjukdomen covid-19 har arbetslösheten bland unga och nyanlända ökat. Dessa individer är särskilt utsatta på arbetsmarknaden och i behov av stöd från kommuner och Arbetsförmedlingen. Samtidigt pågår en reformering av Arbetsförmedlingens verksamhet, vilket medför viss osäkerhet om formerna för samverkan i den nya organisationen. Sammantaget finns det behov av att förlänga delegationens uppdrag.

Uppdraget utökas på så sätt att delegationen inom ramen för uppdraget ska hålla sig informerad om det pågående arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen. Delegationen ska också löpande vid behov anpassa verksamheten på ett sådant sätt att den syftar till att skapa goda förutsättningar för samverkan efter det att de huvudsakliga regeländringarna i samband med reformeringen har trätt i kraft. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 31 december 2021.

(Arbetsmarknadsdepartementet)