Finansutskottets betänkande

2020/21:FiU50

 

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i bl.a. lagen om värdepappersmarknaden, lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen om kapitalbuffertar. Förslagen syftar till att genomföra ett nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till EU:s värdepappers­bolagsförordning, och EU:s värdepappers­bolagsdirektiv genomförs i svensk rätt.

Förslagen innebär i huvudsak att

      nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav för värdepappersbolag ska införas

      bestämmelserna om bolagsstyrning, riskhantering och ersättningar i värdepappersbolag bättre ska anpassas till verksamheten i sådana bolag

      bestämmelserna om tillsyn samt ingripande mot bl.a. värdepappersbolag ska anpassas till det nya kapitaltäckningsregelverket

      det ska göras vissa anpassningar av bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2021.

 

Behandlade förslag

Proposition 2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

4. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),

5. lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

6. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

7. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

8. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

9. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

10. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

11. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

12. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

13. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

14. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

15. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

16. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

17. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

18. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,

19. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,

20. lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

21. lag om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

22. lag om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

23. lag om ändring i lagen (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,

24. lag om ändring i lagen (2021:000) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

25. lag om ändring i lagen (2021:000) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:173 punkterna 1–25.

 

Stockholm den 25 maj 2021

På finansutskottets vägnar

Åsa Westlund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Åsa Westlund (S), Elisabeth Svantesson (M), Gunilla Carlsson (S), Edward Riedl (M), Oscar Sjöstedt (SD), Emil Källström (C), Ulla Andersson (V), Jan Ericson (M), Dennis Dioukarev (SD), Ingela Nylund Watz (S), Jakob Forssmed (KD), Ingemar Nilsson (S), Mats Persson (L), Charlotte Quensel (SD), Karolina Skog (MP), Magdalena Schröder (M) och Björn Wiechel (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2020/21:173 Nya kapital­täcknings­­regler för värdepappersbolag. Förslagen syftar till att genomföra ett nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till EU:s värdepappersbolagsförordning, och EU:s värdepappers­bolagsdirektiv genomförs i svensk rätt.

Regeringen föreslår i huvudsak att

      nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav för värdepappersbolag ska införas

      bestämmelserna om bolagsstyrning, riskhantering och ersättningar i värdepappersbolag bättre ska anpassas till verksamheten i sådana bolag

      bestämmelserna om tillsyn samt ingripande mot bl.a. värdepappersbolag ska anpassas till det nya kapitaltäckningsregelverket

      det ska göras vissa anpassningar av bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn.

I fråga om 25 kap. 1 d § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 2 kap. 1 § och 27 kap. 13 § lagen (2015:1016) om resolution tas det i propositionen in två ytterligare förslag till ändringar (avsnitten 2.24 och 2.25) med anledning av de ändringar i dessa paragrafer som föreslås i propositionen Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris (prop. 2020/21:155). Regeringen anser att dessa ändringar författningstekniskt och även i övrigt är av sådan art att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte begärts in i fråga om dessa förslag.

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Den 25 januari 2018 hade utskottet en överläggning med regeringen om dels kommissionens förslag till förordning om tillsynskrav för värdepappers­företag och ändring av förordning (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010 (COM(2017) 790), dels kommissionens förslag till direktiv om tillsynskrav för värdepappersföretag och ändring av direktiv 2013/36/EU och 2014/65/EU (COM(2017) 791), se fakta-PM 2017/18:FPM43. Förslagen subsidiaritetsprövades av utskottet den 1 februari 2018. Utskottet ansåg att förslagen inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Bakgrund

Europeiska kommissionen har i samråd med Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) analyserat om det nuvarande regelverket har en lämplig utformning för värdepappersföretag. Slutsatsen blev att regelverket om kapitaltäckning behöver anpassas till värdepappersföretagens egenart och göras mer proportionerligt i förhållande till värdepappersföretagens storlek, tjänster och grad av komplexitet.

Det nya regelverket om kapitaltäckning för värdepappersföretag täcker samma områden som tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet men innebär en rad förändringar för värdepappersföretagens del. Vissa stora och systemviktiga värdepappersföretag ska inte tillämpa det nya regelverket utan i stället fortsätta att tillämpa tillsynsförordningen och de nationella regler som genomför kapitaltäckningsdirektivet.

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i bl.a. lagen om värdepappersmarknaden, lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen om kapitalbuffertar. Genom förslagen anpassas svensk rätt till EU:s värdepappers-bolagsförordning och EU:s värdepappersbolagsdirektiv genomförs i svensk rätt.

 

Propositionen

Allmänna utgångspunkter

Termer och uttryck i de bestämmelser som föreslås bör enligt regeringen så nära som möjligt ansluta till de termer och uttryck som används i värde­pappersbolagsförordningen och värdepappersbolagsdirektivet, om det inte finns skäl för att använda andra termer och uttryck med hänsyn till att samma termer och uttryck med en annan innebörd används i bestämmelser som kompletterar tillsynsförordningen eller genomför kapitaltäckningsdirektivet.

Hänvisningar till EU-förordningar i de bestämmelser som föreslås ska vara dynamiska, dvs. avse förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Hänvisningar till EU-direktiv i de bestämmelser som föreslås ska vara statiska, dvs. avse direktivet i en viss angiven lydelse, om de ger lagtexten ett materiellt innehåll, och i övrigt ska de vara dynamiska.

Finansinspektionen föreslås vara behörig myndighet enligt värdepappers­bolagsförordningen.

Tillämpningsområdet för det nya regelverket

Värdepappersbolag

Regeringen föreslår att de värdepappersbolag som ska tillämpa tillsynsförord­ningen i tillsynslagen definieras som kreditinstitut.

Enligt värdepappersbolagsdirektivet ska Finansinspektionen under vissa förhållanden få besluta att tillsynsförordningen ska tillämpas för vissa värdepappersbolag vars konsoliderade tillgångar, beräknade som ett genom­snitt för den senaste sammanhängande tolvmånadersperioden, motsvarar minst 5 miljarder euro.

För värdepappersbolag som inte ska tillämpa tillsynsförordningen ska det med kapitalbas och startkapital i lagen om värdepappersmarknaden avses detsamma som i värdepappersbolagsförordningen.

Värdepappersbolag med tillstånd att ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen

Regeringen anser att värdepappersbolag även i fortsättningen bör ha möjlighet att ha tillstånd att ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen. Sådana värdepappersbolag ska tillämpa bestämmel­serna om kapitaltäckning i lagen om bank- och finansieringsrörelse i stället för motsvarande bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden. Denna typ av värdepappersbolag ska också tillämpa tillsynsförordningen.

Startkapital och kapitalkrav under pågående verksamhet

Enligt värdepappersbolagsdirektivet ska kravet på startkapital för värde­pappersföretag med tillstånd för handel för egen räkning och för garantiverksamhet för finansiella instrument eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande vara minst 750 000 euro. Värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot och vidarebefordra order, utföra order på kunders uppdrag, portföljförvaltning, investeringsrådgivning eller placering av finansiella instrument utan fast åtagande och som inte har tillstånd att förvara kunders finansiella instrument eller ta emot medel med redovisningsskyldighet, ska ha ett startkapital som motsvarar minst 75 000 euro. Övriga värdepappersbolag, inklusive bolag med tillstånd för drift av MTF-plattformar, ska ha ett startkapital som motsvarar minst 150 000 euro.

Bolagsstyrning och riskhantering

Kraven på individuell nivå

Regeringen föreslår att bestämmelserna om styrning och riskhantering i lagen om värdepappersmarknaden ska kompletteras så att även de risker som ett värdepappersbolag utsätter eller kan utsätta andra för ska identifieras, mätas, styras, rapporteras, kontrolleras och täckas. Termerna kreditrisker och operativa risker ska ersättas med kundrisker respektive företagsrisker. Bestämmelsen om genomlysning ska kompletteras så att den även omfattar ansvarskedjorna inom ett värdepappersbolag.

Små och icke sammanlänkade värdepappersbolag ska inte omfattas av bestämmelserna med krav på soliditet och kapitalutvärdering, kraven på riskhantering och därmed sammanhängande organisatoriska krav, bestämmelsen om ersättningssystem samt bestämmelserna om tillämpningen av dessa regleringar.

Kraven på koncernnivå

Regeringen föreslår att det tas in en definition av termen värdepappersinriktat holdingföretag i lagen om värdepappersmarknaden. Bestämmelsen i samma lag om vilka parter som får ingå avtal om koncerninternt finansiellt stöd ska även gälla för värdepappersinriktade holdingbolag.

Ersättningar till vissa personalkategorier

Regeringen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden tas in en uttrycklig bestämmelse om att ett värdepappersbolag ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering. Kravet ska inte gälla små och icke sammanlänkade värdepappersbolag.

Bestämmelsen i lagen om värdepappersmarknaden om att den rörliga ersättningen till en anställd vars funktion eller totala ersättningsnivå innebär att han eller hon kan ha en väsentlig inverkan på ett värdepappersbolags riskprofil inte ska få vara större än den fasta ersättningen (s.k. maximikvot), bör behållas.

Tillsyn

Befogenhet att kräva information och utföra platsundersökningar

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska få begära upplysningar även från

      företag som står under tillsyn enligt artikel 7 i värdepappersbolags­förordningen

      företag som ingår i en värdepappersföretagskoncern som omfattas av ett beslut enligt artikel 8 i värdepappersbolagsförordningen

      samtliga dotterföretag till ett värdepappersinriktat holdingföretag

      företag som fått i uppdrag av ett sådant företag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner

      anställda i värdepappersinriktade holdingföretag

      anställda i företag som av ett värdepappersinriktat holdingföretag fått i uppdrag att utföra visst arbete eller vissa funktioner.

Finansinspektionen ska få göra platsundersökningar även hos värdepappers­inriktade holdingföretag, företag som av ett sådant holdingföretag fått i uppdrag att utföra visst arbete eller vissa funktioner och företag som omfattas av Finansinspektionens tillsyn över att kraven i artikel 7 i värdepappers­bolagsförordningen eller villkoren i gruppkapitaltestet är uppfyllda.

I lagen om värdepappersmarknaden ska det förtydligas att Finans­inspektionen, innan den genomför en undersökning hos ett utländskt värdepappersföretag hemmahörande i ett land inom EES som inrättat filial i Sverige, är skyldig att samråda med behörig myndighet i företagets hemland.

Tillsynsansvarig myndighet för värdepappersföretagskoncerner

Regeringen föreslår att Finansinspektionen under vissa förutsättningar ska utöva tillsyn över att kraven enligt artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, eller att villkoren i gruppkapitaltestet enligt samma förordning, är uppfyllda.

Finansinspektionen ska få möjlighet att i vissa fall som rör värdepappers­företagskoncerner komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om att en annan behörig myndighet än den som normalt följer av reglerna ska utöva tillsynen enligt artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen. En sådan överenskommelse ska förutsätta att det är olämpligt att den normalt sett behöriga myndigheten ansvarar för tillsynen med beaktande av de berörda värdepappersföretagen och betydelsen av deras verksamhet i de relevanta länderna inom EES.

Tillsynen över tillstånd att använda interna modeller

Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett värdepappersbolag uppfyller ställda krav för att få tillstånd att använda de interna modellerna i värdepappersbolagsförordningen. Vid bedömningen ska inspektionen särskilt beakta förändringar i värdepappersbolagets affärs­verksamhet och hur interna modeller används på nya produkter.

Samarbete och informationsutbyte

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska få hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till EBA för tvistlösning även i en sådan situation som avses i artikel 13.5 i värdepappersbolagsdirektivet. Vidare ska Finansinspektionen få hänskjuta frågor till EBA när det uppstått oenighet om tillsynskollegiernas funktion även i en sådan situation som anges i artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet.

Regeringen föreslår vidare att en styrelseledamot eller befattningshavare hos ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som enligt värdepappersbolagsförordningen ska lämna uppgifter inte obehörigen får röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande företagets intresse.

Ett värdepappersinriktat holdingföretag ska vara skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersök­ningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställan av en annan stat eller en mellanfolklig domstol eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Sanktioner och andra ingripanden

Regeringen föreslår att bestämmelserna om ingripanden i lagen om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas vid ingripanden mot någon som ingår i styrelsen för ett värdepappersbolag som ska tillämpa tillsynsförordningen eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem.

Finansinspektionen ska få ingripa enligt tillsynslagen mot institut, andra företag och värdepappersinriktade holdingföretag också på grund av över­trädelser av värdepappersbolagsförordningen.

Särskilt kapitalbaskrav

I tillsynslagen ska det tas in en ny bestämmelse om särskilt kapitalbaskrav för värdepappersbolag. Finansinspektionen ska under vissa förutsättningar besluta om ett sådant särskilt kapitalbaskrav. Beslutet ska vara skriftligt och grunda sig på översyn och utvärdering av värdepappersbolaget. Finans­inspektionen ska få avstå från att fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om värdepappersbolaget gör rättelse eller om en annan myndighet har vidtagit åtgärder mot bolaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga. Om överträdelsen är så allvarlig att tillståndet ska återkallas ska det inte heller fattas något beslut om ett särskilt kapitalbaskrav. Ett beslut ska få fattas även om ett värdepappersbolag som anses vara ett litet och icke sammanlänkat värdepappersföretag, om Finansinspektionen anser att det är motiverat.

Riktlinje för ytterligare kapitalbas

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska få besluta att ett värde-pappersbolag ska ha en kapitalbasnivå som med tillräcklig marginal överstiger kraven enligt värdepappersbolagsförordningen för att säkerställa att konjunktursvängningar inte leder till överträdelser av kapitalbaskraven eller hotar värdepappersbolagets förmåga att avveckla verksamheten på ett ordnat sätt. Finansinspektionen ska granska nivån och meddela bolaget om nivån är tillräcklig eller om den ska justeras. Om Finansinspektionen anser att nivån ska justeras ska den meddela bolaget den sista dag då justeringen ska ha gjorts.

Möjligheten att besluta att ett värdepappersbolag ska ha en sådan kapital­basnivå ska inte gälla ett litet och icke sammanlänkat värdepappersbolag.

Övriga frågor

Ändringar i Mifid II

I bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden om att en börs ska ha regler om minsta tillåtna prisändring (s.k. tick-storlek eller budsteg) föreslår regeringen att det ska införas ett undantag som innebär att reglerna inte ska hindra en börs från att matcha order av stor omfattning på mittpunkten mellan aktuella köp- och säljbud.

Ändringar i krishanteringsdirektivet

Definitionen av värdepappersbolag i lagen om resolution ska enligt regeringens förslag ändras så att den bara omfattar värdepappersbolag som har tillstånd för handel för egen räkning eller för garantigivning i fråga om finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande. Definitionen av kreditinstitut i samma lag föreslås utvidgas så att den även omfattar sådana värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto. I lagen om värdepappersmarknaden ska det i bestämmelserna om Finansinspektionens samråd med andra behöriga myndigheter och om inspektionens godkännande av koncerninternt finansiellt stöd införas hänvisningar till värdepappersbolagsdirektivet.

Ändringar i buffertlagen

Regeringen föreslår att bestämmelserna i lagen om kapitalbuffertar om att små och medelstora värdepappersbolag får undantas från kravet på kapital­konserveringsbuffert och kravet på kontracyklisk buffert tas bort.

Övriga lagändringar

Regeringen föreslår även ytterligare lagändringar i propositionen. Några av dem anges här.

Skyldigheten i kreditupplysningslagen att informera den som avses med en kreditupplysning ska bara gälla för sådana värdepappersbolag som ska tillämpa tillsynsförordningen.

Riksbankens underrättelseskyldighet vid en kritisk situation som uppstått i Sverige och kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i något land inom EES ska enligt lagen om Sveriges riksbank gälla även i förhållande till berörda myndigheter inom EES med ansvar för gruppbaserad tillsyn enligt värdepappersbolagsdirektivet.

I en kapitaltäckningsanalys som ska lämnas enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska det även lämnas uppgifter om kapitalbasen och kapitalbaskraven enligt värdepappersbolagsförordningen.

Företag ska enligt inkomskattelagen inte få dra av ränteutgifter på efter­ställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av värdepappers­bolagsförordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Värdepappersbolagsförordningen

Regeringen bedömer att värdepappersbolagsförordningen inte kräver några lagstiftningsåtgärder.

Värdepappersbolagsdirektivet

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 26 juni 2021.

Undantaget för små och icke sammanlänkade värdepappersbolag från bestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden om soliditet, kapitalutvärdering och riskhantering ska för värdepappersbolag som vid tidpunkten för ikraftträdandet uppfyller kriterierna för att vara små och icke sammanlänkade vara tillämpligt från den tidpunkten.

Bestämmelserna i inkomstskattelagen om avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av värdepappersbolagsförordningen ska tillämpas första gången på ränteutgifter som avser tiden efter den 25 juni 2021.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:000) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:000) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag