Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2020/21:AU14

 

Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Förslaget innebär att arbete i form av beredskap och övning i en anställning som deltids­brandman i en kommunal organisation för räddningstjänst ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 maj 2021.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå yrkandet i följdmotionen.

I betänkandet finns en reservation (M, KD) och ett särskilt yttrande (SD).

Behandlade förslag

Proposition 2020/21:123 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning.

Ett yrkande i en följdmotion.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Ytterligare undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Reservation

Ytterligare undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning, punkt 2 (M, KD)

Särskilt yttrande

Regeringens lagförslag, punkt 1 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU6y

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:123.

 

2.

Ytterligare undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Riksdagen avslår motion

2020/21:3913 av Mats Green m.fl. (M).

 

Reservation (M, KD)

Stockholm den 29 april 2021

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Anna Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Johansson (S), Arman Teimouri (L), Mats Green (M), Saila Quicklund (M), Magnus Persson (SD), Helén Pettersson (S), Martin Ådahl (C), Ali Esbati (V), Josefin Malmqvist (M), Johan Andersson (S), Michael Anefur (KD), Serkan Köse (S), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Leila Ali-Elmi (MP), Malin Danielsson (L) och Marianne Pettersson (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2020/21:123 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen. En motion har väckts med anledning av propositionen. Yrkandet i motionen återges i bilaga 1.

Utskottet beslutade den 25 mars 2021 att bereda försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen och eventuella följdmotioner i de delar som berör försvarsutskottets beredningsområde. Försvarsutskottet inkom med ett yttrande den 15 april 2021. Yttrandet finns i bilaga 3.

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen om arbetslöshets­försäkring. Förslaget innebär att arbete i form av beredskap och övning i en anställning som deltids­brandman i en kommunal organisation för räddningstjänst ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Utskottet hänvisar till att förslaget är ändamålsenligt utformat.

Jämför det särskilda yttrandet (SD).

Propositionen

Arbetslöshetsersättning vid extra arbete som deltidsbrandman

Regeringen konstaterar att arbetslöshetsersättning lämnas i form av dagpenning som beräknas per dag. Det högsta antalet dagpenningbelopp som kan lämnas per kalendervecka är fem. Arbete som utförs under en vecka när en person samtidigt ansöker om arbetslöshetsersättning reducerar normalt antalet dagpenningbelopp som kan lämnas från arbetslöshetsförsäkringen (38 och 38 a §§ lagen om arbetslöshets­försäkring).

Inkomster och arbetstid inom den godkända omfattningen för en bisyssla minskar däremot normalt inte arbetslöshetsersättningen. En bisyssla är enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring ett arbete som en person har utfört vid sidan av en heltidssysselsättning under minst tolv månader innan han eller hon blev arbetslös. Det är enligt regeringen oklart i vilken utsträckning en anställning som deltidsbrandman godkänns som bisyssla i praktiken. Flera förutsättningar måste dock vara uppfyllda för att ett extra arbete ska kunna godkännas som bisyssla, vilka enligt regeringen kan vara svåra att förena med deltids­brandmannens anställningsvillkor.

Vidare konstaterar regeringen att bisysslan inte får utvidgas under arbetslösheten eller hindra personen från att ta ett lämpligt heltidsarbete. Detta medför att en anställning som deltidsbrandman inte kan utökas eller påbörjas under arbetslöshetsperioden utan att allt arbete i anställningen ska beaktas vid beräkningen av arbetslöshetsersättning. Detsamma gäller om deltids­brandmannen inte har arbetat som deltidsbrandman vid sidan av en heltids­sysselsättning i tolv månader före arbetslösheten.

Därutöver konstaterar regeringen att arbetslöshetsersättning bara kan lämnas under viss tid vid sidan av deltidsarbete som inte har godkänts som en bisyssla.

Regeringen gör sammantaget bedömningen att konsekvenserna blir stora om hela arbetet som deltidsbrandman ska beaktas vid beräkningen av arbets­lös­hets­ersättning. Ersättningen för beredskapstjänstgöring, som räknas som arbete i arbetslöshets­försäkringens mening, är låg men det görs ändå avdrag på ersättningen för den arbetade tiden. Detta kan få konsekvensen att det inte finns någon arbetslös tid kvar att ersätta en vecka med beredskaps­arbete och att ingen arbetslöshetsersättning betalas ut. Deltidsbrandmannen kan således förlora ekonomiskt på att arbeta som deltidsbrandman vid sidan av arbetslösheten, jämfört med om han eller hon inte hade arbetat alls.

Ett undantag för deltidsbrandmän i arbetslöshetsförsäkringen bör införas

Regeringen konstaterar att arbetslöshetsförsäkringen är en omställnings­försäkring som syftar till att ge ekonomisk trygghet för enskilda i händelse av arbetslöshet. Utgångspunkten inom arbetslöshetsförsäkringen är att all tid med inkomst av förvärvsarbete ska anses som arbetad tid. Regeringen delar Räddningstjänstutredningens (SOU 2018:54) bedömning att de nuvarande reglerna för beräkning av arbetslöshetsersättning har en direkt effekt på personal­försörjningen av deltidsbrandmän. När deltidsbrandmän blir arbetslösa från en huvud­anställning säger de upp sig eller väljer att inte påbörja en anställning som deltidsbrandman, eftersom arbetet som deltidsbrandman kan minska arbetslöshetsersättningen på ett oproportionerligt sätt.

Det är också så, fortsätter regeringen, att spridningen av sjukdomen covid-19 medför fortsatt allvarliga konsekvenser för sysselsättningen. Vidare är arbetslöshetsförsäkringens generella regler inte anpassade till deltids­brandmännens särpräglade anställningsvillkor, vilket kan ha betydelse för de personalförsörjningsproblem som finns inom den kommunala räddningstjänsten. Det är även viktigt ur ett samhällsperspektiv med en funge­rande räddningstjänst i hela landet.

Mot den bakgrunden finns det enligt regeringen behov av att införa ett undantag för deltidsbrandmän vid beräkningen av arbetslöshetsersättning. Regeringen gör bedömningen att en särreglering för deltidsbrandmän skulle kunna förbättra situationen för enskilda deltidsbrandmän i arbetslöshets­försäkringen. En särreglering skulle även kunna bidra till att avhjälpa personal­försörjningsproblemen.

Regeringen föreslår därmed att det vid beräkning av dagpenningbelopp inte ska tas hänsyn till arbete som avser beredskap och övning i en anställning som endast omfattar beredskap för och deltagande i kommunal räddningstjänst. Att undanta allt arbete i anställningen vore ett alltför stort avsteg från arbetslöshetsförsäkringens regler. Regeringen föreslår därmed att annat arbete i anställningen som deltidsbrandman än beredskap och övning, t.ex. utryckningar, materialvård och utbildning, inte ska undantas.

Regeringen anser att den genom förslaget har tillgodosett riksdagens tillkännagivande från den 21 oktober 2020 (bet. 2020/21:FöU3 punkt 15, rskr. 2020/21:23) om att regeringen skyndsamt ska se över möjligheterna att införa ett undantag för deltidsbrandmän i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen anser att tillkännagivandet därmed är slutbehandlat.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringen anser att lagändringen bör träda i kraft så snart som möjligt, mot bakgrund av sjukdomen covid-19 och dess effekter på sysselsättningen samt vikten av en fungerande räddningstjänst särskilt under sommaren. Regeringen föreslår därför att ändringen ska träda i kraft den 31 maj 2021.

Ett beslut om godkänd bisyssla som innehåller beredskap, övning och t.ex. materialvård i en anställning som deltidsbrandman bör dock inte upphöra att gälla under en ersättningsperiod, eftersom det skulle betyda att annat arbete än beredskap och övning som ingår i bisysslan skulle behöva rapporteras som arbete.

Regeringen anser därför att den nya bestämmelsen inte ska tillämpas för en sökande som före ikraftträdandet har fått sådant arbete som avses i bestämmelsen godkänt som bisyssla enligt 39 § lagen om arbetslöshets­försäkring.

Yttrande från försvarsutskottet

Utskottet har gett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:123 och eventuella följdmotioner i de delar som berör försvarsutskottets beredningsområde. Försvars­utskottet har yttrat sig över förslaget i propositionen och över den väckta följdmotionen. Yttrandet finns i bilaga 3.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning att arbetslöshetsförsäkringens generella regler inte är anpassade till deltidsbrandmännens särpräglade anställningsvillkor, vilket kan ha betydelse för de personal­försörjnings­problem som finns inom den kommunala räddningstjänsten. Utskottet vill i sammanhanget understryka, liksom försvarsutskottet gör i sitt yttrande, att tillgången på deltidsbrandmän (räddningstjänstpersonal i beredskap) är av vital betydelse för räddningstjänstverksamheten totalt sett. I likhet med försvarsutskottet anser utskottet att det finns behov av att införa ett undantag för deltids­brandmän vid beräkningen av arbetslöshets­ersättning och välkomnar därför regeringens förslag.

När det gäller utformningen av undantaget delar utskottet regeringens bedömning att det ska gälla sådana arbetsuppgifter som i normalfallet är förlagda så att de kan äga rum vid sidan av en heltidssysselsättning och som har karaktären av extra arbete. Enligt regeringen och Räddningstjänst­utredningen (SOU 2018:54) gäller detta arbetsuppgiften att hålla beredskap, dvs. att vara beredd att utföra utryckning inom viss tid, och att delta i övning. Utskottet anser att denna bedömning är väl avvägd och noterar att försvarsutskottet inte har någon annan uppfattning.

Utskottet anser sammanfattningsvis att regeringens förslag är ändamåls-enligt utformat och bör antas av riksdagen av de skäl som anförs i propositionen. Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens lagförslag.

Ytterligare undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om ytterligare undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Utskottet hänvisar till att regeringens förslag är väl avvägt och att ytterligare undantag skulle innebära ett alltför stort avsteg från nuvarande bestämmelser.

Jämför reservationen (M, KD).

Motionen

I motion 2020/21:3913 av Mats Green m.fl. (M) framför motionärerna att de stöder propositionen, men ser behov av ytterligare regeländringar eftersom förslaget endast undantar en del av de arbetsuppgifter som deltidsbrandmän utför. Motionärerna anser att en deltidsbrandman med regeringens förslag fortfarande riskerar oproportionellt stora avräkningar i arbetslöshets­ersättningen vid händelse av utryckning. Det samma gäller vid utbildningar och materialvård som ofta är förlagda till kvällar och helger.

Motionärerna anser därför att regeringen bör återkomma med förslag på ytterligare undantag i lagen om arbetslöshetsförsäkring avseende arbetsuppgifter inom anställningen som deltidsbrandman. Förslagen ska innebära att den enskilde inte riskerar ekonomisk förlust vid tjänstgöring som deltidsbrandman när han eller hon samtidigt får arbetslöshetsersättning.

Utskottets ställningstagande

Som framgått ovan delar utskottet regeringens bedömning att det arbete som ska undantas från reglerna om beräkning av dagpenningbelopp ska vara beredskap och övning i en anställning som deltidsbrandman. Ytterligare undantag i enlighet med motionärernas förslag, dvs. även utryckningar, materialvård och utbildning, skulle enligt utskottet innebära ett alltför stort avsteg från arbetslöshetsförsäkringens regler. Utskottet noterar att Räddningstjänst­­utredningen (SOU 2018:54), som ligger bakom regeringens förslag, gör samma bedömning av utformningen av undantaget och vilket arbete som ska undantas. Utskottet vill också i likhet med försvarsutskottet framhålla att utformningen av undantaget ligger i linje med riksdagens tillkännagivande om undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning.

Utskottet anser därmed att regeringens förslag är väl avvägt och avstyrker motionsyrkandet.

 

Reservation

 

Ytterligare undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning, punkt 2 (M, KD)

av Mats Green (M), Saila Quicklund (M), Josefin Malmqvist (M) och Michael Anefur (KD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3913 av Mats Green m.fl. (M).

 

 

Ställningstagande

De nuvarande reglerna för beräkning av arbetslöshetsersättning har en påtagligt negativ inverkan på deltidsbrandmännen som utför ett mycket samhälls­viktigt uppdrag. Moderaterna och Kristdemokraterna bl.a. drev därför igenom ett tillkännagivande i försvars­utskottet för att förmå regeringen att förbättra villkoren för deltidsbrandmän. Vi anser att det i detta fall är berättigat med ett undantag för en unik yrkesgrupp som drabbas särskilt hårt av de nuvarande reglerna.

Vi välkomnar därför regeringens proposition den är ett bra första steg men när det särskilt gäller omfattningen av undantaget anser vi till skillnad från utskottet att regeringens bedömning inte är väl avvägd. Med regeringens förslag riskerar en deltidsbrandman fortfarande oproportionellt stora avräkningar i arbetslöshets­ersättningen vid händelse av utryckning. Det samma gäller vid utbildningar och materialvård som ofta är förlagda till kvällar och helger. Förslaget undantar alltså endast en del av de arbetsuppgifter som deltidsbrandmän utför.

Mot denna bakgrund anser vi att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att ytterligare arbetsuppgifter inom ramen för anställningen som deltidsbrandman undantas vid beräkning av arbetslöshets­ersättning. Förslaget ska innebära att den enskilde inte riskerar ekonomisk förlust vid tjänstgöring som deltidsbrandman när han eller hon samtidigt får arbetslöshets­ersättning.

Särskilt yttrande

 

Regeringens lagförslag, punkt 1 (SD)

Magnus Persson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) anför:

 

Det är positivt att regeringen arbetar för att säkra tillgången till beredskaps­personal, och vi ser förslaget som ett steg i rätt riktning. Problemen med att ha ett deltidsarbete som innehåller beredskapstjänstgöring eller jour under arbetslöshet är dock inte unikt för deltidsbrandmän, vilket också har lyfts fram av flera remissinstanser. Utifrån ett lika­behandlingsperspektiv anser vi att övriga yrkeskategorier som drabbas av samma problematik bör identifieras och få möjlighet att ta del av undantaget. Vi kommer att återkomma till denna fråga i andra sammanhang.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2020/21:123 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen  (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Följdmotionen

2020/21:3913 av Mats Green m.fl. (M):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på ytterligare undantag i lagen om arbetslöshetsförsäkring när det gäller arbetsuppgifter inom anställning som deltidsbrandman och tillkännager detta för regeringen.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU6y