Tilläggsdirektiv till Ställföreträdarutredningen (Ju 2019:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiv om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (dir. 2019:44). Utredningen har antagit namnet Ställföreträdarutredningen. Uppdraget skulle redovisas senast den 24 februari 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 23 april 2021.

(Justitiedepartementet)